Almindelige Betingelser. for Shells salg og levering af Naturgas til Timeaflæste Forbrugssteder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Almindelige Betingelser. for Shells salg og levering af Naturgas til Timeaflæste Forbrugssteder"

Transkript

1 Almindelige Betingelser for Shells salg og levering af Naturgas til Timeaflæste Forbrugssteder

2 1. Karakteristik Disse Almindelige Betingelser gælder for Shells salg og levering af Naturgas og er en integreret del af foranstående Samarbejdsaftale. Visse af nedenstående forhold er udarbejdet på baggrund af RfG. Ved uoverensstemmelse mellem RfG og Shells Almindelige Betingelser har Shells Almindelige Betingelser forrang. 2. Levering Levering af Naturgassen anses for sket, når Naturgassen passerer udgangsventilen på det af den Relevante Bevillingshaver hos Køber opsatte måleudstyr. Ved levering overgår ejendomsretten til naturgassen til Køber. Ved levering overgår ansvar og risiko for Naturgassen til Køber. 3. Måleudstyr Måleudstyr til måling af mængden af leveret Naturgas installeres og ejes af den Relevante Bevillingshaver (se definition heraf i Bilag 4). Den Relevante Bevillingshaver forestår driften af måleudstyret. Udover måling af den leverede gasmængde måles tryk og temperatur. Måleudstyrets nøjagtighed ved måling af mængde og kvalitet skal verificeres af den Relevante Bevillingshaver i overensstemmelse med gas- målemanualerne. Hvis Køber ønsker en verifikation, skal henvendelse herom rettes til Shell, der snarest mulig efter modtagelse af Købers begæring retter henvendelse herom til den Relevante Bevillingshaver. Måleudstyrets fejlvisning bestemmes i det omfang det er teknisk muligt ved akkrediteret kalibrering i tilfælde af anmodning om en uvildig undersøgelse. Hvis akkrediteret kalibrering ikke er mulig benyttes anden uvildig instans til kalibrering. Hvis verifikation viser, at måleudstyret måler i overensstemmelse med gas-/målemanualerne, skal Køber betale omkostninger, der er forbundet med verifikationen. I modsat fald afholdes omkostningerne af Shell med regres over for den Relevante Bevillingshaver. 3a. Målefejl Hvis en del af måleudstyret måler unøjagtig eller er ude af drift, eller hvis overførsel af måledata til den Relevante Bevillingshaver ikke er fuldstændigt, skal Shell foranledige, at den Relevante Bevillingshaver retter fejlen og/eller udskifter den del af måleudstyret, som måler unøjagtig, og/eller den del af den Relevante Bevillingshavers kvalitetsmåleudstyr, som måler unøjagtig, og/eller rette telemetriforbindelsen for dataoverførslerne. Mængden eller kvaliteten af den Naturgas, som passerede måleudstyret, medens udstyret ikke målte korrekt, eller dataoverførsler ikke var fuldstændige, skal beregnes på basis af den blandt nedenstående metoder, som efter omstændighederne må anses for at give det mest retvisvende resultat. (i) (ii) En kalibreringstest eller matematisk beregning. En vurdering af leverance under tilsvarende forhold, medens måleudstyret eller (iii) kvalitetsudstyret målte korrekt eller dataoverførslerne var fuldstændige. På grundlag af målinger fra et andet måleudstyr, hvis dette måleudstyr måler korrekt. Hvis den periode, hvori der har været målefejl eller dataoverførselsfejl, ikke er kendt, skal perioden anses for at omfatte tidsrummet fra den seneste verifikation eller kalibrering af måleudstyret. I den første halvdel af denne periode anses der ikke at have været en målefejl eller dataoverførselsfejl. I den anden halvdel af perioden anvendes en af metoderne, som er fastlagt oven for under punkt (i) til (iii). [Vedrørende målinger i denne Samarbejdsaftale henvises i øvrigt til RfG, specielt pkt. 23.] Køber skal straks informere Shell, hvis Køber konstaterer, at måleudstyret ikke virker tilfredsstillende, eller hvis Køber får mistanke om, at måleudstyret ikke virker tilfredsstillende. Shell kan ikke gøres ansvarlig for manglende levering af Naturgas, hvis dette skyldes mangler ved måleudstyret. Det er Købers forpligtelse at sørge for, at al Naturgas i forbindelse med denne Samarbejdsaftale kommer igennem det relevante måleudstyr. 4. Adgang Køber forpligter sig til at give den/de Relevante Bevillingshaver(e) og Shell adgang til relevante faciliteter, når som helst det er rimeligt og nødvendigt af hensyn til at sikre en effektiv og sikker implementering af RfG. Shell og den Relevante Bevillingshaver skal til enhver tid have adgang til samtlige gasinstallationer, herunder gasmålersystemer med henblik på inspektion, reparation, udskiftning, afprøvning, aflæsning og afbrydelse, herunder afbrydelse i henhold til gasleveringsaftaler 5. Nødvendige afværgeforanstaltninger hos Køber Naturgasudstyr kan være følsomt over for variationer i kvalitets- og leveringsspecifikationerne - uanset om gældende kvalitets- og leveringsspecifikationer er opfyldt. Såfremt Købers naturgasudstyr er særlig følsomt over for Naturgassens kvalitet og leveringsspecifikationer, herunder specielt over for potentielle væskedannelser, hvilket normalt vil være tilfældet for gasturbiner, er Køber forpligtet til at installere de nødvendige afværgefaciliteter, som må anses for sædvanlige i forhold til Købers naturgasinstallation, herunder eksempelvis væskefiltre og forvarmningsudstyr. Shell kan ikke ifalde ansvar af nogen art, herunder produkt- eller mangelansvar for nogen skade - herunder men ikke begrænset til skade på Købers naturgasudstyr, ejendom, virksomhed eller deraf følgende direkte eller indirekte tab - som kan henføres til, at Købers naturgasudstyr er følsomt over for Naturgassens kvalitet og leveringsspecifikationer. 6. Betaling Den til Køber leverede mængde af Naturgas opgøres hver måned på baggrund af den validerede måledata fra den Relevante Bevillingshaver. 2

3 Fakturabeløbet udgøres af Naturgasprisen, Transmissionsydelsen, Gaslagerydelsen, eventuel nominerings- og balanceringsservice og eventuelle gebyrer. Hertil kommer de til enhver tid gældende afgifter, dog ikke energi og- naturgasafgifter. Betalingsfristen er fakturadatoen Fakturadato + 14 dage Morarenten fastsættes som en årlig rente, beregnet som den officielle udlånsrente fastsat af Nationalbanken henholdsvis 1/1 og 1/7 det pågældende år med et tillæg på 7% p.a. Senest 4 måneder efter den sidste leveringsdato foretager Shell en årsopgørelse. Faktura for en eventuel efterregulering sendes til Køber senest 5 måneder efter den sidste leveringsdato 7. Kvalitets- og Leveringsspecifikationer Shell garanterer, at den Naturgas som Shell leverer til Systemet, lever op til gældende kvalitets- og/eller leveringsspecifikationer, herunder som fastsat i Det Danske Gasreglement. Det er den Relevante Bevillingshaver, der har ansvaret for, at Naturgassen ved leveringen til Køber opfylder kvalitetsog leveringsspecifikationer. Shell har derfor ingen indflydelse på, hvilken gaskvalitet Køber modtager, [jf. i øvrigt RfG, specielt pkt. 22 og 33.2] Shell kan derfor ikke ifalde ansvar af nogen art, herunder produkt- eller mangelansvar for nogen skade, herunder men ikke begrænset til skade på Købers naturgasudstyr, ejendom, virksomhed eller deraf følgende direkte eller indirekte tab, som kan henføres til Købers modtagelse af Naturgas, som ikke lever op til gældende kvalitets- og/eller leveringsspecifikationer, herunder som fastsat i Det Danske Gasreglement og Bilag 1 til Bilag 4, hvoraf blandt andet fremgår, at den øvre brandværdi for Naturgas skal ligge mellem 40.2 MJ/m³ og 46,0 MJ/m³. [Der skal i den forbindelse gøres opmærksom på RfG pkt. 22.3, hvorefter Shell har mulighed for på vegne af Køber at afvise at modtage Naturgas, der afviger fra kvalitets- og leveringsspecifikationer samt muligheden for betaling fra den Relevante Bevillingshaver, som vil blive videreført direkte til Køber.] 8. Ejerskifte, fusion eller lignende Såfremt Køber skifter ejer, fusionerer eller lignende skal dette straks meddeles til Shell. 9. Overdragelse af rettigheder og forpligtelser Ingen af parterne må overdrage alle eller nogle af sine rettigheder og forpligtelser under denne Samarbejdsaftale, uden forudgående skriftlig accept af den anden part, som ikke uden rimelig grund må tilbageholde en sådan accept. Shell kan dog altid betinge sin accept af, at Køber kautionerer for den indtrædende parts forpligtelser i henhold til denne aftale. Shell er dog ubetinget berettiget til at overdrage Samarbejdsaftalen til fuldt ejede datterselskaber af de af Royal Dutch Petroleum Company og Shell Transport and Trading Company p.l.c ejede holdingselskaber Shell Petroleum N.V., Shell Petroleum Company Ltd og Shell Petroleum Inc. samt til selskaber, hvori disse selskaber sammen, direkte eller indirekte, ejer mere end 50 % af kapitalen og stemmeretten og i øvrigt udøver bestemmende indflydelse. 10. Force majeure 10.1 Generelt Dersom en part bliver ude af stand til helt eller delvist at opfylde sine forpligtelser efter Samarbejdsaftalen på grund af Force Majeure, suspenderes opfyldelsen af de forpligtelser, som påhviler den pågældende part i henhold til Samarbejdsaftalen så længe og i det omfang, opfyldelseshindringen består, såfremt den pågældende part straks giver meddelelse om sådan Force Majeure i telefax og ved bekræftet brev til den anden part og samtidig eller inden rimelig tid giver skriftlig meddelelse om de nærmere enkeltheder og den forventede varighed af Force Majeure. Force Majeure betyder omstændigheder, der indtræder efter underskrivelse af Samarbejdsaftalen, og som er uden for den pågældende parts kontrol og som ikke med rimelighed kunne overvindes. Følgende omstændigheder skal under forudsætning af, at ovenstående er opfyldt, altid betragtes som Force Majeure: Ekstraordinære naturkræfter, herunder jordskred, lynnedslag, jordskælv, ekstraordinært uvejr, tidevandsbølger, oversvømmelser og bortskyldninger, manglende nødvendig tilladelse til anlæg eller drift, foranstaltninger truffet af enhver regeringsmyndighed eller anden offentlig myndighed eller repræsentant for sådanne, hvad enten foranstaltningerne er gyldige eller ej, valutarestriktioner, samfundsfjendtlige handlinger, krige, mobilisering, militære indkaldelser af samme omfang, rekvirering, beslaglæggelse, blokader, oprør, tumulter, hærværk, epidemier, karantænebestemmelser, brande, borgerlige eller militære uroligheder, eksplosioner, sammenbrud eller skader på platforme, maskiner eller rørledninger og hjælpeanlæg, frysning eller hydratdannelse i brønde, ventiler og rørledninger, svigt i gas- eller oliebrønde, manglende levering eller forsinkelse af leverancer fra Shells samarbejdspartnere, som er forårsaget af Force Majeure som defineret i denne bestemmelse, forsinkelse for eller hindringer af leverancer som følge af, at Shells samarbejdspartnere må efterkomme påbud eller pålæg fra offentlige myndigheder, de med sejladsen og navigeringen forbundne farer, umulighed med hensyn til at opnå nødvendig arbejdskraft, maskiner, forsyninger, materialer eller underentreprenører og arbejdsstridigheder (strejker, lockouter og enhver anden lignende urolighed på arbejdsmarkedet). Arbejdsstridigheder skal løses udelukkende efter bestemmelse af den part, som er deltager i konflikten. Hvis en Force Majeure begivenhed medfører, at en part kun ved afholdelse af ganske uforholdsmæssige økonomiske opofrelser kan opfylde sine forpligtelser, skal dette sidestilles med, at den pågældende part er ude af stand til helt eller delvis at opfylde sine forpligtelser. Der henvises i øvrigt til RfG, specielt pkt. 27 med hensyn til Force Majeure i den Danske transmissionsnet. Den part, som påberåber sig Force Majeure, skal søge at overvinde opfyldelseshindringen og genoptage opfyldelsen af forpligtelserne så hurtigt, som det med rimelighed kan forlanges, forudsat at det kan ske uden afholdelse af uforholdsmæssige økonomiske opofrelser. Hvis Shell påberåber sig Force Majeure, kan Køber anvende en anden leverandør af Naturgas end Shell indtil Shell meddeler, at der igen kan leveres Naturgas. Såfremt Shell ikke kan levere Naturgas på grund af, at den Relevante Bevillingshaver har erklæret Force Majeure kan Shell påberåbe sig denne Force Majeure overfor Køber. 3

