DRIFTSAFTALE FOR ENTREPRENØRAFDELINGEN VEJE OG GRØNNE OMRÅDER. Ikast-Brande Kommune, Teknisk Område. Arbejdsbeskrivelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DRIFTSAFTALE FOR ENTREPRENØRAFDELINGEN VEJE OG GRØNNE OMRÅDER. Ikast-Brande Kommune, Teknisk Område. Arbejdsbeskrivelse"

Transkript

1 Ikast-Brande Kommune, Teknisk Område DRIFTSAFTALE FOR ENTREPRENØRAFDELINGEN VEJE OG GRØNNE OMRÅDER 2013 Arbejdsbeskrivelse Oktober 2012 Godkendt af Teknik- og Miljøudvalget Godkendt af Økonomi- og Planudvalget Godkendt af Byrådet

2 Ikast-Brande Kommune, Driftsaftale - Veje og grønne områder Arbejdsbeskrivelse Side 2 1. GENERELT Oktober 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT Omfang Almindelige bestemmelser om ydelsen Arbejdets tilrettelæggelse og arbejdstider Arbejdsplads Maskiner og Materiel Eksisterende ledninger Ukrudtsbekæmpelse Affaldshåndtering Rapportering og eftersyn Udkald Generelle udbedringsfrister ASFALTBELÆGNINGER Omfang Generelt Løbende reparationer og planlagte reparationer Udførelse af reparation af huller, afskalninger og sætninger Maskinudlægning af asfalt Reparation efter egne opgravninger Opkørselsramper GRUSVEJE OG ØVRIGE LØSE BELÆGNINGER Omfang Generelt Renovering af grusveje Løbende vedligeholdelse af grusveje Grusstier og -pladser Vedligeholdelse af belægning Stier mv. med stenmel/herregårdsgrus ØVRIGE FASTE BELÆGNINGER Omfang Generelt Materialer Løbende reparationer og planlagte reparationer Betonstensbelægning Brostens- og chaussestensbelægning Flisebelægning (især fortove) Kantsten mv Kantsten Øvrige kantbegrænsninger VEJRABATTER Omfang Generelt Græsslåning Nedskæring og fjernelse af buske Rabatafhøvling Kanttilfyldning... 33

3 Ikast-Brande Kommune, Driftsaftale - Veje og grønne områder Arbejdsbeskrivelse Side 3 1. GENERELT Oktober VEDLIGEHOLDELSE AF VEJAFVANDINGSANLÆG Omfang Generelt Materialer Rendestensbrønde og stikledninger Flytning af rendestensbrønde og stikledninger Tømning af rendestensbrønde i stier Oprensning og tilsyn med afvandingssystemer på land Oprensning af grøfter Grøftning KØREBANEAFMÆRKNING Omfang Generelt Materialer Afmærkningsarbejder VEDLIGEHOLDELSE AF SKILTE OG ØVRIGE VEJUDSTYR Omfang Generelt Materialer Skilte Kantpæle Løbende reparationer og planlagte udskiftninger Udførelse af skiltearbejde Beskæring ved skilte Autoværn, vedligeholdelse BROER OG BYGVÆRKER Omfang Generelt Mindre reparationsarbejder SIKRING AF SKADESSTED OG TILSYN MV Sikring af skadested Tilsyn med ledningsarbejder og rådighedstilladelser GRÆSAREALER Generelt Kunstgræsbaner Kampbaner Træningsbaner Vinterbaner Brugsgræs Græsflade Fælledgræs Naturgræs Enge Tennisbaner Uddybende plejebeskrivelse BLOMSTER Staudebede... 57

4 Ikast-Brande Kommune, Driftsaftale - Veje og grønne områder Arbejdsbeskrivelse Side 4 1. GENERELT Oktober Rosenbede Blomsterkummer Klatreplanter Løgvækster Urtebede Rhododendronbede Uddybende plejebeskrivelse BUSKE OG HÆKKE Prydbuske Busket Bunddækkende buske Hække Klippet pur Fritvoksende hække Uddybende kvalitetsbeskrivelse LEVENDE HEGN Hegn, standardopgaver Standardopgave udførelseskrav SKOV MV Skov Lund Bestillingsopgave, udførselskrav Standardopgave, udførselskrav Sankere FRITVOKSENDE TRÆER Omfang Solitærtræer Trægrupper Formede træer Allétræer Uddybende kvalitetsbeskrivelse Standardopgave, udførselskrav SØER Søer Vandløb Regnvandsbassiner Bestillingsopgave, udførselskrav BEKÆMPELSE AF INVASIVE ARTER Kæmpe bjørneklo Flyve-havre RENHOLDELSE Omfang Urenhedskategorier Renholdelse af pladser og gader Fejning af stier Renholdelse af fortove... 81

5 Ikast-Brande Kommune, Driftsaftale - Veje og grønne områder Arbejdsbeskrivelse Side 5 1. GENERELT Oktober Renholdelse af vejrabatter Øvrige fejeopgaver Ukrudtsbekæmpelse Omfang Generelt Ukrudtsbekæmpelse Renholdelse af udstyr Renholdelse af kantpæle Renholdelse af skilte Fjernelse af graffiti Tømning af affaldskurve Renholdelse af grønne områder VEDLIGEHOLDELSE AF ØVRIGT UDSTYR Omfang Affaldskurve, vedligeholdelse Pullerter, træbeskyttere, cykelstativer mv., vedligeholdelse Fodhegn, vedligeholdelse Borde og bænke, bomme og afmærkningspæle, vedligeholdelse Flagstænger, vedligeholdelse Afvandingsanlæg i grønne områder, vedligeholdelse Shelters, vedligeholdelse Legepladsudstyr, vedligeholdelse DIVERSE ARBEJDER Flagdage, flagalle og springvand AFREGNINGSGRUNDLAG... 93

6 Ikast-Brande Kommune, Driftsaftale - Veje og grønne områder Arbejdsbeskrivelse Side 6 1. GENERELT Oktober GENERELT 1.1 Omfang Entreprisen omfatter drift og vedligeholdelse af veje og grønne områder i Ikast- Brande Kommune under Teknisk Område. Geografisk omfatter opgaverne hele Ikast-Brande Kommune. For vejenes vedkommende er følgende ikke omfattet: Regionale kommuneveje. Private fællesveje. Opgaverne er i korte træk: Vedligeholdelse af belægninger Drift af vejrabatter Vedligeholdelse af afvandingsanlæg Vedligeholdelse af udstyr Pleje af græsarealer Pleje af busket, hække, hegn, træer og skov Pleje af blomsteranlæg Pasning af vandanlæg (søer) Renholdelse af veje og grønne områder Maskinel fejning af bycentre og hovedstier Tømning af rendestensbrønde på stier og rendestensbrønde på vejarealer hvor opgaven ikke er udbudt Følgende opgaver er ikke omfattet: Maskinel gadefejning med stor feje-sugemaskine Tømning af rendestensbrønde Slidlagsarbejder og andre fulddækkende asfaltbelægninger samt planlagte reparationer. Vintertjeneste For driftsopgaverne skelnes mellem standardopgaver, som er de faste driftsopgaver, som altid skal udføres, og bestillingsopgaver som kun skal udføres efter bestilling. For pleje af grønne elementer er alle opgaver standardopgaver, bortset fra de særskilt definerede ekstraopgaver. 1.2 Almindelige bestemmelser om ydelsen Plejen skal udføres fagligt korrekt, og der må under arbejdet ikke voldes skader på beplantning, udstyr og omgivende anlæg. Enhver delopgave er defineret enten som "standardopgave" eller som "bestillingsopgave". Standardopgaver er delopgaver, som Entreprenørafdelingen skal udføre på

7 Ikast-Brande Kommune, Driftsaftale - Veje og grønne områder Arbejdsbeskrivelse Side 7 1. GENERELT Oktober 2012 eget initiativ. Bestillingsopgaver er opgaver, som planlægges i samarbejde mellem Entreprenørafdelingen og Drift- og Anlægsafdelingen. Kvalitetskrav til de enkelte delopgaver er principielt opdelt i 2 typer: Tilstandskrav, som angiver de kvaliteter, som arealet eller anlægget skal have i kontraktperioden. Tilstandskrav skal være opfyldt på ethvert tidspunkt. Udførelseskrav, som angiver de kvaliteter, som arealet eller anlægget skal have umiddelbart efter delopgavens udførelse. Entreprenørafdelingen skal sikre, at trafikafviklingen kan opretholdes under arbejdets udførelse eller etablere omkørsel. Entreprenørafdelingen er ansvarlig for, at skiltning og afspærring til enhver tid er i overensstemmelse med gældende lovgivning og vejregler. Entreprenørafdelingen skal gennemføre arbejdet trafiksikkerhedsmæssigt forsvarligt, og på en sådan måde, at gener for vejens brugere og naboer minimeres. 1.3 Arbejdets tilrettelæggelse og arbejdstider Der stilles principielt ikke begrænsninger for, hvornår Entreprenørafdelingen må udføre arbejderne, blot dette sker under hensyn til omgivelserne og gældende vedtægter, regler og retningslinier. Ved arbejde uden for normal arbejdstid skal Entreprenørafdelingen være opmærksom på, at der kan være skærpede støjkrav. Hvis en arbejdsopgave ikke kan gennemføres på grund af anlæggets beskaffenhed eller benyttelse eller på grund af pludselig opstået driftssvigt hos Entreprenørafdelingen eksempelvis nedbrud af materiel, er Entreprenørafdelingen forpligtet til hurtigst muligt at udføre driftsopgaven, når forholdene tillader dette, ligesom Entreprenørafdelingen er forpligtet til senest ved arbejdstids opstart næste dag at indsætte reservemateriel. 1.4 Arbejdsplads Entreprenørafdelingen skal løbende foretage oprydning og renholdelse af arbejdssteder, herunder dagligt fjerne affald fra arbejdsstedet. Entreprenørafdelingen skal renholde vejstrækninger benyttet til Entreprenørafdelingens transport, således at de til stadighed henligger i forsvarlig trafikmæssig stand. Vejarealer må ikke anvendes til oplagsplads til materialer og materiel. Med bygherrens forudgående tilladelse kan vigepladser og rastepladser anvendes. Alle berørte arealer skal ved arbejdets afslutning være retablerede og ryddede.

8 Ikast-Brande Kommune, Driftsaftale - Veje og grønne områder Arbejdsbeskrivelse Side 8 1. GENERELT Oktober 2012 Såfremt Entreprenørafdelingen har brug for inddragelse af private arealer til arbejdspladsbrug, skal denne selv træffe aftale med private lodsejere herom. Entreprenørafdelingen skal selv sørge for de nødvendige mandskabsvogne, skure m.v. til personale, materiel og materialer, indrettet med de velfærdsfaciliteter og udstyr i øvrigt, som kræves iht. de af offentlige myndigheder herunder arbejdstilsynet stillede krav, overenskomster med organisationer og ansættelsesaftaler i øvrigt. Overholdelse af ovennævnte bestemmelser påhviler Entreprenørafdelingen. Udgifter til velfærdsfaciliteter skal være indeholdt i aftalen, ligesom alle ydelser til overholdes af arbejdsmiljøkrav og andre, og myndighedskrav skal være indeholdt i aftalen. I mørke og usigtbart vejr må der heller ikke ligge materialer på kørebanen. Berørte arealer skal være rengjorte samme dag senest ved arbejdstids ophør. Der må ikke udføres arbejde på kørebaner og rabatter i mørke og i usigtbart vejr med undtagelse af arbejder, der er absolut nødvendige for at sikre trafikanterne. Arbejdet skal indstilles så betids, at der ikke arbejdes på kørebaner når vejrliget (sne, slud, regn, tåge, mørke) gør, at der ikke er fri oversigt svarende til 2 gange stopsigt: 50 km/h = 110 m 60 km/h = 150 m 70 km/h = 190 m 80 km/h = 240 m 90 km/h = 290 m. 1.5 Maskiner og Materiel. Entreprenørafdelingen skal levere alt fornødent materiel til opgavernes udførelse. Ved anvendelse af maskiner skal følgende krav opfyldes: Brændstofdrevne motorer skal være med EURO II motor eller højere niveau. For materiel, hvor denne standard ikke benyttes skal tilsvarende niveau overholdes. Materiellets størrelse skal være afpasset således, at det ikke giver skader på belægninger sideanlæg og vejudstyr. Sikkerhedsmæssig forsvarlig stand og efter gældende lovgivning 1.6 Eksisterende ledninger Forinden udførelse af gravearbejder m.v. skal Entreprenørafdelingen indhente ledningsoplysninger hos ledningsejere (LER).

