EN SUND START FOR ALLE BØRN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EN SUND START FOR ALLE BØRN"

Transkript

1 Karen Eriksen og Lene Dørfler Center for Forebyggelse i praksis, KL

2 Center for Forebyggelse i praksis At understøtte kommunernes arbejde med at sikre kvalitet og vidensbasering af forebyggelsen

3 SÅDAN VIL VI SE VORES BØRN OG UNGE AKTIVE OG I TRIVSEL

4 Den nationale dagsorden Den Nationale Børnedatabase

5 Formål Formålet med temaeftermiddagen er at give inspiration og dele erfaringer om hvordan sundhedsplejens rolle kan styrkes for, at alle børn får en sund start på livet, der fremmer deres trivsel, udvikling og læring.

6 Temaeftermiddag for sundhedsplejen en sund start for alle børn Velkomst, præsentation og introduktion til eftermiddages program Forebyggelses for fremtiden præsentation af KL's udspil med fokus på sundhedsplejens rolle og drøftelse af hvilke anledninger sundhedsplejen har for at påvirke dagsordenen i egen kommune Pause Reviderede forebyggelsespakker - præsentation af relevante ændringer der vedrører sundhedsplejen og drøftelse at hvilken betydning revisionen har for sundhedsplejen Kaffepause Data som redskab til at sætte forebyggelse på dagsorden fokus på deltagernes gode erfaringer med at anvende data som ledelsesinformation i egen kommune Opsamling og tak for i dag

7 Kort præsentation Navn Stilling Kommune

8 FLIP med ideer og ønsker til KL og Center for forebyggelse i praksis

9 FOREBYGGELSE FOR FREMTIDEN

10 EN STYRKET FOREBYGGELSE I KOMMUNERNE KL ønsker med udspillet at sætte en fælles retning for kommunernes fortsatte arbejde med at styrke forebyggelsen Udspillet indbyder til en politisk drøftelse i kommunalbestyrelserne om, hvordan den enkelte kommune fremadrettet kan skabe endnu bedre systematik og kvalitet i forebyggelsesindsatsen på tværs af fagområder 6 pejlemærker sætter fokus på, hvor kommunerne kan gøre en mærkbar forskel for borgernes sundhed

11 KL s udspil på 4 minutter

12 6 PEJLEMÆRKER DER KAN GØRE EN FORSKEL FOR BORGERNES SUNDHED 1. Alle skal have mulighed for et sundt liv fælles ansvar og kvalitet i indsatsen 2. Alle børn skal have en sund start på livet, der fremmer deres trivsel, udvikling og læring 3. Alle unge skal have plads i fællesskabet og komme godt på vej i uddannelse og job 4. Flere skal vælge et røgfrit liv, og ingen børn og unge skal begynde at ryge 5. Flere skal drikke mindre, og ingen børn og unges liv må skades af alkohol 6. Flere skal leve et liv med bedre mental sundhed og trivsel

13 BRUG AF BEDSTE VIDEN OG SYSTEMATIK I INDSATSEN Vi har viden om, hvad der gør danskerne syge bl.a. fra sygdomsbyrderapporterne fra Sundhedsstyrelsen Sundhedsprofilundersøgelsen giver viden om kommunens egne borgeres livsstil og sundhedsudfordringer Sundhedsstyrelsen forebyggelsespakker indeholder vidensbaserede anbefalinger til forebyggelsesindsatser, der kan iværksættes i kommunen Et solidt vidensgrundlag som afsæt for drøftelser af, hvordan kommunen kan bidrage til at fremme borgernes sundhed

14 temaeftermiddag for sundhedsplejen 02 / ALLE BØRN SKAL HAVE EN SUND START PÅ LIVET, DER FREMMER DERES TRIVSEL, SUNDHED OG LÆRING

15 FREMME AF BØRNS SUNDHED IGENNEM SAMARBEJDE PÅ TVÆRS Alle børnefamilier får aktiv støtte og vejledning om børnenes sundhed i sundhedspleje og tandpleje Tiden i dagtilbud og skole er et godt læringsrum for, at børn opbygger sunde vaner Der er et potentiale for at fremme børns sundhed gennem øget deling af viden og samarbejde mellem sundhedspleje, tandpleje, dagtilbud, skole og det sociale område Sundhedsudfordringer hos børn i indskolingen 12% bliver mobbet eller drillet 10% har ikke en alderssvarende motorik Hos 5% er der en bekymring i forhold til forældre-barn relationen 12% er udsat for passiv rygning i hjemmet Kilde: Databasen Børns Sundhed. Data på børn i indskolingen 2015/16 fra sundhedsplejen i 13 kommuner. Statens Institut for Folkesundhed, 2017.

16 BETYDNINGEN AF SOCIAL BAGGRUND HOS BØRN SKAL MINDSKES Sociale forhold - allerede fra barnets første leveår og i graviditeten - har stor betydning for barnets muligheder for at udvikle sig fysisk og mentalt % Der er behov for i højere grad at investere i indsatser i den tidlige barndom, frem for først at tilbyde hjælp, når problemer har udviklet sig igennem opvæksten

17 FREMME BØRNS TRO PÅ SIG SELV OG ROBUSTHED TIL AT KLARE LIVET God mental sundhed er vigtig for at trives i hverdagen og være godt rustet til at overkomme livets udfordringer Børn opbygger deres mentale sundhed ved at være en del af fællesskaber, hvor de bliver anerkendt, og hvor de kan udvikle deres evner Samtidig er det vigtigt, at børn er omgivet af et godt netværk med familie og venner, hvor de kan have det sjovt og har nogle at betro sig til, når livet er svært Børns trivsel i skolen 2 ud af 3 elever har en god trivsel, et godt fællesskab med de andre elever og lærerne og oplever at lære mere og være kompetente Hver 7. elev oplever en lav grad af trivsel og fællesskab med de øvrige elever og lærerne. Disse elever er i høj risiko for mistrivsel og social isolation Kilde: Elevernes fællesskab og trivsel i skolen Analyser af Den Nationale Trivselsmåling. Dansk Center for Undervisningsmiljø, 2017

18 EN AKTIV FRITID FOR ALLE BØRN Kommunen kan understøtte et varieret og inkluderende foreningsliv, hvor alle børn kan dyrke deres fritidsinteresser Der en stigende polarisering i, hvem der deltager i foreningslivet; forældrenes uddannelsesniveau og tilknytning til arbejdsmarkedet har betydning Kommunen kan samarbejde med foreninger om at inkludere sårbare børn og deres familier i foreningslivet

19 02 / EKSEMPLER FRA KOMMUNER Data om børns sundhed og trivsel som strategisk styringsværktøj Odense Kommune anvender sundheds- og trivselsdata på flere niveauer. Sundhedsplejen bruger informationerne i samtalerne med elever og forældre og data anvendes i anonymiseret form på skolerne og i hele kommunen til at fremme elevernes trivsel og sundhed Fritidspas giver udsatte børn og unge adgang til foreningslivet Sønderborg Kommune er én af de kommuner, der anvender fritidspasordningen til at øge udsatte børn og unges deltagelse i fritidsaktiviteter sammen med andre børn. Fritidspasset giver økonomisk støtte til kontingent og udstyr i forbindelse med organiserede fritidsaktiviteter. Fremme af sund livsstil igennem skolen Lolland og Guldborgsund Kommune samarbejder om at gøre folkeskolen til et sundt sted at være og lære. Indsatsen består af aktiviteter om motion, rygning, kost og mental sundhed.

20 EN SUND START PÅ LIVET FOR ALLE BØRN Min sundhedsplejerske gav mig ekstra støtte og opbakning. Jeg havde tillid til hende og kunne læne mig 100 procent op ad hende. Hun hjalp mig med at sætte hverdagen i system, og hun gav mig troen på, at jeg gjorde det godt som mor. Mine børn har fået at meget stabilt liv takket være den støtte, jeg fik de år Maja 32 år

21 02 / ALLE BØRN SKAL HAVE EN SUND START PÅ LIVET DER FREMMER DERES TRIVSEL, UDVIKLING OG LÆRING KL ANBEFALER TIL KOMMUNERNE: at kommunalbestyrelsen tager stilling til, hvordan kommunen vil investere i fremtidens generationer igennem indsatser, der giver alle børn en sund start på livet, som fremmer deres trivsel, udvikling og læring at kommunen leverer en sammenhængende og tidlig indsats til børn i sårbare eller udsatte familier tæt på barnets hverdagsliv og på tværs af fagområder at kommunen prioriterer den kommunale sundhedspleje og tandpleje og sikrer alle børn almene sundhedstilbud af høj faglig kvalitet, der støtter familierne i at etablere sunde vaner at den kommunale sundhedspleje har et tæt samarbejde med almen praksis og jordemoder allerede under graviditeten og i barnets første leveår for at sikre barnets tidlige udvikling og sundhed at kommunen i alle dagtilbud og skoler samarbejder med forældrene om, at børnene er sunde og trives i hverdagen samt opbygger kompetencer til at tage vare på egen og andres sundhed at kommunen i samarbejde med foreningerne arbejder for at fremme et varieret og inkluderende fritidsliv, så flest mulige børn deltager i fritidsaktiviteter.

22 Drøftelse af anledninger Hvilke anledninger har sundhedsplejen til at påvirke forebyggelsesindsatsen i egen kommune?

23 PAUSE

24 REVIDEREDE FOREBYGGELSESPAKKER PRÆSENTATION AF RELEVANTE ÆNDRINGER DER VEDRØRER SUNDHEDSPLEJEN

25 En sund start for alle børn temaeftermiddag for sundhedsplejen

26 Vores billede på revisionen af pakkerne

27 Revision med nyeste viden og prioritering - Forekomst - Tabte leveår - Brug af sundhedsvæsnet - Kommunale tal og udgifter ( borgere) - Lovgivning - Viden om indsatser 235 anbefalinger til forebyggelse af høj kvalitet Prioritering Ved behov for prioritering er følgende pakker fremhævet: tobak, fysisk aktivitet, mental sundhed, alkohol, overvægt, mad & måltider, stoffer. I hver pakke er fremhævet 3 5 anbefalinger som kommunen bør have ekstra fokus på, hvis der skal prioriteres. Nyt siden sidst: Et afsnit om sundhed på tværs (Politikanbefalinger ude af pakkerne) Et afsnit om ulighed i sundhed En sund start for alle børn temaeftermiddag for sundhedsplejen

28 Grundlag for opdateringen Forekomst: nyeste tal om udviklingen indenfor det givne område Tabte leveår og brug af sundhedsvæsenet: nyeste tal fra sygdomsbyrden i DK 2016 Tal på sundhed i kommunen: nyeste tal fra sundhedsprofil, mv. Kommunale udgifter: Nyt notat samfundsmæssige omkostninger og kommunale udgifter med udgangspunkt i sygdomsbyrden i DK Revision af anbefalinger på baggrund af ny forskningsbaseret viden og viden om god praksis og erfaringer fra kommunerne Litteratursøgning på nyeste forskningslitteratur siden 2012: -Syddansk Universitet, SIF: Mental sundhed, alkohol, stoffer og tobak. -Sundhedsstyrelsen: Indeklima, overvægt, fysisk aktivitet og seksuel sundhed -Århus universitet: Hygiejne -Kræftens bekæmpelse: Solbeskyttelse -Fødevarestyrelsen: Mad & måltider. En sund start for alle børn temaeftermiddag for sundhedsplejen

29 Øget fokus på sundhed på tværs og på kvalitet og systematik i indsatsen OBS på at største effekt opnås når der arbejdes helhedsorienteret og med flerstrengede indsatser med en kombination af strukturelle og individorienterede indsatser OBS på at anbefalingerne kan udføres med stor forskel i kvalitet, hvilket har indflydelse på effekten. Det er derfor ikke alene vigtigt at gennemføre de indsatser, der er under de enkelte anbefalinger, men også at have fokus på, hvordan opgaven løftes. Stadig opdeling i af anbefalinger i typerne: rammer, tilbud information og undervisning samt tidlig opsporing Stadig inddeling af anbefalinger på grundniveau (G) der oftest kan implementeres indenfor den eksisterende kommunale opgaveløsning (tidligere formulering basale indsatser ) og udviklingsniveau (U), der hvor kommunerne har færre erfaringer, hvor der er brug for udvikling af nye kompetencer eller indgåelse af partnerskaber for at løfte anbefalinger. En sund start for alle børn temaeftermiddag for sundhedsplejen

30 Mange flere nye redskaber i alle pakker Eksempel fra alkoholpakken Støtteindsats til børn og unge i familier med alkoholproblemer (G) Kommunen etablerer en støtteindsats til børn og unge i familier med alkoholproblemer. Indsatsen skal tilpasses det enkelte barn eller unges behov, og der skal være mulighed for både individuelle og gruppebaserede indsatser. Tilbuddet skal ses i sammenhæng med tilsvarende indsatser for børn og unge i familier med stofproblemer samt andre sociale indsatser til sårbare børn og unge. Inspiration til handling: Børn som lever med forældres alkohol- og stofproblemer 48, Børn i familier med alkoholproblemer gode eksempler på kommunal praksis 16, En børnehavefe, en skolealf og anden støtte til børn fra familier med alkoholproblemer 28, Når forældre har alkoholproblemer pædagogisk støtte til børn i dagtilbud 29, Den nødvendige samtale når samtalen handler om alkohol og barnets trivsel 27, Sårbare børn. Børn, forældre og rusmiddelproblemer 49, Når mor og far drikker 8 faktablade 23. En sund start for alle børn temaeftermiddag for sundhedsplejen

31 Ny mulighed for at søge på tværs af pakker En sund start for alle børn temaeftermiddag for sundhedsplejen

32 En sund start for alle børn temaeftermiddag for sundhedsplejen

33 Grund- og udviklingsniveau Indsatser på grundniveau kan implementeres inden for den eksisterende opgaveløsning Indsatser på udviklingsniveau er kendetegnet ved at der er færre erfaringer og der vil typisk også være behov for kompetenceudvikling og indgåelse af partnerskaber En sund start for alle børn temaeftermiddag for sundhedsplejen

34 Prioriterede anbefalinger Udarbejde handleplan med målsætninger og indsatser til fremme af mental sundhed i dagtilbud og skoler Styrke børns trivsel i dagtilbud Fremme elevers trivsel i skolen Adgang til åbne lavtærskelstilbud for unge 32 anbefalinger - 25 (G) og 7 (U) Den tidligere havde 29 anbefalinger - 20 (G) og 9 (U)

35 Fremhævede anbefalinger målrettet sundhedsplejen Sundhedsplejersken vejleder om sunde vaner i familier med børn i første leveår (G) Opsporing af førskolebørn med overvægt eller risiko for udvikling af overvægt (G) Opsporing af skolebørn med overvægt eller risiko for udvikling af overvægt (G) Tilbud til førskolebørn med moderat overvægt (G) Tilbud til skolebørn med moderat overvægt (G) Antal anbefalinger Revideret pakke: 22 (G) og 7 (U ) = 29 Tidligere pakke: 23 (G) og 8 (U) = 31

36 Prioriterede anbefalinger Udarbejdelse af handleplaner og udpegning af nøglepersoner for implementering og kvalitetssikring af sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab (G) Politik for seksuel trivsel i kommunens plejeboliger, botibud samt samværs- og aktivitetstilbud (G) Handleplaner for støtte til barnets naturlige seksuelle udvikling (G) 27 anbefalinger 21 (G) og 6 (U) Den tidligere 29 anbefalinger 18 (G) og 11 (U)

37 Prioriterede anbefalinger Etablering af en hygiejneorganisation Samarbejdsaftaler mellem region og kommune Lokale retningslinjer for hygiejne på kommunens skoler, institutioner, plejecentre, botilbud mv. Adgang til rådgivning ved infektionsudbrud.

38 Prioriterede anbefalinger Solbeskyttelsespolitikker i kommunale institutioner (G) Solsikre legepladser (G) Opdateret viden om solbeskyttelse til relevant personale og forældre (G) Undervisning i solbeskyttelse indskolingmellemtrin- udskoling (G) 10 anbefalinger - 8 (G) og 2 (U) Den tidligere havde 16 anbefalinger 11 (G) og 5 (U

39 Prioriterede anbefalinger Planlægning af byer, infrastruktur og udearealer, der understøtter alle borgeres muligheder for at være fysisk aktive i hverdagen Let adgang til idrætsfaciliteter i nærområdet for alle borgere Fuld implementering af 45 minutters bevægelse og fysisk aktivitet om dagen i folkeskolen, hvor noget af tiden bruges på fysisk aktivitet med moderat og høj intensitet Systematisk fokus på motorik og bevægelse i dagtilbud Antal anbefalinger Revideret pakke: 21 (G) og 5 (U) = 26 Tidligere pakke: 13 (G) og 15 (U) = 28 En sund start for alle børn temaeftermiddag for sundhedsplejen

40 Prioriterede anbefalinger Røgfri miljøer særligt hvor børn og unge færdes (fx røgfri skoletid) (G/U) Røgfri arbejdstid (G) Fleksible rygestoptilbud af høj kvalitet (G) Etablering af et systematisk henvisningssamarbejde med kommunale forvaltninger, almen praksis og sygehuse (G) 28 anbefalinger 18 (G) og 10 (U) heraf 6 nye Den tidligere 33 anbefalinger 18 (G) og 15 (U)

41 Prioriterede anbefalinger Handleplaner for mad og måltider i dagtilbud med eller uden frokostordning (G) Handleplaner for mad og måltider i skoler og fritidsordninger (G) Handleplaner for mad og måltider på kommunale arbejdspladser (G) Vurdering af ældres ernæringstilstand (G) Antal anbefalinger Revideret pakke: 13 (G) og 4 (U) = 17 Tidligere pakke: 11 (G) og 4 (U) = 15

42 Prioriterede anbefalinger Undervisning i grundskolen (G) Alkohol- og rusmiddelpolitik på tværs af ungdomsuddannelsesinstitutioner (G) Forebyggende samtale om alkohol til borgere med et storforbrug eller skadeligt forbrug (G) Systematisk tidlig opsporing i jobcentre og ved forebyggende hjemmebesøg(g) Antal anbefalinger Revideret pakke: 17 (G) og 2 (U) = 19 Tidligere pakke: 17 (G) og 7 (U) = 24 En sund start for alle børn temaeftermiddag for sundhedsplejen

43 Prioriterede anbefalinger At kortlægge, hvilke af kommunens skoler eller dele af disse, der har størst problemer med indemiljøet og begynde her. At prioritere skoler, der skal gennemgå renovering, og hvor man i den forbindelse kan skabe forbedring af luftkvaliteten i undervisningslokaler Skærpet opmærksomhed for sundhedspleje, tandpleje og almen praksis er fjernet i anbefalingerne 9 anbefalinger - heraf 8 (G) og 1 (U) Den tidligere havde 14 x anbefalinger heraf 12 (G) og 2 (U)

44 Prioriterede anbefalinger Undervisning i grundskolen (G) Samarbejde med lokale ungdomsuddannelser om stofforebyggelse (G) Samarbejde om stofforebyggelse i festmiljøet (G) Tidlig opsporing ved personale med borgerkontakt (G)

45 Kort refleksion Rejs dig og find en du ikke kender og fortæl om en ting du hæftede dig specielt ved i forhold til de reviderede anbefalinger. I alt 5 min.

46 Styrket samarbejde på tværs Hvem er de tre mest centrale professionelle samarbejdspartnerne for at fremme en sund start på livet for alle børn? - skriv på gule sedler Hvem ville du ønske du havde et bedre samarbejde med? - skriv på blå sedler

47 Hvis du vil vide mere kan alle forebyggelsespakkerne findes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside: En sund start for alle børn temaeftermiddag for sundhedsplejen

48 PAUSE

49 DATA SOM REDSKAB TIL AT SÆTTE FOREBYGGELSE PÅ DAGSORDENEN

50 Hvilke sundhedsudfordringer hos børn i din kommune bekymrer dig mest? Skriv en udfordring pr. papkort

51 Hvilke sundhedsudfordringer hos børn i din kommune bekymrer dig mest? På hvilke af disse udfordringer har sundhedsplejen data?

52 Hvornår har du sidst oplevet at sundhedsplejens viden og data er blevet efterspurgt af kommunens ledelse og politiske udvalg? Drøft to og to

53 Hvilke gode erfaringer er der i rummet med at anvende sundhedsplejens data til at sætte forebyggelse på dagsordenen? Præsentation af medbragte materialer eller skriv en erfaring på papkort

54 AFRUNDING OG EVALUERING

55 Vejen videre i egen kommune Udfyld et papkort med én ting, som du er blevet inspireret af i dag, som du skal hjem og arbejde videre med

56 Evaluering af dagen Formålet med temaeftermiddagen er at give inspiration og dele erfaringer om hvordan sundhedsplejens rolle kan styrkes for, at alle børn får en sund start på livet, der fremmer deres trivsel, udvikling og læring. Udfyld evalueringsskema

57 TAK FOR I DAG

EN SUND START FOR ALLE BØRN

EN SUND START FOR ALLE BØRN Karen Eriksen og Lene Dørfler Center for Forebyggelse i praksis, KL Center for Forebyggelse i praksis At understøtte kommunernes arbejde med at sikre kvalitet og vidensbasering af forebyggelsen SÅDAN VIL

Læs mere

REVIDEREDE FOREBYGGELSESPAKKER - HVAD ER DET NYE?

REVIDEREDE FOREBYGGELSESPAKKER - HVAD ER DET NYE? REVIDEREDE FOREBYGGELSESPAKKER - HVAD ER DET NYE? Temaeftermiddag KL-Huset d. 7.6.18 Formål Formålet med temaeftermiddagen er at sætte fokus på de væsentligste ændringer i de reviderede forebyggelsespakker

Læs mere

Arbejdsdag i Alkoholtemagruppen. Den 17. maj 2018

Arbejdsdag i Alkoholtemagruppen. Den 17. maj 2018 Arbejdsdag i Alkoholtemagruppen Den 17. maj 2018 Dagsorden 1. Velkommen og præsentation 2. Nyt fra Sund By Netværket 3. De ny forebyggelsespakker især den om alkohol. Hvad er nyt? https://www.sst.dk/da/planlaegning/kommuner/~/media/1ce743d2308b40c1

Læs mere

Orientering om KL's udspil om sundhedsfremme og forebyggelse

Orientering om KL's udspil om sundhedsfremme og forebyggelse Punkt 4. Orientering om KL's udspil om sundhedsfremme og forebyggelse 2018-007141 Sundheds- og Kulturforvaltningen fremsender til Sundheds- og Kulturudvalgets orientering KL's udspil om sundhedsfremme

Læs mere

FOREBYGGELSE - SUNDE RAMMER FOR BORGERNES LIV I HELE KOMMUNEN

FOREBYGGELSE - SUNDE RAMMER FOR BORGERNES LIV I HELE KOMMUNEN FOREBYGGELSE - SUNDE RAMMER FOR BORGERNES LIV I HELE KOMMUNEN Tine Curtis, Leder af Center for Forebyggelse i praksis, KL Adj. professor Aalborg Universitet og Syddansk Universitet Danskernes sundhed De

Læs mere

KORTLÆGNING AF SUNDHEDSSTYRELSENS FOREBYGGELSESPAKKER I RINGSTED KOMMUNE Indhold

KORTLÆGNING AF SUNDHEDSSTYRELSENS FOREBYGGELSESPAKKER I RINGSTED KOMMUNE Indhold KORTLÆGNING AF SUNDHEDSSTYRELSENS FOREBYGGELSESPAKKER I RINGSTED KOMMUNE Indhold Baggrund...1 Analyse og læsevejledning... Status på implementering af forebyggelsespakker... Overvægt... Solbeskyttelse...5

Læs mere

Orientering om Sundhedsstyrelsens reviderede forebyggelsespakker

Orientering om Sundhedsstyrelsens reviderede forebyggelsespakker Sundheds- og Kulturudvalget Punkt 5. Orientering om Sundhedsstyrelsens reviderede forebyggelsespakker 2018-037484 Sundheds- og Kulturforvaltningen fremsender til Sundheds- og Kulturudvalgets orientering

Læs mere

Fremtidens sundhedsindsats i kommunerne med fokus på børn og unge. Konsulent Nina Gath Center for Social og Sundhed, KL

Fremtidens sundhedsindsats i kommunerne med fokus på børn og unge. Konsulent Nina Gath Center for Social og Sundhed, KL Fremtidens sundhedsindsats i kommunerne med fokus på børn og unge Konsulent Nina Gath Center for Social og Sundhed, KL Sundhedsspor og velfærdsspor Den brede dagsorden Sundhedsaftaler Forebyggelsespakker

Læs mere

SUNDHEDSPROFILEN OG DEN BORGERRETTEDE FOREBYGGELSE I KOMMUNERNE PÅ TVÆRS AF FORVALTNINGER

SUNDHEDSPROFILEN OG DEN BORGERRETTEDE FOREBYGGELSE I KOMMUNERNE PÅ TVÆRS AF FORVALTNINGER SUNDHEDSPROFILEN OG DEN BORGERRETTEDE FOREBYGGELSE I KOMMUNERNE PÅ TVÆRS AF FORVALTNINGER Tine Curtis, Leder af Center for Forebyggelse i praksis, KL Forskningschef Aalborg Kommune Adj. professor Aalborg

Læs mere

Kommunens arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker 2013 Frederikshavn Kommune

Kommunens arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker 2013 Frederikshavn Kommune Kommunens arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker 2013 Frederikshavn Kommune Forebyggelse og sundhedsfremme i fokus Sundhed er fysisk, psykisk og social velbefindende et mål

Læs mere

STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF ANBEFALINGERNE I FOREBYGGELSESPAKKERNE

STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF ANBEFALINGERNE I FOREBYGGELSESPAKKERNE STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF ANBEFALINGERNE I FOREBYGGELSESPAKKERNE Udviklingen fra 2013-2015 i Hørsholm Kommune 1 Indhold Mad og Måltider Slides 4-8 Fysisk aktivitet Slides 9-13 Hygiejne Slides 14-18 Solbeskyttelse

Læs mere

Forslag til indsatser i Sundhedspolitikkens årsplan Social og Sundhedsudvalget 14. Januar 2019

Forslag til indsatser i Sundhedspolitikkens årsplan Social og Sundhedsudvalget 14. Januar 2019 Forslag til indsatser i Sundhedspolitikkens årsplan 2019 Social og Sundhedsudvalget 14. Januar 2019 Afsæt for årsplan 2019 2017 Sundhedsudvalget prioriterer et fokus på alkohol og tobak herunder kortlægning

Læs mere

Forebyggelsespakker Mental Sundhed Lene Dørfler Udvikling og Forebyggelse Silkeborg Kommune

Forebyggelsespakker Mental Sundhed Lene Dørfler Udvikling og Forebyggelse Silkeborg Kommune Forebyggelsespakker Mental Sundhed Lene Dørfler Udvikling og Forebyggelse Silkeborg Kommune 1 Hvad sker der på forebyggelsesområdet? Regeringen har stigende fokus på forebyggelse Regeringsgrundlaget nationale

Læs mere

Anvendelse af sundhedsprofilen i forebyggelsesarbejdet

Anvendelse af sundhedsprofilen i forebyggelsesarbejdet Anvendelse af sundhedsprofilen i forebyggelsesarbejdet Lancering af sundhedsprofil 2013, Region Syddanmark, Vejle, 6. marts 2014 Lisbeth Holm Olsen Sundhedspolitik et flagskib for nyt byråd Nationale mål

Læs mere

Forebyggelsespakkerne som redskab til at skabe kvalitet i forebyggelsen KLs Sundhedskonference, januar 2014

Forebyggelsespakkerne som redskab til at skabe kvalitet i forebyggelsen KLs Sundhedskonference, januar 2014 Forebyggelsespakkerne som redskab til at skabe kvalitet i forebyggelsen KLs Sundhedskonference, januar 2014 Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk Universitet Det overordnede udfordringsbillede

Læs mere

Bilag 2: Midtvejsspørgeskema udsendt til kommunerne

Bilag 2: Midtvejsspørgeskema udsendt til kommunerne Bilag 2: Midtvejsspørgeskema udsendt til kommunerne Kortlægning af kommunernes arbejde med implementering af forebyggelsespakkernes anbefalinger Kortlægningen gennemføres af Center for Interventionsforskning

Læs mere

ANBEFALINGER FOR SPÆD- OG SMÅBØRN TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE

ANBEFALINGER FOR SPÆD- OG SMÅBØRN TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE SUNDHEDSSTYRELSENS FOREBYGGELSESPAKKER 2013 ANBEFALINGER FOR SPÆD- OG SMÅBØRN TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE INTRODUKTION Sundhedsstyrelsen har i 2012-2013 udgivet 11 forebyggelsespakker

Læs mere

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 katalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 1 Oversigt over sundhedsindsatser til udvikling/udmøntning Forebyggelsespakke/ sundhedsområde Tobak Udvikling af målrettede

Læs mere

STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF ANBEFALINGERNE I FOREBYGGELSESPAKKERNE

STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF ANBEFALINGERNE I FOREBYGGELSESPAKKERNE STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF ANBEFALINGERNE I FOREBYGGELSESPAKKERNE Udviklingen fra 2013-2015 i Fanø Kommune 1 Indhold Mad og Måltider Slides 4-8 Fysisk aktivitet Slides 9-13 Hygiejne Slides 14-18 Solbeskyttelse

Læs mere

ANBEFALINGER FOR SKOLEBØRN TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE

ANBEFALINGER FOR SKOLEBØRN TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE SUNDHEDSSTYRELSENS FOREBYGGELSESPAKKER 2012 ANBEFALINGER FOR SKOLEBØRN TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE ANBEFALINGER FOR SKOLEBØRN I DEN SKOLEPLIGTIGE ALDER INTRODUKTION Sundhedsstyrelsen

Læs mere

KL S UDSPIL OM SUNDHEDSFREMME OG FOREBYGGELSE. Forebyggelse for fremtiden KL-UDSPIL FOREBYGGELSE FOR FREMTIDEN - SAMLING AF ANBEFALINGER

KL S UDSPIL OM SUNDHEDSFREMME OG FOREBYGGELSE. Forebyggelse for fremtiden KL-UDSPIL FOREBYGGELSE FOR FREMTIDEN - SAMLING AF ANBEFALINGER KL S UDSPIL OM SUNDHEDSFREMME OG FOREBYGGELSE Forord JANUAR 2018 1 KL-UDSPIL FOREBYGGELSE FOR FREMTIDEN - SAMLING AF ANBEFALINGER 2 Indledning KL Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 3370 3370 kl@kl.dk

Læs mere

Sundhedspolitik Omsorgs- og Forebyggelsesudvalg

Sundhedspolitik Omsorgs- og Forebyggelsesudvalg Sundhedspolitik 2020 Omsorgs- og Forebyggelsesudvalg 25.3.19 Involvering i - og kvalificering afsundhedspolitikken Langsigtet rammepolitik med principper og pejlemærker 2 årige strategier Handleplaner

Læs mere

Hvordan kan sundhedsprofilerne bruges i forebyggelsesarbejdet?

Hvordan kan sundhedsprofilerne bruges i forebyggelsesarbejdet? Hvordan kan sundhedsprofilerne bruges i forebyggelsesarbejdet? KONFERENCE OM SUNDHEDSPROFIL 2013 Region Nordjylland og de nordjyske kommuner, 17. marts 2014 Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk

Læs mere

SAMMEN OM SUNDHED. Tine Curtis, Leder af Center for Forebyggelse i praksis, KL Adj. professor Aalborg Universitet og Syddansk Universitet

SAMMEN OM SUNDHED. Tine Curtis, Leder af Center for Forebyggelse i praksis, KL Adj. professor Aalborg Universitet og Syddansk Universitet SAMMEN OM SUNDHED Tine Curtis, Leder af Center for Forebyggelse i praksis, KL Adj. professor Aalborg Universitet og Syddansk Universitet HJØRRING KOMMUNE, JANUAR 2019 SAMMEN OM SUNDHED Danskernes sundhed

Læs mere

ANBEFALINGER FOR SPÆD- OG SMÅBØRN TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE

ANBEFALINGER FOR SPÆD- OG SMÅBØRN TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE SUNDHEDSSTYRELSENS FOREBYGGELSESPAKKER 2012 ANBEFALINGER FOR SPÆD- OG SMÅBØRN TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE INTRODUKTION Sundhedsstyrelsen har i 2012 udgivet 9 forebyggelsespakker

Læs mere

Forebyggelsespakken om alkohol som instrument i forebyggelsen Alkoholforebyggelse, hvad virker? 24. februar 2014

Forebyggelsespakken om alkohol som instrument i forebyggelsen Alkoholforebyggelse, hvad virker? 24. februar 2014 Forebyggelsespakken om alkohol som instrument i forebyggelsen Alkoholforebyggelse, hvad virker? 24. februar 2014 Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk Universitet Kommunernes forebyggelsesopgave

Læs mere

Anbefalinger fra Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker Område: Dagpleje og daginstitutioner Målgruppe: Spæd- og småbørn

Anbefalinger fra Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker Område: Dagpleje og daginstitutioner Målgruppe: Spæd- og småbørn Anbefalinger fra Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker Område: Dagpleje og daginstitutioner Målgruppe: Spæd- og småbørn Ledere Medarbejdere 1. Sikrer at der udarbjedes handleplaner for: - Fysisk aktivitet

Læs mere

ANBEFALINGER FOR SKOLEBØRN TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE

ANBEFALINGER FOR SKOLEBØRN TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE SUNDHEDSSTYRELSENS FOREBYGGELSESPAKKER 2013 ANBEFALINGER FOR SKOLEBØRN TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE ANBEFALINGER FOR SKOLEBØRN I DEN SKOLEPLIGTIGE ALDER INTRODUKTION Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Forebyggelsespakke Overvægt

Forebyggelsespakke Overvægt Forebyggelsespakke Overvægt Oplæg for Sund By Netværket 12. september 2013 Sundhedsstyrelsen Forebyggelse og Borgernære Sundhedstilbud Tatjana Hejgaard thv@sst.dk Baggrund hvorfor skal overvægt forebygges?

Læs mere

Introduktion til Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker

Introduktion til Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Introduktion til Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Region Syddanmark 23. april 2013 Barbara Hjalsted bah@sst.dk Sundhedsstyrelsen, Forebyggelse og Borgernære Sundhedstilbud Disposition Baggrund og

Læs mere

SESSION 2 IMPLEMENTERING AF FOREBYGGELSESPAKKEN OM ALKOHOL

SESSION 2 IMPLEMENTERING AF FOREBYGGELSESPAKKEN OM ALKOHOL IMPLEMTERING AF FOREBYGGELSESPAKKEN OM ALKOHOL IMPLEMENTERING AF FOREBYGGELSESPAKKEN OM ALKOHOL National Alkoholkonference, 19.januar.2016 Eva Michelle Burchard, konsulent i Center for Forebyggelse i praksis

Læs mere

KL's anbefalinger fra Forebyggelse for fremtiden

KL's anbefalinger fra Forebyggelse for fremtiden Anbefalinger fra Kommunernes landsforenings udspil Forebyggelses for fremtiden Kommunernes Landsforening (KL) offentliggjorde i starten af 2018 deres seneste politiske udspil Forebyggelse for fremtiden,

Læs mere

Velkommen til temadagen. Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale Hvad skal der til, for at det lykkes?

Velkommen til temadagen. Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale Hvad skal der til, for at det lykkes? Velkommen til temadagen Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale Hvad skal der til, for at det lykkes? Formål Viden og inspiration Erfaringsudveksling - til det videre arbejde med implementering

Læs mere

FOREBYGGELSE FOR FREMTIDEN

FOREBYGGELSE FOR FREMTIDEN Dias til inspiration at sætte forebyggelse på dagsordenen i kommunen FOREBYGGELSE FOR FREMTIDEN KL S UDSPIL OM SUNDHEDSFREMME OG FOREBYGGELSE 1 BEHOV FOR AT PRIORITERE SUNDHEDSFREMME OG FOREBYGGELSE Danskernes

Læs mere

VELKOMMEN TIL TEMADAG OM BEDRE SAMARBEJDE MED UNGDOMSUDDANNELSER OM UNGES TRIVSEL OG SUNDHED

VELKOMMEN TIL TEMADAG OM BEDRE SAMARBEJDE MED UNGDOMSUDDANNELSER OM UNGES TRIVSEL OG SUNDHED VELKOMMEN TIL OM BEDRE SAMARBEJDE MED UNGDOMSUDDANNELSER OM UNGES TRIVSEL OG SUNDHED UNDERVISNING DEN 16. MAJ IMPLEMENTERING AF VIDESBASEREDE ANBEFALINGER I KOMMUNER Center for Forebyggelse i praksis i

Læs mere

Velkommen til temadagen Samarbejde om borgernes sundhed og trivsel i almene boligområder Sundheds- og kvartershuset, Aalborg Øst 9. juni.

Velkommen til temadagen Samarbejde om borgernes sundhed og trivsel i almene boligområder Sundheds- og kvartershuset, Aalborg Øst 9. juni. Velkommen til temadagen Samarbejde om borgernes sundhed og trivsel i almene boligområder Sundheds- og kvartershuset, Aalborg Øst 9. juni.2015 Lisbeth Holm Olsen og Eva Michelle Burchard Center for Forebyggelse

Læs mere

Frokostordninger i daginstitutioner

Frokostordninger i daginstitutioner Frokostordninger i daginstitutioner - Hvordan spiller de ind i kommunernes arbejde med sundhedsfremme og forebyggelse Konference. Børnehaven som læringsrum for sundhed & maddannelse - fra evidens til forandring.

Læs mere

ANBEFALINGER FOR UNGE TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE

ANBEFALINGER FOR UNGE TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE SUNDHEDSSTYRELSENS FOREBYGGELSESPAKKER 2013 ANBEFALINGER FOR UNGE TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE INTRODUKTION Sundhedsstyrelsen har i 2012-2013 udgivet 11 forebyggelsespakker

Læs mere

Forslag til arbejdsspor i Sundhedspolitik

Forslag til arbejdsspor i Sundhedspolitik Punkt 2. Forslag til arbejdsspor i Sundhedspolitik 2015-2018. 2014-2390. Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Kulturudvalget godkender, at Sunde rammer, Lighed i sundhed, Mental

Læs mere

Er der styr på hygiejnen? Nina Gath, konsulent Eva M. Burchard, konsulent

Er der styr på hygiejnen? Nina Gath, konsulent Eva M. Burchard, konsulent Er der styr på hygiejnen? Nina Gath, konsulent Eva M. Burchard, konsulent Program Er der styr på hygiejnen? Odense den 25.2.2014 Forebyggelsespakken om 10:00 Velkomst og introduktion til dagen og morgenkaffe

Læs mere

Resultater fra kortlægning af forebyggelsespakkerne - Børne og Uddannelsesudvalg

Resultater fra kortlægning af forebyggelsespakkerne - Børne og Uddannelsesudvalg Resultater fra kortlægning af forebyggelsespakkerne - Børne og Uddannelsesudvalg Forebyggelsespakkerne Udgivet af Sundhedsstyrelsen Forebyggelsespakkerne Indeholder vidensbaserede faglige anbefalinger

Læs mere

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune 2017-2022 Sundhed handler om at have det så godt fysisk, socialt og mentalt, at alle borgere er i stand til at leve det liv, de gerne

Læs mere

Hvad virker? Sundheds- og beskæftigelsesindsatsen i nærområdet: Den 17. november 2014

Hvad virker? Sundheds- og beskæftigelsesindsatsen i nærområdet: Den 17. november 2014 Sundheds- og beskæftigelsesindsatsen i nærområdet: Hvad virker? Den 17. november 2014 Eva Michelle Burchard, konsulent i Center for Forebyggelse i praksis, KL De syv anbefalinger 1. Fælles mål og indsatser

Læs mere

https://www.survey-xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.corerespondentprint?printbackground=true&what=3&autop...

https://www.survey-xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.corerespondentprint?printbackground=true&what=3&autop... Side 1 af 39 V565-LXZ9-GPYN Distributionsform E-mail Brevfletning Papir E-mail post@frederikshavn.dk Region Nordjylland region Hovedstaden Nordjylland Midtjylland Sjælland Syddanmark Kommune Frederikshavn

Læs mere

Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne?

Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne? Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne? Temadag om Aalborg Kommunes næste sundhedspolitik, 17. juni 2014 Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk Universitet

Læs mere

FOREBYGGELSE PÅ ÆLDREOMRÅDET

FOREBYGGELSE PÅ ÆLDREOMRÅDET FOREBYGGELSE PÅ ÆLDREOMRÅDET Anette Thorsmark konsulent i Center for Forebyggelse i praksis, KL Center for Forebyggelse i praksis At understøtte kommunernes arbejde med at sikre kvalitet og vidensbasering

Læs mere

Status på forebyggelsespakkerne. indenfor. Sundhedsudvalgets område

Status på forebyggelsespakkerne. indenfor. Sundhedsudvalgets område Status på forebyggelsespakkerne indenfor s område Kortlægningen er foretaget af Sundhedsafdelingen i efteråret 2015. Indhold Status på forebyggelsespakkerne...2 1) Alkohol...4 2) Fysisk aktivitet...4 3)

Læs mere

SSU Temadag om sundhed

SSU Temadag om sundhed SSU Temadag om sundhed { 1 Temadag om sundhed i Senior- og Sundhedsudvalget mandag d. 11. marts 2019 Program 12.30-13.00 Let arbejdsfrokost 13.00-14.00 14.00-14.10 14.10-14.55 Oplæg v. Professor Jakob

Læs mere

Kortlægning: Kommunernes arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Udvikling i arbejdet fra

Kortlægning: Kommunernes arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Udvikling i arbejdet fra Resumé Sundhedsstyrelsen har i perioden fra juni 2012 til december 2013 udgivet i alt 11 forebyggelsespakker med faglige anbefalinger til kommunernes sundhedsfremme- og forebyggelsesarbejde. Formålet med

Læs mere

FOREBYGGELSE FOR FREMTIDEN

FOREBYGGELSE FOR FREMTIDEN FOREBYGGELSE FOR FREMTIDEN Temadag med inspiration til at sætte forebyggelse på dagsorden i kommunen Forebyggelsen er kommet godt fra start i 2018 KL s sundhedskonference havde forebyggelse som hovedtema

Læs mere

TEMADAG OM UDVIKLING AF SUNDHEDSPOLITIKKER

TEMADAG OM UDVIKLING AF SUNDHEDSPOLITIKKER . TEMADAG TEMADAG OM UDVIKLING AF SUNDHEDSPOLITIKKER Karen K. Eriksen og Eva M. Burchard Konsulenter i Center for Forebyggelse i praksis, KL Center for Forebyggelse i praksis Formål 2016-2018 Center for

Læs mere

Indledning Læsevejledning

Indledning Læsevejledning 1 Indledning Mariagerfjord Kommunes Sundhedspolitik fastslår, at Mariagerfjord arbejder på at skabe rammer og vilkår for det gode liv. Det gode liv handler om et godt helbred, psykisk velvære, gode relationer

Læs mere

Forord. Borgmester Torben Hansen

Forord. Borgmester Torben Hansen 1 Forord 2 Forord Som kommune har vi berøring med mange borgeres hverdag. Derfor påtager vi os et ansvar for at sætte rammerne for et sundt liv i de mange forskellige arenaer, hvor borgeren færdes. I Randers

Læs mere

ANBEFALINGER FOR VOKSNE TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE

ANBEFALINGER FOR VOKSNE TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE SUNDHEDSSTYRELSENS FOREBYGGELSESPAKKER 2013 ANBEFALINGER FOR VOKSNE TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE INTRODUKTION Sundhedsstyrelsen har i 2012-2013 udgivet 11 forebyggelsespakker

Læs mere

Side 1 af 21 HYNG-EAZH-XCSF E-mail erik.petersen@egekom.dk HYNG-EAZH-XCSF HYNG-EAZH-XCSF Kortlægning af kommunernes forebyggelsesindsats - arbejdet med forebyggelsespakkerne og Anbefalinger for forebyggelsestilbud

Læs mere

Samlet status stoffer Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Juni 2016

Samlet status stoffer Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Juni 2016 Samlet status stoffer Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Juni 2016 Samarbejdspartnere: = ansvarlig * = anbefalingen indgår i dialogværktøj til denne afdeling = anbefalingen indgår ikke i dialogværktøjet,

Læs mere

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det overordnede udfordringsbillede på sundhedsområdet Større andel af

Læs mere

Arbejdspapir / Idekatalog for udvalgenes arbejde med en sundhedsstrategi

Arbejdspapir / Idekatalog for udvalgenes arbejde med en sundhedsstrategi Arbejdspapir / Idekatalog for udvalgenes arbejde med en sundhedsstrategi SÅDAN kommer vi fra MODVILJE til MOD & VILJE Indholdsfortegnelse Indledning Pejlemærke 1 - En sund start på livet Pejlemærke 2 -

Læs mere

Bilag 2. Spørgeskema udsendt til alle landets kommuner i 2015

Bilag 2. Spørgeskema udsendt til alle landets kommuner i 2015 Bilag 2. Spørgeskema udsendt til alle landets kommuner i 2015 Kortlægning af kommunernes arbejde med implementering af forebyggelsespakkernes anbefalinger Kortlægningen gennemføres af Center for Interventionsforskning

Læs mere

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester Sundhedspolitik Forord Randers Kommune har fokus på vækst i sundhed og ønsker med denne sundhedspolitik at sætte rammerne for kommunens sundhedsarbejde i de kommende år. Byrådets visioner for sundhedsområdet

Læs mere

Rubrik. Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år. Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017

Rubrik. Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år. Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017 Rubrik Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017 Social og Sundhed Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 VISION...

Læs mere

Kortlægning af kommunernes arbejde med implementering af forebyggelsespakkernes anbefalinger

Kortlægning af kommunernes arbejde med implementering af forebyggelsespakkernes anbefalinger Kortlægning af kommunernes arbejde med implementering af forebyggelsespakkernes anbefalinger Kortlægningen gennemføres af Center for Interventionsforskning ved Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk

Læs mere

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester Sundhedspolitik Forord Randers Kommune har fokus på vækst i sundhed og ønsker med denne sundhedspolitik at sætte rammerne for kommunens sundhedsarbejde i de kommende år. Byrådets visioner for sundhedsområdet

Læs mere

Folkesundhed i et kommunalt perspektiv. Tine Curtis, centerchef Forskningschef Aalborg Kommune Adj. professor, Syddansk Universitet

Folkesundhed i et kommunalt perspektiv. Tine Curtis, centerchef Forskningschef Aalborg Kommune Adj. professor, Syddansk Universitet Folkesundhed i et kommunalt perspektiv Tine Curtis, centerchef Forskningschef Aalborg Kommune Adj. professor, Syddansk Universitet Hvorfor sundhed og forebyggelse? Sundhed er at have det godt, være rask,

Læs mere

Status. Horsens Kommunes indsats ift. Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker. Velfærd og Sundhed Velfærd og sundhedsstaben

Status. Horsens Kommunes indsats ift. Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker. Velfærd og Sundhed Velfærd og sundhedsstaben Velfærd og Sundhed Velfærd og sundhedsstaben Sagsnr.: 29.09.04-P00-1-14 Initialer: FSF Horsens Kommunes indsats ift. Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker Status Indhold 1. Resumé...3 INTRODUKTION...5

Læs mere

Strategi for sundhedsfremme og forebyggelse

Strategi for sundhedsfremme og forebyggelse Strategi for sundhedsfremme og forebyggelse Maj 2019 Indhold Forord... 2 Baggrund... 3 Sundhed i Danmark... 3 Social ulighed i sundhed... 3 Sundhed på tværs... 4 Strategimodel... 5 Sundhedsfaglige fokusområder...

Læs mere

Forebyggelsespakker - vejen til systematisk forebyggelsesindsats - Status for implementering af forebyggelsespakker i Allerød Kommune, maj 2013

Forebyggelsespakker - vejen til systematisk forebyggelsesindsats - Status for implementering af forebyggelsespakker i Allerød Kommune, maj 2013 Forebyggelsespakker - vejen til systematisk forebyggelsesindsats - Status for implementering af forebyggelsespakker i Allerød Kommune, maj 2013 Sundhedsstyrelsen har udviklet en række forebyggelsespakker,

Læs mere

gladsaxe.dk Sammen om et sundt liv i Gladsaxe Sundhedspolitik

gladsaxe.dk Sammen om et sundt liv i Gladsaxe Sundhedspolitik gladsaxe.dk Sammen om et sundt liv i Gladsaxe Sundhedspolitik Sammen om sundheden i Gladsaxe Vores sundhed er afgørende for, at vi kan leve det liv, vi gerne vil. Desværre har ikke alle mennesker de samme

Læs mere

Hvordan arbejde med sundhed på kommunalt niveau - politisk, analytisk og strategisk

Hvordan arbejde med sundhed på kommunalt niveau - politisk, analytisk og strategisk Hvordan arbejde med sundhed på kommunalt niveau politisk, analytisk og strategisk Årsmøde om skolebørns sundhed 10. juni 2014 Anders Seekjær, Odense Kommune Historik i Odense Kommune Afsæt i et ønske om

Læs mere

Godkendelse af handleplan i relation til Sundhedspolitik

Godkendelse af handleplan i relation til Sundhedspolitik Punkt 4. Godkendelse af handleplan i relation til Sundhedspolitik 2019-22 2018-090901 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget godkender handleplan i relation til Sundhedspolitik

Læs mere

Kortlægning af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker

Kortlægning af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Kortlægning af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Helsingør Kommune Forår 2014 Helsingør Kommune Center for Sundhed og Omsorg 1 Indhold Introduktion... 3 Kortlægning i Helsingør Kommune... 3 Resultater...

Læs mere

TILBUD TIL SKOLEBØRN MED OVERVÆGT

TILBUD TIL SKOLEBØRN MED OVERVÆGT VELKOMMEN TIL TEMADAGEN TILBUD TIL SKOLEBØRN MED OVERVÆGT Lene Dørfler og Karen Karlsson Eriksen Center for Forebyggelse i praksis Formål 2016-2018 Center for Forebyggelse i praksis skal bidrage til en

Læs mere

ÆLDRE MED ALKOHOLOVERFORBRUG

ÆLDRE MED ALKOHOLOVERFORBRUG . DEN 1. MARTS 2017 ÆLDRE MED ALKOHOLOVERFORBRUG -HVORDAN KAN KOMMUNEN STYRKE FOREBYGGELSEN? Silkeborg Kommune, den 1.3.2017 Karen Eriksen og Eva M. Burchard Konsulenter i Center for Forebyggelse i praksis,

Læs mere

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI SUND MAD OG DRIKKE I HVERDAGEN DET SUNDE VALG

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI SUND MAD OG DRIKKE I HVERDAGEN DET SUNDE VALG STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI SUND MAD OG DRIKKE I HVERDAGEN DET SUNDE VALG Strategien for sund mad og drikke er en strategi under Sundhedspolitikken 2014-2018. Byrådet har i sundhedspolitikken

Læs mere

Hjørring Kommunes SUNDHEDSPOLITIK

Hjørring Kommunes SUNDHEDSPOLITIK Hjørring Kommunes SUNDHEDSPOLITIK 2019-2022 FORORD Vores borgere skal leve et godt, sundt og langt liv. Det er ambitionen med Hjørring Kommunes sundhedspolitik. S undhedspolitikken bygger videre og bedre

Læs mere

Sundhedspolitik

Sundhedspolitik Bilag 1 Sundhedspolitik 2019-2022 Vores sunde Frederiksberg Frederiksberg er Hovedstadens grønne hjerte det skal også være Hovedstadens sunde hjerte. De seneste fire år har vi målrettet arbejdet mod at

Læs mere

Gennemsnitsalderen for rygestart er 16,8 år i Region Syddanmark.

Gennemsnitsalderen for rygestart er 16,8 år i Region Syddanmark. Rygestop i Vejen Kommune 2014 Tabellerne 4.1.2 og 4.1.3 fra Sundhedsprofilen 2013 1 viser, at tre ud af fire rygere gerne vil holde op med at ryge og mere end en tredjedel af disse ønsker hjælp og støtte

Læs mere

Udvikling af implementeringsstrategier og prioritering af arbejdet. Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk Universitet

Udvikling af implementeringsstrategier og prioritering af arbejdet. Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk Universitet Udvikling af implementeringsstrategier og prioritering af arbejdet Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk Universitet Center for Forebyggelse i praksis Understøtter kommunernes arbejde med at

Læs mere

ANBEFALINGER FOR ÆLDRE BORGERE TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE

ANBEFALINGER FOR ÆLDRE BORGERE TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE SUNDHEDSSTYRELSENS FOREBYGGELSESPAKKER 2013 ANBEFALINGER FOR ÆLDRE BORGERE TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE INTRODUKTION Sundhedsstyrelsen har i 2012-2013 udgivet 11 forebyggelsespakker

Læs mere

FOREBYGGELSE FOR FREMTIDEN

FOREBYGGELSE FOR FREMTIDEN Dias til inspiration at sætte forebyggelse på dagsordenen i kommunen FOREBYGGELSE FOR FREMTIDEN SÆT FOREBYGGELSE PÅ DAGSORDENEN I KOMMUNEN 1 FORMÅL MED UDSPILLET KL ønsker med udspillet at sætte en fælles

Læs mere

TÆTTERE PÅ DET GODE LIV vordingborg.dk. Politik for SUNDHED

TÆTTERE PÅ DET GODE LIV vordingborg.dk. Politik for SUNDHED TÆTTERE PÅ DET GODE LIV vordingborg.dk Politik for SUNDHED VISION Vordingborg Kommune er storbyens sunde og smukke forhave Vordingborg Kommunes sundhedsområde spiller en central rolle i realiseringen af

Læs mere

Samlet status overvægt Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Juni 2016

Samlet status overvægt Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Juni 2016 Samlet status overvægt Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Juni 2016 Samarbejdspartnere: = ansvarlig * = anbefalingen indgår i dialogværktøj til denne afdeling = anbefalingen indgår ikke i dialogværktøjet,

Læs mere

Kommunen indgår i dialog og samarbejde med lokale ungdomsuddannelser for at sikre en ensartet rusmiddelpolitik.

Kommunen indgår i dialog og samarbejde med lokale ungdomsuddannelser for at sikre en ensartet rusmiddelpolitik. Oversigt over de væsentligste anbefalinger i Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Nedenstående skema er en oversigt over forebyggelsespakkernes 11 temaer og de 43 anbefalinger, der ifølge Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Godkendelse af forsættelse af Sundhedspolitik og Strategi for det nære sundhedsvæsen

Godkendelse af forsættelse af Sundhedspolitik og Strategi for det nære sundhedsvæsen Punkt 8. Godkendelse af forsættelse af Sundhedspolitik 2015-2018 og Strategi for det nære sundhedsvæsen 2017-050028 Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Kulturudvalget godkender,

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet Februar 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet

Læs mere

Godkendelse af status på Sundhedspolitik , ultimo 2016

Godkendelse af status på Sundhedspolitik , ultimo 2016 Punkt 2. Godkendelse af status på Sundhedspolitik 2015-2018, ultimo 2016 2016-040894 Sundheds- og Kulturudvalget indstiller, at byrådet godkender status på Sundhedspolitik 2015-2018, ultimo 2016. Mads

Læs mere

1. Resume Sammen om sundhed mere af det der virker er Aarhus Kommunes sundhedspolitik for 2015-2018.

1. Resume Sammen om sundhed mere af det der virker er Aarhus Kommunes sundhedspolitik for 2015-2018. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg Dato 13. juni 2014 Aarhus kommunes Sundhedspolitik 1. Resume Sammen om sundhed mere af det der virker er Aarhus Kommunes sundhedspolitik

Læs mere

gladsaxe.dk Sammen om et sundt liv i Gladsaxe Udkast til Gladsaxe Kommunes Sundhedspolitik 1

gladsaxe.dk Sammen om et sundt liv i Gladsaxe Udkast til Gladsaxe Kommunes Sundhedspolitik 1 gladsaxe.dk Sammen om et sundt liv i Gladsaxe Udkast til Gladsaxe Kommunes Sundhedspolitik 1 2 Indledning Vision Et godt helbred er udgangspunktet for at kunne trives fysisk, psykisk og socialt. I Gladsaxe

Læs mere

Indledning Læsevejledning

Indledning Læsevejledning 1 Indledning Mariagerfjord Kommunes Sundhedspolitik fastslår, at Mariagerfjord arbejder på at skabe rammer og vilkår for det gode liv. Det gode liv handler om et godt helbred, psykisk velvære, gode relationer

Læs mere

Bilag 1 Samlet status alkohol Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: november 2015

Bilag 1 Samlet status alkohol Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: november 2015 1 of 5 Bilag 1 Samlet status alkohol Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: november 2015 Samarbejdspartnere: = ansvarlig * = anbefalingen indgår i dialogværktøj til denne afdeling = anbefalingen

Læs mere

Forebyggelsespakkernes. 262 anbefalinger

Forebyggelsespakkernes. 262 anbefalinger Forebyggelsespakkernes 262 anbefalinger Forebyggelsespakkens anbefalinger fordelt på udvalgsområder og status på implementeringen af anbefalingerne i Tønder Kommune. Kortlægningen er foretaget af Sundhedsafdelingen

Læs mere

Velkommen til Implementeringskursus for sundhedskoordinatorer

Velkommen til Implementeringskursus for sundhedskoordinatorer Velkommen til Implementeringskursus for sundhedskoordinatorer Program for Implementeringskursus for sundhedskoordinatorer 20. november 2014 hotel Scandic Horsens Bygholm Hotel, Schüttersvej 6, 8700 Horsens

Læs mere

Forebyggelsespakk en om: Hvis Nej Det regner vi med at have på plads dato/år. allerede, skriv: Ja/Nej. Kost

Forebyggelsespakk en om: Hvis Nej Det regner vi med at have på plads dato/år. allerede, skriv: Ja/Nej. Kost Spydspids Skole Som spydspids på Skole, er vi stolte af at kunne sige, at Vi arbejder vi hen imod at opfylde samtlige af Sundhedsstyrelsens anbefalinger fra Forebyggelsespakkerne vedrørende Rygning, Alkohol,

Læs mere

Projektplan. Projektets navn: Sundhedsfremmende livsstilsbesøg hos familier med børn i 3-4 års alderen med fokus på vægt og trivsel.

Projektplan. Projektets navn: Sundhedsfremmende livsstilsbesøg hos familier med børn i 3-4 års alderen med fokus på vægt og trivsel. Projektplan Projektets navn: Sundhedsfremmende livsstilsbesøg hos familier med børn i 3-4 års alderen med fokus på vægt og trivsel. Baggrund for indsatsen: Sundhedsstyrelsen udgav i 2013 Forebyggelsespakken

Læs mere

Sundhedspolitik

Sundhedspolitik Sundhedspolitik 2015-2018 Borgmesterens forord 2 Frederiksberg Kommunes Sundhedspolitik 2015-2018 Vision Borgerne på Frederiksberg skal have et længere liv med flere gode leveår Vi har borgeren i centrum

Læs mere

Strategi for Røgfri Fremtid i Esbjerg Kommune På vej mod Røgfri Kommune

Strategi for Røgfri Fremtid i Esbjerg Kommune På vej mod Røgfri Kommune Strategi for Røgfri Fremtid i Esbjerg Kommune 2019-2030 - På vej mod Røgfri Kommune Vi skal forebygge, at unge begynder at ryge Esbjerg Kommune har en høj andel af dagligrygere. Især udviklingen blandt

Læs mere

OPSAMLING PÅ KONFERENCE SUNDHED PÅ TVÆRS

OPSAMLING PÅ KONFERENCE SUNDHED PÅ TVÆRS OPSAMLING PÅ KONFERENCE SUNDHED PÅ TVÆRS OPSAMLING I det følgende præsenteres de vigtigste forslag til sundhedsfremmende og forebyggende indsatser fra borddrøftelserne ved konferencen om Sundhed på Tværs

Læs mere

Sundhed Godkendt den

Sundhed Godkendt den Sundhed Godkendt den 21.2.2019 Denne strategi er todelt med et fokus på mental sundhed og et fokus på fysisk sundhed. Begge dele beskrives nedenfor. Mental sundhed fremgår af del 1 og fysisk sundhed af

Læs mere

Kobling mellem sundhedsprofil og forebyggelsespakker

Kobling mellem sundhedsprofil og forebyggelsespakker Kobling mellem sundhedsprofil og forebyggelsespakker Temadag Region Syddanmark, Middelfart 14. marts 2014 Konsulent Lisbeth Holm Olsen Forebyggelsespakkerne: Et redskab til at nå målene En samling af de

Læs mere

Resultater fra kortlægning af forebyggelsespakkerne - Socialudvalget den 14. maj 2014

Resultater fra kortlægning af forebyggelsespakkerne - Socialudvalget den 14. maj 2014 Resultater fra kortlægning af forebyggelsespakkerne - Socialudvalget den 14. maj 2014 Forebyggelsespakkerne Udgivet af Sundhedsstyrelsen Forebyggelsespakkerne: indeholder vidensbaserede faglige anbefalinger

Læs mere