A/S Storebælt Storebæltsvej Korsør

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "A/S Storebælt Storebæltsvej 70 4220 Korsør"

Transkript

1 A/S Storebælt Storebæltsvej Korsør Teknik og Miljø Miljøafdelingen Dahlsvej Korsør Tlf Tilladelse til membranfilter til drikkevand på Sprogø Slagelse Kommune giver A/S Storebælt tilladelse til at etablere et ultramembranfilter til at behandle det vand, som skal anvendes til husholdningsformål på Sprogø. Tilladelsen gælder i 30 år under forudsætning af, at anlægget vedvarende er i stand til at producerer vand, der opfylder de til enhver tid gældende krav til drikkevand. 13. november 2014 Sagsid.: Kontaktperson: Mette Dige Ohrt Direkte tlf Vilkår for tilladelsen: Ean.nr Brandvandssystemet, som fører vand til Sprogø, skal sikres mod indtrængning af dyr og overfladevand. Udtaget til vandforsyningen af ejendommene på Sprogø skal flyttes, så vandet udtages før brandvandsreservoir i portalbygningen. 2. Membranfilteret skal installeres sådan, at alt vand, der føres ind i ejendommene på Sprogø samt udendørshaner i tilknytning til disse, passerer filteret. Hvis der andre steder på Sprogø anvendes vand til formål, der kræver drikkevandskvalitet, skal dette vand ligeledes passere filteret. 3. Hvis der findes vandhaner/tapsteder på Sprogø, hvorfra der uden brug af værktøj kan tappes vand, der ikke er behandlet gennem membranfilteret, skal disse mærkes tydeligt med et skilt med Ikke drikkevand. 4. Membranfilteret skal kontrolleres og serviceres mindst en gang årligt. Kontrol og service skal udføres af en entreprenør med kendskab til servicering af membranfiltre; som udgangspunkt af leverandøren. 5. Der skal etableres overvågning af membranfilterets funktion, f.eks. i form af flowkontrol. Hvis overvågningen indikerer, at der er fejl på membranfilteret, skal der automatisk sendes alarm til A/S Storebælts

2 vagtcentral i Korsør. Hvis der bliver eller er blevet leveret vand til boligerne, som muligvis ikke overholder kravene til drikkevand, skal vagtcentralen hurtigst muligt orientere eventuelle brugere af vandet samt Slagelse Kommune. Side2/7 6. Senest en måned efter at membranfilteret er installeret og sat i drift, skal der udtages prøver af drikkevandet i kursuscenteret (pigehjemmets køkken eller bestyreboligen), fyrmesterboligen, fyrtårnsboligen og assistentboligen. Vandet skal kontrolleres ved en begrænset kontrol suppleret med kimtal ved 37 C, jf. bilag 3 i bekendtgørelse om vandforsyning og tilsyn med vandforsyningsanlæg, nr. 292 af 26/03/2014 https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=160400#bil6 7. Herefter skal der en gang årligt udtages en vandprøve før og efter membranfilteret. Prøven efter membranfilteret skal udtages fra en vandhane i en af ovennævnte ejendomme. Vandet skal kontrolleres ved en begrænset kontrol suppleret med kimtal ved 37 C, jf. bilag 3 i bekendtgørelse om vandforsyning og tilsyn med vandforsyningsanlæg, nr. 292 af 26/03/2014. I 2015, 2016 og 2017 skal vandprøven efter membranfilteret desuden analyseres for zink og bly. 8. Den årlige kontrol af vandkvaliteten skal gennemføres således, at analyseresultatet foreligger umiddelbart før det årlige, planlagte serviceeftersyn af membranfilteret. Resultaterne skal til orientering forelægges for serviceteknikeren. 9. Prøveudtagning og vandanalyse skal udføres at et laboratorium, der er akkrediteret til de pågældende opgaver. 10. Resultatet af analyserne af vandet efter membranfilteret skal indberettes digitalt til Jupiter. Kopi af analyserapporterne fra før og efter membranfilteret skal fremsendes direkte fra laboratoriet til Slagelse Kommune, samtidig med at de fremsendes til A/S Storebælt samt stilles til rådighed for serviceeftersynet. 11. I hver af de 4 ejendomme på Sprogø skal der på et synligt sted være opslag om, hvem man skal kontakte, hvis man oplever problemer med kvaliteten af drikkevandet. Slagelse Kommune skal orienteres om kontaktperson og/eller kontakttelefonnummer. 12. Der skal ske færdigmelding til Slagelse Kommune, når ultramembranfilteret er installeret og sat i drift samt, når de beskrevne ændringer af brandvandssystemet er gennemført.

