Baggrund: ENLI s granskningsmandspanel udtog til kontrol ovenstående årsmøde, anmeldt af LEO Pharma A/S den 18. marts 2014.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Baggrund: ENLI s granskningsmandspanel udtog til kontrol ovenstående årsmøde, anmeldt af LEO Pharma A/S den 18. marts 2014."

Transkript

1 LEO Pharma A/S Industriparken Ballerup København, den 16. april 2014 Vedr.: Ab , DSCF s årsmøde Afgørelse Baggrund: ENLI s granskningsmandspanel udtog til kontrol ovenstående årsmøde, anmeldt af LEO Pharma A/S den 18. marts Granskningsmandspanelet vurderede på det foreliggende grundlag, at det anmeldte sponsorat til årsmødet stred mod ENLI s regelgrundlag, jf. Lægemiddelindustriens kodeks vedrørende reklame mv. for lægemidler rettet mod sundhedspersoner (reklamekodekset). Sagen blev derfor sendt i høring første gang den 31. marts LEO Pharma har den 8. samt 15. april 2014 svaret i sagen. Granskningsmandspanelets vurdering: Efter gennemført høring, har granskningsmandspanelet genvurderet sagen og fundet, at følgende regler er overtrådt: Reklamekodeksets 13, stk. 2 Reklamekodeksets 23, stk. 4 Begrundelse: Granskningsmandspanelet skal bemærke, at med indeværende afgørelse er foretaget en vurdering af: 1. Det anmeldte program 2. Benyttelse af mødestedet Vilvorde Kursuscenter 3. Leo Pharmas tilsagnsbrev 4. Anmeldelsen Ad 1) og 2) Program og mødested Det følger af 13, stk. 1 i reklamekodekset, at lægemiddelvirksomheder kan give eller tilbyde en sundhedsperson faglig information og uddannelse om lægemidler i form af betaling af de direkte udgifter til kurser samt andre faglige og videnskabelige aktiviteter, som sundhedspersoner deltager i eller afholder, herunder som sponsor. Det fremgår yderligere af vejledningen til reklamekodeksets 13, stk. 1, at aktiviteter, der støttes, skal være overvejende faglige i ovennævnte forstand. ENLI fortolker dette således, at lægemiddelvirksomheder godt kan støtte et arrangement, der har elementer, der ikke er specifikt faglige, hvis den specifikt faglige del er det centrale ved arrangementet. Et program kan således godt indeholde indlæg, der ikke i sig selv opfylder faglighedskravet, så længe det samlede program er overvejende fagligt. Granskningsmandspanelet har på denne baggrund ingen bemærkninger til det anmeldte faglige program, som findes at være overvejende fagligt, jf. reklamekodeksets 13, stk.1, Granskningsmandspanelet har endvidere ingen bemærkninger til brug af Vilvorde Kursuscenter for indeværende årsmøde, jf. reklamekodeksets 13, stk. 3 og stk. 10.

