Bilag 17. Fortsat omlægning af indsatsen samt energioptimeringer.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 17. Fortsat omlægning af indsatsen samt energioptimeringer."

Transkript

1 Bilag 17 Emne: Redegørelse for Sundhed og Omsorgs finansiering af innovationspulje og buffer fra budget 2013 og frem. Til: Byrådet Den 16/ Aarhus Kommune Økonomi og Personale Sundhed og Omsorg Sundhed og Omsorgs finansiering af innovationspulje og buffer fra budget 2013 og frem Fællesstaben Søren Frichs Vej 36G 8230 Åbyhøj Finansieringen af den byrådsvedtagne innovationspulje og buffer sker ved rammereduktioner hos de enkelte magistratsafdelinger. Rammen for Sundhed og Omsorg reduceres således med 15,269 mio. kr. i 2013 og 30,702 mio. kr. i 2014 og de efterfølgende år. Fortsat omlægning af indsatsen samt energioptimeringer. Serviceniveauet for ydelserne til kommunens ældre vil i løbet af 2012 og 2013 blive omlagt som konsekvens af den øgede fokus på rehabilitering og genoptræning samt øget anvendelse af velfærdsteknologi. Sagsnr. Journalnr. Sagsbeh. Klaus H. Nielsen Direkte telefon Telefax E-post direkte Omlægningen af serviceniveauet medfører både effektiviseringer af måden, hjælpen gives på og ikke mindst, at behovet for hjælpen falder, da borgerne i højere grad uddannes til at klare de forskellige opgaver selv. Denne omlægning af serviceniveauet, samt investeringer i energibesparende foranstaltninger, vil være omdrejningspunktet for indfrielsen af den pålagte rammebesparelse. Redegørelse for Sundhed og Omsorgs finansiering af innovationspulje og buffer fra budget 2013 og frem.

2 Oversigt over spareforslag 2013 niveau. /1.000 kr. Nr. Titel Fortsat og øget udrulning af grib hverdagen 2 Større selvhjulpenhed ved forflytninger med lift i eget hjem 3 Investering i kontinens-plejen Udbud af ydelserne indkøb og tøjvask 5 Fortsættelse af ny visitationspraksis vedr. støvsugning 6 Investering i energibesparende foranstaltninger I alt Side 2 af 12

3 Spareforslag MSO 1 Sektor: 3.31 Service for ældre og handicappede Anbefalingens betegnelse: Fortsat og øget udrulning af grib hverdagen Økonomiske konsekvenser og personaleændringer (2013-priser i kr.) Forslag Nettoændring i driftsudgifter Personaleændringer Projekt Grib Hverdagen har vist vejen mod større grad af selvhjulpenhed gennem målrettet fokus på rehabilitering. Grib Hverdagen er et paradigmeskift fra kompenserende hjælp til træning og rehabilitering, fra langvarig til kort og intensiv indsats og fra monofaglig til tværfaglig indsats. Målgruppen for Grib Hverdagen er borgere med rehabiliteringspotentiale. Borgere som er terminalregistrerede og borgere med progredierende hjerneskade er ikke i målgruppen for Grib hverdagen. Projektet forventes udrullet i løbet af 2012 og 2013 til alle borgere på frit valgs området og forventes derved at medføre en netto besparelse i størrelsesordenen 7,7 mio. kr. i 2013 stigende til 11,5 mio.kr. i de efterfølgende år borgere er startet i Grib Hverdagen siden den 1. januar 2011 (opgjort pr. 23. april 2012 ). Heraf er: 884 borgere (61%) startet i Rehab (sammensatte forløb med flere og komplekse problemstillinger) 447 borgere (31% ) startet i Rehab light (enkle forløb. Borger beder typisk om hjælp til en til to af følgende ydelser: rengøring, bad, tøjvask, indkøb, støttestrømper). 126 borgere (8%) har fået en blanding af light og rehab borgere har afsluttet Grib hverdagen - ydelserne pr , hvoraf næsten 40 % er fortsat er selvhjulpne 14 dage efter seneste Grib hverdagen-ydelse. Ved % af de borgere, hvor funktionsniveau måles ved start og slut af forløb, ses en forbedring i funktionsevne. Den kvalitative del af midtvejsevalueringen viste, at medarbejdere vurderer, at Grib Hverda- Side 3 af 12

4 gen er en mere effektiv måde at arbejde på, særligt pga. den tværfaglige arbejdsmetode og fordi der bliver sat mål sammen med borgerne for forløbene. Projektets slutevaluering forventes gennemført omkring juni De foreløbige resultater i bla. midtvejsevalueringen indikerer et besparelsespotentiale. Hvis besparelsespotentialet bliver mindre end det forventede, vil Sundhed og Omsorg finde substituerende effektiviseringer. Side 4 af 12

5 Spareforslag MSO 2 Sektor: Anbefalingens betegnelse: 3.31 Service for ældre og handicappede Større selvhjulpenhed ved forflytninger med lift i eget hjem Økonomiske konsekvenser og personaleændringer (2013-priser i kr.) Forslag Investering Bruttobesparelse Nettoændring i driftsudgifter Personaleændringer Erfaringerne fra bla. indførslen af loftlifte i plejeboliger har peget på, der er en gevinst at hente ved øget implementering af lifte i private hjem. Liftene vil kunne implementeres med det formål at gøre nogle af liftbrugerne helt selvhjulpne, uafhængige af hjemmepleje ved hjælp fra samlever, eller gøre det muligt at gå fra 2 medarbejdere til en medarbejder i forflytningssituationer. Der vil være flere fordele ved indførsel af lifte i borgers eget hjem. For borgerne vil fordelene være et mere frit og selvstændigt liv, og mindre ventetid ifbm. forflytninger. For medarbejderne vil indførsel af lifte medføre et bedre arbejdsmiljø, hvilket er dokumenteret i Rambølls evalueringsrapport af ABT-fondens forsøg med loftsliftene. Implementeringen af forslagene vil ske i tæt samarbejde med de lokale arbejdsmiljøudvalg og det fælles arbejdsmiljøudvalg med udarbejdelse af risikovurderinger i hvert enkelt tilfælde. Et forsigtigt skøn er, at der kan installeres loftlifte hos 80 borgere i 2013, hvor det samtidig er muligt at ændre behovet for dobbeltbemanding ved besøg hos disse borgere til et behov for besøg af kun en enkelt hjælper. Det vurderes, at besparelsespotentialet pr. opsat loftslift hos denne gruppe borgere i eget hjem er kr. pr. år. En lift forventes at koste gennemsnitlig kr. i anskaffelse og opsætning. Projektet vil kunne og skulle skaleres efter de erfaringer og evalueringer, der høstes. Målgruppens størrelse vurderes at være påvirkelig af den tilknyttede pædagogiske indsat. Side 5 af 12

