Europaudvalget landbrug og fiskeri Offentligt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Europaudvalget 2007 2777 - landbrug og fiskeri Offentligt"

Transkript

1 Europaudvalget landbrug og fiskeri Offentligt Folketinget - Europaudvalget København, den 12. april 2007 Sagsnr.: 2153 FVM 434 Folketinget Europaudvalget har i skrivelse af 31. januar 2007 udbedt sig ministerens besvarelse af følgende spørgsmål: Ad 2777 landbrug og fiskeri, Rådsmøde den 29. januar I forlængelse af ministerens besvarelse af spørgsmål 71 til Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri af den 23. november 2006, bedes ministeren som lovet på Europaudvalgets møde fredag den 26. januar 2007 oversende et notat om, hvilke regler der er sat i værk og skal overholdes i forbindelse med krydsoverensstemmelse. Svar Af vedlagte Bekendtgørelse nr. 279 af 22. marts 2007 om krydsoverensstemmelse fremgår de områder, der er omfattet af krydsoverensstemmelse i Videre oplyses det, fra hvilke regler kravene omfattet af krydsoverensstemmelse stammer. Det kan oplyses, at der i 2007 er i alt 113 krydsoverensstemmelseskrav, som landmændene skal overholde. Heraf vedrører 29 krav miljøområdet (nr ), 34 krav vedrører sundhed (for mennesker, dyr og planter) (nr ), 45 krav vedrører dyrevelfærd (nr ) og 5 krav vedrører God Landbrugs- og Miljømæssig stand (GLM) (nr ). Krydsoverensstemmelsessystemet indfases over tre år, hvor de første krav blev implementeret i Kravene vedrørende dyrevelfærd og visse krav på sundhedsområdet indgår for første gang under krydsoverensstemmelsessystemet i De enkelte krav beskrives nærmere i Vejledning om krydsoverensstemmelse, der offentliggøres og udsendes til alle landmænd senest i uge 16.

2 Bekendtgørelse om krydsoverensstemmelse 1) 1) I medfør af 1, stk. 1, og 4, stk. 1, i lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om markedsordninger for landbrugsvarer mv. (bemyndigelsesloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 297 af 28. april 2004, fastsættes efter bemyndigelse: Kapitel 1 Indledning og definitioner 1. Bekendtgørelsen fastlægger de krav, for hvilke reglerne omfattet af krydsoverensstemmelse, i forbindelse med støtteordninger til landbrugere, finder anvendelse samt om kontrol heraf. Stk. 2. De krav, der indgår i krydsoverensstemmelse, fremgår af bilag 1 til denne bekendtgørelse. Stk. 3. Hvor der i det følgende henvises til manglende overholdelse, forstås manglende overholdelse af krydsoverensstemmelseskravene i bilag 1 til denne bekendtgørelse. Stk. 4. Hvor der i det følgende henvises til støtte, forstås støtte til landbrugere efter enkeltbetalingsordningen og andre direkte betalinger, jf. bilag I til Rådets forordning (EF) nr. 1782/2003 af 29. september Stk. 5. Hvor der i det følgende henvises til støtteordning, forstås de støtteordninger, der er nævnt i bilag I til Rådets forordning (EF) nr. 1782/2003 af 29. september Stk. 6. Hvor der i det følgende henvises til ansøgning om støtte, forstås de ansøgninger, der indgives med henblik på udbetaling af støtte efter enkeltbetalingsordningen og andre direkte betalinger, jf. bilag I til Rådets forordning (EF) nr. 1782/2003 af 29. september Kapitel 2 Almindelige bestemmelser om krydsoverensstemmelse 2. Landbrugere, der ansøger om støtte, skal overholde kravene i bilag 1 på bedriften. Stk. 2. Kontrollen med overholdelse af kravene i bilag 1 foretages af de kontrolmyndigheder, der efter gældende regler er udpeget hertil, jf. bilag 2. Stk. 3. Ressortmyndigheden for de love og bekendtgørelser, der ligger bag krydsoverensstemmelseskravene, fremgår af bilag De i 2, stk. 2 nævnte kontrolmyndigheder indberetter manglende overholdelse af kravene i bilag 1 hos landbrugere, der ansøger om støtte, til Direktoratet for FødevareErhverv. Den manglende overholdelse skal vedrøre en landbrugsaktivitet eller være foregået på et landbrugsareal. Stk. 2. Manglende overholdelse af kravene i bilag 1 kan føre til en procentvis nedsættelse af støtten i det kalenderår, hvor den manglende overholdelse konstateres. Direktoratet træffer i overensstemmelse med fællesskabets bestemmelser herom afgørelse om størrelsen af nedsættelsen. Stk. 3. Hvis den manglende overholdelse er forsætlig, kan direktoratet træffe afgørelse om bortfald af støtten i det kalenderår, hvor den manglende overholdelse konstateres. Vedrører den forsætlige manglende overholdelse en bestemt støtteordning, kan direktoratet træffe afgørelse om at udelukke landbrugeren fra denne støtteordning i det pågæl- 2

3 dende kalenderår. I tilfælde af meget alvorlig, omfattende, varig eller hyppig, forsætlig manglende overholdelse, kan direktoratet desuden træffe afgørelse om at udelukke landbrugeren fra støtteordningen i det efterfølgende år. Stk. 4. Flere overtrædelser af samme krav inden for 3 år betragtes som gentagelse ved direktoratets afgørelse om nedsættelse af støtten. Stk. 5. Det påhviler landbrugeren at yde den nødvendige bistand ved kontrolbesøg, så kontrollen kan gennemføres i overensstemmelse med denne bekendtgørelse. 4. Kontrollen gennemføres i perioden fra den 1. januar til den 31. december. Kapitel 3 Kontrol Kontroludtagning 5. Kontrolmyndigheden udtager årligt på baggrund af en risikoanalyse, jf. bilag 3 til denne bekendtgørelse, minimum én pct. af de bedrifter, for hvilke der er indgivet ansøgning om støtte, og som befinder sig inden for kontrolmyndighedens geografiske område, til krydsoverensstemmelseskontrol. Udtagningen sker på basis af de bedrifter, der ansøger om støtte, og som Direktoratet for FødevareErhverv stiller oplysninger til rådighed om fra 1. januar. Stk. 2. Bortset fra kommunerne, kan en kontrolmyndighed i stedet årligt på baggrund af en risikoanalyse, jf. bilag 3, vælge at udtage det antal bedrifter til kontrol, der svarer til minimum én pct. af de bedrifter, for hvilke der er indgivet ansøgning om støtte, og som er omfattet af de kontrolordninger, der hører under den pågældende myndigheds kompetence. Stk. 3. Kontrolfrekvensen efter stk. 1 og 2 anvendes ikke, hvor en anden minimumsprocent fremgår af eksisterende lovgivning i øvrigt. Stk. 4. De bedrifter, for hvilke der er indgivet ansøgning om støtte, og som direktoratet stiller oplysninger til rådighed om efter stk. 1, fastlægges endeligt efter udløbet af fristen for indgivelse af ansøgninger om støtte, jf. 1, stk. 6. Kontrolmyndigheden kan ved udtagning til kontrol efter stk. 1 og stk. 2 på baggrund af en risikoanalyse foretage udskiftninger i de bedrifter, der er udtaget til kontrol, mod behørig begrundelse og dokumentation. Stk. 5. Bedrifter, for hvilke der er indgivet ansøgning om støtte, og som omfatter produktionsenheder beliggende inden for mere end én kommunes geografiske område, indgår i beregningen af kontrolomfanget efter stk. 1, hos den kommune, der har udtaget bedriften til kontrol. Stk. 6. Kontrolmyndigheden skal hvert år senest den 15. maj meddele direktoratet, hvilke bedrifter kontrolmyndigheden foreløbigt har udtaget til kontrol. Stk. 7. Kontrolmyndigheden forhøjer kontrolfrekvensen det efterfølgende kalenderår, jf. bestemmelserne i Kommissionens forordning (EF) nr. 796/2004, artikel 44, hvis kontrollen viser, at der er en betydelig grad af manglende overholdelse med et givet krydsoverensstemmelsesområde. Stk. 8. Kontrolmyndigheden indberetter den anvendte kontrolfrekvens til Direktoratet for FødevareErhverv umiddelbart efter kontroludtagningen, ligesom det ved årets udgang skal indberettes til direktoratet, hvor stor den endelige kontrolfrekvens var. 6. For bedrifter, der er udtaget til kontrol efter 5, skal kontrolmyndigheden gennemføre kontrol af samtlige krav, der indgår i krydsoverensstemmelse, som kontrol- 3