2 Ad 3) Tilsagnsbrev Reklamekodeksets 12, jf. 13, stk. 1, litra b Det fremgår af det anmeldte tilsagnsbrev fra Leo Pharma, at DSCF støttes med kr. til brug for årsmødet. Leo Pharma har udover dette brev og det faglige program ikke med anmeldelsen oplyst yderligere forhold til brug for vurderingen af sponsoratet. Det følger af 12, stk. 1 i reklamekodekset, at det ikke er tilladt at udlevere, tilbyde eller love sundhedspersoner gaver eller økonomiske fordele hverken i form af kontanter eller naturalier. Det er dog tilladt for en lægemiddelvirksomhed at give eller tilbyde en sundhedsperson faglig information og uddannelse om lægemidler i form af betaling af de direkte udgifter til kurser samt andre faglige og videnskabelige aktiviteter, som sundhedspersoner deltager i eller afholder, herunder som sponsor, jf. 13, stk. 1, litra b i reklamekodekset. Af denne bestemmelse in fine følger, at alene aktiviteter af ren faglig karakter kan støttes. Således er det virksomhedens ansvar at sikre, at en tredjeparts faglige arrangement opfylder alle relevante krav i reklamekodekset, og at en økonomisk støtte alene går til de faglige aktiviteter, førend virksomheden kan give tilsagn om sponsorat hertil. I den forbindelse skal henledes til, at medicinske selskaber anses for en samling af individuelle sundhedspersoner, jf. vejledningen til reklamekodeksets 13, stk. 1. Leo Pharma har i sit høringssvar oplyst, at de ser reklamekodeksets 12, jf. 13, stk. 1, litra b for opfyldt, da alene faglige aktiviteter støttes. Således omtaler både ansøgning og LEO Pharmas tilsagnsbrev alene støtte til årsmødet, hvortil der også i begge dokumenter henvises. Som beskrevet ovenfor under ad 1) og 2) kan lægemiddelvirksomheder godt støtte arrangementer, der er overvejende faglige efter reklamekodeksets faglighedskrav, hvilket indebærer, at det konkrete arrangement godt kan have programpunkter, som ikke er specifikt faglige, så længe den overvejende del af programmet er. Reklamekodeksets 13, stk. 2, litra b angiver i den forbindelse, at virksomhedens sponsorat ved sådanne arrangementer alene må gå til de programpunkter, som er specifikt faglige. Således kan en lægemiddelvirksomhed som udgangspunkt ikke give støtte til et specifikt programpunkt, når dette ikke er fagligt efter reklamekodeksets regler, eks. en generalforsamling, men virksomheden vil godt kunne støtte andre punkter i programmet, eks. et oplæg om sygdomme, såfremt disse er specifikt faglige, og disse programpunkter udgør den overvejende del af programmet. Programmet for DSCF s årsmøde indeholder en prisuddeling for best talk and poster, hvoraf det ikke fremgår klart, hvad denne pris omfatter. Som beskrevet ovenfor er det som udgangspunkt ikke tilladt at tilbyde sundhedspersoner gaver eller økonomiske fordele, dog med enkelte klart defineret undtagelser, eksempelvis efteruddannelse. Priser, som ikke udtrykkeligt falder inden for de definerede undtagelser til reklamekodeksets forbud, kan en lægemiddelvirksomhed ikke være med til at støtte. Granskningsmandspanelet har fra en anmeldelse af et sponsorat til samme årsmøde fra en anden til ENLI tilsluttet virksomhed fået oplyst budgettet for årsmødet. Det er ud fra budgettet granskningsmandspanelets opfattelse, at den planlagte uddelingspris best talk and poster kan anses for indeholdt i den deltagerbetaling, som DSCF har budgetteret med, hvorfor Leo Pharmas støtte antages ikke at gå til denne pris. Herudover indeholder programmet en generalforsamling, som ud fra oplysningerne i programmet ikke er at opfatte som faglig efter reklamekodeksets krav. En lægemiddelvirksomhed kan derfor ikke kan støtte dette programpunkt. Leo Pharma har i deres seneste høringssvar fremsendt en bekræftelse fra DSCF dateret den 15. april 2014, hvoraf fremgår, at den videnskabelige del af mødet stopper inden generalforsamlingen, og at sponsorstøtten ikke går til denne del af agendaen.

