Projektbeskrivelse: Vækst i turismen, kulturen og bosætningen på Orø

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projektbeskrivelse: Vækst i turismen, kulturen og bosætningen på Orø"

Transkript

1 3. marts 2014 Projektbeskrivelse: Vækst i turismen, kulturen og bosætningen på Orø Indhold: 1. Baggrund side 2 2. Incitamentsordning og fremtidig organisering vedr. OrøKontor Side 3 3. Indsatsens hidtidige effekt og vækstpotentialet Side 4 4. Eksempler på ø-konsulentens opgaver Side 9 5. Borgerservice Side Økonomi Side Aftaleperiode Side Nye åbningstider på OrøKontor Side Den videre proces Side Opbakning på Orø Side 13 Bilag

2 1. Baggrund Orø er den beboede danske småø som ligger tættest på København. I den senere tid har et stigende antal mennesker også udenfor Holbæk Kommune opdaget øens mange muligheder for natur-, kultur- og turistoplevelser. Øen er nemlig gennem det seneste halvandet års tid blevet eksponeret som aldrig før. Først ved en to-timers landsækkende sommertemalørdag på DR2 i august 2012 (set af ), sidenhen blandt andet ved regentbesøget i juni 2013 og ved pilgrimstogtet måneden efter. Endvidere indgår hovedparten af aktørerne på øen OrøKontor, Orø Kro & Kursuscenter og Marliese s Gårdcafé m.fl. - i et meget tæt og konstruktivt samarbejde med Holbæk Erhvervsforum og Holbæk Kommune om markedsføring og produktudvikling. Nu viser effekten sig altså af disse indsatser. Overordnet kan det således konstateres, at der i højsæsonen 13 har været rundt regnet flere gæster på Orø end i 2012, og som en konsekvens heraf merindtægter på ca. 3 millioner kroner. Jf. afsnit 3. Desuden har særligt københavnere med og uden børn i stigende grad købt sommerhus på øen. Derudover trives erhvervsturismen på Orø, hvor Hegnegården har undervisere og kursister i hobetal fra hele verden (se s. 6 i bilag C). Og også sportsturismen er i vækst, da der drives en badmintonskole på øen, som peaker om sommeren. I 13 havde badmintonskolen 115 spillere fra syv forskellige lande på besøg på Orø sammen med 15 trænere og 28 forældre (som boede i sommerhus + B&B på øen). Badmintonskolen startede for tre år siden med blot seks deltagere. Med en så stor vækst i antallet af gæster på Orø, og en dokumenteret merindtægt på flere millioner kroner, er det på sin plads at tale om en decideret turistmæssig succes. Specielt hvis niveauet kan fastholdes eller stige yderligere over de kommende år (og måske også føre til en stigende bosætning). Men Orø er også en ø, som i lighed med mange andre danske småøer står overfor udfordringer, som skal håndteres for at skabe vækst og nye arbejdspladser. Blandt andet har befolkningstallet været faldende siden år 2000 (selvom Orø fortsat er en af de mest befolkede danske småøer). Endvidere er øboerne ikke nødvendigvis klædt på til at imødekommende den stigende efterspørgsel på turistaktiviteter fra omverdenen. Mange af aktørerne synes nemlig ikke, at være tilstrækkeligt gearede til det store ryk-ind - til trods for at deres engagement og virkelyst er helt i top. Derfor skal der lidt ekstra til, for at gæsterne sikres en så tilpas god oplevelse, at de får lyst til at vende tilbage og agere ambassadører for øen. I den sammenhæng er der en række konkrete udfordringer på øen. Bl.a. er åbningstiderne en generel udfordring, ligesom ventetider på spisestederne, manglende fokus på gensidigt mersalg og evnen til at samarbejde omkring produktudvikling etc. er det. En del af løsningen på udfordringerne er en professionalisering af turismeindsatsen på OrøKontor (Bygaden 32), hvor et årsværk i regi af Holbæk Erhvervsforum står for den løbende drift af kontoret samt udvikling på øen i et tæt samarbejde med øboerne, og med afsæt i den positive udvikling på øen. En sådan model vil sikre de nødvendige åbningstider på OrøKontor, og bringe Holbæk Erhvervsforum endnu tættere på udviklingen af turismen på Orø, hvilket kan medvirke til at højne kvaliteten i turistoplevelserne, skabe yderligere vækst og være bidragende til at sætte Holbæk på landkortet. Netop kvalitet og service er et af de centrale konkurrenceparametre i regeringens nye vækstplan for dansk turisme, som i øvrigt også sigter mod at fremme turismeaktiviteter på småøerne både i og udenfor højsæsonen. Nærværende projektbeskrivelse beskriver, hvordan professionaliseringen af OrøKontor tænkes realiseret. 2