3 Sagens baggrund Drikkevandet på Sprogø leveres via brandvandssystemet for Storebæltstunnellen. Systemet består af to brandvandsreservoir i forbindelse med portalbygningerne ved henholdsvis Halsskov og Sprogø samt en brandvandsledning i hvert af de to tunnelrør. Brandvandssystemet vandforsynes fra SK Vand A/S via reservoiret ved Halsskov Portalbygning. Brandvandssystemet er ikke indrettet med henblik på at opretholde drikkevandskvalitet i det leverede vand. Vandindholdet i brandvandssystemet er ca. 856 m 3. Side3/7 Det samlede årlige vandforbrug på Sprogø er ca. 420 m 3, heraf anvendes ca. 300 m 3 til husholdningsbrug. Vandet til husholdningsbrug forbruges i 3 sommerboliger samt i kursuscenteret (det tidligere pigehjem). Sommerboligerne kan kun lejes af ansatte i Sund & Bælt. Lejeperioden er maks. en uge ad gangen. Kursuscenteret benyttes til interne møder og konferencer. Konferencerne afholdes nogle få gange om året. Indretningen af vandforsyningen til Sprogø betyder dels, at vandet har en opholdstid på ca. 2 år i brandvandssystemet, før det forbruges på Sprogø, dels at der flere steder er mulighed for, at der kan trænge overfladevand, kryb m.v. ind i systemet. Indretningen og opholdstiden medfører, at vandet ikke længere har drikkevandskvalitet, når det tappes på Sprogø. Fra brandvandsreservoiret på Sprogø ledes vandet til en 1,2 m 3 vandbeholder i kælderen under kursuscenteret. Vandforsyningen til kursuscenteret samt de 3 øvrige boliger på Sprogø foregår fra denne beholder. Tidligere løsning For at løse problemet med utilfredsstillende vandkvalitet, installerede A/S Storebælt i 2007 et anlæg til UV-belysning af vandet ved portalbygningen på Sprogø samt ved vandtanken i kælderen under kursuscenteret. Slagelse Kommune har modtaget analyser af vandet fra en række prøvetagningssteder før og efter UV-anlægget fra hhv og De fleste af analyserne viser en bakteriologisk tilfredsstillende vandkvalitet, undtaget vandprøverne udtaget 17. november 2011, hvor der er coliforme bakterier i vandet ved mange prøvesteder. UV-belysningen løser imidlertid ikke problemet med døde smådyr og andet svæv i vandet. Derfor ønsker A/S Storebælt at ændre vandforsyningen og/eller vandbehandlingen, så der opnås større sikkerhed for en tilfredsstillende drikkevandskvalitet i boligerne på Sprogø. Ny vurdering af mulige løsninger Som grundlag for valg af løsning har firmaet Rambøll udarbejdet en rapport, Beslutningsgrundlag. Vandforsyningen på Sprogø. April 2014, som skitserer forskellige alternative muligheder for vandforsyning og de dermed forbundne omkostninger. Etablering af en vandforsyningsledning direkte fra