4 myndigheden er udpeget til at kontrollere, og som kan kontrolleres på den udtagne bedrift. Stk. 2. Den udtagne bedrift omfatter samtlige produktionsenheder under samme CVRnummer. Stk. 3. K ommuner, der som kontrolmyndighed udtager en bedrift til kontrol, og som bliver opmærksom på, at bedriften omfatter produktionsenheder beliggende uden for kommunens geografiske område, orienterer Direktoratet for FødevareErhverv herom. Direktoratet pålægger herefter den eller de andre kommuner, hvor produktionsenhederne er beliggende, at gennemføre kontrol i forhold til disse produktionsenheder. 7. Direktoratet for FødevareErhverv udarbejder i samarbejde med kontrolmyndighederne, samt i fornødent omfang ressortmyndighederne, en vejledning til landbrugerne, der beskriver de krav, der er omfattet af krydsoverensstemmelse. Bedømmelse af kontrolresultater 8. For at sikre en ensartet kontrol af krydsoverensstemmelseskravene og en ensartet vurdering af eventuel manglende overholdelse heraf, udarbejder Direktoratet for FødevareErhverv i samarbejde med de myndigheder, der er ansvarlige for kontrol af bestemmelserne nævnt i bilag III og IV til Rådets forordning (EF) nr. 1782/2003 af 29. september 2003, samt i fornødent omfang ressortmyndighederne, en vejledning til kontrolmyndighederne om bedømmelse af kontrolresultater, herunder vurdering af manglende overholdelse, med udgangspunkt i kravene. Stk. 2. Kontrolmyndigheden anvender for hvert af de tre kriterier alvor, omfang og varighed karaktererne efter stk. 3 ved bedømmelse af de konstaterede forhold. Stk. 3. De tre kriterier bliver bedømt af kontrolmyndigheden efter følgende 4 trins skala: 1) Karakteren 1: Anvendes, hvor den manglende overholdelse af et krav ligger inden for en tolerancegrænse, fastlagt i retsgrundlaget for det pågældende krav. 2) Karakteren 2: Anvendes, hvor det vurderes, at den manglende overholdelse af et krav kun har lille betydning i forhold til formålet med det pågældende krav. 3) Karakteren 3: Anvendes, hvor det vurderes, at den manglende overholdelse af et krav har væsentlig betydning i forhold til formålet med det pågældende krav. 4) Karakteren 4: Anvendes, hvor det vurderes, at den manglende overholdelse af et krav har meget stor betydning i forhold til formålet med det pågældende krav. 9. Forud for indberetningen foretager kontrolmyndigheden høring af landbrugeren om resultaterne af kontrollen, herunder bedømmelsen i henhold til 8. Kontrolmyndigheden oplyser i den forbindelse ansøgeren om, at alle oplysninger fremkommet i forbindelse med kontrollen, herunder ansøgerens eventuelle høringssvar, vil blive indberettet til Direktoratet for FødevareErhverv og indgå ved direktoratets beregning af støtten. Før kontrolresultatet indberettes til direktoratet korrigerer kontrolmyndigheden, under hensyntagen til høringssvaret, i relevant omfang kontrolresultatet. Stk. 2. Kontrolresultatet skal fremgå af en kontrolrapport vedlagt relevant dokumentation. Kontrolrapporten skal indeholde de oplysninger, der fremgår af bilag 4 til denne bekendtgørelse. Indberetning af kontrolresultater 10. Kontrolmyndigheden indberetter kontrolresultater for alle krav, der indgår i krydsoverensstemmelse, til Direktoratet for FødevareErhverv. 4

5 Stk. 2. Hvor bedriften på forhånd er udtaget til kontrol efter 5, indberetter kontrolmyndigheden alle resultater af kontrollen til direktoratet, også i de tilfælde, hvor kravene er overholdt. Stk. 3. Hvor kontrolmyndigheden i forbindelse med anden kontrol end kontrol udtaget efter 5 bliver bekendt med manglende overholdelse af krav, der indgår i krydsoverensstemmelse, indberetter kontrolmyndigheden alene den manglende overholdelse til direktoratet. Stk. 4. Kontrolrapporten indberettes på web-adressen Høringssvar fra ansøgeren, jf. 9, stk. 1, skal indsendes til direktoratet. Indberetningen af kontrolresultatet skal ske senest 2 måneder efter afslutningen af kontrollen på bedriften. Stk. 5. Hvis kontrolmyndigheden er blevet nægtet adgang til kontrol vedrørende krydsoverensstemmelse, indberetter kontrolmyndigheden dette til direktoratet. Kapitel 4 Kvalitetssikring 11. Kontrolmyndighederne skal have et kvalitetssikringssystem for kontrollen med krydsoverensstemmelse. Kvalitetssikringssystemet skal opfylde kravene, der fremgår af bilag 5 til denne bekendtgørelse. Stk. 2. Dokumentation for kontrolmyndighedens kvalitetssikringssystem skal forelægges Direktoratet for FødevareErhverv, såfremt direktoratet anmoder herom. Kapitel 5 Klage 12. Fødevareministeriet hører, i forbindelse med klager over afgørelser om reduktion af støtten som følge af manglende overholdelse, de myndigheder, der er ansvarlige for kontrollen eller implementeringen af bestemmelserne nævnt i bilag III og IV til Rådets forordning (EF) nr. 1782/2003 af 29. september Kapitel 6 Ikrafttrædelse og ophør 13. Bekendtgørelsen træder i kraft den 31. marts Stk. 2. Bekendtgørelse nr af 22. december 2004 om kontrol med krydsoverensstemmelse i forbindelse med direkte støtte til landbrugere ophæves. Bekendtgørelsen finder dog fortsat anvendelse for 2005 og Bekendtgørelsen finder endvidere anvendelse for 2007, indtil nærværende bekendtgørelse træder i kraft. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, den 22. marts 2007 Arent B. Josefsen /Knud Mortensen 5

6 Bilag 1 Oversigt over krav, der indgår i krydsoverensstemmelse Kravene er indeholdt i nedennævnte bestemmelser eller bestemmelser, der afløser disse. Krydsoverensstemmelsesområde 1: Miljø Stoffer, produkter og materialer, der kan forurene grundvand, jord, undergrund Lovbekendtgørelse nr af 22. december 2006 om miljøbeskyttelse 19 stk. 1 og 2. Anvendelse af affald til jordbrugsformål Bekendtgørelse nr af 13. december 2006 om anvendelse af affald til jordbrugsformål 20 stk. 1 og 26 for så vidt angår spildevand fra offentlige spildevandsanlæg samt slam fra private rensningsanlæg til behandling af husspildevand. Udbringning af affald til jordbrugsformål Bekendtgørelse nr af 13. december 2006 om anvendelse af affald til jordbrugsformål for så vidt angår spildevand fra offentlige spildevandsanlæg samt slam fra private rensningsanlæg til behandling af husspildevand. Gødskningsformål, gødningsplanlægning, gødningsregnskab, gødskningsbehov og markplan Bekendtgørelse nr af 13. december 2006 om anvendelse af affald til jordbrugsformål 21 for så vidt angår spildevand fra offentlige spildevandsanlæg samt slam fra private rensningsanlæg til behandling af husspildevand. Maksimale udspredningsmængder for affald Bekendtgørelse nr af 13. december 2006 om anvendelse af affald til jordbrugsformål 22 for så vidt angår spildevand fra offentlige spildevandsanlæg samt slam fra private rensningsanlæg til behandling af husspildevand. Hygiejniske restriktioner for anvendelse af affald Bekendtgørelse nr af 13. december 2006 om anvendelse af affald til jordbrugsformål 27 for så vidt angår spildevand fra offentlige spildevandsanlæg samt slam fra private rensningsanlæg til behandling af husspildevand. 6

7 Indretning af stalde og lignende ved erhvervsmæssigt dyrehold Bekendtgørelse nr af 19. december 2006 om husdyrbrug og dyrehold for mere end 3 dyreenheder, husdyrgødning, ensilage m.v., 4, 18 og 19, 21, stk. 1 samt 22 for så vidt angår forurening af grundvand og overfladevand. Opbevaringskapacitet for husdyrgødning ved erhvervsmæssigt dyrehold Bekendtgørelse nr af 19. december 2006 om husdyrbrug og dyrehold for mere end 3 dyreenheder, husdyrgødning, ensilage m.v., 6. Opbevaring af fast husdyrgødning Bekendtgørelse nr af 19. december 2006 om husdyrbrug og dyrehold for mere end 3 dyreenheder, husdyrgødning, ensilage m.v., 8, 10, stk. 1, 11 og 20, 21, stk. 1-2 samt 22 for så vidt angår forurening af grundvand og overfladevand. Opbevaring af kompost og fast husdyrgødning Bekendtgørelse nr af 19. december 2006 om husdyrbrug og dyrehold for mere end 3 dyreenheder, husdyrgødning, ensilage m.v., 9, dog undtaget kravet om, at kompostlaget skal være overdækket med kompostdug eller lufttæt materiale, og 8, stk. 1 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug for så vidt angår afstandskravene til enkelt vandindvindingsanlæg, fælles vandindvindingsanlæg og vandløb (herunder dræn) og søer. Opbevaring af ensilage Bekendtgørelse nr af 19. december 2006 om husdyrbrug og dyrehold for mere end 3 dyreenheder, husdyrgødning, ensilage m.v., 12 og 13, 21, stk. 1 og 3 samt 22 for så vidt angår forurening af grundvand og overfladevand. Opbevaring af flydende gødning, samt ensilagesaft og spildevand Bekendtgørelse nr af 19. december 2006 om husdyrbrug og dyrehold for mere end 3 dyreenheder, husdyrgødning, ensilage m.v., 15, stk. 1, 21, stk. 1 samt 22 for så vidt angår forurening af grundvand og overfladevand. Udbringningsperioder for husdyrgødning Bekendtgørelse nr af 19. december 2006 om husdyrbrug og dyrehold for mere end 3 dyreenheder, husdyrgødning, ensilage m.v., 25. Udbringningsmetode for husdyrgødning på ubevoksede arealer Bekendtgørelse nr af 19. december 2006 om husdyrbrug og dyrehold for mere end 3 dyreenheder, husdyrgødning, ensilage m.v., 26, stk. 1. 7

8 Udbringnings- og arealrestriktioner for gødskning Bekendtgørelse nr af 19. december 2006 om husdyrbrug og dyrehold for mere end 3 dyreenheder, husdyrgødning, ensilage m.v., 26, stk meter bræmmer langs naturlige vandløb og søer Lovbekendtgørelse nr. 882 af 18. august 2004 om vandløb, 69, stk. 1, for så vidt angår dyrkning, jordbehandling og plantning. Udarbejdelse af gødningsregnskaber Lovbekendtgørelse nr. 767 af 8. juli , stk. 1 og 4 (planperioden 2005/2006) og bekendtgørelse nr. 975 af 25. september (planperioden 2006/2007). Afsætning af husdyrgødning Lovbekendtgørelse nr. 767 af 8. juli , stk. 4 (planperioden 2005/2006) og lovbekendtgørelse nr. 757 af 29. juni , stk. 4 (planperioden 2006/2007). Ligevægten mellem virksomhedens kvælstofforbrug og behov Lovbekendtgørelse nr. 767 af 8. juli (planperioden 2005/2006) og lovbekendtgørelse nr. 757 af 29. juni (planperioden 2006/2007). Maksimale lagre af husdyrgødning Bekendtgørelse nr. 744 af 19. juli 2005 om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække i planperioden 2005/06, 15, stk. 2 og 3. Etablering af plantedække Bekendtgørelse nr. 975 af 25. september 2006 om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække i planperioden 2006/2007, 26, stk Grænser for tildeling af husdyrgødning (harmonireglerne) Bekendtgørelse nr af 19. december 2006 om husdyrbrug og dyrehold for mere end 3 dyreenheder, husdyrgødning, ensilage m.v., 27, 28 og 30. Beskyttelse af naturtyper beliggende i et Natura 2000 område Lovbekendtgørelse nr. 884 af 18. august 2004 om naturbeskyttelse, 3, stk. 1-3 for så vidt arealet er beliggende inden for internationale naturbeskyttelsesområder, habitatområder hhv. fuglebeskyttelsesområder 2). 8

