SILKEBORG KULTURHISTORISKE MUSEUM

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SILKEBORG KULTURHISTORISKE MUSEUM"

Transkript

1 29. december 2011 Indkomne indsigelser i forbindelse med offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr for et område til boligformål ved Langdalsvænget i Sejs/Svejbæk Indkomne bemærkninger: Side Offentlige myndigheder, repræsentative råd, foreninger ol. 1. Silkeborg Kulturhistoriske Museum 2 2. Danmarks Naturfredningsforening for Silkeborg 3 3. Miljøministeriet, Naturstyrelsen 5 4. Sejs-Svejbæk Lokalråd 7 5. Bevaringsforeningen for Silkeborg Kommune 9 6. EnergiMidt A/S 10 Private henvendelser 7. Sten Christensen Maja og Carsten Busch Højmark Hans Farø Clausen Ole Carstensen m.fl Troels Kjærskov og Birgitte Torp Aarstiderne Arkitekter Kirsten Hedegaard Nielsen Charlotte Laursen Rommers Michael Aaldering Jørn Stensbjerg Vivi og Peter Bøgedal Rasmussen Grete Bus Allan og Lene Winther Jensen Dorthe B. K. Jepsen og Jacob Brønd Peter og Metha Kildegaard Anders Nielsen og Tina Jensen Stine og Franz Schütt Johnny H. Larsen Henriette og Frank Hyrsting Karen og Henrik Spangsberg Kristensen Jan Lund Kristensen 95 Henrik H. K. Jensen Direkte tlf.: Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1-3, 8600 Silkeborg Sagsnr.:10/48888 Søvej Silkeborg Tlf.:

2 SILKEBORG KULTURHISTORISKE MUSEUM Teknik- og Miljøafdelingen 26. august 2011 Rådhuset Søvej Silkeborg Vedr. forslag til lokalplan for et område til boligformål ved Langdalsvej i Sejs/Svejbæk. I forbindelse med ovennævnte lokalplanforslag kan oplyses, at Silkeborg Museum ikke har indsigelser. Der er ikke på forhånd registreret fund eller fortidsminder indenfor selve lokalplanområdet, men langs Borre Sø syd for området er der registreret flere bopladser fra jægerstenalderen, ligesom Silkeborg Museums samlinger rummer flere oldsager, der er fundet i begyndelsen af 1900-tallet på Sejs Hede uden nærmere stedsangivelser. Desuden er der registreret talrige gravhøje både i Nordskoven, omkring Hårup og i Linå Vesterskov. På grund af de mange registrerede fund og fortidsminder i nærområderne kan det ikke udelukkes, at der ved evt. jordarbejder i forbindelse med byggemodning og andre anlægsarbejder i området kan fremkomme skjulte fortidsminder, der vil kunne kræves undersøgt i henhold til Museumslovens 27. Silkeborg Museum anbefaler derfor, at der foretages en forundersøgelse af lokalplanområdet i god tid inden anlægsstart, således at det kan afklares, om der findes forhistoriske anlægsspor, der kræver nærmere undersøgelse. En sådan prøvegravning er frivillig, men vil kunne sikre at Museumsloven ikke overtrædes. Samtidig sikrer den mod at påbegyndte anlægsarbejder skal standses, hvis der fremkommer skjulte fortidsminder, med forsinkelse og fordyrelse af byggerierne til følge. Skulle der evt. være spørgsmål, står Silkeborg Museum naturligvis til rådighed. Med venlig hilsen Knud Bjerring Jensen Museumsinspektør Silkeborg Kulturhistoriske Museum - Hovedgårdsvej 7, DK-8600 Silkeborg - Tlf: Fax: CVR nr Bank: Jyske Bank Konto nr

3 Dato: Vedr.: lokalplan Sejs/Svejbæk. DN ønsker øget natur- og miljøbeskyttelse i forbindelse med Sejs- Svejbæk udstykningerne Området markeret med rødt bør udtages af lokalplanen. Danmarks Naturfredningsforening tager det meget alvorligt, at sælger og køber af byggegrundene presser på for at reducere beskyttelsen af miljøet og naturen i forbindelse med udstykninger i Sejs- Svejbæk ved Langdalsvej. Vi advarede allerede 18. januar 2011 om salg af byggegrunde i Sejs- Svejbæk, uden at der forelå en vedtaget lokalplan. Først når en sådan lokalplan er på plads, kan DN tage endelig stilling til konsekvenserne for naturen og landskabet. Vi stiller os uforstående overfor at netop miljø tiltagne kritiseres af købere og sælger. I forlængelse af den megen debat om oversvømmelser, er det netop vigtigt at integrere løsninger, som kan holde på vandet, hvor det falder. Det kan grønne tage og regnvandsfaskiner være med til. De ændrede klimatiske forhold kræver helt andre skrappe krav til natur og miljøhensyn end hidtil. Silkeborg kommunen er nødt til at erkende, at hver gang der bebygges et naturområde, vil presset på ådalene stige med oversvømmelser til følge. Yderligere bør kommunen gøre sig det klart, at for hver hektar skov der ryddes til fordel for boliger ophører den årlige bindning på mellem 12 og 18 tons Co2 pr hektar. En hektar opvokset skov holder på mellem 200 og 400 tons Co2 og da der ikke etableres ny skov forsvinder deponeringen på det pågældende areal til fordel for boliger. Der er altså mange gode grunde til at sikre eksisterende naturområder, frem for at bebygge dem, såfremt kommunen ønske at reducere Co2 udslippet.