4 Halsskov til Sprogø udelukkende til husholdningsbrug vil sandsynligvis gøre det muligt at levere vand af drikkevandskvalitet på Sprogø. Vandet vil få en gennemsnitlig opholdstid i ledningen på ca. en måned. Det er imidlertid en meget dyr løsning, anslået ca. 1,3 mio. kr. Det er også undersøgt, om det er muligt at indvinde den nødvendige vandmængde på Sprogø. En prøvepumpning af en eksisterende boring på Sprogø gennem vinteren 2013/14 viser, at det er muligt at indvinde den ønskede vandmængde. Vandkvaliteten er imidlertid uegnet til fremstilling af drikkevand pga. høje indhold af bl.a. natrium og klorid. En tætning af det eksisterende brandvandssystem vil mindske tilførslen af urenheder til vandet, men vandet vil stadig have en meget lang opholdstid i systemet, og Rambøll vurderer, at en tætning alene ikke er nogen garanti for tilfredsstillende vandkvalitet. Anbefalingen i Rambølls rapport er, at der installeres et ultramembranfilter til at behandle det vand, der skal bruges til husholdningsformål. Filteret vil kunne fjerne alle bakterier og parasitter. Side4/7 Fremtidig løsning for drikkevand på Sprogø På den baggrund har A/S Storebælt valgt at søge om tilladelse til at installere et ultramembranfilter. Rambøll har oplyst, at A/S Storebælt også har besluttet at gennemføre anlægsændringer på brandvandssystemet samt jævnlige vandudskiftninger som foreslået i ovennævnte rapport. Ændringerne af brandvandssystemet består i tætning af adgangslemme, udluftninger og overløb samt at dæksler hæves over terræn og omkranses med fliser. Formålet er at minimere risikoen for indtrængning af overfladevand og smådyr. På Sprogø flyttes udtaget til vandforsyning af boligerne desuden fra reservoirtanken til brandvandsledningen fra Halsskov. Desuden udskiftes vandet i brandvandsledningerne i tunnellen og brandvandsreservoiret på Halsskov ca. hvert 3. år. Ultramembranfilteret installeres i kælderen under kursuscenteret. I den forbindelse fjernes den eksisterende vandbeholder samt UV-anlæggene. Der installeres op til fire, parallelle filtre med en samlet kapacitet på 2,4 3,6 m 3 /time. Installationen forberedes for, at der kan installeres yderligere filtre, hvis kapaciteten viser sig ikke at være tilstrækkelig. Membranfilteret installeres sådan, at alt det vand, der skal bruges til husholdningsbrug i boligerne på Sprogø, vil blive filtreret før brug. Membranfilteret er af mærket EnwaBIN-X. Filteret er VA-godkendt som bakteriologisk filter til brugsvand (godkendelsesnummer VA 3.13/19548). Filteret tilbageholder partikulært materiale, alle bakterier samt de fleste vira. Filteret ændrer ikke vandets kemiske sammensætning bortset fra, at det tilbageholder udfældet kalk og jern. Der er tale om et mekanisk filter med en porestørrelse på 0,03 µm. Filteret fungerer uden brug af kemikalier. Membranerne skylles automatisk hver 6. time. Skyllevandet ledes til kloak. Membranerne vil være under konstant tryk på ca. 4-4,5 bar. På Sprogø forventes trykfaldet over membranfilteret at være ca. 1 bar. Membranerne er testet for

5 et differenstryk op til 15 bar, så risikoen for brud er meget lille. Lignende ultramembranfiltre er installeret på flere sygehuse som ekstra sikkerhed mod bl.a. legionella bakterier. Side5/7 Tidsplan Opsætning af membranfilteret og nedtagning af UV-anlæg, vandbeholder m.v. forventes gennemført i løbet af januar Ændringer på brandvandssystemet forventes gennemført i 1. halvår Kontrol for uorganiske sporstoffer Slagelse Kommune har ønsket, at vandet, som tappes fra brandvandssystemet på Sprogø, også analyseres for uorganiske sporstoffer, jf. bilag 6 i bekendtgørelse om vandforsyning og tilsyn med vandforsyningsanlæg, nr. 292 af 26/03/2014. Dette for at verificere, at der ikke sker uacceptabel afsmitning fra rørsystemet i tunnellerne. Vandrørene i tunnellerne består af galvaniserede stålledninger. På forhånd vurderede Rambøll, at ledninger muligvis kunne give anledning til en mindre afsmitning af zink. Den 2. september 2014 blev der udtaget en vandprøve i portalbygningen på Sprogø. Vandprøven blev analyseret for 13 uorganiske sporstoffer. Analysen viste for høje indhold af bly og zink i forhold til de kravværdier, der gælder ved indgang til forbrugers ejendom (bilag 1b i bek. 292 af 26/03/2014). Zinkindholdet kan forklares med afsmitning fra brandvandsledningerne, hvorimod der ikke er nogen oplagt forklaring på det forhøjede blyindhold. Blyindholdet kunne evt. skyldes afsmitning fra 200 meter galvaniserede rør i brandvandssystemet, som er udskiftet indenfor det seneste år. For at undersøge afsmitningen af bly i vandsystemet nærmere samt for at undersøge det resulterende indhold af uorganiske sporstoffer ved forbrugers taphane blev der den 2. oktober 2014 udtaget yderligere 4 vandprøver til analyse for uorganiske sporstoffer. Prøverne blev udtaget i Halsskov ved tilgangen af vand fra SK Vand A/S, i portalbygningen på Sprogø, i kælderen under kursuscenteret samt ved køkkenhane i kursuscenteret. Sidstnævnte prøve blev udtaget som det, laboratoriet kalder en straksprøve, dvs. prøven udtages af det første vand, der tappes fra hanen, efter at vandet har stået 12 timer i installationen. Analyserne af de 4 vandprøver udtaget den 2. oktober 2014 viser væsentlig lavere indhold af bly, kobber og nikkel sammenlignet med prøven fra den 2. september Analyserne dokumenterer, at indholdet af zink og i mindre omfang af bly stiger i vandet efter opholdet i brandvandssystemet. Vandprøven udtaget fra køkkenhanen i kursuscenteret viser dog samtidig, at vandkvaliteten ved forbrugers taphane overholder kravene til drikkevand for alle de analyserede stoffer. Det høje indhold af bly i prøven fra den 2. september 2014 er ikke genfundet.