9 Beskyttelse af klitfredede arealer beliggende i et Natura 2000 område Lovbekendtgørelse nr. 884 af 18. aug om naturbeskyttelse, 8, stk. 1, og bekendtgørelse nr af 11. december 2006 om klitfredning, 1, stk. 1, for så vidt arealet er beliggende inden for internationale naturbeskyttelsesområder, habitatområder henholdsvis fuglebeskyttelsesområder 2). Beskyttelse af strandbredder beliggende i et Natura 2000 område Lovbekendtgørelse nr. 884 af 18. august 2004 om naturbeskyttelse, 15, stk. 1, for så vidt arealet er beliggende inden for internationale naturbeskyttelsesområder, habitatområder henholdsvis fuglebeskyttelsesområder 2). Beskyttelse af arealer i ydre koge i Tøndermarsken beliggende i et Natura 2000 område Lovbekendtgørelse nr. 885 af 18. august 2004 om beskyttelse af de ydre Koge i Tøndermarsken, 10-12, 16, stk. 1 og 2, 17, stk. 1 og 2, 18, stk. 1, 19, stk. 1 og 20 for så vidt arealet er beliggende inden for internationale naturbeskyttelsesområder, habitatområder henholdsvis fuglebeskyttelsesområder 2). Beskyttelse af reder og redetræer Bekendtgørelse nr. 152 af 20. februar 2004 om jagttid for visse pattedyr og fugle m.v., 5. Anvendelse af fælder Bekendtgørelse nr. 869 af 10. oktober 2003 om vildtskader, 16, stk. 1 og 2. Om fredskovpligtige arealer beliggende i et Natura 2000 område Lov nr. 453 af 9. juni 2004 om skove, 8, nr. 4, 1. pkt. og 11 og 28. Krydsoverensstemmelsesområde 2: Folkesundhed, dyresundhed og plantesundhed Øremærkning af kreaturer med godkendte øremærker Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1760/2000 af 17. juli 2000 om indførelse af en ordning for identifikation og registrering af kvæg og om mærkning af oksekød og oksekødsprodukter, art. 4, Rådets direktiv 92/102/EØF, art. 5 som ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 911/2004 af 29. april 2004 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1760/2000 for så vidt angår øremærker, pas og bedriftslister, art. 1, 3 og 4 samt Kommissionens forordning (EF) nr. 509/1999 af 8. marts 1999 om forlængelse af maksimumsfristen for øremærkning af bisonokser (arten Bison bison spp.). Bekendtgørelse nr af 10. november 2005 om mærkning, registrering og flytning af kvæg, svin, får og geder, 1, stk. 13, 2 og 8, stk. 1 og 2. Indberetning af kvæg og deres flytninger samt førelse af besætningsregister Kommissionens forordning (EF) nr. 911/2004 af 29. april 2004 om gennemfø- 9

10 relse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1760/2000 for så vidt angår øremærker, pas og bedriftslister, art. 8 og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1760/2000 af 17. juli 2000 om indførelse af en ordning for identifikation og registrering af kvæg og om mærkning af oksekød og oksekødsprodukter, art. 7. Bekendtgørelse nr af 10. november 2005 om mærkning, registrering og flytning af kvæg, svin, får og geder, 12, 20 og 21, dog undtaget indberetning om tilstand i 12, stk. 2, nr. 3. Registrering i det centrale husdyrbrugsregister CHR Bekendtgørelse nr. 815 af 14. juli 2006 om registrering af husdyrbrug i CHR, 3 og 4, stk. 1, nr Øremærkning af får og geder med godkendte øremærker Bekendtgørelse nr af 10. november 2005 om mærkning, registrering og flytning af kvæg, svin, får og geder, 1, stk. 13, 4, dog undtaget kravet om, at får og geder skal mærkes inden de flyttes fra oprindelsesbesætningen og senest 60 dage efter fødsel, idet denne frist forlænges til 6 måneder efter dyrets fødsel, og 8, stk. 1 og 2. Indberetning af får og geder og deres flytninger samt førelse af besætningsregister Bekendtgørelse nr af 10. november 2005 om mærkning, registrering og flytning af kvæg, svin, får og geder, 18, 20 og 23. Anmeldelse af mistanke om BSE hos et kreatur Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 af 22. maj 2001 om fastsættelse af regler for forebyggelse af, kontrol med og udryddelse af visse transmissible spongiforme encephalopatier, art. 11. Bekendtgørelse nr. 800 af 13. juli 2006 om overvågning og bekæmpelse af BSE hos kvæg, 3. Anmeldelse af mistanke om TSE hos et får eller en ged Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 af 22. maj 2001 om fastsættelse af regler for forebyggelse af, kontrol med og udryddelse af visse transmissible spongiforme encephalopatier, art. 11. Bekendtgørelse nr. 930 af 7. september 2006 om overvågning og bekæmpelse af TSE hos får og geder, 3. Regler for kvægbesætninger under offentligt tilsyn på grund af mistanke om BSE eller fund af BSE Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 af 22. maj 2001 om fastsættelse af regler for forebyggelse af, kontrol med og udryddelse af visse transmissible spongiforme encephalopatier, art. 12 og

11 Bekendtgørelse nr. 800 af 13. juli 2006 om overvågning og bekæmpelse af BSE hos kvæg, 26 stk. 1 og 6. Regler for besætninger under offentligt tilsyn på grund af mistanke om TSE eller fund af TSE hos et får eller en ged Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 af 22. maj 2001 om fastsættelse af regler for forebyggelse af, kontrol med og udryddelse af visse transmissible spongiforme encephalopatier, art. 12 og 13. Bekendtgørelse nr. 930 af 7. september 2006 om overvågning og bekæmpelse af TSE hos får og geder, 18 og 19. Samhandel med får og geder Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 af 22. maj 2001 om fastsættelse af regler for forebyggelse af, kontrol med og udryddelse af visse transmissible spongiforme encephalopatier, art. 15. Bekendtgørelse nr af 13. december 2004 om samhandel indenfor den Europæiske Union med får og geder samt indførsel af får og geder fra tredjelande, 5, stk. 1, punkt 5, stk. 3 og 4 og 7, stk. 1 og 2 samt bekendtgørelse nr. 774 af 29. august 2001 om veterinærkontrol ved ind - og udførsel af levende dyr, 4, stk. 1, 5, stk. 1 og 2, 8 og 10, stk. 1. Tilkald af dyrlæge ved mistanke om mund og klovesyge Bekendtgørelse nr af 10. december 2004 om bekæmpelse af mund og klovesyge, 2, stk. 1 og 2. Tilkald af dyrlæge ved mistanke om smitsomt blæreudslet (SVD) hos svin Bekendtgørelse nr. 141 af 6. marts 2003 om bekæmpelse af smitsom blæreudslet hos svin, 3, stk. 1 og 2. Tilkald af dyrlæge ved mistanke om bluetongue hos får, geder og kreaturer Bekendtgørelse nr. 97 af 20. februar 2002 om bekæmpelse af bluetongue, 2, stk. 1 og 3. Veterinære lægemidler Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed, art. 14, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne, bilag 1, del A, II, nr. 4 g og j, jf. art. 4, stk. 1, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 af 29. april 2004 om særlige hygiejnebestemmelser for animalske fødevarer, bilag III, afsnit IX, kap. I, I, nr.1 d og e, jf. art. 3, stk. 1, Rådets direktiv Direktiv 1996/22/EF Celex no L

12 :DA:HTML""> 96/22/EØF om forbud mod anvendelse af visse stoffer med hormonal eller thyreostatisk virkning og af beta-agonister i husdyrbrug m.m. samt Rådets direktiv Direktiv 1996/23/EF Celex no L0023 :DA:HTML""> 96/23/EØF om de kontrolforanstaltninger, der skal iværksættes for visse stoffer og restkoncentrationer heraf i levende dyr og produkter heraf m.m. Bekendtgørelse nr. 909 af 29. august 2006 om dyreejeres anvendelse af lægemidler til dyr og fødevarevirksomheders egenkontrol med restkoncentrationer 13, 14 og 16. Foder må ikke være farligt, håndtering af foderlægemidler, farlige stoffer og affald Europaparlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. jan om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed, art. 15 og 20, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne, bilag I, del A, II, nr. 5 f, jf. art. 4, stk. 1 samt Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 183/2005 af 12. januar 2005 om krav til foderstofhygiejne, bilag I, del A, I, nr. 4 e, jf. art. 5, stk. 1 og bilag III, nr. 1 og 2, jf. art. 5, stk. 5. Bekendtgørelse nr af 23. oktober 2006 om foder og foderstofvirksomheder, 2, 3 og 8. Anvendelse af forblandinger eller fodertilsætningsstoffer i ren form Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. jan om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed, artikel 17, stk. 1, Europaparlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1831/2003 af 22. september 2003 om fodertilsætningsstoffer, art. 3, stk. 1 samt Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne, bilag I, del A, II, nr. 4 j, jf. art. 4, stk. 1. Bekendtgørelse nr af 23. oktober 2006 om foder og foderstofvirksomheder, 2 og 23, stk. 1. Forbud vedrørende animalsk protein Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. jan om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed, art. 20 og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 af 22. maj 2001 om fastsættelse af regler for forebyggelse af, kontrol med og udryddelse af visse transmissible spongiforme encephalopatier, art. 7. Bekendtgørelse nr af 23. oktober 2006 om foder og foderstofvirksomheder, 2, 3 og 8. Anvendelse og/eller besiddelse af plantebeskyttelsesmidler Bekendtgørelse nr. 533 af 18. juni 2003 om bekæmpelsesmidler 4 stk. 1, jf. 12