6 Spareforslag MSO 3 Sektor: 3.31 Service for ældre og handicappede Anbefalingens betegnelse: Investering i kontinens-plejen Økonomiske konsekvenser og personaleændringer (2013-priser i kr.) Forslag Nettoændring i driftsudgifter Personaleændringer MSO vil etablere et øget fokus på kvaliteten i kontinensplejen hos alle borgere. Via et detaljeret udrednings og træningsprogram skal borgernes velbefindende og livskvalitet øges og medarbejdernes kompetencer hæves. Det er målet, at denne helhedsindsats skal medføre en reduktion i forbruget af kontinensprodukter og resultere i en besparelse på op mod 3 mio. kr. på budgettet for hjælpemidler. I 2011 var forbruget på inkontinens og stomiområdet på ca. 30 mio. kr. fordelt på følgende måde: 13 mio. kr. på stomihjælpemidler. 7 mio. kr. på bleer. 10 mio. kr. på kateter og inkontinens hjælpemidler. Sundhed og Omsorg udarbejder i efteråret 2012 en handleplan på kontinensområdet som bl.a. fokuserer på følgende: En revidering og klarere definering af målgruppen. Øget fokus på kontinens sygeplejerskens/nøglepersonernes opgaver og arbejdsgange, samt kompetenceudvikling. Skærpet opmærksomhed således at der sker en konstant vurdering af kvaliteten hos borgerne, kompetencen hos personalet, effektivitet og økonomi. Produktion af regelmæssigt og validt ledelsesinformation med fokus på eksempelvis antal genindlæggelser Benchmarking implementeres i lokalområderne og driftsenhederne. Benchmarking i forhold til andre kommuner. Sikring af en udviklende evidensbaseret praksis, som sætter borgerens værdighed og ressourcer i fokus. Hvis besparelsespotentialet bliver mindre end det forventede, vil Sundhed og Omsorg finde substituerende effektiviseringer. Side 6 af 12

7 Spareforslag MSO 4 Sektor: 3.31 Service for ældre og handicappede Anbefalingens betegnelse: Udbud af ydelserne indkøb og tøjvask Økonomiske konsekvenser og personaleændringer (2013-priser i kr.) Forslag Udbud af indkøb Udbud af tøjvask Nettoændring i driftsudgifter Personaleændringer I forbindelse med sparerunden for Budget besluttede Byrådet at effektivisere leveringen af praktisk hjælp til borgere, der ikke også modtager pleje, gennem forsøg med klyngesamarbejde og udbud. Praktisk hjælp forstås som den samlede mængde af ydelserne rengøring, indkøb og tøjvask. Der foreslås nu at gennemføre udbud af ydelserne tøjvask og indkøb for alle borgere i eget hjem også de borgere, der modtager praktisk hjælp i forbindelse med pleje. Udbud af ydelsen indkøb Ca. 730 borgere er i dag bevilget indkøb, hvor gennemsnitsprisen er opgjort til kr. Dette medfører en årlig samlet udgift på 3,1 mio. kr. Det forventes, at Sundhed og Omsorg ved et udbud af indkøbsopgaven kan opnå en besparelse på ca. 1 mio. kr. Et kommende udbud af indkøb betyder, at tilbudsvinderen skal pakke varerne, levere dem og sætte dem på plads. Udarbejdelse af indkøbsseddel samt bestilling af varer skal være en ydelse under pleje og praktisk hjælp indsatsen. At dele ydelsen op på denne måde betyder, at hjemmehjælperen, der dagligt kommer i borgers hjem, kan udarbejde indkøbsseddel løbende og bestille varerne enten fra borgers hjem eller lokalcentret. Den kommende leverandør skal pakke varerne, levere varerne og såfremt borgeren er visiteret hertil da også stille varerne på plads i køle/frys. Ca. 60 % af de visiterede borgere kan ikke selv åbne døren eller vil glemme, at de har en aftale om, at varerne leveres. For borgere, der ikke selv kan åbne døren, skal der etableres nøgleordning. 92 % af borgere der modtager indkøb, er også visiteret til pleje. Flere af de visiterede borgere har svært ved at planlægge, strukturere, tage initiativ m.v. i forhold til indkøb. Ved at definere indkøbsliste samt bestilling af varer som en plejeydelse (praktisk indsats), kan hjemmeplejen udarbejde indkøbslisten løbende i et motiverende samarbejde med borgeren. Samtidig vil Side 7 af 12

8 hjemmehjælpen have øje for forandringer hos borger (sygdom o.l.), således at indkøbslisten kan afspejle behovet. For den resterende gruppe af borgere, der ikke modtager pleje (8 %), skal der udarbejdes en model, sådan at disse borgeres behov for indkøb fortsat tilgodeses. For de fleste borgere vil udbuddet betyde en nemmere hverdag. I dag købes der ofte ind hos den lokale købmand, som kan have begrænset sortiment og dyrere priser. Efter udbuddet forventes en leverandør med større varesortiment. Samtidig indebærer ordningen den fordel, at betaling af varerne foregår uden kontanter mellem borger, hjemmehjælper og leverandør. Byrådet har vedtaget, at praktisk hjælp leveres hver 3. uge. Det gælder også indkøb, men udbuddet medfører mulighed for, at borgerne kan få leveret varerne ugentligt., selv om hjemmehjælperen kun foretager selve bestillingen hver 3. uge. Denne mulighed er indregnet i forslaget, så der med forslaget gennemføres en udvidelse af serviceniveauet til mulig leverering hver uge fra det nuværende niveau, hvor der som udgangspunkt er levering hver 3. uge. For personalet vil udbuddet også indebære fordele. I dag løses opgaven på flere måder. For nogle borgere køber personalet selv ind, dvs. går fysisk hen til den lokale købmand, køber varerne og bærer dem hjem. Dette er både tidskrævende og tungt fysisk arbejde. Samtidig betales med borgers kontanter, hvilket indebærer nogle administrative rutiner, som kan afskaffes. Indkøbsydelsen opdeles i hhv. at lave indkøbsseddel, bestille indkøb og levere varerne. Udbuddet vil give mulighed for at effektivisere indkøb. Hjemmeplejen skal fremover stadig for nogle borgere løfte dele af opgaven (lave indkøbsseddel og bestille), men skal ikke foretage selve indkøbet og leveringen, og kan derved eksempelvis undgå håndtering af borgers kontanter. Udbud af ydelsen tøjvask I forbindelse med udbuddet af ren rengøring er det undersøgt, hvordan ydelserne inden for praktisk hjælp fremover tilrettelægges bedst muligt. I denne proces er det vurderet, at det bør undersøges nærmere, om tøjvaskeydelserne for borgere i eget hjem kan leveres på en mere hensigtsmæssig måde end det er tilfældet i dag. Gennem drøftelser med fagpersonale og indsamling af erfaringer fra sjællandske kommuner er det vurderet, at der er grundlag for at gennemføre et udbud af ekstern tøjvask for alle hjemmeboende borgere, dvs. ikke kun begrænset til borgere, som kun får praktisk hjælp. Ekstern tøjvask indbefatter, at vasketøjet placeres foran borgers dør, hvorefter det bliver afhentet af en privat vaskeservice. Det rene tøj bringes retur til borgeren. Side 8 af 12

9 En overgang til ekstern tøjvask vil medføre både fordele og ulemper i forhold til det nuværende tøjvasketilbud. En endelig afvejning af disse fordele og ulemper i forhold til besparelsespotentialet skal udarbejdes i det videre arbejde med spareforslaget. I forhold til personalets arbejdsmiljø medfører ekstern tøjvask en række fordele, eksempelvis minimeres de logistiske udfordringer omkring tøjvaskeydelsen, så personalet ikke længere skal håndtere en ressourcetung arbejdsopgave med stor spildtid. Arbejdsmiljøet forbedres særligt i forhold til håndtering af tungt vasketøj på trapper og i borgers eget hjem. MSO vil ligeledes undersøge om tøjvask i plejeboligerne kan inddrages i et udbud af ekstern tøjvask. Sundhed og Omsorg foreslår med det foreliggende forslag, at afdelingen bemyndiges til at gennemføre udbud af tøjvask i plejeboligerne, såfremt det i den videre undersøgelse viser sig at være den bedste og billigste løsning. Hvis der gennemføres et udbud af ekstern tøjvask i borgers eget hjem, foreslår Sundhed og Omsorg at udbuddet gennemføres i hele kommunen og ikke blot i en klynge. For det første fordi det forventes at give den største besparelse. For det andet fordi det samtidig vil udbrede en række fordele for arbejdsmiljøet til hele hjemmehjælpsområdet. Med dette spareforslag beslutter byrådet at gennemføre egenbetaling på tøjvask. Hertil skal bemærkes, at egenbetalingen dækker materialer til tøjvask, eksempelvis el, vand, sæbe og afskrivninger af vaskemaskine og andre anlæg, men ikke udgiften til løn, hvilket principielt svarer til borgers udgifter i dag. Der kan dog i visse tilfælde være borgere, som betaler for tøjvask over huslejen og derfor ikke kan få den nedsat tilsvarende, og derfor vil betragte egenbetalingen som en ekstra udgift. Det forventes, at besparelsespotentialet vil ligne potentialet på de øvrige ydelser indenfor praktisk hjælp på 10% af det samlede forbrug. Der vil imidlertid i forbindelse med vurdering af om forslaget skal gennemføres via kontrolberegningen skulle gennemføres en tidsregistrering af ydelsen, for at kunne vurdere om der er en besparelse ved gennemførelse af forslaget. Besparelsen for tøjvask for borgere på ren praktisk hjælp indgår i spareforslaget Udbud af ren rengøring fra forrige sparerunde. Udgiften til tøjvask for borgere, der modtager både pleje og praktisk hjælp er på ca. 10 mio. kr. i Såfremt der gennemføres udbud af ekstern tøjvask i hele kommunen, vurderes besparelsespotentialet på det foreliggende grundlag til ca. 1 mio. kr. Sparepotentialet kan dog stadig blive påvirket af en række faktorer, herunder størrelsen af indførelse af egenbetaling, vurdering af de nuværende udgifter via tidsregistrering af tøjvaskeydelserne, konkurrencesituationen i forhold til den udbudte ydelse osv. Såfremt besparelsespotentialet bliver mindre end det forventede, vil Sundhed og Omsorg finde substituerende effektiviseringer. Side 9 af 12

10 Spareforslag MSO 5 Sektor: Anbefalingens betegnelse: 3.31 Service for ældre og handicappede Fortsættelse af ny visitationspraksis vedr. støvsugning Økonomiske konsekvenser og personaleændringer (2013-priser i kr.) Forslag Nettoændring i driftsudgifter Personaleændringer Byrådet har på byrådsmødet den 21. december 2011 vedtaget en ændring af serviceniveauet og kriterierne for at modtage støvsugning i 2012, der giver en besparelse i størrelsesordenen 6 mio. kr. Ændringen af serviceniveauet betyder, at støvsugning i højere grad foretages af borgerne selv, men hvor hjælp til støvsugning stadig gives efter en konkret individuel vurdering. Bevillingen gives, hvor der er særlige sundhedsfaglige årsager til bevilling af støvsugning. Byrådet besluttede, at besparelsen anvendes til at understøtte et erhvervsfremstød på teknologiområdet samt særlige initiativer til at mindske ensomhed blandt ældre. I 2013 og frem bruges midlerne som bidrag til finansieringen af en del af Sundhed og Omsorgs andel til innovations- og bufferpuljen. Side 10 af 12

11 Spareforslag MSO 6 Sektor: 3.31 Service for ældre og handicappede Anbefalingens betegnelse: Investering i energibesparende foranstaltninger Økonomiske konsekvenser og personaleændringer (2013-priser i kr.) Forslag Nettoændring i driftsudgifter Personaleændringer I forlængelse af den udarbejdede rapport fra Deloitte om energioptimeringer foreslås det at investere 66 mio. kr. i energioptimerende tiltag. De energioptimerende tiltag forventes at give en samlet nettogevinst på årligt 5 mio. kr. på det skattefinansierede område. Investeringen fordeler sig med ca. 10 mio. kr. på de almene boliger og ca. 50 mio. kr. på de kommunale ejendomme. Den skattefinansierede udgift finansieres ved sparede energiudgifter via afdelingens decentraliseringsordning i Opgaven foreslås forankret i Bygningsafdelingen ved ansættelse af en energikyndig person til igangsætning og opfølgning i hele projektets løbetid. Udgiften hertil er i omegnen af 6 mio. kr. over 10 år. I alt en samlet investering på 66 mio. kr. som tænkes anvendt således: År Mio. kr ,6 0,6 0,6 0,6 0,6 Beløbet tænkes primært anvendt på tiltag på belysningsområdet, ventilations- og varmestyring via nye CTS-anlæg og etablering af ny automatik generelt, udskiftning af cirkulationspumper, solcelleanlæg, supplering af loftsisoleringer samt teknisk efterisolering af rørføringer. Der gennemføres fra projektets start et kompentenceløft af nøglepersoner i håndtering af energiforbruget i afdelingens bygninger, samt et øget fokus på energioptimering, hvilket forventes at have effekt for både gamle og nye anlæg. Den konkrete energibesparelse og tidspunktet for gennemførslen og dermed indhentning af besparelsen er svær at præcisere, men tiltagene forudsættes at give et gennemsnitligt afkast op mod 6 mio. kr. årligt ved en investering på 66 mio. kr., hvoraf de 5 mio. kr. vedrører de skattefinansierede områder. Side 11 af 12

12 Såfremt dette provenu ikke kan realiseres eller der sker tidsmæssige forskydninger, vil der blive fundet alternativ finansiering efterfølgende, således at det samlede finansieringsbidrag fastholdes. Side 12 af 12

Sparemuligheder i MSO Budget 2013-16

Sparemuligheder i MSO Budget 2013-16 Sparemuligheder i MSO Budget 2013-16 I nærværende notat angives sparemuligheder på 5 mio. kr. i MSO udover det der tidligere er fremsendt til byrådet vedr MSO s andel af udmøntningen af rammereduktionen

Læs mere

Råderum Social- og Seniorudvalget Budgetdrøftelse juni 2013, Budget 2014-2017

Råderum Social- og Seniorudvalget Budgetdrøftelse juni 2013, Budget 2014-2017 Politikområde 41 Effektivisering grundet omstrukturering Titel: Sammenlægning af Kammerhuset og plejeboligerne Sophielund Som konsekvens af en tilbygning til Aktivitetscentret Sophielund flyttes daghjemmet

Læs mere

Besøgspakker i hjemmeplejen. Evaluering af pilotprojekt om besøgspakker i Frederiksberg Kommune

Besøgspakker i hjemmeplejen. Evaluering af pilotprojekt om besøgspakker i Frederiksberg Kommune Besøgspakker i hjemmeplejen Evaluering af pilotprojekt om besøgspakker i Frederiksberg Kommune April 2015 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Formål... 3 3. Involverede borgere og medarbejdere... 4 4. Pilotprojektets

Læs mere

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015 P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015 I Finanslovsaftalen for 2014 er der afsat 1 mia. kr. årligt til et varigt løft til ældreområdet. Tønder Kommunes andel af det samlede beløb udgør

Læs mere

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T FINANSLOVSAFTALEN 2014 I Finanslovsaftalen for 2014 er der afsat 1 mia. kr. til et varigt løft til ældreområdet. Tønder Kommunes andel af det samlede

Læs mere

Notat. Forebyggelse og Sundhed. Til: Sagsnr.: 2010/05728 Dato: 31-03-2011. Serviceniveau + 20 timer. Sag: Birgit Gundorph-Malling Sundhedschef

Notat. Forebyggelse og Sundhed. Til: Sagsnr.: 2010/05728 Dato: 31-03-2011. Serviceniveau + 20 timer. Sag: Birgit Gundorph-Malling Sundhedschef Forebyggelse og Sundhed Notat Til: Sagsnr.: 2010/05728 Dato: 31-03-2011 Sag: Sagsbehandler: Serviceniveau + 20 timer Birgit Gundorph-Malling Sundhedschef Indledning Som led i analyse og revision af serviceniveauer

Læs mere

3.1a Initiativbeskrivelse

3.1a Initiativbeskrivelse KL Social-, Børne- og Integrationsministeriet Økonomi- og Indenrigsministeriet Finansministeriet 3.1a Initiativbeskrivelse Hjælp til løft Målsætning Tunge løft, som fører til fysisk nedslidning af de ansatte,

Læs mere

OPDATERING AF BUSINESS CASE FOR ABT-PROJEKT OM FORFLYTNING I ÆLDREPLEJEN

OPDATERING AF BUSINESS CASE FOR ABT-PROJEKT OM FORFLYTNING I ÆLDREPLEJEN Til Digitaliseringsstyrelsen Dokumenttype Rapport Dato Januar 2013 OPDATERING AF BUSINESS CASE FOR ABT-PROJEKT OM FORFLYTNING I ÆLDREPLEJEN FORFLYTNING I ÆLDREPLEJEN Ref. 1270000438 Rambøll Hannemanns

Læs mere

Gevinstrealisering og praksis - hvordan spiller det sammen?

Gevinstrealisering og praksis - hvordan spiller det sammen? Gevinstrealisering og praksis - hvordan spiller det sammen? Gennemgang af små praksis eksempler koblet på målemetoder af små praksis eksempler koblet på målemetoder Ivan Kjær Lauridsen Velfærdsteknologichef

Læs mere

Indsatser finansieret af værdighedspuljen

Indsatser finansieret af værdighedspuljen Indsatser finansieret af værdighedspuljen Indsatsbeskrivelse 2016 2017 2018 2019. Styrkelse af kvaliteten i den midlertidige indsats 1 stilling á 32 timer/uge Den nuværende Centersygepleje blev finansieret

Læs mere

Ældre- og Handicapudvalget

Ældre- og Handicapudvalget Ældre- og Handicapudvalget Plejeboligerne er oprettet til ældre og handicappede med et stort behov for pleje, omsorg og tilsyn døgnet rundt. Personer med demens eller afvigende adfærd kan visiteres til

Læs mere

Regnskab 2006. Ældreudvalgets bevillingsområde:

Regnskab 2006. Ældreudvalgets bevillingsområde: Regnskab 2006 Ældreudvalgets bevillingsområde: 990 Ældrepleje og omsorg 991 Folkepension 107 Bevilling 990 Ældrepleje og omsorg Beløb i 1.000 kr. Udg. Regnskab Budget inkl. omplacering Afvigelse Tillægsbevilling

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2004-2007 Bilag nr. 4-08. Budget 2004-2007. Indeholder Bevilling nr. 552 Hjælpemidler og Omsorgsarbejde

Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2004-2007 Bilag nr. 4-08. Budget 2004-2007. Indeholder Bevilling nr. 552 Hjælpemidler og Omsorgsarbejde Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2004-2007 Bilag nr. 4-08 Budget 2004-2007 Indeholder Bevilling nr. 552 Hjælpemidler og Omsorgsarbejde Ansvarsplacering Behandling og vedtagelse Udvalg: Socialudvalget

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Sund forflytningskultur i Aarhus Kommune 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Maj Morgenstjerne E-mail: majmo@aarhus.dk Telefon:

Læs mere

Sundhedsudvalget

Sundhedsudvalget Sundhedsudvalget 26-05-2014 Drøftelse af, hvad forslaget til økonomisk politik betyder for s økonomi og service Budget for 2015-2018 Udfordringer og effektiviseringer Udfordringer Pres udefra Genoptræning

Læs mere

Notat. Notat om budgetoplæggets initiativers mål. Den 4. juni 2015

Notat. Notat om budgetoplæggets initiativers mål. Den 4. juni 2015 Notat Den 4. juni 2015 Notat om budgetoplæggets initiativers mål På Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde den 11. maj 2015 spurgte Jan Ravn Christensen til hvilke økonomiske og strategiske mål de enkelte

Læs mere

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015 I Fællesoffentlig strategi for digital velfærd 2013-2020 indgår et fælleskommunalt program, som rummer nedenstående fire projekter; hjælp til løft, vasketoilet, spiserobot og bedre brug af hjælpemidler.

Læs mere

FORSLAG TIL MODGÅENDE FORANSTALTNINGER UDOVER ALLEREDE IVÆRKSATTE I 2016 - SSU

FORSLAG TIL MODGÅENDE FORANSTALTNINGER UDOVER ALLEREDE IVÆRKSATTE I 2016 - SSU FORSLAG TIL MODGÅENDE FORANSTALTNINGER UDOVER ALLEREDE IVÆRKSATTE I 2016 - SSU Nr. Tekst Anslået beløb (1000 kr) 2016 2017 2018 2019 1a* Robotstøvsuger -212-363 -363-363 1b* Rengøring hver 4. uge, borgere

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 1. november 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 1. november 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 1. november 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. Lukket - SSÆ - Præsentation og valg af kunstprojekt

Læs mere

Bedre forhold for børn og voksne med handicap

Bedre forhold for børn og voksne med handicap BUDGETFORSLAG FRA SF Bedre forhold for børn og voksne med handicap - Aarhus Kommune bruger langt færre penge på børn og voksne med handicap, end mange andre kommuner. Det kan Aarhus Byråd ganske enkelt

Læs mere

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889 10.1 10 Social

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet NOTAT Dato: 3. september 2015 Kontor: Almene boliger Sagsnr.: 2015-162 Sagsbeh.: Forsøgsgruppen Dok id: Udmelding af temaer for forsøgs- og udviklingsprojekter

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Gratis tryghed til borgerne hvad nu hvis borgeren er tryg i sit hjem? 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Velfærdsteknologisk

Læs mere

Byrådet har besluttet, at der skal foretages besparelser via RKSK 3.0 og budget 2015-2018, hvor den samlede besparelse udgør 200 mio. pr. år.