4 11. Leveringshindringer For Shells transport af Naturgas til Køber gælder RfG, [jf. Bilag 6]. For så vidt og i det omfang Shells levering af Naturgas til Køber påvirkes af forhold hos den Relevante Bevillingshaver, skal Køber tåle de heraf følgende ulemper og begrænsninger, i det omfang Shell ifølge RfG skal tåle ulemper og begrænsninger. I det omfang den Relevante Bevillingshaver i forhold til Shell kan ændre vilkårene i RfG, skal Køber tåle de samme ændringer, som Shell skal tåle. Shell skal give Køber samme varsel, som den Relevante Bevillingshaver giver til Shell med den af forholdets natur følgende forkortelse af varslet. Køber gøres navnlig opmærksom på, at Shells leverancer til Køber kan blive reduceret, afbrudt eller forsinket på grund af de Relevante Bevillingshaveres forhold, jf. RfG. De Relevante Bevillingshavere kan ifølge RfG navnlig reducere eller stoppe leverancer af Naturgas i følgende tilfælde: a) Reduceret kapacitet Shell er ikke ansvarlig for manglende leverancer, hvis dette skyldes fysiske eller driftsmæssige forhold, som resulterer i en midlertidig reduceret kapacitet i hele eller dele af Systemet. I tilfælde af midlertidig reduceret kapacitet i hele eller dele af Systemet vil Køber kun få leveret Naturgas i det omfang, der er naturgasmængder til rådighed i henhold til RfG. Hvis den Relevante Bevillingshaver udsteder et påbud om reduktion eller afbrud af leverancer og aftag af Naturgas, er Køber sammen med Shell forpligtet til at følge dette påbud. Hvis Køber ikke følger dette påbud, er Køber erstatningsansvarlig for alle de omkostninger, som Shell kan blive påført bl.a. på grund af forpligtelserne i RfG. Hvis der opstår en nødforsyningssituation eller reduceret kapacitet, skal den af Køber i Bilag 3 oplyste kontaktperson kunne træffes på det dér oplyste telefonnummer og foretage de nødvendige foranstaltninger 24 timer i døgnet, hvis en nødforsyningssituation eller reduceret kapacitet opstår. Når Shell er informeret om begyndelsen og slutningen af en nødforsyningssituation eller reduceret kapacitet, skal denne information så hurtig som muligt videregives til Køber. Hvis Køber ikke afbryder aftag af Naturgas i de ovennævnte situationer, vil Køber ifalde erstatningsansvar for Shells heraf følgende tab. b) Reparation og vedligeholdelse I det omfang der bliver udført såvel planlagte som uplanlagte reparations- og vedligeholdelsesaktiviteter i Systemet, kan Shell ikke gøres ansvarlig for den manglende levering af Naturgas. Shell videregiver information herom til Køber, så hurtigt som muligt, efter modtagelse af informationen såsom planlagte datoer for reparations- og vedligeholdelsesaktiviteter. Hvis Køber kommer i besiddelse af information, der kan være relevant skal dette videregives til Shell. c) Force majeure hos de Relevante Bevillingshavere I det omfang de Relevante Bevillingshavere ikke kan opfylde deres forpligtelser i forhold til Shell på grund af force majeure, kan Shell ikke gøres ansvarlig for den manglende levering af Naturgas. Hvis Shell ikke leverer på grund af reduceret kapacitet eller reparation og vedligeholdelse vil det Nedre Tolerancebånd blive tilsvarende udvidet. 12. Misligholdelse I tilfælde af væsentlig misligholdelse af en af parternes forpligtelser i henhold til Samarbejdsaftalen kan Samarbejdsaftalen straks hæves ved skriftlig meddelelse til den misligholdende part. Som væsentlig misligholdelse betragtes navnlig ikkeopfyldelse af Købers forpligtelse til at aftage Naturgas og til ikke at aftage for meget Naturgas. Shell er herunder berettiget, men ikke forpligtet til at ophøre med at levere Naturgas og hæve Samarbejdsaftalen som misligholdt, hvis Køber i 30 sammenhængende Gasdøgn eller mere har aftaget døgnmængder, der i gennemsnit afviger mere end 90 % fra den Maksimale Døgnmængde. Som væsentlig misligholdelse betragtes navnlig også Købers manglende oplysninger i forbindelse med stop for aftag af Naturgas, jf. punkt 9, Købers manglende efterkommelse af påbud i en nødforsyningssituation, eller når kapaciteten i øvrigt er reduceret, jf. punkt 16, ikkeopfyldelse af Købers betalingsforpligtelser, respektive hvis en af parterne forbereder tvangsakkord, frivillig forlig, anmelder betalingsstandsning, får gjort udlæg i dennes ejendom, erklæres konkurs eller på anden måde bliver insolvent eller ude af stand til at betale sin gæld efterhånden som denne forfalder, eller hvis denne part ophører med at betale sin gæld efterhånden som denne forfalder i den almindelige forretningsgang eller hvis denne part indkalder til møde, eller foretager en overdragelse, til fordel for sine kreditorer, såfremt Køber/boet ikke stiller sikkerhed inden for en af Shell fastsat frist. Derudover er den misligholdende part erstatningsansvarlig for de tab, den anden parts misligholdelse har påført parten. Såfremt den Relevante Bevillingshaver afbryder eller begrænser leveringerne til Køber som følge af forhold, som ikke kan tilskrives Shell, betragtes dette ikke som væsentlig misligholdelse af denne Samarbejdsaftale. 13. Sikkerhedsstillelse Shell kan betinge leveringen af Naturgas til Køber af, at Køber stiller en sikkerhed, i form af en selvskyldnerkaution, for betaling af fremtidige ydelser eller for betaling ved fortsat levering. 14. Indirekte tab Shell er under ingen omstændigheder erstatningsansvarlig for Købers tab af fortjeneste, omsætning, goodwill m.v. eller driftstab, avancestab eller lignende indirekte tab, som kan henføres til Shells manglende opfyldelse af Samarbejdsaftalen. 4

5 15. Lovvalg og værneting Enhver uoverensstemmelse eller tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne aftale, skal afgøres efter dansk ret ved Sø- og Handelsretten i København eller ved Københavns Byret, hvis betingelserne for, at sagen kan anlægges ved Sø- og Handelsretten, ikke er til stede. 16. Forsikring Køber opfordres til at tegne en driftstabsforsikring. 17. Definitioner De i foranstående Samarbejdsaftale anvendte udtryk skal forstås på følgende måde: Ved Gasdøgn forstås fra kl til Ved Måned forstås en periode, som begynder kl på den første dag i en kalendermåned og slutter kl på den første dag i den efterfølgende kalendermåned. Ved Maksimale Døgnmængde forstås som 24 gange den i Bilag 1 maksimale transportkapacitet. Ved Naturgas forstås en brændbar gas, som enten er: 1) udvundet direkte fra undergrunden. 2) udvundet indirekte fra undergrunden som associeret gas ved råolieproduktion, eller 3) produceret ved ekstraktion eller anden form for koncentration af en under 1) eller 2) nævnt naturgas, og som har et indhold af metan, der ved én bar udgør mindst 75 volumenprocent af gassens brændbar komponenter og enhver fysisk tilstand, hvori gassen kan bringes ved for eksempel kompression eller køling. Ved Pass-through forstås regler, tariffer, ændringer mv. i RfG, som videreføres til Samarbejdsaftalen. Køber skal således tåle de heraf følgende ulemper og begrænsninger i det omfang Shell ifølge RfG skal tåle ulemper og begrænsninger. Ændringerne skal videreføres direkte således, at Køber ikke kan stilles ringere end Shell. Priserne for transportydelserne videreføres også direkte fra RfG således, at Køber betaler de priser, der ifølge RfG er gældende. Ved den Relevante Bevillingshaver forstås transmissions-, distributions- og/eller lagerbevillingshaver. Ved RfG forstås den til enhver tid seneste version af Regler for Gastransport (Fællesregler for adgang til det danske naturgassystem, p.t. version Ved Samarbejdsaftalen forstås foranstående Samarbejdsaftale, der er indgået mellem Shell og Køber om køb af Naturgas. Ved Systemet forstås transmissions-, distributionsog/eller lagersystemet. Ved Shell forstås A/S Dansk Shell, Nærum Hovedgade 6, 2850 Nærum. Ved Timeaflæste forbrugssted forstås forbrugssted som udgangspunkt aftager m 3 naturgas eller mere pr. år. Såfremt der opstår en Nødforsyningssituation, giver Shell hurtigst muligt, og i det omfang Shell selv bliver informeret, oplysning til Køber om Nødforsyningssituationen samt om, hvorledes og i hvilket omfang naturgasforsyningen til Køber vil blive påvirket. Ekstraordinære hændelser, der er dimensionerede for den Relevante Bevillingshavers nødberedskab - jf. den til myndighederne anmeldte og på nuværende tidspunkt gældende nødforsyningsstrategi - kan f.eks. være: a) Afbrydelse af den største gasleverance i op til tre sammenhængende dage med døgngennemsnitstemperaturer ned til 14º C; og b) Afbrud af den største gasleverance i op til 60 dage. Den Relevante Bevillingshavers nødforsyningsberedskab er dimensioneret således, at aftaler med Uafbrydelig Nødforsyning fortsat kan gasforsynes, selv om en af hændelserne beskrevet i a) og b) indtræder. Ekstraordinære hændelser af den i a) og b) beskrevne karakter såvel som ekstraordinære hændelser af anden karakter og mindre omfang vil kunne medføre en Nødforsyningssituation. Såfremt den Relevante Bevillingshaver som resultat af en Nødforsyningssituation bliver ude af stand til helt eller delvis at opfylde sine forpligtelser i henhold til en aftale, suspenderes opfyldelsen af de forpligtelser, som påhviler den pågældende part i henhold til en aftale, så længe og i det omfang Nødforsyningssituationen består. Shell kan ikke blive gjort erstatningsansvarlig for de tab og/eller omkostninger, som en Nødforsyningssituation medfører for Køber. Ved Afbrydelig Nødforsyning forstås, at der i en Nødforsyningssituation kun vil blive leveret Naturgas i henhold til Samarbejdsaftalen, i det omfang der er naturgasmængder til rådighed, efter at der er leveret Naturgas i henhold til aftaler med Uafbrydelig Nødforsyning. Købere med aftaler med Afbrydelig Nødforsyning vil endvidere blive reduceret, før Købere med Uafbrydelig Nødforsyning i situationer, hvor der er midlertidig reduceret kapacitet i hele eller dele af systemet. Ved Uafbrydelig Nødforsyning forstås, at de naturgasmængder, der er til rådighed i en Nødforsyningssituation, vil blive anvist til levering i henhold til Samarbejdsaftalen og andre aftaler med Uafbrydelig Nødforsyning forud for aftaler med Afbrydelig Nødforsyning. Købere med Uafbrydelig Nødforsyning vil endvidere først blive reduceret, efter Købere med Afbrydelig Nødforsyning i situationer, hvor der er midlertidig reduceret kapacitet i hele eller dele af systemet. I tilfælde af en Nødforsyningssituation vil Købere med aftaler med Afbrydelig Nødforsyning få reduceret den maksimale transportkapacitet med den procentsats, der er aftalt. Ved En Nødforsyningssituation forstås i overensstemmelse med RfG ekstraordinære hændelser i hele eller dele af Det Danske Naturgassystem eller i naturgasleverancerne til Det Danske Naturgassystem, der efter Transmissionsbevillingshavers skøn medfører en væsentlig påvirkning af forsyningen til hele eller dele af Det Danske Naturgasmarked. 5

