nyt fra sekretariatet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "nyt fra sekretariatet"

Transkript

1 fra Sekretariatet for Huseftersynsordningen til de beskikkede bygningssagkyndige nyt fra sekretariatet Ny leder af Sekretariatet på Teknologisk Institut Som meddelt i Huseftersyn-Nyt 1/2 fratrådte Bjarne Pedersen sin stilling den 1. februar. Ny leder for Sekretariatet er Bjarne Leander Poulsen, der er tiltrådt den 2. april. Den ny Bjarne kommer fra Carl Bro as og har en baggrund som bygningsingeniør og projektleder. Bjarne er selv beskikket som HE-, EM- og ELO- konsulent, og har deltaget siden de respektive ordninger startede. Siden Ankenævnet for Huseftersyn blev oprettet, har Bjarne Leander Poulsen været tilknyttet korpset af syns- og skønsmænd - et arbejde han naturligvis nu må give afkald på. Gyldighed af tilstandsrapporten Som det er bekendt, er tilstandsrapporten gyldig i 6 mdr., fra den er udarbejdet, ifølge Lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v. Kapitel 1 4. Denne oplysning fremgår ikke af selve tilstandsrapporten, som kunderne modtager. Sekretariatet for Huseftersynsordningen er opmærksom på de problemer dette kan medføre, og denne oplysning vil forsøges indarbejdet i den næste udgave af tilstandsrapporten. Den beskikkede bygningssagkyndige bør ikke selv anføre gyldighed på tilstandsrapporten, for ikke at pådrage sig et unødvendigt ansvar i forbindelse hermed. Når en tilstandsrapport skal fornyes, skal der udføres en helt ny tilstandsrapport med et nyt løbenummer. Det er ikke muligt at forlænge en tilstandsrapport gyldighed ved en allonge. Antal tusinde rappporter Solgte rapporter Modtagne rapporter Apr. Juli Okt. Udviklingen i solgte og modtagne tilstandsrapporter. Flere statistikker på side 6 På de næste sider Apr. Juli Okt. Bekendtgørelse om olietanke Vedrørende synlige og skjulte olietanke er der uddgivet en bekendtgørelse nr. 829 dateret 24/1 1999, hvor det fremgår, at der på nye anlæg ikke må være returledninger på skjulte olietanke og at synlige olietanke skal have overfyldningsalarm ( 15) I samme bekendtgørelse er det påbudt, at tidligere udførte installationer på skjulte og synlige olietanke skal ændres inden januar 23, så udformningen svarer til reglerne, der blev indført i bekendtgørelsen for nye tanke, uden Side 2 Tilstandsrapporter uden for ordningen Nedslidte tage Side 3: Domme og ankenævnsafgørelser i forbindelse med Huseftersynsordningen Statistik fra Ankenævnet Side 4: Huseftersynsordningens hjemmeside Apr. Juli Okt. Apr. Juli Okt. Side 6: Tidligere tilstandsrapport Statistikker returledning til skjult olietank og med overfyldningsalarm på synlige olietanke ( 31). Bekendtgørelsen, der trådte i kraft den 1. januar 2, hedder: Bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines nr. 829 af 24/ Bekendtgørelsens fulde tekst kan findes på adressen: På næste side øverst til venstre er anført uddrag af bekendtgørelsen. Side 7: Beskikkelse efter prøve Kurser for bygningssagkyndige Side 8: Spørgsmål og svar Nye tillæg til bygningsreglementerne

2 Udrag af Bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines nr 829 af 24/ Ved etableringen af anlægget skal følgende krav være opfyldt: Stk. 3. For villatanke gælder yderligere: 1) Rørforbindelsen mellem tank og forbrugssted skal være enstrenget, og 2) På overjordiske tanke skal der være monteret overfyldningsalarm. 31. Anlæg og pipelines, der er lovlige ved denne bekendtgørelses ikrafttræden, kan kun i tilfælde af ændringer i indretningen eller benyttelsen kræves bragt i overensstemmelse med reglerne om etablering i denne bekendtgørelses kapitel 3-4. Stk. 3. Alle eksisterende villatanke skal senest 1. januar 23 have installeret enstrenget rørsystem, jf. 15, stk. 3, nr. 1. Stk. 4. Alle eksisterende overjordiske villatanke skal senest 1. januar 23 have installeret overfyldningsalarm, jf. 15, stk. 3, nr. 2. Som det ses er der indtil januar 23 flere regler for indretning af olietanke der er gældende, men herefter skulle der være faste ensartede regler. Nedslidte tage Kilde: Ankenævnet for Huseftersyn. Årsberetning 21 Tilstandsrapporter uden for ordningen. Som det fremgik af Huseftersyn-Nyt 2/21, må der ikke laves tilstandsrapporter på ejendomme, der ikke er omfattet af lov nr. 391 om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom. Det blev oplyst, at hvis man i eget regi laver tilstandsrapporter, skal det ske på papir, der ikke på nogen måde ligner de af ministeriet godkendte tilstandsrapporter. Sekretariatet er kommet i besiddelse af en revideret tilstandsrapport, hvor det er anført, at ejendommen er stuehus til landbrug, og at ejendommen ikke er omfattet af Huseftersynsordningen, Lov nr Rapporten har dog en opbygning, som ligner den normale tilstandsrapport, men henvisninger til love, logoer, fodnoter m.m. er fjernet. Ankenævnet har modtaget mange klager vedrørende nedslidte tage, der ikke er beskrevet nærmere i tilstandsrapporterne. Det er et område, hvor bygningssagkyndiges praksis har givet anledning til mange skuffede købere, men også til at relativt mange bygningssagkyndige er blevet pålagt erstatningspligt. Derfor har nævnet valgt i denne årsberetning at orientere netop om nævnets praksis på dette område. Det er håbet, at de bygningssagkyndige fremtidigt gennem en realistisk beskrivelse af tagets tilstand vil bidrage til, at disse sager minimeres. I henhold til Bekendtgørelse om huseftersynsordningen 9 tager bygningsgennemgangen sigte på forhold, som en køber normalt vil tillægge betydning ved sin vurdering af bygningens tilstand. Det, der har voldt vanskelighed ved fortolkningen, er formuleringen om, at bygningsgennemgangen har til formål at afklare, i hvilket omfang den gennemgåede bygnings fysiske tilstand er ringere end tilstanden i tilsvarende intakte bygninger af samme alder. Ved gennemgangen skal afdækkes skader eller tegn på skader, såsom brud, lækager, deformeringer, svækkelser, revnedannelser og ødelæggelser. Som skader eller tegn på skader regnes også manglende bygningsdele og andre fysiske forhold, når disse forhold giver nærliggende risiko for skader, hvis der ikke sættes ind med særlig omfattende vedligeholdsarbejder eller andre forebyggende foranstaltninger. Ejendomsmægleren havde i sit følgebrev oplyst, at tilstandsrapporten er omfattet af ordningen. Tilstandsrapporten blev også fremsendt til et forsikringsselskab, der var ved at afgive tilbud på ejerskifteforsikring, men af anden årsag blev selskabet opmærksom på fejlen og sagen blev stoppet. Vi må derfor præcisere: Tilstandsrapporter på ejendomme der ikke er omfattet af ordningen SKAL renskrives på eget brevpapir i en opsætning, der på ingen måde overhovedet kan forveksles med tilstandsrapporter, der er udarbejdet under Huseftersynsordningen. Derfor bør man heller ikke benytte Huseftersynsordningens EDB-program til hjælp ved udarbejdelse af rapporter uden for ordningen. Det siges yderligere i bekendtgørelsens 11 nr. 6, at påpegning af sædvanligt slid og ælde, som er normalt for bygninger af den pågældende alder, falder uden for bygningsgennemgangen. Af denne formulering kan man forledes til at tro, at et tag der har ligget på et hus så længe at det efter de sædvanlige levetidsregler er slidt ned, ikke skal omtales i tilstandsrapporten. Tankegangen har været den, at en køber, der kender husets alder, må være klar over, at taget er udtjent og at udskiftning er forestående. Sådan kan man imidlertid ikke fortolke reglerne. Levetidstabellerne er udtryk for grove generaliseringer, og der er stor forskel på, hvor længe et tag faktisk holder. Så uanset om det for den sagkyndige er klart, at et besigtiget tag er udtjent, og at det svarer til hvad man efter alderen må forvente, har forbrugeren krav på, at den sagkyndige nedfælder sin iagttagelse i tllstandsrapporten, så man undgår skuffelse og klagesager. I overensstemmelse hermed har Ankenævnet pålagt erstatningspligt i en række afgørelser. 2 2/22 april

