Projektbeskrivelse: Vækst i turismen, kulturen og bosætningen på Orø

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projektbeskrivelse: Vækst i turismen, kulturen og bosætningen på Orø"

Transkript

1 3. marts 2014 Projektbeskrivelse: Vækst i turismen, kulturen og bosætningen på Orø Indhold: 1. Baggrund side 2 2. Incitamentsordning og fremtidig organisering vedr. OrøKontor Side 3 3. Indsatsens hidtidige effekt og vækstpotentialet Side 4 4. Eksempler på ø-konsulentens opgaver Side 9 5. Borgerservice Side Økonomi Side Aftaleperiode Side Nye åbningstider på OrøKontor Side Den videre proces Side Opbakning på Orø Side 13 Bilag

2 1. Baggrund Orø er den beboede danske småø som ligger tættest på København. I den senere tid har et stigende antal mennesker også udenfor Holbæk Kommune opdaget øens mange muligheder for natur-, kultur- og turistoplevelser. Øen er nemlig gennem det seneste halvandet års tid blevet eksponeret som aldrig før. Først ved en to-timers landsækkende sommertemalørdag på DR2 i august 2012 (set af ), sidenhen blandt andet ved regentbesøget i juni 2013 og ved pilgrimstogtet måneden efter. Endvidere indgår hovedparten af aktørerne på øen OrøKontor, Orø Kro & Kursuscenter og Marliese s Gårdcafé m.fl. - i et meget tæt og konstruktivt samarbejde med Holbæk Erhvervsforum og Holbæk Kommune om markedsføring og produktudvikling. Nu viser effekten sig altså af disse indsatser. Overordnet kan det således konstateres, at der i højsæsonen 13 har været rundt regnet flere gæster på Orø end i 2012, og som en konsekvens heraf merindtægter på ca. 3 millioner kroner. Jf. afsnit 3. Desuden har særligt københavnere med og uden børn i stigende grad købt sommerhus på øen. Derudover trives erhvervsturismen på Orø, hvor Hegnegården har undervisere og kursister i hobetal fra hele verden (se s. 6 i bilag C). Og også sportsturismen er i vækst, da der drives en badmintonskole på øen, som peaker om sommeren. I 13 havde badmintonskolen 115 spillere fra syv forskellige lande på besøg på Orø sammen med 15 trænere og 28 forældre (som boede i sommerhus + B&B på øen). Badmintonskolen startede for tre år siden med blot seks deltagere. Med en så stor vækst i antallet af gæster på Orø, og en dokumenteret merindtægt på flere millioner kroner, er det på sin plads at tale om en decideret turistmæssig succes. Specielt hvis niveauet kan fastholdes eller stige yderligere over de kommende år (og måske også føre til en stigende bosætning). Men Orø er også en ø, som i lighed med mange andre danske småøer står overfor udfordringer, som skal håndteres for at skabe vækst og nye arbejdspladser. Blandt andet har befolkningstallet været faldende siden år 2000 (selvom Orø fortsat er en af de mest befolkede danske småøer). Endvidere er øboerne ikke nødvendigvis klædt på til at imødekommende den stigende efterspørgsel på turistaktiviteter fra omverdenen. Mange af aktørerne synes nemlig ikke, at være tilstrækkeligt gearede til det store ryk-ind - til trods for at deres engagement og virkelyst er helt i top. Derfor skal der lidt ekstra til, for at gæsterne sikres en så tilpas god oplevelse, at de får lyst til at vende tilbage og agere ambassadører for øen. I den sammenhæng er der en række konkrete udfordringer på øen. Bl.a. er åbningstiderne en generel udfordring, ligesom ventetider på spisestederne, manglende fokus på gensidigt mersalg og evnen til at samarbejde omkring produktudvikling etc. er det. En del af løsningen på udfordringerne er en professionalisering af turismeindsatsen på OrøKontor (Bygaden 32), hvor et årsværk i regi af Holbæk Erhvervsforum står for den løbende drift af kontoret samt udvikling på øen i et tæt samarbejde med øboerne, og med afsæt i den positive udvikling på øen. En sådan model vil sikre de nødvendige åbningstider på OrøKontor, og bringe Holbæk Erhvervsforum endnu tættere på udviklingen af turismen på Orø, hvilket kan medvirke til at højne kvaliteten i turistoplevelserne, skabe yderligere vækst og være bidragende til at sætte Holbæk på landkortet. Netop kvalitet og service er et af de centrale konkurrenceparametre i regeringens nye vækstplan for dansk turisme, som i øvrigt også sigter mod at fremme turismeaktiviteter på småøerne både i og udenfor højsæsonen. Nærværende projektbeskrivelse beskriver, hvordan professionaliseringen af OrøKontor tænkes realiseret. 2

3 2. Incitamentsordning og fremtidig organisering vedr. OrøKontor Der etableres en ordning, hvor det hidtidige årlige tilskud på ca kroner til OrøKontor fra Kultur- og fritidssekretariatet samt det årlige honorar fra borgerservice på kroner i Holbæk Kommune - fremadrettet suppleres med et yderligere tilskud svarende til et årsværk. Det yderligere tilskud på kroner gives årligt til Holbæk Erhvervsforum som får medansvar for drift af OrøKontor og videreudvikling af kultur, turisme og bosætning på Orø; samt for at indfri en række fastlagte succeskriterier og effektmål. Arbejdet vil foregå i en tæt dialog med bestyrelsen på OrøKontor. Med afsæt i det nye årlige tilskud ansættes en ø-konsulent 37 timer ugentligt i en projektansættelse i aftaleperioden (dvs. 1. maj 2014-ultimo 2016) med det daglige ansvar for drift af OrøKontor samt udvikling af turisme, kultur og bosætning på øen. Vedkommende ansættes af Holbæk Erhvervsforum og refererer til turismechefen. Holbæk Erhvervsforum afholder alle udgifter forbundet med ansættelsen; herunder udgifter til PC, IPhone til brug for arbejdet på OrøKontor samt udgifter til mødeaktiviteter og rejser. Den nuværende bestyrelse på OrøKontor fortsætter sit virke fremadrettet med 7-8 relevante aktører fra Orø. Turismechefen fra Holbæk Erhvervsforum bliver fast medlem af bestyrelsen som mødes minimum hver anden måned, og ø-konsulenten agerer sekretær for gruppen. Kultur- og fritidssekretariatet i Holbæk Kommune får mandat til at beslutte, hvorvidt specifikke kompetencer skal være en del af bestyrelsen. Vedtægterne for OrøKontor justeres på førstkommende generalforsamling, så disse matcher ordlyden i nærværende projektbeskrivelse. 3