13 lovbekendtgørelse nr af 22. december 2006 om kemiske stoffer og produkter 33 stk. 1. Brugen af plantebeskyttelsesmidler skal listes i en sprøjtejournal, og midlerne må kun anvendes på de afgrøder og i de doseringer, de er godkendt til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne, bilag I, del A, II, nr. 5 h og III, nr. 9 a, jf. art. 4, stk. 1. Lovbekendtgørelse nr af 22. december 2006 om kemiske stoffer og produkter 10 stk. 2, jf. 35 stk. 5, 2. pkt., jf. 59 stk. 1 nr. 9. Håndtering af affald fra medicinanvendelse Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne, bilag I, del A, II, nr. 4 g, jf. art. 4, stk. 1 Bekendtgørelse nr. 909 af 29. august 2006 om dyreejeres anvendelse af lægemidler til dyr og fødevarevirksomheders egenkontrol med restkoncentrationer 9, stk. 1, jf. 5, stk. 2. Tilbagetrækning af sundhedsskadelige fødevarer samt afhjælpning af problemer, konstateret ved offentlig kontrol Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed, art. 19 og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne, bilag I, del A, II, nr. 6, jf. art. 4, stk. 1. Forebyggelse af indslæbning og spredning af smitsomme sygdomme, der kan overføres til mennesker gennem fødevarer Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne, bilag I, del A, II, pkt. 4 g og h, jf. art. 4, stk. 1. Sporbarhed af dyr og fødevarer Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed, art. 18 og Rådets direktiv Direktiv 1992/102/EØF Celex no L0102 :DA:HTML""> 92/102/EØF om identifikation og registrering af dyr. Bekendtgørelse nr af 10. november 2005 om mærkning, registrering og flytning af kvæg, svin, får og geder, 3, 8, 20 og

14 Journaler til dyr og fødevarer Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne, bilag I, del A, III, nr. 8 b, d og e, jf. art. 4, stk. 1. Sundhedskrav for produktion af mælk Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed, art. 14 og Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 853/2004 af 29. april 2004 om særlige hygiejnebestemmelser for animalske fødevarer, bilag III, afsnit IX, kap. I, del 1, nr. 1, b og c samt nr. 5, jf. art. 3, stk. 1. Brucellose og tuberkulose i mælkeleverende besætninger Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 853/2004 af 29. april 2004 om særlige hygiejnebestemmelser for animalske fødevarer, bilag III, afsnit IX, kap. I, I, nr. 2 a i-iii, nr. 2 b i-ii, nr. 2 c, nr. 3 a, b og c, nr. 4 og 5, jf. art. 3, stk. 1. Bekendtgørelse nr. 306 af 3. maj 2000 om kvægtuberkulose, samt bekendtgørelse nr. 305 af 3. maj 2000 om brucellose (smitsom kalvekastning) hos kvæg samt bekendtgørelse nr. 739 af 21. august 2001 om brucellose hos får og geder. Lokaler og udstyr til mælkeproduktion Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 af 29. april 2004 om særlige hygiejnebestemmelser for animalske fødevarer, bilag III, afsnit IX, kap. I, del II A, nr. 1, 2, 3 og 4, jf. art. 3, stk. 1. Hygiejne under malkning og indsamling Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 853/2004 af 29. april 2004 om særlige hygiejnebestemmelser for animalske fødevarer, bilag III, afsnit IX, kap. I, del II, afsnit B, nr. 1 a og d, nr. 2 og nr. 4, jf. art. 3, stk. 1. Æg til konsum Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 853/2004 af 29. april 2004 om særlige hygiejnebestemmelser for animalske fødevarer, bilag III, afsnit X, kap. I, nr. 1, jf. art. 3, stk. 1. Anvendelse af biocider og journal over biocider Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne, bilag I, del A, II, nr. 5 h og III, nr. 9 a, jf. art. 4, stk. 1 samt Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 183/2005 af 12. januar 2005 om krav til foderstofhygiejne, bilag I, del A, II, nr. 2 a, jf. art. 5, stk. 1. Bekendtgørelse nr af 23. oktober

15 Sporbarhed Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne, bilag I, del A, III, nr. 8 a, jf. art. 4, stk. 1. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed, art. 18 og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 183/2005 af 12. januar 2005 om krav til foderstofhygiejne, bilag I, del A, II, nr. 2 e. og art. 5, stk. 6, jf. art. 5, stk. 1. Bekendtgørelse nr af 23. oktober Journal over analyseresultater Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne, bilag I, del A, III, nr. 9 c, jf. art. 4, stk. 1 og Europa- Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 183/2005 af 12. januar 2005 om krav til foderstofhygiejne, bilag I, del A, I, nr. 4 g, jf. art. 5, stk. 1. Bekendtgørelse nr af 23. oktober Afhjælpende foranstaltninger, når der konstateres problemer ved den offentlige kontrol Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne, bilag I, del I Hygiejnebestemmelser, jf. II, 6. Journal over anvendelse af genetisk modificeret frø (GMO-frø) Europaparlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 183/2005 af 12. januar 2005 om krav til foderstofhygiejne, bilag I, del A, II journaler (planteavl), jf. 4, b. Bekendtgørelse nr af 23. oktober Krydsoverensstemmelsesområde 3: Dyrevelfærd Alle landbrugsdyr, personale Bekendtgørelse nr. 707 af 18. juli 2000 om mindstekrav til beskyttelse af landbrugsdyr, 3. Alle landbrugsdyr, tilsyn Bekendtgørelse nr. 707 af 18. juli 2000 om mindstekrav til beskyttelse af landbrugsdyr, 4-5. Alle landbrugsdyr, optegnelser Bekendtgørelse nr. 707 af 18. juli 2000 om mindstekrav til beskyttelse af landbrugsdyr, 6. 15

16 Alle landbrugsdyr, bevægelsesfrihed Lovbekendtgørelse nr. 344 af 13. maj 2005 af dyreværnsloven, 3, stk. 1 og 2. Alle landbrugsdyr, rum og bygninger til husning af dyr Bekendtgørelse nr. 707 af 18. juli 2000 om mindstekrav til beskyttelse af landbrugsdyr, Alle landbrugsdyr, der holdes udendørs Bekendtgørelse nr. 707 af 18. juli 2000 om mindstekrav til beskyttelse af landbrugsdyr, 11. Alle landbrugsdyr, automatiseret eller mekanisk udstyr Bekendtgørelse nr. 707 af 18. juli 2000 om mindstekrav til beskyttelse af landbrugsdyr, Alle landbrugsdyr, vand, foder og andre stoffer Lovbekendtgørelse nr. 344 af 13. maj 2005 af dyreværnsloven, 2 og bekendtgørelse nr. 707 af 18. juli 2000 om mindstekrav til beskyttelse af landbrugsdyr, Alle landbrugsdyr, avlsmetoder Bekendtgørelse nr. 707 af 18. juli 2000 om mindstekrav til beskyttelse af landbrugsdyr, Alle landbrugsdyr, operative indgreb Bekendtgørelse nr. 344 af 13. maj 2005 af dyreværnsloven med senere ændringer, 14, stk. 1-2, bekendtgørelse nr. 324 af 6. maj 2003 om halekupering og kastration af dyr med senere ændringer, 1, stk. 1-2, 2-3, 5, stk. 1, 6 og 8-9, bekendtgørelse nr. 828 af 7. november 1997 om afhorning af dyr, 1-3, bekendtgørelse nr af 17. december 2001 om hold af slagtekyllinger og rugeægsproduktion med senere ændringer 16, stk. 1-2 og 17-18, bekendtgørelse nr. 533 af 17. juni 2002 om beskyttelse af æglæggende høner med senere ændringer, 10-11, og bekendtgørelse nr. 300 af 1. juli 1951 om øremærkning af dyr, 1-2. Kalve, arealkrav og enkeltbokse ændringer, 2 a, 3, 4, stk. 1, 2. pkt. og stk. 2, dog undtaget de skærpede, nationale krav i 3 til areal for kalve på over 200 kg. 16

17 Kalve, materialer, der anvendes til stalde ændringer, 6. Kalve, elektriske installationer Bekendtgørelse nr. 344 af 13. maj 2005 af dyreværnsloven med senere ændringer, 1-3. Kalve, isolering, opvarmning og ventilation ændringer, 7. Kalve, automatiseret eller mekanisk udstyr ændringer, 8. Kalve, belysning ændringer, 9. Kalve, tilsyn, herunder pasning og pleje ændringer, 10, stk. 1, stk. 2, 1. pkt. og stk. 3. Kalve, bevægelsesfrihed ændringer, 11. Kalve, fastbinding ændringer, 5. Kalve, rengøring og desinfektion ændringer, 13. Kalve, gulve og lejearealer ændringer, 14, stk. 1, og stk. 2, pkt. 17

18 Kalve, foder ændringer, 15, stk. 1, og stk. 3-4, dog undtaget de skærpede, nationale krav i 15, stk. 3, 2. pkt., til fiberholdigt foder. Kalve, fodring ændringer, 16. Kalve, vand ændringer, 17, dog ikke de skærpede, nationale krav til vanding. Kalve, udstyr til fodring og vand ændringer, 18, stk. 1. Kalve, råmælk til kalve ændringer, 15, stk. 2. Svin, arealkrav Lov nr. 404 af 26. juni 1998 indendørs hold af drægtige søer og gylte med senere ændringer, 6, stk. 1-2 og 7 a, stk. 2 og bekendtgørelse nr. 323 af 6. maj 2003 om beskyttelse af svin med senere ændringer, 4-5. Svin, opbinding Bekendtgørelse nr. 323 af 6. maj 2003 om beskyttelse af svin med senere ændringer, 6. Svin, drægtige søer og gylte i flok Lov nr. 404 af 26. juni 1998 indendørs hold af drægtige søer og gylte med senere ændringer, 5, 1. pkt., og 6, stk. 3. Svin, rodematerialer til søer og gylte Lov nr. 404 af 26. juni 1998 indendørs hold af drægtige søer og gylte med senere ændringer, 9, og bekendtgørelse nr. 323 af 6. maj 2003 om beskyttelse af svin med senere ændringer, 20, stk

