SILKEBORG KULTURHISTORISKE MUSEUM

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SILKEBORG KULTURHISTORISKE MUSEUM"

Transkript

1 29. december 2011 Indkomne indsigelser i forbindelse med offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr for et område til boligformål ved Langdalsvænget i Sejs/Svejbæk Indkomne bemærkninger: Side Offentlige myndigheder, repræsentative råd, foreninger ol. 1. Silkeborg Kulturhistoriske Museum 2 2. Danmarks Naturfredningsforening for Silkeborg 3 3. Miljøministeriet, Naturstyrelsen 5 4. Sejs-Svejbæk Lokalråd 7 5. Bevaringsforeningen for Silkeborg Kommune 9 6. EnergiMidt A/S 10 Private henvendelser 7. Sten Christensen Maja og Carsten Busch Højmark Hans Farø Clausen Ole Carstensen m.fl Troels Kjærskov og Birgitte Torp Aarstiderne Arkitekter Kirsten Hedegaard Nielsen Charlotte Laursen Rommers Michael Aaldering Jørn Stensbjerg Vivi og Peter Bøgedal Rasmussen Grete Bus Allan og Lene Winther Jensen Dorthe B. K. Jepsen og Jacob Brønd Peter og Metha Kildegaard Anders Nielsen og Tina Jensen Stine og Franz Schütt Johnny H. Larsen Henriette og Frank Hyrsting Karen og Henrik Spangsberg Kristensen Jan Lund Kristensen 95 Henrik H. K. Jensen Direkte tlf.: Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1-3, 8600 Silkeborg Sagsnr.:10/48888 Søvej Silkeborg Tlf.:

2 SILKEBORG KULTURHISTORISKE MUSEUM Teknik- og Miljøafdelingen 26. august 2011 Rådhuset Søvej Silkeborg Vedr. forslag til lokalplan for et område til boligformål ved Langdalsvej i Sejs/Svejbæk. I forbindelse med ovennævnte lokalplanforslag kan oplyses, at Silkeborg Museum ikke har indsigelser. Der er ikke på forhånd registreret fund eller fortidsminder indenfor selve lokalplanområdet, men langs Borre Sø syd for området er der registreret flere bopladser fra jægerstenalderen, ligesom Silkeborg Museums samlinger rummer flere oldsager, der er fundet i begyndelsen af 1900-tallet på Sejs Hede uden nærmere stedsangivelser. Desuden er der registreret talrige gravhøje både i Nordskoven, omkring Hårup og i Linå Vesterskov. På grund af de mange registrerede fund og fortidsminder i nærområderne kan det ikke udelukkes, at der ved evt. jordarbejder i forbindelse med byggemodning og andre anlægsarbejder i området kan fremkomme skjulte fortidsminder, der vil kunne kræves undersøgt i henhold til Museumslovens 27. Silkeborg Museum anbefaler derfor, at der foretages en forundersøgelse af lokalplanområdet i god tid inden anlægsstart, således at det kan afklares, om der findes forhistoriske anlægsspor, der kræver nærmere undersøgelse. En sådan prøvegravning er frivillig, men vil kunne sikre at Museumsloven ikke overtrædes. Samtidig sikrer den mod at påbegyndte anlægsarbejder skal standses, hvis der fremkommer skjulte fortidsminder, med forsinkelse og fordyrelse af byggerierne til følge. Skulle der evt. være spørgsmål, står Silkeborg Museum naturligvis til rådighed. Med venlig hilsen Knud Bjerring Jensen Museumsinspektør Silkeborg Kulturhistoriske Museum - Hovedgårdsvej 7, DK-8600 Silkeborg - Tlf: Fax: CVR nr Bank: Jyske Bank Konto nr

3 Dato: Vedr.: lokalplan Sejs/Svejbæk. DN ønsker øget natur- og miljøbeskyttelse i forbindelse med Sejs- Svejbæk udstykningerne Området markeret med rødt bør udtages af lokalplanen. Danmarks Naturfredningsforening tager det meget alvorligt, at sælger og køber af byggegrundene presser på for at reducere beskyttelsen af miljøet og naturen i forbindelse med udstykninger i Sejs- Svejbæk ved Langdalsvej. Vi advarede allerede 18. januar 2011 om salg af byggegrunde i Sejs- Svejbæk, uden at der forelå en vedtaget lokalplan. Først når en sådan lokalplan er på plads, kan DN tage endelig stilling til konsekvenserne for naturen og landskabet. Vi stiller os uforstående overfor at netop miljø tiltagne kritiseres af købere og sælger. I forlængelse af den megen debat om oversvømmelser, er det netop vigtigt at integrere løsninger, som kan holde på vandet, hvor det falder. Det kan grønne tage og regnvandsfaskiner være med til. De ændrede klimatiske forhold kræver helt andre skrappe krav til natur og miljøhensyn end hidtil. Silkeborg kommunen er nødt til at erkende, at hver gang der bebygges et naturområde, vil presset på ådalene stige med oversvømmelser til følge. Yderligere bør kommunen gøre sig det klart, at for hver hektar skov der ryddes til fordel for boliger ophører den årlige bindning på mellem 12 og 18 tons Co2 pr hektar. En hektar opvokset skov holder på mellem 200 og 400 tons Co2 og da der ikke etableres ny skov forsvinder deponeringen på det pågældende areal til fordel for boliger. Der er altså mange gode grunde til at sikre eksisterende naturområder, frem for at bebygge dem, såfremt kommunen ønske at reducere Co2 udslippet.

4 Vigtigt natur- og landskabsområde Som vi gjorde opmærksom på 18 januar, ligger byggeri ikke lige for i Sejs- Svejbæk området, grundet de landskabelige, naturmæssige og rekreative værdier. Området er et potentielt levested for mange truede og sjældne arter, og så længe der ikke foreligger overbevisende konsekvensvurderinger for disse og klare beskrivelser af naturhensynet må vi tage kraftigt forbehold for planerne. Vi finder at bebyggelsesgraden er langt større end det, området kan holde til. Vi forholder os specielt kritisk til boligområderne nord for campingpladsen mellem Langdalsvej og Bordalsvej. Bebyggelses rykker ind i et gammelt og let kuperet skovområde som udgør en del af skrænternes fod. Området rummer en god biodiversitet og udgør derfor et væsentligt leversted for dyr og planter. Vi henstiller til at den del af lokalplan område 36- B- 20, som vi har markeret udlægges til rekreativt område, eller helt udtages af lokalplanen. En bebyggelse af det markerede område skader oplevelsen af smeltevandsterrasser og overgangen til de stejle skråninger. Vi finder at kommunes planer i væsentlig grad har overskredet de landskabelige og naturmæssige hensyn og DN Silkeborg forbeholder sig ret til at indgive en klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Foreningen afventer den endelige lokalplan om hvorvidt natur- og miljøhensyn styrkes. Danmarks Naturfredningsforening for Silkeborg For yderligere oplysninger: Peder Størup Tlf