4 3. Indsatsen hidtidige effekt og vækstpotentialet På baggrund af de hidtidige indsatser på Orø jf. afsnit 1 - foreligger der på nuværende tidspunkt følgende data på effekten. Holbæk Erhvervsforum lavede således en strømpilsanalyse i sensommeren 2013 med det formål at dokumentere, hvordan turisthøjsæsonen 2013 (overvejende primo maj medio august) var gået sammenlignet med 2012 på Orø. Dette ved at spørge et udpluk af aktørerne på øen. Merindtægterne var som følger: Holbæk-færgen: Stigning i passagertallet fra 12 til 13 (maj-juli) fra til passagerer = kroner Østre Færge: Tilkendegivet stigning i juni-juli (formodentligt også i omegnen af ekstra passagerer) Beløb ukendt OrøKontor, cykeludlejning stigning på over 300 procent: kroner Orø Kro og Kursuscenter, merindtægt (juni-juli): kroner Marliese s Gårdcafé: Stigning i antallet af gæster fra til 3.150: x 1 kage + 1 kaffe a 50 kroner = kroner Omsætning/forplejning på havnen, pilgrimstogtet: kroner Døgnforbrug* (fx i Dagli Brugsen) ved estimeret flere gæster i højsæsonen på Orø: 75 kroner pr. ekstra gæst 1 : kroner I alt: kroner Derudover er det værd at bemærke, at der i forhold til De 4 færger (som blandt andet omfatter de to overfarter til Orø) meldes om et stigende antal passagerer på færgerne som følge af konceptet. Billetsalget er således næsten fordoblet fra kroner i 2012 til kroner i Det er forventningen, at indtægtsniveauet fra 13 generelt kan fastholdes i 14, hvor blandt andet events som Orø TRIAL (2. 3. maj), Åben Ø (primo juni), Viking-Festival (ultimo juli) og MC-træf (ultimo august) vil bidrage til at trække turister til Orø. Holbæk Erhvervsforum måler igen effekten af indsatsen ultimo august 2014 (ved en dybere og endnu mere valid undersøgelse end i 2013) med henblik på efterfølgende evaluering sammen med Orø og Holbæk Kommune. For at skabe yderligere vækst og afklare det fulde vækstpotentiale - er det imidlertid nødvendigt, at der (når den nye ø-konsulent er ansat) udarbejdes en målrettet vision og strategi for videreudvikling af turisme, kultur og bosætning på Orø. En flerårig vision og strategi som tager afsæt i det hidtidige strategiarbejde i bestyrelsen OrøKontor og som skal have et bredt ejerskab hos øboerne, Holbæk Erhvervsforum og Holbæk Kommune; og munde ud i en kvalificeret årlig handlingsplan indeholdende en række konkrete succeskriterier og effektmål. Holbæk Erhvervsforum og bestyrelsen på OrøKontor er tovholdere på arbejdet med vision, strategi og handlingsplan, som skal ligge klar i efteråret Og med afsæt heri afrapporterer Holbæk Erhvervsforum til Holbæk Kommune i september 2015 og Indfrielsen af succeskriterier og effektmål er forudsætningen for, at det overføres midler til en evt. forlængelse af aftaleperioden ultimo Lav sat. CKO arbejder fx med et døgnforbrug på 230 kroner og der er ej heller taget højde for evt. flere dage på Orø. De er estimeret ud fra et skøn hvad angår Østre Færge på ca personer. 4

5 I 2014 afrapporteres der på perioden primo maj til medio august ved en strømpilsanalyse som er direkte sammenlignelig med den statusdokumentation som foreligger for 2013 (jf. statuskolonnen nedenfor ved Afrapportering i 2015.). Hovedfokus i 2014 lægges imidlertid på en række umiddelbare handlingsmål, som skal ses som første skridt i retning af en professionalisering af indsatsen og en indfrielse af vækstpotentialet på Orø. Indsatser i 2014+: Handlingsmål (og effektmål): #1: Strømpilsanalyse fra 2013 på perioden primo maj-medio august gentages. #2: Der gennemføres samtidig en mere omfattende og dybdegående måling på hele den udvidede højsæson, uge Dvs. at der som minimum laves nulpunktsmålinger (evt. indekseret) omfattende: omsætning på øens spisesteder døgnforbrug merindtægter ved events og arrangementer passagerantal på færgerne billetsalg, De 4 færger cykeludlejninger antal overnatninger antal sommerhussalg og udlejninger besøgende i zoo, på gallerier og museer etc. antal årsværk indenfor/med relation til turismen oplevet kvalitet blandt gæsterne/turisterne. Ambition: At dokumentere hvorvidt indtægtsniveauet hos de adspurgte aktører cementeres i 2014 (eller falder/stiger). At skabe fundamentet for endnu mere valide effektmålinger/ afrapporteringer fra 2015 og frem. Målingen tager afsæt i samarbejdet mellem Holbæk Kommune, Holbæk Erhvervsforum og Center for Kultur og Oplevelsesøkonomi. #3: Der udarbejdes en vision, strategi og handlingsplan hvad angår vækst i kultur, turisme og bosætning - på Orø sammen med øboerne. Herunder afklares et mere specifikt vækstpotentiale (feasibility study). #4: Den nye ø-konsulent skal hurtigt og effektivt i drift og varetage følgende opgaver i relation til det brede samarbejde på øen: - Samarbejde med aktørerne på Orø omkring produktudvikling og markedsføring i relation til kultur, turisme (herunder erhvervs- og sportsturisme) og bosætning - Servicere turisterne på Orø - Koordinere turistmæssige og kulturelle arrangementer på Orø store som små - Bistå planlægning og afvikling af events på øen: Åben ø, Vikingefestival, MC-træf etc. - Levere tekster, fotos, video etc. til Orøs side på visitholbaek.dk samt til oplevholbaek.nu; herunder om aktuelle At sætte tydelig (og prioriteret) retning på indsatsen på Orø og sikre et bredt ejerskab til en indsats som sigter mod at skabe vækst. At sikre et effektivt samarbejde med alle aktører på Orø og skabe vækst. 5

6 arrangementer - Promovere Orø i højere grad på de sociale medier - Sætte fokus på den gode gæsteservice og opkvalificere turistaktørerne på dette felt - Afsøge mulighederne for en bedre infrastruktur på øen (specielt i højsæsonen) - Stå for pressehåndteringen i relation til turisme, kultur og bosætning på Orø #5: Ø-konsulenten skal også: - Være centralt bindeled mellem Orø og Idegruppen vedr. turisme, Holbæk Erhvervsforum - Repræsentere Orø i diverse udviklingsprojekter - Skabe netværk med andre danske småøer og interessenter - Afsøge mulighederne for at rejse fondsmidler til diverse udviklingsprojekter #6: og endelig skal ø-konsulenten: - Medvirke til en øget indtjening på OrøKontor (cykeludlejning, butikssalg, annoncering etc.) og på øen generelt; herunder præstere minimum én ny indtægtsgivende aktivitet for OrøKontor årligt - Have fokus på at forøge antallet af betalende medlemmer i OrøKontors støtteforening At indgå i relevante samarbejder med andre aktører i Holbæk og indgå i nyttige netværk nationalt. At sikre vækst på OrøKontor og dermed endnu bedre grobund for flere indtægtsgivende aktiviteter fremadrettet 6

7 I 2015 måles og afrapporteres der på hele højsæsonen, uge Afrapportering i 2015 Status 2013: Succeskriterium i 2015: Effektmål i 2015: Dokumenteret merindtægt på Marliese s Gårdcafé fra 2012 til 2013: kroner + Hotel Orø Kro og Kursuscenter: kroner (NB! Tallet går igen nedenfor under events). Døgnforbruget har ved en stigning i besøgstallet på ca fra 2012 til 2013 (perioden primo maj-medio august) afstedkommet en estimeret merindtægt på 1,5 mio. kroner. Dokumenteret samlet merindtægt som følge af regentbesøg + pilgrimstogtet, Hotel Orø Kro og Kursuscenter: kroner (både overnatning + forplejning). Indtægt på havnen (forplejning) i forbindelse med pilgrimstogtet: kr. Dokumenteret samlet passagerantal på færgefarten Holbæk-Orø på ; ca flere end i 2012 svarende til en merindtægt på minimum kroner. Fra ca kroner til ca. 1.2 mio. kroner. Passagertal for Østre Færge måles første gang i Dokumenteret samlet billetsalg til De 4 færger (som bl.a. omfatter de to overfarter til/fra Orø) på kroner; ca kroner højere end i #1: At øge de samlede indtægter (forplejning) på Orøs spisesteder: Hotel Orø Kro og Kursuscenter, Spisestedet, campingpladsen/ kiosk, Marliese s Gårdcafé etc. #2: At øge det samlede døgnforbrug på hele Orø. #3: At forøge de samlede direkte afledte indtægter i forbindelse med arrangementer og større events på øen: Åben ø Vikingedage MC træf etc. #4: At det samlede passagerantal på færgefarten Holbæk-Orø overgår niveauet fra #5: At opnå en stigning i antallet af passagerer på Østre Færge. #6: Fortsat at øge det samlede billetsalg til De 4 færger. Merindtægt på estimeret 1 mio. kroner i forhold til niveauet på hele Orø. Merindtægt på estimeret 2 mio. kroner sammenlignet med Merindtægt på estimeret kroner sammenlignet med Samlet passagerantal skal runde svarende til en samlet indtægt på kroner, hvilket er kroner højere end i 2012 og kroner højere end i 13. Endvidere en stigning målt over hele den udvidede højsæson sammenlignet med Stigning i passagerantallet på estimeret 5-10 procent sammenlignet med Samlet billetsalg på minimum kroner. 7