6 6

7 7

Almindelige Betingelser. for Shells salg og levering af Naturgas til Ikke-timeaflæste Forbrugssteder

Almindelige Betingelser. for Shells salg og levering af Naturgas til Ikke-timeaflæste Forbrugssteder Almindelige Betingelser for Shells salg og levering af Naturgas til Ikke-timeaflæste Forbrugssteder 1. Karakteristik Disse Almindelige Betingelser gælder for Shells salg og levering af Naturgas og er en

Læs mere

Gasleverandøraftale. mellem. Distributionsselskabet. Gasleverandøren

Gasleverandøraftale. mellem. Distributionsselskabet. Gasleverandøren Gasleverandøraftale mellem Distributionsselskabet og Gasleverandøren (Version 3.0) Gældende fra 1. september 2014 Indholdsfortegnelse 1. AFTALEPARTER... 3 2. FORMÅL... 3 3. DEFINITIONER... 4 4. AFTALEPERIODE...

Læs mere

region midtjyllands standardbetingelser

region midtjyllands standardbetingelser region midtjyllands standardbetingelser - for køb og levering af forbrugsvarer - for køb og levering af teknisk udstyr herunder medicoteknisk udstyr - for køb og udførelse af tjenesteydelser Disse standardbetingelser

Læs mere

KONTRAKT. mellem. Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. [Indsættes ved kontraktindgåelsen]

KONTRAKT. mellem. Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. [Indsættes ved kontraktindgåelsen] KONTRAKT mellem Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. og [Indsættes ved kontraktindgåelsen] vedrørende "Pleje af grønne områder" 1 Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Bekidan Maskinfabrik A/S

Salgs- og leveringsbetingelser for Bekidan Maskinfabrik A/S BEKIDAN MASKINFABRIK A/S ERHVERVSVANGEN 18 DK-5792 ÅRSLEV TLF. +45 6599 1635 CVR-nr. DK 10511038 e-mail: bekidan@bekidan.dk www.bekidan.dk Anvendelse Salgs- og leveringsbetingelser for Bekidan Maskinfabrik

Læs mere

Rengøringsaftale. Side 1 af 8. Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk. I det følgende kaldet Kunde. XXXX

Rengøringsaftale. Side 1 af 8. Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk. I det følgende kaldet Kunde. XXXX Rengøringsaftale Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk I det følgende kaldet Kunde. og XXXX I det følgende kaldet Leverandøren Side 1 af 8 1. Aftalens retlige grundlag:... 3 2. Rengøringsaftalens

Læs mere

Kontrakt. mellem Kunden V./ Rigspolitiet Koncernservice CVR-nr.17143611 Polititorvet 14 1780 København V. (herefter benævnt Kunden)

Kontrakt. mellem Kunden V./ Rigspolitiet Koncernservice CVR-nr.17143611 Polititorvet 14 1780 København V. (herefter benævnt Kunden) Kontrakt mellem Kunden V./ Rigspolitiet Koncernservice CVR-nr.17143611 Polititorvet 14 1780 København V (herefter benævnt Kunden) og Kunde CVR-nr. Adresse (herefter benævnt Leverandøren) (sammen benævnt

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse og gyldighed Enhver leverance sker på grundlag af nedenstående salgs- og leveringsbetingelser, medmindre anden skriftlig aftale er indgået mellem

Læs mere

1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration

1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration 1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration 1.1 Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem: Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved CVR.

Læs mere

Regler for CTF. (Energinet.dk Gastransmissions regler for Capacity Transfer Facility)

Regler for CTF. (Energinet.dk Gastransmissions regler for Capacity Transfer Facility) Regler for CTF (Energinet.dk Gastransmissions regler for Capacity Transfer Facility) VILKÅR OG BETINGELSER FOR BILATERAL HANDEL MED KAPACITET I TRANSMISSIONSSYSTEMET Version 5.2 Juni 2010 Regler for CTF,

Læs mere

SEF Energi A/S Fåborgvej 44 DK-5700 Svendborg Cvr nr. 25 11 92 07 Tlf. 62 20 11 20 salg@sef.dk sef.dk

SEF Energi A/S Fåborgvej 44 DK-5700 Svendborg Cvr nr. 25 11 92 07 Tlf. 62 20 11 20 salg@sef.dk sef.dk Disse Leveringsbestemmelser er gældende i forholdet mellem Kunden og Elleverandøren fra og med den 1. april 2016 1. Generelle bestemmelser SEF Energi A/S (CVR-nr.25 11 92 07) er et datterselskab i Sydfyns

Læs mere

Aftale om Betalingsservice (Gælder fra den 1. november 2009 for både eksisterende og nye kunder)

Aftale om Betalingsservice (Gælder fra den 1. november 2009 for både eksisterende og nye kunder) Aftale om Betalingsservice (Gælder fra den 1. november 2009 for både eksisterende og nye kunder) Betingelser 1. SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN må, om ønsket, gennemføre betalinger via PBS (Pengeinstitutternes