5 Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Sendt pr. mail til: Aarhus fysisk planlægning og VVM J.nr. NST Ref. ejtje Den 30. august 2011 Forslag til lokalplan nr for et område til boligformål ved Langdalsvænget Sejs/Svejbæk Silkeborg Kommune har fremlagt forslag til lokalplan nr for et område til boligformål ved Langdalsvænget i offentlig høring frem til den 1. september Planforslagene muliggør opførelse af 32 boliger ved Sejs/Svejbæk i et område omfattet af allerede gældende kommuneplanrammer. Planforslagene er efter Naturstyrelsen Aarhus vurdering ikke i strid med overordnede statslige interesser eller med de særlige hensyn, Miljøministeriet varetager, jf. planlovens 29. Planforslagene giver derfor ikke anledning til bemærkninger. Skovbyggelinje Kommunen har ved brev af 26. august 2011 fremsendt ansøgning om at ophæve naturbeskyttelseslovens skovbyggelinje indenfor lokalplanområdet, jf. naturbeskyttelseslovens 69, stk. 1. Naturstyrelsen Aarhus er på baggrund af kommunens beskrivelse af de landskabelige og biologiske forhold og den plandisponering, der er resultatet af vurderingen, indstillet på at reducere byggelinjen som beskrevet i ansøgningen og vist på planforslagets kortbilag 1 og 2. Vi gør opmærksom på, at ophævelsen alene vil komme til at gælde for lokalplan nr , hvilket betyder, at byggelinjen træder i kraft igen, hvis lokalplanen ophæves eller ændres. Naturstyrelsen Aarhus træffer endelig afgørelse om ophævelse af byggelinjen, når vi har modtaget den endeligt vedtagne lokalplan vedlagt en konkret ansøgning om ophævelse. Kommunen bedes venligst henvise til ovennævnte journalnummer. Naturstyrelsen Lyseng Allé Højbjerg Tlf Fax CVR EAN

6 Med venlig hilsen Ejler Toft Jensen Arkitekt 2

7 Den 30. august 2011 Plan-, Miljø- og Klimaudvalget v/teknik- og Miljøafdelingen Rådhuset 8600 Silkeborg Høringssvar til Lokalplan for et område til boligformål ved Langdalsvænget Sejs-Svejbæk Lokalråd har på lokalrådsmøde den 24. august 2011, i umiddelbart forlængelse af borgermøde bl.a. om lokalplanen, drøftet lokalplanforslaget. Vi har følgende bemærkninger til dele af lokalplanen: 3. Områdets anvendelse Vi er tilfredse med områdets opdeling i lidt mindre grunde og større fællesarealer. Det vil, med henvisning til tidligere høringssvar, være helt i lokalrådets ånd, hvis grundejeren ønsker at udstykke færre, lidt større grunde. 7. Bebyggelsens ydre fremtræden Kravene om levende grønne tage, mørke udvendige bygningssider og ikke for store vinduespartier er væsentlige, da området ellers vil være meget synligt fra højtliggende punkter. Kravene skal ses som en mulighed og kilde til indsamling af de gode erfaringer, til gavn for hele Svejbæk Nord på sigt. Det er krav med et godt udgangspunkt i det æstetiske og en forudsætning for en lokalplan i et område, der er udpeget som landskabeligt interesseområde. 8. Ubebyggede arealer og beplantning Princippet om hedearealer og varierede landskabsformer er god for målgrupper i alle aldre. Til gengæld er det ikke børnevenligt med tjørnehæk som fælles hækbeplantning. Vi foreslår, at man giver hver boligklynge mulighed for i enighed at vælge et levende hegn med naturpræg (ikke klippede hække), gerne arter, der passer til heden. Herved får vi en mild variation inden for samme tema. Afledning af regnvand i overjordiske vandbassiner er en god idé, som vil komme alle til gavn i regnfulde perioder eller kraftigt tø-vejr. Børn har godt af at kende og respektere naturen. Generelt Denne lokalplan er lidt speciel, da et antal familier har købt en grund i december 2010, inden lokalplanen blev endeligt udarbejdet. Vi vil som lokalråd rose Silkeborg Kommune for en fin og rettidig behandling af grundejer (og købere), som fik direkte besked om betænkelighederne ved at købe byggegrunde inden en vedtaget lokalplan allerede den 20. december Sejs- Svejbæk Lokalråd modtog kopi af korrespondancen og har i øvrigt været orienteret og inddraget af vores byansvarlige Henrik H.K. Jensen undervejs i processen. Side 1 af 2

8 På borgermødet var det generelle indtryk en positiv holdning blandt borgerne over lokalplanens opfølgning på strukturplan-forslaget, dog undtaget de borgere, som har købt en grund i området. Vi har som medmennesker og lokalråd selvfølgelig en grundlæggende sympati overfor det dilemma, som grundkøberne står i, men vi finder, at de overordnede, fine mål med lokalplanen er mere væsentlige end grundkøbernes privatøkonomi og andre forbehold. Vi håber, at grundkøberne vil finde alle de positive elementer i lokalplanen og påskønne den helt unikke boligklynge, i samspil med naturen i Sejs-Svejbæk, som bliver resultatet af dette fine planarbejde. Med venlig hilsen Helle Præsius Busk Formand for Sejs-Svejbæk Lokalråd Mail: Side 2 af 2

9 Til Silkeborg Byråd Rådhuset Søvej Silkeborg 31. august 2011 Høringssvar til Lokalplan nr og Strukturplan Sejs/Svejbæk N På bestyrelsesmødet den 25. august gennemgik de tilstedeværende lokalplanen og strukturplanen. Der var generel tilfredshed med, at der bliver taget hensyn til den bevaringsværdige natur, bl.a. ved at forbyde glaserede tage, men der blev ytret ønske om, at der burde være mulighed for anvendelse af solenergi, når der i planerne bliver satset på bæredygtighed. Med Venlig hilsen På bestyrelsens vegne Else Marie Lindblom Formand for Bevaringsforeningen For Silkeborg Kommune Grauballe Gudenåvej 16 st Silkeborg Else Marie Lindblom formand Grauballe Gudenåvej 16 st Silkeborg Tlf: Vagn Brostrup Jensen næstformand Teglværksvej Gjern Tlf: Jytte Thorndahl kasserer Johannes Jensensvej 19, Toustrup 8641 Sorring Tlf: Poul Færk Magnussen sekretær Drewsensvej 70, Silkeborg Tlf: Hans P. Bertelsen best.medlem Edv. Egebergsvej 1, Svejbæk 8600 Silkeborg Tlf:

10 Silkeborg Kommune Mail: Dato: Vor ref.: Projektnr.: Inst.nr.: Direkte tlf.: Lokalplanforslag nr Langdalsvænget, Silkeborg Fra PlansystemDK har EnergiMidt modtaget oplysning om ovenstående lokalplanforslag. Der gøres opmærksom på at EnergiMidt har elanlæg og/eller fiberbredbåndsrør i området. Såfremt der skal udføres flytning/omlægning af elanlægget og eller fiberbredbåndsrørene, skal udstykkeren afholde de dermed forbundne omkostninger ved en eventuel byggemodning. Der medsendes tegninger af anlæg i området. Med venlig hilsen EnergiMidt A/S Winnie S. Levisen Hovedkontor: Skive afd.: Herning afd.: EnergiMidt A/S Brårupvej 50 Industrivej Nord 9B Tietgensvej Skive 7400 Herning 8600 Silkeborg Tlf Tlf Tlf CVR-nr Fax Fax Fax

11 Borgdalsvej Langdalsvej Kildevej Borgdalsvej Tyttebærvej 122C 122A Julsøvej Julsøvej Sejs Søvej Langdalsvænget Kildetoften BEMÆRK! På planerne vises 60kV, 10kV, 0,4kV, belysning samt FBB, hvor EnergiMidt har oplysningspligt. - Planerne viser udelukkende tracè med kabler og rør. Skal du krydse eller frigrave EnergiMidt`s kabler, kontaktes Dokumentation på for yderligere oplysning om antal kabler i tracè. - EL-stikledninger: 30 Er skematiske og viser kun tilslutningssted. - FBB-stikledninger: Hvor der er kundetilslutning vil der forefindes FBB-stik på grunden. - Kabler og FBB kan ligge i variende dybder FRA 0,4m. EnergiMidt 26 Tietgensvej 2-4, 8600 Silkeborg, Tlf , Fax Kabelplan Lokalplanforslag Langdalsvænget, Silkeborg 22 Målforhold: 1:2.000 Tegner: Tegningen er udplottet d.: wsl Tegningen er gældende 3 uger efter udplotning

