Afrapportering KKR Nordjylland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afrapportering KKR Nordjylland"

Transkript

1 Afrapportering KKR Nordjylland Den centrale udmelding om børn og unge med alvorlig synsnedsættelse National koordination Socialstyrelsen

2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING Socialstyrelsen udsendte den 1. november 2014 en central udmelding for børn og unge med alvorlig synsnedsættelse. Den centrale udmelding indeholder en række spørgsmål til, hvordan kommunerne og Regionerne i hver enkelt landsdel planlægger og koordinerer højt specialiserede indsatser og tilbud til gruppen af børn og unge med alvorlig synsnedsættelse. De nordjyske kommuner og Region Nordjylland fremlægger på denne baggrund en fælles afrapportering på spørgsmålene i Socialstyrelsens centrale udmelding. Afrapporteringen indgår som en selvstændig del af rammeaftalen 2016 for social- og specialundervisningsområdet i Nordjylland. Afrapporteringen er udarbejdet af en tværkommunal faglig arbejdsgruppe nedsat af Den Administrative Styregruppe (DAS) for social- og specialundervisningsområdet i Nordjylland. Arbejdsgruppen har været sammensat af kommunale repræsentanter fra både myndigheds- og udførersiden samt repræsentanter fra Region Nordjylland. [Afrapporteringen er godkendt i DAS den 17. august 2015, i KKR Nordjylland den 4. september 2015 og i Kontaktudvalget den 18. september Afrapporteringen er efterfølgende blevet behandlet i de 11 kommunalbestyrelser i Nordjylland samt Regionsrådet]. Afrapporteringen gengiver de generelle tendenser, udfordringer og samarbejdsinitiativer, der kendetegner området i Nordjylland. Konklusionerne i afrapporteringen er baseret på skriftlige indmeldinger fra alle de nordjyske kommuner samt drøftelser i den faglige arbejdsgruppe. Institur for Syn og Hørelse er beliggende centralt i Nordjylland. Der er derfor en historisk tradition for et tæt samarbejde om tilbud til målgruppen, og en fælles målsætning om at sikre en høj grad af relationel koordinering i indsatsen ud fra en særlig vægtning af nærhedsprincippet. De involverede parter har et fælles mål om at kommunikere og handle med henblik på, at sikre et tæt samspil mellem den kommunale myndighedsudøvelse og den regionale leverandør af den højt specialiserede synsfaglige indsats. Der har igennem hele processen været en høj grad af konsensus omkring svarene i afrapporteringen. På tværs af de nordjyske kommuner og Region Nordjylland er der enighed om, at baggrunden for denne konsensus er de enkle og klare rammer for samarbejdet mellem kommunerne og Institut for Syn og Hørelse. Afrapporteringen er bygget op om de fire temaer i Socialstyrelsens centrale udmelding, henholdsvis: Målgruppens størrelse i Nordjylland Eksistensen og anvendelsen af højt specialiserede indsatser og tilbud i Nordjylland Udfordringer med at sikre det nødvendige udbud i Nordjylland Samarbejdet i Nordjylland om tilrettelæggelse og koodinering af området Kontaktperson: Thomas Gajhede Haugaard Sekretariat for Rammeaftaler Mail: Telefon: MÅLGRUPPEN Den centrale udmelding omfatter målgruppen af børn og unge med en alvorlig synsnedsættelse i alderen 0-17 år. Der skelnes mellem to delmålgrupper: Børn og unge med alvorlig synsnedsættelse, herunder blindhed og svær synsnedsættelse Afrapportering til Socialstyrelsens centrale udmelding om børn og unge med alvorlig synsnedsættelse 2

3 Børn og unge med sammensatte vanskeligheder, det vil sige, at barnet/den unge udover en alvorlig synsnedsættelse har yderligere funktionsnedsættelser såsom motoriske funktionsnedsættelser, psykomotoriske funktionsnedsættelser, mentale funktionsnedsættelser og hørenedsættelse Børn og unge med svagtsynethed samt døvblinde børn og unge er ikke omfattet af den centrale udmelding. 1.a. Målgruppen i Nordjylland antal børn og unge og fordeling på henholdsvis segregerede og almene tilbud I henhold til opgørelse fra Synsregistret pr. 1. januar 2014 er i alt 46 børn og unge omfattet af målgruppen i Nordjylland, herunder 36 børn og unge med sammensatte vanskeligheder og alvorlig synsnedsættelse samt 10 børn og unge med alvorlig synsnedsættelse. Samtlige børn er som del af en specialiseret kommunal koordineret indsats tilknyttet Institut for Syn og Hørelse. Kendetegnet for målgruppen er at de enten er visiteret til et kommunalt segregeret specialtilbud eller er inkluderet i et alment kommunalt tilbud. Barnet/den unge er som udgangspunkt til og med det 18. år tilknyttet børne- og ungeområdet på Institut for Syn og Hørelse, hvorefter barnet/den unge overgår til voksenområdet på Institut for Syn og Hørelse. Hovedparten af de 36 børn med sammensatte vanskeligheder modtager et segregeret kommunalt specialtilbud, det vil sige et specialundervisningstilbud på specialskole, i specialklasse eller i en specialpædagogisk institution (f.eks. dagtilbud, botilbud). Et segregeret specialundervisningstilbud kan også være et tilbud på en intern skole, f.eks. på et behandlingshjem. Der er tale om en målgruppe, som udover synsnedsættelsen har andre komplekse vanskeligheder og behov, hvorfor de også følges tæt af et kommunalt tværfagligt team f.eks. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning. Dette kræver et tæt samarbejde og en høj grad af koordinering på tværs af sektorer for at sikre et koordineret og sammenhængende forløb for barnet/den unge. De resterende godt 10 børn og unge med alvorlig synsnedsættelse er inkluderet i det almene område understøttet af fagligt kapacitet fra det tværfaglige kommunale netværk. Der kræves også her et tæt samarbejde mellem myndighed og det højt specialiserede synsfaglige tilbud for at sikre et koordineret forløb for barnet/den unge. 2. HØJT SPECIALISEREDE INDSATSER OG TILBUD 2.a. Indhold i højt specialiserede indsatser og tilbud Indholdet af specialundervisning og specialpædagogisk bistand for målgruppen kan være sammensat af en lang række forskelligartede indsatser på social- og specialundervisningsområdet, der alle har til formål at realisere det enkelte barns potentiale for udvikling, læring og deltagelse. Socialstyrelsen beskriver de grundlæggende forudsætninger for at yde en højt specialiseret indsats til børn og unge i målgruppen, f. eks: Det faglige udgangspunkt for den højt specialiserede indsats, herunder de almene grundlæggende kompetencer samt de specialiserede kompetencer der skal være til stede Vidensudvikling til understøttelse af det faglige niveau, herunder netværksdannelse, systematisk opsamling af praksiserfaring, vedligeholdelse og udvikling af synsfaglig viden Styrelsen beskriver herudover de elementer der skal indgå i den højt specialiserede indsats for at understøtte målgruppens udvikling, læring og deltagelse, f.eks.: Afrapportering KKR Nordjylland: Den centrale udmelding om børn og unge med alvorlig synsnedsættelse 3

