Vaskerioverenskomsten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vaskerioverenskomsten"

Transkript

1 Vaskeri Overenskomsten DI 1787 København V Tlf di.dk 3F Fagligt Fælles Forbund Kampmannsgade København V Tlf f.dk DI nr verenskomst Vaskerioverenskomsten Indgået mellem DI Overenskomst II (ADV) og 3F Transport

2 Indhold Vaskerioverenskomsten mellem DI Overenskomst II (ADV) og 3F Transport 1 Kapitel A. Arbejdstid Arbejdstidens længde Arbejdstidens lægning Afvigelser... 7 Kapitel B. Tidløn Timeløn Særlige tillæg m.v Garantibetaling... 7 Kapitel C. Præstationsløn Akkordløn og produktionstillæg m.v Anciennitetstillæg m.v a Vaskeritillæg... 9 Kapitel D. Overarbejde Varsling af overarbejde Overarbejdstillæg Opgørelse af overarbejde Kapitel E. Arbejde på forskudt arbejdstid Forskudt arbejdstid Varsling af arbejde på forskudt arbejdstid Forskudttidstillæg Afbrydelse af arbejde på forskudt arbejdstid Kapitel F. Deltidsarbejde Betingelse for deltidsarbejde Deltidsarbejderes arbejdstid Aflønning ved deltidsarbejde Overarbejde ved deltidsarbejde Kapitel G. Holddriftsarbejde Almindelige regler om holddriftsarbejde Kapitel H. Rejsetid Betaling for rejsetid Kapitel I. Frihedskonto m.v Frihedskonto (1. maj, Grundlovsdag, 24. og 31. december, søgnehelligdage og feriefridage) Fridage Helligdagsarbejde...15 Kapitel J. Arbejdstøj, smudstillæg

3 25 Arbejdstøj Smudstillæg...15 Kapitel K. Ferie, sygdom, barsel m.v Ferie og feriegodtgørelse Sygdomstilfælde og forsørgertabsydelse Frihed ved barns/børns sygdom og hospitalsindlæggelse Barsel Kapitel L. Lønningsperiode og lønudbetaling Lønningsperiode Lønudbetaling Kapitel M. Arbejdsforholdets ophør Opsigelse fra arbejdsgiverside a Fratrædelsesgodtgørelse Opsigelse fra arbejderside Opsigelse ved sygdom og ferie Kapitel N. Hjemsendelse Forgæves fremmøde Kapitel O. Tillids- og sikkerhedsrepræsentanter Hvor vælges tillidsrepræsentant? Hvem kan vælges til tillidsrepræsentant? Valg af tillidsrepræsentant Stedfortræder for tillidsrepræsentant Samarbejde og opgaver Talsmand Funktion i arbejdstiden Aflønning Klubformand Afskedigelse af tillidsrepræsentant Fremgangsmåde ved afskedigelse Sikkerhedsrepræsentanter Kapitel P. Andre regler Lokalaftaler Faglig strid Nyoptagne virksomheder Kompetenceudvikling LO/DA Udviklingsfond Adgang til lønoplysninger Underleverandører Overenskomstens gyldighedsperiode Bilag Protokollat om afspadsering af overarbejde Bilag Protokollat om arbejdsfordeling Bilag Protokollat om weekendarbejde Bilag Protokollat om Fire-dages vagter Bilag Protokollat om implementering af ligelønsloven mv Overenskomstparterne er enige om at implementere ligelønsloven i overenskomsterne Bilag Protokollat om pension Bilag Protokollat om pensionsspørgsmål Bilag Protokollat om definitioner af timelønnede medarbejdere, medarbejdere ansat i henhold til fuldlønsordning og lønningsperiode Bilag Protokollat om definition af fuld løn Bilag Protokollat om funktionærlignende ansættelsesforhold 48 Bilag Ansættelsesaftaler...51 Bilag Protokollat om uddannelsesfond Bilag Protokollat om aftale af kompetenceudviklingsfond Bilag Protokollat om social ansvarlighed Bilag Protokollat om seniorpolitik Bilag Regler for fagretlig behandling

4 Bilag Protokollat om fornyelsesaftalens fortolkning Bilag Hovedorganisationernes standardaftale A Protokollat A - Forenkling af opkrævning til og administration af fonde Protokollat B - Etablering af et ligelønsnævn inden for DA s og LO s fælles område Protokollat C - implementering af Europaparlamentets og Rådets direktiv 2008/104/EF af 19. november 2008 om vikararbejde Protokollat D - Samarbejdet mellem DI og 3F Transport Protokollat E - Arbejde i holddrift Protokollat F - Kompetenceudvikling og uddannelse Kapitel A. Arbejdstid 1 Arbejdstidens længde Den normale effektive arbejdstid ved dagarbejde er 37 timer ugentlig. Efter lokal aftale, eventuelt ved organisationernes medvirken, kan arbejdstidslægninger iværksættes med varierende ugentlige arbejdstider, blot den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid er 37 timer, jf. stk. 1. Arbejdstiden i den enkelte uge må dog ikke overstige 45 timer. Forudsætningen for anvendelse af varierende ugentlige arbejdstider i henhold til ovenstående vil være, at de forud fastlægges for mindst 4 uger og indtil 12 måneder ad gangen, og at der på virksomheden (afdelingen) forefindes et opslag, hvoraf det tydeligt fremgår, hvorledes arbejdstiden er fordelt over perioden. Den kan tilpasses med enkelte eller sammenhængende fridage i tilslutning til søgnehelligdage eller 1. maj. For så vidt en uoverensstemmelse om lægning af varierende ugentlige arbejdstider indankes til fagretlig behandling, kan den eventuelt nye arbejdstid ikke træde i kraft, før den fagretlige behandling er afsluttet. En sådan fagretlig behandling skal i alle tilfælde ske inden for de i Regler for fagretlig behandling fastsatte tidsfrister. Stk. 3. Under forudsætning af lokal enighed er der adgang til at træffe aftale om flekstid. Aftaler herom kan træffes med enten den enkelte arbejder eller grupper af arbejdere. Flekstiden skal lægges inden for tidsrummet kl til kl , men kan dog også etableres på skiftehold. Den daglige arbejdstid bør normalt ikke være under 7 timer i virksomheder med 5-dages uge. Begæring om indførelse af flekstid kan ikke gøres til genstand for fagretlig behandling. Stk. 4. Om deltidsarbejde se kapitel F. Om holddriftsarbejde se kapitel G. 2 Arbejdstidens lægning Den daglige arbejdstid lægges mellem kl Hvis den ugentlige arbejdstid fordeles på 5 dage, kan ingen arbejdsdag være under 7 timer, jf. dog 1, stk

5 Hvis spisepausen (frokosten) af en af arbejderen utilregnelig grund forskydes udover ½ time, betales der kr. 17,88 herfor. 3 Afvigelser Der kan i øvrigt indgås lokalaftaler om hel eller delvis arbejdsfrihed på særlige dage, se 49. Kapitel B. Tidløn 4 Timeløn Den normale timeløn andrager: a. Fra begyndelsen af den lønningsuge, hvori 1. marts 2010 indgår for voksne arbejdere kr. 106,05 for arbejdere under 18 år kr. 82,24 b. Fra begyndelsen af den lønningsuge, hvori 1. marts 2011 indgår, udgør garantibetalingen pr. time kr. 115,00 Ved beregning af garantibetalingen medregnes alle lønandele bortset fra overenskomstmæssige genetillæg. Som genetillæg betragtes f.eks. overarbejdstillæg, jf. 10, forskudttidstillæg, jf. 14 og 18, stk. 2, holddriftstillæg, jf. 20, smudstillæg, tøjtillæg og andre lignende tillæg, der ydes som godtgørelse for særlige udgifter. Oversigt over normal timeløn og garantibetaling, jf. 4 og 6 Gældende Timeløn i kr. Timeløn i kr. Garantibetaling fra og med for voksne for arbejdere i kr. for voksne arbejdere under 18 år arbejdere begyndelsen af den lønningsuge, hvori 1. marts 2010 indgår 106,05 82,24 112,75 begyndelsen af den lønningsuge, hvori 1. marts 2011 indgår 108,30 83,74 115,00 b. Fra begyndelsen af den lønningsuge, hvori 1. marts 2011 indgår for voksne arbejdere kr. 108,30 for arbejdere under 18 år kr. 83,74 5 Særlige tillæg m.v. Under hensyntagen til for eksempel kvalifikationer, anciennitet og arbejdets art kan der på de enkelte virksomheder under overenskomstforhandlingerne træffes aftaler om tillæg og særlige ydelser. Sådanne aftaler indgås som lokalaftaler i overensstemmelse med de i 49 angivne regler. 6 Garantibetaling Garantibetalingen for voksne arbejdere andrager: a. Fra begyndelsen af den lønningsuge, hvori 1. marts 2010 indgår, udgør garantibetalingen pr. time kr. 112,75 7 Kapitel C. Præstationsløn 7 Akkordløn og produktionstillæg m.v. På de enkelte virksomheder kan der træffes aftaler om akkord eller produktionstillægsordninger m.v. Såfremt en af parterne ønsker det, skal der i overenskomstens løbetid optages forhandlinger om indførelse af produktivitetsfremmende lønsystemer, f.eks. indregning af dyrtidstillægget i akkordpriserne. Forhandlinger herom kan foregå efter reglerne for behandling af faglig strid, jf. 52. Uoverensstemmelser kan dog ikke videreføres til faglig voldgift. Stk. 3. De i denne paragraf omhandlede aftaler indgås som lokalaftaler i overensstemmelse med de i 49 angivne regler. 8

6 8 Anciennitetstillæg m.v. Efter 12 måneders ansættelse tillægges timelønnen et anciennitetstillæg. Anciennitetstillægget forhøjes med 0,50 kr. pr. 1. marts Der kan ikke foretages modregning i stigningen. Gammel sats 1. marts marts 2011 Kr. 10,20 Kr. 10,20 10,70 Efter 24 måneders ansættelse tillægges timelønnen yderligere kr. 0,25. Anciennitetstillæg kan modregnes i eventuelle lokalaftaler om anciennitetstillæg eller ikke-overenskomstmæssige tillæg. Efter deltagelse i grundkursus for vaskeribranchen tillægges timelønnen kr. 1,00. Efter deltagelse i mentoruddannelse tillægges timelønnen kr. 2,00. Ovennævnte anciennitetstillæg og kvalifikationstillæg tillægges samtlige præsterede arbejdstimer med den fulde værdi i det omfang, forudsætningerne for tillæggenes udbetaling er opfyldt. 8a Vaskeritillæg Alle medarbejdere ydes et vaskeritillæg pr. time, som udgør: 1. marts marts 2011 Kr. 4,95 Kr. 4,95 Kapitel D. Overarbejde 9 Varsling af overarbejde Overarbejde ud over 1 time skal varsles dagen før inden normal arbejdstids ophør. Hvis sådant overarbejde ikke er varslet rettidigt, eller hvis varslet overarbejde ikke kommer til udførelse, betales følgende tillæg: 10 Overarbejdstillæg For arbejde, der udføres uden for den i den enkelte uge fastlagte daglige arbejdstid, betales følgende tillæg på hverdage: 1. marts marts klokketime efter normal arbejdstid kr. 34,30 kr. 34,99 2., 3. og 4. klokketime efter normal arbejdstid kr. 49,75 kr. 50,75 5. klokketime og derefter indtil den normale arbejdstids begyndelse kr. 93,12 kr. 94,98 Overarbejde forud for normal arbejdstid, således at der arbejdes ind i den normale arbejdstid, såvel ved dagarbejde som ved arbejde på forskudt arbejdstid, når overarbejdet ligger inden for tidsrummet kl kr. 34,30 kr. 34,99 Overarbejde forud for normal arbejdstid, når overarbejdet ligger inden for tidsrummet kl kr. 93,12 kr. 94,98 Tilsiges en arbejder til at udføre arbejde på en i forvejen tilsikret hel hverdagsfridag betales følgende tillæg: Timer mellem kl kr. 49,75 kr. 50,75 Timer mellem kl kr. 93,12 kr. 94,98 Stk. 3. For arbejde på søn- og helligdage betales følgende tillæg: Fra den daglige normale hverdagsarbejdstids begyndelse til kl kr. 62,03 kr. 63,27 Fra kl til den daglige normale hverdagsarbejdstids begyndelse kr. 93,12 kr. 94,98 Om morgenen forud for den daglige normale hverdagsarbejdstids begyndelse kr. 93,12 kr. 94,98 1. marts marts 2011 Kr. 71,04 Kr. 71,

