Rønde Kommune Lokalplan nr.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rønde Kommune Lokalplan nr."

Transkript

1 Rønde Kommune Lokalplan nr. 58 Inklusive tillæg til Rønde Kommuneplanforslag 2001 Januar Nyt boligområde med småerhverv og kursuscenter mellem Jeshøjvej og Ravnebjergvej i Feldballe

2 Lokalplan nr nyt boligområde med småerhverv og kursuscenter mellem Jeshøjvej og Ravnebjergvej i Feldballe. Lokalplan nr. 58 er udarbejdet af Rønde Kommunes planlægningskontor i juni og juli 2001 i samarbejde med Danmarks Radio, v. Anton Gammelgaard samt husbygger Steen Møller, landinspektør Dorthea Arnfred og landskabsarkitekt Kjeld Slot. Anvendte kort er gengivet med Kort- og Matrikelstyrelsens tilladelse (1992/KD ). Hvad er en lokalplan? Lokalplaner og deres sammenhæng med kommuneplanen. Lokalplaner er den plantype, byrådet skal anvende til at fastlægge bindende bestemmelser for grundejere, lejere og brugere om anvendelsen af fast ejendom og om bebyggelsens regulering m.v. Det står i Planloven. Planloven pålægger også byrådet at udarbejde en kommuneplan, der er en samlet overordnet plan for hele kommunen. Kommuneplanen indeholder de rammer, inden for hvilke lokalplaner skal udarbejdes. En lokalplan skal udarbejdes, når det er nødvendigt for at virkeliggøre kommuneplanen. En lokalplan skal også udarbejdes, før der gennemføres større udstykninger eller bygge- og anlægsarbejder. En lokalplan skal i øvrigt udarbejdes, når byrådet skønner det nødvendigt. Hvad kan en lokalplan indeholde? I en lokalplan kan der bl.a. optages bestemmelser om et områdes anvendelse og om en bebyggelses placering, omfang og udformning, om bevaring, om vej- og stiforhold samt om andre forhold, der vil være relevante at tage med for det enkelte område. Lokalplanen skal sikre, at et område får en udformning, som tager mest muligt hensyn til de bestående omgivelser. Endvidere skal den sikre sammenhæng med den øvrige planlægning i kommunen. Offentliggørelse. Ved offentliggørelse af lokalplanforslaget skal det sikres, at borgerne får kendskab til forslaget og derved mulighed for at øve indflydelse på lokalplanen, inden byrådet vedtager den endeligt. 2

3 Indhold Indledning Tekstens opbygning... 4 Lokalplanområdets størrelse og beliggenhed... 4 Beskrivelse og redegørelse Lokalplanens baggrund... 6 Hvad er Friland?... 6 Eksisterende forhold... 8 Fremtidige forhold... 9 Forhold til anden planlægning Tillæg til Rønde kommuneplanforslag Lokalplanens bestemmelser 1. Lokalplanens formål Område, zonestatus og opdeling Områdets anvendelse Udstykninger Veje, stier og parkering Tekniske anlæg Bebyggelsens omfang og placering Bebyggelsens ydre fremtræden Ubebyggede arealer Forudsætninger for ibrugtagen af nyt byggeri Grundejerforening Lokalplanens retsvirkninger Vedtagelsespåtegning Kortbilag Oversigtskort... 5 Illustrationsplan Matrikelkort Lokalplankort

4 Indledning Tekstens opbygning Lokalplanen er opbygget i 2 hovedafsnit: 1. Beskrivelse og redegørelse - side I dette afsnit omtales forskellige forhold af betydning for lokalplanens tilblivelse og udformning. Afsnittet indeholder også to kort. Oversigtskortet på næste side viser områdets beliggenhed. Illustrationsplanen på side 17 viser et blandt flere eksempler på, hvordan lokalplanens rammer kan fyldes ud. 2. Lokalplanens bestemmelser - side Dette afsnit indeholder de juridisk bindende bestemmelser for områdets bebyggelse og øvrige anvendelse. Bestemmelserne består af en række paragraffer med tilhørende kortbilag: Matrikelkort og lokalplankort. Lokalplanområdets størrelse og beliggenhed Lokalplanen omfatter et område på ca. 5,7 ha. syd for Feldballe by. Området ligger ved planens udarbejdelse i landzone. Næsten hele området er præstegårdsjord, der ejes af Feldballe Menighedsråd, og en mindre del er privatejet. Mod nord følger lokalplanområdets grænse eksisterende boldbaner og skellet til Feldballe Hallens område. Mod vest danner Jeshøjvej grænse, og mod øst følger grænsen Ravnebjergvej. Mod syd grænser området til det åbne land. Placeringen er vist på oversigtskortet på næste side. 4

5 5

6 Beskrivelse og redegørelse Lokalplanens baggrund: Lokalplanområdet er i Rønde Kommuneplanforslag 2001 planlagt som et kommende nyt boligområde. Ideen til Friland er udformet af husbyggeren Steen Møller og DR v. Anton Gammelgård. Friland består af to dele: DR-Friland og Andelsforeningen Friland. I DR-Friland er det tanken, at DR etablerer sig med en redaktion og udfører forskellige former for forsøgs- og modelbyggeri, ligesom der skal være mulighed for at optage forskellige natur/fritids og miljøprogrammer. DR- Friland er også fællestitlen på en række nye radio- og tv-programmer fra Danmarks Radio. Udsendelserne vil følge etableringen af Andelsforeningen Friland en andelsforening, hvor medlemmerne er selvbyggere og byggematerialerne, der arbejdes med, primært er uforarbejdede naturmaterialer. Målet er det gældfri byggeri. Udover byggedelen er Andelsforeningen Friland også et iværksætterprojekt, der vil skabe nye mindre virksomheder og bidrage til en positiv udvikling i lokalområdet. Rønde Kommune, Danmarks Radio og Steen Møller pegede i fællesskab på området syd for Feldballe som et egnet område til realisering af Friland. Forudsætningen var imidlertid for såvel Rønde Kommune som Danmarks Radio, at der lokalt var støtte til projektet. Den 31. maj 2001 blev projektet derfor præsenteret på et borgermøde i Tåstrup Forsamlingshus. De godt 100 fremmødte tog godt imod projektet, og Rønde Kommune udarbejdede herefter lokalplanen i samarbejde med Anton Gammelgård, Steen Møller og Kjeld Slot. Hvad er Friland? I afsnittene herunder gives en kort beskrivelse af tankerne bag DR-Friland og Andelsforeningen Friland. Baggrund. Baggrunden for projektet er: Danskernes dyre og gældstyngede boliger kombineret med en stigende interesse for ordentlige og sunde byggematerialer. Danmark er et af de lande i Europa, som har det laveste antal selvstændige. 6

7 Og så stilles spørgsmålet: Kan IT-teknologien være med til at skabe en ny erhvervsudvikling på landet og i landsbyerne? Projektet. Friland er et projekt, der arbejder i spændingsfeltet mellem lav- og højteknologi. Lavteknologisk fordi husene bygges af uforarbejdede naturmaterialer. Højteknologisk fordi beboerne bruger informationsteknologien til at indrette sig på nye og bedre måder i forhold til arbejde, familie og det nære samfund. Halmhus, Holland Idé. Boligerne i Friland bygges af materialer som ler, halm, kalk, marksten, rundtømmer og lignende. Alt byggeri i projektet skal som erhvert andet byggeri i Rønde Kommune godkendes og holde sig indenfor rammerne af lovens bestemmelser. Husene bygges af indbyggerne selv og med hjælp og rådgivning fra professionelle folk. Målet for Andelsforeningen Friland er det gældfri byggeri. Det er derfor tanken, at der ikke optages lån i husene. Af samme grund er det et krav til indflytterne, at de kan præstere en opsparing på ca kr. Gældfriheden skal sikre større frihed for beboerne og dermed flere og bedre muligheder for at beskæftige sig med det, de har lyst til og det, der interesserer dem. Hensigten er, at indflytterne i Friland skal starte egen virksomhed. Pilehus Danmarks Radio vil etablere sig i Friland og følge de forskellige medlemmer af Andelsforeningen, når de bygger og starter det nye liv. DR har planer om andre typer af natur- og miljøprogrammer fra stedet. Lokal indflydelse. Der vil blive lagt stor vægt på, at de nye tilflyttere vil tage aktivt del i livet i lokalområdet. Omvendt skulle Friland gerne blive en åben del af byen, som de lokale kan engagere sig i. For at sikre borgerne i Feldballe en reel indflydelse på projektet og dets udvikling, foreslås det, at der reserveres faste pladser i Andelsforeningen Frilands bestyrelse til f.eks. repræsentanter fra Tåstrup-Feldballe Beboerforening og Rønde Kommune. Masseovn lavet af marksten Husene. Husene i Friland vil være billige og solide, men de skal også være smukke at se på. Det er afgørende for projektet, at hvert enkelt hus falder godt ind i naturen og landskabet. Husene indrettes på sædvanlig vis med vand og el, men der satses på mindst muligt energifor- 7

8 brug. Rensning af spildevand og kloak samt varmeforsyning ventes at ske inden for projektet. Danmarks Radio vil bygge et hus på sin del af jordstykket. I huset skal der være opholdsrum og kontor for de forskellige produktioner på stedet. DR vil i samarbejde med beboerne i andelsforeningen arbejde med forskellige aktiviteter som spildevandsrensning, drivhus, pileflet, forsøgsbyggeri i mindre målestok og meget andet. Aktiviteterne vil blive fulgt af radio- og tv-programmer. Erhverv. Friland skal være et dynamisk og levende miljø med boliger og erhverv. Det er et bærende element for projektet, at beboerne starter egen virksomhed og i det daglige er med til at skabe liv og aktivitet i lokalområdet. Andelsforeningen Friland er ikke et sted, hvor beboerne hver dag skal pendle ind til Århus for at arbejde. Ansøgere til indflytning i Friland skal udover byggeplaner fremlægge en realistisk forretningsplan for deres kommende virksomhed. I vurderingen vil der blive lagt vægt på, at forretningsidéen er økonomisk bæredygtig, at typen af virksomhed passer ind i projektet og i øvrigt ikke er støjende eller forurener på anden måde. Kursus- og besøgscenter. Med udgangspunkt i de mange aktiviteter vil medlemmerne af Andelsforeningen Friland udbyde en række forskellige kurser i byggeri med uforarbejdede naturmaterialer/gældfrit byggeri. Kurserne vil blive lanceret via de mange aktiviteter på internettet, der er planlagt omkring projektet. Idéen er baseret på de mange, positive erfaringer, der er gjort i forbindelse med byggeprojekter gennem de sidste par år. Der har været meget stor interesse for byggekurser, og deltagerne er kommet fra mange lande. Eksisterende forhold Anvendelse: Lokalplanområdet er ved lokalplanens udarbejdelse præstegårdsjord i landzone. Området er uden bebyggelse og drives som landbrugsjord. Langs Jeshøjvej eksisterer et 5 m bredt og ca. 5 m højt bælte af løvfældende træer og buske. 8

9 Området gennemskæres af en 15 kv luftledning på træmaster, som kan tilpasses udstykningen efter nærmere aftale med ledningsejeren. Jordbund: Der er ikke foretaget boreprøver i området, så jordbundens nærmere sammensætning kendes ikke. Terræn: Lokalplanområdet skråner svagt fra sydvest mod nordøst. Områdets højeste punkt er ved Jeshøjvej, og det laveste punkt er mod Ebeltoftvej/Ravnebjergvej. Arkæologiske undersøgelser: Ebeltoft Museum har tidligere fundet spor af oldtids- og middelalderbosættelser langs jeshøjvej. Ved fornyede rekognosceringer er der konstateret en del flintafslag og brændt flint, som tyder på rester af bebyggelse eller gravanlæg fra stenalderen. Museet anbefaler, at der foretages en arkæologisk forundersøgelse af arealet inden anlægsarbejder realiseres. Fremtidige forhold Lokalplanen er udarbejdet således, at de skitserede idéer til Friland kan realiseres inden for lokalplanens rammer. Lokalplanen er imidlertid ikke udarbejdet alene til Friland. Planens bindende bestemmelser, dvs. paragrafferne bagerst i planen, tillader en bredere anvendelse af området, f.eks. indeholder lokalplanen ikke krav om et bestemt materialevalg ved nyt byggeri. Det betyder, at der inden for lokalplanens rammer kan opføres såvel et Friland-projekt, hvor bygninger primært opføres i uforarbejdede naturmaterialer, som et mere traditionelt byggeri, hvor facader f.eks. udføres som muret byggeri i brændte teglsten. Disse fleksible anvendelsesbestemmelser er valgt for at sikre, at området kan bebygges med mere traditionelt byggeri, såfremt Friland-projektet ikke ønskes realiseret på arealet. Ideen bag planen. Inspirationen til udformningen af grunde, veje og stianlæg er hentet i den ældre bondekultur. Jordlodder og huse er samlet i klynger fra 2 til 4 omkring gårdspladser, som gennemskæres af adgangsveje, der ligger langs med stedets højdekurver. Brede bælter af beplantede friarealer afgrænser lodderne i modsatte ende. Planen er delt i 3 delområder med hver sin anvendelse. 9