Byrådet har besluttet, at der skal foretages besparelser via RKSK 3.0 og budget 2015-2018, hvor den samlede besparelse udgør 200 mio. pr. år. N O T A T Til Social- og Sundhedsudvalget Kopi Fra Else Cathrine Ladefoged og Marie Christiansen Emne Besparelser i hjemmeplejen i relation til RKSK version 3.0 og budget 2015 2018. Sundhed og Omsorg Administrationen

Læs mere

Serviceniveau 2017 for pleje, praktisk hjælp mm.

Serviceniveau 2017 for pleje, praktisk hjælp mm. Indstilling Til Byrådet (Aarhus Byråd via Magistraten) Fra Sundhed og Omsorg Dato 24. august 2016 Serviceniveau 2017 for pleje, praktisk hjælp mm. 1. Resume Byrådet skal efter servicelovens 139 mindst

Læs mere

Serviceniveau 2017 for pleje, praktisk hjælp mm. i Sundhed og Omsorg. Høring

Serviceniveau 2017 for pleje, praktisk hjælp mm. i Sundhed og Omsorg. Høring Indstilling Til Byrådet (Aarhus Byråd via Magistraten) Fra Sundhed og Omsorg Dato 24. august 2016 Serviceniveau 2017 for pleje, praktisk hjælp mm. i Sundhed og Omsorg Høring 1. Resume Byrådet skal efter

Læs mere

Redegørelse for udmøntning af rammereduktion i Sundhed og Omsorg i budget

Redegørelse for udmøntning af rammereduktion i Sundhed og Omsorg i budget Til Byrådet Den 24. september 2012 Redegørelse for udmøntning af rammereduktion i Sundhed og Omsorg i budget 2013-2016 Magistratens budgetforslag indebærer, at der skal ske rammereduktioner på 151 mio.kr.

Læs mere

Temadrøftelse om udgiftspres på ældre- og plejeområdet

Temadrøftelse om udgiftspres på ældre- og plejeområdet Temadrøftelse om udgiftspres på ældre- og plejeområdet v. Pleje- og Omsorgschef Susanne B. Jørgensen www.ballerup.dk Budget- og demografimodel To effekter årgangseffekt: - midlertidig - store årgange afløses

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Vikærgården det papirløse omsorgshotel 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Alice Jensen E-mail: alije@aarhus.dk Telefon:

Læs mere

Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser

Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser Økonomiudvalg Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser Besparelse administration -5,0-5,0-5,0 Hele organisationen skal bære en andel af besparelsen på 5 mio. kr. på

Læs mere

Guide til PowerPointpræsentationer

Guide til PowerPointpræsentationer Omsorg i MSO Guide til PowerPointpræsentationer i MSO Oplæg Temadrøftelse om Omsorgspolitikken Sundhed og Omsorgsudvalget Den 12. januar 2015 Omsorgspolitikken Omsorgspolitikken er vedtaget af Byrådet

Læs mere

Afdeling: 3.30 Sundhed og Omsorg

Afdeling: 3.30 Sundhed og Omsorg Oversigt Afdeling: 3.30 Sundhed og Omsorg mio. kr. 2012 2013 2014 2015 Gns Samdrift af lokalcenter og klyngesamarbejde (effektivisering) -12,1-24,9-24,9-24,9-21,7 Organisering (effektivisering) -12,2-17,5-17,5-17,5-16,2

Læs mere

Kvalitetsstandarder Praktisk hjælp, pleje og madservice

Kvalitetsstandarder Praktisk hjælp, pleje og madservice Kvalitetsstandarder Praktisk hjælp, pleje og madservice Godkendt i Byrådet den 15. december 2015 Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler: Inger Buhl Foged Sagsnr. 27.36.00-P23-1-15

Læs mere

Ansøgning om økonomisk tilskud fra pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011 2014

Ansøgning om økonomisk tilskud fra pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011 2014 Ansøgning om økonomisk tilskud fra pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011 2014 Ansøger: Kommune, forvaltning og afdeling Projektejer Nordfyns

Læs mere

Indstilling. Nye fælles løsninger caféer som samlende drivkraft. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Nye fælles løsninger caféer som samlende drivkraft. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 27. Juni 2013 Nye fælles løsninger caféer som samlende drivkraft 1. Resume Aarhus Kommune Sundhed Sundhed og Omsorg Magistratsafdelingen

Læs mere

Indstilling. Aftale med boligorganisationerne om frikøb af tilbagekøbsklausuler. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund

Indstilling. Aftale med boligorganisationerne om frikøb af tilbagekøbsklausuler. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 22. maj 2013 Aftale med boligorganisationerne om frikøb af tilbagekøbsklausuler Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling 1. Resume Aarhus

Læs mere

Forebyggende tiltag Sundhed

Forebyggende tiltag Sundhed DANSKE ÆLDRERÅDs holdning til aktuelle ældrepolitiske områder Bestyrelsen i DANSKE ÆLDRERÅD har drøftet en række ældrepolitiske områder og er enige om følgende holdninger og opfordringer. Områderne er

Læs mere

Udmøntningsinitiativer om Værdighed (Høring)

Udmøntningsinitiativer om Værdighed (Høring) Indledning I dette bilag findes de initiativer, som Social- og Sundhedsudvalget har peget på skal igangsættes via Værdighedspuljen for 2016. Forslagene styrker/understøtter dels igangværende indsatser,

Læs mere

Udkast. Forslag til lov om ændring af lov om social service (værdighedspolitikker for ældreplejen)

Udkast. Forslag til lov om ændring af lov om social service (værdighedspolitikker for ældreplejen) Sundheds- og Ældreministeriet Udkast Enhed: Primær sundhed, Ældrepolitik og Jura Sagsbeh.: DEPCHS/SSK Sagsnr.: 1507412 Dok. nr.: 1843181 Dato: 09. december 2015 Forslag til lov om ændring af lov om social

Læs mere

Indstilling. Midttrafiks tilslutning til Rejsekortet. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg

Indstilling. Midttrafiks tilslutning til Rejsekortet. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 6. marts 2013 Midttrafiks tilslutning til Rejsekortet 1. Resume Midttrafik har endnu ikke truffet beslutning om eventuel tilslutning til

Læs mere

Dato: 12. maj 2015. Indkomne høringssvar. Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben. Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76292929

Dato: 12. maj 2015. Indkomne høringssvar. Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben. Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76292929 Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76292929 velfaerdogsundhed@horsens.dk www.horsenskom.dk Sagsnr:00.30.10-S00-1-15 Dato: 12. maj 2015 Indkomne høringssvar

Læs mere

Indsatsteori og mulige indikatorer

Indsatsteori og mulige indikatorer Benchmarkanalyse og udvikling af serviceindikatorer på ældreområdet i Holbæk, Køge, Næstved og Slagelse Kommune Indsatsteori og mulige indikatorer Notat Dette notat beskriver for det første den indsatsteori

Læs mere

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Social- og Sundhedsudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud 15. december 2015 Center for Handicap og Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud Indhold 1. INDLEDNING... 3 2. LOVGRUNDLAG... 3 2.1. FORMÅLET MED HJÆLPEN OG

Læs mere

Opfølgning på medarbejder evaluering af forsøgsordning vedrørende vasketøj

Opfølgning på medarbejder evaluering af forsøgsordning vedrørende vasketøj Dato Marts 2013 Dok.nr. 43404-13 Sagsnr. 11-11728 Ref. vije Opfølgning på medarbejder evaluering af forsøgsordning vedrørende vasketøj Som et led i evaluering af forsøgsordningen vedrørende vasketøj, er

Læs mere

Budgetopfølgning 1/2012

Budgetopfølgning 1/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 1/ Økonomi- og Planudvalget Budgetopfølgning 1/ 23.04. Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 1/ A. Samlet oversigt Netto, mio. kr. A B C D E F G H I J Oprindeligt

Læs mere

Høring vedrørende organisatoriske ændringer i lokalområderne.