12 Signaturforklaring til EnergiMidt Ledningsplaner Bemærk! Tegningen er ikke målfast og viser kun anlæg i det forespurgte område. Komponenter %1g # 10/0.4 60/10 kv station kv station Vindmølle Kraftværk \ FBB Bygværk nd 0,4 kv Skab D Gadelys Skab! 60 kv Mast! 10 kv Mast! 0,4 kv Mast! Gadelys Mast! FBB Brønd! 10 kv Samlebrønd! 0,4 kv Samlebrønd! Gadelys Samlebrønd a ) h 10 kv Markeringstander FBB kundetilslutning Trace B B FBB trace 60 kv kabler 10 kv kabler Signalkabel 0,4 kv kabel Stikledning Gadelys Kabel Døde kabler 0,4 kv Kabelsløjfe Gadelys Kabelsløjfe 60 kv luftledning 10 kv Luftledning 0,4 kv Luftledning Gadelys Luftledning Underføringsrør Styret underboring: Kontakt dokumentation for evt. borer rapport eller plan med nedstik. Øvrige Forsyningsgrænse Se Henvisning Projektflade: Kontakt projektleder for status på projekt.

13 Henrik Hald Kloppenborg Jensen (40082) Fra: Benthe Karen Hestbech (12267) Sendt: 20. juli :41 Til: Anne Grethe Riisgaard (30838) Emne: FW: Lokalplanforslag Svejbæk From: Ina Klein Madsen (00409) on behalf of Sent: Wednesday, July 20, :41:07 AM To: Benthe Karen Hestbech (12267) Subject: VS: Lokalplanforslag Svejbæk Auto forwarded by a Rule Med venlig hilsen Ina Madsen Informatik Tlf Oprindelig meddelelse----- Fra: Sten Christensen Sendt: 19. juli :57 Til: Emne: Lokalplanforslag Svejbæk ADVOKAT STEN CHRISTENSEN Møderet for landsret og højesteret Kildevej 15, DK Silkeborg Tel. (+45) Silkeborg, d. Teknisk Udvalg, Silkeborg Kommune. Som borger i Svejbæk i mere end 30 år føler jeg trang til at knytte et par kommentarer til det nu fremlagte lokalplanforslag: 1

14 1. Kravet om grønne tage og åbne regnvansbassiner: Som udgangspunkt er kravet sådan set sympatisk, men jeg vil alligevel opfordre udvalget til kraftigt at genoverveje hensigtsmæssighed, økonomi og behov. Grønne tage vil være dyre at etablere og vedligeholde. Jeg har ladet mig fortælle, at man skal regne med en vægt på 400 kg pr. m2 tagflade, hviklet vil øge krav til fundament og dimensionering af byggeriet, og ønsket om ad den vej at begrænse afstrøming af regnvand er der intet behov for i det pågældende område. Udgravningen i forbindelse med bygeriet på Langdalssvænget viste, at undergrunden i stor dybde er rent smeltevandssand, som vil kunne opsuge store mængder vand via almndelige faskiner, og jeg mener derfor at kravet om grønne tage bør erstattes af et krav om at regnvand skal nedsives på egen grund. Åbne regnvandsbassiner, som man lægger op til vil udgøre en fare for småbørn, når de undtagelsvist måtte være vandfyldte, hvis ikke de hegnes ind med skæmmende hegn og dermed ikke yder det bidrag til miljøet, som er tiltænkt.efter min mening er der tale om en dyr investering, som ikke giver noget afkast, og som derfor ikke bør pålægges de kommende beboere i områdetkræves. 2. Forbuddet mod solfangere: Er det ikke i strid med Silkeborgs profil som grøn kommune at forbyde udnyttelse af grøn solenergi via solfangere og solceller, som netop i disse år er inde i en rivende teknisk og økonomisk udvikling, som også kan komme det loklale erhvevsliv til gode. 3. Kravet om fællesantenneanlæg: TDC har allerede etableret mulighed for kabeltv i området og EnergiMidt har nedlagt fibernet i området. Efter min mening bør kravet omformuleres alene som et forbud mod individuelle udvendige antenner, herunder parabolantenner. Jeg kan i øvrigt tilføje, at modtageforholdene for individuelle antenner i området er dårlige. Både Hadsten senderen og lokal senderen i Lysbro går meget dårligt igennem. 4. Kravet om at friarealer anlægges og vedligeholdes som lynghede: Jeg er ikke gartner, men hvordan anlægger man en lynghede? Skal man købe lyngplanter i en planteskole, bliver det uhyggeligt kostbart, og skal man vente på, at lyngen spirer af sig selv, kommer der alt muligt ukrudt sammen med lyngen, som med dette kvælstofindhold, der er i atmosfæren fra svinefarmene, er i fuld gang med at tabe kampen mod græsset heri området, hvor arelaerne med lyng er kraftigt reduceret i den tid jeg har boet i Svejbæk. Også en plante som Tjærenellike, der kræver et surt miljø, og som tidligere gjorde store arealer i Svejbæk lilla om foråret, er stort set forsvundet af samme grund. Det vil derfor blive forbundet med meget store praktiske problemer at etablere og vedligeholde en lyngbevoksning, hvor smukt det i øvrigt ville være. Så vidt jeg har forstået er den bedste måde at vedligholde en lynghede på, med års mellemrum at afbrænde lyngen. Hvordan gør man det i et beboelsskvarter? Med venlig hilsen Sten Christensen, Advokat (H) JEG gør opmærksom på, at denne kan indeholde fortrolig information. Hvis du ved en fejltagelse har modtaget en, beder JEG dig venligst informere MIG herom og samtidig slette en uden at videresende eller kopiere den. Træffes kun efter forudgående aftale CVR: Bank: Nordea Internet: <http://www.advokatstenchristensen.dk/> 2

