HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR April 88 FERIE- OG KURSUSCENTER FOR DØVBLINDE NORD FOR HOU BY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 7.10. April 88 FERIE- OG KURSUSCENTER FOR DØVBLINDE NORD FOR HOU BY"

Transkript

1 HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR FERIE- OG KURSUSCENTER FOR DØVBLINDE NORD FOR HOU BY April 88

2 HALS KOMMUNE Lokalplan nr for Dansk DØvblinde-forenings ferie- og kursuscenter nord for H.ou by. INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN Side 1.0 Lokalplanens formål Lokalplanens område Områdets anvendelse Vej- og stiforhold Bebyggelsens omfang og placering Bebyggelsens ydre fremtræden Ubebyggede arealer Forudsætninger for at tage ny bebyggelse i brug Tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder... 4 Vedtagelsespåtegning... 5 Bilag 1, kortudsnit 1:2.000 Bilag 2, kortudsnit 1:l.OOO REDEGØRELSE Side Lokalplanens omfang og placering... 1 Lokalplanens indhold... 2 Lokalplanens forhold til anden planlægning... 2 Tekniske anlæg... 3 Lokalplanens retsvirkninger... 4

3 HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 7.10

4 LOKALPLAN S.1 L - u7 HALS KOMMUNE Lokalplan nr for Dansk DØvblinde-forenings ferie- og kursuscenter nord for Hou by. I henhold til kommuneplanloven (1ovbekendtgØrelse nr.391 af 22.juli 1985) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i stk. 2.1 nævnte område. STEM PE LMÆ RKE.- i I. *.t.j KUN GYLD!GT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORET'S KASSEKONTROLAPPARAT 1. O LOKALPLANENS FORMAL 1.1 Formålet med lokalplanen er at fastlægge bestemmelser for op- førelse af et ferie- og kursuscenter til helårsbrug - specielt indrettet for døvblinde, herunder _. at der ved placering og udformning af bebyggelse tages størst mulig hensyn til områdets kystnære beliggenhed og til nuva- rende sommerhusbebyggelse nord for området, - at der sikres forskellige overnatningsmuligheder i form af væ- relser, hytter og areal til campingvogne og telte, - at der sikres adskillelse mellem kørende og gående, og at fodgængere kan færdes i sikkerhed ad et enkelt og letopfatteligt stisystem, _. at der kan gøres brug af Dansk DØvblinde-forenings erfaringer med, hvilke materialer og overflader, der giver størst sik- kerhed for døvblindes færdsel i området, - at der langs områdets grænser mod Kystvejen, MØllevej og sommerhusbebyggelsen etableres afskærmende beplantning.

5 LOKALPLAN S LOKALPLANENS OMRADE 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på vedhæftede kortbilag 1 og omfatter del af matr.nr. 129, Hou by, Hals samt alle parceller, der efter den 18.maj 1987 udstykkes fra den nævnte ejendom inden for lokalplanens område. 2.2 Lokalplanens område opdeles i følgende afsnit : A : Ubebygget lege- og opholdsareal B : Centerbebyggelse med hytter C : Telt- og campingareal 2.3 Lokalplanens område er og forbliver i sommerhusområde. 3.0 OMRADETS ANVENDELSE 3.1 Inden for området må kun opføres eller indrettes bebyggelse til ferie- og kursuscenter for almennyttige institutioner, foreninger o.lign., der efter byrådets skøn kan indpasses i området. Bebyggelsen skal fortrinsvis opføres i det på kort- bilag 1 viste afsnit B. *) Byrådet kan tillade, at der i afsnit B opføres eller indrettes en helårsbolig, når denne anvendes som bolig for bestyrer portner eller anden person med lignende tilknytning til bebyggelsens anvendelse efter stk Det på kortbilag 1 viste afsnit C må kun anvendes som telt- og campingplads. **) 3.4 Det på kortbilag 1 viste afsnit A må kun anvendes som fælles lege- og opholdsareal for personer med tilknytning til områdets anvendelse efter stk Inden for afsnittet må ikke udføres nogen form for anlægsarbejde, dog kan en sti til stranden etableres efter retningslinierne i stk *) - Opmærksomheden henledes på : at bebyggelse kun må anvendes til beboelse i overensstemmelse med retningslinierne herom i Lov om sommerhuse og campering (lovbkg. nr.357 af 15.juli a), **) at campingarealet kun må anvendes i overensstemmelse med retningslinierne herom i Campingreglementet (MiljØm. bkg. nr. 593 af 4.sept og 57).

6 Der må kun etableres vejadgang til området fra Kystvejen. Som forbindelsessti mellem centerets forskellige funktioner og som gangforbindelse til stranden udlægges der areal til en mindst 2 m bred sti, som vist i princippet på kortbilag 2. Syd for stien nævnt i stk. 4.2 udlægges areal til interne ad- gangsveje og bilparkering, som vist i princippet på kortbilag 2. Stiarealer kan anlægges med specielle overflader, der letter døvblindes mulighed for selv at orientere sig og finde rundt i området. 5.0 BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING 5.1 Bebyggelsesprocenten for området som helhed må ikke overstige Bygninger må ikke opføres med mere end en etage Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagflade må gives en højde, der overstiger 6,5 m over terræn, målt efter reglerne i bygningsreglementet. Bebyggelse må kun opføres i overensstemmelse med den på kortbilag 2 viste retningsgivende bebyggelsesplan - omfattende en centerbygning nærmest kysten med familievzrelser samt opholds-, spise- og kursuslokaler, en hyttebebyggelse og et campingareal nærmest MØllevej. 6.0 BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN 6.1 Centerbebyggelsen skal opføres med ydermure af røde mursten og med tag af røde teglsten. Fælleslokaler omkring stien nævnt i stk. 4.2 kan udformes med glastag og -vægge. Bolighytterne og campingarealets servicehytte skal opføres i træ med tag af sorte eternitbølgeplader.

7 LOKALPLAN S Skiltning og reklamering må kun finde sted i et omfang fast- sat af byrådet. 7.0 UBEBYGGEDE AREALER 7.1 Ubebyggede arealer skal ved beplantning, befæstelse eller lignende gives et ordentligt udseende. 7.2 Langs områdets nord-, vest- og sydgrænse udlægges areal til et mindst 5 m bredt afskærmende beplantningsbælte med en ud- strækning som vist i princippet på kortbilag 2. Beplantningen skal bestå af træer og buske, så den i sin helhed bliver uigennemtrængelig. 7.3 Terrænregulering på mere end i 0,5 m i forhold til det nuvæ- rende terræn må kun foretages med byrådets tilladelse. 7.4 Oplagring uden for bygninger eller uden for dertil indrettede, tæt hegnede gårdarealer må ikke finde sted. 8.0 FORUDSÆTNINGER FOR AT TAGE NY BEBYGGELSE I BRUG 8.1 Ny bebyggelse må ikke uden byrådets tilladelse tages i brug, før det i stk. 7.2 nævnte afskærmende beplantningsbælte er etableret. 9.0 TILLADELSER ELLER DISPENSATIONER FRA ANDRE MYNDIGHEDER 9.1 Uanset foranstående bestemmelser må der ikke foretages ændringer af eksisterende lovlige forhold, før der er opnået tilladelse hertil fra Nordjyllands amt, landskabskontoret, om bebyggelse, terrænregulering, beplantning mv. inden for en afstand af 100 m fra stranden langs Kattegat (jf. Naturfredningslovens S46).