10 Delområde I langs Jeshøjvej indeholder 12 byggegrunde. På hver grund må der opføres indtil 300 m 2 bebyggelse til boliger og tilhørende erhverv. Grundene er trapezformede eller mangekantede organiske stykker, der både breder sig ud og indsnævres i langstrakte forløb. Formen og placeringen af grundene inspirerer til en utraditionel bebyggelse, da der ikke findes to grunde, der er ens. Alle grunde er adskilt fra hinanden med et tre meter bredt stiareal, som skaber forbindelse imellem grundene, vejene og de frie fællesarealer. Eksempel på mulig bebyggelse i delområde I. Vejadgangen til delområde I skal ske fra Jeshøjvej. Vejene inde i området udvider sig og indsnævres som årer under hensyn til af- og pålæsning, transport og adgang til bebyggelsen. Hvor husene er placeret samlet, to, tre eller fire ad gangen, opstår der derfor naturlige gårdspladser i varierende størrelser. Langs Jeshøjvej reserveres et areal, der skal anvendes til fælles parkeringspladser for bebyggelsen, udendørs oplagring af byggematerialer, affaldsstation samt en indtil 300 m 2 stor bygning til fælles lager- og værkstedsfaciliteter. Delområde II langs Ravnebjergvej indeholder 6 byggegrunde. På hver grund må der opføres indtil 300 m 2 bebyggelse til boliger og tilhørende erhverv, eller der kan etableres formidlings- og kursusvirksomhed samt opføres eksperimenterende byggerier. Vejadgangen til delområde II skal ske fra Ravnebjergvej. I områdets nordligste del mod Ravnebjergvej reserveres et areal til fælles parkeringsplads for bebyggelsen. Der reserveres areal til, at Ravnebjervej kan udvides på strækningen fra Ebeltoftvej til indkørsel til parkeringsareal til delområde II. Uden for lokalplanens område kan det blive aktuelt at skabe en mere vinkelret tilslutning af Ravnebjergvej til Ebeltoftvej. Dette kan ske efter vejlovens bestemmelser og i et samarbejde mellem grundejer, Rønde Kommune og Århus Amt. Eksempel på muligt anlæg inden for delområde II. Delområde III reserveres til offentlige formål i form af idrætsanlæg eller fælles friareal for lokalsamfundets beboere. Arealet kan bidrage til at skabe overgang og 10

11 sammenhæng mellem det eksisterende byområde med skole og boldbaner, område med planlagt grøn idrætshal og til nærværende lokalplanområde med formidlings- og kursuscenter samt nyt boligområde. Eksempel på muligt anlæg inden for delområde III. Områdets præcise anvendelse er ikke fastlagt i lokalplanen, men én mulighed kan være idrætsformål, f.eks. en ny boldbane, en anden mulighed kan f.eks. være at udforme området i et spiralforløb, kaldet Tingstedet, der sænker sig imod midten og ender i en rund plæne på ca. 25 m i diameter. Spiralen kan bestå af ca. 5 m brede baner, der afgrænses af store kampesten, der holder de vandrette flader af komprimeret stenmel fast. Kun i indercirklen i den eksisterende, naturlige fordybning er der græs. Ud fra cirklen stråler rækker af opstammet skovlind. Tingstedet kan f.eks. benyttes til markeder og forskellige udendørs arrangementer. På jordarealerne ud imod Ravnebjergvej plantes forskellige træsorter. Idéskitse til udformning af Tingstedet Erhverv i tilknytning til boligen. Lokalplanen tillader, at der i tilknytning til boligen må drives en sådan virksomhed, som almindeligvis kan udføres i beboelsesområder, f.eks. kontorvirksomhed, servicevirksomhed og mindre værksteder. Tanken er, at der kun må drives erhverv, der ikke medfører ulemper for de omkringboende. For at give et billede af, hvilke typer af erhverv der kan tillades, henvises i lokalplanens 3 til, at der kun må drives erhverv inden for miljøklasse 1-2, dog miljøklasse 1-3 i kategorien værksteder. 11

12 Miljøklasserne bruges til en indledende vurdering af, hvilke typer af virksomheder der kan tillades i området forud for en nærmere miljøvurdering af den enkelte virksomhed. Hver type virksomhed har en miljøklasse ud fra, hvor meget den erfaringsvis påvirker omgivelserne. Der er betydelig variation i påvirkningerne fra virksomheder indenfor en enkelt virksomhedstype. Derfor er miljøklasserne fastsat som et interval, og der er mulighed for opog nedklassificering ud fra en konkret vurdering af f.eks. virksomhedens indførelse af renere teknologi. Virksomheder og anlæg inden for miljøklasse 1 og 2 påvirker kun omgivelserne i ringe grad og kan derfor integreres med boliger. Virksomheder og anlæg inden for miljøklasserne 3-7 påvirker omgivelserne i højere grad og bør derfor som hovedregel placeres i erhvervs- eller industriområder. Formålet med denne lokalplan er at etablere et område, hvor boliger integreres med erhverv, der uden større gener kan indpasses i området. Derfor tillades også erhverv inden for miljøklasse 3 i kategorien værksteder. På næste side er gengivet en liste over forskellige virksomheder og den tilhørende miljøklasse. Udover krav til miljøklasse indeholder lokalplanen krav til erhvervets maksimale belastning af området med blandt andet støj og trafik. Det er desuden et krav, at der altid skal opretholdes en selvstændig beboelse på det enkelte byggelod, samt at erhvervsvirksomheden højst må udgøre 150 m 2 af den samlede bebyggelse på indtil 300 m 2 på det enkelte byggelod. Inden for lokalplanområdets delområde II er det dog tilladt at drive formidlings- og kursuscenter og opføre eksperimenterende byggerier uden tilhørende boliger. 12

13 Erhverv - Miljøklasser 13

14 Forholdet til anden Forslag til Rønde Kommuneplan planlægning Lokalplanens byggeområder er indeholdt i Rønde Kommuneplanforslag 2001 som område 3.B6 med følgende rammer for lokalplanlægningen: Lokalplanrammer i Feldballe by Områdets nummer og navn Områdets anvendelse 3.B1 - Kirkevænget 3.B2 - Grødehøjvænget 3.B3 - Bakkevænget 3.B4 - Gl. Møllevej 3.B5 - Søvej 3.B6 - Jeshøjvej Boliger og offentlige formål. Der kan indpasses ikke generende erhverv. Område 3.B5 desuden jordbrugsparceller Bebyggelses- procent Etageantal Bygningshøjde Højst 25 i åben lav og højst 35 i tæt lav bebyggelse Højst 2 etager. I område 3.B5 dog højst 1½ etage Højst 8,5 m Friarealer Parkering Zoneforhold Ifølge fælles rammer Byzone og landzone. Landzone overføres til byzone ved lokalplan-lægning Særlige bestemmelserværdifuld bebyggelse og beplantning skal bevares. Ny bebyggelse skal tilpasses eksisterende bevaringsværdigt bymiljø Lokalplaner og byplanvedtægter Lokalplan nr. 8, 33 og 56 Lokalplanen er i overensstemmelse med ovennævnte rammer bortset fra, at lokalplanen også tillader, at en del af området anvendes til formidlings- og kursuscenter og eksperimenterende byggeri. Denne ændring indgår i tillægget til Rønde Kommuneplanforslag 2001, der er beskrevet på næste side. 14