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR TØJPRODUKTIONSLAB

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR TØJPRODUKTIONSLAB SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR TØJPRODUKTIONSLAB 1. Anvendelse til at foretage modregning i nogen del af det fakturerede tid, eller må det anses for sandsynligt, at forsinkelse vil 1.1 Nedenstående

Læs mere

Handelsvilkår. Salgs- og leveringsbetingelser for DCC A/S

Handelsvilkår. Salgs- og leveringsbetingelser for DCC A/S Handelsvilkår Salgs- og leveringsbetingelser for DCC A/S 1. Gyldighed 1.1. Salgs- og leveringsbetingelserne gælder for alle tilbud, salg og leverancer, medmindre andet skriftligt er aftalt. 1.2. Købers

Læs mere

Rammeaftale for Gasleverandører mellem Energinet.dk Gastransmission og Gasleverandøren

Rammeaftale for Gasleverandører mellem Energinet.dk Gastransmission og Gasleverandøren BILAG 3 Rammeaftale for Gasleverandører mellem Energinet.dk Gastransmission og Gasleverandøren Aftale-id: Bilag 3: Rammeaftale for Gasleverandører 2 KONTRAKTSKLAUSUL Denne aftale er underlagt de til enhver

Læs mere

Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling

Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Kontohaver(e): CPR.nr.: Reg. nr. Kontonr. Reg. type indgår aftale med Nykredit Bank om tilmelding

Læs mere

Handelsbetingelser for levering af naturgas fra DCC Energi A/S

Handelsbetingelser for levering af naturgas fra DCC Energi A/S Handelsbetingelser for levering af naturgas fra DCC Energi A/S Handelsbetingelserne er gældende pr. 10. januar 2014. Disse betingelser er gældende for levering af naturgas fra DCC Energi A/S, herefter

Læs mere

Tillægsaftale om Betalingsservice

Tillægsaftale om Betalingsservice Tillægsaftale om Betalingsservice 1. Debitorer i Betalingsservice 1.1 Kunden og GrønlandsBANKEN, Postboks 1033, 3900 Nuuk, banken@banken.gl har dags dato i henhold til Aftale om Netbank indgået følgende

Læs mere

GENERELLE SALGSVILKÅR OG -BETINGELSER

GENERELLE SALGSVILKÅR OG -BETINGELSER GENERELLE SALGSVILKÅR OG -BETINGELSER 1. Med mindre andet er aftalt skriftligt, er ethvert tilbud og enhver (også fremtidig) aftale underlagt nærværende vilkår og betingelser, der udgør en integreret del

Læs mere

Obligationsvilkår DLR Kredit A/S DKK 1.000.000.000 Usikret Seniorgæld med variabel rente og forfaldstid 1. juli 2018

Obligationsvilkår DLR Kredit A/S DKK 1.000.000.000 Usikret Seniorgæld med variabel rente og forfaldstid 1. juli 2018 Obligationsvilkår DLR Kredit A/S DKK 1.000.000.000 Usikret Seniorgæld med variabel rente og forfaldstid 1. juli 2018 Side 2 1 Indledning 1.1 De DKK 1.000.000.000 usikret seniorgæld obligationer med forfaldsdato

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser. Gældende pr. 4. maj 2016

Salgs- og leveringsbetingelser. Gældende pr. 4. maj 2016 Salgs- og leveringsbetingelser Gældende pr. 4. maj 2016 Salgs- og leveringsbetingelser Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse mellem bestilleren og leverandøren i det omfang, de

Læs mere

Kontrakt. Afbrydelighedsaftale for 2011/ Grundlag. (Samlet betegnet som "Parterne")

Kontrakt. Afbrydelighedsaftale for 2011/ Grundlag. (Samlet betegnet som Parterne) Kontrakt Energinet.dk Lautruphøj 5-7 2750 Ballerup ( Energinet.dk Gastransmission ) og Navn: Adresse: ( Forbrugeren ) (Samlet betegnet som "Parterne") Afbrydelighedsaftale for 2011/2012 1 Grundlag Nærværende

Læs mere

leveringsbetingelser Leveringsbetingelser for SmartHjem Varmestyring

leveringsbetingelser Leveringsbetingelser for SmartHjem Varmestyring leveringsbetingelser Leveringsbetingelser for SmartHjem Varmestyring DONG Energy El & Gas A/S 13. juni 2014 1. Anvendelsesområde og generelle forhold Disse leveringsbetingelser ( Leveringsbetingelser )

Læs mere

Finansrådets og Børsmæglerforeningens standardvilkår for lån af aktier

Finansrådets og Børsmæglerforeningens standardvilkår for lån af aktier Finansrådets og s standardvilkår for lån af aktier 21. januar 2002 hst Pkt. 1,0. Standardvilkår Pkt. 1,1. Nærværende standardvilkår (herefter Vilkårene) skal gælde for aktielån mellem parterne i det omfang,

Læs mere

Vilkår for Selvbetjening Erhverv

Vilkår for Selvbetjening Erhverv Vilkår for Selvbetjening Erhverv Juni 2016 1. Aftalen For aftaler om Selvbetjening Erhverv, der udbydes af TDC A/S (herefter TDC) gælder følgende vilkår for Selvbetjening Erhverv i supplement til Generelle

Læs mere

Bilag 3 Udkast til rammeaftale

Bilag 3 Udkast til rammeaftale Bilag 3 Udkast til rammeaftale 1. Parterne Nærværende rammeaftale er indgået mellem Vesthimmerlands Kommune Indkøbsenheden Himmerlandsgade 27 9600 Aars i det følgende kaldet VHK og Leverandør Virksomhed

Læs mere

SALG AF NATURGAS DONG ENERGY'S ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF NATURGAS

SALG AF NATURGAS DONG ENERGY'S ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF NATURGAS SALG AF NATURGAS DONG ENERGY'S ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF NATURGAS 1. maj 2015 1. Generelle bestemmelser Disse leveringsbetingelser gælder for levering af naturgas fra DONG Energy Salg & Service

Læs mere

Kontrakt. mellem. Radio- og tv-nævnet Vognmagergade 10, 1. 1120 København K. (herefter "kunden")

Kontrakt. mellem. Radio- og tv-nævnet Vognmagergade 10, 1. 1120 København K. (herefter kunden) Kontrakt mellem Radio- og tv-nævnet Vognmagergade 10, 1. 1120 København K. (herefter "kunden") og [navn] [adresse] [postnummer] (CVR-nr. [........]) (herefter "leverandøren") om informationsindsats om

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBESTEMMELSER FOR FJERNVARME. fra Frederiksberg Fjernvarme A/S

ALMINDELIGE LEVERINGSBESTEMMELSER FOR FJERNVARME. fra Frederiksberg Fjernvarme A/S ALMINDELIGE LEVERINGSBESTEMMELSER FOR FJERNVARME fra Frederiksberg Fjernvarme A/S 1 Indhold 1. Grundlag for bestemmelserne... 3 2. Information... 3 3. Ordforklaring... 3 4. Etablering af fjernvarmeforsyning...

Læs mere

leveringsbetingelser FOR SALG AF EL PRIVAT

leveringsbetingelser FOR SALG AF EL PRIVAT leveringsbetingelser leveringsbetingelser FOR SALG AF EL PRIVAT DONG Energy El & Gas A/S 13. juni 2014 1. Generelle bestemmelser Disse leveringsbetingelser gælder for alle elleverancer fra DONG Energy

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup.