15 Bemærkning fra borger angående: Forslag til strukturplan for Sejs/Svejbæk Nord og lokalplan for et boligområde ved Langdalsvej Dette er bemærkninger fra en familie, som påtænker at købe grund og bygge hus på ovennævnte udstykning. Der er tale om et dejligt og naturskønt område, som det er i både kommunens, lokalsamfundets og de nye tilflytteres interesse at bevare og beskytte. Dette er således også meget klart kommet til udtryk i både strukturplan og lokalplan, bl.a. i form af til tider meget snævre rammer for nyopførte huse. Vi har nogle forslag og kommentarer til lokalplanen, som vi finder, vil give en forbedret og rimelig lokalplan. Det er en god ide at sikre, at bebyggelsen får et afdæmpet og diskret udseende men med lokalplanens krav har vi udsigt til 32 mørke huse med grønne tage det kommer til at give et ensformigt og dystert indtryk. For en familie, som vil bygge i området, er det største problem kravet om levende grønne tage. Dels er det ærgerligt ikke at have en valgmulighed (kunne man ikke sikre det ensartede og afdæmpede indtryk ved at have muligheden for et mørkt ikke reflekterende tag?). Desuden er det betydeligt dyrere at anlægge et levende tag vores byggefirma siger, at m 2 prisen bliver 1000 kr. højere. Det er i forvejen et dyrt område at købe grund i, og en ekstraregning på en kvart million vil bringe området uden for de fleste almindelige lønmodtagerfamiliers rækkevidde. Grønne tage er en spændende ide, som især er en god løsning i byområder til aflastning af kloaksystemer. På denne udstykning er det imidlertid tilsyneladende den kosmetiske effekt, der er argumentet, det et voldsomt krav at stille, og det ville være mere rimeligt at stille det krav til et kommunalt byggeri, eller i det mindste en kommunal udstykning. Er det nødvendigt, at kræve de meget mørke mure? Mursten kan fås i naturfarver eller såkaldte jordfarver, så man kan have en grad af variation og valgfrihed, mens der stadig sikres en integration i den omgivende natur. Altså ikke hvide mure. Kravet om, at kun 15 % af tagarealet må dækkes af andet end planter sætter alvorlige hindringer for at opføre et lavenergihus, idet man ikke vil kunne opsætte tilstrækkelig solvarme og solceller. Var det ikke en ide at lade en fx 15 % begrænsning alene omfatte tagvinduer/glas? Vores forventninger og håb om at kunne bygge og flytte til Sejs Svejbæk har med lokalplanen taget et kraftigt dyk. Vi mener, at man i høj grad kan leve op til de gode målsætninger i struktur og lokalplanen om hensyn til naturen og sammenhæng mellem bebyggelse og landskab, selvom man giver en valgfrihed mellem fx grønne levende tage og sorte matte tage. Med venlig hilsen Maja og Carsten Busch Højmark Smingevej 33, Resenbro Tlf: , mail:

16 Side 1 af 2 Henrik Hald Kloppenborg Jensen (40082) Fra: Benthe Karen Hestbech (12267) Sendt: 18. august :38 Til: Anne Grethe Riisgaard (30838) Emne: VS: Indsigelse mod forslag til strukturplan for Sejs/Svejbæk Nord og lokalplan for et boligområde ved Langdalsvej Venlig hilsen Benthe Hestbech Plan og Byg tlf Fra: Ina Klein Madsen (00409) På vegne af Sendt: 18. august :57 Til: Benthe Karen Hestbech (12267) Emne: VS: Indsigelse mod forslag til strukturplan for Sejs/Svejbæk Nord og lokalplan for et boligområde ved Langdalsvej Med venlig hilsen Ina Madsen Informatik Tlf Fra: Hans Farø Clausen Sendt: 17. august :15 Til: Emne: Indsigelse mod forslag til strukturplan for Sejs/Svejbæk Nord og lokalplan for et boligområde ved Langdalsvej Kære Teknik- og Miljøafdeling (og Byråd). Hermed fremsendes en indsigelse mod Forslag til strukturplan for Sejs/Svejbæk Nord og lokalplan for et boligområde ved Langdalsvej. Ny forbindelsesvej. Der skal i forbindelse med udbygningen etableres en ny forbindelsesvej mellem Borgdalsvej og Lynggårdsvej. Kildevej tilsluttes tillige den nye forbindelsesvej. Jeg mangler i strukturplanen en overordnet tidsplan og rækkefølge for udbygningen af hele området. Især er tidsplanen for anlæggelsen af forbindelses og tilkørselsvejen mellem Borgdalsvej og Kildetoften og Lynggårdsvej interessant, idet denne vej jo er en forudsætning for at områderne kan udstykkes efter de udarbejdede lokalplaner. Omfartsvejen har jo været optaget (og prissat) i

17 Side 2 af 2 kommunens Trafikplan. Kan man tolke sikkerhedsudbygningen af overkørslerne ved Kildevej og Lynggårdsvej med dobbeltbomme derhen, at Banestyrelsens ønske om helt at lukke de to overkørsler til Julsøvej indtil videre er udskudt/opgivet. Udbygningen af området kan tage mange år, og skiftende tiders mode indenfor byggeriet og søgning mod forskellige boligtyper taler for at sikre rummelighed i disse valg. Jeg savner bestemmelser om i hvilken takt og rækkefølge, der kan udarbejdes lokalplaner for byggemodning og udstykninger på de enkelte planområder, f.eks. om, at et lokalplansområde færdiggøres ad gangen. Når/hvis der ikke findes sådanne bestemmelser for iværksættelse af områdernes lokalplaner, kan man risikere at der udarbejdes flere lokalplaner samtidig med tilhørende udstykninger, byggemodning m.m. og med tilhørende vejanlæg efterhånden som grundene ønskes solgt, hvorefter de ikke bebyggede arealer, veje m.m. kan risikere at komme til at henligge som byggeplads og i byggerod på ubegrænset tid og uden at blive færdiggjort med veje og stier samt belysning og i den grad skæmme naturen indtil området er færdigudbygget i rigtig lang tid. Det er synd at hver eneste klynge i lokalplan skal indhegnes/gemmes bag en tjørnehæk, som kun indeholder en minimumshøjde på 1,2 meter og uden der er angivet en maximumshøjde. Det er interessant med de grønne tage og placeringen af bebyggelse i 2 etager længst oppe mod Langdalsvej og skoven. Udbygningen og rummeligheden lægger desværre ingen begrænsninger i de frie udfoldelser i bygherrernes initiativer. Man kan frygte, at individuelle dispentationer fra lokalplanens bestemmelser (f.eks. tagbelægning og facader) vil blive helt almindeligt ved indsendelse og godkendelse af byggeprojekter, som derfor ikke medfører en udarbejdelse af ændrede lokalplaner med tilhørende høringsperiode. Med venlig hilsen Hans Farø Clausen Langdalsvænget 13, Sejs Svejbæk Nord 8600 Silkeborg

18 19. august 2011 Til Cc.: Emne: Silkeborg Kommune, Teknik- og Miljøafdelingen. Grundejerforeningen Langdalsvænget. Indsigelse/forslag vedr. Forslag til Lokalplan i Sejs/Svejbæk. Ref.: a. Silkeborg Kommune skr. af 5. juli Lokalplan , af 27. juni b. Lokalplan af februar Langdalsvænget. 1. Silkeborg Kommune (SK) har ved ref. a. orienteret om planerne for udbygning af området nord for Langdalsvænget med bl.a. henvisning til ref. b. Heraf fremgår, at et delområde, som jf. ref. b. har været planlagt anvendt til forbindelsesvej for Kildetoften, nu skal overføres til Lokalplan Det fremgår ligeledes at dette vejprojekt ikke gennemføres, idet der etableret en anden forbindelsesvej nord for planområde Med baggrund i ovenstående skal berørte lodsejere herved foreslå, at det nævnte delområde bibeholdes til Langdalsvænget som fællesområde. Hvilket det også er udlagt som i dag. Der vil fortsat være mulighed for anlæggelse af cykelog gangsti, se pkt Af bl.a. kortbilag 2 til ref. a. fremgår, at der ønskes anlagt en cykel- og gangsti der har forbindelse til den eksisterende Kildestien stien langs jernbanen - i delområdet der tidligere var tænkt anvendt til forbindelsesvej. Til dette skal følgende ændringsforslag anføres såfremt det under pkt. 2 foreslåede ikke kan lade sig gøre: Der eksisterer allerede et trace (gammel markvej eller lign.) på ca. 5 m bredde gående mod nord i naturlig forlængelse af Kildestien, hvorfor dette trace foreslås anvendt til cykel- og gangsti. Alternativt anmodes om, at en cykel- og gangsti anlægges fra øst ( markvejen ) mod vest således at mest muligt af den eksisterende beplantning ind mod Langdalsvænget bevares. Med venlig hilsen H. & K. Pedersen Langdalsvænget 35 V. Skibsted & T. Maretti Langdalsvænget 37 M. & M. Svendsen Langdalsvænget 39 O. & L. Carstensen Langdalsvænget 58