6 Udtalelser Udkast til denne tilladelse er den 28. august 2014 sendt udtalelse hos Sundhedsstyrelsen og hos A/S Storebælt. Høringen af Sundhedsstyrelsen er suppleret med oplysninger vedrørende uorganiske sporstoffer, sendt den 24. september samt den 14. oktober Side6/7 Sundhedsstyrelsen har i af 4. november 2014 oplyst, at styrelsen ikke har indvendinger imod at kommunen giver den påtænkte tilladelse. Sundhedsstyrelsen lægger vægt på de helt særlige forhold, som gør sig gældende, herunder det korte tidsrum de enkelte forbrugere vil komme til at bruge vandet. Et revideret udkast til tilladelse med krav om en årlig analyse i 2015, 2016 og 2017 for zink og bly er sendt til høring hos A/S Storebælt den 6. november A/S Storebælt har 11. november 2014 med og ved telefonsamtale kommenteret på udkastet. Der er efterfølgende foretaget enkelte mindre ændringer. Kommunens vurdering Slagelse Kommune vurderer, at det ud fra en afvejning af praktiske og økonomiske forhold er en god løsning at installere et ultramembranfilter til at rense det vand, der skal bruges til husholdningsbrug på Sprogø. Udgifterne til at etablere en vandforsyningsledning direkte fra Halsskov til Sprogø udelukkende til husholdningsbrug vil være uproportionalt store i forhold til den meget beskedne vandmængde, der forbruges på Sprogø. Desuden vil vandet stadig have en relativt lang opholdstid i ledningen. Den naturgivne kvalitet af grundvandet på Sprogø gør, at vandet er uegnet til fremstilling af drikkevand. Herefter er et ultramembranfilter den eneste løsning, der med stor sikkerhed kan forsyne de 4 ejendomme på Sprogø med vand af drikkevandskvalitet. Selvom der installeres et ultramembranfilter, vurderer kommunen, at det er vigtigt at ændre brandvandssystemet sådan, at de mest åbenlyse muligheder for, at smådyr og overfladevand kan trænge ind i systemet, fjernes. Det accepteres at ændringerne først udføres i 2015, da disse ændringer ikke indgår i budgettet for Kommunen lægger vægt på, at vandkvaliteten er i orden, der hvor vandet forbruges i de 4 ejendomme og dermed også at vandkvaliteten kontrolleres ved et af tapstederne. Indholdet af zink og bly i vandet på Sprogø er væsentlig højere end i drikkevandet fra SK Vand A/S. Vandprøven fra den 2. oktober 2014 viser dog, at indholdet ikke overskrider kravene ved forbrugers taphane. For at kontrollere at indholdet af zink og bly stabilt ligger under

