Arkivhåndbog for statslige myndigheder. Fra informationer til arkivalier

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arkivhåndbog for statslige myndigheder. Fra informationer til arkivalier"

Transkript

1 Arkivhåndbog for statslige myndigheder Fra informationer til arkivalier

2 Udgiver: Statens Arkiver ISBN Redaktion: Lars Martin Petersen, Kirsten Villadsen Statens Arkiver Kristmar og Mette Hall-Andersen Manus: Rolf Engel, Birgitte Thomsen, Christina Henningsen, Lars Martin Petersen og Mette Hall-Andersen Layout og design: etypes Tryk: Specialtrykkeriet Fotos: P. Wessel 2005 s. 8. Kjell Johansson, Polfoto s. 68,3. Thomas Wester, Polfoto, s. 68, 4. Alle øvrige fotos er taget af medarbejdere ved Statens Arkiver medmindre andet er angivet Publikationen findes også på Statens Arkivers hjemmeside

3 Arkivhåndbog for statslige myndigheder Fra informationer til arkivalier

4

5 3 Indhold Forord 4 Sådan bruges arkivhåndbogen 6 Kapitel 1 Arkivlov og opgavefordeling 11 Det nødvendige arkiv 11 Arkivlovgivningen 12 Opgave- og ansvarsfordeling 13 Ressortændringer og arkiver 18 Kapitel 2 Planlægning af arkivsystemer 23 Planlægning af elektroniske arkivsystemer 24 Overgang til elektronisk arkivering opstart af systemet 28 Periodeskift med eller uden overlapning 31 Sagsdannelse 32 Valg af registreringssystematik 33 Kapitel 4 Elektroniske arkivsystemer fra anmeldelse til aflevering 55 Anmeldelse af elektroniske arkivsystemer 55 Anmeldelse og godkendelse af elektroniske arkivsystemer med sager og/eller dokumenter 55 Anmeldelse af elektroniske registre 60 Bevaring og kassation af elektroniske arkivsystemer 60 Elektroniske arkivsystemer i daglig drift 61 Aflevering af elektroniske arkivsystemer 67 Kapitel 5 Benyttelse af arkivalierne 73 Relation til anden lovgivning 73 Tilgængelighedsfrister 74 Offentlighedens benyttelse af arkivalier 76 Myndigheders benyttelse af arkivalier hjemlån og udlån 77 Bilag 1 Ordliste 79 Kapitel 3 Papirarkivalier fra opbevaring til aflevering 37 Arkivlokaler og opbevaringsforhold 37 Placering i arkiv 41 Bevaring og kassation 43 Ordning af arkivalierne 45 Aflevering af papirarkivalier 47 Bilag 2 Arkivernes historie 84 Bilag 3 Kontakt Statens Arkiver 93 Bilag 4 Indeks 94

6

7 5 Forord Statens Arkiver udgiver nu for anden gang en arkivhåndbog, som er tænkt som en samlet introduktion til arkivområdet. Denne gang er håndbogen målrettet de statslige myndigheder, og den bærer præg af den stigende digitalisering af forvaltningen. Arkivhåndbogen beskriver den arbejdsfordeling mellem myndighederne og Statens Arkiver, som arkivlovgivningen foreskriver og bringer vejledende løsninger på en række spørgsmål om såvel elektroniske som papirbaserede arkivsystemer. Håndbogen er ment som et opslagsværk. For hvert emne gives en introduktion samt en række henvisninger til, hvor man kan finde yderligere oplysninger. I erkendelse af, at arkivområdet løbende udvikler sig, er der i håndbogen ikke medtaget konkrete henvisninger til lovstof og vejledninger. Håndbogen skal derfor ses i nøje sammenhæng med Statens Arkivers hjemmeside, hvor dette materiale opdateres. Den elektro- niske udgave af håndbogen vil ligeledes blive opdateret med jævne mellemrum. Håndbogen er udarbejdet i samarbejde med en række myndigheder, som undervejs har haft manuskriptet til gennemlæsning. På Statens Arkivers vegne takker jeg for de indsigtsfulde kommentarer. Johan Peter Noack Rigsarkivar

8 6 Sådan bruges arkivhåndbogen Statslige myndigheder producerer arkivalier som ét af resultaterne af deres virksomhed. Arkivalier er informationer, der er blevet gemt enten på papir eller i elektronisk form, og som ikke er publiceret. Arkivhåndbogen følger informationerne fra de bliver dannet og registreret hos myndigheden til de enten bliver kasseret eller afleveret som arkivalier til Statens Arkiver. Input Bearbejdning Output Enhver myndighed modtager informationer på papir eller i elektronisk form, som den bearbejder. Enhver myndigheder producerer også informationer fx i form af afgørelser, enten til eget brug eller til brug for borgere, virksomheder og institutioner eller andre myndigheder. Papir, data eller andet, som er resultatet af disse processer er arkivalier. ARKIVALIER Formålet med arkivhåndbogen er at besvare nogle af de spørgsmål, der opstår i arbejdet med arkiver. Håndbogen er tænkt som et opslagsværk og et hjælpemiddel, hvor myndigheden kan finde svar på spørgsmål, som dukker op ved planlægningen af arkiver, i det daglige arbejde med arkivet samt ved aflevering af arkivalier. Arkivhåndbogen beskriver og forklarer: Regelgrundlaget og de krav, der er knyttet til dette Problemstillinger, den enkelte myndighed skal tage stilling til Arkivhåndbogen giver en bred introduktion til arkivfaglige emner, såsom planlægning og godkendelse af elektroniske arkivsystemer, kassation og afleveringsprocedurer. Målgruppe Arkivhåndbogen henvender sig specifikt til statslige myndigheder og erstatter den tidligere arkivhåndbog fra 1999, som var rettet mod offentlige myndigheder generelt. Statens Arkiver Arkivhåndbogen fra informationer til arkivalier Sådan bruges arkivhåndbogen

9 7 Arkivmæssige forhold som er særegne for primær- og amtskommuner, private virksomheder, foreninger, institutioner samt privatpersoners er således ikke beskrevet i denne udgave af håndbogen. Alle der ønsker at bevare deres arkivalier for eftertiden kan imidlertid drage nytte af håndbogen. Ikke mindst, hvis arkivalierne ønskes afleveret til Statens Arkiver. Håndbogen henvender sig til departementer, styrelser, nævn, kommissioner, institutioner mv., hvis arkivdannelse og arkivalier er omfattet af arkivloven. Det gælder, hvad enten der er tale om store eller små institutioner, og uanset om der er tale om en statslig driftsvirksomhed eller særlige forvaltningsenheder. Håndbogen kan bruges af ansatte, der som chefer, afdelingsledere, planlæggere, IT-konsulenter, projektledere, journalførere, journalmedarbejdere, arkivarer og arkivmedarbejdere beskæftiger sig med eller er ansvarlige for arkivanliggender, såsom: Dokumentationssystemer Digital forvaltning Sagsstyring og statistik Journal/journalisering Sagsbehandling Arkivering Kassation Ordning og aflevering af arkivalier Læsevejledning Mange af de begreber, som anvendes til beskrivelse af arkivforhold kendes fra myndighedernes dagligdag, men kan have en bestemt betydning i arkivsammenhæng. Andre begreber tilhører arkivernes eget univers. Begreberne vil derfor løbende blive forklaret i teksten, og bilag 1 er en ordliste over alle anvendte begreber. Læs mere Arkivhåndbogen skal ses i sammenhæng med de vejledninger om enkelte emner, som Statens Arkiver udsender. Vejledningerne findes på Statens Statens Arkiver Arkivhåndbogen fra informationer til arkivalier Sådan bruges arkivhåndbogen

10 8 Arkivers hjemmeside På hjemmesiden kan man endvidere tilmelde sig Statens Arkivers nyhedsgruppe, og få tilsendt oplysninger om ændringer i lovgivning og vejledninger via e-post. Håndbogen opdateres løbende, og den aktuelle version findes ligeledes på Kontakt Statens Arkiver Spørgsmål til konkrete sager rettes til det arkiv, som behandler eller skal behandle sagen. Det betyder, at: Landsdækkende statslige myndigheder samt lokale statslige myndigheder på Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm skal kontakte Rigsarkivets Bevarings- og Kassationsafdeling. Andre lokale statslige myndigheder skal kontakte landsarkivet i deres område. Dog skal alle henvendelser angående elektroniske arkivsystemer rettes til Rigsarkivets Bevarings- og Kassationsafdeling. Adresser og oversigt over landsarkivernes dækningsområde findes som bilag 3. Statens Arkiver Arkivhåndbogen fra informationer til arkivalier Sådan bruges arkivhåndbogen

11 9 Sådan er arkivhåndbogen opbygget Kapitel 1: Arkivlov og opgavefordeling Kapitel 1 beskriver arkivlovgivningen, herunder myndighedernes arkivmæssige forpligtelser. En af de forpligtelser som myndighederne har, er at anmelde ressortændringer til Statens Arkiver, og dette emne behandles derfor også i dette kapitel. Kapitel 2: Planlægning af arkivsystemer Kapitel 2 beskriver, hvordan et arkivsystem kan planlægges. Kapitlet henvender sig primært til myndigheder, som står overfor at skulle tage et nyt arkivsystem i brug. Det kan dog også være nyttigt at gennemlæse på andre tidspunkter end ved planlægning af nye arkivsystemer. Kapitel 3: Papirarkivalier fra anvendelse til aflevering Kapitel 3 beskriver papirarkivet fra anvendelsen og opbevaring hos myndigheden, over bevaring og kassation af sager, til beskrivelse af hvornår og hvordan myndighedens papirarkivalier skal afleveres til Statens Arkiver. Kapitel 4: Elektroniske arkivsystemer fra anmeldelse til aflevering Kapitel 4 handler om elektroniske arkivsystemer. Fra anmeldelsen af systemerne til Statens Arkiver, over den daglige drift, bevaring og kassation og til sidst afleveringen af en arkiveringsversion af systemerne til Statens Arkiver. Kapitel 5: Når arkiverne er afleveret eller tilgængelige Kapitel 5 handler om, hvad der sker med en myndigheds arkivalier, når de er afleveret til Statens Arkiver. Herunder hvordan Statens Arkiver betjener myndighederne, når de vil benytte de arkivalier, som er blevet afleveret. Derudover beskriver kapitlet de rettigheder, som offentligheden har i forhold til arkivalier, der stadig befinder sig i en myndigheds varetægt. Statens Arkiver Arkivhåndbogen fra informationer til arkivalier Sådan bruges arkivhåndbogen

12

13 11 Kapitel 1 Arkivlov og opgavefordeling Det nødvendige arkiv Formålet med at arkivere informationer er basalt set, at de nemt kan findes frem igen, når behovet opstår. Fremfindningen af informationer tjener forskellige formål. For myndighederne Myndighederne har i deres daglige arbejde behov for ordnede arkivforhold. Den daglige sagsbehandling kræver stringente registrerings- og henlæggelsessystemer og faste fremfindingsrutiner. Forsvundne dokumenter og sager skaber problemer og irritation i forbindelse med den daglige sagsbehandling. En forsvunden sag kan også give store problemer i forhold til forvaltningslovens eller offentlighedslovens bestemmelser om aktindsigt, og kan i yderste konsekvens medføre en påtale fra ombudsmanden. Det er derfor i myndighedernes egen interesse at overholde de krav og retningslinjer, som Statens Arkiver udstikker på området. I en række sammenhænge har en myndighed selv behov for at kunne dokumentere ældre beslutninger. I mange tilfælde vil myndigheden typisk have afleveret materialet til Statens Arkiver. Som eksempel kan nævnes Kort- og Matrikelstyrelsen, som hyppigt må gå tilbage til kort fra 1700-tallets sidste del og til gamle udstyknings- og landvæsenssager idet styrelsen dog også selv opbevarer dele af det ældre arkiv. Også andre myndigheder har fortsat brug for ældre arkivalier. Eksempelvis har skifteretterne i forbindelse med arvesager behov for at kunne genfinde gamle oplysninger. For offentligheden Offentlighedens interesse i arkiverne har altid været stor. Uden arkiver ingen dokumentation for retskrav og rettigheder eller forpligtigelser, således som mange arvesager fx dokumenterer det. Byretternes tinglysningsmateriale benyttes af advokater, ejendomsmæglere og huskøbere til at finde oplysninger om adkomster, ejendomsret, servitutter o. lign. Uden arkiver var der heller ingen mulighed for at se den offentlige forvaltning og politikerne efter i sømmene. Det udnytter pressen i den dagsaktuelle debat, hvor journalister gentagne gange søger om at få lov til at se materiale, der er så nyt, at der må søges dispensation fra de almindelige frister for tilgængelighed. Statens Arkiver Arkivhåndbogen fra informationer til arkivalier Kapitel 1 Arkivlov og opgavedeling

14 12 Ældre materiale bruges intensivt af befolkningen. Eksempelvis anvender slægtsforskere i stort tal kirkebøger, folketællinger og lægdsruller til at sætte flere grene på slægtens stamtræ. Offentligheden og den almindelige borger har således en direkte interesse i, at statslige myndigheders arkivalier ordnes og afleveres til Statens Arkiver. For forskningen Myndighedernes arkivalier er en uudtømmelig kilde til studier i en række historiske emner. Det har i mange år været sådan, at myndighederne har afleveret arkivalierne i den orden, som de var skabt. Til denne orden hører alle søgemidler, der kan fungere som indgang til arkivalierne. Myndighederne skal desuden selv udarbejde en oversigt over, hvilke arkivalier en aflevering omfatter. Myndighedernes oplysninger om egne arkivalier og arkivsystemer er en uundværlig kilde, når Statens Arkiver udarbejder arkivoversigter og vejledninger om fortidens forvaltning. Ikke mindst af hensyn til forskningen er det vigtigt, at arkivalierne kan undersøges for oplysninger i den sammenhæng, hvori de er skabt. Ved at bruge ressourcer på arkivforhold er myndigheden med til at sikre fremtidens forskere en god adgang til arkivalierne til gavn for både forskere, samfundsdebatten og fremtidens syn på nutidens problemstillinger og emner. Det kræver god tid og tålmodighed at finde sager frem i et uordnet arkiv. Arkivlovgivningen Opbygning Arkivloven fastsætter rammerne for alle offentlige myndigheders arkivalier samt alle offentlige arkivers virksomhed herunder Statens Arkiver. Loven udstikker således bl.a. de overordnede rammer for bevaring og kassation, aflevering samt offentlighedens adgang til myndighedernes arkivalier. Et velordnet arkiv giver en hurtig og sikker fremfinding af sager. Kilde: Udlændingestyrelsen Arkivloven bemyndiger kulturministeren til at fastsætte regler om myndighedernes arkivdannelse og de offentlige arkivers virksomhed. I kraft heraf præciserer Kulturministeriets arkivbekendtgørelse Statens Arkivers rolle i forhold til de statslige myndigheders arkivdannelse og myndighedernes forpligtelser. Endelig findes konkrete bestemmelser om fx bevaring og kassation og aflevering fastsat i en række bekendtgørelser og cirkulærer. Dækningsområde Arkivloven dækker al virksomhed udøvet af den offentlige forvaltning samt domstolene. Arkivloven dækker: Almindelige forvaltningsmyndigheder: fx ministerier, styrelser, statslige institutioner og virksomheder, statsamter og provstier Statens Arkiver Arkivhåndbogen fra informationer til arkivalier Kapitel 1 Arkivlov og opgavedeling

15 13 Særlige forvaltningsenheder: fx Danmarks Nationalbank, Danmarks Radio og TV2 Særlige nævn eller råd: fx menighedsråd, Retslægerådet, midlertidige udvalg og kommissioner Domstole: fx Højesteret, landsretterne, byretterne og specialdomstole Folkekirken og anerkendte trossamfund (for så vidt angår ministerialbøger) Offentlige arkivalier i varetægt i selskaber: fx hos Scandlines, BaneDanmark, PostDanmark, BG Bank og TeleDanmark Folketinget, Folketingets ombudsmand og visse andre organer med tilknytning til Folketinget som fx statsrevisionen og deres sekretariat er ikke omfattet af arkivloven. Rigsrevisionen er i henhold til lovbekendtgørelse nr. 489 af 24. juni c dog omfattet. Opgave- og ansvarsfordeling Statens Arkivers opgaver Statens Arkivers formål er: at sikre bevaringen af arkivalier, der har historisk værdi eller tjener til dokumentation af forhold af væsentlig administrativ eller retlig betydning for borgere og myndigheder at sikre muligheden for kassation af ikke-bevaringsværdige offentlige arkivalier i samarbejde med de myndigheder, der er omfattet af denne lov. Arkivalier anvendes i mange sammenhænge fx videnskabelige værker, avisartikler og til opstilling af slægtsskabstræer. Her er vist tre værker udarbejdet af forskere ved Statens Arkiver. at stille arkivalier til rådighed for borgere og myndigheder, herunder til forskningsformål at vejlede borgere og myndigheder i benyttelse af arkivalier at udøve forskning og udbrede kendskabet til forskningens resultater Det indebærer, at Statens Arkiver har følgende opgaver i forhold til myndighederne: udarbejde bestemmelser om bevaring og kassation godkende nye elektroniske arkivsystemer sikre at myndighederne gennemfører aflevering af arkivalier, der skal bevares Statens Arkiver Arkivhåndbogen fra informationer til arkivalier Kapitel 1 Arkivlov og opgavedeling