3 2. Incitamentsordning og fremtidig organisering vedr. OrøKontor Der etableres en ordning, hvor det hidtidige årlige tilskud på ca kroner til OrøKontor fra Kultur- og fritidssekretariatet samt det årlige honorar fra borgerservice på kroner i Holbæk Kommune - fremadrettet suppleres med et yderligere tilskud svarende til et årsværk. Det yderligere tilskud på kroner gives årligt til Holbæk Erhvervsforum som får medansvar for drift af OrøKontor og videreudvikling af kultur, turisme og bosætning på Orø; samt for at indfri en række fastlagte succeskriterier og effektmål. Arbejdet vil foregå i en tæt dialog med bestyrelsen på OrøKontor. Med afsæt i det nye årlige tilskud ansættes en ø-konsulent 37 timer ugentligt i en projektansættelse i aftaleperioden (dvs. 1. maj 2014-ultimo 2016) med det daglige ansvar for drift af OrøKontor samt udvikling af turisme, kultur og bosætning på øen. Vedkommende ansættes af Holbæk Erhvervsforum og refererer til turismechefen. Holbæk Erhvervsforum afholder alle udgifter forbundet med ansættelsen; herunder udgifter til PC, IPhone til brug for arbejdet på OrøKontor samt udgifter til mødeaktiviteter og rejser. Den nuværende bestyrelse på OrøKontor fortsætter sit virke fremadrettet med 7-8 relevante aktører fra Orø. Turismechefen fra Holbæk Erhvervsforum bliver fast medlem af bestyrelsen som mødes minimum hver anden måned, og ø-konsulenten agerer sekretær for gruppen. Kultur- og fritidssekretariatet i Holbæk Kommune får mandat til at beslutte, hvorvidt specifikke kompetencer skal være en del af bestyrelsen. Vedtægterne for OrøKontor justeres på førstkommende generalforsamling, så disse matcher ordlyden i nærværende projektbeskrivelse. 3

4 3. Indsatsen hidtidige effekt og vækstpotentialet På baggrund af de hidtidige indsatser på Orø jf. afsnit 1 - foreligger der på nuværende tidspunkt følgende data på effekten. Holbæk Erhvervsforum lavede således en strømpilsanalyse i sensommeren 2013 med det formål at dokumentere, hvordan turisthøjsæsonen 2013 (overvejende primo maj medio august) var gået sammenlignet med 2012 på Orø. Dette ved at spørge et udpluk af aktørerne på øen. Merindtægterne var som følger: Holbæk-færgen: Stigning i passagertallet fra 12 til 13 (maj-juli) fra til passagerer = kroner Østre Færge: Tilkendegivet stigning i juni-juli (formodentligt også i omegnen af ekstra passagerer) Beløb ukendt OrøKontor, cykeludlejning stigning på over 300 procent: kroner Orø Kro og Kursuscenter, merindtægt (juni-juli): kroner Marliese s Gårdcafé: Stigning i antallet af gæster fra til 3.150: x 1 kage + 1 kaffe a 50 kroner = kroner Omsætning/forplejning på havnen, pilgrimstogtet: kroner Døgnforbrug* (fx i Dagli Brugsen) ved estimeret flere gæster i højsæsonen på Orø: 75 kroner pr. ekstra gæst 1 : kroner I alt: kroner Derudover er det værd at bemærke, at der i forhold til De 4 færger (som blandt andet omfatter de to overfarter til Orø) meldes om et stigende antal passagerer på færgerne som følge af konceptet. Billetsalget er således næsten fordoblet fra kroner i 2012 til kroner i Det er forventningen, at indtægtsniveauet fra 13 generelt kan fastholdes i 14, hvor blandt andet events som Orø TRIAL (2. 3. maj), Åben Ø (primo juni), Viking-Festival (ultimo juli) og MC-træf (ultimo august) vil bidrage til at trække turister til Orø. Holbæk Erhvervsforum måler igen effekten af indsatsen ultimo august 2014 (ved en dybere og endnu mere valid undersøgelse end i 2013) med henblik på efterfølgende evaluering sammen med Orø og Holbæk Kommune. For at skabe yderligere vækst og afklare det fulde vækstpotentiale - er det imidlertid nødvendigt, at der (når den nye ø-konsulent er ansat) udarbejdes en målrettet vision og strategi for videreudvikling af turisme, kultur og bosætning på Orø. En flerårig vision og strategi som tager afsæt i det hidtidige strategiarbejde i bestyrelsen OrøKontor og som skal have et bredt ejerskab hos øboerne, Holbæk Erhvervsforum og Holbæk Kommune; og munde ud i en kvalificeret årlig handlingsplan indeholdende en række konkrete succeskriterier og effektmål. Holbæk Erhvervsforum og bestyrelsen på OrøKontor er tovholdere på arbejdet med vision, strategi og handlingsplan, som skal ligge klar i efteråret Og med afsæt heri afrapporterer Holbæk Erhvervsforum til Holbæk Kommune i september 2015 og Indfrielsen af succeskriterier og effektmål er forudsætningen for, at det overføres midler til en evt. forlængelse af aftaleperioden ultimo Lav sat. CKO arbejder fx med et døgnforbrug på 230 kroner og der er ej heller taget højde for evt. flere dage på Orø. De er estimeret ud fra et skøn hvad angår Østre Færge på ca personer. 4

