Helsinge Fjernvarme 51. ordinære generalforsamling 3. april 2013 kl Bymose Hegn, Hotel og kursuscenter, Helsinge

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Helsinge Fjernvarme 51. ordinære generalforsamling 3. april 2013 kl. 19.00 Bymose Hegn, Hotel og kursuscenter, Helsinge"

Transkript

1 Helsinge Fjernvarme 51. ordinære generalforsamling 3. april 2013 kl Bymose Hegn, Hotel og kursuscenter, Helsinge 34 fremmødte, heraf 27 Stemmeberettigede. 761/13 Velkomst ved Formand fra Bestyrelsen Ole Juel Jensen Velkommen til dette års generalforsamling i Helsinge Fjernvarme. Som det fremgår af indkaldelsen er det den 51. ordinære generalforsamling. Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Revisor Per frost Jensen. Som også blev valgt af generalforsamlingen. Dirigenten fastslog herefter at generalforsamlingen var lovlig ved fremvisning af lovmæssig personlig indkaldelse, og fremvisning af Ugeposten fra 19/ hvor indkaldelsen endvidere er trykt. Pkt. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår Formanden Ole Juel Jensen gennemgik og kommenterede den udsendte beretning. Generelt 2012 blev igen et år med mange aktiviteter og det var samtidig året, hvor Helsinge Fjernvarme kunne fejre idriftsættelsen af 1. etape af det nye solvarmeanlæg med et velbesøgt åbent hus arrangement på kraftvarmeværket. Ud over den normale drift af kraftvarmeværket og ledningsnettet har Helsinge Fjernvarme i 2012 fortsat leveret driftsbistand til Vejby-Tisvilde Fjernvarme og administrationsbistand til Helsinge Vandværk. Endvidere har administrationen af energispareaktiviteter og serviceordningen samt etableringen af solvarmeanlægget lagt beslag på mange ressourcer hos medarbejdere og bestyrelse. Konstituering Efter generalforsamlingen 28. marts 2012 har bestyrelsen konstitueret sig med Ole Juel Jensen som formand, Jette Schjønnemann som næstformand, Jørgen Skovsende som kasserer, Jarl Baadsmand som sekretær og Ole D. Jensen som Gribskov Kommunes repræsentant.

2 762/13 Suppleanter valgt for en 1-årig periode er Brian Hansen og Bo Harhorn. Efter endelig godkendelse af de nye vedtægter på den ekstraordinære generalforsamling 25. april 2012 er Brian Hansen indtrådt som det 6. medlem i bestyrelsen. Produktion / salg 2012 var et forholdsvis mildt varmeår (2800 graddage), og varmesalget på MWh blev 5,6 % mindre end budgetteret svarende til et normalår (3112 graddage). Samtidig var varmesalget 1,5 % mindre end i 2011, dette skyldes de færre graddage. El-produktionen blev kun MWh, og dermed kun 21 % af det budgetterede og kun 28 % af produktionen i Dette skyldes lavere elsalgspriser og højere gaspris, som har gjort det meget mindre attraktivt at producere el i Gasforbruget blev kun m3, og dermed kun 54 % af det budgetterede og kun 66 % af forbruget i Dette skyldes især den meget lavere Elproduktion i 2012, men også at det har været muligt at producere en forholdsvis stor varmemængde på EL - kedlen. Den nye EL-kedel på 10 MW, som blev taget i brug ved årsskiftet 2010 / 2011, har igen i 2012 vist sig at være en god investering. Varmeproduktionen på EL kedlen har været MWh svarende til ca. 23 % af den samlede varmeproduktion i I forbindelse hermed er der samtidig sparet ca. 2.3 mio. kr. i forhold til alternativ varmeproduktion på gaskedler. Solvarmeanlæg Udbud og tilbudsindhentning på solfangerpaneler skete i december 2011 og et tilbud fra ARCON Solar A/S på levering og montering af 4733 m2 solfangere blev accepteret i januar 2012, idet dette ville give en optimal udnyttelse af grundarealet. Udbud og tilbudsindhentning af rørledninger i solfangerfelt, opførelse af tekniktilbygning og udførelse af vekslerstation med tilhørende VVS-og ELinstallationer skete i februar marts 2012.

3 763/13 Herefter startede etableringen af solvarmeanlægget med jordarbejder i marts og øvrige arbejder blev udført i april og maj, så anlægget kunne idriftsættes 14. maj De samlede anlægsudgifter til solvarmeanlægget udgør ca. 8,9 mio. kr. og anlægget forventes fremover at kunne levere ca MWh eller næsten 5 % af den årlige varmeproduktion. Det nye solvarmeanlæg har siden ibrugtagningen fungeret tilfredsstillende og har i 2012 fra 1. juni i alt leveret ca MWh. Den daglige solvarmeproduktion kan følges på Det vil her kunne ses, at solvarmeanlægget i årets første 3 måneder har leveret ca.170 MWh og heraf alene i marts 138 MWh. Det frie el-marked Helsinge Fjernvarme har fortsat i 2012 haft aftale om salg og køb af el med Nordjysk El-handel som produktionsbalanceansvarlig (det firma, der formidler køb og salg af el på det frie el-marked). El-salget er sket på spot- og regulerkraftmarkedet med henblik på at opnå den bedst mulige salgspris for el-produktionen. Men der har i en stor del af 2012 været så lave el-priser, at det ikke har været rentabelt at producere el på motorerne. Det har i øvrigt været tilfældet i hele landet og skyldes at store mængder billig vandkraft og stigende mængder tysk vindkraft og solcellestrøm har presset elpriserne. Gennemsnitssalgsprisen for den producerede el i 2012 har dog været 587 kr./mwh. På grund af de lave el- priser i 2012 er der til gengæld opnået et produktionsuafhængigt pristillæg (årligt grundbeløb) på ca. 4,5 mio. kr. El-købet til El-kedlen er sket på spotmarkedet for at opnå den lavest mulige købspris og gennemsnitskøbsprisen for hele 2012 har således været 221 kr./ MWh. Det har igen i 2012 samtidig været muligt at deltage i primær reservekraft (frekvensregulering) og modtage et rådighedsbeløb herfor af Energinet.dk, men efter 1. oktober 2012, hvor reglerne er ændret, har mulighederne herfor været stærkt begrænset. Der er dog i forbindelse med EL-kedlen opnået en rådighedsbetaling på ca. 4 mio. kr. i 2012.

4 764/13 Ledningsnet Af hensyn til forsyning af den nye skole og svømmehal er der foretaget renovering og udskiftning til større dimension af hovedledninger i Skolegade fra Boagervej til Nordre Parkvej. Desuden er Poppelvej og Tårnvej renoveret. Ledningsnettet er desuden i fornødent omfang blevet vedligeholdt, og der er foretaget de nødvendige reparationer og omlægninger som følge af nye tilslutninger. Varmepriser Helsinge Fjernvarme har fra 1.december 2011 frikøbt sig fra den gældende kontrakt med HMN. Gaskøbet sker herefter fortsat via HMN, men nu på det frie marked Nord Pool Gas. Frikøbet er sket ved betaling af et tillæg pr. købt m3 frem til 1. oktober Gasprisen er som følge heraf reduceret væsentlig i 4. kvartal, men da der samtidig har været stigende gaspriser er besparelsen ikke blevet så stor som forventet. Desværre ser det ud til at gasprisen er fortsat med at stige i 2013, især i marts måned er der konstateret høje gaspriser, som ligger en del over det budgetterede. I henhold til Dansk Fjernvarmes prisundersøgelse for 2012 udgjorde udgiften til opvarmning af et hus på 130 m² og med et forbrug på 18,1 MWh ved individuel naturgas kr. incl. moms og ved individuel oliefyr kr. incl. moms. Opvarmning fra Helsinge Fjernvarme kostede i 2012 med det samme forbrug kr. incl. moms, eller lidt over gennemsnitsprisen for decentrale kraftvarmeværker. Energibesparelser Helsinge Fjernvarmes samlede sparemål udgjorde 645 MWh i 2012 og hertil kommer et underskud på 146 MWh fra Med de opnåede energibesparelser for 2012 på i alt 2406 MWh, heraf solvarmeanlæg 2240 MWh, vil der kunne overføres et overskud på 1615 MWh til Som det blev nævnt på sidste års generalforsamling har alle fjernvarmeselskaber med det seneste energiforlig i Folketinget fået pålagt en væsentlig forøgelse af energispareindsatsen hos deres forbrugere. Helsinge Fjernvarme skal opfylde sin andel af fjernvarmeselskabernes samlede sparemål, og dette udgør MWh pr. år i 2013 og 2014, en stigning på 100 % i forhold til 2012.

5 765/13 Da overskuddet fra 2012 således hurtigt vil blive brugt, skal bestyrelsen endnu engang opfordre vore forbrugere til at få udført energibesparende foranstaltninger og fortælle herom til Helsinge Fjernvarme inden arbejdet sættes i gang. Idet nye forbrugere giver et væsentligt bidrag til opfyldelse af energisparemålet, vil der i 2013 fortsat tilbydes rabat på fjernvarmetilslutning for alle eksisterende ejendomme ved eksisterende hovedledninger, idet der kun skal betales for stikledningen. Serviceordningen Over 500 forbrugere er nu tilsluttet Fjernvarmens Serviceordning (FJRordningen), som fortsat tilbydes gratis til alle forbrugere med almindelige boliger. Hovedserviceeftersynets anbefalede ændringer og forbedringer på varmeanlægget er med til at forbedre afkølingen og reducere varmeforbruget samt dermed bidrage til opfyldelsen af energisparemålet. Der er dog kun udført i alt ca. 55 hovedeftersyn og vedligeholdelsestjek og den samlede udgift til serviceordningen udgjorde kun ca. kr i Fremover vil vedligeholdelsestjek desuden blive udført af Helsinge Fjernvarmes nyansatte driftsmedarbejder. For at tilskynde alle forbrugere med gennemsnitlig årsafkøling mindre end 25 grader til at forbedre deres husinstallationer, er den gratis FJR-ordning obligatorisk for disse forbrugere. Nye tilslutninger I 2012 har der fortsat været tilbud om fordelagtig fjernvarmetilslutning til nye forbrugere med eksisterende el- og olieopvarmning ved eksisterende hovedledninger. Den samlede effekt heraf har i alt været 10 nye forbrugere. Den nye Helsinge Skole og Svømmehal, Helsinge Realskoles om og tilbygning samt boligbebyggelsen Askly er tilsluttet i løbet af Af kommende større tilslutninger kan stadigvæk nævnes det resterende nye boligområde mellem Frederiksborgvej og Vognmarken, samt området ved Stationen og Fiat-grunden mellem Vestergade og Skolegade, selv om tidsplanen for de sidstnævnte byggerier stadig er usikker.

6 766/13 Personale Dette omfatter driftsleder Leif Jakobsen, driftsassistenterne Claus Adamsen og Jørgen Petersen, samt fra 1. september 2012 desuden Tom Anker Baungaard. Sidstnævntes ansættelse skyldes at HF nu har overtaget alle driftsopgaver hos Vejby-Tisvilde Fjernvarme. I administrationen er det uændret Annie Forsberg, Lotte Sørensen og Jens Larsen der varetager de daglige opgaver. Igen i år en stor tak til medarbejderne for deres indsats i årets løb. Samtidig vil jeg gerne benytte lejligheden til at takke bestyrelsen og suppleanterne for et godt og konstruktivt samarbejde i årets løb. Ole Juel Jensen / 3. april 2013 Spg. Heidi Beierholt, Bryderupvej 13. Hvor meget har prisen på el ændret sig i årets løb? Svar fra Ole Juel Jensen. Elprisen kan ændre sig meget i løbet af meget kort tid, ofte fra time til time. Ofte svinger elprisen fra negativ elpris til en pris på 140 øre pr. kwh. Det kan derfor ofte være svært at forudse kommende ændringer i elprisen. Spg. Kaj Petersen, Lærkevej 29. Hvis man ikke kan leve op til sparekravene, som er pålagt fjernvarmeværkerne, hvad sker der så? Svar fra Ole Juel Jensen. I henhold til lovgivningen kan der gives bøder, hvis man ikke opfylder sparekravene. Spg. Ib Christensen, Bymosevej 39. Gasprisen er steget væsentligt for fjernvarmen, men private gasbrugere har fået væsentligt billigere varme, hvad skyldes det? Svar fra Ole Juel Jensen. Helsinge Fjernvarme har for nogle år siden frikøbt sig den tidligere gasaftale, der var bundet til olieprisen, hvilket har været en gevinst for fjernvarmen, da olieprisen er steget væsentligt den seneste tid. Den nuværende udvikling kan følges fordi Helsinge Fjernvarme nu benytter det frie marked for gas, herunder med henvisning til Dog skal spørgsmålet også besvares ved at Fjernvarmeværkerne er blevet pålagt en forsyningsafgift der er temmelig høj. Herefter blev beretningen godkendt af generalforsamlingen.

7 Pkt. 3 Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse. 767/13 Kasserer Jørgen Skovsende gennemgik og uddybede de i indkaldelsen fremlagte tal fra årsrapport 2012, og redegjorde for over og underskud, og indstillede herefter til generalforsamlingens godkendelse. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Spg. Kaj Petersen, Lærkevej 29. Samarbejdet med Vejby-Tisvilde fjernvarme og samarbejdet med Helsinge vandværk. Hvordan er det rent betalingsmæssigt? Svar fra Jørgen Skovsende. Der er gennemsigtige betalinger for de ydelser der laves for henholdsvis Helsinge Vandværk og Vejby-Tisvilde Fjernvarme. Der er derfor ikke ekstra omkostninger for forbrugerne ved Helsinge Fjernvarme ved at man tilbyder ydelser andre steder. Det har i øvrigt den fordel at der er mere personale til at lave pressede opgaver i form af opgørelser, aflæsninger mv. Årsrapport 2012 blev herefter godkendt af generalforsamlingen. Pkt. 4 Budget opgjort efter varmeforsyningslovens prisbestemmelser for indeværende driftsår fremlægges til orientering. Kasserer Jørgen Skovsende gennemgik det udsendte budget for året 2013 i forhold til indtægter, udgifter, Distribution, Administration + tilbageførsler/henlæggelser. Den nye forsyningssikkerhedsafgift er blevet pålagt Helsinge Fjernvarme pr. 1. februar og udgør 40 øre pr. m3, hvilket er en samlet udgift på 1,2 mio.kr. Det er en udgift der er pålagt efter at budgettet er lavet, og vil derfor allerede nu være en udfordring. Budget for 2013 blev taget til efterretning af generalforsamlingen. Pkt. 5 Fremlæggelse af investeringsplan for kommende år til orientering. Ole Juel Jensen orienterede om Investeringsplan Renovering af brønde og ledningsnet (3 mio. kr. i 2013) I lighed med tidligere år er der igen i år afsat et beløb til den løbende renovering af hovedledninger og stikledninger.