4 IKT-understøttelse Sproglig indsats ADL (aktiviteter til daglig levevis) Udredning Rådgivning om inklusion af børn og unge med alvorlig synsnedsættelse Det kommunale specialiserede beredskab leverer som udgangspunkt specialiserede ydelser indenfor det bio-psyko-sociale område. Kommunernes beredskab spiller sammen med den højt specialiserede synsfaglige ekspertise. Institut for Syn og Hørelse leverer i henhold til Socialstyrelsens definitioner højt specialiserede indsatser og ydelser og lever op til Socialstyrelsens definition af et højt specialiseret tilbud. Målgruppens vanskeligheder og kompleksitet stiller store krav til den tværsektorielle organisering af indsatsen og samarbejdet mellem den specialiserede kommunale myndighedsindsats og - tilbud samt det højt specialiserede tilbud. Indsatsen er oftest kompleks og mangesidig og kræver en tværfaglig indsats, der involver forskellige fagfolk. Det er kommunerne som myndighedsindehavere der har hovedansvaret for at sikre en helhedsorienteret, overskuelig og systematisk indsats og fungerer som bindeled mellem relevante aktører på området. 2.b. Hvilke højt specialiserede tilbud findes i regionen og hvilke anvendes? Under henvisning til Socialstyrelsens definition på højt specialiserede indsatser og tilbud er der enighed om, at Institut for Syn og Hørelse er det eneste højt specialiserede tilbud i den nordjyske landsdel. Institut for Syn og Hørelse ligger i Aalborg og drives af Region Nordjylland. Kort præsentation af Institut for Syn og Hørelse Institut for Syn og Hørelse tilbyder rådgivning, vejledning og undervisning til hørehæmmede og døvblevne voksne, blinde og svagsynede børn og voksne, samt børn og voksne med anden nedsat kommunikationsfunktion på grund af nedsat tale-, læse- eller skrivefunktion. Institut for Syn og Hørelses ydelser udspringer af lov om social service 5 stk. 2, 10, 12, 112 og 113, Folkeskolelovens 20 stk. 2 og 3 samt lov om specialundervisning for voksne 1, stk.3. Indholdet består i hovedtræk af en udredning af de begrænsninger borgeren oplever som følge af den nedsatte funktionsevne, vurdering af mulighederne for afhjælpning, rådgivning og undervisning i kompenserende strategier samt afprøvning af hjælpemidler og undervisning i brugen heraf. Institut for Syn og Hørelse rådgiver herudover sagsbehandlere, lærere, pædagoger og andre fagpersoner, der kommer i kontakt med målgrupperne. Institut for Syn og Hørelses bistand til borgere inden for målgrupperne udføres af specialuddannede konsulenter inden for de tre fagområder Høre, Syn og ASK (Alternativ Supplerende Kommunikation) i samarbejde med instituttets øvrige fagpersonale: øjenlæge, optikere, socialrådgiver og teknikere. Der er et tæt og løbende samarbejde med de kommunale sagsbehandlere og andre relevante samarbejdspartnere. Institut for Syn og Hørelse består af en høreafdeling og en afdeling for syn og alternativ kommunikation, og tæller i alt 10 uddannede synskonsulenter, hvoraf 4 har målgruppen børn og unge som arbejdsområde. Samtlige nordjyske kommuner anvender Institut for Syn og Hørelse. 2.c. Hvordan samarbejder kommunerne og Regionsrådet? Rammen for samarbejdet mellem de 11 nordjyske kommuner og Institut for Syn og Hørelse er en aftalemodel, der beskriver og konkretiserer instituttets rolle som leverandør af højt specialiserede ydelser, og vilkårene for kommunernes brug af instituttet. Den konkrete aftale indgår som en del af den årlige rammeaftale på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet. Afrapportering KKR Nordjylland: Den centrale udmelding om børn og unge med alvorlig synsnedsættelse 4

5 Det er kommunerne der har myndighed til at henviser til ydelserne på Institut for Syn og Hørelse Aftalemodel mellem de nordjyske kommuner og Institut for syn og Hørelse Udgangspunktet for aftalemodellen er en målsætning om at sikre enkle og klare rammer for samarbejdet mellem den kommunale myndighed og Institut for Syn og Hørelse, der styrker og understøtter sammenhæng og koordinering i forhold til de øvrige indsatser omkring barnet/den unge. Det er samtidig målet at sikre borgernes tilgængelighed i forhold til de højt specialiserede ydelser samt en fleksibel konstruktion for den enkelte kommunes anvendelse af Institut for Syn og Hørelse samtidig med at der er fokus på færrest mulige ressourcer anvendt på administration. Der er indgået aftale om fri henvendelsesret, der giver alle borgere mulighed for at henvende sig direkte til Institut for Syn og Hørelse uden først at henvende sig til egen kommune og der kan indledes kortere udredninger og rådgivning. På børneområdet er der typisk tale om længerevarende samarbejdsforløb, hvorfor der her er mulighed for at indgå en 1-årig årsvisitation, der sikrer henviste børn og unge en hurtig og nem adgang til synskonsulentbistand for forældre, dagplejemødre, pædagoger og lærere mv. til de behov, der opstår løbende gennem året. Aftalemodellen giver mulighed for at indgå bilaterale aftaler, hvor aftalerne tilpasses yderligere, så de understøtter den enkelte kommunes øvrige tilbud, hensigtsmæssige administrative sagsgange samt tager hensyn til øvrige lokale forhold f.eks. omkring instituttets tilstedeværelse i kommunen. Baggrund for aftalemodellen mellem de nordjyske kommuner og Institut for syn og Hørelse Med de 11 nordjyske kommuners valg af Institut for Syn og Hørelse som fælles leverandør af specialrådgivning og specialpædagogisk bistand på synsområdet er befolkningsunderlaget stort nok til at opretholde et bæredygtigt og højtspecialiseret tværfagligt miljø for målgruppen. Medarbejdersammensætningen på Institut for Syn og Hørelse sikrer kommunerne muligheden for at etablere den nødvendige tværfaglighed i en specialiseret indsats ved at kunne trække på den nødvendige subspecialisering og særlige faglige specialer, som er repræsenteret på Institut for Syn og Hørelse. Med rådgivningen på børne- og voksenområdet under samme tag gives der gode betingelser for at skabe hensigtsmæssige sammenhænge i rådgivningen i overgangen fra barn til voksen. Årsvisitationerne på børne- og ungeområdet sikrer et stående beredskab for barnet, forældre, dagplejemødre, pædagoger, lærere mv. til de behov der løbende opstår ved personskift, skift i barnets fysiske omgivelser eller ved skift i dagligdags aktiviteter. Dette garanterer smidig og hurtig inddragelse af synskonsulenten og understøtter et koordineret og sammenhængende forløb omkring barnet/den unge. Sammensætningen af en række monofagligheder fordrer en høj grad af relationel koordinering, således, at der ses på barnets samlede sæt af udfordringer gennem et tværfagligt samarbejde, hvor de synsfaglige udfordringer ses i tæt sammenhæng med den samlede tværfaglige kommunale specialpædagogiske indsats. Gennem Kennedycentrets årlige udsendelse af udtræk fra synsregistret opretholdes et godt overblik over samtlige børn og unge med nedsat syn i de nordjyske kommuner. I tillæg hertil screener Institut for Syn og Hørelse alle nye specialskoleelever ved skolestart for eventuelle synsproblemer. Det gælder såvel skolebegyndere som elever der i løbet af skolegangen bliver overflyttet til en specialskole i en nordjysk kommune. Instituttet finder ad den vej årligt omkring 2-3 børn med væsentlig nedsat synsfunktion, der efterfølgende tilmeldes synsregistret. Det forstærkede samarbejde i Nordjylland om højt specialiserede tilbud Kommunerne i Nordjylland og Region Nordjylland har et yderligere formaliseret tæt samarbejde om de højt specialiserede tilbud i landsdelen, herunder Institut for Syn og Hørelse. Afrapportering KKR Nordjylland: Den centrale udmelding om børn og unge med alvorlig synsnedsættelse 5