3 Det er på denne baggrund granskningsmandspanelets opfattelse, at der i høringsfasen er fremsendt dokumentation for, at Leo Pharmas sponsorat til DSCF s årsmøde rent faktisk udelukkende vil gå til arrangementets faglige aktiviteter. Således anses sponsoratet trods Leo Pharmas manglende betingelse herom over for DSCF - for at i overensstemmelse med reklamekodeksets 12, stk. 1, jf. 13, stk. 1, litra b. Granskningsmandspanelet skal dog henstille til, at Leo Pharma fremover sikrer sig, at et sponsorat alene kan benyttes til et arrangements faglige dele, førend der gives tilsagn om støtte hertil. Reklamekodeksets 13, stk. 2 Af reklamekodeksets 13, stk. 2 følger, at det altid skal fremgå af invitationen til arrangementet, om der er ydet (sponsor) støtte til aktiviteten fra en eller flere lægemiddelvirksomheder, og at lægemiddelvirksomheden har pligt til at sikre sig dette i kontrakten med evt. 3. part (fremhævet her). Af de anmeldte dokumenter, herunder tilsagnsbrevet, fremgår alene, Leo Pharma er interesseret i at få deres logo trykt på diverse materiale. Af ansøgningen fra DSCF ses, at Leo Pharma ved deres sponsorat vil blive nævnt i programmet samt på DSCF s hjemmeside med link til deres egen hjemmeside. Granskningsmandpanelet kan ikke af det fremsendte program se, at Leo Pharma er benævnt som sponsor heri. På tidspunktet for anmeldelsen fremgik af DSCF s hjemmeside alene et særskilt emne for sponsorer, hvoraf var listet de virksomheder, som ydede sponsorstøtte til DSCF i Således var ikke angivet nogen sponsorer for 2014-årsmødet specifikt. Af hjemmesiden kunne endvidere ses, at tilmeldingsfristen for årsmødet var 4. april 2014, hvilket sker ved at udfylde en registreringsform og sende denne til DSCF. Herpå var ligeledes ikke angivet sponsorer for årsmødet. Leo Pharma har i deres høringssvar oplyst, at de den 3. april har indskærpet dette overfor DSCF, hvorfor det nu fremgår af hjemmesiden, at DSCF s årsmøde is sponsored by the Pharmaceutical Industry. Ligeledes fremgår, at Leo Pharma er sponsor af DSCF. Leo Pharma har fremsendt et print af indbydelsen pr. 8. april, som viser rettelsen. Granskningsmandspanelet er enig i, at ovenstående rettelse fremgik af hjemmesiden fra DSCF. Pr. 16. april 2014 fremgår invitationen dog ikke længere af DSCF s hjemmeside, men alene et detaljeret program for årsmødet. Formålet med reklamekodeksets 13, stk. 2 er at sikre, at deltagerne forud for tilmelding kan se og forholde sig til, at arrangementet er støttet af lægemiddelvirksomheder. Som hjemmesiden fra DSCF er ændret til pr. 8. april 2014, er det granskningsmandspanelets opfattelse, at denne udformning vil kunne imødese formålet med 13, stk. 2 i kodekset, til trods for at Leo Pharma ikke har betinget dette i deres tilsagnsbrev. Granskningsmandspanelet har dog den 14. april 2014 gjort Leo Pharma opmærksom på, at det fremgår af DSCF s hjemmeside, at tilmeldingsfristen for årsmødet var den 4. april 2014, dvs. før ændringen er hjemmesiden ift. benævnelse af sponsorer. Således har ændringen ingen reel materiel effekt på deltagernes viden om, at årsmødet er støtte af lægemiddelvirksomheder. På denne baggrund er det granskningsmandspanelets opfattelse, at DSCF bør berigtige disse oplysninger til de tilmeldte deltagere forud for årsmødets start, således at disse er vidende om involvering af sponsorer fra lægemiddelindustrien ved årsmødet. Leo Pharma har i deres seneste høringssvar fremsendt en korrespondance fra DSCF af den 15. april 2014, hvoraf fremgår, at der nu er sendt en til alle deltagere med en liste over alle sponsorer, og at den samlede sponsorliste fremgår af hjemmesiden, ligesom det annonceres ved mødestart, samt fremgår af abstractbogen. Det er ud fra disse handlinger granskningsmandspanelets opfattelse, at formålet med reklamekodekset 13, stk. 2 må anses for opfyldt for DSCF s årsmøde Disse handlinger er dog sket efter anmeldelsen af sponsorstøtten til ENLI den 18. marts Det følger således af ENLI s sagsbehandlingsregler, herunder 6 samt 8, stk. 4, at det er den anmeldte dokumentati-

