Naturgasleveringsaftaler mellem Dansk Naturgas, Elkraft A.m.b.A. og I/S Elsam

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Naturgasleveringsaftaler mellem Dansk Naturgas, Elkraft A.m.b.A. og I/S Elsam"

Transkript

1 1 af :47 Naturgasleveringsaftaler mellem Dansk Naturgas, Elkraft A.m.b.A. og I/S Elsam J.rn. 2: og 415/mel Rådsmødet den 26. maj Resumé Dangas har den 30. juni 1998 til Konkurrencestyrelsen anmeldt "1994- aftalen" mellem Dansk Naturgas A/S (Dangas) og ELKRAFT A.m.b. A. (Elkraft) og Elsam om naturgasleverancer fra Dangas til de danske centrale kraftvarmeværker repræsenteret ved Elkraft og Elsam", "1991- aftalen" om Dangas levering af ca. 300 mio m3 naturgas årligt til Svanemølleværket, H.C. Ørstedsværket, Fynsværket eller alternativt en række andre specifikt opregnede danske centrale kraftvarmeværker fra 1994 til 2020 samt "Optionsaftalen", der indeholder en option til for Elkraft og Elsam at indgå aftale om yderligere levering fra Dangas. Aftalen er altså indgået før den 1. januar 1998, hvorfor konkurrencelovens 27 finder anvendelse. Disse aftaler indeholder bestemmelser om uopsigelighed og en aftaleperiode til Elkraft og Elsam ("Elværkerne") finder at aftalerne bør ændres, således at der indføres en opsigelighedsklausul i aftalerne, eller at løbetiden afkortes væsentligt med henblik på at bringe aftalerne i overensstemmelse med konkurrencelovens og EU-konkurrencerettens bestemmelser. I henhold til udtalelse fra Energistyrelsen af 7. maj 1999 er aftalernes bestemmelser om uopsigelighed og lang løbetid en direkte eller nødvendig følge af offentlig regulering, og disse bestemmelser er derfor omfattet af konkurrencelovens 2, stk. 2. Energistyrelsen kan imidlertid ikke på grundlag af reguleringen afgøre om de tre aftalers løbetid på henholdsvis 26, 23 og 10 år kan begrundes i behovet for at kunne indgå langvarige kontrakter. Bestemmelserne om uopsigelighed indtil 2020 indeholder en konkurrencebegrænsning i henhold til lovens 6, i det den binder de centrale kraftværker til Dangas som leverandør i en urimelig lang periode. Endvidere udnytter Dangas ved bestemmelserne sin monopolstilling i strid med lovens 11, idet de centrale værker ikke har mulighed for at købe den mængde naturgas, de har pålæg om at anvende hos andre leverandører i en urimelig lang periode efter august 2000, hvor kraftværkerne efter et EU- direktiv har mulighed herfor. 2. Afgørelse Det meddeles Dangas, Elkraft og Elsam, at det forhold, at de indgåede aftaler er langvarige og uopsigelige, er omfattet af konkurrencelovens 2, stk. 2 i henhold til udtalelse fra Energistyrelsen. Udtalelsen indebærer endvidere, at Konkurrencerådet med respekt herfor kan tage stilling til, om længden af de indgåede aftaler er i overensstemmelse med konkurrenceloven. Herefter bestemmes, at Konkurrencerådet ikke finder grundlag for at afgive en erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrencelovens 9 eller 11, stk. 4, samt at Konkurrencerådet ikke finder grundlag for meddelelse om fritagelse i medfør af konkurrencelovens 8, stk. 1, for så vidt angår de anmeldte aftalers bestemmelser om løbetid. Det påbydes Dangas, jf. konkurrencelovens 6, stk. 4 at ændre udløbet for kraftværkernes tvungne køb af naturgas i 1991-aftalen og aftalen til henholdsvis 2001 og Sagsfremstilling 3.1 De anmeldte aftaler Dansk Naturgas A/S har til Konkurrencestyrelsen anmeldt tre aftaler

2 2 af :47 mellem Dansk Naturgas A/S (Dangas) og ELKRAFT A.m.b.A. (Elkraft) samt ELSAM (Elsam) om naturgasleverancer fra Dangas til de danske centrale kraftvarmevæker repræsenteret ved Elkraft og Elsam (elværkerne) Den første aftale, der benævnes "1991- aftalen", vedrører Dangas levering af ca. 300 mio. m3 naturgas årligt til Svanemølleværket, H. C. Ørstedsværket, Fynsværket eller alternativt en række specifikt opregnede danske kraftvarmeværker fra 1994 til Den anden aftale, der benævnes "1994- aftalen", vedrører Dangas levering af ca. 350 mio. m3 naturgas årligt til Skærbækværket fra 1997 til Den tredje aftale, der benævnes "Optionsaftalen", indeholder en option til for Elkraft og Elsam at indgå aftale med Dangas om årlig levering af yderligere mio. m3 naturgas til levetidsforlængede værker i en ti-års periode startende tidligst 1. april 1999 og senest 1. oktober Elkraft og Elsam har udnyttet denne option således, at Dangas i en ti-årig periode startende 1. oktober 2000 skal levere 300 mio. m3 naturgas årligt. Dangas har i anmeldelsen ansøgt om En erklæring om ikke- indgreb i medfør af konkurrencelovens 9, subsidiært en fritagelse i medfør af konkurrencelovens 8, stk. 1, en erklæring om ikke- indgreb i medfør af konkurrencelovens 11, stk aftalens aftalepriode løber indtil 30. september 2020 (pkt. 2.1 i aftalen), og aftalen kan ikke opsiges (pkt. 2.3 i aftalen) aftalens aftalepriode løber indtil september 2020 (pkt. 2.1 i aftalen), og aftalen kan ikke opsiges (pkt. 2.3 i aftalen). Optionsaftalen- Leverancestart er tidligst 1. april 1999 og senest 1. oktober Leveringsperioden er ti år fra leverancestart. Dangas har anmodet om, at oplysningerne i anmeldelsen behandles strengt fortroligt, og at der ikke under nogen form sker offentliggørelse af oplysninger indeholdt i anmeldelsen eller videregivelse heraf til andre myndigheder før Konkurrencestyrelsen med Dangas har drøftet, i hvilket omfang konkurrencelovens 13, stk. 4 finder anvendelse. Da aftalerne vedrører salg af naturgas til forbrugere med et aftag på over m3 naturgas pr. år er aftalerne ikke omfattet af Gas-og Varmeprisudvalgets kompetence, jf. varmeforsyningslovens 21, stk Dangas begrundelser I sin begrundelse for ansøgning om erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrencelovens 9 og 11, stk. 4 anfører Dangas at aftalerne er indgået i forlængelse af offentlige tiltag og regulering (Principaftalen af 1984, Pålæg vedrørende naturgasanvendelse, aftalen mellem regeringen og Socialdemokratiet og energiplanen Energi På denne baggrund gøres det gældende, at de tre aftaler må anses for en nødvendig følge af offentlig regulering, hvorfor konkurrencelovens forbudsbestemmelser ikke finder anvendelse jf. konkurrencelovens 2, stk. 2. I sin begrundelse for anmodning om fritagelse i medfør af konkurrencelovens 8, stk. 1 anfører Dangas: ad 8 1), at de centrale kraftvarmeværker har behov for at kunne planlægge langsigtet, ligesom værkerne til enhver tid skal have sikkerhed for, at der er energikilder nok til at kunne producere den mængde el og varme, som er nødvendig for at sikre elektricitets- og varmeforsyningen. Det bemærkes i den forbindelse, at elektricitet ikke kan lagerføres, hvorfor produktion og efterspørgsel til enhver tid må svare til hinanden.

3 3 af :47 Det er derfor nødvendigt med langvarige aftaler, som giver mulighed for at kunne planlægge langfristet og dermed få en sikker produktion uden afbrydelser. Naturgasleverancerne medfører, at de decentrale kraftvarmeværker har været i stand til at investere i de fornødne produktionsanlæg for at kunne producere varme og elektricitet ved hjælp af naturgas som primær energikilde. Dermed styrkes effektiviteten i produktionen, og værkerne gøres mindre afhængige af andre brændsler som kul. ad 8 2) : Da forbrugerne har stor interesse i sikker energiforsyning, må betingelsen om, at forbrugerne får en rimelig andel af fordelene ved aftalen anses for opfyldt. Fordelingen af de primære energikilder til de centrale kraftvarmeværker på forskellige brændsler er medvirkende til, at de centrale kraftvarmeværker kan planlægge mest optimalt. Den omstændighed, at de centrale kraftvarmeværker gøres mindre afhængige af kul og dermed mindsker CO2 udslip og medfører en forbedring af miljøet, må også siges at komme forbrugerne til gode. ad 8 3): Da de centrale kraftvarmeværker har måttet foretage milliard-investeringer i anlæg, som afskrives over en lang årrække, har det været nødvendigt at sikre sig langvarige naturgasforsyninger. Hertil kommer, at Dangas for at sikre leveringerne i forhold til de tre aftaler har indgået take- orpay aftaler med DUC om levering af naturgas. Dangas har endvidere foretaget forstærkninger af sine transmissions- og gasbehandlingsanlæg for at sikre forsyningerne. ad 8 4): Allerede fordi det salg af naturgas til de centrale kraftvarmeværker, som er omfattet af aftalerne, alene udgør 15\% af det samlede relevante marked giver de tre aftaler ikke mulighed for at udelukke konkurrencen fra en væsentlig del af det relevante marked. Når markedet for naturgas i Danmark liberaliseres i takt med implementeringen af Europaparlamentets og Rådets direktiv om fælles regler for det indre marked for naturgas, vil alternative leverandører af naturgas have ret til at levere naturgas til de centrale kraftvarmeværker. Med hensyn til spørgsmålet om markedsafgrænsning fremfører Dangas, at det følger af Kommissionens praksis, jf. Kommissionens beslutning af 22. december 1992 (93/126EØF) "Jahrhundetvertrag", at markedet skal afgrænses som markedet for brændsler generelt, herunder naturgas, olie og kul. Endvidere fremfører Dangas, at den omstændighed, at Elkraft og Elsam i medfør af de tre aftaler med Dangas i en lang periode køber store mængder naturgas på take- or- pay vilkår vil kunne antages at udgøre en konkurrencebegrænsning på baggrund af Kommissionens praksis, jf. Kommissionns beslutning af 12. juli 1984 (84/38/EØF) i "Carlsberg" (punkt 31. og 3.2). Kommissionens beslutning af 30. april 1991 (91/329 EØF) i Scottish Nuclear", (punkt 29) og Kommissionens beslutning af 22. december 1992 (93/126EØF) "Jahrhundertvertrag" (punkt 24). Dangas finder imidlertid, at når der henses til: at Dangas salg i henhold til de tre aftaler vil være 950 mio m3 årligt, at Dangas samlede salg af naturgas i 1997 udgjorde mio m3 naturgas, og at Dangas har mulighed for selv at købe yderligere naturgas, såfremt der opstår behov herfor må det imidlertid lægges til grund, at Dangas forpligtelse efter de tre aftaler til i en lang periode at sælge faste mængder naturgas udgør en så begrænset del af Dangas samlede marked, at det

