HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR April 88 FERIE- OG KURSUSCENTER FOR DØVBLINDE NORD FOR HOU BY

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 7.10. April 88 FERIE- OG KURSUSCENTER FOR DØVBLINDE NORD FOR HOU BY"

Transkript

1 HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR FERIE- OG KURSUSCENTER FOR DØVBLINDE NORD FOR HOU BY April 88

2 HALS KOMMUNE Lokalplan nr for Dansk DØvblinde-forenings ferie- og kursuscenter nord for H.ou by. INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN Side 1.0 Lokalplanens formål Lokalplanens område Områdets anvendelse Vej- og stiforhold Bebyggelsens omfang og placering Bebyggelsens ydre fremtræden Ubebyggede arealer Forudsætninger for at tage ny bebyggelse i brug Tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder... 4 Vedtagelsespåtegning... 5 Bilag 1, kortudsnit 1:2.000 Bilag 2, kortudsnit 1:l.OOO REDEGØRELSE Side Lokalplanens omfang og placering... 1 Lokalplanens indhold... 2 Lokalplanens forhold til anden planlægning... 2 Tekniske anlæg... 3 Lokalplanens retsvirkninger... 4

3 HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 7.10

4 LOKALPLAN S.1 L - u7 HALS KOMMUNE Lokalplan nr for Dansk DØvblinde-forenings ferie- og kursuscenter nord for Hou by. I henhold til kommuneplanloven (1ovbekendtgØrelse nr.391 af 22.juli 1985) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i stk. 2.1 nævnte område. STEM PE LMÆ RKE.- i I. *.t.j KUN GYLD!GT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORET'S KASSEKONTROLAPPARAT 1. O LOKALPLANENS FORMAL 1.1 Formålet med lokalplanen er at fastlægge bestemmelser for op- førelse af et ferie- og kursuscenter til helårsbrug - specielt indrettet for døvblinde, herunder _. at der ved placering og udformning af bebyggelse tages størst mulig hensyn til områdets kystnære beliggenhed og til nuva- rende sommerhusbebyggelse nord for området, - at der sikres forskellige overnatningsmuligheder i form af væ- relser, hytter og areal til campingvogne og telte, - at der sikres adskillelse mellem kørende og gående, og at fodgængere kan færdes i sikkerhed ad et enkelt og letopfatteligt stisystem, _. at der kan gøres brug af Dansk DØvblinde-forenings erfaringer med, hvilke materialer og overflader, der giver størst sik- kerhed for døvblindes færdsel i området, - at der langs områdets grænser mod Kystvejen, MØllevej og sommerhusbebyggelsen etableres afskærmende beplantning.

5 LOKALPLAN S LOKALPLANENS OMRADE 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på vedhæftede kortbilag 1 og omfatter del af matr.nr. 129, Hou by, Hals samt alle parceller, der efter den 18.maj 1987 udstykkes fra den nævnte ejendom inden for lokalplanens område. 2.2 Lokalplanens område opdeles i følgende afsnit : A : Ubebygget lege- og opholdsareal B : Centerbebyggelse med hytter C : Telt- og campingareal 2.3 Lokalplanens område er og forbliver i sommerhusområde. 3.0 OMRADETS ANVENDELSE 3.1 Inden for området må kun opføres eller indrettes bebyggelse til ferie- og kursuscenter for almennyttige institutioner, foreninger o.lign., der efter byrådets skøn kan indpasses i området. Bebyggelsen skal fortrinsvis opføres i det på kort- bilag 1 viste afsnit B. *) Byrådet kan tillade, at der i afsnit B opføres eller indrettes en helårsbolig, når denne anvendes som bolig for bestyrer portner eller anden person med lignende tilknytning til bebyggelsens anvendelse efter stk Det på kortbilag 1 viste afsnit C må kun anvendes som telt- og campingplads. **) 3.4 Det på kortbilag 1 viste afsnit A må kun anvendes som fælles lege- og opholdsareal for personer med tilknytning til områdets anvendelse efter stk Inden for afsnittet må ikke udføres nogen form for anlægsarbejde, dog kan en sti til stranden etableres efter retningslinierne i stk *) - Opmærksomheden henledes på : at bebyggelse kun må anvendes til beboelse i overensstemmelse med retningslinierne herom i Lov om sommerhuse og campering (lovbkg. nr.357 af 15.juli a), **) at campingarealet kun må anvendes i overensstemmelse med retningslinierne herom i Campingreglementet (MiljØm. bkg. nr. 593 af 4.sept og 57).

6 Der må kun etableres vejadgang til området fra Kystvejen. Som forbindelsessti mellem centerets forskellige funktioner og som gangforbindelse til stranden udlægges der areal til en mindst 2 m bred sti, som vist i princippet på kortbilag 2. Syd for stien nævnt i stk. 4.2 udlægges areal til interne ad- gangsveje og bilparkering, som vist i princippet på kortbilag 2. Stiarealer kan anlægges med specielle overflader, der letter døvblindes mulighed for selv at orientere sig og finde rundt i området. 5.0 BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING 5.1 Bebyggelsesprocenten for området som helhed må ikke overstige Bygninger må ikke opføres med mere end en etage Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagflade må gives en højde, der overstiger 6,5 m over terræn, målt efter reglerne i bygningsreglementet. Bebyggelse må kun opføres i overensstemmelse med den på kortbilag 2 viste retningsgivende bebyggelsesplan - omfattende en centerbygning nærmest kysten med familievzrelser samt opholds-, spise- og kursuslokaler, en hyttebebyggelse og et campingareal nærmest MØllevej. 6.0 BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN 6.1 Centerbebyggelsen skal opføres med ydermure af røde mursten og med tag af røde teglsten. Fælleslokaler omkring stien nævnt i stk. 4.2 kan udformes med glastag og -vægge. Bolighytterne og campingarealets servicehytte skal opføres i træ med tag af sorte eternitbølgeplader.

