Tæt på de udsatte fodgængere HVU v. Henriette Thorlacius-Ussing, Temakoordinator i Havarikommissionen for Vejtrafikulykker(HVU)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tæt på de udsatte fodgængere HVU v. Henriette Thorlacius-Ussing, htu@vd.dk Temakoordinator i Havarikommissionen for Vejtrafikulykker(HVU)"

Transkript

1 Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN Tæt på de udsatte fodgængere HVU v. Henriette Thorlacius-Ussing, Temakoordinator i Havarikommissionen for Vejtrafikulykker(HVU) Abstrakt HVU har dybdeanalyseret 27 ulykker med fodgængere i byer. Rapporten om undersøgelsen blev udgivet i december Undersøgelsen viste bl.a., at 2/3 af fodgængerne var særligt udsatte, fordi de på den ene eller den anden måde ikke havde optimale mentale eller fysiske forudsætninger for at færdes i trafikken. Dette var dog kun et blandt mange forhold, der medvirkede til ulykkerne. I artiklen sættes der fokus på tre fiktive ulykkeseksempler med udsatte fodgængere for at komme helt tæt på, hvad der typisk gik galt i samspillet med modparterne, hvordan vejmiljøet og evt. øvrige omstændigheder spillede ind, og hvordan disse forhold i kombination med fodgængernes reducerede trafikale forudsætninger førte til ulykkerne. Styrken ved HVU s undersøgelsesmetode er netop, at det bliver muligt at stille helt skarpt på det samspil af forhold og faktorer, der fører til ulykkerne. I de tre eksempler krydser fodgængeren vejen, hvilket var tilfældet i lidt over halvdelen af de undersøgte ulykker. De øvrige ulykker var primært ulykker, som skete i forbindelse med bakning, eller hvor fodgængerne blev ramt på fortovet. Eksemplerne er baseret på den viden, HVU har fået fra undersøgelsen, og gengiver således typiske træk fra de ulykker, hvor udsatte fodgængere krydsede vejen. De udsatte fodgængere - statistik Det er kendt, at fodgængere er bløde trafikanter og derfor særligt udsatte for at komme til skade i forbindelse med ulykker. Ulykkesstatistikken viser således, at hver syvende dræbte i trafikken i var en fodgænger, og hver niende, som kom alvorligt til skade, var fodgænger. Statistikken viser også, at der var en større andel børn under 15 år samt ældre over 69 år blandt de tilskadekomne eller dræbte fodgængere. Desuden at 15 % af de dræbte og tilskadekomne fodgængere var spirituspåvirkede. Dødsulykkesstatistikken for årene 2010 og 2011 bekræfter dette billede af en større andel børn og ældre blandt de dræbte fodgængere. Desuden viser dødsulykkesstatistikken, at ca. halvdelen af fodgængerne på ulykkestidspunktet var i en tilstand, hvor man ikke kunne forvente, at de kunne begå sig forsvarligt i trafikken. De nedsatte trafikantevner skyldtes enten påvirkning fra især alkohol, eller en mere permanent tilstand med gang- eller sansehandicap, demens, stærk psykisk uligevægt e.l. De nævnte forhold peger altså på, at der blandt fodgængerne i ulykkerne er nogle særligt udsatte grupper. Trafikdage på Aalborg Universitet 2014 ISSN

2 De udsatte fodgængere og ulykkestyperne i HVU s undersøgelse HVU s undersøgelse af de 27 fodgængerulykker i byer viste bl.a., at 2/3 af fodgængerne var særligt udsatte, fordi de på den ene eller den anden måde ikke havde optimale mentale eller fysiske forudsætninger for at færdes i trafikken. Det var f.eks. børn (som bl.a. har begrænset trafikerfaring og let bliver distraherede og mister fokus i trafikken), ældre (som f.eks. var dårligt gående), påvirkede eller fodgængere med ikke synlige handicaps (f.eks. mentale handicaps). At de var særligt udsatte var dog kun et blandt mange forhold, der medvirkede til ulykkerne, hvilket vil blive illustreret ved gennemgang af tre ulykkeseksempler. I de tre eksempler krydser fodgængeren vejen, hvilket var tilfældet i over halvdelen af de undersøgte ulykker. Eksemplerne er baseret på den viden, HVU har fået fra undersøgelsen, og gengiver således typiske træk fra de ulykker, hvor udsatte fodgængere krydsede vejen. Det sås i øvrigt i alle krydsningsulykkerne undtagen to at fodgængerne var særligt udsatte jf. ovenstående beskrivelse. I undersøgelsen indgik også andre ulykkestyper, som ikke beskrives i denne artikel. Der var bl.a. ulykker ved bakning, og ulykker hvor fodgængerne blev ramt på fortovet. Artiklen giver således ikke et samlet overblik over undersøgelsens resultater. Til gengæld kommer artiklen tættere på krydsningsulykkerne og kan belyse dem mere detaljeret. Der henvises til rapporten - f.eks. sammenfatningen - for et samlet overblik over resultaterne: Ulykker med fodgængere, Rapport nr. 11, Her kan også i bilaget ses en beskrivelse af HVU s undersøgelsesmetode. Fiktiv ulykke 1: Ældre fodgænger Ingeborg på 84 år er på vej med sin rollator fra plejehjemmet til det nærliggende indkøbscenter for at købe et par småting. Hun følger stierne på plejehjemmets område. Stien munder ud på fortovet indkøbscentret ligger lige på den anden side af vejen. Der er ikke et fodgængerfelt eller en anden krydsningsfacilitet den ligger ca. 100 m væk, og så langt har hun ikke kræfter til at gå. Hun orienterer sig mod venstre der kommer en bil, men den er langt væk, så hun beslutter sig for at fortsætte ud på vejen og koncentrerer sig om at få rollatoren ud over kantstenen. Bilisten har set hende gå ud over fortovet, men regner med at hun vil standse op ved kantstenen, så han koncentrerer sig om bilerne foran, for trafikken går ind i mellem i stå. Han rammer hende med højre del af fronten. Eksemplet rummer flere typiske træk fra de ulykker i undersøgelsen, hvor en ældre fodgænger eller anden udsat fodgænger - skulle krydse vejen: Forhold vedr. trafikanterne Fodgængeren: Den ældre fodgænger var dårligt gående og langsom i sine bevægelser i det hele taget. Tingene nåede at ændre sig, fra fodgængeren havde orienteret sig, til hun trådte ud på kørebanen. At gå fremad med rollatoren og komme ud over kantstenen krævede meget af hendes opmærksomhed og betød, at hun kiggede nedad. Fodgængerne og specielt ikke de dårligt gående fodgængere ville generelt ikke gå en omvej for at nå hen til en krydsningsfacilitet Det sted, fodgængeren krydsede, indgik i en naturlig rute i det pågældende område, så det var oplagt at krydse det pågældende sted. Bilisten Bilisten så fodgængeren tidligere i forløbet, men regnede med at hun ville standse ved kantstenen. Bilisten var uopmærksom, fordi han var optaget af trafikken forude, så han fik ikke senere i forløbet kigget efter den ældre dame. Trafikdage på Aalborg Universitet 2014 ISSN