5 I 2014 afrapporteres der på perioden primo maj til medio august ved en strømpilsanalyse som er direkte sammenlignelig med den statusdokumentation som foreligger for 2013 (jf. statuskolonnen nedenfor ved Afrapportering i 2015.). Hovedfokus i 2014 lægges imidlertid på en række umiddelbare handlingsmål, som skal ses som første skridt i retning af en professionalisering af indsatsen og en indfrielse af vækstpotentialet på Orø. Indsatser i 2014+: Handlingsmål (og effektmål): #1: Strømpilsanalyse fra 2013 på perioden primo maj-medio august gentages. #2: Der gennemføres samtidig en mere omfattende og dybdegående måling på hele den udvidede højsæson, uge Dvs. at der som minimum laves nulpunktsmålinger (evt. indekseret) omfattende: omsætning på øens spisesteder døgnforbrug merindtægter ved events og arrangementer passagerantal på færgerne billetsalg, De 4 færger cykeludlejninger antal overnatninger antal sommerhussalg og udlejninger besøgende i zoo, på gallerier og museer etc. antal årsværk indenfor/med relation til turismen oplevet kvalitet blandt gæsterne/turisterne. Ambition: At dokumentere hvorvidt indtægtsniveauet hos de adspurgte aktører cementeres i 2014 (eller falder/stiger). At skabe fundamentet for endnu mere valide effektmålinger/ afrapporteringer fra 2015 og frem. Målingen tager afsæt i samarbejdet mellem Holbæk Kommune, Holbæk Erhvervsforum og Center for Kultur og Oplevelsesøkonomi. #3: Der udarbejdes en vision, strategi og handlingsplan hvad angår vækst i kultur, turisme og bosætning - på Orø sammen med øboerne. Herunder afklares et mere specifikt vækstpotentiale (feasibility study). #4: Den nye ø-konsulent skal hurtigt og effektivt i drift og varetage følgende opgaver i relation til det brede samarbejde på øen: - Samarbejde med aktørerne på Orø omkring produktudvikling og markedsføring i relation til kultur, turisme (herunder erhvervs- og sportsturisme) og bosætning - Servicere turisterne på Orø - Koordinere turistmæssige og kulturelle arrangementer på Orø store som små - Bistå planlægning og afvikling af events på øen: Åben ø, Vikingefestival, MC-træf etc. - Levere tekster, fotos, video etc. til Orøs side på visitholbaek.dk samt til oplevholbaek.nu; herunder om aktuelle At sætte tydelig (og prioriteret) retning på indsatsen på Orø og sikre et bredt ejerskab til en indsats som sigter mod at skabe vækst. At sikre et effektivt samarbejde med alle aktører på Orø og skabe vækst. 5

6 arrangementer - Promovere Orø i højere grad på de sociale medier - Sætte fokus på den gode gæsteservice og opkvalificere turistaktørerne på dette felt - Afsøge mulighederne for en bedre infrastruktur på øen (specielt i højsæsonen) - Stå for pressehåndteringen i relation til turisme, kultur og bosætning på Orø #5: Ø-konsulenten skal også: - Være centralt bindeled mellem Orø og Idegruppen vedr. turisme, Holbæk Erhvervsforum - Repræsentere Orø i diverse udviklingsprojekter - Skabe netværk med andre danske småøer og interessenter - Afsøge mulighederne for at rejse fondsmidler til diverse udviklingsprojekter #6: og endelig skal ø-konsulenten: - Medvirke til en øget indtjening på OrøKontor (cykeludlejning, butikssalg, annoncering etc.) og på øen generelt; herunder præstere minimum én ny indtægtsgivende aktivitet for OrøKontor årligt - Have fokus på at forøge antallet af betalende medlemmer i OrøKontors støtteforening At indgå i relevante samarbejder med andre aktører i Holbæk og indgå i nyttige netværk nationalt. At sikre vækst på OrøKontor og dermed endnu bedre grobund for flere indtægtsgivende aktiviteter fremadrettet 6

7 I 2015 måles og afrapporteres der på hele højsæsonen, uge Afrapportering i 2015 Status 2013: Succeskriterium i 2015: Effektmål i 2015: Dokumenteret merindtægt på Marliese s Gårdcafé fra 2012 til 2013: kroner + Hotel Orø Kro og Kursuscenter: kroner (NB! Tallet går igen nedenfor under events). Døgnforbruget har ved en stigning i besøgstallet på ca fra 2012 til 2013 (perioden primo maj-medio august) afstedkommet en estimeret merindtægt på 1,5 mio. kroner. Dokumenteret samlet merindtægt som følge af regentbesøg + pilgrimstogtet, Hotel Orø Kro og Kursuscenter: kroner (både overnatning + forplejning). Indtægt på havnen (forplejning) i forbindelse med pilgrimstogtet: kr. Dokumenteret samlet passagerantal på færgefarten Holbæk-Orø på ; ca flere end i 2012 svarende til en merindtægt på minimum kroner. Fra ca kroner til ca. 1.2 mio. kroner. Passagertal for Østre Færge måles første gang i Dokumenteret samlet billetsalg til De 4 færger (som bl.a. omfatter de to overfarter til/fra Orø) på kroner; ca kroner højere end i #1: At øge de samlede indtægter (forplejning) på Orøs spisesteder: Hotel Orø Kro og Kursuscenter, Spisestedet, campingpladsen/ kiosk, Marliese s Gårdcafé etc. #2: At øge det samlede døgnforbrug på hele Orø. #3: At forøge de samlede direkte afledte indtægter i forbindelse med arrangementer og større events på øen: Åben ø Vikingedage MC træf etc. #4: At det samlede passagerantal på færgefarten Holbæk-Orø overgår niveauet fra #5: At opnå en stigning i antallet af passagerer på Østre Færge. #6: Fortsat at øge det samlede billetsalg til De 4 færger. Merindtægt på estimeret 1 mio. kroner i forhold til niveauet på hele Orø. Merindtægt på estimeret 2 mio. kroner sammenlignet med Merindtægt på estimeret kroner sammenlignet med Samlet passagerantal skal runde svarende til en samlet indtægt på kroner, hvilket er kroner højere end i 2012 og kroner højere end i 13. Endvidere en stigning målt over hele den udvidede højsæson sammenlignet med Stigning i passagerantallet på estimeret 5-10 procent sammenlignet med Samlet billetsalg på minimum kroner. 7