7 kravene til drikkevand, er der stillet vilkår om, at drikkevandet på Sprogø de kommende tre år skal analyseres for de to stoffer. Hvis analyserne mod forventning viser overskridelser af kravværdierne, vil Slagelse Kommune i dialog med A/S Storebælt vurdere, om indholdet kan reduceres, eller om der skal træffes andre foranstaltninger. Side7/7 Kommunen har desuden ønsket en årlig prøve af vandet fra brandvandssystemet før membranfilteret. Hensigten med prøven er løbende at overvåge, hvor stort et problem membranfilteret skal løse. Prøven skal ikke indberettes til Jupiter. Det står A/S Storebælt frit for at udtage yderligere vandprøver til driftskontrol før og efter membranfilteret samt i portalbygningerne. Lovhjemmel Tilladelsen gives med hjemmel i 21 i lov om vandforsyning, lovbekendtgørelse nr af 30. september Klagevejledning Denne afgørelse kan påklages til Natur og Miljøklagenævnet af ansøgeren, Sundhedsstyrelsen, Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Sportsfiskerforbund, Forbrugerrådet samt af enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Eventuel klage skal være stilet til Natur og Miljøklagenævnet, men skal sendes til Slagelse Kommune med digital post, på til eller med brevpost til Dahlsvej 3, 4220 Korsør. Alternativt kan klagen fremsendes direkte til Natur- og Miljøklagenævnet via den digitale klageportal, som findes på klagenævnets hjemmeside eller på Klagen skal være modtaget senest den 15. december Der er fastsat et klagegebyr på 500 kr. Hvis der klages over afgørelsen, bliver ansøger underrettet om det. Bygge- og anlægsarbejder, som følge af tilladelsen, må ikke iværksættes, før klagefristen på 4 uger er udløbet, og da kun hvis der ikke er indgivet klage. Venlig hilsen Mette Dige Ohrt Ingeniør Bilag: Oversigt over analyser for uorganiske sporstoffer Kopi: Sundhedsstyrelsen, Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Sportsfiskerforbund, Forbrugerrådet, Gert Wagner Nielsen, Rambøll,

8 Bilag til tilladelse til etablering af ultramembranfilter på Sprogø, 13. november 2014 Halsskov. Brandrum. Sprogø Tilgang af vand Portal. fra SKforsyning. før Brandrum UV. Sprogø. Kælder Pigehjem. Før UV. Sprogø. Køkken, Pigehjem. Sprogø Portal Indgang ejendom Forbrugers taphane Komponent Enhed Resultat Resultat Resultat Resultat Krav Krav Coliforme bakterier 37 C MPN/100 ml < 1 i.m. i.m. Escherichia coli MPN/100 ml < 1 i.m. i.m. Kimtal ved 22 C CFU/ml Kimtal ved 37 C CFU/ml Antimon (Sb) µg/l < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 2 5 Arsen (As) µg/l 2,1 1,8 2 1,7 1, Barium (Ba) µg/l Bly (Pb) µg/l 12 0,18 1,4 3,9 1, Bor (B) µg/l Cadmium (Cd) µg/l 0,037 < 0,004 0,029 0,036 0, Chrom (Cr) µg/l 0,13 0,093 0,11 0,084 0, Cobolt (Co) µg/l 0,05 < 0,04 < 0,04 < 0,04 < 0, Kobber (Cu) µg/l 88 0,56 3,2 1,7 1, Kviksølv (Hg) µg/l < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0, Nikkel (Ni) µg/l 9,4 0,14 2,3 0,64 2, Selen (Se) µg/l < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0, Zink (Zn) µg/l /5000 Temperatur C 16,4 Akkrediteret prøvetagning Ja Ja Ja Ja Ja Bemærkning Straksprøve i.m. = ikke målelig ved den anviste metode

Kloakmester Arne Thorhauge på vegne af MICODAN A/S

Kloakmester Arne Thorhauge på vegne af MICODAN A/S Center Natur og Miljø MICODAN A/S Industrimarken 4 9530 Støvring Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 06.01.15-P19-3-15 Ref.: Agnieszka Gieraltowska

Læs mere

Miljøgodkendelse af: Naturgaslager med udvidelse af lagerkapacitet Udledningstilladelse for skyllevand til Lovns Bredning Drift af pumpestation

Miljøgodkendelse af: Naturgaslager med udvidelse af lagerkapacitet Udledningstilladelse for skyllevand til Lovns Bredning Drift af pumpestation Miljøgodkendelse af: Naturgaslager med udvidelse af lagerkapacitet Udledningstilladelse for skyllevand til Lovns Bredning Drift af pumpestation For: Energinet.dk, Ll. Torup Gaslager Aarhus J.nr. MST-1270-00155

Læs mere

Vandforsyningsplan 2010-2022. Plandel

Vandforsyningsplan 2010-2022. Plandel Vandforsyningsplan 2010-2022 Plandel Forslag august 2010 Kolofon Udarbejdet af: Østergade 21 5580 Nørre Aaby Tlf. nr.: 88885500 E-mail: Web: middelfart@middelfart.dk www.middelfart.dk Rapportens titel:

Læs mere

Oversigt (indholdsfortegnelse)

Oversigt (indholdsfortegnelse) BEK nr 1449 af 11/12/2007 Gældende Offentliggørelsesdato: 21-12-2007 Miljøministeriet Vis mere... Senere ændringer til forskriften Lovgivning forskriften vedrører LBK nr 71 af 17/01/2007 Links til EU direktiver,

Læs mere

Torkilstrup- Lillebrænde Vandværk Beredskabsplan

Torkilstrup- Lillebrænde Vandværk Beredskabsplan Torkilstrup- Lillebrænde Vandværk Lillebrændevej 58 4850 Stubbekøbing Formand Edvard Traberg Sullerupvej 12 4850 Stubbekøbing 5443 3338 / 2495 3060 Torkilstrup- Lillebrænde Vandværk Beredskabsplan 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Nybrovejens Vandværk A.m.b.a. Nybrovej 15 3550 Slangerup. Sendt pr. e-mail

Nybrovejens Vandværk A.m.b.a. Nybrovej 15 3550 Slangerup. Sendt pr. e-mail Nybrovejens Vandværk A.m.b.a. Nybrovej 15 3550 Slangerup Sendt pr. e-mail Dato Sagsbehandler J.nr. 5. marts 2012 dmikk 004624-2008 Tilladelse til ændring af vandbehandlingsanlæg hos Nybrovejens Vandværk

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse inkl. godkendelse af PO-anlæg samt udlednings- og tilslutningstilladelse for virksomheden Expladan Recycling A/S

Revurdering af miljøgodkendelse inkl. godkendelse af PO-anlæg samt udlednings- og tilslutningstilladelse for virksomheden Expladan Recycling A/S Revurdering af miljøgodkendelse inkl. godkendelse af PO-anlæg samt udlednings- og tilslutningstilladelse for virksomheden Expladan Recycling A/S UDKAST April 2015 Stamdata for Expladan Recycling A/S Virksomhedens

Læs mere

Tilladelse til udledning af overfladevand fra kunstgræsbane

Tilladelse til udledning af overfladevand fra kunstgræsbane Tilladelse til udledning af overfladevand fra kunstgræsbane Odsherred Kommune Natur, Miljø og Trafik Spildevandstilladelse i henhold til miljøbeskyttelseslovens kap. 4 til Idrætsefterskolen Klintsøgaard

Læs mere

Der er af Vejle Amt den 1. oktober 1998 meddelt vandindvindingstilladelse til 23.000 m 3 /år. Denne udløb 1. oktober 2013.

Der er af Vejle Amt den 1. oktober 1998 meddelt vandindvindingstilladelse til 23.000 m 3 /år. Denne udløb 1. oktober 2013. Jens Jørn Kirkegaard Bækvej 10 Hjortsvang 7160 Tørring Natur og Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Sune Mikkelsen Dir: 79755659 Mob: e-mail: Sune.Mikkelsen @Hedensted.dk Sagsnr. 13.02.01-P19-11-13

Læs mere

Udgiver : Brønderslev Kommune Ny Rådhusgade 1 9700 Brønderslev Telefon 99 45 45 45 E-mail: Raadhus@99454545.dk Web: www.bronderslev.

Udgiver : Brønderslev Kommune Ny Rådhusgade 1 9700 Brønderslev Telefon 99 45 45 45 E-mail: Raadhus@99454545.dk Web: www.bronderslev. Vandforsyningsplan 2012-2017 Udgiver : Brønderslev Kommune Ny Rådhusgade 1 9700 Brønderslev Telefon 99 45 45 45 E-mail: Raadhus@99454545.dk Web: www.bronderslev.dk Redaktion : Miljø og Teknik I samarbejde

Læs mere

Tilladelsen gives i medfør af Miljøbeskyttelseslovens 28 stk. 1. Tilladelsens omfang, forudsætninger og vilkår fremgår af nedenstående.

Tilladelsen gives i medfør af Miljøbeskyttelseslovens 28 stk. 1. Tilladelsens omfang, forudsætninger og vilkår fremgår af nedenstående. Esbjerg Kommune Børn & Kultur Att. Birthe Nørgreen Torvegade 74 6700 Esbjerg e-mail: bn@esbjergkommune.dk Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 11. juni 2014 Sagsbehandler Henrik Kikkenborg Telefon direkte 7616

Læs mere

Insulin finrensningsfabrik, bygning HB, Novo Nordisk A/S

Insulin finrensningsfabrik, bygning HB, Novo Nordisk A/S Miljøgodkendelse til Insulin finrensningsfabrik, bygning HB, Novo Nordisk A/S Kalundborg Kommune Indhold Miljøgodkendelsen... 4 Vilkår...7 1. Indretning og drift... 7 2. Luftforurening... 7 3. Støj...

Læs mere

Håndbog. Tilstandsrapport og handlingsplan. foreningen af vandværker i danmark. for bestyrelsesmedlemmer

Håndbog. Tilstandsrapport og handlingsplan. foreningen af vandværker i danmark. for bestyrelsesmedlemmer Håndbog for bestyrelsesmedlemmer Tilstandsrapport og handlingsplan foreningen af vandværker i danmark Udgiver: Foreningen af Vandværker i Danmark Solrød Center 22C, 1. 2680 Solrød Strand www.fvd.dk fvd@fvd.dk

Læs mere

Redegørelse - Udledninger fra produktionsanlæg i Nordsøen. 3. januar 2011

Redegørelse - Udledninger fra produktionsanlæg i Nordsøen. 3. januar 2011 Redegørelse - Udledninger fra produktionsanlæg i Nordsøen 3. januar 2011 1 Sammenfatning...3 2 Indledende bemærkninger til Redegørelsen...5 3 Redegørelse for spørgsmål stillet af Miljøstyrelsen...6 3.1

Læs mere

Opsamling af regnvand fra tage til brug for wc skyl og tøjvask

Opsamling af regnvand fra tage til brug for wc skyl og tøjvask Notat Opsamling af regnvand fra tage til brug for wc skyl og tøjvask Formålet med notatet er, at belyse fordele og ulemper ved at stille krav om anvendelse af regnvand fra tage til toiletskyl og tøjvask

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. Bioman ApS

MILJØGODKENDELSE. Bioman ApS MILJØGODKENDELSE Bioman ApS 25. juni 2015 1 Sagsnr.: edoc 15/009639 Sagsbeh.: Lars Stenvang Hansen K.S.: Boris Schuleit Miljøgodkendelse af listevirksomhed i henhold til kap. 5 i lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

FREDERIKSBERG KOMMUNE INDSATSPLAN FOR GRUND- VANDSBESKYTTELSE 2014-2018 (GRUNDVANDSPLAN)

FREDERIKSBERG KOMMUNE INDSATSPLAN FOR GRUND- VANDSBESKYTTELSE 2014-2018 (GRUNDVANDSPLAN) FREDERIKSBERG KOMMUNE INDSATSPLAN FOR GRUND- VANDSBESKYTTELSE 2014-2018 (GRUNDVANDSPLAN) Dato 2015-06-15 Udarbejdet Maj til november 2014 Udarbejdet af Frederiksberg Kommune Beskrivelse Indsatsplan for

Læs mere

Vejledning om kontrol med svømmebade

Vejledning om kontrol med svømmebade Vejledning om kontrol med svømmebade Titel: Vejledning om kontrol med svømmebade Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø www.naturstyrelsen.dk År: 2013 ISBN nr. 978-87-7279-383-2 2 Vejledning

Læs mere

11 miljøgodkendelse. Lille Hvidbjerg

11 miljøgodkendelse. Lille Hvidbjerg Skabelonnavn: DTO afgørelse, version 1 11 miljøgodkendelse af minkproduktion på Lille Hvidbjerg Sønder Hjermvej 3, 7560 Hjerm 8. juni 2015 Miljøgodkendelse i henhold til 11 i lov om miljøgodkendelse m.v.

Læs mere

Miljøgodkendelse af Kemikalieoplag på del af matr. nr. 1207 k, Esbjerg Bygrunde. Schlumberger Danmark a/s. Tværkaj 2, 6700 Esbjerg

Miljøgodkendelse af Kemikalieoplag på del af matr. nr. 1207 k, Esbjerg Bygrunde. Schlumberger Danmark a/s. Tværkaj 2, 6700 Esbjerg Schlumberger Danmark a/s Tværkaj 2 6700 Esbjerg Sendt pr. mail: Esbjerg-reception@slb.com Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 19. august 2013 Sags id 2012-18769 Sagsbehandler Sonja Gubi Knudsen Telefon direkte