6 Formålet med samarbejdet er at sikre, at borgerne i Nordjylland til stadighed har adgang til de fornødne højt specialiserede tilbud og kompetencer og dermed forsyningssikkerheden for kommunerne i landsdelen. Det forstærkede samarbejde skal bidrage til at understøtte den faglige og økonomiske bæredygtighed i de højt specialiserede indsatser. I alt syv tilbud er udpeget til at være omfattet af det forstærkede samarbejde, herunder Institut for Syn og Hørelse. Tilbudden er udpeges og er omfattet af samarbejde i en to-årig periode.. Det forstærkede samarbejde betyder i praksis, at Institut for Syn og Hørelse er omfattet af følgende aftalevilkår: Et beskyttet konkurrencevilkår: De øvrige kommuner i regionen forpligter sig til ikke at oprette nye tilbud med samme indhold som Institut for Syn og Hørelse. Denne aftale gælder for to år ad gangen. En systematisk, formaliseret og forpligtende dialog: Der er krav til Region Nordjylland - som driftsherre - om at være åben og sikre gennemsigtighed i forhold til driften af tilbuddet for at give løbende indsigt i tilbuddets økonomiske og faglige bæredygtighed. Ligeledes er de øvrige kommuner forpligtet til, i åben og direkte dialog til tilbuddet, at give udtryk for eventuelle ønsker om ændringer på tilbuddet. En tidlig fælles indsats: Region Nordjylland er som driftsherre forpligtet til tidligt at gøre opmærksom på begyndende vanskeligheder, såfremt de skulle opstå, i tilbuddets faglige eller økonomiske bæredygtighed. Kommunerne forpligtiger sig samtidig til at indgå i en tæt dialog med Regionen om mulige løsninger. Hvis der opstår en særlig bekymring om bæredygtigheden på instituttet, vil der kunne indgås aftale om iværksættelse af særlige initiativer, der kan understøtte tilbuddets fortsatte drift. Det skal dog understreges, at det forstærkede samarbejde ikke indebærer en fastfrysning af instituttets aktuelle organisation og ydelseskatalog. Kommunerne og instituttet har, med det forstærkede samarbejde, forpligtet sig på at sikre en dialogbaseret udvikling af tilbuddet, så eventuelle ændringer og omlægninger sker på en koordineret og styret måde, og ingen kommuner bringes i en situation med usikkerhed om sin forsyningssikkerhed. Samarbejde med andre aktører på synsområdet Kommunernes muligheder for til stadighed at kunne levere et dækkende og helhedsorienteret tilbud til målgruppen, er betinget af at ydelserne fra Institut for Syn og Hørelse suppleres med en række landsdækkende funktioner. De nødvendige landsdækkende funktioner handler om: Uddannelse af nyansat personale: Synskonsulent- og mobilityinstruktøruddannelsen (Pæd. diplom modul 8 og 9 samt ADL og mobility). Der uddannes en ny medarbejder ca. hvert 2. år Øvrige faglige efteruddannelsesinitiativer Produktion af materialer: Undervisningsmaterialer på punkt og sortskrift Praktiske taktile materialer til undervisning, legetøj Det er herudover afgørende, at der sker en samlet koordinering af fælleskurser: For børn, klasseinddelte, tematiske For forældre/børn herunder netværksdannelse i forældrekredsen For pædagoger og undervisere på førskoleområdet og i folkeskolen Afrapportering KKR Nordjylland: Den centrale udmelding om børn og unge med alvorlig synsnedsættelse 6

7 Vurderingen er, at kuserne anvendes i et begrænset omfang. Udredning i forbindelse med skolestart : Et fåtal af målgruppen, der har særlig komplicerede og sammensatte vanskeligheder udredes på Refnæs inden start i børnehaveklasse af en psykolog og et tværfagligt team (pædagoger/lærere/fysioterpeut). Der udarbejdes en funktionsbeskrivelse som kan danne grundlag for kommunes pædagogisk psykologisk vurdering af barnet i forbindelse med skolestart. Psykologbistand: Til blinde/svagsynede børn og unge inkl. forældre og personale. Anslået gennemsnit 40 timer pr. år Ved akut opstået synstab i forbindelse med f.eks. ulykker. I gennemsnit 2-3 gange pr. år. 3. UDFORDRINGER I FORHOLD TIL AT SIKRE DET NØDVENDIGE UDBUD AF HØJT SPECIALISEREDE INDSATSER OG TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED ALVORLIG SYNSNEDSÆTTELSE Der er gode rammer for at sikre, at målgruppen kan få den højt specialiseret indsats der er behov for. Udfordringen bliver at fastholde og justere det aftalesæt, der allerede er udarbejdet således, at det til stadighed tilgodeser den kommunale myndighedsopgave og samtidig sikrer det regionale tilbuds faglige og økonomiske bæredygtighed. Dette fordrer en koordineret og tæt dialog mellem kommunerne og den regionale leverandør af de højt specialiserede synsfaglige ydelser. Afdækningen af området i forbindelse med arbejdet om den centrale udmelding samt den løbende dialog om tilbuddet i regi af Det forstærkede samarbejde viser, at der ikke er aktuelle udfordringer i forhold at sikre forsyningssikkerheden på området. Området er præget af stabilitet og forsyningssikkerhed. Kommunerne forventer ingen ændringer i efterspørgslen på ydelserne, der leveres fra Institut for Syn og Hørelse. Der er under henvisning til den særlige aftalemodel en stabil og hensigtsmæssig anvendelse af tilbuddet. Tilsvarende understøtter aftalerne og dialogen i regi af Det forstærkede samarbejde forsyningssikkerheden og driftsgrundlaget for tilbuddet. Den fortsatte faglige bæredygtighed er dog betinget af den fortsatte eksistens af de landsdækkende funktioner og netværk nævnt i forrige afsnit. En forudsætning for at fastholde bæredygtigheden er at der koordineres på landsplan og et tæt samarbejde med de decentrale centre, som har den synsfaglige kompetence. Endelig er der en række ydelsesområder, som med fordel kan varetages på landsplan, f.eks. produktion af materiale og kurser for forældre, fagpersoner m.v. Det er afgørende, at tilrettelæggelsen og udførelsen sker i et tæt samspil mellem de kommunale myndigheder og de højt specialiserede synsfaglige miljøer for at sikre den nødvendige sammenhæng. Selve kursusafviklingen kunne være lokal og tæt på nærmiljøet. Det direkte kommunale samarbejde med Kennedycentret bør optimeres således, at den årlige udsendelse af udtræk fra synsregistret sendes direkte til kommunerne, som er myndighedsindehaver på interventionen. Hermed sikres det, at kommunen kan danne et godt overblik over samtlige børn og unge med nedsat syn i egen kommune. Det vil styrke kommunernes forudsætninger for at tilrettelægge en koordineret sammenhængende indsats. Aktuelt sendes der udelukkende udtræk til Institut for Syn og Hørelse, som er leverandør af ydelser til kommunerne. 4. FREMADRETTET SAMARBEJDE OM TILRETTELÆGGELSE OG KOORDINATION Det er afgørende, at den aktuelle anvendte samarbejdsmodel er dynamisk og til stadighed tilpasset kommunernes behov og ønsker til, hvordan indsatsen skal tilrettelægges i forhold til målgruppen. Afrapportering KKR Nordjylland: Den centrale udmelding om børn og unge med alvorlig synsnedsættelse 7

8 Der er enighed om, at den nuværende samarbejdsmodel mellem de nordjyske kommuner og Institut for Syn og Hørelse samt Det forstærkede samarbejde giver klare rammer for samarbejdet mellem myndighed og leverandør. Aftalerne understøtter samtidig det faglige miljø og vilkårene for at sikre en rentabel og effektiv drift af Institut for Syn og Hørelse. Volumen og bredden i det tværfaglige miljø på Institut for Syn og Hørelse giver et solidt fundament for at garantere den faglige udvikling og dermed kvalitet i den specialiserede tværfaglige indsats i kommunerne. Der er kontinuerligt fokus på løbende at videreudvikle aftalemodellen og optimere samarbejdet mellem kommunerne og Institut for Syn og Hørelse. Kommunerne og Institut for Syn og Hørelse afholder faste årlige dialogmøder, hvor relevante fagpersoner og sagsbehandlere drøfter og udveksler erfaringer i forhold til sagsgange, timeforbrug, daglige samarbejdsprocedurer, nyeste viden på området, eventuelle lovændringer, m.v. Institut for Syn og Hørelses medarbejdere er på grund af volumen i opgavemængden, via det tilstrækkeligt store optageområde, sikret en betydelig praksisoplæring og får den nødvendige erfaring gennem mange, graduerede opgaver. Organiseringen giver faglige synergieffekter og understøtter vedligeholdelse af den eksisterende specialiserede viden på alle områder. Blandt de mest aktuelle opmærksomhedspunkter ligger den fortsatte uddannelse af personale inden for de små faglige specialer. Det er afgørende, at der fortsat udbydes en samlet national uddannelse på synsområdet. Endelig er det vigtigt, at udbuddet af de landsdækkende kurser der udbydes til børn, familier og fagpersoner koordineres og udbydes lokalt i et tæt samarbejde med de(t) kommunale/regionale synstilbud. Det anbefales, at der etableres mere forpligtende, formaliserede samarbejdsaftaler på området for at sikre sammenhængen mellem den kommunale myndighedsudøvelse og udbyder af de højt specialiserede ydelser. Afrapportering KKR Nordjylland: Den centrale udmelding om børn og unge med alvorlig synsnedsættelse 8