19 Dato: 18. august, 2011 Til alle Byrådspolitikere i Silkeborg INDSIGELSE VEDR. LOKALPLAN , VEDTAGET PÅ BYRÅDSMØDET D. 21 JUNI, 2011 Vi er én af de ca. 13 familier, som havde håbet at kunne bygge drømmehuset i Sejs/Svejbæk, hvor vi i forvejen bor i et lille rækkehus. Vi har 2 børn på Sejs Skole, og har begge fuldtidsstillinger i 2 helt almindelige jobs. Vi er glade for at bo i Sejs/Svejbæk, og ønsker at blive boende i byen, da begge vores børn er faldet godt til i skolen.. Drømmen om at bygge et større hus, og få større have blev en realitet, da Kommuneplanen blev vedtaget, og granplantagen lige ved siden af Langdalsvænget, hvor vi bor nu, blev fældet for at blive udstykket til parcelgrunde. Da det i flere år har været tæt på umuligt at købe en byggegrund i Sejs/Svejbæk, som ikke kostede det hvide ud af øjnene, slog vi selvfølgelig straks til, da muligheden forelå i december 2010; vel vidende at den endelige lokalplan ikke var udarbejdet og godkendt. Men ved forespørgsel, både hos Carl Strunge som udstykker jorden, og Silkeborg Kommunes Plan, Miljø og klimaudvalg, har vi ikke fået anden indikation, end at lokalplanen ikke ville være væsentligt anderledes, end den eksisterende lokalplan for nabokvarteret Langdalsvænget og for andre lokalplaner i Silkeborg og omegn. VEDR. BYGGEHØJDE OG REDUCERING AF GRUNDSTØRRELSE. Vi var mange, der var chokerede over at læse den meget restriktive lokalplan , som er foreslået for området. Vi har med bekymring lagt mærke til, at flere af grundene er reduceret markant i størrelse; den mindste er kun 600 m., og dermed meget mindre end de grunde, som Silkeborg Kommune selv udstykker. Det er endda mindre end nogle af rækkehusgrundene i det tilstødende kvarter på Langdalsvænget! Det har i vores øjne gjort området særdeles uattraktivt, da vi jo netop som børnefamilie ønsker mere plads og muligheden for at bygge vores drømmehus. Desuden kan vi ikke forstå, at man i en del af området, skal bygges op i en højde på mellem. 5,5 og 7,5m., hvilket udelukker et almindeligt 1-planshus, som er vores ønske. Vi foreslår at byggegrundene gøres større og dermed mere attraktive og anvendelige for køberne, og at det desuden bliver valgfrit om man vil bygge i 1 eller 2 plan i område II på lokalplanen. VEDR. BYGGELINJER. I lokalplanen er byggelinjen mange steder 5 m. fra skel, hvilket gør placeringen af et hus på flere af grundene meget vanskeligt, især da grundene i forvejen er meget små. Vi foreslår at byggelinjen ud til fordelingsvejen bliver maks. 2,5 m. fra skel, idet det i forvejen er vanskeligt at placere et normalt størrelse hus på de små grunde. I det tilstødende kvarter på Langdalsvænget er flere huse placeret næsten helt ud til fordelingsvejen!!

20 MHT. VINDUESPARTIER Vores drøm var at bygge et passivhus, dvs. et hus som er bygget efter principper som muliggør en meget lav udgift til opvarmning af huset, og dermed et klimavenligt hus med meget lavt CO2 forbrug. Et passivhus opvarmes næsten udelukkende via solen, og bl.a. derfor skal et passivhus have store vinduespartier mod syd og vest, og stort set ingen vinduer mod nord. Idet det i lokalplanen foreslåes, at vinduespartier maksimalt må udgøre 50% af den enkelte bygningsside, udelukker lokalplanen, at der kan bygges klimavenlige passivhuse. Vi er uforstående overfor, at Silkeborg Kommune foreslår en lokalplan, som gør det yderst vanskeligt at bygge miljøvenlige passivhuse?! Vi foreslår, at lokalplanen ændres mht. hvor meget vinduespartier må udgøre på en bygningsside, og dermed imødekomme mulighederne for at bygge miljøvenlige passivhuse. VEDR. LEVENDE GRØNNE TAGE Det nævnes i strukturplanen, at området har stor synlighed i landskabet, hvorfor man ønsker at bebyggelsen skal fremstå diskret. Et argument er bl.a. at området kan ses fra både Sindbjerg og Stoubjerg, såvel som fra Himmelbjerget. Derfor har vi taget turen til de nævnte steder, og kan tilføje, at vi fra Himmelbjerget ikke kan se området, selv ikke med telelinse på kameraet, men derimod kan man jo se rigtig mange andre byer, såsom Ry, Laven, osv. hvor synligheden af huse er høj. Fra Sindbjerg og Stoubjerg er området indeholdt i denne lokalplan heller ikke synligt pga. høje træer, som afgrænser området mod campingpladsen; derimod ses Sejs-Svejbæk hvide kirke tydeligt, og de nye hvide 2-etagers huse, som er under byggeri i Svejbæk på Georg Krügersvej, er endda meget synlige i landskabsbilledet. Den røde trekant viser lokalplanens omrids.

Sammenfattende miljøredegørelse Lokalplan 36-002 for Langdalsparken i Sejs

Sammenfattende miljøredegørelse Lokalplan 36-002 for Langdalsparken i Sejs 22. december 2011 Sammenfattende miljøredegørelse Lokalplan 36-002 for Langdalsparken i Sejs I forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplanen for Langdalsparken i Sejs, skal der i henhold til Lov

Læs mere

Sejs-Svejbæk Lokalråd

Sejs-Svejbæk Lokalråd Sejs-Svejbæk Lokalråd Borgermøde onsdag den 24. august 2011 TEMA: Strukturplan og lokalplan for Svejbæk Nord Arr: Sejs-Svejbæk Lokalråd i samarbejde med Silkeborg Kommune Tid og sted: Kl. 19.00-21.00 i

Læs mere

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 13-001 og kommuneplantillæg nr. 5.

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 13-001 og kommuneplantillæg nr. 5. Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 13-001 og kommuneplantillæg nr. 5. Nr. Afsender Resume og hovedindhold af indsigelser samt bemærkninger hertil 1 Jørgen Madsen Emma Gads Vej 6 Jørgen

Læs mere

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø Teknik og Miljø 15.9.14/aml Sagsnr. emn-2014-04472 Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø Nr. Afsender 1 EnergiMidt Infrastruktur A/S Tietgensvej 2-4

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

Program. Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Kløverbyerne? Ændringer siden sidst Ansøgninger

Program. Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Kløverbyerne? Ændringer siden sidst Ansøgninger Program Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Kløverbyerne? Ændringer siden sidst Ansøgninger Hvad gælder for MIN ejendom Frist for indsigelser og bemærkninger Kommuneplanen er: Byrådets mest omfattende

Læs mere

Hermed indsigelse mod påtænkt Genbrugsplads(lokalplan 32-002) ved Lille Amerikavej, Voel.