8 LOKALPLAN S Uanset foranstående bestemmelser, må området ikke anvendes til campering, med mindre ejeren forud har indhentet amtsrådets tilladelse i medfør af Lov om sommerhuse og campering (1ovbekendtgØrelse nr.357 af 15.juli 1985) samt campingreg- lementet (miljøministeriets bekendtgørelse nr.593 af 4.sep- tember 1986). VEDTAGELSESPATEGNING I henhold til S27 i Lov om kommuneplanlægning vedtages for- anstående lokalplan endeligt. Hals byråd den 11. maj Evald Martinsen borgmester Lokalplanforslaget blev,godkendt af Hals byråd den 12.august Lokalplanforslaget har været offentligt fremlagt i perioden fra den 20.august til den 15.oktober Lokalplanen er i medfør af kommuneplanlovens 30 offentligt bekendtgjort den 26. maj 1988, fra hvilken dato planen har retsvirkning. kommune ingen iø r

9 N T Nugældende byzonegrænse Grænse for lokal planomriidet Delomrhdegræns Kyst byggelinie factla t ved m0 i mar en l.dec.7: Kystbyggelinie if dekl. bilag 1 : 400 Lyst den LLEM-4NN's EFTF. TI SE R E h; D F. L.4 N D I N SPE )I; E R X~ VESTERAA 1. TLF Y100 AALBOHG ials KOMMUNE O Bilag 1.okalplan nr Meter EairP~,,aG,,,M~~.e.uSG~~~R FOR DØVBLINDE NORD FOR HOU BY, BP/ JE ditio met miil I 'sag 56529/5

10

11 HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR.7.10 REDEGØRELSE

12 REDEGØRELSE (IHT. KOMMUNEPLANLOVENS 520) r LokalDlanenc omfana oa Placerina Lokalplanen omfatter et godt m2 ubebygget areal mellem Møllevej og Kattegatkysten nord for Hou by. Området afgrænses mod syd af Kystvejen og grænser mod nord op til sommerhusområdet omkring Stærevej og Blåmejsevej. Lokalplanen er udarbejdet med baggrund i aktuelle planer om at opføre et ferie- og kursuscenter for den landsdækkende interesseforening Dansk DØvblinde-forening. Dansk DØvblinde-forening er til- sluttet De Samvirkende Invalideorganisationer. Foreningen har til formål, at virke for skabelse af de bedst mulige forhold for døv- blinde. I henhold til formålsparagrafferne har den bl.a. til opgave at etablere og forestå driften af et ferie- og kursuscenter for døvblinde. -.

13 REDEGØRELSE S.2 Lokalplanens indhold Lokalplanens område sikres til et ferie- og kursuscenter specielt indrettet for døvblinde med deres familier og medhjælpere. Nærmest den af fredningsmyndigheden fastlagte kystbyggelinie kan opføres en centerbygning indrettet med familieværelser og fælleslokaler til op- hold, spisning og kursusaktiviteter. Vest for centerbygningen kan desuden opføres en hyttebebyggelse, og længst ind mod land kan området anvendes til overnatning i telte og campingvogne. Øvrigt ube- bygget areal kan anvendes som fælles lege- og opholdsareal for områdets brugere. Bebyggelsen må kun opføres med en etage, og den må højst være 6,5 m høj. Centerbygningen skal opføres som muret byggeri med tegltag, mens hytterne skal udføres i træ med eternitbølgeplader på taget. Adgangen til området må kun ske fra Kystvejen. Almenhedens adgang til stranden forudsættes at kunne ske som hidtil gennem det kystfredede areal Øst for lokalplanens område. Der skal etableres afskærmende beplantning langs områdets grænser mod vej og sommerhusområde. Beplantningen skal være etableret inden bebyggelsen må tages i brug. Lokalplanens forhold til anden planlægning Regionplanlægning : For allerede udlagte områder til ferie- og fritidsanlæg indeholder Regionplan Nordjylland en rekreativ politik, der har som mål bl.a. at skabe større variation i udbuddet af overnatningsmuligheder samt at forbedre adgangsforholdene til kysten. Denne lokalplans formål, anvendelse og arealudlæg stemmer overens med regionplanens mål og retningslinier. Zonestatus : Lokalplanområdet har siden 1960'erne været udlagt som sommerhusområde. FØrst som byggeområde i bygningsvedtægten for Hals kommune, og sidst som rammeområde i kommuneplan for Hals kommune.

14 REDEGØRELSE S.3 Kommuneplanlægning : Byrådet har den 1l.december 1985 vedtaget en kommuneplan for hele kommunens udvikling frem til I planens rammer for lokalplan- lægningen udgør det aktuelle område en del af sommerhusområdet nord for Hou by. Denne lokalplans retningslinier for anvendelse og bebyggelse er indeholdt i kommuneplanens generelle rammebestemmelser for sommerhusom- råde. Fredningsbyggelinie : I henhold til Naturfredningsloven har der siden den 25.juli 1940 været tinglyst en deklaration på området om forbud mod byggeri, terrænændring mv. inden for en afstand af 100 m fra strandbredden langs Kattegat. Den nøjagtige beliggenhed af kystbyggelinien inden for lokalplanom- rådet blev vedtaget af amtsrådets udvalg for teknik og miljø den 6. januar 1988 efter besigtigelsesmøde afholdt den 1.december Den herved fastlagte kystbyggelinie er vist på begge de vedhæftede kortbilag. Tekniske anlæg Lokalplanområdet vil blive separat kloakeret dvs. at spildevand og regnvand bortledes i hver sin ledning. Spildevands- 09 regnvandsledningerne er placeret i hhv. Kystvejens sydlige side og dens midte. Spildevandet ledes til det centrale rensningsanlæg i Hals. Regnvandet ledes til det kommunale vandløb MejerigrØften, der har udløb i Kattegat nord for Hou by. Ny bebyggelse i området vil blive tilsluttet el-forsyningen fra Hou Transformatorforening samt vandforsyningen fra Hou Vandværk.

15 REDEGØRELSE S. 4 LokalDlanens retsvirkninser Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme, der er omfattet af planen ifølge kommuneplanlovens 31 kun udstykkes, bebygges eller i Øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg med videre, der er indeholdt i planen. Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at det ikke ændrer den særlige karakter af det område, der søges skabt ved lokalplanen. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan.