4 Vigtigt natur- og landskabsområde Som vi gjorde opmærksom på 18 januar, ligger byggeri ikke lige for i Sejs- Svejbæk området, grundet de landskabelige, naturmæssige og rekreative værdier. Området er et potentielt levested for mange truede og sjældne arter, og så længe der ikke foreligger overbevisende konsekvensvurderinger for disse og klare beskrivelser af naturhensynet må vi tage kraftigt forbehold for planerne. Vi finder at bebyggelsesgraden er langt større end det, området kan holde til. Vi forholder os specielt kritisk til boligområderne nord for campingpladsen mellem Langdalsvej og Bordalsvej. Bebyggelses rykker ind i et gammelt og let kuperet skovområde som udgør en del af skrænternes fod. Området rummer en god biodiversitet og udgør derfor et væsentligt leversted for dyr og planter. Vi henstiller til at den del af lokalplan område 36- B- 20, som vi har markeret udlægges til rekreativt område, eller helt udtages af lokalplanen. En bebyggelse af det markerede område skader oplevelsen af smeltevandsterrasser og overgangen til de stejle skråninger. Vi finder at kommunes planer i væsentlig grad har overskredet de landskabelige og naturmæssige hensyn og DN Silkeborg forbeholder sig ret til at indgive en klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Foreningen afventer den endelige lokalplan om hvorvidt natur- og miljøhensyn styrkes. Danmarks Naturfredningsforening for Silkeborg For yderligere oplysninger: Peder Størup Tlf

5 Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Sendt pr. mail til: Aarhus fysisk planlægning og VVM J.nr. NST Ref. ejtje Den 30. august 2011 Forslag til lokalplan nr for et område til boligformål ved Langdalsvænget Sejs/Svejbæk Silkeborg Kommune har fremlagt forslag til lokalplan nr for et område til boligformål ved Langdalsvænget i offentlig høring frem til den 1. september Planforslagene muliggør opførelse af 32 boliger ved Sejs/Svejbæk i et område omfattet af allerede gældende kommuneplanrammer. Planforslagene er efter Naturstyrelsen Aarhus vurdering ikke i strid med overordnede statslige interesser eller med de særlige hensyn, Miljøministeriet varetager, jf. planlovens 29. Planforslagene giver derfor ikke anledning til bemærkninger. Skovbyggelinje Kommunen har ved brev af 26. august 2011 fremsendt ansøgning om at ophæve naturbeskyttelseslovens skovbyggelinje indenfor lokalplanområdet, jf. naturbeskyttelseslovens 69, stk. 1. Naturstyrelsen Aarhus er på baggrund af kommunens beskrivelse af de landskabelige og biologiske forhold og den plandisponering, der er resultatet af vurderingen, indstillet på at reducere byggelinjen som beskrevet i ansøgningen og vist på planforslagets kortbilag 1 og 2. Vi gør opmærksom på, at ophævelsen alene vil komme til at gælde for lokalplan nr , hvilket betyder, at byggelinjen træder i kraft igen, hvis lokalplanen ophæves eller ændres. Naturstyrelsen Aarhus træffer endelig afgørelse om ophævelse af byggelinjen, når vi har modtaget den endeligt vedtagne lokalplan vedlagt en konkret ansøgning om ophævelse. Kommunen bedes venligst henvise til ovennævnte journalnummer. Naturstyrelsen Lyseng Allé Højbjerg Tlf Fax CVR EAN

6 Med venlig hilsen Ejler Toft Jensen Arkitekt 2

7 Den 30. august 2011 Plan-, Miljø- og Klimaudvalget v/teknik- og Miljøafdelingen Rådhuset 8600 Silkeborg Høringssvar til Lokalplan for et område til boligformål ved Langdalsvænget Sejs-Svejbæk Lokalråd har på lokalrådsmøde den 24. august 2011, i umiddelbart forlængelse af borgermøde bl.a. om lokalplanen, drøftet lokalplanforslaget. Vi har følgende bemærkninger til dele af lokalplanen: 3. Områdets anvendelse Vi er tilfredse med områdets opdeling i lidt mindre grunde og større fællesarealer. Det vil, med henvisning til tidligere høringssvar, være helt i lokalrådets ånd, hvis grundejeren ønsker at udstykke færre, lidt større grunde. 7. Bebyggelsens ydre fremtræden Kravene om levende grønne tage, mørke udvendige bygningssider og ikke for store vinduespartier er væsentlige, da området ellers vil være meget synligt fra højtliggende punkter. Kravene skal ses som en mulighed og kilde til indsamling af de gode erfaringer, til gavn for hele Svejbæk Nord på sigt. Det er krav med et godt udgangspunkt i det æstetiske og en forudsætning for en lokalplan i et område, der er udpeget som landskabeligt interesseområde. 8. Ubebyggede arealer og beplantning Princippet om hedearealer og varierede landskabsformer er god for målgrupper i alle aldre. Til gengæld er det ikke børnevenligt med tjørnehæk som fælles hækbeplantning. Vi foreslår, at man giver hver boligklynge mulighed for i enighed at vælge et levende hegn med naturpræg (ikke klippede hække), gerne arter, der passer til heden. Herved får vi en mild variation inden for samme tema. Afledning af regnvand i overjordiske vandbassiner er en god idé, som vil komme alle til gavn i regnfulde perioder eller kraftigt tø-vejr. Børn har godt af at kende og respektere naturen. Generelt Denne lokalplan er lidt speciel, da et antal familier har købt en grund i december 2010, inden lokalplanen blev endeligt udarbejdet. Vi vil som lokalråd rose Silkeborg Kommune for en fin og rettidig behandling af grundejer (og købere), som fik direkte besked om betænkelighederne ved at købe byggegrunde inden en vedtaget lokalplan allerede den 20. december Sejs- Svejbæk Lokalråd modtog kopi af korrespondancen og har i øvrigt været orienteret og inddraget af vores byansvarlige Henrik H.K. Jensen undervejs i processen. Side 1 af 2

8 På borgermødet var det generelle indtryk en positiv holdning blandt borgerne over lokalplanens opfølgning på strukturplan-forslaget, dog undtaget de borgere, som har købt en grund i området. Vi har som medmennesker og lokalråd selvfølgelig en grundlæggende sympati overfor det dilemma, som grundkøberne står i, men vi finder, at de overordnede, fine mål med lokalplanen er mere væsentlige end grundkøbernes privatøkonomi og andre forbehold. Vi håber, at grundkøberne vil finde alle de positive elementer i lokalplanen og påskønne den helt unikke boligklynge, i samspil med naturen i Sejs-Svejbæk, som bliver resultatet af dette fine planarbejde. Med venlig hilsen Helle Præsius Busk Formand for Sejs-Svejbæk Lokalråd Mail: Side 2 af 2

9 Til Silkeborg Byråd Rådhuset Søvej Silkeborg 31. august 2011 Høringssvar til Lokalplan nr og Strukturplan Sejs/Svejbæk N På bestyrelsesmødet den 25. august gennemgik de tilstedeværende lokalplanen og strukturplanen. Der var generel tilfredshed med, at der bliver taget hensyn til den bevaringsværdige natur, bl.a. ved at forbyde glaserede tage, men der blev ytret ønske om, at der burde være mulighed for anvendelse af solenergi, når der i planerne bliver satset på bæredygtighed. Med Venlig hilsen På bestyrelsens vegne Else Marie Lindblom Formand for Bevaringsforeningen For Silkeborg Kommune Grauballe Gudenåvej 16 st Silkeborg Else Marie Lindblom formand Grauballe Gudenåvej 16 st Silkeborg Tlf: Vagn Brostrup Jensen næstformand Teglværksvej Gjern Tlf: Jytte Thorndahl kasserer Johannes Jensensvej 19, Toustrup 8641 Sorring Tlf: Poul Færk Magnussen sekretær Drewsensvej 70, Silkeborg Tlf: Hans P. Bertelsen best.medlem Edv. Egebergsvej 1, Svejbæk 8600 Silkeborg Tlf:

10 Silkeborg Kommune Mail: Dato: Vor ref.: Projektnr.: Inst.nr.: Direkte tlf.: Lokalplanforslag nr Langdalsvænget, Silkeborg Fra PlansystemDK har EnergiMidt modtaget oplysning om ovenstående lokalplanforslag. Der gøres opmærksom på at EnergiMidt har elanlæg og/eller fiberbredbåndsrør i området. Såfremt der skal udføres flytning/omlægning af elanlægget og eller fiberbredbåndsrørene, skal udstykkeren afholde de dermed forbundne omkostninger ved en eventuel byggemodning. Der medsendes tegninger af anlæg i området. Med venlig hilsen EnergiMidt A/S Winnie S. Levisen Hovedkontor: Skive afd.: Herning afd.: EnergiMidt A/S Brårupvej 50 Industrivej Nord 9B Tietgensvej Skive 7400 Herning 8600 Silkeborg Tlf Tlf Tlf CVR-nr Fax Fax Fax

11 Borgdalsvej Langdalsvej Kildevej Borgdalsvej Tyttebærvej 122C 122A Julsøvej Julsøvej Sejs Søvej Langdalsvænget Kildetoften BEMÆRK! På planerne vises 60kV, 10kV, 0,4kV, belysning samt FBB, hvor EnergiMidt har oplysningspligt. - Planerne viser udelukkende tracè med kabler og rør. Skal du krydse eller frigrave EnergiMidt`s kabler, kontaktes Dokumentation på for yderligere oplysning om antal kabler i tracè. - EL-stikledninger: 30 Er skematiske og viser kun tilslutningssted. - FBB-stikledninger: Hvor der er kundetilslutning vil der forefindes FBB-stik på grunden. - Kabler og FBB kan ligge i variende dybder FRA 0,4m. EnergiMidt 26 Tietgensvej 2-4, 8600 Silkeborg, Tlf , Fax Kabelplan Lokalplanforslag Langdalsvænget, Silkeborg 22 Målforhold: 1:2.000 Tegner: Tegningen er udplottet d.: wsl Tegningen er gældende 3 uger efter udplotning

12 Signaturforklaring til EnergiMidt Ledningsplaner Bemærk! Tegningen er ikke målfast og viser kun anlæg i det forespurgte område. Komponenter %1g # 10/0.4 60/10 kv station kv station Vindmølle Kraftværk \ FBB Bygværk nd 0,4 kv Skab D Gadelys Skab! 60 kv Mast! 10 kv Mast! 0,4 kv Mast! Gadelys Mast! FBB Brønd! 10 kv Samlebrønd! 0,4 kv Samlebrønd! Gadelys Samlebrønd a ) h 10 kv Markeringstander FBB kundetilslutning Trace B B FBB trace 60 kv kabler 10 kv kabler Signalkabel 0,4 kv kabel Stikledning Gadelys Kabel Døde kabler 0,4 kv Kabelsløjfe Gadelys Kabelsløjfe 60 kv luftledning 10 kv Luftledning 0,4 kv Luftledning Gadelys Luftledning Underføringsrør Styret underboring: Kontakt dokumentation for evt. borer rapport eller plan med nedstik. Øvrige Forsyningsgrænse Se Henvisning Projektflade: Kontakt projektleder for status på projekt.

13 Henrik Hald Kloppenborg Jensen (40082) Fra: Benthe Karen Hestbech (12267) Sendt: 20. juli :41 Til: Anne Grethe Riisgaard (30838) Emne: FW: Lokalplanforslag Svejbæk From: Ina Klein Madsen (00409) on behalf of Sent: Wednesday, July 20, :41:07 AM To: Benthe Karen Hestbech (12267) Subject: VS: Lokalplanforslag Svejbæk Auto forwarded by a Rule Med venlig hilsen Ina Madsen Informatik Tlf Oprindelig meddelelse----- Fra: Sten Christensen Sendt: 19. juli :57 Til: Emne: Lokalplanforslag Svejbæk ADVOKAT STEN CHRISTENSEN Møderet for landsret og højesteret Kildevej 15, DK Silkeborg Tel. (+45) Silkeborg, d. Teknisk Udvalg, Silkeborg Kommune. Som borger i Svejbæk i mere end 30 år føler jeg trang til at knytte et par kommentarer til det nu fremlagte lokalplanforslag: 1

14 1. Kravet om grønne tage og åbne regnvansbassiner: Som udgangspunkt er kravet sådan set sympatisk, men jeg vil alligevel opfordre udvalget til kraftigt at genoverveje hensigtsmæssighed, økonomi og behov. Grønne tage vil være dyre at etablere og vedligeholde. Jeg har ladet mig fortælle, at man skal regne med en vægt på 400 kg pr. m2 tagflade, hviklet vil øge krav til fundament og dimensionering af byggeriet, og ønsket om ad den vej at begrænse afstrøming af regnvand er der intet behov for i det pågældende område. Udgravningen i forbindelse med bygeriet på Langdalssvænget viste, at undergrunden i stor dybde er rent smeltevandssand, som vil kunne opsuge store mængder vand via almndelige faskiner, og jeg mener derfor at kravet om grønne tage bør erstattes af et krav om at regnvand skal nedsives på egen grund. Åbne regnvandsbassiner, som man lægger op til vil udgøre en fare for småbørn, når de undtagelsvist måtte være vandfyldte, hvis ikke de hegnes ind med skæmmende hegn og dermed ikke yder det bidrag til miljøet, som er tiltænkt.efter min mening er der tale om en dyr investering, som ikke giver noget afkast, og som derfor ikke bør pålægges de kommende beboere i områdetkræves. 2. Forbuddet mod solfangere: Er det ikke i strid med Silkeborgs profil som grøn kommune at forbyde udnyttelse af grøn solenergi via solfangere og solceller, som netop i disse år er inde i en rivende teknisk og økonomisk udvikling, som også kan komme det loklale erhvevsliv til gode. 3. Kravet om fællesantenneanlæg: TDC har allerede etableret mulighed for kabeltv i området og EnergiMidt har nedlagt fibernet i området. Efter min mening bør kravet omformuleres alene som et forbud mod individuelle udvendige antenner, herunder parabolantenner. Jeg kan i øvrigt tilføje, at modtageforholdene for individuelle antenner i området er dårlige. Både Hadsten senderen og lokal senderen i Lysbro går meget dårligt igennem. 4. Kravet om at friarealer anlægges og vedligeholdes som lynghede: Jeg er ikke gartner, men hvordan anlægger man en lynghede? Skal man købe lyngplanter i en planteskole, bliver det uhyggeligt kostbart, og skal man vente på, at lyngen spirer af sig selv, kommer der alt muligt ukrudt sammen med lyngen, som med dette kvælstofindhold, der er i atmosfæren fra svinefarmene, er i fuld gang med at tabe kampen mod græsset heri området, hvor arelaerne med lyng er kraftigt reduceret i den tid jeg har boet i Svejbæk. Også en plante som Tjærenellike, der kræver et surt miljø, og som tidligere gjorde store arealer i Svejbæk lilla om foråret, er stort set forsvundet af samme grund. Det vil derfor blive forbundet med meget store praktiske problemer at etablere og vedligeholde en lyngbevoksning, hvor smukt det i øvrigt ville være. Så vidt jeg har forstået er den bedste måde at vedligholde en lynghede på, med års mellemrum at afbrænde lyngen. Hvordan gør man det i et beboelsskvarter? Med venlig hilsen Sten Christensen, Advokat (H) JEG gør opmærksom på, at denne kan indeholde fortrolig information. Hvis du ved en fejltagelse har modtaget en, beder JEG dig venligst informere MIG herom og samtidig slette en uden at videresende eller kopiere den. Træffes kun efter forudgående aftale CVR: Bank: Nordea Internet: <http://www.advokatstenchristensen.dk/> 2

15 Bemærkning fra borger angående: Forslag til strukturplan for Sejs/Svejbæk Nord og lokalplan for et boligområde ved Langdalsvej Dette er bemærkninger fra en familie, som påtænker at købe grund og bygge hus på ovennævnte udstykning. Der er tale om et dejligt og naturskønt område, som det er i både kommunens, lokalsamfundets og de nye tilflytteres interesse at bevare og beskytte. Dette er således også meget klart kommet til udtryk i både strukturplan og lokalplan, bl.a. i form af til tider meget snævre rammer for nyopførte huse. Vi har nogle forslag og kommentarer til lokalplanen, som vi finder, vil give en forbedret og rimelig lokalplan. Det er en god ide at sikre, at bebyggelsen får et afdæmpet og diskret udseende men med lokalplanens krav har vi udsigt til 32 mørke huse med grønne tage det kommer til at give et ensformigt og dystert indtryk. For en familie, som vil bygge i området, er det største problem kravet om levende grønne tage. Dels er det ærgerligt ikke at have en valgmulighed (kunne man ikke sikre det ensartede og afdæmpede indtryk ved at have muligheden for et mørkt ikke reflekterende tag?). Desuden er det betydeligt dyrere at anlægge et levende tag vores byggefirma siger, at m 2 prisen bliver 1000 kr. højere. Det er i forvejen et dyrt område at købe grund i, og en ekstraregning på en kvart million vil bringe området uden for de fleste almindelige lønmodtagerfamiliers rækkevidde. Grønne tage er en spændende ide, som især er en god løsning i byområder til aflastning af kloaksystemer. På denne udstykning er det imidlertid tilsyneladende den kosmetiske effekt, der er argumentet, det et voldsomt krav at stille, og det ville være mere rimeligt at stille det krav til et kommunalt byggeri, eller i det mindste en kommunal udstykning. Er det nødvendigt, at kræve de meget mørke mure? Mursten kan fås i naturfarver eller såkaldte jordfarver, så man kan have en grad af variation og valgfrihed, mens der stadig sikres en integration i den omgivende natur. Altså ikke hvide mure. Kravet om, at kun 15 % af tagarealet må dækkes af andet end planter sætter alvorlige hindringer for at opføre et lavenergihus, idet man ikke vil kunne opsætte tilstrækkelig solvarme og solceller. Var det ikke en ide at lade en fx 15 % begrænsning alene omfatte tagvinduer/glas? Vores forventninger og håb om at kunne bygge og flytte til Sejs Svejbæk har med lokalplanen taget et kraftigt dyk. Vi mener, at man i høj grad kan leve op til de gode målsætninger i struktur og lokalplanen om hensyn til naturen og sammenhæng mellem bebyggelse og landskab, selvom man giver en valgfrihed mellem fx grønne levende tage og sorte matte tage. Med venlig hilsen Maja og Carsten Busch Højmark Smingevej 33, Resenbro Tlf: , mail:

16 Side 1 af 2 Henrik Hald Kloppenborg Jensen (40082) Fra: Benthe Karen Hestbech (12267) Sendt: 18. august :38 Til: Anne Grethe Riisgaard (30838) Emne: VS: Indsigelse mod forslag til strukturplan for Sejs/Svejbæk Nord og lokalplan for et boligområde ved Langdalsvej Venlig hilsen Benthe Hestbech Plan og Byg tlf Fra: Ina Klein Madsen (00409) På vegne af Sendt: 18. august :57 Til: Benthe Karen Hestbech (12267) Emne: VS: Indsigelse mod forslag til strukturplan for Sejs/Svejbæk Nord og lokalplan for et boligområde ved Langdalsvej Med venlig hilsen Ina Madsen Informatik Tlf Fra: Hans Farø Clausen Sendt: 17. august :15 Til: Emne: Indsigelse mod forslag til strukturplan for Sejs/Svejbæk Nord og lokalplan for et boligområde ved Langdalsvej Kære Teknik- og Miljøafdeling (og Byråd). Hermed fremsendes en indsigelse mod Forslag til strukturplan for Sejs/Svejbæk Nord og lokalplan for et boligområde ved Langdalsvej. Ny forbindelsesvej. Der skal i forbindelse med udbygningen etableres en ny forbindelsesvej mellem Borgdalsvej og Lynggårdsvej. Kildevej tilsluttes tillige den nye forbindelsesvej. Jeg mangler i strukturplanen en overordnet tidsplan og rækkefølge for udbygningen af hele området. Især er tidsplanen for anlæggelsen af forbindelses og tilkørselsvejen mellem Borgdalsvej og Kildetoften og Lynggårdsvej interessant, idet denne vej jo er en forudsætning for at områderne kan udstykkes efter de udarbejdede lokalplaner. Omfartsvejen har jo været optaget (og prissat) i

17 Side 2 af 2 kommunens Trafikplan. Kan man tolke sikkerhedsudbygningen af overkørslerne ved Kildevej og Lynggårdsvej med dobbeltbomme derhen, at Banestyrelsens ønske om helt at lukke de to overkørsler til Julsøvej indtil videre er udskudt/opgivet. Udbygningen af området kan tage mange år, og skiftende tiders mode indenfor byggeriet og søgning mod forskellige boligtyper taler for at sikre rummelighed i disse valg. Jeg savner bestemmelser om i hvilken takt og rækkefølge, der kan udarbejdes lokalplaner for byggemodning og udstykninger på de enkelte planområder, f.eks. om, at et lokalplansområde færdiggøres ad gangen. Når/hvis der ikke findes sådanne bestemmelser for iværksættelse af områdernes lokalplaner, kan man risikere at der udarbejdes flere lokalplaner samtidig med tilhørende udstykninger, byggemodning m.m. og med tilhørende vejanlæg efterhånden som grundene ønskes solgt, hvorefter de ikke bebyggede arealer, veje m.m. kan risikere at komme til at henligge som byggeplads og i byggerod på ubegrænset tid og uden at blive færdiggjort med veje og stier samt belysning og i den grad skæmme naturen indtil området er færdigudbygget i rigtig lang tid. Det er synd at hver eneste klynge i lokalplan skal indhegnes/gemmes bag en tjørnehæk, som kun indeholder en minimumshøjde på 1,2 meter og uden der er angivet en maximumshøjde. Det er interessant med de grønne tage og placeringen af bebyggelse i 2 etager længst oppe mod Langdalsvej og skoven. Udbygningen og rummeligheden lægger desværre ingen begrænsninger i de frie udfoldelser i bygherrernes initiativer. Man kan frygte, at individuelle dispentationer fra lokalplanens bestemmelser (f.eks. tagbelægning og facader) vil blive helt almindeligt ved indsendelse og godkendelse af byggeprojekter, som derfor ikke medfører en udarbejdelse af ændrede lokalplaner med tilhørende høringsperiode. Med venlig hilsen Hans Farø Clausen Langdalsvænget 13, Sejs Svejbæk Nord 8600 Silkeborg

18 19. august 2011 Til Cc.: Emne: Silkeborg Kommune, Teknik- og Miljøafdelingen. Grundejerforeningen Langdalsvænget. Indsigelse/forslag vedr. Forslag til Lokalplan i Sejs/Svejbæk. Ref.: a. Silkeborg Kommune skr. af 5. juli Lokalplan , af 27. juni b. Lokalplan af februar Langdalsvænget. 1. Silkeborg Kommune (SK) har ved ref. a. orienteret om planerne for udbygning af området nord for Langdalsvænget med bl.a. henvisning til ref. b. Heraf fremgår, at et delområde, som jf. ref. b. har været planlagt anvendt til forbindelsesvej for Kildetoften, nu skal overføres til Lokalplan Det fremgår ligeledes at dette vejprojekt ikke gennemføres, idet der etableret en anden forbindelsesvej nord for planområde Med baggrund i ovenstående skal berørte lodsejere herved foreslå, at det nævnte delområde bibeholdes til Langdalsvænget som fællesområde. Hvilket det også er udlagt som i dag. Der vil fortsat være mulighed for anlæggelse af cykelog gangsti, se pkt Af bl.a. kortbilag 2 til ref. a. fremgår, at der ønskes anlagt en cykel- og gangsti der har forbindelse til den eksisterende Kildestien stien langs jernbanen - i delområdet der tidligere var tænkt anvendt til forbindelsesvej. Til dette skal følgende ændringsforslag anføres såfremt det under pkt. 2 foreslåede ikke kan lade sig gøre: Der eksisterer allerede et trace (gammel markvej eller lign.) på ca. 5 m bredde gående mod nord i naturlig forlængelse af Kildestien, hvorfor dette trace foreslås anvendt til cykel- og gangsti. Alternativt anmodes om, at en cykel- og gangsti anlægges fra øst ( markvejen ) mod vest således at mest muligt af den eksisterende beplantning ind mod Langdalsvænget bevares. Med venlig hilsen H. & K. Pedersen Langdalsvænget 35 V. Skibsted & T. Maretti Langdalsvænget 37 M. & M. Svendsen Langdalsvænget 39 O. & L. Carstensen Langdalsvænget 58

19 Dato: 18. august, 2011 Til alle Byrådspolitikere i Silkeborg INDSIGELSE VEDR. LOKALPLAN , VEDTAGET PÅ BYRÅDSMØDET D. 21 JUNI, 2011 Vi er én af de ca. 13 familier, som havde håbet at kunne bygge drømmehuset i Sejs/Svejbæk, hvor vi i forvejen bor i et lille rækkehus. Vi har 2 børn på Sejs Skole, og har begge fuldtidsstillinger i 2 helt almindelige jobs. Vi er glade for at bo i Sejs/Svejbæk, og ønsker at blive boende i byen, da begge vores børn er faldet godt til i skolen.. Drømmen om at bygge et større hus, og få større have blev en realitet, da Kommuneplanen blev vedtaget, og granplantagen lige ved siden af Langdalsvænget, hvor vi bor nu, blev fældet for at blive udstykket til parcelgrunde. Da det i flere år har været tæt på umuligt at købe en byggegrund i Sejs/Svejbæk, som ikke kostede det hvide ud af øjnene, slog vi selvfølgelig straks til, da muligheden forelå i december 2010; vel vidende at den endelige lokalplan ikke var udarbejdet og godkendt. Men ved forespørgsel, både hos Carl Strunge som udstykker jorden, og Silkeborg Kommunes Plan, Miljø og klimaudvalg, har vi ikke fået anden indikation, end at lokalplanen ikke ville være væsentligt anderledes, end den eksisterende lokalplan for nabokvarteret Langdalsvænget og for andre lokalplaner i Silkeborg og omegn. VEDR. BYGGEHØJDE OG REDUCERING AF GRUNDSTØRRELSE. Vi var mange, der var chokerede over at læse den meget restriktive lokalplan , som er foreslået for området. Vi har med bekymring lagt mærke til, at flere af grundene er reduceret markant i størrelse; den mindste er kun 600 m., og dermed meget mindre end de grunde, som Silkeborg Kommune selv udstykker. Det er endda mindre end nogle af rækkehusgrundene i det tilstødende kvarter på Langdalsvænget! Det har i vores øjne gjort området særdeles uattraktivt, da vi jo netop som børnefamilie ønsker mere plads og muligheden for at bygge vores drømmehus. Desuden kan vi ikke forstå, at man i en del af området, skal bygges op i en højde på mellem. 5,5 og 7,5m., hvilket udelukker et almindeligt 1-planshus, som er vores ønske. Vi foreslår at byggegrundene gøres større og dermed mere attraktive og anvendelige for køberne, og at det desuden bliver valgfrit om man vil bygge i 1 eller 2 plan i område II på lokalplanen. VEDR. BYGGELINJER. I lokalplanen er byggelinjen mange steder 5 m. fra skel, hvilket gør placeringen af et hus på flere af grundene meget vanskeligt, især da grundene i forvejen er meget små. Vi foreslår at byggelinjen ud til fordelingsvejen bliver maks. 2,5 m. fra skel, idet det i forvejen er vanskeligt at placere et normalt størrelse hus på de små grunde. I det tilstødende kvarter på Langdalsvænget er flere huse placeret næsten helt ud til fordelingsvejen!!

20 MHT. VINDUESPARTIER Vores drøm var at bygge et passivhus, dvs. et hus som er bygget efter principper som muliggør en meget lav udgift til opvarmning af huset, og dermed et klimavenligt hus med meget lavt CO2 forbrug. Et passivhus opvarmes næsten udelukkende via solen, og bl.a. derfor skal et passivhus have store vinduespartier mod syd og vest, og stort set ingen vinduer mod nord. Idet det i lokalplanen foreslåes, at vinduespartier maksimalt må udgøre 50% af den enkelte bygningsside, udelukker lokalplanen, at der kan bygges klimavenlige passivhuse. Vi er uforstående overfor, at Silkeborg Kommune foreslår en lokalplan, som gør det yderst vanskeligt at bygge miljøvenlige passivhuse?! Vi foreslår, at lokalplanen ændres mht. hvor meget vinduespartier må udgøre på en bygningsside, og dermed imødekomme mulighederne for at bygge miljøvenlige passivhuse. VEDR. LEVENDE GRØNNE TAGE Det nævnes i strukturplanen, at området har stor synlighed i landskabet, hvorfor man ønsker at bebyggelsen skal fremstå diskret. Et argument er bl.a. at området kan ses fra både Sindbjerg og Stoubjerg, såvel som fra Himmelbjerget. Derfor har vi taget turen til de nævnte steder, og kan tilføje, at vi fra Himmelbjerget ikke kan se området, selv ikke med telelinse på kameraet, men derimod kan man jo se rigtig mange andre byer, såsom Ry, Laven, osv. hvor synligheden af huse er høj. Fra Sindbjerg og Stoubjerg er området indeholdt i denne lokalplan heller ikke synligt pga. høje træer, som afgrænser området mod campingpladsen; derimod ses Sejs-Svejbæk hvide kirke tydeligt, og de nye hvide 2-etagers huse, som er under byggeri i Svejbæk på Georg Krügersvej, er endda meget synlige i landskabsbilledet. Den røde trekant viser lokalplanens omrids.

Ring SøPark l. Forslag til Lokalplan 3-2009, Brædstrup by Forslag til Kommuneplantillæg 2-2009 TEKNIK OG MILJØ

Ring SøPark l. Forslag til Lokalplan 3-2009, Brædstrup by Forslag til Kommuneplantillæg 2-2009 TEKNIK OG MILJØ Ring SøPark l Forslag til Lokalplan 3-2009, Brædstrup by Forslag til Kommuneplantillæg 2-2009 TEKNIK OG MILJØ 2 LOKALPLAN 3-2009 Offentliggørelse For at give borgerne i Horsens Kommune lejlighed til at

Læs mere

1:25000. JAMMERBUGT KOMMUNE Dagsordenkort. Kystvejen 19, 9490 Pandrup 06-10-2010

1:25000. JAMMERBUGT KOMMUNE Dagsordenkort. Kystvejen 19, 9490 Pandrup 06-10-2010 Kort og data er kun vejledende og kan ikke bruges som dokumentation. Matrikelkort og Topografisk Kortværk Kort & Matrikelstyrelsen, Ortofotos BlomInfo, COWI & Jammerbugt Kommune. JAMMERBUGT KOMMUNE Dagsordenkort

Læs mere

Indsieelsetil lokalpianforslae 146 ogtiltaegtil Helhedsplan 2009-2020. H0rsholm Kirkes menighedsrad (idet f0lgende kaldet HKM) kommer hermed med

Indsieelsetil lokalpianforslae 146 ogtiltaegtil Helhedsplan 2009-2020. H0rsholm Kirkes menighedsrad (idet f0lgende kaldet HKM) kommer hermed med i8zr4wv - scanning - 02-09-2013-10:04-5EF6ARCODE: QUI 72 * X H0rsholm Kirke Menlghedsradet Indsieelsetil lokalpianforslae 146 ogtiltaegtil Helhedsplan 2009-2020 H0rsholm Kirkes menighedsrad (idet f0lgende

Læs mere

Grundejerforeningen Ørnbjerg Notat

Grundejerforeningen Ørnbjerg Notat Grundejerforeningen Ørnbjerg Notat Vedr.: Notat til deklarationsudvalgets delrapport af 11. april 2010, inkl. bilag med indkomne forslag fra medlemmer. Dato: 11. april 2010. Deklarationsudvalget: - Søren

Læs mere

Lokalplan nr. 1041 FORSLAG. Klokkelyngen i Aars Ved Gislumvej og Stenildvadvej, Aars

Lokalplan nr. 1041 FORSLAG. Klokkelyngen i Aars Ved Gislumvej og Stenildvadvej, Aars Lokalplan nr. 1041 Klokkelyngen i Aars Ved Gislumvej og Stenildvadvej, Aars April 2015 5 5 5 5 5 5 6 7 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning Lokalplanens område Eksisterende forhold Lokalplanområdets

Læs mere

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 3. november 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 3. november 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 3. november 2010 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden...1 2. TM - Til orientering...2 3. TM - Forslag til regulering af Elverdams

Læs mere

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang 2014 Juni Nr. 2 41. årgang Vellerup Sommerby s/s Skjelskør Det gamle dampskib blev første gang søsat 5.december 1914 og har siden 1994 haft fast station i Frederikssund, hvorfra der hver sommer sejles

Læs mere

Udnyttelsen af villagrunde!

Udnyttelsen af villagrunde! ællesforeningen af Grundejerforeninger i København 29 Maj - juni 2014 Udnyttelsen af villagrunde! Rockerborgen i Vanløse Henvendelse til retsudvalget Repræsentantskabsmødet 2014 Medlemsmøder Regnvandsmødet

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 14/8048 Videre proces for brandingstrategi...2. 3. 15/2183 Temadialog - strategiske input til Udvikling Assens...

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 14/8048 Videre proces for brandingstrategi...2. 3. 15/2183 Temadialog - strategiske input til Udvikling Assens... Referat Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Tid Mandag den 2. marts 2015 - kl. 14:00 Sted Mødelokale 1 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...2 2. 14/8048 Videre proces for

Læs mere

LOKALPLAN NR. 707 SOMMERHUSOMRÅDET BOLILMARK SKÆRBÆK KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 707 SOMMERHUSOMRÅDET BOLILMARK SKÆRBÆK KOMMUNE LOKALPLAN NR. 707 SOMMERHUSOMRÅDET BOLILMARK SKÆRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING SEPTEMBER 2003 VEJLEDNING Hvad er en lokalplan? En lokalplan fastsætter bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger,

Læs mere

Forslag til Lokalplan 210-B

Forslag til Lokalplan 210-B Forslag til Lokalplan 210-B Lindøboligerne i Munkebo,lejlighederne på Rosendalen, Solbakken og Nyhøjen, samt ejendommen på Rosendalen 215 December 2009 Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde

Læs mere

i n d l e d n i n g 1 v e d t a g e l s e s p å t e g n i n g 11

i n d l e d n i n g 1 v e d t a g e l s e s p å t e g n i n g 11 i n d h o l d l o k a l p l a n n r. 73 a i n d l e d n i n g 1 l o k a l p l a n b e s t e m m e l s e r 1. Formål 3 2. Områdets afgrænsning og zoneforhold 3 3. Områdets anvendelse 4 4. Udstykning 4 5.

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 285a

Forslag til Lokalplan nr. 285a Forslag til Lokalplan nr. 285a For et område til 4 vindmøller ved Faster-Astrup Planforslaget offentliggøres sammen med forslag til Tillæg nr. 57a til Kommuneplan 2009-2021 for Ringkøbing-Skjern Kommune.

Læs mere

Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425. Forslag LOKALPLAN NR. 5025

Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425. Forslag LOKALPLAN NR. 5025 Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425 ODDER Forslag KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5025 For et område til boligformål ved Spøttrup Strandvej i Hov 10.3.2008 Dette hæfter er et forslag til lokalplan for et område til

Læs mere

Lokalplan 2012 07, Sommerhusområde ved Horne Sommerland

Lokalplan 2012 07, Sommerhusområde ved Horne Sommerland Lokalplan 2012 07, Sommerhusområde ved Horne Sommerland Indsiger nr. Navn Side 1 Henrik Uhd Markussen 1 2 Bent Sørensen 2 3 Ole Olsen 3 4 Poul Erik Christensen 5 5 Aase Nielsen 7 6 Gitte Madsen og Torben

Læs mere

Revision per 10 Oktober 2014.

Revision per 10 Oktober 2014. Feedback på høringer i Københavns Kommune Undersøgelse lavet af Øresundsgruppen, borgere på Østamager Kontakt: mailto:oeresundsgruppen@gmail.com for yderligere information Revision per 10 Oktober 2014.

Læs mere

31 marts 2015. Repræsentantskabsmøde 2015...side 9-14

31 marts 2015. Repræsentantskabsmøde 2015...side 9-14 Fællesforeningen af Grundejerforeninger i København... t e m e t s y s e t t a Ejendomssmkening til politkere og presse -mød op og sig din me d. 15. april torsdag 31 marts marts 2015 2015 Bestyrelsesansvar...side

Læs mere

Forslag til LOKALPLAN FOR DAMHUS HAVE, DAMHUSKROEN OG DAMHUSTORVET R ØDOVRE K OMMUNE

Forslag til LOKALPLAN FOR DAMHUS HAVE, DAMHUSKROEN OG DAMHUSTORVET R ØDOVRE K OMMUNE Forslag til LOKALPLAN FOR DAMHUS HAVE, DAMHUSKROEN OG DAMHUSTORVET 124 R ØDOVRE K OMMUNE Indholdsfortegnelse Offentliggørelse 1 Lokalplanens midlertidige retsvirkninger 2 Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanens

Læs mere

Rammeområde 110607OF: Marselisborg Gymnasium

Rammeområde 110607OF: Marselisborg Gymnasium v/anders Kau Petersen Birketinget 10 8000 Århus C Tlf.: 2635 2369 Hjemmeside: Marselis.net e-mail: anderskau@gmail.com blog: lokalplan942.blogspot.dk Aarhus Kommune 24. marts 2013 Planlægning og Byggeri

Læs mere

SKANDERBORG KOMMUNE. Lokalplan nr. 1067 - Langelinie. Lokalplan for et boligområde nord for Langelinie i Herskind. September 2013 !!!!!!

SKANDERBORG KOMMUNE. Lokalplan nr. 1067 - Langelinie. Lokalplan for et boligområde nord for Langelinie i Herskind. September 2013 !!!!!! !! SKANDERBORG KOMMUNE!!!!!!!! 0 50 100 25 Meters - Langelinie Lokalplan for et boligområde nord for Langelinie i Herskind September 2013 INDLEDNING LOKALPLAN NR. 1067 er offentlig bekendtgjort den 11.

Læs mere

til klimatilpasningsplanen

til klimatilpasningsplanen Plan- og Erhvervsudvikling Teknik og Miljø Maj 2014 til klimatilpasningsplanen offentlighedsfase 6. januar 3. marts 2014 1. Indhold 1. Indhold... 2 2. Indledning... 4 3. Resume af indkomne høringssvar...

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

Bæredygtige lokalplaner i Jammerbugt Kommune

Bæredygtige lokalplaner i Jammerbugt Kommune Bæredygtige lokalplaner i Jammerbugt Kommune Politisk og administrativt værktøj til lokalplanlægning Bæredygtige lokalplaner i Jammerbugt Kommune Generelt 2 Bæredygtige lokalplaner i Jammerbugt Kommune

Læs mere

Januar 2012 LOKALPLAN 1-1-109. Hotel og konferencefaciliteter, Midtbyen Aalborg Midtby

Januar 2012 LOKALPLAN 1-1-109. Hotel og konferencefaciliteter, Midtbyen Aalborg Midtby Januar 2012 LOKALPLAN 1-1-109 Hotel og konferencefaciliteter, Midtbyen Aalborg Midtby Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg Brygge 5, Postboks 219 9400 Nørresundby

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen Søndag den 23. marts 2014 kl. 13.00 Kedelhuset, Christiansgade, Hillerød

Referat fra generalforsamlingen Søndag den 23. marts 2014 kl. 13.00 Kedelhuset, Christiansgade, Hillerød FAVRHOLMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING Referat fra generalforsamlingen Søndag den 23. marts 2014 kl. 13.00 Kedelhuset, Christiansgade, Hillerød Hanne Meldal præsenterede bestyrelsen. 35 stemmeberettigede husstande

Læs mere

Hvad er en lokalplan?

Hvad er en lokalplan? Lokalplan Nr. 10.01 Nyt boligområde i Svinninge - området er beliggende vest for Ringstedvej og syd for Landlystvej K al und bor gv e j j Le de gå r ds ve j j Rosenvej Erantisvej Erantisvej Erantisvej

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1.153 Hotel Marienlyst, tillæg nr. 19 til Helsingør Kommuneplan 2013, og afgørelse om miljøvurdering.

Forslag til lokalplan nr. 1.153 Hotel Marienlyst, tillæg nr. 19 til Helsingør Kommuneplan 2013, og afgørelse om miljøvurdering. Byrådet Center for Kultur, Plan og Erhverv Stengade 59 3000 Helsingør Telefon 49 28 24 98 Giro 9 00 95 15 kpe@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 2.3.2015 Sagsnr. 15/816 Sagsbeh. Ark. Mette Galtt Forslag

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 18. august 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian

Læs mere

Høringssvar fra borgere, foreninger, organisationer, firmaer og institutioner i Assens Kommune

Høringssvar fra borgere, foreninger, organisationer, firmaer og institutioner i Assens Kommune Høringssvar fra borgere, foreninger, organisationer, firmaer og institutioner i Assens Kommune Klik på nummer eller navn for at springe ned til høringssvaret 1 Assens På vegne af Bor i området 1.1 Finn

Læs mere

Slagelse Kommune Center for Plan og Byg December 2014. Hvidbog. For-offentlighedsfase for revision af bevarende lokalplan for Bisserup.

Slagelse Kommune Center for Plan og Byg December 2014. Hvidbog. For-offentlighedsfase for revision af bevarende lokalplan for Bisserup. Slagelse Kommune Center for Plan og Byg December 2014 Hvidbog For-offentlighedsfase for revision af bevarende lokalplan for Bisserup. Lokalplan 1135 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Resume af henvendelser...

Læs mere