3 Det sås i flere af de undersøgte krydsningsulykker, at bilistens orientering gik galt på grund af uopmærksomhed, f.eks. fordi andre ting i trafikken optog opmærksomheden. Desuden har HVU vurderet, at der i mange tilfælde lå manglende agtpågivenhed bag bilisternes utilstrækkelige orientering: De tog ikke i tilstrækkelig høj grad højde for, at ældre, børn, påvirkede eller andre udsatte fodgængere befandt sig i en position, hvor de kunne finde på at krydse vejen. I eksemplet fik synet af den ældre dame heller ikke bilisten til at udvise særlig agtpågivenhed. For både fodgængeren og bilisten var der altså et eller andet i orienteringen, som gik galt, hvilket var typisk i de ulykker i undersøgelsen, hvor fodgængeren krydsede vejen. Både fodgængeren og bilisten bidrog til, at ulykken skete - det var tilfældet i alle krydsningsulykkerne i undersøgelsen. Forhold vedr. vejmiljøet Omkring 2/3 af de krydsende fodgængere i undersøgelsen krydsede, som den ældre dame i eksemplet, på en strækning, hvor der ikke var en krydsningsfacilitet. I langt de fleste andre tilfælde var det oplagt at krydse de pågældende steder, for det indgik i en naturlig rute mellem forskellige funktioner i området, f.eks. mellem bolig og indkøb, bolig og legeområde, og mellem stoppested/station og omkringliggende funktioner. Det generelle indtryk i undersøgelsen var, at vejmiljøet på ulykkesstederne ikke i tilstrækkelig grad understøttede sikker krydsning ved at tage højde for de naturlige ruter i området. Kun i fire tilfælde har HVU vurderet, at fodgængerne valgte et for risikabelt sted at krydse, f.eks. lige ved siden af et fodgængerfelt i et kryds, hvor der var rødt for fodgængeren, eller på et stærkt trafikeret sted med mange kørebaner og uden krydsningsfaciliteter af nogen art. Det var kun i få ulykker, at der var en decideret fejl ved vejudformningen, som havde afgørende betydning for, at krydsningsulykken skete (dvs. hvor HVU har udpeget en vejfaktor), men i flere ulykker kunne vejmiljøet i højere grad have understøttet sikker krydsning. Fiktiv ulykke 2: Barn Jens på 10 år er med Jakob på vej hjem fra skole. De løber om kap hen til lyskrydset. Jens taber sin mobiltelefon og er nødt til at stoppe op. Jakob når over, mens der er grønt, og venter på den anden side. Jens holder øje med lyssignalet så snart det skifter til grønt, drøner han ud. En bilist skal dreje til venstre i krydset, og han når lige at komme ud i krydset, inden det skifter til rødt for de venstresvingende han holder øje med de modkørende biler og cyklister og fortsætter svinget. Han får øje på drengen i fodgængerfeltet, men kan ikke nå at standse. Forhold vedr. trafikanterne Fodgængeren: Jens er optaget af sin kammerat og den lille konkurrence, de har gang i. Dette var et gennemgående træk for krydsningsulykkerne med børn i undersøgelsen: Børnene havde en stor del af opmærksomheden rettet mod de kammerater, de fulgtes med. Børn er lette at distrahere og styret af pludselige indskydelser, så de er særligt udsatte for at blive afledt af deres ledsager og miste fokus på trafikken. Så snart lyssignalet skifter til grønt, løber Jens ud i fodgængerfeltet. Dette er et eksempel på, at børn ofte tager instruktioner fra færdselsundervisningen meget bogstaveligt i dette tilfælde opfattes den grønne mand som signal om, at man må gå over, og barnet tjekker ikke, om der skulle være bilister. I en anden ulykke havde barnet fået indprentet, at man ikke må gå over vejen, før bussen er kørt det blev taget bogstaveligt, så barnet krydsede i det øjeblik, bussen begyndte at køre, men altså inden det var muligt at se, om der var fri bane. Jens havde travlt og løb ud i krydset. Det sås i flere af krydsningsulykker ikke kun dem med børn at der hos fodgængerne indgik et element af travlhed og /eller løb. Dels betød det, at fodgængerne ikke fik orienteret sig ordentligt, dels blev det vanskeligere for bilisten at nå at undvige i tide, fordi fodgængeren bevægede sig hurtigt ud på kørebanen. Trafikdage på Aalborg Universitet 2014 ISSN

4 Bilisten: Som i ulykken med den ældre dame var bilisten optaget af andre ting i trafikken og fik derfor ikke orienteret sig tilstrækkeligt han er kørt over for gult og har travlt med at se efter, om han kan nå sit venstresving uden at komme i konflikt med modkørende cyklister og biler, som kan være på vej ud i krydset. Bilisten når lige at komme ud i krydset, inden det skifter til rødt for de venstresvingende, så han er bevidst kørt over for sent gult. Som nævnt skete kun få af krydsningsulykkerne i kryds. Kun tre af dem skete i signalregulerede kryds, og i to ud af disse kørte bilisten over for rødt/gult. Så der er her ikke tale om noget, som gik igen i mange ulykker. Som det sås for alle krydsningsulykkerne i undersøgelsen - så bidrog både fodgænger og bilist til, at ulykken skete, og for begge var der bl.a. et eller andet i orienteringen, som gik galt. Som nævnt udgjorde ulykker med børn omkring 1/3 af alle de undersøgte ulykker (9 ud af 27 ulykker). Der var, som i det valgte eksempel, ofte tale om børn mellem 7 og 14 år, som godt kunne færdes på egen hånd i hvert fald i nogle trafikmiljøer. Men der var også 4 ulykker, hvor HVU har vurderet, at børnene ikke burde færdes alene uden voksenopsyn på de steder, hvor ulykken skete. Det var enten børn under eller lige omkring 7 år eller lidt ældre mentalt handicappede børn. Forhold vedr. vejmiljøet Ulykkeseksemplet rummer elementer fra en ulykke, som skete i et stort befærdet kryds, og hvor HVU har vurderet, at der var for kort interval mellem signalskiftene (for kort mellemtid). Det betød, at den venstresvingende bilist, som kørte over for sent gult, havde stort fokus på at nå ud af krydset, inden de modkørende kørte ud i krydset. Og det for korte interval betød, at fodgængerne var meget udsatte for at blive kørt ned, hvis de fulgte fodgængersignalet og ikke fik holdt øje med svingende bilister, som endnu ikke var nået ud af krydset. Fiktiv ulykke 3: Beruset ung mand Det er langt ud på natten. Oscar på 18 er på vej hjem fra fredagsbar og er godt beruset. Han går skråt over vejen for at skyde genvej. Han ser godt nok en taxi henne omkring krydset, men han regner med, at han godt kan nå over. Boris er på vej hen til taxiholdepladsen det er den travle periode nu. Han kører med god fart gennem krydset. Pludselig ser han en fodgænger krydse vejen fodgængeren sætter i løb for at nå væk Boris forsøger at undvige, men det er for sent. Forhold vedr. trafikanterne Fodgængeren: Oscar var alkoholpåvirket med deraf følgende dårlig opfattelsesevne, motorisk usikkerhed, langsom reaktionsevne m.v. Han undervurderede derfor bilens hastighed og overvurderede sine egne motoriske evner til at skynde sig over vejen. Alkoholen betød, at et eller andet gik galt i orienteringen eller af tolkningen af den indhentede information. Dette sås typisk i de krydsningsulykker, som fandt sted i mørke og i forbindelse med weekenden, og hvor fodgængerne ofte var unge mennesker på bytur, f.eks. i forbindelse med J-dag. Oscar løb skråt over vejen dette sås også i et par ulykker og betød, at fodgængeren delvis havde ryggen til bilisten og derfor vanskeligere ved at holde øje med bilister, som nærmede sig. Bilistens høje hastighed medvirkede sandsynligvis også til, at fodgængeren fejlvurderede hastigheden. Bilisten: Bilisten er taxachauffør og har travlt med at nå så mange ture som muligt. Han er en rutineret bilist og føler, at han har styr på det, selvom han kører for stærkt ift. hastighedsgrænsen. Han ved også, at der som regel er meget begrænset trafik ud på de sene nattetimer. Dette var træk, som gik igen i nogle af Trafikdage på Aalborg Universitet 2014 ISSN

