Arkivhåndbog for statslige myndigheder. Fra informationer til arkivalier

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arkivhåndbog for statslige myndigheder. Fra informationer til arkivalier"

Transkript

1 Arkivhåndbog for statslige myndigheder Fra informationer til arkivalier

2 Udgiver: Statens Arkiver ISBN Redaktion: Lars Martin Petersen, Kirsten Villadsen Statens Arkiver Kristmar og Mette Hall-Andersen Manus: Rolf Engel, Birgitte Thomsen, Christina Henningsen, Lars Martin Petersen og Mette Hall-Andersen Layout og design: etypes Tryk: Specialtrykkeriet Fotos: P. Wessel 2005 s. 8. Kjell Johansson, Polfoto s. 68,3. Thomas Wester, Polfoto, s. 68, 4. Alle øvrige fotos er taget af medarbejdere ved Statens Arkiver medmindre andet er angivet Publikationen findes også på Statens Arkivers hjemmeside

3 Arkivhåndbog for statslige myndigheder Fra informationer til arkivalier

4

5 3 Indhold Forord 4 Sådan bruges arkivhåndbogen 6 Kapitel 1 Arkivlov og opgavefordeling 11 Det nødvendige arkiv 11 Arkivlovgivningen 12 Opgave- og ansvarsfordeling 13 Ressortændringer og arkiver 18 Kapitel 2 Planlægning af arkivsystemer 23 Planlægning af elektroniske arkivsystemer 24 Overgang til elektronisk arkivering opstart af systemet 28 Periodeskift med eller uden overlapning 31 Sagsdannelse 32 Valg af registreringssystematik 33 Kapitel 4 Elektroniske arkivsystemer fra anmeldelse til aflevering 55 Anmeldelse af elektroniske arkivsystemer 55 Anmeldelse og godkendelse af elektroniske arkivsystemer med sager og/eller dokumenter 55 Anmeldelse af elektroniske registre 60 Bevaring og kassation af elektroniske arkivsystemer 60 Elektroniske arkivsystemer i daglig drift 61 Aflevering af elektroniske arkivsystemer 67 Kapitel 5 Benyttelse af arkivalierne 73 Relation til anden lovgivning 73 Tilgængelighedsfrister 74 Offentlighedens benyttelse af arkivalier 76 Myndigheders benyttelse af arkivalier hjemlån og udlån 77 Bilag 1 Ordliste 79 Kapitel 3 Papirarkivalier fra opbevaring til aflevering 37 Arkivlokaler og opbevaringsforhold 37 Placering i arkiv 41 Bevaring og kassation 43 Ordning af arkivalierne 45 Aflevering af papirarkivalier 47 Bilag 2 Arkivernes historie 84 Bilag 3 Kontakt Statens Arkiver 93 Bilag 4 Indeks 94

6

7 5 Forord Statens Arkiver udgiver nu for anden gang en arkivhåndbog, som er tænkt som en samlet introduktion til arkivområdet. Denne gang er håndbogen målrettet de statslige myndigheder, og den bærer præg af den stigende digitalisering af forvaltningen. Arkivhåndbogen beskriver den arbejdsfordeling mellem myndighederne og Statens Arkiver, som arkivlovgivningen foreskriver og bringer vejledende løsninger på en række spørgsmål om såvel elektroniske som papirbaserede arkivsystemer. Håndbogen er ment som et opslagsværk. For hvert emne gives en introduktion samt en række henvisninger til, hvor man kan finde yderligere oplysninger. I erkendelse af, at arkivområdet løbende udvikler sig, er der i håndbogen ikke medtaget konkrete henvisninger til lovstof og vejledninger. Håndbogen skal derfor ses i nøje sammenhæng med Statens Arkivers hjemmeside, hvor dette materiale opdateres. Den elektro- niske udgave af håndbogen vil ligeledes blive opdateret med jævne mellemrum. Håndbogen er udarbejdet i samarbejde med en række myndigheder, som undervejs har haft manuskriptet til gennemlæsning. På Statens Arkivers vegne takker jeg for de indsigtsfulde kommentarer. Johan Peter Noack Rigsarkivar

8 6 Sådan bruges arkivhåndbogen Statslige myndigheder producerer arkivalier som ét af resultaterne af deres virksomhed. Arkivalier er informationer, der er blevet gemt enten på papir eller i elektronisk form, og som ikke er publiceret. Arkivhåndbogen følger informationerne fra de bliver dannet og registreret hos myndigheden til de enten bliver kasseret eller afleveret som arkivalier til Statens Arkiver. Input Bearbejdning Output Enhver myndighed modtager informationer på papir eller i elektronisk form, som den bearbejder. Enhver myndigheder producerer også informationer fx i form af afgørelser, enten til eget brug eller til brug for borgere, virksomheder og institutioner eller andre myndigheder. Papir, data eller andet, som er resultatet af disse processer er arkivalier. ARKIVALIER Formålet med arkivhåndbogen er at besvare nogle af de spørgsmål, der opstår i arbejdet med arkiver. Håndbogen er tænkt som et opslagsværk og et hjælpemiddel, hvor myndigheden kan finde svar på spørgsmål, som dukker op ved planlægningen af arkiver, i det daglige arbejde med arkivet samt ved aflevering af arkivalier. Arkivhåndbogen beskriver og forklarer: Regelgrundlaget og de krav, der er knyttet til dette Problemstillinger, den enkelte myndighed skal tage stilling til Arkivhåndbogen giver en bred introduktion til arkivfaglige emner, såsom planlægning og godkendelse af elektroniske arkivsystemer, kassation og afleveringsprocedurer. Målgruppe Arkivhåndbogen henvender sig specifikt til statslige myndigheder og erstatter den tidligere arkivhåndbog fra 1999, som var rettet mod offentlige myndigheder generelt. Statens Arkiver Arkivhåndbogen fra informationer til arkivalier Sådan bruges arkivhåndbogen

9 7 Arkivmæssige forhold som er særegne for primær- og amtskommuner, private virksomheder, foreninger, institutioner samt privatpersoners er således ikke beskrevet i denne udgave af håndbogen. Alle der ønsker at bevare deres arkivalier for eftertiden kan imidlertid drage nytte af håndbogen. Ikke mindst, hvis arkivalierne ønskes afleveret til Statens Arkiver. Håndbogen henvender sig til departementer, styrelser, nævn, kommissioner, institutioner mv., hvis arkivdannelse og arkivalier er omfattet af arkivloven. Det gælder, hvad enten der er tale om store eller små institutioner, og uanset om der er tale om en statslig driftsvirksomhed eller særlige forvaltningsenheder. Håndbogen kan bruges af ansatte, der som chefer, afdelingsledere, planlæggere, IT-konsulenter, projektledere, journalførere, journalmedarbejdere, arkivarer og arkivmedarbejdere beskæftiger sig med eller er ansvarlige for arkivanliggender, såsom: Dokumentationssystemer Digital forvaltning Sagsstyring og statistik Journal/journalisering Sagsbehandling Arkivering Kassation Ordning og aflevering af arkivalier Læsevejledning Mange af de begreber, som anvendes til beskrivelse af arkivforhold kendes fra myndighedernes dagligdag, men kan have en bestemt betydning i arkivsammenhæng. Andre begreber tilhører arkivernes eget univers. Begreberne vil derfor løbende blive forklaret i teksten, og bilag 1 er en ordliste over alle anvendte begreber. Læs mere Arkivhåndbogen skal ses i sammenhæng med de vejledninger om enkelte emner, som Statens Arkiver udsender. Vejledningerne findes på Statens Statens Arkiver Arkivhåndbogen fra informationer til arkivalier Sådan bruges arkivhåndbogen

10 8 Arkivers hjemmeside På hjemmesiden kan man endvidere tilmelde sig Statens Arkivers nyhedsgruppe, og få tilsendt oplysninger om ændringer i lovgivning og vejledninger via e-post. Håndbogen opdateres løbende, og den aktuelle version findes ligeledes på Kontakt Statens Arkiver Spørgsmål til konkrete sager rettes til det arkiv, som behandler eller skal behandle sagen. Det betyder, at: Landsdækkende statslige myndigheder samt lokale statslige myndigheder på Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm skal kontakte Rigsarkivets Bevarings- og Kassationsafdeling. Andre lokale statslige myndigheder skal kontakte landsarkivet i deres område. Dog skal alle henvendelser angående elektroniske arkivsystemer rettes til Rigsarkivets Bevarings- og Kassationsafdeling. Adresser og oversigt over landsarkivernes dækningsområde findes som bilag 3. Statens Arkiver Arkivhåndbogen fra informationer til arkivalier Sådan bruges arkivhåndbogen