8 Dokumenteret antal cykeludlejninger på OrøKontor steget med 300 procent sammenlignet med Overnatningstal på hele Orø måles første gang i Salg af sommerhuse og sommerhusudlejninger måles første gang i Antallet af besøgende i den zoologiske have, Orø Strand, samt på øens gallerier og museer etc. måles første gang i Antallet af årsværk indenfor/med relation til turismebranchen er estimeret primo 2014 = 31,75 årsværk 2. Gæsterne/turisternes vurdering af kvaliteten i oplevelser og service på Orø måles første gang i #7: At opnå en fortsat stigning i antallet af cykeludlejninger. #8: At opnå en stigning i antallet af overnatninger. #9: At opnå en stigning i antallet af sommerhussalg og sommerhusudlejninger. #10: At opnå en stigning i antallet af besøgende på Orø Strand (zoo) og på øens gallerier etc. #11: At opnå en stigning i antallet af årsværk indenfor/med relation til turismebranchen, også hvad angår sæsonbetonede job. #12: At de gæster/turister som besøger Orø skal møde en kvalitet i service og oplevelser som er stigende. Stigning i antal af cykeludlejninger på 30 procent sammenlignet med 2013; dvs. en samlet indtægt på kroner. Endvidere en stigning målt over hele den udvidede højsæson sammenlignet med Stigning i antal overnatninger på estimeret 10 procent sammenlignet med Effektmålet defineres, når 2014-niveauet er målt. Stigning i antallet af besøgende på 10 procent sammenlignet med Stigning i antallet af turismejob på Orø svarende til minimum 3 årsværk. Effektmål defineres, når 2014-niveauet er målt. I 2016 måles og afrapporteres der som minimum på hele højsæsonen uge Succeskriteriet er helt overordnet, at fastholde en positiv udvikling som kan lede til yderligere vækst i forhold til de forskellige målbare parametre/effektmål. Jf. ovenstående vedr Endvidere bør der også på sigt laves pejlinger i retning af, om den større og professionelle indsats leder til en stigning i bosætningen på Orø og en generel vækst i erhvervslivet på øen. 2 Bemærk at følgende indgår i tallet (ved 0 drives aktiviteten af frivillige): Hotel Orø Kro og Kursuscenter, Bygaden 57 (4) - Hegnegården, Næsbyvej 28 + kontor i Bybjerg (5) - Orø Urtehave Bed & Breakfast, Langdal 5 (1) - Bybjerggaard Bed & Breakfast, Bybjerggårdvej 3 (0) Marliese s Gårdcafé, Langdal 4 (1) - Orø Camping og Hytteby (herunder kiosk), Nørrestængevej 27 (2) - Orø Strand (mini zoo), Stænget 6 (0,5) - Hasselgården, Bygaden 1 C (0) - Hestebedgård Museum, Kattekærstrædet 10 (0) - Museum Orø Minder, Bygaden 56 (0) - ArtDoor Galleri, Næsby Gade 7 (1) - Spisestedet + Orø Røgeri (og minigolf), Esmosevej 11 (1) - Orø Havn (0) - ØroKontor, Bygaden 32 (0,25) - Dagli Brugsen, Brøndevej 34 C (15) - Gaardstronomi, Næsbyvej 13 (0) - Ø-Butikken, Næsbyvej 4 (1) - Orø Forsamlingshus, Brøndevej 24 (0) - Det lille Orø-Værksted, Møllebakkevej (0) - Fjordliv Forlag, Syvvejen 20 eller Bygaden 72 (0). Østre Færge indgår ikke i tallet, da færgen er registreret i Skibby. 8

9 4. Eksempler på ø-konsulentens opgaver Facilitere den kommende visions- og strategiproces sammen med turismechefen og bestyrelsen på OrøKontor Medvirke til efterfølgende at eksekvere vision, strategi og handlingsplan (og dokumentere effekten i forhold til et tydeligt defineret vækstpotentiale) Repræsentere Orø i diverse udviklingsprojekter Skabe netværk med andre danske småøer og interessenter Sørge for den årlige dokumentation af indsatsens effekt (i september) Samarbejde med aktørerne på Orø omkring produktudvikling og markedsføring i relation til kultur, turisme (herunder erhvervs- og sportsturisme) og bosætning Servicere turisterne på Orø Agere sekretær for bestyrelsen på OrøKontor Udarbejde turistkort/-brochure for Orø én gang årligt forud for højsæsonens start Koordinere turistmæssige og kulturelle arrangementer på Orø store som små Bistå planlægning og afvikling af events på øen: Åben ø, Vikingefestival, MC-træf etc. Medvirke til en øget indtjening på OrøKontor (cykeludlejning, butikssalg, annoncering etc.) og på øen generelt; herunder præstere minimum én ny indtægtsgivende aktivitet for OrøKontor årligt (og have fokus på at forøge antallet af betalende medlemmer i OrøKontors støtteforening) Afsøge mulighederne for at rejse fondsmidler til diverse udviklingsprojekter Være centralt bindeled mellem Orø og Idegruppen vedr. turisme, Holbæk Erhvervsforum Levere tekster, fotos, video etc. til Orøs side på visitholbaek.dk samt til oplevholbaek.nu; herunder om aktuelle arrangementer Promovere Orø i højere grad på de sociale medier Sætte fokus på den gode gæsteservice og opkvalificere turistaktørerne på dette felt Afsøge mulighederne for en bedre infrastruktur på øen (specielt i højsæsonen) Stå for pressehåndteringen i relation til turisme, kultur og bosætning på Orø Etc. Ø-konsulenten skal have relevant erhvervserfaring; og fx være uddannet indenfor turisme, oplevelsesøkonomi, projektledelse og/eller kommunikation. Konsulenten skal have stærke netværkskompetencer, have kendskab til/erfaring med fundraising og endvidere i høj grad evne at være operationel. Vedkommende indsats og samspil med øboerne vil løbende blive evalueret af bestyrelsen på OrøKontor. 9