5 de krydsningsulykker, som fandt sted om natten. Der var i tre tilfælde tale om taxaer, som kørte for stærkt, og som derfor ikke kunne nå at undvige de berusede unge mennesker, som krydsede vejen. Den høje hastighed betød bl.a., at der var kortere tid til at nå at erkende fodgængeren og reagere. For høj hastighed hos bilisten havde afgørende betydning for lidt over 1/3 af krydsningsulykkerne de fleste af disse skete i mørke. Der sås både bilister, som var blinde over for den øgede risiko hastighedsovertrædelsen gav (som i eksemplet), og som bevidst kørte for stærkt for spændingens eller fartoplevelsens skyld. Igen ses det, at både fodgænger og bilist medvirkede til, at ulykken skete. Forhold vedr. vejmiljøet I dette ulykkeseksempel, hvor bilisten kørte for stærkt, kunne en 30 km/t hastighedszone med fartdæmpende foranstaltninger have forebygget ulykken. HVU har vurderet, at det samme gør sig gældende i flere af krydsningsulykkerne. 30 km/t hastighedszoner ville ikke kunne indføres på alle ulykkesstederne. Men i centrale byområder og i byområder med mange fodgængere, og hvor vejens funktion og trafikkens afvikling tillader det, ville det være muligt, og det ville klart have forebyggende effekt. Øvrige forhold I ulykkeseksemplet er det mørkt, hvilket alt andet lige har gjort det vanskeligere for taxachaufføren at få øje på fodgængeren. HVU har dog i ingen af de ulykker, som skete i mørke, vurderet, at mørket havde afgørende betydning for, at ulykken skete i stort set alle tilfælde har det været muligt at se fodgængeren ved tilstrækkelig orientering, selvom mørket har gjort det vanskeligere. HVU s besigtigelser af ulykkesstederne i mørke har bl.a. vist, at netop det, at fodgængeren var i bevægelse, betød, at det var muligt at få øje på personen. Refleksbrik eller lyst tøj/reflekterende materiale på tøjet ville dog uden tvivl have gjort det lettere at få øje på personen. HVU har vurderet, at mørket heller ikke for fodgængernes vedkommende har haft betydning for deres mulighed for at se modparten, som sandsynligvis havde nærlys på. Der har ikke været baggrund for mistanke om ulovlig lygteføring, med undtagelse af et enkelt tilfælde. Køretøjerne rolle I de tre ulykkeseksempler ovenfor og i undersøgelsen i det hele taget var der med en enkelt undtagelse (forkert spejlindstilling i en bakkeulykke) ikke nogen fejl ved køretøjerne, som havde afgørende for ulykken. Men køretøjerne spiller en central rolle i forbindelse med de forebyggende tiltag, HVU anbefaler på baggrund af undersøgelsen. F.eks. kunne fodgængernes skader i flere tilfælde have været reduceret, hvis køretøjerne i ulykkerne havde haft fodgængervenlige fronter. Fodgængervenlige fronter sås i 3 af de ulykker, hvor fodgængeren blev ramt af fronten, og det havde positiv effekt. HVU anbefaler desuden, at bilerne udstyres med automatisk nødbremsesystem med fodgængerdetektor og night view system. Dette kunne bl.a. have forebygget flere af undersøgelsens krydsningsulykker. Øvrige biltekniske anbefalinger i relation til krydsningsulykkerne er: Udvendig fodgængerairbag, som kan reducere skaderne, når stolperne ved forrudens sider eller underkanten af forruden rammes. Krav om hastighedsbegrænsere for dømte fartovertrædere. Installation af en sort boks, der bl.a. kan dokumentere hastighedsovertrædelser i forbindelse med ulykker. Konklusion Ulykkeseksemplerne har illustreret, hvordan flere forskellige forhold både vedr. fodgængerne, modparterne og vejmiljøet spillede ind og tilsammen førte til, at krydsningsulykkerne skete. Fodgængernes Trafikdage på Aalborg Universitet 2014 ISSN

6 reducerede fysiske eller mentale forudsætninger for at færdes i trafikken gjorde dem særligt udsatte, men udgjorde kun en lille del af forklaringen på ulykkerne. Anbefalinger Det vil være for omfattende at gengive alle HVU s anbefalinger i denne artikel, og derfor opsummeres kun de væsentligste anbefalinger, som kan have betydning i forebyggelsen af krydsningsulykker svarende til de gennemgåede eksempler. I afsnittet ovenfor om køretøjernes rolle er allerede nævnt nogle af de køretøjstekniske anbefalinger. Den vigtige kommunikations- og undervisningsindsats, som gennemføres i forhold til forældre og børn via Rådet for Sikker Trafik, via skolerne m.v., skal fortsættes. Der kan overvejes øget fokus på forældrenes opsyn med de helt små børns færden omkring hjemmet og på, hvordan de lidt større børn kan færdes sikkert med kammerater i trafikken. Gennem kommunikationsindsatser skal bilisterne lære at tage hensyn til de særligt udsatte fodgængere. Kommunikationsindsatser, firmapolitikker og politikontroller skal rette sig mod de kraftigt spirituspåvirkede fodgængere og fartovertræderne i nattelivet. Fodgængerne skal lære at passe på hinanden i nattelivet, der skal være flere politikontroller rettet mod fartovertrædere. Der anbefales kommunikationsindsatser f.eks.om ansvarsfuld udskænkning fra beværtninger og i forbindelse med festivaller eller J-/P-dag. Taxifirmaer skal opfordres til - som en del af firmapolitikken - at sætte hastigheden ned, også om natten og til at tage særligt hensyn til alkoholpåvirkede fodgængere. Fodgængepassager skal placeres og udformes rigtigt, så fodgængerne ledes til at krydse sikre steder, bl.a. i forbindelse med de naturlige fodgængerruter i området, og så bilisterne sætter hastigheden ned og standser for fodgængere bl.a. ved hævede flader og/eller krydsningsheller. Flere hastighedszoner på f.eks. 30 eller 40 km/t i centrale byområder, hvor det kan lade sig gøre af hensyn til trafikkens afvikling og vejens funktion. Der henvises i øvrigt til HVU s rapport om fodgængerundersøgelsen for en samlet gennemgang af alle anbefalingerne (link til rapporten: Ulykker med fodgængere, Rapport nr. 11, 2013 ). Trafikdage på Aalborg Universitet 2014 ISSN

Velkommen. Tæt på de udsatte fodgængere. Henriette Thorlacius-Ussing Temakoordinator i HVU. Trafikdage 2014

Velkommen. Tæt på de udsatte fodgængere. Henriette Thorlacius-Ussing Temakoordinator i HVU. Trafikdage 2014 Velkommen Tæt på de udsatte fodgængere Henriette Thorlacius-Ussing Temakoordinator i HVU Trafikdage 2014 HVU s dybdeanalyse af fodgængerulykker Rapport december 2013 27 fodgængerulykker - i byer - med

Læs mere

temaanalyse ulykker med unge teenagere 2001-2010

temaanalyse ulykker med unge teenagere 2001-2010 temaanalyse ulykker med unge teenagere 21-21 DATO: December 211 FOTO: Vejdirektoratet ISBN NR: 97887766417 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 211 2 ulykker med unge teenagere 21-21 Dette notat handler

Læs mere

Byens cykelgade Jernbanegade, Næstved Lárus Ágústsson, laag@cowi.dk COWI A/S

Byens cykelgade Jernbanegade, Næstved Lárus Ágústsson, laag@cowi.dk COWI A/S Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Evalueringer af tryghed, adfærd og registrerede konflikter i cykelprojekter i København