7 LOKALPLAN S Skiltning og reklamering må kun finde sted i et omfang fast- sat af byrådet. 7.0 UBEBYGGEDE AREALER 7.1 Ubebyggede arealer skal ved beplantning, befæstelse eller lignende gives et ordentligt udseende. 7.2 Langs områdets nord-, vest- og sydgrænse udlægges areal til et mindst 5 m bredt afskærmende beplantningsbælte med en ud- strækning som vist i princippet på kortbilag 2. Beplantningen skal bestå af træer og buske, så den i sin helhed bliver uigennemtrængelig. 7.3 Terrænregulering på mere end i 0,5 m i forhold til det nuvæ- rende terræn må kun foretages med byrådets tilladelse. 7.4 Oplagring uden for bygninger eller uden for dertil indrettede, tæt hegnede gårdarealer må ikke finde sted. 8.0 FORUDSÆTNINGER FOR AT TAGE NY BEBYGGELSE I BRUG 8.1 Ny bebyggelse må ikke uden byrådets tilladelse tages i brug, før det i stk. 7.2 nævnte afskærmende beplantningsbælte er etableret. 9.0 TILLADELSER ELLER DISPENSATIONER FRA ANDRE MYNDIGHEDER 9.1 Uanset foranstående bestemmelser må der ikke foretages ændringer af eksisterende lovlige forhold, før der er opnået tilladelse hertil fra Nordjyllands amt, landskabskontoret, om bebyggelse, terrænregulering, beplantning mv. inden for en afstand af 100 m fra stranden langs Kattegat (jf. Naturfredningslovens S46).

8 LOKALPLAN S Uanset foranstående bestemmelser, må området ikke anvendes til campering, med mindre ejeren forud har indhentet amtsrådets tilladelse i medfør af Lov om sommerhuse og campering (1ovbekendtgØrelse nr.357 af 15.juli 1985) samt campingreg- lementet (miljøministeriets bekendtgørelse nr.593 af 4.sep- tember 1986). VEDTAGELSESPATEGNING I henhold til S27 i Lov om kommuneplanlægning vedtages for- anstående lokalplan endeligt. Hals byråd den 11. maj Evald Martinsen borgmester Lokalplanforslaget blev,godkendt af Hals byråd den 12.august Lokalplanforslaget har været offentligt fremlagt i perioden fra den 20.august til den 15.oktober Lokalplanen er i medfør af kommuneplanlovens 30 offentligt bekendtgjort den 26. maj 1988, fra hvilken dato planen har retsvirkning. kommune ingen iø r

9 N T Nugældende byzonegrænse Grænse for lokal planomriidet Delomrhdegræns Kyst byggelinie factla t ved m0 i mar en l.dec.7: Kystbyggelinie if dekl. bilag 1 : 400 Lyst den LLEM-4NN's EFTF. TI SE R E h; D F. L.4 N D I N SPE )I; E R X~ VESTERAA 1. TLF Y100 AALBOHG ials KOMMUNE O Bilag 1.okalplan nr Meter EairP~,,aG,,,M~~.e.uSG~~~R FOR DØVBLINDE NORD FOR HOU BY, BP/ JE ditio met miil I 'sag 56529/5

10

11 HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR.7.10 REDEGØRELSE

12 REDEGØRELSE (IHT. KOMMUNEPLANLOVENS 520) r LokalDlanenc omfana oa Placerina Lokalplanen omfatter et godt m2 ubebygget areal mellem Møllevej og Kattegatkysten nord for Hou by. Området afgrænses mod syd af Kystvejen og grænser mod nord op til sommerhusområdet omkring Stærevej og Blåmejsevej. Lokalplanen er udarbejdet med baggrund i aktuelle planer om at opføre et ferie- og kursuscenter for den landsdækkende interesseforening Dansk DØvblinde-forening. Dansk DØvblinde-forening er til- sluttet De Samvirkende Invalideorganisationer. Foreningen har til formål, at virke for skabelse af de bedst mulige forhold for døv- blinde. I henhold til formålsparagrafferne har den bl.a. til opgave at etablere og forestå driften af et ferie- og kursuscenter for døvblinde. -.

13 REDEGØRELSE S.2 Lokalplanens indhold Lokalplanens område sikres til et ferie- og kursuscenter specielt indrettet for døvblinde med deres familier og medhjælpere. Nærmest den af fredningsmyndigheden fastlagte kystbyggelinie kan opføres en centerbygning indrettet med familieværelser og fælleslokaler til op- hold, spisning og kursusaktiviteter. Vest for centerbygningen kan desuden opføres en hyttebebyggelse, og længst ind mod land kan området anvendes til overnatning i telte og campingvogne. Øvrigt ube- bygget areal kan anvendes som fælles lege- og opholdsareal for områdets brugere. Bebyggelsen må kun opføres med en etage, og den må højst være 6,5 m høj. Centerbygningen skal opføres som muret byggeri med tegltag, mens hytterne skal udføres i træ med eternitbølgeplader på taget. Adgangen til området må kun ske fra Kystvejen. Almenhedens adgang til stranden forudsættes at kunne ske som hidtil gennem det kystfredede areal Øst for lokalplanens område. Der skal etableres afskærmende beplantning langs områdets grænser mod vej og sommerhusområde. Beplantningen skal være etableret inden bebyggelsen må tages i brug. Lokalplanens forhold til anden planlægning Regionplanlægning : For allerede udlagte områder til ferie- og fritidsanlæg indeholder Regionplan Nordjylland en rekreativ politik, der har som mål bl.a. at skabe større variation i udbuddet af overnatningsmuligheder samt at forbedre adgangsforholdene til kysten. Denne lokalplans formål, anvendelse og arealudlæg stemmer overens med regionplanens mål og retningslinier. Zonestatus : Lokalplanområdet har siden 1960'erne været udlagt som sommerhusområde. FØrst som byggeområde i bygningsvedtægten for Hals kommune, og sidst som rammeområde i kommuneplan for Hals kommune.