9 Ikast-Brande Kommune, Driftsaftale - Veje og grønne områder Arbejdsbeskrivelse Side 9 1. GENERELT Oktober 2012 Inden arbejdet igangsættes skal ledningsejerne påvise deres ledninger hvis ledningsoplysninger ikke er tilstrækkelig nøjagtige. Ikast-Brande Kommune påtager sig intet ansvar for fremmede ledninger. Beskadigelse af ledninger er alene Entreprenørafdelingens ansvar og risiko. Skal der i forbindelse med arbejdet foretages forlægning af et eksisterende ledningsanlæg, udføres dette af ledningsejeren. Ved gravearbejder skal Ikast-Brande Kommunes almindelige betingelser for gravearbejder i vejarealet følges. 1.7 Ukrudtsbekæmpelse Der må ikke anvendes kemiske midler, pesticider eller lignende ved pleje af arealerne. Undtagelsesvist kan der i særlige situationer gives dispensation til visse sprøjtninger i begrænset omfang. Ansøgning om dispensation må kun ske efter aftale med Drift- og Anlægsafdelingen. Til bekæmpelse af Kæmpe Bjørneklo må benyttes kemiske midler i henhold til gældende regler herfor. 1.8 Affaldshåndtering Entreprenørafdelingen skal forestå håndtering og bortskaffelse af affald, herunder organisk affald. Alt affald og kasseret materiale skal bortskaffes i overensstemmelse med Ikast- Brande Kommunes regulativ for erhvervsaffald. Affræst asfalt skal deponeres på godkendt deponi med henblik på genbrug. For alle affaldsfraktioner gælder, at der skal fortages sortering af affaldet. Udskiftede materialer som fliser, granit, riste, karme, skilte mv., der er i god stand og kan genanvendes, køres i depot ved Entreprenørafdelingen. 1.9 Rapportering og eftersyn Entreprenørafdelingen skal registrere og rapportere om alle udførte bestillingsopgaver, herunder om lokalitet, omfang og udførelsestidspunkt. I forbindelse med entreprisen skal Entreprenørafdelingen foretage eftersyn af anlæggene og udføre udbedringerne. Dette omfatter forhold udover normal pleje, eksempelvis følgende:

10 Ikast-Brande Kommune, Driftsaftale - Veje og grønne områder Arbejdsbeskrivelse Side GENERELT Oktober 2012 Hærværk på arealer, hegn og beplantninger, herunder kørsel på græsarealer, beskadigede planter og træer, beskadiget udstyr. Graffiti indberettes med foto-dokumentation. Væltede træer, større afbrækkede grene. Defekt udstyr på anlæggene, også udstyr hvor vedligeholdelsen ikke er omfattet af denne entreprise (eksempelvis trådhegn). Andre elementer, som kan være til gene/risiko for brugere (udragende bevoksning mv.) Udkald Konstaterede defekter mv. skal indberettes i systemet til indberetning af driftshenvendelser. Der er intet krav om, at eftersynet skal udføres samlet eller på bestemte dage. Eftersynsopgaverne vurderes at kunne foretages i forbindelse med udførelse af de enkelte delopgaver, og alle omkostninger i forbindelse med eftersyn skal være indeholdt i delpriserne. Der foretages vejsyn på samtlige asfaltveje og -stier med registrering af skader. Entreprenørafdelingen skal kunne tilkaldes i tilfælde af hærværk, henkastet større affald, væltede træer, situationer med meget nedbør og risiko for oversvømmelse. Dette vil normalt være inden for Entreprenørafdelingens normale arbejdstid. Der kræves ikke vagtordning af Entreprenørafdelingen uden for normal arbejdstid Generelle udbedringsfrister Ved skader, der er til fare for trafiksikkerheden, skal der foretages afmærkning af skadesstedet inden arbejdstidsophør, og skaden skal være udbedret inden 3 arbejdsdage. Hvor der ikke er anført andre frister for udbedringer er den generelle udbedringsfrist 3 uger fra skaden er anmeldt til Entreprenørafdelingen eller konstateret ved almindeligt eftersyn.

11 Ikast-Brande Kommune, Driftsaftale - Veje og grønne områder Arbejdsbeskrivelse Side ASFALTBELÆGNINGER Oktober ASFALTBELÆGNINGER 2.1 Omfang Asfaltarbejder omfatter akutte reparationer af huller og lignende. Udlægning af fulddækkende belægninger, eksempelvis planlagte reparationer slidlag og forstærkninger, er ikke omfattet. Entreprenørafdelingen skal levere alle fornødne materialer til arbejderne. 2.2 Generelt "AAB, varmblandet asfalt" er gældende. Alle materialer, der indbygges skal opfylde krav i gældende vejregler og normer. Reparationer i fuld belægningstykkelse skal udføres i samme tykkelse asfalt som den eksisterende belægning, dog minimum 7 cm (160 kg/m 2 ). Ellers skal der kun udskiftes den beskadigede lagtykkelse. Asfaltarbejde må kun udføres ved temperaturer højere end 5 celsius. Dog må reparation af slaghuller undtagelsesvis udføres ved en lavere temperatur (vinterlapning). Transport af asfaltmaterialer skal foregå i asfaltcontainer eller en tilsvarende løsning, der sikrer opretholdelse af høj temperatur. Som hovedregel skal asfaltmaterialer ved udlægning ligge inden for følgende temperaturområder: PA GAB AB Forinden udførelse af reparationer skal Entreprenørafdelingen sikre sig, at underlaget er egnet til den tiltænkte reparationsmetode, Der skal anvendes bindemiddel med penetration 70/100 for såvel GAB I som AB Klæbningen skal foretages samme dag som asfaltudlægningen. Der må kun klæbes til det der svarer til en halv dags arbejde, for at minimere gener for trafikanterne. 2.3 Løbende reparationer og planlagte reparationer Løbende, akutte reparationer af huller, afskalninger mv. Af hensyn til trafiksikkerheden skal Entreprenørafdelingen senest ved arbejdstids ophør foretage udbedring af større slaghuller eller der skal foretages afmærkning af skadesstedet. Slaghuller lappes inden 3 arbejdsdage. Kantskader af størrelse svarende arealmæssigt til 15 x 15 cm og derover, afskalninger af størrelse svarende til 50 x 50 cm og derover samt udbedring af små huller skal udbedres inden for 3 uger efter konstatering eller efter det tidspunkt, hvor der gives meddelelse til Entreprenørafdelingen om skaden. Afskalninger defineres som huller af max. 3 cm dybde.

12 Ikast-Brande Kommune, Driftsaftale - Veje og grønne områder Arbejdsbeskrivelse Side ASFALTBELÆGNINGER Oktober 2012 Er Entreprenørafdelingen forhindret i at udføre reparationen inden for den angivne tidsfrist på grund af dårligt vejr, udføres reparationen så hurtigt som muligt herefter. Entreprenørafdelingen skal i givet fald kunne dokumentere, at vejrforholdene har umuliggjort reparation. I de følgende punkter er der anført krav til de forskellige reparationstyper. 2.4 Udførelse af reparation af huller, afskalninger og sætninger Standardopgave, udførelseskrav Opgaven omfatter reparation af slaghuller, større afskalninger, og huller/sætninger ved riste og dæksler. Reparation skal normalt udføres ved håndudlægning af varmblandet asfalt. Undtagelsesvist kan der om vinteren benyttes reparation af huller med koldasfalt. Ved reparation langs vejkant skal asfaltkanten være frilagt og intakt, forinden asfaltarbejdet påbegyndes. Hullet/afskalningen rengøres, og alle løse materialer fjernes, dog ikke ubundne bærelag, hvis dette er blotlagt. Uanset underlag eller belægningstype skal der foretages klæbning, der afpasses til underlagets struktur og evne til at opsuge klæbemidlet. Der foretages klæbning på hullets bund og sider med bitumenemulsion. Der må ikke klæbes uden for hullets kant. Der klæbes ikke på ubundne bærelæg. Klæbede arealer skal friholdes for trafik, og der må ikke klæbes i regnvejr. Tilsprøjtning af kantsten, kantpæle, dæksler og øvrigt vejinventar med emulsion må ikke finde sted. Reparation udføres ved dybde over 3 cm normalt med GAB 0 eller AB og ved tykkelse op til 3 cm af PA 6 t. Ved reparation med GAB 0 afsluttes ved hullets kant. Ved reparation med PA komprimeres dette til mindst mulig tykkelse ved kanter ved overgang til eksisterende vejbelægning. Udlægning af asfaltslidlag må ikke udføres i regnvejr. Der må ikke forekomme asfalt i rendestensriste. Der skal foretages komprimering således, at kravene i AAB, pkt. 2.2 er opfyldt, og således at trafikken kun undtagelsesvist kan afsætte svage spor. Slidlagssamlinger til eksisterende belægninger forsegles med emulsion og stålmel. Den færdige overflade skal fremtræde jævn og tæt og tilpasset den tilgrænsende belægning. Måling af jævnhed udføres med retskinne.

13 Ikast-Brande Kommune, Driftsaftale - Veje og grønne områder Arbejdsbeskrivelse Side ASFALTBELÆGNINGER Oktober 2012 Målt med en 3m retskinne lagt parallelt med længdeprofilet må på intet sted mellem understøtningspunkter vise større afstand mellem sin underkant og belægningens overflade end 12 mm. Dette gælder også overgang til eksisterende belægning. Med hensyn til profil henvises til afsnit i "AAB, varmblandet asfalt". Bestillingsopgave, udførelseskrav Opgaven omfatter reparation af sætninger. Reparation skal normalt udføres ved maskinudlægning af varmblandet asfalt. Undtagelsesvist kan der om vinteren benyttes reparation med koldasfalt. Sætningen rengøres, og alle løse materialer fjernes. Uanset underlag eller belægningstype skal der foretages klæbning, der afpasses til underlagets struktur og evne til at opsuge klæbemidlet. Der foretages klæbning på hullets bund og sider med bitumenemulsion. Der må ikke klæbes uden for hullets kant. Der klæbes ikke på ubundne bærelæg. Klæbede arealer skal friholdes for trafik, og der må ikke klæbes i regnvejr. Tilsprøjtning af kantsten, kantpæle, dæksler og øvrigt vejinventar med emulsion må ikke finde sted. Reparation udføres ved dybde over 3 cm normalt med GAB 0 eller AB og ved tykkelse op til 3 cm af PA 6 t. Ved reparation med GAB 0 afsluttes ved hullets kant. Ved reparation med PA komprimeres dette til mindst mulig tykkelse ved kanter ved overgang til eksisterende vejbelægning. Udlægning af asfaltslidlag må ikke udføres i regnvejr. Der må ikke forekomme asfalt i rendestensriste. Der skal foretages komprimering således, at kravene i AAB, pkt. 2.2 er opfyldt, og således at trafikken kun undtagelsesvist kan afsætte svage spor. Slidlagssamlinger til eksisterende belægninger forsegles med emulsion og stålmel. Den færdige overflade skal fremtræde jævn og tæt og tilpasset den tilgrænsende belægning. Måling af jævnhed udføres med retskinne. Målt med en 3m retskinne lagt parallelt med længdeprofilet må på intet sted mellem understøtningspunkter vise større afstand mellem sin underkant og belægningens overflade end 12 mm. Dette gælder også overgang til eksisterende belægning. Med hensyn til profil henvises til afsnit i "AAB, varmblandet asfalt".

14 Ikast-Brande Kommune, Driftsaftale - Veje og grønne områder Arbejdsbeskrivelse Side ASFALTBELÆGNINGER Oktober Maskinudlægning af asfalt Bestillingsopgave, udførelseskrav Maskinudlægning i henhold til "AAB, varmblandet asfalt. Reparationsmaterialets farve skal være afstemt med eksisterende belægning. Der henvises til, "AAB, varmblandet asfalt", pkt Reparation efter egne opgravninger Standardopgave, udførelseskrav Entreprenørafdelingens ydelse omfatter alle arbejder og leverancer til retablering af asfaltbelægninger efter opgravning. Retablering af asfaltbelægninger skal ske efter AAB, Vejregel for ledningsgrave. Inden retablering med asfalt udføres, skal det sikres, at der er mindst 5 cm uberørt banket langs friskåret asfaltkant. Til asfalt bærelag anvendes GAB 0. Ved bærelag på mere end 7 cm s tykkelse skal der trappefræses. Slidlag udføres efter 1 år og skal være af lignende type, tykkelse og farve, som eksisterende asfaltslidlag. Der affræses med en overbredde på min. 100 mm. i hver side, hvorefter fræsearealet rengøres (støvsuges), klæbes og slidlaget udlægges. Tværprofil over graveprofil og retableringskrav findes på kommunens hjemmeside. Forinden retableringen, skal Entreprenørafdelingen sikre sig, at underlaget er egnet til den tiltænkte reparationsmetode. Retableringen skal være udført senest 2 uger efter bestilling for opgaver af varighed under 2 dage. Er Entreprenørafdelingen forhindret i at retablere indenfor den angivne tidsfrist på grund af dårligt vejr, udføres retableringen så hurtigt som muligt herefter. Asfaltudlægning kan udsættes, hvor arbejdstakten betinger dette. I så fald skal Entreprenørafdelingen tilfylde med grus til top af belægning og fjerne dette inden asfaltudlægning. Hvor det er muligt, skal der udføres maskinudlægning af asfalt, ellers udføres håndudlægning. Belægningen komprimeres ensartet ved anvendelse af tromle eller pladevibrator. Entreprenørafdelingen skal foretage efterreparation af det udbedrede areal ved affræsning af 2 cm med en overbredde på min. 10 cm og udlægning af 2 cm slidlag som eksisterende slidlagstype. Samlinger til eksisterende belægninger forsegles med emulsion og stålmel.

15 Ikast-Brande Kommune, Driftsaftale - Veje og grønne områder Arbejdsbeskrivelse Side ASFALTBELÆGNINGER Oktober 2012 Øverste belægningslag skal flugte med de tilbagestående kanter, skal fremtræde med en jævn overflade i forhold til den eksisterende overflade og må ikke give anledning til afvandingsproblemer. Belægningen komprimeres, således at trafikken ikke sætter spor i belægningen. Den færdige overflade må ikke give afvandingsproblemer eller have større afvigelser end 12 mm, målt med 3 m retskinne. Tilsprøjtning af kantsten, kantpæle, dæksler eller øvrigt vejinventar må ikke finde sted. 2.7 Opkørselsramper Entreprenørafdelingen skal udføre nye opkørselsramper. Opkørselsramper skal udføres af AB. Ramperne skal udføres med hældning 1 på 3, også i enderne og i en bredde på max. 4-6 meter. Opkørselsramper i nye områder udføres i GAB og der udlægges slidlag på opkørselsramper i samme arbejdsgang som for selve vejen. Opkørselsramper skal være jævnt afsluttet i niveau med top af kantsten og lige og parallelle med kantsten mod vejen og i øvrigt tilpasset den tilgrænsende belægning. Inden udlægning skal fladerne renfejes og klæbes. Tilsprøjtning af kantsten, fliser eller lignende med emulsion må ikke finde sted. Den færdige overflade skal være jævn. Ved reparation af opkørselsramper skal dårligt materiale fjernes. Fladerne skal renfejes og klæbes og rampen repareres med PA til samme profil som eksisterende rampe og i øvrigt som for nye ramper. Der skal foretages komprimering således, at kravene i AAB, pkt. 2.2 er opfyldt, og nedkøles således, at trafikken kun undtagelsesvist kan afsætte svage spor. AB komprimeres til mindst mulig tykkelse ved kanter ved overgang til eksisterende vejbelægning. Udførelsen indpasses i den daglige drift.

16 Ikast-Brande Kommune, Driftsaftale - Veje og grønne områder Arbejdsbeskrivelse Side GRUSVEJE OG ØVRIGE LØSE BELÆGNINGER Oktober GRUSVEJE OG ØVRIGE LØSE BELÆGNIN- GER 3.1 Omfang Arbejdet omfatter vedligeholdelse af grusveje og grusparkeringspladser i kommunen. Opgaven omfatter endvidere vedligeholdelse af stier med stenmel eller herregårdsgrus. 3.2 Generelt Entreprenørafdelingens ydelser omfatter alle arbejder og leverancer til udførelse af vedligeholdelse af grusveje og grusparkeringspladser. 3.3 Renovering af grusveje Standardopgave, udførelseskrav Entreprenørafdelingen skal løbende føre tilsyn med grusveje og grusparkeringspladser med henblik på at konstatere renoveringsbehovet. Drift- og Anlægsafdelingen vurderer sammen med Entreprenørafdelingen, hvilke vejstrækninger, som behøver hovedrenovering. Hvert år udføres renovering af udvalgte grusveje ved høvling, profilering og komprimering med maskine. Efter renoveringen skal vejene fremstå med tagprofil eller ensidig fald med en hældning på mellem 25 og 35. Efter vedligeholdelsen må der ikke være huller eller lunker, og vejene skal være komprimeret, så de er kørefaste. 3.4 Løbende vedligeholdelse af grusveje Standardopgave, tilstandskrav Entreprenørafdelingen skal løbende føre tilsyn med grusveje og grusparkeringspladser med henblik på at konstatere vedligeholdelsesbehovet. Vejene vedligeholdes løbende for at udbedre huller samt opretholde vejenes tagprofil / tværfald. Huller i grusveje med dybde over 7 cm skal udbedres inden 3 uger efter konstatering eller efter det tidspunkt, hvor der gives meddelelse til Entreprenørafdelingen om hullet. I længerevarende tørre perioder foretages udbedringen, så snart vejen er tilpas fugtig. Huller skal udbedres således, at overfladen er i niveau med tilgrænsende flade.

17 Ikast-Brande Kommune, Driftsaftale - Veje og grønne områder Arbejdsbeskrivelse Side GRUSVEJE OG ØVRIGE LØSE BELÆGNINGER Oktober 2012 Det tilstræbes at grusveje og rabatter langs disse skal vedligeholdes således, at der ikke ophobes vand på vejene. Vedligeholdelsen skal sikre, at rabatter så vidt muligt har fald bort fra vejen, og at der i fornødent omfang udføres indstik i rabatterne til bortledning af vand. I tørre perioder, hvor høvling ikke er hensigtsmæssig, foretages vedligeholdelse ved udlægning af leret sand, der komprimeres ved hjultryk. I våde perioder, hvor høvling ikke er hensigtsmæssig, foretages vedligeholdelse ved udlægning af groft stabilt grus evt. sten (uvaskede, usorterede sten eller knust beton), der komprimeres ved hjultryk, 3.5 Grusstier og -pladser Vedligeholdelse af belægning Standardopgave, tilstandskrav Entreprenørafdelingen skal løbende føre tilsyn med grusstier og gruspladser med henblik på at konstatere vedligeholdelsesbehovet. Huller i grusstier med dybde over 5 cm skal udbedres inden 3 uger efter konstatering eller efter det tidspunkt, hvor der gives meddelelse til Entreprenørafdelingen om hullet. I længerevarende tørre perioder foretages udbedringen, så snart stien er tilpas fugtig. Huller skal udbedres således, at overfladen er i niveau med tilgrænsende flade. Hvis belægningen generelt er meget ujævn eller i øvrigt trænger til opretning, skal Entreprenørafdelingen på bestilling foretage: Oprivning af de omfattede arealer Tilførsel af leret vejgrus eller knust beton i stiunderbygningen og herregårdsgrus som øverste lag. Komprimering og planering. Arealet tromles med en tung statisk tromle 3.6 Stier mv. med stenmel/herregårdsgrus Standardopgave, tilstandskrav Løse belægninger med stenmel/herregårdsgrus bruges til færdsel og ophold. Oftest en lettere færdsel end de faste belægninger. De bruges især til stier. Plejen sigter mod, at belægningerne skal svare til anlægsstandard som er en ensartet flade og i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand. Entreprenørafdelingen skal løbende føre tilsyn med grusstier og gruspladser med henblik på at konstatere vedligeholdelsesbehov.

18 Ikast-Brande Kommune, Driftsaftale - Veje og grønne områder Arbejdsbeskrivelse Side GRUSVEJE OG ØVRIGE LØSE BELÆGNINGER Oktober 2012 Huller i grusstier med dybde over 3 cm skal udbedres inden 3 uger efter konstatering eller efter det tidspunkt, hvor der gives meddelelse til Entreprenørafdelingen om hullet. I længerevarende tørre perioder foretages udbedringen, så snart stien er tilpas fugtig. Huller skal udbedres således, at overfladen er i niveau med tilgrænsende flade. Stenmelslag/lag med herregårdsgrus skal vedligeholdes, så det min. er 2 cm tykt. Rekreative stier vedligeholdes kun med slåning af græs på stien 2 4 gange årligt.

19 Ikast-Brande Kommune, Driftsaftale - Veje og grønne områder Arbejdsbeskrivelse Side ØVRIGE FASTE BELÆGNINGER Oktober ØVRIGE FASTE BELÆGNINGER 4.1 Omfang Arbejdet omfatter reparation, omlægning eller udskiftning af øvrige faste belægninger end asfalt på: veje og pladser stier fortove De enkelte opgaver kan strække sig fra omlægning af lokale skader til udskiftning af længere strækninger eller arealer. Aktiviteten kan omfatte følgende typer belægning: Betonfliser Chaussésten, brosten eller andre granitbelægninger Betonbelægningssten (SF-sten mv.) Kantsten af granit eller beton Alle fortove er med flisebelægning, typisk opbygget som en kombination af betonfliser og bånd af granitchaussesten. Til fortove hører eventuel belægning mellem selve fortovet og bygninger i skel. 4.2 Generelt Retablering af brolægning skal udføres i henhold til Vejdirektoratets Almindelig arbejdsbeskrivelse for brolægningsarbejder. Alle arbejder skal udføres på en sådan måde, at de er til mindst mulig gene for trafikanterne. Entreprenørafdelingen skal anvise/anlægge og vedligeholde forsvarlige alternative passager for gående/kørende færdsel under arbejdets udførelse. Overskydende materialer og affald bortskaffes af Entreprenørafdelingen jf. pkt Arbejdernes specifikke udførelse er, som anført under de enkelte aktiviteter. Krav til kvalitet af belægningen fremgår af hver enkelt aktivitet. Der skal foretages fornødne tilpasninger til omgivende flader, herunder indkørsler til ejendomme og op mod bygninger således, at der er jævn overgang. Tilpasningen kan omfatte højdemæssig justering af tilstødende indkørsel mv. indtil ca. 1 m inde på grunden.

20 Ikast-Brande Kommune, Driftsaftale - Veje og grønne områder Arbejdsbeskrivelse Side ØVRIGE FASTE BELÆGNINGER Oktober 2012 Entreprenørafdelingen skal selv træffe aftale med grundejere om tilpasning til deres indkørsler og eventuel fjernelse af grundejerens egne tilstødende anlæg, der berøres (plantestensmure mv.). Hvis der ikke kan opnås aftale herom skal Drift- og Anlægsafdelingen involveres. Areal mellem belægning og skel til ejendomme skal retableres og tilpasses i niveau. Entreprenørafdelingen træffer aftale med grundejerne om adgangen til deres ejendomme under arbejdets udførelse. Generelt skal der altid være gående adgang, og afbrydelse af kørende adgang skal begrænses mest muligt. Køretøjer må kun lukkes inde på tilgrænsende ejendomme, såfremt det forinden er aftalt med grundejerne. Der må ikke foretages belægningsarbejder på frosset underlag eller med frosset sand eller grus. I tilfælde af risiko for let frost afdækkes med måtter eller lignende, som kan holde underlaget frostfrit. 4.3 Materialer Entreprenørafdelingen skal levere alle nødvendige materialer til opgavernes udførelse. Alle materialer, der indbygges, skal opfylde krav i gældende vejregler og normer. Hvor det er muligt, skal der benyttes materialer som de eksisterende. Alle nye betonvarer skal opfylde kravene i DS 400 og skal leveres fra fabrik, der er tilsluttet betonvarekontrollen. Alle nye granitmaterialer skal opfylde krav til mål, form og kvalitet, som angivet i norm for granitmaterialer DS 137, DS 138, DS 139 og DS 140. Kasserede materialer skal senest ved arbejdstids ophør opryddes eller fjernes fra arbejdspladsen. Hvis midlertidig deponering er nødvendig skal kasserede materialer tydelig afmærkes. Materialerne skal leveres fra godkendte grusgrave og skal overholde DS 401, Norm for sten- og grusmaterialer. Lægge- og sættematerialer skal være grusgrav-/bakkematerialer med normal maksimal kornstørrelse på 4 mm. Til l brosten og chaussesten anvendes stenmel 0-4 mm. Beton til sætning af kantsten m.v. skal have en styrke på min 16 MN/m 2 og d max på 16 mm.

21 Ikast-Brande Kommune, Driftsaftale - Veje og grønne områder Arbejdsbeskrivelse Side ØVRIGE FASTE BELÆGNINGER Oktober 2012 Fortove er typisk udført af betonfliser med bånd af chaussésten. Langs kantsten kan der være 1 4 rækker chaussésten. Enkelte steder er der benyttet betonpropper. Eksisterende fliser er normalt 6-7 cm tykke. Nogle steder ligger der fliser tæt sammen uden bånd. Enkelte steder er der benyttet Anca-sten (sorte beton-mursten) som bånd i fortove. Disse erstattes ved fornyelse med chaussésten eller som massiv flisebelægning. Andre steder er der benyttet teglsten, som ved fornyelse erstattes med fliser eller chaussesten. Til fortovsfornyelse anvendes normalt betonfliser 7 x 62,5 x 47 cm og 62,5 x 62,5 cm med affasning. Derudover anvendes 7 x 62,5 x 80 cm, især til lokal reparation (udskiftning) af fliser. Langs kantsten skal der være 1 3 rækker chaussésten. På udvalgte strækninger kan der udføres fortovsbelægning med taktile fliser. Kantsten er ved nyanlæg normalt granitkantsten. Drift- og Anlægsafdelingen vælger farver og kvalitet på granitkantsten til de enkelte opgaver. Der forekommer strækninger af betonkantsten og kantsten af kopsten (granit på skrå). Ved fornyelse erstattes kopsten med almindelige kantsten. Granitkantsten er af flere forskellige granittyper. Størrelsen tilstræbes 10/12 x 30 cm og af varierende længde. Kopsten (brosten) er granit 15 x cm. Betonkantsten er 12/15 x 30 x 100 cm eller 9/12. Nogle steder er anvendt sømkantsten, der ved fornyelse skal udskiftes til betonkantsten. Mellem sti og fortov benyttes normalt 9/12 betonkantsten. Rabatkantsten (beton) 15 x 29 x 100 cm. Vandrendesten (beton) 30 x 10/12 x 60 cm, runde eller kantede. På kørebaner, pladser og for overkørsler for tung trafik skal anvendes kørefast belægning som 8-9 cm lock-sten, 7-8 cm betonsten eller chaussesten. Indkørsler udføres efter standardtypetegning Erhvervs- og industrioverkørsler i byer. I overkørsler anvendes kørefast belægning som 7 cm betonbelægningssten. Endelig findes der kantbegrænsninger udført som 3 rækker chaussésten. Disse retableres ikke, men udføres i givet fald som granitkantsten eller betonkantsten. Materialer til fugefyldning skal for belægninger, der fejes med selvopsugende fejemaskine være stenmel.

22 Ikast-Brande Kommune, Driftsaftale - Veje og grønne områder Arbejdsbeskrivelse Side ØVRIGE FASTE BELÆGNINGER Oktober 2012 Generelt kan fliser genanvendes, hvis de er uden revner og afskalninger og vurderes at have en restlevetid på 20 år. Granitmaterialer kan normalt genanvendes. Det tilstræbes, at der på samme opgave benyttes samme type fliser, dvs. enten genbrugsfliser eller nye fliser. Dette aftales ved opstartsmødet. Ved genbrug suppleres med tilsvarende fliser fra depot på Materialepladsen. Entreprenørafdelingen skal sørge for al bortkørsel og tilkørsel af materialer. Ved reparationsarbejder skal erstatningsmaterialer være af samme kvalitet, dimension m.m. som eksisterende materialer. Forinden udførelse af reparationen, skal Entreprenørafdelingen sikre sig, at underlaget er egnet til den tiltænkte reparationsmetode. 4.4 Løbende reparationer og planlagte reparationer Reparation af øvrige belægninger udføres efter to hovedprincipper: Løbende, akutte reparationer af huller, kanter mv. Af hensyn til trafiksikkerheden skal Entreprenørafdelingen senest ved arbejdstids ophør foretage udbedring eller foretage afmærkning af skadesstedet. Reparationer af hensyn til trafiksikkerheden udføres inden 3 arbejdsdage. Dette gælder for huller af størrelse som for asfaltveje jf. pkt. 2.3 og hvor sten eller fliser mangler og øvrige skader, som er væsentlige for trafiksikkerheden, herunder kanter på fortovsbelægning på 3 cm eller derover. Planlagt reparation skal udføres på strækninger, hvor Ikast-Brande Kommune ønsker en gennemgående reparation. Der kan være tale om strækninger med sætninger, afskalninger, revner eller andre skader. Drift- og Anlægsafdelingen og Entreprenørafdelingen skal i samarbejde udarbejde forslag til reparation af strækningen og tidsplan for arbejdets udførelse, herunder i hvilken grad eksisterende materialer kan genanvendes. Ved større omlægninger eller fornyelser af længere strækninger afholder Drift- og Anlægsafdelingen et opstartsmøde/ledningsejermøde, hvor strækningen besigtiges, og det afklares i hvilken udstrækning, de eksisterende materialer kan og skal genanvendes, eller om der skal leveres nye materialer. Omlægning eller fornyelse af længere strækninger skal tidsmæssigt udføres efter nærmere aftale. Det afklares om, der samtidig skal foretages omsætning/udskiftning af kantsten. På samme møde (eller forinden) aftales eventuel koordinering med andre ledningsarbejder. Entreprenørafdelingen skal være fleksibel i forhold til hensynet til andre ledningsejeres arbejde indenfor samme tidsrum.

23 Ikast-Brande Kommune, Driftsaftale - Veje og grønne områder Arbejdsbeskrivelse Side ØVRIGE FASTE BELÆGNINGER Oktober 2012 På mødet gennemgås/planlægges aftaler med grundejere og tilpasning til deres indkørsler. Der udføres ikke ekstraordinære tiltag for at sikre afvanding fra grunde. Er Entreprenørafdelingen forhindret i at udføre reparationen inden for den angivne tidsfrist på grund af dårligt vejr, udføres reparationen så hurtigt som muligt herefter. Entreprenørafdelingen skal i givet fald kunne dokumentere, at vejrforholdene har umuliggjort reparation. I de følgende punkter er der anført krav til de forskellige reparationstyper. 4.5 Betonstensbelægning Standardopgave, udførelseskrav For lokale omlægninger skal eventuelle erstatningsmaterialer være af samme kvalitet, dimension m.m. som tilstødende materialer. Ved større udskiftninger planlægger Drift- og Anlægsafdelingen og Entreprenørafdelingen, hvilken udformning belægningen skal have. Arbejdet omfatter: Optagning for genanvendelse henholdsvis bortskaffelse af eksisterende belægning. Klargøring af bund, herunder afretning, evt. udlægning af 15 cm stabilt grus og komprimering. Levering og udlægning af læggemateriale, herunder afretning og komprimering. Lægning af betonsten, inkl. diverse tildannelser og tilpasninger til faste genstande. Niveauregulering til tilstødende arealer og faste genstande. Arbejdet udføres på færdigt underlag. Der må ikke foretages belægningsarbejder på frossent underlag eller med frossent sand eller grus. Stier med kantsten og rendestensbrønde lægges med jævnt fald mod kantsten. Stier uden kantsten eller uden rendestensbrønde lægges med jævnt fald mod rabat. Hvor kvalitetskravene ikke er opfyldt, fjernes belægning, inkl. gammelt underliggende brolæggergrus, og der tilføres om fornødent mekanisk stabilt grus, der komprimeres og afrettes til en nøjagtighed på ±10 mm. Herudover udlægges grus, der afrettes omhyggeligt. Den færdige tykkelse skal være mm. Stenene sættes med overhøjde på ca. 10 mm. Stenene stødes på plads med brolæggerstempel. Ved større reparationer kan mekanisk stempel eller vibratorplade anvendes.

24 Ikast-Brande Kommune, Driftsaftale - Veje og grønne områder Arbejdsbeskrivelse Side ØVRIGE FASTE BELÆGNINGER Oktober 2012 Fint, hvidt sand 0/4 fejes ned mellem stenene, der vibreres igen, og sandet fejes ned, så alle fuger er fyldte. Betonstensbelægning skal efterlades med et overskud af sand på overfladen. Overskydende sand fjernes, når fugerne er fyldte. Den færdige belægning skal fremstå med fyldte fuger, jævn overflade uden lunker. Afvigelser fra en 3 m retskinne må ikke overstige 5 mm og der må ikke være højdemæssige forskydninger mellem de enkelte betonsten. På den udførte belægning må der ikke være lunker, der giver anledning til vandansamlinger. 4.6 Brostens- og chaussestensbelægning Standardopgave, udførelseskrav Al granit skal genanvendes med mindre andet aftales med Drift- og Anlægsafdelingen. Hvor eksisterende belægning ikke kan genanvendes skal Entreprenørafdelingen levere nye af samme type og størrelse, som de eksisterende. Ved større reparationer planlægger Drift- og Anlægsafdelingen og Entreprenørafdelingen, om der skal ske ændring i belægningens højde og fald. Hvis der angives koter og fald til belægningen eller anden anvisning, skal dette følges. Eventuel højderegulering af dæksler og riste skal udføres. Regulering aftales med Drift- og Anlægsafdelingen. Mindre reparationer skal udføres således, at reparationen tilpasses og er i plan med omgivende belægning, kantsten, og således at fald på belægningen opretholdes. Som underlag for belægninger på kørearealer skal der være cm bundsikring og cm stabilt grus. Chaussésten og brosten skal lægges på 20 cm tykt lag stabilt grus, kvalitet 2, der afrettes og komprimeres. Hvis stabilgruslaget er intakt genanvendes dette. Derpå udlægges stenmel i en tykkelse af 3 cm, som stenene sættes i. Brolægningen stødes med håndstempel, pladevibrator eller tromle. Hvor kvalitetskravene ikke er opfyldt fjernes belægning, inkl. gammelt underliggende brolæggergrus, og der tilføres om fornødent stabilt grus. Alle tilpasninger ved dæksler, master, kantstensrundinger mv. skal i muligt omfang udføres ved skæring eller kløvning. Alle tilpasninger skal være indeholdt i enhedspriserne for lægning. Belægningen skal lægges i samme forbandt som den eksisterende belægning således, at den efter reparationen fremtræder ensartet. Ved reparation af arealer i granitmaterialer skal stenene som hovedregel sættes tæt sammen, dog således at der tages hensyn til helheden og æstetikken i arealets ud-

25 Ikast-Brande Kommune, Driftsaftale - Veje og grønne områder Arbejdsbeskrivelse Side ØVRIGE FASTE BELÆGNINGER Oktober 2012 seende, afhængig af variationer i stenstørrelser m.m. Chausséstenene skal sættes i forbandt svarende til den eksisterende belægning. Fugerne skal fyldes af flere gange med stenmel. Der skal ved vanding eller lignende sikres, at fugerne er fyldte, og fugematerialet er kompakt. Dette gentages om nødvendigt flere gange indtil fuger er fyldte. Målt med 3 m retskede må der maksimalt være 10 mm nedstik. Den færdige belægning skal fremtræde helt jævn og uden kanter. På den udførte belægning må der ikke være lunker der giver anledning til vandansamlinger. 4.7 Flisebelægning (især fortove) Standardopgave, udførelseskrav Fortove skal af hensyn til vandafledning lægges med tværfald mod vejen, med jævnt fald fra bagkant af fortov til kantsten. Det normale tværfald skal være 25. Flisernes færdige højde skal være mm over kantsten. Affasede fliser skal have tæt fuge, øvrige fliser lægges med 2 mm fuger. I rundinger samt ved dæksler, skilte, brandstandere, master og lignende skal der anvendes tilhuggede eller tilskårne fliser. Ingen tilpasset flise må være under 50 % af normalstørrelsen. Derudover lægges chaussésten, af samme type som i øvrigt benyttes i belægningen. Ved reparation af arealer/bånd i granitmaterialer skal stenene som hovedregel sættes tæt sammen, dog således at der tages hensyn til helheden og æstetikken i arealets udseende, afhængig af variationer i stenstørrelser m.m. Ved sætning i lige skifter skal stenene sorteres efter bredde således, at hvert skifte har ensartet bredde. Fliser og chaussesten lægges på 30 mm flisesand. Efter behov skal der foretages udskiftning af eksisterende bund med stabilt grusbærelag i 15 cm tykkelse. Ved almindelige overkørsler og lignende, etableres indkørslen med 15 cm stabilt grus og 7 cm fliser. Hvor der kan forekomme tung trafiklast, udføres indkørsler efter standardtypetegning Erhvervs- og industrioverkørsler i byer Generelt gælder, at der på omlagte fortovsstrækninger udført i kontraktperioden ikke må forefindes lunker, der giver anledning til vandansamlinger. Efter lægning af fortov strøs overfladen med lyst fugemateriale, som fejes eller slemmes ned i fugerne. Dette gentages om nødvendigt flere gange indtil fuger er fyldte. Den færdige belægning skal fremstå med fyldte fuger. Afvigelser fra en 3 m retskinne må ikke overstige 5 mm for betonfliser og 10 mm for bånd eller flader med granit. Der må ikke være højdemæssige forskydninger mellem

26 Ikast-Brande Kommune, Driftsaftale - Veje og grønne områder Arbejdsbeskrivelse Side ØVRIGE FASTE BELÆGNINGER Oktober 2012 de enkelte fliser. På den udførte belægning må der ikke være lunker, der giver anledning til vandansamlinger. Stier med kantsten og rendestensbrønde lægges med jævnt fald mod kantsten. Stier uden kantsten eller uden rendestensbrønde lægges med jævnt fald mod rabat. Underlag Hvis det eksisterende sandunderlag ikke er intakt træffes aftale om udskiftning af dette. Ved udskiftning skal Entreprenørafdelingen bortgrave eksisterende materiale og bortkøre dette. Som underlag for flisebelægninger i fortove benyttes normalt 15 cm stabilt grus og afretningsgrus (indbygget mål), der leveres og udlægges af Entreprenørafdelingen. Materialet skal komprimeres. Ved overkørsler (vejudmunding og overkørsler til industrivirksomheder) skal underlaget udføres af 20 cm stabilt grus, kvalitet II, der komprimeres til 96 % modificeret proctor. Vedrørende materialer og prøvningsmetoder henvises til DS401, Norm for sand- grus- og stenmaterialer og DS405, Prøvningsmetoder for sand-, grus- og stenmaterialer. Stabilt grus skal overholde kravene til kvalitet II. Entreprenørafdelingen skal efter aftale med Drift- og Anlægsafdelingen udføre komprimeringskontrol. Areal bag fortov Mellem fortov og skel skal den eksisterende belægning i indkørsler retableres, øvrige arealer retableres i sand eller muld Kantsten mv Kantsten Standardopgave, udførelseskrav For omsætning eller justering af kantsten omfatter arbejderne alle nødvendige ydelser, herunder: Forudgående skæring af asfalt langs kantsten i nødvendig bredde fra kantsten således, at kanterne fremstår som rene snit, uden beskadigelse eller løftning af den blivende belægning. Der skal tilsikres, at der ved retablering af asfaltbelægning er mindst 5 cm uberørt banket langs friskåret asfaltkant.

27 Ikast-Brande Kommune, Driftsaftale - Veje og grønne områder Arbejdsbeskrivelse Side ØVRIGE FASTE BELÆGNINGER Oktober 2012 Optagning og rengøring af kantsten til genanvendelse. Optagning og bortkørsel af kantsten, hvis denne skal udskiftes. Fjernelse af eksisterende betonfundament. Ved udskiftning eller justering sættes kantstenene i niveau med de eksisterende og i samme materiale og med samme form. Hvis der angives koter og flugter til kantsten skal disse følges. Ingen tilpasset kantsten må have en længde under 0,5 m. Kantsten skal sættes lodrette og retlinet for lige strækninger og ellers med jævnt kurveforløb, og de skal fremstå som en sammenhængende enhed. Kantsten sættes med en kantstenslysning på 9 cm ved færdig vej. Afvigelser i højderetningen målt som nedstik fra 3 m retskinne må højst være 5 mm for betonkantsten og 10 mm for granitkantsten. Der må ikke være højdemæssige forskydninger mellem de enkelte kantsten. I kantstenskurver med radier mindre end 20 m anvendes kurvekantsten. I kurver og vejoverkørsler skal der anvendes eller tildannes kurve- og overgangssten således, at kurver fremtræder kontinuerte, og vejoverkørsler får de geometriske overgange som før. Kantsten sættes på et stribefundament af beton med en tykkelse under kantsten på mindst 10 cm og i 30 cm bredde. Betonen føres op bag kantstenen i 15 cm's bredde indtil 15 cm under kantstenens top. Beton skal have en styrke på minimum 16 MN/m². Al beton, også den indbyggede, skal afdækkes med måtter, sand eller lignende ved risiko for frost eller udtørring. Der må ikke foretages sætning af kantsten på frosset underlag. I tilfælde af risiko for let frost, afdækkes med måtter eller lignende. Beton skal opbevares forsvarligt fra blanding til brug og skal være indbygget, inden afbinding/udtørring finder sted. Beton må ikke modtages i større mængde, end der bruges inden for 3-4 timer, og skal være brugt inden arbejdsdagens ophør. Granitkantsten må maksimalt have 10 mm brede fuger, der skal klines på bagsiden med cementmørtel således, at sand ikke kan flyde ud.

DRIFTSAFTALE FOR ENTREPRENØRAFDELINGEN VEJE OG GRØNNE OMRÅDER. Ikast-Brande Kommune, Teknisk Område. Arbejdsbeskrivelse

DRIFTSAFTALE FOR ENTREPRENØRAFDELINGEN VEJE OG GRØNNE OMRÅDER. Ikast-Brande Kommune, Teknisk Område. Arbejdsbeskrivelse Ikast-Brande Kommune, Teknisk Område DRIFTSAFTALE FOR ENTREPRENØRAFDELINGEN VEJE OG GRØNNE OMRÅDER 2015 Arbejdsbeskrivelse November 2014 Godkendt af Teknik- og Miljøudvalget 02-12-2014 Godkendt af Økonomi-

Læs mere

Tønder Kommunes særlige vilkår ved gravetilladelser

Tønder Kommunes særlige vilkår ved gravetilladelser Tønder Kommunes særlige vilkår ved gravetilladelser Gravetilladelsen gives på betingelse af, at arbejdet udføres i overensstemmelse med Transportministeriets Standardvilkår for ledningsarbejder i og over

Læs mere

GRAVETILLADELSE. Sagsnr.: 16-00279 ROVnr.: 5223-000866. Bornholms Regionskommune Teknik & MIljø, Vejdrift Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge.

GRAVETILLADELSE. Sagsnr.: 16-00279 ROVnr.: 5223-000866. Bornholms Regionskommune Teknik & MIljø, Vejdrift Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge. Bornholms Regionskommune Teknik & MIljø, Vejdrift Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge GRAVETILLADELSE Sagsnr.: 16-00279 ROVnr.: 5223-000866 Journalnr: Type: Ansøgning Side 1 af 5 ANSØGER: LEDNINGSEJER: Kontaktperson:

Læs mere

Almindelige betingelser

Almindelige betingelser Almindelige betingelser for udførelse af ledningsanlæg m.m. i Lejre Kommunes landeveje Teknisk drift 27. april 2007 Indholdsfortegnelse 00. Indledning.. Side 3 01. Gravetilladelse... Side 3 02. Kvalitetssikring..

Læs mere

KØGE KOMMUNE, Driftsentreprise for parker og grønne områder i Køge vest SAB - Lokal standard for pleje af elementer Side

KØGE KOMMUNE, Driftsentreprise for parker og grønne områder i Køge vest SAB - Lokal standard for pleje af elementer Side Indholdsfortegnelse: Græs Brugsplæne 2 Græsflade 3 Fælledgræs 4 Naturgræs 5 Buske Bunddækkende buske 6 Prydbuske 7 Busket 8 Krat 9 Hæk Hæk 10 Fritvoksende hæk 11 Hegn 12 Træer Fritvoksende træer 13 Trægrupper

Læs mere

GADEFEJNING OG BRØNDSUGNING IKAST-BRANDE KOMMUNE 2014-2016. Særlige Arbejdsbeskrivelser (SAB)

GADEFEJNING OG BRØNDSUGNING IKAST-BRANDE KOMMUNE 2014-2016. Særlige Arbejdsbeskrivelser (SAB) GADEFEJNING OG BRØNDSUGNING IKAST-BRANDE KOMMUNE 2014-2016 Særlige Arbejdsbeskrivelser () MARTS 2014 1. ALMENT 1.1 Alment Gadefejning og brøndsugning - er supplerende arbejdsbeskrivelse til Vejdirektoratets

Læs mere

Tilstandskrav Entreprenør Generelt Opgaver på tilstandskrav må ikke indgå som serviceopgave eller pedelopgave

Tilstandskrav Entreprenør Generelt Opgaver på tilstandskrav må ikke indgå som serviceopgave eller pedelopgave Vejtilsyn (VT) Vejdirektoratet Kontaktperson for servicemedarbejder, vejmandstilsyn og pedel Indberetning af skadevoldersager Strækningstilsyn Kontrol af arbejder på, i eller over vejareal, vedr. grave-

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 20.02.2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 20.02.2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 20.02.2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251 ELEMENTBESKRIVELSER LVD DRI - AFVANDING GRØFTER OG RABATTER BILAG 7.6 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk

Læs mere

Entreprise H714.07.20

Entreprise H714.07.20 Tilbuds og afregningsgrundlag (TAG) Entreprise H714.07.20 Jord- og belægningsarbejde H714.07 Cykelsti i Faaborg Maj 2013 Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Generelt Tilbuds- og afregningsgrundlaget (TAG)

Læs mere

SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE for vedligeholdelse af BRØNDE OG LEDNINGER

SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE for vedligeholdelse af BRØNDE OG LEDNINGER SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE for vedligeholdelse af BRØNDE OG LEDNINGER UDBUD 2008 - vejdrift side 2 af 11 SAB-Brønde og ledninger Juli 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 GENERELT 3 2 BRØNDE OG LEDNINGER 5 Bilag

Læs mere

TØMNING AF RENDESTENSBRØNDE

TØMNING AF RENDESTENSBRØNDE Rådgivende Ingeniører og Planlæggere A/S Aalborg Kommune, Trafik & Veje TØMNING AF RENDESTENSBRØNDE Arbejdsbeskrivelse November 2002 Nellemann, Nielsen & Rauschenberger A/S Aalborg Kommune, Trafik & Veje

Læs mere

Driftsarbejder i Ikast-Brande Kommune veje og grønne områder Teknisk Områdes driftsarbejder

Driftsarbejder i Ikast-Brande Kommune veje og grønne områder Teknisk Områdes driftsarbejder Driftsarbejder i Ikast-Brande Kommune veje og grønne områder Teknisk Områdes driftsarbejder 2016 Overordnet niveau Forord Græs, stier, veje, autoværn, snerydning, genbrug, rottebekæmpelse og gadelys dette

Læs mere

Driftsarbejder i Ikast-Brande Kommune

Driftsarbejder i Ikast-Brande Kommune Driftsarbejder i Ikast-Brande Kommune Driftsaftalen Almindelig arbejdsbeskrivelse (AAB) for drift af veje og grønne områder 2016 Almindelig arbejdsbeskrivelse (AAB) 2 ALMINDELIG ARBEJDSBESKRIVELSE (AAB)

Læs mere

2 Asfaltbelægninger 2.459.200. 3 Grusbelægninger 140.000. 4 Sten- og flisearealer 3.800.000. 5 Rabatter 1.900.000. 6 Vejafvanding 2.700.

2 Asfaltbelægninger 2.459.200. 3 Grusbelægninger 140.000. 4 Sten- og flisearealer 3.800.000. 5 Rabatter 1.900.000. 6 Vejafvanding 2.700. side 1 Faaborg - Midtfyn Kommune Park- og vejdrift mv. Drift og vedligeholdelse af veje Prisliste Samlet pris 2 Asfaltbelægninger 2.459.200 3 Grusbelægninger 140.000 4 Sten- og flisearealer 3.800.000 5

Læs mere

CVR/VAT no. 36 67 58 53 CVR/VAT no. 33 78 06 80. Tel: +45 7228 2000 Fax: +45 7228 2030 Tel: +45 30 10 77 10. Side 1 af 7

CVR/VAT no. 36 67 58 53 CVR/VAT no. 33 78 06 80. Tel: +45 7228 2000 Fax: +45 7228 2030 Tel: +45 30 10 77 10. Side 1 af 7 Side 1 af 7 Side 2 af 7 Gravetilladelses Vilkår for Odense Havn (OH) Godkendelse: Al arbejde i havnens gader og veje skal skriftligt anmeldes til OH mindst 5 dage før arbejdets påbegyndelse. Arbejdet må

Læs mere

Notat: Funktionskontrakten og kørebanebelægning

Notat: Funktionskontrakten og kørebanebelægning Notat: Funktionskontrakten og kørebanebelægning Dato: 17. juli 2014 Sagsnr.: 12/74320 Skanderborg Kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg Tlf. 8794 7000 Skanderborg.kommune@skanderborg.dk www.skanderborg.dk

Læs mere

Særlige Arbejdsbetingelser (SAB)

Særlige Arbejdsbetingelser (SAB) Særlige Arbejdsbetingelser (SAB) Projektnavn Retablering af fugleø i Utterslev Mose Bygherre: Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Park og Natur Indholdsfortegnelse Særlige Arbejdsbetingelser

Læs mere

Kantsten og Trappetrin

Kantsten og Trappetrin En stærk dansk belægningsløsning Kantsten og Trappetrin - når arkitektur, miljø og naturmaterialer forenes Albertslundkantsten. Forside: Fortovskantsten. Rabatkantsten. Bagside: Albertslundkantsten. IBF

Læs mere

Elementbeskrivelser: Brolægning Brolægnings-faggruppen 15-08-2011 UDBUD 2012

Elementbeskrivelser: Brolægning Brolægnings-faggruppen 15-08-2011 UDBUD 2012 BR01 KANTSTEN Kantsten er kantbegrænsning af forskellige materialer, der sættes for at markere grænser eller markere niveauforskelle mellem fortov, cykelsti, kørebane, rundkørsler, midterrabat og/eller

Læs mere

LAR Byggemodning af Rosinfelt - 13 grunde Tilbudsliste (TBL)

LAR Byggemodning af Rosinfelt - 13 grunde Tilbudsliste (TBL) LAR Byggemodning af Rosinfelt - 13 grunde Tilbudsliste (TBL) LAR Byggemodning af Rosinfelt - 13 grunde Tro og love erklæring LAR Byggemodning af Rosinfelt - 13 grunde I.h.t. Lovbekendtgørelse nr. 336 af

Læs mere

Back to basic. Back to basic. Kurt B. Hansen. v/ Kurt B. Hansen. 23-10-13 Vejforum 2013.

Back to basic. Back to basic. Kurt B. Hansen. v/ Kurt B. Hansen. 23-10-13 Vejforum 2013. Back to basic. Back to basic Kurt B. Hansen v/ Kurt B. Hansen 1 Hvorfor dette indlæg? Hvis jeg var kunde, ville jeg ligge mærke til, hvordan disse ting udføres. Helt elementær viden fra mange år i branchen.

Læs mere

Tilbudsliste (TBL) Forbindelsesvejen - Etabl. af cykelstier. Projektnavn. Projektnummer 2013-51319. Entreprise. Jord og belægning

Tilbudsliste (TBL) Forbindelsesvejen - Etabl. af cykelstier. Projektnavn. Projektnummer 2013-51319. Entreprise. Jord og belægning Tilbudsliste (TBL) Projektnavn Forbindelsesvejen - Etabl. af cykelstier Projektnummer Entreprise 2013-51319 Bygherre: Aalborg Kommune By- og Landskabsforvaltningen Trafik og Veje Stigsborg Brygge 5 9400

Læs mere

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S, GULDBORGSUND VARME A/S OG GULDBORGSUND VAND A/S

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S, GULDBORGSUND VARME A/S OG GULDBORGSUND VAND A/S GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S, GULDBORGSUND VARME A/S OG GULDBORGSUND VAND A/S ANNONCERING PLEJE AF GRØNNE OMRÅDER KRAVSPECIFIKATION JANUAR 2016 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 1.1 BESKRIVELSE AF

Læs mere

DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE AF VEJE

DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE AF VEJE Faaborg - Midtfyn Kommune, Vej- og Trafikafdelingen DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE AF VEJE Kvalitetsbeskrivelse for Intern Drifts udførelse Juni 2011 Faaborg - Midtfyn Kommune, Vej- og Trafikafdelingen DRIFT

Læs mere

Drift af grønne områder ved institutioner

Drift af grønne områder ved institutioner Drift af grønne områder ved institutioner Park & Natur har ansvaret for vedligeholdelse af alt det grønne omkring institutionerne i Aalborg kommune. For at brugernes forventninger svarer til det, der udføres

Læs mere

Tekniske forhold Dansk ledningspakke

Tekniske forhold Dansk ledningspakke Tekniske forhold Dansk ledningspakke 28. Januar 2015 Caroline Hejlesen, Vejdirektoratet Danmark CHHA@vd.dk Ledningspakken består af Vejloven Standardvilkår for ledningsarbejder i og over veje, Vejregler,

Læs mere

Munkdrup Lokalplanområde 600 Grundejerforeningen Æblehaven, Munkdrup. Driftsinstruks for regnvandsanlæg Marts 2016

Munkdrup Lokalplanområde 600 Grundejerforeningen Æblehaven, Munkdrup. Driftsinstruks for regnvandsanlæg Marts 2016 Munkdrup Lokalplanområde 600 Grundejerforeningen Æblehaven, Munkdrup Driftsinstruks for regnvandsanlæg Marts 2016 Forord Denne driftsinstruks for regnvandsanlæg fastlægger plejen og vedligeholdelsen af

Læs mere

NØRREGÅRDSPARKEN TILSTANDSRAPPORT

NØRREGÅRDSPARKEN TILSTANDSRAPPORT Til Dokumenttype Tilstandsrapport Dato September, 2015 Område Stamvej A-G, boligvej C-D og G-H, sti a-b, h-i, j-h, c, d-e og f-h NØRREGÅRDSPARKEN TILSTANDSRAPPORT NØRREGÅRDSPARKEN TILSTANDSRAPPORT Revision

Læs mere

Elementbeskrivelser - Beplantning

Elementbeskrivelser - Beplantning Vejdirektoratet, Driftsområdet Side 1 af 15 Elementbeskrivelser - Beplantning Overstregede elementer indgår ikke i denne entreprise. Element PRYDBUSKE BUNDDÆKKENDE BUSKE BUSKET FRUGTBUSKE KRAT BUSKET MED

Læs mere

FYN ER FIN 2010 - vejdrift side 32 af 7 SAB Servicearbejde - Udførelseskrav 10. Nov 2010 Entreprise VSD-01 PILOT FYN 2010

FYN ER FIN 2010 - vejdrift side 32 af 7 SAB Servicearbejde - Udførelseskrav 10. Nov 2010 Entreprise VSD-01 PILOT FYN 2010 FYN ER FIN 2010 - vejdrift side 32 af 7 PILOT FYN 2010 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB) Servicearbejde på strækninger og sideanlæg FYN ER FIN 2010 - vejdrift side 33 af 7 Indholdsfortegnelse: Side 1 Generelt...

Læs mere

Odense Kommune, By- og Kulturudvalget Tlf. 6613 1372 Vedligehold af kirkegårde 2015 03-09-2014 Arbejdsbeskrivelse Side 1 af 11

Odense Kommune, By- og Kulturudvalget Tlf. 6613 1372 Vedligehold af kirkegårde 2015 03-09-2014 Arbejdsbeskrivelse Side 1 af 11 Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse Alment... 2 Pleje af elementer... 2 Generelt... 2 Græs... 2 Gravsteder... 2 Service... 10 Side 2 af 11 Alment Denne arbejdsbeskrivelse er et supplement til Odense Kommunes

Læs mere

PILOT VSD 2010 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB) Entreprise VSD-01 Pedelarbejde på strækninger og sideanlæg

PILOT VSD 2010 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB) Entreprise VSD-01 Pedelarbejde på strækninger og sideanlæg PILOT VSD 2010 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB) Pedelarbejde på strækninger og sideanlæg PILOT VSD 2010 - vejdrift side 33 af 6 Indholdsfortegnelse: Side 1 Generelt... 34 2 Alment... 34 2.1 Omfang... 34

Læs mere

Firmastempel: Underskrift

Firmastempel: Underskrift Tilbudsliste ENTREPRISE: Kongevej - Etape 1 - revision 1 Undertegnede entreprenør tilbyder herved at udføre ovennævnte entreprise for de i omstående tilbudsliste anførte enhedspriser i henhold til udbudsgrundlaget

Læs mere

SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB)

SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB) PILOT VSD 2010 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB) Entreprise VSD-Alle GENERELT Fælles for alle delarbejder på strækninger og sideanlæg PILOT 2010 - vejdrift side 2 af 12 Indholdsfortegnelse: Denne side er

Læs mere

BELÆGNINGSGRUPPEN. Betonbelægninger - UDFØRELSE AF BELÆGNINGER, TRAPPER OG STØTTEMURE

BELÆGNINGSGRUPPEN. Betonbelægninger - UDFØRELSE AF BELÆGNINGER, TRAPPER OG STØTTEMURE 2008 BELÆGNINGSGRUPPEN Betonbelægninger - UDFØRELSE AF BELÆGNINGER, TRAPPER OG STØTTEMURE 2 Udgivet af: Belægningsgruppen, Dansk Beton 1. udgave, 1. oplag 10.000 stk. 2002. 1. rev. udgave, 1. oplag 3.000

Læs mere

Særlige bestemmelser for retableringsarbejder på vejnettet i Århus Kommune

Særlige bestemmelser for retableringsarbejder på vejnettet i Århus Kommune Særlige bestemmelser for retableringsarbejder på vejnettet i Århus Kommune Århus Kommune Trafik og Veje Januar 2006 1. Generelt 1.1 Formål Nærværende bestemmelser er grundlaget for de retableringsarbejder,

Læs mere

NOTAT OM VEDLIGEHOLDELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE OG STIER MED OG UDEN VEDLIGEHOLDELSESKONTRAKT MED KOMMUNEN.

NOTAT OM VEDLIGEHOLDELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE OG STIER MED OG UDEN VEDLIGEHOLDELSESKONTRAKT MED KOMMUNEN. Til grundejerforeninger, vejlaug m.m. Teknisk Forvaltning Park- og Vejafdelingen NOTAT OM VEDLIGEHOLDELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE OG STIER MED OG UDEN VEDLIGEHOLDELSESKONTRAKT MED KOMMUNEN. BESIGTIGELSE

Læs mere

Elementliste brolægning:

Elementliste brolægning: Vejdirektoratet, Driftsområdet Side 1 af 6 Elementliste brolægning: Element Kantsten Brosten og chaussesten Fliser Betonbelægningssten Trapper Svingsten Græsarmering Vandrender Element-nr. BR1 BR2 BR3

Læs mere

Plejeplan for Farum Bymidte og nærliggende parker

Plejeplan for Farum Bymidte og nærliggende parker Plejeplan for Farum Bymidte og nærliggende parker Maj 2014 PLEJEPLN - Farum Bymidte og nærliggende parker Indholdsfortegnelse 1.0 Græs 2.0 Blomster 3.0 Buske 4.0 Hække Indledning Visioner og målsætninger

Læs mere

Produktliste BYENS GULV. Teglstensklinker Klinkens anvendelsområder - grundkort Hasleklinken Odenseklinken Gågadeklinken

Produktliste BYENS GULV. Teglstensklinker Klinkens anvendelsområder - grundkort Hasleklinken Odenseklinken Gågadeklinken 43229 OKO Produktlister 23/05/08 10:30 Side 1 Produktliste BYENS GULV Teglstensklinker Klinkens anvendelsområder - grundkort Hasleklinken Odenseklinken Gågadeklinken Granit Cykel- og gangarealer Kørebelægninger

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER ENTREPRISE 12810.210. Etablering af vandhuller. Næstved - Rønnede >>> Næstved omfartsvej DECEMBER 2013

UDBUDSBETINGELSER ENTREPRISE 12810.210. Etablering af vandhuller. Næstved - Rønnede >>> Næstved omfartsvej DECEMBER 2013 UDBUDSBETINGELSER ENTREPRISE 12810.210 Etablering af vandhuller Næstved - Rønnede >>> Næstved omfartsvej DECEMBER 2013 12810.210 Etablering af vandhuller. Udbudsbetingelser. Orientering. I forbindelse

Læs mere

DS FLEX BRO. Færdige skræddersyede bromoduler Vejr- og trafikuafhængig Hurtig montage Økonomisk fordelagtig

DS FLEX BRO. Færdige skræddersyede bromoduler Vejr- og trafikuafhængig Hurtig montage Økonomisk fordelagtig DS FLEX BRO Færdige skræddersyede bromoduler Vejr- og trafikuafhængig Hurtig montage Økonomisk fordelagtig Forny den gamle bro et med afstand 1,398 mm Fin på overfladen Mange af Danmarks små broer har

Læs mere

Adgange. Regler for udførelse og vedligeholdelse

Adgange. Regler for udførelse og vedligeholdelse Adgange Regler for udførelse og vedligeholdelse 1 Istandsættelse af adgang Arbejder i forbindelse med eventuel forstærkning og vedligeholdelse skal ejeren udføre hurtigst muligt, dog senest 14 dage efter

Læs mere

Asfaltreparationer. Asfaltreparationer på veje i Vejle Kommune. Vejledning i reparationsarbejder.

Asfaltreparationer. Asfaltreparationer på veje i Vejle Kommune. Vejledning i reparationsarbejder. Asfaltreparationer Asfaltreparationer på veje i Vejle Kommune. Vejledning i reparationsarbejder. Maj 2003 Belægningsreparation - asfalt Teknisk Forvaltning har i de forløbne år set stærkt varierende lappeløsninger

Læs mere

By- og Landsskabsforvaltningen Trafik & Veje

By- og Landsskabsforvaltningen Trafik & Veje By- og Landsskabsforvaltningen Trafik & Veje KIDHOLM LANGHOLT, ETAPE 3 BYGGEMODNING - KLOAKANLÆG Supplerende Betingelser og Beskrivelser Tillæg til Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) dateret januar 2015

Læs mere

Endelig TILSTANDSRAPPORT

Endelig TILSTANDSRAPPORT NEDKLASSIFICERING AF OFFENTLIGE VEJE TIL PRIVATE FÆLLESVEJE Endelig TILSTANDSRAPPORT Fuglsøgårdsvej RANDERS KOMMUNE MILJØ og TEKNIK Laksetorvet 89 Randers TLF. 89 15 15 15 BILAGSOVERSIGT Bilag 1: Bilag

Læs mere

Trekroner - Øst. Driftsinstruks for regnvandsanlæg. Marts 2006

Trekroner - Øst. Driftsinstruks for regnvandsanlæg. Marts 2006 Trekroner - Øst Driftsinstruks for regnvandsanlæg Marts 2006 Indholdsfortegnelse Forord...3 Vandrender og regnvandsbassiner...4 Nedsivningsanlæg...7 Trekroner Øst: Driftsinstruks for friarealer. 21. marts

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 10. 03. 2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 10. 03. 2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 10. 03. 2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251 ELEMENTBESKRIVELSER LVD DRI - BEPLANTNING FRITRUMSBESKÆRINGER BILAG 7.11 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk

Læs mere

Overkørsler. Regler for udførelse og vedligeholdelse

Overkørsler. Regler for udførelse og vedligeholdelse Overkørsler Regler for udførelse og vedligeholdelse 1 Istandsættelse af overkørsel. Arbejder i forbindelse med eventuel forstærkning og vedligeholdelse skal ejeren udføre hurtigst muligt, dog senest 14

Læs mere

Elementliste brolægning:

Elementliste brolægning: Vejdirektoratet, Driftsområdet Side 1 af 7 Elementliste brolægning: Element Kantsten Brosten og chaussesten Fliser Betonbelægningssten Trapper Svingsten Græsarmering Vandrender Element-nr. BR1 BR2 BR3

Læs mere

DRIFT AF VEJE OG GRØNNE OMRÅDE EXCL. DEN CENTRALE DEL AF FREDERICIA BY

DRIFT AF VEJE OG GRØNNE OMRÅDE EXCL. DEN CENTRALE DEL AF FREDERICIA BY Vej og Park DRIFT AF VEJE OG GRØNNE OMRÅDE EXCL. DEN CENTRALE DEL AF FREDERICIA BY KVALITETSSTANDARD for veje og grønne områder Maj 2012 DRIFT AF VEJE OG GRØNNE OMRÅDER INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT...

Læs mere

ELEMENTBESKRIVELSER LVD DRI RENHOLD UKRUDTSBEKÆMPELSE BILAG 7.5. Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251 20.02.201 2

ELEMENTBESKRIVELSER LVD DRI RENHOLD UKRUDTSBEKÆMPELSE BILAG 7.5. Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251 20.02.201 2 DATO 20.02.201 2 DOKUMEN T SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251 ELEMENTBESKRIVELSER LVD DRI RENHOLD UKRUDTSBEKÆMPELSE BILAG 7.5 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk 5798000893450

Læs mere

Tilbuds- og afregningsgrundlag

Tilbuds- og afregningsgrundlag Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Side 1 af 14 Tilbuds- og afregningsgrundlag Indholdsfortegnelse Tilbuds- og afregningsgrundlag... 2 Generelt... 2 1. Fælles ydelser... 4 2. Standardpleje funktionsfasen...

Læs mere

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG for GRØFTER OG RABATTER

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG for GRØFTER OG RABATTER TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG for GRØFTER OG RABATTER UDBUD 2008 - vejdrift side 2 af 12 Indholdsfortegnelse: Generelt... 3 Prisregulering... 3 Betaling... 4 Prisfastsættelse... 5 Grøfteoprensning...

Læs mere

Side A Tilbud Delentreprise Vej

Side A Tilbud Delentreprise Vej Anlæg, BLF By- og Landskabsforvaltningen Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Side A Tilbud Delentreprise Vej EAN nr.: 5798003743059 Projektnavn Projektnummer Kidholm, Langholt - Byggemodning 3. etape 2014-185810

Læs mere

Endelig TILSTANDSRAPPORT

Endelig TILSTANDSRAPPORT NEDKLASSIFICERING AF OFFENTLIGE VEJE TIL PRIVATE FÆLLESVEJE Endelig TILSTANDSRAPPORT Smedevej RANDERS KOMMUNE MILJØ og TEKNIK Laksetorvet 8900 Randers TLF. 89 15 15 15 BILAGSOVERSIGT Bilag 1: Bilag 2:

Læs mere

Foreløbig TILSTANDSRAPPORT

Foreløbig TILSTANDSRAPPORT NEDKLASSIFICERING AF OFFENTLIGE VEJE TIL PRIVATE FÆLLESVEJE Foreløbig TILSTANDSRAPPORT Højvangsvej med 2 sideveje RANDERS KOMMUNE MILJØ og TEKNIK Laksetorvet 89 Randers TLF. 89 15 15 15 BILAGSOVERSIGT

Læs mere

12.3 Belægninger. Af Søren Gleerup, Gleerup RCI. Betonhåndbogen, 12 Beton i bygge- og anlægsbranchen. 12.3.1 Betonsten og fliser

12.3 Belægninger. Af Søren Gleerup, Gleerup RCI. Betonhåndbogen, 12 Beton i bygge- og anlægsbranchen. 12.3.1 Betonsten og fliser 12.3 Belægninger Af Søren Gleerup, Gleerup RCI 12.3.1 Betonsten og fliser Betonsten og -fliser er plade-formede emner af beton, der anvendes som belægning på fx terrasser, industrigulve, veje og pladser.

Læs mere

KOLDING KOMMUNE VÅDOMRÅDEPROJEKT APOTEKERENGEN

KOLDING KOMMUNE VÅDOMRÅDEPROJEKT APOTEKERENGEN Kolding Kommune Dokumenttype Dimensioneringsnotat Dato Juni 2015 KOLDING KOMMUNE VÅDOMRÅDEPROJEKT APOTEKERENGEN INDHOLD 0. Generelt 1 0.1 Alment 1 1. Vandløb og tilløb 2 1.1 Eksisterende vandløb og tilløb

Læs mere

Herved meddeles følgende rettelser og tilføjelser til udbudsmaterialet for ovennævnte entreprise:

Herved meddeles følgende rettelser og tilføjelser til udbudsmaterialet for ovennævnte entreprise: DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 18. august 2011 11/09943-1 Robin Højen Madsen rhm@vd.dk 7244 2276 Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende entreprise 6063.201 Jord- og belægningsarbejder

Læs mere

Endelig TILSTANDSRAPPORT

Endelig TILSTANDSRAPPORT NEDKLASSIFICERING AF OFFENTLIGE VEJE TIL PRIVATE FÆLLESVEJE Endelig TILSTANDSRAPPORT Orionvej, Havndal RANDERS KOMMUNE MILJØ og TEKNIK Laksetorvet 89 Randers TLF. 89 15 15 15 BILAGSOVERSIGT Bilag 1: Bilag

Læs mere

Foreløbig TILSTANDSRAPPORT

Foreløbig TILSTANDSRAPPORT NEDKLASSIFICERING AF OFFENTLIGE VEJE TIL PRIVATE FÆLLESVEJE Foreløbig TILSTANDSRAPPORT P-plads ved Dyrlæge Cleemanns Vej RANDERS KOMMUNE MILJØ og TEKNIK Laksetorvet 8900 Randers TLF. 89 15 15 15 BILAGSOVERSIGT

Læs mere

Endelig TILSTANDSRAPPORT

Endelig TILSTANDSRAPPORT NEDKLASSIFICERING AF OFFENTLIGE VEJE TIL PRIVATE FÆLLESVEJE Endelig TILSTANDSRAPPORT Kildevældet RANDERS KOMMUNE MILJØ og TEKNIK Laksetorvet 8900 Randers TLF. 89 15 15 15 BILAGSOVERSIGT Bilag 1: Bilag

Læs mere

Notat om belægningstyper på Fodsporet

Notat om belægningstyper på Fodsporet Notat om belægningstyper på Fodsporet Indledning I dette notat gennemgås 11 forskellige løsningsmodeller, som enten er fremkommet i den offentlige debat og/eller er foreslået af projektgruppen. Modellerne

Læs mere

for retablering af veje og belægninger

for retablering af veje og belægninger for retablering af veje og belægninger INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Forord 3 2 Vejopbygning 5 2.1.1 Vejopbygning tabel 6 2.1.2 Asfalt retableringer 7 2.1.3 Vejopbygning tegninger 8 2.2 FORTOVE 9 2.2.2 Tilgængelighed

Læs mere

Varmblandet asfalt. Introduktion. Sammensætning. Afsnit 1.2 Side 1 af 5 1. oktober 2002

Varmblandet asfalt. Introduktion. Sammensætning. Afsnit 1.2 Side 1 af 5 1. oktober 2002 Afsnit 1.2 Side 1 af 5 1. oktober 2002 Varmblandet asfalt Introduktion Sammensætning Varmblandet asfalt er sammensat af stenmateriale, filler og bitumen. Sammensætningen varierer i forhold til de funktionskrav,

Læs mere

PILOT VSD 2010 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE. Entreprise VSD-01 Ukrudtsbekæmpelse på strækninger og sideanlæg

PILOT VSD 2010 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE. Entreprise VSD-01 Ukrudtsbekæmpelse på strækninger og sideanlæg PILOT VSD 2010 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE Ukrudtsbekæmpelse på strækninger og sideanlæg PILOT VSD 2010 - vejdrift side 33 af 7 Indholdsfortegnelse: 1 Generelt... 34 2 Alment... 34 2.1 Omfang... 34 2.3 Entreprenørens

Læs mere

Randers Kommune, Kultur og Borgerservice 22. august 2008 Udbud af grønne plejeopgaver Idrætsanlæg Betingelser Side 1 af 9

Randers Kommune, Kultur og Borgerservice 22. august 2008 Udbud af grønne plejeopgaver Idrætsanlæg Betingelser Side 1 af 9 Betingelser Side 1 af 9 Betingelser Indholdsfortegnelse Grundlaget for tjenesteyderens tilbud og arbejdets udførelse... 2 Almindelige bestemmelser... 2 Randers Kommunes udbud... 2 Tjenesteyderens tilbud...

Læs mere

Københavns Kommune HOFOR A/S. Udbudsdokument. Tilbuds- og Afregningsgrundlag (TAG) Renovering af brønde og ledninger i København

Københavns Kommune HOFOR A/S. Udbudsdokument. Tilbuds- og Afregningsgrundlag (TAG) Renovering af brønde og ledninger i København Københavns Kommune HOFOR A/S Udbudsdokument Tilbuds- og Afregningsgrundlag (TAG) Udbudsdokument Tilbuds- og Afregningsgrundlag (TAG) Udarbejdet af: Godkendt: Udgave: 0 Revision nr: 0 Side 2 af 33 Indholdsfortegnelse

Læs mere

ETABLERING AF LEDNINGSANLÆG I JORD

ETABLERING AF LEDNINGSANLÆG I JORD UDBUDSFORSKRIFT VEJE ETABLERING AF LEDNINGSANLÆG I JORD Almindelig arbejdsbeskrivelse (AAB) Oktober 1994 Vejregelrådet 1. ARBEJDSPLADS M.V.... 3 1.4 Færdselsregulerende foranstaltninger... 3 1.5 Ledninger...

Læs mere

Ishøj Kommune. Smågårdsrenden med sideløb

Ishøj Kommune. Smågårdsrenden med sideløb Forslag til Regulativ For Smågårdsrenden med sideløb November 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Grundlaget for regulativet 1 2. Betegnelse af vandløbet 1 3. Afmærkning og stationering 2 4. Vandløbets skikkelse

Læs mere

Tagdækning. Forenklet Tidskurant. For Tagdækningsarbejde 2014-2017. Fagligt Fælles Forbund

Tagdækning. Forenklet Tidskurant. For Tagdækningsarbejde 2014-2017. Fagligt Fælles Forbund Tagdækning Forenklet Tidskurant For Tagdækningsarbejde 2014-2017 Fagligt Fælles Forbund Tidskurant forenkling Tidskurant for Tagdækningsarbejde 2014-2017 Fagligt Fælles Forbund ( 3F ) Gældende for hele

Læs mere

PILOT VSD 2010 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB)

PILOT VSD 2010 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB) PILOT VSD 2010 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB) Renhold på strækninger og sideanlæg PILOT VSD 2010 - vejdrift side 21 af 12 Indholdsfortegnelse: 1 Generelt... 22 2 Alment... 22 2.1 Omfang... 22 2.3 Entreprenørens

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 10. 03..2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 10. 03..2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 10. 03..2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251 ELEMENTBESKRIVELSER AUTO BILAG-AUTO-6 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk 5798000893450 Postboks 9018

Læs mere

SAMLET DRIFTSUDBUD 2012

SAMLET DRIFTSUDBUD 2012 TILBUDSLISTE SAMLET DRIFTSUDBUD 2012 Løbende vejdrift APRIL 2012 VEJDRIFT ENTREPRISE: LVD-DRI-OD-4 TBL-Forside. LVD-DRI-OD-4 Løbende drift - Vejdrift - Østdanmark sjælland Side 1 af 1 Hovedpost Hovedpostbetegnelse

Læs mere

VINTERUDVALGET - 1 - Vinterregulativ Dato: 19. juni 2007 VINTER REGULATIV. Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser

VINTERUDVALGET - 1 - Vinterregulativ Dato: 19. juni 2007 VINTER REGULATIV. Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser VINTERUDVALGET - 1 - VINTER REGULATIV Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser VINTERUDVALGET - 2-19. juni 2007 VINTERUDVALGET FORORD Som følge af kommunalreformen har Vinterudvalget

Læs mere

Retningslinjer. vedr. tilstandsregistrering af kørebaner og cykelstier

Retningslinjer. vedr. tilstandsregistrering af kørebaner og cykelstier Bilag C: Retningslinjer for tilstandsregistreringer kørebaner og cykelstier Retningslinjer vedr. tilstandsregistrering af kørebaner og cykelstier 1 1. Generelt 1.1 Registreringsomfang Det antal m 2 som

Læs mere

VINTERTJENESTE 2014-2018

VINTERTJENESTE 2014-2018 Natur- og Vejservice AUGUST 2014 SYDDJURS KOMMUNE GENUDBUD AF RUTER VINTERTJENESTE 2014-2018 Entreprise nr. 16 Entreprise nr. 23 Entreprise nr. 24 Entreprise nr. 28 INSTRUKS TRAKTORER 2 INDHOLD 1 Instruks

Læs mere

PILOT FYN 2010 - vejdrift side 39 af 6 SAB Brønde og ledninger 8 Nov 2010 Entreprise VSD-02 PILOT FYN 2010 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB)

PILOT FYN 2010 - vejdrift side 39 af 6 SAB Brønde og ledninger 8 Nov 2010 Entreprise VSD-02 PILOT FYN 2010 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB) PILOT FYN 2010 - vejdrift side 39 af 6 SAB Brønde og ledninger 8 Nov 2010 PILOT FYN 2010 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB) Brønde og ledninger på strækninger og sideanlæg UDBUD 2008 - vejdrift side 40 af

Læs mere

Vilkår for arbejdets udførelse

Vilkår for arbejdets udførelse Vilkår for arbejdets udførelse (VLK) Side 1 af 8 Vilkår for arbejdets udførelse INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 2 1.1 Gyldighedsområde... 2 1.2 Opgavens karakter... 2 1.3 Opgavens omfang... 2 2. ODENSE

Læs mere

O.F. Møllehøj, Hedehusene. Belægningsanalyse. analyse af den eksisterende vejopbygning samt anbefaling af nye belægningsløsninger

O.F. Møllehøj, Hedehusene. Belægningsanalyse. analyse af den eksisterende vejopbygning samt anbefaling af nye belægningsløsninger O.F. Møllehøj, Hedehusene Belægningsanalyse analyse af den eksisterende vejopbygning samt anbefaling af nye belægningsløsninger Titel: Belægningsanalyse analyse af den eksisterende vejopbygning samt anbefaling

Læs mere

Opfølgning på besigtigelse af idrætsanlæg 2012

Opfølgning på besigtigelse af idrætsanlæg 2012 Opfølgning på besigtigelse af idrætsanlæg 2012 Generelt: Flot standard på banerne i hele kommunen. Meget bløde baner flere steder i område vest og øst p.g.a. de store nedbørs mængder over en længere periode.

Læs mere

Tilsynsrapport. Veje og grønne områder. Center for Teknik. Maj 2014

Tilsynsrapport. Veje og grønne områder. Center for Teknik. Maj 2014 Tilsynsrapport 2013 Veje og grønne områder Center for Teknik Maj 2014 lndholdsfortegnelse Generelt 2 Indledning Ændringer i udbud Kvalitetskrav Kvalitetskontrol 3 Almen vejdrift Græsslåning i landområder

Læs mere

Odsherred Kommune har i 2007 modtaget mange henvendelser omkring vedligeholdelse af vandløb

Odsherred Kommune har i 2007 modtaget mange henvendelser omkring vedligeholdelse af vandløb Information om vandløbsvedligeholdelse Odsherred Kommune har i 2007 modtaget mange henvendelser omkring vedligeholdelse af vandløb og dræn. For at mindske risikoen for vand på grundene anbefaler Odsherred

Læs mere

Anvendelse af forskellige reparationsmetoder på vejnettet

Anvendelse af forskellige reparationsmetoder på vejnettet Ole Olsen Fagkoordinator Vejdirektoratet, Driftsafd. Syddanmark oo@vd.dk www.vejdirektoratet.dk Bjarne Bo Jensen Produktchef NCC Roads A/S bbj@ncc.dk www.ncc.dk Anvendelse af forskellige reparationsmetoder

Læs mere

Grusasfaltbeton. Anvendelsesfordele: Anvendelsesområder: Anvendelsesbegrænsninger:

Grusasfaltbeton. Anvendelsesfordele: Anvendelsesområder: Anvendelsesbegrænsninger: Afsnit 2.1 Side 1 af 5 1. marts 2009 Grusasfaltbeton Grusasfaltbeton (GAB) er fællesbetegnelsen for en serie varmblandede bituminøse bærelagsmaterialer beregnet til nyanlæg og forstærkning af færdselsarealer.

Læs mere

Skovhegnet nedklassificeres til privat fællesvej

Skovhegnet nedklassificeres til privat fællesvej 1 of 10 Skovhegnet nedklassificeres til privat fællesvej Syddjurs Kommune, Udvalget for natur, teknik og miljø har bestemt, at der skal ske en harmonisering af boligveje i kommunen. Nogle boligveje har

Læs mere

UDBUDSKONTROLPLAN. SENEST REVIDERET: 17. februar 2014 STANDARD UDBUDSKONTROLPLAN (UKP) I FORBINDELSE MED OFFENTLIGE KLOAKARBEJDER SØNDERBORG FORSYNING

UDBUDSKONTROLPLAN. SENEST REVIDERET: 17. februar 2014 STANDARD UDBUDSKONTROLPLAN (UKP) I FORBINDELSE MED OFFENTLIGE KLOAKARBEJDER SØNDERBORG FORSYNING UDBUDSKONTROLPLAN SENEST REVIDERET: 17. februar 2014 UKP STANDARD I FORBINDELSE MED OFFENTLIGE KLOAKARBEJDER SØNDERBORG FORSYNING LEVERANCER Bundsikring, Leverance Sigteanalyse pr. 1000 m3 Vejdirektoratets

Læs mere

Oplysninger vedr. vandløbets skikkelse og dimension findes ikke tilgængelig online.

Oplysninger vedr. vandløbets skikkelse og dimension findes ikke tilgængelig online. Notat Bemærk venligst Oplysninger vedr. vandløbets skikkelse og dimension findes ikke tilgængelig online. For yderligere oplysninger om dette vandløb kontakt venligst Teknik- og Miljømyndigheden i Lolland

Læs mere

VEJDIREKTORATET OMRÅDELISTE. Midtvestjylland Skive Ådal, 443-70106h. Distriktsnavn: Områdenavn: Område: 10336. Elementkode. Litra Tematekst Areal m2

VEJDIREKTORATET OMRÅDELISTE. Midtvestjylland Skive Ådal, 443-70106h. Distriktsnavn: Områdenavn: Område: 10336. Elementkode. Litra Tematekst Areal m2 Oråde: 0336 Skive Ådal, 443-006h Eleentkode Litra Teatekst Areal 2 Oråde: 0336 Skive Ådal, 443-006h Eleentkode Litra Teatekst Areal 2 2 a Brugsplæne a Naturgræs 23 8 a Overdrev 3 Buske 8263 3 3 a Busket

Læs mere

REGULATIV. for. udførelse af overkørsler. Hørsholm Kommune. Gældende fra 29. oktober 2007

REGULATIV. for. udførelse af overkørsler. Hørsholm Kommune. Gældende fra 29. oktober 2007 REGULATIV for udførelse af overkørsler i Hørsholm Kommune Gældende fra 29. oktober 2007 Indledning Under henvisning til lov om offentlige veje og lov om private fællesveje bestemmes herved, at overkørsler

Læs mere

ENTREPRISE H102.02.21

ENTREPRISE H102.02.21 UDBUDSKONTROLPLANER ENTREPRISE H102.02.21 Midterhelle-entreprise H102 Roskilde - Ringsted >>> H102.02 Trafiksanering i Osted MARTS 2011 Styring og samarbejde Entreprise Entreprenør: Udgave: H102.02.21

Læs mere

FÆLLESREGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØB I ÅRHUS KOMMUNE

FÆLLESREGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØB I ÅRHUS KOMMUNE FÆLLESREGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØB I ÅRHUS KOMMUNE ÅRHUS KOMMUNE. MAGISTRATENS 2. AFDELING Stadsingeniørens Kontor September 1994 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. VEDLIGEHOLDELSESBESTEMMELSER 1.1 Udførelse og omkostninger

Læs mere

ANVENDELSE AF GÅGADER TORVE PLADSER FORTOVE SKIVE KOMMUNE

ANVENDELSE AF GÅGADER TORVE PLADSER FORTOVE SKIVE KOMMUNE ANVENDELSE AF GÅGADER TORVE PLADSER FORTOVE SKIVE KOMMUNE Side 2 Gågaderegulativ for Skive er udarbejdet af Skive Kommune, Teknisk Forvaltning i samarbejde med COWI A/S Januar 2007 Fælles spilleregler

Læs mere

Når du arbejder for. Jels Vandværk

Når du arbejder for. Jels Vandværk Når du arbejder for Jels Vandværk Jels Vandværk Dixensvej 2a, Jels 6630 Rødding Tlf. 7355 2100 Mobil 2021 2128 E-mail: info@jelsvand.dk www.jelsvand.dk Hygiejne: HUSK: Du arbejder med verdens vigtigste

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.13. Gravearbejde

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.13. Gravearbejde At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.13 Gravearbejde Januar 2005 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes. At-vejledninger bruges

Læs mere

Ved en vejberettiget forstås i denne lov en ejer af en ejendom som nævnt i 1. pkt.

Ved en vejberettiget forstås i denne lov en ejer af en ejendom som nævnt i 1. pkt. Sætter man sig for at undersøge, hvem der ejer vejene i Grundejerforening Fogedmarkens område, dvs. Lupinvej og Rosenvej, opdager man, at Grundejerforeningen ejer det meste; men at der sandelig også er

Læs mere

Kvalitets- og Designmanual. Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Del 3

Kvalitets- og Designmanual. Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Del 3 Kvalitets- og Designmanual Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Indhold Formål... 3 Generelt... 4 1. Byporte... 6 1.1 Visuel Byport specieldesignet i metal... 6 1.2 Visuel Byport

Læs mere

HAVEREGULATIV. Generelt for haverne

HAVEREGULATIV. Generelt for haverne Afdeling Langhusene HAVEREGULATIV Haveregulativet er et supplement til afdelingens gældende vedligeholdelsesreglement, råderetsreglement og husorden. Generelt for haverne Ændringer omfattet at dette regulativ

Læs mere

Workshop om Kontraktpraksis, drift. Standarder for drift og vedligehold. Dansk indlæg. 24.-25. november 2009

Workshop om Kontraktpraksis, drift. Standarder for drift og vedligehold. Dansk indlæg. 24.-25. november 2009 Workshop om Kontraktpraksis, drift. Standarder for drift og vedligehold. Dansk indlæg 24.-25. november 2009 Statsvejene i Danmark Vejdirektoratet anlægger, driver og vedligeholder statsvejnettet Med kommunalreformens

Læs mere