11 9 Sådan er arkivhåndbogen opbygget Kapitel 1: Arkivlov og opgavefordeling Kapitel 1 beskriver arkivlovgivningen, herunder myndighedernes arkivmæssige forpligtelser. En af de forpligtelser som myndighederne har, er at anmelde ressortændringer til Statens Arkiver, og dette emne behandles derfor også i dette kapitel. Kapitel 2: Planlægning af arkivsystemer Kapitel 2 beskriver, hvordan et arkivsystem kan planlægges. Kapitlet henvender sig primært til myndigheder, som står overfor at skulle tage et nyt arkivsystem i brug. Det kan dog også være nyttigt at gennemlæse på andre tidspunkter end ved planlægning af nye arkivsystemer. Kapitel 3: Papirarkivalier fra anvendelse til aflevering Kapitel 3 beskriver papirarkivet fra anvendelsen og opbevaring hos myndigheden, over bevaring og kassation af sager, til beskrivelse af hvornår og hvordan myndighedens papirarkivalier skal afleveres til Statens Arkiver. Kapitel 4: Elektroniske arkivsystemer fra anmeldelse til aflevering Kapitel 4 handler om elektroniske arkivsystemer. Fra anmeldelsen af systemerne til Statens Arkiver, over den daglige drift, bevaring og kassation og til sidst afleveringen af en arkiveringsversion af systemerne til Statens Arkiver. Kapitel 5: Når arkiverne er afleveret eller tilgængelige Kapitel 5 handler om, hvad der sker med en myndigheds arkivalier, når de er afleveret til Statens Arkiver. Herunder hvordan Statens Arkiver betjener myndighederne, når de vil benytte de arkivalier, som er blevet afleveret. Derudover beskriver kapitlet de rettigheder, som offentligheden har i forhold til arkivalier, der stadig befinder sig i en myndigheds varetægt. Statens Arkiver Arkivhåndbogen fra informationer til arkivalier Sådan bruges arkivhåndbogen

12

13 11 Kapitel 1 Arkivlov og opgavefordeling Det nødvendige arkiv Formålet med at arkivere informationer er basalt set, at de nemt kan findes frem igen, når behovet opstår. Fremfindningen af informationer tjener forskellige formål. For myndighederne Myndighederne har i deres daglige arbejde behov for ordnede arkivforhold. Den daglige sagsbehandling kræver stringente registrerings- og henlæggelsessystemer og faste fremfindingsrutiner. Forsvundne dokumenter og sager skaber problemer og irritation i forbindelse med den daglige sagsbehandling. En forsvunden sag kan også give store problemer i forhold til forvaltningslovens eller offentlighedslovens bestemmelser om aktindsigt, og kan i yderste konsekvens medføre en påtale fra ombudsmanden. Det er derfor i myndighedernes egen interesse at overholde de krav og retningslinjer, som Statens Arkiver udstikker på området. I en række sammenhænge har en myndighed selv behov for at kunne dokumentere ældre beslutninger. I mange tilfælde vil myndigheden typisk have afleveret materialet til Statens Arkiver. Som eksempel kan nævnes Kort- og Matrikelstyrelsen, som hyppigt må gå tilbage til kort fra 1700-tallets sidste del og til gamle udstyknings- og landvæsenssager idet styrelsen dog også selv opbevarer dele af det ældre arkiv. Også andre myndigheder har fortsat brug for ældre arkivalier. Eksempelvis har skifteretterne i forbindelse med arvesager behov for at kunne genfinde gamle oplysninger. For offentligheden Offentlighedens interesse i arkiverne har altid været stor. Uden arkiver ingen dokumentation for retskrav og rettigheder eller forpligtigelser, således som mange arvesager fx dokumenterer det. Byretternes tinglysningsmateriale benyttes af advokater, ejendomsmæglere og huskøbere til at finde oplysninger om adkomster, ejendomsret, servitutter o. lign. Uden arkiver var der heller ingen mulighed for at se den offentlige forvaltning og politikerne efter i sømmene. Det udnytter pressen i den dagsaktuelle debat, hvor journalister gentagne gange søger om at få lov til at se materiale, der er så nyt, at der må søges dispensation fra de almindelige frister for tilgængelighed. Statens Arkiver Arkivhåndbogen fra informationer til arkivalier Kapitel 1 Arkivlov og opgavedeling

14 12 Ældre materiale bruges intensivt af befolkningen. Eksempelvis anvender slægtsforskere i stort tal kirkebøger, folketællinger og lægdsruller til at sætte flere grene på slægtens stamtræ. Offentligheden og den almindelige borger har således en direkte interesse i, at statslige myndigheders arkivalier ordnes og afleveres til Statens Arkiver. For forskningen Myndighedernes arkivalier er en uudtømmelig kilde til studier i en række historiske emner. Det har i mange år været sådan, at myndighederne har afleveret arkivalierne i den orden, som de var skabt. Til denne orden hører alle søgemidler, der kan fungere som indgang til arkivalierne. Myndighederne skal desuden selv udarbejde en oversigt over, hvilke arkivalier en aflevering omfatter. Myndighedernes oplysninger om egne arkivalier og arkivsystemer er en uundværlig kilde, når Statens Arkiver udarbejder arkivoversigter og vejledninger om fortidens forvaltning. Ikke mindst af hensyn til forskningen er det vigtigt, at arkivalierne kan undersøges for oplysninger i den sammenhæng, hvori de er skabt. Ved at bruge ressourcer på arkivforhold er myndigheden med til at sikre fremtidens forskere en god adgang til arkivalierne til gavn for både forskere, samfundsdebatten og fremtidens syn på nutidens problemstillinger og emner. Det kræver god tid og tålmodighed at finde sager frem i et uordnet arkiv. Arkivlovgivningen Opbygning Arkivloven fastsætter rammerne for alle offentlige myndigheders arkivalier samt alle offentlige arkivers virksomhed herunder Statens Arkiver. Loven udstikker således bl.a. de overordnede rammer for bevaring og kassation, aflevering samt offentlighedens adgang til myndighedernes arkivalier. Et velordnet arkiv giver en hurtig og sikker fremfinding af sager. Kilde: Udlændingestyrelsen Arkivloven bemyndiger kulturministeren til at fastsætte regler om myndighedernes arkivdannelse og de offentlige arkivers virksomhed. I kraft heraf præciserer Kulturministeriets arkivbekendtgørelse Statens Arkivers rolle i forhold til de statslige myndigheders arkivdannelse og myndighedernes forpligtelser. Endelig findes konkrete bestemmelser om fx bevaring og kassation og aflevering fastsat i en række bekendtgørelser og cirkulærer. Dækningsområde Arkivloven dækker al virksomhed udøvet af den offentlige forvaltning samt domstolene. Arkivloven dækker: Almindelige forvaltningsmyndigheder: fx ministerier, styrelser, statslige institutioner og virksomheder, statsamter og provstier Statens Arkiver Arkivhåndbogen fra informationer til arkivalier Kapitel 1 Arkivlov og opgavedeling

15 13 Særlige forvaltningsenheder: fx Danmarks Nationalbank, Danmarks Radio og TV2 Særlige nævn eller råd: fx menighedsråd, Retslægerådet, midlertidige udvalg og kommissioner Domstole: fx Højesteret, landsretterne, byretterne og specialdomstole Folkekirken og anerkendte trossamfund (for så vidt angår ministerialbøger) Offentlige arkivalier i varetægt i selskaber: fx hos Scandlines, BaneDanmark, PostDanmark, BG Bank og TeleDanmark Folketinget, Folketingets ombudsmand og visse andre organer med tilknytning til Folketinget som fx statsrevisionen og deres sekretariat er ikke omfattet af arkivloven. Rigsrevisionen er i henhold til lovbekendtgørelse nr. 489 af 24. juni c dog omfattet. Opgave- og ansvarsfordeling Statens Arkivers opgaver Statens Arkivers formål er: at sikre bevaringen af arkivalier, der har historisk værdi eller tjener til dokumentation af forhold af væsentlig administrativ eller retlig betydning for borgere og myndigheder at sikre muligheden for kassation af ikke-bevaringsværdige offentlige arkivalier i samarbejde med de myndigheder, der er omfattet af denne lov. Arkivalier anvendes i mange sammenhænge fx videnskabelige værker, avisartikler og til opstilling af slægtsskabstræer. Her er vist tre værker udarbejdet af forskere ved Statens Arkiver. at stille arkivalier til rådighed for borgere og myndigheder, herunder til forskningsformål at vejlede borgere og myndigheder i benyttelse af arkivalier at udøve forskning og udbrede kendskabet til forskningens resultater Det indebærer, at Statens Arkiver har følgende opgaver i forhold til myndighederne: udarbejde bestemmelser om bevaring og kassation godkende nye elektroniske arkivsystemer sikre at myndighederne gennemfører aflevering af arkivalier, der skal bevares Statens Arkiver Arkivhåndbogen fra informationer til arkivalier Kapitel 1 Arkivlov og opgavedeling

