HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR April 88 FERIE- OG KURSUSCENTER FOR DØVBLINDE NORD FOR HOU BY

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 7.10. April 88 FERIE- OG KURSUSCENTER FOR DØVBLINDE NORD FOR HOU BY"

Transkript

1 HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR FERIE- OG KURSUSCENTER FOR DØVBLINDE NORD FOR HOU BY April 88

2 HALS KOMMUNE Lokalplan nr for Dansk DØvblinde-forenings ferie- og kursuscenter nord for H.ou by. INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN Side 1.0 Lokalplanens formål Lokalplanens område Områdets anvendelse Vej- og stiforhold Bebyggelsens omfang og placering Bebyggelsens ydre fremtræden Ubebyggede arealer Forudsætninger for at tage ny bebyggelse i brug Tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder... 4 Vedtagelsespåtegning... 5 Bilag 1, kortudsnit 1:2.000 Bilag 2, kortudsnit 1:l.OOO REDEGØRELSE Side Lokalplanens omfang og placering... 1 Lokalplanens indhold... 2 Lokalplanens forhold til anden planlægning... 2 Tekniske anlæg... 3 Lokalplanens retsvirkninger... 4

3 HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 7.10

4 LOKALPLAN S.1 L - u7 HALS KOMMUNE Lokalplan nr for Dansk DØvblinde-forenings ferie- og kursuscenter nord for Hou by. I henhold til kommuneplanloven (1ovbekendtgØrelse nr.391 af 22.juli 1985) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i stk. 2.1 nævnte område. STEM PE LMÆ RKE.- i I. *.t.j KUN GYLD!GT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORET'S KASSEKONTROLAPPARAT 1. O LOKALPLANENS FORMAL 1.1 Formålet med lokalplanen er at fastlægge bestemmelser for op- førelse af et ferie- og kursuscenter til helårsbrug - specielt indrettet for døvblinde, herunder _. at der ved placering og udformning af bebyggelse tages størst mulig hensyn til områdets kystnære beliggenhed og til nuva- rende sommerhusbebyggelse nord for området, - at der sikres forskellige overnatningsmuligheder i form af væ- relser, hytter og areal til campingvogne og telte, - at der sikres adskillelse mellem kørende og gående, og at fodgængere kan færdes i sikkerhed ad et enkelt og letopfatteligt stisystem, _. at der kan gøres brug af Dansk DØvblinde-forenings erfaringer med, hvilke materialer og overflader, der giver størst sik- kerhed for døvblindes færdsel i området, - at der langs områdets grænser mod Kystvejen, MØllevej og sommerhusbebyggelsen etableres afskærmende beplantning.

5 LOKALPLAN S LOKALPLANENS OMRADE 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på vedhæftede kortbilag 1 og omfatter del af matr.nr. 129, Hou by, Hals samt alle parceller, der efter den 18.maj 1987 udstykkes fra den nævnte ejendom inden for lokalplanens område. 2.2 Lokalplanens område opdeles i følgende afsnit : A : Ubebygget lege- og opholdsareal B : Centerbebyggelse med hytter C : Telt- og campingareal 2.3 Lokalplanens område er og forbliver i sommerhusområde. 3.0 OMRADETS ANVENDELSE 3.1 Inden for området må kun opføres eller indrettes bebyggelse til ferie- og kursuscenter for almennyttige institutioner, foreninger o.lign., der efter byrådets skøn kan indpasses i området. Bebyggelsen skal fortrinsvis opføres i det på kort- bilag 1 viste afsnit B. *) Byrådet kan tillade, at der i afsnit B opføres eller indrettes en helårsbolig, når denne anvendes som bolig for bestyrer portner eller anden person med lignende tilknytning til bebyggelsens anvendelse efter stk Det på kortbilag 1 viste afsnit C må kun anvendes som telt- og campingplads. **) 3.4 Det på kortbilag 1 viste afsnit A må kun anvendes som fælles lege- og opholdsareal for personer med tilknytning til områdets anvendelse efter stk Inden for afsnittet må ikke udføres nogen form for anlægsarbejde, dog kan en sti til stranden etableres efter retningslinierne i stk *) - Opmærksomheden henledes på : at bebyggelse kun må anvendes til beboelse i overensstemmelse med retningslinierne herom i Lov om sommerhuse og campering (lovbkg. nr.357 af 15.juli a), **) at campingarealet kun må anvendes i overensstemmelse med retningslinierne herom i Campingreglementet (MiljØm. bkg. nr. 593 af 4.sept og 57).