4 4 af :47 hverken direkte eller indirekte har til formål eller følge at begrænse konkurrencen i konkurrencelovens forstand. 3.3 Elværkernes synspunkter Elværkerne har ved skrivelser af 15. juni 1998 og 30. oktober 1998 fremsat kommentarer til aftalerne. DONG har ved skrivelser af 28. august 1998 og 12. januar 1999 kommenteret elværkernes synspunkter. Elværkerne anfører, at "Aftale mellem regeringen og Socialdemokratiet om øget anvendelse af kraftvarme, naturgas og andre miljøvenlige brændsler" samt om eludbygningen i 90 erne af 20. marts 1990 samt energiplan 2000 ikke er en direkte følge af offentlig regulering, og at aftalerne ej heller er en nødvendig følge af den nævnte regulering. Det anføres blot i både pålægget, aftalen og energiplanen, at der i øget omfang skal anvendes naturgas i det centrale kraftværkssystem. Kravet er begrundet i miljømæssige hensyn og herunder navnlig ønsket om at opnå en begrænsning af CO2- udslippet. Dette mål kan imidlertid opfyldes med anvendelse af enhver form for naturgas og altså ikke kun med naturgas leveret af Dangas. Der foreligger derfor ikke noget offentligretligt krav om, at elværkerne benytter sig af naturgas leveret af Dangas. Et sådant krav ville også stride imod Danmarks forpligtelser i henhold til EUtraktaten. Med hensyn til spørgsmålet om afgrænsningen af det relevante marked er elværkerne uenig i Dangas afgrænsning af det relevante marked. Det er derfor elværkernes opfattelse, at det relevante produktmarked må beskrives som naturgasforsyning til de centrale gasfyrede kraftvarmeværker. De foreliggende aftaler indebærer på grund af aftalernes lange løbetid kombineret med uopsigelighed, take- or- pay klausulerne og forbudet imod at kunne disponere frit over den aftagne naturgas, at konkurrence på det angivne produktmarked er udelukket i aftalens løbetid. De tre aftaler medfører efter elværkernes opfattelse, at Dangas markedsandel på dette relevante marked, levering af naturgas til centrale kraftvarmeværker, udgør 100\%. Med hensyn til de omkostninger, der er afholdt af elselskaberne i forbindelse med omstilling til naturgasfyring fremføres, at værdien af disse investeringer er uafhængig af, hvorvidt naturgassen leveres af Dangas eller dettes selskabs konkurrenter. Værdien af de investeringer, der foretaget i naturgastransmissionsnettet vil ligeledes være upåvirket af, hvem der leverer gassen. Med den udskillelse af transmissionsnettet, som naturgasdirektivet stiller krav om, vil Dangas økonomiske stilling være uforandret for så vidt angår transmissionssiden, uanset om der sker transmission af Dangas naturgas eller konkurrenternes. Endvidere bemærkes, at investeringerne i alt væsentligt er betalt af elværkerne gennem de af Dangas opkrævede tilslutningsbidrag. Til det af Dangas fremførte om, at leveringerne i henhold til de tre aftaler har medført, at Dangas har indgået take- or- pay aftaler med DUC om levering af naturgas fremfører elværkerne, at i henhold til Dangas årsregnskab udgjorde salget til de naturgasfyrede kraftvarmeværker i 1997 kun ca. 10\% af det samlede salg. Dette salg kan ikke i sig selv have nødvendiggjort indgåelse af tale- or- pay aftaler DUC. Elværkerne finder endvidere, at og aftalernes punkt 5.1 om leveringssteder sammenholdt med Dangas eneret til forhandling, transport og oplagring af naturgas indebærer en konkurrencebegrænsning. Elværkerne er afskåret fra at få gassen leveret til for eksempel

5 5 af :47 værkernes decentrale kraftvarmeværker eller Asnæsværket. De kan som følge af Dangas eneretsbevilling heller ikke selv transportere gassen derhen fra et af de i aftalerne angivne leveringssteder. Med hensyn til Asnæsværkets anvendelse af orimulsion er der ikke tale om, at orimulsion erstatter naturgas som brændsel. Asnæsværket er ikke optaget i aftalernes opregning af mulig leveringssteder og aftager ikke naturgas i henhold til aftalerne. De meddelte pålæg og godkendelse medfører, at der skal anvendes naturgas på de centrale naturgasfyrede kraftvarmeværker. Det af Dangas anførte om f. eks priser på alternative brændsler er derfor i den nuværende situation uden betydning for elværkernes brændselsvalg til de nævnte naturgasfyrede værker. Aftalernes bestemmelser om løbetid, minimumsdebitering og om anvendelse af naturgassen indebærer at elværkerne er afskåret fra at anvende alternative naturgasleverandører. Det er således ikke korrekt, når Dangas anfører at aftalerne ikke indeholder begrænsninger i elværkernes adgang til at indkøbe naturgas hos andre leverandører. Elværkerne bestrider, at der er tale om aftaler indgået mellem ligeværdige parter. Elværkerne er af Dangas ejer blevet pålagt at anvende naturgas i de af aftalerne omfattede centrale kraftvarmeværker. Elværkerne kunne formentlig have opnået gunstigere priser hos andre leverandører, hvilket imidlertid var udelukket på grund af Dangas daværende eneret til import af naturgas. Med hensyn fordelen for forbrugerne i en sikker energiforsyning, kan denne efter elværkernes opfattelse opretholdes, uanset om naturgassen leveres fra Dangas eller andre leverandører. Forsyningssikkerheden vil efter elværkernes opfattelse blive øget, når der bliver mulighed for at indkøbe naturgas fra flere alternative leverandører. Vedrørende forbedringen af miljøet er dette uafhængigt af, hvem der leverer naturgassen. 3.4 Dangas kommentarer til elværkernes anbringender Til det af elværkerne fremførte har Dangas anført: Dangas fastholder sin opfattelse af det relevante marked for levering af brændsel til de centrale kraftvarmeværker. Endvidere er det Dangas opfattelse, at de centrale kraftvarmeværker formodentlig til en vis grad kan vælge at anvende andre brændsler på de angivne værker, uden at dette ville være i modstrid med den offentlige regulering. Det bekræfter efter Dangas opfattelse, at naturgas indgår som brændsel til centrale kraftvarmeværker i konkurrence med bl. a. olie, kul mv. Dangas kan således ikke tilslutte sig, at der er tale om et separat produktmarked for naturgasforsyning til de centrale, gasfyrede kraftvarmeværker. Med hensyn til det af elværkerne fremførte om, at værdien af investeringer i naturgasfyring og gastransmissionsledninger er upåvirket af, hvorvidt den naturgas, der anvendes, leveres af Dangas eller af en af dette selskabs konkurrenter fremfører Dangas, at sådanne investeringer alene vil blive foretaget, såfremt der er sikkerhed for forsyning med gas i en årrække, der gør investeringerne rentable. Aftalestrukturen giver køberen garanti for forsyning i en længere årrække og giver leverandørerne sikkerhed for dækning af investering i produktionsfaciliter og transportsystemer, ligesom leverandøren har mulighed for at opfylde producenternes krav om indgåelse af take- or- pay kontrakter.