8 Dokumenteret antal cykeludlejninger på OrøKontor steget med 300 procent sammenlignet med Overnatningstal på hele Orø måles første gang i Salg af sommerhuse og sommerhusudlejninger måles første gang i Antallet af besøgende i den zoologiske have, Orø Strand, samt på øens gallerier og museer etc. måles første gang i Antallet af årsværk indenfor/med relation til turismebranchen er estimeret primo 2014 = 31,75 årsværk 2. Gæsterne/turisternes vurdering af kvaliteten i oplevelser og service på Orø måles første gang i #7: At opnå en fortsat stigning i antallet af cykeludlejninger. #8: At opnå en stigning i antallet af overnatninger. #9: At opnå en stigning i antallet af sommerhussalg og sommerhusudlejninger. #10: At opnå en stigning i antallet af besøgende på Orø Strand (zoo) og på øens gallerier etc. #11: At opnå en stigning i antallet af årsværk indenfor/med relation til turismebranchen, også hvad angår sæsonbetonede job. #12: At de gæster/turister som besøger Orø skal møde en kvalitet i service og oplevelser som er stigende. Stigning i antal af cykeludlejninger på 30 procent sammenlignet med 2013; dvs. en samlet indtægt på kroner. Endvidere en stigning målt over hele den udvidede højsæson sammenlignet med Stigning i antal overnatninger på estimeret 10 procent sammenlignet med Effektmålet defineres, når 2014-niveauet er målt. Stigning i antallet af besøgende på 10 procent sammenlignet med Stigning i antallet af turismejob på Orø svarende til minimum 3 årsværk. Effektmål defineres, når 2014-niveauet er målt. I 2016 måles og afrapporteres der som minimum på hele højsæsonen uge Succeskriteriet er helt overordnet, at fastholde en positiv udvikling som kan lede til yderligere vækst i forhold til de forskellige målbare parametre/effektmål. Jf. ovenstående vedr Endvidere bør der også på sigt laves pejlinger i retning af, om den større og professionelle indsats leder til en stigning i bosætningen på Orø og en generel vækst i erhvervslivet på øen. 2 Bemærk at følgende indgår i tallet (ved 0 drives aktiviteten af frivillige): Hotel Orø Kro og Kursuscenter, Bygaden 57 (4) - Hegnegården, Næsbyvej 28 + kontor i Bybjerg (5) - Orø Urtehave Bed & Breakfast, Langdal 5 (1) - Bybjerggaard Bed & Breakfast, Bybjerggårdvej 3 (0) Marliese s Gårdcafé, Langdal 4 (1) - Orø Camping og Hytteby (herunder kiosk), Nørrestængevej 27 (2) - Orø Strand (mini zoo), Stænget 6 (0,5) - Hasselgården, Bygaden 1 C (0) - Hestebedgård Museum, Kattekærstrædet 10 (0) - Museum Orø Minder, Bygaden 56 (0) - ArtDoor Galleri, Næsby Gade 7 (1) - Spisestedet + Orø Røgeri (og minigolf), Esmosevej 11 (1) - Orø Havn (0) - ØroKontor, Bygaden 32 (0,25) - Dagli Brugsen, Brøndevej 34 C (15) - Gaardstronomi, Næsbyvej 13 (0) - Ø-Butikken, Næsbyvej 4 (1) - Orø Forsamlingshus, Brøndevej 24 (0) - Det lille Orø-Værksted, Møllebakkevej (0) - Fjordliv Forlag, Syvvejen 20 eller Bygaden 72 (0). Østre Færge indgår ikke i tallet, da færgen er registreret i Skibby. 8