6 Der må kun etableres vejadgang til området fra Kystvejen. Som forbindelsessti mellem centerets forskellige funktioner og som gangforbindelse til stranden udlægges der areal til en mindst 2 m bred sti, som vist i princippet på kortbilag 2. Syd for stien nævnt i stk. 4.2 udlægges areal til interne ad- gangsveje og bilparkering, som vist i princippet på kortbilag 2. Stiarealer kan anlægges med specielle overflader, der letter døvblindes mulighed for selv at orientere sig og finde rundt i området. 5.0 BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING 5.1 Bebyggelsesprocenten for området som helhed må ikke overstige Bygninger må ikke opføres med mere end en etage Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagflade må gives en højde, der overstiger 6,5 m over terræn, målt efter reglerne i bygningsreglementet. Bebyggelse må kun opføres i overensstemmelse med den på kortbilag 2 viste retningsgivende bebyggelsesplan - omfattende en centerbygning nærmest kysten med familievzrelser samt opholds-, spise- og kursuslokaler, en hyttebebyggelse og et campingareal nærmest MØllevej. 6.0 BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN 6.1 Centerbebyggelsen skal opføres med ydermure af røde mursten og med tag af røde teglsten. Fælleslokaler omkring stien nævnt i stk. 4.2 kan udformes med glastag og -vægge. Bolighytterne og campingarealets servicehytte skal opføres i træ med tag af sorte eternitbølgeplader.

7 LOKALPLAN S Skiltning og reklamering må kun finde sted i et omfang fast- sat af byrådet. 7.0 UBEBYGGEDE AREALER 7.1 Ubebyggede arealer skal ved beplantning, befæstelse eller lignende gives et ordentligt udseende. 7.2 Langs områdets nord-, vest- og sydgrænse udlægges areal til et mindst 5 m bredt afskærmende beplantningsbælte med en ud- strækning som vist i princippet på kortbilag 2. Beplantningen skal bestå af træer og buske, så den i sin helhed bliver uigennemtrængelig. 7.3 Terrænregulering på mere end i 0,5 m i forhold til det nuvæ- rende terræn må kun foretages med byrådets tilladelse. 7.4 Oplagring uden for bygninger eller uden for dertil indrettede, tæt hegnede gårdarealer må ikke finde sted. 8.0 FORUDSÆTNINGER FOR AT TAGE NY BEBYGGELSE I BRUG 8.1 Ny bebyggelse må ikke uden byrådets tilladelse tages i brug, før det i stk. 7.2 nævnte afskærmende beplantningsbælte er etableret. 9.0 TILLADELSER ELLER DISPENSATIONER FRA ANDRE MYNDIGHEDER 9.1 Uanset foranstående bestemmelser må der ikke foretages ændringer af eksisterende lovlige forhold, før der er opnået tilladelse hertil fra Nordjyllands amt, landskabskontoret, om bebyggelse, terrænregulering, beplantning mv. inden for en afstand af 100 m fra stranden langs Kattegat (jf. Naturfredningslovens S46).