14 REDEGØRELSE S.3 Kommuneplanlægning : Byrådet har den 1l.december 1985 vedtaget en kommuneplan for hele kommunens udvikling frem til I planens rammer for lokalplan- lægningen udgør det aktuelle område en del af sommerhusområdet nord for Hou by. Denne lokalplans retningslinier for anvendelse og bebyggelse er indeholdt i kommuneplanens generelle rammebestemmelser for sommerhusom- råde. Fredningsbyggelinie : I henhold til Naturfredningsloven har der siden den 25.juli 1940 været tinglyst en deklaration på området om forbud mod byggeri, terrænændring mv. inden for en afstand af 100 m fra strandbredden langs Kattegat. Den nøjagtige beliggenhed af kystbyggelinien inden for lokalplanom- rådet blev vedtaget af amtsrådets udvalg for teknik og miljø den 6. januar 1988 efter besigtigelsesmøde afholdt den 1.december Den herved fastlagte kystbyggelinie er vist på begge de vedhæftede kortbilag. Tekniske anlæg Lokalplanområdet vil blive separat kloakeret dvs. at spildevand og regnvand bortledes i hver sin ledning. Spildevands- 09 regnvandsledningerne er placeret i hhv. Kystvejens sydlige side og dens midte. Spildevandet ledes til det centrale rensningsanlæg i Hals. Regnvandet ledes til det kommunale vandløb MejerigrØften, der har udløb i Kattegat nord for Hou by. Ny bebyggelse i området vil blive tilsluttet el-forsyningen fra Hou Transformatorforening samt vandforsyningen fra Hou Vandværk.

15 REDEGØRELSE S. 4 LokalDlanens retsvirkninser Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme, der er omfattet af planen ifølge kommuneplanlovens 31 kun udstykkes, bebygges eller i Øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg med videre, der er indeholdt i planen. Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at det ikke ændrer den særlige karakter af det område, der søges skabt ved lokalplanen. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan.

16 I Hals NORDJYLLANDS AMTSKOMMUNE FORVALTNINGEN FOR TEKNIK OG MILJØ LANDSKABSKONTORET INDGÅET 13 OKT Hals Kommune Amtsgården. Niels Bohrs Vej 30 Postboks Aalborg Øst Telefon dato 12 OKT. W7 j. nr / Sagsbehandler: Ole Holdt/AWS Hals byråd, 9362 Gandrup MiljØministeriet, Planstyrelsen, 4. kt., Holbergsgade 23, 1057 KØbenhavn K MiljØministeriet, Skov- og Naturstyrelsen, Slotsmarken 13, 2970 HØrsholm Landbrugsministereit, Matrikeldirektoratet, Titangade 13, 2200 KØbenhavn N byråd har den 20. august 1987 fremlagt forslag til tillæg nr. 9 til kommuneplan og lokalplan nr i henhold til henholdsvis S 7 og S 23 i lov om kommuneplanlægninq. Lokalplanforslaget omfatter et sommerhusområde nord for Hou. Lokalplanens område sikres til et ferie- og kursuscenter specielt indrettet for døvblinde. Lokalplanområdet ligger dels i sommerhusområde og dels i landzone. Landzonedelen agtes overført til sommerhusområde. Området berøres af strandbeskyttelseslinie i henhold til naturfredningsloven. Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen, idet landzonedelen agtes overført til sommerhusområde. Byrådet har derfor fremlagt forslaget til kommuneplantillæg omfattenae lokalplanområdet. Forslaget til kommuneplantillæg og dermed lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med regionplanretningslinie , idet der foreslås udlagt nyt sommerhusområde inden for kystzoneafgrænsningen. Amtsrådet indsigelse mod forslaget til kommuneplantillæg og mod lokalplanforslaget i henhold til henholdsvis S 8, stk. 1, og S 25, stk. 1, i lov om kommuneplanlægning.. Forslagene vil den 21. oktober 1987 blive forelagt udvalget for teknik og m iljø, hvorefter supplerende bemærkninger samt amtsrådets stillingtagen til den Ønskede dispensation fra strandbeskyttelseslinien vil fremkomme. Med venlig hilsen e9 - Afdeling sieder

17 NELLEMANN's EFTF. PRAKTISERENDE LANDINSPEKTØRER V E ~ ' ~ E H, I \ ~ P0sTBO.i ,\ALBOHG. TELEFOS TELEFA.< POSTGIRO 7 O Hals kommune Teknisk Forvaltninq - Borgergade Gandrup Hals Kommune O 5 APR. i988 Thomap F. Nielsen Tom Thylkjær Jergen Ravn Klaus Gjærup Jergen.Vielsen Sagm /5 Dato 30. marts 1988 Vedr. lokalplan for ferie- og kursiiscenter for døvblinde del af matr.nr. 12q Hou By, Fals Vedlagtelokalplanmateriale er revic!eret i henhold til amtets ind- sigelse mod lokalplanforslaget og Deres skrivelse af den Kystbyggelinien er vist som fastlagt ved begigtigelsesmøde den 01.12' og efterfølgende vedtaget af amtet den 06. Ol Planens område er reduceret så det alene omfatter allerede udlagt sommerhusområde. Som konsekvens heraf er det foreslåede kommuneplantillæg bortfaldet. - Bebyggelsen og dens befizstede arealer er trukket tilbage bag kystbyggelinieq. - Campingarealet er reduceret til enheder, og der er i stk gjort opmærksom på, at etablering af campingpladsen kræver amtets tilladelse. Efter aftale med arkitekt Bodil Bjørn den fremsendes den reviderede lokalplan som "kopioriginaler" ( excl. forside, redegørelsens oversigtskort og skilleblade). Hermed betragtes grundejerens andel i lokalplanudarbejdelsen for udført. Det afsluttende arbejde med politisk behaiidling og offentliggørelse forudsættes at ske i kommunalt regi, Idet vi takker for godt samarbejde skal vi derfor anmode byrådet om snarest belejligt at vedtage lokalplanen endeligt. O itekt m.a.a.

18 IRIDGWET 2 6 OKT Hals Kommune UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ Amtsgården. Niels Bohrs Vej 30 Postboks Aalborg Øst Telefon O j. nr / Sagsbehandler: Ole Holdt OH/ i lp Hals kommunalbestyrelse, Borgergade 39, 9362 Gandrup. MiljØministeriet, Planstyrelsen, 4. kt., Holbergsgade 23, 1057 KØbenhavn K. MiljØministeriet, Skov- og Naturstyrelsen, Slotsmarken 13, 2970 HØrsholm. Landbrugsministeriet, Matrikeldirektoratet, Titangade 13, 2200 KØbenhavn N. Med henvisning til skrivelse herfra af 12. oktober 1987 har udvalget for teknik og miljø i mødet den 21. oktober 1987 vedtaget at fastholde den fremsatte indsigelse mod forslag til tillæq nr. 9 til kommuneplan og lokalplan nr for Hals kommune vedrørende et ferie- og kursuscenter nord for Hou. Samtidig vedtog udvalget at erklære sig positivt for etablering af ferie- og kursuscentret, hvis dette sker landværts strandbeskyttelseslinien, idet amtsrådet ikke vil dispensere fra denne. Endvidere vil det være en forudsætning, at en væsentlig del af området friholdes til gavn for offentligheden. Endeliq vedtog udvalget at meddele, at etablering af campingpladsen kræver tilladelse fra amtsrådet i henhold til campingreglementet, hvilket i Øvrigt skal fremgå af lokalplanen. Baggrund for afgørelsen Den foreslåede overførse1 fra landzone til sommerhusområde af de Østligste ca. 50 m af lokalplanområdet er i strid med regionplanretningslinie , hverefter der inden for den kystzone, som er fastlagt i miljøministeriets cirkulære af 28. august 1981, ikke må ske nyudlæg af sommerhusområder, Etablering af et ferie- og kursuscenter af den pågældende art skønnes at være i o- verensstemmelse med regionplanretningslinie 2.2.3, hvorefter det for allerede udlagte, men endnu ikke udnyttede områder, skal vurderes, om det gennem anvendelse af tætte bebyggelsesformer, eventuelt gennem ændret anvendelse, er muligt at opnå en mere hensigtsmæssig udnyttelse af arealerne samt forbedre adgangsforholdene til kysten eller andre områder, der er attraktive til fritidsanvendelse. I vurderingsgrundlaget skal indgå en bedømmelse af konsekvenserne for omgivelserne, herunder de trafikale og servicemæssige konsekvenser. Af regionplanens redegørelse hertil fremgår, at en forudsætning for ændring af arealanvendelsen er, at en væsentlig del af området friholdes til gavn for offentligheden. Der etableres i området skønsmæssigt 22 ferieboliger. Efter de bestemmelser om grundstørrelse, der er fastsat i kommuneplanen, vil der kunne opføres 11 sommerhuse - altså en fortætning, der vil fragå regionplanrammen for sommerhuse i Hals kommune. 2..

19 - 2 - Område B overskrider strandbyggelinien med ca. 20 m, og størstedelen af centerbebyggelsen ligger søværts denne linie. Endvidere åbnes der mulighed for blandt andet beplantning, belægning og terrænregulering i det område, der er omfattet af strandbeskyttelseslinien. Dette er i strid med naturfredningslovens S 46, stk. 1. IfØlge friamtsregulativ nr. 5 for Nordjyllands amtskommune er amtsrådet dispensationsmyndighed og kan, hvor ganske særlige forhold foreligger, gøre undtagelse fra forbudet mod bebyggelse, beplantning, hegning og udstykning m.v. Forbudet kan kun fraviges, såfremt alle medlemmer af amtsrådets udvalg for teknik og miljø er enige herom. Der synes ikke her at foreligge ganske særlige forhold. Den foreslåede campingplads omfatter ca m2 til skønsmæssigt enheder, der i givet fald vil fragå regionplanrammen for campingpladsenheder i Hals kommune. Det fremgår ikke af lokalplanforslaget, at etablering af campingplads kræver tilladelse fra amtsrådet efter campingreglementet. Med venlig hilsen udvalgsformand

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26 OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY Aabybro kommune Lokalplan nr. 1.26. Offentligt skoleområde i Aabybro by, Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning...

Læs mere

Lokalplan nr. 27. Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by. Ikast Kommune

Lokalplan nr. 27. Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by. Ikast Kommune Lokalplan nr. 27 Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by Ikast Kommune Forslag: Teknisk udvalg: 24/9-1984. Byrådet : 9/lo-1984. Endelig: Teknisk udvalg: 28.1.1985 Byrådet : 12.2.1985 LOKALPLAN NR.

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Ørhage Hanstholm kommune, Bådsgårdsvaj 2, 7730 Hanstholm Tlf.: 97961600 - Fax: 97961432 Indholdsfortegnelse Redegørelse: Baggrund for lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense.

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 13 FOR OMRÅDER I BOVENSE REDEGØRELSE: LOKALPLANENS BAGGRUND. Lokalplanen er foranlediget af ønsket om at sikre en beskeden

Læs mere

T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13. Herlev kommune.