4 on, der efterprøves. Det vil således være de faktiske forhold på tidspunktet for anmeldelsen, der er udgangspunkt for vurderingen af, om regelsættet er overholdt. Ved en anmeldelse har virksomheden selv vurderet, at det foreliggende arrangement er i overensstemmelse med reglerne på området. En virksomhed kan således ikke forlade sig på, at en anmeldelse udtages til kontrol for derved at have lejlighed til at genoverveje, hvorvidt det anmeldte arrangement er i overensstemmelse med reglerne på området. Ligeledes kan en lægemiddelvirksomhed ikke undervejs i sagsbehandlingen ændre på et anmeldt materiale og derved bringe det i overensstemmelse med regelsættet for derved at undgå en sanktion. På denne baggrund er det granskningsmandspanelets vurdering, at Leo Pharma ikke har overholdt reklamekodeksets 13, stk. 2 ved deres tilsagn om sponsorstøtte til DSCF s årsmøde Granskningsmandspanelet bemærker, at Leo Pharma også selv anfører i deres høringssvar, at de ikke finder, at det fremgik tilstrækkeligt klart af deres tilsagnsbrev, at DSCF tydeligt skulle angive, at det er ydet sponsorstøtte til årsmødet. Reklamekodeksets 13, stk. 7 og stk. 8 Programmet for årsmødet angiver løbende forplejning, herunder frokost og middag. I de anmeldte forhold, er ikke oplyst yderligere om den tilbudte forplejning. Middagen er dog på DSCF s hjemmeside omtalt som dinner party med en egenbetaling på 550kr. Leo Pharma har i deres høringssvar anført, at hele arrangementet inkl. middag koster kr. inkl. moms per deltager. Middagen kræver dog et tillægsgebyr på 295 kr., men dette skal trækkes fra egenbetalingen på 550 kr. per deltager. Leo Pharma med fremsendt tilbuddet fra Vilvorde Kursuscenter af 3. maj Heraf fremgår ligeledes, at der vil være hjemmeristet nøddemix til en værdi á 30 kr. per person, som granskningsmandspanelet antager skal forstås som en del af den tilbudte forplejning under årsmødet. Granskningsmandspanelet har bemærket at i tilbuddet fra Vilvorde Kursuscenter er angivet, at der ikke er bestilt fri bar, idet forfriskninger, øl, vin og vand afregnes efter forbrug. Ud fra Leo Pharmas høringssvar, hvori er angivet, er de oplyste beløb er inkl. mad og drikkevarer, antager granskningsmandspanelet i indeværende vurdering, at der ikke kommer yderligere omkostninger til forplejningen end de oplyste beløb, som anses for at rumme alle dele af den tilbudte forplejning. Granskningsmandspanelet kan af det fremsendte tilbud se, at dagsarrangementet uden middag koster 810 kr. inkl. moms, mens det inkl. middag koster kr. inkl. moms. Med det særlige tillæg for festmiddagen på 295 kr. kommer dagsarrangementet inkl. middag til at beløbe sig på kr. Set i forhold til dagsarrangementet uden middag, vil middagen således udgøre i alt 660 kr. Dette er 110kr. mere end deltagernes egenbetaling herfor, hvorfor egenbetalingen ikke udgør den fulde værdi af middagen, og restbeløbet må antages at komme årsmødets budget, herunder via de indkomne sponsorater. De 660 kr. for festmiddagen er imidlertid under den tilladte beløbsgrænse på 700 kr. inkl. moms for mad og drikkevarer mv. i forbindelse med aftensmåltider, jf. reklamekodeksets 13, stk. 8, hvorfor granskningsmandspanelet ikke finder, at en eventuel sponsorstøtte til den pågældende middag er i strid med reklamekodeksets 13, stk. 7 og 8. Endvidere er det granskningsmandspanelets opfattelse, at restbeløbet for den programsatte middag også vil kunne anses for indeholdt i de kr. som DSCF har budgetteret med fra deltagerbetaling, og middagen derved kan anses for fuldt ud finansieret ved en egenbetaling. Den samlede bespisning for hele årsmødet beløber sig i alt til kr. (1.470 kr kr. for nøddemix), hvilket er 300 kr. over det tilladte maksimum for dagsarrangementer på kr., jf. reklamekodeksets 13, stk. 8. Dette fastsatte beløbsloft på kr. er gældende for den fulde forplejning ved et arrangement, hvorfor eventuelle delementer heraf afholdt ved en egenbetaling skal fratrækkes det angivne beløbsmaksimum. Virksomheden kan derfor alene angive det resterende beløb op til de kr.

5 Leo Pharma har i deres seneste høringssvar fremsendt en specifikation fra Vilvorde kursuscenter dateret 15. april 2014, hvoraf fremgår følgende om dagsmødepakken på de 810 kr.: Ankomstkaffe med brød. Kr. 95,- Frokost inkl. 1 vand kr. 325,- Eftermiddagskaffe med kage kr. 95,- Lokaleleje, isvand og standart teknisk udstyr kr. 350,- Pakke løsningen udløser dog en general rabat for alle elementer. Det er på denne baggrund granskningsmandspanelets vurdering, at den samlede tilbudte forplejning til den enkelte deltager ved DSCF s årsmøde 2014 ikke beløber sig til mere end 1200 kr., hvoraf frokost udgør maksimalt 325 kr. og festmiddagen 660 kr. Leo Pharmas sponsorstøtte til den tilbudte forplejning er derved i overensstemmelse med reklamekodeksets 13, stk. 7 og stk. 8. I den forbindelse er antaget, at lokalelejen med den generelle rabat udgør mindst 300 kr. Ovenstående vurdering er under forudsætning af, at festmiddagen ikke indeholder elementer af underholdning i strid med reklamekodeksets 13, stk. 9, jf. angivelsen af dinner party. Reklamekodeksets 19 Granskningsmandspanelet har noteret sig, at Leo Pharma ikke vil have en stand ved årsmødet. Ad 4) Anmeldelsen Det følger af 23, stk. 4 i reklamekodekset, at virksomheden har pligt til at sikre, at anmeldelsen er fuldt oplyst, og at alle relevante bilag er fremsendt. Som det fremgår ovenfor, har det ikke ud fra de anmeldte forhold alene været muligt for granskningsmandspanelet at bedømme sponsoratets overholdelse af reklamekodeksets regler. Således manglede med anmeldelsen blandt andet oplysninger om den tilbudte forplejning samt de endelige rammer for sponsoratsaftalen. Det er derfor granskningsmandspanelets vurdering, at Leo Pharma ikke har overholdt reklamekodeksets 23, stk. 4. Granskningsmandspanelet har bemærket, at Leo Pharma er enige i, at anmeldelsen har været mangelfuld. Afsluttende kommentarer Det er granskningsmandspanelets opfattelse, at med de under høringen foretagne ændringer i sponsoratet samt dokumenterede forhold, er Leo Pharmas sponsorat pr. 15. april 2014 at opfatte som i overensstemmelse med reklamekodeksets regler. Der skal dog gøres opmærksom på, at der til grund herfor ligger en konkret vurdering af sponsoratet set i forhold til DSCF s årsmøde og de særlige forbedringstiltag, der er foretaget. Som anført ovenfor ad 3) (ad reklamekodeksets 13, stk. 2) er det dog den anmeldte dokumentation, der efterprøves for en vurdering af, om regelsættet er overholdt, jf. ENLI s sagsbehandlingsregler, herunder 6 samt 8, stk. 4.

6 Afgørelse: LEO Pharma A/S findes således at have overtrådt reklamekodeksets 13, stk. 2 samt 23, stk. 4 og pålægges som følge heraf sanktioner. Granskningsmandspanelet henviser til ovenstående bemærkninger for omfanget af indestående vurdering. Sanktion: Påtale for overtrædelse af reklamekodeksets 13, stk. 2, jf. Sanktions- og gebyrregulativ for ENLI 5, stk. 1, litra b Påtale for overtrædelse af reklamekodeksets 23, stk. 4, jf. Sanktions- og gebyrregulativ for ENLI 2, stk. 1. Der skal gøres opmærksom på, at Leo Pharma tidligere har overtrådt denne bestemmelse (tidligere 21, stk. 4) i to sager: Ab af den 28. september 2012 samt Ac af den 28. august Granskningsmandspanelet skal bemærke, at såfremt en overtrædelse af anmeldelsespligten vurderes til at være grov, åbenbart bevidst og gentagen, kan sanktionen stige til en administrativ bøde i intervallet kr., jf. Sanktions- og gebyrregulativ for ENLI 2, stk.1. Ankevejledning: Afgørelsen kan ankes til Ankenævnet, jf. Sagsbehandlingsregler for ENLI 9 stk. 1. Anke skal ske inden 21 arbejdsdage og sker online via Fristen regnes fra den dag, afgørelse afsiges, og den pågældende dag tæller som 1. dag. Weekend- og helligdage medregnes ikke. Anken skal indeholde en redegørelse for de synspunkter og oplysninger, som anken støttes på. Bemærk, at såfremt der gives medhold, er anken gebyrfri. Hvis ankesagen tabes, og der maksimalt gives sanktion i form af påtale, pålægges et gebyr på kr. plus moms, jf. Sanktions- og gebyrregulativ for ENLI 7, stk. 3. Ved sanktion i form af bøde pålægges et gebyr på 50 % af bødens størrelse idømt af Ankenævnet, hvis ankesagen tabes, og hvis bøden nedsættes, pålægges et gebyr på 50 % af det nedsatte beløb, jf. Sanktions- og gebyrregulativ for ENLI 7, stk. 2. En anke har som udgangspunkt ikke opsættende virkning. Kopi af den endelige afgørelse vil blive fremsendt til Sundhedsstyrelsen til orientering. Med venlig hilsen Christina Jensen Juridisk granskningsmand

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 26. februar 2009 hedder det: Ændring af renten på Ks prioritetslån