Afrapportering KKR Syddanmark. Den centrale udmelding om børn og unge med alvorlig synsnedsættelse. National Koordination - Socialstyrelsen

Afrapportering KKR Syddanmark. Den centrale udmelding om børn og unge med alvorlig synsnedsættelse. National Koordination - Socialstyrelsen Afrapportering KKR Syddanmark Den centrale udmelding om børn og unge med alvorlig synsnedsættelse National Koordination - Socialstyrelsen Indholdsfortegnelse Indledning... 2 1. Målgruppen... 3 Målgruppen

Læs mere

Den centrale udmelding for voksne med kompleks erhvervet hjerneskade

Den centrale udmelding for voksne med kompleks erhvervet hjerneskade Indberetningsskema Den centrale udmelding for voksne med kompleks erhvervet hjerneskade National koordination Socialstyrelsen KKR Nordjylland I N D L E D E N D E O P L Y S N I N G E R FRIST FOR FREMSENDELSE

Læs mere

Den centrale udmelding for voksne med kompleks erhvervet hjerneskade

Den centrale udmelding for voksne med kompleks erhvervet hjerneskade Indberetningsskema Den centrale udmelding for voksne med kompleks erhvervet hjerneskade National koordination Socialstyrelsen KKR Nordjylland I N D L E D E N D E O P L Y S N I N G ER FRIST FOR FREMSENDELSE

Læs mere

Børnehus Syd. Samarbejdsaftale mellem Odense Kommune og Assens Kommune omkring Børnehus Syd

Børnehus Syd. Samarbejdsaftale mellem Odense Kommune og Assens Kommune omkring Børnehus Syd Børnehus Syd Samarbejdsaftale mellem Odense Kommune og Assens Kommune omkring Børnehus Syd Formål Det overordnede formål med børnehusene er at bidrage til at sikre en koordineret og skånsom tværfaglig

Læs mere

Afrapportering KKR Sjælland

Afrapportering KKR Sjælland Afrapportering KKR Sjælland Centrale udmeldinger 2015 Børn og Unge med alvorlig synsnedsættelse 1 Indhold 1. Baggrund for afrapportering... 3 1.1 Grundlag for afrapportering... 3 1.2 Opbygning af afrapportering...

Læs mere

Specialiseringsniveauer på social- og specialundervisningsområdet. Den nationale koordinationsstruktur

Specialiseringsniveauer på social- og specialundervisningsområdet. Den nationale koordinationsstruktur Specialiseringsniveauer på social- og specialundervisningsområdet Den nationale koordinationsstruktur 6. juni 2016 1 Indholdsfortegnelse Formål og anvendelse... 3 Specialiseringsbegrebet i National Koordination...

Læs mere

Udkast til Tidlig indsats og inklusion på dagtilbudsområdet Bornholm

Udkast til Tidlig indsats og inklusion på dagtilbudsområdet Bornholm Udkast til Tidlig indsats og inklusion på dagtilbudsområdet Bornholm Børn og skole 2010 1 Indledning:...3 Projekter og tiltag i forhold til børn med særlige behov...3 Børne- og ungepolitik Bornholms Regionskommune...3

Læs mere

Den nødvendige koordination - BKF sætter fokus på den kommunale forpligtelse i indsatsen for handicappede børn og unge og deres familier

Den nødvendige koordination - BKF sætter fokus på den kommunale forpligtelse i indsatsen for handicappede børn og unge og deres familier Notat Dato: 4. november 2007/jru/ami Den nødvendige koordination - BKF sætter fokus på den kommunale forpligtelse i indsatsen for handicappede børn og unge og deres familier I årsmødevedtagelsen Alle børn

Læs mere

Kapitel 27. Børnehuse

Kapitel 27. Børnehuse Kapitel 27 Børnehuse Der skal i hver region etableres et børnehus til undersøgelse af et barns eller en ungs forhold, når barnet eller den unge har været udsat for overgreb eller ved mistanke herom, jf.

Læs mere

Afrapportering KKR Nordjylland

Afrapportering KKR Nordjylland Afrapportering KKR Nordjylland Den centrale udmelding for voksne med kompleks erhvervet hjerneskade National koordination Socialstyrelsen 1 INDLEDNING Socialstyrelsen udsendte i et brev til alle kommuner

Læs mere

Årsrapport for Taleinstituttet, Børneafdelingen

Årsrapport for Taleinstituttet, Børneafdelingen Årsrapport for Taleinstituttet, Børneafdelingen 1. januar 2015 Det forstærkede samarbejde en overbygning på rammeaftalen Årsrapport for Taleinstituttet - Børneafdelingen Indhold 1. Opsamling og særlige

Læs mere

Nationale retningslinjer. for rehabilitering til borgere med svære spiseforstyrrelser. Pixi-udgave

Nationale retningslinjer. for rehabilitering til borgere med svære spiseforstyrrelser. Pixi-udgave Nationale retningslinjer for rehabilitering til borgere med svære spiseforstyrrelser Pixi-udgave Hvad er de nationale retningslinjer? De nationale retningslinjer er en række anvisninger til, hvordan der

Læs mere

Specialiseringsniveauer. genoptræningsplaner. gennemgang af de nye Bekendtgørelser, Vejledninger. Faglig Visitationsretningslinje.

Specialiseringsniveauer. genoptræningsplaner. gennemgang af de nye Bekendtgørelser, Vejledninger. Faglig Visitationsretningslinje. Specialiseringsniveauer og genoptræningsplaner gennemgang af de nye Bekendtgørelser, Vejledninger og Faglig Visitationsretningslinje 1997 Kommunalreformen 2007 Notat Vedr. præcisering af visse begreber

Læs mere

Workshop om forpligtende samarbejde på synsområdet synshandicappede børn og unge

Workshop om forpligtende samarbejde på synsområdet synshandicappede børn og unge Workshop om forpligtende samarbejde på synsområdet synshandicappede børn og unge Arrangør; RS17 15. December 2014, Næstved Oplæg v/ Bendt Nygaard Jensen, Socialstyrelsen Baggrund for national koordination

Læs mere

Det kan være borgere med misbrugsproblemer, kriminalitet og hjemløshed. Og det handler om unge, der har problemer med at gennemføre en uddannelse.

Det kan være borgere med misbrugsproblemer, kriminalitet og hjemløshed. Og det handler om unge, der har problemer med at gennemføre en uddannelse. Forord Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens mission er at skabe et godt hverdagsliv for alle borgere i Aalborg Kommune. Det drejer sig blandt andet om at gøre en særlig indsats for borgere med svære

Læs mere

Velkommen til workshop Synscenter Refsnæs Børn og unge med alvorlig synsnedsættelse. Socialt Lederforum oktober

Velkommen til workshop Synscenter Refsnæs Børn og unge med alvorlig synsnedsættelse. Socialt Lederforum oktober Velkommen til workshop Synscenter Refsnæs Børn og unge med alvorlig synsnedsættelse Socialt Lederforum - 11. oktober 2012 1 Synscenter Refsnæs - Målgruppe Synscenter Refsnæs er det landsdækkende tilbud

Læs mere

LANDSFORENINGEN AF FORÆLDRE TIL BLINDE OG SVAGSYNEDE

LANDSFORENINGEN AF FORÆLDRE TIL BLINDE OG SVAGSYNEDE Sammenhængskraft - Flere nye resultater for synshandicappede børn og unge LANDSFORENINGEN AF FORÆLDRE TIL BLINDE OG SVAGSYNEDE Claus Sørensen, Havbovej 28, 2665 Vallensbæk Strand. Tlf. 5081 8048 formand@lfbs.dk

Læs mere

Den centrale udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser

Den centrale udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser Spørgeskema Den centrale udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser National koordination Socialstyrelsen KKR Nordjylland INDLEDENDE OPLYSNINGER FRIST FOR FREMSENDELSE AF BESVARELSE: Senest 19.