3 Domme og ankenævnsafgørelser i forbindelse med Huseftersynsordningen Rådgivning På det sidste er der igen nogle beskikkede bygningssagkyndige, der er blevet pålagt et ansvar i forbindelse med rådgivning, der er givet i forbindelse med et huseftersyn, herunder også i Ankenævnet. På dette grundlag bør rådgivning i forbindelse med huseftersynet ikke gives i tilstandsrapporten. I en sag blev der givet et råd om, hvordan man kunne fjerne belægninger på taget. Det viste sig efterfølgende, at rådet ikke var helt korrekt, samt at det i stedet for kunne give anledning til skader. Dette, sammen med andre forhold på stedet, medførte, at den beskikkede bygningssagkyndige blev pålagt et ansvar. Husets tilstand er god Det kan heller ikke anbefales, at der i en tilstandsrapport anføres bemærkninger som husets tilstand er god, der må forventes nogle reparationer og en del vedligeholdelse eller tilsvarende generelle bemærkninger. Disse bemærkninger kan medføre, at den beskikkede bygningssagkyndige drages til ansvar i en ellers retvisende tilstandsrapport, hvor køber ikke får helt samme generelle opfattelse af ejendommens tilstand, som det fremgik i en ankenævnssag. Bemærkningerne bør være så retvisende som muligt samt defineres, så det er klart hvilke bygninger der er omtalt. Levetider Som det fremgik af Huseftersyn-Nyt 1/22 under punktet Undgå tvister ved advokat Simon Heising, kan det heller ikke anbefales at skrive bemærkninger såsom Normal levetid for termoruder er 2-3 år eller Normal levetid for fabriksfremstillede døre og vinduer er 3 5 år. Når man skriver dette, påtager man sig et ansvar for bemærkningen. Dog må man gerne skrive om levetider, hvis dette er en gardering, der tages i tilstandsrapporten. Definering af skader og omfang heraf Af en ankenævnsafgørelse fremgår det, at den beskikkede bygningssagkyndige i en tilstandsrapport med karakteren K2 havde givet følgende tekst: Der er råd i bindingsværk en del steder, især forneden og ved samlinger. Bindingsværk er flere steder repareret/erstattet med mørtel og murværk. Der er enkel- te steder hult underlag i kalk- og pudslag samt enkelte afskalninger, især ved bindingsværk. Bør eftergås og repareres. Ankenævnet godkendte tilstandsrapporten men påtalte, at skadernes placering og omfang ikke var helt klart defineret, idet det ikke var noteret, at også bjælke i gavl var nedbrudt af råd, hvorved den beskikkede bygningssagkyndige blev pålagt et ansvar. Utilgængelige bygningsdele Det skal atter præciseres: Når det som følge af opmagasinering ikke er muligt at udføre et eftersyn af en bygningsdel, skal dette fremgå af tilstandsrapporten. I en sag kunne den beskikkede bygningssagkyndige ikke komme ind i udhuset, der stødte op til en garage, som følge af opmagasinering. Det viste sig efterfølgende, at der i udhuset var revner i væg mod garage, som ikke fremgik af tilstandsrapporten. En undersøgelse viste senere, at udhuset ikke var funderet. Den beskikkede bygningssagkyndige fik pålagt et ansvar, fordi denne ikke havde oplyst, at udhuset var utilgængeligt. Statistik fra Ankenævnet Kilde: Ankenævnets årsberetning Denne kan læses på Af årsberetningens punkt 11: Statistik fremgår følgende: Ankenævnet modtog 45 klager i 2, og nævnet afholdt 2 nævnsmøder. I 21 modtog Ankenævnet 311 klager og afholdt 15 nævnsmøder. På de i alt 17 afholdte nævnsmøder har nævnet truffet 17 afgørelser. 95% af afgørelserne følges I ni sager har indklagede/dennes forsikringsselskab meddelt, at man ikke ønsker at følge ankenævnets afgørelse under henvisning til vedtægternes 16 stk.2 samt bekendtgørelse for Huseftersynsordningen 6 nr 11. I to af disse sager har forsikringsselskabet opfyldt deres del af afgørelsen, men indklagede har ikke opfyldt sin del. Otte af sagerne er indbragt for domstolene. Der er endnu ikke afsagt dom i nogen af sagerne. Desuden har Ankenævnet kendskab til én sag der er indbragt for domstolene. Sagen er afvist af Ankenævnet jf. vedtægternes 2 stk. 2. Således efterleves Ankenævnets afgørelser i ca. 95% af sagerne. Sagsbehandlingstid: fem måneder Pr. 31/12-21 var den gennemsnitlige sagsbehandlingstid fra klageskemaets modtagelse til Ankenævnets afgørelse ca. fem måneder. Sagerne vedrører oftest flere forskellige forhold. Derfor overstiger de samlede tal i tabellen til højre antallet af afgjorte sager. Sagernes udfald antal % Klager får helt eller delvist medhold Klager får ej medhold Sagen afvist jf. vedtægternes 2 stk Forlig er taget til efterretning af nævnet 6 4 Fordeling på bygningsdele antal % Fundamenter / Sokler 17 1 Kældre / Krybekældre / Terrændæk 12 7 Yder- og indervægge Vinduer og døre Lofter / Etageadskillelser Gulvkonstruktion og gulve 34 2 Indvendige trapper 5 3 Tagkonstruktion / Tagbelægning / Skorsten Vådrum VVS-installationer Elinstallationer 15 9 Andet /22 april 3

4 Huseftersynsordningens hjemmeside: og de mange muligheder og oplysninger denne byder på i forbindelse med Huseftersynsordningen bør være kendt og flittigt brugt af enhver beskikket bygningssagkyndig og andre med relation til ordningen. se hvilke tilstandsrapporter der er registreret i databasen under konsulentnummer, sorteret efter løbenummer se hvilke tilstandsrapporter, der har givet problemer ved indlæsningen I det følgende er hjemmesiden gennemgået punkt for punkt. Bygningssagkyndige Her kan man ud fra postnummer søge lokale beskikkede bygningssagkyndige, der kan lave tilstandsrapporter. Det er også muligt at finde oplysninger om hver enkelt beskikket bygningssagkyndig ud fra navn eller dele heraf. Retsafgørelser Her kan man læse afgørelser og domme, der har relation til Huseftersynsordningen. Ved at indtaste et søgeord finder man domme og afgørelser med relation til søgeordet. Ved at dobbeltklikke på det røde tal, der angiver Rettens kodex, hentes den del af den enkelte sag frem, der er lagt ind i databasen. Vi er løbende i gang med at opdatere denne database. Huseftersyn-Nyt Huseftersyn-Nyt er primært rettet mod de beskikkede bygningssagkyndige. På siden er der en liste over de seneste numre af Huseftersyn-Nyt, som man med programmet Acrobat Reader 4. kan åbne til læsning og evt. downloade til udskrift. Stil Spørgsmål Her kan stilles spørgsmål til Sekretariatet for Huseftersynsordningen. Spørgsmålene kan være juridiske, byggetekniske, forsikringsmæssige eller på anden måde have relation til ordningen. Kontakt os På denne side findes oplysninger om adresser, telefonnumre, mv. for Sekretariatet i hhv. Byggecentrum og på Teknologisk Institut samt oplysninger om medarbejderne i Sekretariatet. Ansøgningsmateriale På denne side kan man hente de nødvendige oplysninger og ansøgningsmateriale, hvis man ønsker at blive beskikket bygningssagkyndig. Lukket område for beskikkede bygningssagkyndige Her er det kun muligt for de beskikkede bygningssagkyndige at komme ind via konsulentnummer og en personlig adgangskode. Siden kan den beskikkede bygningssagkyndige bruge til følgende: se hvilke tilstandsrapporter der er registreret i databasen under konsulentnummer, sorteret efter gennemgangsdato se hvilke købte løbenumre Sekretariatet ikke har registreret i databasen indberette krav til Sekretariatet (når der kommer et krav skal det meldes jf. gældende regler) se hvilke krav, der er indberettet til Sekretariatet se personlige konsulentoplysninger revideret tilstandsrapport se BBR anvendelseskoder foretage fritekstsøgning i samtlige spørgsmål /svar i Huseftersyn-Nyt. I det sidste punkt kan man indtaste et søgeord. Alle spørgsmål/svar hvor søgeordet indgår vil blive vist med henvisning til det nummer af Huseftersyn-Nyt, hvor artiklen blev vist. Det kan anbefales, at beskikkede bygningssagkyndige benytter denne hjælp til selvhjælp. Fakta om Huseftersynsordningen På dette område kan man få oplysninger om lovgrundlaget for ordningen, samt om Ankenævnet for ordningen. Her findes også oplysninger om priser på tilstandsrapporter afhængig af husets størrelse og hovedhusets alder. Der er også statistiske oplysninger om ordningen, f.eks. hvor mange tilstandsrapporter, der bliver udført samt fordelingen af dem på flere områder. Derudover er der henvisninger til litteraturen på området samt andre relaterede oplysninger. Søg efter spørgsmål/svar i Huseftersyn-Nyt I dette punkt kan man indtaste et søgeord, og alle spørgsmål/svar hvor søgeordet indgår vil blive vist med 4 2/22 april

5 henvisning til det Huseftersyn-Nyt artiklen blev vist i. Søg tilstandsrapport Under dette punkt kan beskikkede bygningssagkyndige, advokater, forsikringsselskaber og ejendomsmæglere tilmelde sig en ordning, så de via internettet kan bestille udarbejdede tilstandsrapporter og få dem tilsendt som . Leveringstiderne mv. fremgår af Betingelser og tilmelding nederst på siden. Oprettelsen er gratis for beskikkede bygningssagkyndige. For andre interessenter koster oprettelsen kr. 4,- ekskl. moms. Ved oprettelsen forudbetaler man for køb af minimum 5 tilstandsrapporter. Man kan til enhver tid opskrive sin saldo. De nærmere regler fremgår af Betingelser og tilmelding. Man bestiller en tilstandsrapport ved at gå ind under punktet Søg tilstandsrapport og logge sig på med sit brugernavn/konsulentnr. og sin adgangskode (nederst i højre hjørne). Herefter tastes enten tilstandsrapportens løbenr. ind (Husk H foran nummeret) eller ejendommens BBR-nr. (kommunenr. + ejendomsnummer). BBR-nr. skal tastes ind som ni cifre uden mellemrum eller streger. Herefter vises søgeresultatet og der trykkes på den tilstandsrapport (Løbenummeret), man ønsker at bestille. Når man har bekræftet bestillingen, vil man modtage den ønskede tilstandsrapport pr. e- mail. Nyheder Her er der oplysninger om de seneste nyheder inden for Huseftersynsordningen. Pas på dit hus Her kan man læse pjecen Pas på dit hus. Pas på dit hus henvender sig til alle Danmarks husejere også vordende husejere. Specielt for huskøbere kan Pas på dit hus være en god hjælp til selv at vurdere husets stand og sikre sig, at der er økonomisk plads til eventuelt nødvendige istandsættelser efter indflytningen. Samtidig er Pas på dit hus en hjælp til at forstå Huseftersynsordningens tilstandsrapport. Pjecens opbygning følger tilstandsrapporten. Denne pjece til husejere er blevet til gennem et samarbejde mellem BYG, BUR, By- og Boligministeriet Projekt renovering og Huseftersynsordningen og er udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af personer fra: Arkitekthjælpen BUR (Byggeriets Udviklingsråd) BYG (Byggeriets Arbejdsgivere) By- og Boligministeriet Huseftersynsordningen Møller & Grønborg AS Økonomi- og Erhvervsministeriet Her er et link til Erhvervs- og Boligstyrelsens hjemmeside. Huseftersynsordningen hører under Erhvervs- og Boligstyrelsen, som ligger under Økonomi- og Erhvervsministeriet. Ankenævnet for Huseftersyn Ankenævnet for Huseftersyn behandler klager indgivet af både køber og sælger over tilstandsrapporter udarbejdet under Huseftersynsordningen. Tilstandsrapporten skal være udarbejdet efter den 1. januar 2. Ankenævnet tager stilling til den bygningssagkyndiges erstatningsansvar. På Ankenævnets hjemmeside kan man hente oplysninger og klageskema til brug for en eventuel klage. På hjemmesiden er det også muligt at gennemlæse Ankenævnets afgørelser under punktet Nævnsafgørelser. Man kan søge efter afgørelser via en liste over alle sager i Ankenævnet eller ved at indtaste et søgeord. Det bemærkes, at ankenævnet ikke behandler klager over forsikringer i forbindelse med Huseftersynsordningen. Energimærkningsordningen Her er der henvisning til Sekretariatet for Energimærkningsordningen. Det er et lovkrav, at der udføres et energimærke i forbindelse med salg af en ejendom, som er omfattet af ordningen. Byggecentrum Link til Byggecentrums hjemmeside. Byggecentrum er informationscenter for hele den danske byggebranche. Igennem forskellige informationstilbud kan man dels finde og dels udbyde relevante informationer. Derfor er Byggecentrum den centrale formidlende instans mellem myndigheder, projekterende, udførende, leverandører, bygherrer og private forbrugere. I Byggecentrum kan de beskikkede bygningssagkyndige købe løbenumre til brug for udarbejdelsen af tilstandsrapporter. Byggecentrum udbyder også kurser, der har relation til ordningen. Teknologisk Institut Link til Teknologisk Institut, der er en privat, selvejende og almennyttig virksomhed. som bl.a. huser Sekretariatet for Huseftersynsordningen. Teknologisk Institut befinder sig i krydsfeltet mellem erhvervslivet, forsknings-/uddannelsessektoren og det offentlige. Teknologisk Institut deltager således i samfundsnyttige udviklingsprojekter i tæt samarbejde med førende forsknings- og uddannelsesinstitutioner i ind- og udland, og formidler og forædler forsknings- og/eller teknologibaseret viden til dansk erhvervsliv. På Teknologisk Institut kan man få svar på næsten alle tekniske og produktivitetsfremmende spørgsmål i forbindelse med byggeri, idet Teknologisk Institut har specialister inden for de fleste områder af byggeri, bl.a. Beton, Bioteknik, Byggekomponenter, IT, Murværk, Produktivitet, Rørcenter, Tekstiler, Træteknik, m.m. 2/22 april 5

6 Tidligere tilstandsrapport Da der har været en del spørgsmål om tidligere udførte tilstandsrapporter i forbindelse med gennemførelse af nyt huseftersyn, vil vi præcisere reglerne igen. Som det fremgik af Huseftersyn-Nyt 1/2 har den bygningssagkyndige fra den 1. april 22 pligt til at undersøge, om der foreligger en tilstandsrapport på den ejendom, som den bygningssagkyndige skal gennemføre huseftersyn på. Hvis der foreligger en tilstandsrapport, skal den bygningssagkyndige sikre sig at få denne rapport inden gennemførelsen af huseftersynet. Såfremt der er flere tidligere udførte tilstandsrapporter, er det seneste rapport, der skal fremskaffes og angives som dokument i sagen. Det vil sige, at sælger af ejendommen skal fremskaffe den tidligere tilstandsrapport inden huseftersynet bliver gennemført, og hvis sælger ikke er i stand til dette, skal den bygningssagkyndige være behjælpelig med fremskaffelsen af tilstandsrapporten som tillægsydelse. Hvis der ikke er andre muligheder, kan en kopi af rapporten købes hos Sekretariatet. Denne skærpelse af krav til udførelse af huseftersyn er indført på grund af ønske om at fastholde og sikre den gode praksis, hvor bygningssagkyndige anvender den tidligere tilstandsrapport til at kvalitetssikre sin egen tilstandsrapport. Statistikker Antal rapporter uge 2. uger 3. uger 4. uger Indberetningstider for tilstandsrapporter i perioden Statistikgrundlaget er 14.2 tilstandsrapporter modtaget i perioden 1/1-22 til 3/4-22. Den 31/12-21 var der i alt 883 beskikkede bygningssagkyndige pr. 3/4-22. > 4. uger Antal bygningssagkyndige City Kbh. omegn Nordsjælland Bornholm Sydsjælland Loll. Falster Fyn Sydjylland Vestjylland Østjylland Geografisk fordeling af beskikkede bygningssagkyndige Nordjylland Antal bygningssagkyndige Antal rapporter >4 Tilstandsrapporter pr. beskikket bygningssagkyndig Antal rapporter 1. 5 City Kbh. omegn Nordsj lland Bornholm Sydsj lland Loll. Falster Fyn Sydjylland Geografisk fordeling af tilstandsrapporter Vestjylland fl stjylland Nordjylland 6 2/22 april

7 Beskikkelse efter prøve Som det fremgik af Huseftersyn-Nyt 1/2 er der sket ændringer i forbindelse med proceduren for genbeskikkelse af bygningssagkyndige. Reglerne er ikke endeligt på plads men det forventes, at hovedprincipperne bliver som følgende: Bygningssagkyndige, der laver et mindre antal tilstandsrapporter, kan kun blive genbeskikket ved at bestå en prøve. Prøverne vil blive afholdt i forbindelse med optagelseskurser og genbeskikkelser hvert 3 år. Proceduren skal sikre, at alle bygningssagkyndige, uanset hvor mange eller hvor få tilstandsrapporter denne udfører, på et eller andet tidspunkt kommer igennem en kvalitetskontrol. mål vedrørende byggeteknik, der relaterer til de krav, der stilles til de beskikkede bygningssagkyndige. Spørgsmål vedrørende lovgivning og administration vil tage udgangspunkt i: Lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom mv. Bekendtgørelse om Huseftersynsordningen Vedtægter for Ankenævnet Håndbog for beskikkede bygningssagkyndige kap. 2 og 3 Huseftersyn-Nyt Spørgsmål vedrørende byggeteknik vil bl.a. tage udgangspunkt i følgende: Bygningsreglementet Bygningsreglement for småhuse Normer SBI anvisninger for småhuse SBI anvisninger By og Byg anvisninger Byg Erfa Blade Huseftersyn-Nyt Samt andre publikationer, der har relation til området. Ovennævnte liste er ikke et udtryk for, at det forventes, at den bygningssagkyndige kender hele indholdet i alle publikationer. Det forventes dog, at bygningssagkyndige på grund af sin erfaring har en general viden om indholdet. Spørgsmålene i prøven har relation til de problemstillinger, man som beskikket bygningssagkyndig kommer ud for og skal sikre, at denne har en bred viden om byggeri samt kan dokumentere sin erfaring på området. Prøven vil blive gennemført som en multipel choice afkrydsningsopgave med ca. 3 spørgsmål. Der vil være afsat 45 minutter til besvarelsen af opgaverne. Kurser for bygningssagkyndige Syn og skøn Baggrund En betydelig del af de tvister, der opstår i bygge- og anlægsbranchen, ender i form af en voldgiftssag eller en synsog skønssag. Når en voldgiftssag eller en syns- og skønssag skal gennemføres, er det vigtigt for såvel sagens parter som for skønsmanden, at sagen bliver gennemført effektivt og korrekt. Formål Formålet med kurset er at lære deltagerne at gennemføre en voldgiftssag eller en syns- og skønssag på en hensigtsmæssig og professionel måde enten som skønsmand eller som rådgiver for én af sagens parter. Indhold På kurset orienteres deltagerne om de juridiske grundbegreber, herunder den juridiske baggrund for løsning af tvister ved voldgift eller syn og skøn. Den praktiske gennemførelse af en skønsforretning vil blive gennemgået med udgangspunkt i den nye "vejledning for syns- og skønsmænd" fra Voldgiftsnævnet. Der vil sluttelig blive gennemført cases, så der bliver lejlighed til at prøve hele forløbet i en synsog skønssag fra udmeldelse, gennemgang af sagsakter, indkaldelse af parterne, gennemførelse af skønsforretningen, udarbejdelse af skønserklæring og helt frem til afhjemling i retten. Målgruppe Kurset henvender sig til ingeniører, arkitekter og andre, der har ønske om at virke som skønsmænd, og til personer i bygge- og anlægsbranchen, der kan tænkes at blive rådgiver for en part i en voldgiftssag eller en syns- og skønssag. Tid og sted Onsdag den 4. og torsdag den 5. september 22 hos Byggecentrum, Hindsgavl Allé 2, 55 Middelfart. Tvisthåndtering for beskikkede bygningssagkyndige Som aktiv bygningssagkyndig er det vanskeligt helt at undgå før eller siden at modtage et krævebrev fra advokater med krav om erstatning. Vi har igen fået Rasmus Damm, Simon Heising og Bjarne Lundgaard til at holde et intensivt kursus, der giver dig en meget konkret indføring i det typiske hændelsesforløb for sager mod sagkyndige. Vi går helt tæt på sagsforløb fra Byggeriets Ankenævn, Ankenævnet for Huseftersyn, domstolene og Voldgiftsretten. Desuden gives en lang række gode råd til, hvordan sager undgås helt fra det tidspunkt, hvor tilstandsrapporten bliver udarbejdet. Tid og sted 14. august 22 kl hos Byggecentrum i Middelfart Tillæg til DS 418 Beregning af bygningers varmetab. Tillæg om kuldebroer, fundamenter, terrændæk, kældergulve, kældervægge og samlinger omkring vinduer og døre Prøven vil indeholde spørgsmål om lovgivning og administration vedrørende Huseftersynsordningen og spørgs- Kurset er opdateret i henhold til den reviderede udgave af DS 418. Vi vil se på den praktiske anvendelse af beregningsreglerne. Med to af tillæggenes fortsætter næste side 2/22 april 7

8 fædre som undervisere får du som kursist både en grundig gennemgang af reglerne og også en god mulighed for at blive sikker i at bruge dem. Deltagerne får de nye beregningsregler udleveret og gennemgået og får lejlighed til at gennemføre små instruktive beregninger med støtte fra underviserne. Spørgsmål og svar TAGETAGE? Hvornår må en tagetage indgå i afregningen på en tilstandsrapport.? Svar: Samlet bygningsareal er summen af etagernes arealer incl. stueetagens areal og areal af evt. mansardetage, men excl. areal af kælder og tagetage. Som grundlag for etagernes størrelse anvendes det bebyggede areal. Dette medfører at en tagetage ikke må indgå i afregningen af det bebyggede areal. ASBESTFRI ETERNIT? Hvilken karakter skal man give udviklingsplader af asbestfri eternitplader.? Svar: Det er ikke muligt at give faste retningslinier for karaktergivningen i forbindelse med udviklingspladerne af asbestfri eternitplader Retsafgørelser der er taget i forbindelse med disse tage er der i de fleste sager taget konkret stilling til de oplys- Nye tillæg til Bygningsreglementerne Der er nu udkommet tillæg til Bygningsreglementet samt til Bygningsreglement for småhuse. Væsentlige ændringerne er anført nedenfor. Tillæg 4 til Bygningsreglement 1995 Tillæg 4 til Bygningsreglement 1995 er nu udkommet. Det indeholder ændringer til blandt andet kapitel 1 Brandklassifikation og kapitel 8 U- værdier, linietab og transmissionstab. Tid og sted 22. maj 22 kl hos Byggecentrum, Lautrupvang 1B i Ballerup og 29. maj 22 kl hos Byggecentrum, Hindsgavl Allé 2 i Middelfart. Yderligere oplysningerer Byggecentrum, Lautrupvang 1B, 275 Ballerup Tlf Fax ninger der er givet under forløbet, og afgørelsen er taget i overensstemmelse hermed. Derfor anbefales, at den beskikkede bygningssagkyndige i forbindelse med et huseftersyn tager konkret stilling til taget, der er udført af udviklingsplader, ved en karaktergivning der medfører: At køber ikke bliver skuffet i sine forventninger til ejendommen. som ankenævnet har oplyst det i en analog sag vedrørende problemer med tage. Heraf følger at der skal gives en karakter der svarer til forholdene på stedet med hensyn til skader eller forhold der giver nærliggende risiko for skader. OLIETANKE? Er udendørs olietanke omfattet af eftersynet.? Tillæg 3 til Bygningsreglement for småhuse 1998 Tillæg 3 til Bygningsreglement for småhuse 1998 foreligger nu med ændringer til blandt andet afsnit 1 Brandklassifikation og afsnit 5 Beregning af U-værdier Svar: Vi har spurgt Erhvervs- og Boligstyrelsen, der oplyser at udendørs olietanke ikke er omfattet af huseftersynet. Begge tillæg er gældende fra 1. marts 22 og prisen er kr. 3, excl. moms hos Byggecentrums boghandel. udgives af Sekretariatet for Huseftersynsordningen Telefon: Telefax: Postadresse: Postboks 141, 263 Taastrup Redaktion: Bjarne Leander Poulsen (ansvarshavende) Lars Tangaa-Andersen K. Jørgen Christensen DTP: K. Jørgen Christensen Repro og tryk: IT-Grafik Redaktionen er sluttet 29. april Næste nummer udkommer i september Citation fra Nyhedsbrevet skal ske med tydelig kildeangivelse Artikler udefra udtrykker ikke nødvendigvis Sekretariatets eller By- og Boligministeriets synspunkter og holdninger. kan læses på og downloades fra: som også omfatter mange andre praktiske værktøjer for bygningssagkyndige. Adresser og telefonnumre Henvendelser om rapportløbenumre og kurser bedes rettet til Byggecentrum, Lautrupvang 1B, 275 Ballerup Telefon Telefax Faglige spørgsmål bedes rettet til Sekretariatet for Huseftersynsordningen, Postboks 141, 263 Taastrup Telefon: Telefax: mandag-torsdag klokken 8-16 fredag klokken /22 april

Solgte ejendomme. Solgte rapporter Modtagne rapporter. Antal tusinde rappporter. Okt. Jan. Jan. Apr. Juli

Solgte ejendomme. Solgte rapporter Modtagne rapporter. Antal tusinde rappporter. Okt. Jan. Jan. Apr. Juli 3/1 fra Sekretariatet for Huseftersynsordningen til de beskikkede bygningssagkyndige nyt fra sekretariatet Forbrugernes tillid? Forbrugerne skal kunne have tillid til tilstandsrapporten, de bygningssagkyndige

Læs mere

Ankenævnet for Huseftersyn

Ankenævnet for Huseftersyn Ankenævnet for Huseftersyn Årsberetning 2010 Indholdsfortegnelse Formandens beretning 1. Generelt om Ankenævnet for Huseftersyn 1.1. Ankenævnets historiske baggrund 1.2. Ankenævnets nedlæggelse 1.3. Ankenævnets

Læs mere

Solgte ejendomme. Solgte rapporter Modtagne rapporter. Antal tusinde rappporter. Jan. Okt. Apr. Juli. På de næste sider

Solgte ejendomme. Solgte rapporter Modtagne rapporter. Antal tusinde rappporter. Jan. Okt. Apr. Juli. På de næste sider huseftersyn nyt 4/ fra Sekretariatet for Huseftersynsordningen til de beskikkede bygningssagkyndige meddelelser fra sekretariatet Ændring af spørgsmål til sælger Ved indførelse af den nye tilstandsrapport

Læs mere

Ankenævnet for Huseftersyn

Ankenævnet for Huseftersyn Årsberetning Ankenævnet for Huseftersyn 2006 Indholdsfortegnelse Side Formandens beretning 3 1. Generelt om Ankenævnet for Huseftersyn 5 1.1. Ankenævnets historiske baggrund 1.2. Ankenævnets medlemmer

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klager ctr. EDC Bent Nielsen A/S v/ Tryg Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 11. august 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Skimmelsvamp og ejerskifteforsikring

Skimmelsvamp og ejerskifteforsikring Skimmelsvamp og ejerskifteforsikring FAKTA Publiceret: mandag 9. februar 2009 Du kan få skimmelsvampeskader dækket af en ejerskifteforsikring, men ikke i alle tilfælde. Det a@ænger bl.a. af husets alder

Læs mere

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr.

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere Merete Lund Brock og Henning Brock v/aig Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om de

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. september 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. september 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. september 2010 Sag 30/2009 (1. afdeling) Helle Midtgaard, Jesper Levin Aamand og Luke Simmonds (advokat Jens Jordahn for alle) mod Nykredit Forsikring A/S og Lokal

Læs mere

Estate mæglerne. KvalitetsMærke

Estate mæglerne. KvalitetsMærke Estate mæglerne KvalitetsMærke For ejendommen : Kløvervej 6, Kulhuse, 3630 Jægerspris Indhold i Estate mæglerne KvalitetsMærke 1. Estate mæglerne KvalitetsMærke og den offentlige Tilstandsrapport 2. Konklusion

Læs mere

Årsberetning. Ankenævnet for Huseftersyn

Årsberetning. Ankenævnet for Huseftersyn Årsberetning Ankenævnet for Huseftersyn 2005 Indholdsfortegnelse Side Formandens beretning 3 1. Generelt om Ankenævnet for Huseftersyn 5 1.1. Ankenævnets historiske baggrund 1.2. Ankenævnets medlemmer

Læs mere

BYGGETEKNISK-RAPPORT Skadesregistrering

BYGGETEKNISK-RAPPORT Skadesregistrering Side: 1 af 8 Nebsmøllevej 70 4100 Ringsted BYGGETEKNISK-RAPPORT Skadesregistrering Stuehus Side: 2 af 8 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Baggrund 3 2. Beskrivelse af bebyggelsen 3 3. Formål 4 4. Bygningsgennemgangen

Læs mere

Formandens beretning 3

Formandens beretning 3 Indholdsfortegnelse Side Formandens beretning 3 1. Generelt om Ankenævnet for Huseftersyn 5 1.1. Ankenævnets historiske baggrund 1.2. Ankenævnets medlemmer 1.3. Sekretariatets ansatte 1.4. Sekretariatets

Læs mere

nyt fra sekretariatet

nyt fra sekretariatet fra Sekretariatet for Huseftersynsordningen til de beskikkede bygningssagkyndige nyt fra sekretariatet Udbud af sekretariatsfunktionen Teknologisk Institut og Byggecentrum har drevet sekretariatsfunktionen

Læs mere

Påtale for fejl i en tilstandsrapport

Påtale for fejl i en tilstandsrapport Sag: Scan-jour Påtale for fejl i en tilstandsrapport Afgørelse: Der tildeles herved beskikket bygningssagkyndig en påtale for fejl i tilstandsrapporten H 07- -0031, af 24. april 2007, jf. 10 stk. 2, i

Læs mere

[XXX] Offentliggjort i anonymiseret form. Sagens parter er: Energikonsulent:

[XXX] Offentliggjort i anonymiseret form. Sagens parter er: Energikonsulent: [XXX] Offentliggjort i anonymiseret form Dato: 16. maj 2012 J.nr.: 22/224-00052 (tidligere j.nr. 113-00183) Ref.: MPE/NML Side 1/6 Afgørelse i Klage over energimærke 100130697, [XXX] Energistyrelsen har

Læs mere

Orientering til sælger Tilstandsrapport

Orientering til sælger Tilstandsrapport Orientering til sælger Tilstandsrapport Du har bedt factum2 om at udføre tilstandsrapport på din ejendom. Formålet med at lade en tilstandsrapport udføre er at frigøre dig fra ansvaret for skjulte skader

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom og rettede derfor henvendelse til indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom og rettede derfor henvendelse til indklagede. 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. Ejendomsmægler MDE Jørgen Hedegaard Madsen Strandvejen 55, Lønstrup 9800 Hjørring Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig

Læs mere

SKØNSERKLÆRING: Besigtigelse d. 10.01.2012. Ejendommen : Klager : (I det følgende betegnet som klager/k.k.)

SKØNSERKLÆRING: Besigtigelse d. 10.01.2012. Ejendommen : Klager : (I det følgende betegnet som klager/k.k.) SKØNSERKLÆRING: Besigtigelse d. 10.01.2012 Ejendommen : Klager : (I det følgende betegnet som klager/k.k.) Beskikket bygningskyndig : (I det følgende betegnet som indklagede/b.b.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

2/04. Ændret administration af Huseftersynsordningen. Indhold. Afskallede nye eternitplader. Historien om Olsens tag

2/04. Ændret administration af Huseftersynsordningen. Indhold. Afskallede nye eternitplader. Historien om Olsens tag Indhold Afskallede nye eternitplader Historien om Olsens tag Stor interesse for at høre om Huseftersynsordningen Problembarnet kældre Tilbud til de bygningssagkyndige fra BYG-ERFA Ankenævnet for Huseftersyn

Læs mere

Orientering til sælger om tilstandsrapport

Orientering til sælger om tilstandsrapport Orientering til sælger om tilstandsrapport Der er indgået aftale med Arkitekthuset Vodskov A/S om udarbejdelse af tilstandsrapport. Formålet med at få udarbejdet en tilstandsrapport er at frigøre sælger

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 9125 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: Pkt.1 Fugtforhold anses ikke korrekt beskrevet i HE-rapporten. Klagers påstand: Krav Udbedring af ovennævnte skader. Den bygningssagkyndiges

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 17. marts 2009 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. Ejendomsmægler MDE Lars Hyldgaard Sallinggade 2 7800 Skive Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udleveret en ikke gyldig tilstandsrapport

Læs mere

Boligudvalget 2010-11 L 89 Bilag 12 Offentligt

Boligudvalget 2010-11 L 89 Bilag 12 Offentligt Boligudvalget 2010-11 L 89 Bilag 12 Offentligt Huseftersynsordningen til revision Debatindlæg ved: Ing. Sven Heiner Beskikket bygningssagkyndig HE nr. 9 Beskikket energikonsulent EK nr. 9 Teknisk revisor

Læs mere

Bekendtgørelse om huseftersynsordningen 1)

Bekendtgørelse om huseftersynsordningen 1) BEK nr 1262 af 14/12/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2012-4381 Senere

Læs mere

Desuden mangler der udeluftventiler i kælderen.

Desuden mangler der udeluftventiler i kælderen. Skønsmandens erklæring 8106 Oversigt over klagepunkter 1. 2. Fugt og skader i kældervægge. Olietanken. Vejret på besigtigelsestidspunktet Tørvejr svag vind ca. 24 0. Øvrige forhold Klagers selvrisiko på

Læs mere

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at køber ikke

Læs mere

Påtale for fejl i en tilstandsrapport

Påtale for fejl i en tilstandsrapport Scan-jour Påtale for fejl i en tilstandsrapport Afgørelse Der tildeles herved beskikket bygningssagkyndig en påtale for fejl i tilstandsrapporten H 08- -0049 af 31. marts 2008, jf. 10, stk. 2, i bekendtgørelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 30. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 30. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 30. august 2013 Sag 108/2011 (2. afdeling) Bettina Anderson Houlberg Lauritzen og Anders Houlberg Lauritzen (advokat Palle Møller Jørgensen for begge, beskikket) mod Annette

Læs mere

Solgte ejendomme Solgte rapporter Modtagne rapporter. Antal tusinde rappporter. Jan. Okt. Apr. Apr. Juli. Nye retsafgørelser

Solgte ejendomme Solgte rapporter Modtagne rapporter. Antal tusinde rappporter. Jan. Okt. Apr. Apr. Juli. Nye retsafgørelser huseftersyn nyt 1/ fra Sekretariatet for til de beskikkede bygningssagkyndige meddelelser fra sekretariatet Tilstandsrapport v.4. Fra 1. april med en overgangsperiode frem til 15. maj skal en ny tilstandsrapport

Læs mere

af HE-rapporten. Ved skønsmødet var det tørvejr. Øvrige forhold: Oversigt tidsforløb i sagen bemærkninger Hændelsesforløbet :

af HE-rapporten. Ved skønsmødet var det tørvejr. Øvrige forhold: Oversigt tidsforløb i sagen bemærkninger Hændelsesforløbet : Skønsmandens erklæring 8043 Oversigt over klagepunkter: Pkt.1 Dæk mod krybekælder er ikke udført korrekt. Dampspærre er placeret på undersiden af isolering (den kolde side). Følgeskader i form af lugtgener

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0089 aq. København, den 8. marts 2011 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2010-0089 aq. København, den 8. marts 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 8. marts 2011 KENDELSE Klager ctr. EDC Mæglerne Åløkken ApS v/ advokat Lars Høj Andersson Hunderupvej 71, Boks 1311 5100 Odense C Nævnet har modtaget klagen den 14. april 2010. Klagen

Læs mere

Bekendtgørelse om elinstallationsrapporter som led i huseftersynsordningen

Bekendtgørelse om elinstallationsrapporter som led i huseftersynsordningen BEK nr 19 af 16/01/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 10. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 334-11-00017 Senere ændringer

Læs mere

DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET

DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE Forretningsorden for Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige Nærværende forretningsorden er udarbejdet i medfør af de

Læs mere

Solgte ejendomme Solgte rapporter Modtagne rapporter. Antal tusinde rappporter. Jan. Okt. Apr. Apr. Juli. Juli. Ankenævnet for Huseftersyn

Solgte ejendomme Solgte rapporter Modtagne rapporter. Antal tusinde rappporter. Jan. Okt. Apr. Apr. Juli. Juli. Ankenævnet for Huseftersyn huseftersyn nyt 3/ fra Sekretariatet for Huseftersynsordningen til de beskikkede bygningssagkyndige meddelelser fra sekretariatet Statusopgørelse I løbet af september udsender Sekretariatet en ny statusopgørelse

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11137

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11137 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11137 Besigtigelsesdato: Ejendommen er besigtiget mandag d. 16. januar 2012 i tidsrummet mellem kl. 10.00 til 12.10 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.)

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11147

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11147 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11147 Besigtigelsesdato: Tirsdag den 9. oktober 2012 kl. 13:00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

Ankenævnet for Huseftersyn

Ankenævnet for Huseftersyn Årsberetning etning Ankenævnet for Huseftersyn 2000-2001 Indholdsfortegnelse Side Formandens beretning 3 1. Generelt om Ankenævnet for Huseftersyn 4 1.1. Ankenævnets historiske baggrund 1.2. Ankenævnets

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0068 aq. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Kurt Hansen A/S Solrød Center 63 2680 Solrød Strand

Klager. J.nr. 2011-0068 aq. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Kurt Hansen A/S Solrød Center 63 2680 Solrød Strand 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klager ctr. EDC Mæglerne Kurt Hansen A/S Solrød Center 63 2680 Solrød Strand Nævnet har modtaget klagen den 18. april 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7277 Oversigt over klagepunkter: 1. Revner i klinker på væg i badeværelse 2. Råd i dobbeltdør på 1. sal og råd i skydedør i stueetage 3. Afskalninger på sokkel 4. Træ gennemtæret

Læs mere

Bevissikringsaftalen - ejerskifteforsikring

Bevissikringsaftalen - ejerskifteforsikring Bevissikringsaftalen - ejerskifteforsikring Aftale om bevissikring og regresfrafald mellem ejerskifteforsikringsselskaber og de bygningssagkyndiges ansvarsforsikringsselskaber (bevissikringsaftalen) af

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Stamoplysninger Adresse: Postnr: BBR-oplysninger BBR-nummer: Martrikel nr.: By: TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Besigtigelsesdato: Vejret: Følgende materiale forelå: BBR ejermeddelelse af: Forsikringspolicenr:

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår endvidere spørgsmålet, om de indklagede har afgivet fejlagtige oplysninger om lovligheden af et badeværelse i ejendommen.

KENDELSE. Sagen angår endvidere spørgsmålet, om de indklagede har afgivet fejlagtige oplysninger om lovligheden af et badeværelse i ejendommen. 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Klaus Andersen og Flemming Møller Jensen Torvet 9 4930 Maribo Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede er erstatningsansvarlige

Læs mere

Advarsel for alvorlige fejl i en tilstandsrapport

Advarsel for alvorlige fejl i en tilstandsrapport Advarsel for alvorlige fejl i en tilstandsrapport Afgørelse: Der tildeles herved beskikket bygningssagkyndig en advarsel for alvorlige fejl i tilstandsrapporten H. Påtalen tildeles i henhold til 7 stk.

Læs mere

Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen

Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen JN ARKITEKTUR ApS, Rosengade 1, 6600 Vejen, Tlf. 22996703, Mail: lp@jnarkitektur.dk Indholdsfortegnelse OPLYSNINGER OM RAPPORTENS UDFORMNING... 3 KARAKTERSKALA...

Læs mere

Udvalgte emner belyst gennem (rets)praksis. H.P. Rosenmeier

Udvalgte emner belyst gennem (rets)praksis. H.P. Rosenmeier Udvalgte emner belyst gennem (rets)praksis H.P. Rosenmeier Hvorfor jeg er her Det er vist efterhånden noget af et presset job at være bygningssagkyndig. Der er ikke lang tid til at lave tilstandsrapporterne,

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 16196 Besigtigelsesdato: Ejendommen er besigtiget fredag d. 16. august 2017 i tidsrummet mellem kl. 10:00 og 11:00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.)

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 29. februar 2012 blev der i sag 150-2011 Ejendomsmæglervirksomheden RR indbragt af Erhvervs- og Byggestyrelsen (nu Erhvervsstyrelsen) afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 18. februar 2011 har Erhvervsstyrelsen

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13015

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13015 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13015 Besigtigelsesdato: Mandag, den 29. april 2013, kl. 14:00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Stamoplysninger Adresse: Postnr: BBR-oplysninger BBR-nummer: Martrikel nr.: By: TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Besigtigelsesdato: Vejret: Følgende materiale forelå: BBR ejermeddelelse af: Andet: Andre dokumenter

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 16026 Besigtigelsesdato: xx Ejendommen: xx Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) xx Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som den bygningssagkyndige / B.B.)

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Bo Halm ndersen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Norgesmindevej 27 2900 Hellerup Dato: 17-11-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 101-399176 Matr. nr./ejerlav 4199 - UDENBYS KLÆDEBO KVRTER, KØBENHVN

Læs mere

Formandens beretning 3

Formandens beretning 3 Indholdsfortegnelse Side Formandens beretning 3 1. Generelt om Ankenævnet for Huseftersyn 4 1.1. Ankenævnets historiske baggrund 1.2. Ankenævnets medlemmer 1.3. Sekretariatet 1.4. Ankenævnets hjemmeside

Læs mere

Høring - Spørgsmål om bestilling af tilstandsrapporten

Høring - Spørgsmål om bestilling af tilstandsrapporten Følgegruppen for huseftersynsordningen Dato: 17. marts 2015 Kontor: Boliglovgivning Sagsnr.: 2015-805 Sagsbehandler: eta Dok id: 581581 Høring - Spørgsmål om bestilling af tilstandsrapporten Ministeriet

Læs mere

Flot pudset hus med rigtig god kælder. Huset har fået nyt tegltag i 2004 og fremtræder meget velholdt både udvendigt og indvendigt.

Flot pudset hus med rigtig god kælder. Huset har fået nyt tegltag i 2004 og fremtræder meget velholdt både udvendigt og indvendigt. 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Charlotte Lynggaard, Jørgen Lynggaard og Poul-Erik Hansen v/ AIG Europe S.A Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11100

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11100 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11100 Besigtigelsesdato: 10.10.11 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen Tilstandsrapport for ejendommen Adresse Postnr. By Dato - - HE nr. 143 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr. - - Matr. nr./ejerlav Besøg www.hesyn.dk Folder om huseftersyn Har du behov for yderligere information

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelse den: 6. juli 2012 kl. 10.00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager)

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelse den: 6. juli 2012 kl. 10.00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager) SKØNSERKLÆRING Besigtigelse den: 6. juli 2012 kl. 10.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager) Klagers advokat: (I det følgende betegnet som klagers advokat) Beskikket bygningskyndig:

Læs mere

KENDELSE. Den 1. februar 2005 indgik indklagede og klagerne en formidlingsaftale om salg af klagernes ejendom.

KENDELSE. Den 1. februar 2005 indgik indklagede og klagerne en formidlingsaftale om salg af klagernes ejendom. 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Lokalbolig Frederikssund ApS v/aig Europe Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig over

Læs mere

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Claus Perregaard og Hans Kristensen v/chartis Europe Kalvebod Brygge 45 1560 København V Nævnet har modtaget klagen

Læs mere

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Side 1 af 5 BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Lundemarken 38 4400 Kalundborg Dato: 23.01.2014 Lb nr. H-14-01989-0015 Kommunenr./Ejendomsnr.: 326-22841 Matr. nr./ejerlav 1 DO Ladegården, Kalundborg

Læs mere

Vejledning til forbrugere, der ønsker at klage til

Vejledning til forbrugere, der ønsker at klage til Vejledning til forbrugere, der ønsker at klage til Byggeriets Ankenævn Vejledningens formål er, at orientere om sagsgangen i Byggeriets Ankenævn og at gøre det nemmere at udfylde klageskemaet Byggeriets

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT nders Dahl Mogensen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Havrevej 3 2765 Smørum Dato: 16-9-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 240-733 Matr. nr./ejerlav 4fæ, SMØRUMNEDRE BY, SMØRUM EBS sagsnr. 59621

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 8095. 1. Rådangreb i vinduer. Der er rådangreb i følgende vinduer:

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 8095. 1. Rådangreb i vinduer. Der er rådangreb i følgende vinduer: SKØNSERKLÆRING J.nr. 8095 Oversigt over klagepunkter: 1. Rådangreb i vinduer 2. Punkteret termorude 3. Gulv i badeværelse 4. Eternittagdækning på bolig Klagers påstand: 1. Rådangreb i vinduer 2. Punkteret

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Bjarne Jensen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Themstrupvej 49 4690 Haslev Dato: 15-6-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 320-3068 Matr. nr./ejerlav 11fh Haslev By, Haslev EBS sagsnr. 55424 Rådgiver:

Læs mere

1/03. Bedre information til køber og sælger. Indhold

1/03. Bedre information til køber og sælger. Indhold Indhold Aktuelt 2 Obligatorisk 3 Obligatorisk 4 Aktuelt 5 Spørgsmål og svar 6 Publikationer og udgivelser 6 Kurser og konferencer 7 Statistik 8 H U S E F T E R S Y N N Y T 1/03 Bedre information til køber

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Kim Hoffmeister 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Lindevangsvej 9 2950 Vedbæk Dato: 14-10-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 230-4315 Matr. nr./ejerlav 2af, Trørød By, Vedbæk EBS sagsnr. 60867

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr.: 13013

SKØNSERKLÆRING J.nr.: 13013 Besigtigelsesdato: 16.05.2013 SKØNSERKLÆRING J.nr.: 13013 Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Tilstede ved skønsforretningen: Bilag: Datering, navn og underskrift:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12160

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12160 SKØNSERKLÆRING J.nr. 12160 Besigtigelse den: 15. marts 2013 kl. 9.30 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager) Klagers advokat: (I det følgende betegnet som klagers advokat) Beskikket bygningskyndig:

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand, Professor, cand.jur & ph.d. Birgitte Egelund Olsen

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand, Professor, cand.jur & ph.d. Birgitte Egelund Olsen A F G Ø R E L S E (Energibesparelser i bygninger) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Herlev. Udløbsdato 04-12-2011. Lb. nr. H-11-01005-0072. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Herlev. Udløbsdato 04-12-2011. Lb. nr. H-11-01005-0072. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Janick ndré Navne dresse Hjortespringvej 108 Postnr. 2730 Dato 04-06-2011 By Herlev Udløbsdato 04-12-2011 H-11-0-0072 Kommunenr./Ejendomsnr. 163-18209 Matrikel/Ejerlav: 12S Herlev

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Beder. Udløbsdato 28-02-2009. Lb. nr. H-08-01982-0186. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Beder. Udløbsdato 28-02-2009. Lb. nr. H-08-01982-0186. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Ole Jacobsen dresse Byagervej 123 Postnr. 8330 Dato 28-08-2008 By Beder Udløbsdato 28-02-2009 H-08-0-0186 Kommunenr./Ejendomsnr. 751-751141 Matrikel/Ejerlav: 8Ø Beder By, Beder Internt

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 13067 Besigtigelse den: 16. september 2013 kl. 10.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager) Klagers advokat: (I det følgende betegnet som klagers advokat) Beskikket

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 17040 Besigtigelsesdato: Den 05.07.2017 og 20.07.2017 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som den bygningssagkyndige

Læs mere

Folketinget Boligudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Boligudvalget Christiansborg 1240 København K Boligudvalget 2010-11 L 89, endeligt svar på spørgsmål 17 Offentligt Folketinget Boligudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 12. maj 2011 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-7005-0036

Læs mere

Det er naturligvis frivilligt, om du vil deltage, men fordelen for dig er, at du får et gratis ekstra eftersyn af din ejendom.

Det er naturligvis frivilligt, om du vil deltage, men fordelen for dig er, at du får et gratis ekstra eftersyn af din ejendom. Dato: 11. juli 2013 Kontor: Boliglovgivning Sagsnr.: 2013-620 Sagsbehandler: eta Dok id: notat Notat om ændringer af Håndbogen og HEWEB Dette notat indeholder en beskrivelse af ændringer, som foretages

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Bjarne Lundgaard 1 EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Adresse: Møllevangen 119 8450 Hammel Dato: 31-8-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 710-6358 Matr. nr./ejerlav 7o Hammel By, Hammel. EBAS sagsnr. 59044

Læs mere

BvB BvB INFORMATION 2004 5-ÅRS EFTERSYN. Sådan foregår eftersynet. Deres opgaver som ejer. Sådan bruger De eftersynsrapporten

BvB BvB INFORMATION 2004 5-ÅRS EFTERSYN. Sådan foregår eftersynet. Deres opgaver som ejer. Sådan bruger De eftersynsrapporten BvB BvB INFORMATION 2004 5-ÅRS EFTERSYN Sådan foregår eftersynet Deres opgaver som ejer Sådan bruger De eftersynsrapporten Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse Ny Kongensgade 15, 1472 København

Læs mere

Fornyet høring om mulige interessekonflikter i forholdet mellem forsikringsselskabet og den bygningssagkyndige

Fornyet høring om mulige interessekonflikter i forholdet mellem forsikringsselskabet og den bygningssagkyndige Justitsministeriet Sendt på mail jm@jm.dk og tcm@jm.dk 14. august 2015 Fornyet høring om mulige interessekonflikter i forholdet mellem forsikringsselskabet og den bygningssagkyndige Tak for muligheden

Læs mere

Klager. København, den 1. juni 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Lars Bach Adelgade 8 5800 Nyborg

Klager. København, den 1. juni 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Lars Bach Adelgade 8 5800 Nyborg 1 København, den 1. juni 2010 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Lars Bach Adelgade 8 5800 Nyborg Sagen angår spørgsmålet om, hvorvidt det kan bebrejdes indklagede, at klagerne ikke blev

Læs mere

xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx Farvergade 17 1463 København K k e n d e l s e :

xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx Farvergade 17 1463 København K k e n d e l s e : 648/02 Den 24. juni 2002 blev i sag nr. 56.756: xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx mod Lærerstandens Brandforsikring G/S Farvergade 17 1463 København K afsagt sålydende k e n d e l s e : Forsikringstageren,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Holmegaard. Udløbsdato 07-09-2011. Lb. nr. H-11-03445-0064. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Holmegaard. Udløbsdato 07-09-2011. Lb. nr. H-11-03445-0064. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Allan Meier Ørting Adresse Kalkerupvej 35B Postnr. 4684 Dato 07-03-2011 By Holmegaard Udløbsdato 07-09-2011 Kommunenr./Ejendomsnr. 370-9159 Matrikel/Ejerlav: 2FG Kalkerup By, Fensmark

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Vamdrup. Udløbsdato 03-04-2011. Lb. nr. H-10-01302-0097. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Vamdrup. Udløbsdato 03-04-2011. Lb. nr. H-10-01302-0097. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Ole Starup dresse Lindegade 5F Postnr. 6580 Dato 03-10-2010 By Vamdrup Udløbsdato 03-04-2011 Kommunenr./Ejendomsnr. 621-254584 Matrikel/Ejerlav: 14DF V. Vamdrup By, Vamdrup Internt

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 11035 Besigtigelsesdato: Torsdag, den 16. juni 2011, kl. 14:00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Per Svensson og Sten Svensson. Grøndalsvej 66, Fællesdel

Elinstallationsrapport for ejendommen. Per Svensson og Sten Svensson. Grøndalsvej 66, Fællesdel for ejendommen Sælger Adresse Postnr. og by Per Svensson og Sten Svensson Grøndalsvej 66, Fællesdel 2000 Frederiksberg Dato 08.10.2015 Udløbsdato 08.10.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed EL:CON Sjælland

Læs mere

Påtale for fejl i en tilstandsrapport

Påtale for fejl i en tilstandsrapport Scan-jour xxxxxxx Påtale for fejl i en tilstandsrapport Afgørelse Der tildeles herved beskikket bygningssagkyndig ----------------------------- en påtale for fejl i tilstandsrapporten H 08-xxxxx-0026 af

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11050

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11050 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11050 Besigtigelsesdato: 20. juni 2011, kl.14:00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede /

Læs mere

Ejendommen er opført med murede gavle og byder foruden husets 150 m 2 endvidere på integreret garage med plads til bil eller opbevaring.

Ejendommen er opført med murede gavle og byder foruden husets 150 m 2 endvidere på integreret garage med plads til bil eller opbevaring. 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klager ctr. DanBolig Jim Riel A/S Solrød Strandvej 118 2680 Solrød Strand Nævnet har modtaget klagen den 1. oktober 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Michael Heldager Pedersen. By Store Heddinge. Udløbsdato 12-03-2012. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Michael Heldager Pedersen. By Store Heddinge. Udløbsdato 12-03-2012. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Michael Heldager Pedersen Adresse Bovangen 39 Postnr. 4660 Dato 12-09-2011 By Store Heddinge Udløbsdato 12-03-2012 H-11-0-0005 Kommunenr./Ejendomsnr. 336-9904 Matrikel/Ejerlav: 114s

Læs mere

OBHI-TILLÆG. Thomas Bach Sørensen. Konklusion... 1 Bygningsdelenes tilstand... 1 Prissætning... 2 Skønnede restlevetider... 3

OBHI-TILLÆG. Thomas Bach Sørensen. Konklusion... 1 Bygningsdelenes tilstand... 1 Prissætning... 2 Skønnede restlevetider... 3 Adresse: Søvangen 8 Postnr./ By: 8830 Tjele Dato: 28. oktober 2013 Sagnr.: 1084507 HE-nr.: 2698 Konsulent: Thomas Bach Sørensen OBH Ingeniørservice A/S Videncenter Tlf. 7021 7240 obh@obh-gruppen.dk www.obh-gruppen.dk

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11105

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11105 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11105 Besigtigelsesdato: 2011-12-19 mandag. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.B.)

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J. nr. 10106

SKØNSERKLÆRING J. nr. 10106 Besigtigelse foretaget den: 25.01.2011 SKØNSERKLÆRING J. nr. 10106 Ejendommen: Klager: Beskikket bygningskyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Til stede ved mødet: Bilag: d. Navn: Aalborg den: 07.02.2011

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 10052 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: Pkt.1. Der er monteret kobberrør i brugsvandsinstallationen før galvaniserede stålrør. (i vandretningen) Pkt.2. Tæring og lille

Læs mere

Folketinget By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K Folketinget By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 21. maj 2014 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Annemette Ross Sagsnr.: 2013-0032-0567 Dok.: 1041322 Opfølgning på Folketingets By-

Læs mere

HUSEFTERSYNSORDNINGEN Ifølge lov nr. 391 af 14. juni 1995 om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom

HUSEFTERSYNSORDNINGEN Ifølge lov nr. 391 af 14. juni 1995 om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom 423 HUSEFTERSYNSORDNINGEN Ifølge lov nr. 39 af 4. juni 995 om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom Tilstandsrapport for ejendommen: Lb.nr.: Sælger: Vej: Post nr.: By: Kommunenr./Ejendomsnr.:

Læs mere

Dette notat indeholder en beskrivelse af ændringer, som foretages i HEWEB, Tilstandsrapporten og Håndbogen med virkning fra den 1. oktober 2013.

Dette notat indeholder en beskrivelse af ændringer, som foretages i HEWEB, Tilstandsrapporten og Håndbogen med virkning fra den 1. oktober 2013. Dato: 16. september 2013 Kontor: Boliglovgivning Sagsnr.: 2013-620 Sagsbehandler: eta Dok id: notat Ændringer af HEWEB, Tilstandsrapporten og Håndbogen Dette notat indeholder en beskrivelse af ændringer,

Læs mere

KENDELSE. De indklagede havde et fritidshus til salg, som klager ønskede at købe.

KENDELSE. De indklagede havde et fritidshus til salg, som klager ønskede at købe. 1 København, den 8. marts 2011 KENDELSE Klager ctr. statsaut.ejendomsmæglere MDE Lars Elbæk og Kim Haubjerg Johansen Vestergade 15 3200 Helsinge Nævnet har modtaget klagen den 20. august 2010. Klagen angår

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 15. juni 2016 blev der i sag 324 2015-10367 AA mod Ejendomsmægler Per Christensen [Adresse] [By] og Ejendomsmæglervirksomheden BB [Adresse] [By] afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 2. september

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 15165 Besigtigelsesdato: Den 14.01.2016 Ejendommen: xx Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) xx Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som den bygningssagkyndige

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 14. marts 2011

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 14. marts 2011 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 14. marts 2011 Sag 219/2010 Nykredit Forsikring A/S (advokat Jesper Ravn) mod Kim Ole Jørgensen (advokat Svend-Aage

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11031

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11031 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11031 Besigtigelse den: 6. juni 2011 kl. 15.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager) Klagers advokat: (I det følgende betegnet som klagers advokat) Beskikket bygningskyndig:

Læs mere