16 I Hals NORDJYLLANDS AMTSKOMMUNE FORVALTNINGEN FOR TEKNIK OG MILJØ LANDSKABSKONTORET INDGÅET 13 OKT Hals Kommune Amtsgården. Niels Bohrs Vej 30 Postboks Aalborg Øst Telefon dato 12 OKT. W7 j. nr / Sagsbehandler: Ole Holdt/AWS Hals byråd, 9362 Gandrup MiljØministeriet, Planstyrelsen, 4. kt., Holbergsgade 23, 1057 KØbenhavn K MiljØministeriet, Skov- og Naturstyrelsen, Slotsmarken 13, 2970 HØrsholm Landbrugsministereit, Matrikeldirektoratet, Titangade 13, 2200 KØbenhavn N byråd har den 20. august 1987 fremlagt forslag til tillæg nr. 9 til kommuneplan og lokalplan nr i henhold til henholdsvis S 7 og S 23 i lov om kommuneplanlægninq. Lokalplanforslaget omfatter et sommerhusområde nord for Hou. Lokalplanens område sikres til et ferie- og kursuscenter specielt indrettet for døvblinde. Lokalplanområdet ligger dels i sommerhusområde og dels i landzone. Landzonedelen agtes overført til sommerhusområde. Området berøres af strandbeskyttelseslinie i henhold til naturfredningsloven. Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen, idet landzonedelen agtes overført til sommerhusområde. Byrådet har derfor fremlagt forslaget til kommuneplantillæg omfattenae lokalplanområdet. Forslaget til kommuneplantillæg og dermed lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med regionplanretningslinie , idet der foreslås udlagt nyt sommerhusområde inden for kystzoneafgrænsningen. Amtsrådet indsigelse mod forslaget til kommuneplantillæg og mod lokalplanforslaget i henhold til henholdsvis S 8, stk. 1, og S 25, stk. 1, i lov om kommuneplanlægning.. Forslagene vil den 21. oktober 1987 blive forelagt udvalget for teknik og m iljø, hvorefter supplerende bemærkninger samt amtsrådets stillingtagen til den Ønskede dispensation fra strandbeskyttelseslinien vil fremkomme. Med venlig hilsen e9 - Afdeling sieder

17 NELLEMANN's EFTF. PRAKTISERENDE LANDINSPEKTØRER V E ~ ' ~ E H, I \ ~ P0sTBO.i ,\ALBOHG. TELEFOS TELEFA.< POSTGIRO 7 O Hals kommune Teknisk Forvaltninq - Borgergade Gandrup Hals Kommune O 5 APR. i988 Thomap F. Nielsen Tom Thylkjær Jergen Ravn Klaus Gjærup Jergen.Vielsen Sagm /5 Dato 30. marts 1988 Vedr. lokalplan for ferie- og kursiiscenter for døvblinde del af matr.nr. 12q Hou By, Fals Vedlagtelokalplanmateriale er revic!eret i henhold til amtets ind- sigelse mod lokalplanforslaget og Deres skrivelse af den Kystbyggelinien er vist som fastlagt ved begigtigelsesmøde den 01.12' og efterfølgende vedtaget af amtet den 06. Ol Planens område er reduceret så det alene omfatter allerede udlagt sommerhusområde. Som konsekvens heraf er det foreslåede kommuneplantillæg bortfaldet. - Bebyggelsen og dens befizstede arealer er trukket tilbage bag kystbyggelinieq. - Campingarealet er reduceret til enheder, og der er i stk gjort opmærksom på, at etablering af campingpladsen kræver amtets tilladelse. Efter aftale med arkitekt Bodil Bjørn den fremsendes den reviderede lokalplan som "kopioriginaler" ( excl. forside, redegørelsens oversigtskort og skilleblade). Hermed betragtes grundejerens andel i lokalplanudarbejdelsen for udført. Det afsluttende arbejde med politisk behaiidling og offentliggørelse forudsættes at ske i kommunalt regi, Idet vi takker for godt samarbejde skal vi derfor anmode byrådet om snarest belejligt at vedtage lokalplanen endeligt. O itekt m.a.a.

18 IRIDGWET 2 6 OKT Hals Kommune UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ Amtsgården. Niels Bohrs Vej 30 Postboks Aalborg Øst Telefon O j. nr / Sagsbehandler: Ole Holdt OH/ i lp Hals kommunalbestyrelse, Borgergade 39, 9362 Gandrup. MiljØministeriet, Planstyrelsen, 4. kt., Holbergsgade 23, 1057 KØbenhavn K. MiljØministeriet, Skov- og Naturstyrelsen, Slotsmarken 13, 2970 HØrsholm. Landbrugsministeriet, Matrikeldirektoratet, Titangade 13, 2200 KØbenhavn N. Med henvisning til skrivelse herfra af 12. oktober 1987 har udvalget for teknik og miljø i mødet den 21. oktober 1987 vedtaget at fastholde den fremsatte indsigelse mod forslag til tillæq nr. 9 til kommuneplan og lokalplan nr for Hals kommune vedrørende et ferie- og kursuscenter nord for Hou. Samtidig vedtog udvalget at erklære sig positivt for etablering af ferie- og kursuscentret, hvis dette sker landværts strandbeskyttelseslinien, idet amtsrådet ikke vil dispensere fra denne. Endvidere vil det være en forudsætning, at en væsentlig del af området friholdes til gavn for offentligheden. Endeliq vedtog udvalget at meddele, at etablering af campingpladsen kræver tilladelse fra amtsrådet i henhold til campingreglementet, hvilket i Øvrigt skal fremgå af lokalplanen. Baggrund for afgørelsen Den foreslåede overførse1 fra landzone til sommerhusområde af de Østligste ca. 50 m af lokalplanområdet er i strid med regionplanretningslinie , hverefter der inden for den kystzone, som er fastlagt i miljøministeriets cirkulære af 28. august 1981, ikke må ske nyudlæg af sommerhusområder, Etablering af et ferie- og kursuscenter af den pågældende art skønnes at være i o- verensstemmelse med regionplanretningslinie 2.2.3, hvorefter det for allerede udlagte, men endnu ikke udnyttede områder, skal vurderes, om det gennem anvendelse af tætte bebyggelsesformer, eventuelt gennem ændret anvendelse, er muligt at opnå en mere hensigtsmæssig udnyttelse af arealerne samt forbedre adgangsforholdene til kysten eller andre områder, der er attraktive til fritidsanvendelse. I vurderingsgrundlaget skal indgå en bedømmelse af konsekvenserne for omgivelserne, herunder de trafikale og servicemæssige konsekvenser. Af regionplanens redegørelse hertil fremgår, at en forudsætning for ændring af arealanvendelsen er, at en væsentlig del af området friholdes til gavn for offentligheden. Der etableres i området skønsmæssigt 22 ferieboliger. Efter de bestemmelser om grundstørrelse, der er fastsat i kommuneplanen, vil der kunne opføres 11 sommerhuse - altså en fortætning, der vil fragå regionplanrammen for sommerhuse i Hals kommune. 2..

19 - 2 - Område B overskrider strandbyggelinien med ca. 20 m, og størstedelen af centerbebyggelsen ligger søværts denne linie. Endvidere åbnes der mulighed for blandt andet beplantning, belægning og terrænregulering i det område, der er omfattet af strandbeskyttelseslinien. Dette er i strid med naturfredningslovens S 46, stk. 1. IfØlge friamtsregulativ nr. 5 for Nordjyllands amtskommune er amtsrådet dispensationsmyndighed og kan, hvor ganske særlige forhold foreligger, gøre undtagelse fra forbudet mod bebyggelse, beplantning, hegning og udstykning m.v. Forbudet kan kun fraviges, såfremt alle medlemmer af amtsrådets udvalg for teknik og miljø er enige herom. Der synes ikke her at foreligge ganske særlige forhold. Den foreslåede campingplads omfatter ca m2 til skønsmæssigt enheder, der i givet fald vil fragå regionplanrammen for campingpladsenheder i Hals kommune. Det fremgår ikke af lokalplanforslaget, at etablering af campingplads kræver tilladelse fra amtsrådet efter campingreglementet. Med venlig hilsen udvalgsformand

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

LOKALPLAN 2.12 Klitmøller

LOKALPLAN 2.12 Klitmøller ^P LOKALPLAN 2.12 Klitmøller Sommerhusområde ved Kræn Tækkersvej Januar 1991. Fremlagt til offentlig debat i perioden 10.10. - 5.12.1990 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse for lokalplanen Lokalplanområdets

Læs mere

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91 l LOKALPLAN NR. 1.11 1991 THYHOLM KOMMUNE 7/91 THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.11 for et boligområde i den sydøstlige udkant af Hvidbjerg by INDHOLD: side Redegørelse for lokalplanens forhold til den øvrige

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 7.19. November 1996. For udstykning af 3 sommerhusgrunde på Søndergade

HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 7.19. November 1996. For udstykning af 3 sommerhusgrunde på Søndergade HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 7.19 November 1996 For udstykning af 3 sommerhusgrunde på Søndergade INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan 7.1 9 Side LOKALPLAN NR. 7.19 1 Lokalplanens formål 2 Lokalplanens område og

Læs mere

Redegørelse til lokalplan nr. h.2.1. for et område til sommerhusbebyggelse.

Redegørelse til lokalplan nr. h.2.1. for et område til sommerhusbebyggelse. Redegørelse til lokalplan nr. h.2.1. for et område til sommerhusbebyggelse. Lokalplanen baggrund og område. Lokalplanen er udarbejdet for at fastlægge/sikre området til sommerhusbebyggelse. Området, som

Læs mere

Lokalplan nr. 70 og kommuneplantillæg nr. 4. for en campingplads og ferielejligheder i Gedser

Lokalplan nr. 70 og kommuneplantillæg nr. 4. for en campingplads og ferielejligheder i Gedser Lokalplan nr. 70 og kommuneplantillæg nr. 4 for en campingplads og ferielejligheder i Gedser 1 Gedser Indledning... 3 Beskrivelse af lokalplanområdet... 3 Baggrunden for lokalplanens tilvejebringelse...

Læs mere

Anmelder: Mtr. nr. 54 c. 54 d. Hals Kommune Borgergade 39 9362 Gandrup. Hou by, Hals. Tlf. 99.549999. HALS KOMMUNE d- LOKALPLAN NR. 6.13.

Anmelder: Mtr. nr. 54 c. 54 d. Hals Kommune Borgergade 39 9362 Gandrup. Hou by, Hals. Tlf. 99.549999. HALS KOMMUNE d- LOKALPLAN NR. 6.13. Mtr. nr. 54 c Hou by, Hals 54 d Anmelder: Hals Kommune Borgergade 39 9362 Gandrup Tlf. 99.549999 HALS KOMMUNE d- LOKALPLAN NR. 6.13 r-- rn JANUAR 1994 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 6.13 1. 2. 3. 4.

Læs mere

Lokalplan nr. 5.28 Område til boligformål, Hals HALS

Lokalplan nr. 5.28 Område til boligformål, Hals HALS Lokalplan nr. 5.28 Område til boligformål, Hals HALS Lokalplanområdets beliggenhed i Hals HALS KOMMUNE JUNI 2000 INDHOLD HVAD ER EN LOKALPLAN?...II LÆSEVEJLEDNING...II REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANENS BAGGRUND...

Læs mere

Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej

Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej SKOVSGÅRSVEJ BRENELSIG Fremlagt fra den 10.11.2004 til den 05.01.2005 Endelig vedtaget den 02.02.2005 Hals Kommune :: 7.25 http://www.halskom.dk/dk/planer_visioner/find_planen/lokalplaner/725.htm?mode=...

Læs mere

I NDHOLD 2. 2. 2. 3. 5. 5. 5. 5. 5. 6. fra B. andre myndigheder. Kort over lokalpianområdet 6. 7.~ 7. b. Eventuelle tilladelser eller dispensationer

I NDHOLD 2. 2. 2. 3. 5. 5. 5. 5. 5. 6. fra B. andre myndigheder. Kort over lokalpianområdet 6. 7.~ 7. b. Eventuelle tilladelser eller dispensationer I NDHOLD Området for lokaiplanen side 1. Nuværende forhold Indhold af lokalpl~nen Lokalplanens forhold til anden planlægning for området Lokalpianens retsvirkninger Afsnit 1. Lokalpianens formål 2. Område

Læs mere

Lokalplan nr. 3.20 Område til offentlige formål v. Bredgade, Gandrup; beskyttede boliger og institution

Lokalplan nr. 3.20 Område til offentlige formål v. Bredgade, Gandrup; beskyttede boliger og institution Lokalplan nr. 3.20 Område til offentlige formål v. Bredgade, Gandrup; beskyttede boliger og institution Fremlagt fra den 02.01.2003 til den 27.02.2003. Endelig godkendt den 26.03.2003 HVAD ER EN LOKALPLAN?

Læs mere

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Ærø Kommune Lokalplan 9-23 Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en række retningslinier for,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del af område

Læs mere

T LOKALPLAN NR. 10 i Herlev kommune.

T LOKALPLAN NR. 10 i Herlev kommune. T. 22.10 LOKALPLAN NR. 10 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 10 vedrører at ubebygget område øst for Tornerosevej og fastlægger, at området kun må anvendes til boligformål, og at bebyggelsen

Læs mere

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området *

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Lokalplan nr. 94 for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Formålet med lokalplanen * Lokalplanens indhold * Lokalplanens

Læs mere

2.2 Med kommunalbestyrelsens offentlige bekendtgørelse af den vedtagne lokalplan, overføres matr.nr. 11 ea, 11 hr,11 hp

2.2 Med kommunalbestyrelsens offentlige bekendtgørelse af den vedtagne lokalplan, overføres matr.nr. 11 ea, 11 hr,11 hp HOLMSLAND KOMMUNE Lokalplan nr. 2o omfattende offentlig område 2D.ol i Hvide Sande syd. I henhold til kommuneplanloven (miljøministeriets bekendtgørelse nr. 734 af 21. december 1982) fastsættes herved

Læs mere

Lokalplan nr. 5.30 Område til Ferieog Fritidsformål

Lokalplan nr. 5.30 Område til Ferieog Fritidsformål Lokalplan nr. 5.30 Område til Ferieog Fritidsformål v. Strandvejshotellet, Hals HALS KOMMUNE SEP. 2000 ν SKOVSGÅRDSVEJ STRANDVEJEN DEGNELODDEN SKOLESTIEN 2 6 3 3 0 2 4 14 16 1 4 33 35 26 2 1 3 18 5 7 7

Læs mere

HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR:7.16 DECEMBER 1993. Hals Kommune. Matr. nr. 49 k Hals by, Hals. Anmelder : Borgergade 39. 9362 Gandrup Tlf. 99.

HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR:7.16 DECEMBER 1993. Hals Kommune. Matr. nr. 49 k Hals by, Hals. Anmelder : Borgergade 39. 9362 Gandrup Tlf. 99. . - Matr. nr. 49 k Hals by, Hals Anmelder : Hals Kommune Borgergade 39 9362 Gandrup Tlf. 99.549999 =.- -. J-895871,-...: ~.~.. :. r..,... ~ HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR:7.16 DECEMBER 1993 I INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

LOKALPLAN NR. 31 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 31 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 31 HARBOØRE BY Sekundær bymidte FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune Detailhandel og tankanlæg mellem Lemvigvej og Harboøre Hallen. Indholdsfortegnelse: Side 1. REDEGØRELSE 1.1 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by.

Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by. Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by. ÆRØSKØBING KOMMUNE 1 Indhold Redegørelse side 3 Tillæg til kommuneplan 5 Lokalplan 7 Formål 8 Område og zonestatus 8 Områdets anvendelse 8 Udstykninger

Læs mere

Silkeborg Kommune. Del af Hesselhusområdet LOKALPLAN 61.01

Silkeborg Kommune. Del af Hesselhusområdet LOKALPLAN 61.01 Silkeborg Kommune Del af Hesselhusområdet LOKALPLAN 61.01 Matr. nr. 3 b m.fl. Tollund, Abiidskov og Hesselhus, Funder sogn Stpl. 25,- kr. Akt :Skab! nr. % 19250 Silkeborg kommune Anmelder : Stadsingenisren

Læs mere

~ o REBILD BY SKØRPING KOMMUNE REDEGØRELSE OG NR. 5.1.2. LOKALPLAN CAMPINGPLADS REBILDVE.J/0RNEB.JERGVE.J

~ o REBILD BY SKØRPING KOMMUNE REDEGØRELSE OG NR. 5.1.2. LOKALPLAN CAMPINGPLADS REBILDVE.J/0RNEB.JERGVE.J REDEGØRELSE OG LOKALPLAN NR. 5.1.2. OFFENTLIGE CAMPINGPLADS FORMAL! SKØRPING KOMI\HI!"j SERVICEFORVALTNINGEN ifikfi Skørpingvej 7. 9575 Terndrup Telefon 98 33 52 22 ~ o REBILDVE.J/0RNEB.JERGVE.J REBILD

Læs mere

LOKALPLAN 11-002 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1982

LOKALPLAN 11-002 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1982 E LOKALPLAN 11-002 PLEJEHJEM, VEJGÅRD AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1982 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Side Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens indhold Lokalplanens forhold til

Læs mere

For Uvelse rensningsanlæg (kort over området, som planen vedrører)

For Uvelse rensningsanlæg (kort over området, som planen vedrører) Lokalplan nr. 34 For Uvelse rensningsanlæg (kort over området, som planen vedrører) LOKALPLANEN OMFATTER: a) Redegørelse for lokalplanens indhold og forhold til anden planlægning. b) Lokalplanens retsvirkninger.

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE FREMLAGT FRA DEN 4. DECEMBER 2002 TIL DEN 12. FEBRUAR 2003. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 9. APRIL 2003. Forord til lokalplanforslaget Thyholm Kommunes

Læs mere

LOKALPLAN NR. 12. ENDELIG VEDTAGET l BYRÅDET D. 6. SEPT LSTYKKE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 12. ENDELIG VEDTAGET l BYRÅDET D. 6. SEPT LSTYKKE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 12 ENDELIG VEDTAGET l BYRÅDET D. 6. SEPT. 1978 8LSTYKKE KOMMUNE ØLSTYKKE KOMMUNE Lokalplan nr. 12 for et område beliggende syd for Frederikssundsvej (landevej nr. 522) og vest for Ring Syd,

Læs mere

HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6.05

HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6.05 HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6.05 HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6.05 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN side 1. Lokalplanens formål... 1 2. Område og zonestatus... 1. 2 3. Område A's anvendelse... 2 4. Område B's

Læs mere

LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ AVNSLEV VED

LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ AVNSLEV VED LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ I AVNSLEV VED NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1987 I NDHOLDS FORTEGNELSE Indledning Lokaiplanens indhold 2 Forholdet til anden planlægning 3 Lokalplanens

Læs mere

ØRB 4 K KOMMUNE LOKALPLAN NR. 8.5 FRØRUP

ØRB 4 K KOMMUNE LOKALPLAN NR. 8.5 FRØRUP ØRB 4 K KOMMUNE LOKALPLAN NR. 8.5 FRØRUP INDHOLDET AF LOKALPLANFORSLAGET Kommunalbestyrelsen ønsker gennem nærværende lokalpian at fastlægge retningslinier for udvidelse af eksisterende håndværkerområde

Læs mere

LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ

LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del

Læs mere

Wilhelminelyst GRENAA KOMMUNE FOR ET OMRÅDE TIL CAMPINGPLADS PÅ ANHOLT

Wilhelminelyst GRENAA KOMMUNE FOR ET OMRÅDE TIL CAMPINGPLADS PÅ ANHOLT Wilhelminelyst GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR.72 FOR ET OMRÅDE TIL CAMPINGPLADS PÅ ANHOLT o GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR. 72 Lokalplan for et område til campingplads på Anholt. l jss J E2 *S ' ' : ' -"^ 2J

Læs mere

Videbæk i februar J.nr IMR.7-TILLÆG IMR.1. VED FASAIMVEJ l VIDEBÆK TEKNISK FORVALTNING. Videbæk kommune Tlf. (o7)

Videbæk i februar J.nr IMR.7-TILLÆG IMR.1. VED FASAIMVEJ l VIDEBÆK TEKNISK FORVALTNING. Videbæk kommune Tlf. (o7) Videbæk i februar 1984. J.nr. 27-11-7-1. IMR.7-TILLÆG IMR.1 VED FASAIMVEJ l VIDEBÆK TEKNISK FORVALTNING Videbæk kommune Tlf. (o7) 17 15 66. VIDEBÆK KOMMUNE Tillæg nr. 16 til 15-rammer for Videbæk kommune.

Læs mere

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø I Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej Lokalplan 81B Ældrecentret i Hvalsø Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de

Læs mere

LOKALPLAN NR. 7.20. For ferieboliger pa Torndalstrand nr. 29 syd for Hou

LOKALPLAN NR. 7.20. For ferieboliger pa Torndalstrand nr. 29 syd for Hou LOKALPLAN NR. 7.20 For ferieboliger pa Torndalstrand nr. 29 syd for Hou HALS KOMMUNE Teknisk Forvaltning September 1997 VEJLEDNING HVAD ER EN LOKALPLAN. En lokalplan er en plan for et mindre område i kommunen.

Læs mere

KOMMUNE VISSENBJERG C 3-1 LOKALPLAN OMRÅDE TIL HOTEL M.V.

KOMMUNE VISSENBJERG C 3-1 LOKALPLAN OMRÅDE TIL HOTEL M.V. VISSENBJERG KOMMUNE LOKALPLAN FOR C 3-1 ET OMRÅDE TIL HOTEL M.V. I VISSENBJERG Anmelder: Hübbe & Thorlacius Landinspektørfirma Hunderupvej 71, 5230 Odense M STEMPt~MÆRKE J nr 512/87 KBN/mt ~ ~?~ ~t F~~t~

Læs mere

Frederiksværk Kommune. Lokalplan for Ølsted Skole. Marts Frederiksværk Kommune

Frederiksværk Kommune. Lokalplan for Ølsted Skole. Marts Frederiksværk Kommune Frederiksværk Kommune Lokalplan 07.9 for Ølsted Skole Marts 1981 Frederiksværk Kommune FREDERIKSVÆRK KOMMUNE Lokalplan 07.9. Udvidelse og ombygning af Ølsted skole. Udarbejdet af bygningsforvaltningen

Læs mere

LOKALPLAN NR. 32 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 32 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 32 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 32 vedrører et ubebygget område mellem Klausdalsbrovej og Sennepshaven vest for vandtårnet og fastlægger den bebyggelsesplan, bebyggelsen

Læs mere

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge Lokalplan nr. 1.42.B Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge 28.11.2001 Lokalplan - Skævinge side 1 Skævinge Kommune lokalplan nr. 1.42.B Boligområde Føllegardsvej matr.nr. 16-+ 16 Skævinge By, Skævinge

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod.

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. LOKALPLAN NR. 080503 for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. En lokalplan er en fysisk plan,

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE

LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE i henhold til lov om planlægning (lov nr. 383 af 14. juni 1993) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 stk. l nævnte område. HOLMSLAND KOMMUNE

Læs mere

LOKALPLANENS REDEGØRELSE: forhold til anden planlægning... A.

LOKALPLANENS REDEGØRELSE: forhold til anden planlægning... A. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-13 Lokalplan for et område til erhvervsformål, beliggende ved Herlev Mark i Hårlev. Svend Andersen Plastic Industri R/S er beliggende på en del af arealet. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole

LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole KØGE KOMMUNE 1979 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 1-04 FRITIDSHJEM VED ØLBY SKOLE REDEGØRELSE FOR LOKALPLANFORSLAG LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING Regionsplanens

Læs mere

LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS AFDELING NOV 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE ------------------------------ Redegørelse Lokalplanens Lokalplanens baggrund og område indhold

Læs mere

OTTERUP KOMMUNE. LOKALPLAN S2b 02. Sommerhusområde ved Hasmark Strand

OTTERUP KOMMUNE. LOKALPLAN S2b 02. Sommerhusområde ved Hasmark Strand OTTERUP KOMMUNE LOKALPLAN S2b 02 Sommerhusområde ved Hasmark Strand Januar 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLANENS BAGGRUND... 2 HVORFOR LOKALPLAN?... 2 HVAD ER EN LOKALPLAN?... 2 FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING...

Læs mere

Lokalplan F.7.6. for boligformål på Tørvevej 5 i Fensmark

Lokalplan F.7.6. for boligformål på Tørvevej 5 i Fensmark Lokalplan F.7.6 for boligformål på Tørvevej 5 i Fensmark Om lokalplaner: Udarbejdelse af lokalplaner Bestemmelser om lokalplaner findes i lov om planlægning. Byrådet har ifølge loven ansvaret for, at der

Læs mere

LOKALPLAN NR for et erhvervsområde, Schaumburgvej 3-5 HOLSTEBRO KOMMUNE

LOKALPLAN NR for et erhvervsområde, Schaumburgvej 3-5 HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 207 for et erhvervsområde, Schaumburgvej 3-5 HOLSTEBRO KOMMUNE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 207 FOR ET ERHVERVSOMUDE OMFATTENDE SCHAUMBURGVEJ 3-5 INDHOLDSFORTEGNELSE: S 20-RedegØrelse

Læs mere

Lokalplan nr. 34. for feriecentret / den alternative ferieboligbebyggelse "Digeparken"

Lokalplan nr. 34. for feriecentret / den alternative ferieboligbebyggelse Digeparken Lokalplan nr. 34 for feriecentret / den alternative ferieboligbebyggelse "Digeparken" Indledning...3 Lokalplan nr. 34....3 Baggrunden for udarbejdelse af lokalplanen...3 Lokalplanens indhold...3 Anvendelse...3

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

Lokalplan nr. 27. Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by. Ikast Kommune

Lokalplan nr. 27. Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by. Ikast Kommune Lokalplan nr. 27 Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by Ikast Kommune Forslag: Teknisk udvalg: 24/9-1984. Byrådet : 9/lo-1984. Endelig: Teknisk udvalg: 28.1.1985 Byrådet : 12.2.1985 LOKALPLAN NR.

Læs mere

Tilladelse fra andre myndigheder SKIVE KOMMUNE.

Tilladelse fra andre myndigheder SKIVE KOMMUNE. SKIVE KOMMUNE. Indholdsforteqnelse: Indledning Hvad er en lokalplan Lokalplanens indhold Forholdet til den Øvrige planlægning Lokalplanens retsvirkninger Oversigtskort side 1 - - - - - 1 1 1 2 3 Lokalplanbestemmelser

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

LOKALPLAN Nr.14. 04 for et areal i Mosede Greve kommune

LOKALPLAN Nr.14. 04 for et areal i Mosede Greve kommune LOKALPLAN Nr.14. 04 for et areal i Mosede Greve kommune transformeranlæg Mosedegård & vejmaterielplads Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser

Læs mere

Ørhage. Lokalplan 2.17 Klitmøller/ Nordsø Camping HANSTHOLM KOMMUNE, BÅDSGÅRDSVEJ 2, 7730 HANSTHOLM

Ørhage. Lokalplan 2.17 Klitmøller/ Nordsø Camping HANSTHOLM KOMMUNE, BÅDSGÅRDSVEJ 2, 7730 HANSTHOLM Ørhage Lokalplan 2.17 Klitmøller/ Nordsø Camping HANSTHOLM KOMMUNE, BÅDSGÅRDSVEJ 2, 7730 HANSTHOLM Indhold Redegørelse for lokalplanen Baggrund for lokalplanen Lx)kalplanområdet Lokalplanens indhold Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Slangerup kommune LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Redegørelse for lokalplanens baggrund og indhold Redegørelse for lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN. nr.37 RINGE KOMMUNE. område til BOLI GFORMAL ve.d SVINGET RINGE

LOKALPLAN. nr.37 RINGE KOMMUNE. område til BOLI GFORMAL ve.d SVINGET RINGE LOKALPLAN nr.37 område til BOLI GFORMAL ve.d SVINGET RINGE RINGE KOMMUNE RINGE KOMMUNE.. LOKALPLAN NR. 37 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokaiplanens redegørel ser Beskrivelse af lokalpianens indhold Bilag A Lokalpianens

Læs mere

LOKALPLAN Institutioner i Holmebækcentret

LOKALPLAN Institutioner i Holmebækcentret LOKALPLAN 5-04.2.1 Institutioner i Holmebækcentret KØGE KOMMUNE 1979 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 5-04.2.1 INSTITUTIONER I HOLMEBÆKCENTRET, (TILLÆG TIL LOKALPLAN 5-04.2) REDEGØRELSE LOKALPLANENS FORHOLD TIL

Læs mere

LOKALPLAN 3-05 Omsorgscenter Møllebo

LOKALPLAN 3-05 Omsorgscenter Møllebo LOKALPLAN 3-05 Omsorgscenter Møllebo KØGE KOMMUNE 1978 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 3-05 OMSORGSCENTER MØLLEBO REDEGØRELSE LOKALPLANENS FORHOLD TIL ØVRIG PLANLÆGNING FOR OMRÅDET Områdets be liggenhed Dispositionsplanen

Læs mere

Lokalplan nr. 6. Beskyttede boliger Brønsholmsdalsparken. Vedtagelsesdato: 15. marts Ikrafttrædelsesdato: 7. juni 1978.

Lokalplan nr. 6. Beskyttede boliger Brønsholmsdalsparken. Vedtagelsesdato: 15. marts Ikrafttrædelsesdato: 7. juni 1978. Lokalplan nr. 6 Beskyttede boliger Brønsholmsdalsparken Teknik & Miljø Vedtagelsesdato: 15. marts 1978 Ikrafttrædelsesdato: 7. juni 1978 \ x ' / BESKYTTEDE BOLIGER BRØNSHOLMSDALSPARKEN

Læs mere

KOMMUNE LOKALPLAN NR. 01.044 D. 25. JUN11986 STEMPELMÆRKE

KOMMUNE LOKALPLAN NR. 01.044 D. 25. JUN11986 STEMPELMÆRKE Matr. nr. 266 c. og del af 266 b Ringkøbing bygrunde, 2 fi, del af 2 fk, del af 30 as og del af 2 am, Ringkøbing markjorder, samt Lle_parc ller,_ dor ter_den A2. marts \nmelder: Advokat H. Thorninger Herningvej

Læs mere

Lokalplan nr. 6.20 "Område til ferieog fritidsformål, Hou "

Lokalplan nr. 6.20 Område til ferieog fritidsformål, Hou Lokalplan nr. 6.20 "Område til ferieog fritidsformål, Hou " HALS KOMMUNE JUNI 2000 INDHOLD HVAD ER EN LOKALPLAN?...II LÆSEVEJLEDNING... II REDEGQIRELSE... 3 LOKALPLANENS BAGGRUND... 3 LOKALPLANENS INDHOLD...

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT G TILLÆG NR, GLOSTRUP KOMMUNE

BYPLANVEDTÆGT G TILLÆG NR, GLOSTRUP KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT G 13 TILLÆG NR, 4 GLOSTRUP KOMMUNE ET OMRÅDE MELLEM HOVEDVEJEN OG DALVANGSVEJ, LOKALPLAN GL 13.4 - TILLÆG NR. HOVEDVEJEN OG DALVANGSVEJ. 4 TIL BYPLANVEDTÆGT G 13 - FOR ET OMRÅDE MELLEM INDHOLDSFORTEGNELSE:

Læs mere

Lokalplan Ishøj Varmeværk

Lokalplan Ishøj Varmeværk Lokalplan 1.14 Ishøj Varmeværk Ishøj Kommune Ishøj kommune - Lokalplan 1.14 Lokalplanens indhold Lokalplanen fastsætter bestemmelser for områdets anvendelse til offentlige formål. Området opdeles i to

Læs mere

LOKALPLAN Handelsskole

LOKALPLAN Handelsskole LOKALPLAN 1-05.1 Handelsskole KØGE KOMMUNE 1980 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 1-05.1 HANDELSSKOLE, (TILLÆG TIL RAMMEPLAN 1-05) REDEGØRELSE LOKALPLANENS BAGGRUND -lokalplan for skolernes område Handelsskolen

Læs mere

Lokalplanen fastlægger hovedretninger for områdets anvendelse. REDEGØRELSE FOR FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING

Lokalplanen fastlægger hovedretninger for områdets anvendelse. REDEGØRELSE FOR FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 9-9208 Spang Nord bådebroer BESKRIVELSE AF FORSLAGET Lokalplanen omfatter et areal på ca. 3.800 m 2 beliggende på en del af pynten ved Spang Nor i Ulkebøl. Området er beliggende

Læs mere

LOKALPLAN 11. For et område ved den nordlige del af Caroline Amalie Vej. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 11. For et område ved den nordlige del af Caroline Amalie Vej. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 11 For et område ved den nordlige del af Caroline Amalie Vej Lyngby-Taarbæk Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Baggrunden for lokalplanen 1 Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

LOKALPLAN NR for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE

LOKALPLAN NR for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 125202 for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan En lokalplan er en fysisk plan, som i mere eller mindre detaljeret omfang fastlægger placeringen og udformningen

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan Boldfælleden ved stranden

Lokalplan Boldfælleden ved stranden Lokalplan 1.10 Boldfælleden ved stranden Ishøj Kommune 2003 ISHØJ KOMMUNE - LOKALPLAN 110 Lokalplanens indhold Lokalplanen, der omfatter arealet begrænset af Ishøj Strandvej mod nord, Store Vejleå og kommunegrænsen

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26 OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY Aabybro kommune Lokalplan nr. 1.26. Offentligt skoleområde i Aabybro by, Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning...

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense.

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 13 FOR OMRÅDER I BOVENSE REDEGØRELSE: LOKALPLANENS BAGGRUND. Lokalplanen er foranlediget af ønsket om at sikre en beskeden

Læs mere

KOMMUNE LØKKEN -VRA LOKALPLAN NR. 4.8.3.1. FQR ET OMRÅDE 1 FURREBY TIL CAM- PINGPLADS OG OFFENTLIGT FQRIMÅL.

KOMMUNE LØKKEN -VRA LOKALPLAN NR. 4.8.3.1. FQR ET OMRÅDE 1 FURREBY TIL CAM- PINGPLADS OG OFFENTLIGT FQRIMÅL. LØKKEN -VRA KOMMUNE LOKALPLAN NR. 4.8.3.1. FQR ET OMRÅDE 1 FURREBY TIL CAM- PINGPLADS OG OFFENTLIGT FQRIMÅL. LØKKEN-VRÅ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 4.8.3.1 Lokalplan for et omrade nord for Løkken til campingplads

Læs mere

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 LOKALPLAN NR. 6-06 Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6-06

Læs mere

T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13. Herlev kommune.

T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13. Herlev kommune. T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 13 vedrører en grund ved Violinvej syd for Herlev station og fastlægger, at området kun må anvendes til offentlige formål

Læs mere

Lokalplan nr. 74. for et område mellem Fuglebakkevej og Duevej (Skolen på Duevej)

Lokalplan nr. 74. for et område mellem Fuglebakkevej og Duevej (Skolen på Duevej) Lokalplan nr. 74 for et område mellem Fuglebakkevej og Duevej (Skolen på Duevej) Oktober 1991 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at udlægge området (Skolen på Duevej) til undervisningsformål

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT G 13 KOMMUNE TILLÆG NR. 2 GLOSTRUP ET OMUDE VEST FOR PAUL BERGSØES VEJ MELLEM DALVANGSVEJ OG HOVEDVEJEN,

BYPLANVEDTÆGT G 13 KOMMUNE TILLÆG NR. 2 GLOSTRUP ET OMUDE VEST FOR PAUL BERGSØES VEJ MELLEM DALVANGSVEJ OG HOVEDVEJEN, BYPLANVEDTÆGT G 13 TILLÆG NR. 2 GLOSTRUP KOMMUNE ET OMUDE VEST FOR PAUL BERGSØES VEJ MELLEM DALVANGSVEJ OG HOVEDVEJEN, TILLÆG NR. 2 TIL BYPLANVEDTÆGT G 13 FOR ET OMRÅDE VEST FOR PAUL BERGSØES VEJ MELLEM

Læs mere

NR. 54. FOR ET BOLIGOMRÅDE VED ALGADE OG ØRNHØJVEJ l GRØNBJERG. VIDEBÆK l JANUAR J. NR Rev. i januar 1990.