9 4. Eksempler på ø-konsulentens opgaver Facilitere den kommende visions- og strategiproces sammen med turismechefen og bestyrelsen på OrøKontor Medvirke til efterfølgende at eksekvere vision, strategi og handlingsplan (og dokumentere effekten i forhold til et tydeligt defineret vækstpotentiale) Repræsentere Orø i diverse udviklingsprojekter Skabe netværk med andre danske småøer og interessenter Sørge for den årlige dokumentation af indsatsens effekt (i september) Samarbejde med aktørerne på Orø omkring produktudvikling og markedsføring i relation til kultur, turisme (herunder erhvervs- og sportsturisme) og bosætning Servicere turisterne på Orø Agere sekretær for bestyrelsen på OrøKontor Udarbejde turistkort/-brochure for Orø én gang årligt forud for højsæsonens start Koordinere turistmæssige og kulturelle arrangementer på Orø store som små Bistå planlægning og afvikling af events på øen: Åben ø, Vikingefestival, MC-træf etc. Medvirke til en øget indtjening på OrøKontor (cykeludlejning, butikssalg, annoncering etc.) og på øen generelt; herunder præstere minimum én ny indtægtsgivende aktivitet for OrøKontor årligt (og have fokus på at forøge antallet af betalende medlemmer i OrøKontors støtteforening) Afsøge mulighederne for at rejse fondsmidler til diverse udviklingsprojekter Være centralt bindeled mellem Orø og Idegruppen vedr. turisme, Holbæk Erhvervsforum Levere tekster, fotos, video etc. til Orøs side på visitholbaek.dk samt til oplevholbaek.nu; herunder om aktuelle arrangementer Promovere Orø i højere grad på de sociale medier Sætte fokus på den gode gæsteservice og opkvalificere turistaktørerne på dette felt Afsøge mulighederne for en bedre infrastruktur på øen (specielt i højsæsonen) Stå for pressehåndteringen i relation til turisme, kultur og bosætning på Orø Etc. Ø-konsulenten skal have relevant erhvervserfaring; og fx være uddannet indenfor turisme, oplevelsesøkonomi, projektledelse og/eller kommunikation. Konsulenten skal have stærke netværkskompetencer, have kendskab til/erfaring med fundraising og endvidere i høj grad evne at være operationel. Vedkommende indsats og samspil med øboerne vil løbende blive evalueret af bestyrelsen på OrøKontor. 9

10 5. Borgerservice Den borgerservice som ydes på OrøKontor fastholdes - set over hele året - på samme niveau som hidtil (156 timer indenfor kontorets åbningstid på i alt ca. 600 timer). Borgerservicen varetages af en lokal kontorassistent, som også fortsat bidrager til turisme- og kulturindsatsen på kontoret. Vedkommende er gennemsnitligt til stede på OrøKontor 15 timer ugentligt i højsæsonen og 8 timer ugentligt resten af året, og er delvist finansieret af et honorar fra Borgerservice i Holbæk Kommune på kroner, delvist af ca kroner af det fortsatte tilskud fra Kultur- og fritidssekretariatet. Dog afstemmes tidspunkterne for, hvornår der ydes borgerservice på OrøKontor, så kabalen for de udvidede åbningstider kan gå op. Dvs. ø-konsulenten og kontorassistenten vil supplere hinanden, hvad angår turist- og kulturekspeditioner (ø-konsulenten skal ikke varetage borgerservice), samtidig med at der efterlades tid til at ø-konsulenten kan være udfarende på øen og UDVIKLE i et tæt samspil med aktørerne. Se afsnittet 8. Nye åbningstider på OrøKontor. I relation til borgerservice står kontoret fortsat for introduktion til og udlevering af diverse Borger DK foldere, Borgerservice egne how to do - foldere på de obligatoriske selvbetjeningsløsninger samt andet materiale omkring Hjælp til selvbetjening. Kontoret stiller pc til rådighed for informationssøgning og selvbetjening. Borgerservice sørger for løbende levering af relevant materiale. 10

11 6. Økonomi Årligt honorar fra Borgerservice: Årligt driftstilskud fra Kultur- og fritidssekretariatet: Årligt tilskud til markedsføring af Orø fra Holbæk Erhvervsforum: Yderligere årligt tilskud fra Holbæk Kommune til Holbæk Erhvervsforum: kroner kroner kroner kroner (= 1 årsværk)* * I 2014 vil beløbet være på kroner, da der ikke vil være lønudgifter til ø-konsulenten de første fire måneder af året. Det årlige honorar fra Borgerservice samt tilskuddet Kultur- og fritidssekretariatet vedbliver fremadrettet at være et anliggende mellem Holbæk Kommune og OrøKontor. Tilskuddene er indenfor de seneste år blevet reduceret med rundt regnet kroner, hvilket betyder en stram økonomi på OrøKontor (jf. bilag D: Budget for OrøKontor). Dette imødekommes i en vis udstrækning ved, at Holbæk Erhvervsforum fremadrettet øremærker kroner til den markedsføringsmæssige indsats på Orø. Og derudover er det ambitionen, at indtægtssiden på kontoret vil kunne højnes i kraft af de udvidede åbningstider i sæsonen, nytænkning/produktudvikling og den fortsatte udvikling på øen. 7. Aftaleperiode Projektet træder i kraft pr. 1. maj 2014 og løber frem til 31. december Med afsæt i aftalen evalueres indsatsen de målbare parametre og succeskriterier - årligt i kølvandet på højsæsonen. Første gang i september 2014, anden gang i september 2015, og tredje gang i september 2016, hvilket er tids nok i forhold til en forlængelse/opsigelse af ø-konsulenten i relation til en evt. ny samarbejdsaftale. 8. Nye åbningstider på OrøKontor Med den nye ø-konsulent udvides åbningstiderne på OrøKontor i turismeøjemed i en udvidet højsæson (uge 18-42). I højsæsonen vil konsulenten således bruge alle timer på OrøKontor, mens konsulentens øvrige arbejdstid (udenfor højsæsonen) afvikles hos Holbæk Erhvervsforum, Ved Faurgården 7; fortsat med primært fokus på Orø. Åbningstider i højsæsonen: I dag (åbent 15 timer ugentligt i perioden primo juni-ultimo september): Mandag: lukket Tirsdag-fredag: (mulighed for borgerservice i hele åbningstiden) Lørdag: (mulighed for borgerservice i hele åbningstiden) Søndag: lukket Fremover (åbent minimum 27 timer ugentligt i perioden uge ): Mandag: (mulighed for borgerservice i hele åbningstiden) Tirsdag-fredag: (mulighed for borgerservice alle dage ; dog ikke borgerservice onsdag) 3 Dog først fra uge 19 i 2014, hvor Ø-konsulenten starter. 11