Læs mere

GENSTART TRIVSEL EFTER ERHVERVET HJERNESKADE

GENSTART TRIVSEL EFTER ERHVERVET HJERNESKADE GENSTART TRIVSEL EFTER ERHVERVET HJERNESKADE GENSTART I NORDDJURS KOMMUNE DU STÅR NU MED EN BROCHURE, DER BESKRIVER NORDDJURS KOMMUNES INDSATS I FORHOLD TIL ERHVERVET HJERNESKADE. VI VIL I NORDDJURS KOMMUNE

Læs mere

Anette Holm unge under 18 årige 96848560 og Lene Hornstrup voksenområdet 96948330

Anette Holm unge under 18 årige 96848560 og Lene Hornstrup voksenområdet 96948330 0% 1% 100% 1 af 55. Skabelon for undervisningsområdet. Ét svar i hver linje Kommunenavn: Kontaktpersonens navn og direkte telefonnr (til evt. afklarende spørgsmål): Struer Anette Holm unge under 18 årige

Læs mere

Notat: Kommunernes organisering og styring på specialundervisningsområdet

Notat: Kommunernes organisering og styring på specialundervisningsområdet Notat: Kommunernes organisering og styring på specialundervisningsområdet Maj 2012 Fra politisk side er der et stort fokus på øget inklusion i folkeskolen - både nationalt og lokalt. Resultaterne af denne

Læs mere

Udkast - september 2013. Politik for voksne med særlige behov

Udkast - september 2013. Politik for voksne med særlige behov Udkast - september 2013 Politik for voksne med særlige behov 2013 Vision Omsorgskommunen Ringsted Politik for voksne med særlige behov sætter rammen og udstikker retningen for indsatser og initiativer

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER 1. Indledning Jeg er af kommunaludvalget blevet bedt om at svare på tre spørgsmål: Spørgsmål W om, hvorvidt der set i lyset af oplysninger fra EVA s seneste rapport om kommunernes

Læs mere

Spørgeskema vedrørende den centrale udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser

Spørgeskema vedrørende den centrale udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser Spørgeskema vedrørende den centrale udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser National koordination - Socialstyrelsen KKR Syddanmark I N D L E D E N D E O P L Y S N I N G E R FRIST FOR FREMSENDELSE

Læs mere

Indhold. Indledning 4

Indhold. Indledning 4 2 Indledning 4 Udredninger på børneområdet... 6 105 Udredning af synsnedsættelse hos børn... 6 101-106 Udredning af behov for kommunikationshjælpemidler til børn... 7 Børn med synsvanskeligheder... 8 Basispakker...

Læs mere

BESVARELSEN ER FORETAGET AF: ANGIV KOMMUNENAVN (I BOKSEN NEDENFOR) ANGIV KONTAKTPERSON(ER) I KOMMUNEN OG KONTAKTOPLYSNINGER (I BOKSEN NEDENFOR)

BESVARELSEN ER FORETAGET AF: ANGIV KOMMUNENAVN (I BOKSEN NEDENFOR) ANGIV KONTAKTPERSON(ER) I KOMMUNEN OG KONTAKTOPLYSNINGER (I BOKSEN NEDENFOR) S K E M A T I L I N D B E R E T N I N G A F F R E M T I D I G E B E H O V O G U D V I K L I N G S T E N D E N S E R I M Å L G R U P P E R O G T I L B U D F O R 2 0 1 5 FRIST FOR FREMSENDELSE AF BESVARELSE:

Læs mere

Bilag 3 - Styringsaftale 2016

Bilag 3 - Styringsaftale 2016 Bilag 3 - Styringsaftale 2016 Hovedstadsregionens fælles visitationsaftale vedrørende kommunikationscentrene Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden 2016 1 Indledning Siden 2011 har hovedstadsregionen

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jesper T. Lund, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Kl. 11.00-12.45: Dialogmøde

Læs mere

Indhold. Indledning... 4

Indhold. Indledning... 4 2 Indhold Indledning... 4 Udredninger på børneområdet... 7 105 Udredning af synsnedsættelse hos børn... 7 101-106 Udredning af behov for kommunikationshjælpemidler til børn... 8 Børn med synsvanskeligheder...

Læs mere

Spiregruppen, Bremdal Dagtilbud

Spiregruppen, Bremdal Dagtilbud Spiregruppen, Bremdal Dagtilbud Indledning. Spiregruppen er Struer Kommunes specialtilbud til børn i 3 6 års alderen, undtagelsesvis også 0 3 års alderen. Specialgruppen er organiseret i henhold til Dagtilbudsloven,

Læs mere

Afrapportering KKR Syddanmark

Afrapportering KKR Syddanmark Afrapportering KKR Syddanmark Den centrale udmelding om voksne med kompleks erhvervet hjerneskade National koordination Socialstyrelsen Indholdsfortegnelse Den central udmelding om voksne med kompleks

Læs mere

Central udmelding for voksne med kompleks erhvervet hjerneskade

Central udmelding for voksne med kompleks erhvervet hjerneskade Central udmelding for voksne med kompleks erhvervet hjerneskade Socialstyrelsen - den nationale koordinationsstruktur 1. november 2014 Til landets kommunalbestyrelser Central udmelding for voksne med kompleks

Læs mere

Nedsat funktionsevne i uddannelse

Nedsat funktionsevne i uddannelse Specialrådgivning Specialrådgivning vedr. unge og voksne med nedsat funktionsevne i uddannelse CKHM CKHM er et regionalt videns og kompetencecenter for borgere med nedsat funktionsevne samt fagpersoner

Læs mere

Job og personprofil for skolechef

Job og personprofil for skolechef Job og personprofil for skolechef 1. Stillingen Skolechefen refererer til Direktøren for Børn og Unge. Skoleområdet består af 27 skoler, 14 klubber, 10 SFO-klubber og 3 samdrevne institutioner, Naturskolen

Læs mere

Familie- og velfærdsafdelingen. Organisering, samspil og opgaver

Familie- og velfærdsafdelingen. Organisering, samspil og opgaver Familie- og velfærdsafdelingen Organisering, samspil og opgaver 1 Familie- og velfærdsafdelingen Organisation, samspil og opgaver Én samlet forvaltning Fra den 1. april 2014 begiver vi os ud i en transformation

Læs mere

KKR NORDJYLLAND RAMMEAFTALE 2017 DET SPECIALISEREDE SOCIAL- OG SPECIALUNDERVISNINGS- OMRÅDE I NORDJYLLAND UDKAST

KKR NORDJYLLAND RAMMEAFTALE 2017 DET SPECIALISEREDE SOCIAL- OG SPECIALUNDERVISNINGS- OMRÅDE I NORDJYLLAND UDKAST KKR NORDJYLLAND RAMMEAFTALE 2017 DET SPECIALISEREDE SOCIAL- OG SPECIALUNDERVISNINGS- OMRÅDE I NORDJYLLAND UDKAST FORORD Det specialiserede social- og specialundervisningsområde er et kommunalt kerneområde,

Læs mere

Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger. Opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel

Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger. Opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger Opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel April 2017 Indhold Resumé... 3 1. Indledning... 5 2. Samlet kapacitet og belægning

Læs mere

Årsrapport 2012. Den fælleskommunale Styregruppe for Specialrådgivningen i Holbæk. (Det specialiserede hjælpemiddelområde)

Årsrapport 2012. Den fælleskommunale Styregruppe for Specialrådgivningen i Holbæk. (Det specialiserede hjælpemiddelområde) Årsrapport 2012 Den fælleskommunale Styregruppe for Specialrådgivningen i Holbæk (Det specialiserede hjælpemiddelområde) Marts 2013 1 Indhold: 1. Indledning s. 3 Etablering af den fælleskommunale styregruppe

Læs mere

PLEJEOMRÅDET. Demenspolitik Kvalitetsstandard Tiltag på demensområdet Budget 2010