Hermed indsigelse mod påtænkt Genbrugsplads(lokalplan 32-002) ved Lille Amerikavej, Voel. 25. oktober 2014 Anna og Erik Rasmussen, Hjortegårdsvej 65, Voel, tlf. 86 82 15 36 Hermed indsigelse mod påtænkt Genbrugsplads(lokalplan 32-002) ved Lille Amerikavej, Voel. Håber I som folkevalgt politikere

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Program. Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Fårvang? Ændringer siden sidst Ansøgninger

Program. Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Fårvang? Ændringer siden sidst Ansøgninger Program Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Fårvang? Ændringer siden sidst Ansøgninger Hvad gælder for MIN ejendom Frist for indsigelser og bemærkninger Kommuneplanen er: Byrådets mest omfattende

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd marts 2012 HVAD ER EN LOKALPLAN? HVORNÅR SKAL DER LAVES LOKALPLAN Kommunalbestyrelsen har pligt til at lave en lokalplan, før der kan gives tilladelse til: større

Læs mere

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE Side REDEGØRELSE Lokalpianens område Lokalpianens formål Lokalpianens indhold Forholdet til Øvrig planlægning m.m Lokalpianforslagets retsvirkninger Lokalpianens retsvirkninger

Læs mere

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 6 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret)

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

AALBORG STIFT Stiftsøvrigheden Dok.nr. 120 318/13 MJOH

AALBORG STIFT Stiftsøvrigheden Dok.nr. 120 318/13 MJOH AALBORG STIFT Stiftsøvrigheden Dok.nr. 120 318/13 MJOH Dato: 19. november 2013 Rebild Kommune (e-mail) Lokalplanforslag nr. 277 med tilhørende kommuneplantillæg nr. 5 Aalborg Stiftsøvrighed har modtaget

Læs mere

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Baggrunden for arbejdet med lokalplanen er at vi ønsker at kunne fastholde kvarterets helhedsindtryk. Dette fremgår også af vores servitut, men grundet de beslutninger

Læs mere

Program Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Sorring? Ændringer for Sorring

Program Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Sorring? Ændringer for Sorring Program Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Sorring? Ændringer for Sorring Hvad gælder for MIN ejendom Frist for indsigelser og bemærkninger Hvad betyder en kommuneplanrevision? i Byrådets største

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

Indsigelsesnotat vedr. forslag til lokalplan 12.B12.6 bevarende lokalplan for Nørre Allé og Østre Kirkevej

Indsigelsesnotat vedr. forslag til lokalplan 12.B12.6 bevarende lokalplan for Nørre Allé og Østre Kirkevej Indsigelsesnotat vedr. forslag til lokalplan 12.B12.6 bevarende lokalplan for Nørre Allé og Østre Kirkevej 1. Energi Midt 2. Bent Mosgaard 3. Ellis Daniel Kristensen 4. Michael Høltermand 5. Pia Væver

Læs mere

17 eksklusive grunde i fremtidens landsby

17 eksklusive grunde i fremtidens landsby Byg drømmehuset i Vindinge ved Roskilde Valgfrihed mellem alle byggefirmaer eller stå selv som bygherre Naturskøn beliggenhed i Stålmosen Priser fra kr. 1.195.000,- Salg og information: danbolig holbæk

Læs mere

Samlede indsigelser til forslag til lokalplan 06.10.L01

Samlede indsigelser til forslag til lokalplan 06.10.L01 Samlede indsigelser til forslag til lokalplan 06.10.L01 Varde Kommune har i forbindelse med den offentlige høring af forslag til lokalplan 06.10.L01 for et område omkring Helle Hallen modtaget bemærkninger

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C

århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C Side 1 Til Århus Byråd via Magistraten Den J.nr. Ref.: Tlf.nr. INDSTILLING 26. maj 2004 Steen Nielsen 8940 2647 Endelig

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse Lokalplan nr. 65 For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse 1 VÆGGERLØSE B Stamvej A1 A2 C 1. Indledning:... 2 2. Lokalplanens indhold... 3 3. Forholdet til den øvrige planlægning... 3 Forholdet til regionplanen:...

Læs mere

Bo, Boe & Kjær A/S Att.: Steen Boe. post@bbkas.dk

Bo, Boe & Kjær A/S Att.: Steen Boe. post@bbkas.dk Bo, Boe & Kjær A/S Att.: Steen Boe post@bbkas.dk Dispensation fra Naturbeskyttelseslovens beskyttelseslinie omkring fortidsminder på ejendommen Matr. nr. 5 CM Rungsted by. Rungsted- beliggende Piniehøj

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 20. marts 2014 J.nr.: NMK-33-02145 Ref.: KAGRA AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning

Læs mere

Udviklings- og Planlægningsudvalget. Beslutningsprotokol

Udviklings- og Planlægningsudvalget. Beslutningsprotokol Udviklings- og Planlægningsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 03. november 2009 Lokale: 1, Dronninglund Rådhus Tidspunkt: Kl. 14:00-15:20 Bendt Danielsen, Formand (J) Johannes Trudslev Pedersen (A) Runa

Læs mere

Mona og John Harder Anebjergvej 22 8600 Silkeborg. 25. februar 2014

Mona og John Harder Anebjergvej 22 8600 Silkeborg. 25. februar 2014 Mona og John Harder Anebjergvej 22 8600 Silkeborg 25. februar 2014 Afgørelse om, at markvej/sti ved Anebjergvej 22, Gl. Laven, 8600 Silkeborg, skal være åben for offentligheden og påbud om fjernelse af

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

Indsigelser mod lokalplanen på Søvej.

Indsigelser mod lokalplanen på Søvej. Indsigelser mod lokalplanen på Søvej. Da vi købte huset Søvej 11, og fik læst papirerne igennem, var det bla. uddybet, at på de 2 facader som vender mod Søvej, må der ikke opføres ny bebyggelse. Vi troede

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26a, stk. 3.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26a, stk. 3. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 22. september 2014 J.nr.: NMK-512-00086 Ref.: LTP-NMKN AFGØRELSE i sag om nedlæggelse af en sti i Faxe Kommune Natur- og

Læs mere

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik Albertslund Kommune Lokalplan nr. 23.1 Albertslund Vest - gårdhuse Tæt og lav boligbebyggelse 1979 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave Lokalplan 28 Vest for Rungsted Havn Ewaldshave I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975 fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. FORMAL : 1. Hensigten med

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2.

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2. M2PLUS ApS Svend Engelunds Vej 11 9000 Aalborg Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Jesper Runge Madsen Direkte 7257 7364 jrm@jammerbugt.dk

Læs mere

Hej Kaare & Louise. Tak for en hurtig tilmelding. Jeg har taget dit svar til efterretning, og ser frem til en endelig vedtagelse af lokalplanen.

Hej Kaare & Louise. Tak for en hurtig tilmelding. Jeg har taget dit svar til efterretning, og ser frem til en endelig vedtagelse af lokalplanen. Fra: Steen Aaes-Jørgensen [sa@2i-ejendomme.dk] Til: "Kaare Hjorth" [bekkh@herning.dk] Kopi: "Louise Kruse Hansen" [beklk@herning.dk] Dato: 06-12-2011 09:09 Vedrørende: SV: Vedr.: Vedr. Lokalplanforslag

Læs mere

Bemærkninger og indsigelser til Forslag til Lokalplan F111, for et boligområde ved Benediktevej (Asminderød gamle skole)

Bemærkninger og indsigelser til Forslag til Lokalplan F111, for et boligområde ved Benediktevej (Asminderød gamle skole) Bemærkninger og indsigelser til Forslag til Lokalplan F111, for et boligområde ved Benediktevej (Asminderød gamle skole) Fredensborg Kommune har fremlagt Forslag til Lokalplan F111, Kongevejen 21 i Fredensborg

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta:

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Planens navn Kommuneplantillæg 2013.15 og lokalplan 594 for et boligområde ved Efterskolevej, Rantzausminde Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Boligområde med åben lav og tæt lav boligbebyggelse,