12 Lørdag: (evt. mulighed for borgerservice hver anden lørdag i hele åbningstiden 4 ) Søndag: under forudsætning af aftale med de frivillige på Orø (ikke mulighed for borgerservice) Ø-konsulentens ugentlige arbejdstid på 37 timer vil i højsæsonen være tirsdag-torsdag klokken , fredag og lørdag klokken Fri søndag og mandag. Kontorassistentens gennemsnitlige arbejdstid på 15 timer vil parallelt hermed være: Mandag samt tirsdag, torsdag og fredag Endvidere evt. arbejde hver anden lørdag (jf. fodnote 3). Fri onsdag, søndag og hver anden lørdag. Åbningstider udenfor højsæsonen: I dag (åbent 10 timer ugentligt i perioden ultimo september-ultimo maj): Mandag: lukket Tirsdag-fredag: (mulighed for borgerservice i hele åbningstiden) Lørdag: (mulighed for borgerservice i hele åbningstiden) Søndag: lukket Fremover (åbent 10 timer ugentligt i perioden uge 43-17): Mandag: Lukket Tirsdag-fredag: (mulighed for borgerservice i hele åbningstiden) Lørdag: (ikke mulighed for borgerservice) Søndag: Lukket Ø-konsulentens ugentlige arbejdstid på 37 timer vil udenfor højsæsonen være tirsdag-torsdag , fredag og lørdag Fri søndag og mandag. Ø- konsulenten vil i denne periode være fast på Orø om lørdagen; og derudover typisk på øen to ud af de fire hverdage. Den øvrige arbejdstid afvikles hos Holbæk Erhvervsforum, Ved Faurgården 7, 4300 Holbæk og ude i det ganske land, hvor der skal indgås tættere samarbejde med de øvrige danske småøer og andre interessenter. Fokus vil altså fortsat være på Orø. Kontorassistentens ugentlige arbejdstid på 8 timer vil parallelt hermed være: tirsdag-fredag Fri lørdag, søndag og mandag. Ø-konsulentens og kontorassistentens arbejde på OrøKontor tænkes suppleret af en fortsat indsats fra de frivillige på Orø. Ved sygdom eller ved ferie varetager turismechefen ø-konsulentens opgaver; eller kontoret lukkes midlertidigt. 4 Afklares endeligt med kontorassistenten, når/hvis projektet realiseres. Kan evt. også være, at timerne lægges fx onsdag i stedet. 12

13 9. Den videre proces Når samarbejdsaftalen mellem Holbæk Kommune, Holbæk Erhvervsforum og OrøKontor er underskrevet, ser den videre proces således ud: Marts 2014: Stillingen som ø-konsulent slås op. Og der nedsættes et ansættelsesudvalg med turismechefen samt to repræsentanter fra OrøKontor og én fra turistaktørgruppen. Primo april Ansættelsessamtaler og tests 1. maj: Ø-konsulenten starter I løbet af 2014: Flerårig vision og strategi samt handlingsplan udarbejdes i et samspil mellem Holbæk Erhvervsforum, Holbæk Kommune, OrøKontor og Orø-aktørerne Herefter eksekvering af vision, strategi og handlingsplan samt effektmåling 10. Opbakning på Orø Ambitionerne og planerne, som er forklaret i nærværende projektbeskrivelse er blevet forelagt flertallet af aktørerne på Orø; blandt andet ved oplæg på OrøKontor i oktober 2013 og januar 2014 (jf. bilag A). Planerne er blevet godt modtaget på øen, hvilket understreges af vedhæftede opbakningsliste (jf. bilag B), hvor følgende aktører tilkendegiver deres opbakning til projektet: Orø Kirke Hestebedgård MC Island Orø Beboerforening Kulturbeholderen/Margrethebakken Tømreren på Orø Spisestedet Orø Orø Røgeri Hegnegården Kursuscenter Nol Wijnholds/Market Link Denmark Færgefarten Orø-Holbæk Østre Færge A/S Art Door 7 Kunst på Orø Det lille Orø Værksted - Borgerforeningen/Orø Forsamlingshus ØSE Projekt på Orø Marliese s Gårdcafé - Orø Kro & Kursuscenter Bestyrelsen på OrøKontor Orø Strand (zoo) Orø Børnehus/Isefjordsskolen Ron Daniels/Badminton Orø Lokalforum Havkajak-klubben Gårdstronomi Orø Lam I/S Orø Havn PS Bogføring Solspejlet ApS og en lang række privatpersoner på øen. Bilag A. Oplæg: Videreudvikling af kultur, turisme og bosætning på Orø. Præsenteret for bestyrelsen på OrøKontor samt aktørerne på Orø den 29. oktober 2013 og den 10. januar B. Opbakningsliste positivliste med underskrifter fra de aktører på Orø som bakker op om vedlagte oplæg C. Viden og vækst nummer 23, september 2013: D. Budget 2014, OrøKontor 13