PLEJEOMRÅDET. Demenspolitik Kvalitetsstandard Tiltag på demensområdet Budget 2010 Et godt liv på trods af en demenssygdom. PLEJEOMRÅDET Demenspolitik Kvalitetsstandard Tiltag på demensområdet Budget 2010 Nr. 01 den 27. maj 2009 1 Indledning. Voksen- og plejeudvalget har tilkendegivet

Læs mere

Central udmelding for børn og unge med alvorlig synsnedsættelse

Central udmelding for børn og unge med alvorlig synsnedsættelse Central udmelding for børn og unge med alvorlig synsnedsættelse Socialstyrelsen - den nationale koordinationsstruktur 1. november 2014 Til landets kommunalbestyrelser Central udmelding for børn og unge

Læs mere

Forslag til visioner og strategier for fremtidens overbygning i Norddjurs Kommune

Forslag til visioner og strategier for fremtidens overbygning i Norddjurs Kommune Forslag til visioner og strategier for fremtidens overbygning i Norddjurs Kommune Indledning Norddjurs Kommune har i de senere år sat fokus på mulighederne for at udvikle en folkeskole, hvor de unge i

Læs mere

Kommissorium for arbejdet med organiseringen af den fremtidige specialundervisning og særlige dagtilbud

Kommissorium for arbejdet med organiseringen af den fremtidige specialundervisning og særlige dagtilbud Kommissorium for arbejdet med organiseringen af den fremtidige specialundervisning og særlige dagtilbud Formål med kommissorium Formålet er, med udgangspunkt i barnets eller den unges behov at skabe grundlaget

Læs mere

Indledning... 1 Tilbud omfattet af Styringsaftalen... 2 Fælles ambitioner og initiativer... 3 Ambitioner og initiativer 2014...

Indledning... 1 Tilbud omfattet af Styringsaftalen... 2 Fælles ambitioner og initiativer... 3 Ambitioner og initiativer 2014... Styringsaftale 2014 Indledning... 1 Tilbud omfattet af Styringsaftalen... 2 Fælles ambitioner og initiativer... 3 Ambitioner og initiativer 2014... 3 Håndtering af lukning af tilbud eller selvstændige

Læs mere

Spørgeskema vedrørende den centrale udmelding om borgere med svære spiseforstyrrelser. National Koordination - Socialstyrelsen KKR Midtjylland

Spørgeskema vedrørende den centrale udmelding om borgere med svære spiseforstyrrelser. National Koordination - Socialstyrelsen KKR Midtjylland Spørgeskema vedrørende den centrale udmelding om borgere med svære spiseforstyrrelser National Koordination - Socialstyrelsen KKR Midtjylland I N D L E D E N D E O P L Y S N I N G ER FRIST FOR FREMSENDELSE

Læs mere

1. De organisatoriske rammer og administrative arbejdsgange

1. De organisatoriske rammer og administrative arbejdsgange Førtidspensionsreformen 2013 V/Lektor Pernille Lykke Dalmar, UC Syddanmark. - En kort gennemgang af det fremsatte lovforslag, med et overblik over de centrale begreber, og hvad de dækker over. Indhold:

Læs mere

Ansøgning om økonomisk tilskud fra pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011 2014

Ansøgning om økonomisk tilskud fra pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011 2014 Ansøgning om økonomisk tilskud fra pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011 2014 Ansøger: Kommune, forvaltning og afdeling Projektejer Nordfyns

Læs mere

GUIDE TIL JOBCENTERET OG ANDRE FAGFOLK

GUIDE TIL JOBCENTERET OG ANDRE FAGFOLK GUIDE TIL JOBCENTERET OG ANDRE FAGFOLK Når den unge på vej til uddannelse og job har et sjældent handicap JOB Videnscenter for Handicap og Socialpsykiatri 1 2 JOB Unge mennesker med sjældne sygdomme kan

Læs mere

ADHD-handlingsplan 2012

ADHD-handlingsplan 2012 Voksenhandicap ADHD-handlingsplan 2012 Socialforvaltningen Aarhus Kommune Niels Christian Grud 3. maj 2012 Baggrund Der har de senere år været en generelt stigende efterspørgsel efter tilbud på ADHD-området,

Læs mere

Udkast til samarbejde om den virksomhedsrettede indsats på Fyn

Udkast til samarbejde om den virksomhedsrettede indsats på Fyn Udkast til samarbejde om den virksomhedsrettede indsats på Fyn Notat udarbejdet som baggrundsmateriale til en drøftelse af samarbejde om den virksomhedsrettede indsats på Fyn for de beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Rammeaftale 2016 Helsingør Kommune Center for Særlig Social Indsats Om rammeaftalen - møde i Socialudvalget 8. september 2015

Rammeaftale 2016 Helsingør Kommune Center for Særlig Social Indsats Om rammeaftalen - møde i Socialudvalget 8. september 2015 Rammeaftale 2016 Hvilke tilbud i Helsingør Kommune er omfattet af Rammeaftalen? Psykiatri: 107 Lindevang 50 pl. 108 Lindevang 6 pl. (Granstien) Udviklingshæmning: 104 CFJOO 24 pl. 108 Anna Anchers Vej

Læs mere

Faglig ramme om fælles gravidteam for sårbare gravide. 1. Baggrund. Bilag til samarbejdsaftale om fælles gravid team for sårbare gravide

Faglig ramme om fælles gravidteam for sårbare gravide. 1. Baggrund. Bilag til samarbejdsaftale om fælles gravid team for sårbare gravide Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Bilag til samarbejdsaftale om fælles gravid team for sårbare gravide Faglig

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver

1. Beskrivelse af opgaver Bevillingsområde 30.33 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning 1. Beskrivelse af opgaver Bevillingen supplerer den almindelige folkeskoledrift. Bevillingen har til formål at understøtte og udvikle undervisningen

Læs mere

Høring over udkast til lov om ændring af lov om folkeskolen (Inklusion af elever med særlige behov i den almindelige undervisning)

Høring over udkast til lov om ændring af lov om folkeskolen (Inklusion af elever med særlige behov i den almindelige undervisning) Ministeriet for Børn og Undervisning Uddannelsesstyrelsen Svend.e.gertz@udst.dk STRANDGADE 56 DK-1401 KØBENHAVN K TEL. +45 32 69 88 88 FAX +45 32 69 88 00 CENTER@HUMANRIGHTS.DK WWW.MENNESKERET.DK WWW.HUMANRIGHTS.DK

Læs mere

Dagsorden for Socialudvalgets møde den 08. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør

Dagsorden for Socialudvalgets møde den 08. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Dagsorden for Socialudvalgets møde den 08. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Indholdsfortegnelse 116. Orientering fra formanden 332 117. Orientering fra administrationen 333

Læs mere

Det forudsættes, at kommunens tilbud til børn og unge med særlige behov skal baseres på aktuel viden og dokumentation af effekt.

Det forudsættes, at kommunens tilbud til børn og unge med særlige behov skal baseres på aktuel viden og dokumentation af effekt. Standarder for sagsbehandlingen vedrørende opfølgning og evaluering af resultaterne af den konkrete indsats Politisk målsætning vedr. opfølgning og evaluering af resultaterne af den konkrete indsats Det

Læs mere

PLEJEOMRÅDET. Demenspolitik

PLEJEOMRÅDET. Demenspolitik Et godt liv på trods af en demenssygdom PLEJEOMRÅDET Demenspolitik Nr. 01 den 5. november 2009 1 Indledning. Voksen- og plejeudvalget har tilkendegivet et ønske/behov for en drøftelse af hele demensområdet,

Læs mere

Ballerup Kommune. Andre kommuners modeller for udvikling, visitation og økonomi. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Ballerup Kommune. Andre kommuners modeller for udvikling, visitation og økonomi. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ballerup Andre kommuners modeller for udvikling, visitation og økonomi. Udvikling Herning Der arbejdes med fireårige politikker og målspor, som nedbrydes i års- og delmål. Skolerne kan selv beslutte hvordan

Læs mere

25. marts 2015. I 1000 kr. 2015 Rammestyret 32.414 Indsatsstyret Udsatte børn og unge 63.628 Specialundervisning 58.705 Total 154.