16 14 føre tilsyn med at myndighederne varetager arkivmæssige hensyn vejlede myndighederne i arkivmæssige hensyn Myndighedernes opgaver Myndighedernes opgaver er fastlagt i arkivlovgivningen og falder på fem hovedområder: Myndighederne skal varetage arkivmæssige hensyn Myndighederne må ikke foretage kassation uden Statens Arkivers tilladelse Myndighederne skal afgive oplysninger om deres arkiv- og journalforhold til Statens Arkiver Myndighederne skal anmelde deres elektroniske arkivsystemer til Statens Arkiver Myndighederne skal aflevere deres arkivalier til Statens Arkiver Varetagelse af arkivmæssige hensyn Det er myndighedernes ansvar at varetage arkivmæssige hensyn. Dette fastslås i arkivbekendtgørelsen. Myndigheden skal især sørge for følgende: Der skal være orden og systematik i de bevaringsværdige arkivalier, og denne orden skal være dokumenteret. Kravene skal sikre, at arkivalierne kan genfindes af myndigheden selv og af offentligheden, efter at arkivalierne er afleveret til Statens Arkiver. Der skal kunne foretages en fysisk adskillelse mellem bevaringsværdige og ikke-bevaringsværdige arkivalier. Kravet skal sikre, at kassation i arkivalierne er mulig. Bevaringsværdige arkivalier skal sikres mod fysisk nedbrydning, hærværk e.l. Dette indebærer også, at brand- eller vandskade på arkivalierne skal anmeldes til Statens Arkiver. Arkivalier der er lagret på elektroniske medier, skal bevares således, at de kan afleveres til Statens Arkiver. Statens Arkiver har i bekendtgørelser, cirkulærer og vejledninger fastsat specifikke krav til og anbefalinger af, hvordan myndighederne konkret varetager ovennævnte arkivmæssige hensyn. Statens Arkiver Arkivhåndbogen fra informationer til arkivalier Kapitel 1 Arkivlov og opgavedeling

17 15 Arkivalierne bliver flittigt brugt rundt om på Statens Arkivers læsesale. Her landsarkivet i Odense. Statens Arkiver Arkivhåndbogen fra informationer til arkivalier Kapitel 1 Arkivlov og opgavedeling

18 16 Kassation Ifølge arkivbekendtgørelsen må myndighederne ikke kassere deres arkivalier, uden at Statens Arkiver har udstedt kassationsbestemmelser for dem. Statens Arkiver udsteder tre typer af bevarings- og kassationsbestemmelser: Bestemmelser der retter sig mod den enkelte myndighed Bestemmelser der retter sig mod en sektor. Der er fx udstedt generelle bestemmelser for hele undervisningssektoren Bestemmelser der retter sig mod bestemte typer arkivalier Udstedelsen af bevarings- og kassationsbestemmelser skal sikre, at ikke-bevaringsværdige arkivalier bliver kasseret, mens arkivalier, der har historisk værdi eller tjener til dokumentation af forhold af væsentlig administrativ og retlig betydning for borgere og myndigheder, bliver bevaret. Statslige myndigheder skal sikre, at ikke-bevaringsværdige arkivalier destrueres på betryggende vis, når de ikke længere er i administrativ brug eller har retlig betydning. Ikke-bevaringsværdige arkivalier må ikke afleveres til Statens Arkiver eller andet offentligt arkiv. Oplysningspligt Myndighederne skal efter anmodning fra Statens Arkiver oplyse om deres indsats for at varetage arkivmæssige hensyn. Det kan fx være oplysninger om den totale bestand af arkivalier i dens varetægt, om nutidige og/eller fortidige arkivmæssige forhold eller indholdet af oplysninger i elektroniske arkivsystemer. Arkiv- og journalforhold Alle nye statslige journal- og arkivsystemer skal godkendes af Statens Arkiver. Det er fastsat i arkivbekendtgørelsen, mens de mere detaljerede regler på området fremgår af cirkulære om anmeldelse og godkendelse af elektroniske journaler og elektroniske dokumenthåndteringssystemer. Godkendelsen skal sikre, at sagligt sammenhørende dokumenter kan findes frem i systemet, samt at der kan produceres en arkiveringsversion af det. Ved aflevering af arkivalier skal myndigheden selv bekoste transporten til Statens Arkiver. Her er en aflevering fra Forsvaret. Aflevering Arkivloven fastsætter, at statslige myndigheder og institutioner skal aflevere deres arkivalier til Statens Arkiver, inden de er 30 år gamle, så de så vidt muligt kan være til rådighed på Statens Arkivers læsesale, når de efter 20 år bliver almindelig tilgængelige. Se kapitel 5 om benyttelse af arkivalierne. Anerkendte trossamfund skal dog aflevere ministerialbøger så snart disse er udskrevet. Fra elektroniske arkivsystemer afleveres en kopi af data som hovedregel en gang hvert 5. år. Myndighederne afholder alle udgifter til aflevering af arkivalier til Statens Arkiver. Statens Arkiver Arkivhåndbogen fra informationer til arkivalier Kapitel 1 Arkivlov og opgavedeling

19 17 De konkrete afleveringskrav fremgår af cirkulære om aflevering af offentlige arkivalier til Statens Arkiver samt bekendtgørelse om arkiveringsversioner af bevaringsværdige data fra elektroniske arkivsystemer. Aflevering af arkivalier er ressourcekrævende for myndighederne hvadenten der afleveres papirarkivalier eller elektroniske arkivalier. I de følgende kapitler gennemgås myndighedernes løbende opgaver mere detaljeret. Særlige krav gør sig gældende, når en myndighed gennemgår ressortmæssige ændringer, og disse gennemgås derfor selvstændigt i næste afsnit. Læs mere: På Statens Arkivers hjemmeside findes oversigter over lovgivning og vejledninger, der løbende opdateres. Statens Arkiver Arkivhåndbogen fra informationer til arkivalier Kapitel 1 Arkivlov og opgavedeling

20 18 Ressortændringer og arkiver Der foregår til stadighed ændringer i de enkelte myndigheders sagsområde. Sådanne ændringer kaldes også ressortændringer. Særlig karakteristisk er: at sagsområder udveksles imellem statslige myndigheder at sagsområder udveksles mellem statslige og kommunale myndigheder at mange opgaver overføres til løsning i institutioner uden for den egentlige offentlige forvaltning, fx selvejende institutioner eller private virksomheder De største ressortændringer i disse år sker i forbindelse med strukturreformen i Reformen ændrer opgavefordelingen mellem stat, amt/region og kommuner på en række områder. Kilde: Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Statens Arkiver Arkivhåndbogen fra informationer til arkivalier Kapitel 1 Arkivlov og opgavedeling

21 19 Lovkrav ved ressortændringer Reglerne for behandling af arkivalierne i forbindelse med ressortændringer er fastsat i arkivbekendtgørelsen. I reglerne skelnes der mellem følgende typer af ressortændringer: Ressortændringer indenfor den offentlige forvaltning Nedlæggelse af offentlige myndigheder Privatisering af offentlige myndigheder Ved overførelse af sager mellem statslige myndigheder, mellem statslige og kommunale myndigheder og i forbindelse med privatisering af myndigheder gælder desuden regler om myndighedernes indberetning til Statens Arkiver. Ressortændringer i den statslige forvaltning Hvis ressortændringen har et større omfang, kan det være nødvendigt, at den myndighed, der overtager sagsområdet, etablerer et nyt arkiv- og journalsystem. Det gælder altid, hvis der er tale om en nyoprettet myndighed. Ellers skal de berørte myndigheder ifølge arkivbekendtgørelsen selv træffe aftale om fordeling af sagerne. En aftale vil typisk indebære: at den afgivende myndighed udlåner sine sager til den overtagende myndighed at den afgivende myndighed overfører sine sager til den overtagende myndighed Myndighederne skal indberette udlån og overførsel af sager til Statens Arkiver. Udlån til andre myndigheder De statslige myndigheder kan træffe aftale om udlån, hvis den overtagende myndighed kun har brug for sagerne i en kortere periode eller ønsker at tage kopier af sagerne til brug for oprettelse af nye sager i sit eget journalsystem. Aftalen skal indeholde en dato for tilbagelevering. Ansvaret for sagerne forbliver hos den oprindelige myndighed, som afleverer arkivalierne til Statens Arkiver Overførsel til andre myndigheder og virksomheder De statslige myndigheder kan træffe aftale om overførsel, hvis myndigheden har brug for sagerne i en længere periode, eller hvis kopiering er uoverkommelig. Aftalen indebærer, at sagerne overføres permanent til den modtagende myndighed, der herefter er ansvarlig for at aflevere dem til Statens Arkiver. Som hovedregel lukker den afgivende myndighed de overførte sager, mens den modtagende myndighed opbevarer de lukkede sager i den oprindelige orden. Det vil for det meste sige sagsnummerorden. De overførte sager må ikke blandes med myndighedens egne sager. Statens Arkiver Arkivhåndbogen fra informationer til arkivalier Kapitel 1 Arkivlov og opgavedeling