10 5. Borgerservice Den borgerservice som ydes på OrøKontor fastholdes - set over hele året - på samme niveau som hidtil (156 timer indenfor kontorets åbningstid på i alt ca. 600 timer). Borgerservicen varetages af en lokal kontorassistent, som også fortsat bidrager til turisme- og kulturindsatsen på kontoret. Vedkommende er gennemsnitligt til stede på OrøKontor 15 timer ugentligt i højsæsonen og 8 timer ugentligt resten af året, og er delvist finansieret af et honorar fra Borgerservice i Holbæk Kommune på kroner, delvist af ca kroner af det fortsatte tilskud fra Kultur- og fritidssekretariatet. Dog afstemmes tidspunkterne for, hvornår der ydes borgerservice på OrøKontor, så kabalen for de udvidede åbningstider kan gå op. Dvs. ø-konsulenten og kontorassistenten vil supplere hinanden, hvad angår turist- og kulturekspeditioner (ø-konsulenten skal ikke varetage borgerservice), samtidig med at der efterlades tid til at ø-konsulenten kan være udfarende på øen og UDVIKLE i et tæt samspil med aktørerne. Se afsnittet 8. Nye åbningstider på OrøKontor. I relation til borgerservice står kontoret fortsat for introduktion til og udlevering af diverse Borger DK foldere, Borgerservice egne how to do - foldere på de obligatoriske selvbetjeningsløsninger samt andet materiale omkring Hjælp til selvbetjening. Kontoret stiller pc til rådighed for informationssøgning og selvbetjening. Borgerservice sørger for løbende levering af relevant materiale. 10

11 6. Økonomi Årligt honorar fra Borgerservice: Årligt driftstilskud fra Kultur- og fritidssekretariatet: Årligt tilskud til markedsføring af Orø fra Holbæk Erhvervsforum: Yderligere årligt tilskud fra Holbæk Kommune til Holbæk Erhvervsforum: kroner kroner kroner kroner (= 1 årsværk)* * I 2014 vil beløbet være på kroner, da der ikke vil være lønudgifter til ø-konsulenten de første fire måneder af året. Det årlige honorar fra Borgerservice samt tilskuddet Kultur- og fritidssekretariatet vedbliver fremadrettet at være et anliggende mellem Holbæk Kommune og OrøKontor. Tilskuddene er indenfor de seneste år blevet reduceret med rundt regnet kroner, hvilket betyder en stram økonomi på OrøKontor (jf. bilag D: Budget for OrøKontor). Dette imødekommes i en vis udstrækning ved, at Holbæk Erhvervsforum fremadrettet øremærker kroner til den markedsføringsmæssige indsats på Orø. Og derudover er det ambitionen, at indtægtssiden på kontoret vil kunne højnes i kraft af de udvidede åbningstider i sæsonen, nytænkning/produktudvikling og den fortsatte udvikling på øen. 7. Aftaleperiode Projektet træder i kraft pr. 1. maj 2014 og løber frem til 31. december Med afsæt i aftalen evalueres indsatsen de målbare parametre og succeskriterier - årligt i kølvandet på højsæsonen. Første gang i september 2014, anden gang i september 2015, og tredje gang i september 2016, hvilket er tids nok i forhold til en forlængelse/opsigelse af ø-konsulenten i relation til en evt. ny samarbejdsaftale. 8. Nye åbningstider på OrøKontor Med den nye ø-konsulent udvides åbningstiderne på OrøKontor i turismeøjemed i en udvidet højsæson (uge 18-42). I højsæsonen vil konsulenten således bruge alle timer på OrøKontor, mens konsulentens øvrige arbejdstid (udenfor højsæsonen) afvikles hos Holbæk Erhvervsforum, Ved Faurgården 7; fortsat med primært fokus på Orø. Åbningstider i højsæsonen: I dag (åbent 15 timer ugentligt i perioden primo juni-ultimo september): Mandag: lukket Tirsdag-fredag: (mulighed for borgerservice i hele åbningstiden) Lørdag: (mulighed for borgerservice i hele åbningstiden) Søndag: lukket Fremover (åbent minimum 27 timer ugentligt i perioden uge ): Mandag: (mulighed for borgerservice i hele åbningstiden) Tirsdag-fredag: (mulighed for borgerservice alle dage ; dog ikke borgerservice onsdag) 3 Dog først fra uge 19 i 2014, hvor Ø-konsulenten starter. 11

12 Lørdag: (evt. mulighed for borgerservice hver anden lørdag i hele åbningstiden 4 ) Søndag: under forudsætning af aftale med de frivillige på Orø (ikke mulighed for borgerservice) Ø-konsulentens ugentlige arbejdstid på 37 timer vil i højsæsonen være tirsdag-torsdag klokken , fredag og lørdag klokken Fri søndag og mandag. Kontorassistentens gennemsnitlige arbejdstid på 15 timer vil parallelt hermed være: Mandag samt tirsdag, torsdag og fredag Endvidere evt. arbejde hver anden lørdag (jf. fodnote 3). Fri onsdag, søndag og hver anden lørdag. Åbningstider udenfor højsæsonen: I dag (åbent 10 timer ugentligt i perioden ultimo september-ultimo maj): Mandag: lukket Tirsdag-fredag: (mulighed for borgerservice i hele åbningstiden) Lørdag: (mulighed for borgerservice i hele åbningstiden) Søndag: lukket Fremover (åbent 10 timer ugentligt i perioden uge 43-17): Mandag: Lukket Tirsdag-fredag: (mulighed for borgerservice i hele åbningstiden) Lørdag: (ikke mulighed for borgerservice) Søndag: Lukket Ø-konsulentens ugentlige arbejdstid på 37 timer vil udenfor højsæsonen være tirsdag-torsdag , fredag og lørdag Fri søndag og mandag. Ø- konsulenten vil i denne periode være fast på Orø om lørdagen; og derudover typisk på øen to ud af de fire hverdage. Den øvrige arbejdstid afvikles hos Holbæk Erhvervsforum, Ved Faurgården 7, 4300 Holbæk og ude i det ganske land, hvor der skal indgås tættere samarbejde med de øvrige danske småøer og andre interessenter. Fokus vil altså fortsat være på Orø. Kontorassistentens ugentlige arbejdstid på 8 timer vil parallelt hermed være: tirsdag-fredag Fri lørdag, søndag og mandag. Ø-konsulentens og kontorassistentens arbejde på OrøKontor tænkes suppleret af en fortsat indsats fra de frivillige på Orø. Ved sygdom eller ved ferie varetager turismechefen ø-konsulentens opgaver; eller kontoret lukkes midlertidigt. 4 Afklares endeligt med kontorassistenten, når/hvis projektet realiseres. Kan evt. også være, at timerne lægges fx onsdag i stedet. 12

13 9. Den videre proces Når samarbejdsaftalen mellem Holbæk Kommune, Holbæk Erhvervsforum og OrøKontor er underskrevet, ser den videre proces således ud: Marts 2014: Stillingen som ø-konsulent slås op. Og der nedsættes et ansættelsesudvalg med turismechefen samt to repræsentanter fra OrøKontor og én fra turistaktørgruppen. Primo april Ansættelsessamtaler og tests 1. maj: Ø-konsulenten starter I løbet af 2014: Flerårig vision og strategi samt handlingsplan udarbejdes i et samspil mellem Holbæk Erhvervsforum, Holbæk Kommune, OrøKontor og Orø-aktørerne Herefter eksekvering af vision, strategi og handlingsplan samt effektmåling 10. Opbakning på Orø Ambitionerne og planerne, som er forklaret i nærværende projektbeskrivelse er blevet forelagt flertallet af aktørerne på Orø; blandt andet ved oplæg på OrøKontor i oktober 2013 og januar 2014 (jf. bilag A). Planerne er blevet godt modtaget på øen, hvilket understreges af vedhæftede opbakningsliste (jf. bilag B), hvor følgende aktører tilkendegiver deres opbakning til projektet: Orø Kirke Hestebedgård MC Island Orø Beboerforening Kulturbeholderen/Margrethebakken Tømreren på Orø Spisestedet Orø Orø Røgeri Hegnegården Kursuscenter Nol Wijnholds/Market Link Denmark Færgefarten Orø-Holbæk Østre Færge A/S Art Door 7 Kunst på Orø Det lille Orø Værksted - Borgerforeningen/Orø Forsamlingshus ØSE Projekt på Orø Marliese s Gårdcafé - Orø Kro & Kursuscenter Bestyrelsen på OrøKontor Orø Strand (zoo) Orø Børnehus/Isefjordsskolen Ron Daniels/Badminton Orø Lokalforum Havkajak-klubben Gårdstronomi Orø Lam I/S Orø Havn PS Bogføring Solspejlet ApS og en lang række privatpersoner på øen. Bilag A. Oplæg: Videreudvikling af kultur, turisme og bosætning på Orø. Præsenteret for bestyrelsen på OrøKontor samt aktørerne på Orø den 29. oktober 2013 og den 10. januar B. Opbakningsliste positivliste med underskrifter fra de aktører på Orø som bakker op om vedlagte oplæg C. Viden og vækst nummer 23, september 2013: D. Budget 2014, OrøKontor 13