8 LOKALPLAN S Uanset foranstående bestemmelser, må området ikke anvendes til campering, med mindre ejeren forud har indhentet amtsrådets tilladelse i medfør af Lov om sommerhuse og campering (1ovbekendtgØrelse nr.357 af 15.juli 1985) samt campingreg- lementet (miljøministeriets bekendtgørelse nr.593 af 4.sep- tember 1986). VEDTAGELSESPATEGNING I henhold til S27 i Lov om kommuneplanlægning vedtages for- anstående lokalplan endeligt. Hals byråd den 11. maj Evald Martinsen borgmester Lokalplanforslaget blev,godkendt af Hals byråd den 12.august Lokalplanforslaget har været offentligt fremlagt i perioden fra den 20.august til den 15.oktober Lokalplanen er i medfør af kommuneplanlovens 30 offentligt bekendtgjort den 26. maj 1988, fra hvilken dato planen har retsvirkning. kommune ingen iø r

9 N T Nugældende byzonegrænse Grænse for lokal planomriidet Delomrhdegræns Kyst byggelinie factla t ved m0 i mar en l.dec.7: Kystbyggelinie if dekl. bilag 1 : 400 Lyst den LLEM-4NN's EFTF. TI SE R E h; D F. L.4 N D I N SPE )I; E R X~ VESTERAA 1. TLF Y100 AALBOHG ials KOMMUNE O Bilag 1.okalplan nr Meter EairP~,,aG,,,M~~.e.uSG~~~R FOR DØVBLINDE NORD FOR HOU BY, BP/ JE ditio met miil I 'sag 56529/5

10

11 HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR.7.10 REDEGØRELSE

12 REDEGØRELSE (IHT. KOMMUNEPLANLOVENS 520) r LokalDlanenc omfana oa Placerina Lokalplanen omfatter et godt m2 ubebygget areal mellem Møllevej og Kattegatkysten nord for Hou by. Området afgrænses mod syd af Kystvejen og grænser mod nord op til sommerhusområdet omkring Stærevej og Blåmejsevej. Lokalplanen er udarbejdet med baggrund i aktuelle planer om at opføre et ferie- og kursuscenter for den landsdækkende interesseforening Dansk DØvblinde-forening. Dansk DØvblinde-forening er til- sluttet De Samvirkende Invalideorganisationer. Foreningen har til formål, at virke for skabelse af de bedst mulige forhold for døv- blinde. I henhold til formålsparagrafferne har den bl.a. til opgave at etablere og forestå driften af et ferie- og kursuscenter for døvblinde. -.

13 REDEGØRELSE S.2 Lokalplanens indhold Lokalplanens område sikres til et ferie- og kursuscenter specielt indrettet for døvblinde med deres familier og medhjælpere. Nærmest den af fredningsmyndigheden fastlagte kystbyggelinie kan opføres en centerbygning indrettet med familieværelser og fælleslokaler til op- hold, spisning og kursusaktiviteter. Vest for centerbygningen kan desuden opføres en hyttebebyggelse, og længst ind mod land kan området anvendes til overnatning i telte og campingvogne. Øvrigt ube- bygget areal kan anvendes som fælles lege- og opholdsareal for områdets brugere. Bebyggelsen må kun opføres med en etage, og den må højst være 6,5 m høj. Centerbygningen skal opføres som muret byggeri med tegltag, mens hytterne skal udføres i træ med eternitbølgeplader på taget. Adgangen til området må kun ske fra Kystvejen. Almenhedens adgang til stranden forudsættes at kunne ske som hidtil gennem det kystfredede areal Øst for lokalplanens område. Der skal etableres afskærmende beplantning langs områdets grænser mod vej og sommerhusområde. Beplantningen skal være etableret inden bebyggelsen må tages i brug. Lokalplanens forhold til anden planlægning Regionplanlægning : For allerede udlagte områder til ferie- og fritidsanlæg indeholder Regionplan Nordjylland en rekreativ politik, der har som mål bl.a. at skabe større variation i udbuddet af overnatningsmuligheder samt at forbedre adgangsforholdene til kysten. Denne lokalplans formål, anvendelse og arealudlæg stemmer overens med regionplanens mål og retningslinier. Zonestatus : Lokalplanområdet har siden 1960'erne været udlagt som sommerhusområde. FØrst som byggeområde i bygningsvedtægten for Hals kommune, og sidst som rammeområde i kommuneplan for Hals kommune.