22 20 Hvis den modtagende myndighed ønsker at videreføre de overførte sager i sit eget journalsystem (omjournalisere dem), skal myndigheden indhente Statens Arkivers godkendelse. Statens Arkiver godkender dette, hvis overførslen både registreres i journalsystemet hos den afgivende og hos den modtagende myndighed. I forbindelse med udlicitering af opgaver fra offentlige myndigheder til private virksomheder, kan det være nødvendigt at udlåne sager til den private virksomhed for en kortere periode. Der skal i givet fald indgås en aftale mellem myndigheden og virksomheden, hvoraf det klart fremgår, hvilke sager som udlånes, og for hvilken periode de udlånes. Der kan ikke ske permanent overdragelse af statslige sager til en privat virksomhed. Dette gælder også for sager omfattet af bestemmelse om kassation. Det er myndighedens ansvar, at sager der dannes af den private virksomhed i forbindelse med myndighedsudøvelsen, bliver afleveret til Statens Arkiver. Nedlæggelse af statslige myndighedsområder Ifølge arkivbekendtgørelsen skal sager fra nedlagte statslige myndigheder afleveres til Statens Arkiver, hvis Statens Arkiver og den overordnede myndighed ikke aftaler andet. Afleveringen skal ske så hurtigt som muligt. Afleveringen kan finde sted, selvom sagerne er yngre end 20 år, og gennemføres i øvrigt efter de almindelige regler for aflevering af sager. Museer (Statens Museumsnævn) Fortidsminder (Rigsantikvarens Arkæologiske Sekretariat og Kulturhistorisk Sekretariat fra Skov- og Naturstyrelsen) Når en ny myndighed oprettes sker det som regel ved samling af en række sagsområder fra andre myndigheder, som det fx var tilfældet da Kulturarvsstyrelsen blev oprettet i år Mindre omlægninger, hvor et sagsområde fx går fra en styrelse til en anden, forekommer ofte. Bygninger (Kontor for Bygningsfredning og Kontor for Bygningrestaurering fra Skov- og Naturstyrelsen) KULTURARVSTYRELSEN Dokumentation Det Kulturhistoriske Centralregister (Nationalmuseet) Kunstindeks Danmark (Statens Museum for Kunst) Kulturnet Danmark (Kulturministeriet) Statens Arkiver Arkivhåndbogen fra informationer til arkivalier Kapitel 1 Arkivlov og opgavedeling

23 21 I praksis kan den overordnede myndighed og Statens Arkiver aftale, at sager fra den nedlagte myndighed overføres til den overordnede myndighed eller en anden myndighed, indtil sagerne er så gamle, at de kan afleveres efter de almindelige regler. Privatisering af statslige myndigheder I en række tilfælde er offentlige myndigheder blevet privatiseret. Det er fx tilfældet med Post- og Telegrafvæsenet, hvis virksomhed dels er overgået til Post Danmark, dels til den private BG-bank og dels til aktieselskabet Teledanmark, senere TDC. Kulturministeren kan ifølge arkivlovens 1 bestemme, at reglerne om varetagelse af arkivmæssige hensyn også skal gælde for sådanne virksomheder. Det forudsætter dog, at udgifterne til deres virksomhed overvejende dækkes af statslige eller kommunale midler, eller at de ved lov har fået tillagt beføjelser til at træffe afgørelse på statens eller en kommunes vegne. Hvis en myndighed skal privatiseres og ikke bliver inddraget under arkivlovens 1, er der i arkivmæssig henseende tale om en nedlæggelse. I sådanne tilfælde gælder de samme regler, som er beskrevet i afsnittet om nedlæggelse af offentlige myndigheder: arkivalierne skal afleveres til Statens Arkiver. Statens Arkiver har dog indgået en række aftaler om, at private institutioner kan beholde statslige sager, indtil de er 20 år gamle. Betingelsen er, at den private institution indgår en skriftlig aftale med Statens Arkiver om at aflevere de overførte sager efter arkivlovens regler. Staten kan jf. arkivloven ikke miste sin ejendomsret til arkivalierne. Private personer, virksomheder eller institutioner, der er i besiddelse af sager, som stammer fra tidligere eller eksisterende statslige myndigheder, har pligt til at aflevere dem til Statens Arkiver. Indberetning til Statens Arkiver Hvis en myndighed indenfor den offentlige forvaltning modtager arkivalier i forbindelse med en ressortændring, skal myndigheden selv indberette dette til Statens Arkiver. Dette gælder for papirsager såvel som elektroniske journaler, EDH- og ESDH-systemer og elektroniske registre (databaser). Myndigheder der afgiver arkivalier kan indberette dette til Statens Arkiver. Hvis institutioner udenfor den offentlige forvaltning skal modtage arkivalier, skal den myndighed, der afgiver arkivalierne, indberette det til Statens Arkiver. Dette skal ske inden arkivalierne overføres eller udlånes. Læs mere: På Statens Arkivers hjemmeside findes lovgivningen på området samt skemaer og vejledninger til brug for indberetning af såvel papir- som elektroniske arkivalier. Statens Arkiver Arkivhåndbogen fra informationer til arkivalier Kapitel 1 Arkivlov og opgavedeling

24

25 23 Kapitel 2 Planlægning af arkivsystemer Fra slutningen af 1990 erne begyndte man i flere store statslige styrelser at eksperimentere med fuldt elektroniske arkiver, hvor både dokumentregistreringen og selve dokumenterne findes i elektronisk form. I de senere år har denne udvikling taget fart og har bredt sig til hele den offentlige forvaltning. Dette skyldes ikke mindst, at man fra centralt hold i stigende grad har fokuseret på de fordele af såvel administrativ som servicemæssig karakter der er forbundet med anvendelsen af elektronisk dokumenthåndtering. En stor del af den statslige forvaltnings arkivdannelse sker i dag i elektroniske arkivsystemer, og mange myndigheder står i en overgangsfase, hvor elektroniske journaler udskiftes med ESDH-systemer. Dette er en udvikling der fremmes af forskellige fællesoffentlige initiativer i regi af Projekt Digital Forvaltning. Projektet blev iværksat af regeringen, KL, Amtsrådsforeningen, Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune i I dette afsnit beskrives, hvilke arkivmæssige hensyn myndighederne skal tage i betragtning, når de overgår til digital forvaltning og bl.a. vælger nyt arkivsystem. Elektroniske arkivsystemer er Statens Arkivers betegnelse for de IT-systemer, som myndighederne anvender i forbindelse med forvaltningen af deres ressortområde. Betegnelsen dækker over følgende typer af IT-systemer: Elektroniske registre databaser Elektroniske registre er databaser med strukturerede oplysninger i felter. Typiske registre er CPR (Det Centrale Personregister), CVR (Centrale virksomhedsregister) eller BBR (Bygnings- og Boligregisteret), men kan også være meget mindre systemer som eksempelvis elevmatrikler fra uddannelsesinstitutionerne eller forskningsregistre. Elektroniske journalsystemer System med elektronisk registrering af sager og dokumenter samt arkivering af alle dokumenter på papir. Elektroniske sags- og dokumenthåndteringssystemer ESDH-system System med elektronisk registrering af sager og dokumenter samt elektronisk arkivering af alle dokumenter. Elektronisk dokumenthåndteringssystem EDH-system System med elektronisk registrering af dokumenter samt elektronisk arkivering af samme. Systemer som ikke anvender et sagsbegreb til sammenkobling af dokumenter. Denne type systemer bruges ofte til fx elektroniske tegningsarkiver Statens Arkiver Arkivhåndbogen fra informationer til arkivalier Kapitel 2 Planlægning af arkivsystemer

Bekendtgørelse om offentlige arkivalier og om offentlige arkivers virksomhed

Bekendtgørelse om offentlige arkivalier og om offentlige arkivers virksomhed Bekendtgørelse nr. 591 af 26. juni 2003 Bekendtgørelse om offentlige arkivalier og om offentlige arkivers virksomhed I medfør af 9, 10, stk. 1-3, 12, stk. 2, 13, stk. 2-3, 14, 20, 21, stk. 2, 41, stk.

Læs mere

Udkast til: Cirkulære om anmeldelse og godkendelse af it-systemer

Udkast til: Cirkulære om anmeldelse og godkendelse af it-systemer Udkast til: Cirkulære om anmeldelse og godkendelse af it-systemer I medfør af 3, stk. 2, og 5, stk. 1 samt 10 i bekendtgørelse nr. 591 af 26. juni 2003 om offentlige arkivalier og offentlige arkivers virksomhed

Læs mere

Retnings. for arkivering

Retnings. for arkivering Retnings linjer for arkivering Indhold Retningslinjer for arkivering i Københavns Kommune 5 1. Hvorfor arkiverer vi og hvem gør det? 6 1.1 Hvorfor arkiverer vi? 6 1.2 Hvad arkiverer vi? 6 1.3 Hvem arkiverer?

Læs mere

KATALOG STATENS ARKIVERS KURSER, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK

KATALOG STATENS ARKIVERS KURSER, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK KATALOG STATENS ARKIVERS KURSER, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK 2015 VÆR MED TIL AT GIVE FREMTIDEN EN FORTID SIDE TITEL MÅLGRUPPE 4 ARKIVLOVEN OG DEN OFFENTLIGE FORVALTNING Alle myndigheder 5 DET DIGITALE

Læs mere

KATALOG RIGSARKIVETS KURSER, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK VÆR MED TIL AT GIVE FREMTIDEN EN FORTID

KATALOG RIGSARKIVETS KURSER, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK VÆR MED TIL AT GIVE FREMTIDEN EN FORTID KATALOG RIGSARKIVETS KURSER, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK 2016 VÆR MED TIL AT GIVE FREMTIDEN EN FORTID SIDE TITEL MÅLGRUPPE INDHOLD 4 ARKIVLOVEN OG DET DIGITALE ARKIV FOR STATSLIGE MYNDIGHEDER Statslige

Læs mere

Lovgivning, arkivet som myndighed

Lovgivning, arkivet som myndighed Lovgivning, arkivet som myndighed Oplæg på NORDIG 3. juni 2014 Indhold Hvad er målet? Hvilke udfordringer er der? Hvordan kan udfordringerne imødegås? Hvad gør vi i Danmark? Spørgsmål? Oplæg til diskussion

Læs mere

Aflevering af kommuner og og regioners digitale data og dokumenter til Statens Arkiver. En generel vejledning til kommunale og regionale myndigheder

Aflevering af kommuner og og regioners digitale data og dokumenter til Statens Arkiver. En generel vejledning til kommunale og regionale myndigheder Aflevering af kommuner og og regioners digitale data og dokumenter til Statens Arkiver En generel vejledning til kommunale og regionale myndigheder Version 3, juni 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning

Læs mere

KURSUSKATALOG 2017 RIGSARKIVETS KURSER, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK

KURSUSKATALOG 2017 RIGSARKIVETS KURSER, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK KURSUSKATALOG 2017 RIGSARKIVETS KURSER, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK INDHOLD SIDE 4 ARKIVLOVEN OG DET DIGITALE ARKIV FOR STATSLIGE MYNDIGHEDER STATSLIGE MYNDIGHEDER Få styr på regler og praksis for digital

Læs mere

Artikel af Kirsten Villadsen Kristmar i: Rapporter til 19. Nordiske Arkivdage år 2000

Artikel af Kirsten Villadsen Kristmar i: Rapporter til 19. Nordiske Arkivdage år 2000 Praksis Artikel af Kirsten Villadsen Kristmar i: Rapporter til 19. Nordiske Arkivdage år 2000 Denne artikel indeholder en præsentation af Statens Arkiver, Danmarks nuværende praksis for indsamling af elektroniske

Læs mere

Cirkulære om anmeldelse og godkendelse af statslige it-systemer Hvad er nyt?

Cirkulære om anmeldelse og godkendelse af statslige it-systemer Hvad er nyt? Cirkulære om anmeldelse og godkendelse af statslige it-systemer Hvad er nyt? Ved specialkonsulent Mette Hall-Andersen Overordnede ændringer i cirkulæret Et samlet regelsæt for alle typer af itsystemer

Læs mere

RIGSARKIVET KURSUSKATALOG 2018 KURSER KONFERENCE ARKIVNETVÆRK

RIGSARKIVET KURSUSKATALOG 2018 KURSER KONFERENCE ARKIVNETVÆRK Grafisk design: Mette Secher Indsamling og Bevaring Rigsdagsgården 9 1218 København K www.sa.dk/kurser RIGSARKIVET KURSUSKATALOG 2018 KONFERENCE ARKIVNETVÆRK OM RIGSARKIVETS, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK

Læs mere

VEDTÆGT FOR GULDBORGSUND STADSARKIV VEDTÆGT FOR GULDBORGSUND KOMMUNES OFFENTLIGE ARKIV ETABLERET I HENHOLD TIL ARKIVLOVENS 7

VEDTÆGT FOR GULDBORGSUND STADSARKIV VEDTÆGT FOR GULDBORGSUND KOMMUNES OFFENTLIGE ARKIV ETABLERET I HENHOLD TIL ARKIVLOVENS 7 VEDTÆGT FOR GULDBORGSUND STADSARKIV VEDTÆGT FOR GULDBORGSUND KOMMUNES OFFENTLIGE ARKIV ETABLERET I HENHOLD TIL ARKIVLOVENS 7 GULDBORGSUND KOMMUNE APRIL 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold 1. Formål... 3 2.

Læs mere

Endelig redegørelse vedrørende kassation af akterne i A s sag om sygedagpenge

Endelig redegørelse vedrørende kassation af akterne i A s sag om sygedagpenge Endelig redegørelse vedrørende kassation af akterne i A s sag om sygedagpenge 30. maj 2008 Jeg har nu afsluttet min behandling af sagen. Det er min opfattelse at det er kritisabelt at nævnet har kasseret

Læs mere

VEDTÆGT FOR RUDERSDAL STADSARKIV

VEDTÆGT FOR RUDERSDAL STADSARKIV VEDTÆGT FOR RUDERSDAL STADSARKIV 1. Organisation Stk. 1. Rudersdal Stadsarkiv er en del af Historisk Arkiv for Rudersdal Kommune, og henhører under Rudersdal Kommunes Kulturområde samt det statsanerkendte

Læs mere

Vedtægt for Frederikshavn Stadsarkiv

Vedtægt for Frederikshavn Stadsarkiv Vedtægt for Frederikshavn Stadsarkiv Frederikshavn Stadsarkiv er i henhold til Arkivlovens 7 offentligt arkiv for Frederikshavn Kommune. 1. Formål Frederikshavn Stadsarkiv har til formål: 1) at sikre bevaring

Læs mere

Erindring om besvarelse af Rigsarkivets tilsyn med kommunernes arkivforhold 2015

Erindring om besvarelse af Rigsarkivets tilsyn med kommunernes arkivforhold 2015 Ringsted Kommune Att. kommunaldirektør Jacob Nordby Cc. Leon K. Johansen Dato: 14. april 2016 Journalnummer: 16/00460 Lokaltelefon: 41 71 72 84 Vores reference: CLA-BVT-MHA/ KVK Deres reference: Erindring

Læs mere

Vedtægter for Horsens Kommunes Stadsarkiv

Vedtægter for Horsens Kommunes Stadsarkiv Byrådssekretariatet Sagsbehandler: Gitte Hedemark Sagsnr. 85.08.00-A26-1-15 Dato:21.10.2015 Forslag til Vedtægter for Horsens Kommunes Stadsarkiv 1 Formål Horsens Kommunes Stadsarkiv har til formål 1.

Læs mere

Varetagelse af e-arkivmæssige hensyn en vejledning til kommunale myndigheder

Varetagelse af e-arkivmæssige hensyn en vejledning til kommunale myndigheder Varetagelse af e-arkivmæssige hensyn en vejledning til kommunale myndigheder Statens Arkiver 2005 journalperiode e-arkivsystem arkiveringsversion ESDH lagringsform afleveringspligt indskanning arkivalier

Læs mere

Kapitel 1. Inatsisartutlovens anvendelsesområde

Kapitel 1. Inatsisartutlovens anvendelsesområde Inatsisartutlov nr. 5 af 3. juni af 2015 om arkivvæsen Kapitel 1 Inatsisartutlovens anvendelsesområde 1. Inatsisartutloven gælder for alle dele af den offentlige forvaltning under Grønlands Selvstyre og

Læs mere

Vejledning til cirkulære om anmeldelse og godkendelse af it-systemer Cirkulære nr. 9290 af 21. juni 2013

Vejledning til cirkulære om anmeldelse og godkendelse af it-systemer Cirkulære nr. 9290 af 21. juni 2013 Vejledning til cirkulære om anmeldelse og godkendelse af it-systemer Cirkulære nr. 9290 af 21. juni 2013 Juni 2013 SOA bevaring @ instruks dokument Indledning Formålet med denne vejledning er at forklare

Læs mere

Bevaring og kassation af arkivalier fra gymnasiale uddannelsesinstitutioner

Bevaring og kassation af arkivalier fra gymnasiale uddannelsesinstitutioner Bevaring og kassation af arkivalier fra gymnasiale uddannelsesinstitutioner Vejledning til bekendtgørelse nr. 343 af 6. maj 2008 om bevaring og kassation af arkivalier fra uddannelsesinstitutionerne, bilag

Læs mere

Landstingslov nr. 22 af 30. oktober 1998 om arkivvæsen. Historisk

Landstingslov nr. 22 af 30. oktober 1998 om arkivvæsen. Historisk Landstingslov nr. 22 af 30. oktober 1998 om arkivvæsen. Historisk Kapitel 1. Lovens formål og anvendelsesområde 1. Formålet med loven er, 1) at sikre bevaringen af arkivalier, der har historisk værdi eller

Læs mere

Afrapportering af Statens Arkivers tilsyn 2012/2013 med statslige myndigheder

Afrapportering af Statens Arkivers tilsyn 2012/2013 med statslige myndigheder Afrapportering af Statens Arkivers tilsyn 2012/2013 med statslige myndigheder Indledning Statens Arkiver igangsatte i november 2012 et tilsyn med de statslige myndigheders arkivdannelse. Tilsynet blev

Læs mere

Arkivbestemmelser for Københavns Kommune, vedtaget af Borgerrepræsentationen 26. august 2004

Arkivbestemmelser for Københavns Kommune, vedtaget af Borgerrepræsentationen 26. august 2004 Arkivbestemmelser for Københavns Kommune, vedtaget af Borgerrepræsentationen 26. august 2004 1. Arkivbestemmelsernes gyldighedsområde 1.1. Bestemmelserne gælder for Københavns Kommunes valgte råd, udvalg

Læs mere

Vejledning til Bestemmelser om anmeldelse og godkendelse af elektroniske journaler og elektroniske dokumenthåndteringssystemer i Københavns Kommune

Vejledning til Bestemmelser om anmeldelse og godkendelse af elektroniske journaler og elektroniske dokumenthåndteringssystemer i Københavns Kommune Vejledning til Bestemmelser om anmeldelse og godkendelse af elektroniske journaler og elektroniske dokumenthåndteringssystemer i Københavns Kommune Kµbenhavns Stadsarkiv november 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Gladsaxe Byarkiv blev oprettet ved en beslutning i Gladsaxe Kommunes Økonomiudvalg den 9. september 1997.

Gladsaxe Byarkiv blev oprettet ved en beslutning i Gladsaxe Kommunes Økonomiudvalg den 9. september 1997. Vedtægter Gladsaxe Byarkiv blev oprettet ved en beslutning i Gladsaxe Kommunes Økonomiudvalg den 9. september 1997. Gladsaxe Byarkiv er i henhold til Arkivloven, Lov nr. 1050 af 17. december 2002 7, samt

Læs mere

Anmeldelse og godkendelse af it-systemer i Danmark - Krav til myndigheders arkivdannelse. Arkivar Jette H. Kjellberg

Anmeldelse og godkendelse af it-systemer i Danmark - Krav til myndigheders arkivdannelse. Arkivar Jette H. Kjellberg Anmeldelse og godkendelse af it-systemer i Danmark - Krav til myndigheders arkivdannelse Arkivar Jette H. Kjellberg Hvordan stiller vi krav til arkivdannelsen? It-systemer skal anmeldes og godkendes af

Læs mere

Bekendtgørelse af arkivloven

Bekendtgørelse af arkivloven Bekendtgørelse af arkivloven Herved bekendtgøres lov nr. 1050 af 17. december 2002 med de ændringer, der følger af 1 i lov nr. 563 af 24. juni 2005 og lov nr. 532 af 6. juni 2007. Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde

Læs mere

Efter mødet var der rundvisning for mødedeltagerne i Rigsarkivets magasiner.

Efter mødet var der rundvisning for mødedeltagerne i Rigsarkivets magasiner. Statens Arkiver Rigsarkivet Referat Møde: netværksmøde for kommuner og regioner, der afleverer arkivalier til Statens Arkiver Dato og tidspunkt: 23. april 2013 kl. 10-14 Sted: Rigsarkivet Deltagere fra

Læs mere

Forslag til. Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos sygehuse og hospitaler

Forslag til. Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos sygehuse og hospitaler Forslag til Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos sygehuse og hospitaler I medfør af 5, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 591 af 26. juni 2003 om offentlige arkivalier og offentlige arkivers

Læs mere

Spørg om bevaring, kassation og aflevering

Spørg om bevaring, kassation og aflevering Spørg om bevaring, kassation og aflevering Ved arkivar Christian Larsen og arkivar Birgitte Vedel-Troelsen 14-03-2017 Netværksmøde for kommuner og regioner der afleverer til Rigsarkivet 1 Summeopgave Tal

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos sygehuse og hospitaler

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos sygehuse og hospitaler BEK nr 994 af 03/08/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., Statens Arkiver, j.nr. 2010-004823 Senere ændringer til forskriften BEK nr 740

Læs mere

KOMBIT Videncenter. Bestemmelser til it-kontrakter om efterlevelse af Arkivloven. Version 1.0 (april 2017)

KOMBIT Videncenter. Bestemmelser til it-kontrakter om efterlevelse af Arkivloven. Version 1.0 (april 2017) KOMBIT Videncenter Bestemmelser til it-kontrakter om efterlevelse af Arkivloven Version 1.0 (april 2017) KOMBIT A/S, Halfdansgade 8, 2300 København S, CVR. 19 43 50 75 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Journalinstruks Aarhus Universitet gældende fra 1. december 2016 til 1. december 2021

Journalinstruks Aarhus Universitet gældende fra 1. december 2016 til 1. december 2021 Journalinstruks Aarhus Universitet gældende fra 1. december 2016 til 1. december 2021 Indhold Formål... 2 Lovgrundlag... 2 Lov om offentlighed i forvaltningen... 2 Forvaltningsloven... 2 Arkivloven...

Læs mere

Det skal understreges, at kassation af dokumenter er en mulighed, og ikke en pligt for kommunerne.

Det skal understreges, at kassation af dokumenter er en mulighed, og ikke en pligt for kommunerne. KL notat 26-06-2014/FLN Beslutning om kassation i ESDH-systemer med tjekliste Notatet er til brug for den kommunale myndigheds beslutning, om den vil gøre brug af muligheden for kassation fra ESDH eller

Læs mere

Politik for Elektronisk Sags- og dokumenthåndtering Godkendt af Styregruppen for edoc

Politik for Elektronisk Sags- og dokumenthåndtering Godkendt af Styregruppen for edoc Politik for Elektronisk Sags- og dokumenthåndtering Godkendt af Styregruppen for edoc Politik for Elektronisk Sags- og Dokumenthåndtering i Region Nordjylland (ESDH) Lovgivning/aftalegrundlag Politikken

Læs mere

Kapitel 1 Anvendelsesområde. Kapitel 2 Behandling og opbevaring

Kapitel 1 Anvendelsesområde. Kapitel 2 Behandling og opbevaring Selvstyrets bekendtgørelse nr. 23 af 26. september 2016 om arkivalier I medfør af 8, 10, 11, stk. 1 og 13, stk. 2 i Inatsisartutlov nr. 5 af 3. juni 2015 om arkivvæsen og efter forhandling med Grønlands

Læs mere

Fra spørgsmål til arkivalier

Fra spørgsmål til arkivalier Fra spørgsmål til arkivalier - Om Daisy, guider og registraturer Folder nr. 05 Rigsarkivet Søgning efter arkivalier På et arkiv kan det til tider opleves som en indviklet proces at komme fra spørgsmål

Læs mere

Håndter adgang til arkivalier

Håndter adgang til arkivalier Håndter adgang til arkivalier Samarbejdsproces mellem kommuner og Udbetaling Danmark - udmøntning af opgavesplit Udbetaling Danmark, 25. maj 2012 Version 1.5 1 Håndter adgang til arkivalier Definition

Læs mere

Resultater af tilsyn med regioner 2011-2012

Resultater af tilsyn med regioner 2011-2012 Resultater af tilsyn med regioner 2011-2012 Statens Arkiver gennemførte i perioden november 2011 juni 2012 et tilsyn med regionerne, de videnskabsetiske komiteer, trafikselskaberne og regionernes institutioner

Læs mere

Bevaring og kassation af arkivalier hos de regionale videnskabsetiske komiteer

Bevaring og kassation af arkivalier hos de regionale videnskabsetiske komiteer Bevaring og kassation af arkivalier hos de regionale videnskabsetiske En vejledning til Statens Arkivers bekendtgørelse nr. 979 af 3. august 2010 om bevaring og kassation af arkivalier fra de regionale

Læs mere

Referat Bevarings- og Kassationsafdelingen

Referat Bevarings- og Kassationsafdelingen Statens Arkiver Rigsarkivet Referat Bevarings- og Kassationsafdelingen Møde: Statens Arkivers arkivnetværksmøde for kommuner 2013 Dato og tidspunkt: 19. juni 2013 Sted: Odense Rådhus Antal deltagere: 105

Læs mere

Referat. Dagsorden. 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt

Referat. Dagsorden. 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt Referat Møde: K-udvalget Dato og tidspunkt: 27. februar 2013 kl. 10-13 Sted: Rigsarkivet, Kalvebod Brygge 32 Dato: 19. og 26. marts 2013 Journalnr: 2008-006935 Deltagere fra SA: Kirsten Villadsen Kristmar,

Læs mere

Bevarings- og kassationsbestemmelser for papirarkivalier fra Kirkeministeriet

Bevarings- og kassationsbestemmelser for papirarkivalier fra Kirkeministeriet Bevarings- og kassationsbestemmelser for papirarkivalier fra Kirkeministeriet I medfør af 5, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 591 af 26. juni 2003 om offentlige arkivalier og offentlige

Læs mere

Bevarings- og kassationsbestemmelser for Dansk Data Arkivs papirarkiv

Bevarings- og kassationsbestemmelser for Dansk Data Arkivs papirarkiv Bevarings- og kassationsbestemmelser for Dansk Data Arkivs papirarkiv I medfør af 5, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 591 af 26. juni 2003 om offentlige arkivalier og offentlige arkivers

Læs mere

Vejledning til Statens Arkivers bevaringsbestemmelse for arkivalier hos pastoraterne

Vejledning til Statens Arkivers bevaringsbestemmelse for arkivalier hos pastoraterne Vejledning til Statens Arkivers bevaringsbestemmelse for arkivalier hos pastoraterne 2003 Indledning Statens Arkivers generelle kassationsbekendtgørelse Dette er en vejledning til Statens Arkivers bevaringsbestemmelser

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner Bekendtgørelse nr. 1120 af 19. december 2001 Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner I medfør af 7, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 554 af 31.

Læs mere

Modul 1: Ret og regler. Arkivchef, cand.mag. Jørgen Dieckmann Rasmussen Esbjerg DAGENS FOREDRAG

Modul 1: Ret og regler. Arkivchef, cand.mag. Jørgen Dieckmann Rasmussen Esbjerg DAGENS FOREDRAG Modul 1: Ret og regler Arkivchef, cand.mag. Jørgen Dieckmann Rasmussen Esbjerg DAGENS FOREDRAG Emnet kan blive meget omfattende Afgrænses derfor til det meget specifikke, dvs. lovgivningen Andre, absolut

Læs mere

Arbejdsgange og retningslinier vedr. brug af KMD-SAG-EDH

Arbejdsgange og retningslinier vedr. brug af KMD-SAG-EDH FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Arbejdsgange og retningslinier vedr. brug af KMD-SAG-EDH KMD-sag-edh Side 1 af 10 MÅL MED ELEKTRONISK DOKUMENTHÅNDTERING 4 AFGRÆNSNING 4 SIKKERHED 4 DOKUMENTER 5 Dokumentdefinition

Læs mere

Bevaring og kassation af arkivalier hos de regionale trafikselskaber

Bevaring og kassation af arkivalier hos de regionale trafikselskaber Bevaring og kassation af arkivalier hos de regionale trafikselskaber En vejledning til Statens Arkivers bekendtgørelse nr. 978 af 3. august 2010 om bevaring og kassation af arkivalier fra de regionale

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier i regionerne

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier i regionerne BEK nr 980 af 03/08/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 17. december 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., Statens Arkiver, j.nr. 2010-004827 Senere ændringer til forskriften BEK nr

Læs mere

Introduktion til arbejdet på et lokalhistorisk arkiv

Introduktion til arbejdet på et lokalhistorisk arkiv The medium is the message Marshall McLuhan: : Understanding Media. 1964 De kulturbevarende institutioner (ABM) ARKIVE R -Offentlig e - Private Biblioteker - Bibliotekslov en Museer - Museumslov en Private

Læs mere

Arkivinstruks for Faaborg-Midtfyn Kommune

Arkivinstruks for Faaborg-Midtfyn Kommune Side 1 af 1711117 Arkivinstruks for Faaborg-Midtfyn Kommune Indhold Indledning side 3 Lovgrundlag side 3 Arkivhensyn og sikkerhed side 4 Papirarkivalier Elektroniske arkiver Elektroniske sager side 5 Indscanning

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 19 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 19 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 19 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg

Læs mere

VEJLEDNING OM AFLEVERING AF PAPIR- ARKIVALIER TIL KØBENHAVNS STADSARKIV. En vejledning til Københavns Kommunes forvaltninger og institutioner

VEJLEDNING OM AFLEVERING AF PAPIR- ARKIVALIER TIL KØBENHAVNS STADSARKIV. En vejledning til Københavns Kommunes forvaltninger og institutioner VEJLEDNING OM AFLEVERING AF PAPIR- ARKIVALIER TIL KØBENHAVNS STADSARKIV En vejledning til Københavns Kommunes forvaltninger og institutioner Københavns Stadsarkiv oktober 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Miljøministeriets Departement

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Miljøministeriets Departement Statens Arkiver Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Miljøministeriets Departement I medfør af 7, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 554 af 31. maj 2001

Læs mere

Politik for håndtering af arkivmateriale i Region Nordjylland

Politik for håndtering af arkivmateriale i Region Nordjylland Politik for håndtering af arkivmateriale i Region Nordjylland Papirarkiver og IT-systemer 1 Kilde: www.sa.dk Økonomid Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst www.rn.dk Tlf. 97 64 80 00 kbt@rn.dk Juni 2016

Læs mere

I arkivloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1035 af 21. august 2007, som ændret ved lov nr. 1170 af 10. december 2008, foretages følgende ændringer:

I arkivloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1035 af 21. august 2007, som ændret ved lov nr. 1170 af 10. december 2008, foretages følgende ændringer: Lovforslag (udkast) 17. februar 2015 Forslag til lov om ændring af arkivloven I arkivloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1035 af 21. august 2007, som ændret ved lov nr. 1170 af 10. december 2008, foretages

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af arkivloven

Forslag. Lov om ændring af arkivloven 2008/1 LSF 29 (Gældende) Udskriftsdato: 26. september 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2004-211800 Fremsat den 8. oktober 2008 af kulturministeren (Carina Christensen)

Læs mere

Vedtægt for Odense Stadsarkiv

Vedtægt for Odense Stadsarkiv Vedtægt for Odense Stadsarkiv 1. Stadsarkivet henhører under. Dets arbejdsområde er Odense Kommune. 2. Stadsarkivets opgave er at indsamle, registrere og bevare kommunale arkivalier fra Odense Kommune

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier i primærkommunerne

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier i primærkommunerne Bekendtgørelse nr. 1000 af 28. september 2004 Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier i primærkommunerne I medfør af 5, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 591 af 26. juni 2003

Læs mere

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C 24-04- 2009 TILSYNET Vedr. henvendelse om aktindsigt Advokatgruppen Århus har på vegne af A i brev af 19. september

Læs mere

Aflevering af arkivalier til offentligt arkiv

Aflevering af arkivalier til offentligt arkiv Aflevering af arkivalier til offentligt arkiv En vejledning til kommuner og regioner 2011 Opdateret december 2014 2 Indholdsfortegnelse Aflevering af arkivalier til offentligt arkiv.... 1 En vejledning

Læs mere

Bekendtgørelse af arkivloven

Bekendtgørelse af arkivloven LBK nr 1201 af 28/09/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 29. september 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j. nr. 15/00613 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse af

Læs mere

Aflevering af arkivalier til offentligt arkiv. En vejledning til kommuner og regioner

Aflevering af arkivalier til offentligt arkiv. En vejledning til kommuner og regioner Aflevering af arkivalier til offentligt arkiv En vejledning til kommuner og regioner 2 Indholdsfortegnelse Aflevering af arkivalier til offentligt arkiv...1 En vejledning til kommuner og regionerindholdsfortegnelse...1

Læs mere

Stadsarkivet for Frederikssund Kommune. Årsberetning 2011 NOTAT. Stadsarkivets arbejdsgrundlag og formål

Stadsarkivet for Frederikssund Kommune. Årsberetning 2011 NOTAT. Stadsarkivets arbejdsgrundlag og formål NOTAT Stadsarkivet for Frederikssund Kommune 10. januar 2012 Årsberetning 2011 Stadsarkivets arbejdsgrundlag og formål Stadsarkivet for Frederikssund Kommune (SFK) arbejder for at sikre bevaringen af arkivalier,

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration I medfør af 5, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 591 af 27.

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier i regionerne

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier i regionerne UDKAST 13.3.2015 RA j.nr. 2015-004774 Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier i regionerne I medfør af 5, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 591 af 26. juni 2003 om offentlige arkivalier og offentlige

Læs mere

Rigsarkivets brugerundersøgelse blandt myndigheder og leverandører 2014

Rigsarkivets brugerundersøgelse blandt myndigheder og leverandører 2014 Rigsarkivets brugerundersøgelse blandt myndigheder og leverandører 2014 Rigsarkivet, april 2015 Indledning... 2 1. Status på antal besvarelser... 3 2. Typer af interessenter... 4 3. Baggrund for kontakt

Læs mere

Arkivinstruks. Arkivinstruks for Thisted Kommune. Gl. Thisted Kommune. Instruks for arkivering og kassation - Thisted Kommune, april 2007.

Arkivinstruks. Arkivinstruks for Thisted Kommune. Gl. Thisted Kommune. Instruks for arkivering og kassation - Thisted Kommune, april 2007. Arkivinstruks for Thisted Kommune Arkivinstruks Instruks for arkivering og kassation - Thisted Kommune, april 2007. Status Gl. Thisted Kommune Den gamle Thisted Kommune har i 1989-92 gennemført et kassationsprojekt,

Læs mere

It-løsninger i forbindelse med kommunalreformen. Sikring af at grundlæggende forvaltningsretlige krav overholdes

It-løsninger i forbindelse med kommunalreformen. Sikring af at grundlæggende forvaltningsretlige krav overholdes FOB 05.409 It-løsninger i forbindelse med kommunalreformen. Sikring af at grundlæggende forvaltningsretlige krav overholdes Ombudsmanden konstaterede i flere sager at grundlæggende forvaltningsretlige

Læs mere

DIGITAL SAGSBEHANDLING DEN ELEKTRONISKE SAG

DIGITAL SAGSBEHANDLING DEN ELEKTRONISKE SAG DIGITAL SAGSBEHANDLING DEN ELEKTRONISKE SAG Kommunernes sagsbehandling digitaliseres i stigende grad. Det gælder ikke kun sagernes behandling internt, men også kommunikationen med borgere og virksomheder.

Læs mere

N O TAT. Udkast til: KL s politik på sags- og dokumentområdet. Anbefalinger i KL s politik på sags- og dokumentområdet

N O TAT. Udkast til: KL s politik på sags- og dokumentområdet. Anbefalinger i KL s politik på sags- og dokumentområdet N O TAT Udkast til: KL s politik på sags- og dokumentområdet Kommunernes politik på sags og dokumentområdet støtter kommunerne i at træffe de rigtige beslutninger om valg af it-løsninger til sags- og dokumenthåndtering,

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelse for arkivalier i Registertilsynets varetægt

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelse for arkivalier i Registertilsynets varetægt Side 1 Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelse for arkivalier i Registertilsynets varetægt I medfør af 8, stk. 2, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 919 af 28. november 1997 om offentlige

Læs mere

Rapport fra arbejdsgruppe arkivering

Rapport fra arbejdsgruppe arkivering Rapport fra arbejdsgruppe arkivering. Valg af arkivstrategi Forslag til koordineret nedlæggelse af de gamle kommuners arkiver og udformningen af en ny arkivenhed. v/ Tove Bonnerup, Sønderhald Kommune,

Læs mere

Referat Indsamling og Bevaring

Referat Indsamling og Bevaring Rigsarkivet Referat Indsamling og Bevaring Møde: K-udvalget Dato og tidspunkt: 20. oktober 2014 kl. 10-13 Sted: Rigsarkivet, Kalvebod Brygge 34 Deltagere fra Rigsarkivet: Kirsten Villadsen Kristmar, Jan

Læs mere

Vedtægter for Middelfart Museum

Vedtægter for Middelfart Museum Vedtægter for Middelfart Museum 1. Museets navn og ejerforhold, art og status Middelfart Museum er en selvejende institution og et statsanerkendt kulturhistorisk museum med lokalhistorisk arkiv. 2. Museets

Læs mere

Arkivmæssige hensyn - generelt

Arkivmæssige hensyn - generelt Arkivmæssige hensyn Arkivloven: 8: Myndighederne skal drage omsorg for varetagelse af arkivmæssige hensyn, herunder at arkivalier opbevares på en betryggende måde. Stk. 2: Myndighederne skal drage omsorg

Læs mere

Kapitel 3 Papirarkivalier fra opbevaring til aflevering

Kapitel 3 Papirarkivalier fra opbevaring til aflevering 37 Kapitel 3 Papirarkivalier fra opbevaring til aflevering Selvom elektronisk arkivering for alvor er ved at få fodfæste i den statslige sektor, vil myndighederne i mange år frem fortsat skulle bruge deres

Læs mere

Ringsted kommunes arkivalier

Ringsted kommunes arkivalier Ringsted kommunes arkivalier NOTAT Byrådssekretariatet Indledning Kommunen har siden 2001 drevet et IT-system til støtte for hjemmeplejen (CSC VITAE) og fra 2005 et Elektronisk Sags- og DokumentHåndteringssystem

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Boligministeriet

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Boligministeriet Statens Arkiver Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Boligministeriet I medfør af 7, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 554 af 31. maj 2001 om offentlige

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Rigsarkivet og rigsarkivarembedet

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Rigsarkivet og rigsarkivarembedet Statens Arkiver Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Rigsarkivet og rigsarkivarembedet I medfør af 7, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 554 af 31. maj

Læs mere

Statsforvaltningernes kassation af arkivalier i sociale sager

Statsforvaltningernes kassation af arkivalier i sociale sager Statsforvaltningernes kassation af arkivalier i sociale sager I forbindelse med strukturreformen blev landets 14 statsamter sammenlagt til 5 statsforvaltninger. Under arbejdet med sammenlægningerne op

Læs mere

Byarkivet i Horsens. Arkiver og deres anvendelse

Byarkivet i Horsens. Arkiver og deres anvendelse Byarkivet i Horsens Arkiver og deres anvendelse Arkiverne Rigsarkivet Valdemar 4. Atterdag (1300-tallet): 1. egentlige regeringsarkiv (Vordingborg slot) Midt 1400-tallet: nyere materiale blev samlet på

Læs mere

HÅNDBOG FOR GULDBORGSUND KOMMUNE ACADRE

HÅNDBOG FOR GULDBORGSUND KOMMUNE ACADRE HÅNDBOG FOR GULDBORGSUND KOMMUNE ACADRE Indledning 3 Brug af Acadre 4 Formål 4 Overordnede mål: 4 Konkrete mål: 4 Udviklingsmål (fremtidigt mål) 5 Hvem har adgang til hvad? 5 Adgang og misbrug 5 Postmodtagelse

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos København og Frederiksberg kommuner

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos København og Frederiksberg kommuner Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos København og Frederiksberg kommuner Indhold Kapitel 1 - Område Kapitel 2 - Bevaring- og kassation Kapitel 3 - Ikrafttrædelse m.v. Bilag Bilag 1

Læs mere

Forvaltningspolitiske tendenser og arkivdannelse

Forvaltningspolitiske tendenser og arkivdannelse 1 Dansk Historikermøde. 21.22.august 2009 Sessionen Statens Arkiver som samtidshistorisk kilde Forvaltningspolitiske tendenser og arkivdannelse Else Hansen, ph.d., seniorforsker Når forvaltningspolitikken

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Personalestyrelsen

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Personalestyrelsen Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Personalestyrelsen I medfør af 5, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 591 af 27. juni 2003 om offentlige arkivalier

Læs mere

Afleveringsbestemmelse for Kingo

Afleveringsbestemmelse for Kingo Kultur- og Fritidsforvaltningen Stadsarkivet Afleveringsbestemmelse for Kingo Efter drøftelse mellem Center for Specialundervisning, Børne- og Ungeforvaltningen og Københavns Stadsarkiv fastsættes hermed

Læs mere

Kapitel 4 Elektroniske arkivsystemer fra anmeldelse til aflevering

Kapitel 4 Elektroniske arkivsystemer fra anmeldelse til aflevering 55 Kapitel 4 Elektroniske arkivsystemer fra anmeldelse til aflevering Anmeldelse af elektroniske arkivsystemer Alle myndigheder har ifølge arkivbekendtgørelsen pligt til at anvende et arkivsystem til sikring

Læs mere

I reform til fremtiden. 1. Ønskerunden 2. Annoncering efter ledige lokaler 3. Inventar- og bogbørs på intranettet 4. Journal- og arkivforhold

I reform til fremtiden. 1. Ønskerunden 2. Annoncering efter ledige lokaler 3. Inventar- og bogbørs på intranettet 4. Journal- og arkivforhold I reform til fremtiden Nyhedsbrev for Danmarks Domstole 8. maj 2006 1. Ønskerunden 2. Annoncering efter ledige lokaler 3. Inventar- og bogbørs på intranettet 4. Journal- og arkivforhold 1. Ønskerunden

Læs mere

Aalborg Kommunes Aalborg Arkivinstruks

Aalborg Kommunes Aalborg Arkivinstruks Aalborg Kommunes Aalborg Arkivinstruks Generelle Retningslinjer 2015 Indholdsfortegnelse 1. Forord...4 2. Hvad er Aalborg Stadsarkiv...5 3. Hvad er arkivalier?...5 4. Hvem gælder instruksen for?...6 5.

Læs mere

Sikring af kvalitet i ESDHsystemer. Rigsarkivet 7-netværksmøde 25. august 2015

Sikring af kvalitet i ESDHsystemer. Rigsarkivet 7-netværksmøde 25. august 2015 Sikring af kvalitet i ESDHsystemer i drift Rigsarkivet 7-netværksmøde 25. august 2015 Baggrund for ESDH-drift og udvikling i Vejle Stadsarkiv Januar 2009 fra projekt til drift Hidtil i direktionssekretariatet

Læs mere

Retningslinjer for foreningens forvaltningsretlige Sagsbehandling af godkendelser, tilladelser mv.

Retningslinjer for foreningens forvaltningsretlige Sagsbehandling af godkendelser, tilladelser mv. Side 1 af 5 Opgavefordeling KZ & V står for den daglige sagsbehandling på området. Sagsbehandlingen omfatter alle relevante sagsskridt, der relaterer sig til myndighedsbehandling af det sagsområde, der

Læs mere

Revision af bevarings- og kassationsbestemmelser for kommunerne , herunder børnesager

Revision af bevarings- og kassationsbestemmelser for kommunerne , herunder børnesager Revision af bevarings- og kassationsbestemmelser for kommunerne 2016-2017, herunder børnesager Netværk for kommuner og regioner, der afleverer til Rigsarkivet 14.3.2017 1 Formål med revisionen At revidere

Læs mere

Referat Bevarings- og Kassationsafdelingen

Referat Bevarings- og Kassationsafdelingen Referat Bevarings- og Kassationsafdelingen Møde: Fagligt forum for 7-arkivernes medarbejdere Dato og tidspunkt: 27. februar 2014 kl. 10-13.30 Sted: Rigsarkivet Deltagere fra Statens Arkiver: arkivchef

Læs mere

Baggrund og løsningsbeskrivelse DUBU 2.0

Baggrund og løsningsbeskrivelse DUBU 2.0 Baggrund og løsningsbeskrivelse DUBU 2.0 1 Formål Det overordnede formål med DUBU-systemet er at skabe bedre styring og sagsbehandling på området Udsatte børn og unge. Systemet skal både understøtte den

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Rigshospitalet

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Rigshospitalet Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Rigshospitalet I medfør af 5, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 591 af 27. juni 2003 om offentlige arkivalier og offentlige

Læs mere

Besvarelse af samrådsspørgsmål P fra Kulturudvalget:

Besvarelse af samrådsspørgsmål P fra Kulturudvalget: Kulturudvalget 2015-16 KUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 157 Offentligt 1 Samråd den 7. juni 2016 kl. 14.00-15.00 Besvarelse af samrådsspørgsmål P fra Kulturudvalget: Hvad kan statsministeren oplyse

Læs mere

Vedtægter for Vendsyssel Historiske Museum

Vedtægter for Vendsyssel Historiske Museum Vedtægter for Vendsyssel Historiske Museum Vedtægter for Vendsyssel Historiske Museum vedtaget december 2006 til ikrafttræden 1/1 2007 1. Navn, ejerforhold, status og art 1.1. Vendsyssel Historiske Museum

Læs mere