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

Parcelhusgrunde. NYBOVEJ, Ny Nørup. 7182 Bredsten. RealMæglerne - handler med omtanke! Bent & H.B. Nielsen statsaut. ejendomsmæglere, MDE

Parcelhusgrunde. NYBOVEJ, Ny Nørup. 7182 Bredsten. RealMæglerne - handler med omtanke! Bent & H.B. Nielsen statsaut. ejendomsmæglere, MDE Parcelhusgrunde NYBOVEJ, Ny Nørup 7182 Bredsten RealMæglerne - handler med omtanke! Bent & H.B. Nielsen statsaut. ejendomsmæglere, MDE INDHOLD FAKTA SIDE 2 TILSLUTNINGSAFGIFTER SIDE 2 AFSTANDE SIDE 2 UDSTYKNINGSBESKRIVELSE

Læs mere

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner Sj Lokaiplan nr. 2.14 Humbie.... ~ Område/n.ddef ing Lokalplaner . Forslag til lokalpian nr. 2.14 Beskrivelse af lokaiplanens indhold. Formålet med lokaiplanen er, at tilvejebringe det planmæssige grundlag

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29. Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov

Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29. Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29 Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov August 2014 Annonceret på hjemmesiden www.lolland.dk den 16. august 2014. Offentlig bekendtgørelsesdato: 16. august 2014. ENDELIG

Læs mere

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9 Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole Ishøj Kommune 2005 & Kommuneplantillæg nr. 9 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 1 Baggrund for lokalplan 1.45 side 1 Lokalplanområdet side 1 Terrænforhold, beplantning

Læs mere

Der er udarbejdet et bilag med illustrationer af projektet og dispensationerne, se afsnittet Yderligere information, side 3.

Der er udarbejdet et bilag med illustrationer af projektet og dispensationerne, se afsnittet Yderligere information, side 3. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling 25-02-2015 Sagsnr. 2015-0034554 Dokumentnr. 2015-0034554-4 Naboorientering Vestre Teglgade 2-6 I forbindelse med opførelse af en boligkarré

Læs mere

Notat. Lokalplan nr. 942 Marselisborg Gymnasium. Planlægning og Byggeri. Den 24. oktober 2012. Bilag 4 - Besvarelse af synspunkter og idéer

Notat. Lokalplan nr. 942 Marselisborg Gymnasium. Planlægning og Byggeri. Den 24. oktober 2012. Bilag 4 - Besvarelse af synspunkter og idéer Notat Emne: Lokalplan nr. 942 Marselisborg Gymnasium Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Aarhus Kommune Den 24. oktober 2012 Bilag 4 - Besvarelse af synspunkter og idéer Byplanafdelingen Kalkværksvej

Læs mere

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars Vesthimmerlands Kommune Trafik og Grønne områder Himmerlandsgade 27 9600 Aars Sendt til: jkr@vesthimmerland.dk Dato: 01. juni 2015 Teknik- og Økonomiforvaltningen, Farsø Sagsnr.: 820-2015-16385 Dokumentnr.:

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Forslag til Tillæg nr. 3 til Rammeområde T23 Teknisk anlæg til solceller ved Kollund Byvej 85 Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Schou, Birkendorf arkitekter ApS Havnegade 4, 1. sal 4300 Holbæk Att: Jens Tolstrup (sendt som e-mail til jens@sb-arkitekter.dk) Den 3. januar 2014 Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Odsherred Kommune

Læs mere

Lamavej og Gl. Romaltvej i Gl. Romalt

Lamavej og Gl. Romaltvej i Gl. Romalt Lamavej og Gl. Romaltvej i Gl. Romalt Salgsvilkår Lamavej og Gl. Romaltvej omfatter 17 grunde, som ligger øst for Randers Centrum i dyrekvarteret i Gl. Romalt. Ind imellem de nye bebyggelser er der også

Læs mere

ARKITEKTERNE BIRCH & SVENNING A/S Allegade 45 8700 Horsens

ARKITEKTERNE BIRCH & SVENNING A/S Allegade 45 8700 Horsens ARKITEKTERNE BIRCH & SVENNING A/S Allegade 45 8700 Horsens Plan og Byg Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Anne Palmgren Juul Dir: 79755696 Mob: e-mail: anne.palmgren.juul @Hedensted.dk Sagsnr. 01.03.03-P19-106-14

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Arvad Mølle vej Elværkssøen e ban Jern n r je Sk Å 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 30. januar 2012 Offentliggjort den

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Udstykningen af parcellerne er forestået af Roskilde Kommune, der har solgt parcellerne som ejer.

Udstykningen af parcellerne er forestået af Roskilde Kommune, der har solgt parcellerne som ejer. Roskilde Kommune Teknik-og Miljøudvalget Postboks 100 4000 Roskilde Ballerup, den 21. oktober 2005 J.nr. 7308 eg/bt Vedr.:J.nr. 13.06.04P20 Støjskærm langs Holbækvej Grundejerforeningen Hyrdehøj ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

ANG: PARTSHØRING EFTER FORVALTNINGSLOVENS 19 - EJENDOMMEN NØRRE ALLE 29

ANG: PARTSHØRING EFTER FORVALTNINGSLOVENS 19 - EJENDOMMEN NØRRE ALLE 29 Herning Kommune Byggeri, Grundvand og Jord Att.: Carsten Laursen og Hans Eghøj Rådhuset, Torvet 7400 Herning Herning, 31. maj 2015 ANG: PARTSHØRING EFTER FORVALTNINGSLOVENS 19 - EJENDOMMEN NØRRE ALLE 29

Læs mere

Kommuneplanen er: Byrådets mest omfattende sag.

Kommuneplanen er: Byrådets mest omfattende sag. Kommuneplanen er: Byrådets mest omfattende sag. Alle kommuner skal tilvejebringe en kommuneplan, som skal gælde for hele kommunen for en periode på 12 år, jf. planloven. Kommuneplanen udstikker rammerne

Læs mere

Afgørelse i sagen om Aabenraa Kommunes afslag på dispensation til plastvinduer i sommerhuse ved Sandskær.

Afgørelse i sagen om Aabenraa Kommunes afslag på dispensation til plastvinduer i sommerhuse ved Sandskær. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 4. juli 2005 J.nr.: 03-33/500-0091 Skr Afgørelse i sagen om

Læs mere

LOKALPLAN NR. 104 HVIDOVRE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 104 HVIDOVRE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 104 HVIDOVRE KOMMUNE HVIDOVRE KOMMUNE Lokalplan nr. 104 I medfør af lov om kommuneplanlægning (1ovbekendtgØrelse nr.734 af 21. december 1982) fastsættes følgende bestemmelser for det i 5

Læs mere

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 RINGE KOMMUNE Forslag til Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe side 2 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe Formål Formålet

Læs mere

Lone Cecilie Jensen Elbjergvej 52 Vejrhøj 9610 Nørager. Sendt pr. mail: KM.regnogbyg@gmail.com

Lone Cecilie Jensen Elbjergvej 52 Vejrhøj 9610 Nørager. Sendt pr. mail: KM.regnogbyg@gmail.com Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Lone Cecilie Jensen Elbjergvej 52 Vejrhøj 9610 Nørager Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk Sendt pr. mail:

Læs mere

Lokalplan 35. Landzonelokalplan for Vesterled Teglværk SUNDEVED KOMMUNE. Kommuneplanområde nr. 7.07. E

Lokalplan 35. Landzonelokalplan for Vesterled Teglværk SUNDEVED KOMMUNE. Kommuneplanområde nr. 7.07. E Lokalplan 35 Landzonelokalplan for Vesterled Teglværk Kommuneplanområde nr. 7.07. E Udarbejdet i januar 2004 af Priebe Rådgivende ingeniørfirma og Sundeved kommune - Teknisk Forvaltning Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11 SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR.88 55Lokalplan nr. 88 for området til behandling af tegl, beton og asfalt ved ejendommen Mejlbyvej 5, Stauning. Udarbejdet i januar 2000 af Skjern Kommune, Teknisk Forvaltning.

