Udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse på Roskilde Handelsskole (AMU) 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse på Roskilde Handelsskole (AMU) 2015"

Transkript

1 /6 Udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse på Roskilde Handelsskole (AMU) Indledning Det er uddannelsesinstitutionernes ansvar, at den regionale efterspørgsel efter erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse imødekommes, og at de arbejdsmarkeds- og uddannelsespolitiske målsætninger for området tilgodeses. Med udgangspunkt i dette, har Undervisningsministeriet forpligtet uddannelsesinstitutionernes bestyrelser til en gang om året, at vedtage en udbudspolitik vedr. den erhvervsrettede voksen- og efteruddannelse. Den enkelte skoles revisor skal påse, at der i bestyrelsen er truffet beslutning om en sådan politik. Udbudspolitikken gøres tilgængelig på institutionens hjemmeside for at give optimal åbenhed over for interessenter i regionen. Eksistensen af en udbudspolitik er et vilkår for godkendelse til at udbyde erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, og den danner samtidig grundlag for bevillingstildeling. Udbudspolitikkens udmøntning skal afrapporteres til Undervisningsministeriet én gang årligt. 2. Udbud og formål Roskilde Handelsskole udbyder erhvervsrettet grund-og efteruddannelse Undervisningsministeriets nærmere bestemmelser og i overensstemmelse med den gældende lovgivning og skolens vedtægter. Roskilde Handelsskole gennemfører tillige rådgivning og andre ydelser med tilknytning til uddannelsesvirksomheden efter de almindelige regler om åben uddannelse og indtægtsdækket virksomhed herunder medvirken ved uddannelsesplanlægning i virksomheder. Roskilde Handelsskoles kursuscenter udbyder i henhold til skolens vedtægter erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse blandt andet i overensstemmelse med Lov om arbejdsmarkedsuddannelse mv., hvis hovedformål er at: bidrage til at vedligeholde, udbygge og forbedre deltagernes kvalifikationer i overensstemmelse med arbejdsmarkedets behov bidrage til deltagernes videre kompetenceudvikling medvirke til at afhjælpe omstillings- og tilpasningsproblemerne på arbejdsmarkedet i overensstemmelse med arbejdsmarkedets behov på kortere og længere sigt

2 /6 give voksne muligheder for at forbedre såvel erhvervskompetencen som den personlige kompetence gennem mulighederne for at opnå grundlæggende formel kompetence inden for erhvervsrettet grunduddannelse Den primære målgruppe er ufaglærte og kortuddannede set i forhold til deres individuelle kompetenceudvikling og fastholdelse på fremtidens arbejdsmarked. Skolens udbud gennemføres i overensstemmelse med Vejledning om udbud, tilrettelæggelse og gennemførelse af arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag i fælleskompetencebeskrivelser af marts 2011 samt efterfølgende skrivelser og hyrdebreve. Udbuddet gennemføres endvidere i overensstemmelse med det af Danske Erhvervsskoler aftalte Code of Conduct. 3. Forretningsgrundlaget Roskilde Handelsskole udbyder arbejdsmarkedskurser og erhvervsrettede uddannelser/kurser af højeste kvalitet for at opfylde erhvervslivets og enkeltpersoners uddannelsesbehov inden for handels- og kontorområdet. Forretningsgrundlaget omfatter udvikling, markedsføring, afvikling og evaluering af kurser inden for følgende områder: det kommercielle det merkantile det økonomiske det regnskabsmæssige, det sproglige, det kommunikationsmæssige det ledelses og samarbejde det servicemæssige og oplevelsesøkonomiske det informationsteknologiske område 4. Godkendelser Roskilde Handelsskole er godkendt til at udbyde følgende fælles kompetencebeskrivelser (FKB): Administration Administration i sundhedssektoren Ledelse Detailhandel Individuel kompetencevurdering i AMU (IKV) Roskilde Handelsskole gennemfører kursusaktiviteter inden for disse 5 fælles kompetenceområder i henhold til skolens udbudsgodkendelse af Samarbejdsrelationer Roskilde Handelsskole koordinerer udbuddet af fælles kompetencebeskrivelser (FKB) i samarbejde med Skolesamarbejdet Sjælland, hvorved der muliggøres et bredt geografisk dækkende ud-

3 /6 bud af voksen- og efteruddannelse i Region Sjælland. Et udbud som giver såvel enkeltpersoner som virksomheder et stort og kvalificeret tilbud om kompetenceudvikling. På regionalt plan samarbejder skolen med de øvrige erhvervsskoler indenfor VEU center Øst og Øernes dækningsområde. Samarbejde I VEU centre skal gøre det lettere for brugere at benytte den grundlæggende erhvervsrettede og almene voksen- og efteruddannelse. Et velfungerende partnerskab mellem skolerne I VEU centeret og eksterne aktører sker i erkendelse af, at skolernes spidskompetencer skal benyttes samtidig med at skolerne skal koordinere og udnytte hinandens over/underkapacitet inden for regionen. Det kræver, at der i relation til opgaveløsningen altid tages udgangspunkt i, hvad der tjener virksomheden/den uddannelsessøgende bedst i den enkelte situation. Opgaven er bl.a. at opnå forsyningssikkerhed, undgå aflysninger og sikre nærhedsprincippet. Samarbejdet skal skabe merværdi i regionen gennem: Medvirken til mere koordineret og målrettet opsøgende rådgivning og vejledning om de samlede VEU-tilbud gennem et effektivt konsulentarbejde. Systematisk afdækning af kompetenceudviklingsbehov gennem udvikling af et slagkraftigt analyseværktøj. Koordinering af almene og erhvervsrettede uddannelsesindsatser gennem et tættere strategisk samarbejde. Større viden hos brugerne om uddannelsesmulighederne gennem slagkraftige informationsog markedsføringstiltag. 6. Behovsdækning Roskilde Handelsskole sikrer løbende afdækning af uddannelsesbehovet og udbud af uddannelser i tæt dialog med skolens virksomhedsnetværk, der omfatter virksomheder i skolens opland og landsdækkende kæder, områdets offentlige og semioffentlige institutioner og virksomheder, opsøgende konsulentarbejde, de faglige organisationer, erhvervs- og brancheorganisationer, Jobcentre, skolenetværk, VEU-centre, regionale vejledningsnetværk, VEU-rådet samt eksterne analyser og rapporter og diverse fagtidsskifter. Roskilde Handelsskole drøfter løbende behov og udbud med skolens lokale uddannelsesudvalg og med skolens bestyrelse, således at der gennem dialog til stadighed sker en vurdering af behovet for at udvikle udbuddet på baggrund af de uddannelsesbehov, der måtte opstå i skolens geografiske område. Roskilde Handelsskole er i tæt dialog med erhvervslivet, faglige organisationer, erhvervsorganisationer, erhvervs- og udviklingsråd og jobcentre mm., for hermed at udvikle sin udbudsflade hen imod, hvad der aktuelt efterspørges på det regionale arbejdsmarked. Det centrale omdrejningspunkt er, at være aktive og innovative medspillere indenfor kompetenceudvikling generelt.

4 7. Politik /6 Roskilde Handelsskole imødekommer og prioriterer efterspørgslen efter EVE finansieret aktivitet indenfor de til rådighed stående bevillingsrammer således, at de arbejdsmarkeds- og uddannelsespolitiske målsætninger for området tilgodeses bedst muligt. Roskilde Handelsskole sondrer i udbudspolitikken mellem følgende udbudspolitikker: udbudspolitik for traditionel undervisning gennemført på Roskilde Handelsskole udbudspolitik for udlicitering udbudspolitik for udbud af virksomhedsforlagt undervisning prispolitik Udbudspolitik for traditionel undervisning gennemført på Roskilde Handelsskole Roskilde Handelsskoles har en klar og entydig merkantil profil. Derfor udbydes kurser indenfor IT, regnskab, salg og ledelse og lægesekretærfaglige område inden for skolens primære markedsområde Region Sjælland. Alle skolen kursusmål udbydes og nogle af kurserne udbydes som garantikurser i skolesamarbejdet inden for VEU centeret. Roskilde Handelsskole vil: have særlig fokus på vejledning målrettet den enkelte, men også virksomhedens strategiske planer for kompetenceudvikling af medarbejdere. Vores mål med dette fokus er at skabe øget bevidsthed om muligheder for merit og realkompetencevurdering (RKV) og individuel kompetencevurdering (IKV) således, at den enkelte deltager undgår omveje i uddannelsessystemet. udvikle og udbyde helt nye kompetencegivende uddannelsespakker der understøtter de nationale og regionale positivlister. udvikle og udbyde rotationsprojekter i samarbejde med jobcentre, VEU-centret. m.fl. have særligt fokus på de ledige og ledighedstruede og i samarbejde med andre uddannelsesaktører, udbyde uddannelsespakker, der modsvarer jobåbninger på arbejdsmarkedet samt opkvalificerer den enkelte i ledighedsperioden. Politik for udlicitering Som udgangspunkt udliciterer Roskilde Handelsskole ikke AMU kurser i Roskilde Handelsskole vurderer at en opgave løst via udlicitering ikke længere kan løses enten bedre til samme pris, eller billigere på samme niveau. De skærpede regler, øget behov for administrativ kontrol og tilsyn som skolen skal påtage sig medfører en udgift der ikke står mål med indtjeningen og de politiske-, økonomiske- og styringsmæssige- risici skolen pådrager sig. Udbudspolitik for udbud af virksomhedsforlagt undervisning AMU kurser der ikke gennemføres på skolens matrikel men på en virksomhed eller i lokaler lejet til formålet af virksomheden defineres som virksomhedsforlagt undervisning. Virksomhedsforlagte kurser har en højere risikoprofil på niveau med udliciterede kurser.

5 /6 Roskilde Handelsskole vurderer, at en opgave løst via anvendelse af eksterne timelærer, der samtidig har eget konsulenthus eller er tilknyttet et sådant, er forbundet med en ikke uvæsentlig risiko. Denne risiko udløser et øget behov for administrativ kontrol og tilsyn som skolen påtager sig. Roskilde handelsskole gennemfører virksomhedsforlagte AMU aktiviteter beroende på en konkret vurdering fra aktivitet til aktivitet. I forbindelse med den konkrete aktivitet gennemføres en risikovurdering. Prispolitik Fleksibel afholdelse - tillæg til normprisen Ved rekvirerede kurser, hvor Kursuscentret i samarbejde med kunden tilrettelægger kursusforløbet under hensyntagen til lokale ønsker, dækkes ekstraomkostningerne af rekvirenten (dog maks. kr. 140 pr. deltager pr. kursusdag). Kursuscentret fremsender kontrakt på de rekvirerede forløb, hvori det specificeres, hvad ekstra omkostningerne dækker fx dobbeltlærer, kørsel e.l. Betaling for uopfyldte hold Ved rekvirerede kurser tager beregningsgrundlaget udgangspunkt i et minimum deltagerantal pr. hold. Kunden kan sikre sig, at kurset gennemføres med et lavere deltagerantal mod at betale for de tomme pladser op til den angivne holdstørrelse. Tillægsbetalingen specificeres i kontrakten. Afgift for udeblivelse Der opkræves betaling fra arbejdsgiveren eller en selvstændig erhvervsdrivende i det tilfælde, at en medarbejder, arbejdsgiver eller den selvstændige erhvervsdrivende udebliver på kursets første dag eller frameldes senere end en uge inden kursets første dag. Ved udeblivelse fra kursets første dag betales kr for kurser med en varighed til og med 37 timer og kr for kurser med en varighed på mere end 37 timer. Ved framelding mindre end en uge før kursets første dag betales kr for kurser med en varighed til og med 37 timer og kr for kurser med en varighed på mere end 37 timer. Arbejdsgiveren skal også betale afgift, hvis udbyderen aflyser som følge af udeblivelse og manglende framelding, som betyder at holdet ikke længere er rentabelt for skolen. I følgende tilfælde fritages arbejdsgiveren for at betale afgift: Hvis arbejdsgiveren dokumenterer, at udeblivelse eller framelding er lovligt forfald Hvis arbejdsgiveren erstatter den udeblevne eller frameldte medarbejder med en anden medarbejder. Hvis uddannelsen aflyses af udbyderen. Hvis en arbejdsgiver har betalt tillægsbetaling for afholdelse af kurset, der aflyses på foranledning af udbydere 8. Information om udbuddet Roskilde Handelsskole informerer om udbuddet gennem anvendelse af såvel trykte som net baserede kanaler/medier som f.eks. skolens hjemmeside VIDAR efteruddannelse.dk