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Vand Ballerup

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G Her kan du læse om de forretningsbetingelser, der gælder, når din virksomhed

Læs mere

Brugerbetingelser for LE@N

Brugerbetingelser for LE@N 1. Definitioner 1.1 Ved EAN-Web forstås virksomheden EAN-Web A/S, Vesterbrogade 149, 1620 København V, CVR nr. 24 21 27 42 1.2 Ved LE@N forstås det af EAN-Web ejede Web-EDI-baserede edb-system, som gør

Læs mere

HANDELSBETINGELSER - MEMOO I/S

HANDELSBETINGELSER - MEMOO I/S HANDELSBETINGELSER - MEMOO I/S Vi gør en dyd ud af at der er styr på tingene når du handler eller samarbejder med os dette gælder både vores kreative og grafiske kunnen samt levering, men gælder også det

Læs mere

Kontrakt om levering af træflis til Måbjergværket

Kontrakt om levering af træflis til Måbjergværket Notat Kontrakt om levering af træflis til Måbjergværket DONG Energy Power A/S Kraftværksvej 53 7000 Fredericia Tlf 99 55 11 11 Fax 76 22 19 62 Kontraktnr.: www.dongenergy.dk CVR-nr. 18 93

Læs mere

Firma Adresse Postnr. og By CVR-nr.: (i det følgende kaldet Gasforbrugeren)

Firma Adresse Postnr. og By CVR-nr.: (i det følgende kaldet Gasforbrugeren) Mellem Postnr. og By CVR-nr.: (i det følgende kaldet Gasforbrugeren) og Postnr. og By CVR-nr.: (i det følgende betegnet Gasleverandøren) er der dags dato indgået følgende KONTRAKT om levering af naturgas

Læs mere

dansk boligstål A/S Salgs- og leveringsbetingelser

dansk boligstål A/S Salgs- og leveringsbetingelser dansk boligstål A/S Salgs- og leveringsbetingelser Nærværende salgs- og leveringsbetingelser, dateret 31. januar 2013, finder anvendelse for samtlige tilbud, salg, leverancer og aftaler i øvrigt mellem

Læs mere

GAVATEC A/S Januar 2016 Side 1 af 4

GAVATEC A/S Januar 2016 Side 1 af 4 Side 1 af 4 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER I.: Gældende for lagersalg (lagerførte varer) Side 1 og 2. II.: Gældende for skaffe- og forskrivningssalg (ikke lagerførte varer) Side 3 og 4. I Salgs-

Læs mere

fjernvarmelevering MOU KRAFTVARME Almindelige bestemmelser for fra A.m.b.A Indholdsfortegnelse: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.

fjernvarmelevering MOU KRAFTVARME Almindelige bestemmelser for fra A.m.b.A Indholdsfortegnelse: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering fra MOU KRAFTVARME A.m.b.A Indholdsfortegnelse: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning Tilslutningsafgift

Læs mere

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp.

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Brugerregler for Swipp - Privat Salling Bank A/S Frederiksgade 6 7800 Skive Bestemmelserne om afsendelse af Swipp-overførsler/-betalinger ophører den 15. december 2015.. For Swipp-overførsler/-betalinger

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S 1. Anvendelse 1.1 Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om KK-Metal P/S s, CVR-nummer 37841676, ( Virksomheden

Læs mere

AFTALE - TOTALRÅDGIVNING

AFTALE - TOTALRÅDGIVNING AFTALE - TOTALRÅDGIVNING MELLEM OG ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER TOTALRÅDGIVER INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. BAGGRUND...3 2. DEFINITIONER...3 3. AFTALEGRUNDLAG...4 4. YDELSERNE...5 5. VEDERLAG...5 6. MISLIGHOLDELSE...6

Læs mere

Fælles leveringsbetingelser for Forsyning Helsingør A/S

Fælles leveringsbetingelser for Forsyning Helsingør A/S Fælles leveringsbetingelser for Forsyning Helsingør A/S Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Indledende betingelser... 4 2.1. Oversigt... 4 2.2. Kundens indtræden i aftalen... 4 2.3. Til- og fraflytning...

Læs mere

Privataftale om levering af strøm, produkter og services fra Modstrøm Danmark A/S

Privataftale om levering af strøm, produkter og services fra Modstrøm Danmark A/S Privataftale om levering af strøm, produkter og services fra 1. AFTALENS PARTER Denne aftale om levering af strøm, produkter og services er indgået og træder i kraft den: mellem CPR-nr.: og CVR nr. 33

Læs mere

Kontrakt på kantinedrift på Ellegårdvej 25A, 6400 Sønderborg

Kontrakt på kantinedrift på Ellegårdvej 25A, 6400 Sønderborg Kontrakt på kantinedrift på Ellegårdvej 25A, 6400 Sønderborg Nærværende kontrakt er indgået mellem Sønderborg Kommune Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg (i det følgende kaldet ordregiver) og [Virksomhed]

Læs mere

Falck Køreklar Privat

Falck Køreklar Privat Abonnementsbetingelser Falck Køreklar Privat Nedenstående abonnementsbetingelser gælder i tillæg til de generelle abonnementsbetingelser, hvorfor der også henvises til disse. Dækningskode: 1261 Falck Køreklar

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og Salgs og leveringsbetingelser 1. Anvendelse uden for Danmark og Færøerne. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne

Læs mere

Indkøb af halm til slamkompostering. Kontrakt

Indkøb af halm til slamkompostering. Kontrakt Indkøb af halm til slamkompostering Kontrakt Dato: 22-10-2014 Udarbejdet af: PJH Version: 0 Godkendt af: FA side 2 af 7 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk www.odenserenovation.dk

Læs mere

MobilePeople Solutions A/S

MobilePeople Solutions A/S MobilePeople Solutions A/S Generelle Vilkår og Betingelser. Januar 2015 1. Generelt Nedenstående generelle vilkår og betingelser regulerer MobilePeople s leverance af digitale tjenester bestilt af Kunden,

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade 5 8000 Aarhus C Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Kunsulentydelser...

Læs mere

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale, skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under.

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale, skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under. Regler for Swipp - erhverv Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg af varer og tjenesteydelser.

Læs mere

GENERELLE BETINGELSER FOR SUPPORT OG PROGRAMMELOPDATERING

GENERELLE BETINGELSER FOR SUPPORT OG PROGRAMMELOPDATERING GENERELLE BETINGELSER FOR SUPPORT OG PROGRAMMELOPDATERING DEL I: INDLEDNING Aftalegrundlag I disse betingelser er beskrevet rammerne for, hvordan DFF-EDB leverer support og programmelopdatering til sine

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

NetProtect - Elektronisk Forsikring

NetProtect - Elektronisk Forsikring NetProtect - Elektronisk Forsikring Hvem er dækket? Forsikringen dækker den i forsikringsaftalen anførte virksomhed (sikrede) på de i forsikringsaftalen anførte forsikringssteder. Hvad er dækket? Ethvert

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler indgået med Cascoo Scandinavia, CVR-nummer: 35210660, (herefter Virksomheden

Læs mere

Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning. Vedtægt

Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning. Vedtægt Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning Vedtægt Juli 2014 Gyldighed og omfang... 3 1 Vedtægtens område... 3 1.1 Geografisk område... 3 1.2 Teknisk område... 3 1.3 Brugere... 3 2 Ledelse... 3 2.1 Bestyrelse...

Læs mere

Vilkårene gælder for tredjeparter, som ønsker at indhente stam- og måledata via den kundestyrede adgang til data i DataHub.

Vilkårene gælder for tredjeparter, som ønsker at indhente stam- og måledata via den kundestyrede adgang til data i DataHub. 15. marts 2016 USS/ACH Vilkår for adgang til og brug af DataHub Tredjepart Vilkårene gælder for tredjeparter, som ønsker at indhente stam- og måledata via den kundestyrede adgang til data i DataHub. 1.

Læs mere

Bilag 3. Udkast til kontrakt. vedr. levering af stomi- eller urologiprodukter til Frederikshavn Kommune eller Vesthimmerlands Kommune

Bilag 3. Udkast til kontrakt. vedr. levering af stomi- eller urologiprodukter til Frederikshavn Kommune eller Vesthimmerlands Kommune Bilag 3 Udkast til kontrakt vedr. levering af stomi- eller urologiprodukter til Frederikshavn Kommune eller Vesthimmerlands Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Parterne... 3 2. Kontraktgrundlag... 3 3. Kontraktens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR I/S GJØL PRIVATE VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR I/S GJØL PRIVATE VANDVÆRK VEDTÆGTER FOR I/S GJØL PRIVATE VANDVÆRK 1. Navn og hjemsted Selskabet, der er stiftet den 15. oktober 1986 er et interessentselskab, hvis navn er I/S GJØL PRIVATE VANDVÆRK Selskabet har hjemsted i Aabybro

Læs mere

AFTALE OM SALG AF ELEKTRICITET

AFTALE OM SALG AF ELEKTRICITET AFTALE OM SALG AF ELEKTRICITET AFTALE OM FJERNSALG AFTALE INDGÅET UDEN FOR FAST FORRETNINGSSTED 1. Aftalens Parter Mellem [hjemmeside: xyz.dk] (herefter kaldet Elleverandøren) og (herefter kaldet Kunden)

Læs mere

VEDTÆGT BOGØ VANDVÆRK

VEDTÆGT BOGØ VANDVÆRK LF Trykteam a s Telefon 54 60 13 87 VEDTÆGT for ANDELSSELSKABET BOGØ VANDVÆRK Regnskabet 15 Selskabets regnskabsår løber fra den 1. januar til den 31. december. Det årlige overskud, der måtte fremkomme

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med EPEA

Læs mere

Almindelige indkøbsbetingelser

Almindelige indkøbsbetingelser Almindelige indkøbsbetingelser 1. Generelle bestemmelser Disse almindelige indkøbsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle indkøbsordrer afgivet af AH Industries A/S ( AH ), CVR-nr. 33 85 93 41, til

Læs mere

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leverings-betingelser, herefter betingelserne,

Læs mere

Kapitel 1 - PARTERNE. 1 Imellem undertegnede, Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø CVR-nr.

Kapitel 1 - PARTERNE. 1 Imellem undertegnede, Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø CVR-nr. K o n t r a k t [ f a s t h o n o r a r ] Kapitel 1 - PARTERNE 1 Imellem undertegnede, Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø CVR-nr.: 10150817 (i det følgende benævnt ERST)

Læs mere

UDBUD vedrørende. fodbehandling. Indgåelse af prisaftale vedrørende fodbehandling, bevilget til pensionister i Skanderborg Kommune

UDBUD vedrørende. fodbehandling. Indgåelse af prisaftale vedrørende fodbehandling, bevilget til pensionister i Skanderborg Kommune UDBUD vedrørende fodbehandling Indgåelse af prisaftale vedrørende fodbehandling, bevilget til pensionister i Skanderborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Leverancens art og omfang...

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse mellem Vestergaards Bogtrykkeri A/S og kunden i det omfang, de ikke fraviges ved udtrykkelig aftale herom imellem

Læs mere

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser (

Læs mere

G A R A N T I. Udstedt af

G A R A N T I. Udstedt af Stempelfri ifølge Stempellovens 62, stk. 1, nr. 9. G A R A N T I Udstedt af......, den...200x... 2 Da: - Transport- og energiministeren i henhold til lov nr. 293 af 10. juni 1981 om anvendelse af Danmarks

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om ROOM67s, CVR-nummer

Læs mere

Kontrakthaver forpligter sig ved nærværende kontrakt til at levere de i kontrakten nævnte ydelser på de beskrevne vilkår og til de anførte priser.

Kontrakthaver forpligter sig ved nærværende kontrakt til at levere de i kontrakten nævnte ydelser på de beskrevne vilkår og til de anførte priser. AFTALE VEDRØRENDE TØMNING AF PUMPESTATIONER, SANDFANGSBRØNDE, OLIEUDSKILLER OG FEDTFANGSBRØNDE. 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem Faxe Spildevand A/S CVR-nr. 31 49 83 41 Jens Chr. Skous

Læs mere

KONTRAKT. Service Level Agreement. Udkast til. vedr. for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system KONTRAKTUDKAST. Maj J.nr.

KONTRAKT. Service Level Agreement. Udkast til. vedr. for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system KONTRAKTUDKAST. Maj J.nr. J.nr. 17/00220 Udkast til KONTRAKT vedr. Service Level Agreement for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system 1. Parterne Mellem Det Kgl. Bibliotek Søren Kierkegaards Plads 1 1016 København K Side 2/8 herefter

Læs mere

Rammeaftale. Mellem. Følgende regioner: Region Hovedstaden. Region Sjælland. Region Syddanmark. Region Nordjylland. Region Midtjylland

Rammeaftale. Mellem. Følgende regioner: Region Hovedstaden. Region Sjælland. Region Syddanmark. Region Nordjylland. Region Midtjylland Rammeaftale Mellem Følgende regioner: Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark.. Region Nordjylland. Region Midtjylland (herefter samlet "Regionerne" og hver for sig "den enkelte region") og

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR LEVERANCER AF TRÆ OG BYGGEMATERIALER.

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR LEVERANCER AF TRÆ OG BYGGEMATERIALER. ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR LEVERANCER AF TRÆ OG BYGGEMATERIALER. 1. GENERELT 1.1 Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle tilbud, ordrebekræftelser og leverancer, med mindre

Læs mere

ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER ERHVERVSKUNDER Pr. 5. december 2012 INDHOLD

ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER ERHVERVSKUNDER Pr. 5. december 2012 INDHOLD ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER ERHVERVSKUNDER Pr. 5. december 2012 INDHOLD 1. Rammerne for kundeforholdet 2 2. Anvendelsesområde 2 3. Ændring af de almindelige forretningsbetingelser 2 4. Elektroniske

Læs mere

Udbud - kørsel med affaldscontainere. Kontrakt

Udbud - kørsel med affaldscontainere. Kontrakt Udbud - kørsel med affaldscontainere Kontrakt Dato: 6. januar 2015 Udarbejdet af: OFD, PJH Kontrol: PJH Version: 1.0 Godkendt af: MEL side 2 af 9 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk

Læs mere

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk.