Høring vedrørende organisatoriske ændringer i lokalområderne. Notat Den 17.02.09 Høring vedrørende organisatoriske ændringer i lokalområderne. fra: Tillidsrepræsentanter for ergoterapeuter og fysioterapeuter Århus Kommune Region Nord Sundhed og Omsorg Tillidsrepræsentanterne

Læs mere

Notat vedr. 0 2 års området dagpleje og vuggestuer - i Skanderborg Kommune

Notat vedr. 0 2 års området dagpleje og vuggestuer - i Skanderborg Kommune Børn og Unge December 2015 Notat vedr. 0 2 års området dagpleje og vuggestuer - i Skanderborg Kommune Notatets opbygning: 1. Formål og indledning 2. Beskrivelse af de nuværende forhold a. Den kommunale

Læs mere

1. Projektbeskrivelse

1. Projektbeskrivelse Selvhjulpne ældre 1. Projektbeskrivelse Sundheds- og Ældreafdelingen arbejder målrettet med forebyggelse af behov for praktisk og personlig hjælp hos ældre borgere i Furesø Kommune. Det er ønsket at kunne

Læs mere

Indstilling. Indførelse af betaling for udlån af biblioteksmaterialer til andre kommuner. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter

Indstilling. Indførelse af betaling for udlån af biblioteksmaterialer til andre kommuner. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 15. oktober 2008 Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Kultur og Borgerservice Indførelse af betaling for udlån af biblioteksmaterialer

Læs mere

NOTAT. Implementering af robotstøvsugere som alternativ til manuel støvsugning

NOTAT. Implementering af robotstøvsugere som alternativ til manuel støvsugning NOTAT Til Social- og sundhedsudvalget Kopi Fra Sundhed og Omsorg, Administrationen Emne Robotstøvsugere som alternativ til manuel støvsugning Implementering af robotstøvsugere som alternativ til manuel

Læs mere

07-06-2012. Til Økonomiudvalget. Sagsnr. 2012-73032. Foranalyse om nyt økonomisystem. Dokumentnr. 2012-442302

07-06-2012. Til Økonomiudvalget. Sagsnr. 2012-73032. Foranalyse om nyt økonomisystem. Dokumentnr. 2012-442302 Koncernservice Koncernadministration NOTAT Til Økonomiudvalget Foranalyse om nyt økonomisystem I det følgende gives en status på foranalysen vedrørende nyt økonomisystem. Foranalysen er gennemført i foråret

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse. Den 31. maj 2011.

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse. Den 31. maj 2011. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 31. maj 2011 1. Resume og Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU) er i dag placeret i Socialforvaltningen.

Læs mere

Prisloft i udbud for Kriegers Flak

Prisloft i udbud for Kriegers Flak Prisloft i udbud for Kriegers Flak Der er på baggrund af energiaftalen fra 2012 igangsat et udbud for opførelsen af en 600 MW havmøllepark på Kriegers Flak. Udbuddet forventes afsluttet i november 2016,

Læs mere

NOTAT. Antal Borgere fordelt på genoptræningsforløb Figur 1

NOTAT. Antal Borgere fordelt på genoptræningsforløb Figur 1 SOLRØD KOMMUNE GENOPTRÆNINGEN NOTAT Emne: Genoptræning i Solrød Kommune Til: Social-, sundheds- og fritidsudvalget Dato: Sagsbeh.: Bibi Anshøj Sagsnr.: Antal borgere fordelt på genoptræningsforløb Nedenstående

Læs mere

Projekt 2 Tidlig opsporing af fysisk svage ældre

Projekt 2 Tidlig opsporing af fysisk svage ældre SOLRØD KOMMUNE GENOPTRÆNINGEN NOTAT Emne: Til: Projekt 2 "Tidlig opsporing af fysisk svage ældre" Social-, sundheds- og fritidsudvalget Dato: 17.02.16 Sagsbeh.: Sigrid Rahbek Thorlaksen Sagsnr.: Projekt

Læs mere

Kvalitetsstandard for individuel socialpædagogisk støtte efter servicelovens 85.

Kvalitetsstandard for individuel socialpædagogisk støtte efter servicelovens 85. Kvalitetsstandard for individuel socialpædagogisk støtte efter servicelovens 85. Individuel socialpædagogisk støtte ydes til borgere over 18 år, der bor i selvstændig bolig og har betydelig nedsat fysisk

Læs mere

01-01-2015 31-12-2018 Politisk udvalg: Teknik- og miljøudvalg Målsætningtype: Fagområde Fagområde:

01-01-2015 31-12-2018 Politisk udvalg: Teknik- og miljøudvalg Målsætningtype: Fagområde Fagområde: Klimaindsats 01-01-2015 31-12-2018 Politisk udvalg: Teknik- og miljøudvalg Klima og energiarbejdet er drevet af et lokalt politisk ønske om, at arbejde for en bedre forsyningssikkerhed og at mindske sårbarheden

Læs mere

Justering af fordelingsnøgler for afdelingernes finansieringsbidrag samt regulering af det samlede bidrag til Fælles IT i perioden

Justering af fordelingsnøgler for afdelingernes finansieringsbidrag samt regulering af det samlede bidrag til Fælles IT i perioden Indstilling Til Magistraten (Magistraten) Fra Borgmesterens Afdeling Dato 21. oktober 2015 Finansieringsbidrag til Fælles IT Justering af fordelingsnøgler for afdelingernes finansieringsbidrag samt regulering

Læs mere

Indstilling til HMU. 11. april Aarhus Kommune

Indstilling til HMU. 11. april Aarhus Kommune Indstilling til HMU 11. april 2013 1. Resumé Det er i Kommissoriet for HMU udbudsgruppen aftalt at afgrænsningen af hvilke opgaver, der medtages i det offentlig-private samarbejde om Bøgeskovhus, forelægges

Læs mere

06-03-2014. Sagsnr. 2014-0037757. Dokumentnr. 2014-0037757-3. Sagsbehandler Ian Røpke

06-03-2014. Sagsnr. 2014-0037757. Dokumentnr. 2014-0037757-3. Sagsbehandler Ian Røpke KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Sundhed NOTAT 06-03-2014 Status og kort beskrivelse af de enkelte teknologier Sundheds- og Omsorgsudvalget har på udvalgsmødet den 27. februar

Læs mere

Indstilling. Investeringer i energioptimeringer i Børn og Unge. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Investeringer i energioptimeringer i Børn og Unge. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 14. januar 2013 Aarhus Kommune Administrationsafdeling Børn og Unge 1. Resume Der er i Børn og Unges budget afsat 58,1 mio. kr. til investeringer

Læs mere

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde:

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde: Nr. 13 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Rehabilitering Bakkegården-ombygning thekøkkener Plejehjemsområde Øst Andet --- Socialudvalg Funktion: 05.32.32

Læs mere

Budget 2013-16. Budget 2013 16 1.Rammereduktion - Besparelse på 35 mio. kr. - BPA 2.Budgetmodeller 3.Budgettemaer 4.

Budget 2013-16. Budget 2013 16 1.Rammereduktion - Besparelse på 35 mio. kr. - BPA 2.Budgetmodeller 3.Budgettemaer 4. Budget 2013 16 1.Rammereduktion - Besparelse på 35 mio. kr. - BPA 2.Budgetmodeller 3.Budgettemaer 4.Fokus på Sundhed Budget 2013-16 1. Magistratens budgetforslag: - Udfordringer i økonomien Behov for rammereduktion

Læs mere

Handleplan vedrørende digitaliseringsprojekter på børne- og undervisningsområdet i Ishøj Kommune jf. den fælleskommunale digitaliseringsstrategi

Handleplan vedrørende digitaliseringsprojekter på børne- og undervisningsområdet i Ishøj Kommune jf. den fælleskommunale digitaliseringsstrategi Center for Børn og Undervisning September 2012 Handleplan vedrørende digitaliseringsprojekter på børne- og undervisningsområdet i Ishøj Kommune jf. den fælleskommunale digitaliseringsstrategi Ishøj Kommunes

Læs mere

Budget 2014 BO 2015 BO 2016 BO 2017 3033 311 Fritvalgspriser - udbud 0,900 0,900 0,900 0,900 3034 311 Det nære sundhedsvæsen 0,750 0,750 0,750 0,750

Budget 2014 BO 2015 BO 2016 BO 2017 3033 311 Fritvalgspriser - udbud 0,900 0,900 0,900 0,900 3034 311 Det nære sundhedsvæsen 0,750 0,750 0,750 0,750 Reduktioner (i mio. kr.) Budget Priorit. Service område Formål Budget 2014 BO 2015 BO 2016 BO 2017 3033 311 Fritvalgspriser - udbud 0,900 0,900 0,900 0,900 3034 311 Det nære sundhedsvæsen 0,750 0,750 0,750

Læs mere

Indstilling Aarhus Kommune Sundhed og Omsorgs overtagelse af Aarhus Bymuseum, Carl Blochs Gade 28 1. Resume 2. Beslutningspunkter

Indstilling Aarhus Kommune Sundhed og Omsorgs overtagelse af Aarhus Bymuseum, Carl Blochs Gade 28 1. Resume 2. Beslutningspunkter Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 26. oktober 2011 Aarhus Kommune Sundhed og Velfærd Sundhed og Omsorg Sundhed og Omsorgs overtagelse af Aarhus Bymuseum, Carl Blochs Gade

Læs mere

Værdighedspolitik - Fanø Kommune.

Værdighedspolitik - Fanø Kommune. Værdighedspolitik - Fanø Kommune. I Fanø Kommune skal vi sikre værdighed for alle borgere uanset hvor i livet de befinder sig. I Fanø Kommune understøtter vi den enkelte borger i det liv vedkommende ønsker

Læs mere

Grib Hverdagen år 1-1/9 2010 1/9 2011

Grib Hverdagen år 1-1/9 2010 1/9 2011 Grib Hverdagen år 1-1/9 2010 1/9 2011 Jeg holder af hverdagen, mest af alt holder jeg af hverdagen Dan Turell udødeliggjorde hverdagen, da han skrev digtet Hyldest til hverdagen. I én sætning formulerer

Læs mere

Resultatrapport 2/2012

Resultatrapport 2/2012 Resultatrapport 2/2012 Resultater på ældreområdet Denne resultatrapport giver en status på udviklingen i udgifter og indsatser på området samt de effekter, der kommer ud af indsatserne og udgifterne. Rapporten

Læs mere

Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang)

Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang) Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 108 Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang) Godkendt i Socialudvalget

Læs mere

Kort projektbeskrivelse:

Kort projektbeskrivelse: Kort projektbeskrivelse: 10.- klassecentret i Holbæk Kommune har udarbejdet et digitalt uddannelsesparathedsvurderingsredskab, uddannelsesparat.dk. Redskabet ønskes nu afprøvet på alle kommunens udskolingsskoler,

Læs mere

N O TAT. Inspiration til en strategi for effektivisering

N O TAT. Inspiration til en strategi for effektivisering N O TAT Inspiration til en strategi for effektivisering En politisk vedtaget strategi for effektivisering giver et godt afsæt for kommunalbestyrelsens arbejde med at skabe økonomisk råderum. Strategien

Læs mere

Budgetområde: 619 Sundhed og Omsorg

Budgetområde: 619 Sundhed og Omsorg Regnskab Kerneydelserne på Sundhed og Omsorgs område er pleje, omsorg, træning og aktivering af ældre og handicappede. Afgørelse om og levering af de forskellige ydelser er organiseret efter en såkaldt

Læs mere

Notat. Bilag: Samlet udspil til tættere opfølgning på frit valgs-området. Udvalget for Sundhed og Omsorg. Kopi: til: Århus Kommune. Den 5.

Notat. Bilag: Samlet udspil til tættere opfølgning på frit valgs-området. Udvalget for Sundhed og Omsorg. Kopi: til: Århus Kommune. Den 5. Notat Emne: Til: Kopi: til: Bilag: Samlet udspil til tættere opfølgning på frit valgs-området Udvalget for Sundhed og Omsorg Den 5. juni 2007 Århus Kommune Økonomi og Myndighed Sundhed og Omsorg Bilag:

Læs mere

Indstilling. Udbud af hjemmeplejen. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 25. april 2014

Indstilling. Udbud af hjemmeplejen. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 25. april 2014 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 25. april 2014 Udbud af hjemmeplejen 1. Resumé Regeringen har vedtaget at forenkle reglerne for frit valg i hjemmeplejen. Det foreslås derfor, at de private

Læs mere

Tak for det tilsendte link fra Ældre og Sundhed vedrørende udfærdigelsen af velfærdspolitikken (første udkast regner jeg med).

Tak for det tilsendte link fra Ældre og Sundhed vedrørende udfærdigelsen af velfærdspolitikken (første udkast regner jeg med). Oversigt over høringssvar modtaget af Ældre- og Sundhed. 1. Hanne Davidsen 2. Ældre Sagen Allerød 3. Venstre Allerød 4. Elsie W. Andersen Kære Dorthe Jay Allerød den 10. marts 2016 Tak for det tilsendte

Læs mere

Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform

Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform 14. september 2014 Dok.nr. 118104-14 Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform Med den nye folkeskolereform er der fastsat et gennemsnitligt ugentligt minimumstimetal, som kommunerne skal tilbyde

Læs mere

Næstved Kommunes. Ældrepolitik - 1 -

Næstved Kommunes. Ældrepolitik - 1 - Næstved Kommunes Ældrepolitik - 1 - Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 1.1 ÆLDREOMRÅDET... 3 1.2 PROCES FOR ÆLDREPOLITIK... 3 2. OVERORDNEDE PEJLEMÆRKER FOR ÆLDREPOLITIKKEN... 4 2.1 MISSIONEN... 4

Læs mere

Etablering af kommunale fleksjob med få arbejdstimer

Etablering af kommunale fleksjob med få arbejdstimer 7. november 2013 Etablering af kommunale fleksjob med få arbejdstimer Resumé Efter 18 måneder på ledighedsydelse har mange fleksjobvisiterede mistet troen på at komme i job og samtidig modtager kommunen

Læs mere

Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015

Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015 Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015 Indledning Dette er strategien for Albertslund Kommunes digitale udvikling frem mod 2015. I Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi gør regeringen

Læs mere

Økonomiske konsekvenser og personaleændringer

Økonomiske konsekvenser og personaleændringer Sektor: Forslagets betegnelse: 5.50 Børn og Unge Forslag til alternative besparelser i Børn og Unge i stedet for forslaget om børnehavestart ved to år og ni måneder Økonomiske konsekvenser og personaleændringer

Læs mere

DATO: 20-01-2016 SAGS NR.: 14/27193 DOK. NR.: 16958/16 SAGSBEH.: Pia Grundahl

DATO: 20-01-2016 SAGS NR.: 14/27193 DOK. NR.: 16958/16 SAGSBEH.: Pia Grundahl ARBEJDSMARKEDS- OG SUNDHEDSFORVALTNINGEN DATO: 20-01-2016 SAGS NR.: 14/27193 DOK. NR.: 16958/16 SAGSBEH.: Pia Grundahl Visitation i pakker. Fra ydelse til pakkeløsning Side 2 Antallet af pakker Side 2

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2007 vedrørende madservice tilpasses lovgivningen

Kvalitetsstandarder 2007 vedrørende madservice tilpasses lovgivningen Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 10. januar 2007 Kvalitetsstandarder 2007 vedrørende madservice tilpasses lovgivningen 1. Resume I Århus Kommune har visitationspraksis

Læs mere

Rehabilitering Backstage

Rehabilitering Backstage Programmet: Kort præsentation af Randers 1. AKT: Strategisk niveau for rehabilitering Strategisk niveau for rehabilitering i Randers Kommune, Pejlemærker/kommissoriet om rehabilitering 2. AKT: Hjælpemiddelvisitation

Læs mere

Budget 2012. Anlægsbudget 2012-15. Udvalget for Miljø og Teknik. Byg, Vej og Miljø: 1.000 kr.

Budget 2012. Anlægsbudget 2012-15. Udvalget for Miljø og Teknik. Byg, Vej og Miljø: 1.000 kr. Byg, Vej og Miljø: 1.000 kr. 2012 2013 2014 2015 1: Byfornyelse 2: Små trafiksikkerhedsprojekter 2: Ny skolestruktur - sikre skoleveje 2: Innovationsproj. - statslige puljer 3: Renovering af signalanlæg

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen

Læs mere

Handleplan 2011 Børn med særlige behov.

Handleplan 2011 Børn med særlige behov. Handleplan 2011 Børn med særlige behov. Dette notat gør rede for de initiativer og tiltag, der indgår i handleplanen for Center for Familie og Forebyggelse i 2011 med henblik på implementering af budget

Læs mere

Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85

Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 Introduktion Greve Kommune bevilger socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85. Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk

Læs mere

Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse.

Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse. Kvalitetsstandard for beskæftigelse. Lovgrundlag: Ydelser inden for 103 i Lov om Social Service (LSS). Ydelser i relation til beskæftigelse kan omfatte: Beskæftigelse i et værksted Beskæftigelse udenfor

Læs mere

27.00.00.Ø34 15/5016 Åben sag Sagsgang: VPU

27.00.00.Ø34 15/5016 Åben sag Sagsgang: VPU Status på pulje til løft af ældreområdet 27.00.00.Ø34 15/5016 Åben sag Sagsgang: VPU Sagsfremstilling Norddjurs Kommune har modtaget midler fra den statslige pulje til løft af ældreområdet på 8,1 mio.

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

Resume ABT-projekt Optimering af besøgsplanlægning

Resume ABT-projekt Optimering af besøgsplanlægning Resume ABT-projekt Optimering af besøgsplanlægning Kort om indhold: Socialstyrelsen gennemfører i årene 2011-2012 et demonstrationsprojekt, der skal vurdere det tidsmæssige potentiale forbundet med at

Læs mere

Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering Ydelsestype Ydelsens lovgrundlag Serviceloven 83 a Formålet med hjælpen efter Lov om social service er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse og forbedre

Læs mere

Tabel 1. Frederiksberg Kommunes resultat af lov- og cirkulæreprogrammet 2011/12

Tabel 1. Frederiksberg Kommunes resultat af lov- og cirkulæreprogrammet 2011/12 Bilag 3 Lov- og cirkulæreprogrammet ekskl. budgetgaranti samt aktivitetsbestemtmedfinansiering 20. juli 2012 Sagsbehandler: ASH Dok.nr.: 2012/0062713-1 Kommunaldirektørområdet Økonomiafdelingen På baggrund

Læs mere

Furesø Kommune Kvalitetsstandarder 2014

Furesø Kommune Kvalitetsstandarder 2014 Indhold Indledning... 2 PERSONLIG PLEJE... 3 Ernæring, hjælp til mad og drikke... 3 Psykisk pleje og omsorg... 4 Personlig hjælp og pleje... 5 Aflastning... 8 Afløsning... 9 PRAKTISK HJÆLP... 10 Praktisk

Læs mere

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved:

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Madservice Drifts- og Kirsten Dyrholm Hansen Afdelingschef Gitte Larsen Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Egon Fræhr Borgmester Sonja Miltersen Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler

Læs mere

Servicereduktioner i hjemmeplejen Handicappede og psykisk syge Økonomiske potentiale af initiativ 1.000 kr. 2008 PL

Servicereduktioner i hjemmeplejen Handicappede og psykisk syge Økonomiske potentiale af initiativ 1.000 kr. 2008 PL BILAG 2 Bruttosparekatalog - forslag til servicereduktioner på hjemmeplejeområdet i 2008 17-03-2008 Sagsnr. 2008-884 Dokumentnr. 2008-49550 Budgetanalyse Bevilling Servicereduktioner i hjemmeplejen Handicappede

Læs mere

Rådhus 2015. Direktionen. Udviklings- og effektiviseringsstrategi for administrationen

Rådhus 2015. Direktionen. Udviklings- og effektiviseringsstrategi for administrationen Udviklings- og effektiviseringsstrategi for administrationen Rådhus 2015 Projektbeskrivelse Direktionens udviklings- og effektiviseringsstrategi har til formål at effektivisere den administrative drift

Læs mere