25. marts 2015. I 1000 kr. 2015 Rammestyret 32.414 Indsatsstyret Udsatte børn og unge 63.628 Specialundervisning 58.705 Total 154. Bilag 1 til Masterplan for specialundervisningen i 2015-2018: Økonomisk redegørelse Denne masterplan vedrører kun den del af det indsatsstyrede område for specialundervisning. Den økonomiske masterplan

Læs mere

Politik for socialt udsatte borgere i Svendborg Kommune

Politik for socialt udsatte borgere i Svendborg Kommune Politik for socialt udsatte borgere Politik for socialt udsatte borgere Indhold Indledning 3-4 Grundprincipper 5-6 God sagsbehandling 7-8 Samspil mellem systemer 9-10 Bosætning 11-12 Forebyggelse og behandling

Læs mere

Bilateral sundhedsaftale mellem Brønderslev Kommune og Region Nordjylland

Bilateral sundhedsaftale mellem Brønderslev Kommune og Region Nordjylland Bilateral sundhedsaftale mellem Brønderslev Kommune og Region Nordjylland Brønderslev Kommune 2 Bilateral Sundhedsaftale mellem Brønderslev Kommune og Region Nordjylland Indholdsfortegnelse INDLEDNING.................................................................................................

Læs mere

Tilbud til børn med synsnedsættelser

Tilbud til børn med synsnedsættelser Kommunikationscentret Tilbud til børn med synsnedsættelser 1 2 Denne pjece er til dig, som er forælder til et barn med synshandicap. Pjecen giver dig information om, hvad Kommunikationscentret kan tilbyde

Læs mere

SOCIALSTYRELSENS CENTRALE UDMELDINGER. v. Rammeaftale Sjælland

SOCIALSTYRELSENS CENTRALE UDMELDINGER. v. Rammeaftale Sjælland SOCIALSTYRELSENS CENTRALE UDMELDINGER v. Rammeaftale Sjælland Socialstyrelsens centrale udmeldinger Baggrund: I forbindelse med evalueringen af kommunalreformen fik Socialstyrelsen kompetence til at udsende

Læs mere

d. Ældre... 41 e. Mennesker med kronisk sygdom...43 f. Styrket indsats på kræftområdet...43 Videndeling og kommunikation...45

d. Ældre... 41 e. Mennesker med kronisk sygdom...43 f. Styrket indsats på kræftområdet...43 Videndeling og kommunikation...45 Indholdsfortegnelse Samspil og sammenhæng... 5 Sundhed en fælles opgave... 6 Læsevejledning... 11 Det generelle... 12 Målgruppe... 12 Synliggørelse... 12 Borger-/patientrettet information og rådgivning...

Læs mere

Der har ikke været noget ønske om at sænke den faglige kvalitet, tværtimod har man ønsket, at der blev et bedre samspil med de øvrige indsatser.

Der har ikke været noget ønske om at sænke den faglige kvalitet, tværtimod har man ønsket, at der blev et bedre samspil med de øvrige indsatser. Forslag til 4-centremodel Notat til kontaktudvalgsmøde den 31. januar 2013. Baggrund... 1 Grundlæggende forudsætninger i en fremtidig 4-centremodel... 3 Kvalificering af beskrivelserne af en kommunal 4-centremodel...

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen Fremsat den {FREMSAT} af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen (Krav til minimumsstørrelsen af interne skoler i dagbehandlingstilbud og

Læs mere

Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive ramt af sygdom, kan have brug for en sammenhængende indsats fra både

Læs mere

Analyse af visiteringen til specialundervisning i ekskluderende undervisningstilbud på skoleområdet

Analyse af visiteringen til specialundervisning i ekskluderende undervisningstilbud på skoleområdet Analyse af visiteringen til specialundervisning i ekskluderende undervisningstilbud på skoleområdet Maj 2016 Indledning Børne-, Unge- og Familieudvalget har i forbindelse med behandlingen af en samlet

Læs mere

SYN. Førskolebørn, skolebørn og unge i ungdomsuddannelserne, Forældre, andre pårørende samt personale i dag og døgninstitutioner, skole mv.

SYN. Førskolebørn, skolebørn og unge i ungdomsuddannelserne, Forældre, andre pårørende samt personale i dag og døgninstitutioner, skole mv. 1 Denne pjece er til dig, som er forælder til et barn med synshandicap. Pjecen giver dig information om, hvad Kommunikationscentret kan tilbyde dig og dit barn. Hvem er vi? På Kommunikationscentret møder

Læs mere

Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen Pkt.nr. 6 Kommunalreform fremtidig organisering af genoptræning 524283 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Læs mere

NATIONAL KOORDINATIONSSTRUKTUR ORIENTERING OG DRØFTELSE V/ Bruno Lind, Styregruppen RS

NATIONAL KOORDINATIONSSTRUKTUR ORIENTERING OG DRØFTELSE V/ Bruno Lind, Styregruppen RS NATIONAL KOORDINATIONSSTRUKTUR ORIENTERING OG DRØFTELSE V/ Bruno Lind, Styregruppen RS National koordinationsstruktur I Regeringen vil: Etablere en ny dialogbaseret national koordinationsstruktur for den

Læs mere

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper Krav 5. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Inklusionsstrategi for skolevæsenet i Frederiksberg Kommune

Inklusionsstrategi for skolevæsenet i Frederiksberg Kommune Inklusionsstrategi for skolevæsenet i Frederiksberg Kommune 1. Indledning Frederiksberg Kommune har som mål, at flest mulige børn skal inkluderes i almenområdet fremfor at blive henvist til særlige specialtilbud.

Læs mere

Årsrapport for Institut for Syn og Hørelse

Årsrapport for Institut for Syn og Hørelse Årsrapport for Institut for Syn og Hørelse 1. januar 2016 Det forstærkede samarbejde en overbygning på rammeaftalen Å rsrapport for Institut for Syn og Hørelse Indhold 1. Opsamling og særlige opmærksomhedspunkter...

Læs mere

De kommunale muligheder

De kommunale muligheder De kommunale muligheder Børn og unge med psykiske problemer kommunale løsningsmuligheder KL har gennemført i alt 11 telefoninterviews med de 7 deltagende kommuner i projektet, for at klarlægge, hvordan

Læs mere

Sammenfattende notat: Input fra den afholdte temadag om voksenudredningsmetoden (VUM)

Sammenfattende notat: Input fra den afholdte temadag om voksenudredningsmetoden (VUM) Sekretariat for rammeaftaler, august 2014 Sammenfattende notat: Input fra den afholdte temadag om voksenudredningsmetoden (VUM) Resumé: På baggrund af temadagens drøftelser og kommunernes besvarelse af

Læs mere

Stifinder. Samarbejde om TRÆNING OG GENOPTRÆNING I DE 17 KOMMUNER I REGION SJÆLLAND OG REGIONEN

Stifinder. Samarbejde om TRÆNING OG GENOPTRÆNING I DE 17 KOMMUNER I REGION SJÆLLAND OG REGIONEN Stifinder Samarbejde om TRÆNING OG GENOPTRÆNING I DE 17 KOMMUNER I REGION SJÆLLAND OG REGIONEN August 2015 Stifinderen beskriver samarbejdet om genoptræningsforløb med udgangspunkt i de muligheder, lovgivningen

Læs mere

Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Rudersdal Kommune 2015

Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Rudersdal Kommune 2015 Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Rudersdal Kommune 2015 Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte.... 2 Forord...