7 11 Opgørelse af overarbejde Ved opgørelse af overarbejde fradrages forsømt tid af den normale ugentlige arbejdstid, medmindre forsømmelsen skyldes en af arbejderen utilregnelig grund eller en grund, som rettidigt er anmeldt til arbejdsgiveren og godkendt af denne. Kapitel E. Arbejde på forskudt arbejdstid 12 Forskudt arbejdstid Forskudt arbejdstid kan etableres helt eller delvist uden for rammerne for dagarbejdstidens lægning, jf. 2. Den forskudte arbejdstid betragtes som arbejderens normale arbejdstid og f.eks. således, at overarbejde i tilslutning til arbejde på forskudt arbejdstid aflønnes med sædvanlig overarbejdsbetaling foruden tillægget for forskudt arbejdstid. 13 Varsling af arbejde på forskudt arbejdstid Ved etablering af arbejde på forskudt arbejdstid skal der gives mindst 5 gange 24 timers varsel. Såfremt varsel ikke er givet, betales indtil varslets udløb overarbejdstillæg efter reglerne i 10 for den tid, der falder uden for virksomhedens normale dagarbejdstid. 14 Forskudttidstillæg Der betales intet tillæg for den del af den forskudte arbejdstid, der ligger mellem kl og kl Forskydes arbejdstiden således, at den først slutter efter kl , men dog påbegyndes inden kl , betales følgende tillæg pr. time: 1. marts marts 2011 Fra kl til kl kr. 21,74 kr. 22,18 Fra kl til kl kr. 35,24 kr. 35,95 Ved arbejde på forskudt arbejdstid, der påbegyndes kl eller senere, betales indtil kl et tillæg pr. time på kr. 42,85 kr. 43, Afbrydelse af arbejde på forskudt arbejdstid Når en arbejder på arbejdsgiverens foranledning og uden egen skyld hindres i at fortsætte arbejde på forskudt arbejdstid, betales vedkommende, for så vidt arbejdet ikke strækker sig over mindst en uge, med de i 10 nævnte overarbejdstillæg for arbejde uden for virksomhedens normale arbejdstid. Kapitel F. Deltidsarbejde 16 Betingelse for deltidsarbejde Virksomhederne kan antage arbejdere til deltidsarbejde. Virksomhederne må normalt ikke reducere antallet af fuldtidsbeskæftigede arbejdere i forbindelse med etablering af deltidsarbejde, for så vidt der er tale om arbejdere med samme kvalifikationer. Hvor en af parterne mener, at der foreligger misbrug, kan der begæres fagretlig behandling. 17 Deltidsarbejderes arbejdstid Den ugentlige arbejdstid for deltidsbeskæftigede arbejdere skal udgøre mindst 15 timer. 18 Aflønning ved deltidsarbejde Aflønningen af deltidsbeskæftigede sker i henhold til de almindeligt gældende overenskomstmæssige bestemmelser, således at der ikke må ydes disse arbejdere nogen form for lønmæssig kompensation, fordi deres arbejdstid er kortere end den normale. Hvis arbejdstiden først slutter efter kl , betales dog tillæg som anført i Overarbejde ved deltidsarbejde Overarbejdstillæg ydes kun til deltidsbeskæftigede arbejdere for arbejde, der rækker ud over det til enhver tid normerede daglige antal arbejdstimer for fuldtidsbeskæftigede. Organisationerne er i øvrigt enige om, at overarbejde i forbindelse med deltidsarbejde kun undtagelsesvis bør finde sted. 12

8 Kapitel G. Holddriftsarbejde 20 Almindelige regler om holddriftsarbejde Fællesordning for arbejde i holddrift mellem DI Overenskomst II og 3F Transport er gældende. Kapitel H. Rejsetid 21 Betaling for rejsetid Medmindre andet er aftalt, betales rejsetid inden for landets grænser såvel inden for som uden for normal arbejdstid med den pågældende arbejders gennemsnitsløn i de to forudgående lønperioder. For rejsetid i udlandet skal der optages lokale forhandlinger om betaling af denne, før arbejdet på-begyndes. Kapitel I. Frihedskonto m.v. 22 Frihedskonto (1. maj, Grundlovsdag, 24. og 31. december, søgnehelligdage og feriefridage) Friheden Medarbejderne har ret til frihed 1. maj, Grundlovsdag, juleaftensdag, nytårsaftensdag, søgnehelligdage og 5 feriefridage pr. kalenderår. Betaling Medarbejdere på fuldlønsordning Medarbejdere ansat på fuldlønsordning holder fri uden afkortning i uge- eller månedslønnen. Medarbejdere ansat på timeløn Til medarbejdere ansat på timeløn henlægger arbejdsgiveren 6,75% af den ferieberettigende løn til dækning af frihed de nævnte dage. I dette beløb er indeholdt feriegodtgørel- 13 se. For hver hele fridag udbetales et forskudsbeløb, som for fuldtidsansatte andrager kr. 750,- og for deltidsansatte andrager kr. 500,-. Der kan ikke udbetales større beløb à conto end det indestående på den enkelte medarbejders frihedskonto. Der kan dog begrundet i en aftale mellem virksomheden og den ansatte udbetales et à conto beløb, selvom der ikke er dækning for det på frihedskontoen. Eventuelt underskud på kontoen som følge heraf kan modregnes i medarbejderens løntilgodehavende ved fratræden eller ved kontoens opgørelse ved udgangen af juni måned hvert år. Ved udgangen af juni måned hvert år og ved fratræden opgøres saldoen på frihedskontoen, og restbelø-bet udbetales. DI garanterer for beløbenes udbetaling. Om 1. maj og Grundlovsdag gælder følgende: Presserende arbejde kan dog udføres 1. maj og Grundlovsdag og betales da i henhold til 10, stk. 2. For arbejde på Grundlovsdag mellem kl g kl betales dog i henhold til 10, stk. 3. Om juleaftensdag og nytårsaftensdag gælder følgende: Friheden regnes fra kl morgen eller normal arbejdstids begyndelse til samme tidspunkt næ-ste dag. Det er en betingelse for betalingen, at der er lidt et indtægtstab. Såfremt der arbejdes på disse dage, betales der indtil kl efter satserne for udførelse af overarbejde på en i forvejen tilsikret hverdagsfridag. Efter kl betales højeste overarbejdstillæg. Om feriefridage gælder følgende: Feriefridagene placeres efter samme regler som placering af restferie, jf. Ferieloven. Såfremt medarbejderen ikke er beskæftiget hele året, beregnes feriefridagene forholdsmæssigt, hvor 5 feriefridage sættes i forhold til 12 måneders beskæftigelse. For fuldtidsbeskæftigede på 5 dages uge med 37 timer udgør en feriefridag 7,4 time pr. dag. For andre foretages en forholdsmæssig beregning. Hvis feriefridagene begrundet i en aftale mellem virksomheden og den ansatte ikke afholdes, har medarbejdere ansat i henhold til fuldlønsordning ret til at få udbetalt 7,4 normaltime pr. ikke afholdt feriefridag. Tilsvarende gælder, hvis feriefridagene ikke afholdes som følge af sygdom, tilskadekomst, barsel eller medarbejderens fratræden. Har disse medarbejdere afholdt flere feriefridage end beskæftigelsesperioden berettiger til, kan arbejdsgiveren modregne 7,4 normaltime pr. dag i medarbejderens løntilgodehavende. 14

9 23 Fridage Faste medarbejdere med mindst 3 måneders anciennitet har ret til 2 fridage pr. kalenderår med fuld løn, dog max. kr. 100,00 pr. time. 24 Helligdagsarbejde Arbejderne er forpligtede til på de for vaskerierne fra Helligdagsloven dispenserede helligdage at arbejde indtil kl med en halv times frokost, og der lønnes efter overenskomstens bestemmelser. Kapitel J. Arbejdstøj, smudstillæg 25 Arbejdstøj Vaskeriet udleverer gratis kitler eller todelt beklædning efter aftale. Kitlerne ren- og vedligeholdes af vaskeriet. Arbejderne på vaskerier med eksisterende kittelordning må ikke stilles ringere som følge af denne bestemmelse. 26 Smudstillæg Arbejdere, der er beskæftiget ved håndtering og vask/rensning af urent tøj, ydes et tillæg pr. time: 1. marts marts 2011 Kr. 4,98 Kr. 4,98 Af hensyn til etableringen af jobrotation kan smudstillægget til personer i indsorteringen fordeles ud til alle produktionsmedarbejdere under medvirkning af organisationerne. Kapitel K. Ferie, sygdom, barsel m.v. 27 Ferie og feriegodtgørelse Ferie og feriegodtgørelse ydes i henhold til Ferieloven. Feriegodtgørelsen andrager 12,5 %, og der optjenes ret til 2,08 dages ferie for hver måneds beskæftigelse. 15 Hovedorganisationernes standardaftale A om feriekort med senere ændringer er gældende. En arbejder, som i det løbende optjeningsår skifter arbejdssted, får ved sin fratræden udleveret en meddelelse fra virksomheden om, at han/hun har feriegodtgørelse til gode. Meddelelsen skal indeholde oplysning om beskæftigelsesperioden og en opfordring til arbejderen om at meddele arbejdsgiveren eventuel adresseforandring. Senest umiddelbart efter optjeningsårets udgang får arbejderen fra virksomheden tilsendt et af organisationerne godkendt feriekort, som angiver arbejderens navn, det tidsrum inden for samme optjeningsår, beskæftigelsen hos den pågældende arbejdsgiver har varet, den ferieberettigede løn, der er udbetalt for samme tidsrum samt den feriegodtgørelse, der er opnået ret til. Herudover anføres det antal feriedage, beskæftigelsen berettiger til, samt hvor meget feriegodtgørelsen udgør pr. feriedag. Har arbejderen ved afgangen ikke holdt de feriedage, der tilkommer ham/hende hidhørende fra beskæftigelse på samme virksomhed i tidligere optjeningsår, udstedes der herfor feriekort (restferiekort) indeholdende tilsvarende oplysninger, som ovenfor nævnt. Stk. 3. DI garanterer i tilfælde af betalingsstandsning for sine medlemmers udbetaling af skyldig feriegodtgørelse, og det pågældende fagforbund er forpligtet til i sådanne tilfælde at medvirke til, at dets medlemmer overdrager deres krav på feriegodtgørelse til DI, jf. 8 i lov nr. 116 af 13. april 1972 om Lønmodtagernes Garantifond. Stk. 4. DI kan til enhver tid med 14 kalenderdages varsel frigøre sig for sin garanti i henhold til denne paragrafs stk. 3 for et eller flere af sine medlemmer. Når meddelelse herom, der ikke kan have tilbagevirkende kraft, er afgivet, finder statens FerieKonto-system anvendelse på den eller de virksomheder, som meddelelsen omfatter. 28 Sygdomstilfælde og forsørgertabsydelse I sygdoms-, ulykkes- og fødselstilfælde gælder reglerne i den gældende sygedagpengelov om dagpenge ved sygdom eller fødsel. Der betales dog altid fuld løn for den dag, da ulykkestilfælde og sygdom indtræffer i arbejdstiden. Arbejdsgiveren betaler løn under sygdom til ansatte, der har været uafbrudt beskæftiget i den på-gældende virksomhed i mindst 9 måneder. Der er intet anciennitetskrav ved tilskadekomst. Den ansatte skal opfylde betingelserne for ret til sygedagpenge fra arbejdsgiveren i medfør af Sygedagpengelovens regler. Retten til betaling stopper, såfremt sygedagpengerefusionen fra kommunen ophører, og dette skyldes medarbejderens forsømmelse af de pligter, der følger af sygedagpengeloven. 16

10 I de tilfælde, hvor virksomheden allerede har udbetalt sygeløn/sygedagpenge til medarbejderen, kan virksomheden for perioden forud for ophøret alene modregne et beløb svarende til den tabte sygedagpengerefusion i medarbejderens løn. Ancienniteten i virksomheden anses ikke for afbrudt under Sygdom (i op til 3 måneder), Indkaldelse til militærtjeneste (i op til 3 måneder), Orlov i forbindelse med graviditet og barsel, og Afbrydelse af arbejdet på grund af maskinstandsning, materialemangel eller lignende, såfremt lønmodtageren genoptager arbejdet, når dette tilbydes denne. Sygeløn til ansatte ydes af arbejdsgiveren i indtil 49 kalenderdage, regnet fra 1. hele fraværsdag. Ved tilbagefald på grund af samme sygdom inden for 14 kalenderdage fra og med 1. arbejdsdag efter den foregående fraværsperiodes udløb, regnes arbejdsgiverens betalingsperiode fra 1. fraværsdag i den første fraværsperiode. Sygelønnen består af det berettigede sygedagpengebeløb suppleret op til fuld løn. Beregningsgrundlaget for sygelønnen er den ansattes forventede indtjeningstab pr. arbejdstime, inklusive systematisk forekommende genetillæg i sygdomsperioden. Hvis dette ikke kendes, er beregningsgrundlaget den ansattes indtjening pr. arbejdstime i de sidste 4 uger før fraværet, inklusive systematisk forekommende genetillæg og eksklusive uregelmæssige betalinger, der ikke har relation til de i perioden udførte arbejdstimer. Hvor der er indgået en aftale i henhold til Sygedagpengelovens 56 (L , nr. 563), betaler arbejdsgiveren alene sygedagpenge i henhold til regler herom i Sygedagpengeloven, medmindre fraværet skyldes anden sygdom end den, som ligger til grund for aftalen. Definitionen af fuld løn, jf. protokollatet herom i bilag 9, berører ikke medarbejdernes ret til sygedagpenge efter lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel. Stk. 3. Om feriegodtgørelse i sygdoms- og ulykkestilfælde, se Ferielovens 25. Stk. 4. Dør en arbejder i ansættelsestiden som følge af en arbejdsulykke i virksomheden, tilkommer der arbejderens ægtefælle eller børn under 18 år, over for hvem arbejderen har forsørgelsespligt, 4, 8 eller 12 ugers løn, når arbejderen ved dødsfaldet har haft ansættelse i virksomheden i henholdsvis 1, 2 eller 3 år. 29 Frihed ved barns/børns sygdom og hospitalsindlæggelse Til medarbejdere med mindst 3 måneders anciennitet indrømmes der frihed, når dette er nødvendigt af hensyn til pasning af medarbejderens syge, hjemmeværende barn/børn under 14 år. Denne frihed omfatter kun den ene af barnets forældre og alene barnets første sygedag. Der ydes fuld løn denne dag under forudsætning af, at den af virksomheden krævede dokumentation foreligger. Medarbejderen indrømmes frihed med fuld løn, når det er nødvendigt, at medarbejderen indlægges på hospital sammen med vedkommendes syge barn under 14 år. Denne frihed gælder alene den ene af barnets forældre, og der er maksimalt ret til frihed med fuld løn i sammenlagt 1 uge pr. barn inden for en 12 måneders periode. Medarbejderen skal på opfordring fremlægge dokumentation for hospitalsindlæggelsen. Eventuel refusion fra kommunen tilfalder virksomheden. 30 Barsel Arbejdsgiveren udbetaler til medarbejdere, der på det forventede fødselstidspunkt har 9 måneders uafbrudt beskæftigelse i virksomheden, fuld løn under fravær på grund af barsel fra 4 uger før forventet fødselstidspunkt (graviditetsorlov) og indtil 14 uger efter fødslen (barselsorlov). Til adoptanter udbetales fuld løn under barsel i 14 uger fra barnets modtagelse. Beløbet indeholder den ved lovgivningen fastsatte maksimale dagpengesats. Under samme betingelser betales der i indtil 2 uger fuld løn under fædreorlov. Stk. 3. I umiddelbar forlængelse af de 14 ugers barselsorlov yder arbejdsgiveren fuld løn dog maks. kr. 135,- pr. time under fravær i indtil 9 uger. Af disse 9 uger har hver af forældrene ret til betaling i 3 uger. Holdes orloven, der er reserveret til den enkelte forælder ikke, bortfalder betalingen

11 Betalingen af de resterende 3 uger ydes til faderen og/eller moderen. Fravær og betaling for disse 3 uger kan deles mellem forældrene og forudsætter, at forældrene ikke samtidig er på orlov. Virksomheden betaler alene for egne ansattes fravær. Virksomheden kan kræve dokumentation f.eks. i form af tro- og loveerklæring. Det er en forudsætning for betalingen, at arbejdsgiveren er berettiget til refusion svarende til den maksimale dagpengesats. Såfremt refusionen måtte være mindre, nedsættes betalingen til medarbejderen tilsvarende. Hvis arbejdsgiveren ikke vil kunne oppebære refusion, bortfalder betalingen til medarbejderen. Bestemmelsen har virkning for medarbejdere med børn født den 1. marts 2007 eller senere. Stk. 3a. For forældre til børn, for hvilke der påbegyndes forældreorlov den 1. marts 2011 eller senere, gælder følgende: I umiddelbar forlængelse af de 14 ugers barselsorlov yder arbejdsgiveren betaling under fravær i indtil 11 uger. Af disse 11 uger har hver af forældrene ret til at holde 4 uger. Holdes orloven, der er reserveret den enkelte forælder ikke, bortfalder betalingen. Betalingen i de resterende 3 uger ydes enten til faderen eller moderen. Fravær og betaling for disse 3 uger kan deles mellem forældrene og forudsætter, at forældrene ikke samtidig er på orlov. Betalingen i disse 11 uger svarer til fuld løn, dog max. 135 kr. pr. time. Det er en forudsætning for betalingen, at arbejdsgiveren er berettiget til refusion svarende til den maksimale dagpengesats. Såfremt refusionen måtte være mindre, nedsættes betaling til medarbejderen tilsvarende. Forældrenes orlov skal tages i umiddelbar forlængelse af de 14 ugers barselsorlov, og hver af forældrenes orlov skal tages i en uafbrudt periode. Stk. 4. Under de 14 ugers barselsorlov indbetales et ekstra pensionsbidrag til medarbejdere med 9 måneders anciennitet på det forventede fødselstidspunkt. Pensionsbidraget udgør Arbejdsgiver- Arbejdstager- Samlet bidrag bidrag bidrag Kr. pr. time / Kr. pr. time / Kr. pr. time / Kr. pr. måned Kr. pr. måned Kr. pr. måned 1. marts ,50/890,00 2,75/445,00 8,25/1.335,00 1. marts ,50/890,00 2,75/445,00 8,25/1.335,00 Til deltidsansatte indbetales timebidraget svarende til den aftalte arbejdstid. Kapitel L. Lønningsperiode og lønudbetaling 31 Lønningsperiode Lønningsperioden er normalt to uger. Det kan lokalt aftales, at lønningsperioden skal være en, tre eller flere uger eller en måned, og at lønningsugen skal omlægges til kalenderugen. 32 Lønudbetaling Lønnen udbetales efter virksomhedens valg og efter drøftelse med tillidsrepræsentanten kontant eller ved overførsel til arbejderens konto i et af vedkommende selv valgt pengeinstitut. Lønchecks kan dog anvendes på virksomheder, der hidtil har anvendt dem, eller hvor aftale herom træffes lokalt. Hvis den sædvanlige lønningsdag falder på en søgnehelligdag, skal et à conto beløb være til arbejderens rådighed to hverdage før. À conto beløbet skal svare nogenlunde til arbejderens sædvanlige løn. Den endelige afregning finder sted ved den næste ordinære lønudbetaling. Stk. 3. Hvis lønningsperioden er længere end en uge, er virksomheden berettiget til for periodens sidste halvdel at udbetale et à conto beløb. À conto beløbet, skal svare nogenlunde til arbejderens sædvanlige løn. Den endelige afregning finder sted ved næste ordinære lønudbetaling. Stk. 4 Det anbefales: 1. At lønsedlerne for medarbejdere ansat på timeløn udformes således, at saldoen på feriefridagskontoen fremgår, og 2. At lønsedlerne for medarbejdere ansat på timeløn udformes således, at løndelene fremgår

12 Kapitel M. Arbejdsforholdets ophør 33 Opsigelse fra arbejdsgiverside Arbejdere, som uden anden afbrydelse end efterfølgende nævnt har været beskæftiget på samme virksomhed i nedenstående tidsrum, har krav på følgende opsigelsesvarsler: Efter 9 måneders beskæftigelse 21 kalenderdage Efter 3 års beskæftigelse 49 kalenderdage Efter 6 års beskæftigelse 70 kalenderdage Arbejdere, der er fyldt 50 år og har mindst 10 års anciennitet på virksomheden 91 kalenderdage Som afbrydelse regnes ikke: a. Sygdom, der omgående skal meddeles virksomheden, dog senest inden for den ifølge Dagpengeloven fastsatte frist, b. indkaldelse til fortsat militærtjeneste, c. fravær på grund af svangerskab og fødsel, og d. afbrydelse af arbejdet hidrørende fra maskinstandsning, materialemangel eller lignende, såfremt arbejderen genoptager arbejdet, når dette tilbydes vedkommende, jf. dog denne paragrafs stk. 4. Stk. 3. Ved en ledighedsperiode på over 14 dage på grund af arbejdsmangel tæller kun de første 14 dage med i anciennitetsberegningen. Ved en fraværsperiode på over 3 måneder på grund af sygdom eller fortsat militærtjeneste tæller kun de første 3 måneder med i anciennitetsberegningen. Stk. 4. Arbejdere, der opsiges i henhold til denne paragrafs stk. 1 eller som afbrydes i arbejdet, jf. denne paragrafs stk. 2d, men som genoptager arbejdet, når dette tilbydes dem inden for et tidsrum af 1 år, genindtræder i tidligere på virksomheden opnået anciennitet. Såfremt en arbejder dokumenterer ikke at have haft arbejde i fraværsperioden inden for et tidsrum af 2 år, ændres i dette stykkes 1. punktum 1 år til 2 år. Stk. 5. Opsigelsesvarsel bortfalder: a. Ved arbejdsledighed som følge af andre arbejderes arbejdsstandsning, b. ved indtræden af maskinstandsning, materialemangel og anden force majeure, som standser driften helt eller delvis, og c. arbejdere, som er fratrådt virksomheden med det i stk. 1 gældende varsel, kan dog efter varslingsperiodens udløb tilbydes genansættelse af kortere varighed end det op- 21 nåede opsigelsesvarsel, når der i hvert enkelt tilfælde er givet skriftlig meddelelse herom ved arbejdets begyndelse. Stk. 6. Såfremt en arbejder, som ifølge denne paragraf har krav på et opsigelsesvarsel, afskediges af den pågældende utilregnelige grunde uden det overenskomstmæssige opsigelsesvarsel, skal arbejdsgiveren til arbejderen betale et beløb svarende til arbejderens timeløn for det antal arbejdsdage, som overtrædelsen andrager. 33a Fratrædelsesgodtgørelse Såfremt en medarbejder, der har været uafbrudt beskæftiget i samme virksomhed i 3, 6 eller 8 år, uden egen skyld bliver opsagt, skal arbejdsgiveren ved medarbejderens fratræden betale henholdsvis 1, 2 eller 3 gange en særlig fratrædelsesgodtgørelse, der udgør kr ,-. Bestemmelsen i pkt. 1 finder ikke anvendelse såfremt medarbejderen ved fratrædelsen har opnået anden ansættelse, oppebærer pension, eller af andre årsager ikke oppebærer dagpenge. Endelig udbetales godtgørelsen ikke, hvis medarbejderen er funktionærlignende ansat eller i forvejen har krav på fratrædelsesgodtgørelse, forlænget opsigelsesvarsel eller lignende vilkår, der giver en bedre ret end overenskomstens almindelige opsigelsesregler. Stk. 3. Medarbejdere, der oppebærer godtgørelse i henhold til pkt. 1, og i forbindelse med genansættelse indtræder i deres optjente anciennitet, opnår først på ny ret til godtgørelse i henhold til denne bestemmelse, når betingelserne i pkt. 1 er opfyldte i relation til den nye ansættelse. Stk. 4 Bestemmelsen finder anvendelse i forbindelse med opsigelser, der finder sted fra 1. maj Stk. 5. Såfremt medarbejderen er på deltid, ændres beløbet forholdsmæssigt. Stk. 6. Parterne er enige om, at bestemmelsen ikke finder anvendelse i forbindelse med hjemsendelse. Dette gælder uanset, hvilken terminologi, der konkret anvendes, så længe der er tale om en afbrydelse af ansættelsesforholdet, der efter sin karakter er midlertidig. Såfremt en afbrydelse, der først var midlertidig, senere måtte vise sig at være permanent, aktualiseres arbejdsgiverens forpligtelse efter bestemmelsen. Parterne er enige om, at dette blandt andet indebærer, at bestemmelsen ikke finder anvendelse for tidsbegrænset ansatte og sæsonarbejdere, der fratræder. 22

13 34 Opsigelse fra arbejderside En arbejder, som ifølge 33, stk. 1, har krav på opsigelsesvarsel, og som ønsker at forlade virksomheden, har pligt til at give følgende opsigelsesvarsel: Efter 9 måneders beskæftigelse 7 kalenderdage Efter 3 års beskæftigelse 14 kalenderdage Efter 6 års beskæftigelse 21 kalenderdage Arbejdere, der er fyldt 50 år og har mindst 10 års anciennitet på virksomheden 28 kalenderdage Såfremt arbejderen ikke giver varsel i henhold til denne paragrafs stk. 1, skal vedkommende til arbejdsgiveren betale et beløb svarende til sin timeløn for det antal arbejdsdage, som overtræ-delsen andrager. Stk. 3. Uanset arbejderens pligt til at give opsigelsesvarsel bør arbejdsgiveren ikke vægre sig ved at træffe aftale med vedkommende om, at han/hun straks kan fratræde arbejdet, hvis arbejderen beviser at have tilbud om en fast plads eller lignende, og at dette tilbud kun gælder, hvis den pågældende kan fratræde straks. 35 Opsigelse ved sygdom og ferie Arbejdere, der i henhold til 33, stk. 1, har krav på opsigelsesvarsel, kan ikke opsiges inden for de første 4 måneder af den periode, hvori de er uarbejdsdygtige på grund af dokumenteret sygdom. Bestemmelsen gælder dog ikke i tilfælde af kollektive afskedigelser. Hvor en af parterne mener, at der foreligger misbrug, kan der begæres fagretlig behandling. I tilfælde hvor opsigelse i henhold til 33 og 34 gives, kan en sådan opsigelse ikke fra nogen af siderne finde sted under ferien. Opsigelsen skal endvidere gives senest 6 dage før hovedferiens påbegyndelse. Kapitel N. Hjemsendelse 36 Forgæves fremmøde Når en virksomheden tilknyttet arbejder møder på arbejde og af en for ham/hende utilregnelig grund hjemsendes uden at komme i arbejde, modtager han/hun som betaling for det forgæves fremmø-de 4 timers betaling med et beløb svarende til arbejderens timeløn. 23 Såfremt hjemsendelsen skyldes andre arbejderes arbejdsstandsning, bortfalder virksomhedens betalingspligt, idet dog hjemsendte arbejdere, der af virksomheden anmodes om at give møde under en strejke og dokumenterer at være fremmødt uden at komme i arbejde, er berettiget til betaling efter stk. 1. Kapitel O. Tillids- og sikkerhedsrepræsentanter 37 Hvor vælges tillidsrepræsentant? I enhver virksomhed - eller for større virksomheders vedkommende i enhver afdeling af denne med 5 arbejdere eller derover, vælger de dér beskæftigede arbejdere af deres midte en arbejder til at være tillidsrepræsentant over for ledelsen eller dennes repræsentant. I virksomheder eller afdelinger med under 5 arbejdere vælges ingen tillidsmand, medmindre begge parter ønsker det. 38 Hvem kan vælges til tillidsrepræsentant? Tillidsrepræsentanten skal vælges blandt de anerkendt dygtige arbejdere, der har arbejdet mindst 9 måneder på den pågældende virksomhed. Hvor sådanne ikke findes i et antal af mindst fem, suppleres dette tal blandt de arbejdere, der har arbejdet der længst. Ved en virksomhed forstås i denne forbindelse en geografisk afgrænset enhed. 39 Valg af tillidsrepræsentant Valget af tillidsrepræsentant skal finde sted på en sådan måde, at alle arbejdere, som er beskæftiget i virksomheden eller afdelingen på valgtidspunktet, sikres mulighed for at kunne deltage i valget, der kun er gyldigt, når mindst en tredjedel af de dér beskæftigede arbejdere har stemt for vedkommende. Valget er i øvrigt ikke gyldigt, før det er blevet godkendt af 3F Transport og meddelt DI Overenskomst II for de pågældende virksomheder, der dog er berettiget til at gøre indsigelse mod valget over for forbundet. Stk. 3. 3F Transport giver tilsagn om, at arbejdere, der vælges til tillidsrepræsentanter, og som ikke forud for valget har gennemgået et kursus for tillidsrepræsentanter, hurtigst muligt efter valget gennemgår en sådan uddannelse. Fra DI Overenskomst II's side giver man tilsagn om at medvirke til, at den nyvalgte tillidsrepræsentant får den fornødne frihed til at deltage i kurset. 24