T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13. Herlev kommune. T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 13 vedrører en grund ved Violinvej syd for Herlev station og fastlægger, at området kun må anvendes til offentlige formål

Læs mere

-7,IN! 1979*008452 STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT

-7,IN! 1979*008452 STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT mtr.nr. 181 m.fl. Ringkøbing bygrunde -7,IN! 1979*008452 Anmelder: Jørgen H.Krogh advokat Ringkøbing STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT 3 ASI1 RINGKØBING KOMMUNE.

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE.

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE. LOKALPLAN 25 I HERLEV KOMMUNE. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 25 vedrører en ubebygget grund ved J.E. Pitznersvej nord for "Marielyst'' og fastlægger den bebyggelsesplan, bebyggelsen skal opføres

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER LOKALPLAN NR. 54 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens indhold Beskrivelse og redegørelse til lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11. Herlev kommune.

T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11. Herlev kommune. T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 11 vedrører en grund ved Hyrdindestien syd for posthusets eksisterende indkørsel og fastlægger, at området kun må anvendes

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 104 HVIDOVRE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 104 HVIDOVRE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 104 HVIDOVRE KOMMUNE HVIDOVRE KOMMUNE Lokalplan nr. 104 I medfør af lov om kommuneplanlægning (1ovbekendtgØrelse nr.734 af 21. december 1982) fastsættes følgende bestemmelser for det i 5

Læs mere

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE Side REDEGØRELSE Lokalpianens område Lokalpianens formål Lokalpianens indhold Forholdet til Øvrig planlægning m.m Lokalpianforslagets retsvirkninger Lokalpianens retsvirkninger

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 134 For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD SKANDERBORG KOMMUNE 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til den

Læs mere

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9 Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole Ishøj Kommune 2005 & Kommuneplantillæg nr. 9 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 1 Baggrund for lokalplan 1.45 side 1 Lokalplanområdet side 1 Terrænforhold, beplantning

Læs mere

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs.

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Kommuneplantillæg side 5 Lokalplan side 7 Kortbilag side 10 2 Redegørelse for Lokalplan

Læs mere

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik Albertslund Kommune Lokalplan nr. 23.1 Albertslund Vest - gårdhuse Tæt og lav boligbebyggelse 1979 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

LØKKEN -VRÅ KOMM.UNE LO-KALPLAN NR. 28 FOR ET OMRÅDE I.NR. LYNGBY TIL HOTELBEBYGGELSE

LØKKEN -VRÅ KOMM.UNE LO-KALPLAN NR. 28 FOR ET OMRÅDE I.NR. LYNGBY TIL HOTELBEBYGGELSE LØKKEN -VRÅ KOMM.UNE M LO-KALPLAN NR. 28 FOR ET OMRÅDE I.NR. LYNGBY TIL HOTELBEBYGGELSE WKKEN-VR~ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28. Lokalplan for hotelbebyggelse i N r. Lyngby. Kortbilag og omslagskort er reproduceret

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING INDHOLDSFORTEGNELSE --------.------------.----------- ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

LOKALPLAN NR. 019 FOR LAUTRUPGÅRD (vedtaget juni 1981) INDLEDNING BAGGRUND FOR LOKALPLANEN

LOKALPLAN NR. 019 FOR LAUTRUPGÅRD (vedtaget juni 1981) INDLEDNING BAGGRUND FOR LOKALPLANEN LOKALPLAN NR. 019 FOR LAUTRUPGÅRD (vedtaget juni 1981) INDLEDNING BAGGRUND FOR LOKALPLANEN Oprindeligt var det tanken, at hele Lautrupgård området skulle benyttes til administrations- og kontorformål,

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

Silkeborg Kommune. Område ved Sankelmarksvej/Vestre Ringvej (Impala) LOKALPLAN 40.04

Silkeborg Kommune. Område ved Sankelmarksvej/Vestre Ringvej (Impala) LOKALPLAN 40.04 Silkeborg Kommune Område ved Sankelmarksvej/Vestre Ringvej (Impala) LOKALPLAN 40.04 Lokalplan nr. 40.04 for et område ved G1. Kærsgård. INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD... LOKALPLANENS

Læs mere

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad LOKALPLAN NR. 30 Fanø Kommune Centerområde ved Fanø bad Oktober 1987 2 Lokalplan 30 Fanø Kommune LOKALPLAN FOR ET CENTEROMRÅDE VED FANØ BAD l. udkast udarbejdet i januar 1987. Indholdsfortegnelse. LOKALPLANENS

Læs mere

LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret

LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret HOLSTE.BR0 KOMMUNE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 276 FOR LAVHEDECENTRET INDHOLDSFORTEGNELSE: side Beskrivelse af hæftets indhold Hvad er en lokalplan Lokalplanens

Læs mere

Lokaiplan nr. 30. for et område til boligformål ved og Dyrehavevej

Lokaiplan nr. 30. for et område til boligformål ved og Dyrehavevej NYBORG KOMMUNE Lokaiplan nr. 30 for et område til boligformål ved og Dyrehavevej Steensvej NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 For et område til boligformål ved Steensvej og Dyrehavevej REDEGØRELSE: LOKALPLANENS

Læs mere

LOKALPLAN NR. 30 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 30 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 30 vedrører Herlev skole, som ligger mellem Herlev Bygade og Herlev Hovedgade. Skolen skal nedlægges og bygningerne ønskes indrettet

Læs mere

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse Lokalplan nr. 65 For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse 1 VÆGGERLØSE B Stamvej A1 A2 C 1. Indledning:... 2 2. Lokalplanens indhold... 3 3. Forholdet til den øvrige planlægning... 3 Forholdet til regionplanen:...

Læs mere

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner Sj Lokaiplan nr. 2.14 Humbie.... ~ Område/n.ddef ing Lokalplaner . Forslag til lokalpian nr. 2.14 Beskrivelse af lokaiplanens indhold. Formålet med lokaiplanen er, at tilvejebringe det planmæssige grundlag

Læs mere

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE.

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE. BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR B-15 Boligområde ved Komponistvænget - N W Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Beskrivelse Beskrivelse af lokalplanens indhold 1 1 Beskrivelse

Læs mere

LOKALPLAN 14-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 14-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 14-005 BOLIGBEBYGGELSE, TYLSTRUP AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING JUL 1981 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Side Lokalplanens Lokalplanens baggrund og område indhold 1. 1. Lokalplanens

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT. PARTIEL nr: 16. for et område, KOMMUNE NYBORG

BYPLANVEDTÆGT. PARTIEL nr: 16. for et område, KOMMUNE NYBORG PARTIEL nr: 16 BYPLANVEDTÆGT for et område, vest for Delfinvej mellem Nyborg Fjord, Provst Hjortsvej, Gormsvej, Jernbanen, Knudshovedvej, Storebæltsvej og Motorvej A 1. august -1977 NYBORG KOMMUNE I medfør

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11 SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR.88 55Lokalplan nr. 88 for området til behandling af tegl, beton og asfalt ved ejendommen Mejlbyvej 5, Stauning. Udarbejdet i januar 2000 af Skjern Kommune, Teknisk Forvaltning.

Læs mere

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1 VEJLE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING NOVEMBER 1986 Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. I~DHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 1 Lokalpianbestemmelser - 2 i Lokaiplanens

Læs mere

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave Lokalplan 28 Vest for Rungsted Havn Ewaldshave I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975 fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. FORMAL : 1. Hensigten med

Læs mere

LOKALPLAN 07-002 GUG ØST, KOLLEKTIV BEBYGGELSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 07-002 GUG ØST, KOLLEKTIV BEBYGGELSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 07-002 GUG ØST, KOLLEKTIV BEBYGGELSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING MAJ 1980 IND ------ HO L D S F O R T E -------------- G N E LSE ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område

Læs mere

LOKALPLAN NR. 018 OM ANVENDELSE M.V. AF LOKALER I STUE- ETAGER INDEN FOR EN DEL AF CENTER- OMRÅDET I SKANDERBORG

LOKALPLAN NR. 018 OM ANVENDELSE M.V. AF LOKALER I STUE- ETAGER INDEN FOR EN DEL AF CENTER- OMRÅDET I SKANDERBORG LOKALPLAN NR. 018 OM ANVENDELSE M.V. AF LOKALER I STUE- ETAGER INDEN FOR EN DEL AF CENTER- OMRÅDET I SKANDERBORG SKANDERBORG KOMMUNE 1981 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 OG LOKALPLAN NR. 39 FOR SAMSØ EFTERSKOLE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. TILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN 1996-2007 FOR Samsø Kommune 1.1 Område 3.O.I.1 2 LOKALPLAN NR. 39 2.1 FORMÅL 2.2 REDEGØRELSE

Læs mere

LOUALPLAN NR. I20 STØVRING KOMMUNE EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 ANMELDER:

LOUALPLAN NR. I20 STØVRING KOMMUNE EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 ANMELDER: LOUALPLAN NR. I20 EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 ANMELDER: STØVRING KOMMUNE / HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse: Indledning Forhold til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR.~UD IERNSTOHFFSMINDE

LOKALPLAN NR.~UD IERNSTOHFFSMINDE FAABORG KOMMUNE LOKALPLAN NR.~UD OFFENTLIGT OMRÅDE, IERNSTOHFFSMINDE NOVEMBER 1980 A. LOKALPLAN~NS INDHOLD Lokaiplanforslaget omfatter et område med et kommunalt plejehjem og en privat efterskole beliggende

Læs mere

Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape

Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Lokalplanens formål...4 Forholdet til tidligere planlægning...4 Lokalplanens indhold...5 Lokalplanens retsvirkninger...7 LOKALPLANEN...8

Læs mere

L O K A L P L A N N R. F.24.2. for projekt jord samt et boligområde nord for ældrecentret

L O K A L P L A N N R. F.24.2. for projekt jord samt et boligområde nord for ældrecentret Fod af skrænt HOLMEGAARD KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING L O K A L P L A N N R. F.24.2 for projekt jord samt et boligområde nord for ældrecentret Lokalplan forslag den 27. juni 2001 Lokalplan vedtaget den

Læs mere

Lokalplan nr. 125. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, januar 2002. Grønnehave Strand Camping

Lokalplan nr. 125. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, januar 2002. Grønnehave Strand Camping Lokalplan nr. 125 Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, januar 2002 Grønnehave Strand Camping 1 Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund... 4 Forhold til anden planlægning... 5 Forsyningsforhold...

Læs mere

HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 4.07

HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 4.07 HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 4.07 Februar 1998 VEJLEDNING HVAD ER EN LOKALPLAN. En lokalplan er en plan for et mindre område i kommunen. Formålet med en lokalplan er at fastlægge bindende bestemmelser for,

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER

LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1015 Lokalplan for boligområdet "Bisgårdsparken" i Odder Omslagskort trykt med Geodætisk Instituts

Læs mere

LOKALPLAN 19 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN 19 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN 19 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 19 vedrører et ubebygget område nord for Klausdalsbrovej vest for Gammelgårdsvej og udlægger det til rækkehusbebyggelse på nær et mindre

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE REDEGØRELSE Redegørelse Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkning LOKALPLANTEKSTEN 1. Lokalplanens

Læs mere

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Arvad Mølle vej Elværkssøen e ban Jern n r je Sk Å 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 30. januar 2012 Offentliggjort den

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Lokalplan 68. Ved Ahornvej

Lokalplan 68. Ved Ahornvej Lokalplan 68 Ved Ahornvej INDLEDNING Lokalplan nr. b$ omfatter et areal på ca. 4000 m2 på nordsiden af Ahornvej. Det afgrænses mod syd af Ahornvej, mod vest af en parcelhusgrund (matr.nr. 1ax), mod nord

Læs mere

Haslev Kommune. Lokalplan nr. 27. For området mellem Jernbanegade og Rådhusstræde. Dec. 1991.

Haslev Kommune. Lokalplan nr. 27. For området mellem Jernbanegade og Rådhusstræde. Dec. 1991. Haslev Kommune Lokalplan nr. 27 For området mellem Jernbanegade og Rådhusstræde. Dec. 1991. 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 27 FOR ET OMRÅDE MELLEM JERNBANEGADE OG RÅDHUSSTRÆDE. Denne redegørelse har til

Læs mere

LOKALPLAN 14-009 BOLIGOMRÅDE, BAKMØLLEVEJ, AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 14-009 BOLIGOMRÅDE, BAKMØLLEVEJ, AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 14-009 BOLIGOMRÅDE, BAKMØLLEVEJ, VESTBJERG AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING OKT 1986 INDHOLD5FORTEGNELSE ---_---_----_- -_- -_--- -- REDEGØRELSE Side Lokalplanens område og baggrund

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning Til modtagere af planforslag pr. mail Dato Deres ref. Vores ref. Direkte nr. 29.06.2007 1077850 32471531 ksm Offentlig bekendtgørelse af forslag til lokalplan 75.1 (tillæg)

Læs mere

Når en lokalplan er vedtaget endeligt, skal planen bekendtgøres offentligt (f.eks. i den lokale ugeavis), og der skal gives underretning

Når en lokalplan er vedtaget endeligt, skal planen bekendtgøres offentligt (f.eks. i den lokale ugeavis), og der skal gives underretning Albertslund Kommune Lokalplan nr.13.5 for Falck Securitas ejendommene ved Roskildevej. Hvad er en lokalplan Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388 af 6. juni 1991 om planlægning samt

Læs mere

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk i juni 2006 J.nr. 112098 Gravhøj SKJERNVEJ TRØSTRUPVEJ Områdegrænse Delområdegrænse Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk Kommune Lokalplan nr. 108 med tilhørende tillæg

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 Hotel Hesselet Nyborg April 2008 Indhold Hvad er en lokalplan?... 03 Indsigelser og ændringsforslag... 03 Lokalplanens baggrund... 04 Lokalplanens

Læs mere

Kommuneplantillæg 30. Kommuneplan Faaborg 1996-2007 Faaborgegnens Efterskole FORSLAG

Kommuneplantillæg 30. Kommuneplan Faaborg 1996-2007 Faaborgegnens Efterskole FORSLAG Kommuneplantillæg 30 Kommuneplan Faaborg 1996-2007 Faaborgegnens Efterskole FORSLAG Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens 12 virke for kommuneplanens gennemførelse. Kommuneplanens bestemmelser er således

Læs mere

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I AUG 1980 INDHOLDSFORTEGNELSE ----------------------- -------------- Redegørelse Lokalplanens baggrund og område Redegørelse

Læs mere

I~ISvendborg. ~ Kommune LOKALPLAN NR. 153.263. For et grønt område ved Valborgs Kasse, Grastenvej, Thurø

I~ISvendborg. ~ Kommune LOKALPLAN NR. 153.263. For et grønt område ved Valborgs Kasse, Grastenvej, Thurø IISvendborg Kommune LOKALPLAN NR. 153.263 For et grønt område ved Valborgs Kasse, Grastenvej, Thurø Teknisk forvaltning plan og udviklingsafdelingen maj 1995 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er en plan,

Læs mere

Lokalplan nr. 103. for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej

Lokalplan nr. 103. for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej Lokalplan nr. 103 for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej Februar 1999 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold. Lokalplanen udlægger området

Læs mere

1. LOKALPLANENS FORMh

1. LOKALPLANENS FORMh 1 ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 1004 Lokalplan for karreen Rosensgade - Abygade, Odder &Garvergyden i Odder by. I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975) fastsættes herved følgende bestemmelser

Læs mere

DUDME KOMMUNE LOKALPLAN hr~41

DUDME KOMMUNE LOKALPLAN hr~41 DUDME KOMMUNE LOKALPLAN hr~41 EKS. OMRADE FOR BL.BOLIG OG ERHVERV SAMT OMRADE FOR OFFENTLIGE FORMÅL I GUDME. INDHOLD Indholdet af lokalplanen side Lokalpianens forhold til anden planlægning side Lokaiplanens

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 9 FOR SEJLFLOD KOMMUNE SOMMERHUSOMRÅDE VED EGENSE

BYPLANVEDTÆGT NR. 9 FOR SEJLFLOD KOMMUNE SOMMERHUSOMRÅDE VED EGENSE BYPLANVEDTÆGT NR. 9 FOR SEJLFLOD KOMMUNE SOMMERHUSOMRÅDE VED EGENSE BYPLANVEDTÆGT NR. 9 FOR SEJLFLOD KOMMUNE SOMMERHUSOMUDE VED EGENSE I medfør af byplanloven (1ovbekendtgØrelse nr. 63 af 20. februar 1970)

Læs mere

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune)

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) er d. 15.11.2011 blevet delvis aflyst. Det aflyste område er i stedet omfattet af: Lokalplan nr. 316 For et område til boligformål ved Minervavej,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen...

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen... Indholdsfortegnelse Side Forord...2 Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3 1. Redegørelsen...4 Nuværende forhold...4 Fremtidige forhold...4 Kommuneplanlægning...5

Læs mere

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 3. marts 2009 til den 28. april 2009 begge dage medregnet.

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 3. marts 2009 til den 28. april 2009 begge dage medregnet. 2 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 3 Bestemmelser side 7 Retsvirkninger side 12 Kortbilag 1, matrikelkort side 14 Kortbilag 2, delområder side 15 Kortbilag 3, fremtidige forhold side 16 Kortbilag 4,

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 123 For området ved Oluf Rings Vej i Ødum Oktober 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk Indholdsfortegnelse...

Læs mere

LOKALPLAN 15-18 LOKALPLAN FOR ET SOMMERHUSOMRADE SDR. VORUPBR VED BREDKÆRVEJ I KOMMUNE THISTED

LOKALPLAN 15-18 LOKALPLAN FOR ET SOMMERHUSOMRADE SDR. VORUPBR VED BREDKÆRVEJ I KOMMUNE THISTED LOKALPLAN 15-18 LOKALPLAN FOR ET SOMMERHUSOMRADE VED BREDKÆRVEJ I SDR. VORUPBR THISTED _- KOMMUNE REDEGBRELSE l Baggrunden for lokalplanen. Lokalplanen er udarbejdet med det formal at overfare det eksisterende

Læs mere

GUDME KOMMUNE \JJ ERHVERVSDMRÅDE SAP~1T IVEJSTRUP ERHVERVSOMRADE

GUDME KOMMUNE \JJ ERHVERVSDMRÅDE SAP~1T IVEJSTRUP ERHVERVSOMRADE GUDME KOMMUNE LDKALPLAN NR.21 EKS.BL. BOLIG OG ERHVERVSDMRÅDE SAP~1T NYT ERHVERVSOMRADE IVEJSTRUP \JJ STEMPELMÆRKE st~r~ ~F~Cd KUN GYLDiGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKQNTROLAPPARAT -31ll~~

Læs mere

KURSUSCENTER OG PENSIONAT EGHOLM VESTERGAARD

KURSUSCENTER OG PENSIONAT EGHOLM VESTERGAARD LOKALPLAN 05-046 KURSUSCENTER OG PENSIONAT EGHOLM VESTERGAARD REDEGØRELSE Lokalplanens formål Lokalplanen skal åbne mulighed for, at den vestlige del af lokalplanområdet kan anvendes til kursuscenter

Læs mere

2 Områdes afgrænsning 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter helt eller delvist følgende matrikelnumre:

2 Områdes afgrænsning 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter helt eller delvist følgende matrikelnumre: 1 SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 11-9104 For et erhvervsområde ved Vaskilde, Dybbøl I henhold til kommuneplanloven, (miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 918 af 22. december 1989) fastsættes herved

Læs mere

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd marts 2012 HVAD ER EN LOKALPLAN? HVORNÅR SKAL DER LAVES LOKALPLAN Kommunalbestyrelsen har pligt til at lave en lokalplan, før der kan gives tilladelse til: større

Læs mere

HADERSLEV KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR.28

HADERSLEV KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR.28 HADERSLEV KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR.28 Haderslev kommune. Partiel byplanvedtægt nr. 28. Byplanvedtægt nr. 28 for et bolig- og institutionsområde i den nordøstlige del af Haderslev ved Favrdal. I medfør

Læs mere

Lokalplan nr. 199 Spulefelt langs Randers fjord

Lokalplan nr. 199 Spulefelt langs Randers fjord 1 Lokalplan nr. 199 Spulefelt langs Randers fjord EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed og stwrelse Lokalplanen omfatter et område - T15 - ti1 spulefelt på ca. 33 ha. Området er beliggende mellem Randers

Læs mere

- l - Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk

- l - Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk - l - Videbæk kommune Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk by. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 6 J af 2o. februar 19?o), fastsættes følgende bestemmelser for det i

Læs mere

LOKALPLAN 03-001 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978

LOKALPLAN 03-001 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978 LOKALPLAN 03-001 VISSE VEST AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978 I INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE ----------- Side Lokalplanens indhold og forhold til anden planlægning 1. Lokalplanens retsvirkninger

Læs mere

LOKALPLAN NR. 75 Gydevej 2

LOKALPLAN NR. 75 Gydevej 2 LOKALPLAN NR. 75 Gydevej 2 STEVNS KOMMUNE Indholdsfortegnelse Redegørelse...3 Lokalplanens område og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3 Naturbeskyttelsesloven... 4 Forhold til anden planlægning... 4

Læs mere

Lokalplan 35. Landzonelokalplan for Vesterled Teglværk SUNDEVED KOMMUNE. Kommuneplanområde nr. 7.07. E

Lokalplan 35. Landzonelokalplan for Vesterled Teglværk SUNDEVED KOMMUNE. Kommuneplanområde nr. 7.07. E Lokalplan 35 Landzonelokalplan for Vesterled Teglværk Kommuneplanområde nr. 7.07. E Udarbejdet i januar 2004 af Priebe Rådgivende ingeniørfirma og Sundeved kommune - Teknisk Forvaltning Indholdsfortegnelse

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE. LOKALPLAN nr. 179

HOLSTEBRO KOMMUNE. LOKALPLAN nr. 179 HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN nr. 179 HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 179 FOR ET OMRADE VED LÆGARD BÆK I HORNSHØJPARKEN. 6 20-REDEGBRELSE: Lokalplanens forhold til anden planlægning: 1. Zonestatus. Lokalplanområdet

Læs mere

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY I_ I- ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 Lokalplan for et område til blandet bolig- og erhvervsformål

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr. 12.40. Forslag. Greve Strandvej 96, Restaurant

Greve Kommune. Lokalplan nr. 12.40. Forslag. Greve Strandvej 96, Restaurant Greve Kommune Lokalplan nr. 12.40 Forslag Greve Strandvej 96, Restaurant Journal nr. 01.02.05-P16 Sagsnr. 2010-2929 Lokalplanforslaget er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget

Læs mere