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig

Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 20. januar 2015 Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 992, Område syd for

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

Sendt pr. mail til: peter@venoe.dk

Sendt pr. mail til: peter@venoe.dk POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Venø Efterskole Nørskovvej 8, Venø 7600 Struer Att. Peter Petersen Sendt pr. mail til: peter@venoe.dk

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26 OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY Aabybro kommune Lokalplan nr. 1.26. Offentligt skoleområde i Aabybro by, Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning...

Læs mere

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Att. Malene Søndergaard Frederikshavn Spildevand A/S Knivholtvej 15 9900 Frederikshavn Sendt til: forsyningen@forsyningen.dk og masd@forsyningen.dk

Læs mere

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge Lokalplan nr. 01.55.B Boligområde ved Nygade i Skævinge 24.11.2004 LOKALPLAN NR. 01.55.B Område til boligformål - Skævinge Dencker s Consulting ApS v./arkitekt Poul Dencker i samarbejde med Teknisk Afdeling

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

att.: Lise Overby Nørgaard Hune 5 januar 2010

att.: Lise Overby Nørgaard Hune 5 januar 2010 Jammerbugt Kommune Toftevej 43 9440 Aabybro att.: Lise Overby Nørgaard Hune 5 januar 2010 vedr. høring forud for evt. dispensation fra lokalplan 228. Som medlem af Grundejerforeningen Klitheden er jeg

Læs mere

Byggebestemmelser / Vurderinger

Byggebestemmelser / Vurderinger Byggebestemmelser / Vurderinger 1. Ved ændringer af bebyggelser samt nybyggeri, skal der indhentes en byggetilladelse hos vurderingsudvalget i kontorvagten, medbringende en skitsetegning over byggeriet.

Læs mere

Notat vedrørende Lokalplan 4.112 Horne Sommerland

Notat vedrørende Lokalplan 4.112 Horne Sommerland Notat vedrørende Lokalplan 4.112 Horne Sommerland Lokalplan 4.112 Horne Sommerland blev udarbejdet efter at staten med et landsplandirektiv i 2005 havde åbnet op for udvidelse af de eksisterende sommerhusområder.

Læs mere

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk i juni 2006 J.nr. 112098 Gravhøj SKJERNVEJ TRØSTRUPVEJ Områdegrænse Delområdegrænse Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk Kommune Lokalplan nr. 108 med tilhørende tillæg

Læs mere

NATURKLAGENÆVNET. 15. oktober 2008 J.nr.: NKN-261-00075 ssc/tutbi

NATURKLAGENÆVNET. 15. oktober 2008 J.nr.: NKN-261-00075 ssc/tutbi NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 15. oktober 2008 J.nr.: NKN-261-00075 ssc/tutbi Afgørelse i

Læs mere

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde 14.C3 og 14.E20 Center og erhvervsområde ved Dæmningen i Herning Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.)

Læs mere

Andelsboligforeningen Lillenæs 1, beliggende Lillenæs fra nr. 33-61 ( 14 boliger )

Andelsboligforeningen Lillenæs 1, beliggende Lillenæs fra nr. 33-61 ( 14 boliger ) Bent Keisig [bkan35@gmail.com] Sendt: 22. april 203 07:50 Emne: sag nr. 2 /887 Vedr. byggesagen Lillenæs 69 og 65 Andelsboligforeningen Lillenæs, beliggende Lillenæs fra nr. 33-6 ( 4 boliger ) Andelsboligforeningen

Læs mere

Plan- og Miljøafdelingen meddeler hermed dispensation i medfør af Planlovens 19.

Plan- og Miljøafdelingen meddeler hermed dispensation i medfør af Planlovens 19. Else Johansson Søren Christensen Egevej 38 9690 Fjerritslev Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Ingerlise Eriksen Direkte 7257 7363 ile@jammerbugt.dk

Læs mere

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 861. Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå. Tillæg nr. 154 til Kommuneplan 2001

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 861. Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå. Tillæg nr. 154 til Kommuneplan 2001 Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 11. maj 2009 Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 861. Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå. Tillæg nr. 154 til Kommuneplan

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Ørhage Hanstholm kommune, Bådsgårdsvaj 2, 7730 Hanstholm Tlf.: 97961600 - Fax: 97961432 Indholdsfortegnelse Redegørelse: Baggrund for lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING INDHOLDSFORTEGNELSE --------.------------.----------- ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens

Læs mere

Vs: Ændringsforslag til lokalplanforslag 408 plan Sendt af: Helle Georgi

Vs: Ændringsforslag til lokalplanforslag 408 plan Sendt af: Helle Georgi Vs: Ændringsforslag til lokalplanforslag 408 plan Sendt af: Helle Georgi plan til: Ricco Bødker Andersen 10-03-2014 10:03 Besvar venligst plan ----- Videresendt af plan@viborg.dk den 10-03-2014 10:00 -----

Læs mere

Afgørelse i sagen om tilbygning til en institution i Kolding Kommune.

Afgørelse i sagen om tilbygning til en institution i Kolding Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk Den 10.april 2006 J.nr.: 03-31/600-0101 LTP Afgørelse i sagen

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplanramme Ma. Bl3 2015 Offentlighedsperiode Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 var sammen med forslag til lokalplan 101-4 fremlagt

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning Til modtagere af planforslag pr. mail Dato Deres ref. Vores ref. Direkte nr. 29.06.2007 1077850 32471531 ksm Offentlig bekendtgørelse af forslag til lokalplan 75.1 (tillæg)

Læs mere

I har ansøgt om landzonetilladelse til opførelse af ny bolig på ejendommen Spangvej 6, 7000 Fredericia

I har ansøgt om landzonetilladelse til opførelse af ny bolig på ejendommen Spangvej 6, 7000 Fredericia Jonna & Leif Andersen Spangvej 6 7000 Fredericia 10-09-2014 Sags id.: 14/7472 Sagsbehandler: Lars Kronborg Bak Landzonetilladelse til opførelse af ny bolig I har ansøgt om landzonetilladelse til opførelse

Læs mere

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk 27-10-2014 14/7155 Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk Lovliggørende landzonetilladelse til tilbygninger mv. på ejendommen matr.nr. 111 Kær, Ulkebøl, der ligger på Arnkilsøre 13,

Læs mere

Landzonetilladelse til byggeri

Landzonetilladelse til byggeri Nyfors Saltumvej 22 9700 Brønderslev Att.: Torben Søborg Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen...

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen... Indholdsfortegnelse Side Forord...2 Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3 1. Redegørelsen...4 Nuværende forhold...4 Fremtidige forhold...4 Kommuneplanlægning...5

Læs mere

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Lokalplan nr. 21-050-0001 Bramming Landområde Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Tillæg nr. 1 til LP nr. 120, Bramming maj 2011 Side: 0 Lokalplan nr. 21-050-0001.Bramming Landområde, Tilbygning

Læs mere

Klagerne. København, den 6. december 2010 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 6. december 2010 KENDELSE. ctr. 1 København, den 6. december 2010 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Uffe Jeppesen og Lars Lyster Nielsen v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V. Nævnet har modtaget

Læs mere