14 40 Stedfortræder for tillidsrepræsentant Hvor en tillidsrepræsentant er fraværende på grund af sygdom, ferie, deltagelse i kursus eller lignende, kan der efter aftale med arbejdsgiveren udpeges en stedfortræder for tillidsrepræsentanten. En således udpeget stedfortræder har i den periode, hvori han fungerer, den samme beskyttelse som den valgte tillidsrepræsentant, såfremt han opfylder betingelserne for at blive valgt til tillidsrepræsentant i henhold til Samarbejde og opgaver Det er tillidsrepræsentantens såvel som arbejdsgiverens og dennes repræsentants pligt at gøre sit bedste for at vedligeholde og fremme et godt samarbejde på arbejdsstedet. Tillidsrepræsentanten repræsenterer de medarbejdere, der udgør valggrundlaget. Ved lokale forhandlinger skal såvel tillidsrepræsentanten som ledelsen være bemyndiget til at indgå bindende aftaler for samtlige medarbejdere. Opnås der ikke ved tillidsrepræsentantens henvendelse til ledelsen en tilfredsstillende ordning, kan tillidsrepræsentanten frit anmode sin organisation om at tage sig af sagen, men arbejdet skal fortsættes uforstyrret og afvente resultatet af organisationernes behandling af sagen. 42 Talsmand På virksomheder med holddriftsarbejde kan tillidsrepræsentanten på de skift, hvor han ikke arbejder, og som omfatter mindst fire arbejdere, udpege en talsmand til på sine vegne at søge eventuelle uoverensstemmelser oplyst og ordnet eller, såfremt omstændighederne stiller sig hindrende for en ordning, bringe sagen videre til tillidsrepræsentanten. 43 Funktion i arbejdstiden Tillidsrepræsentanten skal have den nødvendige tid til at varetage sit arbejde som tillidsrepræsentant. Det skal dog ske, så det er til mindst mulig gene for hans produktive arbejde. Dersom det er nødvendigt, at han for at opfylde sine forpligtelser som tillidsrepræsentant på virksomheden må forlade sit arbejde i arbejdstiden, skal han forud herfor træffe aftale med arbejdsgiveren eller dennes repræsentant. 44 Aflønning Hvis aftale i henhold til 43 er truffet, eller hvis der på ledelsens foranledning i øvrigt lægges beslag på tillidsrepræsentanten i arbejdstiden i spørgsmål, som angår virksomheden og arbejderne, skal han for den tid, der medgår hertil, aflønnes med sin gennemsnitsfortjeneste for det sidste kalenderkvartal. Ved møder uden for arbejdstiden på arbejdsgivers foranledning betales som for overarbejde for den tid, der måtte ligge ud over den pågældendes daglige arbejdstid. 45 Klubformand Hvis arbejderne på en virksomhed henholdsvis en afdeling heraf slutter sig sammen i en faglig klub eller lignende, skal tillidsrepræsentanten være formand. 46 Afskedigelse af tillidsrepræsentant En tillidsrepræsentants afskedigelse skal begrundes i tvingende årsager, og ledelsen har pligt til at give vedkommende et opsigelsesvarsel på i alt 5 måneder. Såfremt en tillidsrepræsentant har fungeret som sådan i en sammenhængende periode på mindst 5 år, har vedkommende dog krav på 6 måneders varsel. Er afskedigelsen begrundet i arbejdsmangel, bortfalder varselspligten i henhold til denne paragrafs stk Fremgangsmåde ved afskedigelse Hvis en arbejdsgiver finder, at der foreligger tvingende årsager efter 46, stk. 1, til at opsige en tillidsrepræsentant, der er valgt efter reglerne i 37-39, skal han rette henvendelse til DI Overenskomst II, der derefter kan rejse spørgsmålet i henhold til reglerne for behandling af faglig strid. Mæglingsmødet skal i så fald afholdes senest 7 kalenderdage efter mæglingsbegæringens fremkomst, og den fagretlige behandling skal i øvrigt fremmes mest muligt. En tillidsrepræsentants arbejdsforhold kan normalt ikke afbrydes i varselsperioden, før hans organisation har fået lejlighed til at prøve afskedigelsens berettigelse ved fagretlig behandling. Stk. 3. Fastslås det ved den fagretlige behandling, at der foreligger tvingende årsager til afskedigelse af tillidsrepræsentanten, betragtes opsigelsesvarsel som afgivet ved mæglingsbegæringens fremkomst. Stk. 4. En tillidsrepræsentant, der ophører med hvervet, efter at have virket som sådan mindst 1 år og som fortsat beskæftiges på virksomheden, har inden for 1 år efter fratræden som tillidsrepræsentant ved afskedigelse fra virksomheden, krav på 8 ugers opsigelsesvarsel udover varslet i henhold til 33. Denne regel gælder alene fratrådte tillidsrepræsentanter. Ved samarbejdsudvalgsmøder følges Samarbejdsnævnets retningslinier

15 48 Sikkerhedsrepræsentanter For sikkerhedsrepræsentanter gælder samme valg-, aflønnings- og opsigelsesregler som for tillidsrepræsentanter. Kapitel P. Andre regler 49 Lokalaftaler Der kan under forudsætning af lokal enighed indgås aftaler, som fraviger eller supplerer overenskomstens bestemmelser. Dette giver mulighed for at afprøve muligheder, som den øjeblikkelige overenskomsttekst ikke tager højde for. Sådanne lokalaftaler skal indgås skriftligt mellem den ansvarlige ledelse på arbejdspladsen og medarbejdernes tillidsrepræsentant eller såfremt en sådan ikke er valgt, med 3F s lokale afdeling. Lokale aftaler kan af begge parter opsiges med 3 måneders varsel til den 1. i en måned. I tilfælde af opsigelse skal den opsigende part foranledige lokal forhandling herom. For så vidt der ikke opnås enighed, behandles sagen ved et mæglingsmøde. Parterne er ikke løst fra den opsagte aftale, før de i afsnit 4 anførte regler er iagttaget. Stk. 3. Overenskomstfravigende aftaler skal sendes til organisationerne til orientering. 50 Faglig strid Som regler for behandling af faglig strid gælder de mellem DI Overenskomst II og 3F Transport gældende regler for fagretlig behandling, jf. bilag Nyoptagne virksomheder Virksomheder, som ved deres optagelse i Arbejdsgiverforeningen for Danske Vaskerier har overenskomst med fagforbundet, hvad enten overenskomsten er en særoverenskomst eller en lokalaftale, omfattes uden særlig opsigelse af en sådan overenskomst af nærværende overenskomst fra tidspunktet for optagelsen, dog således, at organisationerne optager forhandlinger om, hvorledes eventuelle lokalaftaler skal udformes for ikke at forrykke de bestående overenskomstforhold som helhed. Sådanne forhandlinger optages snarest muligt efter optagelsen. Virksomheder, som ved deres optagelse i Arbejdsgiverforeningen for Danske Vaskerier ingen overenskomst særoverenskomst eller lokalaftale har med fagforbundet, omfattes af nærværende overenskomst fra optagelsestidspunktet Kompetenceudvikling Alle medarbejdere gives ret til under fornødent hensyn til virksomhedens forhold at deltage I en individuel kompetenceafklaring (IKA). Det er dog en betingelse for at kunne udnytte denne, at Vaskeribranchens Uddannelsesfond eller virksomhedens uddannelsesudvalg afholder omkostningerne forbundet hermed. Medarbejderen udbetales løn efter regler om sædvanlig overenskomstmæssig løn, jf. stk. 5-6 og 8. Eventuel offentlig støtte samt tilskud fra Vaskeribranchens Uddannelsesfond eller virksomhedens uddannelsesudvalg tilgår virksomheden. Alle medarbejdere gives ret til under fornødent hensyn til virksomhedens forhold at deltage i en afklaring af, om de har tilstrækkelige grundlæggende læse-, skrive- eller regnefærdigheder, der gives under samme konditioner en ret til at deltage i relevante læse-, skrive- eller regne uddannelsesforløb. Det er dog en betingelse for at kunne udnytte denne ret, at Vaskeribranchens Uddannelsesfond eller virksomhedens uddannelsesudvalg afholder omkostningerne forbundet hermed. Medarbejderen udbetales løn efter reglerne om sædvanlig overenskomstmæssig løn, jf. stk. 5-6 og 8. Eventuel offentlig støtte samt tilskud fra Vaskeribranchens Uddannelsesfond eller virksomhedens uddannelsesudvalg tilgår virksomheden. Stk. 3. Den enkelte medarbejder har under fornødent hensyn til virksomhedens forhold efter 9 måneders beskæftigelse ret til indtil to ugers frihed (uden løn) om året til deltagelse i selvvalgt efter- og videreuddannelse. Der kan dog ydes løn, der svarer til 85 % af sædvanlig overenskomstmæssig løn Det er dog en betingelse for at kunne udnytte denne mulighed, at Vaskeribranchens Uddannelsesfond eller virksomhedens uddannelsesudvalg afholder omkostningerne forbundet hermed. Eventuel offentlig støtte samt tilskud fra Vaskeribranchens Uddannelsesfond eller virksomhedens uddannelsesudvalg tilgår virksomheden. Ved fortsat beskæftigelse i samme virksomhed har medarbejderen ret til at akkumulere denne ret i maximalt 3 år (6 uger efter 3 år) på den måde, at medarbejderen overfor virksomheden før afslutningen af et beskæftigelsesår markerer at han/hun ønsker at overføre sin uddannelsesrettighed eller dele heraf. Stk. 4. Hvis en medarbejder ønsker det, kan tillidsrepræsentanten bistå medarbejderen i forbindelse med udviklingen af dennes kompetence-/ uddannelsesplan. Hvis der ikke er valgt tillidsrepræsentant, har medarbejderne ret til at blive bistået af den lokale 3F-afdeling. Stk. 5. Medarbejdere, der deltager i aftalte uddannelsesaktiviteter, oppebærer sædvanlig overenskomstmæssig løn. Sædvanlig overenskomstmæssig løn betyder i denne forbindelse den løn, som medarbejderen ville have optjent, hvis der havde været tale om arbejde på samme tid, og af samme varighed, som den pågældende uddannelse. I sædvanlig over- 28

16 enskomstmæssig løn medregnes personlige tillæg, men ikke tillæg for gener og overtid. Hvis uddannelsesaktiviteten er af kortere varighed end den overenskomstmæssige arbejdstid, beregnes den sædvanlige overenskomstmæssige løn i forhold til den overenskomstmæssige arbejdstid (37 timer). Virksomheden kan tilrettelægge de resterende timer op til den overenskomstmæssige arbejdstid (37 timer) i henhold til bestemmelserne herom. Eventuelle refusioner tilgår virksomheden. Stk. 6. Hvis aftalt uddannelse gennemføres på forskudt tid eller som overtid, aflønnes der efter overenskomstens bestemmelser herom. Stk. 7. Efter endt uddannelsestid indtræder medarbejderen i sit tidligere arbejde eller på et højere eller bredere kompetenceniveau. Uddannelsestiden medregnes i anciennitet. Stk. 8. Deltager en medarbejder i uddannelsesaktiviteter uden for arbejdstiden, regnes uddannelsestiden som arbejdstid, såfremt uddannelsen er omfattet af virksomhedens uddannelsesplan eller på anden måde aftalt med virksomheden. Uddannelse uden for normal arbejdstid, hvor medarbejderen skriftligt inviteres til at deltage, men ikke på-lægges det, udløser ikke løn. Stk. 9. Medarbejdere, der har været uafbrudt beskæftiget i virksomheden i mindst 1 år, og som afskediges på grund af omstruktureringer, nedskæringer, virksomhedslukning eller andre på virksomheden beroende forhold, er berettiget til at deltage i et for medarbejderen relevant kursus af op til 2 ugers varighed, inden for f.eks. AMU, FVU eller andre uddannelsestilbud, hvortil der gives offentlig deltagerstøtte på dagpengeniveau. Deltagergodtgørelsen tilgår virksomheden. Arbejdsgiveren dækker udgifterne ved deltagerbetaling op til max kr. Kursusdeltagelsen skal finde sted i opsigelsesperioden. Disse regler finder dog ikke anvendelse over for medarbejdere, der er berettiget til efterløn eller pension fra arbejdsgiveren eller fra det offentlige. Parterne er enige om, efter nærmere aftale, at samarbejde om branchens mentoruddannelse herunder udvikling og drift samt tilskud fra fonden. 53 LO/DA Udviklingsfond Til LO/DA Udviklingsfonden opkræves kr. 0,31 pr. arbejdstime. Pr. 1. januar 2011 opkræves kr. 0,36 pr. arbejdstime. Bidragets opkrævning sker i henhold til hovedorganisationernes bestemmelse Adgang til lønoplysninger Bestemmelsen tager sigte på at modvirke løndumping. Bestemmelsen kan ikke benyttes til at kræve lønoplysninger udleveret med henblik på en overordnet eller generel belysning af lønforholdene i virksomheden, herunder til generel afdækning af muligheder for at rejse fagretlige sager mod virksomheden. I de situationer, hvor en tillidsrepræsentant på tro og love erklærer at have oplysninger, der giver anledning til at formode, at der finder løndumping sted i relation til en enkelt ansat eller en konkret afgrænset gruppe af ansatte på virksomheden, har tillidsrepræsentanten ret til at få udleveret de oplysninger, der er fornødne for at vurdere, om der forekommer løndumping, jf. dog stk. 4. Tillidsrepræsentanten skal forinden fremsættelse af kravet selv forgæves have forsøgt at tilvejebringe lønoplysningerne. Forbundet kan under samme betingelser som tillidsrepræsentanten kræve lønoplysningerne udleveret. Stk. 3 Angår kravet en enkelt ansat forudsætter udleveringen af lønoplysninger den ansattes samtykke. Når kravet om udlevering af lønsedler vedrører en medarbejdergruppe, udleveres disse uden samtykke, dog således at hensynet til anonymitet sikres. Stk. 4 Er der på en medlemsvirksomhed ikke enighed om udlevering af oplysningerne, eller har forbundet rejst krav om udlevering af oplysninger overfor DI, skal der på forbundets begæring omgående afholdes møde mellem organisationerne med henblik på at drøfte sagen, herunder hvilke oplysninger der skal fremskaffes. Når oplysningerne er tilvejebragt fra virksomheden, træder organisationerne på ny sammen, og hvis det her konstateres, at overenskomstens bestemmelser er overholdt, er sagen slut. Konstateres det, at overenskomstens bestemmelser ikke er overholdt, skal DI på forbundets begæring rette henvendelse til virksomheden med henblik på at pålægge virksomheden at rette forholdene. DI sender en kopi af denne henvendelse til forbundet. Hvis forholdene ikke snarest bringes i orden kan forbundet videreføre sagen. Hvis der under forhandlingerne ikke kan opnås enighed om, hvorvidt overenskomsten er overholdt, kan forbundet videreføre sagen direkte til faglig voldgift eller fællesmøde. Stk. 5 De udleverede lønoplysninger skal behandles fortroligt og kan alene anvendes som led i en fagretlig behandling af spørgsmålet om løndumping og må ikke gøres til genstand for nogen form for offentliggørelse, med mindre sagen er afsluttet ved faglig voldgift eller Arbejdsretten. Stk. 6 Parterne er enige om løbende i overenskomstperioden at drøfte effekten af denne aftale. Aftalen bortfalder ved overenskomstperiodens udløb. 30

17 55. Underleverandører Hvis en ikke-overenskomstdækket virksomhed, der arbejder som underleverandør for en DI-medlemsvirksomhed, er ramt af en lovlig varslet eller iværksat hovedkonflikt til støtte for et krav om en kollektiv overenskomst, og der er varslet en lovlig sympatikonflikt mod en medlemsvirksomhed, kan 3F Transport rette henvendelse til DI med en anmodning om et møde til drøftelse af sagen. På mødet kan bl.a. drøftes de sympatikonfliktramte arbejdsopgaver. Tilsvarende kan DI rette henvendelse til forbundet. Alle relevante baggrundsoplysninger fremlægges på mødet eller tilsendes den modstående overenskomstpart så hurtigt som muligt. Parterne er enige om i sådanne situationer, at underleverandørvirksomheden kan optages i DI og overenskomstdækkes, selvom en konflikt er varslet eller iværksat. 56 Overenskomstens gyldighedsperiode Nærværende overenskomst er gældende, indtil den i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler opsiges til ophør en 1. marts, dog tidligst til den 1. marts København, maj 2010 DI Overenskomst II v/di 3F Transport Sign.: Sign.: Peter Stenholm Jeanette Werner Lis Jacobsen Bilag 1. Protokollat om afspadsering af overarbejde Overarbejde, der hidrører fra sygeafløsning, andre arbejderes udeblivelse, lastning og losning af skibe, samt overarbejde forårsaget af ovnsammenbrud, maskinhaveri, forsyningsafbrydelser o. lign., afspadseres ikke. Andet overarbejde, udover 10 timer i 4 på hinanden følgende uger ved fuldtidsbeskæftigelse, skal, medmindre andet aftales mellem virksomhedens ledelse og tillidsrepræsentanten, afspadseres som hele fridage inden for 4 måneder efter dets udførelse. Overskydende timer, der ikke berettiger til en fuld arbejdsfridag, videreføres. Afspadseringstidspunktet fastsættes af arbejdsgiveren efter lokal forhandling mellem parterne, idet der dog skal gives medarbejderen et varsel på mindst 6 x 24 timer. Hvis afspadsering i henhold til foranstående ikke kan finde sted inden for den fastsatte frist, kan afspadsering udskydes, eller såfremt organisationerne enes om at give dispensation, helt bortfalde. Såfremt tvingende grunde taler derfor, kan overarbejde udover de anførte 10 timer fritages for afspadsering. Såfremt overarbejde udover de anførte 10 timer ønskes fritaget for afspadsering, skal parterne omgående indsende ligelydende ansøgning til såvel DI Overenskomst II som 3F Transport om dispensation for afspadsering, idet en sådan ansøgning dog i intet tilfælde må være hindrende for overarbejdets påbegyndelse og udførelse. Dispensationsansøgningen, der underskrives af begge lokale parter, skal være afsendt senest dagen efter det udvidede overarbejdes påbegyndelse, således at der umiddelbart herefter mellem organisationerne kan træffes afgørelse om dispensationen. I tiden indtil organisationernes afgørelse må foreligge, gives der virksomhedens ledelse og tillidsrepræsentanten i forening bemyndigelse til hvis forholdene taler derfor at give fritagelse for afspadsering af eventuelt i mellemtiden udført overarbejde. For en medarbejder, der har opsigelsesvarsel i henhold til overenskomstens 33, stk. 1, skal afspadsering være afsluttet inden opsigelsesvarslets udløb. Eventuelt overarbejde i en opsigelsesperiode skal ikke afspadseres. For medarbejdere, der ikke er fuldtidsbeskæftigede, finder disse regler kun anvendelse, såfremt medarbejderen i en enkelt kalenderuge er beskæftiget udover det til enhver tid normerede antal arbejdstimer for fuldtidsbeskæftigede

18 Bilag 2. Protokollat om arbejdsfordeling Der er enighed om, at arbejdsfordeling i konkrete situationer kan være velegnet til imødegåelse af afskedigelser som følge af en midlertidig produktionsnedgang. Organisationerne finder, at indførelse af arbejdsfordelingsordninger ikke må medføre indskrænkninger i arbejdskraftens geografiske og faglige mobilitet og derved hindre fremtidig strukturtilpasning. Arbejdsfordeling bør kun iværksættes af driftsmæssige årsager som f.eks. ordrenedgang. Det skal fremhæves, at indførelse af arbejdsfordeling med oppebærelse af dagpenge betyder, at den ansatte uanset gældende opsigelsesvarsel har pligt til at påtage sig andet af arbejdsformidlingen eller arbejdsløshedskassen anvist arbejde, således at andre virksomheder fortsat kan få anvist den nødvendige kvalificerede arbejdskraft. Undertegnede organisationer er derfor enige om nedenstående retningsliner for indførelse af arbejdsfordelingsordninger inden for overenskomstens områder. 1. Arbejdsfordeling skal være begrundet i driftsmæssige årsager af kortvarig karakter. 2. Arbejdsfordelingsordninger aftales ved lokale forhandlinger, produktionsstop ud over 4 uger ad gangen dog ved ansøgning til organisationerne. Kan enighed ikke opnås, kan arbejdsgiveren varsle arbejdsfordeling med 3 ugers varsel. Inden for dette tidsrum har parterne påtaleret i henhold til Norm for regler for behandling af faglig strid. For så vidt en uoverensstemmelse om en arbejdsfordelingsordning indbringes til fagretlig behandling, kan arbejdsfordelingsordningen ikke træde i kraft, før mæglingsmøde har været afholdt. Et mæglingsmøde skal i alle tilfælde være afholdt inden 14 dage fra arbejdsgivers fremsendelse af varsel, jf. ovenfor. Såfremt enighed om sagen ikke opnås på mæglingsmø-det, er arbejdsgiveren berettiget til at iværksætte den pågældende arbejdsfordelingsordning. Spørgsmålet om, hvorvidt arbejdsfordelingsordningen er tilstrækkeligt begrundet i virksomhedens tarv efter denne aftale, kan herefter videreføres på normal måde i henhold til Norm for regler for behandling af faglig strid. 3. Aftalen om arbejdsfordeling bør tilrettelægges således, at der etableres hold, der skiftes til at være i arbejde/ledige. Fordelingsordninger kan i øvrigt aftales med 2 eller 3 dages ledighed pr. uge eller med samlet lukning af virksomheden, afdelinger eller produktionsområder. Hvor fordelingsordninger aftales med 1 uges lukning/1 uges arbejde eller med 2 eller 33 3 dages ledighed pr. uge, kan den enkelte arbejder inden for 12 på hinanden følgende måneder ikke deltage i arbejdsfordelingsordninger i mere end sammenlagt 13 uger. Arbejdsfordelingsordningen kan dog forlænges, såfremt det i hvert enkelt tilfælde godkendes af Arbejdsmarkedsnævnet. Anmodning herom skal fremsendes af virksomheden til Arbejdsmarkedsnævnet senest 4 uger før selve fordelingsordningen eller den eventuelle forlængelse skal træde i kraft. Arbejdsmarkedsnævnets afgørelse skal være kommet frem til virksomheden og vedkommende arbejdsløshedskasse senest 1 uge før ordningens eller forlængelsens ikrafttræden. Hvor der aftales samlet lukning af virksomheden, afdelinger eller produktionsområder, kan den enkelte arbejder inden for 12 på hinanden følgende måneder ikke deltage i arbejdsfordelingsordninger i mere end 13 uger sammenlagt. Ved beregning af det tilladte antal arbejdsfordelingsuger inden for en 12 måneders periode regnes bagud fra en ny fordelingsperiodes begyndelse. Fordelingsordningen løber fra begyndelsen af en kalenderuge, og der startes med en ledighedsperiode. Etableres fordeling i henhold til ovennævnte og afbrydes denne inden udløbet af de 4 uger, betragtes disse som forbrugt. 4. Ledighed, der følger af ordninger, skal tilstræbes samlet i større sammenhængende perioder. Der kan ikke etableres arbejdsfordelingsordninger, hvor ledigheden omfatter mindre end 2 dage pr. uge. Fordelingsordningen skal anmeldes til arbejdsformidlingen inden en uge før den planlagte begyndelsesdato. Der anvendes det af Arbejdsdirektoratet udarbejdede skema. Der udarbejdes forbundsvis et skema for hver afdeling eller arbejdsområde. Fordelingsordningernes samlede varighed skal på forhånd være anført i indberetningsskemaet. Der kan således ikke iværksættes ordninger, der forudsætter, at der uge for uge gives meddelelse om den kommende uges fordelingsordninger. Viser det sig nødvendigt inden en aftalt fordelingsperiodes udløb at forlænge perioden, kan dette dog aftales inden for rammerne af de 13 uger. Der udarbejdes tillige navnelister med angivelse af den enkelte arbejders navn og CPR-nr., og arbejdsløshedskasse samt varigheden af fordelingsperioderne. Både skema og navneliste indsendes af henholdsvis virksomheden og tillidsrepræsentanten til de respektive organisationer samt arbejdsformidlingen, senest 8 dage inden ordningens ikrafttræden. 5. Da formålet med arbejdsfordelingsordninger blandt andet er at undgå afskedigelser, som ellers ville være nødvendige, må afskedigelser under en løbende arbejdsfordeling 34

19 kun ske af årsager, der er begrundet i den pågældendes egne forhold. Viser det sig herudover under en løbende arbejdsfordeling nødvendigt at foretage afskedigelser, skal arbejdsfordelingsordningen forinden tages op til en lokal drøftelse. Kan enighed ikke opnås om videreførelse indbringes spørgsmålet til drøftelse under organisationernes medvirken. Kan enighed ikke opnås mellem organisationerne, bortfalder arbejdsfordelingsordningen. Arbejdsfordeling kan tidligst indføres 4 uger efter afslutningen af en tidligere gennemført fordeling i den pågældende afdeling/arbejdsområde, medmindre der foreligger driftsmæssig begrundelse herfor. 6. Hvor en virksomhed under en arbejdsfordelingsperiode får et korterevarende behov for arbejdskraft, medregnes en sådan periode med mere beskæftigelse end forudsat i fordelingsordningen i arbejdsfordelingsperioden, medmindre arbejdsfordelingsordningen forinden er afmeldt til arbejdsformidlingen. Tillige skal organisationerne orienteres skriftligt senest 10 dage efter, at ordningen er afmeldt til arbejdsformidlingen. 7. Såfremt arbejdere undtagelsesvis har fået tillagt funktionærstatus, kan disse omfattes af arbejdsfordelingsordninger i overensstemmelse med ovennævnte retningslinier. Meddelelse om arbejdsfordeling Arbejdsfordeling Virksomhed: Med virkning fra uge til og med uge (år) I alt uger (år) etableres der arbejdsfordeling for arbejdere inden for forbund beskæftiges i afdeling eller arbejdsområde arbejdsfordelingen etableres på en af følgende måder, jf. pkt. 2 i vejledningen: Sæt X 2 dages ledighed pr. uge 3 dages ledighed pr. uge 1 uges ledighed/1 uges arbejde osv. Ledighedsperioden angives på særskilt liste for hver enkelt arbejder med angivelse af navn og cpr. nr. Har der inden for de sidste 12 måneder været etableret arbejdsfordeling i afdelingen eller arbejdsområdet omfattende de i nærværende fordeling deltagende arbejdere, anfø-res tillige tidligere fordelingsperiode(r) og antal restuger for hver enkelt arbejder ekskl. nærværende ordning. For virksomheden: For arbejderne: Virksomhed: Arbejdsfordeling vedrørende arbejdere inden for: beskæftiget i: forbund afdeling/arbejdsområde 35 36

20 Navn: Cpr.nr.: Tidligere fordelings- perioder Ledighedsperioder i nærværende fordelingsordning Bilag 3. Protokollat om weekendarbejde Gyldighedsområde: På de virksomheder, hvor der skønnes behov for en udvidelse af den ugentlige arbejdstid, kan dette etableres i form af weekendarbejde. De arbejdsområder, der omfattes af denne driftsform, specificeres nærmere i en lokal aftale. Arbejdstid: a. Der arbejdes normalt i to hold à indtil 24 timer på lørdage og søndage. Arbejdere, der er ansat til weekendarbejde, kan kun undtagelsesvis arbejde på ugens fem første dage og kun efter godkendelse i organisationerne. b. Begyndelses- og sluttidspunktet for weekendarbejde aftales lokalt på den enkelte virksomhed. Weekendarbejde kan dog normalt tidligst begynde lørdag morgen kl c. Arbejdere, der ansættes til weekendarbejde, må ikke samtidig have anden lønnet beskæftigelse. Der kan således ikke betales supplerende understøttelse. d. Overtrædelse af pkt. c. betragtes som misligholdelse af ansættelsesforholdet, der medfører øjeblikkelig fratræden fra virksomheden. Lønforhold: a. Der ydes overenskomstmæssig timeløn, jf. overenskomstens 4 og 6. b. Derudover ydes de(t) for virksomhedens øvrige arbejdere i det pågældende arbejdsområ-de lokalt aftalte tillæg, herunder eventuelle bonustillæg, jf. overenskomstens 5 og 7. c. Endelig ydes tillæg for arbejde på lørdage og søndage i henhold til overenskomstens 10, stk. 2 og 3. Det kan lokalt aftales, at tillæggene fordeles som et gennemsnit på samtlige timer. Fridage og arbejde på søgnehelligdage: a. Arbejdstiden tilrettelægges forud for arbejdets påbegyndelse, således at det klart fremgår, hvilke dage (lørdage/søndage), der er arbejdsfri. Såfremt der er fastlagt arbejdsfri dage, udbetales for disse dage et beløb svarende til den enkelte arbejders gennemsnitstimefortjeneste for det antal timer, der skulle have været arbejdet de pågældende dage. Beløbet betales af den enkelte arbejders søgnehelligdagskonto, jf. 22. b. For arbejde på søgnehelligdage betales alene den normale løn, og der betales således ikke søgnehelligdagsforskud

MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG

MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG 3.65.0 2014 /2017 OVERENSKOMST MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG for Brugsforeningen for Als og Sundeved og 3F Sønderborg afdeling MARTS 2014 1 Overenskomstområde Denne overenskomst omfatter al

Læs mere

Metal-Transportoverenskomsten

Metal-Transportoverenskomsten Metal-Transportoverenskomsten 2012-2014 mellem DI Overenskomst I for Arbejdsgiverforeningen for Transport og Logistik Turistvognmændenes Arbejdsgiverforening Arbejdsgiverforeningen for Kollektiv Trafik

Læs mere

OVERENSKOMST. DI Overenskomst I. Dansk Metal

OVERENSKOMST. DI Overenskomst I. Dansk Metal OVERENSKOMST 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst I for Arbejdsgiverforeningen for Transport og Logistik Turistvognmændenes Arbejdsgiverforening Arbejdsgiverforeningen for Kollektiv Trafik Jernbanernes

Læs mere

FAGLÆRTEOVERENSKOMSTEN

FAGLÆRTEOVERENSKOMSTEN FAGLÆRTEOVERENSKOMSTEN 2010 12 Indgået mellem DI Overenskomst II og Dansk Metal Dansk El-Forbund Overenskomsten er tiltrådt af Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark og Malerforbundet i Danmark. 2010 2012

Læs mere

Overenskomst. Mellem. 3F Transport. Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening 2014-2017

Overenskomst. Mellem. 3F Transport. Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening 2014-2017 3.60.0 Overenskomst Mellem 3F Transport og Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening 2014-2017 1 1 Dækningsområde Aftalen omfatter chaufførarbejde og andet forefaldende arbejde udført af voksne arbejdere

Læs mere

fællesoverenskomst herunder lærlingeoverenskomst 2012 2014

fællesoverenskomst herunder lærlingeoverenskomst 2012 2014 fællesoverenskomst herunder lærlingeoverenskomst 2012 2014 For lagerarbejdere, chauffører og havnearbejdere Fællesoverenskomst mellem DI Overenskomst II og 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen 3F-varenummer

Læs mere

Fællesoverenskomst for provinsen. mellem. 3F s Transportgruppe

Fællesoverenskomst for provinsen. mellem. 3F s Transportgruppe Fællesoverenskomst for provinsen mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening og 3F s Transportgruppe 2014-2017 2 Indholdsfortegnelse 1 Overenskomstens område... 5 2 Arbejdstid... 5 2 a Feriefridage... 5

Læs mere

DIS S Æ R - O V E R E N S K O M S T 2014-2017. mellem ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S (ESVAGT A/S)

DIS S Æ R - O V E R E N S K O M S T 2014-2017. mellem ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S (ESVAGT A/S) DIS S Æ R - O V E R E N S K O M S T Dansk Internationalt Skibsregister 2014-2017 mellem ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S (ESVAGT A/S) og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsmekanikere/skibsassistenter) For

Læs mere

TRANSPORTOVERENSKOMST FOR CHAUFFØRER, FLYTTEARBEJDERE, GRÆNSEOVERSKRIDENDE KØRSEL OG DAGRENOVATION

TRANSPORTOVERENSKOMST FOR CHAUFFØRER, FLYTTEARBEJDERE, GRÆNSEOVERSKRIDENDE KØRSEL OG DAGRENOVATION TRANSPORTOVERENSKOMST FOR CHAUFFØRER, FLYTTEARBEJDERE, GRÆNSEOVERSKRIDENDE KØRSEL OG DAGRENOVATION Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Fagligt Fælles Forbund 2009 2010 Arbejdsgiver

Læs mere

Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne

Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne 1 Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Lønbestemmelse... 3 3 Pension... 3 4 Arbejdstid...

Læs mere

Transportoverenskomst

Transportoverenskomst Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Fagligt Fælles Forbund 2010 2012 Arbejdsgiver Forord Transportoverenskomsten indeholder generelle bestemmelser gældende for samtlige medarbejdere,

Læs mere

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet.

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet. Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af Metal Transportoverenskomsten for en 3-årig periode. Aftalen indgår i et samlet mæglingsforslag, såfremt et sådant fremsættes

Læs mere

O V E R E N S K O M S T

O V E R E N S K O M S T O V E R E N S K O M S T om ansættelses-, løn- og arbejdsforhold for chefoptikere/forretningsbestyrere mellem F. A. Thiele A/S og Serviceforbundet / Serviceforbundet - Urmagerne og Optikerne 1. april 2014-1.

Læs mere

2014/2017 LANDSOVERENSKOMST. Socialrådgivervikarer

2014/2017 LANDSOVERENSKOMST. Socialrådgivervikarer 2014/2017 LANDSOVERENSKOMST Socialrådgivervikarer 2014/2017 OVERENSKOMST mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Socialrådgiverforening INDHOLD 1 OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 4 2 ARBEJDSTID... 4 3 AFGRÆNSNING

Læs mere

Overenskomst mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer angående mejeribestyrernes

Overenskomst mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer angående mejeribestyrernes Overenskomst mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer angående mejeribestyrernes lønforhold mv. 1. Mejeribestyreren er mejeriets ansvarlige leder og dets

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr.

Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr. Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr. uge i gennemsnit Denne vejledning er udarbejdet af Danske Fysioterapeuters

Læs mere

1.4.2008 31.3.2011. Journalistoverenskomst for Atuagagdliutit/Grønlandsposten

1.4.2008 31.3.2011. Journalistoverenskomst for Atuagagdliutit/Grønlandsposten 1.4.2008 31.3.2011 Journalistoverenskomst for Atuagagdliutit/Grønlandsposten Journalistoverenskomst for Atuagagdliutit/Grønlandsposten, 2008-2011 1. Overenskomstens område. Nærværende overenskomst omfatter

Læs mere

OVERENSKOMST. urmagerfaget 2012-2014

OVERENSKOMST. urmagerfaget 2012-2014 OVERENSKOMST om løn- og arbejdsforhold i urmagerfaget 2012-2014 mellem Urmagernes Arbejdsgiverforening og Serviceforbundet Urmagerne og Optikerne 2 3 Indholdsfortegnelse Ansættelsesforhold:...6 Arbejdstid:...6

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr.

Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr. Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr. uge i gennemsnit Denne vejledning er udarbejdet af Danske Fysioterapeuters arbejdsgiverrådgivning

Læs mere

I bestemmelsens stk. 2 ændres ordlyden, samt mindstebetalingssatserne for løn og genetillæg, således at det fremgår at:

I bestemmelsens stk. 2 ændres ordlyden, samt mindstebetalingssatserne for løn og genetillæg, således at det fremgår at: Danske Mediers Arbejdsgiverforening Orientering nr. 20/2010 Løn- og arbejdsforhold 23. april 2010 Overenskomstfornyelse 2010 - Budoverenskomsten for Provinsen Den 9. marts 2010 blev der mellem Fagligt

Læs mere

OVERENSKOMSTEN DI/ATL-3F

OVERENSKOMSTEN DI/ATL-3F OVERENSKOMSTEN DI/ATL-3F 20. Kompetenceudvikling Anmærkning: Erstattes 1. oktober 2012 af 20 a, bemærk dog 20 a, stk. 1, afsnit 5. Stk. 1. IKA-samtaler Alle medarbejdere gives ret til under fornødent hensyn

Læs mere

Overenskomst. mellem. Danske Anlægsgartnere. Fagligt Fælles Forbund (3F)

Overenskomst. mellem. Danske Anlægsgartnere. Fagligt Fælles Forbund (3F) 2005 2008 GOLFBANER Overenskomst mellem Danske Anlægsgartnere og Fagligt Fælles Forbund (3F) Organisationernes navn og adresse: Danske Anlægsgartnere Sankt Knuds Vej 25 1903 Frederiksberg Tlf.: 33 860

Læs mere

OVERENSKOMST MELLEM. NCC Roads A/S DANSK METALS MARITIME AFDELING

OVERENSKOMST MELLEM. NCC Roads A/S DANSK METALS MARITIME AFDELING DAS OVERENSKOMST MELLEM NCC Roads A/S OG DANSK METALS MARITIME AFDELING 2012 2014 1 Nærværende aftale mellem rederiet NCC Roads A/S og Dansk Metals Maritime Afdeling er gældende for maskinmænd, maskinister,

Læs mere

industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat

industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat Mini-udgave industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye

Læs mere

O V E R E N S K O M S T 2013-2014. mellem DI OVERENSKOMST II (MEJERIBRUGETS ARBEJDSGIVERFORENING) DANSK METAL og DANSK EL-FORBUND

O V E R E N S K O M S T 2013-2014. mellem DI OVERENSKOMST II (MEJERIBRUGETS ARBEJDSGIVERFORENING) DANSK METAL og DANSK EL-FORBUND O V E R E N S K O M S T 2013-2014 mellem DI OVERENSKOMST II (MEJERIBRUGETS ARBEJDSGIVERFORENING) og DANSK METAL og DANSK EL-FORBUND INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1. Arbejdstid 1. Arbejdstid 3 2. Holddriftsarbejde

Læs mere

Dagbladenes Bureau 6 0.017 20.417 20.817 7 0.187 20.587 20.987 8 0.357 20.757 21.157

Dagbladenes Bureau 6 0.017 20.417 20.817 7 0.187 20.587 20.987 8 0.357 20.757 21.157 Dagbladenes Bureau Mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening for Dagbladenes Bureau og Dansk Journalistforbund er indgået følgende overenskomst om løn- og arbejdsvilkår for journalistiske medarbejdere

Læs mere

Lærlingeoverenskomst. mellem. HTS og deres medlemsorganisationer ATL, TA, AKT og JA. Fagligt Fælles Forbund 3F. vedrørende

Lærlingeoverenskomst. mellem. HTS og deres medlemsorganisationer ATL, TA, AKT og JA. Fagligt Fælles Forbund 3F. vedrørende Lærlingeoverenskomst mellem HTS og deres medlemsorganisationer ATL, TA, AKT og JA og Fagligt Fælles Forbund 3F vedrørende lærlinge inden for landtransportområdet 2007-2010 Varenummer 3068 Indholdsfortegnelse

Læs mere

SCALA BIO CENTER A/S, AALBORG

SCALA BIO CENTER A/S, AALBORG SCALA BIO CENTER A/S, AALBORG OVERENSKOMST 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II (HTS-Arbejdsgiverforeningen, Nordjylland) og 3F, Aalborg 2010 2012 2010-2012 Overenskomst mellem DI Overenskomst II

Læs mere

AKT/3F Lands- og tillægsoverenskomsten

AKT/3F Lands- og tillægsoverenskomsten AKT/3F Lands- og tillægsoverenskomsten Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af AKT/3F Landsog Tillægsoverenskomsten for en 2-årig periode. Aftalen indgår i et

Læs mere

Overenskomst for undervisere i AOF. Landsforbundet af Ungdoms- og Voksenundervisere OVERENSKOMST. for. Undervisere i AOF

Overenskomst for undervisere i AOF. Landsforbundet af Ungdoms- og Voksenundervisere OVERENSKOMST. for. Undervisere i AOF AOF Danmark Landsforbundet af Ungdoms- og Voksenundervisere OVERENSKOMST for Undervisere i AOF 2005 Kapitel 1 Overenskomstens område 1. Område Overenskomsten omfatter undervisere, som varetager vejledning,

Læs mere

Fællesoverenskomst for provinsen mellem Fagligt Fælles Forbund og Danske Mediers Arbejdsgiverforening

Fællesoverenskomst for provinsen mellem Fagligt Fælles Forbund og Danske Mediers Arbejdsgiverforening Fællesoverenskomst for provinsen mellem Fagligt Fælles Forbund og Danske Mediers Arbejdsgiverforening 2007-2010 Fællesoverenskomst for provinsen mellem Fagligt Fælles Forbund og Danske Mediers Arbejdsgiverforening

Læs mere

OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM. Kommunala Arbeiðsgevarafelagið. Tandlægeforeningen

OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM. Kommunala Arbeiðsgevarafelagið. Tandlægeforeningen OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM Kommunala Arbeiðsgevarafelagið og Tandlægeforeningen 2015 2017 Indholdsfortegnelse 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 1 2 AFGRÆNSNING... 1 3 MÅNEDSLØNNEDE...

Læs mere

AFTALE. Mellem. Silkeborg Forsyning A/S. koncernens ansatte indenfor akademikerområdet. 23. december 2011

AFTALE. Mellem. Silkeborg Forsyning A/S. koncernens ansatte indenfor akademikerområdet. 23. december 2011 AFTALE Mellem Silkeborg Forsyning A/S og koncernens ansatte indenfor akademikerområdet 23. december 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Gyldighedsområde 2 Løn 3 Pension 4 Arbejdstid 5 Ferie - fritid 6 Barsel og

Læs mere

Serviceoverenskomsten 2007-2010 Protokollat om løn

Serviceoverenskomsten 2007-2010 Protokollat om løn Nr. 1 Protokollat om løn 4 stk. 1. Grundlønnen udgør (Pr. 15. marts 2006 kr. 86,54) Pr. 15. marts 2007 kr. 89,24 Pr. 15. marts 2008 kr. 91,55 Pr. 15. marts 2009 kr. 93,85 5 stk. 1. Den normale timeløn

Læs mere

TILLÆGSOVERENSKOMST. DI Overenskomst I (JA) Dansk Jernbaneforbund. for banearbejde og banevedligeholdelse. Indgået mellem

TILLÆGSOVERENSKOMST. DI Overenskomst I (JA) Dansk Jernbaneforbund. for banearbejde og banevedligeholdelse. Indgået mellem TILLÆGSOVERENSKOMST 2010 2012 for banearbejde og banevedligeholdelse Indgået mellem DI Overenskomst I (JA) og Dansk Jernbaneforbund 2010 2012 Tillægsoverenskomst til overenskomst 1.3.2010 1.3.2012 mellem

Læs mere

Overenskomst 2008 2011. mellem. Landsforeningen LEV. HK Service Hovedstaden. AC-organisationerne

Overenskomst 2008 2011. mellem. Landsforeningen LEV. HK Service Hovedstaden. AC-organisationerne Overenskomst 2008 2011 mellem Landsforeningen LEV og HK Service Hovedstaden og AC-organisationerne 1 1. Aftalens område Aftalen omfatter ansatte i Landsforeningen LEV.. Undtaget er honorarlønnede medlemmer,

Læs mere

EL-OVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG DANSK EL-FORBUND

EL-OVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG DANSK EL-FORBUND EL-OVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG DANSK EL-FORBUND 2014 2014 4 2014 El-overenskomst 2014 mellem Dansk Byggeri og Dansk El-Forbund 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1 Organisationsforhold... 6

Læs mere

vaskerioverenskomsten

vaskerioverenskomsten vaskerioverenskomsten 2012 2014 For vaskeriarbejdere Overenskomst mellem DI Overenskomst II (ADV) og 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen 3F-varenummer 3019 DI nr. 794657 2012 2014 Vaskerioverenskomst

Læs mere

Danske Mediers Arbejdsgiverforening Overenskomstforhandlinger 2010 Fagligt Fælles Forbund Budoverenskomsten for Provinsen.

Danske Mediers Arbejdsgiverforening Overenskomstforhandlinger 2010 Fagligt Fælles Forbund Budoverenskomsten for Provinsen. Protokollat Ved afsluttende forhandlinger i Forligsinstitutionens regi har nedenstående parter opnået enighed om de vedhæftede ændringer til den gældende budoverenskomst mellem Fagligt Fælles Forbund og

Læs mere

Forhandlingsprotokollat

Forhandlingsprotokollat Forhandlingsprotokollat Nedenstående parter har dags dato indgået aftale fornyelse af overensksterne mellem GLS-A og 3F Den Grønne Gruppe for en 3-årig periode (1. marts 2015 28. februar 2018). Der er

Læs mere

1. oktober 2016 0,7% Timelønnen: Arbejdstiden udgør 37 timer eksklusiv pauser. Der afregnes mindst pr. halve time. Timeløn udgør:

1. oktober 2016 0,7% Timelønnen: Arbejdstiden udgør 37 timer eksklusiv pauser. Der afregnes mindst pr. halve time. Timeløn udgør: Protokollatet 1 Satser: Provisionsløn: Indkøringsprocent/afregningsprocent stiger med: 1. oktober 2015 0,6% 1. oktober 2016 0,7% 1. oktober 2017 0,8% Timelønnen: Arbejdstiden udgør 37 timer eksklusiv pauser.

Læs mere

Protokollat om Handels- og Transportbranchens Udviklings- og Samarbejdsfond

Protokollat om Handels- og Transportbranchens Udviklings- og Samarbejdsfond Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af vikaroverenskomsten for en 3-årig periode. Aftalen indgår i et samlet mæglingsforslag, såfremt et sådant fremsættes af

Læs mere

1 side 3-122. 2 side 123-144. 3 side 145-160. 4 side 161-166. Overenskomst vedrørende løn- og arbejdsvilkår med bilag

1 side 3-122. 2 side 123-144. 3 side 145-160. 4 side 161-166. Overenskomst vedrørende løn- og arbejdsvilkår med bilag Overenskomst vedrørende løn- og arbejdsvilkår med bilag 1 side 3-122 Lærlingebestemmelser for jern- og metalindustriens lærlinge med bilag 2 side 123-144 Lærlingebestemmelser for VVS-uddannelserne 3 side

Læs mere

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst.

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst Mindstebetalingssatser Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Minimallønsatserne pr. time for medarbejdere

Læs mere

BAGEROVERENSKOMST. mellem HOTEL, RESTAURANT- & TURISTERHVERVETS ARBEJDSGIVERFORENING (HORESTA-A) FØDEVAREFORBUNDET NNF Næstformandssekretariatet

BAGEROVERENSKOMST. mellem HOTEL, RESTAURANT- & TURISTERHVERVETS ARBEJDSGIVERFORENING (HORESTA-A) FØDEVAREFORBUNDET NNF Næstformandssekretariatet OV. NR. NNF-182 2012-2014 BAGEROVERENSKOMST mellem HOTEL, RESTAURANT- & TURISTERHVERVETS ARBEJDSGIVERFORENING (HORESTA-A) og FØDEVAREFORBUNDET NNF Næstformandssekretariatet 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel

Læs mere

Overenskomst mellem Foreningen af Kristne Friskoler/Skoleforeningen og Kristelig Fagforening gældende for pedeller og rengøringsassistenter 2007-2010

Overenskomst mellem Foreningen af Kristne Friskoler/Skoleforeningen og Kristelig Fagforening gældende for pedeller og rengøringsassistenter 2007-2010 Overenskomst mellem Foreningen af Kristne Friskoler/Skoleforeningen og Kristelig Fagforening gældende for pedeller og rengøringsassistenter 200-2010 Kapitel 1: Overenskomsten... 1 Oprettelse af overenskomst...

Læs mere

Fællesoverenskomst 2013-2014

Fællesoverenskomst 2013-2014 Indholdsfortegnelse Fællesoverenskomst 2013-2014 1. Arbejdstid... 3 2. Deltidsbeskæftigede, afløsere, ungarbejdere og vikarer... 4 3. Løn... 6 4. Forskudt arbejdstid... 8 5. Overarbejde og køb af fridage...

Læs mere

EDGAR MADSEN FISKEEKSPORT & FILETFABRIK A/S

EDGAR MADSEN FISKEEKSPORT & FILETFABRIK A/S EDGAR MADSEN FISKEEKSPORT & FILETFABRIK A/S HVIDE SANDE OVERENSKOMST 2010-2012 Indgået mellem DI Overenskomst II (DSA) og 3F, Ringkøbing-Holmsland 2010 2012 2010 2012 OVERENSKOMST mellem DI Overenskomst

Læs mere

SERIGRAF- OG DIGITALPRINTOVERENSKOMSTEN. HK/Privat

SERIGRAF- OG DIGITALPRINTOVERENSKOMSTEN. HK/Privat ERIGRA- G DIGITAPRINTVERENKTEN GA HK/Privat erigraf- og digitalprintoverenskomsten mellem Grafisk Arbejdsgiverforening (GA) og HK/Privat Gældende fra. marts 0 til. februar 0 Gælder for virksomheder, der

Læs mere

Uredigeret tekst til Overenskomst mellem ITD Arbejdsgiver og Kristelig Fagforening

Uredigeret tekst til Overenskomst mellem ITD Arbejdsgiver og Kristelig Fagforening Uredigeret tekst til Overenskomst mellem ITD Arbejdsgiver og Kristelig Fagforening 1 INDHOLD Kapitel 1 Overenskomsten... 9 1 Dækningsområde... 9 2 Organisationsaftale og varighed... 9 3 Lokale virksomhedsaftaler...

Læs mere

DONG ENERGY Offshore. DI Overenskomst I. CO-industri. Overenskomst 2012-2014

DONG ENERGY Offshore. DI Overenskomst I. CO-industri. Overenskomst 2012-2014 DONG ENERGY Offshore Overenskomst 2012-2014 DI Overenskomst I og CO-industri vedrørende arbejde på platforme på dansk kontinentalsokkelområde for DONG ENERGY ansatte offshore-medarbejdere DI nr. 850278

Læs mere

Kapitel 1 - Månedslønnede - fastansatte

Kapitel 1 - Månedslønnede - fastansatte Overenskomst Indgået mellem Water and Wellness Holding ApS ("WWH") og FOA - Fag og Arbejde og HK Privat 2015-2017 Overenskomstens område 1 Område Stk. 1. Overenskomsten gælder for: Tekniske servicemedarbejdere,

Læs mere

gældende for virksomheden Det Fælles Udgiverselskab A/S for samtlige af virksomhedens afdelinger og arbejdssteder.

gældende for virksomheden Det Fælles Udgiverselskab A/S for samtlige af virksomhedens afdelinger og arbejdssteder. Protokollat Funktionæroverenskomsten mellem DDFF og er fra 1. januar 2003 gældende for virksomheden Det Fælles Udgiverselskab A/S for samtlige af virksomhedens afdelinger og arbejdssteder. Denne tiltrædelse

Læs mere

Bilag Sammenligning af overenskomstaftaler 2010-2013 udkast 2012

Bilag Sammenligning af overenskomstaftaler 2010-2013 udkast 2012 1 Bilag Sammenligning af overenskomstaftaler 2010-2013 udkast 2012 I de følgende gennemgås de væsentligste punkter i overenskomsterne inden for hotel- og restaurationsområdet omhandlende HORESTA/3F, KA/KF,

Læs mere

Wellness-overenskomst 2014

Wellness-overenskomst 2014 Wellness-overenskomst 2014 mellem Danmarks organisation for selvstændige frisører og kosmetikere der omfatter sektionerne København, Sjælland, Fyn og Jylland og Landssammenslutningen Dansk Frisør & Kosmetiker

Læs mere

Budoverenskomst for hovedstadsområdet. mellem

Budoverenskomst for hovedstadsområdet. mellem Budoverenskomst for hovedstadsområdet mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening og Lager, Post & Servicearbejdernes Forbund 2010-2012 2 Indholdsfortegnelse 1. Overenskomstens område... 5 2. Arbejdstid...

Læs mere

... ... ... ... ... Ved tidsbegrænset ansættelse ophører ansættelsen uden yderligere varsel den...

... ... ... ... ... Ved tidsbegrænset ansættelse ophører ansættelsen uden yderligere varsel den... ANSÆTTELSESBEVIS Efter Loven om ansættelsesbeviser skal der foreligge en skriftlig ansættelsesaftale for medarbejderen. Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af nogen overenskomst. Funktionærloven, Barselsloven

Læs mere

RESTAURANT- OVERENSKOMST. Overenskomst 2014-2017 for restauranter

RESTAURANT- OVERENSKOMST. Overenskomst 2014-2017 for restauranter RESTAURANT- OVERENSKOMST Overenskomst 2014-2017 for restauranter 4 OVERENSKOMST 2014 2017 2014 2017 mellem HORESTA Arbejdsgiver (Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervets Arbejdsgiverforening) og 3F Privat

Læs mere

HK/Privat og Dansk Tandlægeforening

HK/Privat og Dansk Tandlægeforening HK/Privat og Dansk Tandlægeforening Obligatorisk ansættelseskontrakt for tandklinikassistenter i privat praksis 1 af 5 ANSÆTTELSESBREV Mellem klinikassistent Adresse Cpr-nr. og Tandlæge Arbejdsstedet adresse

Læs mere

Skabelon til et ansættelsesbevis

Skabelon til et ansættelsesbevis Skabelon til et ansættelsesbevis Dette er et kommenteret eksempel på et ansættelsesbevis. Du kan således godt få et ansættelsesbevis, der ikke nødvendigvis indeholder alle punkter, eller hvor indholdet

Læs mere

ANSÆTTELSESBEVIS Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af kollektive overenskomster*.

ANSÆTTELSESBEVIS Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af kollektive overenskomster*. ANSÆTTELSESBEVIS Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af kollektive overenskomster*. *Skolen er forpligtet til at følge organisationsaftalen for skoleleder, lærere og børnehaveklasseledere. Skolen kan

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere i landbruget. (der ikke er omfattet af Lov om visse arbejdsforhold i landbruget m.v. eller Funktionærloven)

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere i landbruget. (der ikke er omfattet af Lov om visse arbejdsforhold i landbruget m.v. eller Funktionærloven) Ansættelseskontrakt for medarbejdere i landbruget (der ikke er omfattet af Lov om visse arbejdsforhold i landbruget m.v. eller Funktionærloven) Dansk Landbrug Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug

Læs mere

Overenskomst for erhvervsmæssig persontransport 2015-2018

Overenskomst for erhvervsmæssig persontransport 2015-2018 TransporTgruppen ATAX Overenskomst for erhvervsmæssig persontransport 2015-2018 Overenskomst mellem ATAX Arbejdsgiverforening for Taxabranchen og 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen Overenskomst

Læs mere

Dig som medarbejder. Uddrag fra ATPs Medarbejderportal

Dig som medarbejder. Uddrag fra ATPs Medarbejderportal Dig som medarbejder Uddrag fra ATPs Medarbejderportal Feriefridage Fastansatte medarbejdere (inkl. elever) har hvert kalenderår ret til 5 feriefridage. Disse dage placeres under hensyntagen til arbejdets

Læs mere

Der tages forbehold for godkendelse af forhandlingsresultatet i DA samt i parternes kompetente forsamlinger.

Der tages forbehold for godkendelse af forhandlingsresultatet i DA samt i parternes kompetente forsamlinger. Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af Isoleringsoverenskomsten for en 2-årig periode. Aftalen indgår i et samlet mæglingsforslag, såfremt et sådant fremsættes

Læs mere

Følgende aftaler er indgået mellem PLR og JA

Følgende aftaler er indgået mellem PLR og JA Følgende aftaler er indgået mellem PLR og JA 1) Overenskomst mellem PLR og JA 2) Bilag med lønskalaer for landskabsarkitekter 2008 2011 3) Bilag A Arkitekters ansættelse under Overenskomsten 4) Bilag B

Læs mere

TRANSPORTGRUPPEN Budoverenskomst mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening og 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen 2012-2014

TRANSPORTGRUPPEN Budoverenskomst mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening og 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen 2012-2014 TRANSPORTGRUPPEN Budoverenskomst mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening og 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen 2012-2014 Budoverenskomst mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening og 3F Fagligt

Læs mere

HORESTA Arbejdsgiver (Hotel,- Restaurant-, og Turisterhvervets Arbejdsgiverforening )

HORESTA Arbejdsgiver (Hotel,- Restaurant-, og Turisterhvervets Arbejdsgiverforening ) HORESTA Arbejdsgiver (Hotel,- Restaurant-, og Turisterhvervets Arbejdsgiverforening ) Som medlem af Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HORESTA Arbejdsgiver er der en række forhold, man skal være opmærksom på,

Læs mere

D I S - O V E R E N S K O M S T 2010/2012. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 ESVAGT, ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S

D I S - O V E R E N S K O M S T 2010/2012. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 ESVAGT, ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S D I S - O V E R E N S K O M S T 2010/2012 mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 og ESVAGT, ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Dæk og Maskine) (Skibsmaskinister) For skibe registreret

Læs mere

DIS-SÆROVERENSKOMST (specialskibe) 2010-2012. mellem REDERIFORENINGEN FOR MINDRE SKIBE. METAL SØFART (skibsassistenter)

DIS-SÆROVERENSKOMST (specialskibe) 2010-2012. mellem REDERIFORENINGEN FOR MINDRE SKIBE. METAL SØFART (skibsassistenter) DIS-SÆROVERENSKOMST (specialskibe) 2010-2012 mellem REDERIFORENINGEN FOR MINDRE SKIBE og METAL SØFART (skibsassistenter) For skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister INDHOLDSFORTEGNELSE 1

Læs mere

Kapitel 1. Lovens område

Kapitel 1. Lovens område Landstingslov nr. 10 af 12. november 2001 om ferie Kapitel 1. Lovens område 1. Alle lønmodtagere i privat eller offentlig tjeneste har ret til ferie og feriegodtgørelse eller løn under ferie efter reglerne

Læs mere

Kort om opsigelse af medarbejdere

Kort om opsigelse af medarbejdere Kort om opsigelse af medarbejdere Medarbejderens opsigelsesvarsel Funktionærer skal opsige deres stilling med 1 måneds varsel til udgangen af en måned. Øvrige medarbejderes opsigelsesvarsler fremgår af

Læs mere

50.32 O.13 48/2013 Side 1. Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne

50.32 O.13 48/2013 Side 1. Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne Side 1 Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne Indholdsfortegnelse 1. Hvem er omfattet af reglerne... 3 2. Lokalaftaler... 3 3. Arbejdstid... 3 4. Deltid... 3 5. Opgaveoversigt... 3 6.

Læs mere

mellem Fagligt Fælles Forbund (3F) og Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A)

mellem Fagligt Fælles Forbund (3F) og Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) 2005-2008 Overenskomst mellem Fagligt Fælles Forbund (3F) og Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) - angående løn- og arbejdsforhold for beskæftigede på gartner nes salgsforeninger, pakkecentraler

Læs mere

Benzin og Oliebranchens Arbejdsgiverforening

Benzin og Oliebranchens Arbejdsgiverforening OVERENSKOMST 2014-2017 mellem Benzin og Oliebranchens Arbejdsgiverforening og HK Privat om løn- og arbejdsforhold fra 1. marts 2014 for de på A/S Dansk Shell og beskæftigede laboranter Laborant overenskomst

Læs mere

Hovedoverenskomst Generelt om ansættelse og afskedigelse, sygdom, barsel m.v. (s. 5 34)

Hovedoverenskomst Generelt om ansættelse og afskedigelse, sygdom, barsel m.v. (s. 5 34) Hovedoverenskomst Generelt om ansættelse og afskedigelse, sygdom, barsel m.v. (s. 5 34) Fagoverenskomster Mindstelønninger, tillæg samt fagspecifikke bestemmelser (s. 35 84) Aftaler om samarbejde og trivsel

Læs mere

Overenskomst mellem Foreningen af Kristne Friskoler/Skoleforeningen og Kristelig Fagforening gældende for skolesekretærer og forretningsførere

Overenskomst mellem Foreningen af Kristne Friskoler/Skoleforeningen og Kristelig Fagforening gældende for skolesekretærer og forretningsførere Overenskomst mellem Foreningen af Kristne Friskoler/Skoleforeningen og Kristelig Fagforening gældende for skolesekretærer og forretningsførere 200-2010 Kapitel 1: Overenskomsten... 1 Oprettelse af overenskomst...

Læs mere

Aftale om arbejdstid, herunder arbejde i forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt i hjemmet

Aftale om arbejdstid, herunder arbejde i forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt i hjemmet Side 1 Aftale om arbejdstid, herunder arbejde i forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt i hjemmet Kommunernes Landsforening Blik- og Rørarbejderforbundet i Danmark Dansk El-bund Dansk mands ening Dansk

Læs mere

Vejledning til udkast til funktionæransættelseskontrakt

Vejledning til udkast til funktionæransættelseskontrakt Vejledning til udkast til funktionæransættelseskontrakt funktionær, (mere end 8 timer ugentligt) Denne vejledning er udarbejdet af Dansk Psykolog Forenings Arbejdsgiverrådgivning til arbejdsgivere, som

Læs mere

Vejledning i forbindelse med udbetaling af løn eller sygedagpenge under sygdom

Vejledning i forbindelse med udbetaling af løn eller sygedagpenge under sygdom Vejledning i forbindelse med udbetaling af løn eller sygedagpenge under sygdom I det følgende redegøres for reglerne for betaling af løn under sygdom til medarbejdere. Vejledningen er opdelt således, at

Læs mere

Afholdelse af ferie Alle medarbejdere har som nævnt ret til at holde 5 ugers ferie pr. ferieår fra den 1. maj til den 30. april.

Afholdelse af ferie Alle medarbejdere har som nævnt ret til at holde 5 ugers ferie pr. ferieår fra den 1. maj til den 30. april. Ferieloven Alle medarbejdere har ret til 5 ugers ferie pr. ferieår. Et ferieår løber fra den 1. maj til den 30. april året efter. Medarbejderen har dog ikke nødvendigvis ret til betalt ferie. Det skal

Læs mere

Overenskomsten 2004-2007. mellem. Skrædderlauget i Kjøbenhavn. Specialarbejderforbundet i Danmark

Overenskomsten 2004-2007. mellem. Skrædderlauget i Kjøbenhavn. Specialarbejderforbundet i Danmark Overenskomsten 2004-2007 mellem Skrædderlauget i Kjøbenhavn og Specialarbejderforbundet i Danmark INDHOLD Indledning 5 Side 1 Ansættelsesforhold/arbejdstid stk. 1. Standardansættelsesformular stk. 2. Arbejdstid

Læs mere

Ansættelseskontrakt for handicaphjælper

Ansættelseskontrakt for handicaphjælper Ansættelseskontrakt for handicaphjælper Standardkontrakten er udarbejdet af KL og FOA - Fag og Arbejde Arbejdsgivers navn, adresse og evt. CVR-nummer (Skal udfyldes) Arbejdstagers navn, adresse og cpr.nr.

Læs mere

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017 KORT UDDRAG AF L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/3-2014 til 1/3-2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og HK HANDEL BEMÆRK! Er kun gældende, hvis butikken har overenskomst med HK, eller

Læs mere

Barsel, adoption og omsorgsdage

Barsel, adoption og omsorgsdage Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage 2005 Cirkulære af 15. september 2005 Perst. nr. 048-05 PKAT nr. J.nr. 05-524-66 Indholdsfortegnelse Cirkulære Indledning...3 Bemærkninger til aftalens enkelte

Læs mere

Bager- og konditorsvende i supermarkeder m.v.

Bager- og konditorsvende i supermarkeder m.v. Landsoverenskomst Bager- og konditorsvende i supermarkeder m.v. LANDSOVERENSKOMST for bager- og konditorsvende beskæftiget i blandede forretninger (supermarkeder m.v.) 2012-2014 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER

Læs mere

Hovedaftale mellem DEMKO A/S. AC-organisationerne

Hovedaftale mellem DEMKO A/S. AC-organisationerne Hovedaftale mellem DEMKO A/S og AC-organisationerne 1 Parterne er enige i, at spørgsmål om løn- og ansættelsesvilkår søges løst gennem indgåelse af kollektiv overenskomst. Medarbejdere, som ikke er omfattet

Læs mere

2010-2012. Overenskomst mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og FOA - Fag Og Arbejde/Fagligt Fælles Forbund

2010-2012. Overenskomst mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og FOA - Fag Og Arbejde/Fagligt Fælles Forbund 2010-2012 Overenskomst mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og FOA - Fag Og Arbejde/Fagligt Fælles Forbund 1. Overenskomstens område Overenskomsten omfatter medarbejdere, herefter kaldet handicaphjælpere,

Læs mere

Alarm- og elektrikeroverenskomst

Alarm- og elektrikeroverenskomst Alarm- og elektrikeroverenskomst 2012-2014 mellem DI Overenskomst II og Dansk El-Forbund DI nr. 794656 Indhold Indledning... 5 A. Arbejdstid... 6 1. Den ugentlige arbejdstid... 6 2. Den daglige arbejdstid...

Læs mere

El-installations- overenskomsten

El-installations- overenskomsten El-installations- overenskomsten mellem Arbejdsgiverne og Dansk El-Forbund 2014-2017 Indholdsfortegnelse Præambel... 5 1 Valg af tillidsrepræsentant... 5 2 Tillidsrepræsentantens virksomhed... 7 3 Afskedigelse

Læs mere

3.4.18. Cirkulære om Overenskomst for lærere ved ergoterapeut- og fysioterapeutskolerne

3.4.18. Cirkulære om Overenskomst for lærere ved ergoterapeut- og fysioterapeutskolerne 3.4.18 1991 Cirkulære om Overenskomst for lærere ved ergoterapeut- og fysioterapeutskolerne 2 Indhold Side Overenskomstens område... 3 Ansættelse... 3 Løn... 3 Lønanciennitet... 4 Pension... 4 Lønberegning,

Læs mere

O V E R E N S K O M S T 2007-2010. mellem SAMSØ LINIEN A/S DANSK SØ-RESTAURATIONS FORENING FOR CATERINGPERSONALE

O V E R E N S K O M S T 2007-2010. mellem SAMSØ LINIEN A/S DANSK SØ-RESTAURATIONS FORENING FOR CATERINGPERSONALE O V E R E N S K O M S T 2007-2010 mellem SAMSØ LINIEN A/S OG DANSK SØ-RESTAURATIONS FORENING FOR CATERINGPERSONALE INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ANSÆTTELSE OG OPSIGELSE... 3 2 LØNNINGER... 6 3 ANDRE TILLÆG...

Læs mere

Arbejdstid følger den arbejdstid, der er gældende inden for pågældende virkeområde.

Arbejdstid følger den arbejdstid, der er gældende inden for pågældende virkeområde. 3.78.8 Ansættelsesvilkårsaftale for Butiksfunktionærer Mellem Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening og Butiksfunktionærgruppen (BF) under Danmarks Leder Organisation (DLO) 2010-2012 1 Dækningsområde

Læs mere

2005-2008. Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Politiforbundet i Danmark

2005-2008. Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Politiforbundet i Danmark 2005-2008 Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Politiforbundet i Danmark Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Politiforbundet i Danmark 1: Præambel Overenskomsten omfatter redaktionelt

Læs mere

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne 1. Hvem er omfattet af reglerne? Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne Underbilag 2.1 Reglerne omfatter lærere og børnehaveklasseledere m.fl. i folkeskolen, ved voksenspecialundervisning,

Læs mere

KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S OG AKADEMIKER- ORGANISATIONERNE

KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S OG AKADEMIKER- ORGANISATIONERNE VERENSKOMST KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S OG AKADEMIKER- ORGANISATIONERNE OVERENSKOMST 2014 2017 Indgået mellem Københavns Lufthavne A/S (CPH) og Akademikerorganisationerne DI nr. 794561 2014 2017 Københavns

Læs mere

Arbejdstidsaftale for ansatte ved lokalbanerne

Arbejdstidsaftale for ansatte ved lokalbanerne Side 1 Arbejdstidsaftale for ansatte ved lokalbanerne KL Dansk Jernbaneforbund HK/KOMMUNAL HK Trafik og Jernbane Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Afgrænsning... 3 1. Hvem er omfattet...3 Kapitel

Læs mere

Spørgsmål og svar om Tillægsforsikringen

Spørgsmål og svar om Tillægsforsikringen Spørgsmål og svar om Tillægsforsikringen Nedenfor kan du finde "Spørgsmål og Svar" på mange af de områder, hvor vi erfaringsmæssigt ved, at man kan komme i tvivl om forsikringsbetingelserne. 1 Tegning

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage FINANSMINISTERIET Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage 1999 1 Cirkulære om barsel, adoption og omsorgsdage (Til samtlige ministerier mv.) Indledning 1. Finansministeriet og centralorganisationerne

Læs mere

Cirkulære om Aftale om ferieregler for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved de frie grundskoler

Cirkulære om Aftale om ferieregler for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved de frie grundskoler Cirkulære om Aftale om ferieregler for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved de frie grundskoler 1994 1 CIRKULÆRE OM AFTALE OM FERIEREGLER FOR LEDERE, LÆRERE OG BØRNE- HAVEKLASSELEDERE VED DE FRIE

Læs mere