NR. 54. FOR ET BOLIGOMRÅDE VED ALGADE OG ØRNHØJVEJ l GRØNBJERG. VIDEBÆK l JANUAR J. NR Rev. i januar 1990. VIDEBÆK l JANUAR 1989. J. NR. 27-11-54 Rev. i januar 1990. NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED ALGADE OG ØRNHØJVEJ l GRØNBJERG. TEKNISK FORVALTNING VIDEBÆK KOMMUNE TLF. 07 17 15 66. VIDEBÆK KOMMUNE Lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN NR. 102 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED STAVSHEDEVEJEN 10

LOKALPLAN NR. 102 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED STAVSHEDEVEJEN 10 LOKALPLAN NR. 102 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED STAVSHEDEVEJEN 10 Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en

Læs mere

For at sikre de nødvendige arealer til. Lokalplan nr for et område til offentlige formål ved Årøsund. ved Skomagervej beliggende i det

For at sikre de nødvendige arealer til. Lokalplan nr for et område til offentlige formål ved Årøsund. ved Skomagervej beliggende i det I N D L E D N I N G Lokalplan nr. 17.36-1 for et område til offentlige formål ved Årøsund. Som led i den kommunale spildevandsrensning har byrådet til hensigt at lade opføre et renseanlæg ved Årøsund.

Læs mere

LOKALPLAN 3-01 Lystbådehavnen

LOKALPLAN 3-01 Lystbådehavnen LOKALPLAN 3-01 Lystbådehavnen KØGE KOMMUNE 1978 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 3-01 LYSTBÅDEHAVN REDEGØRELSE LOKALPLANENS FORHOLD TIL ØVRIG PLANLÆGNING FOR OMRÅDET Områdets beliggenhed Nærværende lokalplan 3-01

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 2/58. Boligområde ved Centrumsgaden/Hærvejen i Bov 1984

BOV KOMMUNE. Lokalplan 2/58. Boligområde ved Centrumsgaden/Hærvejen i Bov 1984 BOV KOMMUNE Lokalplan 2/58 Boligområde ved Centrumsgaden/Hærvejen i Bov 1984 BOV KOMMUNE TILLADELSE BOV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2/58 BOV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2/58 LOKALPLAN FOR ET BOLIGOMRADE VED CENTRUMGADEN

Læs mere

Lokalplan 2.1. For et villaområde i Snertinge. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: L20100

Lokalplan 2.1. For et villaområde i Snertinge. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: L20100 Lokalplan 2.1 For et villaområde i Snertinge Bjergsted Kommune Offentlig bekendtgørelse: 03.10.1978 3011501L20100 Bjergsted kommune Lokalplan nr. 2.1. for et villaområde i Snertinge by Tillæg til partiel

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN N R. 5.03 WT/.AV

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN N R. 5.03 WT/.AV AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN N R. 5.03 WT/.AV Aabybro kommune Lokalplan nr. 5.03 Område til tæt-lav boligbebyggelse ved Kj6bmandstoften i Birkelse by. Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/48. Offentlige formål ved Haraldsdalvej i Padborg Padborg Fjernvarme

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/48. Offentlige formål ved Haraldsdalvej i Padborg Padborg Fjernvarme BOV KOMMUNE Lokalplan 1/48 Offentlige formål ved Haraldsdalvej i Padborg Padborg Fjernvarme 1980 TIL TJENSTLIG BRUG VED BOV KOMMUNE *"" SÆRTRYK MED GEODÆTISK INSTITUTS TILLADELSE A. 400/76 BOV KOMMUNE

Læs mere

LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988

LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988 I LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988 I REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Baggrund Nærværende lokalplan er udarbejdet på baggrund af Boligselskabet Limfjorden s aktuelle planer om at opføre ca. 50

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 134 For et område til erhvervsformål ved Højvangsvej i Hadbjerg August 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk

Læs mere

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer.

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer. Lokalplan nr. 14.2. For et boligområde i Uvelse (Lystrupgård) REDEGØRELSE Lokalplanens formål: Det er lokalplanens formål i overensstemmelse med kommuneplanen at fastlægge retningslinier for en bebyggelsesog

Læs mere

LOKALPLAN' NR. 034 FOR ET OMRÅDE TIL OFFENTLIGT FORMÅL (KIRKE OG KIRKEGÅRD) I HØJVANGEN LOKALPLANOMRÅDE

LOKALPLAN' NR. 034 FOR ET OMRÅDE TIL OFFENTLIGT FORMÅL (KIRKE OG KIRKEGÅRD) I HØJVANGEN LOKALPLANOMRÅDE LOKALPLAN' NR. 034 FOR ET OMRÅDE TL OFFENTLGT FORMÅL (KRKE OG KRKEGÅRD) HØJVANGEN LOKALPLANOMRÅDE SKANDERBORG KOMMUNE 1985 NDHOLDSFORTEGNELSE SDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 3-26 Antennemast ved Lystbådehavnen

LOKALPLAN 3-26 Antennemast ved Lystbådehavnen LOKALPLAN 3-26 Antennemast ved Lystbådehavnen KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 3-26 ANTENNEMAST VED LYSTBÅDEHAVNEN INDHOLD REDEGØRELSE: Baggrund... s 1 Formal... 1 Indhold... 2 Forhold til anden planlægning...

Læs mere

LOKALPLAN NR. 2 i Herlev kommune.

LOKALPLAN NR. 2 i Herlev kommune. LOKALPLAN NR. 2 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 2 vedrørende et stort set ubebygget område øst for Højsletten og fastlægger, at området kun må anvendes til boligformål, og at bebyggelsen

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-9705 for et boligområde ved Dybbølsten BESKRIVELSE AF FORSLAGET En privat andelsboligforening har søgt om opførelse af andelsboliger på en grund ved Dybbølsten på hjørnet

Læs mere

LOKALPLAN RIR 25. FOR ET SOFlMERHUSQMRADE VED LENDRUP STRAND

LOKALPLAN RIR 25. FOR ET SOFlMERHUSQMRADE VED LENDRUP STRAND LOKALPLAN RIR 25 FOR ET SOFlMERHUSQMRADE VED LENDRUP STRAND LOKALPLAN NR. 25 for et sommerhusområde ved Lendrup strand. I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975) fastsættes herved følgende

Læs mere

VIDEBÆK I APRIL 1991 j.nr Rev. i oktober NR. 58 FOR ET OMRÅDE VED DET GAMLE MEJERI l BARDE

VIDEBÆK I APRIL 1991 j.nr Rev. i oktober NR. 58 FOR ET OMRÅDE VED DET GAMLE MEJERI l BARDE VIDEBÆK I APRIL 1991 j.nr. 27-11-58 Rev. i oktober 1991. NR. 58 FOR ET OMRÅDE VED DET GAMLE MEJERI l BARDE VIDEBÆK KOMMUNE Tillæg nr. 9 til Videbæk Kommuneplan. Lokalplan nr, 58 for et område ved det gamle

Læs mere

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 182 For et område ved Petersborgvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN NR. LE L12.07

LOKALPLAN NR. LE L12.07 LOKALPLAN NR. LE L12.07 / 42.07 UDVIDELSE AF ERHVERVSOMRÅDE I LANGÅ ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 1994 1 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. LE 42.07 ØRBÆK KOMMUNE LOKALPLANENS REDEGØRELSER Side. Lokaiplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR FOR ET BOLIGOMRÅDE I STRØBY BY Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Va11ø kommune, maj 1991 Kortet på forsiden er trykt

LOKALPLAN NR FOR ET BOLIGOMRÅDE I STRØBY BY Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Va11ø kommune, maj 1991 Kortet på forsiden er trykt LOKALPLAN NR. 4-02 - FOR ET BOLIGOMRÅDE I STRØBY BY Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Va11ø kommune, maj 1991 Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A. 894/70). VALLØ

Læs mere