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 26. februar 2009 hedder det: Ændring af renten på Ks prioritetslån Kendelse af 19. marts 2010 (J.nr. 2009-0019011) Pengeinstitut påbudt at ændre principper for rentefastsættelse på visse lån samt at slette formulering i pengeinstituttets almindelige forretningsbetingelser.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025171 (Katja Høegh, Jens Fejø) 28. september 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025171 (Katja Høegh, Jens Fejø) 28. september 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025171 (Katja Høegh, Jens Fejø) 28. september 2011 K E N D E L S E Atea A/S (advokat Lotte Hummelshøj, København) mod Københavns Kommune (advokat Torkil Høg, København)

Læs mere

AFGØRELSER OG UDTALELSER I 2011 NASDAQ OMX KØBENHAVN

AFGØRELSER OG UDTALELSER I 2011 NASDAQ OMX KØBENHAVN AFGØRELSER OG UDTALELSER I 2011 NASDAQ OMX KØBENHAVN 1 NASDAQ OMX Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2011 I FORORD... 3 I. BØRSMARKEDET... 4 1. PÅTALER... 4 1.1 ANSÆTTELSE AF NY DIREKTØR... 4 1.2 KORREKTE

Læs mere

2008-05-26. Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven.

2008-05-26. Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven. 2008-05-26. Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven. Resumé: Statsforvaltningen finder, at Københavns Kommune har været berettiget til at pålægge en

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 6. oktober 2014 (J.nr. 2013-0034592) Påbud om overtrædelse

Læs mere

I anledning af klagen har Finanstilsynet den 25. juli 2000 beskrevet investeringslånene således:

I anledning af klagen har Finanstilsynet den 25. juli 2000 beskrevet investeringslånene således: Kendelse af 3. september 2001. 00-121.471. Nærmere bestemte lån til bestyrelsesmedlemmer var ydet i strid med bank- og sparekasselovens 19 a, stk. 2, og skulle lovliggøres. Spørgsmål om bogføring af ændringer

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriet har nu afsluttet behandlingen af sagen. Ministeriet skal meget beklage den lange sagsbehandlingstid.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har nu afsluttet behandlingen af sagen. Ministeriet skal meget beklage den lange sagsbehandlingstid. Guldborgsund Kommune Parkvej 37 4800 Nykøbing F Sagsnr. 2012-00318 Doknr. 181006 Dato 13-12-2013 Guldborgsund Kommune rettede ved brev af 16. november 2009 med bilag henvendelse til Indenrigs- og Socialministeriet,

Læs mere

Nykredits annoncerede forhøjelse af privatkunders administrationsbidrag

Nykredits annoncerede forhøjelse af privatkunders administrationsbidrag 23. juni 2010 4/0120-0500-0029 /KLE/LD/JKM Rådsmødet den 23. juni 2010 Nykredits annoncerede forhøjelse af privatkunders administrationsbidrag 1. Resumé...2 2. Afgørelse...5 3. Sagsfremstilling...6 3.1.

Læs mere

...[klager] over Energistyrelsen af 18. september 2006 energimærkning af ejendommen beliggende [...].

...[klager] over Energistyrelsen af 18. september 2006 energimærkning af ejendommen beliggende [...]. (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Energistyrelsen af 18. september 2006 energimærkning af ejendommen beliggende [...]. Nævnsformand,

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. november 2013 (J.nr. 2013-0033908) Selskab påbudt

Læs mere

Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter

Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter Version 1.0 23. august 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Regelgrundlag... 5

Læs mere

Vejledning om lov om offentligt hasardspil i turneringsform

Vejledning om lov om offentligt hasardspil i turneringsform Version 1.1 - juli 2013 Vejledning om lov om offentligt hasardspil i turneringsform (turneringspoker) Spillemyndigheden 2013 Side 1 / 15 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Det fremgår af sagen, at klagernes datter den 27/9 2013 fik stjålet sin skoletaske, hvori der bl.a. lå en ipad og nogle skolebøger.

Det fremgår af sagen, at klagernes datter den 27/9 2013 fik stjålet sin skoletaske, hvori der bl.a. lå en ipad og nogle skolebøger. Den 18. februar 2015 blev i sag nr. 85614: mod Alm. Brand Forsikring A/S Midtermolen 7 2100 København Ø afsagt k e n d e l s e : Forsikringstagerne har familieforsikring i Alm. Brand Forsikring A/S. De

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037994 (Katja Høegh) 6. august 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037994 (Katja Høegh) 6. august 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037994 (Katja Høegh) 6. august 2014 K E N D E L S E Mermaid A/S (selv) mod Midttrafik (advokat Svend Bjerregaard, Aarhus) Ved udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S 104-183938

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Nationalparkskib

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Nationalparkskib Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud af Nationalparkskib EU-udbudsnummer: 2014/S 117-206444 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.3 Beskrivelse af projektet...

Læs mere

Efter ønske fra en lang række Lif-medlemsvirksomheder, som har efterspurgt mere specifik guidance i forhold til fortolkningen af EFPIAs gaveforbud.

Efter ønske fra en lang række Lif-medlemsvirksomheder, som har efterspurgt mere specifik guidance i forhold til fortolkningen af EFPIAs gaveforbud. HYPPIGE SPØRGSMÅL OM GAVEFORBUD Dato: 20. januar 2015 Supplerende FAQ til EFPIAs gaveforbud Nærværende FAQ er udarbejdet som et dansk supplement til EFPIAs FAQ (Edition February 2014 med supplerende præcisering

Læs mere

Tilsyn med. elevbetaling. på frie kostskoler. 22. marts 2010 Sags nr.: 117.664.031. Institutionsstyrelsen

Tilsyn med. elevbetaling. på frie kostskoler. 22. marts 2010 Sags nr.: 117.664.031. Institutionsstyrelsen Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Tilsyn med 22. marts 2010 Sags nr.: 117.664.031 elevbetaling

Læs mere

Efter ønske fra en lang række Lif-medlemsvirksomheder, som har efterspurgt mere specifik guidance i forhold til fortolkningen af EFPIA s gaveforbud.

Efter ønske fra en lang række Lif-medlemsvirksomheder, som har efterspurgt mere specifik guidance i forhold til fortolkningen af EFPIA s gaveforbud. HYPPIGE SPØRGSMÅL OM GAVEFORBUD Dato: 26. juni 2014 Supplerende FAQ til EFPIAs gaveforbud Nærværende FAQ er udarbejdet som et dansk supplement til EFPIAs FAQ (Edition February 2014 med supplerende præcisering

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. august 2013 (J.nr. 2012-0032141). Afslag på

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Aksel Christensen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Aksel Christensen. Den 20. juni 2014 blev der i sag nr. 123/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Aksel Christensen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg 1 København, den 26. juni 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg Nævnet har modtaget klagen den 24. august 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed

Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed August 2014 Kolofon Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til innovative projekter vedrørende forarbejdning. og akvakulturprodukter. Januar 2014

Vejledning til ansøgning om tilskud til innovative projekter vedrørende forarbejdning. og akvakulturprodukter. Januar 2014 Vejledning til ansøgning om tilskud til innovative projekter vedrørende forarbejdning og afsætning af fisk, fiskerivarer og akvakulturprodukter Januar 2014 Kolofon Vejledning til ansøgning om tilskud til

Læs mere

UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen

UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen Statsrevisorerne har i brev af 21. oktober 2003 fremsendt rigsrevisors

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen 1 Digitaliseringsstyrelsen Vejledning til kommunerne om bekendtgørelse nr. 1553 af 18. december 2013 om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post m.v. Indledning Denne vejledning

Læs mere

Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning. Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg.

Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning. Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg. Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning 11-10- 2007 TILSYNET Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg. Herning Kommune har ved mail af 17. januar 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

NASDAQ OMX Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2013

NASDAQ OMX Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2013 NASDAQ OMX Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2013 I. BØRSMARKEDET... 2 1. PÅTALER... 2 AKTIER... 2 1.1 Indkaldelse til ordinær generalforsamling... 2 1.2 Offentliggørelse af forløb af generalforsamling...

Læs mere

I Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelse af 4. november 2010 hedder det:

I Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelse af 4. november 2010 hedder det: ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 14. juli 2011 (J.nr. 2010-0023253)

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 28. januar 2013 (J.nr. 2012-0026400) Selskab påbudt

Læs mere

Kolding Kommunes overladelse af behandlingen af en forsikringssag til sit forsikringsselskab

Kolding Kommunes overladelse af behandlingen af en forsikringssag til sit forsikringsselskab Advokat Jens Andersen-Møller jam@holst-law.com kna@holst-law.com Sagsnr. 2014-3071 Doknr. 133450 Dato 10-04-2014 Kolding Kommunes overladelse af behandlingen af en forsikringssag til sit forsikringsselskab

Læs mere