14 REDEGØRELSE S.3 Kommuneplanlægning : Byrådet har den 1l.december 1985 vedtaget en kommuneplan for hele kommunens udvikling frem til I planens rammer for lokalplan- lægningen udgør det aktuelle område en del af sommerhusområdet nord for Hou by. Denne lokalplans retningslinier for anvendelse og bebyggelse er indeholdt i kommuneplanens generelle rammebestemmelser for sommerhusom- råde. Fredningsbyggelinie : I henhold til Naturfredningsloven har der siden den 25.juli 1940 været tinglyst en deklaration på området om forbud mod byggeri, terrænændring mv. inden for en afstand af 100 m fra strandbredden langs Kattegat. Den nøjagtige beliggenhed af kystbyggelinien inden for lokalplanom- rådet blev vedtaget af amtsrådets udvalg for teknik og miljø den 6. januar 1988 efter besigtigelsesmøde afholdt den 1.december Den herved fastlagte kystbyggelinie er vist på begge de vedhæftede kortbilag. Tekniske anlæg Lokalplanområdet vil blive separat kloakeret dvs. at spildevand og regnvand bortledes i hver sin ledning. Spildevands- 09 regnvandsledningerne er placeret i hhv. Kystvejens sydlige side og dens midte. Spildevandet ledes til det centrale rensningsanlæg i Hals. Regnvandet ledes til det kommunale vandløb MejerigrØften, der har udløb i Kattegat nord for Hou by. Ny bebyggelse i området vil blive tilsluttet el-forsyningen fra Hou Transformatorforening samt vandforsyningen fra Hou Vandværk.

15 REDEGØRELSE S. 4 LokalDlanens retsvirkninser Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme, der er omfattet af planen ifølge kommuneplanlovens 31 kun udstykkes, bebygges eller i Øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg med videre, der er indeholdt i planen. Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at det ikke ændrer den særlige karakter af det område, der søges skabt ved lokalplanen. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan.

16 I Hals NORDJYLLANDS AMTSKOMMUNE FORVALTNINGEN FOR TEKNIK OG MILJØ LANDSKABSKONTORET INDGÅET 13 OKT Hals Kommune Amtsgården. Niels Bohrs Vej 30 Postboks Aalborg Øst Telefon dato 12 OKT. W7 j. nr / Sagsbehandler: Ole Holdt/AWS Hals byråd, 9362 Gandrup MiljØministeriet, Planstyrelsen, 4. kt., Holbergsgade 23, 1057 KØbenhavn K MiljØministeriet, Skov- og Naturstyrelsen, Slotsmarken 13, 2970 HØrsholm Landbrugsministereit, Matrikeldirektoratet, Titangade 13, 2200 KØbenhavn N byråd har den 20. august 1987 fremlagt forslag til tillæg nr. 9 til kommuneplan og lokalplan nr i henhold til henholdsvis S 7 og S 23 i lov om kommuneplanlægninq. Lokalplanforslaget omfatter et sommerhusområde nord for Hou. Lokalplanens område sikres til et ferie- og kursuscenter specielt indrettet for døvblinde. Lokalplanområdet ligger dels i sommerhusområde og dels i landzone. Landzonedelen agtes overført til sommerhusområde. Området berøres af strandbeskyttelseslinie i henhold til naturfredningsloven. Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen, idet landzonedelen agtes overført til sommerhusområde. Byrådet har derfor fremlagt forslaget til kommuneplantillæg omfattenae lokalplanområdet. Forslaget til kommuneplantillæg og dermed lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med regionplanretningslinie , idet der foreslås udlagt nyt sommerhusområde inden for kystzoneafgrænsningen. Amtsrådet indsigelse mod forslaget til kommuneplantillæg og mod lokalplanforslaget i henhold til henholdsvis S 8, stk. 1, og S 25, stk. 1, i lov om kommuneplanlægning.. Forslagene vil den 21. oktober 1987 blive forelagt udvalget for teknik og m iljø, hvorefter supplerende bemærkninger samt amtsrådets stillingtagen til den Ønskede dispensation fra strandbeskyttelseslinien vil fremkomme. Med venlig hilsen e9 - Afdeling sieder

17 NELLEMANN's EFTF. PRAKTISERENDE LANDINSPEKTØRER V E ~ ' ~ E H, I \ ~ P0sTBO.i ,\ALBOHG. TELEFOS TELEFA.< POSTGIRO 7 O Hals kommune Teknisk Forvaltninq - Borgergade Gandrup Hals Kommune O 5 APR. i988 Thomap F. Nielsen Tom Thylkjær Jergen Ravn Klaus Gjærup Jergen.Vielsen Sagm /5 Dato 30. marts 1988 Vedr. lokalplan for ferie- og kursiiscenter for døvblinde del af matr.nr. 12q Hou By, Fals Vedlagtelokalplanmateriale er revic!eret i henhold til amtets ind- sigelse mod lokalplanforslaget og Deres skrivelse af den Kystbyggelinien er vist som fastlagt ved begigtigelsesmøde den 01.12' og efterfølgende vedtaget af amtet den 06. Ol Planens område er reduceret så det alene omfatter allerede udlagt sommerhusområde. Som konsekvens heraf er det foreslåede kommuneplantillæg bortfaldet. - Bebyggelsen og dens befizstede arealer er trukket tilbage bag kystbyggelinieq. - Campingarealet er reduceret til enheder, og der er i stk gjort opmærksom på, at etablering af campingpladsen kræver amtets tilladelse. Efter aftale med arkitekt Bodil Bjørn den fremsendes den reviderede lokalplan som "kopioriginaler" ( excl. forside, redegørelsens oversigtskort og skilleblade). Hermed betragtes grundejerens andel i lokalplanudarbejdelsen for udført. Det afsluttende arbejde med politisk behaiidling og offentliggørelse forudsættes at ske i kommunalt regi, Idet vi takker for godt samarbejde skal vi derfor anmode byrådet om snarest belejligt at vedtage lokalplanen endeligt. O itekt m.a.a.

18 IRIDGWET 2 6 OKT Hals Kommune UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ Amtsgården. Niels Bohrs Vej 30 Postboks Aalborg Øst Telefon O j. nr / Sagsbehandler: Ole Holdt OH/ i lp Hals kommunalbestyrelse, Borgergade 39, 9362 Gandrup. MiljØministeriet, Planstyrelsen, 4. kt., Holbergsgade 23, 1057 KØbenhavn K. MiljØministeriet, Skov- og Naturstyrelsen, Slotsmarken 13, 2970 HØrsholm. Landbrugsministeriet, Matrikeldirektoratet, Titangade 13, 2200 KØbenhavn N. Med henvisning til skrivelse herfra af 12. oktober 1987 har udvalget for teknik og miljø i mødet den 21. oktober 1987 vedtaget at fastholde den fremsatte indsigelse mod forslag til tillæq nr. 9 til kommuneplan og lokalplan nr for Hals kommune vedrørende et ferie- og kursuscenter nord for Hou. Samtidig vedtog udvalget at erklære sig positivt for etablering af ferie- og kursuscentret, hvis dette sker landværts strandbeskyttelseslinien, idet amtsrådet ikke vil dispensere fra denne. Endvidere vil det være en forudsætning, at en væsentlig del af området friholdes til gavn for offentligheden. Endeliq vedtog udvalget at meddele, at etablering af campingpladsen kræver tilladelse fra amtsrådet i henhold til campingreglementet, hvilket i Øvrigt skal fremgå af lokalplanen. Baggrund for afgørelsen Den foreslåede overførse1 fra landzone til sommerhusområde af de Østligste ca. 50 m af lokalplanområdet er i strid med regionplanretningslinie , hverefter der inden for den kystzone, som er fastlagt i miljøministeriets cirkulære af 28. august 1981, ikke må ske nyudlæg af sommerhusområder, Etablering af et ferie- og kursuscenter af den pågældende art skønnes at være i o- verensstemmelse med regionplanretningslinie 2.2.3, hvorefter det for allerede udlagte, men endnu ikke udnyttede områder, skal vurderes, om det gennem anvendelse af tætte bebyggelsesformer, eventuelt gennem ændret anvendelse, er muligt at opnå en mere hensigtsmæssig udnyttelse af arealerne samt forbedre adgangsforholdene til kysten eller andre områder, der er attraktive til fritidsanvendelse. I vurderingsgrundlaget skal indgå en bedømmelse af konsekvenserne for omgivelserne, herunder de trafikale og servicemæssige konsekvenser. Af regionplanens redegørelse hertil fremgår, at en forudsætning for ændring af arealanvendelsen er, at en væsentlig del af området friholdes til gavn for offentligheden. Der etableres i området skønsmæssigt 22 ferieboliger. Efter de bestemmelser om grundstørrelse, der er fastsat i kommuneplanen, vil der kunne opføres 11 sommerhuse - altså en fortætning, der vil fragå regionplanrammen for sommerhuse i Hals kommune. 2..

19 - 2 - Område B overskrider strandbyggelinien med ca. 20 m, og størstedelen af centerbebyggelsen ligger søværts denne linie. Endvidere åbnes der mulighed for blandt andet beplantning, belægning og terrænregulering i det område, der er omfattet af strandbeskyttelseslinien. Dette er i strid med naturfredningslovens S 46, stk. 1. IfØlge friamtsregulativ nr. 5 for Nordjyllands amtskommune er amtsrådet dispensationsmyndighed og kan, hvor ganske særlige forhold foreligger, gøre undtagelse fra forbudet mod bebyggelse, beplantning, hegning og udstykning m.v. Forbudet kan kun fraviges, såfremt alle medlemmer af amtsrådets udvalg for teknik og miljø er enige herom. Der synes ikke her at foreligge ganske særlige forhold. Den foreslåede campingplads omfatter ca m2 til skønsmæssigt enheder, der i givet fald vil fragå regionplanrammen for campingpladsenheder i Hals kommune. Det fremgår ikke af lokalplanforslaget, at etablering af campingplads kræver tilladelse fra amtsrådet efter campingreglementet. Med venlig hilsen udvalgsformand

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I AUG 1980 INDHOLDSFORTEGNELSE ----------------------- -------------- Redegørelse Lokalplanens baggrund og område Redegørelse

Læs mere

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD SKANDERBORG KOMMUNE 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til den

Læs mere

GALTEN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.C1-03

GALTEN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.C1-03 GALTEN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.C1-03 Centerområde med boligareal i Skovby INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan 2.C.1-03 REDEGØRELSE FOR LOKALPLANENS FORHOLD TIL KOMMUNEPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING FOR OMRÅDET

Læs mere

LOKALPLAN NR. 294 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED CHRISTIANS- BORGVEJ I HJERM

LOKALPLAN NR. 294 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED CHRISTIANS- BORGVEJ I HJERM STRUER KOMMUNE DECEMBER 2008 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED CHRISTIANS- BORGVEJ I HJERM PLANGRUNDLAG ORDLISTE LOV OM PLANLÆGNING Planloven blev vedtaget af Folketinget den 6. juni 1991 og trådte i kraft den

Læs mere

LOKALPLAN 03-001 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978

LOKALPLAN 03-001 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978 LOKALPLAN 03-001 VISSE VEST AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978 I INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE ----------- Side Lokalplanens indhold og forhold til anden planlægning 1. Lokalplanens retsvirkninger

Læs mere

LOKAL PLAN 12-028 JANUAR 1989

LOKAL PLAN 12-028 JANUAR 1989 LOKAL PLAN 12-028 JANUAR 1989 NØRRESUNDBY OMRÅDET NØRRE UTTRUP ERHVERVSOMRÅDE VED SUNDSHOLMEN MAGISTRATENS 2. AFD. AALBORG KOMMUNE En lokalplan fastlægger, hvordan nye bygninger, grønne arealer, stier,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 243. Erhvervsområde øst for Skærbækvej mellem Motorvej E20 og Kolding Landevej. Kommuneplantillæg nr. 44

LOKALPLAN NR. 243. Erhvervsområde øst for Skærbækvej mellem Motorvej E20 og Kolding Landevej. Kommuneplantillæg nr. 44 LOKALPLAN NR. 243 Erhvervsområde øst for Skærbækvej mellem Motorvej E20 og Kolding Landevej Kommuneplantillæg nr. 44 Lokalplanen omfatter et af Masterplanens prioriterede områder - område E4 Teknik & Miljø,

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense.

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 13 FOR OMRÅDER I BOVENSE REDEGØRELSE: LOKALPLANENS BAGGRUND. Lokalplanen er foranlediget af ønsket om at sikre en beskeden

Læs mere

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål Hillerød Kommune - Teknik Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål 344 Hillerød Kommune - Teknik nr. 344 Generel lokalplan information Generel lokalplan information

Læs mere

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede VALLØ KOMMUNE Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede Lokalplanen er endeligt vedtaget 16. juni 2005 Hvad er en lokalplan og hvorfor laves den? En lokalplan er en detaljeret plan

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 123 For området ved Oluf Rings Vej i Ødum Oktober 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Lokalplan nr. 51 og Kommuneplantillæg nr. 1. for Lundegård

Lokalplan nr. 51 og Kommuneplantillæg nr. 1. for Lundegård Lokalplan nr. 51 og Kommuneplantillæg nr. 1 for Lundegård Oktober 2000 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse for lokalplanen side 2 Lokalplanens forhold til anden planlægning side 4 Lokalplanens retsvirkninger

Læs mere

Lokalplan nr. For et boligområde i Nødebo

Lokalplan nr. For et boligområde i Nødebo Lokalplan nr. 299 For et boligområde i Nødebo Hillerød Kommune - Teknik Generel lokalplan information Generel lokalplan information Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en detaljeret plan for et mindre

Læs mere

HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.08. februar 89

HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.08. februar 89 HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.08 februar 89 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 2.08 SIDE 1. 2 3. 4. 5. 6. 7. 0. 9. 10. 11. 12. Lokalpianens formal... Omrade oq zonestatus... OmrAdets anvendelse... Udstykninqer...

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag: Kortbilag 1, Vedtægtskort, mål 1:1000 Kortbilag 2, Illustrationsplan, mål 1:1000. Redaktionelle bemærkninger

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag: Kortbilag 1, Vedtægtskort, mål 1:1000 Kortbilag 2, Illustrationsplan, mål 1:1000. Redaktionelle bemærkninger INDHOLDSFORTEGNELSE side Indledning... 2 Indholdsoversigt... 3 Lokalplanens formål og indhold... 3 Forholdet til anden planlægning... 5 Lokalplan nr. 20... 8 Tillæg til Kommuneplan 2002-2014...13 Kortbilag:

Læs mere

Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG

Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Hvad er en lokalplan 4 Redegørelse 4 Lokalplanens redegørelse 4 Lokalplanområdet 5 Lokalplanens

Læs mere

NR. LOKALP LÅN FOR ET OMRÅDE MELLEM SÆDDING STRANDVEJ & DALSTROGET ESBJERG KOMMUNE 1977

NR. LOKALP LÅN FOR ET OMRÅDE MELLEM SÆDDING STRANDVEJ & DALSTROGET ESBJERG KOMMUNE 1977 LOKALP LÅN NR. FOR ET OMRÅDE MELLEM SÆDDING STRANDVEJ & DALSTROGET ESBJERG KOMMUNE 1977 LOKALPLAN NR. 105 FOR ET OMRÅDE MELLEM SÆDDING STRANDVEJ OG DALSTRØGET ESBJERG KOMMUNE JANUAR 1978. INDHOLD: Indledning

Læs mere

LOKALPLAN 11-003 BOLIG- OG INSTITUTIONSOMRÅDE, SONJAVEJ, SOFIEVEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING OKT 1983

LOKALPLAN 11-003 BOLIG- OG INSTITUTIONSOMRÅDE, SONJAVEJ, SOFIEVEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING OKT 1983 LOKALPLAN 11-003 BOLIG- OG INSTITUTIONSOMRÅDE, SONJAVEJ, SOFIEVEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING / OKT 1983 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Side Lokalplanens område og baggrund 1. Lokalplanens