Læs mere

NATIONAL KOORDINATIONSSTRUKTUR, SOCIALSTYRELSENS CENTRALE UDMELDINGER OG FORPLIGTENDE SAMARBEJDE. v. Rammeaftale Sjælland

NATIONAL KOORDINATIONSSTRUKTUR, SOCIALSTYRELSENS CENTRALE UDMELDINGER OG FORPLIGTENDE SAMARBEJDE. v. Rammeaftale Sjælland NATIONAL KOORDINATIONSSTRUKTUR, SOCIALSTYRELSENS CENTRALE UDMELDINGER OG FORPLIGTENDE SAMARBEJDE v. Rammeaftale Sjælland National koordinationsstruktur: Socialstyrelsens rolle og centrale udmeldinger Socialstyrelsen

Læs mere

Projekt Koordineret rehabilitering til personer med erhvervet hjerneskade

Projekt Koordineret rehabilitering til personer med erhvervet hjerneskade Ringsted januar 2012 Revideret ansøgning til pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011-2014 Projekt Koordineret rehabilitering til personer

Læs mere

KKR NORDJYLLAND. Rammeaftale Specialundervisning 2012

KKR NORDJYLLAND. Rammeaftale Specialundervisning 2012 KKR NORDJYLLAND Rammeaftale Specialundervisning 2012 INDLEDNING... 3 1. ET SAMMENDRAG AF RAMMEAFTALEN... 4 2. BAGGRUND FOR RAMMEAFTALEN... 6 2.1 LOVGRUNDLAG... 6 2.2 ÅRSHJUL FOR INDGÅELSE AF DET KOMMENDE

Læs mere

SKOLEPOLITIK 2014-2018

SKOLEPOLITIK 2014-2018 SKOLEPOLITIK 2014-2018 Vedtaget af Slagelse Byråd 24. februar 2014 Indledning Folkeskolen står overfor en række udfordringer både nationalt og lokalt i Slagelse Kommune. På baggrund af folkeskolereformen

Læs mere

Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering

Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering Faglig Temadag 20. november 2012 Reform af førtidspension og fleksjob Anette Larsen Socialfaglig konsulent Mål for reformen Flest mulige i arbejde og størst mulige

Læs mere

Tidlig indsats i forhold til børn, unge og familier med behov for særlig støtte

Tidlig indsats i forhold til børn, unge og familier med behov for særlig støtte Overordnet målsætning Alle medarbejdere i Furesø Kommune er forpligtet til at gøre en indsats overfor børn og unge, der viser tegn på behov for særlig støtte. Det forebyggende arbejde og en tidlig identificering

Læs mere

PPR i en kommunal organisation 0-18 år. PPR Konference, Nyborg Strand Den 20. juni 2017

PPR i en kommunal organisation 0-18 år. PPR Konference, Nyborg Strand Den 20. juni 2017 PPR i en kommunal organisation 0-18 år PPR Konference, Nyborg Strand Den 20. juni 2017 1 Tak for invitationen vi er Malene Hein Damgaard, chefpsykolog PPR, leder af Fællesrådgivningen for Børn og Unge

Læs mere

Fælles ansvar - fælles indsats VERSION 2.0

Fælles ansvar - fælles indsats VERSION 2.0 Fælles ansvar - fælles indsats VERSION 2.0 Indsatsområder for arbejdet med børn og unge i Hjørring Kommune 2016-2019 Indhold Hvorfor denne publikation? INDLEDNING Hvorfor denne publikation?... 2 Indledning...

Læs mere

Workshop om samarbejde ift. borgere med svære spiseforstyrrelser

Workshop om samarbejde ift. borgere med svære spiseforstyrrelser Workshop om samarbejde ift. borgere med svære spiseforstyrrelser INDLEDNING: FORMÅL NATIONAL KOORDINATIONSSTRUKTUR CENTRALE UDMELDINGER PROGRAM Workshoppens formål Behandling af Socialstyrelsens centrale

Læs mere

BESVARELSEN ER FORETAGET AF: ANGIV KOMMUNENAVN (I BOKSEN NEDENFOR) Aalborg Kommune, Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

BESVARELSEN ER FORETAGET AF: ANGIV KOMMUNENAVN (I BOKSEN NEDENFOR) Aalborg Kommune, Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen S K E M A T I L I N D B E R E T N I N G A F F R E M T I D I G E B E H O V O G U D V I K L I N G S T E N D E N S E R I M Å L G R U P P E R O G T I L B U D F O R 2 0 1 5 FRIST FOR FREMSENDELSE AF BESVARELSE:

Læs mere

Rammepapir om fælles forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske patienter

Rammepapir om fælles forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske patienter 18-12-2012 Rammepapir om fælles forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske patienter I udmøntningsplanen for den nationale handlingsplan for den ældre medicinske patient fremgår

Læs mere

Visitation januar 2016

Visitation januar 2016 Visitation januar 2016 Et historisk rids Skoleår Antal indstillinger Antal visitationer 2010/11 165 1 2011/12 189 1 Inklusionsressourcen omlægges delvist 2012/13 146 1 2013/14 135 1 Inklusionsressourcen

Læs mere

Info-center om unge og misbrug. Projektbeskrivelse Den 20. oktober 2008

Info-center om unge og misbrug. Projektbeskrivelse Den 20. oktober 2008 Info-center om unge og misbrug Projektbeskrivelse Den 20. oktober 2008 Indhold Baggrund... 4 Formål... 4 Målgruppe... 5 Unge med sociale problemer og et problematisk forbrug af rusmidler... 5 Målsætninger

Læs mere

Standard for sagsbehandling vedrørende: Tidlig indsats

Standard for sagsbehandling vedrørende: Tidlig indsats Standard for sagsbehandling vedrørende: Tidlig indsats Politisk målsætning for tidlig indsats Her angives målsætningen, der udtrykkes i den sammenhængende børnepolitik Den samlede indsats for børn og unge

Læs mere

Høringssvar i forhold til foreslået skolestruktur:

Høringssvar i forhold til foreslået skolestruktur: skole@frederikssund.dk Dato 23. januar 2015 Sagsnr. GYLDENSTENSKOLEN Gyldenstenskolens MED-udvalg og Skolebestyrelse har ved møder torsdag den 22. januar 2015 drøftet høringsforslaget om ændret fremtidig

Læs mere

På den baggrund er det besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe omkring hjemløshed.

På den baggrund er det besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe omkring hjemløshed. Resume: De 17 kommunalbestyrelser i Region Sjælland og Regionsrådet skal ifølge rammeaftalelovgivningen årligt senest 15. oktober indgå en Rammeaftale (udviklingsstrategi og styringsaftale) på det specialiserede

Læs mere

Snitfladekatalog er godkendt i Det Administrative Kontaktforum 28. oktober 2011.

Snitfladekatalog er godkendt i Det Administrative Kontaktforum 28. oktober 2011. Revisionen af snitfladekataloget er gennemført i 2011, af Arbejdsgruppen: Marianne Thomsen, Sydvestjysk Sygehus. Marianne Bjerg, Odense Universitetshospital. Niels Espensen, OUH Svendborg. Anne Mette Dalgaard,

Læs mere

Vederlagsfri fysioterapi til børn og unge med cerebral parese

Vederlagsfri fysioterapi til børn og unge med cerebral parese Notat Sundhed og Socialservice Vital Horsens Centrum for Sundhed og Træning Langmarksvej 85, 8700 Horsens vitalhorsens@horsens.dk Vederlagsfri fysioterapi til børn og unge med cerebral parese Sagsbehandler:

Læs mere

Indhold til Aftale om drift af tilbud om specialrådgivning til børn fra 0-6 år med varigt og betydeligt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne

Indhold til Aftale om drift af tilbud om specialrådgivning til børn fra 0-6 år med varigt og betydeligt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Indhold til Aftale om drift af tilbud om specialrådgivning til børn fra 0-6 år med varigt og betydeligt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Ydelse i 2015 og 2016 ved bindingsperiode på 2 år. Kontrakten

Læs mere

Socialøkonomisk virksomhed

Socialøkonomisk virksomhed Socialøkonomisk virksomhed Case - Magneten René Risom Johansen & Jens Christian Kobberø 50i180 i Frederiksberg Kommune Marts 2015 Indledning Denne rapport er blevet til under projektet 50 akademikere i

Læs mere

Afrapportering Central Udmelding

Afrapportering Central Udmelding KKR NORDJYLLAND Afrapportering Central Udmelding 25. august 2016 Socialstyrelsen udsendte den 1. november 2015 en central udmelding på målgruppen børn, unge og vokse med svære spiseforstyrrelser. De nordjyske

Læs mere

Sammenfatning af Høring vedr. fremtidig organisering af Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Sammenfatning af Høring vedr. fremtidig organisering af Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Sammenfatning af Høring vedr. fremtidig organisering af Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Høringen er udsendt til: KLF, BUPL, FOA, Socialrådgiverforeningen, Psykolog Foreningen, institutioner, skoler,

Læs mere