6 uddannelsesguiden.dk produktblade, som opdateres og udvikles løbende annoncering i relevante fagblade, samt dagblade og ugeaviser opsøgende konsulentarbejde inden for eget dækningsområde /6 Roskilde Handelsskole informerer såvel om uddannelser, skolen er godkendt til, og om uddannelser udbudt af øvrige skoler indenfor Skolesamarbejdet Sjælland eller andre relevante samarbejdspartnere, herunder de institutioner der indgår i VEU-centrets geografiske område, således at kunderne, virksomhederne og brugerne nemt og hurtigt kan finde et samlet overblik over de eksisterende muligheder inden for efter- og videreuddannelse.

Udbudspolitik for Køge Handelsskole 2013

Udbudspolitik for Køge Handelsskole 2013 Udbudspolitik for Køge Handelsskole 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Udbud... 3 Køge Handelsskoles godkendelser... 4 Aktivitetsudvikling... 4 Køge Handelsskoles strategiske mål for VEU i 2013...

Læs mere

Udbudspolitik 2015. vedrørende erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse.

Udbudspolitik 2015. vedrørende erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse. Udbudspolitik 2015 vedrørende erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse. Indledning Udbudspolitikken er en orientering til SOPU s kunder, samarbejdspartnere og andre interessenter om skolens strategi og

Læs mere

Djurslands Erhvervsskolers udbudspolitik 2009 for eve området... 1

Djurslands Erhvervsskolers udbudspolitik 2009 for eve området... 1 Djurslands Erhvervsskolers udbudspolitik 2009 for eve området Indhold Djurslands Erhvervsskolers udbudspolitik 2009 for eve området... 1 1. Formål:... 2 2. Behovsredegørelse:... 2 2.1. Behovsafdækning:...

Læs mere

AMU UDD DANNELSER. Mål. System. Kultur. Kvalitetsmål. Procedurer. Audit. Handlinger. Overordnet. Kvalitet. altid ligger i. Evaluering.

AMU UDD DANNELSER. Mål. System. Kultur. Kvalitetsmål. Procedurer. Audit. Handlinger. Overordnet. Kvalitet. altid ligger i. Evaluering. Kvalitetspolitik og sikring Business Centret, Århus Købmandssko le side 1 1.1 KVALITETSSIKRING BUSINESS CENTRET, A AMU UDD DANNELSER Med reference til Århus Købmandssko les overordnede kvalitetspolitik

Læs mere

TEC s Udbudspolitik 2015 Voksen- og efteruddannelse

TEC s Udbudspolitik 2015 Voksen- og efteruddannelse TEC s Udbudspolitik 2015 Voksen- og efteruddannelse Godkendt på bestyrelsesmødet den 15.12 2014 Indhold... 3 Udbud og marked... 3 Formål... 3 Behovsredegørelse 2014... 3 Geografisk dækning... 3 Aktivitetsområder...

Læs mere

SOSU Nords udbudspolitik på voksen- og efteruddannelsesområdet 2015

SOSU Nords udbudspolitik på voksen- og efteruddannelsesområdet 2015 SOSU Nords udbudspolitik på voksen- og efteruddannelsesområdet 2015 SOSU Nords udbudspolitik udarbejdes i samarbejde med skolens lokale uddannelsesudvalg på henholdsvis det pædagogiske og social- og sundhedsområdet

Læs mere

SOSU Nords udbudspolitik på voksen- og efteruddannelsesområdet 2013

SOSU Nords udbudspolitik på voksen- og efteruddannelsesområdet 2013 SOSU Nords udbudspolitik på voksen- og efteruddannelsesområdet 2013 SOSU Nords udbudspolitik udarbejdes i samarbejde med skolens lokale uddannelsesudvalg på henholdsvis det pædagogiske og social- og sundhedsområdet

Læs mere

på de erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner

på de erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner Vejledning om FVU på de erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner Undervisningsministeriet, februar 2011 Forord Gode grundlæggende færdigheder i læsning, skrivning og regning er i stigende omfang vigtige

Læs mere

Afrapportering. Skabelon til VEU-centrenes årlige afrapportering.

Afrapportering. Skabelon til VEU-centrenes årlige afrapportering. Afrapporteringsskema Skabelon til VEU-centrenes årlige afrapportering. Resultatmål 1: Et koordineret samarbejde og én indgang til rådgivning og vejledning skaber bedre kvalitet, større kendskab og mere

Læs mere

AMU i nye klæder - om implementering af Nyt AMU

AMU i nye klæder - om implementering af Nyt AMU AMU i nye klæder - om implementering af Nyt AMU Morten Lassen & Peter Plougmann under medvirken af Mette Beck-Nielsen, Sune Rosdahl, Anja Lindkvist Jørgensen, Anne-Mette Hjalager og Søren Voxted. CARMA/New

Læs mere

Dagsorden Centerrådsmøde

Dagsorden Centerrådsmøde 1/20 Dagsorden Centerrådsmøde Tidspunkt: Mandag den 20. oktober 2014 Kl. 14.00-16.00 Sted: Horsens HF & VUC Holmboes Allé 1 8700 Horsens Link til kort: http://map.krak.dk/m/zfdnf Lokale: 1.30 Parkering:

Læs mere

Danmarks strategi for livslang læring -

Danmarks strategi for livslang læring - Udkast Danmarks strategi for livslang læring - Uddannelse og livslang opkvalificering for alle Regeringens redegørelse til EU-kommissionen Januar 2007 Redegørelsen er udarbejdet af Undervisningsministeriet

Læs mere

LEAN. Sund fornuft oversat til sund praksis. side 1

LEAN. Sund fornuft oversat til sund praksis. side 1 LEAN Sund fornuft oversat til sund praksis side 1 E R H V E R V Hvem er Tradium Erhverv? Tradium Erhverv udbyder uddannelser og kompetenceløft primært under AMU programmet, og vores hovedfokus er at sikre

Læs mere

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Norddjurs Kommune Godkendt i kommunalbestyrelsen den 24.02.2015 Indhold Indledning - arbejdsmarkedspolitikkens tilblivelse...

Læs mere

VEU-Center MidtØst. Vi hjælper gerne jobcentre, fagforeninger, a-kasser og andre interessenter med information og vejledning om:

VEU-Center MidtØst. Vi hjælper gerne jobcentre, fagforeninger, a-kasser og andre interessenter med information og vejledning om: VEU-Center MidtØst Én indgang til voksenog efteruddannelse Vi hjælper gerne jobcentre, fagforeninger, a-kasser og andre interessenter med information og vejledning om: Grundlæggende voksenuddannelse (GVU)

Læs mere

Resultatkontrakt 2015

Resultatkontrakt 2015 Odense 11. december 2014 (1) Journalnr. 00.1 Resultatkontrakt 2015 1 Indledning Resultatkontrakten er en aftale mellem Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold og Center for Frivilligt

Læs mere

Det fælles og intensiverede kontaktforløb kan skitseres ved følgende figur. Måned ½ 1 2 3 4 5 6 Jobcenter

Det fælles og intensiverede kontaktforløb kan skitseres ved følgende figur. Måned ½ 1 2 3 4 5 6 Jobcenter Intensiveret kontaktforløb i a-kassen og jobcenteret Fremover skal kontakten med beskæftigelsessystemet være koordineret og sammenhængende, og der skal gøres bedre brug af både jobcentrenes og a-kassernes

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Afsluttende evaluering af Projekt KLAR Side 3 af 62

INDHOLDSFORTEGNELSE. Afsluttende evaluering af Projekt KLAR Side 3 af 62 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 4 Sammenfatning... 5 Indledning... 8 KLAR projektets baggrund... 8 KLAR projektets organisering... 8 KLAR Projektets mål... 9 Sammenhængsforståelsen i KLAR... 9 Evalueringens

Læs mere

Realkompetencevurdering

Realkompetencevurdering Realkompetencevurdering En baseline-analyse i Uddannelseslaboratoriet Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium August 2013 Realkompetencevurdering En baseline-analyse i Uddannelseslaboratoriet Det erhvervsrettede

Læs mere

DI s guide til AMU 2015

DI s guide til AMU 2015 DI s guide til AMU 2015 I denne guide finder I svar på en række af de spørgsmål, som medlemsvirksomhederne i DI stiller. Reglerne for AMU ændres løbende, så det er ikke muligt at holde denne guide 100

Læs mere

Udbudspolitik 2005 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) ved Social- og Sundhedsskolen i Nyk.F.:

Udbudspolitik 2005 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) ved Social- og Sundhedsskolen i Nyk.F.: Udbudspolitik 2005 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) ved Social- og Sundhedsskolen i Nyk.F.: Social- og Sundhedsskolen i Nyk.F. udbyder erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse i overensstemmelse

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 15. april 2014. Bekendtgørelse af lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksensuddannelse) m.v.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 15. april 2014. Bekendtgørelse af lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksensuddannelse) m.v. Lovtidende A 2014 Udgivet den 15. april 2014 4. april 2014. Nr. 374. Bekendtgørelse af lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksensuddannelse) m.v. Herved bekendtgøres lov om åben uddannelse (erhvervsrettet

Læs mere

VEU-centrenes vejledningsstrategier

VEU-centrenes vejledningsstrategier VEU-centrenes vejledningsstrategier Kristina Mariager-Anderson & Bjarne Wahlgren Oktober 2012 1 INDLEDNING 1 BAGGRUND 1 HISTORIK 1 METODEBESKRIVELSE 2 VOKSENVEJLEDNINGSSTRATEGIER 3 FORSKELLIGE VEJLEDNINGSSTRATEGIER

Læs mere

Nyhedsbrev KompetenceVækst Horsens Hedensted

Nyhedsbrev KompetenceVækst Horsens Hedensted Nyhedsbrev KompetenceVækst Horsens Hedensted April 2008. Kære læser Velkommen til det første nyhedsbrev fra KompetenceVækst Horsens Hedensted (KVHH). Vi er et af i alt 22 vejledningsnetværk i Danmark.

Læs mere

DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE

DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE DI ANALYSE DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE Danske virksomheder samarbejder med nogle af verdens bedste erhvervsskoler. Sådan skal det også være fremover. Virksomhederne presses generelt af faldende

Læs mere

Pædagogisk assistentuddannelse

Pædagogisk assistentuddannelse vejledning Pædagogisk assistentuddannelse - som GVU på det pædagogiske arbejdsområde Indholdsfortegnelse Forord Forord...3 Bilag 1: Silkeborgmodellen... 14 Pædagogisk assistentuddannelse...4 Fakta om grundlæggende

Læs mere

IKA i AMU Individuel kompetenceafklaring - Hvad er gældende praksis?

IKA i AMU Individuel kompetenceafklaring - Hvad er gældende praksis? IKA i AMU Individuel kompetenceafklaring - Hvad er gældende praksis? IKA i AMU Redigeret af Søren Carøe og Pernille Bottrup IKA i AMU Individuel kompetenceafklaring - Hvad er gældende praksis? Rapporten

Læs mere

SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB

SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB OKTOBER 2012 EUC NORD SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB AFSLUTTENDE EVALUERING ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowidk OKTOBER 2012 EUC NORD SAMARBEJDE

Læs mere

Byrådet skal i hvert tilfælde godkende udbuddet, hvis udbuds- og indkøbspolitikkens rammer ønskes fraveget.

Byrådet skal i hvert tilfælde godkende udbuddet, hvis udbuds- og indkøbspolitikkens rammer ønskes fraveget. Indledning Denne politik udstikker de overordnede rammer og mål for alle udbud og indkøb i Ringsted Kommune. Politikken revideres mindst én gang i hver byrådsperiode. Hvert år fremlægges der en udbudsstrategi

Læs mere

Lovende parløb. Når virksomhed og skole skaber nye rammer om kompetenceudvikling. Per Bruhn Bruno Clematide

Lovende parløb. Når virksomhed og skole skaber nye rammer om kompetenceudvikling. Per Bruhn Bruno Clematide Lovende parløb Når virksomhed og skole skaber nye rammer om kompetenceudvikling Per Bruhn Bruno Clematide P a r t n e r s k a b o m k o m p e t e n c e u d v i k l i n g Lovende parløb Når virksomhed

Læs mere