Handlingsplan 2012. Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S

Handlingsplan 2012. Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S Handlingsplan 2012 Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S Februar 2012 Baggrund Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S blev stiftet i 1996 af de daværende ni nordligste kommuner samt Fonden Toppen

Læs mere

Referat Udvikling Odsherred

Referat Udvikling Odsherred Referat Udvikling Odsherred Dato 25. november 2013 Tidspunkt 16:00 Sted Tinghuset, Holtets Plads 1, 4500 Nykøbing Sj. Til stede Thor Pedersen (formand), Thomas Adelskov, Morten Egeskov, Michael Jensen,

Læs mere

Nr. 23 - september 2013

Nr. 23 - september 2013 Nr. 23 - september 2013 Det åbne lederskab Positive tendenser for turismen i Holbæk Erhvervslivet har brug for et stærkt kulturliv Ny virksomhed fylder de store Superfos-haller Styr på den enkle strategi

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. april 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. april 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. april 2014 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orientering april 2014...2 3. ET - Temadrøftelse

Læs mere

Skriftlig beretning 2012

Skriftlig beretning 2012 Skriftlig beretning 2012 Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S 2 SKRIFTLIG BERETNING 2012 Toppen af Danmark er Lysets Land. Lys er liv, og lys giver energi og godt humør. I Lysets Land har vi flere

Læs mere

Indhold. Forord. 1. Baggrund og formål. 2. Metode. 3. Turisme i Midtjylland. 4. Turisme på Samsø. 5. Markedsundersøgelse

Indhold. Forord. 1. Baggrund og formål. 2. Metode. 3. Turisme i Midtjylland. 4. Turisme på Samsø. 5. Markedsundersøgelse Indhold Forord 1. Baggrund og formål 2. Metode 3. Turisme i Midtjylland 4. Turisme på Samsø 5. Markedsundersøgelse 5.1 Interessenters vurdering af potentiale 5.2 Erhvervsturisme 5.3 Ferieturisme 6. Konkurrentanalyse

Læs mere

Evaluering af Copenhagen Talent Bridge. Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014

Evaluering af Copenhagen Talent Bridge. Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014 Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014 0 Rapport indleveret af Oxford Research til Copenhagen Capacity, december 2014 Om Oxford Research Knowledge for a better society Oxford Research

Læs mere

Bilag 2. Indstilling af medlemmer til overvågningsudvalget for de to danske strukturfondsprogrammer

Bilag 2. Indstilling af medlemmer til overvågningsudvalget for de to danske strukturfondsprogrammer Bilag 1 Bilag 2 18. juni 2014 /ERST Indstilling af medlemmer til overvågningsudvalget for de to danske strukturfondsprogrammer Europa-Kommissionen har den 5. maj 2014 godkendt Danmarks partnerskabsaftale

Læs mere

Byforum en milepæl i udviklingen af Holbæk

Byforum en milepæl i udviklingen af Holbæk Nr. 30 - juni 2015 HR-netværk på tværs af virksomheder i Holbæk Cykelcenter vokser ud af lokaler på grund af vækst i webshoppen Uden webshoppen havde vi måske ikke været her i dag Bosætning på Orø: Interessen

Læs mere

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere

Slutevaluering af Oplevelsesbaseret Kystturisme

Slutevaluering af Oplevelsesbaseret Kystturisme Slutevaluering af Oplevelsesbaseret Kystturisme Region Midtjylland Resume December 2014 AARHUS KØBENHAVN HAMBORG LONDON MALMØ NUUK OSLO SAIGON STAVANGER WIEN Slutevaluering af Oplevelsesbaseret Kystturisme

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE Det har været særdeles opløftende at opleve dialogen med repræsentanterne for de tre interessentgrupper. Hans Erik Brønserud administrerende direktør SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

Forsøg med import af undervisning i seks arresthuse 2012-2015

Forsøg med import af undervisning i seks arresthuse 2012-2015 Forsøg med import af undervisning i seks arresthuse 2012-2015 - Midtvejsevaluering af erfaringer og foreløbige virkninger i importforsøget Af Dorte Stenbæk Hansen og Nadja Lund-Sørensen Direktoratet for

Læs mere

Evaluering af integrationspartnerskaber. mellem Københavns Kommune og B93, Fremad Valby, B 1908, SSB, Skjold, She Zone og Nørrebro Taekwondo Klub

Evaluering af integrationspartnerskaber. mellem Københavns Kommune og B93, Fremad Valby, B 1908, SSB, Skjold, She Zone og Nørrebro Taekwondo Klub Evaluering af integrationspartnerskaber mellem Københavns Kommune og B93, Fremad Valby, B 1908, SSB, Skjold, She Zone og Nørrebro Taekwondo Klub Udarbejdet af Navigent, maj 2011 1. Indhold 2. Baggrund...

Læs mere

Arsenalet 2.0: RELOADED

Arsenalet 2.0: RELOADED Forslag til projektperiode 2015-2018 1 Arsenalet 2.0: RELOADED RESUME... 3 MÅLSÆTNINGER FOR ARSENALET 2015-2018... 3 FORVENTEDE EFFEKTER... 4 PROJEKTBESKRIVELSENS OPBYGNING... 5 ARSENALET, UDVIKLINGSSTRATEGIEN

Læs mere

Udvikling af Tønder Kommune Tønder Profilen & Tønder Place Branding

Udvikling af Tønder Kommune Tønder Profilen & Tønder Place Branding Udvikling af Tønder Kommune Tønder Profilen & Tønder Place Branding - Hvordan bliver den til? Tønders sjæl og værdier Byrummet Tønders tilbud Erhvervene Borgerne Turis Magtstrukturen Infrastrukturen Strategiske

Læs mere

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.)

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01 Anbefalingens betegnelse: Bygningsområdet Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Forslag 2011 2012 2013 2014 Bygningsområdet

Læs mere

Event- og Udviklingsaktiviteter 2014-2017

Event- og Udviklingsaktiviteter 2014-2017 1 Event- og Udviklingsaktiviteter for Næstved 2014-2017 Event- og Udviklingsaktiviteter 2014-2017 1. Målsætning Næstved skal inden udgangen af 2017 være den næststørste turistdestination i Region Sjælland,

Læs mere

økonomisk effekt vurdering Model og eksempler Line Bjerregaard Jessen Anna Porse Nielsen Jens F. Jensen

økonomisk effekt vurdering Model og eksempler Line Bjerregaard Jessen Anna Porse Nielsen Jens F. Jensen Oplevelses økonomisk effekt Model og vurdering eksempler Line Bjerregaard Jessen Anna Porse Nielsen Jens F. Jensen Oplevelsesøkonomisk effektvurdering Model og eksempler. Line Bjerregaard Jessen, Anna

Læs mere

Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge

Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge KL 2012 1 Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge // Uddannelsesparathedsvurdering // Forløb til ikke-uddannelsesparate // Vejledning

Læs mere

Handlingsplan 2015 Business Center Bornholm. Vejen til Vækst Fremtidens Erhvervsservice

Handlingsplan 2015 Business Center Bornholm. Vejen til Vækst Fremtidens Erhvervsservice Handlingsplan 2015 Business Center Bornholm Vejen til Vækst Fremtidens Erhvervsservice 1 Indhold i hovedrubrikker: 1. Strategi og baggrund 2. Overordnede mål 3. Konkrete handlinger 4. Løbende evaluering

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Forfattere: Malene Skov Dinesen og Lars Dinesen, Ineva ApS Udgivelsesår: 2011 Udgivelsessted: Aarhus Forsidebillede: Modelfoto

Forfattere: Malene Skov Dinesen og Lars Dinesen, Ineva ApS Udgivelsesår: 2011 Udgivelsessted: Aarhus Forsidebillede: Modelfoto Evaluering af Cyberhus 2008-2010! Ineva Klostergade 60 8000 Århus C tel: email: web: (+45) 2883 9062 info@ineva.dk www.ineva.dk Forfattere: Malene Skov Dinesen og Lars Dinesen, Ineva ApS Udgivelsesår:

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014 1. Et langsigtet perspektiv Budgettet for 2015-2018 anlægger et langsigtet perspektiv på udviklingen af Lejre Kommune. Budgettet sikrer, foruden mere end 1,6 mia. kr. årligt til service, også råderum til

Læs mere

Statusrapport for visionsprocessen. www.skive.dk. Skive Fjord med Krabbesholm Skov, foto Henrik Dalsgaard

Statusrapport for visionsprocessen. www.skive.dk. Skive Fjord med Krabbesholm Skov, foto Henrik Dalsgaard Statusrapport for visionsprocessen www.skive.dk Skive Fjord med Krabbesholm Skov, foto Henrik Dalsgaard Statusrapport for visionsprocessen Udarbejdet af: Kultur og Markedsføring Hanne Torp Brodersen Tlf.:

Læs mere

Oplev vækst stedbundne oplevelser

Oplev vækst stedbundne oplevelser Oplev vækst stedbundne oplevelser Analyse af 4 events Udarbejdet af Jysk Analyse 2014 2 I denne rapport præsenteres et kortfattet sammendrag af de samlede resultater af gæsteanalyser og værdikædeanalyser

Læs mere

Billund Kommune Turismestrategi 2011-2020. Helhedsoplevelse med fokus på børn og leg

Billund Kommune Turismestrategi 2011-2020. Helhedsoplevelse med fokus på børn og leg Billund Kommune Turismestrategi 2011-2020 Helhedsoplevelse med fokus på børn og leg En destination er: Et sted med en klynge af naturattraktioner og/eller menneskeskabte attraktioner og relaterede faciliteter

Læs mere

Danmark i arbejde Vækstplan for dansk turisme

Danmark i arbejde Vækstplan for dansk turisme Danmark i arbejde Vækstplan for dansk turisme Januar 2014 Danmark i arbejde Vækstplan for dansk turisme Januar 2014 INDHOLD SAMMENFATNING... 7 DANSK TURISME OG OPLEVELSESØKONOMI I DAG... 10 DANSK TURISME

Læs mere