Evalueringer af tryghed, adfærd og registrerede konflikter i cykelprojekter i København Evalueringer af tryghed, adfærd og registrerede konflikter i cykelprojekter i København Trafiksikkerhedskoordinator Anne Eriksson Center for Trafik, Københavns Kommune E-mail: anneri@tmf.kk.dk Introduktion

Læs mere

10 gode råd om færdsel

10 gode råd om færdsel 10 gode råd om færdsel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Træn skolevejen med jeres barn både før og efter skolestart Vælg den skolevej der er sikrest ikke kortest Opstil få og enkle regler for færdsel i trafikken Lær

Læs mere

Hvorfor kan jeg ikke bare køre mit barn frem og tilbage? Kære forældre. Cyklisternes By og Fyns Politi KOM SIKKERT TIL SKOLE MED DEN NYE MOBIL APP

Hvorfor kan jeg ikke bare køre mit barn frem og tilbage? Kære forældre. Cyklisternes By og Fyns Politi KOM SIKKERT TIL SKOLE MED DEN NYE MOBIL APP Kære forældre Hvorfor kan jeg ikke bare køre mit barn frem og tilbage? KOM SIKKERT TIL SKOLE MED DEN NYE MOBIL APP Scan koden og hent app en GRATIS! Eller læs mere på www.odense.dk/skolevej Er du klar

Læs mere

Hvorfor sker trafikulykkerne?

Hvorfor sker trafikulykkerne? Dybdeanalyse af 291 ulykker Velkommen Hvorfor sker trafikulykkerne? HVU - Havarikommissionen for Vejtrafikulykker Henrik Værø huv1@vd.dk marts 2015 Velkommen Præsentation af de hyppigst forekommende ulykkesfaktorer

Læs mere

Lærervejledning til filmen

Lærervejledning til filmen Drengen der ikke kunne blive bange Lærervejledning til filmen Drengen der ikke kunne blive bange Indhold I. Filmens handling II. Om det gamle folkeeventyr III. De tre prøver i trafikken IV. Fakta om cykelulykker

Læs mere

Højresvingskampagne 2015

Højresvingskampagne 2015 Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Højresvingskampagne 2015 Udviklingen i højresvingsulykker Helt overordnet er udviklingen

Læs mere

Intelligent signalprioritering for busser og udrykningskøretøjer i Vejle

Intelligent signalprioritering for busser og udrykningskøretøjer i Vejle Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Højresvingsulykker med lastbiler og cyklister - Foranalyse 2

Højresvingsulykker med lastbiler og cyklister - Foranalyse 2 128 Højresvingsulykker med lastbiler og cyklister - Foranalyse 2 Højresvingsulykker med lastbiler og cyklister Højresvingsulykker med lastbiler og cyklister - Foranalyse 3 Titel: Højresvingsulykker med

Læs mere

Typiske ulykker med ældre bilister

Typiske ulykker med ældre bilister Typiske ulykker med ældre bilister 15 2 Typiske ulykker med ældre bilister De almindeligste ulykkesårsager i trafikken er kørsel med høj hastighed og kørsel med sprit eller narkotika i blodet. Ældre bilister

Læs mere

Er trafikanterne tilfredse med ITS på motorveje?

Er trafikanterne tilfredse med ITS på motorveje? Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Forsøg med dynamisk LED-vejafmærkning for at undgå ulykker med cyklister og højresvingende biler og lastbiler

Forsøg med dynamisk LED-vejafmærkning for at undgå ulykker med cyklister og højresvingende biler og lastbiler Til: Fra: Vedr.: Teknik- og Miljøudvalget Niels Tørsløv Forsøg med dynamisk LED-vejafmærkning for at undgå ulykker med cyklister og højresvingende biler og lastbiler 18. september 2007 Baggrund CTR er

Læs mere

Læseplan for emnet færdselslære

Læseplan for emnet færdselslære Læseplan for emnet færdselslære Indledning Færdselslære er et obligatorisk emne i Folkeskolen fra børnehaveklasse til 9.klasse. Undervisningen er opdelt i tre trinforløb: 1 3. kl., 4-6. kl. og7-9. kl.

Læs mere

Sådan cykler vi ikke i ACK

Sådan cykler vi ikke i ACK Sådan cykler vi ikke i ACK Teoriprøve for håbløse cyklister Eksemplerne i prøven bygger desværre delvist på virkelige begivenheder, som tidligere er oplevet i klubben. Formålet med prøven er derfor, på

Læs mere

Trafikpolitik Gl. Lindholm Skole

Trafikpolitik Gl. Lindholm Skole Trafikpolitik Gl. Lindholm Skole Indholdsfortegnelse Gl. Lindholm Skole Forord Side 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 11 Rollemodel..

Læs mere

Erfarne bilisters gode vaner

Erfarne bilisters gode vaner Erfarne bilisters gode vaner 25 3 Erfarne bilisters gode vaner De fleste ældre bilister er meget erfarne bilister. De mange års erfaring med at køre i trafik ken har givet dem indblik i, hvordan man skal

Læs mere

Rådet for Bæredygtig Trafik og NOAH-Trafik fraråder entydigt at gennemføre begge forslag indeholdt i lovforslaget.

Rådet for Bæredygtig Trafik og NOAH-Trafik fraråder entydigt at gennemføre begge forslag indeholdt i lovforslaget. København den 11. marts 2016 Til Transport- og Bygningsministeriet Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K Høring om udkast til lov om ændring af færdselsloven (forsøgsordning med kørekort til 17-årige

Læs mere

Tiltagene fokuserer især på at skabe sikre og trygge forhold for de mange lette trafikanter til skolerne i området.

Tiltagene fokuserer især på at skabe sikre og trygge forhold for de mange lette trafikanter til skolerne i området. NOTAT Projekt Ombygning af krydset Søvej Rolighedsvej i Ringe Kunde Faaborg Midtfyn Kommune Notat nr. 2 Dato 29. juni 2012 Fra Erik Gersdorff Stilling 1. Baggrund Faaborg Midtfyn Kommune har i en trafiksikkerhedsrevision,

Læs mere

I forbindelse med fordebatten om etablering af busvej fra Sohngårdsholmsvej til Universitetsområdet bør følgende sideprojekter overvejes:

I forbindelse med fordebatten om etablering af busvej fra Sohngårdsholmsvej til Universitetsområdet bør følgende sideprojekter overvejes: Fra: Plan og Byg, TM (Fællespostkasse) Sendt: 7. marts 20 08:38 Til: Charlotte Zeth Andersen; Louise Bach Mikkelsen VS: Debat om etablering af busvej fra Sohngårdsholmsvej til Universitetsområdet Fra:

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2014-2017

Trafiksikkerhedsplan 2014-2017 Trafiksikkerhedsplan 2014-2017 Favrskov Kommune Trafik og Veje 2014 Forord Favrskov Kommune udarbejdede i 2008 en trafiksikkerhedsplan med det ambitiøse mål at reducere antallet af dræbte og tilskadekomne

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning

Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning Godkendt på Teknisk Udvalgs møde den 5. maj 2010 INDHOLD 1 Forord...3 2 Kortlægning af nuværende forhold...4 3 Utryghed blandt borgere i kommunen....5 4 Skolevejsundersøgelse...

Læs mere

Tænk hvis jeg havde FRIHEDEN TIL AT SMUTTE FORBI

Tænk hvis jeg havde FRIHEDEN TIL AT SMUTTE FORBI Tænk hvis jeg havde FRIHEDEN TIL AT SMUTTE FORBI Det er ikke legende let Jeg kan godt mærke, at det sidder i mig endnu. Chokket altså. Fra de gange jeg er faldet ned på togskinnerne. Det kommer jeg mig

Læs mere

BEDØMMELSESSKEMA Praktisk prøve kategori AM(lille)

BEDØMMELSESSKEMA Praktisk prøve kategori AM(lille) BEDØMMELSESSKEMA Praktisk prøve kategri AM(lille) Elevens navn: Persnnummer: Underviser: Censr: Ungdmsskle: Prøvedat: Tid: Hldnummer: Prøverute: Du har i dag været til praktisk prøve på lille knallert.