15 Tillæg Rønde Kommuneplanforslag Teksten i rammeområde 3.B6 suppleres med følgende under områdets anvendelse : Område 3.B6 desuden formidlings- og kursuscenter og eksperimenterende byggeri. Desuden udvides afgrænsningen af kommuneplanens rammeområder svarende til lokalplan nr. 58. Rammeområde 3.O1 til skole og idrætsanlæg udvides svarende til afgrænsningen af delområde III i lokalplan nr. 58. Rammeområde 3.B6 tilpasses afgrænsningen af delområde I og II i lokalplan nr. 58. Vedtagelsespåtegning Forslaget til tillæg til Rønde Kommuneplanforslag 2001 er i henhold til 24 i lov om Planlægning vedtaget fremlagt af Rønde byråd den 9. oktober Vilfred Friborg Hansen borgmester Geert Hallberg kommunaldirektør Kommuneplantillægget er i henhold til 27 i Lov om Planlægning således vedtaget endeligt af Rønde Byråd den 22. januar Vilfred Friborg Hansen borgmester Geert Hallberg kommunaldirektør 15

16 Regionplanforslag 2001 for Århus Amt. Lokalplanområdet indgår i Regionplanforslag 2001 som muligt byvækstområde. I regionplanens retningslinie 1.2 for Mulige byvækstområder fremgår, at Rønde Kommune kan udlægge arealer til byformål i de mulige byvækstområder inden for en samlet arealramme på 60 ha. Lokalplanen er i overensstemmelse med den overordnede planlægning ifølge Regionplanforslag 2001 for Århus Amt. Støj. Lokalplanens områder til ny bebyggelse er ikke berørt af særlige støjgener. Lokalplanområdet ligger uden for støjkonsekvensområderne ved Århus Lufthavn, Tirstrup. Områderne planlagt til ny bebyggelse ligger ca. 100 m eller mere fra Ebeltoftvej. Spildevand, drikkevand og varme. Lokalplanområdet er beliggende i et område, hvor der er grundvandsinteresser. Hvis området ikke skal kloakeres, skal der findes en løsning på spildevandsafledningen, hvor dette forbliver i et lukket kredsløb, således at grundvandsmagasinet er beskyttet mod påvirkninger fra bebyggelsen. Området skal indarbejdes i kommunens spildevandsplan. Lokalplanområdet skal forsynes med vand fra Feldballe Vandværk, der er privat ejet. Opvarmningsformen kan vælges individuelt. Tilladelser fra andre myndigheder Uanset lokalplanens bestemmelser må der ikke foretages ændringer af eksisterende lovlige forhold, før Kirkeministeriet har tilladt, at præstegårdsjorden overgår til anden brug. 16

17 17

18 Lokalplanens bestemmelser Lokalplan nr. 58 for et nyt boligområde med småerhverv og kursuscenter mellem Jeshøjvej og Ravnebjergvej i Feldballe. I henhold til Lov om planlægning (Lovbekendtgørelse nr. 551 af 28. juni 1999) fastsættes følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område: 1. Lokalplanens formål Stk. 1. Formålet med lokalplanen er: at fastlægge den fremtidige arealanvendelse af den sydlige del af lokalplanområdet til åben-lav boligbebyggelse med mulighed for at integrere erhvervstyper, der uden større genevirkninger kan indpasses i et boligområde, samt mulighed for at integrere et formidlings- og kursuscenter og område til eksperimenterende byggeri. at fastlægge den fremtidige arealanvendelse af den nordlige del af lokalplanområdet til offentlige formål i form af idrætsanlæg eller fælles friareal. at vejadgang til det nye boligområde sker fra Jeshøjvej, og at vejadgang til området med formidlings- og kursuscenter og eksperimenterende byggeri samt det offentlige friareal sker fra Ravnebjergvej. at sikre et net af stier mellem de enkelte byggelodder med sammenhæng til et gennemgående stinet i de grønne fælles friområder. at der oprettes en forening til at varetage fælles opgaver i området. 2. Område, zonestatus og opdeling Stk. 1. Lokalplanens område afgrænses, som vist på matrikelkortet, og omfatter matr. nr. 7 ø og del af 1ab, 5c, 6d og 7ad, Feldballe By, Feldballe samt alle parceller, der udstykkes fra nævnte lokalplanområde. 18

19 Stk. 2. Stk. 3. Stk. 4. Lokalplanens område er landzone. Med Rønde Kommunes offentlige bekendtgørelse af den vedtagne lokalplan overføres området til byzone. Lokalplanområdet er opdelt i 3 delområder, som vist på lokalplankortet. Matr. nr. 1ab og 7ø er præstegårdsjord. Ifølge præstegårdscirkulæret skal præstegårdsjord behandles, som om ejendommene var pålagt landbrugspligt. Kirkeministeriet skal tillade, at jorden overgår til anden brug. 3. Områdets anvendelse Stk. 1. Delområde I må kun anvendes til boligformål i form af fritliggende parcelhuse eller dobbelthuse med mulighed for erhverv i tilknytning til boligen. Byggelod 12 kan anvendes til ungdomsboliger/pensionistboli-ger med opførelse af højst 6 boenheder. Der må i området kun drives en sådan virksomhed, som almindeligvis kan udføres i beboelsesområder f.eks. kontorvirksomheder, servicevirksomheder og mindre værksteder, dog under forudsætning af: at der fortsat opretholdes en selvstændig beboelse på det enkelte byggelod. at erhvervsvirksomheden højst udgør 150 m 2 på det enkelte byggelod. at der ikke etableres dagligvare- eller udvalgsvarebutikker. at virksomheden ikke medfører større ulemper for de omkringboende. Der må kun drives erhverv inden for miljøklasse 1-2, som beskrevet på side 12 og 13, dog miljøklasse 1-3 i kategorien værksteder. at virksomheden ikke medfører behov for parkering udover de til loddet hørende pladser. at virksomheden ikke belaster omgivelserne uden for egen byggelod med støj, der overskrider 60 db(a) om dagen på hverdage, 40 om aftenen og på søn- og helligdage samt 35 db(a) om natten. Stk. 2. Delområde II må anvendes til boligformål i form af fritliggende parcelhuse eller dobbelthuse med mulighed for 19