Foreningen VisitKalundborg blev etableret i 2006 i forbindelse med kommunesammenlægningen. VisitKalundborg er den officielle turistorganisation.

Foreningen VisitKalundborg blev etableret i 2006 i forbindelse med kommunesammenlægningen. VisitKalundborg er den officielle turistorganisation. Sejerø Nekselø Turismeudvikling på Sejerø og Nekselø Oplysninger om ansøger Foreningen VisitKalundborg blev etableret i 2006 i forbindelse med kommunesammenlægningen. VisitKalundborg er den officielle

Læs mere

Nye veje til vækst i kystturismen. v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA

Nye veje til vækst i kystturismen. v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA Nye veje til vækst i kystturismen v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA DANSK KYSTTURISME tak for invitationen.. Dansk turisme i tal Turisterhvervet omsætter for 82,4 mia. kr. årligt Turisterhvervet

Læs mere

De samfundsøkonomiske konsekvenser af Folkemødet på Bornholm - 2015

De samfundsøkonomiske konsekvenser af Folkemødet på Bornholm - 2015 De samfundsøkonomiske konsekvenser af Folkemødet på Bornholm - 2015 Jie Zhang og Lene Feldthus Andersen Center for Regional- og Turismeforskning Titel: De samfundsøkonomiske konsekvenser af Folkemødet

Læs mere

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11.

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11. Vækstudvalget Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund Mødet slut kl. 11.30 MØDEDELTAGERE Ole Søbæk (C) Hans Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten Weiland (A)

Læs mere

Turisthus Nords. udviklingsforum. Invitation til. TURISMESTRATEGI 2020 for Skagen, Frederikshavn og Sæby

Turisthus Nords. udviklingsforum. Invitation til. TURISMESTRATEGI 2020 for Skagen, Frederikshavn og Sæby Invitation til Turisthus Nords udviklingsforum TURISMESTRATEGI 2020 for Skagen, Frederikshavn og Sæby Tirsdag den 22. september 2015 kl. 17.00 kl. 21.15 Aalbæk Gl. Kro, Skagensvej 42, 9982 Ålbæk Turismestrategi

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Eventvurdering af World Cup Copenhagen 2017-2019 World Cup Dressur og Ridebanespringning i Royal Arena 13-04-2015. Sagsnr.

Eventvurdering af World Cup Copenhagen 2017-2019 World Cup Dressur og Ridebanespringning i Royal Arena 13-04-2015. Sagsnr. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Eventvurdering af World Cup Copenhagen 2017-2019 World Cup Dressur og Ridebanespringning i Royal Arena Med World Cup Copenhagen ønsker ansøger at afvikle et World Cup kvalifikationsstævne

Læs mere

Solrød Kommunes Digitale Rådhus

Solrød Kommunes Digitale Rådhus SOLRØD KOMMUNE Solrød Kommunes Digitale Rådhus Service- og kanalstrategi for Solrød Kommune November 2010 Formål og afgrænsning Solrød Kommunes service- og kanalstrategi skal sikre en tilgængelig og kvalificeret

Læs mere

Idéoplæg Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt

Idéoplæg Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4923 Fax +45 8888 5501 Dato: 30. marts 2011 Sagsnr.: 201003505-4 Anni.Berndsen@middelfart.dk

Læs mere

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 INDHOLD 1 2 3 4 5 INDLEDNING OG SAMMENFATNING Side 3 ØKONOMISKE EFFEKTER PÅ KORT SIGT Side 10 GÆSTERNES VURDERING AF HOLSTEBROEGNEN Side 18 BORGERNES

Læs mere

Under sidste års valgkamp var der stor interesse for udviklingen i Fanø s turisme.

Under sidste års valgkamp var der stor interesse for udviklingen i Fanø s turisme. 1 Nytårskur FET 2014 den 22. januar kl. 17-19.00 Kære Alle. Velkommen til nytårskuren, velkommen til et nyt år. På øen kan vi ligeledes byde velkommen til et nyt byråd. Nye udvalgsformænd og ikke mindst

Læs mere

Samarbejdsaftale. For perioden 2015-2017 Mellem Svendborg Kommune og Foreningen Rytmisk Råstof

Samarbejdsaftale. For perioden 2015-2017 Mellem Svendborg Kommune og Foreningen Rytmisk Råstof Samarbejdsaftale For perioden 2015-2017 Mellem Svendborg Kommune og Foreningen Rytmisk Råstof 1 Indholdsfortegnelse 1. Formål 2. Aftalens parter 3. Kontaktdata 4. Vedtægter 5. Ledelse og organisation 6.

Læs mere

Program for dagen: 09.00: Velkomst og præsentation bordet rundt 09.15: Præsentation af SVUF og info. vedr. turisme samarbejdet i SVUF kommunerne

Program for dagen: 09.00: Velkomst og præsentation bordet rundt 09.15: Præsentation af SVUF og info. vedr. turisme samarbejdet i SVUF kommunerne Program for dagen: 09.00: Velkomst og præsentation bordet rundt 09.15: Præsentation af SVUF og info. vedr. turisme samarbejdet i SVUF kommunerne 10.00: Præsentation af oplæg til branding compass og værdisæt

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2008

Årsberetning og regnskab 2008 Årsberetning og regnskab 2008 Kultursamarbejdet år 2 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage til områdets

Læs mere

Vækst for helårsturismen i Vestsjælland

Vækst for helårsturismen i Vestsjælland Vækst for helårsturismen i Vestsjælland Projektansøger: Kalundborg Kommune Projektets formål: Formålet med projektet er at udvikle og iværksætte en række tiltag, der skal realisere Vestsjællands væsentlige

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Handlingsplan for turismestrategien Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Forord Byrådet vedtog d. 18. dec. 2013 en ny turismestrategi for Frederikssund Kommune. Turismestrategien efterfølges

Læs mere

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten.