Læs mere

DKK Rally-lydighed, Øvede-klassen. 40. Fristende 8-tal

DKK Rally-lydighed, Øvede-klassen. 40. Fristende 8-tal DKK Rally-lydighed, Øvede-klassen. 40. Fristende 8-tal Øvelsen består af 2 madskåle eller lignende fristelser samt 2 kegler, stolper eller personer og der skal gås et 8-tal rundt om de to yderste kegler.

Læs mere

Hvorfor sker ulykker om natten?

Hvorfor sker ulykker om natten? Hvorfor sker ulykker om natten? Mette Fynbo Formand for Havarikommissionen 1 Baggrund for undersøgelsen Flere tilskadekomne per ulykke Overrepræsentation af dødsulykker om natten 3 1 Metode Indsamling

Læs mere

Havarikommissionen for Vejtrafikulykker. Ulykker med fodgængere

Havarikommissionen for Vejtrafikulykker. Ulykker med fodgængere Havarikommissionen for Vejtrafikulykker Ulykker med fodgængere Rapport nr. 11, 2013 Havarikommissionen for Vejtrafikulykker Ulykker med fodgængere Rapport nr. 11, 2013 Temarapport 11 Ulykker med fodgængere

Læs mere

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Formål: Give værktøjer til at trænerne har redskaber til at differentiere træningen ved at

Læs mere

Sager til beslutning. Bygge- og Teknikforvaltningen indstiller, at Bygge- og Teknikudvalget godkender,

Sager til beslutning. Bygge- og Teknikforvaltningen indstiller, at Bygge- og Teknikudvalget godkender, Bygge- og Teknikudvalget DAGSORDEN for ordinært møde onsdag den 4. december 2002 Sager til beslutning 13. Evaluering af de trafikale forhold på Indre Nørrebro BTU 594/2002 J.nr. 0616.0016/02 INDSTILLING

Læs mere

Effekt af blinkende grønne fodgængersignaler

Effekt af blinkende grønne fodgængersignaler Effekt af blinkende grønne fodgængerer Af Bo Mikkelsen Aalborg Kommune Tidl. Danmarks TransportForskning Email: Bmi-teknik@aalborg.dk 1 Baggrund, formål og hypoteser Dette paper omhandler en undersøgelse

Læs mere

Ulykker med ældre bilister

Ulykker med ældre bilister Velkommen HVU s undersøgelse af Ulykker med ældre bilister Sven Krarup Nielsen Formand for HVU 20. Marts 2012 Baggrund for undersøgelsen Antallet af ældre bilister vokser De ældre er ikke farligere i trafikken

Læs mere

Værd at vide. om skolepatruljen. Indhold:

Værd at vide. om skolepatruljen. Indhold: Værd at vide om skolepatruljen Indhold: Introduktion, 2 Belønning, 2 Bevis, 2 Blinde vinkler, 2 Diplom, 3 Farlig opførsel, 3 Forsikring, 3 Forældremøder, 3 Forældres accept, 3 Hastighed, 4 Hensigt, 4 Hvor

Læs mere

Skitseprojekt - Østvendte motorvejsramper ved Vemmelev

Skitseprojekt - Østvendte motorvejsramper ved Vemmelev Slagelse Kommune Skitseprojekt - Østvendte motorvejsramper ved Vemmelev Trafiksikkerhedsrevision Juni 2009 COWI A/S Nørretorv 14 4100 Ringsted Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Slagelse

Læs mere

De 5 klassiske fotofejl. Fejl 1 Du er for langt væk. Fejl 2 Du er for doven. Fejl 3 Du tager altid dit foto horisontalt

De 5 klassiske fotofejl. Fejl 1 Du er for langt væk. Fejl 2 Du er for doven. Fejl 3 Du tager altid dit foto horisontalt Indholdsfortegnelse De 5 klassiske fotofejl Fejl 1 Du er for langt væk Fejl 2 Du er for doven Fejl 3 Du tager altid dit foto horisontalt Fejl 4 Du tjekker ikke hele motivet Fejl 5 Du bruger din flash forkert

Læs mere

Allerød Kommune. Ravnsholtskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD

Allerød Kommune. Ravnsholtskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD Ravnsholtskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD 1. Baggrund Allerød Kommune har i 2015 udarbejdet en skolevejsundersøgelse for at afdække årsager til elevernes

Læs mere

Mit liv efter ulykken - konsekvenserne af alvorlige trafikulykker i Danmark

Mit liv efter ulykken - konsekvenserne af alvorlige trafikulykker i Danmark Dette resumé er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

SOFT-RUGBY er en tilpasset form for rugby, som kan spilles og nydes af alle. I dette hæfte vil vi gennemgå reglerne for spillet, samt komme med

SOFT-RUGBY er en tilpasset form for rugby, som kan spilles og nydes af alle. I dette hæfte vil vi gennemgå reglerne for spillet, samt komme med 1 2 SOFT-RUGBY er en tilpasset form for rugby, som kan spilles og nydes af alle. I dette hæfte vil vi gennemgå reglerne for spillet, samt komme med forslag til træningsøvelser og planlægning af lektioner

Læs mere

Vejrtrækning pust nyt liv og livskraft ind i din krop

Vejrtrækning pust nyt liv og livskraft ind i din krop Vejrtrækning pust nyt liv og livskraft ind i din krop Der er et ordsprog, der lyder: Åndedræt er liv, og det kan ikke siges bedre. Du trækker vejret for at leve, og din livskvalitet bliver påvirket af,

Læs mere

40 km/t hastighedszoner i Gladsaxe Kommune - erfaringer og resultater. Af Martin Kisby Willerup Gladsaxe Kommune

40 km/t hastighedszoner i Gladsaxe Kommune - erfaringer og resultater. Af Martin Kisby Willerup Gladsaxe Kommune 40 km/t hastighedszoner i Gladsaxe Kommune - erfaringer og resultater Af Martin Kisby Willerup Gladsaxe Kommune 1. Resumé Gladsaxe Kommune søgte og modtog i 1998 støtte på 740.000 kr. fra Vejdirektoratets

Læs mere

SIKKER CYKLIST digitalt undervisningsmateriale

SIKKER CYKLIST digitalt undervisningsmateriale Lærervejledning til Cyklistprøven Cyklistprøven er en læreproces, der styrker elevernes viden om færdselsreglerne, kompetence til at omsætte teori til praksis, samt øge elevernes risikoforståelse gennem

Læs mere

Ulykker med fodgængere

Ulykker med fodgængere Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 65 Offentligt Havarikommissionen for Vejtrafikulykker Ulykker med fodgængere Rapport nr. 11, 2013 Havarikommissionen for Vejtrafikulykker Ulykker med fodgængere

Læs mere

Viden indsamlet i forbindelse med projektet om ældre cyklister

Viden indsamlet i forbindelse med projektet om ældre cyklister Notat 23. februar 2015 ANM Viden indsamlet i forbindelse med projektet om ældre cyklister 2014-2015 Ældre 1 cyklisters uheldsrisiko Ældre kommer mere alvorligt til skade i uheld Det er vigtigt at være

Læs mere

Trafikstrategi for Nr. Herlev

Trafikstrategi for Nr. Herlev Trafikstrategi for Nr. Herlev Beskrivelse af problemer Forslag til ændringer/forbedringer Ophævelsen af 40 km/t zonen ved indkørslen til Strædet er et eksempel på uheldig skilteplacering Udarbejdet i marts

Læs mere

Motorcykelulykker. Velkommen

Motorcykelulykker. Velkommen Velkommen Dybdeanalyse Motorcykelulykker Sven Krarup Nielsen 30. November 2009 Baggrunden for HVU s tema om motorcykelulykker er den stigning, der er sket i motorcykelulykker: I 2004 udgjorde motorcyklisterne

Læs mere

Der er sket en ulykke Lærervejledning

Der er sket en ulykke Lærervejledning Der er sket en ulykke Lærervejledning www.faerdselssikkerhed.dk Indhold Tanker bag materialet s. 3 Trafikken ind i klassen Læsning af stor bog lille bog Om formbogen Om forældrebrev Aktiviteter s. 5 Min

Læs mere

Tema Point, cyklister Point, bilister Uheld 30 33 Utryghed 22 18 Stikrydsninger 19 15 Fremkommelighed 9 17 Hastighedsreduktion 19 17

Tema Point, cyklister Point, bilister Uheld 30 33 Utryghed 22 18 Stikrydsninger 19 15 Fremkommelighed 9 17 Hastighedsreduktion 19 17 30 Tema Point, cyklister Point, bilister Uheld 30 33 Utryghed 22 18 Stikrydsninger 19 15 Fremkommelighed 9 17 Hastighedsreduktion 19 17 Gennemsnit af borgernes prioritering på hjemmesiden. Tema Point Uheld

Læs mere

Skolevejsanalyse. Skolevejsanalyse. Kerteminde Kommune 2007 1

Skolevejsanalyse. Skolevejsanalyse. Kerteminde Kommune 2007 1 Skolevejsanalyse Kerteminde Kommune 2007 1 December 2007 Kerteminde Kommune Skolevejsanalyse December 2007 Udgivelsesdato : 13. december 2007 Projekt : 21.2943.01 Udarbejdet : Trine Fog Nielsen Kontrolleret

Læs mere

HASTIGHEDSPLAN Holstebro Kommune

HASTIGHEDSPLAN Holstebro Kommune Vinderup Sevel Thorsminde Holstebro Mejrup Vemb Nr. Felding Tvis Staby Ulfborg HASTIGHEDSPLAN Holstebro Kommune Holstebro Kommune Hastighedsplan Godkendt d. 18. august 2009 Udarbejdet af Holstebro Kommune

Læs mere

FÅ ET BARN DER STRUTTER AF SELVVÆRD NYHED! KLIK HER OG LÆS MERE OM BOGEN

FÅ ET BARN DER STRUTTER AF SELVVÆRD NYHED! KLIK HER OG LÆS MERE OM BOGEN FÅ ET BARN DER STRUTTER AF SELVVÆRD I Superbarn får du masser af inspiration til at stimulere dit barn - uanset om det er tre måneder og skal lære at ligge på maven, tre år og måske lidt af en klodsmajor,

Læs mere

1 - Problemformulering

1 - Problemformulering 1 - Problemformulering I skal undersøge, hvordan fart påvirker risikoen for at blive involveret i en trafikulykke. I skal arbejde med hvilke veje, der opstår flest ulykker på, og hvor de mest alvorlige

Læs mere

Indhold. God fornøjelse! Børneulykkesfonden og Høst & Søn

Indhold. God fornøjelse! Børneulykkesfonden og Høst & Søn Vejledning til Indhold At færdes i trafikken er noget, man skal øve sig på. Der er mange ting at holde øje med og være opmærksom på og mange regler, man skal kende. For små begyndere i trafikken er det

Læs mere

HASTIGHEDSKAMPAGNE 2003

HASTIGHEDSKAMPAGNE 2003 HASTIGHEDSKAMPAGNE 2003 DEN LILLE FARTOVERSKRIDELSE Trafikulykker koster hvert år et stort antal døde og kvæstede. Og modsat hvad man måske skulle tro, så kan de mindre forseelser alt for nemt få et tragisk

Læs mere

Sankt Jørgens Vej, Svendborg

Sankt Jørgens Vej, Svendborg Sankt Jørgens Vej, Svendborg Prioritering af trafiksikkerhedsprojekter Granskning af løsningsmuligheder Udarbejdet af: Gunvor Winther Dato: 11.07.2014 Version: 02 Projekt nr.: 7108-001 MOE A/S Åboulevarden

Læs mere

Klausdalsbrovej - Herlev Ringvej - Herlev Hovedgade

Klausdalsbrovej - Herlev Ringvej - Herlev Hovedgade TILLÆG TIL Hastighedsplan 2006-2012 Klausdalsbrovej - Herlev Ringvej - Herlev Hovedgade Tillæg til Hastighedsplan 2006-2012 for Klausdalsbrovej, Herlev Ringvej og Herlev Hovedgade er udarbejdet i 2007-08

Læs mere

Trafikpolitik 2014. Børnehuset Skattekisten og Lilleåskolen

Trafikpolitik 2014. Børnehuset Skattekisten og Lilleåskolen Trafikpolitik 2014 Børnehuset Skattekisten og Lilleåskolen Trafikpolitik for Børnehuset Skattekisten og Lilleåskolen Denne trafikpolitik er udarbejdet af Børnehuset Skattekisten og Lilleåskolen i samarbejde

Læs mere

ARBEJDSTEKNIK. God instruktion og oplæring APV ARBEJDETSTEKNIK

ARBEJDSTEKNIK. God instruktion og oplæring APV ARBEJDETSTEKNIK APV ARBEJDETSTEKNIK ARBEJDSTEKNIK Medarbejdere skal have modtaget en god og fyldestgørende instruktion i, hvordan de løfter og håndtere varer ifm. deres arbejdsopgaver. Det er købmandens pligt at sørge

Læs mere

Vigtige færdselsregler

Vigtige færdselsregler Vigtige færdselsregler 45 5 Vigtige færdselsregler Bilister har pligt til at kende færdselsreglerne og vise hensyn, når de færdes i trafikken. Dette kapitel kommer ind på udvalgte regler og forhold i trafikken.

Læs mere

Notat. Syddjurs Kommune Trafiksikkerhed på Hovedgaden i Rønde. : Lars Bonde, Syddjurs Kommune. : Thomas Rud Dalby, Grontmij A/S. Vedlagt : Kopi til :

Notat. Syddjurs Kommune Trafiksikkerhed på Hovedgaden i Rønde. : Lars Bonde, Syddjurs Kommune. : Thomas Rud Dalby, Grontmij A/S. Vedlagt : Kopi til : Notat Syddjurs Kommune Trafiksikkerhed på Hovedgaden i Rønde Sofiendalsvej 94 9200 Aalborg SV Danmark T +45 9879 9800 F +45 9879 9857 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 17. maj 2011 Projekt: 21.2776.53 Til

Læs mere

VISNING AF RESTTID FOR CYKLISTER I SIGNALANLÆG

VISNING AF RESTTID FOR CYKLISTER I SIGNALANLÆG JULI 2013 FREDERIKSBERG KOMMUNE VISNING AF RESTTID FOR CYKLISTER I SIGNALANLÆG ADFÆRDSSTUDIE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk JULI

Læs mere

Personskadeulykker mellem højresvingende lastbiler og ligeudkørende cyklister 2001-2005

Personskadeulykker mellem højresvingende lastbiler og ligeudkørende cyklister 2001-2005 Personskadeulykker mellem højresvingende lastbiler og ligeudkørende cyklister 21-25 Foranalyse nr. 2, 26. Revideret 27 116 Personskadeulykker mellem højresvingende lastbiler og ligeudkørende cyklister

Læs mere

Trafikpolitik for Humlebien

Trafikpolitik for Humlebien Trafikpolitik for Humlebien Med denne politik sætter Humlebien trafiksikkerhed på dagsordenen og lægger op til en mere målrettet indsats både i dagligdagen og for en forbedret trafiksikkerhed ved institutionens

Læs mere

D O M. afsagt den 6. februar 2015 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Hanne Aagaard, Lars E. Andersen og Kirsten Schmidt (kst.

D O M. afsagt den 6. februar 2015 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Hanne Aagaard, Lars E. Andersen og Kirsten Schmidt (kst. D O M afsagt den 6. februar 2015 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Hanne Aagaard, Lars E. Andersen og Kirsten Schmidt (kst.)) i ankesag V.L. B 2344 13 Forsikringsselskabet Vejle Brand af 1841 g/s

Læs mere

Forældres betydning som rollemodeller, når det gælder trafik

Forældres betydning som rollemodeller, når det gælder trafik Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

PAS PÅ DE SMÅ I TRAFIKKEN. Opgaver til dig og dine forældre

PAS PÅ DE SMÅ I TRAFIKKEN. Opgaver til dig og dine forældre PAS PÅ DE SMÅ I TRAFIKKEN Opgaver til dig og dine forældre Det her er Arthur. Han er 6 år og lige begyndt i skole. Han har trænet skolevejen sammen med sin mor og far. Men der er stadig meget, han ikke

Læs mere

http://www.sparpaafarten.dk/spr2/s1.php?p=9999&n=123456 1 of 1 02-11-2006 13:07

http://www.sparpaafarten.dk/spr2/s1.php?p=9999&n=123456 1 of 1 02-11-2006 13:07 http://www.sparpaafarten.dk/spr2/s1.php?p=9999&n=123456 1 of 1 02-11-2006 13:07 Nu begynder den del af spørgeskemaet, som omhandler dine holdninger til og erfaringer med trafik. Det er vigtigt, at du husker

Læs mere

Den autonome bil - et holdningsafklarende rollespil Tips til læreren: Kan laves på 1,5 time. Brug 20 minutter på konteksten.

Den autonome bil - et holdningsafklarende rollespil Tips til læreren: Kan laves på 1,5 time. Brug 20 minutter på konteksten. Den autonome bil - et holdningsafklarende rollespil Tips til læreren: Kan laves på 1,5 time. Brug 20 minutter på konteksten. Rollespil kontekst - snak med sidemanden Tænk på en situation hvor du er rig

Læs mere

Bilag 2 - Beskrivelse af trafikforsøg i Vestergade og Studiestræde

Bilag 2 - Beskrivelse af trafikforsøg i Vestergade og Studiestræde KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Trafik NOTAT Til Teknik- og Miljøudvalget Bilag 2 - Beskrivelse af trafikforsøg i Vestergade og Studiestræde Hvorfor trafikforsøg i Vestergade

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Hyldgårdsskolen

Skolevejsanalyse 2013 Hyldgårdsskolen Skolevejsanalyse 2013 Hyldgårdsskolen Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S

Læs mere

CYKELSIKRE LETBANEKRYDSNINGER I BYER TRAFIKSIKKERHEDSMÆSSIG GENNEMGANG AF 7 UDVALGTE SIGNAL- OG VIGEPLIGTSREGULEREDE KRYDS METROSELSKABET I/S

CYKELSIKRE LETBANEKRYDSNINGER I BYER TRAFIKSIKKERHEDSMÆSSIG GENNEMGANG AF 7 UDVALGTE SIGNAL- OG VIGEPLIGTSREGULEREDE KRYDS METROSELSKABET I/S CYKELSIKRE LETBANEKRYDSNINGER I TRAFIKSIKKERHEDSMÆSSIG GENNEMGANG AF 7 UDVALGTE SIGNAL- OG VIGEPLIGTSREGULEREDE KRYDS BYER METROSELSKABET I/S SIKKERHEDSKATALOGER - HVORFOR DET? Redskab til at tale om sikkerhedsarbejde

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Skolevejsundersøgelse for Hareskov Skole. 0. 1. Skolevejsundersøgelse for Haresk

Indholdsfortegnelse. 1. Skolevejsundersøgelse for Hareskov Skole. 0. 1. Skolevejsundersøgelse for Haresk Indholdsfortegnelse 1. Skolevejsundersøgelse for Hareskov Skole...1 1.1 Beskrivelse af undersøgelsen...1 1.2 Besvarelsesprocenter...2 1.3 Transportmiddelvalg...3 1.4 Elevernes rutevalg...5 1.4.1 Ruter

Læs mere

Tema 5: Trafik og sikkerhed

Tema 5: Trafik og sikkerhed Tema 5: Trafik og sikkerhed Under udviklingstemaet Trafik & Sikkerhed ønsker vi at arbejde med projektet indenfor forbedring af trafiksikkerhed, offentlig transport og forbedrede skoleveje. en for temaet

Læs mere

Dybdeanalyse af trafikulykker med ældre bilister

Dybdeanalyse af trafikulykker med ældre bilister Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

NY HØJESTERETSDOM OM FÆRDSELSLOVENS 101, STK. 2 SKADELIDTES EGEN SKYLD VED TRAFIKULYK- KER

NY HØJESTERETSDOM OM FÆRDSELSLOVENS 101, STK. 2 SKADELIDTES EGEN SKYLD VED TRAFIKULYK- KER 8. OKTOBER 2013 NY HØJESTERETSDOM OM FÆRDSELSLOVENS 101, STK. 2 SKADELIDTES EGEN SKYLD VED TRAFIKULYK- KER Men i relation til det skadeforvoldende motorkøretøjs ansvarsforsikring bevarer skadelidte som

Læs mere

Chaufførens forbikørsel så sønnen ikke kom med bussen. Bjarne Lindberg Bak (2 stemmer) Asta Ostrowski Torben Steenberg

Chaufførens forbikørsel så sønnen ikke kom med bussen. Bjarne Lindberg Bak (2 stemmer) Asta Ostrowski Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0104 Klageren: XX 7323 Give Indklagede: Sydtrafik CVRnummer: 29942897 Klagen vedrører: Chaufførens forbikørsel så sønnen ikke kom med

Læs mere

UDKAST. Køge Kommune. Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse. NOTAT 22. februar 2013 IF/sts

UDKAST. Køge Kommune. Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse. NOTAT 22. februar 2013 IF/sts UDKAST Køge Kommune Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse NOTAT 22. februar 2013 IF/sts Indholdsfortegnelse 1 Skolevejsundersøgelse... 2 1.1 Besvarelse af spørgeskemaet... 3 1.2 Transport... 5 1.2.1

Læs mere

Billedkatalog - Erfaringer fra letbaner i udlandet

Billedkatalog - Erfaringer fra letbaner i udlandet Billedkatalog - Signaler og skiltning 1 Midttrafik - Letbanesekretariatet Billedkatalog - Erfaringer fra letbaner i udlandet Signaler og skiltning Oktober 2010 Udgivelsesdato 05.10.2010 Billedkatalog -

Læs mere

KNALLERT - SIKKERT AF STED

KNALLERT - SIKKERT AF STED KNALLERT - SIKKERT AF STED Velkommen til den evaluerende knallertprøve A Du har ti minutter til at besvare alle spørgsmålene. Du skal lave en ring om det rigtige svar. Efter prøven er slut, skal du aflevere

Læs mere

Stammen hos små børn: tidlig indsats

Stammen hos små børn: tidlig indsats Stammen hos små børn: tidlig indsats af Per Fabæch Knudsen Artiklen er skrevet til Psykologisk Set nr. 21, oktober 1996 Indtil for ganske få år siden, var det meget almindeligt, at man som forælder fik

Læs mere

Abstrakt. CIVITAS ARCHIMEDES projektet og cykeltiltag. Cykelpendlerruter et højklasset netværk

Abstrakt. CIVITAS ARCHIMEDES projektet og cykeltiltag. Cykelpendlerruter et højklasset netværk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Rally Lydighed Øvelsesbeskrivelser 2014 Begynderklassen

Rally Lydighed Øvelsesbeskrivelser 2014 Begynderklassen 1. Start Rally Lydighed Begynderklassen I begynderklassen er hunden i snor og skal føres i løs line. På hele banen bliver kontakten mellem hund og fører bedømt, herunder at hunden holder pladspositionen.

Læs mere

Udvalgte færdselstavler

Udvalgte færdselstavler Udvalgte færdselstavler 59 6 Udvalgte færdselstavler Advarselstavler Advarselstavler er trekantede med rød kant. Spidsen vender opad. Tavlerne bruges til at advare trafikanterne om farer, som man ikke

Læs mere

temaanalyse ulykker med børn i person- og varebiler 2001-2010

temaanalyse ulykker med børn i person- og varebiler 2001-2010 temaanalyse ulykker med børn i person- og varebiler - ulykker med børn i personog varebiler - Dette notat handler om personskadeulykker i trafikken, hvor der har været tilskadekomne børn enten i person-

Læs mere

Trafikpolitik Mou Skole

Trafikpolitik Mou Skole Trafikpolitik Mou Skole Indholdsfortegnelse Mou Skole Side Forord 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 12 Rollemodel.. 15 Samarbejde 17

Læs mere

Velkommen til Taastrup 5:15:5 motionstriathlon.

Velkommen til Taastrup 5:15:5 motionstriathlon. Velkommen til Taastrup 5:15:5 motionstriathlon. Denne guide vil orientere dig om de praktiske forhold i forbindelse med afholdelsen af stævnet uanset, om du deltager som individuel atlet eller som deltager

Læs mere

Brædstrup Skoles trafikpolitik og handlingsplan

Brædstrup Skoles trafikpolitik og handlingsplan Bræd Brædstrup Skoles trafikpolitik og handlingsplan Skolebestyrelsen har vedtaget en trafikpolitik og forslag til handlinger - for at fremme viden om trafiksikker adfærd for skolens elever. Vores ambition

Læs mere

Retsudvalget 2012-13 REU alm. del Bilag 53 Offentligt HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER. Ulykker på landeveje

Retsudvalget 2012-13 REU alm. del Bilag 53 Offentligt HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER. Ulykker på landeveje Retsudvalget 2012-13 REU alm. del Bilag 53 Offentligt HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER Ulykker på landeveje Rapport nr. 7, 2011 Temarapport ULYKKER PÅ LANDEVEJE 137 Havarikommissionen for Vejtrafikulykker

Læs mere

HÅNDBOG FOR TRÆNING AF BØRN I U6. Begyndelsen på et liv med fodbold

HÅNDBOG FOR TRÆNING AF BØRN I U6. Begyndelsen på et liv med fodbold HÅNDBOG FOR TRÆNING AF BØRN I U6 Begyndelsen på et liv med fodbold Træningen skal tilpasses så alle kan være med og føler at træningen bygger på principperne om jævnbyrdighed og ligeværd SLAGELSE B&I Slagelse

Læs mere

Mobilitetsplaner Et pilotprojekt

Mobilitetsplaner Et pilotprojekt Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Letbane på Frederikssundsvej Søren Elle og Jacob Lundgaard, jlg@okf.kk.dk Center for byudvikling, Økonomiforvaltningen, Københavns Kommune

Letbane på Frederikssundsvej Søren Elle og Jacob Lundgaard, jlg@okf.kk.dk Center for byudvikling, Økonomiforvaltningen, Københavns Kommune Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Trafikantadfærd i 2-sporede rundkørsler

Trafikantadfærd i 2-sporede rundkørsler Trafikantadfærd i -sporede rundkørsler Sporbenyttelse og konfliktende adfærd Indsæt foto så det fylder rammen ud Belinda la Cour Lund Poul Greibe 4. marts 008 Scion-DTU Diplomvej 376 800 Lyngby www.trafitec.dk

Læs mere

SVING SIKKERT TIL HØJRE

SVING SIKKERT TIL HØJRE SVING SIKKERT TIL HØJRE - et materiale om, hvad chaufføren kan gøre for at undgå højresvingsulykken Chaufførkonference 2015 HVORDAN SKER HØJRESVINGSULYKKEN? 2000: Cyklisten bliver ramt af siden af lastbilen,

Læs mere

Solsikkens trafikpolitik

Solsikkens trafikpolitik Solsikkens trafikpolitik Vores ambition er at give de bedste forudsætninger for, at børn, deres forældre og pædagoger kan færdes sikkert omkring institutionen i og uden for åbningstiden. Også på længere

Læs mere

Vi repræsenterer Tarup skole og Tarup skoles forældregruppe. Samt beboerne i hele det område, der udgør Tarup Skoles distrikt.

Vi repræsenterer Tarup skole og Tarup skoles forældregruppe. Samt beboerne i hele det område, der udgør Tarup Skoles distrikt. Hvem er vi? Vi repræsenterer Tarup skole og Tarup skoles forældregruppe. Samt beboerne i hele det område, der udgør Tarup Skoles distrikt. Mange - ikke kun forældre til skoleelever - synes at trafiksituationen

Læs mere

Udbygning af den kollektive trafik i København

Udbygning af den kollektive trafik i København Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

HANDOUT ORIENTERING OM SAGER OG TEMAER TIL BORGERRÅDGIVERUDVALGET

HANDOUT ORIENTERING OM SAGER OG TEMAER TIL BORGERRÅDGIVERUDVALGET HANDOUT ORIENTERING OM SAGER OG TEMAER TIL BORGERRÅDGIVERUDVALGET Tilsyn om bortfald af offentligt forsørgelsesgrundlag og opfølgning herpå Opfølgning i sag om lydsignaler til fare for handicappede Målrettet

Læs mere

Redegørelse. Traktor kørt ud foran tog i overkørsel ved Holbæk HCLJ611-2013-155 Alvorlig ulykke Kollision Togkørsel Dato: 04.06.2013 Tidspunkt: 09.

Redegørelse. Traktor kørt ud foran tog i overkørsel ved Holbæk HCLJ611-2013-155 Alvorlig ulykke Kollision Togkørsel Dato: 04.06.2013 Tidspunkt: 09. 28.05.2014 Side 1 af 7 Redegørelse Traktor kørt ud foran tog i overkørsel ved Holbæk HCLJ611-2013-155 Alvorlig ulykke Kollision Togkørsel Dato: 04.06.2013 Tidspunkt: 09.47 Sted: Holbæk Infrastrukturforvalter:

Læs mere

GOD TRAFIKAFVIKLING VED GRAVEARBEJDER Af Steffen Rasmussen, steras@tmf.kk.dk og Anne Kongsfelt, Københavns Kommune

GOD TRAFIKAFVIKLING VED GRAVEARBEJDER Af Steffen Rasmussen, steras@tmf.kk.dk og Anne Kongsfelt, Københavns Kommune Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Dybdeanalyse. Velkommen. Motorcykelulykker. Sekretariatsleder Lars Klit Reiff Trafikdagene august 2010

Dybdeanalyse. Velkommen. Motorcykelulykker. Sekretariatsleder Lars Klit Reiff Trafikdagene august 2010 Dybdeanalyse Velkommen Motorcykelulykker Sekretariatsleder Lars Klit Reiff Trafikdagene august 2010 Oversigt Datagrundlaget Overblik ulykkesfaktorer Gennemgående ulykkestyper HVU s anbefalinger Opfølgningsaktiviteter

Læs mere

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Formål: Give værktøjer til at trænerne har redskaber til at differentiere træningen ved at

Læs mere