20 erhverv i tilknytning til boligen efter samme regler, som nævnt under stk. 1. Indtil 25 % af boligerne kan anvendes til ungdoms- og pensionistboliger med højst 4 sammenbyggede boligenheder. Området må desuden anvendes til formidlings- og kursuscenter og eksperimenterende byggeri, herunder boliger til kursister, dog aldrig over 100 sengepladser. Eksperimenterende byggerier kan bl.a. omfatte test af materialer, brandsikkerhed og statik, herunder afprøvning af byggerier i fuld skala forud for udstedelse af byggetilladelser. Eksperimenterende byggerier må først anvendes til beboelse eller erhverv, når byggerierne er godkendt hertil. Stk. 3. Delområde III må kun anvendes til offentlige formål i form af et fælles friareal for lokalsamfundets beboere. 4. Udstykninger Stk. 1. Stk. 2. Udstykninger inden for delområde I og II skal i princippet ske, som vist på lokalplankortet. Ved indretning af dobbelthuse må der ikke ske udstykninger til grundstørrelser, der er mindre end 300 m 2. Udstykninger inden for delområde III må ikke finde sted. 5. Veje, stier og parkering Stk. 1. Stk. 2. Vejadgang til delområde I skal ske fra Jeshøjvej, og vejadgang til delområde II og III skal ske fra Ravnebjergvej. Der udlægges areal til følgende nye veje og stier med en beliggenhed, som vist på lokalplankortet: Veje mærket A i en bredde på mindst... 8,0 m Stier mærket s i en bredde på mindst... 3,0 m Stk. 3. Stk. 4. Vejene mærket A kan udlægges i varierende bredde/brede sig ud i pladser, og stier mærket s kan tilsvarende udlægges i varierende bredde, i princippet som vist på lokalplankortet. Der reserveres areal til at Ravnebjergvej kan føres i en bue uden om matr. nr. 6 f, som vist på lokalplankortet. 20

21 Stk. 5. Parkeringspladser i delområde I: Langs Jeshøjvej udlægges området mærket P på lokalplankortet til fælles parkeringspladser med mindst 24 pladser for boligbebyggelsen i delområde I. Pladserne kan anlægges efter behov. Derudover må der højst anlægges 2 parkeringspladser på de enkelte byggelodder. Samlet skal der minimum anlægges pladser svarende til 2 parkeringspladser pr. bolig. Stk. 6. Parkeringspladser i delområde II: Langs den nordlige grænse af delområde II udlægges området mærket P på lokalplankortet til fælles parkeringspladser for formidlings- og kursuscenter/boligbebyggelsen i delområde II. Pladserne kan anlægges efter behov. Derudover må der højst anlægges 2 parkeringspladser på de enkelte byggelodder. Samlet skal der minimum anlægges pladser svarende til 2 parkeringspladser pr. bolig/1 parkeringsplads pr. kursist. 6. Tekniske anlæg Stk. 1. Ledninger til belysning, telefon mv. skal udføres som jordkabler. 7. Bebyggelsens omfang og placering Stk. 1. Delområde I. På hver af byggelodderne 1-12 må der max. opføres 300 m 2 bebyggelse til boliger og tilhørende erhverv. Byggeri på byggelodderne 9, 10, 11 og 12 må max. opføres i 2 etager. Byggeri på byggelodderne 1, 4, 5, 6, 7 og 8 må max. opføres i 1½ etager. Byggeri på byggelodderne 2 og 3 må max. opføres i 1 etage. På arealet langs Jeshøjvej (mærket P på lokalplankortet) til fælles parkering må der tillige indrettes udendørs oplagring af byggematerialer, affaldsstation samt opføres en max. 300 m 2 stor bygning til fælles lager- og værkstedsfaciliteter. Lagerbygningen kan placeres i skel mod plantebæltet langs Jeshøjvej. 21

22 Stk. 2. Stk. 3. Stk. 4. Stk. 5. Delområde II. På hver af byggelodderne må der max. opføres 300 m 2 bebyggelse til boliger med tilhørende erhverv. Byggelod 13 må desuden anvendes til formidlings- og kursusvirksomhed. Byggelodderne må desuden anvendes til eksperimenterende byggerier og boliger til kursister. Byggeri må max. opføres i 1½ etager, dog max. 2 etager på byggelod 13. Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagflade må gives en højde, der overstiger 8,5 m over et niveauplan, der fastlægges af Rønde Kommune efter reglerne i bygningsreglementet. Ingen bygningsdel må rage ud på vej- eller stiareal. Terrænreguleringer på mere end 0,5 m i forhold til eksisterende terræn eller nærmere naboskel end 0,5 m må kun foretages efter tilladelse fra Rønde Kommune, der kan meddele dispensation efter reglerne nævnt i 12, stk. 3 og Bebyggelsens ydre fremtræden Stk. 1. Stk. 2. Skiltning og reklamering for virksomheder i området må kun etableres på de pågældende lodder. Hver virksomhed må kun opsætte 1 skilt på max. ½ m 2 i størrelse. Ved indkørslen til området må desuden opsættes et fællesskilt for alle virksomheder på max. 2 m 2 i størrelse. Parabolantenner skal anbringes på jorden eller monteres på bygningen, så ingen del af antennen når en højde på mere end 3,5 m over terræn. Højere placering kan accepteres, hvis parabolen holdes inden for bygningsprofilet. 9. Ubebyggede arealer Stk. 1. Arealer med signatur for beplantning på lokalplankortet må ikke udstykkes til bebyggelse, men alene anvendes som grønne friarealer, der tænkes beplantet med frugttræer og buske i de zoner, som støder op til de enkelte byggelodder, og ellers indeholde en varieret beplantning af løvfældende træer og buske som hæg, benved, birk, ask og eg og af stedsegrønne vækster som kristorn, ene, taks og fyr samt lignende beplantninger. 22

23 Eksisterende 5 m bredt plantebælte langs Jeshøjvej skal bevares. Stk. 2. Stk. 3. Arealer med signatur for sti og grønt område på lokalplankortet må ikke udstykkes til bebyggelse, men alene anvendes som fælles, grønne friarealer, der tænkes tilsået med engblanding og fremstå som eng/lysninger i beplantningen. Lokalplanens delområde III må ikke udstykkes til bebyggelse, men alene anvendes til offentlige formål i form af idrætsanlæg eller fælles friareal. 10. Forudsætninger for ibrugtagen af nyt byggeri Stk. 1. Bebyggelse på den enkelte byggelod må ikke tages i brug før: tilhørende veje, stier, parkeringspladser og fælles opholdsarealer/tilplantede arealer er anlagt. bebyggelsen er tilsluttet antennestik til Feldballe Tåstrup Antenneforening. 11. Grundejerforening Stk. 1. Stk. 2. Stk. 3. Stk. 4. Stk. 5. Der skal oprettes en grundejerforening med medlemspligt for samtlige ejere af grunde indenfor lokalplanens delområde I og II. Grundejerforeningen skal oprettes senest, når halvdelen af de udstykkede parceller er solgte, eller når byrådet kræver det. Grundejerforeningen skal varetage medlemmernes fælles interesser i forbindelse med de ejendomme, der hører under foreningens område. Veje, stier og grønne områder, der ikke overtages som offentlige, skal tilskødes grundejerforeningen, som har pligt til at modtage skøde på arealerne. Grundejerforeningen har pligt til at drive og vedligeholde arealerne og kan fastsætte nærmere regler herfor efter aftale med Rønde Kommune. 23

Rønde Kommune Lokalplan nr.

