Rønde Kommune Lokalplan nr.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rønde Kommune Lokalplan nr."

Transkript

1 Rønde Kommune Lokalplan nr. 58 Inklusive tillæg til Rønde Kommuneplanforslag 2001 Januar Nyt boligområde med småerhverv og kursuscenter mellem Jeshøjvej og Ravnebjergvej i Feldballe

2 Lokalplan nr nyt boligområde med småerhverv og kursuscenter mellem Jeshøjvej og Ravnebjergvej i Feldballe. Lokalplan nr. 58 er udarbejdet af Rønde Kommunes planlægningskontor i juni og juli 2001 i samarbejde med Danmarks Radio, v. Anton Gammelgaard samt husbygger Steen Møller, landinspektør Dorthea Arnfred og landskabsarkitekt Kjeld Slot. Anvendte kort er gengivet med Kort- og Matrikelstyrelsens tilladelse (1992/KD ). Hvad er en lokalplan? Lokalplaner og deres sammenhæng med kommuneplanen. Lokalplaner er den plantype, byrådet skal anvende til at fastlægge bindende bestemmelser for grundejere, lejere og brugere om anvendelsen af fast ejendom og om bebyggelsens regulering m.v. Det står i Planloven. Planloven pålægger også byrådet at udarbejde en kommuneplan, der er en samlet overordnet plan for hele kommunen. Kommuneplanen indeholder de rammer, inden for hvilke lokalplaner skal udarbejdes. En lokalplan skal udarbejdes, når det er nødvendigt for at virkeliggøre kommuneplanen. En lokalplan skal også udarbejdes, før der gennemføres større udstykninger eller bygge- og anlægsarbejder. En lokalplan skal i øvrigt udarbejdes, når byrådet skønner det nødvendigt. Hvad kan en lokalplan indeholde? I en lokalplan kan der bl.a. optages bestemmelser om et områdes anvendelse og om en bebyggelses placering, omfang og udformning, om bevaring, om vej- og stiforhold samt om andre forhold, der vil være relevante at tage med for det enkelte område. Lokalplanen skal sikre, at et område får en udformning, som tager mest muligt hensyn til de bestående omgivelser. Endvidere skal den sikre sammenhæng med den øvrige planlægning i kommunen. Offentliggørelse. Ved offentliggørelse af lokalplanforslaget skal det sikres, at borgerne får kendskab til forslaget og derved mulighed for at øve indflydelse på lokalplanen, inden byrådet vedtager den endeligt. 2

3 Indhold Indledning Tekstens opbygning... 4 Lokalplanområdets størrelse og beliggenhed... 4 Beskrivelse og redegørelse Lokalplanens baggrund... 6 Hvad er Friland?... 6 Eksisterende forhold... 8 Fremtidige forhold... 9 Forhold til anden planlægning Tillæg til Rønde kommuneplanforslag Lokalplanens bestemmelser 1. Lokalplanens formål Område, zonestatus og opdeling Områdets anvendelse Udstykninger Veje, stier og parkering Tekniske anlæg Bebyggelsens omfang og placering Bebyggelsens ydre fremtræden Ubebyggede arealer Forudsætninger for ibrugtagen af nyt byggeri Grundejerforening Lokalplanens retsvirkninger Vedtagelsespåtegning Kortbilag Oversigtskort... 5 Illustrationsplan Matrikelkort Lokalplankort

4 Indledning Tekstens opbygning Lokalplanen er opbygget i 2 hovedafsnit: 1. Beskrivelse og redegørelse - side I dette afsnit omtales forskellige forhold af betydning for lokalplanens tilblivelse og udformning. Afsnittet indeholder også to kort. Oversigtskortet på næste side viser områdets beliggenhed. Illustrationsplanen på side 17 viser et blandt flere eksempler på, hvordan lokalplanens rammer kan fyldes ud. 2. Lokalplanens bestemmelser - side Dette afsnit indeholder de juridisk bindende bestemmelser for områdets bebyggelse og øvrige anvendelse. Bestemmelserne består af en række paragraffer med tilhørende kortbilag: Matrikelkort og lokalplankort. Lokalplanområdets størrelse og beliggenhed Lokalplanen omfatter et område på ca. 5,7 ha. syd for Feldballe by. Området ligger ved planens udarbejdelse i landzone. Næsten hele området er præstegårdsjord, der ejes af Feldballe Menighedsråd, og en mindre del er privatejet. Mod nord følger lokalplanområdets grænse eksisterende boldbaner og skellet til Feldballe Hallens område. Mod vest danner Jeshøjvej grænse, og mod øst følger grænsen Ravnebjergvej. Mod syd grænser området til det åbne land. Placeringen er vist på oversigtskortet på næste side. 4

5 5

6 Beskrivelse og redegørelse Lokalplanens baggrund: Lokalplanområdet er i Rønde Kommuneplanforslag 2001 planlagt som et kommende nyt boligområde. Ideen til Friland er udformet af husbyggeren Steen Møller og DR v. Anton Gammelgård. Friland består af to dele: DR-Friland og Andelsforeningen Friland. I DR-Friland er det tanken, at DR etablerer sig med en redaktion og udfører forskellige former for forsøgs- og modelbyggeri, ligesom der skal være mulighed for at optage forskellige natur/fritids og miljøprogrammer. DR- Friland er også fællestitlen på en række nye radio- og tv-programmer fra Danmarks Radio. Udsendelserne vil følge etableringen af Andelsforeningen Friland en andelsforening, hvor medlemmerne er selvbyggere og byggematerialerne, der arbejdes med, primært er uforarbejdede naturmaterialer. Målet er det gældfri byggeri. Udover byggedelen er Andelsforeningen Friland også et iværksætterprojekt, der vil skabe nye mindre virksomheder og bidrage til en positiv udvikling i lokalområdet. Rønde Kommune, Danmarks Radio og Steen Møller pegede i fællesskab på området syd for Feldballe som et egnet område til realisering af Friland. Forudsætningen var imidlertid for såvel Rønde Kommune som Danmarks Radio, at der lokalt var støtte til projektet. Den 31. maj 2001 blev projektet derfor præsenteret på et borgermøde i Tåstrup Forsamlingshus. De godt 100 fremmødte tog godt imod projektet, og Rønde Kommune udarbejdede herefter lokalplanen i samarbejde med Anton Gammelgård, Steen Møller og Kjeld Slot. Hvad er Friland? I afsnittene herunder gives en kort beskrivelse af tankerne bag DR-Friland og Andelsforeningen Friland. Baggrund. Baggrunden for projektet er: Danskernes dyre og gældstyngede boliger kombineret med en stigende interesse for ordentlige og sunde byggematerialer. Danmark er et af de lande i Europa, som har det laveste antal selvstændige. 6

7 Og så stilles spørgsmålet: Kan IT-teknologien være med til at skabe en ny erhvervsudvikling på landet og i landsbyerne? Projektet. Friland er et projekt, der arbejder i spændingsfeltet mellem lav- og højteknologi. Lavteknologisk fordi husene bygges af uforarbejdede naturmaterialer. Højteknologisk fordi beboerne bruger informationsteknologien til at indrette sig på nye og bedre måder i forhold til arbejde, familie og det nære samfund. Halmhus, Holland Idé. Boligerne i Friland bygges af materialer som ler, halm, kalk, marksten, rundtømmer og lignende. Alt byggeri i projektet skal som erhvert andet byggeri i Rønde Kommune godkendes og holde sig indenfor rammerne af lovens bestemmelser. Husene bygges af indbyggerne selv og med hjælp og rådgivning fra professionelle folk. Målet for Andelsforeningen Friland er det gældfri byggeri. Det er derfor tanken, at der ikke optages lån i husene. Af samme grund er det et krav til indflytterne, at de kan præstere en opsparing på ca kr. Gældfriheden skal sikre større frihed for beboerne og dermed flere og bedre muligheder for at beskæftige sig med det, de har lyst til og det, der interesserer dem. Hensigten er, at indflytterne i Friland skal starte egen virksomhed. Pilehus Danmarks Radio vil etablere sig i Friland og følge de forskellige medlemmer af Andelsforeningen, når de bygger og starter det nye liv. DR har planer om andre typer af natur- og miljøprogrammer fra stedet. Lokal indflydelse. Der vil blive lagt stor vægt på, at de nye tilflyttere vil tage aktivt del i livet i lokalområdet. Omvendt skulle Friland gerne blive en åben del af byen, som de lokale kan engagere sig i. For at sikre borgerne i Feldballe en reel indflydelse på projektet og dets udvikling, foreslås det, at der reserveres faste pladser i Andelsforeningen Frilands bestyrelse til f.eks. repræsentanter fra Tåstrup-Feldballe Beboerforening og Rønde Kommune. Masseovn lavet af marksten Husene. Husene i Friland vil være billige og solide, men de skal også være smukke at se på. Det er afgørende for projektet, at hvert enkelt hus falder godt ind i naturen og landskabet. Husene indrettes på sædvanlig vis med vand og el, men der satses på mindst muligt energifor- 7

8 brug. Rensning af spildevand og kloak samt varmeforsyning ventes at ske inden for projektet. Danmarks Radio vil bygge et hus på sin del af jordstykket. I huset skal der være opholdsrum og kontor for de forskellige produktioner på stedet. DR vil i samarbejde med beboerne i andelsforeningen arbejde med forskellige aktiviteter som spildevandsrensning, drivhus, pileflet, forsøgsbyggeri i mindre målestok og meget andet. Aktiviteterne vil blive fulgt af radio- og tv-programmer. Erhverv. Friland skal være et dynamisk og levende miljø med boliger og erhverv. Det er et bærende element for projektet, at beboerne starter egen virksomhed og i det daglige er med til at skabe liv og aktivitet i lokalområdet. Andelsforeningen Friland er ikke et sted, hvor beboerne hver dag skal pendle ind til Århus for at arbejde. Ansøgere til indflytning i Friland skal udover byggeplaner fremlægge en realistisk forretningsplan for deres kommende virksomhed. I vurderingen vil der blive lagt vægt på, at forretningsidéen er økonomisk bæredygtig, at typen af virksomhed passer ind i projektet og i øvrigt ikke er støjende eller forurener på anden måde. Kursus- og besøgscenter. Med udgangspunkt i de mange aktiviteter vil medlemmerne af Andelsforeningen Friland udbyde en række forskellige kurser i byggeri med uforarbejdede naturmaterialer/gældfrit byggeri. Kurserne vil blive lanceret via de mange aktiviteter på internettet, der er planlagt omkring projektet. Idéen er baseret på de mange, positive erfaringer, der er gjort i forbindelse med byggeprojekter gennem de sidste par år. Der har været meget stor interesse for byggekurser, og deltagerne er kommet fra mange lande. Eksisterende forhold Anvendelse: Lokalplanområdet er ved lokalplanens udarbejdelse præstegårdsjord i landzone. Området er uden bebyggelse og drives som landbrugsjord. Langs Jeshøjvej eksisterer et 5 m bredt og ca. 5 m højt bælte af løvfældende træer og buske. 8

9 Området gennemskæres af en 15 kv luftledning på træmaster, som kan tilpasses udstykningen efter nærmere aftale med ledningsejeren. Jordbund: Der er ikke foretaget boreprøver i området, så jordbundens nærmere sammensætning kendes ikke. Terræn: Lokalplanområdet skråner svagt fra sydvest mod nordøst. Områdets højeste punkt er ved Jeshøjvej, og det laveste punkt er mod Ebeltoftvej/Ravnebjergvej. Arkæologiske undersøgelser: Ebeltoft Museum har tidligere fundet spor af oldtids- og middelalderbosættelser langs jeshøjvej. Ved fornyede rekognosceringer er der konstateret en del flintafslag og brændt flint, som tyder på rester af bebyggelse eller gravanlæg fra stenalderen. Museet anbefaler, at der foretages en arkæologisk forundersøgelse af arealet inden anlægsarbejder realiseres. Fremtidige forhold Lokalplanen er udarbejdet således, at de skitserede idéer til Friland kan realiseres inden for lokalplanens rammer. Lokalplanen er imidlertid ikke udarbejdet alene til Friland. Planens bindende bestemmelser, dvs. paragrafferne bagerst i planen, tillader en bredere anvendelse af området, f.eks. indeholder lokalplanen ikke krav om et bestemt materialevalg ved nyt byggeri. Det betyder, at der inden for lokalplanens rammer kan opføres såvel et Friland-projekt, hvor bygninger primært opføres i uforarbejdede naturmaterialer, som et mere traditionelt byggeri, hvor facader f.eks. udføres som muret byggeri i brændte teglsten. Disse fleksible anvendelsesbestemmelser er valgt for at sikre, at området kan bebygges med mere traditionelt byggeri, såfremt Friland-projektet ikke ønskes realiseret på arealet. Ideen bag planen. Inspirationen til udformningen af grunde, veje og stianlæg er hentet i den ældre bondekultur. Jordlodder og huse er samlet i klynger fra 2 til 4 omkring gårdspladser, som gennemskæres af adgangsveje, der ligger langs med stedets højdekurver. Brede bælter af beplantede friarealer afgrænser lodderne i modsatte ende. Planen er delt i 3 delområder med hver sin anvendelse. 9

10 Delområde I langs Jeshøjvej indeholder 12 byggegrunde. På hver grund må der opføres indtil 300 m 2 bebyggelse til boliger og tilhørende erhverv. Grundene er trapezformede eller mangekantede organiske stykker, der både breder sig ud og indsnævres i langstrakte forløb. Formen og placeringen af grundene inspirerer til en utraditionel bebyggelse, da der ikke findes to grunde, der er ens. Alle grunde er adskilt fra hinanden med et tre meter bredt stiareal, som skaber forbindelse imellem grundene, vejene og de frie fællesarealer. Eksempel på mulig bebyggelse i delområde I. Vejadgangen til delområde I skal ske fra Jeshøjvej. Vejene inde i området udvider sig og indsnævres som årer under hensyn til af- og pålæsning, transport og adgang til bebyggelsen. Hvor husene er placeret samlet, to, tre eller fire ad gangen, opstår der derfor naturlige gårdspladser i varierende størrelser. Langs Jeshøjvej reserveres et areal, der skal anvendes til fælles parkeringspladser for bebyggelsen, udendørs oplagring af byggematerialer, affaldsstation samt en indtil 300 m 2 stor bygning til fælles lager- og værkstedsfaciliteter. Delområde II langs Ravnebjergvej indeholder 6 byggegrunde. På hver grund må der opføres indtil 300 m 2 bebyggelse til boliger og tilhørende erhverv, eller der kan etableres formidlings- og kursusvirksomhed samt opføres eksperimenterende byggerier. Vejadgangen til delområde II skal ske fra Ravnebjergvej. I områdets nordligste del mod Ravnebjergvej reserveres et areal til fælles parkeringsplads for bebyggelsen. Der reserveres areal til, at Ravnebjervej kan udvides på strækningen fra Ebeltoftvej til indkørsel til parkeringsareal til delområde II. Uden for lokalplanens område kan det blive aktuelt at skabe en mere vinkelret tilslutning af Ravnebjergvej til Ebeltoftvej. Dette kan ske efter vejlovens bestemmelser og i et samarbejde mellem grundejer, Rønde Kommune og Århus Amt. Eksempel på muligt anlæg inden for delområde II. Delområde III reserveres til offentlige formål i form af idrætsanlæg eller fælles friareal for lokalsamfundets beboere. Arealet kan bidrage til at skabe overgang og 10

11 sammenhæng mellem det eksisterende byområde med skole og boldbaner, område med planlagt grøn idrætshal og til nærværende lokalplanområde med formidlings- og kursuscenter samt nyt boligområde. Eksempel på muligt anlæg inden for delområde III. Områdets præcise anvendelse er ikke fastlagt i lokalplanen, men én mulighed kan være idrætsformål, f.eks. en ny boldbane, en anden mulighed kan f.eks. være at udforme området i et spiralforløb, kaldet Tingstedet, der sænker sig imod midten og ender i en rund plæne på ca. 25 m i diameter. Spiralen kan bestå af ca. 5 m brede baner, der afgrænses af store kampesten, der holder de vandrette flader af komprimeret stenmel fast. Kun i indercirklen i den eksisterende, naturlige fordybning er der græs. Ud fra cirklen stråler rækker af opstammet skovlind. Tingstedet kan f.eks. benyttes til markeder og forskellige udendørs arrangementer. På jordarealerne ud imod Ravnebjergvej plantes forskellige træsorter. Idéskitse til udformning af Tingstedet Erhverv i tilknytning til boligen. Lokalplanen tillader, at der i tilknytning til boligen må drives en sådan virksomhed, som almindeligvis kan udføres i beboelsesområder, f.eks. kontorvirksomhed, servicevirksomhed og mindre værksteder. Tanken er, at der kun må drives erhverv, der ikke medfører ulemper for de omkringboende. For at give et billede af, hvilke typer af erhverv der kan tillades, henvises i lokalplanens 3 til, at der kun må drives erhverv inden for miljøklasse 1-2, dog miljøklasse 1-3 i kategorien værksteder. 11

12 Miljøklasserne bruges til en indledende vurdering af, hvilke typer af virksomheder der kan tillades i området forud for en nærmere miljøvurdering af den enkelte virksomhed. Hver type virksomhed har en miljøklasse ud fra, hvor meget den erfaringsvis påvirker omgivelserne. Der er betydelig variation i påvirkningerne fra virksomheder indenfor en enkelt virksomhedstype. Derfor er miljøklasserne fastsat som et interval, og der er mulighed for opog nedklassificering ud fra en konkret vurdering af f.eks. virksomhedens indførelse af renere teknologi. Virksomheder og anlæg inden for miljøklasse 1 og 2 påvirker kun omgivelserne i ringe grad og kan derfor integreres med boliger. Virksomheder og anlæg inden for miljøklasserne 3-7 påvirker omgivelserne i højere grad og bør derfor som hovedregel placeres i erhvervs- eller industriområder. Formålet med denne lokalplan er at etablere et område, hvor boliger integreres med erhverv, der uden større gener kan indpasses i området. Derfor tillades også erhverv inden for miljøklasse 3 i kategorien værksteder. På næste side er gengivet en liste over forskellige virksomheder og den tilhørende miljøklasse. Udover krav til miljøklasse indeholder lokalplanen krav til erhvervets maksimale belastning af området med blandt andet støj og trafik. Det er desuden et krav, at der altid skal opretholdes en selvstændig beboelse på det enkelte byggelod, samt at erhvervsvirksomheden højst må udgøre 150 m 2 af den samlede bebyggelse på indtil 300 m 2 på det enkelte byggelod. Inden for lokalplanområdets delområde II er det dog tilladt at drive formidlings- og kursuscenter og opføre eksperimenterende byggerier uden tilhørende boliger. 12

13 Erhverv - Miljøklasser 13

14 Forholdet til anden Forslag til Rønde Kommuneplan planlægning Lokalplanens byggeområder er indeholdt i Rønde Kommuneplanforslag 2001 som område 3.B6 med følgende rammer for lokalplanlægningen: Lokalplanrammer i Feldballe by Områdets nummer og navn Områdets anvendelse 3.B1 - Kirkevænget 3.B2 - Grødehøjvænget 3.B3 - Bakkevænget 3.B4 - Gl. Møllevej 3.B5 - Søvej 3.B6 - Jeshøjvej Boliger og offentlige formål. Der kan indpasses ikke generende erhverv. Område 3.B5 desuden jordbrugsparceller Bebyggelses- procent Etageantal Bygningshøjde Højst 25 i åben lav og højst 35 i tæt lav bebyggelse Højst 2 etager. I område 3.B5 dog højst 1½ etage Højst 8,5 m Friarealer Parkering Zoneforhold Ifølge fælles rammer Byzone og landzone. Landzone overføres til byzone ved lokalplan-lægning Særlige bestemmelserværdifuld bebyggelse og beplantning skal bevares. Ny bebyggelse skal tilpasses eksisterende bevaringsværdigt bymiljø Lokalplaner og byplanvedtægter Lokalplan nr. 8, 33 og 56 Lokalplanen er i overensstemmelse med ovennævnte rammer bortset fra, at lokalplanen også tillader, at en del af området anvendes til formidlings- og kursuscenter og eksperimenterende byggeri. Denne ændring indgår i tillægget til Rønde Kommuneplanforslag 2001, der er beskrevet på næste side. 14