Læs mere

MILJØGODKENDELSE VVM-SCREENING TILLADELSE TIL AFLEDNING AF SPILDEVAND

MILJØGODKENDELSE VVM-SCREENING TILLADELSE TIL AFLEDNING AF SPILDEVAND MILJØGODKENDELSE VVM-SCREENING TILLADELSE TIL AFLEDNING AF SPILDEVAND oplag af genbrugsasfalt Colas Danmark A/S Djeldvej 26 A, 7830 Vinderup MILJØGODKENDELSE MEDDELT I HEN- HOLD TIL BEKENDTGØRELSE AF LOV

Læs mere

Miljøgodkendelse af vejmaterialefabrikken Munck Asfalt a/s, Svogerslev

Miljøgodkendelse af vejmaterialefabrikken Munck Asfalt a/s, Svogerslev Miljøgodkendelse af vejmaterialefabrikken Munck Asfalt a/s, Svogerslev Munck Asfalt a/s har den 14. februar 2008 søgt om ny miljøgodkendelse til virksomheden Munck Asfalt a/s i Svogerslev. Listebetegnelse:

Læs mere

Autorisationsordningen for bobestyrere. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 02

Autorisationsordningen for bobestyrere. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 02 Autorisationsordningen for bobestyrere Konkurrence- og Forbrugeranalyse 02 2012 Autorisationsordning for bobestyrere Konkurrence- og Forbrugeranslyse 02 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens

Læs mere

Udkast 1 Egenkontrol & Overvågningsprogram. Sørby-Kirkerup Vandværk. Februar 2010

Udkast 1 Egenkontrol & Overvågningsprogram. Sørby-Kirkerup Vandværk. Februar 2010 Udkast 1 Egenkontrol & Overvågningsprogram Sørby-Kirkerup Vandværk Februar 2010 Indhold: 1. Beskrivelse af overvågningsprogram side 2 2. Oversigtsskema - hvem-gør-hvad og hvornår side 6 3. Tjekskema side

Læs mere

Notat. Dato: 5. april 2011 Sagsnr.: 200905571-34. Besvarelse af høringssvar fra Vandrådet i Middelfart Kommune vedr. ningsplan 2010-2022

Notat. Dato: 5. april 2011 Sagsnr.: 200905571-34. Besvarelse af høringssvar fra Vandrådet i Middelfart Kommune vedr. ningsplan 2010-2022 Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4924 Fax +45 8888 5501 Dato: 5. april 2011 Sagsnr.: 200905571-34 Henning.Leth@middelfart.dk

Læs mere

Miljøgodkendelse til Nordfyns Biogas A.m.b.a.

Miljøgodkendelse til Nordfyns Biogas A.m.b.a. Miljøgodkendelse til Nordfyns Biogas A.m.b.a. Miljøgodkendelse af Nordfyns Biogas A.m.b.a., Odensevej 156, 5400 Bogense, i henhold til Miljøbeskyttelseslovens kap.5 Dato: 24. september 2013 Godkendt af:

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 19. december 1997 af østre Landsrets 14. afdeling (landsdommerne Ebbe Christensen, Teilmann Peter Gert Jensen (kst. ). 14. afd. nr. 3-0050-93. S mod Magleby

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. december 2013 Sag 232/2011 (1. afdeling) Topdanmark Forsikring A/S (advokat Line Marie Pedersen) mod Natur- og Miljøklagenævnet (kammeradvokaten ved advokat Britta

Læs mere

Miljøgodkendelse Zastrow Bioenergi Langehede 71 5471 Søndersø

Miljøgodkendelse Zastrow Bioenergi Langehede 71 5471 Søndersø Miljøgodkendelse Zastrow Bioenergi Langehede 71 5471 Søndersø Miljømyndighed: Nordfyns Kommune Godkendt den 2. juli 2015 Dokument nr. 480-2015-249053 Sags nr. 480-2015-76276 Indhold Stamoplysninger...

Læs mere

Miljøgodkendelse af Hjulværksted Kystvejen 2 2770 Kastrup

Miljøgodkendelse af Hjulværksted Kystvejen 2 2770 Kastrup TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning Miljøgodkendelse af Hjulværksted Kystvejen 2 2770 Kastrup Side 1 Miljøgodkendelse af listevirksomhed I henhold til 33 i lovbekendtgørelse nr. 875 af 26. juni 2010 til

Læs mere