6 6 af :47 Den del af investeringerne i transmissionsnettet, der er betalt af elselskaberne ved tilslutningsafgifter udgør efter det af Dangas oplyste en meget lille del af Dangas anlægsudgifter. Dangas fremfører, at det er korrekt at Dangas salg til de centrale kraftvarmeværker i 1997 udgjorde 374 mio. m3. Da omsætningen på det danske marked forventes at stige langt mindre end salget til elværkerne, vil Dangas afsætning hertil udgøre en stadig større del af selskabets omsætning. Dangas kan ikke tilslutte sig Elværkernes synspunkt om, at afsætning i medfør af de anmeldte aftaler er uden betydning i relation til Dangas købsforpligtelser. Købsforpligtelser er indgået for at kunne forsyne samtlige Dangas kunder, herunder elværkerne. Dangas henviser endvidere til, at naturgas købt i henhold til de anvendte aftaler kun udgør en mindre del af elværkernes brændselsanvendelse på centrale kraftvarmeværker. Så vidt Dangas er informeret, er det tillige teknisk muligt at anvende væsentligt større naturgasmængder på de af aftalerne omfattede værker end de af aftalerne omfattede mængder. Aftalerne afskærer således ikke elværkerne fra at aftage andre brændsler samt yderligere naturgasmængder fra andre leverandører. Elværkerne kan endvidere frit købe andre brændsler end naturgas, og elværkerne kan efter markedsåbningen sandsynligvis købe naturgas fra andre leverandører. Elværkerne er alene afskåret fra at kontrahere med andre leverandører for så vidt angår de kontraherede mængder naturgas. Udtalelse fra Energistyrelsen Energistyrelsen har i udtalelse af 7. maj 1999 fremført, at det er en direkte og nødvendig følge af offentlig regulering, at de anmeldte aftaler er langvarige og uopsigelige. Energistyrelsen kan imidlertid ikke på grundlag af reguleringen afgøre, om de tre aftalers løbetid på henholdsvis 26, 23 og 10 år kan begrundes i behovet for at kunne indgå langvarige, uopsigelige kontrakter. 4. Vurdering I henhold til pkt. 2.2 i aftalen og aftalen er aftaleperioden for begge kontrakter indtil 2020 og i henhold til pkt. 2.3 i kontrakterne kan aftalerne ikke opsiges. Dangas har ansøgt om Erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrencelovens 9. En fritagelse i medfør af konkurrencelovens 8, stk. 1. En erklæring om ikke- indgreb i medfør af konkurrencelovens 11, stk Lovens 2, stk. 2 Konkurrencelovens 2, stk. 2 bestemmer, at reglerne i lovens kapitel 2 og 3 ikke gælder, hvis en konkurrencebegrænsning er en direkte eller nødvendig følge af offentlig regulering. Ifølge Energistyrelsens udtalelse er aftalernes bestemmelser om aftagepligt og uopsigelighed en direkte og nødvendig følge af offentlig regulering. Den offentlige regulering er Lov nr. 294 af 7. juni 1972 om naturgasforsyning, lov nr. 54 af 25. februar 1976 om elforsyning som senest ændret ved lov nr. 89 af 10. februar 1998, aftalen af 15. juli 1976 mellem A.P. Møller og den daværende handelsminister om naturgasproduktion, bekendtgørelse nr. 269 af 18. juni 1979 om eneretsbevilling til indførsel, forhandling, transport og oplagring af naturgas som ændret ved bekendtgørelse nr. 341 af 4. maj 1994,

7 7 af :47 forliget af 13. april 1984 mellem regeringen og Socialdemokratiet om støtte af naturgasprojektet, Principaftalen af 1984 mellem DONG, Elkraft og Elsam, Energiministeriet og Miljøministeriet. Energiministerens pålæg af 29. november 1984 om anvendelse af naturgas i kraftværker Aftalen af 20. marts 1990 mellem regeringen og Socialdemokratiet om øget anvendelse af kraftvarme, naturgas og andre miljøvenlige brændsler samt om eludbygningen i 90 erne. Energistyrelsens svar af 20. marts 1990 og 3. april 1992 på Skærbækværkets ansøgning om godkendelse efter elforsyningsloven af udvidelse af elproduktionskapaciteten. Ifølge Energistyrelsens udtalelse lå såvel hensynet til miljøet som til naturgasselskabernes økonomi bag beslutningen om øget anvendelse af naturgas i kraftværker. Det var således en klar forudsætning, at gassen skulle købes hos Dangas. Det bemærkes, at der for en række af de "offentlige reguleringers vedkommende" er tale om politiske aftaler mellem Folketingets partier, som af Energistyrelsen tillægges samme betydning, som en egentlig lovmæssig regulering af området. Det fremhæves af Energistyrelsen i notatet side 4, at der på energiområdet er tradition for at udstikke de overordnede politiske rammer i brede politiske aftaler. Sådanne aftaler kan imidlertid ikke ligestilles med lovmæssig regulering. Notatet fra Energistyrelsen fremstår som et partsindlæg, uanset at Energistyrelsen ikke kan betragtes som part i sagen, men en sideordnet myndighed. Desuagtet at specielt det forhold, at Energistyrelsen har peget på en række politiske aftaler som baggrund for at afgøre, at spørgsmålet om langvarighed og uopsigelighed i aftalerne er en direkte og nødvendig følge af offentlig regulering, må det ved Konkurrencerådets afgørelsen af sagen lægges til grund, at Energistyrelsen har udtalt, at det er en direkte og nødvendig følge af offentlig regulering. Det fremgår imidlertid af notatet side 8 og side 12, at Energistyrelsen ikke på grundlag af den offentlige regulering kan afgøre, om de tre aftalers løbetid på henholdvis 26, 23 og 10 år kan begrundes i behovet for at indgå langvarige, uopsigelige kontrakter. Da spørgsmål om kontrakternes længde således efter Energistyrelsens opfattelse ikke er omfattet af offentlig regulering falder spørgsmålet ind under Konkurrencerådets kompetence. Den manglende offentlige regulering af dette spørgsmål hænger efter Energistyrelsens opfattelse sammen med, at det blev anset for mest hensigtsmæssigt at overlade det til selskaberne at indgå kommercielle aftaler, som lever op til kravene i den offentlige regulering. Med hensyn til aftaler om større gasleverancer er det almindeligt kendt, at det er sædvanligt, at de indgås som langvarige kontrakter på take-or-pay vilkår. Dette er lagt til grund i reguleringen af den danske naturgassektor. Baggrunden for de langvarige kontrakter er at producenterne på grund af de meget store investeringer, der er forbundet med efterforskning, produktion og infrastruktur må have en rimelig sikkerhed for omsætningen. I flere tidligere sager, jf. bl.a. i sagen om reklamer på byskilte, J. C. Decoux, har Konkurrencerådet afgjort, at en periode på 15 år kunne anses for at være rimelig, når der blev henset til, at der skulle være dækning for større investeringer. Imidlertid er der her tale om et marked, der i lang tid har været låst i en monopolstruktur, og som nu står over for en markedsåbning. Længerevarende aftaler vil her være en forhindring for, at markedet i det hele taget kan komme i gang. På denne baggrund og med Energistyrelsens udtalelse om, at det er en nødvendig og direkte følge af de offentlige reguleringer, må en løbetid på ti år må anses for rimelig. Der henvises også til, at Optionsaftalen, der blev indgået efter at parterne var klar over den kommende liberalisering af området har en løbetid på ti år. 4.2 Lovens 6 Der er tale om en konkurrencebegrænsning omhandlet af lovens 6. Aftalernes bestemmelse om uopsigelighed har til følge, at elværkerne i opsigelighedsperioden

8 8 af :47 forhindres i at aftage væsentlige mængder naturgas fra andre naturgasleverandører. Naturgas er dyrere for elværkerne at anvende end alternative brændsler, f. eks. kul. Da den mængde naturgas, der ifølge aftalerne, skal aftages fra Dangas i det væsentlige svarer til den mængde naturgas, det er pålagt elværkerne at anvende, er der intet incitament for elværkerne til efter liberaliseringen at opkøbe naturgas fra andre leverandører end Dangas. Der er således ved aftalernes bestemmelse om uopsigelighed sket en væsentlig indskrænkning i elværkernes handlefrihed. Dangas udnytter bestemmelsen om uopsigelighed til at sikre leverancer af naturgas til de centrale kraftværker til ud over tidspunktet for hvad der må anses for rimeligt med henblik på at sikre selskabets investeringer. En uopsigelighedsperiode på 10 år må anses for tilstrækkelig for at sikre selskabet dækning for investeringer. 4.3 Lovens 9 En erklæring om ikke-indgreb efter lovens 9 kan alene meddeles, når der ikke er tale om en konkurrencebegrænsning. Som allerede påvist ovenfor er der her tale om en konkurrencebegrænsning omfattet af lovens 6. Der kan således ikke udstedes erklæring om ikke-indgreb efter lovens Lovens 11, stk. 4 Dangas har yderligere anmodet om erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrencelovens 11, stk. 4. Dangas har eneret på forhandling, transport og oplagring af naturgas i Danmark. Dangas udnytter således sin monopolstilling i strid med lovens 11. Et fastlåsning af de centrale kraftværker i kontrakter, der ikke kan opsiges, og som følge deraf heller ikke genforhandles før i 2020 vil være i klar modstrid med intentionerne bag den kommende liberalisering af naturgasmarkedet. Ifølge det vedtage direktiv om liberalisering af gasmarkedet (98/30 EØF) vil de her omhandlede elselskaber kunne handle på det frie marked fra august Aftaleperioden forhindrer dette for en væsentlig del af muligheden for køb af naturgas, hvorved liberaliseringen til en vis grad bliver illusorisk. Det fremgår af naturgasdirektivitets preambel, at det indre marked for naturgas bør oprettes gradvist, således at sektoren får mulighed for at tilpasse sig de nye betingelser på en fleksibel og rationel måde. Endvidere understreges det, at der på naturgasområdet er samfundsmæssige interesser, som kan nødvendiggøre, at konkurrencen begrænses. Kommissionen forudsætter i sin notits om take-or-pay kontrakter til brug for diskussionen i følgegruppen, at der vil blive tale om en gradvis markedsåbning, på grund af eksisterende forpligtelser, som skal respekteres (f.eks. Back-to-back take-or-pay kontrakter indgået af potentielle priviligerede kunder). Det fremgår af samme notits, at det er Kommissionens opfattelse, at take-or-pay kontrakter allerede er ved at tilpasse sig til en ny æra. Dette vil sandsynligvis give et stærkt pres på leverandørerne, således at markedet fremover vil tilpasse sig de ændrede vilkår Såfremt kontrakterne med de centrale kraftværkers løbetid begrænses, således at kontrakterne udløber i 2001 og 2004, vil kontrakterne løbe i en årrække ud over det formodede liberaliseringspunkt og således opfylde intentionerne om en gradvis markedsåbning. Aftalen er ikke en eksklusivaftale, men da der er tale om en aftale med lang løbetid på et lukket

9 9 af :47 marked, får aftalen virkning som en eksklusivaftale. Der henvises i den forbindelse til Bekendtgørelse nr om gruppefritagelse for eksklusive købsaftaler art. 3 litra d), hvor af det fremgår, at en aftale som er indgået for mere end fem år ikke kan nyde godt af gruppefritagelsen. Til det af Dangas anførte om, at Dangas salg til elværkerne kun udgør en mindre del af Dangas samlede salg, og at dette salg derfor hverken direkte eller indirekte har til formål at begrænse konkurrencen i konkurrencelovens forstand, må det lægges til grund, at uanset at salget af naturgas til elværkerne kun udgør en mindre del af Dangas samlede salg udgør salget elværkernes samlede forbrug af naturgas, hvorfor elværkernes binding til at aftage naturgas fra Dangas i en periode, der ligger ud over liberaliseringen af gasmarkedet udgør en konkurrencebegrænsning i konkurrencelovens forstand. Der er fra Dangas side tale om fastsættelse af kontraktsvilkår, som sikrer selskabet leverancer i en urimelig lang periode. De centrale kraftvarmeanlæg har, hvis de ønsker levering af naturgas, som de har pålæg om at anvende, ikke haft mulighed for at undlade at indgå på disse kontraktsvilkår. Endvidere vil bestemmelsen om uopsigelighed, hvis den opretholdes, som nævnt hindre, at elværkerne i tyve år hindres i at udnytte den kommende liberalisering af gasmarkedet til at indkøbe gas hos andre leverandører, evt. på gunstigere vilkår. Til det af Dangas fremførte, om at markedet for naturgas kun dækker 15\% af det relevante marked for brændsel til de centrale kraftværker kan anføres, at Dangas som enedistributør af naturgas på det danske marked har en monopolstilling over for de centrale kraftværker, der er pålagt at anvende en bestemt mængde naturgas i produktionen. Til det anførte om, at markedsafgrænsningen må ske på grundlag af markedet for brændsler til kraftværkerne generelt, herunder henvisningen til Kommissionens beslutning i "Jahrhundert Vertrag- sagen", bemærkes, at de kraftværker, der er indstillet til elproduktion på kul ikke uden betydelige ombygninger kan omstilles til at bruge andre brændsler som f. eks. naturgas. Selv når liberaliseringen er gennemført vil den aftalte naturgasmængde udgøre en væsentlig del af den mulige købsmængde på kortere sigt, idet en række af de centrale anlæg ikke har mulighed for at konvertere til naturgas. Der kan derfor ikke afgives en erklæring om ikke- indgreb efter 11, stk. 4 eller en meddelelse om fritagelse. 4.5 Lovens 8, stk. 2 Endelig har Dangas anmodet om en fritagelse i medfør af konkurrencelovens 8, stk. 1. En sådan fritagelse kan gives af Konkurrencerådet såfremt Konkurrencerådet skønner, at aftalen bidrager til at styrke effektiviteten i produktionen eller distributionen af varer eller tjenesteydelser mv. eller fremmer den tekniske eller økonomiske udvikling, sikrer forbrugerne en rimelig andel af fordelene herved, ikke pålægger virksomhederne begrænsninger, som er unødvendige for at nå disse mål, og ikke giver virksomhederne mulighed for at udelukke konkurrencen for en væsentlig del af de pågældende varer og tjenesteydelser. Alle disse fire betingelser skal være opfyldt, for at Konkurrencerådet kan meddele en fritagelse.

10 10 af :47 ad 1) Ifølge lovbemærkningerne skal der her ikke blot tages hensyn til den driftsøkonomiske, men også til den samfundsøkonomiske effektivitet. Dangas anfører, at bestemmelsen om uopsigelighed er nødvendig for at sikre en langfristet og dermed sikker elproduktion uden afbrydelser. De centrale kraftvarmeværker har behov for at have sikkerhed for, at der er energikilder nok til at kunne producere den mængde el og varme, som er nødvendig for at sikre elektricitets- og varmeforsyningen. Naturgasleverancerne medfører, at de centrale kraftvarmeværker har været i stand til at investere i de fornødne produktionsanlæg for at kunne producere varme og elektricitet ved hjælp af naturgas som primær energikilde. En bestemmelse i kontrakten om en vis lang uopsigelighedsperiode er rimelig under hensyn til at sikre den anførte sikkerhed i produktionen. En uopsigelighed indtil 2020 kan imidlertid ikke begrundes i disse hensyn. En kortere, men tilstrækkelig uopsigelighedsperiode vil efter liberaliseringen af markedet derimod kunne anses for at kunne fremme effektiviteten, idet de centrale kraftvarmeværker til gavn for forbrugerne vil kunne købe naturgas, hvor dette er mest fordelagtigt. ad 2) Som ovenfor anført, må det antages, at en kortere uopsigelighedsperiode efter liberaliseringen af markedet vil sikre forbrugerne en billigere elpris gennem fordelagtige indkøb af naturgas som følge af øget konkurrence. ad 3) Dangas fremfører, at uopsigelighedsbestemmelsen er rimelig, da kraftværkerne har foretaget store investeringer i omstillingen til naturgas. Dangas har endvidere foretaget forstærkninger af sine transmissions- og gasbehandlingsanlæg for at sikre forsyningerne. Hensynet til Dangas investeringer i rørledninger og forstærkninger vil antageligt fremover blive dækket via nettariffer. Netmonopolet vil fortsat bestå. Dangas vil således være sikret dækning af de foretagne investeringer, uanset om bestemmelsen om uopsigelighed opretholdes. Efter liberaliseringen af naturgasmarkedet kan de centrale kraftværker udnytte deres produktionsanlæg til naturgas indkøbt hos andre leverandører. ad 4) Dangas fremfører, at da naturgas kun udgør 15 \% af markedet for brændsel til centrale kraftværker giver aftalerne ikke mulighed for at udelukke konkurrencen for en væsentlig del af det relevante marked. Som tidligere fremført, har Dangas, som følge af sin stilling som enedistributør i øjeblikket en monopolstilling på markedet for leverancer af naturgas til centrale kraftværker. Derudover vil som nævnt ikke al det brændsel, der anvendes i dag i de centrale værker kunne konverteres til naturgas. Betingelserne for fritagelse efter konkurrencelovens 8 er derfor ikke opfyldt. 4.6 Konklusion Den konkurrencebegrænsning, der følger af aftalernes uopsigelighed, således at kraftværkerne bindes til køb hos Dangas er omfattet af lovens 6 og der ses ikke at være begrundelse for fritagelse efter lovens 8 eller erklæring om ikke indgreb efter lovens 11, stk. 4. Energistyrelsen har meddelt, at aftalernes uopsigelighed og langvarighed er omfattet af konkurrencelovens 2, stk. 2, men at Energistyrelsen ikke på grundlag af den offentlige regulering kan afgøre, om aftalernes løbetid på henholdsvis 26, 23 og 10 år kan begrundes i behovet for at kunne indgå langvarige kontrakter.

11 11 af :47 Det misbrug af Dangas nuværende monopolstilling, der her er tale om må bringes til ophør. Det vil være rimeligt, om der sker en begrænsning af aftalernes løbetid til henholdsvis 2001 og Det lægges herved til grund, at en 10-årig løbetid må betragtes som "langvarig" i relation til Energistyrelsens udtalelse og indebærer en tilstrækkelig beskyttelse af de investeringer, parterne har foretaget i gasnettet. I vurdering heraf indgår endvidere, at installationerne herefter vil kunne bruges til andre gasleverancer, dvs. at det ikke er nødvendigt at kræve, at anlæggene skal være fuldt afskrevet i aftalernes løbetid. ad spørgsmålet om hemmeligholdelse Dangas har i sin anmeldelse anmodet om, at oplysningerne i anmeldelsen og de anmeldte aftaler af Konkurrencestyrelsen behandles strengt fortroligt, og at der ikke under nogen form sker offentliggørelse af oplysninger indeholdt i nærværende anmeldelse eller videregivelse til andre myndigheder før Konkurrencestyrelsen med Dangas har drøftet i hvilket omfang 13, stk. 4 finder anvendelse. Dansk Naturgas har den 22. juni 1999 indbragt afgørelsen for Konkurrenceankenævnet. Delkendelse af 12. august 1999 Kendelse af 31. juli 2000

2000-07-30: Dansk Naturgas A/S ctr Konkurrencerådet

2000-07-30: Dansk Naturgas A/S ctr Konkurrencerådet 2000-07-30: Dansk Naturgas A/S ctr Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 31. juli 2000 i sag 99-112.213 Dansk Naturgas A/S (advokat Jon Stokholm) mod Konkurrencerådet (kammeradvokaten

Læs mere

Sjællandske Kraftværker - aftagepligt for eldistributionsselskaber

Sjællandske Kraftværker - aftagepligt for eldistributionsselskaber 1 af 6 06-08-2012 13:02 Sjællandske Kraftværker - aftagepligt for eldistributionsselskaber J.nr. 2:8032-131/ke Rådsmødet den 27. januar 1999 1. Resumé i/s Sjællandske Kraftværker (SK) har i medfør af konkurrencelovens

Læs mere

Odder Barnevognsfabrik A/S autoriserede forhandlerbetingelser

Odder Barnevognsfabrik A/S autoriserede forhandlerbetingelser 1 af 7 09-08-2012 09:05 Odder Barnevognsfabrik A/S autoriserede forhandlerbetingelser Journal nr. 2:8032-318/bhh/serviceerhverv Rådsmødet den 31. maj 2000 Resumé 1. Odder Barnevognsfabrik A/S, der er et

Læs mere

STAR PIPE A/S' klage over Løgstør Rør A/S for misbrug af dominerende stilling

STAR PIPE A/S' klage over Løgstør Rør A/S for misbrug af dominerende stilling 1 af 8 18-06-2012 14:28 STAR PIPE A/S' klage over Løgstør Rør A/S for misbrug af dominerende stilling Journal nr.2:801-380 Rådsmødet den 23. februar 2000 1. Resumé Konkurrencestyrelsen har modtaget en

Læs mere

Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser

Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser 1 af 8 08-08-2012 15:34 Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser Journal nr.2:8032-718/fødevarer/finans, che Rådsmødet den 26. april 2000 Resumé 1. Forsikring & Pension (F&P) har den 30. juni 1998

Læs mere

Journal nr 3:1120-0401-5/cp/Energi

Journal nr 3:1120-0401-5/cp/Energi 1 af 6 03-07-2012 12:32 DONG s efterlevelse af tilsagn, afgivet i forbindelse med Konkurrencerådets godkendelse af fusionen mellem DONG og Naturgas Sjælland, og miljø- og energiministerens svar på rådets

Læs mere

2005-08-11: Falkon Cykler mod Konkurrencerådet (Stadfæstet)

2005-08-11: Falkon Cykler mod Konkurrencerådet (Stadfæstet) 2005-08-11: Falkon Cykler mod Konkurrencerådet (Stadfæstet) K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 11. august 2005 i sag 04-109.248: Falkon Cykler (advokat K.L. Németh) mod Konkurrencerådet

Læs mere

afslag på forlængelse af fritagelse fra forbud mod direkte elopvarmning

afslag på forlængelse af fritagelse fra forbud mod direkte elopvarmning (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA OVER OM NTC Ejendom A/S Aalborg

Læs mere

Danpos produktionsaftaler vedrørende slagtekyllinger

Danpos produktionsaftaler vedrørende slagtekyllinger 1 af 9 18-06-2012 14:22 Danpos produktionsaftaler vedrørende slagtekyllinger Journal nr.2:8032-1063 Rådsmødet den 23. februar 2000 1. Resumé Danpo har anmeldt en standardaftale om levering af slagtekyllinger

Læs mere

Automatisk andelshaverstatus i energiandelsselskaber

Automatisk andelshaverstatus i energiandelsselskaber Automatisk andelshaverstatus i energiandelsselskaber J.nr. 2:8032-195, 290, 489 og 586/bl Rådsmødet den 26. maj 1999 1. Resumé En række energiandelsselskaber har til Konkurrencestyrelsen anmeldt vedtægter,

Læs mere

Aftale mellem Naturgas Midt-Nord I/S og Aalborg Kommune

Aftale mellem Naturgas Midt-Nord I/S og Aalborg Kommune Aftale mellem Naturgas Midt-Nord I/S og Aalborg Kommune Journal nr. 3:1120-0388-47/ARHEnergi 2 Rådsmødet den 28. november 2001 Resumé 1. Aalborg Kommune har den 30. juni 1998 anmeldt en aftale med Naturgas

Læs mere

Energinet.dk s afgørelse af 20. februar 2015 stadfæstes.

Energinet.dk s afgørelse af 20. februar 2015 stadfæstes. (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

I Danmark administreres lovgivningen af Konkurrencerådet. Konkurrencerådets sekretariatsfunktion varetages af Konkurrencestyrelsen.

I Danmark administreres lovgivningen af Konkurrencerådet. Konkurrencerådets sekretariatsfunktion varetages af Konkurrencestyrelsen. KONKURRENCERET I. KONKURRENCERETTEN 1. Indledning De konkurrenceretlige regler er nogle en af de retsregler, der regulerer erhvervslivets bestræbelser på at afsætte varer og tjenesteydelser. Vi har nationale

Læs mere

1999-08-03: NESA A/S ctr. Konkurrencerådet

1999-08-03: NESA A/S ctr. Konkurrencerådet 1999-08-03: NESA A/S ctr. Konkurrencerådet»År 1999, den 3. august afsagde Konkurrenceankenævnet i sagen j.nr.98-195.223, NESA A/S ctr. Konkurrencerådet, sålydende: 1. K E N D E L S E Ved skrivelser af

Læs mere

Besvarelse af spørgsmål fra MF Anne Grethe Holmsgaard (af 26. juni 2007)

Besvarelse af spørgsmål fra MF Anne Grethe Holmsgaard (af 26. juni 2007) Notat 28. juni 2007 J.nr. Besvarelse af spørgsmål fra MF Anne Grethe Holmsgaard (af 26. juni 2007) 1.Kan det bekræftes at den gaspris, de små værker betaler, er betydeligt højere end spotprisen på naturgas

Læs mere

1998-09-29: Søllerød Kommune ctr. Konkurrencestyrelsen

1998-09-29: Søllerød Kommune ctr. Konkurrencestyrelsen 1 af 6 1998-09-29: Søllerød Kommune ctr. Konkurrencestyrelsen»År 1998, den 29. september afsagde Konkurrenceankenævnet i sagen j.nr. 98-76.327, Søllerød Kommune ctr. Konkurrencestyrelsen, sålydende: K

Læs mere

Nr. 1 Februar 2010. Indhold. 1 Den fremtidige konkurrenceretlige regulering af motorkøretøjsbranchen

Nr. 1 Februar 2010. Indhold. 1 Den fremtidige konkurrenceretlige regulering af motorkøretøjsbranchen Indhold 1 Den fremtidige konkurrenceretlige regulering af motorkøretøjsbranchen 1 Den fremtidige konkurrenceretlige regulering af motorkøretøjsbranchen Af Gitte Holtsø og fuldmægtig Daniel Barry Den 21.

Læs mere

2003-08-18: HL Kart Racing mod Konkurrencerådet

2003-08-18: HL Kart Racing mod Konkurrencerådet 2003-08-18: HL Kart Racing mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 18. august 2003 i sag j.nr. 02-234.897 HL Kart Racing v/hans Ladefoged (advokat Charlotte Jørgensen)

Læs mere

Dagrofa-koncernens kædeaftaler

Dagrofa-koncernens kædeaftaler 1 af 10 18-06-2012 11:02 Dagrofa-koncernens kædeaftaler Rådsmødet den 29. september 1999 1. Resumé Dagrofa a/s indsendte den 26. juni 1998 anmeldelse af sine og datterselskabet Lekkerland a/s aftaler med

Læs mere

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 25. oktober 2006 Folketingets repræsentant ved EU

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 25. oktober 2006 Folketingets repræsentant ved EU Europaudvalget EU-note - E 7 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 25. oktober 2006 Folketingets repræsentant ved EU Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere Fri konkurrence for posttjenester

Læs mere

Aftale mellem Amtsrådsforeningen og Falck

Aftale mellem Amtsrådsforeningen og Falck 1 af 10 Aftale mellem Amtsrådsforeningen og Falck Rådsmødet den 27. oktober 1999 1. Resumé Amtsrådsforeningen og Falck A/S (herefter Falck) har med virkning fra 1. maj 1998 indgået en vejledende aftale

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022652 (Søren Holm Seerup, Trine H. Garde og Jørgen Egholm) 20. december 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022652 (Søren Holm Seerup, Trine H. Garde og Jørgen Egholm) 20. december 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022652 (Søren Holm Seerup, Trine H. Garde og Jørgen Egholm) 20. december 2010 K E N D E L S E Smørum Kraftvarme AmbA (selv) mod Energinet.dk (advokat Simon Evers Kalsmose-Hjelmborg)

Læs mere

Klage over Kære Børn a.m.b.a.

Klage over Kære Børn a.m.b.a. Klage over Kære Børn a.m.b.a. Rådsmødet den 16. december 1998 J.nr. 2:801-125/mda 1. Resumé Rådet skal tage stilling til en klage over indkøbsforeningen Kære Børn A.m.b.a. Indkøbsforeningen har foretaget

Læs mere

Vedr. selskabets klage over Løgstør Kommunes afgørelse af 17. juni 2002 med godkendelse til Salling Plast A/S til etablering af flisfyret varmeværk

Vedr. selskabets klage over Løgstør Kommunes afgørelse af 17. juni 2002 med godkendelse til Salling Plast A/S til etablering af flisfyret varmeværk Naturgas Midt-Nord I/S Vognmagervej 14 8800 Viborg Vedr. selskabets klage over Løgstør Kommunes afgørelse af 17. juni 2002 med godkendelse til Salling Plast A/S til etablering af flisfyret varmeværk Sagen

Læs mere

Danmarks energirejse 1972-2013

Danmarks energirejse 1972-2013 Danmarks energirejse 1972-2013 1972 Oliekrisen ulmer Det er året, før oliekrisen bryder løs, og Danmark er fuldstændig afhængigt af olie til strøm, varme og transport. 92 % af det samlede energiforbrug

Læs mere

Vedr. kommunens klage over Energitilsynets afgørelse af 3. juli 2002 ang. manglende flyttemeddelelse fra [...]

Vedr. kommunens klage over Energitilsynets afgørelse af 3. juli 2002 ang. manglende flyttemeddelelse fra [...] SEAS Distribution A.m.b.A. Slagterivej 25 4690 Haslev Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. kommunens klage over Energitilsynets afgørelse af 3. juli 2002 ang. manglende flyttemeddelelse

Læs mere

Bekendtgørelse om gruppefritagelse for kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis inden for motorkøretøjsbranchen

Bekendtgørelse om gruppefritagelse for kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis inden for motorkøretøjsbranchen BEK nr 760 af 23/06/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Konkurrencestyrelsen, j.nr. 4/0104-0200-0009 Senere

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Søren Holm Seerup, Trine H. Garde, Jørgen Egholm) 8. september 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Søren Holm Seerup, Trine H. Garde, Jørgen Egholm) 8. september 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023362 (Søren Holm Seerup, Trine H. Garde, Jørgen Egholm) 8. september 2011 K E N D E L S E Østermose BioEnergi A/S (selv) mod Energinet.dk (advokat Simon Evers Kalsmose-Hjelmborg)

Læs mere

Kommunen har anmodet Selskabet om at præcisere, hvilke udgifter der relaterer sig til markedsføring/fremstød for fjernvarmeforsyning.

Kommunen har anmodet Selskabet om at præcisere, hvilke udgifter der relaterer sig til markedsføring/fremstød for fjernvarmeforsyning. Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 158988 NOTAT 1. INDLEDNING Hvidovre Fjernvarmeselskab A.m.b.A. ("Selskabet") har anmodet Hvidovre Kommune ("Kommunen")

Læs mere

De vigtigste ændringer er: at regler, der beskytter kontraktvilkår i aftaler mellem leverandører og forhandlere, afskaffes.

De vigtigste ændringer er: at regler, der beskytter kontraktvilkår i aftaler mellem leverandører og forhandlere, afskaffes. Erhvervsudvalget 2009-10 ERU alm. del Bilag 131 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 2.februar 2010 Kommissionens forordning (EU) om anvendelse af Traktatens artikel 101, stk. 3, på kategorier

Læs mere

Nettoafregning for decentral kraftvarme: Fortolkning af love, bekendtgørelser og forskrifter

Nettoafregning for decentral kraftvarme: Fortolkning af love, bekendtgørelser og forskrifter Nettoafregning for decentral kraftvarme: Fortolkning af love, bekendtgørelser og forskrifter FJERNVARMENS TÆNKETANK Dato: 25. marts 2015 Udarbejdet af: John Tang Kontrolleret af: Jesper Koch og Nina Detlefsen

Læs mere

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0126 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0126 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0126 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 23. april 2010 Kontor: Lovteknikkontoret Sagsnr.: 2009-7004-0029 Dok.: JOK41420 N O T A T om Forslag til

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af DONG Energy A/S. April 2012

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af DONG Energy A/S. April 2012 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af DONG Energy A/S April 2012 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af

Læs mere

Grund- og nærhedsnotat

Grund- og nærhedsnotat Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0627 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat Kulturministeriet, 8. januar 2016 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Boligselskabet Bo42, Rønne over Energitilsynet af 5. februar 2007 Rønne Vand- og Varmforsyning a.m.b.a.' ændring af fjernvarmetakster

Boligselskabet Bo42, Rønne over Energitilsynet af 5. februar 2007 Rønne Vand- og Varmforsyning a.m.b.a.' ændring af fjernvarmetakster (Varmeforsyning) Boligselskabet Bo42, Rønne over Energitilsynet af 5. februar 2007 Rønne Vand- og Varmforsyning a.m.b.a.' ændring af fjernvarmetakster Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand.polyt.

Læs mere

DONG Distribution A/S over Sønderborg Kommune af 11. december 2003 godkendelse af projekt for fjernvarme forsyning af ejendommen

DONG Distribution A/S over Sønderborg Kommune af 11. december 2003 godkendelse af projekt for fjernvarme forsyning af ejendommen (Varmeforsyning) DONG Distribution A/S over Sønderborg Kommune af 11. december 2003 godkendelse af projekt for fjernvarme forsyning af ejendommen Solvang 18 Nævnsformand, professor, cand. jur. Christen

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0741 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0741 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0741 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 30.11.2006 KOM(2006) 741 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET i henhold til artikel 19,

Læs mere

Sagsnr. 23090 NOTAT OM RANDERS KOMMUNES UDTRÆDEN AF I/S FÆLLES FORBRÆNDINGEN OG UDBUDSRETLIGE KONSEKVENSER HERAF

Sagsnr. 23090 NOTAT OM RANDERS KOMMUNES UDTRÆDEN AF I/S FÆLLES FORBRÆNDINGEN OG UDBUDSRETLIGE KONSEKVENSER HERAF Sagsnr. 23090 NOTAT OM RANDERS KOMMUNES UDTRÆDEN AF I/S FÆLLES FORBRÆNDINGEN OG UDBUDSRETLIGE KONSEKVENSER HERAF INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Problemstillingen... 3 Ad A Randers Kommune udtræder af I/S Fælles

Læs mere

Kædesamarbejdet i Inbogulve

Kædesamarbejdet i Inbogulve 1 af 12 08-08-2012 15:47 Kædesamarbejdet i Inbogulve Journal nr. 2:8032-693-20 og 964-967/sta/Service Rådsmødet den 31. maj 2000 Resumé 1. Indkøbsforeningen Inbogulve og administrationsselskabet Inbodan

Læs mere

HØRING AF FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM ENERGINET.DK,

HØRING AF FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM ENERGINET.DK, Energistyrelsen ens@ens.dk acl.ens.dk cfe@ens.dk HØRING AF FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM ENERGINET.DK, LOV OM NATURGASFORSYNING OG LOV OM ETABLERING OG BENYTTELSE AF RØRLEDNING TIL TRANSPSORT AF

Læs mere

DANMARK I FRONT PÅ ENERGIOMRÅDET

DANMARK I FRONT PÅ ENERGIOMRÅDET DANMARK I FRONT PÅ ENERGIOMRÅDET Selvforsyning, miljø, jobs og økonomi gennem en aktiv energipolitik. Socialdemokratiet kræver nye initiativer efter 5 spildte år. Danmark skal være selvforsynende med energi,

Læs mere

Forsyningsvirksomhederne - plan for ressource- og energispareindsats 2013-2015.

Forsyningsvirksomhederne - plan for ressource- og energispareindsats 2013-2015. Punkt 10. Forsyningsvirksomhederne - plan for ressource- og energispareindsats 2013-2015. 2012-38084. Forsyningsvirksomhederne indstiller, at Forsyningsudvalget godkender, at den indsats, der er beskrevet

Læs mere

Forslag. Til lovforslag nr. L 219 Folketinget 2012-13. Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 25. juni 2013. til

Forslag. Til lovforslag nr. L 219 Folketinget 2012-13. Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 25. juni 2013. til Til lovforslag nr. L 219 Folketinget 2012-13 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 25. juni 2013 Forslag til Lov om ændring af affalds- og råstofafgiftsloven, lov om kuldioxidafgift af

Læs mere

PLADS TIL GAS. Gas mere grøn end træ

PLADS TIL GAS. Gas mere grøn end træ PLADS TIL GAS Gas mere grøn end træ Er der plads til gas? Fremtidens energiforsyning er baseret på vedvarende energi. Men både el og varme, når vinden vi bruge gas til at producere vejen til den grønne

Læs mere

Indregning af afskrivninger og henlæggelser i fjernvarmeprisen

Indregning af afskrivninger og henlæggelser i fjernvarmeprisen ENERGITILSYNET 31-10-2006 ENR 4/0904-0300-0004 /Ca Indregning af afskrivninger og henlæggelser i fjernvarmeprisen Nedenfor findes en gennemgang af hovedreglerne i forbindelse med brug af reglerne i afskrivningsbekendtgørelsen

Læs mere

Naturgas Midt-Nord, Viborg Energistyrelsen af 7. juni 2002 Dispensation til etablering af biobrændselanlæg

Naturgas Midt-Nord, Viborg Energistyrelsen af 7. juni 2002 Dispensation til etablering af biobrændselanlæg (Varmeforsyning) Naturgas Midt-Nord, Viborg Energistyrelsen af 7. juni 2002 Dispensation til etablering af biobrændselanlæg Nævnsformand, cand.jur. Jørgen Nørgaard Professor, dr.jur. Jens Fejø Direktør,

Læs mere

Vejle Frysehus' aftale med FDB

Vejle Frysehus' aftale med FDB 1 af 7 Vejle Frysehus' aftale med FDB Rådsmødet den 27. oktober 1999 1. Resumé Vejle Frysehus A/S (VF) har anmeldt en samarbejdsaftale med FDB om fryseekspedition. Aftalen omfatter FDB's køb af en række

Læs mere

NOTAT 12. december 2008 J.nr. 070101/85001-0069 Ref. mis. Om tiltag til reduktion af klimagasudledningen siden 1990.

NOTAT 12. december 2008 J.nr. 070101/85001-0069 Ref. mis. Om tiltag til reduktion af klimagasudledningen siden 1990. Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 200 Offentligt NOTAT 12. december 2008 J.nr. 070101/85001-0069 Ref. mis Side 1/5 Om tiltag til reduktion af klimagasudledningen siden 1990. Miljøstyrelsen

Læs mere

ENERGIKLAGENÆVNET A F G Ø R E L S E. 2. februar 2001 J.nr. 97-2311-0005 HJD. (varmeforsyning)

ENERGIKLAGENÆVNET A F G Ø R E L S E. 2. februar 2001 J.nr. 97-2311-0005 HJD. (varmeforsyning) ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk 2. februar 2001 J.nr. 97-2311-0005 HJD A F G Ø R E L S E (varmeforsyning) Klage fra over afgørelse

Læs mere

Forsikring & Pension Att.: Claus Tønnesen Philip Heymans Alle 1 2900 Hellerup. Sendt pr. e-mail til: ct@forsikringogpension.dk

Forsikring & Pension Att.: Claus Tønnesen Philip Heymans Alle 1 2900 Hellerup. Sendt pr. e-mail til: ct@forsikringogpension.dk Forsikring & Pension Att.: Claus Tønnesen Philip Heymans Alle 1 2900 Hellerup Sendt pr. e-mail til: ct@forsikringogpension.dk Dato: 19. december 2014 Sag: TIFS-14/02901-5 Sagsbehandler: /tfl/jkk Vejledende

Læs mere

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Renovering af fjernvarmenettet år 2015 9. marts 2015 1/11 Indholdsfortegnelse 1. STAMOPLYSNINGER... 3 2. LÆSEVEJLEDNING... 4 Anvendt lovgivning... 4 Godkendelsens

Læs mere

ENERGIKLAGENÆVNET AFGØRELSE. (varmeforsyning) Pandalus A/S, Hanstholm

ENERGIKLAGENÆVNET AFGØRELSE. (varmeforsyning) Pandalus A/S, Hanstholm ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Den 29. august 2001 J.nr. 97-2311-0052 /JDA AFGØRELSE (varmeforsyning) Klage fra over afgørelse

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 11. februar 2010 *

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 11. februar 2010 * DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 11. februar 2010 *»Socialpolitik information og høring af arbejdstagere direktiv 2002/14/EF gennemførelse af direktivet ved lov og ved kollektiv overenskomst den kollektive

Læs mere

Nyt om solcelleanlæg

Nyt om solcelleanlæg - 1 Nyt om solcelleanlæg Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I sidste uge indgik regeringen sammen med Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti en aftale om de

Læs mere

Bladudgivernes Forhandlernævn - Overenskomst

Bladudgivernes Forhandlernævn - Overenskomst 1 af 8 18-06-2012 10:45 Bladudgivernes Forhandlernævn - Overenskomst Journal nr. 2:8032-132/pr Rådsmødet den 26. maj 1999 1. Resumé Bladudgivernes Forhandlernævn (BFN) har den 30. juni 1998 anmeldt sin

Læs mere

Europaudvalget 2008 2907 - transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 2907 - transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 2907 - transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt Bilag til brev til Europaudvalget af 19. november 2008 19. november 2008 Martin Salamon Dok. 66500/ps Telekom-pakken Rådet har indledt

Læs mere

Anmeldelse af standardlejekontrakt udarbejdet af brancheorganisationen Sammenslutningen af Danske Havne

Anmeldelse af standardlejekontrakt udarbejdet af brancheorganisationen Sammenslutningen af Danske Havne Anmeldelse af standardlejekontrakt udarbejdet af brancheorganisationen Sammenslutningen af Danske Havne Journal nr.3:1120-0301-122/lob/infrastraktur Rådsmødet den 30. januar 2002 Resumé 1. Brancheorganisationen

Læs mere

Europaudvalget 2006 2765 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2006 2765 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2006 2765 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt S AM L E N OT AT 8. november 2006 J.nr. Ref. SVF/PEN Energidelen af rådsmøde (Transport, Telekommunikation og Energi) den 23. november

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT ANTONIO LA PERGOLA fremsat den 26. juni 1997

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT ANTONIO LA PERGOLA fremsat den 26. juni 1997 FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT ANTONIO LA PERGOLA fremsat den 26. juni 1997 1. I den foreliggende sag har Kommissionen nedlagt påstand om, at det fastslås, at de græske bestemmelser om beskatning

Læs mere

Helsingør Fjernvarmeforsyning over Energitilsynet af 2. juli 2007 afslag på aktindsigt

Helsingør Fjernvarmeforsyning over Energitilsynet af 2. juli 2007 afslag på aktindsigt (Varmeforsyning) Helsingør Fjernvarmeforsyning over Energitilsynet af 2. juli 2007 afslag på aktindsigt Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand.polyt. H.C. Mortensen Direktør, cand.oecon.

Læs mere

o At projektet vedrører en begrænset købergruppe o At SE offentliggør alle resultater vedr. tariferingen i pilotprojektet

o At projektet vedrører en begrænset købergruppe o At SE offentliggør alle resultater vedr. tariferingen i pilotprojektet Syd Energi c/o Dansk Energi Rosenørns Alle 9 1970 Frederiksberg C 9. februar 2012 Sag 4/0720-8901-0211 /LBA Deres ref. Ansøgning vedrørende pilotprojekt med afregning med dynamiske nettariffer 1. SE (Syd

Læs mere

Notat om tilbagekaldelse af samtykke til fremtidige betalinger 1. INDLEDNING

Notat om tilbagekaldelse af samtykke til fremtidige betalinger 1. INDLEDNING Dato: 10. juli 2014 Sag: FO-13/02950-2 Sagsbehandler: /evs Notat om tilbagekaldelse af samtykke til fremtidige betalinger 1. INDLEDNING Forbrugerombudsmanden ser i stigende grad, at forbrugere har problemer

Læs mere

Asfaltindustrien Vejledende udtalelse om brancheforeningens statistikker og standardforbehold

Asfaltindustrien Vejledende udtalelse om brancheforeningens statistikker og standardforbehold Asfaltindustrien Adm. Direktør Anders Hundahl Lautrupvang 2 2750 Ballerup Dato: 25. juni 2013 Sag: BITE 13/02010 Sagsbehandler: /MAL Vejledende udtalelse om brancheforeningens statistikker og standardforbehold

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand.polyt. H.C Mortensen Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand.polyt. H.C Mortensen Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen (Elforsyning) Vaarst Fjellerad Kraftvarmeværk A.m.b.a. over Energitilsynet af 16. maj 2007 betingelserne for Aalborg Kommunes Fjernvarmeforsynings overtagelse af Vaarst Fjellerad Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Læs mere

STATSAI,r SÆRLIG ØKD KRBI ~IJJ..I\U L."jll..1u.Il<Jn.LI..L 33 43 01 20 UDSKRIFT ØSTRE LA1~DSRETS DOMBOG DOM

STATSAI,r SÆRLIG ØKD KRBI ~IJJ..I\U L.jll..1u.Il<Jn.LI..L 33 43 01 20 UDSKRIFT ØSTRE LA1~DSRETS DOMBOG DOM 12/11 2002 16:42 FAX 33 43 Ol 20 l~/ll ~uu~ l~;o{ raa dd~~uo~~ 83207005- MKJ" STATSAI,r SÆRLIG ØKD KRBI ~IJJ..I\U L."jll..1u.Il

Læs mere

Afgørelse - klage over Rebild Kommunes afgørelse af 19. december 2011 om afslag vedrørende dispensation fra forblivelsespligt for ejendommen

Afgørelse - klage over Rebild Kommunes afgørelse af 19. december 2011 om afslag vedrørende dispensation fra forblivelsespligt for ejendommen [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Revision af anmeldelsesbekendtgørelserne på elog naturgasområdet

Revision af anmeldelsesbekendtgørelserne på elog naturgasområdet Punkt 7 Energitilsynets møde den 29. april 2014 2. maj 2014 Ret & Administration 13/10069 /OTS, PAJ Revision af anmeldelsesbekendtgørelserne på elog naturgasområdet Resumé 1. I dette notat orienteres om

Læs mere

[...] over Energitilsynet af 2. maj. 2000 nægtelse af gratis tilslutning til Hjordkær Fjernvarme A.m.b.a. af ejendommen [...]

[...] over Energitilsynet af 2. maj. 2000 nægtelse af gratis tilslutning til Hjordkær Fjernvarme A.m.b.a. af ejendommen [...] (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Energitilsynet af 2. maj. 2000 nægtelse af gratis tilslutning til Hjordkær Fjernvarme A.m.b.a. af ejendommen [...] Formand, cand.jur.

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: Advokatfuldmægtig Christina Uggerby Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395

Læs mere

2002-08-13: Danmarks Restauranter og Caféer

2002-08-13: Danmarks Restauranter og Caféer 2002-08-13: Danmarks Restauranter og Caféer K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 13. august 2002 i sag j.nr. 02-43.017 Danmarks Restauranter og Caféer (selv v/sekretariatsleder Kirsten Hauge)

Læs mere

C.K. Chokolades samhandelsbetingelser og bonusaftaler

C.K. Chokolades samhandelsbetingelser og bonusaftaler 1 af 5 C.K. Chokolades samhandelsbetingelser og bonusaftaler Rådsmødet den 28. april 1999 1. Resumé C.K. Chokolade har anmeldt sine samhandelsbetingelser og bonusordninger. Aftalerne blev anmeldt 30. juni

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: Advokat Christian Wraa Schlüter, j.nr. [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

Frit valg af tv-distributør

Frit valg af tv-distributør Danske Lejere Nørre Alle 22 8000 Aarhus C 71 99 44 14 info@danskelejere.dk Frit valg af tv-distributør Notat om ændringer i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, lov om leje og lov om almene boliger Indhold

Læs mere

FREMSYNET FINANSIERING. SK Forsyning

FREMSYNET FINANSIERING. SK Forsyning FREMSYNET FINANSIERING SK Forsyning DANVA 22. august 2013 Hvem er SK Forsyning? Selskabsstruktur SK Forsyning blev stiftet i 2008 ved en sammenlægning af Slagelse Forsyning og Korsør Forsyning SK Forsyning

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om etablering og benyttelse af en rørledning til transport af råolie og kondensat

Bekendtgørelse af lov om etablering og benyttelse af en rørledning til transport af råolie og kondensat LBK nr 277 af 25/03/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 13. juni 2016 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 1014/1026-0002

Læs mere

Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a.

Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a. Punkt 11. Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a. 2015-060394 Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at Miljø- og Energiudvalget godkender projekt for etablering af

Læs mere

Standardaftale om skorstensfejning samt vejledende gebyrer for skorstensfejerarbejde

Standardaftale om skorstensfejning samt vejledende gebyrer for skorstensfejerarbejde Standardaftale om skorstensfejning samt vejledende gebyrer for skorstensfejerarbejde Journal nr. 2:8032-227, 2:8032-228 Rådsmødet den 15. december 1999 1. Resumé Kommunernes Landsforening (KL) har den

Læs mere

Godkendelse: Hillerød Forsyning Holding A/S køber Hillerød Kraftvarmeværk. 1. Transaktionen. 2. Parterne og deres aktiviteter

Godkendelse: Hillerød Forsyning Holding A/S køber Hillerød Kraftvarmeværk. 1. Transaktionen. 2. Parterne og deres aktiviteter 10-03-2011 ITE 4/0120-0401-0064 /MBD Godkendelse: Hillerød Forsyning Holding A/S køber Hillerød Kraftvarmeværk Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 23. februar 2011 en anmeldelse af en fusion

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse af 12. oktober 2015 om afslag på forhøjet pristillæg for elektricitet fra solcelleanlæg

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse af 12. oktober 2015 om afslag på forhøjet pristillæg for elektricitet fra solcelleanlæg Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Grundnotat om Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en adfærdskodeks for edbreservationssystemer

Grundnotat om Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en adfærdskodeks for edbreservationssystemer Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Bilag 57 Offentligt Udkast NOTAT DEPARTEMENTET Dato 21. december 2007 J. nr. 222-56 EU- og Luftfartskontoret Grundnotat om Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Nødplan for det danske gastransmissionssystem 2014

Nødplan for det danske gastransmissionssystem 2014 Nødplan for det danske gastransmissionssystem 2014 Energistyrelsen 27. november 2014 2 1. Indledning Denne nødplan er udarbejdet af Energistyrelsen i samarbejde med Energinet.dk som følge af de vurderinger,

Læs mere

Vejledning til frivillige kæder

Vejledning til frivillige kæder Vejledning til frivillige kæder Journal nr. 3/1107-0200-0037/SEK/KB Rådsmødet den 31. august 2005 Baggrund 1. Den 1. juli 2005 blev gruppefritagelsen for horisontale aftaler om kædesamarbejde i detailhandelen

Læs mere

Finanstilsynet har modtaget K s brev af 2. juni 2003, vedrørende stillingen som udsteder i henhold til lov om udstedere af elektroniske penge 1.

Finanstilsynet har modtaget K s brev af 2. juni 2003, vedrørende stillingen som udsteder i henhold til lov om udstedere af elektroniske penge 1. Kendelse af 7. oktober 2004. J.nr. 03-176.255. Tiltrådt, at elektroniske penge kun kan udstedes af pengeinstitutter eller af virksomheder, der har tilladelse i henhold til lov om elektroniske penge. Lov

Læs mere

Med henvisning til 21 i bekendtgørelse nr. 581 af 22. juni 2000 (tilslutningsbekendtgørelsen)

Med henvisning til 21 i bekendtgørelse nr. 581 af 22. juni 2000 (tilslutningsbekendtgørelsen) AdvokatHuset Att. Erik Turley Slotsgade 48 3400 Hillerød Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Helsinge Kommunes afgørelse af 19. august 2004 vedrørende afslag på ansøgning om fritagelse

Læs mere

Hedensted Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynets afgørelse af 6. juli 2006 undersøgelse af Hedensted Fjernvarme a.m.b.a. budgetter og regnskaber

Hedensted Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynets afgørelse af 6. juli 2006 undersøgelse af Hedensted Fjernvarme a.m.b.a. budgetter og regnskaber (Varmeforsyning) Hedensted Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynets afgørelse af 6. juli 2006 undersøgelse af Hedensted Fjernvarme a.m.b.a. budgetter og regnskaber Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv.

Læs mere

Omlægning af støtten til biogas

Omlægning af støtten til biogas N O T AT 11.april 2011 J.nr. 3401/1001-2919 Ref. Omlægning af støtten til biogas Med Energistrategi 2050 er der for at fremme udnyttelsen af biogas foreslået, dels at støtten omlægges, og dels at den forøges.

Læs mere

K E N D E L S E. Danmarks Optikerforening (selv) mod Aalborg Kommune (Selv)

K E N D E L S E. Danmarks Optikerforening (selv) mod Aalborg Kommune (Selv) Klagenævnet for Udbud (Deleuran, Bundesen, Lethan) 1:714-15 den 18. november 1994 K E N D E L S E Danmarks Optikerforening (selv) mod Aalborg Kommune (Selv) Den 12. januar 1994 udbød indklagede, Aalborg

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 15. juli 2015 ophæves, og sagen hjemvises til fornyet behandling.

Energitilsynets afgørelse af 15. juli 2015 ophæves, og sagen hjemvises til fornyet behandling. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S

Læs mere

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Energinet.dks erhvervelse af ti regionale transmissionsselskaber.

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Energinet.dks erhvervelse af ti regionale transmissionsselskaber. Dato: 13. august 2012 Sag: ITE-12/06453 Sagsbehandler: /MOH, LVS KONKURRENCE- OG FORBRU- GERSTYRELSEN Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Energinet.dks erhvervelse af ti regionale

Læs mere

9. Projektforslag for udbygning af fjenvarmeforsyningen ved Langhøjskolen mm. og ved Holmegårdsskolen mm.

9. Projektforslag for udbygning af fjenvarmeforsyningen ved Langhøjskolen mm. og ved Holmegårdsskolen mm. 9. Projektforslag for udbygning af fjenvarmeforsyningen ved Langhøjskolen mm. og ved Holmegårdsskolen mm. J.nr.: 13.03.20.I04 Sagsnr.: 10/7931 BESLUTNING I TEKNIK OG MILJØUDVALGET DEN 08092010 Fraværende:

Læs mere

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Etablering af fjernvarmeforsyning i lokalplanområde 4-703 Forsker- og Videnpark 30. marts 2011 1/38 1 Indhold Afsnit 2: Stamoplysninger s. 3 Afsnit 3: Læsevejledning

Læs mere

Konkurrenceklausul i forbindelse med køb af containerkran

Konkurrenceklausul i forbindelse med køb af containerkran Konkurrenceklausul i forbindelse med køb af containerkran Rådsmødet den 27. maj 1998 1. Resumé A. Henriksen Shipping har overfor Konkurrencestyrelsen klaget over en tidsubegrænset konkurrenceklausul, som

Læs mere

Finanstilsynets bemærkninger efter undersøgelse i et pengeinstitut, herunder om samlet opgørelse af nogle engagementer.

Finanstilsynets bemærkninger efter undersøgelse i et pengeinstitut, herunder om samlet opgørelse af nogle engagementer. Kendelse af 30. maj 1994. 92-37.913. Finanstilsynets bemærkninger efter undersøgelse i et pengeinstitut, herunder om samlet opgørelse af nogle engagementer. Bank- og sparekasselovens 23. (Kjelde Mors,

Læs mere

Hvordan sikrer vi energi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser?

Hvordan sikrer vi energi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser? Konkurrencedygtig Hvordan sikrer vi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser? Uden ville europæerne ikke kende til den velstand, mange nyder i dag. Energi er en forudsætning

Læs mere

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Etablering af transmissionsledning Volderslev 9. januar 2014 1/15 Indholdsfortegnelse 1. STAMOPLYSNINGER... 3 2. LÆSEVEJLEDNING... 4 Anvendt lovgivning... 4 Godkendelsens

Læs mere

Afgørelse Klage over afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: Advokat Nicolai Kryger, j.nr. [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovennævnte Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395

Læs mere

en erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrencelovens 9, stk. 1, 1. pkt.

en erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrencelovens 9, stk. 1, 1. pkt. Bilag 1 til Konkurrencenævnets meddelelse nr. 1 af 10. april 2015 Anmeldelsesskema K1 DEL A Aftaler m.v. Markér med kryds, om De ansøger om: en erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrencelovens 9,

Læs mere

Bekendtgørelse om regler for anmeldelse af aftaler m.v. i henhold til konkurrenceloven

Bekendtgørelse om regler for anmeldelse af aftaler m.v. i henhold til konkurrenceloven BEK nr 171 af 22/02/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 26. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, j.nr. 12/17487

Læs mere

Statusnotat om. vedvarende energi. i Danmark

Statusnotat om. vedvarende energi. i Danmark Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 81 Offentligt Folketingets Energiudvalg og Politisk-Økonomisk Udvalg Økonomigruppen og 2. Udvalgssekretariat 1-12-200 Statusnotat om vedvarende energi i

Læs mere