15 Tillæg Rønde Kommuneplanforslag Teksten i rammeområde 3.B6 suppleres med følgende under områdets anvendelse : Område 3.B6 desuden formidlings- og kursuscenter og eksperimenterende byggeri. Desuden udvides afgrænsningen af kommuneplanens rammeområder svarende til lokalplan nr. 58. Rammeområde 3.O1 til skole og idrætsanlæg udvides svarende til afgrænsningen af delområde III i lokalplan nr. 58. Rammeområde 3.B6 tilpasses afgrænsningen af delområde I og II i lokalplan nr. 58. Vedtagelsespåtegning Forslaget til tillæg til Rønde Kommuneplanforslag 2001 er i henhold til 24 i lov om Planlægning vedtaget fremlagt af Rønde byråd den 9. oktober Vilfred Friborg Hansen borgmester Geert Hallberg kommunaldirektør Kommuneplantillægget er i henhold til 27 i Lov om Planlægning således vedtaget endeligt af Rønde Byråd den 22. januar Vilfred Friborg Hansen borgmester Geert Hallberg kommunaldirektør 15

16 Regionplanforslag 2001 for Århus Amt. Lokalplanområdet indgår i Regionplanforslag 2001 som muligt byvækstområde. I regionplanens retningslinie 1.2 for Mulige byvækstområder fremgår, at Rønde Kommune kan udlægge arealer til byformål i de mulige byvækstområder inden for en samlet arealramme på 60 ha. Lokalplanen er i overensstemmelse med den overordnede planlægning ifølge Regionplanforslag 2001 for Århus Amt. Støj. Lokalplanens områder til ny bebyggelse er ikke berørt af særlige støjgener. Lokalplanområdet ligger uden for støjkonsekvensområderne ved Århus Lufthavn, Tirstrup. Områderne planlagt til ny bebyggelse ligger ca. 100 m eller mere fra Ebeltoftvej. Spildevand, drikkevand og varme. Lokalplanområdet er beliggende i et område, hvor der er grundvandsinteresser. Hvis området ikke skal kloakeres, skal der findes en løsning på spildevandsafledningen, hvor dette forbliver i et lukket kredsløb, således at grundvandsmagasinet er beskyttet mod påvirkninger fra bebyggelsen. Området skal indarbejdes i kommunens spildevandsplan. Lokalplanområdet skal forsynes med vand fra Feldballe Vandværk, der er privat ejet. Opvarmningsformen kan vælges individuelt. Tilladelser fra andre myndigheder Uanset lokalplanens bestemmelser må der ikke foretages ændringer af eksisterende lovlige forhold, før Kirkeministeriet har tilladt, at præstegårdsjorden overgår til anden brug. 16

17 17

18 Lokalplanens bestemmelser Lokalplan nr. 58 for et nyt boligområde med småerhverv og kursuscenter mellem Jeshøjvej og Ravnebjergvej i Feldballe. I henhold til Lov om planlægning (Lovbekendtgørelse nr. 551 af 28. juni 1999) fastsættes følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område: 1. Lokalplanens formål Stk. 1. Formålet med lokalplanen er: at fastlægge den fremtidige arealanvendelse af den sydlige del af lokalplanområdet til åben-lav boligbebyggelse med mulighed for at integrere erhvervstyper, der uden større genevirkninger kan indpasses i et boligområde, samt mulighed for at integrere et formidlings- og kursuscenter og område til eksperimenterende byggeri. at fastlægge den fremtidige arealanvendelse af den nordlige del af lokalplanområdet til offentlige formål i form af idrætsanlæg eller fælles friareal. at vejadgang til det nye boligområde sker fra Jeshøjvej, og at vejadgang til området med formidlings- og kursuscenter og eksperimenterende byggeri samt det offentlige friareal sker fra Ravnebjergvej. at sikre et net af stier mellem de enkelte byggelodder med sammenhæng til et gennemgående stinet i de grønne fælles friområder. at der oprettes en forening til at varetage fælles opgaver i området. 2. Område, zonestatus og opdeling Stk. 1. Lokalplanens område afgrænses, som vist på matrikelkortet, og omfatter matr. nr. 7 ø og del af 1ab, 5c, 6d og 7ad, Feldballe By, Feldballe samt alle parceller, der udstykkes fra nævnte lokalplanområde. 18

19 Stk. 2. Stk. 3. Stk. 4. Lokalplanens område er landzone. Med Rønde Kommunes offentlige bekendtgørelse af den vedtagne lokalplan overføres området til byzone. Lokalplanområdet er opdelt i 3 delområder, som vist på lokalplankortet. Matr. nr. 1ab og 7ø er præstegårdsjord. Ifølge præstegårdscirkulæret skal præstegårdsjord behandles, som om ejendommene var pålagt landbrugspligt. Kirkeministeriet skal tillade, at jorden overgår til anden brug. 3. Områdets anvendelse Stk. 1. Delområde I må kun anvendes til boligformål i form af fritliggende parcelhuse eller dobbelthuse med mulighed for erhverv i tilknytning til boligen. Byggelod 12 kan anvendes til ungdomsboliger/pensionistboli-ger med opførelse af højst 6 boenheder. Der må i området kun drives en sådan virksomhed, som almindeligvis kan udføres i beboelsesområder f.eks. kontorvirksomheder, servicevirksomheder og mindre værksteder, dog under forudsætning af: at der fortsat opretholdes en selvstændig beboelse på det enkelte byggelod. at erhvervsvirksomheden højst udgør 150 m 2 på det enkelte byggelod. at der ikke etableres dagligvare- eller udvalgsvarebutikker. at virksomheden ikke medfører større ulemper for de omkringboende. Der må kun drives erhverv inden for miljøklasse 1-2, som beskrevet på side 12 og 13, dog miljøklasse 1-3 i kategorien værksteder. at virksomheden ikke medfører behov for parkering udover de til loddet hørende pladser. at virksomheden ikke belaster omgivelserne uden for egen byggelod med støj, der overskrider 60 db(a) om dagen på hverdage, 40 om aftenen og på søn- og helligdage samt 35 db(a) om natten. Stk. 2. Delområde II må anvendes til boligformål i form af fritliggende parcelhuse eller dobbelthuse med mulighed for 19

20 erhverv i tilknytning til boligen efter samme regler, som nævnt under stk. 1. Indtil 25 % af boligerne kan anvendes til ungdoms- og pensionistboliger med højst 4 sammenbyggede boligenheder. Området må desuden anvendes til formidlings- og kursuscenter og eksperimenterende byggeri, herunder boliger til kursister, dog aldrig over 100 sengepladser. Eksperimenterende byggerier kan bl.a. omfatte test af materialer, brandsikkerhed og statik, herunder afprøvning af byggerier i fuld skala forud for udstedelse af byggetilladelser. Eksperimenterende byggerier må først anvendes til beboelse eller erhverv, når byggerierne er godkendt hertil. Stk. 3. Delområde III må kun anvendes til offentlige formål i form af et fælles friareal for lokalsamfundets beboere. 4. Udstykninger Stk. 1. Stk. 2. Udstykninger inden for delområde I og II skal i princippet ske, som vist på lokalplankortet. Ved indretning af dobbelthuse må der ikke ske udstykninger til grundstørrelser, der er mindre end 300 m 2. Udstykninger inden for delområde III må ikke finde sted. 5. Veje, stier og parkering Stk. 1. Stk. 2. Vejadgang til delområde I skal ske fra Jeshøjvej, og vejadgang til delområde II og III skal ske fra Ravnebjergvej. Der udlægges areal til følgende nye veje og stier med en beliggenhed, som vist på lokalplankortet: Veje mærket A i en bredde på mindst... 8,0 m Stier mærket s i en bredde på mindst... 3,0 m Stk. 3. Stk. 4. Vejene mærket A kan udlægges i varierende bredde/brede sig ud i pladser, og stier mærket s kan tilsvarende udlægges i varierende bredde, i princippet som vist på lokalplankortet. Der reserveres areal til at Ravnebjergvej kan føres i en bue uden om matr. nr. 6 f, som vist på lokalplankortet. 20

21 Stk. 5. Parkeringspladser i delområde I: Langs Jeshøjvej udlægges området mærket P på lokalplankortet til fælles parkeringspladser med mindst 24 pladser for boligbebyggelsen i delområde I. Pladserne kan anlægges efter behov. Derudover må der højst anlægges 2 parkeringspladser på de enkelte byggelodder. Samlet skal der minimum anlægges pladser svarende til 2 parkeringspladser pr. bolig. Stk. 6. Parkeringspladser i delområde II: Langs den nordlige grænse af delområde II udlægges området mærket P på lokalplankortet til fælles parkeringspladser for formidlings- og kursuscenter/boligbebyggelsen i delområde II. Pladserne kan anlægges efter behov. Derudover må der højst anlægges 2 parkeringspladser på de enkelte byggelodder. Samlet skal der minimum anlægges pladser svarende til 2 parkeringspladser pr. bolig/1 parkeringsplads pr. kursist. 6. Tekniske anlæg Stk. 1. Ledninger til belysning, telefon mv. skal udføres som jordkabler. 7. Bebyggelsens omfang og placering Stk. 1. Delområde I. På hver af byggelodderne 1-12 må der max. opføres 300 m 2 bebyggelse til boliger og tilhørende erhverv. Byggeri på byggelodderne 9, 10, 11 og 12 må max. opføres i 2 etager. Byggeri på byggelodderne 1, 4, 5, 6, 7 og 8 må max. opføres i 1½ etager. Byggeri på byggelodderne 2 og 3 må max. opføres i 1 etage. På arealet langs Jeshøjvej (mærket P på lokalplankortet) til fælles parkering må der tillige indrettes udendørs oplagring af byggematerialer, affaldsstation samt opføres en max. 300 m 2 stor bygning til fælles lager- og værkstedsfaciliteter. Lagerbygningen kan placeres i skel mod plantebæltet langs Jeshøjvej. 21

22 Stk. 2. Stk. 3. Stk. 4. Stk. 5. Delområde II. På hver af byggelodderne må der max. opføres 300 m 2 bebyggelse til boliger med tilhørende erhverv. Byggelod 13 må desuden anvendes til formidlings- og kursusvirksomhed. Byggelodderne må desuden anvendes til eksperimenterende byggerier og boliger til kursister. Byggeri må max. opføres i 1½ etager, dog max. 2 etager på byggelod 13. Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagflade må gives en højde, der overstiger 8,5 m over et niveauplan, der fastlægges af Rønde Kommune efter reglerne i bygningsreglementet. Ingen bygningsdel må rage ud på vej- eller stiareal. Terrænreguleringer på mere end 0,5 m i forhold til eksisterende terræn eller nærmere naboskel end 0,5 m må kun foretages efter tilladelse fra Rønde Kommune, der kan meddele dispensation efter reglerne nævnt i 12, stk. 3 og Bebyggelsens ydre fremtræden Stk. 1. Stk. 2. Skiltning og reklamering for virksomheder i området må kun etableres på de pågældende lodder. Hver virksomhed må kun opsætte 1 skilt på max. ½ m 2 i størrelse. Ved indkørslen til området må desuden opsættes et fællesskilt for alle virksomheder på max. 2 m 2 i størrelse. Parabolantenner skal anbringes på jorden eller monteres på bygningen, så ingen del af antennen når en højde på mere end 3,5 m over terræn. Højere placering kan accepteres, hvis parabolen holdes inden for bygningsprofilet. 9. Ubebyggede arealer Stk. 1. Arealer med signatur for beplantning på lokalplankortet må ikke udstykkes til bebyggelse, men alene anvendes som grønne friarealer, der tænkes beplantet med frugttræer og buske i de zoner, som støder op til de enkelte byggelodder, og ellers indeholde en varieret beplantning af løvfældende træer og buske som hæg, benved, birk, ask og eg og af stedsegrønne vækster som kristorn, ene, taks og fyr samt lignende beplantninger. 22

23 Eksisterende 5 m bredt plantebælte langs Jeshøjvej skal bevares. Stk. 2. Stk. 3. Arealer med signatur for sti og grønt område på lokalplankortet må ikke udstykkes til bebyggelse, men alene anvendes som fælles, grønne friarealer, der tænkes tilsået med engblanding og fremstå som eng/lysninger i beplantningen. Lokalplanens delområde III må ikke udstykkes til bebyggelse, men alene anvendes til offentlige formål i form af idrætsanlæg eller fælles friareal. 10. Forudsætninger for ibrugtagen af nyt byggeri Stk. 1. Bebyggelse på den enkelte byggelod må ikke tages i brug før: tilhørende veje, stier, parkeringspladser og fælles opholdsarealer/tilplantede arealer er anlagt. bebyggelsen er tilsluttet antennestik til Feldballe Tåstrup Antenneforening. 11. Grundejerforening Stk. 1. Stk. 2. Stk. 3. Stk. 4. Stk. 5. Der skal oprettes en grundejerforening med medlemspligt for samtlige ejere af grunde indenfor lokalplanens delområde I og II. Grundejerforeningen skal oprettes senest, når halvdelen af de udstykkede parceller er solgte, eller når byrådet kræver det. Grundejerforeningen skal varetage medlemmernes fælles interesser i forbindelse med de ejendomme, der hører under foreningens område. Veje, stier og grønne områder, der ikke overtages som offentlige, skal tilskødes grundejerforeningen, som har pligt til at modtage skøde på arealerne. Grundejerforeningen har pligt til at drive og vedligeholde arealerne og kan fastsætte nærmere regler herfor efter aftale med Rønde Kommune. 23

Rønde Kommune Lokalplan nr.

Rønde Kommune Lokalplan nr. Rønde Kommune Lokalplan nr. 70 Marts 2006 Anden etape af Friland i Feldballe Lokalplan nr. 70 Anden etape af Friland i Feldballe. Lokalplan nr. 70 er udarbejdet af Rønde Kommunes planlægningskontor i samarbejde

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26 OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY Aabybro kommune Lokalplan nr. 1.26. Offentligt skoleområde i Aabybro by, Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning...

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse Lokalplan nr. 65 For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse 1 VÆGGERLØSE B Stamvej A1 A2 C 1. Indledning:... 2 2. Lokalplanens indhold... 3 3. Forholdet til den øvrige planlægning... 3 Forholdet til regionplanen:...

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER LOKALPLAN NR. 54 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens indhold Beskrivelse og redegørelse til lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD SKANDERBORG KOMMUNE 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til den

Læs mere

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge Lokalplan nr. 01.55.B Boligområde ved Nygade i Skævinge 24.11.2004 LOKALPLAN NR. 01.55.B Område til boligformål - Skævinge Dencker s Consulting ApS v./arkitekt Poul Dencker i samarbejde med Teknisk Afdeling

Læs mere

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE Side REDEGØRELSE Lokalpianens område Lokalpianens formål Lokalpianens indhold Forholdet til Øvrig planlægning m.m Lokalpianforslagets retsvirkninger Lokalpianens retsvirkninger

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen...

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen... Indholdsfortegnelse Side Forord...2 Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3 1. Redegørelsen...4 Nuværende forhold...4 Fremtidige forhold...4 Kommuneplanlægning...5

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 RINGE KOMMUNE Forslag til Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe side 2 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe Formål Formålet

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk i juni 2006 J.nr. 112098 Gravhøj SKJERNVEJ TRØSTRUPVEJ Områdegrænse Delområdegrænse Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk Kommune Lokalplan nr. 108 med tilhørende tillæg

Læs mere

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9 Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole Ishøj Kommune 2005 & Kommuneplantillæg nr. 9 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 1 Baggrund for lokalplan 1.45 side 1 Lokalplanområdet side 1 Terrænforhold, beplantning

Læs mere

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY I_ I- ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 Lokalplan for et område til blandet bolig- og erhvervsformål

Læs mere

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 3. marts 2009 til den 28. april 2009 begge dage medregnet.

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 3. marts 2009 til den 28. april 2009 begge dage medregnet. 2 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 3 Bestemmelser side 7 Retsvirkninger side 12 Kortbilag 1, matrikelkort side 14 Kortbilag 2, delområder side 15 Kortbilag 3, fremtidige forhold side 16 Kortbilag 4,

Læs mere

Lokalplan 68. Ved Ahornvej

Lokalplan 68. Ved Ahornvej Lokalplan 68 Ved Ahornvej INDLEDNING Lokalplan nr. b$ omfatter et areal på ca. 4000 m2 på nordsiden af Ahornvej. Det afgrænses mod syd af Ahornvej, mod vest af en parcelhusgrund (matr.nr. 1ax), mod nord

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE REDEGØRELSE Redegørelse Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkning LOKALPLANTEKSTEN 1. Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd marts 2012 HVAD ER EN LOKALPLAN? HVORNÅR SKAL DER LAVES LOKALPLAN Kommunalbestyrelsen har pligt til at lave en lokalplan, før der kan gives tilladelse til: større

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 OG LOKALPLAN NR. 39 FOR SAMSØ EFTERSKOLE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. TILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN 1996-2007 FOR Samsø Kommune 1.1 Område 3.O.I.1 2 LOKALPLAN NR. 39 2.1 FORMÅL 2.2 REDEGØRELSE

Læs mere

Haslev Kommune Forslag til lokalplan nr. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND

Haslev Kommune Forslag til lokalplan nr. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND Haslev Kommune Forslag til lokalplan nr. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND November 2006 1 2 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND Denne

Læs mere

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner Sj Lokaiplan nr. 2.14 Humbie.... ~ Område/n.ddef ing Lokalplaner . Forslag til lokalpian nr. 2.14 Beskrivelse af lokaiplanens indhold. Formålet med lokaiplanen er, at tilvejebringe det planmæssige grundlag

Læs mere

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11 SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR.88 55Lokalplan nr. 88 for området til behandling af tegl, beton og asfalt ved ejendommen Mejlbyvej 5, Stauning. Udarbejdet i januar 2000 af Skjern Kommune, Teknisk Forvaltning.

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 123 For området ved Oluf Rings Vej i Ødum Oktober 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Ørhage Hanstholm kommune, Bådsgårdsvaj 2, 7730 Hanstholm Tlf.: 97961600 - Fax: 97961432 Indholdsfortegnelse Redegørelse: Baggrund for lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 14-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 14-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 14-005 BOLIGBEBYGGELSE, TYLSTRUP AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING JUL 1981 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Side Lokalplanens Lokalplanens baggrund og område indhold 1. 1. Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 134 For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

Kort beskrivelse af lokalplanens indhold... Lokalplanens forhold til anden planlægning...

Kort beskrivelse af lokalplanens indhold... Lokalplanens forhold til anden planlægning... Odder Kommune Lokalplan nr. 1075 Lokalplan for et område til blandede bolig- og erhvervsformål beliggende ved Banegårdsgade i Odder by. Udarbejdet af Odder Kommune ved Teknisk Forvaltning. 1. udkast maj

Læs mere

LOKALPLAN NR. 75 Gydevej 2

LOKALPLAN NR. 75 Gydevej 2 LOKALPLAN NR. 75 Gydevej 2 STEVNS KOMMUNE Indholdsfortegnelse Redegørelse...3 Lokalplanens område og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3 Naturbeskyttelsesloven... 4 Forhold til anden planlægning... 4

Læs mere

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE.

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE. BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR B-15 Boligområde ved Komponistvænget - N W Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Beskrivelse Beskrivelse af lokalplanens indhold 1 1 Beskrivelse

Læs mere

LOKALPLAN 07-002 GUG ØST, KOLLEKTIV BEBYGGELSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 07-002 GUG ØST, KOLLEKTIV BEBYGGELSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 07-002 GUG ØST, KOLLEKTIV BEBYGGELSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING MAJ 1980 IND ------ HO L D S F O R T E -------------- G N E LSE ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område

Læs mere

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad LOKALPLAN NR. 30 Fanø Kommune Centerområde ved Fanø bad Oktober 1987 2 Lokalplan 30 Fanø Kommune LOKALPLAN FOR ET CENTEROMRÅDE VED FANØ BAD l. udkast udarbejdet i januar 1987. Indholdsfortegnelse. LOKALPLANENS

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 Hotel Hesselet Nyborg April 2008 Indhold Hvad er en lokalplan?... 03 Indsigelser og ændringsforslag... 03 Lokalplanens baggrund... 04 Lokalplanens

Læs mere

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Arvad Mølle vej Elværkssøen e ban Jern n r je Sk Å 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 30. januar 2012 Offentliggjort den

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

KURSUSCENTER OG PENSIONAT EGHOLM VESTERGAARD

KURSUSCENTER OG PENSIONAT EGHOLM VESTERGAARD LOKALPLAN 05-046 KURSUSCENTER OG PENSIONAT EGHOLM VESTERGAARD REDEGØRELSE Lokalplanens formål Lokalplanen skal åbne mulighed for, at den vestlige del af lokalplanområdet kan anvendes til kursuscenter

Læs mere

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1 VEJLE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING NOVEMBER 1986 Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. I~DHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 1 Lokalpianbestemmelser - 2 i Lokaiplanens

Læs mere

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING INDHOLDSFORTEGNELSE --------.------------.----------- ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape

Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Lokalplanens formål...4 Forholdet til tidligere planlægning...4 Lokalplanens indhold...5 Lokalplanens retsvirkninger...7 LOKALPLANEN...8

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs.

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Kommuneplantillæg side 5 Lokalplan side 7 Kortbilag side 10 2 Redegørelse for Lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN NR. TILLÆG NR. i

LOKALPLAN NR. TILLÆG NR. i Esbjerg Kommune LOKALPLAN NR. TILLÆG NR. i 241 for et Område ved Hygumvej i Vester Nebel Sydvest (Børnehave) Hvad er en lokaiplan? En lokalpian er den type plan, Byrådet kan anvende til at fastlægge bestemmelser

Læs mere

2 Områdes afgrænsning 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter helt eller delvist følgende matrikelnumre:

2 Områdes afgrænsning 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter helt eller delvist følgende matrikelnumre: 1 SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 11-9104 For et erhvervsområde ved Vaskilde, Dybbøl I henhold til kommuneplanloven, (miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 918 af 22. december 1989) fastsættes herved

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Ikast Brande

Læs mere

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE.

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE. LOKALPLAN 25 I HERLEV KOMMUNE. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 25 vedrører en ubebygget grund ved J.E. Pitznersvej nord for "Marielyst'' og fastlægger den bebyggelsesplan, bebyggelsen skal opføres

Læs mere

Formål 1. Bestemmelser 2. 1 Formål 3. 2 Område 4. 3 Områdets anvendelse 5. 4 Udstykninger 6. 5 Veje, stier og parkering 7

Formål 1. Bestemmelser 2. 1 Formål 3. 2 Område 4. 3 Områdets anvendelse 5. 4 Udstykninger 6. 5 Veje, stier og parkering 7 ZZZ.01 Niras Test Indholdsfortegnelse Formål 1 Bestemmelser 2 1 Formål 3 2 Område 4 3 Områdets anvendelse 5 4 Udstykninger 6 5 Veje, stier og parkering 7 6 Bebyggelsens omfang og placering 8 7 Bebyggelsens

Læs mere

ILokaldan 208. Lokalplan 208 >rbuchtrups Maskinfabrikcc EN KORTFATTET BESKRIVELSE

ILokaldan 208. Lokalplan 208 >rbuchtrups Maskinfabrikcc EN KORTFATTET BESKRIVELSE 1 Lokalplan 208 >rbuchtrups Maskinfabrikcc ILokaldan 208 EN KORTFATTET BESKRIVELSE Områdets beliggenhed Lokalplanen omfatter et område afgraznset af Yrsavej mod ost, Hobrovej mod vest og den kommende Ringboulevard

Læs mere

LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret

LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret HOLSTE.BR0 KOMMUNE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 276 FOR LAVHEDECENTRET INDHOLDSFORTEGNELSE: side Beskrivelse af hæftets indhold Hvad er en lokalplan Lokalplanens

Læs mere

-7,IN! 1979*008452 STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT

-7,IN! 1979*008452 STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT mtr.nr. 181 m.fl. Ringkøbing bygrunde -7,IN! 1979*008452 Anmelder: Jørgen H.Krogh advokat Ringkøbing STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT 3 ASI1 RINGKØBING KOMMUNE.

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense.

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 13 FOR OMRÅDER I BOVENSE REDEGØRELSE: LOKALPLANENS BAGGRUND. Lokalplanen er foranlediget af ønsket om at sikre en beskeden

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER

LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1015 Lokalplan for boligområdet "Bisgårdsparken" i Odder Omslagskort trykt med Geodætisk Instituts

Læs mere

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave Lokalplan 28 Vest for Rungsted Havn Ewaldshave I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975 fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. FORMAL : 1. Hensigten med

Læs mere

LOKALPLAN 19 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN 19 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN 19 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 19 vedrører et ubebygget område nord for Klausdalsbrovej vest for Gammelgårdsvej og udlægger det til rækkehusbebyggelse på nær et mindre

Læs mere

Lokalplan 41.85, Nim By Boliger ved Keldhøj. Overskrift. Lokalplan 41.85 Nim By. Tillæg 38-2006 til Kommuneplan 1996. Boliger ved Keldhøj

Lokalplan 41.85, Nim By Boliger ved Keldhøj. Overskrift. Lokalplan 41.85 Nim By. Tillæg 38-2006 til Kommuneplan 1996. Boliger ved Keldhøj Overskrift Lokalplan 41.85 Nim By Tillæg 38-2006 til Kommuneplan 1996 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse Indledning l Lokalplanen består af Offentlig fremlæggelse I 1. Lokalplanområdets beliggenhed ll 2.

Læs mere

TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025

TILLÆG NR. 14 B.01.09 Østre Hougvej, Færøvej Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 FORSLAG TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 KOMMUNEPLAN OG TILLÆG Kommuneplanen sammenfatter og konkretiserer de overordnede politiske mål for

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag: Kortbilag 1, Vedtægtskort, mål 1:1000 Kortbilag 2, Illustrationsplan, mål 1:1000. Redaktionelle bemærkninger

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag: Kortbilag 1, Vedtægtskort, mål 1:1000 Kortbilag 2, Illustrationsplan, mål 1:1000. Redaktionelle bemærkninger INDHOLDSFORTEGNELSE side Indledning... 2 Indholdsoversigt... 3 Lokalplanens formål og indhold... 3 Forholdet til anden planlægning... 5 Lokalplan nr. 20... 8 Tillæg til Kommuneplan 2002-2014...13 Kortbilag:

Læs mere

- l - Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk

- l - Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk - l - Videbæk kommune Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk by. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 6 J af 2o. februar 19?o), fastsættes følgende bestemmelser for det i

Læs mere

HADERSLEV KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR.28

HADERSLEV KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR.28 HADERSLEV KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR.28 Haderslev kommune. Partiel byplanvedtægt nr. 28. Byplanvedtægt nr. 28 for et bolig- og institutionsområde i den nordøstlige del af Haderslev ved Favrdal. I medfør

Læs mere

Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29. Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov

Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29. Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29 Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov August 2014 Annonceret på hjemmesiden www.lolland.dk den 16. august 2014. Offentlig bekendtgørelsesdato: 16. august 2014. ENDELIG

Læs mere

Silkeborg Kommune. Område ved Sankelmarksvej/Vestre Ringvej (Impala) LOKALPLAN 40.04

Silkeborg Kommune. Område ved Sankelmarksvej/Vestre Ringvej (Impala) LOKALPLAN 40.04 Silkeborg Kommune Område ved Sankelmarksvej/Vestre Ringvej (Impala) LOKALPLAN 40.04 Lokalplan nr. 40.04 for et område ved G1. Kærsgård. INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD... LOKALPLANENS

Læs mere

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik Albertslund Kommune Lokalplan nr. 23.1 Albertslund Vest - gårdhuse Tæt og lav boligbebyggelse 1979 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388

Læs mere

GUDME KOMMUNE \JJ ERHVERVSDMRÅDE SAP~1T IVEJSTRUP ERHVERVSOMRADE

GUDME KOMMUNE \JJ ERHVERVSDMRÅDE SAP~1T IVEJSTRUP ERHVERVSOMRADE GUDME KOMMUNE LDKALPLAN NR.21 EKS.BL. BOLIG OG ERHVERVSDMRÅDE SAP~1T NYT ERHVERVSOMRADE IVEJSTRUP \JJ STEMPELMÆRKE st~r~ ~F~Cd KUN GYLDiGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKQNTROLAPPARAT -31ll~~

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Tillæg: Boligområde m.m. ved Stenvej samt rekreative områder i Lyseng. Maj 1993 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Tillæg: Boligområde m.m. ved Stenvej samt rekreative områder i Lyseng. Maj 1993 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 168 Tillæg: Boligområde m.m. ved Stenvej samt rekreative områder i Lyseng KONGSBAK INFORMATIK Maj 1993 hhus kommune.tiiiæg til lokalplan Boligområde m. m. ved Stenvej samt rekreative

Læs mere

Lokalplan nr. 27. Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by. Ikast Kommune

Lokalplan nr. 27. Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by. Ikast Kommune Lokalplan nr. 27 Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by Ikast Kommune Forslag: Teknisk udvalg: 24/9-1984. Byrådet : 9/lo-1984. Endelig: Teknisk udvalg: 28.1.1985 Byrådet : 12.2.1985 LOKALPLAN NR.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 275 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED BRØDESKOVVEJ/KOLLERØDVEJ. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 275 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED BRØDESKOVVEJ/KOLLERØDVEJ. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 275 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED BRØDESKOVVEJ/KOLLERØDVEJ Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlovens bestemmelser udarbejdet

Læs mere

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 6 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret)

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning Til modtagere af planforslag pr. mail Dato Deres ref. Vores ref. Direkte nr. 29.06.2007 1077850 32471531 ksm Offentlig bekendtgørelse af forslag til lokalplan 75.1 (tillæg)

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE. LOKALPLAN nr. 179

HOLSTEBRO KOMMUNE. LOKALPLAN nr. 179 HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN nr. 179 HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 179 FOR ET OMRADE VED LÆGARD BÆK I HORNSHØJPARKEN. 6 20-REDEGBRELSE: Lokalplanens forhold til anden planlægning: 1. Zonestatus. Lokalplanområdet

Læs mere

DUDME KOMMUNE LOKALPLAN hr~41

DUDME KOMMUNE LOKALPLAN hr~41 DUDME KOMMUNE LOKALPLAN hr~41 EKS. OMRADE FOR BL.BOLIG OG ERHVERV SAMT OMRADE FOR OFFENTLIGE FORMÅL I GUDME. INDHOLD Indholdet af lokalplanen side Lokalpianens forhold til anden planlægning side Lokaiplanens

Læs mere

1. LOKALPLANENS FORMh

1. LOKALPLANENS FORMh 1 ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 1004 Lokalplan for karreen Rosensgade - Abygade, Odder &Garvergyden i Odder by. I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975) fastsættes herved følgende bestemmelser

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Kolonihaveområde ved Edwin Rahrs Vej i Brabrand. Marts 1982 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Kolonihaveområde ved Edwin Rahrs Vej i Brabrand. Marts 1982 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 145 Kolonihaveområde ved Edwin Rahrs Vej i Brabrand KONGSBAK INFORMATIK Marts 1982 Århus kommune Lokalplan nk: Kolonihaveområde ved Edwin RahrsVej i Brabrand. 145 Statistikornråde/distrikt

Læs mere

HØJER KOMMUNE. Opførelse af 7 private andelsboliger på Chr. Olsenvænget

HØJER KOMMUNE. Opførelse af 7 private andelsboliger på Chr. Olsenvænget HØJER KOMMUNE Lokalplan 01.11.04 Opførelse af 7 private andelsboliger på Chr. Olsenvænget Vedtaget: 11.03.2003 Højer Kommune Kirkegårdsgade 1-3 6280 Højer Telefon 73 78 27 27 Fax 73 78 27 28 www.hoejer.dk

Læs mere

RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 01.093

RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 01.093 RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 01.093 KUN GYLDIGT MtO AÉSTCMPLHYG AF DOMM RKONTORETS KASSEKøttTROLAPfARAT K 645820 \ Lokalplan nr. 01.093 for et område til boligformål, enkelte butikker samt offentlige

Læs mere

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune)

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) er d. 15.11.2011 blevet delvis aflyst. Det aflyste område er i stedet omfattet af: Lokalplan nr. 316 For et område til boligformål ved Minervavej,

Læs mere

Lokaiplan nr. 30. for et område til boligformål ved og Dyrehavevej

Lokaiplan nr. 30. for et område til boligformål ved og Dyrehavevej NYBORG KOMMUNE Lokaiplan nr. 30 for et område til boligformål ved og Dyrehavevej Steensvej NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 For et område til boligformål ved Steensvej og Dyrehavevej REDEGØRELSE: LOKALPLANENS

Læs mere

LOKALPLAN NR. 277 SKOVHULEVEJ

LOKALPLAN NR. 277 SKOVHULEVEJ 1 LOKALPLAN NR. 277 SKOVHULEVEJ EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Bydelen Hornbæk Planen går ud på Parcelhuse og alternative boligformer Boligudstilling i 1999 Arkitektkonkurrence om "Parcelhuset som

Læs mere

Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune

Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune 1. Rudkøbing Erhvervsområder Fremtidig anvendelse 1.E.1 Bellevue Erhvervsvirksomheder i miljøklasse 1-3, herunder lette produktionsvirksomheder, håndværks og

Læs mere

Lokalplan nr 241 Stattepunkt - N. Hornbaek

Lokalplan nr 241 Stattepunkt - N. Hornbaek Lokalplan nr 241 Stattepunkt - N. Hornbaek EN KORTFATTET BESKRIVELSE Lokalplanen udhegger fire eksisterende ejendomme i Neder Hornbazk ti1 boligformål og ti1 lokal butiks- og serviceforsyning, som en del

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd LOKALPLAN NR. 1A8 for boligomrade Hvidbjerg syd Thyholm kommune Lokalplan nr. 1.18 Boligområde ved Sdr. Ringvej og Flovlevvej i Hvidbjerg Indhold Lokalplanområdets beliggenhed...side 2 Lokalplanens baggrand

Læs mere

ÆNDRING AF LOKALPLAN 48

ÆNDRING AF LOKALPLAN 48 ÆNDRING AF LOKALPLAN 48 Delvis ophævelse Ved vedtagelse af Lokalplan 147 den 26. marts 2012 ophæves Lokalplan 48 fra 1984 for så vidt angår det område, som er omfattet af Lokalplan 147. Lokalplan 48 Kokkedal

Læs mere