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten. Det talte ord gælder [Åbningstale: Visioner for vandkanten] Først og fremmest vil jeg gerne sige tak til KU og VisitDenmark for, at vi i samarbejde har fået stablet denne konference på benene. Det er en

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2009

Årsberetning og regnskab 2009 Årsberetning og regnskab 2009 Kultursamarbejdet festivalåret 2009. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage

Læs mere

Projektplan den interne del

Projektplan den interne del HERNING BIBLIOTEKERNE Brændgårdvej 2 7400 Herning Tlf. 96 28 88 00 Fax. 96 28 88 01 www.herningbib.dk CVR 29 18 99 19 EAN nr. 5798005500049 Dato: 22. juni 2012 Sagsbehandler: Saj Sagsnr.: [Sagsnummer]

Læs mere

Den sælgende vært. Tag styringen over dit salg. Lær at sælge på 5 workshops

Den sælgende vært. Tag styringen over dit salg. Lær at sælge på 5 workshops Den sælgende vært Tag styringen over dit salg Lær at sælge på 5 workshops Den sælgende vært Du arbejder sandsynligvis som vært eller medarbejder med salgsansvar på et hotel eller lignende. Måske synes

Læs mere

Ansøgning om tilskud til Æblefestival Assens Kommune. Hermed fremsendes ansøgning til Æblefestival Assens Kommune 2015

Ansøgning om tilskud til Æblefestival Assens Kommune. Hermed fremsendes ansøgning til Æblefestival Assens Kommune 2015 Assens Kommune Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget att.: Thomas Barfoed Assens, den 27. april 2015 Ansøgning om tilskud til Æblefestival Assens Kommune. Hermed fremsendes ansøgning til Æblefestival Assens

Læs mere

Resumé Demoprojekt 5: Region Sjælland Vækstprogram for Turismevirksomheder Kyst og Kultur. Formål og tilgang

Resumé Demoprojekt 5: Region Sjælland Vækstprogram for Turismevirksomheder Kyst og Kultur. Formål og tilgang Resumé Demoprojekt 5: Region Sjælland Vækstprogram for Turismevirksomheder Kyst og Kultur Fonden Østdansk Turisme Maike Friede Hens maike@visiteastdenmark.com Formål og tilgang * At skabe vækst i de deltagende

Læs mere

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde Anna Porse Nielsen, Manto A/S Indhold Kort om Manto & jeg & oplevelsesøkonomi Udfordringerne Den turismemæssige værdikæde Formål, baggrund og eksempler

Læs mere

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Turisme i Region Midtjylland I Region Midtjylland

Læs mere

Kulturelle tilskud. Rammer og vilkår - retningslinjer for tilskud

Kulturelle tilskud. Rammer og vilkår - retningslinjer for tilskud Kulturelle tilskud Rammer og vilkår - retningslinjer for tilskud Kulturelle tilskud rammer og vilkår Rudersdal Kommune har formuleret en frivillighedspolitik, der har til formål at styrke, synliggøre og

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C Til Århus Byråd Den 10. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 89 40 22 05 Jour. nr.: M0/2004/01784 Ref.: ac/- Fastlæggelse

Læs mere

Udviklings- og driftsmål

Udviklings- og driftsmål Udviklingsmål koblet til Byrådets Vision Indsatsområde/ Arbejdspladser Der skal skabes flere arbejdspladser. Bosætning Der skal tiltrækkes flere bosættere i Slagelse Kommune. Flere arbejdspladser i h.t.

Læs mere

BEDRE Overblik. Turisme. BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side

BEDRE Overblik. Turisme. BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side BEDRE Overblik Turisme BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side Aalborg har det 3. største turismeforbrug Turismen har

Læs mere

Resultatkontrakt version II. mellem. Tønder Kommune & Tønder Erhvervsråd

Resultatkontrakt version II. mellem. Tønder Kommune & Tønder Erhvervsråd Resultatkontrakt version II mellem Tønder Kommune & Tønder Erhvervsråd 2015 (oplæg udarbejdet november 2014 af Henrik Frandsen, Henning Nielsen og Mikkel Johansen) 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3

Læs mere

Årsberetning og Regnskab 2010

Årsberetning og Regnskab 2010 Årsberetning og Regnskab 2010 1 Det er Kultursamarbejdets vision, at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage til områdets strategiske

Læs mere

Markedsafsøgning/Indhentning af tilbud

Markedsafsøgning/Indhentning af tilbud Markedsafsøgning/Indhentning af tilbud Udvikling af masterplaner for fem kystbadebyer i Kongernes Nordsjælland langs Den Danske Riviera for VisitNordsjælland Delegeringspartner for EU-projektet 2012-2014

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Ansøgning om støtte fra Forening til Foreningen til markedsføring af ferieturismen i Region Syddanmark FOMARS

Ansøgning om støtte fra Forening til Foreningen til markedsføring af ferieturismen i Region Syddanmark FOMARS Ansøgning om støtte fra Forening til Foreningen til markedsføring af ferieturismen i Region Syddanmark FOMARS Information om ansøger Projektnavn Segment Børnefamilier eller Det gode liv. Kina Alliancen

Læs mere

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Projektleder: Pia Christensen 06-06-2014 Indholdsfortegnelse FORORD... 2

Læs mere

Turistundersøgelse 2011. Mariagerfjord Kommune

Turistundersøgelse 2011. Mariagerfjord Kommune Turistundersøgelse 2011 Mariagerfjord Kommune Kilde Consult side 2/16 - din kilde til viden Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Rapport... 5 Hvilket land kommer turisterne fra... 5 Overnatninger... 6 Hvor

Læs mere

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv.

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSu s vision: Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSus mission BAR SoSu mission er, at: Kvalificere arbejdspladserne

Læs mere

Jobprofil for jobkonsulent I nyt jobcenter og sundhedshus

Jobprofil for jobkonsulent I nyt jobcenter og sundhedshus 1 Jobprofil for jobkonsulent I nyt jobcenter og sundhedshus Langeland Kommune hjemtager 1. januar 2013 alle opgaver på beskæftigelsesområdet, og etablerer nyt jobcenter i kombination med et helt nyt sundhedshus

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S..

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S.. RAMMEAFTALE Rammeaftale 2013-2016 for Edition S 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S.. Edition S er en selvejende institution,

Læs mere

ANBEFALINGER TIL MINISTEREN FRA SYNLIGHEDSARBEJDSGRUPPEN

ANBEFALINGER TIL MINISTEREN FRA SYNLIGHEDSARBEJDSGRUPPEN ER TIL MINISTEREN FRA SYNLIGHEDSARBEJDSGRUPPEN HVORFOR BESKÆFTIGE SIG MED SYNLIGGØRELSE AF KULTUR? Kulturen har brug for større synlighed og udbredelse. Turismeerhvervet har brug for indhold og oplevelser

Læs mere

UDKAST Fjordcentret. Drifts- og samarbejdsaftale

UDKAST Fjordcentret. Drifts- og samarbejdsaftale UDKAST Fjordcentret Kultur- og udviklingsafdelingen Journalnr.:08-24633 Drifts- og samarbejdsaftale 1. Samarbejdets parter. Som led i samarbejdet mellem: Foreningen Naturcenter Randers Fjord (i det følgende

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee Indholdsfortegnelse: 1. Introduktion til og formål med mentorordningen 2. Gode råd og vejledning til mentorforløbet 3. Udvikling Fyn samarbejde m.v. Bilag: - Samarbejdsaftaleskabelon (Bilag 1) - Fortrolighedsaftale

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FORORD Møder er noget vi alle går til. På vores arbejdsplads, i den lokale idrætsforening og på

Læs mere

Mål og Midler Politisk Organisation

Mål og Midler Politisk Organisation Mål og Midler Politisk Organisation Fokusområder i 2016 Fokusområder er de målsætninger og indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetåret. De udvælges ud fra Byrådets flerårige politikker,

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere

VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER FRA MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTERS LANDDISTRIKTSPULJE 2. ANSØGNINGSRUNDE, 2013

VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER FRA MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTERS LANDDISTRIKTSPULJE 2. ANSØGNINGSRUNDE, 2013 VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER FRA MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTERS LANDDISTRIKTSPULJE 2. ANSØGNINGSRUNDE, 2013 Side 1 af 7 Indhold 1 - Østøtteloven... 3 2 - Projekter der

Læs mere

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19.