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk. Bilag 1 - Kontrakt Side 1 af 10 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa og KONTRAKTHAVER [Virksomhed] [Adresse] [Postnr.] [By] 2. Kontraktgrundlag

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Maskinhaveriforsikring. Betingelser nr. 601810

Forsikringsbetingelser for. Maskinhaveriforsikring. Betingelser nr. 601810 Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

H. Jessen Jürgensen A/S. - alt til klima- og køleanlæg. Salgs- og leveringsbetingelser

H. Jessen Jürgensen A/S. - alt til klima- og køleanlæg. Salgs- og leveringsbetingelser H. Jessen Jürgensen A/S - alt til klima- og køleanlæg Salgs- og leveringsbetingelser maj 2014 Salgs- og leveringsbetingelser I. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang,

Læs mere

Generelle betingelser for anvendelse af Netbanken i Andelskassen J.A.K. Slagelse

Generelle betingelser for anvendelse af Netbanken i Andelskassen J.A.K. Slagelse Generelle betingelser for anvendelse af Netbanken i Andelskassen J.A.K. Slagelse Netbanken er et system, hvor man fra en pc kan udføre transaktioner samt søge informationer om kontoforhold. Kommunikationen

Læs mere

Abonnementsvilkår for Uni-tel s IP-telefonitjeneste

Abonnementsvilkår for Uni-tel s IP-telefonitjeneste - Abonnementsvilkår for Uni-tel s IP-telefonitjeneste Marts 2008 1. Generelt Disse abonnementsvilkår er gældende for aftaler om abonnement på Uni-tel A/S s IP-telefonitjeneste, indgået mellem kunden og

Læs mere

Udskrift af dombogen. Den 12. juni 2002 blev i sag nr. BS 1-2125/2001: mod. Andelsselskabet Karlslunde Strands Vandværk.

Udskrift af dombogen. Den 12. juni 2002 blev i sag nr. BS 1-2125/2001: mod. Andelsselskabet Karlslunde Strands Vandværk. Udskrift af dombogen Den 12. juni 2002 blev i sag nr. BS 1-2125/2001: S mod Andelsselskabet Karlslunde Strands Vandværk afsagt DOM Denne sag drejer sig om, hvorvidt sagsøgte var berettiget til at afbryde

Læs mere

Vilkår for PSAM integratorer og LA/KA

Vilkår for PSAM integratorer og LA/KA Vilkår for PSAM integratorer og LA/KA Vilkår for PSAM er, marts 2017 S. 1-8 Indholdsfortegnelse 1 Formål med vilkår for PSAM... 3 2 Accept af vilkår... 3 3 Nets' forpligtelser... 3 4 PSAM-køberens forpligtelser...

Læs mere

Porc-Ex A/S generelle indkøbsbetingelser (senest ændret d. 28. november 2011)

Porc-Ex A/S generelle indkøbsbetingelser (senest ændret d. 28. november 2011) Porc-Ex A/S generelle indkøbsbetingelser (senest ændret d. 28. november 2011) 1. 1.1 1.2 Indledning Nærværende indkøbsbetingelser finder anvendelse på alle handler foretaget af Porc-Ex A/S (P), medmindre

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER 323-182087 SLA/sla 16.03.2015 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Indgåelse... 3 3. Opsigelse... 3 4. Priser... 4 5. Betalingsbetingelser...

Læs mere

Resume af vigtigste punkter:

Resume af vigtigste punkter: Pizzeria betingelser - s. 1 Resume af vigtigste punkter: Her forklares det i korte træk de vigtigste ting du siger ja til ved at acceptere kontrakten. Gratis pizzabakker Prisen for pizzabakkerne med reklamer

Læs mere

Afbrydelighedsaftale for Gasåret 2014/2015

Afbrydelighedsaftale for Gasåret 2014/2015 Afbrydelighedsaftale for Gasåret 2014/2015 Denne afbrydelighedsaftale (i det følgende kaldet Aftalen ) er indgået mellem Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia CVR: 28980671 (i det følgende kaldet

Læs mere

Handelsbetingelser - Fiber og xdsl (Kobber) Version 1.4

Handelsbetingelser - Fiber og xdsl (Kobber) Version 1.4 Indholdsfortegnelse Definitioner... 2 1. Generelt... 2 2. Kundens oplysningspligt... 2 3. Aftaleperiode... 2 4. Opsigelse og forlængelse af aftale... 2 5. Betaling og fakturering... 3 6. Ændringer af vilkår

Læs mere

HAMLET PROTEIN A/S GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

HAMLET PROTEIN A/S GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER HAMLET PROTEIN A/S GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1 Anvendelse og gyldighed 1.1 Disse generelle betingelser finder anvendelse for alle varer og ydelser leveret af HAMLET PROTEIN A/S (i det følgende

Læs mere

Tilslutningsvilkår. for NRGi Fibernet A/S

Tilslutningsvilkår. for NRGi Fibernet A/S Tilslutningsvilkår for NRGi Fibernet A/S Januar 2013 1. Definitioner 1.1 Ved Abonnementsbetaling forstås den løbende betaling, som Abonnenten skal erlægge for de af Abonnenten til enhver tid bestilte Tjenester.

Læs mere

Vedtægter for. Andelsselskabet Ejby Vandværk

Vedtægter for. Andelsselskabet Ejby Vandværk Vedtægter for Andelsselskabet Ejby Vandværk 2 1. Selskabet, der er stiftet den 8. marts 1965, er et andelsselskab, hvis navn er Andelsselskabet Ejby Vandværk. Selskabet har hjemsted i Skovbo kommune. 2.

Læs mere

Garanti. Udstedt af. [Garantens navn] [CVR-nr.] [adresse]

Garanti. Udstedt af. [Garantens navn] [CVR-nr.] [adresse] Garanti Udstedt af [Garantens navn] [CVR-nr.] [adresse] den [dato] Klima-, energi- og bygningsministeren har i henhold til Undergrundsloven meddelt Rettighedshaver Tilladelse til efterforskning og indvinding

Læs mere

Pkt. 1. 1. Tilbud er bindende for leverandøren i 14 dage fra tilbudets dato at regne medmindre andet udtrykkeligt fremgår af tilbudet.

Pkt. 1. 1. Tilbud er bindende for leverandøren i 14 dage fra tilbudets dato at regne medmindre andet udtrykkeligt fremgår af tilbudet. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser pr. 1/9-03 finder anvendelse mellem bestilleren og leverandøren i det omfang, de ikke fraviges ved udtrykkelig aftale herom imellem parterne. Betingelserne er

Læs mere

Vedtægter for BØLLING VANDVÆRK

Vedtægter for BØLLING VANDVÆRK Vedtægter for BØLLING VANDVÆRK INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Navn og hjemsted... 2 2 Formål... 2 3 Medlemmer... 2 4 Medlemmernes rettigheder... 2 5 Medlemmernes forpligtigelser... 2 6 Udtræden af selskabet...

Læs mere

Forsvarets Materieltjeneste

Forsvarets Materieltjeneste Forsvarets Materieltjeneste Kontrakt Nr. 46-xxxx Kommentar [F1]: Korrigeres efter Vedrørende rettelse af søkort Mellem Forsvarets Materieltjeneste Lautrupbjerg 1-5 DK-2750 Ballerup Danmark Herefter benævnt

Læs mere

Løsning Fjernvarme A.m.b.a. Fasanvej 2 8723 Løsning 75 65 11 55

Løsning Fjernvarme A.m.b.a. Fasanvej 2 8723 Løsning 75 65 11 55 Løsning Fjernvarme A.m.b.a. Fasanvej 2 8723 Løsning 75 65 11 55 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Gyldighedsområde og definitioner m. v. 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning

Læs mere

ALMINDELIGE SALGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGSBETINGELSER ALMINDELIGE SALGSBETINGELSER Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Betalingsbetingelser... 4 6. Force majeure... 4 7. Reklamations- og undersøgelsespligt...

Læs mere

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk.

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk. Bilag 1 - Kontrakt Side 1 af 7 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER University College Nordjylland Selma Lagerløfs Vej 2 9220 Aalborg Øst og KONTRAKTHAVER [Virksomhed] [Adresse]

Læs mere