16 14 føre tilsyn med at myndighederne varetager arkivmæssige hensyn vejlede myndighederne i arkivmæssige hensyn Myndighedernes opgaver Myndighedernes opgaver er fastlagt i arkivlovgivningen og falder på fem hovedområder: Myndighederne skal varetage arkivmæssige hensyn Myndighederne må ikke foretage kassation uden Statens Arkivers tilladelse Myndighederne skal afgive oplysninger om deres arkiv- og journalforhold til Statens Arkiver Myndighederne skal anmelde deres elektroniske arkivsystemer til Statens Arkiver Myndighederne skal aflevere deres arkivalier til Statens Arkiver Varetagelse af arkivmæssige hensyn Det er myndighedernes ansvar at varetage arkivmæssige hensyn. Dette fastslås i arkivbekendtgørelsen. Myndigheden skal især sørge for følgende: Der skal være orden og systematik i de bevaringsværdige arkivalier, og denne orden skal være dokumenteret. Kravene skal sikre, at arkivalierne kan genfindes af myndigheden selv og af offentligheden, efter at arkivalierne er afleveret til Statens Arkiver. Der skal kunne foretages en fysisk adskillelse mellem bevaringsværdige og ikke-bevaringsværdige arkivalier. Kravet skal sikre, at kassation i arkivalierne er mulig. Bevaringsværdige arkivalier skal sikres mod fysisk nedbrydning, hærværk e.l. Dette indebærer også, at brand- eller vandskade på arkivalierne skal anmeldes til Statens Arkiver. Arkivalier der er lagret på elektroniske medier, skal bevares således, at de kan afleveres til Statens Arkiver. Statens Arkiver har i bekendtgørelser, cirkulærer og vejledninger fastsat specifikke krav til og anbefalinger af, hvordan myndighederne konkret varetager ovennævnte arkivmæssige hensyn. Statens Arkiver Arkivhåndbogen fra informationer til arkivalier Kapitel 1 Arkivlov og opgavedeling

17 15 Arkivalierne bliver flittigt brugt rundt om på Statens Arkivers læsesale. Her landsarkivet i Odense. Statens Arkiver Arkivhåndbogen fra informationer til arkivalier Kapitel 1 Arkivlov og opgavedeling

18 16 Kassation Ifølge arkivbekendtgørelsen må myndighederne ikke kassere deres arkivalier, uden at Statens Arkiver har udstedt kassationsbestemmelser for dem. Statens Arkiver udsteder tre typer af bevarings- og kassationsbestemmelser: Bestemmelser der retter sig mod den enkelte myndighed Bestemmelser der retter sig mod en sektor. Der er fx udstedt generelle bestemmelser for hele undervisningssektoren Bestemmelser der retter sig mod bestemte typer arkivalier Udstedelsen af bevarings- og kassationsbestemmelser skal sikre, at ikke-bevaringsværdige arkivalier bliver kasseret, mens arkivalier, der har historisk værdi eller tjener til dokumentation af forhold af væsentlig administrativ og retlig betydning for borgere og myndigheder, bliver bevaret. Statslige myndigheder skal sikre, at ikke-bevaringsværdige arkivalier destrueres på betryggende vis, når de ikke længere er i administrativ brug eller har retlig betydning. Ikke-bevaringsværdige arkivalier må ikke afleveres til Statens Arkiver eller andet offentligt arkiv. Oplysningspligt Myndighederne skal efter anmodning fra Statens Arkiver oplyse om deres indsats for at varetage arkivmæssige hensyn. Det kan fx være oplysninger om den totale bestand af arkivalier i dens varetægt, om nutidige og/eller fortidige arkivmæssige forhold eller indholdet af oplysninger i elektroniske arkivsystemer. Arkiv- og journalforhold Alle nye statslige journal- og arkivsystemer skal godkendes af Statens Arkiver. Det er fastsat i arkivbekendtgørelsen, mens de mere detaljerede regler på området fremgår af cirkulære om anmeldelse og godkendelse af elektroniske journaler og elektroniske dokumenthåndteringssystemer. Godkendelsen skal sikre, at sagligt sammenhørende dokumenter kan findes frem i systemet, samt at der kan produceres en arkiveringsversion af det. Ved aflevering af arkivalier skal myndigheden selv bekoste transporten til Statens Arkiver. Her er en aflevering fra Forsvaret. Aflevering Arkivloven fastsætter, at statslige myndigheder og institutioner skal aflevere deres arkivalier til Statens Arkiver, inden de er 30 år gamle, så de så vidt muligt kan være til rådighed på Statens Arkivers læsesale, når de efter 20 år bliver almindelig tilgængelige. Se kapitel 5 om benyttelse af arkivalierne. Anerkendte trossamfund skal dog aflevere ministerialbøger så snart disse er udskrevet. Fra elektroniske arkivsystemer afleveres en kopi af data som hovedregel en gang hvert 5. år. Myndighederne afholder alle udgifter til aflevering af arkivalier til Statens Arkiver. Statens Arkiver Arkivhåndbogen fra informationer til arkivalier Kapitel 1 Arkivlov og opgavedeling

19 17 De konkrete afleveringskrav fremgår af cirkulære om aflevering af offentlige arkivalier til Statens Arkiver samt bekendtgørelse om arkiveringsversioner af bevaringsværdige data fra elektroniske arkivsystemer. Aflevering af arkivalier er ressourcekrævende for myndighederne hvadenten der afleveres papirarkivalier eller elektroniske arkivalier. I de følgende kapitler gennemgås myndighedernes løbende opgaver mere detaljeret. Særlige krav gør sig gældende, når en myndighed gennemgår ressortmæssige ændringer, og disse gennemgås derfor selvstændigt i næste afsnit. Læs mere: På Statens Arkivers hjemmeside findes oversigter over lovgivning og vejledninger, der løbende opdateres. Statens Arkiver Arkivhåndbogen fra informationer til arkivalier Kapitel 1 Arkivlov og opgavedeling

20 18 Ressortændringer og arkiver Der foregår til stadighed ændringer i de enkelte myndigheders sagsområde. Sådanne ændringer kaldes også ressortændringer. Særlig karakteristisk er: at sagsområder udveksles imellem statslige myndigheder at sagsområder udveksles mellem statslige og kommunale myndigheder at mange opgaver overføres til løsning i institutioner uden for den egentlige offentlige forvaltning, fx selvejende institutioner eller private virksomheder De største ressortændringer i disse år sker i forbindelse med strukturreformen i Reformen ændrer opgavefordelingen mellem stat, amt/region og kommuner på en række områder. Kilde: Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Statens Arkiver Arkivhåndbogen fra informationer til arkivalier Kapitel 1 Arkivlov og opgavedeling

21 19 Lovkrav ved ressortændringer Reglerne for behandling af arkivalierne i forbindelse med ressortændringer er fastsat i arkivbekendtgørelsen. I reglerne skelnes der mellem følgende typer af ressortændringer: Ressortændringer indenfor den offentlige forvaltning Nedlæggelse af offentlige myndigheder Privatisering af offentlige myndigheder Ved overførelse af sager mellem statslige myndigheder, mellem statslige og kommunale myndigheder og i forbindelse med privatisering af myndigheder gælder desuden regler om myndighedernes indberetning til Statens Arkiver. Ressortændringer i den statslige forvaltning Hvis ressortændringen har et større omfang, kan det være nødvendigt, at den myndighed, der overtager sagsområdet, etablerer et nyt arkiv- og journalsystem. Det gælder altid, hvis der er tale om en nyoprettet myndighed. Ellers skal de berørte myndigheder ifølge arkivbekendtgørelsen selv træffe aftale om fordeling af sagerne. En aftale vil typisk indebære: at den afgivende myndighed udlåner sine sager til den overtagende myndighed at den afgivende myndighed overfører sine sager til den overtagende myndighed Myndighederne skal indberette udlån og overførsel af sager til Statens Arkiver. Udlån til andre myndigheder De statslige myndigheder kan træffe aftale om udlån, hvis den overtagende myndighed kun har brug for sagerne i en kortere periode eller ønsker at tage kopier af sagerne til brug for oprettelse af nye sager i sit eget journalsystem. Aftalen skal indeholde en dato for tilbagelevering. Ansvaret for sagerne forbliver hos den oprindelige myndighed, som afleverer arkivalierne til Statens Arkiver Overførsel til andre myndigheder og virksomheder De statslige myndigheder kan træffe aftale om overførsel, hvis myndigheden har brug for sagerne i en længere periode, eller hvis kopiering er uoverkommelig. Aftalen indebærer, at sagerne overføres permanent til den modtagende myndighed, der herefter er ansvarlig for at aflevere dem til Statens Arkiver. Som hovedregel lukker den afgivende myndighed de overførte sager, mens den modtagende myndighed opbevarer de lukkede sager i den oprindelige orden. Det vil for det meste sige sagsnummerorden. De overførte sager må ikke blandes med myndighedens egne sager. Statens Arkiver Arkivhåndbogen fra informationer til arkivalier Kapitel 1 Arkivlov og opgavedeling

22 20 Hvis den modtagende myndighed ønsker at videreføre de overførte sager i sit eget journalsystem (omjournalisere dem), skal myndigheden indhente Statens Arkivers godkendelse. Statens Arkiver godkender dette, hvis overførslen både registreres i journalsystemet hos den afgivende og hos den modtagende myndighed. I forbindelse med udlicitering af opgaver fra offentlige myndigheder til private virksomheder, kan det være nødvendigt at udlåne sager til den private virksomhed for en kortere periode. Der skal i givet fald indgås en aftale mellem myndigheden og virksomheden, hvoraf det klart fremgår, hvilke sager som udlånes, og for hvilken periode de udlånes. Der kan ikke ske permanent overdragelse af statslige sager til en privat virksomhed. Dette gælder også for sager omfattet af bestemmelse om kassation. Det er myndighedens ansvar, at sager der dannes af den private virksomhed i forbindelse med myndighedsudøvelsen, bliver afleveret til Statens Arkiver. Nedlæggelse af statslige myndighedsområder Ifølge arkivbekendtgørelsen skal sager fra nedlagte statslige myndigheder afleveres til Statens Arkiver, hvis Statens Arkiver og den overordnede myndighed ikke aftaler andet. Afleveringen skal ske så hurtigt som muligt. Afleveringen kan finde sted, selvom sagerne er yngre end 20 år, og gennemføres i øvrigt efter de almindelige regler for aflevering af sager. Museer (Statens Museumsnævn) Fortidsminder (Rigsantikvarens Arkæologiske Sekretariat og Kulturhistorisk Sekretariat fra Skov- og Naturstyrelsen) Når en ny myndighed oprettes sker det som regel ved samling af en række sagsområder fra andre myndigheder, som det fx var tilfældet da Kulturarvsstyrelsen blev oprettet i år Mindre omlægninger, hvor et sagsområde fx går fra en styrelse til en anden, forekommer ofte. Bygninger (Kontor for Bygningsfredning og Kontor for Bygningrestaurering fra Skov- og Naturstyrelsen) KULTURARVSTYRELSEN Dokumentation Det Kulturhistoriske Centralregister (Nationalmuseet) Kunstindeks Danmark (Statens Museum for Kunst) Kulturnet Danmark (Kulturministeriet) Statens Arkiver Arkivhåndbogen fra informationer til arkivalier Kapitel 1 Arkivlov og opgavedeling

23 21 I praksis kan den overordnede myndighed og Statens Arkiver aftale, at sager fra den nedlagte myndighed overføres til den overordnede myndighed eller en anden myndighed, indtil sagerne er så gamle, at de kan afleveres efter de almindelige regler. Privatisering af statslige myndigheder I en række tilfælde er offentlige myndigheder blevet privatiseret. Det er fx tilfældet med Post- og Telegrafvæsenet, hvis virksomhed dels er overgået til Post Danmark, dels til den private BG-bank og dels til aktieselskabet Teledanmark, senere TDC. Kulturministeren kan ifølge arkivlovens 1 bestemme, at reglerne om varetagelse af arkivmæssige hensyn også skal gælde for sådanne virksomheder. Det forudsætter dog, at udgifterne til deres virksomhed overvejende dækkes af statslige eller kommunale midler, eller at de ved lov har fået tillagt beføjelser til at træffe afgørelse på statens eller en kommunes vegne. Hvis en myndighed skal privatiseres og ikke bliver inddraget under arkivlovens 1, er der i arkivmæssig henseende tale om en nedlæggelse. I sådanne tilfælde gælder de samme regler, som er beskrevet i afsnittet om nedlæggelse af offentlige myndigheder: arkivalierne skal afleveres til Statens Arkiver. Statens Arkiver har dog indgået en række aftaler om, at private institutioner kan beholde statslige sager, indtil de er 20 år gamle. Betingelsen er, at den private institution indgår en skriftlig aftale med Statens Arkiver om at aflevere de overførte sager efter arkivlovens regler. Staten kan jf. arkivloven ikke miste sin ejendomsret til arkivalierne. Private personer, virksomheder eller institutioner, der er i besiddelse af sager, som stammer fra tidligere eller eksisterende statslige myndigheder, har pligt til at aflevere dem til Statens Arkiver. Indberetning til Statens Arkiver Hvis en myndighed indenfor den offentlige forvaltning modtager arkivalier i forbindelse med en ressortændring, skal myndigheden selv indberette dette til Statens Arkiver. Dette gælder for papirsager såvel som elektroniske journaler, EDH- og ESDH-systemer og elektroniske registre (databaser). Myndigheder der afgiver arkivalier kan indberette dette til Statens Arkiver. Hvis institutioner udenfor den offentlige forvaltning skal modtage arkivalier, skal den myndighed, der afgiver arkivalierne, indberette det til Statens Arkiver. Dette skal ske inden arkivalierne overføres eller udlånes. Læs mere: På Statens Arkivers hjemmeside findes lovgivningen på området samt skemaer og vejledninger til brug for indberetning af såvel papir- som elektroniske arkivalier. Statens Arkiver Arkivhåndbogen fra informationer til arkivalier Kapitel 1 Arkivlov og opgavedeling

24

25 23 Kapitel 2 Planlægning af arkivsystemer Fra slutningen af 1990 erne begyndte man i flere store statslige styrelser at eksperimentere med fuldt elektroniske arkiver, hvor både dokumentregistreringen og selve dokumenterne findes i elektronisk form. I de senere år har denne udvikling taget fart og har bredt sig til hele den offentlige forvaltning. Dette skyldes ikke mindst, at man fra centralt hold i stigende grad har fokuseret på de fordele af såvel administrativ som servicemæssig karakter der er forbundet med anvendelsen af elektronisk dokumenthåndtering. En stor del af den statslige forvaltnings arkivdannelse sker i dag i elektroniske arkivsystemer, og mange myndigheder står i en overgangsfase, hvor elektroniske journaler udskiftes med ESDH-systemer. Dette er en udvikling der fremmes af forskellige fællesoffentlige initiativer i regi af Projekt Digital Forvaltning. Projektet blev iværksat af regeringen, KL, Amtsrådsforeningen, Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune i I dette afsnit beskrives, hvilke arkivmæssige hensyn myndighederne skal tage i betragtning, når de overgår til digital forvaltning og bl.a. vælger nyt arkivsystem. Elektroniske arkivsystemer er Statens Arkivers betegnelse for de IT-systemer, som myndighederne anvender i forbindelse med forvaltningen af deres ressortområde. Betegnelsen dækker over følgende typer af IT-systemer: Elektroniske registre databaser Elektroniske registre er databaser med strukturerede oplysninger i felter. Typiske registre er CPR (Det Centrale Personregister), CVR (Centrale virksomhedsregister) eller BBR (Bygnings- og Boligregisteret), men kan også være meget mindre systemer som eksempelvis elevmatrikler fra uddannelsesinstitutionerne eller forskningsregistre. Elektroniske journalsystemer System med elektronisk registrering af sager og dokumenter samt arkivering af alle dokumenter på papir. Elektroniske sags- og dokumenthåndteringssystemer ESDH-system System med elektronisk registrering af sager og dokumenter samt elektronisk arkivering af alle dokumenter. Elektronisk dokumenthåndteringssystem EDH-system System med elektronisk registrering af dokumenter samt elektronisk arkivering af samme. Systemer som ikke anvender et sagsbegreb til sammenkobling af dokumenter. Denne type systemer bruges ofte til fx elektroniske tegningsarkiver Statens Arkiver Arkivhåndbogen fra informationer til arkivalier Kapitel 2 Planlægning af arkivsystemer

KATALOG STATENS ARKIVERS KURSER, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK

KATALOG STATENS ARKIVERS KURSER, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK KATALOG STATENS ARKIVERS KURSER, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK 2015 VÆR MED TIL AT GIVE FREMTIDEN EN FORTID SIDE TITEL MÅLGRUPPE 4 ARKIVLOVEN OG DEN OFFENTLIGE FORVALTNING Alle myndigheder 5 DET DIGITALE

Læs mere

Varetagelse af e-arkivmæssige hensyn en vejledning til kommunale myndigheder

Varetagelse af e-arkivmæssige hensyn en vejledning til kommunale myndigheder Varetagelse af e-arkivmæssige hensyn en vejledning til kommunale myndigheder Statens Arkiver 2005 journalperiode e-arkivsystem arkiveringsversion ESDH lagringsform afleveringspligt indskanning arkivalier

Læs mere

Vedtægt for Frederikshavn Stadsarkiv

Vedtægt for Frederikshavn Stadsarkiv Vedtægt for Frederikshavn Stadsarkiv Frederikshavn Stadsarkiv er i henhold til Arkivlovens 7 offentligt arkiv for Frederikshavn Kommune. 1. Formål Frederikshavn Stadsarkiv har til formål: 1) at sikre bevaring

Læs mere

Afrapportering af Statens Arkivers tilsyn 2012/2013 med statslige myndigheder

Afrapportering af Statens Arkivers tilsyn 2012/2013 med statslige myndigheder Afrapportering af Statens Arkivers tilsyn 2012/2013 med statslige myndigheder Indledning Statens Arkiver igangsatte i november 2012 et tilsyn med de statslige myndigheders arkivdannelse. Tilsynet blev

Læs mere

Efter mødet var der rundvisning for mødedeltagerne i Rigsarkivets magasiner.

Efter mødet var der rundvisning for mødedeltagerne i Rigsarkivets magasiner. Statens Arkiver Rigsarkivet Referat Møde: netværksmøde for kommuner og regioner, der afleverer arkivalier til Statens Arkiver Dato og tidspunkt: 23. april 2013 kl. 10-14 Sted: Rigsarkivet Deltagere fra

Læs mere

Resultater af tilsyn med regioner 2011-2012

Resultater af tilsyn med regioner 2011-2012 Resultater af tilsyn med regioner 2011-2012 Statens Arkiver gennemførte i perioden november 2011 juni 2012 et tilsyn med regionerne, de videnskabsetiske komiteer, trafikselskaberne og regionernes institutioner

Læs mere

Bevaring og kassation af arkivalier hos de regionale trafikselskaber

Bevaring og kassation af arkivalier hos de regionale trafikselskaber Bevaring og kassation af arkivalier hos de regionale trafikselskaber En vejledning til Statens Arkivers bekendtgørelse nr. 978 af 3. august 2010 om bevaring og kassation af arkivalier fra de regionale

Læs mere

Arkivinstruks. Arkivinstruks for Thisted Kommune. Gl. Thisted Kommune. Instruks for arkivering og kassation - Thisted Kommune, april 2007.

Arkivinstruks. Arkivinstruks for Thisted Kommune. Gl. Thisted Kommune. Instruks for arkivering og kassation - Thisted Kommune, april 2007. Arkivinstruks for Thisted Kommune Arkivinstruks Instruks for arkivering og kassation - Thisted Kommune, april 2007. Status Gl. Thisted Kommune Den gamle Thisted Kommune har i 1989-92 gennemført et kassationsprojekt,

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner Bekendtgørelse nr. 1120 af 19. december 2001 Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner I medfør af 7, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 554 af 31.

Læs mere

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C 24-04- 2009 TILSYNET Vedr. henvendelse om aktindsigt Advokatgruppen Århus har på vegne af A i brev af 19. september

Læs mere

Kapitel 3 Papirarkivalier fra opbevaring til aflevering

Kapitel 3 Papirarkivalier fra opbevaring til aflevering 37 Kapitel 3 Papirarkivalier fra opbevaring til aflevering Selvom elektronisk arkivering for alvor er ved at få fodfæste i den statslige sektor, vil myndighederne i mange år frem fortsat skulle bruge deres

Læs mere

Aflevering af arkivalier til offentligt arkiv

Aflevering af arkivalier til offentligt arkiv Aflevering af arkivalier til offentligt arkiv En vejledning til kommuner og regioner 2011 Opdateret december 2014 2 Indholdsfortegnelse Aflevering af arkivalier til offentligt arkiv.... 1 En vejledning

Læs mere

Fra spørgsmål til arkivalier

Fra spørgsmål til arkivalier Fra spørgsmål til arkivalier - Om Daisy, guider og registraturer Folder nr. 05 Rigsarkivet Søgning efter arkivalier På et arkiv kan det til tider opleves som en indviklet proces at komme fra spørgsmål

Læs mere

Aflevering af arkivalier til offentligt arkiv. En vejledning til kommuner og regioner

Aflevering af arkivalier til offentligt arkiv. En vejledning til kommuner og regioner Aflevering af arkivalier til offentligt arkiv En vejledning til kommuner og regioner 2 Indholdsfortegnelse Aflevering af arkivalier til offentligt arkiv...1 En vejledning til kommuner og regionerindholdsfortegnelse...1

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Miljøministeriets Departement

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Miljøministeriets Departement Statens Arkiver Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Miljøministeriets Departement I medfør af 7, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 554 af 31. maj 2001

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 19 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 19 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 19 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg

Læs mere

Aalborg Kommunes Aalborg Arkivinstruks

Aalborg Kommunes Aalborg Arkivinstruks Aalborg Kommunes Aalborg Arkivinstruks Generelle Retningslinjer 2015 Indholdsfortegnelse 1. Forord...4 2. Hvad er Aalborg Stadsarkiv...5 3. Hvad er arkivalier?...5 4. Hvem gælder instruksen for?...6 5.

Læs mere

Kapitel 4 Elektroniske arkivsystemer fra anmeldelse til aflevering

Kapitel 4 Elektroniske arkivsystemer fra anmeldelse til aflevering 55 Kapitel 4 Elektroniske arkivsystemer fra anmeldelse til aflevering Anmeldelse af elektroniske arkivsystemer Alle myndigheder har ifølge arkivbekendtgørelsen pligt til at anvende et arkivsystem til sikring

Læs mere

Strategi for arkivering af digitalt skabte arkivalier

Strategi for arkivering af digitalt skabte arkivalier Strategi for arkivering af digitalt skabte arkivalier Dette dokument beskriver Rigsarkivets strategi for modtagelse og bevaring af digitalt skabte arkivalier. Ved digitalt skabte arkivalier forstås upubliceret

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Arbejdsdirektoratet (II)

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Arbejdsdirektoratet (II) Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Arbejdsdirektoratet (II) I medfør af 5, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 591 af 27. juni 2003 om offentlige arkivalier

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Rigsarkivet og rigsarkivarembedet

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Rigsarkivet og rigsarkivarembedet Statens Arkiver Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Rigsarkivet og rigsarkivarembedet I medfør af 7, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 554 af 31. maj

Læs mere

I reform til fremtiden. 1. Ønskerunden 2. Annoncering efter ledige lokaler 3. Inventar- og bogbørs på intranettet 4. Journal- og arkivforhold

I reform til fremtiden. 1. Ønskerunden 2. Annoncering efter ledige lokaler 3. Inventar- og bogbørs på intranettet 4. Journal- og arkivforhold I reform til fremtiden Nyhedsbrev for Danmarks Domstole 8. maj 2006 1. Ønskerunden 2. Annoncering efter ledige lokaler 3. Inventar- og bogbørs på intranettet 4. Journal- og arkivforhold 1. Ønskerunden

Læs mere

Aktindsigt i korrespondance på e-mailserver

Aktindsigt i korrespondance på e-mailserver Aktindsigt i korrespondance på e-mailserver En forening klagede til ombudsmanden over Økonomi- og Erhvervsministeriets afslag på aktindsigt i e-mail-korrespondance på Søfartsstyrelsens e-mailserver. Ombudsmanden

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse om 7-arkiverne 2014 Afrapportering november 2014

Spørgeskemaundersøgelse om 7-arkiverne 2014 Afrapportering november 2014 Spørgeskemaundersøgelse om 7-arkiverne 2014 Afrapportering november 2014 Side 1 Indhold Baggrund for undersøgelse... 3 Organisering... 4 Tilgængelighed... 5 Papirarkivalier... 7 Digitale arkivalier...

Læs mere

MUSE UM SALLING. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING. Navn, ejerforhold, art og status. 1. MUSE UM Salling ejes og drives af Skive Kommune.

MUSE UM SALLING. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING. Navn, ejerforhold, art og status. 1. MUSE UM Salling ejes og drives af Skive Kommune. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING baseret på: Lov nr. 1505 af 14. december 2006, museumsloven med senere ændringer Bekendtgørelse nr. 1512 af 14. december 2006 om museer Bekendtgørelse nr. 1510 af 14. december

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for papirarkivalier i varetægt hos Velfærdsministeriet

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for papirarkivalier i varetægt hos Velfærdsministeriet Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for papirarkivalier i varetægt hos Velfærdsministeriet I medfør af 5, stk. 1, i ulturministeriets bekendtgørelse nr. 591 af 26. juni 2003 om offentlige

Læs mere

Sikring af kvalitet i ESDHsystemer. Rigsarkivet 7-netværksmøde 25. august 2015

Sikring af kvalitet i ESDHsystemer. Rigsarkivet 7-netværksmøde 25. august 2015 Sikring af kvalitet i ESDHsystemer i drift Rigsarkivet 7-netværksmøde 25. august 2015 Baggrund for ESDH-drift og udvikling i Vejle Stadsarkiv Januar 2009 fra projekt til drift Hidtil i direktionssekretariatet

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Boligministeriet

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Boligministeriet Statens Arkiver Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Boligministeriet I medfør af 7, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 554 af 31. maj 2001 om offentlige

Læs mere

Frister for adgang til arkiverne Vejledning. 1. juli 2007

Frister for adgang til arkiverne Vejledning. 1. juli 2007 Frister for adgang til arkiverne Vejledning 1. juli 2007 1 Indholdsfortegnelse I. Generelt... 3 Arkivadgang og aktindsigt... 3 Offentlighedslovens sammenhæng med arkivloven... 3 Hvilke frister findes der?...

Læs mere

Vedtægt for Museum Sjælland

Vedtægt for Museum Sjælland Vedtægt for Museum Sjælland Baseret på: Lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet, lov nr. 1531 af 211210, med tilhørende bekendtgørelse Museumsloven,

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

Side 1 af 17 PS97-2CRD-E2K6 Distributionsform Email Papir Brevfletning Email cla@sa.dk Kunde Christian Larsen PS97-2CRD-E2K6 Velkommen til spørgeskemaundersøgelsen i forbindelse med Rigsarkivets tilsyn

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier inden for luftfartsområdet

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier inden for luftfartsområdet Bekendtgørelse nr. 690 af 11. juni 2003 Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier inden for luftfartsområdet I medfør af 5, i s bekendtgørelse nr. 591 af 26. juni 2003 om offentlige arkivalier

Læs mere

Vejledning om e-arkivet - sagsområderne Teknik, Vej og Miljø

Vejledning om e-arkivet - sagsområderne Teknik, Vej og Miljø Vejledning om e-arkivet - sagsområderne Teknik, Vej og Miljø Hvordan fungerer e-arkivet - sagsområderne Teknik, Vej og Miljø i praksis? Hvordan anvendes funktionerne?. Dette og meget mere gives der svar

Læs mere

Titel Nr. Udgave dato. Udarb. af Godkendt af Gyldighed Erstatter nr. Udgave dato

Titel Nr. Udgave dato. Udarb. af Godkendt af Gyldighed Erstatter nr. Udgave dato Kvalitetsstyringshåndbog for Natur området Styring af registreringer, herunder sagsakter T2 03.09.07 Formål Afgrænsning At sikre følgende: * At registreringer i sager styres, dvs. journaliseres systematisk,

Læs mere

Vejledning til Statens Arkivers bevaringsbestemmelse for arkivalier hos menighedsrådene

Vejledning til Statens Arkivers bevaringsbestemmelse for arkivalier hos menighedsrådene Vejledning til Statens Arkivers bevaringsbestemmelse for arkivalier hos menighedsrådene 2003 Indledning Formålet med de nye bestemmelser Dette er en vejledning til Statens Arkivers bevaringsbestemmelser

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelse. som er skabt eller tilvejebragt af Arbejdsskadestyrelsen

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelse. som er skabt eller tilvejebragt af Arbejdsskadestyrelsen Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelse for arkivalier som er skabt eller tilvejebragt af I medfør af 8, stk. 2, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 919 af 28. november 1997 om offentlige

Læs mere

Referat. Statens Arkiver Rigsarkivet. Bevarings- og Kassationsafdelingen

Referat. Statens Arkiver Rigsarkivet. Bevarings- og Kassationsafdelingen Statens Arkiver Rigsarkivet Referat Bevarings- og Kassationsafdelingen Møde: Fagligt forum for 7-arkivernes medarbejdere Dato og tidspunkt: 29. august 2013 kl. 10-14.25 Sted: Rigsarkivet Deltagere fra

Læs mere

Nyt om informationer og systemer i den offentlige forvaltning

Nyt om informationer og systemer i den offentlige forvaltning Nyt om informationer og systemer i den offentlige forvaltning - set fra Statens Arkiver 2012 September 2012 Ressortændringer Polsas og døgnrapporter Universiteter Datadisciplin Aargang 0 Super- styrelser

Læs mere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere regler om, i hvilke tilfælde en forvaltningsmyndighed

Læs mere

Pligtaflevering af dansk materiale, offentliggjort på Internettet fra 1. juli 2005

Pligtaflevering af dansk materiale, offentliggjort på Internettet fra 1. juli 2005 Pligtaflevering af dansk materiale, offentliggjort på Internettet fra 1. juli 2005 Fra 1. juli 2005 er materiale, som offentliggøres i elektroniske kommunikationsnetværk (Internettet) omfattet af afleveringspligt.

Læs mere

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført:

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført: Kendelse af 12. oktober 1999. 99-67.906 Aktindsigt nægtet Realkreditlovens 98 (Peter Erling Nielsen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat K har ved skrivelse af 16. marts 1999 klaget over, at Finanstilsynet

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovbekendtgørelse nr. 1527 af 19. december 2004 Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Herved bekendtgøres lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf. lovbekendtgørelse nr. 553 af 2.

Læs mere

Vejledning til. Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for driftsledelse

Vejledning til. Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for driftsledelse Vejledning til Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for driftsledelse 1 Forord Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for drift af elforsyningsanlæg (SKS-driftsledelse) indeholder anvisninger på kvalitetsstyringsaktiviteter

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier i varetægt hos Sikkerhedsstyrelsen

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier i varetægt hos Sikkerhedsstyrelsen Statens Arkivers bevarings og kassationsbestemmelser for arkivalier i varetægt hos Sikkerhedsstyrelsen I medfør af 5, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 591 af 26. juni 2003 om offentlige

Læs mere

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at det efter sagens oplysninger kan lægges til grund, at kommunen har fremfundet de sager, som det

Læs mere

Kort og godt om test af arkiveringsversioner

Kort og godt om test af arkiveringsversioner Kort og godt om test af arkiveringsversioner Data og dokumenter fra den offentlige forvaltnings it-systemer, som skal bevares for eftertiden, skal afleveres til arkiv i form af arkiveringsversioner. Arkiveringsversioner

Læs mere

Journalplan Boligstyrelsens 4. Kontor med BK-koder J. nr. Saggruppe B/K Bemærkning 310 Generelt 311 Lovgivning

Journalplan Boligstyrelsens 4. Kontor med BK-koder J. nr. Saggruppe B/K Bemærkning 310 Generelt 311 Lovgivning Journalplan oligstyrelsens 4. Kontor med K-koder J. nr. Saggruppe /K emærkning Husk alle sager på 31xx-0 bevares, da der er tale om generelle sager Planens benyttelse er checket på basis af journalkort

Læs mere

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt 4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt En advokat klagede over et statsamts sagsbehandlingstid. Statsamtet havde indtil da brugt over 2 år på at behandle en sag uden løbende at orientere

Læs mere

Digital bevaring status & viden 2013

Digital bevaring status & viden 2013 Digital bevaring status & viden 2013 Indledning Statens Arkiver har til opgave at sikre bevaringen af arkivalier, der har historisk værdi eller tjener til dokumentation af forhold af væsentlig administrativ

Læs mere

Årlig redegørelse fra tilsynsudvalget vedrørende politiets og forsvarets efterretningstjenesters behandling af personoplysninger (Wamberg-udvalget)

Årlig redegørelse fra tilsynsudvalget vedrørende politiets og forsvarets efterretningstjenesters behandling af personoplysninger (Wamberg-udvalget) Oluf Engell Årlig redegørelse fra tilsynsudvalget vedrørende politiets og forsvarets efterretningstjenesters behandling af personoplysninger (Wamberg-udvalget) Partner Tlf 33 34 50 00 oe@bruunhjejle.dk

Læs mere

Loven indebærer ændringer i både persondataloven 4 og tv-overvågningsloven

Loven indebærer ændringer i både persondataloven 4 og tv-overvågningsloven Til samtlige kommuner, regioner og ministerier (underliggende myndigheder og institutioner bedes venligst orienteret) 28. juni 2007 Orientering til offentlige myndigheder om de nye regler i persondataloven

Læs mere

Bilag om bogføring. Indhold. 1. Indledning

Bilag om bogføring. Indhold. 1. Indledning Indhold 1. Indledning... 1 1.1 Generelt... 2 1.2 Definitioner... 2 1.2.1 Regnskabsmateriale... 2 1.2.2 Bilag... 2 1.2.3 Godkendelse... 2 2. Periodisering og transaktionsprincippet... 2 3. Konteringsprincip...

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Søfartsstyrelsen

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Søfartsstyrelsen Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Søfartsstyrelsen I medfør af 5, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 591 af 27. juni 2003 om offentlige arkivalier og

Læs mere

Sag og Dokument - Høringskonference. Nanna Skovgaard, Kontorchef Center for Offentlig Digitalisering og Indkøb

Sag og Dokument - Høringskonference. Nanna Skovgaard, Kontorchef Center for Offentlig Digitalisering og Indkøb Sag og Dokument - Høringskonference Nanna Skovgaard, Kontorchef Center for Offentlig Digitalisering og Indkøb Jeg vil sige noget om Hvad det er vi gør i Økonomistyrelsen? Erfaringer fra FESD Hvor vi står

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelse for arkivalier i varetægt hos Økonomistyrelsen

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelse for arkivalier i varetægt hos Økonomistyrelsen Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelse for arkivalier i varetægt hos Økonomistyrelsen I medfør af 8, stk. 2, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 919 af 28. november 1997 om offentlige

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter November 2013 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse

Læs mere

Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner 1

Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner 1 Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2013-14 KEB Alm.del Bilag 355 Offentligt Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner 1 (til samtlige ministerier med tilhørende institutioner m.v.) I

Læs mere

DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne. Att.: Simon Oxby

DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne. Att.: Simon Oxby DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne Att.: Simon Oxby Resumé: Statsforvaltningen fandt ikke, at Bispebjerg Hospital havde handlet i strid med offentlighedslovens 2, stk. 3, ved at undtage oplysninger

Læs mere

Vejledende kassationsliste for primærkommunernes IT-systemer

Vejledende kassationsliste for primærkommunernes IT-systemer Vejledende kassationsliste for primærkommunernes IT-systemer Statens Arkiver og Kommunernes Landsforening 2005 Version 1.0 DocuLive KMD Sag KOM*IT Navision MADS Vejman Win PPR DSI Sund Vejledende kassationsliste

Læs mere

(herefter tilladelseshaver) Tilladelse til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3, område nr.

<Ansøgers navn og adresse> (herefter tilladelseshaver) Tilladelse til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3, område nr. (herefter tilladelseshaver) Radio- og tv-nævnet 1. juli 2015 Sagsnr: 2014-022763 Lill-Jana Vandmose Larsen Specialkonsulent, cand.jur. lvl@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 33

Læs mere

Hørsholm Kommune Opkrævning af ejendomsskat ved omdannelse af andelsboligforening til ejerlejligheder

Hørsholm Kommune Opkrævning af ejendomsskat ved omdannelse af andelsboligforening til ejerlejligheder Hørsholm Kommune Opkrævning af ejendomsskat ved omdannelse af andelsboligforening til ejerlejligheder Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Hørsholm Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i

Læs mere

Rigsrevisionen, digitalisering og dokumentation Statens Arkiver den 5. november 2014 v/rigsrevisor Lone Strøm

Rigsrevisionen, digitalisering og dokumentation Statens Arkiver den 5. november 2014 v/rigsrevisor Lone Strøm Rigsrevisionen, digitalisering og dokumentation Statens Arkiver den 5. november 2014 v/rigsrevisor Lone Strøm Offentlig revision Folketinget Finansudvalget Øvrige politiske udvalg De af Folketinget valgte

Læs mere

Solrød Kommunes supplerende kravspecifikation, som uddyber og præciserer kraven

Solrød Kommunes supplerende kravspecifikation, som uddyber og præciserer kraven Solrød Kommunes supplerende kravspecifikation, som uddyber og præciserer kraven Krav Beskrivelse Prioritet Krav opfyldt -krav til integration med fagsystemer 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 Ejendoms- og Miljødatabasen,

Læs mere

Brugerundersøgelse blandt statslige myndigheder

Brugerundersøgelse blandt statslige myndigheder Brugerundersøgelse blandt statslige myndigheder Efteråret 2012, rapporten er udarbejdet i 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1. Svarprocent og metode... 4 2. Hvem har besvaret undersøgelsen... 5

Læs mere

3. juni 2014 EM 2014/xx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

3. juni 2014 EM 2014/xx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 3. juni 2014 EM 2014/xx 1. Indledning a) Baggrund Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger Hovedformålet med lovgivningen er at sikre eftertiden et historisk kildemateriale. Arkivvæsenet

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Søfartsstyrelsen

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Søfartsstyrelsen Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Søfartsstyrelsen I medfør af 5, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 591 af 27. juni 2003 om offentlige arkivalier og

Læs mere

Vedr. Deres klage over Århus Kommune.

Vedr. Deres klage over Århus Kommune. A 28-05- 2008 Vedr. Deres klage over Århus Kommune. TILSYNET De rettede den 29. januar 2007 telefonisk henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af 47 i lov om kommunernes styrelse (styrelsesloven

Læs mere

Sådan afleverer du forskningsdata til arkivering

Sådan afleverer du forskningsdata til arkivering Sådan afleverer du forskningsdata til arkivering For at kunne arkivere data på en meningsfuld måde skal Rigsarkivet bede om: 1. Et udfyldt afleveringsskema 2. Projektbeskrivelse i både en dansk og engelsk

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 17. marts 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 17. marts 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 17. marts 2009 10. marts 2009. Nr. 183. Bekendtgørelse om bevaring og kassation af anklagemyndighedens arkivalier I medfør af 5, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 591 af 26. juni

Læs mere

Cirkulære om retningslinjer for Forsvarsministeriets Interne Revisions samarbejde med Fo...

Cirkulære om retningslinjer for Forsvarsministeriets Interne Revisions samarbejde med Fo... Side 1 af 5 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Organisation og administration Kapitel 2 Rapportering Kapitel 3 Planlægning Kapitel 4 Årsberetning Bilag CIR1H nr 9499 af 04/08/2010 Gældende Offentliggørelsesdato:

Læs mere

HØRING OVER UDKAST TIL FORSLAG TIL LOV OM CENTER FOR CYBERSIKKERHED SAMT EVALUERING AF GOVCERT-LOVEN

HØRING OVER UDKAST TIL FORSLAG TIL LOV OM CENTER FOR CYBERSIKKERHED SAMT EVALUERING AF GOVCERT-LOVEN Forsvarsministeriet fmn@fmn.dk pah@fmn.dk hvs@govcert.dk WILDERS PLADS 8K 1403 KØBENHAVN K TELEFON 3269 8888 DIREKTE 3269 8805 RFJ@HUMANRIGHTS.DK MENNESKERET.DK J. NR. 540.10/30403/RFJ/MAF HØRING OVER

Læs mere

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Godkendt af Økonomiudvalget den 13. december 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Omfang og afgrænsning...3 3. Tilrettelæggelse og gennemførelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KVINDEMUSEET I DANMARK. Museets vedtægter er underlagt gældende museumslov.

VEDTÆGTER FOR KVINDEMUSEET I DANMARK. Museets vedtægter er underlagt gældende museumslov. VEDTÆGTER FOR KVINDEMUSEET I DANMARK Museets vedtægter er underlagt gældende museumslov. 1. Museets navn og ejerforhold, art og status. 1.1. Kvindemuseet i Danmark er et statsanerkendt landsdækkende kulturhistorisk

Læs mere

Vedtægter Østfyns Museer 2008

Vedtægter Østfyns Museer 2008 Vedtægter Østfyns Museer 2008 baseret på: Lov nr. 473 af 7. juni 2001, museumsloven med senere ændringer Bekendtgørelse nr. 952 af 27. november 2002 om museer Bekendtgørelse nr. 953 af 27. november 2002

Læs mere

Indhold. Digital post. Digital Post

Indhold. Digital post. Digital Post Indhold Digital Post Hvad modtager jeg i min digitale postkasse? Hvem er det, der står bag den digitale postkasse? Hvilke oplysninger registrerer vi om dig? Kan jeg sende digital post til det offentlige?

Læs mere

INDSAMLINGSPOLITIK FOR PLIGTAFLEVERET RADIO/TV

INDSAMLINGSPOLITIK FOR PLIGTAFLEVERET RADIO/TV INDSAMLINGSPOLITIK FOR PLIGTAFLEVERET RADIO/TV August 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Baggrund... 3 2.1 Lovteksten... 3 2.2 Indsamlingsmetode... 3 2.3 Redaktionsgruppe... 4 3. Komplet indsamling...

Læs mere

Databehandleraftale. Der er indgået denne Databehandlingsaftale ("Aftale") mellem

Databehandleraftale. Der er indgået denne Databehandlingsaftale (Aftale) mellem Oktober 2014 Sagsnr. 013928-0190 cen/dla Databehandleraftale Der er indgået denne Databehandlingsaftale ("Aftale") mellem Fredericia Kommune Gothersgade 20 7000 Frdericia CVR-nr.: 69116418 ("Kommunen")

Læs mere

Informationer og systemer i den offentlige forvaltning

Informationer og systemer i den offentlige forvaltning Informationer og systemer i den offentlige forvaltning - set fra Statens Arkiver 2011 Maj 2012 Stat, kommuner og regioner GIS og GML Digitaliseringsstrategi, før og nu Integrerede systemer Bevaringsværdige

Læs mere

ESDH TEM ESDH-SYSTEMET CAPTIA - KVIKQUIDE: HVAD SKAL JOURNALISERES?

ESDH TEM ESDH-SYSTEMET CAPTIA - KVIKQUIDE: HVAD SKAL JOURNALISERES? ESDH Cap - SYS tia TEM ESDH-SYSTEMET CAPTIA - KVIKQUIDE: HVAD SKAL JOURNALISERES? ESDH-SYSTEMET CAPTIA 3 INDHOLD Hvorfor skal vi journalisere?... 4 Hvad skal journaliseres? Forskellige typer af sager,

Læs mere

Godkendelsen omfatter dog ikke retten til at licensere kopiering af radio- og fjernsynsudsendelser.

Godkendelsen omfatter dog ikke retten til at licensere kopiering af radio- og fjernsynsudsendelser. «Navn» «Navn_2» «Adresse» «Adresse_2» «Postnr» «By» (i det følgende betegnet Virksomheden ) og Copydan foreningerne Tekst & Node og BilledKunst Bryggervangen 8, 2. sal 2100 København Ø T&N CVR: 18463504

Læs mere

Kulturarvsenheden. Administrationsstrategi

Kulturarvsenheden. Administrationsstrategi Kulturarvsenheden Administrationsstrategi Gennem Museumsloven er kommuner og museum forpligtet til at samarbejde omkring plansags- arbejde, såsom kommuneplaner, lokalplaner, VVM-redegørelser, byggesager,

Læs mere

Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen

Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor

Læs mere

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR IT og CPR Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Telefon 72 28 24 00 cpr@cpr.dk www.cpr.dk Sagsnr. 2014-11645 Doknr. 134536 Dato 01-06-2015 Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og

Læs mere

STØRRE VALGFRIHED OG FLEKSIBILITET I BØRNE- OG UNGDOMSTANDPLEJEN

STØRRE VALGFRIHED OG FLEKSIBILITET I BØRNE- OG UNGDOMSTANDPLEJEN STØRRE VALGFRIHED OG FLEKSIBILITET I BØRNE- OG UNGDOMSTANDPLEJEN - implementering af lov om tandpleje 2006 Større valgfrihed og fleksibilitet i børne- og ungdomstandplejen - implementering af lov om tandpleje

Læs mere

NATIONALMUSEET - SAMLINGSMANUAL

NATIONALMUSEET - SAMLINGSMANUAL Indhold 02 a. Forord... 2 02 b. Kassation... 3 Begrundelser for kassation... 3 Dårlig bevaringstilstand... 3 Praksis vedrørende kassation... 3 Arkiver... 3 02 c. Udskillelse til andre danske museer og

Læs mere

Hovedreglen for bijob og habilitet er, at der ikke må kunne rejses tvivl om DRs integritet, troværdighed og uafhængighed.

Hovedreglen for bijob og habilitet er, at der ikke må kunne rejses tvivl om DRs integritet, troværdighed og uafhængighed. KAPITEL 19 HABILITET Hovedreglen for bijob og habilitet er, at der ikke må kunne rejses tvivl om DRs integritet, troværdighed og uafhængighed. Derfor må du ikke sammenblande personlige og/eller private

Læs mere

Acadre - hvorfor og hvordan

Acadre - hvorfor og hvordan Intern kommunikation Acadre - hvorfor og hvordan Generelle retningslinjer Kvalitet Døgnet Rundt Administrationen Indholdsfortegnelse Forord...s. 3 Hvorfor journalisere...s. 4 Hvem opretter sager...s. 5

Læs mere

Den digitale vej til fremtidens velfærd

Den digitale vej til fremtidens velfærd Den digitale vej til fremtidens velfærd V. Ulla Larney, Erhvervsstyrelsen Midtjysk Erhvervsakademi 21/8-2013 Danmark i front med digitalisering Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2011-2015 Ansøgninger,

Læs mere

Stenløse Lokalarkiv Årsberetning og Status for 2007

Stenløse Lokalarkiv Årsberetning og Status for 2007 Stenløse Lokalarkiv Årsberetning og Status for 2007 Stenløse Lokalhistoriske Arkiv blev 1. januar 2007 overført til Egedal Arkiver og Museum efter at være drevet af Stenløse Historiske Forening i 39 år.

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 57 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 57 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 57 Offentligt NOTAT Dato: 6. maj 2015 Kontor: Boliglovgivning Sagsnr.: 2015-1207 Sagsbehandler: eta Dok id: 578839 Notat om statistik over rekvisition af

Læs mere

Budget- og regnskabssystem 7.0 - side 1. Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004

Budget- og regnskabssystem 7.0 - side 1. Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004 Budget- og regnskabssystem 7.0 - side 1 7.0 Bogføring Ifølge den kommunale styrelseslovs 43 skal bogføringen give en oversigt over, hvorledes kommunens midler er forvaltet, og om forvaltningen er i overensstemmelse

Læs mere

VEJLEDNING I REGISTRERING AF ARKIVFONDE I REGIN

VEJLEDNING I REGISTRERING AF ARKIVFONDE I REGIN VEJLEDNING I REGISTRERING AF ARKIVFONDE I REGIN Arkivfonde er parallelt med genstande, fotografier, storformater mv. et af flere registreringsobjekter i en museumssag. Selv om registrering af arkivalier

Læs mere

INTERNE REGLER KONTROL FORANSTALTNINGER MOD HVIDVASKNING AF PENGE

INTERNE REGLER KONTROL FORANSTALTNINGER MOD HVIDVASKNING AF PENGE INTERNE REGLER OM KONTROL FORANSTALTNINGER MOD HVIDVASKNING AF PENGE FOR Søren Theilgaard Advokatanpartsselskab H.C. Ørstedsvej 38, 2.th. 1879 Frederiksberg C CVR nr. 16 93 63 08 Side 1 af 6 1. Generelt.

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2014 2016. Brødtekst

Kommunikationsstrategi 2014 2016. Brødtekst 2014 2016 Brødtekst Indhold Formålet med kommunikationsstrategien 3 Det skal kommunikationsstrategien Hvem er omfattet af kommunikationsstrategien? Mission og Vision 5 Centrale budskaber 6 Ekstern og intern

Læs mere

LASS kursusprogram for 2015

LASS kursusprogram for 2015 700 Aabenraa, den 16. december 2014 LASS kursusprogram for 2015 Var 2014 det store jubilæumsår for arkiverne i Sønderjylland, så bliver 2015 det helt store kursusår. Arkibas 5 kræver for de fleste en introduktion

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 22. august 2007 til en journalist:

Statsforvaltningens skrivelse af 22. august 2007 til en journalist: Statsforvaltningens skrivelse af 22. august 2007 til en journalist: De har ved mail af 30. januar 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Syddanmark. 22-08- 2007 Sagen vedrører Varde Kommunes afslag

Læs mere

Udkast til printstrategi for Faxe Kommune

Udkast til printstrategi for Faxe Kommune Udkast til printstrategi for Faxe Kommune 1 Formål Faxe Kommune er klimakommune og sætter derfor fokus på kommunens energiforbrug og arbejder til stadighed på at udnytte energien bedre og reducere CO2

Læs mere