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. e DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. april 2012 FORMALIA FOR ANSØGNING ØKONOMISK RAMME Den samlede økonomiske

Læs mere

Business case for projekt Fælleskommunalt Geodatasamarbejde

Business case for projekt Fælleskommunalt Geodatasamarbejde Business case for projekt Fælleskommunalt Geodatasamarbejde 1. Ledelsesresumé Projektet har til formål at udarbejde og implementere en fælles datamodel for kommunale geodata. Udbud og datamodel skal styrke

Læs mere

Anbefalinger og afrapportering til byrådet.

Anbefalinger og afrapportering til byrådet. 17, stk. 4 udvalg Energirigtigt byggeri Haderslev Kommune CS Udviklingsafdelingen Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 11. december 2012 Sagsident:

Læs mere

Kompetenceudvikling. Turismens aktører i Region Midtjylland

Kompetenceudvikling. Turismens aktører i Region Midtjylland Kompetenceudvikling Turismens aktører i Region Midtjylland Bodil Marloth Meldgaard Udviklingskonsulent Cand. Mag i Sprog og Internationale forhold, Turisme fra Aalborg Universitet 12 års erfaring med turisme

Læs mere

Oplevelsesøkonomi. - definitioner og afgrænsning

Oplevelsesøkonomi. - definitioner og afgrænsning Oplevelsesøkonomi - definitioner og afgrænsning Bred definition: Økonomisk værdiskabelse baseret på oplevelser, hvor oplevelsens andel af og integration i et produkt eller service kan variere En stadig

Læs mere

Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune. - Service- og kanalstrategi 2010-2015

Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune. - Service- og kanalstrategi 2010-2015 Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune - Service- og kanalstrategi 2010-2015 Indholdsfortegnelse Indledning Indledning... 3 Definition og afgrænsning... 4 Vision, pejlemærker og mål... 6 Hvad er strategien,

Læs mere

Bestyrelsesudvikling

Bestyrelsesudvikling LOF HASLEV Bestyrelsesudvikling Sådan gør vi i LOF Haslev 1. februar 2015 LOF Haslev Ligger på Midtsjælland i Faxe Kommune 2.441 timer i 2014 Udbudt 160 hold i 2014-2015 Økonomi: meget fornuftig 50-års

Læs mere

Indhentning af tilbud

Indhentning af tilbud Indhentning af tilbud Midtjysk Turisme ønsker at få tilbud på opgaveløsning vedrørende følgende opgaver i regi af Socialfondsprojektet RETHINK Kulturturisme : Konsulentbistand til konceptudvikling, forretningsudvikling

Læs mere

Uddybende projektbeskrivelse. Ridestier på Sydfyn og Øerne

Uddybende projektbeskrivelse. Ridestier på Sydfyn og Øerne Uddybende projektbeskrivelse Ridestier på Sydfyn og Øerne Indledningsvis præsenteres partnerskabet Naturturisme I/S, og den udvikling som partnerskabet har besluttet at igangsætte på Sydfyn og Øerne. Dette

Læs mere

Rammeaftale. mellem. Silkeborg Kommune og Fonden Musik- og Teaterhuset, Silkeborg

Rammeaftale. mellem. Silkeborg Kommune og Fonden Musik- og Teaterhuset, Silkeborg Kultur- og Fritidsafdelingen 13. maj 2013 Forslag Rammeaftale mellem Silkeborg Kommune og Fonden Musik- og Teaterhuset, Silkeborg som grundlag for kommunalt tilskud til drift af Jysk Musik & Teaterhus,

Læs mere

Miljø og teknikudvalget

Miljø og teknikudvalget Udvalg: Måloverskrift: Miljø og teknikudvalget Assens Kommunes by- og naturværdier Sammenhæng til vision 2018: Flere vil bo her. Vi vil værne om vores natur og vi vil give borgere og gæster mulighed for

Læs mere

Søg støtte til projekter

Søg støtte til projekter Søg støtte til projekter hvor tværfaglighed eller inddragelse af brugerne er grundstenen. Vær med til at fremme tværfagligheden og inddragelse af brugerne indenfor kultur & fritid og teknik & miljø -områderne.

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Bestyrelsesmøde Tid Torsdag d. 26. juni - kl. 17.30 Sted Idrættens Hus, mødelokale 2 Mødeleder Jens Terkelsen Referent Henriette Gilhøj

Bestyrelsesmøde Tid Torsdag d. 26. juni - kl. 17.30 Sted Idrættens Hus, mødelokale 2 Mødeleder Jens Terkelsen Referent Henriette Gilhøj Bestyrelsesmøde Tid Torsdag d. 26. juni - kl. 17.30 Sted Idrættens Hus, mødelokale 2 Mødeleder Jens Terkelsen Referent Henriette Gilhøj Deltagere Fraværende ved afbud Jens Terkelsen, Christina Carls, Henriette

Læs mere

Fyld dit balkort: Aktørerne ved bordene!

Fyld dit balkort: Aktørerne ved bordene! Aftenens program: 16:30-16:45: Nina fra Naturturisme I/S: intro samt inspiration om pakker, koncepter og former for samarbejder 16:45-17:00: Introduktion af deltagerne 1 min. hver: sted/produkter/forventninger

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise. lån en leder

FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise. lån en leder FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise lån en leder styrk Væksten I DIN VIRKSOMHED Lån en Leder er et attraktivt tilbud til små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark. I en periode kan din virksomhed

Læs mere

Værsgo: Et katalog fyldt med inspiration til afholdelse af Seniorsurf-dagen!

Værsgo: Et katalog fyldt med inspiration til afholdelse af Seniorsurf-dagen! Værsgo: Et katalog fyldt med inspiration til afholdelse af Seniorsurf-dagen! Dette katalog indeholder konkrete og lettilgængelige ideer til, hvordan I ude på datastuerne, bibliotekerne og andre it-undervisningssteder

Læs mere

At der skal sikres en forsvarlig udvikling af talenter og eliteidrætsudøvere, fysisk, personligt

At der skal sikres en forsvarlig udvikling af talenter og eliteidrætsudøvere, fysisk, personligt Team Danmark og Randers Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for eliteidræt og herunder i særdeleshed talentudvikling i Randers

Læs mere

UDKAST. Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017)

UDKAST. Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017) UDKAST Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017) 1 Mellem Tønder Kommune Kongevej 57 6270 Tønder og Tønder Erhvervsråd Vestergade 9 6270 Tønder indgås nærværende

Læs mere

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status Vækstfabrikkerne Projektets baggrund, indhold og status Agenda 1 Formål og baggrund Målsætninger, erhvervspolitisk rationale og finansiering Værdiskabelse for iværksættere og andre aktører Indhold Faglige

Læs mere

Udbud Online tilstedeværelse stærke feriesteder i Region Midtjylland.

Udbud Online tilstedeværelse stærke feriesteder i Region Midtjylland. Udbud Online tilstedeværelse stærke feriesteder i Region Midtjylland. Udbyder Opgaven bliver udbudt af projektet: Stærke turismekompetencer - Kvalitetsløft gennem online tilstedeværelse. Dette projekt

Læs mere

Gennemførelse BorgerBudget proces Hedensted Kommune

Gennemførelse BorgerBudget proces Hedensted Kommune Gennemførelse BorgerBudget proces Hedensted Kommune Før start Styregruppen fastlægger de enkelte deltageres roller og fordeler opgaver. Forslag til opgaver som bør fordeles: Tovholder Fundraising Sekretær

Læs mere

HANDLINGSPLAN 2015-2017

HANDLINGSPLAN 2015-2017 HANDLINGSPLAN 2015-2017 Handlingsplanen er den konkrete udmøntning af Rømø-Tønder Turistforenings strategi. Handlingsplanen følger de 10 indsatsområder i strategien. 1. Ekstern markedsføring drevet af

Læs mere

Udviklingsprojekt Nye fællesskaber. - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund. Projektbeskrivelse

Udviklingsprojekt Nye fællesskaber. - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund. Projektbeskrivelse Udviklingsprojekt Nye fællesskaber - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund Projektbeskrivelse 1 MOTIVATION OG SAMMENHÆNG Gymnastikhøjskolen i Ollerup

Læs mere

Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv.

Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv. PROJEKTBESKRIVELSE Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv. Baggrund for projektet Sundhed er på dagsordenen i kommunerne. Med start i strukturreformen

Læs mere

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV?

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? Toprække De senere år har budt på en række evalueringer af centrale virkemidler på erhvervs- og innovationsfremmeområdet. Evalueringerne

Læs mere

Indhentning af tilbud

Indhentning af tilbud Indhentning af tilbud Midtjysk Turisme ønsker at få tilbud på opgaveløsning vedrørende følgende opgaver i regi af Socialfondsprojektet RETHINK Kulturturisme : Konsulentbistand til udvikling af platforms-

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 15 TORSDAG DEN 24. JANUAR 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 24. januar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Indhentning af tilbud

Indhentning af tilbud Indhentning af tilbud Midtjysk Turisme ønsker at få tilbud på opgaveløsning vedrørende følgende opgaver i regi af Socialfondsprojektet Rethink Kulturturisme : Bistand til tilrettelæggelse og afvikling

Læs mere

Turisme Silkeborg. Status på samarbejdsaftale, november 2013. Turisme Silkeborgs særlige indsatsområder i forbindelse med Erhvervshandleplan 2013

Turisme Silkeborg. Status på samarbejdsaftale, november 2013. Turisme Silkeborgs særlige indsatsområder i forbindelse med Erhvervshandleplan 2013 November 2013 Turisme Silkeborg Status på samarbejdsaftale, november 2013 Birgit Cornelius Nielsen, november 2013 Turisme Silkeborgs særlige indsatsområder i forbindelse med Erhvervshandleplan 2013 Johanne

Læs mere

Kultursamarbejdet har fået 2 nye medlemmer i 2012: Orkester Midtvest og Struer Musikskole.

Kultursamarbejdet har fået 2 nye medlemmer i 2012: Orkester Midtvest og Struer Musikskole. Årsberetning 2012 Årsberetning for 2012 1 Kultursamarbejdets medlemmer er pt. Lemvig Kommune, Struer Kommune, Holstebro Kommune, Herning Kommune, Ikast-Brande Kommune, Ringkøbing-Skjern Kommune og 59 kulturinstitutioner,

Læs mere

Vejen tilbage til arbejdsmarkedet. Nyhedsbrev #2 April 2014 Nye aktiviteter og oplysninger om at vende tilbage til arbejdsmarkedet

Vejen tilbage til arbejdsmarkedet. Nyhedsbrev #2 April 2014 Nye aktiviteter og oplysninger om at vende tilbage til arbejdsmarkedet Vejen tilbage til arbejdsmarkedet Nyhedsbrev #2 April 2014 Nye aktiviteter og oplysninger om at vende tilbage til arbejdsmarkedet April Kære bruger af Jobbanken i Århus Foråret er over os, og det betyder

Læs mere

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg - kort fortalt Denne folder informerer om LAG Nyborg og vilkårene for at søge projektstøtte herfra. (LAG står iøvrigt for: Lokal AktionsGruppe).

Læs mere

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Formål Denne handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet er en del af Temaplan for Sundhed, Kultur og Fritid. Kulturlivet er en vigtig del

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på markedsføringsøkonomuddannelsen

Information til virksomheden om praktik på markedsføringsøkonomuddannelsen Information til virksomheden om praktik på markedsføringsøkonomuddannelsen Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores markedsføringsøkonomer. Her har vi

Læs mere

1. Organisation. Den nærmere organisering af Holstebro Elitesport er beskrevet i bilag 1.

1. Organisation. Den nærmere organisering af Holstebro Elitesport er beskrevet i bilag 1. Team Danmark og Holstebro Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for eliteidræt og herunder i særdeleshed talentudvikling i Holstebro

Læs mere

Arena for Foreningsliv, Frivillighed og Folkeoplysning

Arena for Foreningsliv, Frivillighed og Folkeoplysning Arena for Foreningsliv, Frivillighed og Folkeoplysning Generelle oplysninger vedr. indsatsen 1. Problemidentifikation Vollsmose er klassificeret som ghettoområde. På fritids- og foreningsområdet arbejder

Læs mere

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Minimumsmål: Jobskabelse (antal arbejdstimer) Produktivitetsudvikling (værdiskabelse pr. arbejdstime) Skal også bidrage til EU 2020 mål: Intelligent, bæredygtig

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Forretningsudvalgets ekstraordinære møde den 24. oktober 2008

Forretningsudvalgets ekstraordinære møde den 24. oktober 2008 REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets ekstraordinære møde den 24. oktober 2008 Sag nr. 1 Emne: Studiebesøg i Vancouver og Victoria, British Columbia, Canada for medlemmer af regionsrådet 2 bilag Studiebesøg

Læs mere

Udkast til. Drifts- og samarbejdsaftale

Udkast til. Drifts- og samarbejdsaftale Djursland for fuld Damp Udkast til Drifts- og samarbejdsaftale Kulturafdelingen Journalnr.:08-24631 1. Samarbejdets parter. Som led i samarbejdet mellem: Foreningen Djursland for fuld Damp, Allingåbro

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Samsø 2.0. Dokumentation

Samsø 2.0. Dokumentation Samsø 2.0 Dokumentation SHARED SPACE Flinchs Hotel. Tranebjerg Fredag den 26. Oktober 2012 1 Samsø 2.0 Shared Space Indholdsfortegnelse Hvad kan vi i fællesskab? side 3 Velkommen side 3 Check-in. side

Læs mere

Foreningen OrøNyt holder årsmøde, og du er inviteret...

Foreningen OrøNyt holder årsmøde, og du er inviteret... Foreningen OrøNyt holder årsmøde, og du er inviteret... Kære bladaktivist Det er en glæde at kunne indbyde dig til Foreningen OrøNyts årsmøde 2013. Det holder vi på Marlieses Gårdcafe den 27. april klokken

Læs mere

Erhvervsudvikling på Samsø. Handlingsplan

Erhvervsudvikling på Samsø. Handlingsplan Erhvervsudvikling på Samsø Handlingsplan 2007-2008 1. Indledning Erhvervsudviklingsstrategien for Samsø 2007-2013 er godkendt af Samsø Kommunalbestyrelse den 23. januar 2007 og af Samsø Vækstudvalg den

Læs mere

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 UDDYBET PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Cykelturismens økonomiske betydning

Cykelturismens økonomiske betydning Cykelturismens økonomiske betydning - for Danmark 2008 - Af Ditte Møller Munch/Temaprojektleder Aktiv Danmark Indhold Definition af en cykelturist Turistomsætning og døgnforbrug for cykelturister Overnatningsform

Læs mere

Strategisk styring med resultater i fokus. September 2014

Strategisk styring med resultater i fokus. September 2014 1 Strategisk styring med resultater i fokus September 2014 INDHOLD FORORD 3 RAMME FOR MÅL- OG RESULTATPLANEN 4 MÅL- OG RESULTATPLANEN 6 1. STRATEGISK MÅLBILLEDE 7 2. MÅL 8 3. OPFØLGNING 10 DEN GODE MÅL-

Læs mere