8 768/13 Udskiftning af energimålere (400 Tkr. i 2013) For at fremskynde den løbende udskiftning af de ældste energimålere, er der medregnet udskiftning af 200 målere. Idet disse er fjernaflæselige opnås der samtidig et betydelig tidsbesparelse i forbindelse med årsaflæsningen. Herefter vil alle vore målere være fjernaflæselige. Anskaffelse af ny bil (200 Tkr. I 2013) I forbindelse med ansættelse af den nye driftsmedarbejder er der behov for indkøb af en lille ekstra varebil, som blev anskaffet her i februar for 112 Tkr. Renovering af generator motor 1 (300 Tkr. evt. i 2013) I november 2011 er der udført en såkaldt LEAP måling på de 2 ældste motorers generatorer for at bestemme deres restlevetid og behov for renovering med lejeskift m.v. Ifølge tilstandsrapporten herfor anbefales en renovering inden for 1-2 år dog afhængig af driftstimerne. Men da disse i 2012 har været ret begrænsede er renoveringen af generatoren på motor 1 foreløbig udskudt i hvert fald 1 år. Med hensyn til motor 2 udskydes renoveringen på ubestemt tid, idet behovet for driftstimer på denne motor er usikker. Røggasveksler til kedel 2 (700 Tkr. evt. i 2013) Da kun kedel 1 har installeret røggasveksler, som udnytter varmen ved ekstra afkøling af røggassen fra kedlen, er der tidligere også foreslået etableret røggasveksler på kedel 2, men er udskudt på grund af meget få driftstimer. På baggrund af driftserfaringerne for 2012, hvor der har været behov for stor varmeproduktion på kedler vil det nu være rentabelt at installere røggasveksler på kedel etape af solvarmeanlæg (11 mio. kr. i 2014 og10 mio. kr. i 2015) Solvarmeanlæggets 2. etape på ca m2 var oprindelig planlagt opført på arealet beliggende syd-vest for Kraftvarmeværket mellem Skovgårdsvej og Rensningsanlægget. Ved en nærmere vurdering af dette areal må det imidlertid konstateres, at den 3-kantede udformning er uhensigtsmæssig, og at der vil være stor skyggevirkning fra det høje læhegn og træer langs sydskellet.

9 769/13 Idet Helsinge Fjernvarme nu ud fra egne og bl.a. Vejby- Tisvilde Fjernvarmes driftserfaringer kan konstatere, at den optimale og nuværende maksimale størrelse for solvarmeanlæg udgør ca. 20 % af den årlige varmeproduktion, vil der være behov for i alt ca m2 solvarmeanlæg. På denne baggrund planlægger bestyrelsen derfor som 2. etape at opføre i alt ca m2 solvarmeanlæg og arealbehovet hertil vil udgøre ca m2. Da anlægget teknisk og økonomisk optimalt udføres som et samlet anlæg, har Helsinge Fjernvarme kontaktet ejeren om køb af et areal, som er beliggende mellem Kildevejen og udstykningen Ammendrup Bygade. Arealet er det nærmest beliggende samlede areal, som har en hensigtsmæssig udformning og placering i forhold til solvarmeudnyttelse. Til Planafdelingen i Gribskov Kommune er der derfor den 30. januar 2013 fremsendt ansøgning om supplerende udpegning af dette areal til 2. etape med m2 solvarmeanlæg. Ansøgningen er behandlet på Planudvalgsmødet den 20. marts 2013 og det er her besluttet, at indkalde evt. øvrige idéer vedr. placering af større solvarmeanlæg og solcelleanlæg, således at arealerne kan blive indarbejdet i den kommende Kommuneplan , der skal i høring i løbet af sommeren og endelig godkendes sidst på året. Bestyrelsen har desuden kontaktet Rambøll for at få rådgivningsbistand til udarbejdelse af en strategiplan for fremtidig varmeproduktion. Herunder at få erfaringer fra andre værker om mere effektiv udnyttelse af solvarme og motorer med varmepumper m.v. Investeringsplanen blev taget til efterretning af generalforsamlingen. Pkt. 6 Forslag fra bestyrelsen. Der var ingen forslag. Pkt. 7 Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere. Der var ikke indkommet forslag.

10 770/13 Pkt. 8 Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer (for 2 år). Bestyrelsen foreslog genvalg af Jarl Baadsmand og Brian Hansen samt nyvalg af Bo Harhorn til bestyrelsen. Generalforsamlingen valgte herefter de tre ovennævnte til bestyrelsen. Da Jette Schjønnemann har solgt sin ejendom er hun ikke længere valgbar og kunne derfor ikke genopstille. Pkt. 9 Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen ( for 1 år). Bo Moltved Christiansen og Michael Toft blev foreslået af bestyrelsen. De blev herefter valgt af generalforsamlingen. Pkt. 10 Valg af revisor. BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab ved Per Frost Jensen blev genvalgt af generalforsamlingen. Pkt. 11 Eventuelt. Ole Juel Jensen takkede på bestyrelsens vegne Jette Schjønnemann for hendes gode loyale indsats i bestyrelsen i de seneste 8 år og det gode samarbejde. Ole Juel Jensen afsluttede med at takke dirigenten for ledelse af generalforsamlingen og de tilstedeværende for fremmødet og deres aktive deltagelse. Per Frost Jensen Dirigent Jarl Baadsmand Referent

50 års jubilæum. Hjallerup Fjernvarme. De 25 år fra 1988 til 2013. Hjallerup Fjernvarme 50 år De 25 år fra 1988 til 2013

50 års jubilæum. Hjallerup Fjernvarme. De 25 år fra 1988 til 2013. Hjallerup Fjernvarme 50 år De 25 år fra 1988 til 2013 Hjallerup Fjernvarme 50 år De 25 år fra 1988 til 2013 Hjallerup Fjernvarme Forord: Kaj Tranholm Olesen Tekst og billeder: Christian Justesen Ældre fotos: Lokal Historisk Arkiv Sats og layout: Midtvendsyssel

Læs mere

Et tilbageblik. 1960 erne.

Et tilbageblik. 1960 erne. Et tilbageblik. 1960 erne. Helsinge Borgerforening tog i 1961 initiativ til at afholde et orienterende møde om et eventuelt fjernvarmeanlæg i Helsinge. På et offentlig møde 9. maj på Helsinge Hotel mødte

Læs mere

Ordinær generalforsamling, torsdag den 26. september 2013 på Idrætscenter Vendsyssel. Dagsorden:

Ordinær generalforsamling, torsdag den 26. september 2013 på Idrætscenter Vendsyssel. Dagsorden: Ordinær generalforsamling, torsdag den 26. september 2013 på Idrætscenter Vendsyssel Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af beretning. 3. Aflæggelse af regnskab og fremlæggelse af budget. 4.

Læs mere

Referat fra generalforsamling den 24.9.2013 på Vissenbjerg Storkro.

Referat fra generalforsamling den 24.9.2013 på Vissenbjerg Storkro. Referat fra generalforsamling den 24.9.2013 på Vissenbjerg Storkro. Der var mødt 31 stemmeberettigede + 1 fuldmagt. Nogle af deltagerne havde ledsager med. Formand Jørgen Pedersen bød velkommen og gik

Læs mere

Jelling Varmeværk a.m.b.a. Årsregnskab 2013/14 53. regnskabsår

Jelling Varmeværk a.m.b.a. Årsregnskab 2013/14 53. regnskabsår Jelling Varmeværk a.m.b.a. Årsregnskab 2013/14 53. regnskabsår Nærværende regnskab er et sammendrag af Varmeværkets årsrapport for 2013/14. Årsrapporten er afgivet med følgende konklusion: Revisionen har

Læs mere

MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012

MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012 MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012 TIRSDAG DEN 20. SEPTEMBER 2012 KL 19.00! PVRAMIDEN,SKREJRUPVEJ, RØNDE Emne: Generalforsamling Rønde Fjernvarme Sted: Mødetid: Pyramiden

Læs mere

ÅRSRAPPORT. Hjørring Varmeforsyning

ÅRSRAPPORT. Hjørring Varmeforsyning ÅRSRAPPORT 2007 2008 Hjørring Varmeforsyning INDHOLD Side Selskabsoplysninger 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Udviklingen i hoved- og nøgletal 6 Ledelsesberetning 8 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Ordinær generalforsamling afholdt. tirsdag den 13. maj 2009 kl. 19.30. på Bogense Hotel

Ordinær generalforsamling afholdt. tirsdag den 13. maj 2009 kl. 19.30. på Bogense Hotel Ordinær generalforsamling afholdt tirsdag den 13. maj 2009 kl. 19.30 på Bogense Hotel Med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport

Læs mere

Ordinær generalforsamling, torsdag den 20. september 2012 på Idrætscenter Vendsyssel. Dagsorden:

Ordinær generalforsamling, torsdag den 20. september 2012 på Idrætscenter Vendsyssel. Dagsorden: Ordinær generalforsamling, torsdag den 20. september 2012 på Idrætscenter Vendsyssel Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af beretning. 3. Aflæggelse af regnskab og fremlæggelse af budget. 4.

Læs mere

Mølholm Varmeværk. REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Afholdt onsdag den 8. okt. 2014 kl. 19.30

Mølholm Varmeværk. REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Afholdt onsdag den 8. okt. 2014 kl. 19.30 Mølholm Varmeværk REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Afholdt onsdag den 8. okt. 2014 kl. 19.30 j.nr. 43606002, LDN, 24.10.2014 År 2014, den 8. oktober kl. 19.30 afholdtes ordinær generalforsamling i

Læs mere

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 6. Bestyrelsens beretning...

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 6. Bestyrelsens beretning... INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Ledelsesberetning... 6 Bestyrelsens beretning... 7 Hoved- og nøgletal....

Læs mere

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 7. Bestyrelsens beretning...

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 7. Bestyrelsens beretning... INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Ledelsesberetning... 7 Bestyrelsens beretning... 8 Resultatopgørelse for 2009/10...

Læs mere

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 6. Hoved- og nøgletal...

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 6. Hoved- og nøgletal... INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Ledelsesberetning... 6 Hoved- og nøgletal.... 10 Regnskabspraksis... 11 Resultatopgørelse

Læs mere

SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 51. REGNSKABSÅR

SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 51. REGNSKABSÅR Tlf: 99 89 14 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Saeby@bdo.dk Sæbygårdvej 25 www.bdo.dk DK-9300 Sæby CVR-nr. 20 22 26 70 SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 51. REGNSKABSÅR GENERALFORSAMLING

Læs mere

Ferritslev Fjernvarmeselskab A.m.b.a. CVR-nr. 13690588. Årsrapport 2014

Ferritslev Fjernvarmeselskab A.m.b.a. CVR-nr. 13690588. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Ferritslev Fjernvarmeselskab A.m.b.a.

Læs mere

MARIBO VARMEVÆRK amba C. E. Christiansens Vej 40, 4930 Maribo tlf. 54781226 CVR. nr. 11135617. Ordinær generalforsamling tirsdag den 24. januar 2012.

MARIBO VARMEVÆRK amba C. E. Christiansens Vej 40, 4930 Maribo tlf. 54781226 CVR. nr. 11135617. Ordinær generalforsamling tirsdag den 24. januar 2012. MARIBO VARMEVÆRK amba C. E. Christiansens Vej 40, 4930 Maribo tlf. 54781226 CVR. nr. 11135617 Ordinær generalforsamling tirsdag den 24. januar 2012. Mundtlig beretning: Bestyrelsens skriftlige beretning

Læs mere

Ordinær generalforsamling R E F E R A T

Ordinær generalforsamling R E F E R A T 1/15 Ordinær generalforsamling Søndag den 2. marts 2014 kl. 14.00 Assens Skolens lokaler, Niels Kjærbyesvej 9, 5610 Assens R E F E R A T Bestyrelsen: Hans Mørkebjerg H57 (HM), Helge Jakobsen G57 (HJ),

Læs mere

Bestyrelsen har i det forløbne år afholdt 8 ordinære bestyrelsesmøder + nogle ekstraordinere møder i forbindelse med igangsætning af anlægsarbejder.

Bestyrelsen har i det forløbne år afholdt 8 ordinære bestyrelsesmøder + nogle ekstraordinere møder i forbindelse med igangsætning af anlægsarbejder. 1 Beretning for året 2013/2014 generalforsamling den 23. september 2014. Indledning Traditionen tro vil jeg begynde beretningen med at oplyse, hvorledes bestyrelsen konstituerede sig efter sidste års generalforsamling.

Læs mere

Tønder Fjernvarmeselskab. årsberetning 2013/14

Tønder Fjernvarmeselskab. årsberetning 2013/14 Tønder Fjernvarmeselskab årsberetning 2013/14 Det afsluttede 51. regnskabsår, der går fra 1. juni 2013 til 31. maj 2014 viser en vækst i antallet af forbrugere. Regnskabsåret viser ligeledes, at fjernvarmen

Læs mere

JANUAR 2015 AALBORG FORSYNING, VARME. Forudsætninger for fase 2 beregninger af kraftvarmetillæg for Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk A.m.b.a.

JANUAR 2015 AALBORG FORSYNING, VARME. Forudsætninger for fase 2 beregninger af kraftvarmetillæg for Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk A.m.b.a. JANUAR 2015 AALBORG FORSYNING, VARME Forudsætninger for fase 2 beregninger af kraftvarmetillæg for Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk Amba ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40

Læs mere

Årsrapport 2010 2012

Årsrapport 2010 2012 Årsrapport 2012 2010 Indhold side 2-6 side 7 side 7 side 8 side 9 side 10-12 side 13 side 14 side 15 Fotos: side 2-3 side 4 side 5 side 6 Selskabsoplysninger: Ledelsesberetning Ledelsespåtegning og revisionspåtegning

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

ORDINÆR GENERALFORSAMLING ORDINÆR GENERALFORSAMLING DATO 21.04.2015 STED Tinghallen DELTAGERE Der var mødt ca. 400 medlemmer, der tilsammen repræsenterede 794 stemmer. Hele bestyrelsen var mødt. DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT 2.

Læs mere

SDR. HERREDS KRAFTVARMEVÆRKER A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2011/12

SDR. HERREDS KRAFTVARMEVÆRKER A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2011/12 Tlf: 96 70 18 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab nykoebingm@bdo.dk Strandvejen 25 www.bdo.dk DK-7900 Nykøbing Mors CVR-nr. 20 22 26 70 SDR. HERREDS KRAFTVARMEVÆRKER A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2011/12

Læs mere

Strategiplanlægning 2013-2024

Strategiplanlægning 2013-2024 Strategiplanlægning 2013-2024 Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Varme (i det følgende benævnt som: Aalborg Forsyning, Varme eller Varmeforsyningen) Hjulmagervej 20 9000 Aalborg Udgivelse:

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. Mandag den 14. juni 2010 kl. 19:00, Cafeteriet Lystrup Hallen

Referat af ordinær generalforsamling i Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. Mandag den 14. juni 2010 kl. 19:00, Cafeteriet Lystrup Hallen Referat af ordinær generalforsamling i Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. Mandag den 14. juni 2010 kl. 19:00, Cafeteriet Lystrup Hallen Deltagere: 61 Andelshavere 4 Medarbejdere Rådgivende ingeniør, Jørgen Halle

Læs mere

Aars Fjernvarme en varm forbindelse

Aars Fjernvarme en varm forbindelse En af pionererne fra Aars Fjernvarmecentrals første år var Anders Nielsen. Han fik driften af Fjernvarmecentralen i entreprise 1. december 1955. Fra 1. juli 1967 blev Anders Nielsen i stedet ansat som

Læs mere

Indhold. Økonomi Produktionen over året, udgifter og indtægter. Indkaldelse til I/S-møde

Indhold. Økonomi Produktionen over året, udgifter og indtægter. Indkaldelse til I/S-møde Lynettens Vindkraft I/S Nyhedsbrev Februar 2015 Ryesgade 5, 2.th. 2200 København N SE Nr. 1866 1101 Indhold Indkaldelse til I/S-møde Dagsorden for I/S-mødet Økonomi Udbetaling Regnskab kan hentes på nettet

Læs mere

Referat fra den 31. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 24. februar 2011

Referat fra den 31. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 24. februar 2011 Referat fra den 31. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 24. februar 2011 Velkomst Efter afslutning af et interessant indlæg fra lektor Lars Hovbakke Sørensen om svensk-danske relationer kunne

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere

Rask Mølle Varmeværk

Rask Mølle Varmeværk Rask Mølle Varmeværk Ordinær generalforsamling Torsdag 26/6-2014 Formandens beretning om året der gik. Indledning: Regnskabsåret 2013/2014 har været et økonomisk rigtig godt år for Rask Mølle Varmeværk.

Læs mere