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

LANGÅ KOMMUNE LOKALPLAN 186

LANGÅ KOMMUNE LOKALPLAN 186 LANGÅ KOMMUNE LOKALPLAN 186 Bestemmelser for et område til boliger ved Landsbygaden/Bymarksvej i Stevnstrup Lokalplaninformation Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk dokument, som giver mulighed

Læs mere

ÆNDRING AF LOKALPLAN 48

ÆNDRING AF LOKALPLAN 48 ÆNDRING AF LOKALPLAN 48 Delvis ophævelse Ved vedtagelse af Lokalplan 147 den 26. marts 2012 ophæves Lokalplan 48 fra 1984 for så vidt angår det område, som er omfattet af Lokalplan 147. Lokalplan 48 Kokkedal

Læs mere

Lokalplan nr. 493. Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej

Lokalplan nr. 493. Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej Lokalplan nr. 493 Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej Februar 2007 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik på

Læs mere

Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425. Forslag LOKALPLAN NR. 5025

Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425. Forslag LOKALPLAN NR. 5025 Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425 ODDER Forslag KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5025 For et område til boligformål ved Spøttrup Strandvej i Hov 10.3.2008 Dette hæfter er et forslag til lokalplan for et område til

Læs mere

ASSENS KOMMUNE. Lokalplan 85 Bolig- og erhvervsområde ved Svanevej i Tommerup St.

ASSENS KOMMUNE. Lokalplan 85 Bolig- og erhvervsområde ved Svanevej i Tommerup St. ASSENS KOMMUNE Lokalplan 85 Bolig- og erhvervsområde ved Svanevej i Tommerup St. April 2007 ASSENS KOMMUNE Lokalplanlægning Vejledning En lokalplan fastlægger detaljerede og bindende bestemmelser om den

Læs mere

LOKALPLAN NR. 12.01 NYT BOLIGOMRÅDE VED KILDEVANGEN I MØRKØV

LOKALPLAN NR. 12.01 NYT BOLIGOMRÅDE VED KILDEVANGEN I MØRKØV LOKALPLAN NR. 12.01 NYT BOLIGOMRÅDE VED KILDEVANGEN I MØRKØV Holbækvej Rugvænget Rugvænget Rugvænget Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej

Læs mere

Lokalplan nr 57: Klim Strand Camping

Lokalplan nr 57: Klim Strand Camping Lokalplan nr 57: Klim Strand Camping Fjerritslev Kommune 2006 Lokalplanen er udarbejdet af PLANkonsulenten for Klim Strand Camping i samarbejde med Fjerritslev Kommune. Lokalplanen kan også ses på Fjerritslev

Læs mere

Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30

Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30 Tune Byga Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30 FORSLAG 3 senioregnede boliger Sagsnr. 1253-59372 Lokalplanforslaget er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er den x. oktober

Læs mere

LOKALPLAN 14-009 BOLIGOMRÅDE, BAKMØLLEVEJ, AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 14-009 BOLIGOMRÅDE, BAKMØLLEVEJ, AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 14-009 BOLIGOMRÅDE, BAKMØLLEVEJ, VESTBJERG AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING OKT 1986 INDHOLD5FORTEGNELSE ---_---_----_- -_- -_--- -- REDEGØRELSE Side Lokalplanens område og baggrund

Læs mere

Lokalplan nr. 87 for et boligområde ved Gytjevej

Lokalplan nr. 87 for et boligområde ved Gytjevej Lokalplan nr. 87 for et boligområde ved Gytjevej Tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2000 for Holmsland Kommune INDHOLD LOKALPLANENS REDEGØRELSE... 1 Lokalplanens baggrund... 1 Lokalplanområdet... 2 Lokalplanens

Læs mere

GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR. 19

GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR. 19 GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR. 19 FOR ET SOMMERHUSOMRÅDE PÅ NORDBJERGPLATEAUET PÅ ANHOLT INDLEDNING Dette hæfte indeholder husområde på Anholt. en lokalplan for et sommer- Lokalplanområdet er beliggende

Læs mere