Projektbeskrivelse: Vækst i turismen, kulturen og bosætningen på Orø

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projektbeskrivelse: Vækst i turismen, kulturen og bosætningen på Orø"

Transkript

1 3. marts 2014 Projektbeskrivelse: Vækst i turismen, kulturen og bosætningen på Orø Indhold: 1. Baggrund side 2 2. Incitamentsordning og fremtidig organisering vedr. OrøKontor Side 3 3. Indsatsens hidtidige effekt og vækstpotentialet Side 4 4. Eksempler på ø-konsulentens opgaver Side 9 5. Borgerservice Side Økonomi Side Aftaleperiode Side Nye åbningstider på OrøKontor Side Den videre proces Side Opbakning på Orø Side 13 Bilag

2 1. Baggrund Orø er den beboede danske småø som ligger tættest på København. I den senere tid har et stigende antal mennesker også udenfor Holbæk Kommune opdaget øens mange muligheder for natur-, kultur- og turistoplevelser. Øen er nemlig gennem det seneste halvandet års tid blevet eksponeret som aldrig før. Først ved en to-timers landsækkende sommertemalørdag på DR2 i august 2012 (set af ), sidenhen blandt andet ved regentbesøget i juni 2013 og ved pilgrimstogtet måneden efter. Endvidere indgår hovedparten af aktørerne på øen OrøKontor, Orø Kro & Kursuscenter og Marliese s Gårdcafé m.fl. - i et meget tæt og konstruktivt samarbejde med Holbæk Erhvervsforum og Holbæk Kommune om markedsføring og produktudvikling. Nu viser effekten sig altså af disse indsatser. Overordnet kan det således konstateres, at der i højsæsonen 13 har været rundt regnet flere gæster på Orø end i 2012, og som en konsekvens heraf merindtægter på ca. 3 millioner kroner. Jf. afsnit 3. Desuden har særligt københavnere med og uden børn i stigende grad købt sommerhus på øen. Derudover trives erhvervsturismen på Orø, hvor Hegnegården har undervisere og kursister i hobetal fra hele verden (se s. 6 i bilag C). Og også sportsturismen er i vækst, da der drives en badmintonskole på øen, som peaker om sommeren. I 13 havde badmintonskolen 115 spillere fra syv forskellige lande på besøg på Orø sammen med 15 trænere og 28 forældre (som boede i sommerhus + B&B på øen). Badmintonskolen startede for tre år siden med blot seks deltagere. Med en så stor vækst i antallet af gæster på Orø, og en dokumenteret merindtægt på flere millioner kroner, er det på sin plads at tale om en decideret turistmæssig succes. Specielt hvis niveauet kan fastholdes eller stige yderligere over de kommende år (og måske også føre til en stigende bosætning). Men Orø er også en ø, som i lighed med mange andre danske småøer står overfor udfordringer, som skal håndteres for at skabe vækst og nye arbejdspladser. Blandt andet har befolkningstallet været faldende siden år 2000 (selvom Orø fortsat er en af de mest befolkede danske småøer). Endvidere er øboerne ikke nødvendigvis klædt på til at imødekommende den stigende efterspørgsel på turistaktiviteter fra omverdenen. Mange af aktørerne synes nemlig ikke, at være tilstrækkeligt gearede til det store ryk-ind - til trods for at deres engagement og virkelyst er helt i top. Derfor skal der lidt ekstra til, for at gæsterne sikres en så tilpas god oplevelse, at de får lyst til at vende tilbage og agere ambassadører for øen. I den sammenhæng er der en række konkrete udfordringer på øen. Bl.a. er åbningstiderne en generel udfordring, ligesom ventetider på spisestederne, manglende fokus på gensidigt mersalg og evnen til at samarbejde omkring produktudvikling etc. er det. En del af løsningen på udfordringerne er en professionalisering af turismeindsatsen på OrøKontor (Bygaden 32), hvor et årsværk i regi af Holbæk Erhvervsforum står for den løbende drift af kontoret samt udvikling på øen i et tæt samarbejde med øboerne, og med afsæt i den positive udvikling på øen. En sådan model vil sikre de nødvendige åbningstider på OrøKontor, og bringe Holbæk Erhvervsforum endnu tættere på udviklingen af turismen på Orø, hvilket kan medvirke til at højne kvaliteten i turistoplevelserne, skabe yderligere vækst og være bidragende til at sætte Holbæk på landkortet. Netop kvalitet og service er et af de centrale konkurrenceparametre i regeringens nye vækstplan for dansk turisme, som i øvrigt også sigter mod at fremme turismeaktiviteter på småøerne både i og udenfor højsæsonen. Nærværende projektbeskrivelse beskriver, hvordan professionaliseringen af OrøKontor tænkes realiseret. 2

3 2. Incitamentsordning og fremtidig organisering vedr. OrøKontor Der etableres en ordning, hvor det hidtidige årlige tilskud på ca kroner til OrøKontor fra Kultur- og fritidssekretariatet samt det årlige honorar fra borgerservice på kroner i Holbæk Kommune - fremadrettet suppleres med et yderligere tilskud svarende til et årsværk. Det yderligere tilskud på kroner gives årligt til Holbæk Erhvervsforum som får medansvar for drift af OrøKontor og videreudvikling af kultur, turisme og bosætning på Orø; samt for at indfri en række fastlagte succeskriterier og effektmål. Arbejdet vil foregå i en tæt dialog med bestyrelsen på OrøKontor. Med afsæt i det nye årlige tilskud ansættes en ø-konsulent 37 timer ugentligt i en projektansættelse i aftaleperioden (dvs. 1. maj 2014-ultimo 2016) med det daglige ansvar for drift af OrøKontor samt udvikling af turisme, kultur og bosætning på øen. Vedkommende ansættes af Holbæk Erhvervsforum og refererer til turismechefen. Holbæk Erhvervsforum afholder alle udgifter forbundet med ansættelsen; herunder udgifter til PC, IPhone til brug for arbejdet på OrøKontor samt udgifter til mødeaktiviteter og rejser. Den nuværende bestyrelse på OrøKontor fortsætter sit virke fremadrettet med 7-8 relevante aktører fra Orø. Turismechefen fra Holbæk Erhvervsforum bliver fast medlem af bestyrelsen som mødes minimum hver anden måned, og ø-konsulenten agerer sekretær for gruppen. Kultur- og fritidssekretariatet i Holbæk Kommune får mandat til at beslutte, hvorvidt specifikke kompetencer skal være en del af bestyrelsen. Vedtægterne for OrøKontor justeres på førstkommende generalforsamling, så disse matcher ordlyden i nærværende projektbeskrivelse. 3

4 3. Indsatsen hidtidige effekt og vækstpotentialet På baggrund af de hidtidige indsatser på Orø jf. afsnit 1 - foreligger der på nuværende tidspunkt følgende data på effekten. Holbæk Erhvervsforum lavede således en strømpilsanalyse i sensommeren 2013 med det formål at dokumentere, hvordan turisthøjsæsonen 2013 (overvejende primo maj medio august) var gået sammenlignet med 2012 på Orø. Dette ved at spørge et udpluk af aktørerne på øen. Merindtægterne var som følger: Holbæk-færgen: Stigning i passagertallet fra 12 til 13 (maj-juli) fra til passagerer = kroner Østre Færge: Tilkendegivet stigning i juni-juli (formodentligt også i omegnen af ekstra passagerer) Beløb ukendt OrøKontor, cykeludlejning stigning på over 300 procent: kroner Orø Kro og Kursuscenter, merindtægt (juni-juli): kroner Marliese s Gårdcafé: Stigning i antallet af gæster fra til 3.150: x 1 kage + 1 kaffe a 50 kroner = kroner Omsætning/forplejning på havnen, pilgrimstogtet: kroner Døgnforbrug* (fx i Dagli Brugsen) ved estimeret flere gæster i højsæsonen på Orø: 75 kroner pr. ekstra gæst 1 : kroner I alt: kroner Derudover er det værd at bemærke, at der i forhold til De 4 færger (som blandt andet omfatter de to overfarter til Orø) meldes om et stigende antal passagerer på færgerne som følge af konceptet. Billetsalget er således næsten fordoblet fra kroner i 2012 til kroner i Det er forventningen, at indtægtsniveauet fra 13 generelt kan fastholdes i 14, hvor blandt andet events som Orø TRIAL (2. 3. maj), Åben Ø (primo juni), Viking-Festival (ultimo juli) og MC-træf (ultimo august) vil bidrage til at trække turister til Orø. Holbæk Erhvervsforum måler igen effekten af indsatsen ultimo august 2014 (ved en dybere og endnu mere valid undersøgelse end i 2013) med henblik på efterfølgende evaluering sammen med Orø og Holbæk Kommune. For at skabe yderligere vækst og afklare det fulde vækstpotentiale - er det imidlertid nødvendigt, at der (når den nye ø-konsulent er ansat) udarbejdes en målrettet vision og strategi for videreudvikling af turisme, kultur og bosætning på Orø. En flerårig vision og strategi som tager afsæt i det hidtidige strategiarbejde i bestyrelsen OrøKontor og som skal have et bredt ejerskab hos øboerne, Holbæk Erhvervsforum og Holbæk Kommune; og munde ud i en kvalificeret årlig handlingsplan indeholdende en række konkrete succeskriterier og effektmål. Holbæk Erhvervsforum og bestyrelsen på OrøKontor er tovholdere på arbejdet med vision, strategi og handlingsplan, som skal ligge klar i efteråret Og med afsæt heri afrapporterer Holbæk Erhvervsforum til Holbæk Kommune i september 2015 og Indfrielsen af succeskriterier og effektmål er forudsætningen for, at det overføres midler til en evt. forlængelse af aftaleperioden ultimo Lav sat. CKO arbejder fx med et døgnforbrug på 230 kroner og der er ej heller taget højde for evt. flere dage på Orø. De er estimeret ud fra et skøn hvad angår Østre Færge på ca personer. 4

5 I 2014 afrapporteres der på perioden primo maj til medio august ved en strømpilsanalyse som er direkte sammenlignelig med den statusdokumentation som foreligger for 2013 (jf. statuskolonnen nedenfor ved Afrapportering i 2015.). Hovedfokus i 2014 lægges imidlertid på en række umiddelbare handlingsmål, som skal ses som første skridt i retning af en professionalisering af indsatsen og en indfrielse af vækstpotentialet på Orø. Indsatser i 2014+: Handlingsmål (og effektmål): #1: Strømpilsanalyse fra 2013 på perioden primo maj-medio august gentages. #2: Der gennemføres samtidig en mere omfattende og dybdegående måling på hele den udvidede højsæson, uge Dvs. at der som minimum laves nulpunktsmålinger (evt. indekseret) omfattende: omsætning på øens spisesteder døgnforbrug merindtægter ved events og arrangementer passagerantal på færgerne billetsalg, De 4 færger cykeludlejninger antal overnatninger antal sommerhussalg og udlejninger besøgende i zoo, på gallerier og museer etc. antal årsværk indenfor/med relation til turismen oplevet kvalitet blandt gæsterne/turisterne. Ambition: At dokumentere hvorvidt indtægtsniveauet hos de adspurgte aktører cementeres i 2014 (eller falder/stiger). At skabe fundamentet for endnu mere valide effektmålinger/ afrapporteringer fra 2015 og frem. Målingen tager afsæt i samarbejdet mellem Holbæk Kommune, Holbæk Erhvervsforum og Center for Kultur og Oplevelsesøkonomi. #3: Der udarbejdes en vision, strategi og handlingsplan hvad angår vækst i kultur, turisme og bosætning - på Orø sammen med øboerne. Herunder afklares et mere specifikt vækstpotentiale (feasibility study). #4: Den nye ø-konsulent skal hurtigt og effektivt i drift og varetage følgende opgaver i relation til det brede samarbejde på øen: - Samarbejde med aktørerne på Orø omkring produktudvikling og markedsføring i relation til kultur, turisme (herunder erhvervs- og sportsturisme) og bosætning - Servicere turisterne på Orø - Koordinere turistmæssige og kulturelle arrangementer på Orø store som små - Bistå planlægning og afvikling af events på øen: Åben ø, Vikingefestival, MC-træf etc. - Levere tekster, fotos, video etc. til Orøs side på visitholbaek.dk samt til oplevholbaek.nu; herunder om aktuelle At sætte tydelig (og prioriteret) retning på indsatsen på Orø og sikre et bredt ejerskab til en indsats som sigter mod at skabe vækst. At sikre et effektivt samarbejde med alle aktører på Orø og skabe vækst. 5

6 arrangementer - Promovere Orø i højere grad på de sociale medier - Sætte fokus på den gode gæsteservice og opkvalificere turistaktørerne på dette felt - Afsøge mulighederne for en bedre infrastruktur på øen (specielt i højsæsonen) - Stå for pressehåndteringen i relation til turisme, kultur og bosætning på Orø #5: Ø-konsulenten skal også: - Være centralt bindeled mellem Orø og Idegruppen vedr. turisme, Holbæk Erhvervsforum - Repræsentere Orø i diverse udviklingsprojekter - Skabe netværk med andre danske småøer og interessenter - Afsøge mulighederne for at rejse fondsmidler til diverse udviklingsprojekter #6: og endelig skal ø-konsulenten: - Medvirke til en øget indtjening på OrøKontor (cykeludlejning, butikssalg, annoncering etc.) og på øen generelt; herunder præstere minimum én ny indtægtsgivende aktivitet for OrøKontor årligt - Have fokus på at forøge antallet af betalende medlemmer i OrøKontors støtteforening At indgå i relevante samarbejder med andre aktører i Holbæk og indgå i nyttige netværk nationalt. At sikre vækst på OrøKontor og dermed endnu bedre grobund for flere indtægtsgivende aktiviteter fremadrettet 6

7 I 2015 måles og afrapporteres der på hele højsæsonen, uge Afrapportering i 2015 Status 2013: Succeskriterium i 2015: Effektmål i 2015: Dokumenteret merindtægt på Marliese s Gårdcafé fra 2012 til 2013: kroner + Hotel Orø Kro og Kursuscenter: kroner (NB! Tallet går igen nedenfor under events). Døgnforbruget har ved en stigning i besøgstallet på ca fra 2012 til 2013 (perioden primo maj-medio august) afstedkommet en estimeret merindtægt på 1,5 mio. kroner. Dokumenteret samlet merindtægt som følge af regentbesøg + pilgrimstogtet, Hotel Orø Kro og Kursuscenter: kroner (både overnatning + forplejning). Indtægt på havnen (forplejning) i forbindelse med pilgrimstogtet: kr. Dokumenteret samlet passagerantal på færgefarten Holbæk-Orø på ; ca flere end i 2012 svarende til en merindtægt på minimum kroner. Fra ca kroner til ca. 1.2 mio. kroner. Passagertal for Østre Færge måles første gang i Dokumenteret samlet billetsalg til De 4 færger (som bl.a. omfatter de to overfarter til/fra Orø) på kroner; ca kroner højere end i #1: At øge de samlede indtægter (forplejning) på Orøs spisesteder: Hotel Orø Kro og Kursuscenter, Spisestedet, campingpladsen/ kiosk, Marliese s Gårdcafé etc. #2: At øge det samlede døgnforbrug på hele Orø. #3: At forøge de samlede direkte afledte indtægter i forbindelse med arrangementer og større events på øen: Åben ø Vikingedage MC træf etc. #4: At det samlede passagerantal på færgefarten Holbæk-Orø overgår niveauet fra #5: At opnå en stigning i antallet af passagerer på Østre Færge. #6: Fortsat at øge det samlede billetsalg til De 4 færger. Merindtægt på estimeret 1 mio. kroner i forhold til niveauet på hele Orø. Merindtægt på estimeret 2 mio. kroner sammenlignet med Merindtægt på estimeret kroner sammenlignet med Samlet passagerantal skal runde svarende til en samlet indtægt på kroner, hvilket er kroner højere end i 2012 og kroner højere end i 13. Endvidere en stigning målt over hele den udvidede højsæson sammenlignet med Stigning i passagerantallet på estimeret 5-10 procent sammenlignet med Samlet billetsalg på minimum kroner. 7

8 Dokumenteret antal cykeludlejninger på OrøKontor steget med 300 procent sammenlignet med Overnatningstal på hele Orø måles første gang i Salg af sommerhuse og sommerhusudlejninger måles første gang i Antallet af besøgende i den zoologiske have, Orø Strand, samt på øens gallerier og museer etc. måles første gang i Antallet af årsværk indenfor/med relation til turismebranchen er estimeret primo 2014 = 31,75 årsværk 2. Gæsterne/turisternes vurdering af kvaliteten i oplevelser og service på Orø måles første gang i #7: At opnå en fortsat stigning i antallet af cykeludlejninger. #8: At opnå en stigning i antallet af overnatninger. #9: At opnå en stigning i antallet af sommerhussalg og sommerhusudlejninger. #10: At opnå en stigning i antallet af besøgende på Orø Strand (zoo) og på øens gallerier etc. #11: At opnå en stigning i antallet af årsværk indenfor/med relation til turismebranchen, også hvad angår sæsonbetonede job. #12: At de gæster/turister som besøger Orø skal møde en kvalitet i service og oplevelser som er stigende. Stigning i antal af cykeludlejninger på 30 procent sammenlignet med 2013; dvs. en samlet indtægt på kroner. Endvidere en stigning målt over hele den udvidede højsæson sammenlignet med Stigning i antal overnatninger på estimeret 10 procent sammenlignet med Effektmålet defineres, når 2014-niveauet er målt. Stigning i antallet af besøgende på 10 procent sammenlignet med Stigning i antallet af turismejob på Orø svarende til minimum 3 årsværk. Effektmål defineres, når 2014-niveauet er målt. I 2016 måles og afrapporteres der som minimum på hele højsæsonen uge Succeskriteriet er helt overordnet, at fastholde en positiv udvikling som kan lede til yderligere vækst i forhold til de forskellige målbare parametre/effektmål. Jf. ovenstående vedr Endvidere bør der også på sigt laves pejlinger i retning af, om den større og professionelle indsats leder til en stigning i bosætningen på Orø og en generel vækst i erhvervslivet på øen. 2 Bemærk at følgende indgår i tallet (ved 0 drives aktiviteten af frivillige): Hotel Orø Kro og Kursuscenter, Bygaden 57 (4) - Hegnegården, Næsbyvej 28 + kontor i Bybjerg (5) - Orø Urtehave Bed & Breakfast, Langdal 5 (1) - Bybjerggaard Bed & Breakfast, Bybjerggårdvej 3 (0) Marliese s Gårdcafé, Langdal 4 (1) - Orø Camping og Hytteby (herunder kiosk), Nørrestængevej 27 (2) - Orø Strand (mini zoo), Stænget 6 (0,5) - Hasselgården, Bygaden 1 C (0) - Hestebedgård Museum, Kattekærstrædet 10 (0) - Museum Orø Minder, Bygaden 56 (0) - ArtDoor Galleri, Næsby Gade 7 (1) - Spisestedet + Orø Røgeri (og minigolf), Esmosevej 11 (1) - Orø Havn (0) - ØroKontor, Bygaden 32 (0,25) - Dagli Brugsen, Brøndevej 34 C (15) - Gaardstronomi, Næsbyvej 13 (0) - Ø-Butikken, Næsbyvej 4 (1) - Orø Forsamlingshus, Brøndevej 24 (0) - Det lille Orø-Værksted, Møllebakkevej (0) - Fjordliv Forlag, Syvvejen 20 eller Bygaden 72 (0). Østre Færge indgår ikke i tallet, da færgen er registreret i Skibby. 8

9 4. Eksempler på ø-konsulentens opgaver Facilitere den kommende visions- og strategiproces sammen med turismechefen og bestyrelsen på OrøKontor Medvirke til efterfølgende at eksekvere vision, strategi og handlingsplan (og dokumentere effekten i forhold til et tydeligt defineret vækstpotentiale) Repræsentere Orø i diverse udviklingsprojekter Skabe netværk med andre danske småøer og interessenter Sørge for den årlige dokumentation af indsatsens effekt (i september) Samarbejde med aktørerne på Orø omkring produktudvikling og markedsføring i relation til kultur, turisme (herunder erhvervs- og sportsturisme) og bosætning Servicere turisterne på Orø Agere sekretær for bestyrelsen på OrøKontor Udarbejde turistkort/-brochure for Orø én gang årligt forud for højsæsonens start Koordinere turistmæssige og kulturelle arrangementer på Orø store som små Bistå planlægning og afvikling af events på øen: Åben ø, Vikingefestival, MC-træf etc. Medvirke til en øget indtjening på OrøKontor (cykeludlejning, butikssalg, annoncering etc.) og på øen generelt; herunder præstere minimum én ny indtægtsgivende aktivitet for OrøKontor årligt (og have fokus på at forøge antallet af betalende medlemmer i OrøKontors støtteforening) Afsøge mulighederne for at rejse fondsmidler til diverse udviklingsprojekter Være centralt bindeled mellem Orø og Idegruppen vedr. turisme, Holbæk Erhvervsforum Levere tekster, fotos, video etc. til Orøs side på visitholbaek.dk samt til oplevholbaek.nu; herunder om aktuelle arrangementer Promovere Orø i højere grad på de sociale medier Sætte fokus på den gode gæsteservice og opkvalificere turistaktørerne på dette felt Afsøge mulighederne for en bedre infrastruktur på øen (specielt i højsæsonen) Stå for pressehåndteringen i relation til turisme, kultur og bosætning på Orø Etc. Ø-konsulenten skal have relevant erhvervserfaring; og fx være uddannet indenfor turisme, oplevelsesøkonomi, projektledelse og/eller kommunikation. Konsulenten skal have stærke netværkskompetencer, have kendskab til/erfaring med fundraising og endvidere i høj grad evne at være operationel. Vedkommende indsats og samspil med øboerne vil løbende blive evalueret af bestyrelsen på OrøKontor. 9

10 5. Borgerservice Den borgerservice som ydes på OrøKontor fastholdes - set over hele året - på samme niveau som hidtil (156 timer indenfor kontorets åbningstid på i alt ca. 600 timer). Borgerservicen varetages af en lokal kontorassistent, som også fortsat bidrager til turisme- og kulturindsatsen på kontoret. Vedkommende er gennemsnitligt til stede på OrøKontor 15 timer ugentligt i højsæsonen og 8 timer ugentligt resten af året, og er delvist finansieret af et honorar fra Borgerservice i Holbæk Kommune på kroner, delvist af ca kroner af det fortsatte tilskud fra Kultur- og fritidssekretariatet. Dog afstemmes tidspunkterne for, hvornår der ydes borgerservice på OrøKontor, så kabalen for de udvidede åbningstider kan gå op. Dvs. ø-konsulenten og kontorassistenten vil supplere hinanden, hvad angår turist- og kulturekspeditioner (ø-konsulenten skal ikke varetage borgerservice), samtidig med at der efterlades tid til at ø-konsulenten kan være udfarende på øen og UDVIKLE i et tæt samspil med aktørerne. Se afsnittet 8. Nye åbningstider på OrøKontor. I relation til borgerservice står kontoret fortsat for introduktion til og udlevering af diverse Borger DK foldere, Borgerservice egne how to do - foldere på de obligatoriske selvbetjeningsløsninger samt andet materiale omkring Hjælp til selvbetjening. Kontoret stiller pc til rådighed for informationssøgning og selvbetjening. Borgerservice sørger for løbende levering af relevant materiale. 10

11 6. Økonomi Årligt honorar fra Borgerservice: Årligt driftstilskud fra Kultur- og fritidssekretariatet: Årligt tilskud til markedsføring af Orø fra Holbæk Erhvervsforum: Yderligere årligt tilskud fra Holbæk Kommune til Holbæk Erhvervsforum: kroner kroner kroner kroner (= 1 årsværk)* * I 2014 vil beløbet være på kroner, da der ikke vil være lønudgifter til ø-konsulenten de første fire måneder af året. Det årlige honorar fra Borgerservice samt tilskuddet Kultur- og fritidssekretariatet vedbliver fremadrettet at være et anliggende mellem Holbæk Kommune og OrøKontor. Tilskuddene er indenfor de seneste år blevet reduceret med rundt regnet kroner, hvilket betyder en stram økonomi på OrøKontor (jf. bilag D: Budget for OrøKontor). Dette imødekommes i en vis udstrækning ved, at Holbæk Erhvervsforum fremadrettet øremærker kroner til den markedsføringsmæssige indsats på Orø. Og derudover er det ambitionen, at indtægtssiden på kontoret vil kunne højnes i kraft af de udvidede åbningstider i sæsonen, nytænkning/produktudvikling og den fortsatte udvikling på øen. 7. Aftaleperiode Projektet træder i kraft pr. 1. maj 2014 og løber frem til 31. december Med afsæt i aftalen evalueres indsatsen de målbare parametre og succeskriterier - årligt i kølvandet på højsæsonen. Første gang i september 2014, anden gang i september 2015, og tredje gang i september 2016, hvilket er tids nok i forhold til en forlængelse/opsigelse af ø-konsulenten i relation til en evt. ny samarbejdsaftale. 8. Nye åbningstider på OrøKontor Med den nye ø-konsulent udvides åbningstiderne på OrøKontor i turismeøjemed i en udvidet højsæson (uge 18-42). I højsæsonen vil konsulenten således bruge alle timer på OrøKontor, mens konsulentens øvrige arbejdstid (udenfor højsæsonen) afvikles hos Holbæk Erhvervsforum, Ved Faurgården 7; fortsat med primært fokus på Orø. Åbningstider i højsæsonen: I dag (åbent 15 timer ugentligt i perioden primo juni-ultimo september): Mandag: lukket Tirsdag-fredag: (mulighed for borgerservice i hele åbningstiden) Lørdag: (mulighed for borgerservice i hele åbningstiden) Søndag: lukket Fremover (åbent minimum 27 timer ugentligt i perioden uge ): Mandag: (mulighed for borgerservice i hele åbningstiden) Tirsdag-fredag: (mulighed for borgerservice alle dage ; dog ikke borgerservice onsdag) 3 Dog først fra uge 19 i 2014, hvor Ø-konsulenten starter. 11

12 Lørdag: (evt. mulighed for borgerservice hver anden lørdag i hele åbningstiden 4 ) Søndag: under forudsætning af aftale med de frivillige på Orø (ikke mulighed for borgerservice) Ø-konsulentens ugentlige arbejdstid på 37 timer vil i højsæsonen være tirsdag-torsdag klokken , fredag og lørdag klokken Fri søndag og mandag. Kontorassistentens gennemsnitlige arbejdstid på 15 timer vil parallelt hermed være: Mandag samt tirsdag, torsdag og fredag Endvidere evt. arbejde hver anden lørdag (jf. fodnote 3). Fri onsdag, søndag og hver anden lørdag. Åbningstider udenfor højsæsonen: I dag (åbent 10 timer ugentligt i perioden ultimo september-ultimo maj): Mandag: lukket Tirsdag-fredag: (mulighed for borgerservice i hele åbningstiden) Lørdag: (mulighed for borgerservice i hele åbningstiden) Søndag: lukket Fremover (åbent 10 timer ugentligt i perioden uge 43-17): Mandag: Lukket Tirsdag-fredag: (mulighed for borgerservice i hele åbningstiden) Lørdag: (ikke mulighed for borgerservice) Søndag: Lukket Ø-konsulentens ugentlige arbejdstid på 37 timer vil udenfor højsæsonen være tirsdag-torsdag , fredag og lørdag Fri søndag og mandag. Ø- konsulenten vil i denne periode være fast på Orø om lørdagen; og derudover typisk på øen to ud af de fire hverdage. Den øvrige arbejdstid afvikles hos Holbæk Erhvervsforum, Ved Faurgården 7, 4300 Holbæk og ude i det ganske land, hvor der skal indgås tættere samarbejde med de øvrige danske småøer og andre interessenter. Fokus vil altså fortsat være på Orø. Kontorassistentens ugentlige arbejdstid på 8 timer vil parallelt hermed være: tirsdag-fredag Fri lørdag, søndag og mandag. Ø-konsulentens og kontorassistentens arbejde på OrøKontor tænkes suppleret af en fortsat indsats fra de frivillige på Orø. Ved sygdom eller ved ferie varetager turismechefen ø-konsulentens opgaver; eller kontoret lukkes midlertidigt. 4 Afklares endeligt med kontorassistenten, når/hvis projektet realiseres. Kan evt. også være, at timerne lægges fx onsdag i stedet. 12

13 9. Den videre proces Når samarbejdsaftalen mellem Holbæk Kommune, Holbæk Erhvervsforum og OrøKontor er underskrevet, ser den videre proces således ud: Marts 2014: Stillingen som ø-konsulent slås op. Og der nedsættes et ansættelsesudvalg med turismechefen samt to repræsentanter fra OrøKontor og én fra turistaktørgruppen. Primo april Ansættelsessamtaler og tests 1. maj: Ø-konsulenten starter I løbet af 2014: Flerårig vision og strategi samt handlingsplan udarbejdes i et samspil mellem Holbæk Erhvervsforum, Holbæk Kommune, OrøKontor og Orø-aktørerne Herefter eksekvering af vision, strategi og handlingsplan samt effektmåling 10. Opbakning på Orø Ambitionerne og planerne, som er forklaret i nærværende projektbeskrivelse er blevet forelagt flertallet af aktørerne på Orø; blandt andet ved oplæg på OrøKontor i oktober 2013 og januar 2014 (jf. bilag A). Planerne er blevet godt modtaget på øen, hvilket understreges af vedhæftede opbakningsliste (jf. bilag B), hvor følgende aktører tilkendegiver deres opbakning til projektet: Orø Kirke Hestebedgård MC Island Orø Beboerforening Kulturbeholderen/Margrethebakken Tømreren på Orø Spisestedet Orø Orø Røgeri Hegnegården Kursuscenter Nol Wijnholds/Market Link Denmark Færgefarten Orø-Holbæk Østre Færge A/S Art Door 7 Kunst på Orø Det lille Orø Værksted - Borgerforeningen/Orø Forsamlingshus ØSE Projekt på Orø Marliese s Gårdcafé - Orø Kro & Kursuscenter Bestyrelsen på OrøKontor Orø Strand (zoo) Orø Børnehus/Isefjordsskolen Ron Daniels/Badminton Orø Lokalforum Havkajak-klubben Gårdstronomi Orø Lam I/S Orø Havn PS Bogføring Solspejlet ApS og en lang række privatpersoner på øen. Bilag A. Oplæg: Videreudvikling af kultur, turisme og bosætning på Orø. Præsenteret for bestyrelsen på OrøKontor samt aktørerne på Orø den 29. oktober 2013 og den 10. januar B. Opbakningsliste positivliste med underskrifter fra de aktører på Orø som bakker op om vedlagte oplæg C. Viden og vækst nummer 23, september 2013: D. Budget 2014, OrøKontor 13

Status på turismeindsatsen i Holbæk Kommune/Orø. Projektudvalget for Vækst den 17. januar 2017

Status på turismeindsatsen i Holbæk Kommune/Orø. Projektudvalget for Vækst den 17. januar 2017 Status på turismeindsatsen i Holbæk Kommune/Orø Projektudvalget for Vækst den 17. januar 2017 Dagsorden 1. Projekt Ø-konsulent, medio 2014-ultimo 2016 - Projektperiode og økonomisk ramme - Hvad har vi

Læs mere

Naturen+ Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. I Lysets Land. PIXI UDGAVE revideret juni 2010

Naturen+ Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. I Lysets Land. PIXI UDGAVE revideret juni 2010 Naturen+ I Lysets Land Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark 2009 2012 PIXI UDGAVE revideret juni 2010 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Toppen af Danmark i dag 4 Vision og mål

Læs mere

Evaluering af turismeindsatsen på Orø

Evaluering af turismeindsatsen på Orø Evaluering af turismeindsatsen på Orø PETER SØRENSEN CREW4U Januar 2016 INDHOLD Baggrund... 3 Spørgeskemaundersøgelse... 3 1. spørgsmål Kendskab til projektet... 3 2. spørgsmål Udbytte af projektet...

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

Nye veje til vækst i kystturismen. v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA

Nye veje til vækst i kystturismen. v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA Nye veje til vækst i kystturismen v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA DANSK KYSTTURISME tak for invitationen.. Dansk turisme i tal Turisterhvervet omsætter for 82,4 mia. kr. årligt Turisterhvervet

Læs mere

Resultatkontrakt. mellem. Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd. (udarbejdet december 2013)

Resultatkontrakt. mellem. Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd. (udarbejdet december 2013) Resultatkontrakt mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2014 (udarbejdet december 2013) 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 2 Parterne 3 3 Vilkår 4 4 Indsatsområder 4 5 Mål 5 6 Økonomi 7 7 Kontrakt

Læs mere

Turismestrategi frem mod 2021

Turismestrategi frem mod 2021 Turismestrategi frem mod 2021 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Overordnet om turistpolitiske overvejelser... 4 1.1 Regionale samarbejder... 5 1.1.1. Destination Fyn... 5 1.1.2 Naturturisme I/S... 6 2.

Læs mere

Eventsekretariatet AFTALE NOVEMBER 2014

Eventsekretariatet AFTALE NOVEMBER 2014 Eventsekretariatet AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål

Læs mere

Rammeaftale for Turist- og Erhvervsforeningen Langeland og Langeland Kommune vedrørende udførelsen af lokal erhvervsservice og turismeservice i 2013.

Rammeaftale for Turist- og Erhvervsforeningen Langeland og Langeland Kommune vedrørende udførelsen af lokal erhvervsservice og turismeservice i 2013. U D K A S T December 2012 Rammeaftale for Turist- og Erhvervsforeningen Langeland og Langeland Kommune vedrørende udførelsen af lokal erhvervsservice og turismeservice i 2013. Bestiller-Udfører-Model.

Læs mere

De samfundsøkonomiske konsekvenser af Folkemødet på Bornholm - 2015

De samfundsøkonomiske konsekvenser af Folkemødet på Bornholm - 2015 De samfundsøkonomiske konsekvenser af Folkemødet på Bornholm - 2015 Jie Zhang og Lene Feldthus Andersen Center for Regional- og Turismeforskning Titel: De samfundsøkonomiske konsekvenser af Folkemødet

Læs mere

Mandø er i dag meget afhængige af turismen i sommermånederne. Turismen er tilsvarende afhængig af, at der er en fast bosætning på øen året rundt.

Mandø er i dag meget afhængige af turismen i sommermånederne. Turismen er tilsvarende afhængig af, at der er en fast bosætning på øen året rundt. Postadresse Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 21. januar 2015 Journal nr. Journal nr. Notat Sagsbehandler Peter Raben Nebeling Telefon direkte 76 16 1324 E-mail pne@esbjergkommune.dk Oplæg, Smart Island

Læs mere

Bornholm rigere på oplevelser. Bornholms turismestrategi 2013-2016

Bornholm rigere på oplevelser. Bornholms turismestrategi 2013-2016 Bornholm rigere på oplevelser Bornholms turismestrategi 2013-2016 STRATEGI Bornholms nye turismestrategi tager over, hvor strategien fra 2006 slipper. Ambitionen med Bornholm I/S var at skabe grundlag

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere

Idéoplæg Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt

Idéoplæg Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4923 Fax +45 8888 5501 Dato: 30. marts 2011 Sagsnr.: 201003505-4 Anni.Berndsen@middelfart.dk

Læs mere

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11.

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11. Vækstudvalget Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund Mødet slut kl. 11.30 MØDEDELTAGERE Ole Søbæk (C) Hans Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten Weiland (A)

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

DANSK CYKELTURISME & HORESTA/ NATURLIGT SAMSPIL

DANSK CYKELTURISME & HORESTA/ NATURLIGT SAMSPIL DANSK CYKELTURISME & HORESTA/ NATURLIGT SAMSPIL Giv turisten let adgang til oplevelser i naturen Guide til pakketering - Tjen penge på naturen Naturligt Samspil drives af HORESTA med støtte fra Naturstyrelsen

Læs mere

Drøftelse af udkast til fremtidig strategi

Drøftelse af udkast til fremtidig strategi Drøftelse af udkast til fremtidig strategi Formålet med vores strategi er: Generere flere overnatninger Generere flere arbejdspladser Generere større turismeomsætning Forbedre konkurrenceevnen Skabe bedre

Læs mere

Foreningen VisitKalundborg blev etableret i 2006 i forbindelse med kommunesammenlægningen. VisitKalundborg er den officielle turistorganisation.

Foreningen VisitKalundborg blev etableret i 2006 i forbindelse med kommunesammenlægningen. VisitKalundborg er den officielle turistorganisation. Sejerø Nekselø Turismeudvikling på Sejerø og Nekselø Oplysninger om ansøger Foreningen VisitKalundborg blev etableret i 2006 i forbindelse med kommunesammenlægningen. VisitKalundborg er den officielle

Læs mere

Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region

Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region Job- og personprofilen indeholder Stillingen 1. Ansættelsesvilkårene 2. Organisationen 3. Welfare Tech Regions konkrete mål 4. Welfare Tech Regions ydelser

Læs mere

VELKOMMEN Inspirations- og netværksaften på Orø

VELKOMMEN Inspirations- og netværksaften på Orø VELKOMMEN Inspirations- og netværksaften på Orø Torsdag den 29. september Sune Abelgren Nielsen og Britta Leth Hvordan kommer man i gang? Hvad virker? Samarbejde er afgørende? Hvordan tiltrækkes turister

Læs mere

Il II 01 II 1. Ansøgningsskema til udviklingspuljen. 9797c271-2e41-49b1-bad7-5940b2966781. Dato 10-07-2015 19:43:40 Blanket ID F0907_766 KLE

Il II 01 II 1. Ansøgningsskema til udviklingspuljen. 9797c271-2e41-49b1-bad7-5940b2966781. Dato 10-07-2015 19:43:40 Blanket ID F0907_766 KLE Ansøgningsskema til udviklingspuljen 1 II I II 01 II Il III 1 1 I Il Il II 1 1 Il 1 1 11111 II 1 9797c271-2e41-49b1-bad7-5940b2966781 Il II 01 Dato 10-07-2015 19:43:40 Blanket ID F0907_766 KLE 18.14.00G01

Læs mere

UDKAST. Resultatkontrakt. mellem. Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd

UDKAST. Resultatkontrakt. mellem. Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd UDKAST Resultatkontrakt mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 2 Parterne 3 3 Vilkår 4 4 Indsatsområder 4 5 Mål 5 6 Økonomi 8 7 Kontrakt 8 7.1 Ny kontrakt

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION ORØKONTOR. Stiftet 1997

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION ORØKONTOR. Stiftet 1997 1 Navn, hjemsted og formål 1.1. Den selvejende institutions navn er Orøkontor. VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION ORØKONTOR Stiftet 1997 1.2. Orøkontors hjemsted er Orø, Holbæk Kommune. 1.3. Den

Læs mere

Turisme Business Region North Denmark

Turisme Business Region North Denmark Turisme Business Region North Denmark 2. september 2016 Baggrund for fælles indsats for turismen i Nordjylland Med vedtagelse af vækstplan for turisme i Danmark og ny national organisering af turismefremme

Læs mere

UDVIKLING AF TURISMEN

UDVIKLING AF TURISMEN PROJEKT FRIKOMMUNE PARTNERSKAB FOR UDVIKLING AF TURISMEN odsherred - landets største sommerhuskommune Sommerhusområder Lidt fakta om Odsherred Kommune Ca. 33.000 indbyggere Ca. 26.000 sommerhuse 3 svømmehaller

Læs mere

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten.

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten. Det talte ord gælder [Åbningstale: Visioner for vandkanten] Først og fremmest vil jeg gerne sige tak til KU og VisitDenmark for, at vi i samarbejde har fået stablet denne konference på benene. Det er en

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Naturen+ Handlingsplan. I Lysets Land. For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. PIXI-UDGAVE revideret september 2010

Naturen+ Handlingsplan. I Lysets Land. For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. PIXI-UDGAVE revideret september 2010 Naturen+ I Lysets Land Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark 2009 2012 PIXI-UDGAVE revideret september 2010 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Toppen af Danmark i dag 4 Vision

Læs mere

Fælles retning for turismen i Region Sjælland. Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger

Fælles retning for turismen i Region Sjælland. Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger Fælles retning for turismen i Region Sjælland Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger Version 16. juni 2017 1 Motivation Turisme vækster i Danmark og internationalt, men i Region

Læs mere

Dansk Sejlunion - Klubkonference. 21. november 2015

Dansk Sejlunion - Klubkonference. 21. november 2015 Dansk Sejlunion - Klubkonference 21. november 2015 Vi vil fortælle om Baggrunden for projekt Vild med Vand Status for projektet Hvad består projektet af Hvad leverer projektsekretariatet Hvordan kommer

Læs mere

INDSTILLING Til Århus Byråd Den 26. august 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 2210 Jour. nr.: M0/2003/01376-084 Ref. FH/SHJ

INDSTILLING Til Århus Byråd Den 26. august 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 2210 Jour. nr.: M0/2003/01376-084 Ref. FH/SHJ Borgmesterens Afdeling Magistratens 4. Afdeling INDSTILLING Til Århus Byråd Den 26. august 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 2210 Jour. nr.: M0/2003/01376-084 Ref. FH/SHJ Indstilling om ny organisering

Læs mere

Foreningens navn: Målgruppe(r): Aktiviteter: Samlet budget: (Sæt kryds) Vedtægter Bestyrelse, antal medlemmer:

Foreningens navn: Målgruppe(r): Aktiviteter: Samlet budget: (Sæt kryds) Vedtægter Bestyrelse, antal medlemmer: Foreningens navn: Målgruppe(r): Aktiviteter: Samlet budget: (Sæt kryds) Vedtægter Bestyrelse, antal medlemmer: Strategi (flerårig) Handlingsplan (årlig) Generalforsamling, dato for sidst afholdte: Fundraisingplan

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2008

Årsberetning og regnskab 2008 Årsberetning og regnskab 2008 Kultursamarbejdet år 2 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage til områdets

Læs mere

Tidsplan vandfaldsmodel. Hvad er det første der skal gøres? Dialogmøde med Trim hvor vores planer og ideer diskuteres.

Tidsplan vandfaldsmodel. Hvad er det første der skal gøres? Dialogmøde med Trim hvor vores planer og ideer diskuteres. Samarbejde med foreningerne Få et mere åbent center. Vi ønsker et tættere samarbejde med Trim, for at få åbnet motionscenteret op for flere brugere. (klippekort, ugepris, sommerhus kort mm) Vi ønsker et

Læs mere

Indstilling. Styrkelse af turismeindsatsen i Århus. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling. Den 21.

Indstilling. Styrkelse af turismeindsatsen i Århus. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling. Den 21. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 21. december 2009 Styrkelse af turismeindsatsen i Århus 1. Resume Den erhvervsdrivende fond Visit Aarhus (herefter VA) blev stiftet

Læs mere

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Den 16. september 2015 KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 KKR Midtjylland har den 10. september 2015 drøftet første udkast til Vækstplan 2016-2020 Handlingsplan

Læs mere

Ny drift Nummer Projektnavn Fagudvalg Funktion Aftaleenhed Indsatsområde Område Beskrivelse af forslag

Ny drift Nummer Projektnavn Fagudvalg Funktion Aftaleenhed Indsatsområde Område Beskrivelse af forslag Nummer 130 Udvidelse af landdistriktspujen Indsatsområde Nye initiativer i øvrigt Område Hele kommunen Landdistriktspuljen er idag på 309.000 kr om året. Puljens formål er at støtte lokale udviklingsprojekter

Læs mere

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Handlingsplan for turismestrategien Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Forord Byrådet vedtog d. 18. dec. 2013 en ny turismestrategi for Frederikssund Kommune. Turismestrategien efterfølges

Læs mere

Sekretariatsledelsen. Onsdag 10. december Regionshuset Niels Bohrs Vej Aalborg Ø

Sekretariatsledelsen. Onsdag 10. december Regionshuset Niels Bohrs Vej Aalborg Ø Sekretariatsledelsen Onsdag 10. december 2014 16.00 18.00 Regionshuset Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Opsamling på bestyrelsesmøde og direktionsmøde 3. Aktuelle

Læs mere

Danboat. 27. november 2015

Danboat. 27. november 2015 Danboat 27. november 2015 Hvorfor projekt Vild med Vand? Dansk Sejlunion Færre og ældre medlemmer 1/3-del af klubberne mister medlemmer 1/3-del har status quo Foreningen af Lystbådehavne i Danmark (FLID)

Læs mere

Denne evaluering forholder sig til Erhvervs- og turismestrategien, som er gældende fra

Denne evaluering forholder sig til Erhvervs- og turismestrategien, som er gældende fra Evaluering erhverv og turisme Dragør Kommune 2017 Denne evaluering forholder sig til Erhvervs- og turismestrategien, som er gældende fra 2016-2020. Overskrifterne i evalueringen følger de overskrifter,

Læs mere

Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet. Beslutningsoplæg. BUSINESS REGION AARHUS Sekretariatet. 1 of 5. 1.

Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet. Beslutningsoplæg. BUSINESS REGION AARHUS Sekretariatet. 1 of 5. 1. 1 of 5 Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet Side 1 af 1 Beslutningsoplæg 1. Indledning Principperne i nærværende udkast er drøftet i den administrative styregruppe den

Læs mere

Den sælgende vært. Tag styringen over dit salg. Lær at sælge på 5 workshops

Den sælgende vært. Tag styringen over dit salg. Lær at sælge på 5 workshops Den sælgende vært Tag styringen over dit salg Lær at sælge på 5 workshops Den sælgende vært Du arbejder sandsynligvis som vært eller medarbejder med salgsansvar på et hotel eller lignende. Måske synes

Læs mere

Eventvurdering af World Cup Copenhagen 2017-2019 World Cup Dressur og Ridebanespringning i Royal Arena 13-04-2015. Sagsnr.

Eventvurdering af World Cup Copenhagen 2017-2019 World Cup Dressur og Ridebanespringning i Royal Arena 13-04-2015. Sagsnr. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Eventvurdering af World Cup Copenhagen 2017-2019 World Cup Dressur og Ridebanespringning i Royal Arena Med World Cup Copenhagen ønsker ansøger at afvikle et World Cup kvalifikationsstævne

Læs mere

overskrift Destinationsudvikling med hjertet Christa Brønd Den 30. oktober 2013 Christa Brønd Manto A/S

overskrift Destinationsudvikling med hjertet Christa Brønd Den 30. oktober 2013 Christa Brønd Manto A/S overskrift Destinationsudvikling med hjertet Christa Brønd Christa Brønd Den 30. oktober 2013 Manto A/S Agenda Manto & jeg. Vækstteamets anbefalinger: Et (blandt flere) svar på dansk turismes udfordringer.

Læs mere

Projektbeskrivelse Målrettet fundraising til beskæftigelsesområdet i Herning Kommune.

Projektbeskrivelse Målrettet fundraising til beskæftigelsesområdet i Herning Kommune. Projektbeskrivelse Målrettet fundraising til beskæftigelsesområdet i Herning Kommune. 1. Projektets titel: Målrettet fundraising til beskæftigelsesområdet i Herning Kommune. Styregruppe 2. Baggrund: Beskæftigelsesområdet

Læs mere

Kompetenceudvikling. Turismens aktører i Region Midtjylland

Kompetenceudvikling. Turismens aktører i Region Midtjylland Kompetenceudvikling Turismens aktører i Region Midtjylland Bodil Marloth Meldgaard Udviklingskonsulent Cand. Mag i Sprog og Internationale forhold, Turisme fra Aalborg Universitet 12 års erfaring med turisme

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Visionskommune. Introduktion til arbejdet med visionskommuner.

Visionskommune. Introduktion til arbejdet med visionskommuner. Visionskommune Introduktion til arbejdet med visionskommuner. VISIONSKOMMUNE Målsætninger En visionskommune er en kommune, der bevidst i hele kommunens virke arbejder for at få flest mulige borgere til

Læs mere

Udbud Online tilstedeværelse stærke feriesteder i Region Midtjylland.

Udbud Online tilstedeværelse stærke feriesteder i Region Midtjylland. Udbud Online tilstedeværelse stærke feriesteder i Region Midtjylland. Udbyder Opgaven bliver udbudt af projektet: Stærke turismekompetencer - Kvalitetsløft gennem online tilstedeværelse. Dette projekt

Læs mere

Ny VÆKST i turismen en strategi for en mere fokuseret og professionel turisme i Region Midtjylland frem mod 2020

Ny VÆKST i turismen en strategi for en mere fokuseret og professionel turisme i Region Midtjylland frem mod 2020 Ny VÆKST i turismen 2.0 - en strategi for en mere fokuseret og professionel turisme i Region Midtjylland frem mod 2020 Juni 2016 Regionshuset Viborg Regional Udvikling Turisme Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

Strukturfondsindsatsen i Region Midtjylland

Strukturfondsindsatsen i Region Midtjylland Monitorering og effektvurdering af strukturfondsindsatsen Side 1 Strukturfondsindsatsen i Region Midtjylland Monitorering og effektvurdering De fem regioner, Bornholms Regionskommune, Danmarks Statistik

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 1. udkast, marts 2016 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet

Læs mere

Stevns Kommune: Visionsprojekt STEVNS 2020: aktører, 10 styrker, 4 handlinger. - opsamling på kick off på det politiske spor, juni 2014

Stevns Kommune: Visionsprojekt STEVNS 2020: aktører, 10 styrker, 4 handlinger. - opsamling på kick off på det politiske spor, juni 2014 1 Stevns Kommune: Visionsprojekt STEVNS 2020: 22.000 aktører, 10 styrker, 4 handlinger - opsamling på kick off på det politiske spor, juni 2014 Baggrund Stevns Kommunes Kommunalbestyrelse afholdt den 17.

Læs mere

Lad os løfte fynsk turisme til næste niveau. - Invitation til medlemskab i Destination Fyn-Klyngen

Lad os løfte fynsk turisme til næste niveau. - Invitation til medlemskab i Destination Fyn-Klyngen Lad os løfte fynsk turisme til næste niveau - Invitation til medlemskab i Destination Fyn-Klyngen Derfor turisme og oplevelsesøkonomi Turisme er et af verdens hurtigst voksende erhverv og Fyn har gode

Læs mere

De store internationale idrætsbegivenheder skal markedsføre Danmark i udlandet samt placere Danmark på idrættens verdenskort.

De store internationale idrætsbegivenheder skal markedsføre Danmark i udlandet samt placere Danmark på idrættens verdenskort. NOTAT Kommissorium og vedtægter for Sport Event Denmark gældende for 2014 2. december 2013 Kommissorium Det fremgår af regeringsgrundlaget fra oktober 2011, at det er vigtigt at fortsætte indsatsen for

Læs mere

Indbydelse til årets ø-tur med DN 20. marts 2016

Indbydelse til årets ø-tur med DN 20. marts 2016 Danske Naturister Sjælland www.naturister.dk/sjaelland/ Indbydelse til årets ø-tur med DN 20. marts 2016 Årets ø-tur for naturister går som tidligere bekendtgjort til Orø i weekenden 27. 29. maj. Tilmeldingsskema

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet i Syddjurs

Læs mere

Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune

Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundet hvem er det? Civilsamfundet er en svær størrelse at få hold på. Civilsamfundet er foreninger, interesseorganisationer,

Læs mere

Forslag til visioner og strategier for fremtidens overbygning i Norddjurs Kommune

Forslag til visioner og strategier for fremtidens overbygning i Norddjurs Kommune Forslag til visioner og strategier for fremtidens overbygning i Norddjurs Kommune Indledning Norddjurs Kommune har i de senere år sat fokus på mulighederne for at udvikle en folkeskole, hvor de unge i

Læs mere

Turismepolitik 2009-2013 for Lemvig Kommune

Turismepolitik 2009-2013 for Lemvig Kommune Turismepolitik 2009-2013 for Lemvig Kommune "Turismen i Lemvig kommune er et vigtigt indsatsområde for kommunen og dens udvikling indenfor erhvervsudvikling, bosætning, kultur og uddannelse" Lemvig Kommune

Læs mere

RINGSTED KOMMUNE Marts 2015 Lars Sandstrøm. Branding Ringsted CORPORATE RELATIONS

RINGSTED KOMMUNE Marts 2015 Lars Sandstrøm. Branding Ringsted CORPORATE RELATIONS RINGSTED KOMMUNE Marts 2015 Lars Sandstrøm Branding Ringsted CORPORATE RELATIONS HVAD TALER JEG OM? Kommunebranding definition og udbredelse Typiske udfordringer Brandingprocessen involvering og eksekvering

Læs mere

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område Forord...4 Den overordnede vision...6 Bærende principper...8 Understøttelse af frivilligheden...10 Mangfoldighed og respekt...12 Synliggørelse af det frivillige

Læs mere

Landdistriktspolitik for Lemvig Kommune

Landdistriktspolitik for Lemvig Kommune Landdistriktspolitik 2007-2013 for Lemvig Kommune Lemvig Kommune Rådhusgade 2 7620 Lemvig Side 1 af 8 1. Indledning 2. Tidshorisont Det er af stor værdi for Lemvig Kommune, at man i kommunen har landdistrikter

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Chef for TurismeSilkeborg

Chef for TurismeSilkeborg Jobprofil version 2013 / KB Chef for TurismeSilkeborg Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund 2. Organisation 3. Succeskriterier 4. Ydre samspil 5. Indre samspil 6. Chefens kompetencer 7. Jobprofilens

Læs mere

Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet. Beslutningsoplæg. BUSINESS REGION AARHUS Sekretariatet. 1.

Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet. Beslutningsoplæg. BUSINESS REGION AARHUS Sekretariatet. 1. Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet Side 1 af 6 Beslutningsoplæg 1. Indledning Principperne i nærværende udkast er drøftet i den administrative styregruppe den 12. maj.

Læs mere

EFTERÅR 2016 NATURPARK PARTNERPROGRAM UDVIKLINGSPROJEKT

EFTERÅR 2016 NATURPARK PARTNERPROGRAM UDVIKLINGSPROJEKT EFTERÅR 2016 NATURPARK PARTNERPROGRAM UDVIKLINGSPROJEKT AFRAPPORTERING VEDRØRENDE NATURPARKPARTNERSKABSPROCESSEN TIL FRILUFTSRÅDET INDLEDNING Naturpark Vesterhavet er beliggende i et helt særligt landskab

Læs mere

Folketingets Økontaktudvalg 2008-09 ØKU alm. del Bilag 20 Offentligt

Folketingets Økontaktudvalg 2008-09 ØKU alm. del Bilag 20 Offentligt Folketingets Økontaktudvalg 2008-09 ØKU alm. del Bilag 20 Offentligt MANDØ s FREMTID Turisme og Erhverv. 6. april 2009 Borgmester Johnny Søttrup Rådhuset Torvegade 74 6700 Esbjerg. Ang. Mandø s Fremtid

Læs mere

Mellem Kunsthuset Palæfløjen-Roskilde Kunstforening og Kultur- og Idrætsudvalget er indgået aftale om driftstilskud og vilkår for tilskud.

Mellem Kunsthuset Palæfløjen-Roskilde Kunstforening og Kultur- og Idrætsudvalget er indgået aftale om driftstilskud og vilkår for tilskud. Kultur og Idræt Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Driftsaftale 2016-2017 Roskilde Kunstforening 1. oktober 2015 Mellem

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Projektplan den interne del

Projektplan den interne del HERNING BIBLIOTEKERNE Brændgårdvej 2 7400 Herning Tlf. 96 28 88 00 Fax. 96 28 88 01 www.herningbib.dk CVR 29 18 99 19 EAN nr. 5798005500049 Dato: 22. juni 2012 Sagsbehandler: Saj Sagsnr.: [Sagsnummer]

Læs mere

Projektejer (kontaktoplysninger) Projektejer er beskæftigelseschef Carsten Lagoni, Torvet 5, 7400 Herning Mail: Tlf:

Projektejer (kontaktoplysninger) Projektejer er beskæftigelseschef Carsten Lagoni, Torvet 5, 7400 Herning Mail: Tlf: Projekt Ny Start - i Job i Sundhed og Ældre - en målrettet beskæftigelsesrettet indsats til gavn for Sundhed- og Ældreområdet samt flygtninge og familiesammenførte til flygtninge i Herning kommune. Projektejer

Læs mere

Projektindstilling / uddybende projektbeskrivelse herunder økonomi

Projektindstilling / uddybende projektbeskrivelse herunder økonomi Dato: 22-11-16 Rettet af: AM Version: nov. Projektindstilling / uddybende projektbeskrivelse herunder økonomi Projekt: Branding og bosætning Stamdata Projektnavn Projektejer Direktørområde Projektleder

Læs mere

,0 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

,0 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 Notat Potentiale i dansk turisme Til: SNO Fra: MOP / GLC Situationen i dag Turismen får større og større betydning for den globale økonomi. Siden 1950 erne og 1960 erne har den globale turisme således

Læs mere

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for.

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for. Vejledning til ansøgning i Videncenter for Velfærdsledelse Dette er en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet. For yderligere information henvises til www.velfaerdsledelse.dk. Mulige ansøgere opfordres

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Hærvejen en international destination for cykel- og vandreturisme]

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Hærvejen en international destination for cykel- og vandreturisme] Resultatkontrakt Vedrørende [Hærvejen en international destination for cykel og vandreturisme] [1. januar 2013 31. oktober 2014] Journalnummer: 13376231411 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM)

Læs mere

UDKAST. Handleplan og budget 2012-2013

UDKAST. Handleplan og budget 2012-2013 UDKAST Handleplan og budget 2012-2013 Handleplan og budget 2012 1 s medlemmer er pt. Lemvig Kommune, Struer Kommune, Holstebro Kommune, Herning Kommune, Ikast-Brande Kommune, Ringkøbing-Skjern Kommune

Læs mere

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 10. januar 2014 Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat 1. Resumé Det velfærdsteknologiske udviklingssekretariat skal udmønte byrådets

Læs mere

Brandingproces kombineret med Vision 2021:

Brandingproces kombineret med Vision 2021: Vedrørende: branding proces version 3 Sagsnavn: Branding.Randers.2014 Sagsnummer: 00.13.02-G01-3-14 Skrevet af: Karen Balling Radmer E-mail: karen.balling.radmer@randers.dk Forvaltning: Kommunikation Dato:

Læs mere

Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge

Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Dato 28.02.13 Dok.nr. 27463-13 Sagsnr. 13/1996 Ref. lcor Projektplan Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Titel Baggrund Formål Mål Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Byrådet

Læs mere

1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Indstilling. Forsøg på hvervning af Spejdernes Lejr Til Magistraten. Den 31. oktober 2013

1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Indstilling. Forsøg på hvervning af Spejdernes Lejr Til Magistraten. Den 31. oktober 2013 Indstilling Til Magistraten Den 31. oktober 2013 Forsøg på hvervning af Spejdernes Lejr 2017 ønsker at indlede en proces med at hverve Spejdernes Lejr 2017. Aarhus Kommune 1. Resume ønsker at indlede en

Læs mere

Flere overnatninger er lig med flere jobs i turismebranchen

Flere overnatninger er lig med flere jobs i turismebranchen Mio. KOMMUNALT TURISMEPOTENTIALE DANSK ERHVERVS ANALYSENOTAT # 32 JULI 2017 ANALYSENOTAT Flere overnatninger er lig med flere jobs i turismebranchen AF ØKONOM JONAS MEYER OG STUDENT KIRSTINE MØLLER JENSEN

Læs mere

INNOVATION SILKEBORG. innovationschef. Juni uddybende jobbeskrivelse

INNOVATION SILKEBORG. innovationschef. Juni uddybende jobbeskrivelse Innovationschef innovationschef. Juni 2016 - uddybende jobbeskrivelse Innovationschef innovationsilkeborg Indledning og baggrund Initiativet med at etablere innovationsilkeborg udspringer både af den velfærdsudfordring

Læs mere

Selskabet er et kommunalt ejet aktieselskab, ejet af kommunerne Vordingborg, Næstved, Stevns og Faxe.

Selskabet er et kommunalt ejet aktieselskab, ejet af kommunerne Vordingborg, Næstved, Stevns og Faxe. Dette er en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema til i Vordingborg Kommune. Ved ansøgning anvendes ansøgningsskemaet, som findes på Vordingborg.dk Journalnummer (udfyldes af Vordingborg Kommune)

Læs mere

Arbejdstitel: Egedal

Arbejdstitel: Egedal Oplæg til fusion mellem seniorafdelingerne i Stenløse Boldklub og Ølstykke Fodbold Club af 1918 Arbejdstitel: Egedal Indledning Oplæg til etablering af fusion mellem seniorafdelingerne i Stenløse Boldklub

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015 Indledning Med denne strategi for udvikling af turisme og oplevelser formulerer Greve Kommune nu for første gang en vision og et mål for

Læs mere

Til Erhvervs- og Vækstministeriet. Forslag til lov om dansk turisme

Til Erhvervs- og Vækstministeriet. Forslag til lov om dansk turisme Til Erhvervs- og Vækstministeriet ces@evm.dk OM2@evm.dk 15-08-2013 Sag nr. 14/2419 Dokumentnr. 41422/14 Forslag til lov om dansk turisme Tak for det fremsendte udkast til lov om dansk turisme, som skal

Læs mere

Kulturpolitik Frem mod 2020 Handleplan 2016

Kulturpolitik Frem mod 2020 Handleplan 2016 1 of 5 Kulturpolitik Frem mod 2020 Handleplan 2016 Syddjurs som Kulturkommune Vedtaget i Byrådet, Syddjurs Kommune den 25. februar 2015. Syddjurs Kommune vedtog i foråret 2015 en ny kulturpolitik. Visionen

Læs mere

Aftale om boligpartnerskab

Aftale om boligpartnerskab Bilag 3: Aftale om boligpartnerskab Side 1 af 6 Aftale om boligpartnerskab Historie De almene boligafdelinger i Brøndby Strand har i flere år haft samarbejde omkring en række forhold. Oprindelig var samarbejdet

Læs mere

Business case for projekt Fælleskommunalt Geodatasamarbejde

Business case for projekt Fælleskommunalt Geodatasamarbejde Business case for projekt Fælleskommunalt Geodatasamarbejde 1. Ledelsesresumé Projektet har til formål at udarbejde og implementere en fælles datamodel for kommunale geodata. Udbud og datamodel skal styrke

Læs mere

Turismen på Sjællands Vestkyst

Turismen på Sjællands Vestkyst Turismen på Sjællands Vestkyst Organisationsdiagram 2016 Adm. Direktør Bogholder Udviklingsansvarlig & Daglig leder Presseansvarlig Online Marketing Ansvarlig Online Marketing Specialist Marketingassistent

Læs mere

Salg af billetter til arrangementer i Frederikshavn og omegn via www.frederikshavnerbilletten.dk

Salg af billetter til arrangementer i Frederikshavn og omegn via www.frederikshavnerbilletten.dk Turistservice 2008. Drive autoriseret grønt Turistbureau: Med skriftlig og mundtlig kvalificeret service og informationsbetjening på dansk, engelsk og tysk samt på de skandinaviske sprog. Servicering af

Læs mere

Næstved kommune Teatergade, 4700 Næstved. Til Næstved byråd og Økonomiudvalget. Ansøgning fra Næstved Turistforening

Næstved kommune Teatergade, 4700 Næstved. Til Næstved byråd og Økonomiudvalget. Ansøgning fra Næstved Turistforening Næstved kommune Teatergade, 4700 Næstved Til Næstved byråd og Økonomiudvalget Ansøgning fra Næstved Turistforening Siden etableringen i 2015 af Visit Sydsjælland-Møn, med domicil i Vordingborg, har Næstved

Læs mere

En fælles portal som vigtigt redskab

En fælles portal som vigtigt redskab En fælles portal som vigtigt redskab Helsingør Kommune har skabt en portal, hvor skoler og foreninger kan mødes om skole- og foreningssamarbejder. Kommunen har sørget for, at kommunikationen og kvaliteten

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE/AFTALE OM STØTTE

SAMARBEJDSAFTALE/AFTALE OM STØTTE J.nr. 118875 hls/mg/ka SAMARBEJDSAFTALE/AFTALE OM STØTTE Mellem Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe (Herefter benævnt FMK) og Foreningen Faaborg Outdoor Event (Herefter benævnt FOE) er der

Læs mere

VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER FRA MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTERS LANDDISTRIKTSPULJE 2. ANSØGNINGSRUNDE, 2013

VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER FRA MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTERS LANDDISTRIKTSPULJE 2. ANSØGNINGSRUNDE, 2013 VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER FRA MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTERS LANDDISTRIKTSPULJE 2. ANSØGNINGSRUNDE, 2013 Side 1 af 7 Indhold 1 - Østøtteloven... 3 2 - Projekter der

Læs mere