Opsamling på forandringen Opbremsning af den stigende udgiftsvækst på handicap- og psykiatriområdet. Rapport undertitel (maks.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Opsamling på forandringen Opbremsning af den stigende udgiftsvækst på handicap- og psykiatriområdet. Rapport undertitel (maks."

Transkript

1 Opsamling på forandringen Opbremsning af den stigende udgiftsvækst på handicap- og psykiatriområdet Rapport undertitel (maks. 2 linjer) Maj 2019

2 1. Indledning Byrådet vedtog i budgetforliget for en forandring inden for den eksisterende budgetramme med overskriften Opbremsning af den stigende udgiftsvækst på handicap- og psykiatriområdet. Med forandringen/analysen skulle der fokus på, hvordan udgiftsvæksten på området kan bremses. Forandringens ordlyd er følgende: Opbremsning af den stigende udgiftsvækst på handicap- og psykiatriområdet Der er med aktivitetsmodellen på handicap- og psykiatriområdet indarbejdet en betydelig stigende udgiftsvækst frem mod Der er således indarbejdet 3,7 mio. kr. i 2019 stigende til 21,0 mio. kr. i Forligsparterne er enige om, at der skal fokus på, hvordan udgiftsvæksten kan bremses. Der skal i den forbindelse arbejdes med anbefalingerne fra 17 stk. 4 udvalget. Endvidere skal der arbejdes på bedre løsninger og præcisering og skærpelse af serviceniveauet på hele området, herunder en afdækning af, hvordan man kan tilpasse servicen på området. Analysen skal være afsluttet før sommeren 2019, således at den kan indgå i budgetforhandlingerne for Budget I forlængelse af ovenstående blev der udarbejdet et kommissorium, som blev præsenteret for Socialudvalget, Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget og Økonomiudvalget i januar I kommissoriet blev der præciseret, at arbejdet med forandringen ville koncentrere sig om at arbejde med skærpede kvalitetsstandarder og serviceniveau. Herudover ville der i arbejdet med forandringen være fokus på at udarbejde en flowanalyse og en tyngdeanalyse. Flowanalysen belyser, hvor tilgangen af borgere til området kommer fra, og hvor de afgår til, mens tyngdeanalysen belyser, hvordan gennemsnitsudgiften pr. borger i en række relevante foranstaltninger udvikler sig over tid, og hvad årsagerne hertil er. Kommissoriet er vedhæftet som bilag 3 til sagen. Nærværende notat indeholder en kort opsamling på arbejdet med kvalitetsstandarder og resultater og anbefalinger fra arbejdet med flow- og tyngdeanalyserne herunder hvordan dette arbejde relaterer sig til at bremse udgiftsvæksten på området. Indledning 2

3 2. Opsamling på arbejdet med kvalitetsstandarder Der har i foråret 2019 pågået et arbejde med at udarbejde, præcisere og skærpe kvalitetsstandarder for følgende indsatser: Gruppebaserede forløb og tidsbegrænsede forløb (ny) Socialt akuttilbud (ny) Socialpædagogisk hjælp og støtte i egen bolig Midlertidigt botilbud Længerevarende botilbud Beskyttet beskæftigelse Aktivitets- og samværstilbud Ledsageordning Borgerstyret personlig assistance (BPA) Specialundervisning for voksne (ny). Der henvises i øvrigt til sagen på samme møde vedrørende nye og reviderede kvalitetsstandarder på handicap- og psykiatriområdet i Skanderborg Kommune. Arbejdet har været organiseret som et samarbejde mellem deltagere fra udførere og myndighed for hhv. Beskæftigelse og Sundhed og Ældre og Handicap, samt Økonomistaben. Kvalitetsstandarderne er efterfølgende blevet vurderet juridisk. Arbejdet har medført en række præciseringer og skærpelser i forslaget til de reviderede kvalitetsstandarder i forhold til de nuværende kvalitetsstandarder vedrørende følgende (forudsat at forslaget bliver godkendt): En generel rød tråd i kvalitetsstandarderne som præciserer, at det altid skal vurderes, hvorvidt en borgers behov kan dækkes af en mindre indgribende indsats ud fra en betragtning om, at borgere kan og vil være mest muligt selvhjulpne En række generelt mere borgerrettede kvalitetsstandarder, som skal gøre det nemmere for borgerne at læse, hvad der kan forventes i Skanderborg Kommunes indsatser Skærpelser, som har betydning for/reducerer serviceniveauet inden for følgende konkrete indsatser: Socialpædagogisk hjælp og støtte i egen bolig: Det præciseres i forslaget til ny kvalitetsstandard (og fremgår af bilag 1 i dokumentet med kvalitetsstandarderne), at indsatsen ikke indeholder kørsel og dækning af udgifter til transport. Dette er en ændring i forhold til den nuværende kvalitetsstandard. Beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud: Det præciseres i forslaget til ny kvalitetsstandard, at udgangspunktet for en indskrivning i et beskyttet beskæftigelsestilbud og et aktivitets- og samværstilbud er en indskrivning på 80 %. Det svarer til en indskrivning til fire hverdage om ugen. I særlige tilfælde kan der indskrives til 100 %, svarende til fem hverdage om ugen. Dette er en ændring i forhold til den nuværende kvalitetsstandard, hvor der indskrives til 100 %. Borgerstyret personlig assistance: Opsamling på arbejdet med kvalitetsstandarder 3

4 Det præciseres i forslag til ny kvalitetsstandard, at Servicelovens 96, stk. 3 er en kan -bestemmelse, som betyder, at kommunen ikke er forpligtet til at levere en indsats efter Servicelovens 96, stk. 3. Som følge heraf leverer Skanderborg Kommune ikke indsatser efter Servicelovens 96, stk. 3. Lovteksten til 96 stk. 3 lyder: Kommunalbestyrelsen kan tilbyde borgerstyret personlig assistance til borgere, der ikke er omfattet af personkredsen efter stk. 1, hvis kommunalbestyrelsen vurderer, at dette er den bedste mulighed for at sikre en helhedsorienteret og sammenhængende hjælp for borgeren." Det skal pointeres, at en eventuel visitation efter de reviderede kvalitetsstandarder vil ske i forbindelse med den løbende sagsopfølgning. Det må derfor forventes, at man først vil se en fuld effekt af de indarbejdede skærpelser et års tid efter en eventuel godkendelse. Opsamling på arbejdet med kvalitetsstandarder 4

5 3. Opsamling på arbejdet med flow- og tyngdeanalyser De udarbejdede flow- og tyngdeanalyser danner udgangspunkt for en række anbefalinger til at arbejde videre med en række selvstændige forhold. Dette omfatter: yderligere analyse af tilgangen af borgere, der tidligere har haft sag i PPR-regi yderligere analyse af afgangsmønstret vedrørende borgere, der afsluttes i indsatser yderligere analyse af indsatstyper yderligere analyse af alderssammensætningen analyse af forskelle i målgrupper faglig styring: indsatstrappen og mindste-indgrebsprincippet sikre sammenhæng mellem behov, indsats og takst særskilt fokus på midlertidige botilbud. Analyseresultater og anbefalinger er nærmere uddybet i notatet Resultater af flow- og tyngdeanalyse det specialiserede socialområde i Skanderborg Kommune, der er vedlagt som bilag 1 til sagen. 3.1 Arbejdet med flowanalysen Arbejdet med flowanalysen har bl.a. vist følgende: En stigning i årlig nettotilgang af borgere, der modtager en indsats (støtte i egen bolig, midlertidigt botilbud eller længerevarende botilbud) i perioden Tilgangen har været accelererende i perioden. Den samlede, akkumulerede stigning i nettotilgangen udgør 161 borgere i perioden. Tilgangen er primært forårsaget af: borgere, der ikke tidligere har haft en indsats og som ikke er tilflyttere. Det vil sige borgere, der er nye i en indsats inden for det specialiserede socialområde. Det gælder især for borgere, der visiteres til en indsats fra Beskæftigelse og Sundhed (borgere uden varigt forsørgelsesgrundlag) unge, der tidligere har haft en sag i regi af Børn og Unge. Det kan være i Børn og Unges myndighedsafdeling, eller det kan være en sag i PPR. Afgangen (som er lavere end tilgangen) er primært forårsaget af: borgere, der afgår til ikke at have indsatser inden for det specialiserede socialområde (men som fortsat bor i Skanderborg Kommune) borgere, der fraflytter Skanderborg Kommune. Det gælder især for borgere, der visiteres til en indsats fra Beskæftigelse og Sundhed (borgere uden varigt forsørgelsesgrundlag). 3.2 Arbejdet med tyngdeanalysen Arbejdet med tyngdeanalysen har bl.a. vist følgende (alle udgifter er opgjort i faste priser): En samlet stigning på 11,0 % i helårsudgifter vedrørende borgere der modtager en indsats (bostøtte, døgntilbud og/eller dagtilbud) i perioden I samme periode har der været en samlet stig- Opsamling på arbejdet med flow- og tyngdeanalyser 5

6 ning på 9,4 % i antallet af helårsborgere. Dette medfører en samlet stigning i gennemsnitsudgift pr. borger på 1,4 % En stor forskel i udviklingen i perioden i gennemsnitsudgiften pr. borger inden for de enkelte indsatstyper. De mest markante nedslag er: en samlet stigning på 29,4 % i gennemsnitsudgiften pr. borger der bor i midlertidigt botilbud. Udgifterne er steget med 33,8 %, mens antallet er steget med 3,4 %. I 2018 er det denne indsatstype, der generer den højeste gennemsnitsudgift pr. borger. Dette indikerer et gennemsnitligt stigende behov/en stigende indsats vedrørende de borgere, der er indskrevet i et 107-botilbud samt at nogle af de borgere, der er startet i et 107-tilbud, er meget dyre en stigning i antallet, der modtager socialpædagogisk støtte i egen bolig på 15,2 %, mens udgifterne ikke stiger tilsvarende (stigning på 6,3 %). Derfor ses et fald i gennemsnitsudgiften pr. borger. Der er dog tale om den mindst udgiftstunge indsatstype. Opsamling på arbejdet med flow- og tyngdeanalyser 6

7 4. Hvordan kan kvalitetsstandarder og resultater af analyser anvendes til at bremse udgiftsvæksten på området? Som det fremgår af flow- og tyngdeanalyserne, kan der konstateres såvel en nettotilgang til indsatser som stigende udgifter og gennemsnitsudgifter pr. borger i døgntilbud i perioden Det er ikke forventningen, at de afsatte midler i aktivitetsstigningspuljen kan kompensere fuldt ud, hvis denne udvikling fortsætter i de kommende år. Ydermere er Fagsekretariatet Ældre og Handicap udfordret af en faldende budgetramme i de kommende år, mens Fagsekretariatet Beskæftigelse og Sundhed også forventer en betragtelig ubalance. Det er hensigten, at visitation efter de præciserede og skærpede kvalitetsstandarder og det videre arbejde med anbefalingerne skal anvendes som redskaber til at forbedre styringsmulighederne inden for området og styrke mulighederne for at bremse udgiftsvæksten på området. Det vurderes ikke, at kvalitetsstandarderne og arbejdet med anbefalingerne i sig selv kan bremse udgiftsvæksten, men at disse skal ses i sammenhæng med den øvrige lange række af tiltag, der er iværksat eller planlægges iværksat inden for området for at bremse udgiftsvæksten. En oversigt over de øvrige tiltag (opgjort primo 2019 i forbindelse med præsentation af kommissoriet) er vedlagt som bilag 4 til sagen. Det er således ikke forventningen, at kvalitetsstandarderne og arbejdet med anbefalingerne fra de foretagne analyser alene kan forhindre den forventede fremadrettede økonomiske ubalance inden for området, men at de kan være et led hertil. Hvordan kan kvalitetsstandarder og resultater af analyser anvendes til at bremse udgiftsvæksten på området? 7

Resultater af flow- og tyngdeanalyse handicap- og psykiatriområdet i Skanderborg Kommune

Resultater af flow- og tyngdeanalyse handicap- og psykiatriområdet i Skanderborg Kommune Resultater af flow- og tyngdeanalyse handicap- og psykiatriområdet i Skanderborg Kommune Maj 2019 1. Indledning...3 2. Flowanalyse...4 2.1 Anvendt metode...4 2.2 Hvad viser flowanalysen?...4 2.2.1 Udvikling

Læs mere

Kommissorium: Opbremsning af udgiftsvækst på det specialiserede socialområde Forandring i Budget 2019

Kommissorium: Opbremsning af udgiftsvækst på det specialiserede socialområde Forandring i Budget 2019 Kommissorium: Opbremsning af udgiftsvækst på det specialiserede socialområde Forandring i Budget 2019 December 2018 Økonomistaben/Susanne Tilma 1. Baggrund for forandringen Der kan på landsplan fortsat

Læs mere

Opgørelse af Skanderborg Kommunes brug af psykiatritilbud

Opgørelse af Skanderborg Kommunes brug af psykiatritilbud Opgørelse af Skanderborg Kommunes brug af psykiatritilbud pr. marts 2017 1. Formål og afgrænsning Formålet med nærværende opgørelse er at tilvejebringe et overblik over antal og udgifter vedrørende borgere

Læs mere

Notat vedrørende serviceniveau og kvalitetsstandarder på voksenhandicap og psykiatriområdet.

Notat vedrørende serviceniveau og kvalitetsstandarder på voksenhandicap og psykiatriområdet. Dato 24.4.2013 Notat vedrørende serviceniveau og kvalitetsstandarder på voksenhandicap og psykiatriområdet. 1. Indledning Kvalitetsstandarder på området for voksenhandicap og socialpsykiatri i Tårnby Kommune

Læs mere

Oversigt over igangværende og planlagte indsatser på det specialiserede socialområde

Oversigt over igangværende og planlagte indsatser på det specialiserede socialområde Oversigt over igangværende og planlagte indsatser på det specialiserede socialområde December 2018 Indhold 1. Oversigt over anbefalinger og afledte foreslåede fremtidige indsatser fra 17, stk. 4-udvalget

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

Den forventede økonomiske udfordring pr. ultimo januar 2019 Beskæftigelse og Sundhed (Servicelovområdet)

Den forventede økonomiske udfordring pr. ultimo januar 2019 Beskæftigelse og Sundhed (Servicelovområdet) Bilag 6 Notat om økonomiske udfordringer på servicelovområdet Den forventede økonomiske udfordring pr. ultimo januar 2019 Beskæftigelse og Sundhed (Servicelovområdet) 1. Indledning 1.1. Forventet afvigelse

Læs mere

Notat vedrørende serviceniveau og kvalitetsstandarder på voksenhandicap og psykiatriområdet.

Notat vedrørende serviceniveau og kvalitetsstandarder på voksenhandicap og psykiatriområdet. Dato 24.4.2013 Notat vedrørende serviceniveau og kvalitetsstandarder på voksenhandicap og psykiatriområdet. 1. Indledning Kvalitetsstandarder på området for voksenhandicap og socialpsykiatri i Tårnby Kommune

Læs mere

Baggrunden for arbejdet med kvalitetsstandarder på handicapområdet i Borgercenter Handicap

Baggrunden for arbejdet med kvalitetsstandarder på handicapområdet i Borgercenter Handicap Bilag 1 Den 12. februar 2019 Baggrunden for arbejdet med kvalitetsstandarder på handicapområdet i Borgercenter Handicap Baggrund for opstart af arbejdet Borgercenter Handicap indleder arbejdet med at beskrive

Læs mere

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder:

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Socialudvalget Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Sundhedspolitikken Socialpolitik og værdighedspolitik for ældreområdet Tilsynspolitikken

Læs mere

Status og handleplan vedr. tiltag inden for området Borgere med fysiske og psykiske handicap pr. februar

Status og handleplan vedr. tiltag inden for området Borgere med fysiske og psykiske handicap pr. februar Status og handleplan vedr. tiltag inden for området Borgere med fysiske og psykiske handicap pr. februar 2017 Budget & Analyse Staben Økonomi, Innovation & IT Februar 2017 1. Indledning Området Borgere

Læs mere

Orientering om Status på Servicelovens Voksenbestemmelser

Orientering om Status på Servicelovens Voksenbestemmelser Punkt 7. Orientering om Status på Servicelovens Voksenbestemmelser 217-45128 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Familie- og Socialudvalgets orientering at sagsbeskrivelsen udgør status

Læs mere

Beskrivelse af styring på politikområdet Borgere med fysiske og psykiske handicap

Beskrivelse af styring på politikområdet Borgere med fysiske og psykiske handicap Beskrivelse af styring på politikområdet Borgere med fysiske og psykiske handicap 1. Indledning Socialudvalget vedtog på udvalgsmødet den 5. april 2018, at administrationen skal beskrive en proces, der

Læs mere

NOTAT. Kvartalsvis status på økonomi og handleplan for det specialiserede socialområde for voksne - primo 2017

NOTAT. Kvartalsvis status på økonomi og handleplan for det specialiserede socialområde for voksne - primo 2017 NOTAT Kvartalsvis status på økonomi og handleplan for det specialiserede socialområde for voksne - primo 2017 Børn og Velfærd vil hvert kvartal i en periode fremover fremlægge en status over det specialiserede

Læs mere

Myndighedsrammen. - Udvikling 2016 til 2017 og forventninger til Sagsid: P

Myndighedsrammen. - Udvikling 2016 til 2017 og forventninger til Sagsid: P Myndighedsrammen - Udvikling 2016 til 2017 og forventninger til 2018 Sagsid: 00.30.10-P19-1-18 www.ballerup.dk Budget & Regnskab 2016, 2017 & 2018 (årets priser) Regnskab 2016: 261.345 t. kr. Regnskab

Læs mere

Drøftelse af Budget 2019: Temadrøftelse af udsatte børn og voksne

Drøftelse af Budget 2019: Temadrøftelse af udsatte børn og voksne Punkt 6. Drøftelse af Budget 2019: Temadrøftelse af udsatte børn og voksne 2017-058284 Skoleforvaltningen indstiller, at orienteres, drøfter og tilkendegiver i hvilket omfang, konklusionerne skal indgå

Læs mere

Temamøde i Kultur,- Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget 8. maj Servicelovsindsatser i Beskæftigelse og Sundhed

Temamøde i Kultur,- Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget 8. maj Servicelovsindsatser i Beskæftigelse og Sundhed Temamøde i Kultur,- Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget 8. maj 2019 Servicelovsindsatser i Beskæftigelse og Sundhed Vision for Beskæftigelse og Sundhed Veteranpolitik Sundhedspolitik Borgere i Skanderborg

Læs mere

Udvalg: Socialudvalget

Udvalg: Socialudvalget Udvalg: Socialudvalget Socialområdets samlede i 2016 forventes at vise et underskud på 17,1 mio. kr., der dog kan reduceres til godt 5 mio. kr. ved de foreslåede omplaceringer af på knap 12 mio. kr. fra

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET BEVILLINGSRAMME 50.54

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET BEVILLINGSRAMME 50.54 Bevillingsramme 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget Sammendrag Til bevillingsramme 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov er der i afsat 258,9 mio.

Læs mere

Socialområdet - handicap og socialpsykiatri

Socialområdet - handicap og socialpsykiatri Social - og Arbejdsmarkedssekretariat Sagsnr. 318671 Brevid. 3261940 NOTAT: Hvorfor stiger merforbruget på Voksensocialområdet? 26. september 2019 Socialområdet - handicap og socialpsykiatri I så godt

Læs mere

Mål 8-1. Specialiserede tilbud til voksne og ældre

Mål 8-1. Specialiserede tilbud til voksne og ældre Politikområdet omfatter tilbud efter en række love indenfor det sociale område. Borgerne modtager botilbud og forebyggende foranstaltninger, samt rådgivning og vejledning på områderne: Mål Kompenserende

Læs mere

FAKTA OM: 8. Voksenpsykiatri og handicap - det specialiserede socialområde

FAKTA OM: 8. Voksenpsykiatri og handicap - det specialiserede socialområde FAKTA OM: 8. Voksenpsykiatri og handicap - det specialiserede socialområde Beskrivelse af brugere Beskrivelse af opgaver Hovedparten af opgaverne på det specialiserede voksen socialområde varetages i Ikast-Brande

Læs mere

Kilde: Budget- og regnskabstal for Københavns Kommune, 2017 korrigeret for fejlkonteringer, jf. socialforvaltningens regnskabsbemærkninger 2017

Kilde: Budget- og regnskabstal for Københavns Kommune, 2017 korrigeret for fejlkonteringer, jf. socialforvaltningens regnskabsbemærkninger 2017 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 9. april 2018 Bilag 5: Borgere med handicap I indeværende notat gennemgås udviklingen i budget- og regnskab, såvel som aktivitet og enhedspriser

Læs mere

Voksne med Særlige Behov - myndighedsområd et

Voksne med Særlige Behov - myndighedsområd et Voksne med Særlige Behov - myndighedsområd et Borgerens første henvendelse Borgeren retter selv henvendelse Henvendelser fra interne samarbejdspartnere f.eks. Jobcenteret, Sundhed, Pleje & Omsorg, Den

Læs mere

Introduktion til kvalitetsstandarder

Introduktion til kvalitetsstandarder Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandarder på det specialiserede socialområde for voksne Introduktion til kvalitetsstandarder Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Introduktion

Læs mere

Den økonomiske handlingsplan for det specialiserede voksenområde - status på økonomi og initiativer.

Den økonomiske handlingsplan for det specialiserede voksenområde - status på økonomi og initiativer. SOCIAL OG SUNDHED Dato: 7. juni 2019 Tlf. dir.: 4477 6252 E-mail: vla@balk.dk Kontakt: Vivi Lauritsen Den økonomiske handlingsplan for det specialiserede voksenområde - status på økonomi og initiativer.

Læs mere

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Omsorgsudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder,

Læs mere

Ændringer i principper, serviceniveauer og kvalitetsstandarder 2018

Ændringer i principper, serviceniveauer og kvalitetsstandarder 2018 Ændringer i principper, serviceniveauer og kvalitetsstandarder 2018 I dette notat beskrives de væsentlige ændringer, der er foretaget i principper, serviceniveauer og kvalitetsstandarderne på det sociale

Læs mere

14 Kvalitetsstandard for Specialundervisning for voksne

14 Kvalitetsstandard for Specialundervisning for voksne 14 Kvalitetsstandard for Specialundervisning for voksne Vedtaget af byrådet den XX Side 1 af 7 Kvalitetsstandard for Specialundervisning for voksne: Hvordan læser jeg denne kvalitetsstandard? På de første

Læs mere

Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelser for botilbud på handicap og psykiatriområdet

Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelser for botilbud på handicap og psykiatriområdet FREDERIKSHAVN KOMMUNE Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelser for botilbud på handicap og psykiatriområdet Kvalitetsstandard for botilbud til voksne i henhold til Servicelovens 107 og 108 samt Almenboliglovens

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET BEVILLINGSRAMME 50.54

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET BEVILLINGSRAMME 50.54 Bevillingsramme 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget Sammendrag Til bevillingsramme 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov er der i afsat 245,8 mio.

Læs mere

Psykiatriudvalget. 7. Februar 2017

Psykiatriudvalget. 7. Februar 2017 Psykiatriudvalget 7. Februar 2017 Præsentation Jeg er ekspert fordi Jeg er på psykiatriområdet særligt optaget af Mine ambitioner med udvalgets arbejde er Derudover elsker jeg at Makkere Jørgen Gaarde

Læs mere

Det specialiserede voksenområde

Det specialiserede voksenområde Det specialiserede voksenområde Velfærds- og Sundhedsstaben 13.5.20145 1 00.30.10-S00-1-15 De store linjer Hovedoversigt Udvalg: Velfærds- og Sundhedsudvalget Hele kroner: budgetårets priser Politikområder

Læs mere

Kvalitetsstandarder gældende for handicap- og psykiatriområdet i Skanderborg Kommune

Kvalitetsstandarder gældende for handicap- og psykiatriområdet i Skanderborg Kommune Kvalitetsstandarder gældende for handicap- og psykiatriområdet i Skanderborg Kommune Maj 2019 Indhold 1. Indledning...3 2. Sådan behandler vi din sag...5 2.1 Hvem kan få tildelt støtte?...5 2.2 Hvem kan

Læs mere

Notat. Bilagsnotat vedrørende Social og Sundhedsudvalget budgetopfølgning for budgetramme 50.54 tilbud til voksne med særlige behov

Notat. Bilagsnotat vedrørende Social og Sundhedsudvalget budgetopfølgning for budgetramme 50.54 tilbud til voksne med særlige behov ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 17. marts 2015 Tlf. dir.: 4477 3497 E-mail: fci@balk.dk Kontakt: Funda Kitir Notat Bilagsnotat vedrørende Social og Sundhedsudvalget budgetopfølgning for budgetramme 50.54 tilbud

Læs mere

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv.

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv. Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv. Godkendt 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Formål...

Læs mere

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Omsorgsudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder,

Læs mere

Nøgletal. Handicap og Psykiatri

Nøgletal. Handicap og Psykiatri Nøgletal Handicap og Psykiatri Juni 217 Udvikling i udgifter vedr. køb af pladser, Handicap og Psykiatri Nøgletal (KPI) fra 28-217 Formål Formål med notatet er at give et indblik i Handicap og Psykiatris

Læs mere

7 Kvalitetsstandard for dagtilbud til voksne Aktivitets- og samværstilbud

7 Kvalitetsstandard for dagtilbud til voksne Aktivitets- og samværstilbud 7 Kvalitetsstandard for dagtilbud til voksne Aktivitets- og samværstilbud Vedtaget af byrådet den XX Side 1 af 8 Kvalitetsstandard for dagtilbud til voksne Aktivitets- og samværstilbud Hvordan læser jeg

Læs mere

Introduktion til Handicap og Socialpsykiatriområdet

Introduktion til Handicap og Socialpsykiatriområdet Introduktion til Handicap og Socialpsykiatriområdet Lovgivning Hjemmel for afgørelser og indsatser findes i: Serviceloven Sundhedsloven Almenboligloven Trafikselskabsloven Specialundervisningsloven Lov

Læs mere

Budget og Planlægning Borgmesterens Afdeling Aarhus Kommune. Analyse af voksenhandicapområdets økonomi

Budget og Planlægning Borgmesterens Afdeling Aarhus Kommune. Analyse af voksenhandicapområdets økonomi Analyse af voksenhandicapområdets økonomi Baggrund for analysen Kommunerne under ét har siden 2012 oplevet stigende udgifter på det specialiserede voksenområde til trods for øget brug af effektive indsatser

Læs mere

Ledelsesinformation, Social Service - September 2018

Ledelsesinformation, Social Service - September 2018 - Socialområdet Ledelsesinformation, Social Service - September 218 Ledelsesinformationens formål er at skabe overblik over udviklingen i prisen på og antallet af de mest udgiftstunge foranstaltninger

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

Forslag til at imødegå merforbruget indenfor Handicap og Psykiatri i 2016, og hvad der er gjort hidtil

Forslag til at imødegå merforbruget indenfor Handicap og Psykiatri i 2016, og hvad der er gjort hidtil N O T A T Til Klik her for at angive tekst. Kopi Klik her for at angive tekst. Fra Line Loldrup Emne Forslag til at imødegå merforbruget indenfor Handicap og Psykiatri i 2016, og hvad der er gjort hidtil

Læs mere

HANDICAPRÅDET FOR NORDFYNS KOMMUNE

HANDICAPRÅDET FOR NORDFYNS KOMMUNE HANDICAPRÅDET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 28 TIRSDAG DEN 8. DECEMBER 2009, KL. 16.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Handicaprådet 8. december 2009 Side: 2 Fraværende: Til behandling forelå:

Læs mere

INDSÆT EMNE DEBATMØDE 10/ STYRING AF DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE

INDSÆT EMNE DEBATMØDE 10/ STYRING AF DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE INDSÆT EMNE DEBATMØDE 10/ STYRING AF DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE Styring af det specialiserede socialområde for voksne Kommunal Økonomisk Forum 14.-15. januar 2016 Charlotte Markussen, Direktør Høje-Taastrup

Læs mere

Regnskab Regnskab 2017

Regnskab Regnskab 2017 Politikområdet dækker over tilbud til borgere med psykiske handicaps og sindslidelser. Da forskellige målgrupper har brug for forskellige tilbud, grupperer indsatsområderne sig forskellig. Gruppen til

Læs mere

Nøgletal. Handicap og Psykiatri

Nøgletal. Handicap og Psykiatri Nøgletal Handicap og Psykiatri Juni 2018 Udvikling i udgifter vedr. køb af pladser, Handicap og Psykiatri Nøgletal (KPI) fra 2008-2018 Formål Formål med notatet er at give et indblik i Handicap og Psykiatris

Læs mere

Merforbruget er fordelt mellem børnespecialområdet på 1,0 mio. kr. og voksenspecialområdet med 22,7 mio. kr.

Merforbruget er fordelt mellem børnespecialområdet på 1,0 mio. kr. og voksenspecialområdet med 22,7 mio. kr. Socialudvalget - Vurdering Holder det korrigerede budget? Der forventes et merforbrug før omplaceringer på 23,7 mio. kr. Hvis omplaceringerne vedtages, ender det samlede merforbrug på 20,2 mio. kr. Merforbruget

Læs mere

Ændringer i kvalitetsstandarder

Ændringer i kvalitetsstandarder Ændringer i kvalitetsstandarder NOTAT Myndighedsenheden I kvalitetsstandarderne for år 2014 er generelt fjernet dobbelt tekst i den enkelte kvalitetsstandard, og tekst er justeret efter lovgivning, herunder

Læs mere

Plan for opfølgning på forandringer i Budget

Plan for opfølgning på forandringer i Budget Socialudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget 2015-2018 Politikområde 6: Sundhedsfremme og forebyggelse Forandringer Frivilligt socialt arbejde - harmonisering af tilskud til kørsel Dette

Læs mere

Konkret betyder det, at opgaveudvalget under dets virke skal iværksætte initiativer der

Konkret betyder det, at opgaveudvalget under dets virke skal iværksætte initiativer der Kommissorium Baggrund Byrådet vedtog i forbindelse med budgetforliget for 2017 at nedsætte et opgaveudvalg i medfør af 17, stk. 4. Udvalgets opgave bliver i overskrifter at sætte fokus på psykiatriområdet,

Læs mere

NOTAT. Udgiftspres på de specialiserede socialområder

NOTAT. Udgiftspres på de specialiserede socialområder NOTAT 29. august 2016 Udgiftspres på de specialiserede socialområder Dette notat beskriver det forventede udgiftspres, som kan konstateres på de specialiserede socialområder i forhold til budget 2017.

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte på psykiatriområdet efter lov om social service 85.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Udarbejdet af: Fælles Dato: December 2015 Sagsid.: Sundhed og Handicap Version nr.: 1. Kvalitetsstandard

Læs mere

Godkendelse af overførsel af ubrugte midler fra 2018 til Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, drift. Tillægsbevilling 2019

Godkendelse af overførsel af ubrugte midler fra 2018 til Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, drift. Tillægsbevilling 2019 Punkt 4. Godkendelse af overførsel af ubrugte midler fra 2018 til 2019 - Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, drift. Tillægsbevilling 2019 2019-020234 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller,

Læs mere

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Socialudvalget. Drift

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Socialudvalget. Drift 1 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Socialudvalget Drift Tabel 1: Socialudvalget, drift 1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår incl. overførsler Forbrug pr. 31/3-2019 Afvigelse mellem seneste skøn

Læs mere

Nedenstående spørgeskema handler om kommunens arbejde på handicapområdet. Spørgeskemaet består af følgende tre dele:

Nedenstående spørgeskema handler om kommunens arbejde på handicapområdet. Spørgeskemaet består af følgende tre dele: Spørgeskema vedr. økonomistyring på handicapområdet Nedenstående spørgeskema handler om kommunens arbejde på handicapområdet. Spørgeskemaet består af følgende tre dele: Første del vedrører budgetlægningen

Læs mere

Det specialiserede anbringelsesområde. Udgiftsudvikling for Rebild Kommune

Det specialiserede anbringelsesområde. Udgiftsudvikling for Rebild Kommune Det specialiserede anbringelsesområde for voksne Udgiftsudvikling for Rebild Kommune 28-2 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 3 2. Sammenfatning... 3 3. Datagrundlag... 5 4. Analyserede tilbud... 5 5. Hovedtal,

Læs mere

Opfølgning på projekt om serviceniveauer for områderne udenfor virksomhedsaftaler

Opfølgning på projekt om serviceniveauer for områderne udenfor virksomhedsaftaler Velfærdsservice Notat Til: Økonomiudvalget Sagsnr.: /09647 Dato: 08-03-2011 Sag: Sagsbehandler: Opfølgning på projekt om serviceniveauer for områderne udenfor virksomhedsaftaler Lise Møller Jensen Udviklingskonsulent

Læs mere

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 1 of 8 Notat til opfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 21. maj 2015 Budgetopfølgning pr. 30. april 2015 for voksen- og handicapområdet I det følgende fremlægges opfølgning pr. 30. april 2015

Læs mere

Kvalitetsstandard. Socialpsykiatri Serviceloven 107. Lovgrundlag Serviceloven 107. Se lovteksten nederst i kvalitetsstandarden.

Kvalitetsstandard. Socialpsykiatri Serviceloven 107. Lovgrundlag Serviceloven 107. Se lovteksten nederst i kvalitetsstandarden. Kvalitetsstandard Overskrift Midlertidige botilbud Socialpsykiatri Serviceloven 107 Lovgrundlag Serviceloven 107. Se lovteksten nederst i kvalitetsstandarden. Modtagere Midlertidigt botilbud Borgere med

Læs mere

Notat vedrørende indberetning til Indenrigs- og Socialministeriet og Sundhedsministeriet på det specialiserede socialområde, 4.

Notat vedrørende indberetning til Indenrigs- og Socialministeriet og Sundhedsministeriet på det specialiserede socialområde, 4. Regnskab Notat Til: Udvalget for Voksne og Sundhed Sagsnr.: 2010/04167 Dato: 5. februar 2013 Sag: Sagsbehandler: Notat vedrørende indberetning til Indenrigs- og Socialministeriet og Sundhedsministeriet

Læs mere

Kort beskrivelse af indsatser i handleplanen vedrørende Borgere med fysiske og psykiske handicap Status pr. ultimo august 2018

Kort beskrivelse af indsatser i handleplanen vedrørende Borgere med fysiske og psykiske handicap Status pr. ultimo august 2018 1 Kort beskrivelse af indsatser i handleplanen vedrørende Borgere med fysiske og psykiske handicap 2018 Baggrund Budgetopfølgningen ultimo januar viste et forventet merforbrug på ca. 15 mio. kr. Som følge

Læs mere

Mål- og rammebeskrivelser for 2019 på bevillingsrammerne under Social- og Sundhedsudvalget

Mål- og rammebeskrivelser for 2019 på bevillingsrammerne under Social- og Sundhedsudvalget - 1 - Mål- og rammebeskrivelser for på bevillingsrammerne under Social- og Sundhedsudvalget 50.52 Tilbud til ældre pensionister 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov 50.56 Sundhed og forebyggelse 50.58

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Udarbejdet af: Fælles Dato: November 13 Sagsid.: Sundhed og Handicap Version nr.: 4 Kvalitetsstandard

Læs mere

Hvidovre Kommune Side 2 af 40 Det voksenspecialiserede område Benchmarking og økonomistyring

Hvidovre Kommune Side 2 af 40 Det voksenspecialiserede område Benchmarking og økonomistyring Hvidovre Kommune Det voksenspecialiserede område Benchmarking og økonomistyring 5. september 2018 Hvidovre Kommune Side 2 af 40 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 2 Sammenfatning og anbefalinger...4

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET BEVILLINGSRAMME Bevillingsramme Tilbud til voksne med særlige behov viser følgende for regnskabsåret

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET BEVILLINGSRAMME Bevillingsramme Tilbud til voksne med særlige behov viser følgende for regnskabsåret Bevillingsramme 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget Sammendrag Bevillingsramme 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov viser følgende for regnskabsåret

Læs mere

INDSATSOMRÅDER FOR HANDICAP OG PSYKIATRI

INDSATSOMRÅDER FOR HANDICAP OG PSYKIATRI INDSATSOMRÅDER FOR HANDICAP OG PSYKIATRI Næstved Kommune, Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget 4. Juni 2019 Souschef Peter Bogh, KL s Konsulentvirksomhed - KLK Agenda Baggrund for og risici ved forslagene

Læs mere

Indstilling. Overtagelse af handleansvar og muligheder for delegation af handleansvaret til/fra andre kommuner. 1. Resume

Indstilling. Overtagelse af handleansvar og muligheder for delegation af handleansvaret til/fra andre kommuner. 1. Resume Indstilling Til Aarhus byråd via Magistraten Den 1. juni 2011 Overtagelse af handleansvar og muligheder for delegation af handleansvaret til/fra andre kommuner. Aarhus Kommune Sociale Forhold og Beskæftigelse

Læs mere

9 Kvalitetsstandard for botilbud til voksne

9 Kvalitetsstandard for botilbud til voksne 9 Kvalitetsstandard for botilbud til voksne Vedtaget af byrådet den XX Side 1 af 13 Kvalitetsstandard for botilbud til voksne: Hvordan læser jeg denne kvalitetsstandard? På de første sider i kvalitetsstandarden

Læs mere

Nøgletal. Handicap og Psykiatri

Nøgletal. Handicap og Psykiatri Nøgletal Handicap og Psykiatri Juni 2016 Udvikling i udgifter vedr. køb af pladser, Handicap og Psykiatri Nøgletal (KPI) fra 2008-2016 Formål Formål med notatet er at give et indblik i Handicap og Psykiatris

Læs mere

Ansøgning om konkrete forsøg i Frikommuneforsøg II

Ansøgning om konkrete forsøg i Frikommuneforsøg II Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2016-17 SOU Alm.del Bilag 218 Offentligt Ansøgning om konkrete forsøg i Frikommuneforsøg II Frikommunenetværk Titel på forsøg Deltagerkommuner Faglig kontaktperson

Læs mere

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2018 Socialudvalget. Drift

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2018 Socialudvalget. Drift Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning Forbrug pr. 31/5-2018 incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret

Læs mere

Kvalitetsstander og grundlaget for arbejdet i indsatserne standard eller kvalitet?

Kvalitetsstander og grundlaget for arbejdet i indsatserne standard eller kvalitet? LEV Københavns bestyrelse er omkring årsskiftet blevet præsenteret for Socialforvaltningens nye rapport Kvalitetsstandarder og grundlaget for arbejdet i indsatserne. I forordet fremgår det, at skrivelsen

Læs mere

Analyse - Det specialiserede voksenområde

Analyse - Det specialiserede voksenområde Analyse - Det specialiserede voksenområde Det specialiserede voksenområde omfatter ydelser til borgere over 18 år med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale udfordringer. Ydelserne

Læs mere

Bemærkninger til budget 2019 Politikområde Handicappede - 09

Bemærkninger til budget 2019 Politikområde Handicappede - 09 Bemærkninger til budget 2019 Politikområde Handicappede - 09 Politikområdet dækker over tilbud til borger med fysiske og psykisk handicaps, socialt udsatte og stofmisbrugere. Området dækker over borgere

Læs mere

Tidsfrister for visitation og levering af hjælp og støtte

Tidsfrister for visitation og levering af hjælp og støtte Tidsfrister for visitation og levering af hjælp og støtte Norddjurs Kommune har vedtaget tidsfrister for visitation og levering af hjælp indenfor forskellige områder. Hvis tidsfristerne ikke overholdes,

Læs mere

Ledelsestilsyn i Børn og Familie & Ungeenheden. 1. Kvartal 2017

Ledelsestilsyn i Børn og Familie & Ungeenheden. 1. Kvartal 2017 Ledelsestilsyn i Børn og Familie & Ungeenheden 1. Kvartal 2017 Formål og indhold Formålet med at gennemføre ledelsestilsyn er, at: Sikre en lovmedholdelig og god kvalitet i sagsbehandlingen. Skabe grundlag

Læs mere

INDSATSER EFTER SERVICELOVEN TIL VOKSNE MED PYSKISKE LIDELSER

INDSATSER EFTER SERVICELOVEN TIL VOKSNE MED PYSKISKE LIDELSER LIDELSER APRIL 2018 ANALYSE INDSATSER EFTER SERVICELOVEN TIL VOKSNE MED PYSKISKE LIDELSER ANALYSE LIDELSER Side 2 af 33 Indholdsfortegnelse Indledning...3 1.1 Læsevejledning...3 Resumé...4 Modtagere af

Læs mere

Udvikling i antal modtagere af servicelovsydelser

Udvikling i antal modtagere af servicelovsydelser Udvikling i antal modtagere af servicelovsydelser 2009-2015 Af Bodil Helbech Hansen, bhh@kl.dk Formålet med dette analysenotat er at kortlægge udviklingen i antallet af modtagere af udvalgte ydelser under

Læs mere

Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud

Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Fredensborg Kommune Center for Familie og Handicap Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Servicelovens 108 2019 1 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller

Læs mere

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014 Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt

Læs mere

Budgetopfølgningsnotat vedr. handicapbevillingen

Budgetopfølgningsnotat vedr. handicapbevillingen 1 Budgetopfølgningsnotat vedr. handicapbevillingen Opbygning af notatet Notatet er bygget op omkring en forside med en kortfattet konklusion samt en række bilag, som uddyber en række forskellige forhold

Læs mere

Indberetning til Økonomi- og Indenrigsministeriet vedr. det specialiserede socialområde

Indberetning til Økonomi- og Indenrigsministeriet vedr. det specialiserede socialområde Notat Sagsnr.: 2011/04323 Dato: 23. januar 2012 Sag: 2011 - Indberetning til Økonomi- og Indenrigsministeriet vedr. det specialiserede socialområde Sagsbehandler: Hanne Astrid Jørgensen Økonomi og analysekonsulent

Læs mere

Regnskab Regnskab 2016

Regnskab Regnskab 2016 Bemærkninger til regnskab Politikområde Handicappede Politikområdet dækker over tilbud til borger med fysiske og psykisk handicaps, socialt udsatte og stofmisbrugere. Området dækker over borgere i aldersgruppen

Læs mere

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 1 of 5 Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 19. august 2015 Budgetopfølgning pr. 31. juli 2015 for voksen- og handicapområdet I det følgende fremlægges budgetopfølgning pr.

Læs mere

Regnskab Regnskab 2017

Regnskab Regnskab 2017 Bemærkninger til regnskab Politikområde Handicappede Politikområdet dækker over tilbud til borger med fysiske og psykisk handicaps, socialt udsatte og stofmisbrugere. Området dækker over borgere i aldersgruppen

Læs mere

Orientering om status på forsorgshjemsområdet

Orientering om status på forsorgshjemsområdet Punkt 8. Orientering om status på forsorgshjemsområdet 2017-063471 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Familie- og Socialudvalgets orientering At sagsbeskrivelsen udgør orientering om

Læs mere

Servic elovens 107. Se lovteksten nederst i kvalitetsstandarden.

Servic elovens 107. Se lovteksten nederst i kvalitetsstandarden. Kvalitetsstandard O vers krift Midlertidige botilbud Handic ap Servic elovens 107 Lovgrundlag Servicelovens 107 Se lovteksten nederst i kvalitetsstandarden. Modtagere Borgere, som på grund af betydelig

Læs mere

Uddybende forklaringer til Socialforvaltningens oktoberprognose

Uddybende forklaringer til Socialforvaltningens oktoberprognose KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Stabscenter SOF NOTAT Til SUD Uddybende forklaringer til Socialforvaltningens oktoberprognose Ifm. oktoberprognosen (punkt 2 på dagsordenen den 2. november 2016)

Læs mere

Bilag 4. Analysen ses nedenfor.

Bilag 4. Analysen ses nedenfor. Bilag 4 Resume af analyse af midlertidige botilbud på det specialiserede voksenområde (servicelovens 7) (Denne forside er tilføjet til brug for sagsfremstillingen til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

I denne sag forelægges høringsmaterialet til godkendelse i Udvalget for Social, Sundhed & Ældre.

I denne sag forelægges høringsmaterialet til godkendelse i Udvalget for Social, Sundhed & Ældre. 04-09-2017 Side 1 SSÆ - Fremtidens sociale tilbud. Godkendelse af høringsmateriale Sagsnr.: 16/14548 Resumé: Pr. 1. januar 2015 blev det specialiserede voksenområde forankret i et nyt Center for Job &

Læs mere

KAPACITETSANALYSE PÅ HANDICAP OG PSYKIATRIOMRÅDET

KAPACITETSANALYSE PÅ HANDICAP OG PSYKIATRIOMRÅDET KAPACITETSANALYSE PÅ HANDICAP OG PSYKIATRIOMRÅDET Lemvig Kommune Social- og Sundhedsudvalg 15. august 2017 Agenda Baggrund og formål Benchmarking Udvikling i diagnoser og målgrupper Scenarier for den fremtidige

Læs mere

6 Kvalitetsstandard for dagtilbud til voksne Beskyttet beskæftigelse

6 Kvalitetsstandard for dagtilbud til voksne Beskyttet beskæftigelse 6 Kvalitetsstandard for dagtilbud til voksne Beskyttet beskæftigelse Vedtaget af byrådet den XX Side 1 af 8 Kvalitetsstandard for dagtilbud beskyttet beskæftigelse: Hvordan læser jeg denne kvalitetsstandard?

Læs mere

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance

Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance Fredensborg Kommune Center for Familie og Handicap Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance Servicelovens (BPA) 95 og 96 2019 1 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng

Læs mere

Analyser af det specialiserede socialområde i RS17-kommunerne

Analyser af det specialiserede socialområde i RS17-kommunerne Oplæg ifbm. drøftelse af rammeaftale 2018-2020 Analyser af det specialiserede socialområde i RS17-kommunerne Hans Skov Kloppenborg og Kasper Lemvigh 26/10-2018 To rapporter 1. Voksenområdet: Udgifter,

Læs mere

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 1 of 10 21. maj 2014 Notat til opfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed Budgetopfølgning pr. 30. april 2014 Voksen-/Handicapområdet Social og voksen / handicap I det følgende fremlægges opfølgning

Læs mere

Der kan vedlægges dokumenter fra de eventuelle strategi- / planlægningsovervejelser, der har været i kommunen.

Der kan vedlægges dokumenter fra de eventuelle strategi- / planlægningsovervejelser, der har været i kommunen. Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra:rudersdal kommune Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Rudersdal kommune Kontaktperson Tlf. nr. Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af

Læs mere