19 Svin, fodersystem til søer og gylte i flok Bekendtgørelse nr. 323 af 6. maj 2003 om beskyttelse af svin med senere ændringer, 18, stk. 2. Svin, foder Lov nr. 404 af 26. juni 1998 indendørs hold af drægtige søer og gylte med senere ændringer, 9 a og bekendtgørelse nr. 323 af 6. maj 2003 om beskyttelse af svin med senere ændringer, 17 og 21. Svin, isolation af svin Lov nr. 404 af 26. juni 1998 om indendørs hold af drægtige søer og gylte med senere ændringer, 5, 2. pkt. og bekendtgørelse nr. 323 af 6. maj 2003 om beskyttelse af svin med senere ændringer, 10, stk. 3 og 11. Svin, støjniveau Bekendtgørelse nr. 323 af 6. maj 2003 om beskyttelse af svin med senere ændringer, 7. Svin, belysning Bekendtgørelse nr. 323 af 6. maj 2003 om beskyttelse af svin med senere ændringer, 8. Svin, indretning af stalde Bekendtgørelse nr. 323 af 6. maj 2003 om beskyttelse af svin med senere ændringer, 12 og 25. Svin, rodematerialer til svin Lov nr. 104 af 14. februar 2000 om indendørs hold af smågrise, avls- og slagtesvin med senere ændringer, 5, bekendtgørelse nr. 323 af 6. maj 2003 om beskyttelse af svin med senere ændringer, 20, stk. 1 og lov nr. 173 af 19. marts 2001 om udendørs hold af svin, 13, 2. led. Svin, gulvflader Bekendtgørelse nr. 323 af 6. maj 2003 om beskyttelse af svin med senere ændringer, 16, stk. 1. Svin, fodring Bekendtgørelse nr. 323 af 6. maj 2003 om beskyttelse af svin med senere ændringer, 18, stk

20 Svin, vand Bekendtgørelse nr. 323 af 6. maj 2003 om beskyttelse af svin med senere ændringer, 19 og lov nr. 173 af 19. marts 2001 om udendørs hold af svin, 12, 1. led. Svin, operative indgreb Bekendtgørelse nr. 344 af 13. maj 2005 af dyreværnsloven med senere ændringer, 16, bekendtgørelse nr. 323 af 6. maj 2003 om beskyttelse af svin med senere ændringer, 13, 22 og 32, bekendtgørelse nr. 324 af 6. maj 2003 om halekupering og kastration af dyr med senere ændringer, 4 og 7. Svin, særlige bestemmelser for orner Bekendtgørelse nr. 323 af 6. maj 2003 om beskyttelse af svin med senere ændringer, 22, stk. 1, 1. pkt. og stk. 2. Svin, særlige bestemmelser for søer og gylte Bekendtgørelse nr. 323 af 6. maj 2003 om beskyttelse af svin med senere ændringer, 23-24, 26, stk. 2 og Svin, særlige bestemmelser for pattegrise Bekendtgørelse nr. 323 af 6. maj 2003 om beskyttelse af svin med senere ændringer, 30, stk. 1, 1. pkt. og 31 og 33. Svin, særlige bestemmelser for fravænnede grise og avls-/fedesvin Bekendtgørelse nr. 323 af 6. maj 2003 om beskyttelse af svin med senere ændringer, 10, stk. 1-2, og 34. Krydsoverensstemmelsesområde 4: God landbrugs- og miljømæssig stand Etablering af plantedække på udtagne og landbrugsarealer, der ikke dyrkes Bekendtgørelse nr af 19. december 2006 om direkte støtte til landbrugere efter enkeltbetalingsordningen, 19. Vedligeholdelse af udtagne arealer samt landbrugsarealer, der ikke dyrkes Bekendtgørelse nr af 19. december 2006 om direkte støtte til landbrugere efter enkeltbetalingsordningen, 20. Plantedække på udtagne arealer samt landbrugsarealer, der ikke dyrkes Bekendtgørelse nr af 19. december 2006 om direkte støtte til landbrugere efter enkeltbetalingsordningen,

21 Plantebeskyttelse, gødskning og kunstvanding på udtagne arealer samt landbrugsarealer, der ikke dyrkes Bekendtgørelse nr af 19. december 2006 om direkte støtte til landbrugere efter enkeltbetalingsordningen, 22. Vedligeholdelse af plantedækket på permanente græsarealer Bekendtgørelse nr af 19. december 2006 om direkte støtte til landbrugere efter enkeltbetalingsordningen, 20, stk.1. 2) Jf. bekendtgørelse nr. 477 af 7. juni 2003 om afgrænsning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder med senere ændringer. 21

22 Bilag 2 Oversigt over ressort- og kontrolmyndigheder for krydsoverensstemmelseskravene Krav Kontrolmyndighed Ressortmyndighed Miljø Kommunalbestyrelsen Miljøstyrelsen Kommunalbestyrelsen Skov- og Naturstyrelsen Plantedirektoratet Plantedirektoratet 1.22 Plantedirektoratet Skov- og Naturstyrelsen 1.23 Kommunalbestyrelsen Skov- og Naturstyrelsen Miljøministeriets Miljøcenter Skov- og Naturstyrelsen 1.26 Kommunalbestyrelsen Skov- og Naturstyrelsen Plantedirektoratet Skov- og Naturstyrelsen 1.29 Skov- og Naturstyrelsen Skov- og Naturstyrelsen Sundhed Fødevarestyrelsen Fødevarestyrelsen 2.3 Fødevarestyrelsen Fødevarestyrelsen Plantedirektoratet Fødevarestyrelsen Fødevarestyrelsen Fødevarestyrelsen Plantedirektoratet Plantedirektoratet 2.18 Plantedirektoratet Miljøstyrelsen 2.19 Plantedirektoratet Miljøstyrelsen og Plantedirektoratet Fødevarestyrelsen Fødevarestyrelsen Plantedirektoratet Plantedirektoratet Dyrevelfærd Fødevarestyrelsen Justitsministeriet GLM Plantedirektoratet Direktoratet for FødevareErhverv 22

23 Bilag 3 Risikoanalyse Udvælgelsen af landbrugere til kontrol skal foretages ud fra en risikoanalyse. Der stilles følgende krav til kontrolmyndighedens risikoanalyse: Risikoanalysen skal udarbejdes ud fra gældende lovgivning, såfremt dette er relevant, alternativt ud fra de pågældende krav eller normer. Såfremt risikoanalysen udarbejdes ud fra de relevante krav eller normer kan risikoanalysen basere sig på de enkelte bedrifter eller på bedriftskategorier eller geografiske områder. Hvis kontrolmyndigheden vurderer det er mere effektivt, kan risikoanalysen foretages for virksomheder, særligt slagterier, handlende eller leverandører i stedet for på bedriftsbasis. Risikoanalysen skal være dokumenteret. Risikoanalysen skal opbevares hos kontrolmyndigheden i minimum 5 år. Risikoanalysen skal forelægges Direktoratet for FødevareErhverv, såfremt direktoratet anmoder herom. 23

24 Bilag 4 Kontrolrapporten Kontrolrapporten skal indeholde følgende oplysninger: En generel del, der bl.a. indeholder følgende oplysninger: oplysninger om den landbruger, der er udvalgt til kontrol, herunder navn, bopælsadresse, CVR-nummer samt adresser på eventuelle øvrige ejendomme, der er omfattet af CVR nummeret de tilstedeværende personer (herunder ansøgeren eller dennes repræsentant) angivelse af, om landbrugeren har fået varsel om kontrolbesøget og i givet, hvor langt tid i forvejen En del, der særskilt oplyser om den kontrol, der er foretaget for hver af retsakterne og normerne, og som bl.a. indeholder følgende oplysninger: de krav og normer, kontrollen på stedet omfatter arten og omfanget af den udførte kontrol resultaterne de retsakter og normer for hvilke, der er konstateret manglende overensstemmelse. Det vil sige en opregning af de krav, hvor der var manglende overensstemmelse med angivelse af de retsakter, som kravene udspringer af. Angivelsen af retsakterne skal ske i form af en henvisning til nummereringen af krav i bilag 1 til denne bekendtgørelse. En evalueringsdel med en vurdering af betydningen af den manglende overensstemmelse for hvert krav ud fra kriterierne alvorlighed, omfang og varighed, jf. artikel 7, stk. 1, i Rådets forordning (EF) nr. 1782/2003 af 29. september 2003, og angivelse af eventuelle forhold, der bør medføre en forhøjelse eller reduktion af den nedsættelse, der skal anvendes. I den førstnævnte del anvendes en numerisk skala fra 1 til 4 som anført i 8 i nærværende bekendtgørelse. Kriteriet gentagelse vurderes af Direktoratet for FødevareErhverv. 24

25 Bilag 5 Kvalitetssikringssystem Kontrolmyndighederne har det fulde ansvar for gennemførelsen af deres eget kvalitetssikringssystem for kontrollen med krydsoverensstemmelse, jf. 11 i nærværende bekendtgørelse. Kvalitetssikringssystemet skal dokumentere: 1) kompetencetildeling a. hvem, der er ansvarlig for kontrollen med krydsoverensstemmelse. Hvis kontrollen med krydsoverensstemmelse er uddelegeret til andre, skal der udarbejdes en kontrolaftale. b. hvem, der er ansvarlig for at kvalitetssikre kontrollen med krydsoverensstemmelse. 2) sagsbehandling a. at risikoanalysen opfylder kravene i nærværende bekendtgørelse. b. at udførelsen og indberetningen af kontrollen med krydsoverensstemmelse opfylder kravene i nærværende bekendtgørelse. Såfremt kontrolmyndigheden allerede har et kvalitetssikringssystem, der på tilfredsstillende vis kan bringes i anvendelse, vil dette kunne erstatte det beskrevne system. Jf. bekendtgørelse nr. 477 af 7. juni 2003 om afgrænsning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder med senere ændringer. Officielle noter 1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, som er nødvendige for anvendelsen af følgende forordninger: Rådets forordning (EF) nr. 1782/2003 af 29. september 2003 om fastlæggelse af fælles regler for den fælles landbrugspolitiks ordninger for direkte støtte og om fastlæggelse af visse støtteordninger for landbrugere og om ændring af forordning (EØF) nr. 2019/93, (EF) nr. 1452/2001, (EF) nr. 1453/2001, (EF) 1454/2001, (EF) nr. 1868/94, (EF) nr. 1251/1999, (EF) nr. 1254/1999, (EF) nr. 1673/2000, (EØF) nr. 2358/71 og (EF) nr. 2529/2001, som senest ændret ved Rådets forordning (EF) nr. 2013/2006 af 19. december 2006, Kommissionens forordning (EF) nr. 795/2004 af 21. april 2004 om gennemførelsesbestemmelser til enkeltbetalingsordningen i Rådets forordning (EF) nr. 1782/2003 om fastlæggelse af fælles regler for den fælles landbrugspolitiks ordninger for direkte støtte og om fastlæggelse af visse støtteordninger for landbrugere, som senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 2002/2006 af 21. december 2006, og Kommissionens forordning (EF) Nr. 796/2004 af 21. april 2004 om gennemførelsesbestemmelser vedrørende krydsoverensstemmelse, graduering og det integrerede forvaltnings- og kontrolsystem som omhandlet i Rådets forordning (EF) nr. 1782/2003 om fastlæggelse af fælles regler for den fælles landbrugspolitiks ordninger for direkte støtte og om fastlæggelse af visse støtteordninger for landbrugere, som senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 2025/2006 af 22. december I bekendtgørelsen er medtaget visse bestemmelser fra Kommissionens forordning (EF) nr. 796/2004 af 21. april 2004 om gennemførelsesbestemmelser vedrørende krydsoverensstemmelse, graduering og det integrerede forvaltnings- og kontrolsystem som omhandlet i Rådets forordning (EF) nr. 1782/2003 om fastlæggelse af fælles regler for den fælles landbrugspolitiks ordninger for direkte støtte og om fastlæggelse af visse støtteordninger for landbrugere. Ifølge artikel 249 i EF-traktaten gælder en forordning umiddelbart i hver medlemsstat. Gengivelse af disse bestemmelser er således udelukkende begrundet i praktiske hensyn og berører ikke de nævnte forordningers umiddelbare gyldighed i Danmark. 25

Retteblad nr. 1 af 30. marts 2009 til Vejledning om krydsoverensstemmelse 2009, december 2008 (Landmandsvejledningen)

Retteblad nr. 1 af 30. marts 2009 til Vejledning om krydsoverensstemmelse 2009, december 2008 (Landmandsvejledningen) Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Retteblad nr. 1 af 30. marts 2009 til Vejledning om krydsoverensstemmelse 2009, december 2008 (Landmandsvejledningen) Dette retteblad indeholder

Læs mere

Benchmarking Krydsoverensstemmelse og Branchekode

Benchmarking Krydsoverensstemmelse og Branchekode Benchmarking Krydsoverensstemmelse og Branchekode KO krav og deres sammenhæng til branchekode krav 7.1 Miljø 1.1 Stoffer, produkter og materialer, der kan forurene grundvand, jord, undergrund 1.2 Anvendelse

Læs mere

Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse

Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 008 September 008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Kolofon Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 008 September 008

Læs mere

Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse

Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 008 Maj 008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 008 Maj

Læs mere

Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse

Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 009 December 008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Kolofon Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 009 Denne vejledning

Læs mere

Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse, 2006

Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse, 2006 Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse, 2006 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Titel: Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse, 2006

Læs mere

Retteblad til Vejledning om krydsoverensstemmelse,

Retteblad til Vejledning om krydsoverensstemmelse, Retteblad til Vejledning om krydsoverensstemmelse, januar 2008 Maj 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv RETTEBLAD TIL VEJLEDNING OM KRYDSOVERENSSTEMMELSE

Læs mere

Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse

Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2008 Januar 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning om kontrol med krydsover-ensstemmelse

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2011-12 EUU alm. del Bilag 474 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen/Dyresundhed Sagsnr.: 2011-20-762-000059 Den 8. juni 2012 FVM 038 GRUNDNOTAT TIL

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Kontor for husdyrsundhed/ Dep. 3.1 og 2.1 Sagsnr.: 2008-20-762-01640/ Dep sagsnr. 13650 Den 20. november 2008 Initialer HCHR/MBG/TAER FVM 607 NOTAT TIL FOLKETINGETS

Læs mere

Bekendtgørelse om krydsoverensstemmelse 1)

Bekendtgørelse om krydsoverensstemmelse 1) BEK nr 100 af 30/01/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 3. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-8025-000173 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om slagtepræmie for kvier, tyre og stude 1

Bekendtgørelse om slagtepræmie for kvier, tyre og stude 1 BEK nr 1547 af 11/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 20. december 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-80181-000246 Senere

Læs mere

Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse. December 2009

Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse. December 2009 Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2010 December 2009 Kolofon Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2010 December 2009 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.5.2015 C(2015) 3462 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015 om ændring af delegeret forordning (EU) nr. 639/2014 for så vidt angår betingelserne

Læs mere

Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse. Marts 2010

Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse. Marts 2010 Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2010 Marts 2010 Kolofon Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2010 Marts 2010 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Enhed/Kontor: Fødevarestyrelsen/3.1/2.1 Sagsnr.: 2011-20-221-0104/Dep. sagsnr. 11757 Den 28. september 2011 FVM 929 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

Høring over udkast til bekendtgørelse om krydsoverensstemmelse og Vejledning om krydsoverensstemmelse 2015.

Høring over udkast til bekendtgørelse om krydsoverensstemmelse og Vejledning om krydsoverensstemmelse 2015. Til høringsparterne på vedlagt liste Center for Kontrol Miljø- & Økologikontrol J. nr.: 14-8025-000173 og 14-570-000008 Dato: 27. november 2014 kamhal Høring over udkast til bekendtgørelse om krydsoverensstemmelse

Læs mere

Bekendtgørelse om produktion og markedsføring af økologiske levekyllinger

Bekendtgørelse om produktion og markedsføring af økologiske levekyllinger BEK nr 1112 af 21/11/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Plantedirektoratet, j. nr. 08-0116-000002 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Miljø & Biodiversitet J.nr Ref. JEJENS Den 19/ Notat om udkast til Bekendtgørelse om krydsoverensstemmelse.

Miljø & Biodiversitet J.nr Ref. JEJENS Den 19/ Notat om udkast til Bekendtgørelse om krydsoverensstemmelse. Miljø & Biodiversitet J.nr. 16-8025-000129 Ref. JEJENS Den 19/12-2016 Notat om udkast til Bekendtgørelse om krydsoverensstemmelse. Hovedindholdet af bekendtgørelsen Bekendtgørelsen afløser den gældende

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen/Dyresundhed/Veterinærenheden/EUenheden Sagsnr.: 2012-20-221-01216 Den 2. april 2012 FVM 021 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om

Læs mere

Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse. Marts 2011

Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse. Marts 2011 Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 0 Marts 0 Kolofon Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 0 Marts 0 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere

Bekendtgørelse om forhåndsgodkendelse indenfor fødevarelovgivningen 1

Bekendtgørelse om forhåndsgodkendelse indenfor fødevarelovgivningen 1 UDKAST Bekendtgørelse om forhåndsgodkendelse indenfor fødevarelovgivningen 1 I medfør af 45, 56 b, 58, 59 a, stk. 1 og 2 og 59 b, i lov om fødevarer, jf. lovbekendtgørelse nr. 43 af 11. januar 2016, fastsættes

Læs mere

Det påhviler ejeren at indhente tilladelser, der er nødvendige efter anden lovgivning.

Det påhviler ejeren at indhente tilladelser, der er nødvendige efter anden lovgivning. ødevarestyrelsen KONTOR OR HUSDYRSUNDHED 18.08.2011 J.nr.: 201120230100717/HEHE Opbevaringsfaciliteter til opbevaring af døde produktionsdyr Døde produktionsdyr skal bortskaffes efter biproduktforordningens

Læs mere

Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse. Juni 2010

Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse. Juni 2010 Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2010 Juni 2010 Kolofon Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2010 Juni 2010 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Kolonne 1: B for bekendtgørelse, L for lov, F for forordning og reglens nummer (4 cifre). 2: Dato for ikrafttrædelse (år, mdr., dato).

Kolonne 1: B for bekendtgørelse, L for lov, F for forordning og reglens nummer (4 cifre). 2: Dato for ikrafttrædelse (år, mdr., dato). Senest opdateret: 18. maj 2011 Side 1 af 8 Bilag 3 Fødevareregler fordelt efter lovgivningsområde Nedenstående oversigter viser først fødevarereglerne fordelt på lovgivningsområder til kontrolrapporten,

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1986L0278 DA 05.06.2003 003.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 12. juni 1986 om beskyttelse af miljøet, navnlig jorden,

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 187 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet/2. afd., 2. kt./ 2. afd., 1. kt. J.nr.: 2296 Den 31. januar 2007 MMO/LOUJ/EMFJ FVM 412

Læs mere

Rapportskema til brug ved stikprøvekontrol af overholdelse af bestemmelserne vedrørende svinevelfærd

Rapportskema til brug ved stikprøvekontrol af overholdelse af bestemmelserne vedrørende svinevelfærd Rapportskema til brug ved stikprøvekontrol af overholdelse af bestemmelserne vedrørende svinevelfærd Bekendtgørelse nr. 323 af 6. maj 2003 om beskyttelse af svin Bekendtgørelse nr. 1120 af 19. november

Læs mere

Retteblad nr. 1 af 29. marts 2010 til Vejledning om krydsoverensstemmelse 2010, december 2009 (Landmandsvejledningen)

Retteblad nr. 1 af 29. marts 2010 til Vejledning om krydsoverensstemmelse 2010, december 2009 (Landmandsvejledningen) Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Retteblad nr. 1 af 29. marts 2010 til Vejledning om krydsoverensstemmelse 2010, december 2009 (Landmandsvejledningen) Dette retteblad indeholder

Læs mere

Hvad skal der til for at blive godkendt til levering af grøntsager til offentlige køkkener, restauranter og lokale butikker?

Hvad skal der til for at blive godkendt til levering af grøntsager til offentlige køkkener, restauranter og lokale butikker? Hvad skal der til for at blive godkendt til levering af grøntsager til offentlige køkkener, restauranter og lokale butikker? Program Lovgivning Myndigheder - overordnet. Forskellige former for salg. Registrering.

Læs mere

Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse September 2014

Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse September 2014 Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 0 September 0 Kolofon Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 0 September 0 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Vejledning vedrørende indberetning af kontrolresultater vedrørende bestemmelserne i Bekendtgørelse 1519 af 22. december 2004 om kontrol med krydsoverensstemmelse i forbindelse med direkte støtte til landbrugere

Læs mere

Bekendtgørelse om betaling for foderstofkontrol i )

Bekendtgørelse om betaling for foderstofkontrol i ) Bekendtgørelse om betaling for foderstofkontrol i 2006 1) I medfør af 1, stk. 3, nr. 11, i lov om foderstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 80 af 2. februar 2000, som ændret ved lov nr. 376 af 28. maj 2003

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til pleje af græs- og naturarealer 1)

Bekendtgørelse om tilskud til pleje af græs- og naturarealer 1) (Gældende) Udskriftsdato: 4. februar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-810-000047 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Kontrol af dyrevelfærd 2006 og 2007

Kontrol af dyrevelfærd 2006 og 2007 Kontrol af dyrevelfærd 2006 og 2007 Resultater fra den danske kontrol af velfærd under transport, på slagterier og i besætninger med landbrugsdyr og heste Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere

Maj 2006. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv

Maj 2006. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Vejledning om tilskud til rådgivning af landmænd om overholdelse af regler vedrørende krydsoverensstemmelse og til udarbejdelse af naturplaner (benyttelse af bedriftsrådgivning) Maj 2006 Ministeriet for

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen, Foder og Fødevaresikkerhed Sagsnr: 26761 Dato: 1. juli 2014 FVM 300 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om forslag til ændring af

Læs mere

Bekendtgørelse om produktion og markedsføring af økologiske levekyllinger 1)

Bekendtgørelse om produktion og markedsføring af økologiske levekyllinger 1) BEK nr 307 af 29/03/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 16-6022-000002 Senere ændringer

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 317 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 6. kontor / Sagsnr.: 2004-20-24-01595 Dep. sagsnr. 14890 Den 7. april 2009 FVM 649 NOTAT TIL FOLKETINGETS

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om hold af slagtekyllinger 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om hold af slagtekyllinger 1) 2009/1 LSF 182 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin. j.nr. 2009-5400-0015 Fremsat den 24. marts 2010 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om hold af slagtekyllinger 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om hold af slagtekyllinger 1) Lovforslag nr. L 182 Folketinget 2009-10 Fremsat den 24. marts 2010 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag til Lov om ændring af lov om hold af slagtekyllinger 1) (Ændring af regler om belægningsgrad,

Læs mere

Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2012. Februar 2012

Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2012. Februar 2012 Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 0 Februar 0 Kolofon Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 0 Januar 0 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere

Vejledning om krydsoverensstemmelse 2015

Vejledning om krydsoverensstemmelse 2015 2015 Januar 2015 Kolofon Vejledning om krydsoverensstemmelse 2015 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri i 2015 Foto: Colourbox Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: NaturErhvervstyrelsen Kontor: Miljø og Biodiversitet Sagsnr.: 14-810-000051 Dato: 12. december 2014 Orientering om udkast til bekendtgørelse

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2002R1774 DA 24.07.2007 007.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1774/2002 af 3. oktober

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om indendørs hold af gylte, goldsøer og drægtige søer 1)

Bekendtgørelse af lov om indendørs hold af gylte, goldsøer og drægtige søer 1) (Gældende) Udskriftsdato: 30. januar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00023 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse af

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med kvægdrift udført den 18-08-2015 - Markus Hansen, Aftægten 3, 6510 Gram

Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med kvægdrift udført den 18-08-2015 - Markus Hansen, Aftægten 3, 6510 Gram Haderslev Kommune Teknik og Miljø Miljø Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev Tlf 74 34 34 34 Fax 74 34 23 34 landbrugssager@haderslev.dk www.haderslev.dk Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn

Læs mere

Forslaget er fremsat med hjemmel i artikel 14, stk. 1, litra a i pesticidrammeforordningen.

Forslaget er fremsat med hjemmel i artikel 14, stk. 1, litra a i pesticidrammeforordningen. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Kemi og Fødevarekvalitet/BRL Sagsnr.: 2014-29-221-02102/Dep sagsnr: 24728 Den 17. februar 2014 FVM 244 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF Alm.del Bilag 81 Offentligt

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF Alm.del Bilag 81 Offentligt Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2014-15 FLF Alm.del Bilag 81 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 9. december 2014 Sagsnr.: 99./. Vedlagt fremsendes til udvalgets

Læs mere

Bekendtgørelse om beskyttelse af kalve 1)

Bekendtgørelse om beskyttelse af kalve 1) BEK nr 35 af 11/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 30. juni 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen. j.nr. 2015-32-30-00044 Senere ændringer

Læs mere

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug Den 22. juni 2005 og Fiskeri

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug Den 22. juni 2005 og Fiskeri Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Bilag 246 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug Den 22. juni 2005 og Fiskeri./. Vedlagt fremsendes til udvalgets

Læs mere

Mink & Krydsoverensstemmelse

Mink & Krydsoverensstemmelse Mink & Krydsoverensstemmelse Årsmøde i Vet Team Tirsdag den 17. januar 2017 Tine Flarup, dyrlæge Regional kontrol Randers Naturerhvervstyrelsen Disposition Hvem er omfattet af Krydsoverensstemmelse? Hvad

Læs mere

Notat om bestemmelser for behandling og omsætning af animalske biprodukter fra mejerier til husdyrbrug 1 til foder

Notat om bestemmelser for behandling og omsætning af animalske biprodukter fra mejerier til husdyrbrug 1 til foder Miljø- og Fødevareministeriet Institution: Fødevarestyrelsen Enhed/initialer: Dyresundhed/HEHE/EVAH Sagsnr.: 2014-14-114-00219 Dato: 15.01.2016 Notat om bestemmelser for behandling og omsætning af animalske

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Kemi og Fødevarekvalitet/RENS Dep sagsnr.: 26429 Den 6. juni 2014 FVM 289 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om ændring af bilag II,

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Kemi og Fødevarekvalitet Sagsnr.: 26157 Den 15. maj 2014 FVM 273 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om forslag til Kommissionens beslutning

Læs mere

Vejledning om slagtepræmie for kvier, tyre og stude. September 2014

Vejledning om slagtepræmie for kvier, tyre og stude. September 2014 Vejledning om slagtepræmie for kvier, tyre og stude September 2014 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2014 Bidragyder(e): NaturErhvervstyrelsen Fotograf(er): Colourbox Ministeriet

Læs mere

Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse. December 2010

Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse. December 2010 Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 0 December 00 Kolofon Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 0 December 00 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Bekendtgørelse om samhandel inden for Den Europæiske Union med svin samt om indførsel af svin fra tredjelande 1)

Bekendtgørelse om samhandel inden for Den Europæiske Union med svin samt om indførsel af svin fra tredjelande 1) BEK nr 20 af 07/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om bekæmpelse af afrikansk svinepest 1)

Bekendtgørelse om bekæmpelse af afrikansk svinepest 1) BEK nr 1469 af 08/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. december 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere

Læs mere

Europaudvalget 2005 2676 - landbrug og fiskeri Offentligt

Europaudvalget 2005 2676 - landbrug og fiskeri Offentligt Europaudvalget 2005 2676 - landbrug og fiskeri Offentligt edlemmerne af Folketingets Europaudvalg deres stedfortrædere lag Journalnummer Kontor 400.C.2-0 EUK 28. september 2005 Til underretning for Folketingets

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2014-15 FLF Alm.del Bilag 141 Offentligt

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2014-15 FLF Alm.del Bilag 141 Offentligt Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2014-15 FLF Alm.del Bilag 141 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 6. februar 2015 Sagsnr.: 99 FVM 374./. Vedlagt fremsendes

Læs mere

Landbrugsreformen 2005

Landbrugsreformen 2005 Til samtlige landbrugere Vejledning til enkeltbetalingsordningen Landbrugsreformen 2005 (februar 2005 samlet udgave) Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsbrev Peter Refsgaard, Herning Kommune, har den 10. december 2015 været på miljøtilsyn på Krøjgårdvej 25, 7400 Herning.

Tilsynsbrev Peter Refsgaard, Herning Kommune, har den 10. december 2015 været på miljøtilsyn på Krøjgårdvej 25, 7400 Herning. TEKNIK OG MILJØ Kronholt Krøjgårdvej 25 7400 Herning Miljø og Klima Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8058 peter.refsgaard@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer: 09.17.60-K08-268-15

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Fødevareministeriets forvaltning af landbrugsstøtte. Oktober 2009

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Fødevareministeriets forvaltning af landbrugsstøtte. Oktober 2009 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Fødevareministeriets forvaltning af landbrugsstøtte Oktober 2009 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører:

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen/Kemi og Fødevarekvalitet Dep sagsnr.: 26424 GUH Den 6. juni 2014 FVM 285 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om ændring af bilag III

Læs mere

Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2013. Februar 2013

Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2013. Februar 2013 Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 0 Februar 0 Kolofon Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 0 Februar 0 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til pleje af græs- og naturarealer

Bekendtgørelse om tilskud til pleje af græs- og naturarealer UDKAST af 10. januar 2011 Fed = Ændringer i forhold til bekendtgørelse nr. 92 af 28. januar 2010 om tilskud til pleje af græs- og naturarealer Bekendtgørelse om tilskud til pleje af græs- og naturarealer

Læs mere

23.3.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 77/25

23.3.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 77/25 23.3.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 77/25 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 284/2011 af 22. marts 2011 om fastsættelse af særlige betingelser og nærmere procedurer for import af plastkøkkenredskaber

Læs mere

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender 2. maj 2007 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGET. Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0090 Bilag 2 Offentligt

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender 2. maj 2007 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGET. Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0090 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0090 Bilag 2 Offentligt Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender 2. maj 2007 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGET Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets Forordning om ændring

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til omlægning til økologisk jordbrug

Bekendtgørelse om tilskud til omlægning til økologisk jordbrug BEK nr 37 af 22/01/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 12-810-000009 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Indhold 1. Formål... 2 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde... 2 3. Lovgrundlag og definitioner... 2 4. Definitioner... 3 5. Områdeklassificering...

Indhold 1. Formål... 2 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde... 2 3. Lovgrundlag og definitioner... 2 4. Definitioner... 3 5. Områdeklassificering... Regulativ for jord Holbæk Kommune Gældende fra 28.6 2012 Indhold 1. Formål... 2 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde... 2 3. Lovgrundlag og definitioner... 2 4. Definitioner... 3 5. Områdeklassificering...

Læs mere

Bekendtgørelse om bekæmpelse af vesikulær stomatitis 1)

Bekendtgørelse om bekæmpelse af vesikulær stomatitis 1) BEK nr 1327 af 26/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 30. november 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere

Læs mere

NR. 01 FAGINSTRUKS STALDINDRETNING OG HUSDYRGØDNING

NR. 01 FAGINSTRUKS STALDINDRETNING OG HUSDYRGØDNING FAGINSTRUKS NR. 01 Krav 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.31, 1.32 Kontrolordning 5050_15 (Centralstøvsuger) Version juli, 2015 STALDINDRETNING OG HUSDYRGØDNING INDHOLD Faginstruks nr.

Læs mere

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Lanbrug Den 11. juli 2006 og Fiskeri

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Lanbrug Den 11. juli 2006 og Fiskeri Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 575 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Lanbrug Den 11. juli 2006 og Fiskeri./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering grundnotat

Læs mere

Vejledning om handyrpræmie for tyre og stude 2011 marts 2011

Vejledning om handyrpræmie for tyre og stude 2011 marts 2011 Vejledning om handyrpræmie for tyre og stude 2011 marts 2011 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv= Kolofon Vejledning om handyrpræmie for tyre og stude Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Forslag til Europa-Parlaments og Rådets forordning om personlige værnemidler, KOM (2014) 186

Forslag til Europa-Parlaments og Rådets forordning om personlige værnemidler, KOM (2014) 186 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 ERU Alm.del Bilag 245 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 24. april 2014 Forslag til Europa-Parlaments og Rådets forordning om personlige

Læs mere

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1)

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 27, stk. 12, 30 og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved 1 i lov

Læs mere

Kontrol af dyrevelfærd 2005

Kontrol af dyrevelfærd 2005 Kontrol af dyrevelfærd 25 Resultater fra den danske kontrol af velfærd under transport, på slagterier og i besætninger med landbrugsdyr og heste Kontoret for dyrevelfærd, kvalitet og markedsføring Kontrol

Læs mere

Instruks for godkendelse af kontrolsteder

Instruks for godkendelse af kontrolsteder (kun for forhåndsanmeldte importsendinger) Aktivitet 2043 Februar 2011 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Kolofon Instruks for godkendelse af kontrolsteder Aktivitet 2043

Læs mere

Bekendtgørelse om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur

Bekendtgørelse om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur BEK nr 637 af 10/06/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juli 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Plantedirektoratet, j. nr. 09-0115-000006 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Vejledning om krydsoverensstemmelse 2013. April 2013

Vejledning om krydsoverensstemmelse 2013. April 2013 Vejledning om krydsoverensstemmelse 2013 April 2013 Kolofon Vejledning om krydsoverensstemmelse 2013 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri i 2013. Bidragyder(e):,

Læs mere

Høring over udkast til bekendtgørelse om krydsoverensstemmelse

Høring over udkast til bekendtgørelse om krydsoverensstemmelse Til høringsparterne på vedlagte liste Sagsnummer: 15-8025-000305 Dato: 30. oktober 2015 Høring over udkast til bekendtgørelse om krydsoverensstemmelse NaturErhvervstyrelsen sender følgende udkast i høring:

Læs mere

Vejledning om kontrol med hygiejne i primærproduktionen

Vejledning om kontrol med hygiejne i primærproduktionen December 2006 Vejledning om kontrol med hygiejne i primærproduktionen (Til Fødevareregionerne) Afsnit I Formål, regelgrundlag og branchekode Formål Formålet med hygiejnekontrol er at sikre, - at gældende

Læs mere

Vejledning om præmie for moderfår

Vejledning om præmie for moderfår Vejledning om præmie for moderfår Marts 2009 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv= Kolofon Vejledning om præmie for moderfår Denne vejledning er opdateret alene til udgivelse

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til pleje af græs- og naturarealer

Bekendtgørelse om tilskud til pleje af græs- og naturarealer BEK nr 83 af 30/01/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 3670-11-142 Senere ændringer til forskriften BEK

Læs mere

Grundbetaling 2015. Du skal på dagen for rettidig indsendelse af Fællesskema og markkort opfylde følgende betingelser:

Grundbetaling 2015. Du skal på dagen for rettidig indsendelse af Fællesskema og markkort opfylde følgende betingelser: Grundbetaling 2015 For at få udbetalt grundbetaling skal du opfylde en række betingelser. I dette fakaark kan du læse om de generelle støttebetingelser for grundbetalingen. Du ansøger om grundbetaling

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen/Dyresundhed Sagsnr.: 2011-20-762-000059 Den 8. juni 2012 FVM 038 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om ændring af bilag I og IV til

Læs mere

Bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger

Bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger Bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger I medfør af 8 b, 11, stk. 1, 3 og 4, 12, stk. 3 og 4, 13, stk. 2, 15 og 38, stk. 4, i lov om dyrlæger, jf. lovbekendtgørelse nr. 815 af

Læs mere

Fornyet høring over udkast til bekendtgørelse om krydsoverensstemmelse

Fornyet høring over udkast til bekendtgørelse om krydsoverensstemmelse Til parterne på vedlagte høringsliste Sagsnummer: 15-8025-000305 Dato: 9. februar 2016 Fornyet høring over udkast til bekendtgørelse om krydsoverensstemmelse NaturErhvervstyrelsen sender følgende udkast

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 6.4.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 98/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 294/2013 af 14. marts 2013 om ændring og berigtigelse af forordning (EU)

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2013-14 FLF Alm.del Bilag 24 Offentligt

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2013-14 FLF Alm.del Bilag 24 Offentligt Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2013-14 FLF Alm.del Bilag 24 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 11. oktober 2013 Sagsnr.: 99./. Vedlagt fremsendes til udvalgets

Læs mere

Bekendtgørelse om skolefrugt 1)

Bekendtgørelse om skolefrugt 1) Bekendtgørelse om skolefrugt 1) I medfør af 1, stk. 1-5, 4, stk. 1, 5, 5a og 24 i lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om ordninger under Den Fælles Landbrugspolitik finansieret

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 26 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 26 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 26 Offentligt Folketingets Europaudvalg København, den 11. december 2014 Sagsnr.: 28462 FVM 356 Folketingets Europaudvalg har i skrivelse af

Læs mere

Forslag. Lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold 1)

Forslag. Lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold 1) Lovforslag nr. L 92 Folketinget 2015-16 Fremsat den 16. december 2015 af energi-, forsynings- og klimaministeren (Lars Christian Lilleholt) Forslag til Lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold 1)

Læs mere

Bekendtgørelse om krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet 1)

Bekendtgørelse om krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet 1) BEK nr 1725 af 16/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juni 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturstyrelsen, j.nr. 019-00522 Senere ændringer til

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.12.2010 KOM(2010) 772 endelig 2010/0372 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 378/2007 for så vidt angår

Læs mere

Bilag 1.b Kvægbedrift og drøvtyggere, fokusliste foder- og hygiejnekontrol

Bilag 1.b Kvægbedrift og drøvtyggere, fokusliste foder- og hygiejnekontrol Bilag 1.b Kvægbedrift og drøvtyggere, fokusliste foder- og hygiejnekontrol Eksempler på fokusområder på en kvægbedrift eller bedrifter med andre drøvtyggere. Vær opmærksom på, at planteproduktion ofte

Læs mere

Vedr.: Høring vedr. evaluering af klippekortsordningen for dyretransporter

Vedr.: Høring vedr. evaluering af klippekortsordningen for dyretransporter Att.: Fuldmægtig Marianne Marer Fødevarestyrelsen Dyresundhed Stationsparken 31-33 2600 Glostrup 26. januar 2015 Dok. Nr. D15-99709 Vedr.: Høring vedr. evaluering af klippekortsordningen for dyretransporter

Læs mere

KOM(2004) 775 Ændringer i forhold til grundnotat af 10. januar 2005 er markeret i marginen.

KOM(2004) 775 Ændringer i forhold til grundnotat af 10. januar 2005 er markeret i marginen. Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0775 Bilag 2 Offentligt [Bidrag til Samlenotat, KOM (2004)775] Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 999/2001 om fastsættelse

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med kvægdrift udført den 04-08-2015 - Peter Petersen Friis, Højgårdsvej 1, 6500 Vojens

Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med kvægdrift udført den 04-08-2015 - Peter Petersen Friis, Højgårdsvej 1, 6500 Vojens Haderslev Kommune Teknik og Miljø Natur og Landbrug Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev Tlf 74 34 34 34 Fax 74 34 23 34 landbrugssager@haderslev.dk www.haderslev.dk Tilsynsrapport til offentliggørelse efter

Læs mere