Rønde Kommune Lokalplan nr. Rønde Kommune Lokalplan nr. 70 Marts 2006 Anden etape af Friland i Feldballe Lokalplan nr. 70 Anden etape af Friland i Feldballe. Lokalplan nr. 70 er udarbejdet af Rønde Kommunes planlægningskontor i samarbejde

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Ærø Kommune Lokalplan 9-23 Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en række retningslinier for,

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 Indholdsfortegnelse Side Forord... 2 Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 1. Beskrivelsen... 4 Nuværende forhold... 4 Fremtidige forhold... 4 2. Redegørelsen...

Læs mere

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91 l LOKALPLAN NR. 1.11 1991 THYHOLM KOMMUNE 7/91 THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.11 for et boligområde i den sydøstlige udkant af Hvidbjerg by INDHOLD: side Redegørelse for lokalplanens forhold til den øvrige

Læs mere

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Slangerup kommune LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Redegørelse for lokalplanens baggrund og indhold Redegørelse for lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 Forandringer skal følge planen LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ

LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del

Læs mere

Indholdsfortegnelse. side

Indholdsfortegnelse. side 0 Indholdsfortegnelse side Forord... 2 BESTEMMELSER... 3 Lokalplanens formål... 3 Afgrænsning... 3 Område og zonestatus... 3 Områdets anvendelse... 4 Udstykning... 4 Vej og stiforhold... 4 Bebyggelsens

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 for et område til bolig-,

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del af område

Læs mere

Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej.

Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej. GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 08 Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej. I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 734 af 2 december 1982) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 134 For et område til erhvervsformål ved Højvangsvej i Hadbjerg August 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk

Læs mere

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Vallø kommune - Lokalplan 4-06 Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Indhold Lokalplanens redegørelse Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens forhold tilanden kommunal planlægning 3 Kommuneplan

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 32 SKOLEPARKEN I BRUNDBY 1. ETAPE

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 32 SKOLEPARKEN I BRUNDBY 1. ETAPE SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 32 SKOLEPARKEN I BRUNDBY 1. ETAPE REDEGØRELSE Redegørelse Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkning LOKALPLANTEKSTEN 1. Lokalplanens formål 2. Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk Beskrivelse af lokalplanens retdvirkninger. Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse

Læs mere

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke.

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke. LOKALPLAN NR. 10 9903 PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE Lokalplan 10-9903 Brigadevej Stenløkke Dybbølsten SØNDERBORG KOMMUNE Teknisk Forvaltning - Rådhuset - 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00

Læs mere

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger Indhold Lokalplan nr. 5.2-1 for et bolig- og kolonihaveområde ved Holbækvej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer.

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer. Lokalplan nr. 14.2. For et boligområde i Uvelse (Lystrupgård) REDEGØRELSE Lokalplanens formål: Det er lokalplanens formål i overensstemmelse med kommuneplanen at fastlægge retningslinier for en bebyggelsesog

Læs mere

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 TORNVED KOMMUNE Maj 2006 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et dokument, der for et geografisk afgrænset område fastlægger, hvordan der må bygges eller anlægges.

Læs mere

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 For et område til blandet bolig- og erhverv i Stjær Brugsen Forslag, November 2006 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 for et område til

Læs mere

Lokalplanens redegørelse

Lokalplanens redegørelse Lokalplan for et område til offentligt formål STRØBYSKOLEN og STRØBYHALLEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Side Lokalplanens baggrund 3 Skitseforslag til udvidelse af Strøbyskolen 5 Tillæg

Læs mere

Lokalplan 66. Stenhavegård

Lokalplan 66. Stenhavegård Lokalplan 66 Stenhavegård R E D E G Ø R E L S E INLEDNING Området, som er omfattet af lokalplan nr 66, er beliggende i UsserØd, mellem Stampevej og Breeltegårds arealer Området afgrænses mod syd af Stampevej,

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 LOKALPLAN NR. 6-06 Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6-06

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej side l Lokalplan nr. 28 for et område ved Vestergade/Røddingevej, Vester Vamdrup, Vamdrup Kommune.

Læs mere

Lokalplan nr for et område nord for Rummes Agre, Søby

Lokalplan nr for et område nord for Rummes Agre, Søby Lokalplan nr. 19-8 for et område nord for Rummes Agre, Søby Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Lokalplan side 6 Kortbilag side 10 2 Redegørelse for Lokalplan for et område nord for

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted HOLSTED KOMMUNE Del af centerområde ved torvet i Holsted Holsted Kommune Side 1 del af centerområde ved torvet i Holsted. Udarbejdet af Teknisk afdeling, Holsted Kommune. Godkendelsesdatoer: Vedtaget af

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26 OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY Aabybro kommune Lokalplan nr. 1.26. Offentligt skoleområde i Aabybro by, Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning...

Læs mere

LOKALPLAN NR FOR ET BOLIGOMRÅDE I STRØBY BY Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Va11ø kommune, maj 1991 Kortet på forsiden er trykt

LOKALPLAN NR FOR ET BOLIGOMRÅDE I STRØBY BY Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Va11ø kommune, maj 1991 Kortet på forsiden er trykt LOKALPLAN NR. 4-02 - FOR ET BOLIGOMRÅDE I STRØBY BY Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Va11ø kommune, maj 1991 Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A. 894/70). VALLØ

Læs mere

Lokalplan nr. 3.07. Område til boligformål ved. Kløvermarken i Klovborg

Lokalplan nr. 3.07. Område til boligformål ved. Kløvermarken i Klovborg Lokalplan nr. 3.07 Område til boligformål ved Kløvermarken i Klovborg Nørre-Snede Kommune Lokalplan nr. 3.07 for et område til boligformål i Klovborg Indholdsfortegnelse Side Lokalplanområdets beliggenhed...4

Læs mere

LOKALPLAN 2.12 Klitmøller

LOKALPLAN 2.12 Klitmøller ^P LOKALPLAN 2.12 Klitmøller Sommerhusområde ved Kræn Tækkersvej Januar 1991. Fremlagt til offentlig debat i perioden 10.10. - 5.12.1990 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse for lokalplanen Lokalplanområdets

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/29-1. Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/29-1. Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/29-1 Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/29-1 Boliger ved Hærvejen i Bov 1. udkast af juli 1996 Lokalplanen er udarbejdet af Teknikog Planafdelingen, Bov

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod.

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. LOKALPLAN NR. 080503 for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. En lokalplan er en fysisk plan,

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/77. Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/77. Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/77 Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/77 Boligområde ved Padborgvej i Bov Lokalplanen er udarbejdet af Arkitektfirmaet 78 A/S, Rødekro i samarbejde med

Læs mere

Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9

Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9 Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9 Lokalplan for et område tilboligbebyggelse på Nordmarken i Hårlev. Indhold side LOKALPLANENS REDEGØRELSE Lokalplanens indhold... 2 Lokalplanens forhold til anden kommunalplanlægning...

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk.

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk i januar 2003 D.nr. 28673 Rev. den 30. april 2003 Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 55.3 med tilhørende tillæg nr. 13 til Videbæk Kommuneplan

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 For et boligområde ved Hovedgaden 2 i Løgstrup Forslag Ovenfor ses luftfoto med markering af eksisterende lokalplan samt skravering af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 315.

Læs mere

Lokalplan 2.31 Klitmøller

Lokalplan 2.31 Klitmøller Lokalplan 2.31 Klitmøller Boligområde på Møllebakken Lokalplan endelig godkendt d. 7. juni 2001 Indhold: Redegørelse Baggrund for udarbejdelse af lokalplanen Lokalplanens formål Lokalplanområdet Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indhold Lokalplan nr. 1.4-4 for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by.

Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by. Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by. ÆRØSKØBING KOMMUNE 1 Indhold Redegørelse side 3 Tillæg til kommuneplan 5 Lokalplan 7 Formål 8 Område og zonestatus 8 Områdets anvendelse 8 Udstykninger

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE

LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE i henhold til lov om planlægning (lov nr. 383 af 14. juni 1993) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 stk. l nævnte område. HOLMSLAND KOMMUNE

Læs mere

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse).

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse). SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5-9405 Boligbebyggelse ved Damgade BESKRIVELSE Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr. 5312 af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr. 5216 af Sønderborg

Læs mere

LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ AVNSLEV VED

LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ AVNSLEV VED LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ I AVNSLEV VED NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1987 I NDHOLDS FORTEGNELSE Indledning Lokaiplanens indhold 2 Forholdet til anden planlægning 3 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé Hvad er en lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN NR. 017 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD

LOKALPLAN NR. 017 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD LOKALPLAN NR. 017 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD SKANDERBORG KOMMUNE 1980 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold Lokalplanens forhold

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 Erhvervsområde i Kaleko oktober 2002 Indholdsfortegnelse Offentlighedsperiode 1 Lokalplanens baggrund 2 Bestemmelser 3 Lokalplan 2.95 3 1 Lokalplanens formål 3 2 Område og

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling Lokalplan 40 For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling November 1998 Lokalplanens retsvirkninger Midlertidige retsvirkninger efter planloven Endegyldige retsvirkninger Når et forslag til lokalplan er

Læs mere

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE Plan- og Teknikforvaltningen Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 12 64 00 Fax 74 12 64 02 E-mail raadhus@sonderborg.dk 1 SØNDERBORG

Læs mere

Side 1. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et boligområde samt et område til offentligt formål i Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE:

Side 1. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et boligområde samt et område til offentligt formål i Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: Side 1. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-04 Lokalplan for et boligområde samt et område til offentligt formål i Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: LOKALPLANENS REDEGØRELSE SIDE Lokalplanens indhold...2 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

FOR EN BØRNEINSTITUTION I VORGOD - BARDE

FOR EN BØRNEINSTITUTION I VORGOD - BARDE OKTOBER 1993 J.NR.:27-ll-64 LOKALPIAN NR. 64 FOR EN BØRNEINSTITUTION I VORGOD - BARDE OKTOBER 1993 J.NR.:27-ll-64 LOKALPLAN ML 64 I VORGOD - BARDE Videbæk Kommune. LOKALPLAN NR. 64 for en børneinstitution

Læs mere

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. LOKALPLANENS REDEGØRELSE:

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. LOKALPLANENS REDEGØRELSE: VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-03. Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: LOKALPLANENS REDEGØRELSE: Side Lokalplanens indhold... 1. Lokalplanens

Læs mere

Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92. For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE

Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92. For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92 For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold...3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området...5 Bestemmelser

Læs mere

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge Lokalplan nr. 1.42.B Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge 28.11.2001 Lokalplan - Skævinge side 1 Skævinge Kommune lokalplan nr. 1.42.B Boligområde Føllegardsvej matr.nr. 16-+ 16 Skævinge By, Skævinge

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE

HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE side Beskrivelse af hæftets indhold 2 Hvad er en lokalplan 2 Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens

Læs mere

Boligområde Erikstrup. . Store-Heddinge

Boligområde Erikstrup. . Store-Heddinge Boligområde Erikstrup. Store-Heddinge STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 40. Lokalplan for boligområde Erikstrup i Store-Heddinge. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens område og formål Lokalplanens indhold Lokalplanens

Læs mere

NR. 54. FOR ET BOLIGOMRÅDE VED ALGADE OG ØRNHØJVEJ l GRØNBJERG. VIDEBÆK l JANUAR J. NR Rev. i januar 1990.

NR. 54. FOR ET BOLIGOMRÅDE VED ALGADE OG ØRNHØJVEJ l GRØNBJERG. VIDEBÆK l JANUAR J. NR Rev. i januar 1990. VIDEBÆK l JANUAR 1989. J. NR. 27-11-54 Rev. i januar 1990. NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED ALGADE OG ØRNHØJVEJ l GRØNBJERG. TEKNISK FORVALTNING VIDEBÆK KOMMUNE TLF. 07 17 15 66. VIDEBÆK KOMMUNE Lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr. 85. for et landsstævnestadion. Torneværksvej. Porcelænsvej. 42t. 24a

Lokalplan nr. 85. for et landsstævnestadion. Torneværksvej. Porcelænsvej. 42t. 24a Porcelænsvej Lokalplan nr. 85 for et landsstævnestadion Torneværksvej 42t 24a Rønne Kommune juli 1999 1 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund...2 Lokalplanens indhold...2 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen LOKALPLAN 285 BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen ALLERØD KOMMUNE FORVALTNINGEN 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...2 Hvad er en lokalplan?...2 Hvorfor udarbejdes

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212 ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212 ROSKILDE KOMMUNE Lokalplan nr, 212 Boligbebyggelse ved Ringstedvej 70-74, REDEGØRELSE FOR LOKALPLANEN: Lokalplanens baggrund: Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN N R. 5.03 WT/.AV

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN N R. 5.03 WT/.AV AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN N R. 5.03 WT/.AV Aabybro kommune Lokalplan nr. 5.03 Område til tæt-lav boligbebyggelse ved Kj6bmandstoften i Birkelse by. Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-9705 for et boligområde ved Dybbølsten BESKRIVELSE AF FORSLAGET En privat andelsboligforening har søgt om opførelse af andelsboliger på en grund ved Dybbølsten på hjørnet

Læs mere

KOMMUNE ODDER LOKALPLAN NR. 1067 FOR ET OMRADE TIL BOLIGBEBYGGELSE VED VENNELUNDSVEJ I DEN VESTLIGE DEL AF ODDER BY.

KOMMUNE ODDER LOKALPLAN NR. 1067 FOR ET OMRADE TIL BOLIGBEBYGGELSE VED VENNELUNDSVEJ I DEN VESTLIGE DEL AF ODDER BY. ODDER LOKALPLAN KOMMUNE NR. 1067 FOR ET OMRADE TIL BOLIGBEBYGGELSE VED VENNELUNDSVEJ I DEN VESTLIGE DEL AF ODDER BY. Odder Kommune Lokalplan nr. 1067 Lokalplan for et område til boligbebyggelse ved Vennelundsvej

Læs mere

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE Side REDEGØRELSE Lokalpianens område Lokalpianens formål Lokalpianens indhold Forholdet til Øvrig planlægning m.m Lokalpianforslagets retsvirkninger Lokalpianens retsvirkninger

Læs mere

N58 N57. HADSUND KOMMUNE Lokalplan nr.: E Område til erhverv ved Glerupvej. Glerup By, Visborg. Hadsund By, Hadsund. Hadsund By, Hadsund

N58 N57. HADSUND KOMMUNE Lokalplan nr.: E Område til erhverv ved Glerupvej. Glerup By, Visborg. Hadsund By, Hadsund. Hadsund By, Hadsund HADSUND KOMMUNE Lokalplan nr.: E.01.01. Visborgvej Glerup By, Visborg Hadsund By, Hadsund N58 Hadsund By, Hadsund 28 Hadsund By, Hadsund Dalsgård Hgd., Vive N57 HADSUND BYRÅD AUGUST 2002 1 Område til erhverv

Læs mere

@ RY. Ko"UNE LOKALPLAN NR. 24 - RIMMERSVEJ, OMR. IT. Et delomrade for boligbebyggelse i boligområdet Rimmersvej, GI. Rye

@ RY. KoUNE LOKALPLAN NR. 24 - RIMMERSVEJ, OMR. IT. Et delomrade for boligbebyggelse i boligområdet Rimmersvej, GI. Rye @ RY Ko"UNE LOKALPLAN NR. 24 - RIMMERSVEJ, OMR. IT Et delomrade for boligbebyggelse i boligområdet Rimmersvej, GI. Rye RY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 24 - RIMMERSVEJ - OMRbE IL. Et delomrade for boligbebyggelse

Læs mere

Lokalplan nr. 857/2. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. 857/2. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. 857/2 Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Purhus Kommune Marts 2000 VEJLEDNING Lov om Planlægning trådte i kraft den 1. januar 1992.

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune. Lokalplan nr Høje Taastrup. Landskabelig støjvold. 10. april Kongsbak Informatik

Høje-Taastrup Kommune. Lokalplan nr Høje Taastrup. Landskabelig støjvold. 10. april Kongsbak Informatik Høje-Taastrup Kommune Lokalplan nr. 2.26 Høje Taastrup Landskabelig støjvold 10. april 2002 Kongsbak Informatik Høje-Taastrup Kommune Lokalplan 2.26 Lokalplan for en landskabelig støjvold langs Holbækmotorvejen

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE FREMLAGT FRA DEN 4. DECEMBER 2002 TIL DEN 12. FEBRUAR 2003. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 9. APRIL 2003. Forord til lokalplanforslaget Thyholm Kommunes

Læs mere

Erhvervsområde i Tandslet. Sydals Kommune Lokalplan TA 6

Erhvervsområde i Tandslet. Sydals Kommune Lokalplan TA 6 Erhvervsområde i Tandslet Sydals Kommune Lokalplan TA 6 Indledning 1 Sydals Kommune Lokalplan nr. TA 6 For en erhvervsvirksomhed i Tandslet Indledning og redegørelse Hvad er en lokalplan...................

Læs mere

Lokalplan 2.1. For et villaområde i Snertinge. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: L20100

Lokalplan 2.1. For et villaområde i Snertinge. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: L20100 Lokalplan 2.1 For et villaområde i Snertinge Bjergsted Kommune Offentlig bekendtgørelse: 03.10.1978 3011501L20100 Bjergsted kommune Lokalplan nr. 2.1. for et villaområde i Snertinge by Tillæg til partiel

Læs mere

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 91 For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold... 3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området... 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLANENS REDEGØRELSE: forhold til anden planlægning... A.

LOKALPLANENS REDEGØRELSE: forhold til anden planlægning... A. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-13 Lokalplan for et område til erhvervsformål, beliggende ved Herlev Mark i Hårlev. Svend Andersen Plastic Industri R/S er beliggende på en del af arealet. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

KOMMUNE NR. 3016 ODDER LOKALPLAN FOR ET OMRADE TIL BOLIGFORMAL BELIGGENDE VED BLOMMEVÆNGET I SAKSILD BY

KOMMUNE NR. 3016 ODDER LOKALPLAN FOR ET OMRADE TIL BOLIGFORMAL BELIGGENDE VED BLOMMEVÆNGET I SAKSILD BY ODDER LOKALPLAN FOR ET OMRADE TIL BOLIGFORMAL KOMMUNE NR. 3016 BELIGGENDE VED BLOMMEVÆNGET I SAKSILD BY ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR 3016 Lokalplan for et areal til boligformål. beliggende ved Blommevænget

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

Lokalplan nr. 82. Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby

Lokalplan nr. 82. Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby Lokalplan nr. 82 Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby JUNI 2005 NØRRE AABY KOMMUNE NØRRE AABY KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 82 NØRRE AABY KOMMUNE LOKALPLANENS BESTEMMELSER 1 Lokalplanens retsvirkninger...3

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Lokalplan nr. 284 12. november 1999 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Ændringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommen ifølge Planlovens 18 kun

Læs mere

Lokalplan nr. 1.48.B. Boligområde ved Føllegården i Skævinge. Kommuneplantillæg nr. 9

Lokalplan nr. 1.48.B. Boligområde ved Føllegården i Skævinge. Kommuneplantillæg nr. 9 Lokalplan nr. 1.48.B Boligområde ved Føllegården i Skævinge Kommuneplantillæg nr. 9 28.05.2003 f Lokalplan - Skævinge side 1 Skævinge Kommune lokalplan nr. 1.48.B Boligområde ved Fødegården Delaf matr.

Læs mere

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby YYY Boliglokalplan (bygget ud fra lokalplan 1-2-113, Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby Indholdsfortegnelse Startredegørelse 1 Oversigtskort 2 Baggrunden 3 Projektet 4 Lokalplanområdet

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM Lokalplan 53 For et område til ombygning og udvidelse af plejehjemmet Elim Udarbejdet af Vamdrup kommune og Arkitekt

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere