nyt fra sekretariatet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "nyt fra sekretariatet"

Transkript

1 fra Sekretariatet for Huseftersynsordningen til de beskikkede bygningssagkyndige nyt fra sekretariatet Ny leder af Sekretariatet på Teknologisk Institut Som meddelt i Huseftersyn-Nyt 1/2 fratrådte Bjarne Pedersen sin stilling den 1. februar. Ny leder for Sekretariatet er Bjarne Leander Poulsen, der er tiltrådt den 2. april. Den ny Bjarne kommer fra Carl Bro as og har en baggrund som bygningsingeniør og projektleder. Bjarne er selv beskikket som HE-, EM- og ELO- konsulent, og har deltaget siden de respektive ordninger startede. Siden Ankenævnet for Huseftersyn blev oprettet, har Bjarne Leander Poulsen været tilknyttet korpset af syns- og skønsmænd - et arbejde han naturligvis nu må give afkald på. Gyldighed af tilstandsrapporten Som det er bekendt, er tilstandsrapporten gyldig i 6 mdr., fra den er udarbejdet, ifølge Lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v. Kapitel 1 4. Denne oplysning fremgår ikke af selve tilstandsrapporten, som kunderne modtager. Sekretariatet for Huseftersynsordningen er opmærksom på de problemer dette kan medføre, og denne oplysning vil forsøges indarbejdet i den næste udgave af tilstandsrapporten. Den beskikkede bygningssagkyndige bør ikke selv anføre gyldighed på tilstandsrapporten, for ikke at pådrage sig et unødvendigt ansvar i forbindelse hermed. Når en tilstandsrapport skal fornyes, skal der udføres en helt ny tilstandsrapport med et nyt løbenummer. Det er ikke muligt at forlænge en tilstandsrapport gyldighed ved en allonge. Antal tusinde rappporter Solgte rapporter Modtagne rapporter Apr. Juli Okt. Udviklingen i solgte og modtagne tilstandsrapporter. Flere statistikker på side 6 På de næste sider Apr. Juli Okt. Bekendtgørelse om olietanke Vedrørende synlige og skjulte olietanke er der uddgivet en bekendtgørelse nr. 829 dateret 24/1 1999, hvor det fremgår, at der på nye anlæg ikke må være returledninger på skjulte olietanke og at synlige olietanke skal have overfyldningsalarm ( 15) I samme bekendtgørelse er det påbudt, at tidligere udførte installationer på skjulte og synlige olietanke skal ændres inden januar 23, så udformningen svarer til reglerne, der blev indført i bekendtgørelsen for nye tanke, uden Side 2 Tilstandsrapporter uden for ordningen Nedslidte tage Side 3: Domme og ankenævnsafgørelser i forbindelse med Huseftersynsordningen Statistik fra Ankenævnet Side 4: Huseftersynsordningens hjemmeside Apr. Juli Okt. Apr. Juli Okt. Side 6: Tidligere tilstandsrapport Statistikker returledning til skjult olietank og med overfyldningsalarm på synlige olietanke ( 31). Bekendtgørelsen, der trådte i kraft den 1. januar 2, hedder: Bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines nr. 829 af 24/ Bekendtgørelsens fulde tekst kan findes på adressen: På næste side øverst til venstre er anført uddrag af bekendtgørelsen. Side 7: Beskikkelse efter prøve Kurser for bygningssagkyndige Side 8: Spørgsmål og svar Nye tillæg til bygningsreglementerne

2 Udrag af Bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines nr 829 af 24/ Ved etableringen af anlægget skal følgende krav være opfyldt: Stk. 3. For villatanke gælder yderligere: 1) Rørforbindelsen mellem tank og forbrugssted skal være enstrenget, og 2) På overjordiske tanke skal der være monteret overfyldningsalarm. 31. Anlæg og pipelines, der er lovlige ved denne bekendtgørelses ikrafttræden, kan kun i tilfælde af ændringer i indretningen eller benyttelsen kræves bragt i overensstemmelse med reglerne om etablering i denne bekendtgørelses kapitel 3-4. Stk. 3. Alle eksisterende villatanke skal senest 1. januar 23 have installeret enstrenget rørsystem, jf. 15, stk. 3, nr. 1. Stk. 4. Alle eksisterende overjordiske villatanke skal senest 1. januar 23 have installeret overfyldningsalarm, jf. 15, stk. 3, nr. 2. Som det ses er der indtil januar 23 flere regler for indretning af olietanke der er gældende, men herefter skulle der være faste ensartede regler. Nedslidte tage Kilde: Ankenævnet for Huseftersyn. Årsberetning 21 Tilstandsrapporter uden for ordningen. Som det fremgik af Huseftersyn-Nyt 2/21, må der ikke laves tilstandsrapporter på ejendomme, der ikke er omfattet af lov nr. 391 om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom. Det blev oplyst, at hvis man i eget regi laver tilstandsrapporter, skal det ske på papir, der ikke på nogen måde ligner de af ministeriet godkendte tilstandsrapporter. Sekretariatet er kommet i besiddelse af en revideret tilstandsrapport, hvor det er anført, at ejendommen er stuehus til landbrug, og at ejendommen ikke er omfattet af Huseftersynsordningen, Lov nr Rapporten har dog en opbygning, som ligner den normale tilstandsrapport, men henvisninger til love, logoer, fodnoter m.m. er fjernet. Ankenævnet har modtaget mange klager vedrørende nedslidte tage, der ikke er beskrevet nærmere i tilstandsrapporterne. Det er et område, hvor bygningssagkyndiges praksis har givet anledning til mange skuffede købere, men også til at relativt mange bygningssagkyndige er blevet pålagt erstatningspligt. Derfor har nævnet valgt i denne årsberetning at orientere netop om nævnets praksis på dette område. Det er håbet, at de bygningssagkyndige fremtidigt gennem en realistisk beskrivelse af tagets tilstand vil bidrage til, at disse sager minimeres. I henhold til Bekendtgørelse om huseftersynsordningen 9 tager bygningsgennemgangen sigte på forhold, som en køber normalt vil tillægge betydning ved sin vurdering af bygningens tilstand. Det, der har voldt vanskelighed ved fortolkningen, er formuleringen om, at bygningsgennemgangen har til formål at afklare, i hvilket omfang den gennemgåede bygnings fysiske tilstand er ringere end tilstanden i tilsvarende intakte bygninger af samme alder. Ved gennemgangen skal afdækkes skader eller tegn på skader, såsom brud, lækager, deformeringer, svækkelser, revnedannelser og ødelæggelser. Som skader eller tegn på skader regnes også manglende bygningsdele og andre fysiske forhold, når disse forhold giver nærliggende risiko for skader, hvis der ikke sættes ind med særlig omfattende vedligeholdsarbejder eller andre forebyggende foranstaltninger. Ejendomsmægleren havde i sit følgebrev oplyst, at tilstandsrapporten er omfattet af ordningen. Tilstandsrapporten blev også fremsendt til et forsikringsselskab, der var ved at afgive tilbud på ejerskifteforsikring, men af anden årsag blev selskabet opmærksom på fejlen og sagen blev stoppet. Vi må derfor præcisere: Tilstandsrapporter på ejendomme der ikke er omfattet af ordningen SKAL renskrives på eget brevpapir i en opsætning, der på ingen måde overhovedet kan forveksles med tilstandsrapporter, der er udarbejdet under Huseftersynsordningen. Derfor bør man heller ikke benytte Huseftersynsordningens EDB-program til hjælp ved udarbejdelse af rapporter uden for ordningen. Det siges yderligere i bekendtgørelsens 11 nr. 6, at påpegning af sædvanligt slid og ælde, som er normalt for bygninger af den pågældende alder, falder uden for bygningsgennemgangen. Af denne formulering kan man forledes til at tro, at et tag der har ligget på et hus så længe at det efter de sædvanlige levetidsregler er slidt ned, ikke skal omtales i tilstandsrapporten. Tankegangen har været den, at en køber, der kender husets alder, må være klar over, at taget er udtjent og at udskiftning er forestående. Sådan kan man imidlertid ikke fortolke reglerne. Levetidstabellerne er udtryk for grove generaliseringer, og der er stor forskel på, hvor længe et tag faktisk holder. Så uanset om det for den sagkyndige er klart, at et besigtiget tag er udtjent, og at det svarer til hvad man efter alderen må forvente, har forbrugeren krav på, at den sagkyndige nedfælder sin iagttagelse i tllstandsrapporten, så man undgår skuffelse og klagesager. I overensstemmelse hermed har Ankenævnet pålagt erstatningspligt i en række afgørelser. 2 2/22 april

3 Domme og ankenævnsafgørelser i forbindelse med Huseftersynsordningen Rådgivning På det sidste er der igen nogle beskikkede bygningssagkyndige, der er blevet pålagt et ansvar i forbindelse med rådgivning, der er givet i forbindelse med et huseftersyn, herunder også i Ankenævnet. På dette grundlag bør rådgivning i forbindelse med huseftersynet ikke gives i tilstandsrapporten. I en sag blev der givet et råd om, hvordan man kunne fjerne belægninger på taget. Det viste sig efterfølgende, at rådet ikke var helt korrekt, samt at det i stedet for kunne give anledning til skader. Dette, sammen med andre forhold på stedet, medførte, at den beskikkede bygningssagkyndige blev pålagt et ansvar. Husets tilstand er god Det kan heller ikke anbefales, at der i en tilstandsrapport anføres bemærkninger som husets tilstand er god, der må forventes nogle reparationer og en del vedligeholdelse eller tilsvarende generelle bemærkninger. Disse bemærkninger kan medføre, at den beskikkede bygningssagkyndige drages til ansvar i en ellers retvisende tilstandsrapport, hvor køber ikke får helt samme generelle opfattelse af ejendommens tilstand, som det fremgik i en ankenævnssag. Bemærkningerne bør være så retvisende som muligt samt defineres, så det er klart hvilke bygninger der er omtalt. Levetider Som det fremgik af Huseftersyn-Nyt 1/22 under punktet Undgå tvister ved advokat Simon Heising, kan det heller ikke anbefales at skrive bemærkninger såsom Normal levetid for termoruder er 2-3 år eller Normal levetid for fabriksfremstillede døre og vinduer er 3 5 år. Når man skriver dette, påtager man sig et ansvar for bemærkningen. Dog må man gerne skrive om levetider, hvis dette er en gardering, der tages i tilstandsrapporten. Definering af skader og omfang heraf Af en ankenævnsafgørelse fremgår det, at den beskikkede bygningssagkyndige i en tilstandsrapport med karakteren K2 havde givet følgende tekst: Der er råd i bindingsværk en del steder, især forneden og ved samlinger. Bindingsværk er flere steder repareret/erstattet med mørtel og murværk. Der er enkel- te steder hult underlag i kalk- og pudslag samt enkelte afskalninger, især ved bindingsværk. Bør eftergås og repareres. Ankenævnet godkendte tilstandsrapporten men påtalte, at skadernes placering og omfang ikke var helt klart defineret, idet det ikke var noteret, at også bjælke i gavl var nedbrudt af råd, hvorved den beskikkede bygningssagkyndige blev pålagt et ansvar. Utilgængelige bygningsdele Det skal atter præciseres: Når det som følge af opmagasinering ikke er muligt at udføre et eftersyn af en bygningsdel, skal dette fremgå af tilstandsrapporten. I en sag kunne den beskikkede bygningssagkyndige ikke komme ind i udhuset, der stødte op til en garage, som følge af opmagasinering. Det viste sig efterfølgende, at der i udhuset var revner i væg mod garage, som ikke fremgik af tilstandsrapporten. En undersøgelse viste senere, at udhuset ikke var funderet. Den beskikkede bygningssagkyndige fik pålagt et ansvar, fordi denne ikke havde oplyst, at udhuset var utilgængeligt. Statistik fra Ankenævnet Kilde: Ankenævnets årsberetning Denne kan læses på Af årsberetningens punkt 11: Statistik fremgår følgende: Ankenævnet modtog 45 klager i 2, og nævnet afholdt 2 nævnsmøder. I 21 modtog Ankenævnet 311 klager og afholdt 15 nævnsmøder. På de i alt 17 afholdte nævnsmøder har nævnet truffet 17 afgørelser. 95% af afgørelserne følges I ni sager har indklagede/dennes forsikringsselskab meddelt, at man ikke ønsker at følge ankenævnets afgørelse under henvisning til vedtægternes 16 stk.2 samt bekendtgørelse for Huseftersynsordningen 6 nr 11. I to af disse sager har forsikringsselskabet opfyldt deres del af afgørelsen, men indklagede har ikke opfyldt sin del. Otte af sagerne er indbragt for domstolene. Der er endnu ikke afsagt dom i nogen af sagerne. Desuden har Ankenævnet kendskab til én sag der er indbragt for domstolene. Sagen er afvist af Ankenævnet jf. vedtægternes 2 stk. 2. Således efterleves Ankenævnets afgørelser i ca. 95% af sagerne. Sagsbehandlingstid: fem måneder Pr. 31/12-21 var den gennemsnitlige sagsbehandlingstid fra klageskemaets modtagelse til Ankenævnets afgørelse ca. fem måneder. Sagerne vedrører oftest flere forskellige forhold. Derfor overstiger de samlede tal i tabellen til højre antallet af afgjorte sager. Sagernes udfald antal % Klager får helt eller delvist medhold Klager får ej medhold Sagen afvist jf. vedtægternes 2 stk Forlig er taget til efterretning af nævnet 6 4 Fordeling på bygningsdele antal % Fundamenter / Sokler 17 1 Kældre / Krybekældre / Terrændæk 12 7 Yder- og indervægge Vinduer og døre Lofter / Etageadskillelser Gulvkonstruktion og gulve 34 2 Indvendige trapper 5 3 Tagkonstruktion / Tagbelægning / Skorsten Vådrum VVS-installationer Elinstallationer 15 9 Andet /22 april 3

4 Huseftersynsordningens hjemmeside: og de mange muligheder og oplysninger denne byder på i forbindelse med Huseftersynsordningen bør være kendt og flittigt brugt af enhver beskikket bygningssagkyndig og andre med relation til ordningen. se hvilke tilstandsrapporter der er registreret i databasen under konsulentnummer, sorteret efter løbenummer se hvilke tilstandsrapporter, der har givet problemer ved indlæsningen I det følgende er hjemmesiden gennemgået punkt for punkt. Bygningssagkyndige Her kan man ud fra postnummer søge lokale beskikkede bygningssagkyndige, der kan lave tilstandsrapporter. Det er også muligt at finde oplysninger om hver enkelt beskikket bygningssagkyndig ud fra navn eller dele heraf. Retsafgørelser Her kan man læse afgørelser og domme, der har relation til Huseftersynsordningen. Ved at indtaste et søgeord finder man domme og afgørelser med relation til søgeordet. Ved at dobbeltklikke på det røde tal, der angiver Rettens kodex, hentes den del af den enkelte sag frem, der er lagt ind i databasen. Vi er løbende i gang med at opdatere denne database. Huseftersyn-Nyt Huseftersyn-Nyt er primært rettet mod de beskikkede bygningssagkyndige. På siden er der en liste over de seneste numre af Huseftersyn-Nyt, som man med programmet Acrobat Reader 4. kan åbne til læsning og evt. downloade til udskrift. Stil Spørgsmål Her kan stilles spørgsmål til Sekretariatet for Huseftersynsordningen. Spørgsmålene kan være juridiske, byggetekniske, forsikringsmæssige eller på anden måde have relation til ordningen. Kontakt os På denne side findes oplysninger om adresser, telefonnumre, mv. for Sekretariatet i hhv. Byggecentrum og på Teknologisk Institut samt oplysninger om medarbejderne i Sekretariatet. Ansøgningsmateriale På denne side kan man hente de nødvendige oplysninger og ansøgningsmateriale, hvis man ønsker at blive beskikket bygningssagkyndig. Lukket område for beskikkede bygningssagkyndige Her er det kun muligt for de beskikkede bygningssagkyndige at komme ind via konsulentnummer og en personlig adgangskode. Siden kan den beskikkede bygningssagkyndige bruge til følgende: se hvilke tilstandsrapporter der er registreret i databasen under konsulentnummer, sorteret efter gennemgangsdato se hvilke købte løbenumre Sekretariatet ikke har registreret i databasen indberette krav til Sekretariatet (når der kommer et krav skal det meldes jf. gældende regler) se hvilke krav, der er indberettet til Sekretariatet se personlige konsulentoplysninger revideret tilstandsrapport se BBR anvendelseskoder foretage fritekstsøgning i samtlige spørgsmål /svar i Huseftersyn-Nyt. I det sidste punkt kan man indtaste et søgeord. Alle spørgsmål/svar hvor søgeordet indgår vil blive vist med henvisning til det nummer af Huseftersyn-Nyt, hvor artiklen blev vist. Det kan anbefales, at beskikkede bygningssagkyndige benytter denne hjælp til selvhjælp. Fakta om Huseftersynsordningen På dette område kan man få oplysninger om lovgrundlaget for ordningen, samt om Ankenævnet for ordningen. Her findes også oplysninger om priser på tilstandsrapporter afhængig af husets størrelse og hovedhusets alder. Der er også statistiske oplysninger om ordningen, f.eks. hvor mange tilstandsrapporter, der bliver udført samt fordelingen af dem på flere områder. Derudover er der henvisninger til litteraturen på området samt andre relaterede oplysninger. Søg efter spørgsmål/svar i Huseftersyn-Nyt I dette punkt kan man indtaste et søgeord, og alle spørgsmål/svar hvor søgeordet indgår vil blive vist med 4 2/22 april

5 henvisning til det Huseftersyn-Nyt artiklen blev vist i. Søg tilstandsrapport Under dette punkt kan beskikkede bygningssagkyndige, advokater, forsikringsselskaber og ejendomsmæglere tilmelde sig en ordning, så de via internettet kan bestille udarbejdede tilstandsrapporter og få dem tilsendt som . Leveringstiderne mv. fremgår af Betingelser og tilmelding nederst på siden. Oprettelsen er gratis for beskikkede bygningssagkyndige. For andre interessenter koster oprettelsen kr. 4,- ekskl. moms. Ved oprettelsen forudbetaler man for køb af minimum 5 tilstandsrapporter. Man kan til enhver tid opskrive sin saldo. De nærmere regler fremgår af Betingelser og tilmelding. Man bestiller en tilstandsrapport ved at gå ind under punktet Søg tilstandsrapport og logge sig på med sit brugernavn/konsulentnr. og sin adgangskode (nederst i højre hjørne). Herefter tastes enten tilstandsrapportens løbenr. ind (Husk H foran nummeret) eller ejendommens BBR-nr. (kommunenr. + ejendomsnummer). BBR-nr. skal tastes ind som ni cifre uden mellemrum eller streger. Herefter vises søgeresultatet og der trykkes på den tilstandsrapport (Løbenummeret), man ønsker at bestille. Når man har bekræftet bestillingen, vil man modtage den ønskede tilstandsrapport pr. e- mail. Nyheder Her er der oplysninger om de seneste nyheder inden for Huseftersynsordningen. Pas på dit hus Her kan man læse pjecen Pas på dit hus. Pas på dit hus henvender sig til alle Danmarks husejere også vordende husejere. Specielt for huskøbere kan Pas på dit hus være en god hjælp til selv at vurdere husets stand og sikre sig, at der er økonomisk plads til eventuelt nødvendige istandsættelser efter indflytningen. Samtidig er Pas på dit hus en hjælp til at forstå Huseftersynsordningens tilstandsrapport. Pjecens opbygning følger tilstandsrapporten. Denne pjece til husejere er blevet til gennem et samarbejde mellem BYG, BUR, By- og Boligministeriet Projekt renovering og Huseftersynsordningen og er udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af personer fra: Arkitekthjælpen BUR (Byggeriets Udviklingsråd) BYG (Byggeriets Arbejdsgivere) By- og Boligministeriet Huseftersynsordningen Møller & Grønborg AS Økonomi- og Erhvervsministeriet Her er et link til Erhvervs- og Boligstyrelsens hjemmeside. Huseftersynsordningen hører under Erhvervs- og Boligstyrelsen, som ligger under Økonomi- og Erhvervsministeriet. Ankenævnet for Huseftersyn Ankenævnet for Huseftersyn behandler klager indgivet af både køber og sælger over tilstandsrapporter udarbejdet under Huseftersynsordningen. Tilstandsrapporten skal være udarbejdet efter den 1. januar 2. Ankenævnet tager stilling til den bygningssagkyndiges erstatningsansvar. På Ankenævnets hjemmeside kan man hente oplysninger og klageskema til brug for en eventuel klage. På hjemmesiden er det også muligt at gennemlæse Ankenævnets afgørelser under punktet Nævnsafgørelser. Man kan søge efter afgørelser via en liste over alle sager i Ankenævnet eller ved at indtaste et søgeord. Det bemærkes, at ankenævnet ikke behandler klager over forsikringer i forbindelse med Huseftersynsordningen. Energimærkningsordningen Her er der henvisning til Sekretariatet for Energimærkningsordningen. Det er et lovkrav, at der udføres et energimærke i forbindelse med salg af en ejendom, som er omfattet af ordningen. Byggecentrum Link til Byggecentrums hjemmeside. Byggecentrum er informationscenter for hele den danske byggebranche. Igennem forskellige informationstilbud kan man dels finde og dels udbyde relevante informationer. Derfor er Byggecentrum den centrale formidlende instans mellem myndigheder, projekterende, udførende, leverandører, bygherrer og private forbrugere. I Byggecentrum kan de beskikkede bygningssagkyndige købe løbenumre til brug for udarbejdelsen af tilstandsrapporter. Byggecentrum udbyder også kurser, der har relation til ordningen. Teknologisk Institut Link til Teknologisk Institut, der er en privat, selvejende og almennyttig virksomhed. som bl.a. huser Sekretariatet for Huseftersynsordningen. Teknologisk Institut befinder sig i krydsfeltet mellem erhvervslivet, forsknings-/uddannelsessektoren og det offentlige. Teknologisk Institut deltager således i samfundsnyttige udviklingsprojekter i tæt samarbejde med førende forsknings- og uddannelsesinstitutioner i ind- og udland, og formidler og forædler forsknings- og/eller teknologibaseret viden til dansk erhvervsliv. På Teknologisk Institut kan man få svar på næsten alle tekniske og produktivitetsfremmende spørgsmål i forbindelse med byggeri, idet Teknologisk Institut har specialister inden for de fleste områder af byggeri, bl.a. Beton, Bioteknik, Byggekomponenter, IT, Murværk, Produktivitet, Rørcenter, Tekstiler, Træteknik, m.m. 2/22 april 5

6 Tidligere tilstandsrapport Da der har været en del spørgsmål om tidligere udførte tilstandsrapporter i forbindelse med gennemførelse af nyt huseftersyn, vil vi præcisere reglerne igen. Som det fremgik af Huseftersyn-Nyt 1/2 har den bygningssagkyndige fra den 1. april 22 pligt til at undersøge, om der foreligger en tilstandsrapport på den ejendom, som den bygningssagkyndige skal gennemføre huseftersyn på. Hvis der foreligger en tilstandsrapport, skal den bygningssagkyndige sikre sig at få denne rapport inden gennemførelsen af huseftersynet. Såfremt der er flere tidligere udførte tilstandsrapporter, er det seneste rapport, der skal fremskaffes og angives som dokument i sagen. Det vil sige, at sælger af ejendommen skal fremskaffe den tidligere tilstandsrapport inden huseftersynet bliver gennemført, og hvis sælger ikke er i stand til dette, skal den bygningssagkyndige være behjælpelig med fremskaffelsen af tilstandsrapporten som tillægsydelse. Hvis der ikke er andre muligheder, kan en kopi af rapporten købes hos Sekretariatet. Denne skærpelse af krav til udførelse af huseftersyn er indført på grund af ønske om at fastholde og sikre den gode praksis, hvor bygningssagkyndige anvender den tidligere tilstandsrapport til at kvalitetssikre sin egen tilstandsrapport. Statistikker Antal rapporter uge 2. uger 3. uger 4. uger Indberetningstider for tilstandsrapporter i perioden Statistikgrundlaget er 14.2 tilstandsrapporter modtaget i perioden 1/1-22 til 3/4-22. Den 31/12-21 var der i alt 883 beskikkede bygningssagkyndige pr. 3/4-22. > 4. uger Antal bygningssagkyndige City Kbh. omegn Nordsjælland Bornholm Sydsjælland Loll. Falster Fyn Sydjylland Vestjylland Østjylland Geografisk fordeling af beskikkede bygningssagkyndige Nordjylland Antal bygningssagkyndige Antal rapporter >4 Tilstandsrapporter pr. beskikket bygningssagkyndig Antal rapporter 1. 5 City Kbh. omegn Nordsj lland Bornholm Sydsj lland Loll. Falster Fyn Sydjylland Geografisk fordeling af tilstandsrapporter Vestjylland fl stjylland Nordjylland 6 2/22 april

7 Beskikkelse efter prøve Som det fremgik af Huseftersyn-Nyt 1/2 er der sket ændringer i forbindelse med proceduren for genbeskikkelse af bygningssagkyndige. Reglerne er ikke endeligt på plads men det forventes, at hovedprincipperne bliver som følgende: Bygningssagkyndige, der laver et mindre antal tilstandsrapporter, kan kun blive genbeskikket ved at bestå en prøve. Prøverne vil blive afholdt i forbindelse med optagelseskurser og genbeskikkelser hvert 3 år. Proceduren skal sikre, at alle bygningssagkyndige, uanset hvor mange eller hvor få tilstandsrapporter denne udfører, på et eller andet tidspunkt kommer igennem en kvalitetskontrol. mål vedrørende byggeteknik, der relaterer til de krav, der stilles til de beskikkede bygningssagkyndige. Spørgsmål vedrørende lovgivning og administration vil tage udgangspunkt i: Lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom mv. Bekendtgørelse om Huseftersynsordningen Vedtægter for Ankenævnet Håndbog for beskikkede bygningssagkyndige kap. 2 og 3 Huseftersyn-Nyt Spørgsmål vedrørende byggeteknik vil bl.a. tage udgangspunkt i følgende: Bygningsreglementet Bygningsreglement for småhuse Normer SBI anvisninger for småhuse SBI anvisninger By og Byg anvisninger Byg Erfa Blade Huseftersyn-Nyt Samt andre publikationer, der har relation til området. Ovennævnte liste er ikke et udtryk for, at det forventes, at den bygningssagkyndige kender hele indholdet i alle publikationer. Det forventes dog, at bygningssagkyndige på grund af sin erfaring har en general viden om indholdet. Spørgsmålene i prøven har relation til de problemstillinger, man som beskikket bygningssagkyndig kommer ud for og skal sikre, at denne har en bred viden om byggeri samt kan dokumentere sin erfaring på området. Prøven vil blive gennemført som en multipel choice afkrydsningsopgave med ca. 3 spørgsmål. Der vil være afsat 45 minutter til besvarelsen af opgaverne. Kurser for bygningssagkyndige Syn og skøn Baggrund En betydelig del af de tvister, der opstår i bygge- og anlægsbranchen, ender i form af en voldgiftssag eller en synsog skønssag. Når en voldgiftssag eller en syns- og skønssag skal gennemføres, er det vigtigt for såvel sagens parter som for skønsmanden, at sagen bliver gennemført effektivt og korrekt. Formål Formålet med kurset er at lære deltagerne at gennemføre en voldgiftssag eller en syns- og skønssag på en hensigtsmæssig og professionel måde enten som skønsmand eller som rådgiver for én af sagens parter. Indhold På kurset orienteres deltagerne om de juridiske grundbegreber, herunder den juridiske baggrund for løsning af tvister ved voldgift eller syn og skøn. Den praktiske gennemførelse af en skønsforretning vil blive gennemgået med udgangspunkt i den nye "vejledning for syns- og skønsmænd" fra Voldgiftsnævnet. Der vil sluttelig blive gennemført cases, så der bliver lejlighed til at prøve hele forløbet i en synsog skønssag fra udmeldelse, gennemgang af sagsakter, indkaldelse af parterne, gennemførelse af skønsforretningen, udarbejdelse af skønserklæring og helt frem til afhjemling i retten. Målgruppe Kurset henvender sig til ingeniører, arkitekter og andre, der har ønske om at virke som skønsmænd, og til personer i bygge- og anlægsbranchen, der kan tænkes at blive rådgiver for en part i en voldgiftssag eller en syns- og skønssag. Tid og sted Onsdag den 4. og torsdag den 5. september 22 hos Byggecentrum, Hindsgavl Allé 2, 55 Middelfart. Tvisthåndtering for beskikkede bygningssagkyndige Som aktiv bygningssagkyndig er det vanskeligt helt at undgå før eller siden at modtage et krævebrev fra advokater med krav om erstatning. Vi har igen fået Rasmus Damm, Simon Heising og Bjarne Lundgaard til at holde et intensivt kursus, der giver dig en meget konkret indføring i det typiske hændelsesforløb for sager mod sagkyndige. Vi går helt tæt på sagsforløb fra Byggeriets Ankenævn, Ankenævnet for Huseftersyn, domstolene og Voldgiftsretten. Desuden gives en lang række gode råd til, hvordan sager undgås helt fra det tidspunkt, hvor tilstandsrapporten bliver udarbejdet. Tid og sted 14. august 22 kl hos Byggecentrum i Middelfart Tillæg til DS 418 Beregning af bygningers varmetab. Tillæg om kuldebroer, fundamenter, terrændæk, kældergulve, kældervægge og samlinger omkring vinduer og døre Prøven vil indeholde spørgsmål om lovgivning og administration vedrørende Huseftersynsordningen og spørgs- Kurset er opdateret i henhold til den reviderede udgave af DS 418. Vi vil se på den praktiske anvendelse af beregningsreglerne. Med to af tillæggenes fortsætter næste side 2/22 april 7

8 fædre som undervisere får du som kursist både en grundig gennemgang af reglerne og også en god mulighed for at blive sikker i at bruge dem. Deltagerne får de nye beregningsregler udleveret og gennemgået og får lejlighed til at gennemføre små instruktive beregninger med støtte fra underviserne. Spørgsmål og svar TAGETAGE? Hvornår må en tagetage indgå i afregningen på en tilstandsrapport.? Svar: Samlet bygningsareal er summen af etagernes arealer incl. stueetagens areal og areal af evt. mansardetage, men excl. areal af kælder og tagetage. Som grundlag for etagernes størrelse anvendes det bebyggede areal. Dette medfører at en tagetage ikke må indgå i afregningen af det bebyggede areal. ASBESTFRI ETERNIT? Hvilken karakter skal man give udviklingsplader af asbestfri eternitplader.? Svar: Det er ikke muligt at give faste retningslinier for karaktergivningen i forbindelse med udviklingspladerne af asbestfri eternitplader Retsafgørelser der er taget i forbindelse med disse tage er der i de fleste sager taget konkret stilling til de oplys- Nye tillæg til Bygningsreglementerne Der er nu udkommet tillæg til Bygningsreglementet samt til Bygningsreglement for småhuse. Væsentlige ændringerne er anført nedenfor. Tillæg 4 til Bygningsreglement 1995 Tillæg 4 til Bygningsreglement 1995 er nu udkommet. Det indeholder ændringer til blandt andet kapitel 1 Brandklassifikation og kapitel 8 U- værdier, linietab og transmissionstab. Tid og sted 22. maj 22 kl hos Byggecentrum, Lautrupvang 1B i Ballerup og 29. maj 22 kl hos Byggecentrum, Hindsgavl Allé 2 i Middelfart. Yderligere oplysningerer Byggecentrum, Lautrupvang 1B, 275 Ballerup Tlf Fax ninger der er givet under forløbet, og afgørelsen er taget i overensstemmelse hermed. Derfor anbefales, at den beskikkede bygningssagkyndige i forbindelse med et huseftersyn tager konkret stilling til taget, der er udført af udviklingsplader, ved en karaktergivning der medfører: At køber ikke bliver skuffet i sine forventninger til ejendommen. som ankenævnet har oplyst det i en analog sag vedrørende problemer med tage. Heraf følger at der skal gives en karakter der svarer til forholdene på stedet med hensyn til skader eller forhold der giver nærliggende risiko for skader. OLIETANKE? Er udendørs olietanke omfattet af eftersynet.? Tillæg 3 til Bygningsreglement for småhuse 1998 Tillæg 3 til Bygningsreglement for småhuse 1998 foreligger nu med ændringer til blandt andet afsnit 1 Brandklassifikation og afsnit 5 Beregning af U-værdier Svar: Vi har spurgt Erhvervs- og Boligstyrelsen, der oplyser at udendørs olietanke ikke er omfattet af huseftersynet. Begge tillæg er gældende fra 1. marts 22 og prisen er kr. 3, excl. moms hos Byggecentrums boghandel. udgives af Sekretariatet for Huseftersynsordningen Telefon: Telefax: Postadresse: Postboks 141, 263 Taastrup Redaktion: Bjarne Leander Poulsen (ansvarshavende) Lars Tangaa-Andersen K. Jørgen Christensen DTP: K. Jørgen Christensen Repro og tryk: IT-Grafik Redaktionen er sluttet 29. april Næste nummer udkommer i september Citation fra Nyhedsbrevet skal ske med tydelig kildeangivelse Artikler udefra udtrykker ikke nødvendigvis Sekretariatets eller By- og Boligministeriets synspunkter og holdninger. kan læses på og downloades fra: som også omfatter mange andre praktiske værktøjer for bygningssagkyndige. Adresser og telefonnumre Henvendelser om rapportløbenumre og kurser bedes rettet til Byggecentrum, Lautrupvang 1B, 275 Ballerup Telefon Telefax Faglige spørgsmål bedes rettet til Sekretariatet for Huseftersynsordningen, Postboks 141, 263 Taastrup Telefon: Telefax: mandag-torsdag klokken 8-16 fredag klokken /22 april

2/04. Ændret administration af Huseftersynsordningen. Indhold. Afskallede nye eternitplader. Historien om Olsens tag

2/04. Ændret administration af Huseftersynsordningen. Indhold. Afskallede nye eternitplader. Historien om Olsens tag Indhold Afskallede nye eternitplader Historien om Olsens tag Stor interesse for at høre om Huseftersynsordningen Problembarnet kældre Tilbud til de bygningssagkyndige fra BYG-ERFA Ankenævnet for Huseftersyn

Læs mere

Solgte ejendomme. Solgte rapporter Modtagne rapporter. Antal tusinde rappporter. Jan. Okt. Apr. Juli. På de næste sider

Solgte ejendomme. Solgte rapporter Modtagne rapporter. Antal tusinde rappporter. Jan. Okt. Apr. Juli. På de næste sider huseftersyn nyt 4/ fra Sekretariatet for Huseftersynsordningen til de beskikkede bygningssagkyndige meddelelser fra sekretariatet Ændring af spørgsmål til sælger Ved indførelse af den nye tilstandsrapport

Læs mere

bliver styret via brugernavn og adgangskode, som sekretariatet tildeler den enkelte

bliver styret via brugernavn og adgangskode, som sekretariatet tildeler den enkelte Indhold Årsberetning 2 Skader på kviste beklædt med zink 2 Forbehold 3 Præklusivt Proklama 3 Fugt problemer i træhuse 3 ERFA-grupper og information 4-5 Tilstandsrapport eller Byggeteknisk gennemgang? 5

Læs mere

1/03. Bedre information til køber og sælger. Indhold

1/03. Bedre information til køber og sælger. Indhold Indhold Aktuelt 2 Obligatorisk 3 Obligatorisk 4 Aktuelt 5 Spørgsmål og svar 6 Publikationer og udgivelser 6 Kurser og konferencer 7 Statistik 8 H U S E F T E R S Y N N Y T 1/03 Bedre information til køber

Læs mere

Ny tilstandsrapport og nyt EDB-program

Ny tilstandsrapport og nyt EDB-program Indhold Husk udmeldelse ved ophør som bygningssagkyndig ERFA-grupperne prioriteres op Nyt hjemmesideafsnit på www.hesyn.dk Byggeordbog til glæde for sagkyndige og forbrugere Kommunikation i 2005 Nye regler

Læs mere

1. Generelt. 2. Lovgrundlag. beskikkede bygningssagkyndige. 3. Huseftersynet. 4. Tilstandsrapport. Håndbog for. 5. Ståbi

1. Generelt. 2. Lovgrundlag. beskikkede bygningssagkyndige. 3. Huseftersynet. 4. Tilstandsrapport. Håndbog for. 5. Ståbi 1. Generelt 2. Lovgrundlag Håndbog for beskikkede bygningssagkyndige 3. Huseftersynet 4. Tilstandsrapport 5. Ståbi Udgiver: Huseftersynsordningen, marts 1998 Redaktion: Tilrettelæggelse og layout: Trykning:

Læs mere

Håndbog for beskikkede bygningssagkyndige

Håndbog for beskikkede bygningssagkyndige Håndbog Kapitel 0 Håndbog for beskikkede bygningssagkyndige Forord 1. Huseftersynsordningens formål, aktører og regelgrundlag 1.00 Huseftersynsordningens formål 1.01 Institutioner i huseftersynsordningen

Læs mere

3. Huseftersynet Side 1 af 1 Håndbog for beskikkede bygningssagkyndige 26.05.2008. Vejledning til de bygningssagkyndige

3. Huseftersynet Side 1 af 1 Håndbog for beskikkede bygningssagkyndige 26.05.2008. Vejledning til de bygningssagkyndige 3. Huseftersynet Side 1 af 1 Vejledning til de bygningssagkyndige Dette kapitel er gældende fra 05. maj 2009 3. Huseftersynet Side 1 af 1 Vejledning til de bygningssagkyndige Dette kapitel er gældende

Læs mere

Håndbog til autoriserede elinstallatørvirksomheder, der udarbejder elinstallationsrapporter VERSION 1 10. APRIL 2012

Håndbog til autoriserede elinstallatørvirksomheder, der udarbejder elinstallationsrapporter VERSION 1 10. APRIL 2012 Håndbog til autoriserede elinstallatørvirksomheder, der udarbejder elinstallationsrapporter VERSION 1 10. APRIL 2012 Side 1 af 48 Kapitel 1 Indledning og anvendelsesområde... 4 1.1 Indledning... 4 1.2

Læs mere

1. Generelt Side 1 af 1 Håndbog for beskikkede bygningssagkyndige 26.05.2008. Forord. Vejledning i brug af håndbogen

1. Generelt Side 1 af 1 Håndbog for beskikkede bygningssagkyndige 26.05.2008. Forord. Vejledning i brug af håndbogen 1. Generelt Side 1 af 1 Håndbog for beskikkede bygningssagkyndige 26.05.2008 Forord Vejledning i brug af håndbogen Dette kapitel er gældende fra 26. maj 2008 1. Generelt Side 1 af 1 Håndbog for beskikkede

Læs mere

Version 2 07.03.13. Håndbog. til autoriserede elinstallatørvirksomheder, der udarbejder elinstallationsrapporter VERSION 2 7. MARTS 2013.

Version 2 07.03.13. Håndbog. til autoriserede elinstallatørvirksomheder, der udarbejder elinstallationsrapporter VERSION 2 7. MARTS 2013. Håndbog til autoriserede elinstallatørvirksomheder, der udarbejder elinstallationsrapporter VERSION 2 7. MARTS 2013 Side 1 af 63 Kapitel 1 Indledning og anvendelsesområde... 4 1.1 Indledning... 4 1.2 Opbygning

Læs mere

Evaluering af Disciplinærog Klagenævnet for Beskikkede Bygningssagkyndige

Evaluering af Disciplinærog Klagenævnet for Beskikkede Bygningssagkyndige By- og Boligudvalget 2013-14 BYB Alm.del Bilag 33 Offentligt NOVEMBER 2013 MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER Evaluering af Disciplinærog Klagenævnet for Beskikkede Bygningssagkyndige ENDELIG

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Ellen & Flemming Hertz Bilberg. By Vanløse. Udløbsdato 10-02-2016. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Ellen & Flemming Hertz Bilberg. By Vanløse. Udløbsdato 10-02-2016. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Ellen & Flemming Hertz Bilberg Adresse Nordbyvej 18 Postnr. 2720 Dato 10-08-2015 By Vanløse Udløbsdato 10-02-2016 H-15-0-0194 Kommunenr./Ejendomsnr. 101-393429 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

1. Forord. og disse skal akkrediteres af DANAK.

1. Forord. og disse skal akkrediteres af DANAK. Årsberetning 2008 1 2 1. Forord Både internationalt og nationalt har der i 2008 været meget opmærksomhed omkring energibesparelser. På europæisk plan er der taget initiativ til en ombearbejdning af Bygningsdirektivet.

Læs mere

Årlig besparelse i energienheder

Årlig besparelse i energienheder Energimærkning SIDE 1 F 6 Energimærkning for følgende ejendom: dresse: Skinkelsvej 36 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-009348 Energimærkning nr.: 100034210 Gyldigt 5 år fra: 19-06-2007 Energikonsulent:

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Skørping. Udløbsdato. Lb. nr. Kommunenr./Ejendomsnr. 840-1097. Vigtige oplysninger om huseftersyn 2

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Skørping. Udløbsdato. Lb. nr. Kommunenr./Ejendomsnr. 840-1097. Vigtige oplysninger om huseftersyn 2 for ejendommen Sælger: Lis Kirkegaard Bejder dresse sbakken 1 Postnr. 9520 Dato By Skørping Udløbsdato Kommunenr./Ejendomsnr. 840-1097 Matrikel/Ejerlav: 2I Teglgård, Skørping Internt sagsnummer HB213028

Læs mere

Hvad er sammenhængen mellem tilstandsrapportens øgede dækningsomfang og ejerskifteforsikringens prissætning/præmie?

Hvad er sammenhængen mellem tilstandsrapportens øgede dækningsomfang og ejerskifteforsikringens prissætning/præmie? Hvad er sammenhængen mellem tilstandsrapportens øgede dækningsomfang og ejerskifteforsikringens prissætning/præmie? Bachelorprojekt 17. december 2012 Allan Hansen Finansbacheloruddannelsen Speciale i ejendomshandel

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Skårup Fyn. Udløbsdato 14-08-2014. Lb. nr. H-14-00006-0037. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Skårup Fyn. Udløbsdato 14-08-2014. Lb. nr. H-14-00006-0037. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Svendborg Kommune dresse P Wedels Vej 2 Postnr. 5881 Dato 14-02-2014 y Skårup Fyn Udløbsdato 14-08-2014 Kommunenr./Ejendomsnr. 479-73287 Matrikel/Ejerlav: 15E Skårup y, Skårup Internt

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Silkeborg. Udløbsdato 25-12-2014. Lb. nr. H-14-02364-0131. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Silkeborg. Udløbsdato 25-12-2014. Lb. nr. H-14-02364-0131. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Silkeborg Kommune dresse Valdemarsgade 2 Postnr. 8600 Dato 25-06-2014 By Silkeborg Udløbsdato 25-12-2014 Kommunenr./Ejendomsnr. 740-16161 Matrikel/Ejerlav: 120bl Silkeborg Markjorder

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Malene Rømer Jørgensen & Peter Dam-Johnso. By Fredensborg. Udløbsdato 02-07-2014

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Malene Rømer Jørgensen & Peter Dam-Johnso. By Fredensborg. Udløbsdato 02-07-2014 for ejendommen Sælger: Malene Rømer Jørgensen & Peter Dam-Johnso dresse Kongevejen 94 Postnr. 3480 Dato 02-01-2014 y Fredensborg Udløbsdato 02-07-2014 Kommunenr./Ejendomsnr. 210-2372 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Suldrup. Udløbsdato 07-11-2015. Lb. nr. H-15-02660-0020. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Suldrup. Udløbsdato 07-11-2015. Lb. nr. H-15-02660-0020. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: nita Bach Borup dresse arestrupvej 37 Postnr. 9541 Dato 07-05-2015 By Suldrup Udløbsdato 07-11-2015 Kommunenr./Ejendomsnr. 840-5675 Matrikel/Ejerlav: 1R Foldager By, arestrup Internt

Læs mere

Sagsnummer 2009/008399 august 2011. Udbudsmateriale For. Hammer Odde Fyr 2 3770 Allinge Bornholm

Sagsnummer 2009/008399 august 2011. Udbudsmateriale For. Hammer Odde Fyr 2 3770 Allinge Bornholm Sagsnummer 2009/008399 august 2011 Udbudsmateriale For Hammer Odde Fyr 2 3770 Allinge Bornholm Side 2 af 131 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Tidligere Fyrpasserbolig

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Viborg. Udløbsdato 07-11-2012. Lb. nr. H-12-02769-0104. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Viborg. Udløbsdato 07-11-2012. Lb. nr. H-12-02769-0104. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Søren Klejnstrup dresse Bekkasinvej 2 Postnr. 8800 Dato 07-05-2012 By Viborg Udløbsdato 07-11-2012 H-12-0-0104 Kommunenr./Ejendomsnr. 791-9014 Matrikel/Ejerlav: 162Z Viborg Markjorder

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Løkken. Udløbsdato 18-09-2014. Lb. nr. H-14-00911-0029. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Løkken. Udløbsdato 18-09-2014. Lb. nr. H-14-00911-0029. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Margit Jensen m.fl. dresse Kaskelotvej 4 Postnr. 9480 Dato 18-03-2014 By Løkken Udløbsdato 18-09-2014 Kommunenr./Ejendomsnr. 860-31356 Matrikel/Ejerlav: 1BE Ulstrup By, Rubjerg Internt

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Løkken. Udløbsdato 30-12-2015. Lb. nr. H-15-02574-0052. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Løkken. Udløbsdato 30-12-2015. Lb. nr. H-15-02574-0052. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Hjørrin Kommune dresse Lyngbyvej 140 Postnr. 9480 Dato 30-06-2015 By Løkken Udløbsdato 30-12-2015 H-15-0-0052 Kommunenr./Ejendomsnr. 860-27944 Matrikel/Ejerlav: 1c LYNGBY BY, LYNGBY

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Kruså. Udløbsdato 23-01-2016. Lb. nr. H-15-03303-0064. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Kruså. Udløbsdato 23-01-2016. Lb. nr. H-15-03303-0064. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Heinz Helmut Büttner dresse Åbjerg 12B Postnr. 6340 Dato 23-07-2015 By Kruså Udløbsdato 23-01-2016 Kommunenr./Ejendomsnr. 580-14 Matrikel/Ejerlav: 366 Kruså, Bov Internt sagsnummer

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Fårvang. Udløbsdato 03-10-2014. Lb. nr. H-14-02683-0017. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Fårvang. Udløbsdato 03-10-2014. Lb. nr. H-14-02683-0017. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Dorthe Lysdahl dresse Teglgårdsparken 144 Postnr. 8882 Dato 03-04-2014 By Fårvang Udløbsdato 03-10-2014 H-14-0-0017 Kommunenr./Ejendomsnr. 740-717 Matrikel/Ejerlav: 11FM Truust By,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Lystrup. Udløbsdato 17-04-2013. Lb. nr. H-12-02698-0148. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Lystrup. Udløbsdato 17-04-2013. Lb. nr. H-12-02698-0148. Kommunenr./Ejendomsnr. Huseftersyn Tilstandsrapport for ejendommen Sælger: Århus Kommune Adresse Asmusgårdsvej 4 Postnr. 8520 Dato 17-10-2012 HE nr. 2698 By Lystrup Udløbsdato 17-04-2013 Lb. nr. H-12-02698-0148 Kommunenr./Ejendomsnr.

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Odense SV. Udløbsdato 18-07-2013. Lb. nr. H-13-02700-0022. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Odense SV. Udløbsdato 18-07-2013. Lb. nr. H-13-02700-0022. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Mie Cecilie Ottesen dresse Sanderumvej 180 Postnr. 5250 Dato 18-01-2013 By Odense SV Udløbsdato 18-07-2013 Kommunenr./Ejendomsnr. 461-340768 Matrikel/Ejerlav: 27M Sanderum By, Sanderum

Læs mere

Huseftersyn. Vigtige oplysninger om huseftersyn

Huseftersyn. Vigtige oplysninger om huseftersyn for ejendommen Sælger: jarne Roed-Petersen og Jytte Roed-Petersen dresse Hvidegårdsparken 55 Postnr. 2800 Dato 08-06-2015 y Kgs. Lyngby Udløbsdato 08-12-2015 Kommunenr./Ejendomsnr. 173-69138 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere