SILKEBORG KULTURHISTORISKE MUSEUM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SILKEBORG KULTURHISTORISKE MUSEUM"

Transkript

1 29. december 2011 Indkomne indsigelser i forbindelse med offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr for et område til boligformål ved Langdalsvænget i Sejs/Svejbæk Indkomne bemærkninger: Side Offentlige myndigheder, repræsentative råd, foreninger ol. 1. Silkeborg Kulturhistoriske Museum 2 2. Danmarks Naturfredningsforening for Silkeborg 3 3. Miljøministeriet, Naturstyrelsen 5 4. Sejs-Svejbæk Lokalråd 7 5. Bevaringsforeningen for Silkeborg Kommune 9 6. EnergiMidt A/S 10 Private henvendelser 7. Sten Christensen Maja og Carsten Busch Højmark Hans Farø Clausen Ole Carstensen m.fl Troels Kjærskov og Birgitte Torp Aarstiderne Arkitekter Kirsten Hedegaard Nielsen Charlotte Laursen Rommers Michael Aaldering Jørn Stensbjerg Vivi og Peter Bøgedal Rasmussen Grete Bus Allan og Lene Winther Jensen Dorthe B. K. Jepsen og Jacob Brønd Peter og Metha Kildegaard Anders Nielsen og Tina Jensen Stine og Franz Schütt Johnny H. Larsen Henriette og Frank Hyrsting Karen og Henrik Spangsberg Kristensen Jan Lund Kristensen 95 Henrik H. K. Jensen Direkte tlf.: Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1-3, 8600 Silkeborg Sagsnr.:10/48888 Søvej Silkeborg Tlf.:

2 SILKEBORG KULTURHISTORISKE MUSEUM Teknik- og Miljøafdelingen 26. august 2011 Rådhuset Søvej Silkeborg Vedr. forslag til lokalplan for et område til boligformål ved Langdalsvej i Sejs/Svejbæk. I forbindelse med ovennævnte lokalplanforslag kan oplyses, at Silkeborg Museum ikke har indsigelser. Der er ikke på forhånd registreret fund eller fortidsminder indenfor selve lokalplanområdet, men langs Borre Sø syd for området er der registreret flere bopladser fra jægerstenalderen, ligesom Silkeborg Museums samlinger rummer flere oldsager, der er fundet i begyndelsen af 1900-tallet på Sejs Hede uden nærmere stedsangivelser. Desuden er der registreret talrige gravhøje både i Nordskoven, omkring Hårup og i Linå Vesterskov. På grund af de mange registrerede fund og fortidsminder i nærområderne kan det ikke udelukkes, at der ved evt. jordarbejder i forbindelse med byggemodning og andre anlægsarbejder i området kan fremkomme skjulte fortidsminder, der vil kunne kræves undersøgt i henhold til Museumslovens 27. Silkeborg Museum anbefaler derfor, at der foretages en forundersøgelse af lokalplanområdet i god tid inden anlægsstart, således at det kan afklares, om der findes forhistoriske anlægsspor, der kræver nærmere undersøgelse. En sådan prøvegravning er frivillig, men vil kunne sikre at Museumsloven ikke overtrædes. Samtidig sikrer den mod at påbegyndte anlægsarbejder skal standses, hvis der fremkommer skjulte fortidsminder, med forsinkelse og fordyrelse af byggerierne til følge. Skulle der evt. være spørgsmål, står Silkeborg Museum naturligvis til rådighed. Med venlig hilsen Knud Bjerring Jensen Museumsinspektør Silkeborg Kulturhistoriske Museum - Hovedgårdsvej 7, DK-8600 Silkeborg - Tlf: Fax: CVR nr Bank: Jyske Bank Konto nr

3 Dato: Vedr.: lokalplan Sejs/Svejbæk. DN ønsker øget natur- og miljøbeskyttelse i forbindelse med Sejs- Svejbæk udstykningerne Området markeret med rødt bør udtages af lokalplanen. Danmarks Naturfredningsforening tager det meget alvorligt, at sælger og køber af byggegrundene presser på for at reducere beskyttelsen af miljøet og naturen i forbindelse med udstykninger i Sejs- Svejbæk ved Langdalsvej. Vi advarede allerede 18. januar 2011 om salg af byggegrunde i Sejs- Svejbæk, uden at der forelå en vedtaget lokalplan. Først når en sådan lokalplan er på plads, kan DN tage endelig stilling til konsekvenserne for naturen og landskabet. Vi stiller os uforstående overfor at netop miljø tiltagne kritiseres af købere og sælger. I forlængelse af den megen debat om oversvømmelser, er det netop vigtigt at integrere løsninger, som kan holde på vandet, hvor det falder. Det kan grønne tage og regnvandsfaskiner være med til. De ændrede klimatiske forhold kræver helt andre skrappe krav til natur og miljøhensyn end hidtil. Silkeborg kommunen er nødt til at erkende, at hver gang der bebygges et naturområde, vil presset på ådalene stige med oversvømmelser til følge. Yderligere bør kommunen gøre sig det klart, at for hver hektar skov der ryddes til fordel for boliger ophører den årlige bindning på mellem 12 og 18 tons Co2 pr hektar. En hektar opvokset skov holder på mellem 200 og 400 tons Co2 og da der ikke etableres ny skov forsvinder deponeringen på det pågældende areal til fordel for boliger. Der er altså mange gode grunde til at sikre eksisterende naturområder, frem for at bebygge dem, såfremt kommunen ønske at reducere Co2 udslippet.

4 Vigtigt natur- og landskabsområde Som vi gjorde opmærksom på 18 januar, ligger byggeri ikke lige for i Sejs- Svejbæk området, grundet de landskabelige, naturmæssige og rekreative værdier. Området er et potentielt levested for mange truede og sjældne arter, og så længe der ikke foreligger overbevisende konsekvensvurderinger for disse og klare beskrivelser af naturhensynet må vi tage kraftigt forbehold for planerne. Vi finder at bebyggelsesgraden er langt større end det, området kan holde til. Vi forholder os specielt kritisk til boligområderne nord for campingpladsen mellem Langdalsvej og Bordalsvej. Bebyggelses rykker ind i et gammelt og let kuperet skovområde som udgør en del af skrænternes fod. Området rummer en god biodiversitet og udgør derfor et væsentligt leversted for dyr og planter. Vi henstiller til at den del af lokalplan område 36- B- 20, som vi har markeret udlægges til rekreativt område, eller helt udtages af lokalplanen. En bebyggelse af det markerede område skader oplevelsen af smeltevandsterrasser og overgangen til de stejle skråninger. Vi finder at kommunes planer i væsentlig grad har overskredet de landskabelige og naturmæssige hensyn og DN Silkeborg forbeholder sig ret til at indgive en klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Foreningen afventer den endelige lokalplan om hvorvidt natur- og miljøhensyn styrkes. Danmarks Naturfredningsforening for Silkeborg For yderligere oplysninger: Peder Størup Tlf

5 Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Sendt pr. mail til: Aarhus fysisk planlægning og VVM J.nr. NST Ref. ejtje Den 30. august 2011 Forslag til lokalplan nr for et område til boligformål ved Langdalsvænget Sejs/Svejbæk Silkeborg Kommune har fremlagt forslag til lokalplan nr for et område til boligformål ved Langdalsvænget i offentlig høring frem til den 1. september Planforslagene muliggør opførelse af 32 boliger ved Sejs/Svejbæk i et område omfattet af allerede gældende kommuneplanrammer. Planforslagene er efter Naturstyrelsen Aarhus vurdering ikke i strid med overordnede statslige interesser eller med de særlige hensyn, Miljøministeriet varetager, jf. planlovens 29. Planforslagene giver derfor ikke anledning til bemærkninger. Skovbyggelinje Kommunen har ved brev af 26. august 2011 fremsendt ansøgning om at ophæve naturbeskyttelseslovens skovbyggelinje indenfor lokalplanområdet, jf. naturbeskyttelseslovens 69, stk. 1. Naturstyrelsen Aarhus er på baggrund af kommunens beskrivelse af de landskabelige og biologiske forhold og den plandisponering, der er resultatet af vurderingen, indstillet på at reducere byggelinjen som beskrevet i ansøgningen og vist på planforslagets kortbilag 1 og 2. Vi gør opmærksom på, at ophævelsen alene vil komme til at gælde for lokalplan nr , hvilket betyder, at byggelinjen træder i kraft igen, hvis lokalplanen ophæves eller ændres. Naturstyrelsen Aarhus træffer endelig afgørelse om ophævelse af byggelinjen, når vi har modtaget den endeligt vedtagne lokalplan vedlagt en konkret ansøgning om ophævelse. Kommunen bedes venligst henvise til ovennævnte journalnummer. Naturstyrelsen Lyseng Allé Højbjerg Tlf Fax CVR EAN

6 Med venlig hilsen Ejler Toft Jensen Arkitekt 2

7 Den 30. august 2011 Plan-, Miljø- og Klimaudvalget v/teknik- og Miljøafdelingen Rådhuset 8600 Silkeborg Høringssvar til Lokalplan for et område til boligformål ved Langdalsvænget Sejs-Svejbæk Lokalråd har på lokalrådsmøde den 24. august 2011, i umiddelbart forlængelse af borgermøde bl.a. om lokalplanen, drøftet lokalplanforslaget. Vi har følgende bemærkninger til dele af lokalplanen: 3. Områdets anvendelse Vi er tilfredse med områdets opdeling i lidt mindre grunde og større fællesarealer. Det vil, med henvisning til tidligere høringssvar, være helt i lokalrådets ånd, hvis grundejeren ønsker at udstykke færre, lidt større grunde. 7. Bebyggelsens ydre fremtræden Kravene om levende grønne tage, mørke udvendige bygningssider og ikke for store vinduespartier er væsentlige, da området ellers vil være meget synligt fra højtliggende punkter. Kravene skal ses som en mulighed og kilde til indsamling af de gode erfaringer, til gavn for hele Svejbæk Nord på sigt. Det er krav med et godt udgangspunkt i det æstetiske og en forudsætning for en lokalplan i et område, der er udpeget som landskabeligt interesseområde. 8. Ubebyggede arealer og beplantning Princippet om hedearealer og varierede landskabsformer er god for målgrupper i alle aldre. Til gengæld er det ikke børnevenligt med tjørnehæk som fælles hækbeplantning. Vi foreslår, at man giver hver boligklynge mulighed for i enighed at vælge et levende hegn med naturpræg (ikke klippede hække), gerne arter, der passer til heden. Herved får vi en mild variation inden for samme tema. Afledning af regnvand i overjordiske vandbassiner er en god idé, som vil komme alle til gavn i regnfulde perioder eller kraftigt tø-vejr. Børn har godt af at kende og respektere naturen. Generelt Denne lokalplan er lidt speciel, da et antal familier har købt en grund i december 2010, inden lokalplanen blev endeligt udarbejdet. Vi vil som lokalråd rose Silkeborg Kommune for en fin og rettidig behandling af grundejer (og købere), som fik direkte besked om betænkelighederne ved at købe byggegrunde inden en vedtaget lokalplan allerede den 20. december Sejs- Svejbæk Lokalråd modtog kopi af korrespondancen og har i øvrigt været orienteret og inddraget af vores byansvarlige Henrik H.K. Jensen undervejs i processen. Side 1 af 2

8 På borgermødet var det generelle indtryk en positiv holdning blandt borgerne over lokalplanens opfølgning på strukturplan-forslaget, dog undtaget de borgere, som har købt en grund i området. Vi har som medmennesker og lokalråd selvfølgelig en grundlæggende sympati overfor det dilemma, som grundkøberne står i, men vi finder, at de overordnede, fine mål med lokalplanen er mere væsentlige end grundkøbernes privatøkonomi og andre forbehold. Vi håber, at grundkøberne vil finde alle de positive elementer i lokalplanen og påskønne den helt unikke boligklynge, i samspil med naturen i Sejs-Svejbæk, som bliver resultatet af dette fine planarbejde. Med venlig hilsen Helle Præsius Busk Formand for Sejs-Svejbæk Lokalråd Mail: Side 2 af 2

9 Til Silkeborg Byråd Rådhuset Søvej Silkeborg 31. august 2011 Høringssvar til Lokalplan nr og Strukturplan Sejs/Svejbæk N På bestyrelsesmødet den 25. august gennemgik de tilstedeværende lokalplanen og strukturplanen. Der var generel tilfredshed med, at der bliver taget hensyn til den bevaringsværdige natur, bl.a. ved at forbyde glaserede tage, men der blev ytret ønske om, at der burde være mulighed for anvendelse af solenergi, når der i planerne bliver satset på bæredygtighed. Med Venlig hilsen På bestyrelsens vegne Else Marie Lindblom Formand for Bevaringsforeningen For Silkeborg Kommune Grauballe Gudenåvej 16 st Silkeborg Else Marie Lindblom formand Grauballe Gudenåvej 16 st Silkeborg Tlf: Vagn Brostrup Jensen næstformand Teglværksvej Gjern Tlf: Jytte Thorndahl kasserer Johannes Jensensvej 19, Toustrup 8641 Sorring Tlf: Poul Færk Magnussen sekretær Drewsensvej 70, Silkeborg Tlf: Hans P. Bertelsen best.medlem Edv. Egebergsvej 1, Svejbæk 8600 Silkeborg Tlf:

10 Silkeborg Kommune Mail: Dato: Vor ref.: Projektnr.: Inst.nr.: Direkte tlf.: Lokalplanforslag nr Langdalsvænget, Silkeborg Fra PlansystemDK har EnergiMidt modtaget oplysning om ovenstående lokalplanforslag. Der gøres opmærksom på at EnergiMidt har elanlæg og/eller fiberbredbåndsrør i området. Såfremt der skal udføres flytning/omlægning af elanlægget og eller fiberbredbåndsrørene, skal udstykkeren afholde de dermed forbundne omkostninger ved en eventuel byggemodning. Der medsendes tegninger af anlæg i området. Med venlig hilsen EnergiMidt A/S Winnie S. Levisen Hovedkontor: Skive afd.: Herning afd.: EnergiMidt A/S Brårupvej 50 Industrivej Nord 9B Tietgensvej Skive 7400 Herning 8600 Silkeborg Tlf Tlf Tlf CVR-nr Fax Fax Fax

11 Borgdalsvej Langdalsvej Kildevej Borgdalsvej Tyttebærvej 122C 122A Julsøvej Julsøvej Sejs Søvej Langdalsvænget Kildetoften BEMÆRK! På planerne vises 60kV, 10kV, 0,4kV, belysning samt FBB, hvor EnergiMidt har oplysningspligt. - Planerne viser udelukkende tracè med kabler og rør. Skal du krydse eller frigrave EnergiMidt`s kabler, kontaktes Dokumentation på for yderligere oplysning om antal kabler i tracè. - EL-stikledninger: 30 Er skematiske og viser kun tilslutningssted. - FBB-stikledninger: Hvor der er kundetilslutning vil der forefindes FBB-stik på grunden. - Kabler og FBB kan ligge i variende dybder FRA 0,4m. EnergiMidt 26 Tietgensvej 2-4, 8600 Silkeborg, Tlf , Fax Kabelplan Lokalplanforslag Langdalsvænget, Silkeborg 22 Målforhold: 1:2.000 Tegner: Tegningen er udplottet d.: wsl Tegningen er gældende 3 uger efter udplotning

12 Signaturforklaring til EnergiMidt Ledningsplaner Bemærk! Tegningen er ikke målfast og viser kun anlæg i det forespurgte område. Komponenter %1g # 10/0.4 60/10 kv station kv station Vindmølle Kraftværk \ FBB Bygværk nd 0,4 kv Skab D Gadelys Skab! 60 kv Mast! 10 kv Mast! 0,4 kv Mast! Gadelys Mast! FBB Brønd! 10 kv Samlebrønd! 0,4 kv Samlebrønd! Gadelys Samlebrønd a ) h 10 kv Markeringstander FBB kundetilslutning Trace B B FBB trace 60 kv kabler 10 kv kabler Signalkabel 0,4 kv kabel Stikledning Gadelys Kabel Døde kabler 0,4 kv Kabelsløjfe Gadelys Kabelsløjfe 60 kv luftledning 10 kv Luftledning 0,4 kv Luftledning Gadelys Luftledning Underføringsrør Styret underboring: Kontakt dokumentation for evt. borer rapport eller plan med nedstik. Øvrige Forsyningsgrænse Se Henvisning Projektflade: Kontakt projektleder for status på projekt.

13 Henrik Hald Kloppenborg Jensen (40082) Fra: Benthe Karen Hestbech (12267) Sendt: 20. juli :41 Til: Anne Grethe Riisgaard (30838) Emne: FW: Lokalplanforslag Svejbæk From: Ina Klein Madsen (00409) on behalf of Sent: Wednesday, July 20, :41:07 AM To: Benthe Karen Hestbech (12267) Subject: VS: Lokalplanforslag Svejbæk Auto forwarded by a Rule Med venlig hilsen Ina Madsen Informatik Tlf Oprindelig meddelelse----- Fra: Sten Christensen Sendt: 19. juli :57 Til: Emne: Lokalplanforslag Svejbæk ADVOKAT STEN CHRISTENSEN Møderet for landsret og højesteret Kildevej 15, DK Silkeborg Tel. (+45) Silkeborg, d. Teknisk Udvalg, Silkeborg Kommune. Som borger i Svejbæk i mere end 30 år føler jeg trang til at knytte et par kommentarer til det nu fremlagte lokalplanforslag: 1

14 1. Kravet om grønne tage og åbne regnvansbassiner: Som udgangspunkt er kravet sådan set sympatisk, men jeg vil alligevel opfordre udvalget til kraftigt at genoverveje hensigtsmæssighed, økonomi og behov. Grønne tage vil være dyre at etablere og vedligeholde. Jeg har ladet mig fortælle, at man skal regne med en vægt på 400 kg pr. m2 tagflade, hviklet vil øge krav til fundament og dimensionering af byggeriet, og ønsket om ad den vej at begrænse afstrøming af regnvand er der intet behov for i det pågældende område. Udgravningen i forbindelse med bygeriet på Langdalssvænget viste, at undergrunden i stor dybde er rent smeltevandssand, som vil kunne opsuge store mængder vand via almndelige faskiner, og jeg mener derfor at kravet om grønne tage bør erstattes af et krav om at regnvand skal nedsives på egen grund. Åbne regnvandsbassiner, som man lægger op til vil udgøre en fare for småbørn, når de undtagelsvist måtte være vandfyldte, hvis ikke de hegnes ind med skæmmende hegn og dermed ikke yder det bidrag til miljøet, som er tiltænkt.efter min mening er der tale om en dyr investering, som ikke giver noget afkast, og som derfor ikke bør pålægges de kommende beboere i områdetkræves. 2. Forbuddet mod solfangere: Er det ikke i strid med Silkeborgs profil som grøn kommune at forbyde udnyttelse af grøn solenergi via solfangere og solceller, som netop i disse år er inde i en rivende teknisk og økonomisk udvikling, som også kan komme det loklale erhvevsliv til gode. 3. Kravet om fællesantenneanlæg: TDC har allerede etableret mulighed for kabeltv i området og EnergiMidt har nedlagt fibernet i området. Efter min mening bør kravet omformuleres alene som et forbud mod individuelle udvendige antenner, herunder parabolantenner. Jeg kan i øvrigt tilføje, at modtageforholdene for individuelle antenner i området er dårlige. Både Hadsten senderen og lokal senderen i Lysbro går meget dårligt igennem. 4. Kravet om at friarealer anlægges og vedligeholdes som lynghede: Jeg er ikke gartner, men hvordan anlægger man en lynghede? Skal man købe lyngplanter i en planteskole, bliver det uhyggeligt kostbart, og skal man vente på, at lyngen spirer af sig selv, kommer der alt muligt ukrudt sammen med lyngen, som med dette kvælstofindhold, der er i atmosfæren fra svinefarmene, er i fuld gang med at tabe kampen mod græsset heri området, hvor arelaerne med lyng er kraftigt reduceret i den tid jeg har boet i Svejbæk. Også en plante som Tjærenellike, der kræver et surt miljø, og som tidligere gjorde store arealer i Svejbæk lilla om foråret, er stort set forsvundet af samme grund. Det vil derfor blive forbundet med meget store praktiske problemer at etablere og vedligeholde en lyngbevoksning, hvor smukt det i øvrigt ville være. Så vidt jeg har forstået er den bedste måde at vedligholde en lynghede på, med års mellemrum at afbrænde lyngen. Hvordan gør man det i et beboelsskvarter? Med venlig hilsen Sten Christensen, Advokat (H) JEG gør opmærksom på, at denne kan indeholde fortrolig information. Hvis du ved en fejltagelse har modtaget en, beder JEG dig venligst informere MIG herom og samtidig slette en uden at videresende eller kopiere den. Træffes kun efter forudgående aftale CVR: Bank: Nordea Internet: <http://www.advokatstenchristensen.dk/> 2

15 Bemærkning fra borger angående: Forslag til strukturplan for Sejs/Svejbæk Nord og lokalplan for et boligområde ved Langdalsvej Dette er bemærkninger fra en familie, som påtænker at købe grund og bygge hus på ovennævnte udstykning. Der er tale om et dejligt og naturskønt område, som det er i både kommunens, lokalsamfundets og de nye tilflytteres interesse at bevare og beskytte. Dette er således også meget klart kommet til udtryk i både strukturplan og lokalplan, bl.a. i form af til tider meget snævre rammer for nyopførte huse. Vi har nogle forslag og kommentarer til lokalplanen, som vi finder, vil give en forbedret og rimelig lokalplan. Det er en god ide at sikre, at bebyggelsen får et afdæmpet og diskret udseende men med lokalplanens krav har vi udsigt til 32 mørke huse med grønne tage det kommer til at give et ensformigt og dystert indtryk. For en familie, som vil bygge i området, er det største problem kravet om levende grønne tage. Dels er det ærgerligt ikke at have en valgmulighed (kunne man ikke sikre det ensartede og afdæmpede indtryk ved at have muligheden for et mørkt ikke reflekterende tag?). Desuden er det betydeligt dyrere at anlægge et levende tag vores byggefirma siger, at m 2 prisen bliver 1000 kr. højere. Det er i forvejen et dyrt område at købe grund i, og en ekstraregning på en kvart million vil bringe området uden for de fleste almindelige lønmodtagerfamiliers rækkevidde. Grønne tage er en spændende ide, som især er en god løsning i byområder til aflastning af kloaksystemer. På denne udstykning er det imidlertid tilsyneladende den kosmetiske effekt, der er argumentet, det et voldsomt krav at stille, og det ville være mere rimeligt at stille det krav til et kommunalt byggeri, eller i det mindste en kommunal udstykning. Er det nødvendigt, at kræve de meget mørke mure? Mursten kan fås i naturfarver eller såkaldte jordfarver, så man kan have en grad af variation og valgfrihed, mens der stadig sikres en integration i den omgivende natur. Altså ikke hvide mure. Kravet om, at kun 15 % af tagarealet må dækkes af andet end planter sætter alvorlige hindringer for at opføre et lavenergihus, idet man ikke vil kunne opsætte tilstrækkelig solvarme og solceller. Var det ikke en ide at lade en fx 15 % begrænsning alene omfatte tagvinduer/glas? Vores forventninger og håb om at kunne bygge og flytte til Sejs Svejbæk har med lokalplanen taget et kraftigt dyk. Vi mener, at man i høj grad kan leve op til de gode målsætninger i struktur og lokalplanen om hensyn til naturen og sammenhæng mellem bebyggelse og landskab, selvom man giver en valgfrihed mellem fx grønne levende tage og sorte matte tage. Med venlig hilsen Maja og Carsten Busch Højmark Smingevej 33, Resenbro Tlf: , mail:

16 Side 1 af 2 Henrik Hald Kloppenborg Jensen (40082) Fra: Benthe Karen Hestbech (12267) Sendt: 18. august :38 Til: Anne Grethe Riisgaard (30838) Emne: VS: Indsigelse mod forslag til strukturplan for Sejs/Svejbæk Nord og lokalplan for et boligområde ved Langdalsvej Venlig hilsen Benthe Hestbech Plan og Byg tlf Fra: Ina Klein Madsen (00409) På vegne af Sendt: 18. august :57 Til: Benthe Karen Hestbech (12267) Emne: VS: Indsigelse mod forslag til strukturplan for Sejs/Svejbæk Nord og lokalplan for et boligområde ved Langdalsvej Med venlig hilsen Ina Madsen Informatik Tlf Fra: Hans Farø Clausen Sendt: 17. august :15 Til: Emne: Indsigelse mod forslag til strukturplan for Sejs/Svejbæk Nord og lokalplan for et boligområde ved Langdalsvej Kære Teknik- og Miljøafdeling (og Byråd). Hermed fremsendes en indsigelse mod Forslag til strukturplan for Sejs/Svejbæk Nord og lokalplan for et boligområde ved Langdalsvej. Ny forbindelsesvej. Der skal i forbindelse med udbygningen etableres en ny forbindelsesvej mellem Borgdalsvej og Lynggårdsvej. Kildevej tilsluttes tillige den nye forbindelsesvej. Jeg mangler i strukturplanen en overordnet tidsplan og rækkefølge for udbygningen af hele området. Især er tidsplanen for anlæggelsen af forbindelses og tilkørselsvejen mellem Borgdalsvej og Kildetoften og Lynggårdsvej interessant, idet denne vej jo er en forudsætning for at områderne kan udstykkes efter de udarbejdede lokalplaner. Omfartsvejen har jo været optaget (og prissat) i

17 Side 2 af 2 kommunens Trafikplan. Kan man tolke sikkerhedsudbygningen af overkørslerne ved Kildevej og Lynggårdsvej med dobbeltbomme derhen, at Banestyrelsens ønske om helt at lukke de to overkørsler til Julsøvej indtil videre er udskudt/opgivet. Udbygningen af området kan tage mange år, og skiftende tiders mode indenfor byggeriet og søgning mod forskellige boligtyper taler for at sikre rummelighed i disse valg. Jeg savner bestemmelser om i hvilken takt og rækkefølge, der kan udarbejdes lokalplaner for byggemodning og udstykninger på de enkelte planområder, f.eks. om, at et lokalplansområde færdiggøres ad gangen. Når/hvis der ikke findes sådanne bestemmelser for iværksættelse af områdernes lokalplaner, kan man risikere at der udarbejdes flere lokalplaner samtidig med tilhørende udstykninger, byggemodning m.m. og med tilhørende vejanlæg efterhånden som grundene ønskes solgt, hvorefter de ikke bebyggede arealer, veje m.m. kan risikere at komme til at henligge som byggeplads og i byggerod på ubegrænset tid og uden at blive færdiggjort med veje og stier samt belysning og i den grad skæmme naturen indtil området er færdigudbygget i rigtig lang tid. Det er synd at hver eneste klynge i lokalplan skal indhegnes/gemmes bag en tjørnehæk, som kun indeholder en minimumshøjde på 1,2 meter og uden der er angivet en maximumshøjde. Det er interessant med de grønne tage og placeringen af bebyggelse i 2 etager længst oppe mod Langdalsvej og skoven. Udbygningen og rummeligheden lægger desværre ingen begrænsninger i de frie udfoldelser i bygherrernes initiativer. Man kan frygte, at individuelle dispentationer fra lokalplanens bestemmelser (f.eks. tagbelægning og facader) vil blive helt almindeligt ved indsendelse og godkendelse af byggeprojekter, som derfor ikke medfører en udarbejdelse af ændrede lokalplaner med tilhørende høringsperiode. Med venlig hilsen Hans Farø Clausen Langdalsvænget 13, Sejs Svejbæk Nord 8600 Silkeborg

18 19. august 2011 Til Cc.: Emne: Silkeborg Kommune, Teknik- og Miljøafdelingen. Grundejerforeningen Langdalsvænget. Indsigelse/forslag vedr. Forslag til Lokalplan i Sejs/Svejbæk. Ref.: a. Silkeborg Kommune skr. af 5. juli Lokalplan , af 27. juni b. Lokalplan af februar Langdalsvænget. 1. Silkeborg Kommune (SK) har ved ref. a. orienteret om planerne for udbygning af området nord for Langdalsvænget med bl.a. henvisning til ref. b. Heraf fremgår, at et delområde, som jf. ref. b. har været planlagt anvendt til forbindelsesvej for Kildetoften, nu skal overføres til Lokalplan Det fremgår ligeledes at dette vejprojekt ikke gennemføres, idet der etableret en anden forbindelsesvej nord for planområde Med baggrund i ovenstående skal berørte lodsejere herved foreslå, at det nævnte delområde bibeholdes til Langdalsvænget som fællesområde. Hvilket det også er udlagt som i dag. Der vil fortsat være mulighed for anlæggelse af cykelog gangsti, se pkt Af bl.a. kortbilag 2 til ref. a. fremgår, at der ønskes anlagt en cykel- og gangsti der har forbindelse til den eksisterende Kildestien stien langs jernbanen - i delområdet der tidligere var tænkt anvendt til forbindelsesvej. Til dette skal følgende ændringsforslag anføres såfremt det under pkt. 2 foreslåede ikke kan lade sig gøre: Der eksisterer allerede et trace (gammel markvej eller lign.) på ca. 5 m bredde gående mod nord i naturlig forlængelse af Kildestien, hvorfor dette trace foreslås anvendt til cykel- og gangsti. Alternativt anmodes om, at en cykel- og gangsti anlægges fra øst ( markvejen ) mod vest således at mest muligt af den eksisterende beplantning ind mod Langdalsvænget bevares. Med venlig hilsen H. & K. Pedersen Langdalsvænget 35 V. Skibsted & T. Maretti Langdalsvænget 37 M. & M. Svendsen Langdalsvænget 39 O. & L. Carstensen Langdalsvænget 58

19 Dato: 18. august, 2011 Til alle Byrådspolitikere i Silkeborg INDSIGELSE VEDR. LOKALPLAN , VEDTAGET PÅ BYRÅDSMØDET D. 21 JUNI, 2011 Vi er én af de ca. 13 familier, som havde håbet at kunne bygge drømmehuset i Sejs/Svejbæk, hvor vi i forvejen bor i et lille rækkehus. Vi har 2 børn på Sejs Skole, og har begge fuldtidsstillinger i 2 helt almindelige jobs. Vi er glade for at bo i Sejs/Svejbæk, og ønsker at blive boende i byen, da begge vores børn er faldet godt til i skolen.. Drømmen om at bygge et større hus, og få større have blev en realitet, da Kommuneplanen blev vedtaget, og granplantagen lige ved siden af Langdalsvænget, hvor vi bor nu, blev fældet for at blive udstykket til parcelgrunde. Da det i flere år har været tæt på umuligt at købe en byggegrund i Sejs/Svejbæk, som ikke kostede det hvide ud af øjnene, slog vi selvfølgelig straks til, da muligheden forelå i december 2010; vel vidende at den endelige lokalplan ikke var udarbejdet og godkendt. Men ved forespørgsel, både hos Carl Strunge som udstykker jorden, og Silkeborg Kommunes Plan, Miljø og klimaudvalg, har vi ikke fået anden indikation, end at lokalplanen ikke ville være væsentligt anderledes, end den eksisterende lokalplan for nabokvarteret Langdalsvænget og for andre lokalplaner i Silkeborg og omegn. VEDR. BYGGEHØJDE OG REDUCERING AF GRUNDSTØRRELSE. Vi var mange, der var chokerede over at læse den meget restriktive lokalplan , som er foreslået for området. Vi har med bekymring lagt mærke til, at flere af grundene er reduceret markant i størrelse; den mindste er kun 600 m., og dermed meget mindre end de grunde, som Silkeborg Kommune selv udstykker. Det er endda mindre end nogle af rækkehusgrundene i det tilstødende kvarter på Langdalsvænget! Det har i vores øjne gjort området særdeles uattraktivt, da vi jo netop som børnefamilie ønsker mere plads og muligheden for at bygge vores drømmehus. Desuden kan vi ikke forstå, at man i en del af området, skal bygges op i en højde på mellem. 5,5 og 7,5m., hvilket udelukker et almindeligt 1-planshus, som er vores ønske. Vi foreslår at byggegrundene gøres større og dermed mere attraktive og anvendelige for køberne, og at det desuden bliver valgfrit om man vil bygge i 1 eller 2 plan i område II på lokalplanen. VEDR. BYGGELINJER. I lokalplanen er byggelinjen mange steder 5 m. fra skel, hvilket gør placeringen af et hus på flere af grundene meget vanskeligt, især da grundene i forvejen er meget små. Vi foreslår at byggelinjen ud til fordelingsvejen bliver maks. 2,5 m. fra skel, idet det i forvejen er vanskeligt at placere et normalt størrelse hus på de små grunde. I det tilstødende kvarter på Langdalsvænget er flere huse placeret næsten helt ud til fordelingsvejen!!

20 MHT. VINDUESPARTIER Vores drøm var at bygge et passivhus, dvs. et hus som er bygget efter principper som muliggør en meget lav udgift til opvarmning af huset, og dermed et klimavenligt hus med meget lavt CO2 forbrug. Et passivhus opvarmes næsten udelukkende via solen, og bl.a. derfor skal et passivhus have store vinduespartier mod syd og vest, og stort set ingen vinduer mod nord. Idet det i lokalplanen foreslåes, at vinduespartier maksimalt må udgøre 50% af den enkelte bygningsside, udelukker lokalplanen, at der kan bygges klimavenlige passivhuse. Vi er uforstående overfor, at Silkeborg Kommune foreslår en lokalplan, som gør det yderst vanskeligt at bygge miljøvenlige passivhuse?! Vi foreslår, at lokalplanen ændres mht. hvor meget vinduespartier må udgøre på en bygningsside, og dermed imødekomme mulighederne for at bygge miljøvenlige passivhuse. VEDR. LEVENDE GRØNNE TAGE Det nævnes i strukturplanen, at området har stor synlighed i landskabet, hvorfor man ønsker at bebyggelsen skal fremstå diskret. Et argument er bl.a. at området kan ses fra både Sindbjerg og Stoubjerg, såvel som fra Himmelbjerget. Derfor har vi taget turen til de nævnte steder, og kan tilføje, at vi fra Himmelbjerget ikke kan se området, selv ikke med telelinse på kameraet, men derimod kan man jo se rigtig mange andre byer, såsom Ry, Laven, osv. hvor synligheden af huse er høj. Fra Sindbjerg og Stoubjerg er området indeholdt i denne lokalplan heller ikke synligt pga. høje træer, som afgrænser området mod campingpladsen; derimod ses Sejs-Svejbæk hvide kirke tydeligt, og de nye hvide 2-etagers huse, som er under byggeri i Svejbæk på Georg Krügersvej, er endda meget synlige i landskabsbilledet. Den røde trekant viser lokalplanens omrids.

Notat vedrørende indsigelser til forslag til Lokalplan nr for et bolig- og naturområde omkring Lysbrogade

Notat vedrørende indsigelser til forslag til Lokalplan nr for et bolig- og naturområde omkring Lysbrogade 17. september 2012 Notat vedrørende indsigelser til forslag til Lokalplan nr. 12-007 for et bolig- og naturområde omkring Lysbrogade Nr. Afsender Resume og hovedindhold af indsigelse samt bemærkninger

Læs mere

Vi blev da lidt overrasket over at lokalplanen kom så hurtigt i høring, men fint nok.

Vi blev da lidt overrasket over at lokalplanen kom så hurtigt i høring, men fint nok. Torsten Wagner Sand Christensen (16055) Emne: VS: Gødvad Bygade 24 B, Lokalplan 13-008 Hej Torsten. Ang. Lokalplan 13-008 Vi blev da lidt overrasket over at lokalplanen kom så hurtigt i høring, men fint

Læs mere

Fra PlansystemDK har EnergiMidt modtaget oplysning om ovenstående lokalplanforslag.

Fra PlansystemDK har EnergiMidt modtaget oplysning om ovenstående lokalplanforslag. Herning Byråd Rådhuset, 7400 Herning Dato: 08.01.2015 Vor ref.: bch Projektnr.: Inst.nr.: Direkte tlf.: 96152048 E-mail: bch@energimidt.dk Lokalplanforslag nr. Lokalplan 61.B12.2 for boligområde ved Kollundvej

Læs mere

Sammenfattende miljøredegørelse Lokalplan 36-002 for Langdalsparken i Sejs

Sammenfattende miljøredegørelse Lokalplan 36-002 for Langdalsparken i Sejs 22. december 2011 Sammenfattende miljøredegørelse Lokalplan 36-002 for Langdalsparken i Sejs I forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplanen for Langdalsparken i Sejs, skal der i henhold til Lov

Læs mere

Sejs-Svejbæk Lokalråd

Sejs-Svejbæk Lokalråd Sejs-Svejbæk Lokalråd Borgermøde onsdag den 24. august 2011 TEMA: Strukturplan og lokalplan for Svejbæk Nord Arr: Sejs-Svejbæk Lokalråd i samarbejde med Silkeborg Kommune Tid og sted: Kl. 19.00-21.00 i

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 23. oktober 2014 J.nr.: NMK-33-02560 Ref.: NYNAP-NMKN AFGØRELSE i sag om Aabenraa Kommunes vedtagelse af Lokalplan nr. 70

Læs mere

Overordnet set er der fornuft i at inddrage arealet til boligbebyggelse. Det aktuelle forslag er dog ikke uden problemer.

Overordnet set er der fornuft i at inddrage arealet til boligbebyggelse. Det aktuelle forslag er dog ikke uden problemer. Bemærkninger til lokalplan 12-012 for boligområde ved Bredhøjvej. Overordnet set er der fornuft i at inddrage arealet til boligbebyggelse. Det aktuelle forslag er dog ikke uden problemer. Der er tale om

Læs mere

Fra PlansystemDK har EnergiMidt modtaget oplysning om ovenstående lokalplanforslag.

Fra PlansystemDK har EnergiMidt modtaget oplysning om ovenstående lokalplanforslag. Herning Byråd Rådhuset 7400 Herning Dato: 11-09-2014 Vor ref.: hwh Projektnr.: Inst.nr.: Direkte tlf.: 96152104 E-mail: hwh@energimidt.dk Lokalplanforslag nr. 09.T27.1 - Solfangeranlæg nordøst for Aulum

Læs mere

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 13-001 og kommuneplantillæg nr. 5.

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 13-001 og kommuneplantillæg nr. 5. Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 13-001 og kommuneplantillæg nr. 5. Nr. Afsender Resume og hovedindhold af indsigelser samt bemærkninger hertil 1 Jørgen Madsen Emma Gads Vej 6 Jørgen

Læs mere

Forslag til Lokalplan 3.44 Abildgården, Specialcenter Holbæk

Forslag til Lokalplan 3.44 Abildgården, Specialcenter Holbæk Holbæk Kommune By og Landskab, Plan Rikke Welan Kamper J.nr. 14/59791 2. december 2014 Forslag til Lokalplan 3.44 Abildgården, Specialcenter Holbæk Oversigt over forslag og bemærkninger fra høringsfase

Læs mere

Teknik- og Miljøafdelingen 25. november 2016/KSI/AML Sagsnr.: EMN Sten Christensen, Kildevej Silkeborg

Teknik- og Miljøafdelingen 25. november 2016/KSI/AML Sagsnr.: EMN Sten Christensen, Kildevej Silkeborg Teknik- og Miljøafdelingen 25. november 2016/KSI/AML Sagsnr.: EMN-2016-05986 Notat vedrørende indsigelser til høring af lokalplan 36-008 for et område til boligformål ved Lynggårdsvej, Sejs/Svejbæk samt

Læs mere

i forbindelse med indsigelser/bemærkninger til forslag til kommunaplantillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024 og lokalplan nr. 69.T23.

i forbindelse med indsigelser/bemærkninger til forslag til kommunaplantillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024 og lokalplan nr. 69.T23. INDHOLD Indsigelsesnotat Bilag 1: Bemærkning fra Region Midtjylland Bilag 2: Bemærkning fra EnergiMidt Bilag 3: Indsigelse fra Naturstyrelsen BILAG i forbindelse med indsigelser/bemærkninger til forslag

Læs mere

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan 884. Boligområde ved Højlundsparken i Solbjerg. Tillæg nr. 16 til. 1.

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan 884. Boligområde ved Højlundsparken i Solbjerg. Tillæg nr. 16 til. 1. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 29. oktober 2010 Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan 884. Boligområde ved Højlundsparken i Solbjerg. Tillæg nr. 16 til 1. Resume

Læs mere

Indsigelsesnotat til Lokalplan FRE.B Boligområde nord for Nørgårdsvej i Strandby.

Indsigelsesnotat til Lokalplan FRE.B Boligområde nord for Nørgårdsvej i Strandby. Indsigelsesnotat til Lokalplan FRE.B.03.03.01 Boligområde nord for Nørgårdsvej i Strandby. Center for Teknik og Miljø september 2015 Indkomne bemærkninger 1. Bjarne Pedersen. Dokumentnr. 60. Ønsker ikke

Læs mere

Sammenfattende miljøredegørelse

Sammenfattende miljøredegørelse 19. marts 2012 Sammenfattende miljøredegørelse Lokalplan 33-002 for Boligområde mellem golfbanen og Sensommervej i Resenbro I forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplan 33-002 for boligområde

Læs mere

Miljørapport Lokalplan for et område til boligformål ved Langdalsvej i Sejs/Svejbæk

Miljørapport Lokalplan for et område til boligformål ved Langdalsvej i Sejs/Svejbæk Miljørapport Lokalplan 36-002 for et område til boligformål ved Langdalsvej i Sejs/Svejbæk 1. Indledning 2. Resumé af miljørapport Lokalplanen giver mulighed for boliger i et område nord for Sejs/Svejbæk

Læs mere

Anvendelse I lokalplanforslaget pkt. 1.5 står der, at der er forskel på anvendelse af delområde I og delområde II.

Anvendelse I lokalplanforslaget pkt. 1.5 står der, at der er forskel på anvendelse af delområde I og delområde II. Indsigelse /ændringsforslag til lokalplan nr. Anvendelse I lokalplanforslaget pkt. 1.5 står der, at der er forskel på anvendelse af delområde I og delområde II. som område bør ikke forskelsbehandles. Området

Læs mere

nr. Afsender Hovedindhold Bemærkninger 1 Indsender

nr. Afsender Hovedindhold Bemærkninger 1 Indsender Lokalplan 230 Boliger ved Søbjergvej Haralsted Sø. Indsigelser og ændringsforslag Dette er et kort sammendrag af hovedindholdet i de indkomne indsigelser og ændringsforslag. For den fulde ordlyd henvises

Læs mere

Høringsnotat vedrørende forslag til lokalplan Boliger på P.U. Bruuns Vej, Faaborg

Høringsnotat vedrørende forslag til lokalplan Boliger på P.U. Bruuns Vej, Faaborg Høringsnotat vedrørende forslag til lokalplan 2017-2 Boliger på P.U. Bruuns Vej, Faaborg Høringsperiode: 16. maj 18. juli 2017 Sag nr. 01.02.05-P16-4-17 Der er indkommet 4 høringssvar i den offentlige

Læs mere

FORSLAG. Tillæg 32. Silkeborg Kommuneplan

FORSLAG. Tillæg 32. Silkeborg Kommuneplan FORSLAG Tillæg 32 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Vedtaget af Plan- Miljø- og Klimaudvalget 13. juni 2016 Offentliggjort 15. juni 2016 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Tillæg 32 Kommuneplan 2013-2025.

Læs mere

Behandling af indkomne indsigelser til Forslag til lokalplan nr. 70 Sommerhusområde ved Skarrev.

Behandling af indkomne indsigelser til Forslag til lokalplan nr. 70 Sommerhusområde ved Skarrev. Kultur, Miljø & Erhverv Kultur, Plan & Fritid Dato: 24/04/2014 Sagsnr.: 13/16702 Dokumentnr.: 74 Sagsbehandler: AJJ Indsigelsesnotat Behandling af indkomne indsigelser til Forslag til lokalplan nr. 70

Læs mere

Nr. Resume og hovedindhold af indsigelser samt bemærkninger hertil

Nr. Resume og hovedindhold af indsigelser samt bemærkninger hertil Teknik og Miljø Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 36-010 Langdalsparken i Sejs-Svejbæk Nr. Afsender og hovedindhold af indsigelser samt bemærkninger hertil 1 Navn og adresse af indsigelse:

Læs mere

Behandling af høringssvar og emner fra borgermøde

Behandling af høringssvar og emner fra borgermøde Teknik og Miljø Plan og Byggesag Planafsnittet Sagsnr. 86665 Brevid. 1072876 Ref. SOAN Dir. tlf. 46 31 35 06 soerena@roskilde.dk NOTAT: Behandling af bemærkninger og indsigelser til lokalplan 596 for boliger

Læs mere

Resumé. Behandling af høringssvar. NOTAT: Behandling af indsigelser og bemærkninger lp 570 for boliger i Vindinge Øst

Resumé. Behandling af høringssvar. NOTAT: Behandling af indsigelser og bemærkninger lp 570 for boliger i Vindinge Øst Teknik og Miljø Plan og Byggesag Plan og Udvikling Sagsnr. 187314 Brevid. 1209004 Ref. AV Dir. tlf. 46 31 35 41 adamv@roskilde.dk NOTAT: Behandling af indsigelser og bemærkninger lp 570 for boliger i Vindinge

Læs mere

Indsigelser og bemærkninger

Indsigelser og bemærkninger 1 Helge Sølgaard Henriksholm Allé 20 2950 Vedbæk Vedbæk Grundejerforening støtter indsigelsen ved formand Hans Jeremiassen Indsigelsen er primært rettet mod den østlige tæt- lav bebyggelse bestående af

Læs mere

Bilag nr. 4: Notat med behandling af høringssvar Forslag til lokalplan nr. 435 for et boligområde ved Søndersøvej i Viborg

Bilag nr. 4: Notat med behandling af høringssvar Forslag til lokalplan nr. 435 for et boligområde ved Søndersøvej i Viborg Bilag nr. 4: Notat med behandling af høringssvar Forslag til lokalplan nr. 435 for et boligområde ved Søndersøvej i Viborg Forslag til lokalplan nr. 435 har været i offentlig høring fra den 8. maj til

Læs mere

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø Teknik og Miljø 15.9.14/aml Sagsnr. emn-2014-04472 Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø Nr. Afsender 1 EnergiMidt Infrastruktur A/S Tietgensvej 2-4

Læs mere

Program. Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Kløverbyerne? Ændringer siden sidst Ansøgninger

Program. Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Kløverbyerne? Ændringer siden sidst Ansøgninger Program Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Kløverbyerne? Ændringer siden sidst Ansøgninger Hvad gælder for MIN ejendom Frist for indsigelser og bemærkninger Kommuneplanen er: Byrådets mest omfattende

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Teknik og Miljø EMN Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan

Teknik og Miljø EMN Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan Teknik og Miljø 24.3.2014 EMN-2013-54814 Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 41-006 Nr. Afsender Resume og hovedindhold af indsigelser samt bemærkninger hertil 1 Naturstyrelsen Naturstyrelsen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 Indholdsfortegnelse Side Forord... 2 Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 1. Beskrivelsen... 4 Nuværende forhold... 4 Fremtidige forhold... 4 2. Redegørelsen...

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 For et boligområde ved Hovedgaden 2 i Løgstrup Forslag Ovenfor ses luftfoto med markering af eksisterende lokalplan samt skravering af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 315.

Læs mere

Lokalplan nr. 391 for boligområde ved Herredsvej i Hornslet - Vendehøj, etape II og Kommuneplantillæg nr. 14 til Syddjurs Kommuneplan 2013

Lokalplan nr. 391 for boligområde ved Herredsvej i Hornslet - Vendehøj, etape II og Kommuneplantillæg nr. 14 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Offentlig bekendtgørelse den 10. marts 2015 af endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 391 for boligområde ved Herredsvej i Hornslet - Vendehøj, etape II og til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i Syddjurs

Læs mere

Byggesag -2013-0228 på ejendommen Gartnervænget 22, 8680 Ry

Byggesag -2013-0228 på ejendommen Gartnervænget 22, 8680 Ry 04-08-2013 Skanderborg Kommune Byggesagsafdelingen Knudsvej 34 8680 Ry Mail: byggesag@skanderborg.dk HØRINGSSVAR: Byggesag -2013-0228 på ejendommen Gartnervænget 22, 8680 Ry 1. Indledning: På vegne af

Læs mere

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø I Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej Lokalplan 81B Ældrecentret i Hvalsø Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de

Læs mere

Vedtaget Silkeborg Byråd 22. oktober 2012 TILLÆG 23

Vedtaget Silkeborg Byråd 22. oktober 2012 TILLÆG 23 Vedtaget Silkeborg Byråd 22. oktober 2012 TILLÆG 23 Endelig vedtagelse af Tillæg 23 til Silkeborg Kommuneplan 2009-2020. Silkeborg Byråd har 22. oktober 2012 vedtaget ovenstående kommuneplantillæg. Planerne

Læs mere

Referat borgermøde Vipperød Bakker

Referat borgermøde Vipperød Bakker Referat borgermøde Vipperød Bakker John Harpøth byder velkommen - gennemgår dagsorden og aftenens program - understreger, at alle er velkomne til at byde ind, og at vi vil forsøge at besvare alle spørgsmål.

Læs mere

Tillæg nr. 74 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 74 til Herning Kommuneplan Forslag Offentlig høring Tillæg nr. 74 til Rammeområde 42.B3 og 42.T1 Boligområde sydvest for Sinding Hovedgade Område til tekniske anlæg nordøst for Sinding Hovedgade Fremlægges fra den 15. september

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE FREMLAGT FRA DEN 4. DECEMBER 2002 TIL DEN 12. FEBRUAR 2003. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 9. APRIL 2003. Forord til lokalplanforslaget Thyholm Kommunes

Læs mere

Endelig vedtagelse af Lokalplan 127 - Bevarende bestemmelser for rækkehusene Kløverprisvej 15-61 og 24-70 634071

Endelig vedtagelse af Lokalplan 127 - Bevarende bestemmelser for rækkehusene Kløverprisvej 15-61 og 24-70 634071 Pkt.nr. 7 Endelig vedtagelse af Lokalplan 127 Bevarende bestemmelser for rækkehusene Kløverprisvej 1561 og 2470 634071 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik og Miljøudvalget, at anbefale

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

Resume fra borgermøde

Resume fra borgermøde Plan og Udvikling Sagsnr. 243428 Brevid. 2096731 Ref. DO Dir. tlf. 46 31 35 46 dorteo@roskilde.dk 7. majl 2015 NOTAT: Behandling af indsigelser og bemærkninger til lokalplan 614 for boliger ved Himmelevvej

Læs mere

Forslag til Lokalplan 2.76 Boliger ved Torpet

Forslag til Lokalplan 2.76 Boliger ved Torpet Forslag til Lokalplan 76 Boliger ved Torpet Oversigt over forslag og bemærkninger fra høringsfase samt administrationens indstilling hertil Der er modtaget 3 skriftlige høringssvar. Resumeer af det indkomne

Læs mere

forslag Park Vendia, Hjørring

forslag Park Vendia, Hjørring Offentlig fremlagt fra den 2. november 2016 til den 31. december 2016 forslag Park Vendia, Hjørring Vejledning Hvad er en kommuneplan? Kommuneplanen udtrykker byrådets overordnede politikker og mål for

Læs mere

Vi ønsker som grundejerforening ikke at deltage i høringen om evt dispensation

Vi ønsker som grundejerforening ikke at deltage i høringen om evt dispensation Fra: Jane Kollerup Sendt: 11. september 2016 19:48 Til: [SPAM] Re: VS: Høring vedr. ansøgning om dispensation fra lokalplan nr. S-1.2 om facadehøjde på Strandvænget 24 Hej Dorit Vi

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

Program. Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Fårvang? Ændringer siden sidst Ansøgninger

Program. Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Fårvang? Ændringer siden sidst Ansøgninger Program Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Fårvang? Ændringer siden sidst Ansøgninger Hvad gælder for MIN ejendom Frist for indsigelser og bemærkninger Kommuneplanen er: Byrådets mest omfattende

Læs mere

AALBORG STIFT Stiftsøvrigheden Dok.nr. 120 318/13 MJOH

AALBORG STIFT Stiftsøvrigheden Dok.nr. 120 318/13 MJOH AALBORG STIFT Stiftsøvrigheden Dok.nr. 120 318/13 MJOH Dato: 19. november 2013 Rebild Kommune (e-mail) Lokalplanforslag nr. 277 med tilhørende kommuneplantillæg nr. 5 Aalborg Stiftsøvrighed har modtaget

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN BAKKETOPPEN BESTYRELSEN

GRUNDEJERFORENINGEN BAKKETOPPEN BESTYRELSEN Kommunalbestyrelsen 14. marts 2013 Høringssvar vedrørende forslag til lokalplan 242 for Bakketoppen Grundejerforeningen Bakketoppen holdt den 7. marts 2013 ekstraordinær generalforsamling for at drøfte

Læs mere

Klagevejledning Den endelige vedtagelse af ovennævnte planer kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagevejledning Den endelige vedtagelse af ovennævnte planer kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Offentlig bekendtgørelse den 10. marts 2015 af endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i Syddjurs

Læs mere

14. januar 2015-16. februar 2015

14. januar 2015-16. februar 2015 13. januar 2015 Har du ideer til planlægningen? Plan-, Miljø- og Klimaudvalget har 12. januar 2015 besluttet, at ejere, områdernes nærmeste beboere, lokalrådet og DN skal inddrages i en debat om, hvordan

Læs mere

Kommuneplan Forslag til. Kommuneplantillæg nr Boligområde på østsiden af Skolevej, Tversted. Offentlig fremlagt

Kommuneplan Forslag til. Kommuneplantillæg nr Boligområde på østsiden af Skolevej, Tversted. Offentlig fremlagt TANNISBUGTVEJ KLITROSEVEJ Offentlig fremlagt 28. sept. 2016-22. nov. 2016 Kommuneplan 2013 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 21 - Boligområde på østsiden af Skolevej, Tversted TRANEBÆRVEJ ØSTERVEJ MARGUERITEVEJ

Læs mere

LOKALPLAN NR. 37, Plejeboliger i Rødvig FORSLAG. OFFENTLIGT FREMLAGT I PERIODEN 7. april TIL OG MED 2. juni 2008.

LOKALPLAN NR. 37, Plejeboliger i Rødvig FORSLAG. OFFENTLIGT FREMLAGT I PERIODEN 7. april TIL OG MED 2. juni 2008. LOKALPLAN NR. 37, 2008. Plejeboliger i Rødvig FORSLAG OFFENTLIGT FREMLAGT I PERIODEN 7. april TIL OG MED 2. juni 2008. Stevns Kommune Lokalplan 37, 2008 Plejeboliger i Rødvig Indledning Denne Lokalplan

Læs mere

Resumé. Behandling af bemærkning og indsigelser til lokalplan 580 for erhvervsareal Trekroner Syd

Resumé. Behandling af bemærkning og indsigelser til lokalplan 580 for erhvervsareal Trekroner Syd Teknik og Miljø Plan og Byggesag Planafsnittet Sagsnr. 86665 Brevid. 1072876 Ref. LED Dir. tlf. 46 31 35 06 gunillasr@roskilde.dk Behandling af bemærkning og indsigelser til lokalplan 580 for erhvervsareal

Læs mere

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 205

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 205 Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 205 for et boligområde ved Møgelkær i Viborg Forslag 1 LÆSEVEJLEDNING En lokalplan fastlægger, hvordan et område må bruges fremover. Reglerne for lokalplaner er fastlagt

Læs mere

Indholdsfortegnelse. side

Indholdsfortegnelse. side 0 Indholdsfortegnelse side Forord... 2 BESTEMMELSER... 3 Lokalplanens formål... 3 Afgrænsning... 3 Område og zonestatus... 3 Områdets anvendelse... 4 Udstykning... 4 Vej og stiforhold... 4 Bebyggelsens

Læs mere

Her kan du se planforslagene www.syddjurs.dk/planforslag www.plansystem.dk

Her kan du se planforslagene www.syddjurs.dk/planforslag www.plansystem.dk Offentlig bekendtgørelse den 3. november 2015 af Forslag til Lokalplan nr. 395 for område til hotel, ferie-, kursus- og konferencecenter og til sommerhusområde ved Fuglsø og Forslag til Kommuneplantillæg

Læs mere

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 20. marts 2014 J.nr.: NMK-33-02145 Ref.: KAGRA AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning

Læs mere

Miljø- og Teknikudvalget. Beslutningsprotokol

Miljø- og Teknikudvalget. Beslutningsprotokol Miljø- og Teknikudvalget Beslutningsprotokol Dato: 05. maj 2011 Lokale: Dronninglund Rådhus Tidspunkt: Kl. 7:00-7:15 Mikael Klitgaard, Formand (V) Hans Chr. Holst (V) Ole Bruun (A) Hildo Rasmussen (A)

Læs mere

Debatoplæg Ny planlægning for en del af Laanshøj

Debatoplæg Ny planlægning for en del af Laanshøj Debatoplæg Ny planlægning for en del af Laanshøj www.furesoe.dk/hoering OBS: Ny høringsfrist den 11. marts 2016 Ny planlægning for den sydlige og sydøstlige del af Laanshøj Furesø Kommune igangsætter en

Læs mere

Afsender Høringssvarets indhold og forslag Forvaltningens vurdering Konsekvens for lokalplan

Afsender Høringssvarets indhold og forslag Forvaltningens vurdering Konsekvens for lokalplan Notat om høringssvar om forslag til Lokalplan 70.9 for et boligområde ved Regimentsvej på Farum Kaserne Forslag til Lokalplan 70.9 for et boligområde ved Regimentsvej på Farum Kaserne har været i offentlig

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

17 eksklusive grunde i fremtidens landsby

17 eksklusive grunde i fremtidens landsby Byg drømmehuset i Vindinge ved Roskilde Valgfrihed mellem alle byggefirmaer eller stå selv som bygherre Naturskøn beliggenhed i Stålmosen Priser fra kr. 1.195.000,- Salg og information: danbolig holbæk

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Offentlig bekendtgørelse den 4. november 2014 af Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i Syddjurs

Læs mere

Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej

Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej SKOVSGÅRSVEJ BRENELSIG Fremlagt fra den 10.11.2004 til den 05.01.2005 Endelig vedtaget den 02.02.2005 Hals Kommune :: 7.25 http://www.halskom.dk/dk/planer_visioner/find_planen/lokalplaner/725.htm?mode=...

Læs mere

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57 Forslag til Lokalplan 73.2 Udstykning af Bygaden 57 1 Indhold Hvad er en lokalplan? Fremlæggelsesperiode 3 Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger 3 Redegørelse Indledning Bevaringsværdige træer

Læs mere

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Baggrunden for arbejdet med lokalplanen er at vi ønsker at kunne fastholde kvarterets helhedsindtryk. Dette fremgår også af vores servitut, men grundet de beslutninger

Læs mere

LOKALPLAN 3-20 Funchsvej, rækkehuse

LOKALPLAN 3-20 Funchsvej, rækkehuse LOKALPLAN 3-20 Funchsvej, rækkehuse KØGE KOMMUNE 1983 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 3-20 RÆKKEHUSE VED FUNCHSVEJ REDEGØRELSE LOKALPLANFORSLAGETS FORHOLD TIL ØVRIG PLAN- LÆGNING FOR OMRÅDET. Områdets beliggenhed

Læs mere

LOKALPLAN 11-002 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1982

LOKALPLAN 11-002 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1982 E LOKALPLAN 11-002 PLEJEHJEM, VEJGÅRD AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1982 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Side Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens indhold Lokalplanens forhold til

Læs mere

Program. Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Hvinningdal? Ændringer siden sidst

Program. Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Hvinningdal? Ændringer siden sidst Program Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Hvinningdal? Ændringer siden sidst Hvad gælder for MIN ejendom Frist for indsigelser og bemærkninger Kommuneplanen er: Byrådets mest omfattende sag.

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Hidtil lovlig anvendelse kan fortsætte Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 for et område til bolig-,

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 22. april Aarhus Kommune

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 22. april Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 22. april 2013 Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 924 Boligområde ved Nedergårdsvej i Gl. Skejby. Tillæg nr. 51 til Kommuneplan 2009. Aarhus

Læs mere

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Ærø Kommune Lokalplan 9-23 Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en række retningslinier for,

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej side l Lokalplan nr. 28 for et område ved Vestergade/Røddingevej, Vester Vamdrup, Vamdrup Kommune.

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Notat vedr. indsigelser og høringssvar til forslag til kommuneplantillæg 17 og forslag til lokalplan 292, Boligområdet, Kronhjorten, Støvring Ådale.

Notat vedr. indsigelser og høringssvar til forslag til kommuneplantillæg 17 og forslag til lokalplan 292, Boligområdet, Kronhjorten, Støvring Ådale. Notat Center Plan Byg og Vej Journalnr: 01.02.05P16115 Dato: 01122015 Notat vedr. indsigelser og høringssvar til forslag til kommuneplantillæg 17 og forslag til lokalplan 292, Boligområdet, Kronhjorten,

Læs mere

Indsigelse mod Udkast til Lokalplan 271

Indsigelse mod Udkast til Lokalplan 271 Vejen 01.05 2015 Til Vejen Kommune Rådhuspassagen 3,6600 Vejen e- mail: teknik@vejen.dk Indsigelse mod Udkast til Lokalplan 271 Indsigelsen fremsendes af Knud Fensteen Madsen og Susanne Ida Sofie Pedersen

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

ÅRHUS STIFT Telefon DALGAS AVENUE 46 Telefax ÅRHUS C

ÅRHUS STIFT Telefon DALGAS AVENUE 46 Telefax ÅRHUS C ÅRHUS STIFT Telefon 86 14 51 00 DALGAS AVENUE 46 Telefax 86 14 55 21 8000 ÅRHUS C www.aarhus.stift.dk E-mail: kmaar@km.dk Århus Kommune plaenlaegningogbyggeri@aarhus.dk Den 10. december 2009 Dokument nr.:

Læs mere

Program Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Sorring? Ændringer for Sorring

Program Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Sorring? Ændringer for Sorring Program Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Sorring? Ændringer for Sorring Hvad gælder for MIN ejendom Frist for indsigelser og bemærkninger Hvad betyder en kommuneplanrevision? i Byrådets største

Læs mere

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE Side REDEGØRELSE Lokalpianens område Lokalpianens formål Lokalpianens indhold Forholdet til Øvrig planlægning m.m Lokalpianforslagets retsvirkninger Lokalpianens retsvirkninger

Læs mere

Til brug for afgivelse af bud KØBSTILBUD. Storparceller på Halmstadvej

Til brug for afgivelse af bud KØBSTILBUD. Storparceller på Halmstadvej Ejendomme 27. august 2013/AB Til brug for afgivelse af bud KØBSTILBUD Storparceller på Halmstadvej Storparcellerne Parcel A (ca. 13.788 m2) Parcel B (ca. 10.755 m2) Begge parceller er beliggende på Halmstadvej

Læs mere

Lokalplan nr. 6. Beskyttede boliger Brønsholmsdalsparken. Vedtagelsesdato: 15. marts Ikrafttrædelsesdato: 7. juni 1978.

Lokalplan nr. 6. Beskyttede boliger Brønsholmsdalsparken. Vedtagelsesdato: 15. marts Ikrafttrædelsesdato: 7. juni 1978. Lokalplan nr. 6 Beskyttede boliger Brønsholmsdalsparken Teknik & Miljø Vedtagelsesdato: 15. marts 1978 Ikrafttrædelsesdato: 7. juni 1978 \ x ' / BESKYTTEDE BOLIGER BRØNSHOLMSDALSPARKEN

Læs mere

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby YYY Boliglokalplan (bygget ud fra lokalplan 1-2-113, Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby Indholdsfortegnelse Startredegørelse 1 Oversigtskort 2 Baggrunden 3 Projektet 4 Lokalplanområdet

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

Lokalplan nr. 1013. Ferielejligheder Ved Rønbjerg Feriecenter

Lokalplan nr. 1013. Ferielejligheder Ved Rønbjerg Feriecenter Lokalplan nr. 1013 Ferielejligheder Ved Rønbjerg Feriecenter August 2010 Indholdsfortegnelse Redegørelse... 2 Vejledning...2 Offentlig høring...2 Klageadgang...2 Lokalplanområdets beliggenhed og afgrænsning...3

Læs mere

FORSLAG Fremlagt i offentlig høring fra 3. november 2010 til 30. december 2010 TILLÆG 12

FORSLAG Fremlagt i offentlig høring fra 3. november 2010 til 30. december 2010 TILLÆG 12 FORSLAG Fremlagt i offentlig høring fra 3. november 2010 til 30. december 2010 TILLÆG 12 2 FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG 12 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til tillæg 12 til Kommuneplan 2009-2020.

Læs mere

Regionplan TILLÆG 8. Anlægsområde øst for Nykøbing Havn, Nykøbing-Rørvig Kommune og. BYOMRÅDE øst for Havnebyen, Trundholm Kommune

Regionplan TILLÆG 8. Anlægsområde øst for Nykøbing Havn, Nykøbing-Rørvig Kommune og. BYOMRÅDE øst for Havnebyen, Trundholm Kommune Regionplan 2001-2012 TILLÆG 8 Anlægsområde øst for Nykøbing Havn, Nykøbing-Rørvig Kommune og BYOMRÅDE øst for Havnebyen, Trundholm Kommune August 2003 1 Regionplan 2001-2012 TILLÆG LÆG 8 Anlægsområde øst

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet ophæver herved kommunens tilladelse og hjemviser sagen til kommunen til fornyet behandling som 1. instans.

Natur- og Miljøklagenævnet ophæver herved kommunens tilladelse og hjemviser sagen til kommunen til fornyet behandling som 1. instans. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 26. november 2012 J.nr.: NMK-31-00716 Ref.: mtj AFGØRELSE i sag om udstykning og opførelse af en helårsbolig i Lemvig kommune

Læs mere

Byg drømmehuset i Vindinge ved Roskilde

Byg drømmehuset i Vindinge ved Roskilde Byg drømmehuset i Vindinge ved Roskilde Valgfrihed mellem alle byggefirmaer eller stå selv som bygherre Naturskøn beliggenhed i Stålmosen Priser fra kr. 1.295.000,- Side 1 Vindinge Byg din drømmebolig

Læs mere

Afgørelse i sagen om kirkebyggelinje omkring Egedal Kirke i Karlebo Kommune.

Afgørelse i sagen om kirkebyggelinje omkring Egedal Kirke i Karlebo Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 26. oktober 2006 J. nr. NKN-1321-00022 Tidl. J.nr.: 03-132/200-0106

Læs mere

Forslag til lokalplan O-201.1 - Institutions- og idrætsformål i Ørslev.

Forslag til lokalplan O-201.1 - Institutions- og idrætsformål i Ørslev. Til modtagere af lokalplanforslag O-201.1. Rådhuset Postboks 200 4760 Vordingborg T. 55 36 36 36 F. 55 36 27 00 www.vordingborg.dk Journalnr. 2008-30204 Torben Andersen +45 55 36 24 21 TA@vordingborg.dk

Læs mere

Indsigelse mod lokalplanforslag nr. 11.C9.7 for boliger på Nørregades parkeringsplads.

Indsigelse mod lokalplanforslag nr. 11.C9.7 for boliger på Nørregades parkeringsplads. Herning, den 3. april 2007 Herning Byråd Indsigelse mod lokalplanforslag nr. 11.C9.7 for boliger på Nørregades parkeringsplads. Jeg skal på det kraftigste gøre indsigelse med denne lokalplan og mod at

Læs mere

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91 l LOKALPLAN NR. 1.11 1991 THYHOLM KOMMUNE 7/91 THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.11 for et boligområde i den sydøstlige udkant af Hvidbjerg by INDHOLD: side Redegørelse for lokalplanens forhold til den øvrige

Læs mere

LOKALPLAN 12.07 for Greve Strandby Øst Greve kommune

LOKALPLAN 12.07 for Greve Strandby Øst Greve kommune LOKALPLAN 12.07 for Greve Strandby Øst Greve kommune Skole. fritidsinstitution. socialt servicecenter. tandklinik m. m Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form.

Læs mere

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt.

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. LOKALPLAN NR. 1.38 l B2 Hotel Søfryd i Jyllinge. Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. Lokalplanens baggrund og formål Baggrunden for at udarbejde denne lokalplan for området

Læs mere

Samlede indsigelser til forslag til lokalplan 06.10.L01

Samlede indsigelser til forslag til lokalplan 06.10.L01 Samlede indsigelser til forslag til lokalplan 06.10.L01 Varde Kommune har i forbindelse med den offentlige høring af forslag til lokalplan 06.10.L01 for et område omkring Helle Hallen modtaget bemærkninger

Læs mere