Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Årsregnskab

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Årsregnskab"

Transkript

1 Årsrapport 2006

2 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Råd til livet 4 Hoved- og nøgletal 7 Årets resultat 11 Overordnet mål og strategi 11 Forretningsomfang 12 Indtægter 13 Udgifter 14 Risici 16 Forventninger til fremtiden 18 Påtegninger 20 Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis 22 Resultatopgørelse 24 Balance 25 Egenkapital 26 Pengestrømsopgørelse 27 Noter 28 Generelle oplysninger 37 Filialoversigt 39

3 spartrelleborg har i 2006 realiseret et resultat før skat på 94 mio. kr. Det svarer til en forrentning af egenkapitalen på 14,8 %. Resultatet for 2006 er højere end det resultat, der blev forventet ved årets begyndelse, og ledelsen anser resultatet for tilfredsstillende.

4 Råd til livet 2006 har været præget af den dynamiske ekspansion som spartrelleborg er midt i, og der har været mange spændende oplevelser både for kunder, samarbejdspartnere og medarbejdere. Der sker virkelig noget i spartrelleborg og målt på de økonomiske aspekter, har vi haft et rekordår. Vi har opnået et resultat før skat på 94 mio. kr. og har dermed oplevet en stigning på 77 % i forhold til resultatet fra Årets resultat er meget tilfredsstillende, og når man har in mente, at vi, igennem året, har foretaget investeringer i fremtiden og har oplevet faldende rentemarginaler, er det virkelig flot, at vi har kunnet opnå et så tilfredsstillende resultat. Det er dog ikke blot økonomisk vækst, vi har oplevet i Igennem året har spartrelleborg haft glæden af at kunne byde mere end 80 nye medarbejdere velkommen. Det er den dynamiske vækst, som foregår i spartrelleborg, der er medvirkende til, at der er blevet behov for flere kompetente medarbejdere. Med den store tilgang af medarbejdere har vi endnu bedre mulighed for at kunne yde personlig og kvalificeret rådgivning til vores kunder, og dermed blive endnu bedre til at tage udgangspunkt i kundernes situation og behov bød også på udfordringer og investeringer i fremtiden. Det blev året, hvor vi besluttede at arbejde for at blive omdannet til aktieselskab. Året har derfor været præget af de udfordringer, den fremtidige omdannelse og notering på Københavns Fondsbørs fører med sig. Beslutningen om at blive omdannet til aktieselskab er blandt andet begrundet i, at spartrelleborg, igennem de seneste år, har opnået en betydelig vækst, og at aktieselskabsformen kan være med til at sikre en konkurrencedygtig fremdrift. Et andet aspekt af omlægningen er, at de loyale garantkunder, ved at konvertere deres garantindskud til aktier, kan blive medejere af spartrelleborg og dermed vil få del i det overskud, der kan skabes i spartrelleborg i fremtiden. I 2006 oplevede vi en stor stigning både i antallet af garanter og i garantikapital. Det er glædeligt, at så mange har tillid til den kurs, vi har sat for fremtiden. Jeg er overbevist om, at vores garantkoncept er kraftigt medvirkende til stigningen i antallet af loyale kunder. Vi har meget konkurrencedygtige koncepter og placerede os i 2006 i toppen af bl.a. Bankguide 2006 som et af de billigste pengeinstitutter i Danmark. En undersøgelse senere på året fra Berlingske Tidende viste, at spartrelleborg er blandt de lokale pengeinstitutter, hvis gebyrer er steget allermindst i løbet af året. 4

5 2007 vil også blive året, hvor spartrelleborg planlægger at skifte navn til banktrelleborg a/s. Med udgangspunkt i den udvikling spartrelleborg gennemgår, har vi fundet det relevant at skifte til et navn, der signalerer de nye strømninger. Til at understøtte denne udvikling vil vi i løbet af 2007 introducere en ny kommunikationsplatform, der støtter op om arbejdet og grundideen med spartrelleborg. Den nye kommunikationsplatform er centreret omkring budskabet: Råd til livet. Med dette vil vi vise, at vi tager udgangspunkt i vores kunder og hjælper dem med at få det bedste ud af deres muligheder. Ekspansionen har ført store begivenheder med sig i løbet af året. I foråret åbnede vi en ny filial i Odense, og den har allerede vist sig at være en god investering. I efteråret blev der desuden ansat de første medarbejdere til den kommende filial i Køge og en filialdirektør til spartrelleborgs første filial i Jylland. Filialen i Århus er dermed også under etablering, og jeg glæder mig til at følge udviklingen i de nye områder. Jeg håber, vi bliver lige så godt modtaget i Århus og Køge, som vi er blevet i de øvrige områder, hvor vi er repræsenteret. Med den forstående etablering af Fondsmæglerselskabet, fmstrelleborg a/s, sker der desuden en udvikling i de forretningsområder, spartrelleborg opererer indenfor. Fondsmæglerselskabet skal betjene formuende kunder med investeringsrådgivning og handel med værdipapirer. Vi håber, at det nye forretningsområde vil blive et godt supplement til vores kerneområder. Vi forventer os meget af 2007 og glæder os til at følge udviklingen i spartrelleborgs historie. Tak for et godt år til alle kunder, medarbejdere og samarbejdspartnere. På de kommende sider vil du kunne læse meget mere om vores økonomiske resultater og aktiviteter i God læselyst. Mange hilsner Carlo Chow Adm. direktør Det kommende år kan ses som en milepæl i spartrelleborgs 152-årige historie bliver året, hvor vi bliver omdannet til aktieselskab og noteret på Københavns Fondsbørs. Vi har allerede lagt mange kræfter i arbejdet med at blive klar til børsintroduktionen, og der ligger mange spændende oplevelser foran os i spartrelleborg 5

6 Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal Råd til livet Privatkunder: Michael, 36 år, sælger & Heidi, 34 år, indkøber Bopæl: Skælskør Tilknytning til spartrelleborg: Familien er privatkunder i spartrelleborg i Slagelse. Heidi har været kunde siden 1997, hvor hendes faste rådgiver har fulgt hende gennem alle ti år. Inden for de sidste tre år har banken hjulpet Heidi og Michael med finansiering af huskøb, bil og senest bryllup i spartrelleborg er en bank, der både er der, når man er i nød, og når man har penge. 6

7 Hoved- og nøgletal Stigning i resultat før skat på 77 % Meget høj vækst i forretningsomfang på 42 % i 2006 Egenkapital forøget med 132 mio. kr. Faldende rentemarginal Godt resultat udløser bonus til medarbejderne Positive forventninger til fremtiden Omdannelse til aktieselskab og børsnotering Resultat før skat Forretningsomfang Egenkapital spartrelleborg 7

8 Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal Sparekassen spartrelleborg femårsoversigt Hovedtal, DKK Resultatopgørelse Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Basisindtjening 1) Andre driftsindtægter Udgifter til personale og administration Af- og nedskr. på immat. og mat. aktiver Nedskr. på udlån og tilgodehavender, mv Res. af kap.andele i ass. og tilknyttede virksomheder Resultat før skat Skat Årets resultat Balance, Aktiver i alt Udlån Indlån Egenkapital i alt Efterstillede kapitalindskud Ikke balanceførte poster i alt Nøgletal Årets gns. antal beskæftigede 184,2 160,3 148,3 134,6 118,7 Solvensprocent 13,30% 13,20% 14,70% 14,80% 16,70% Kernekapitalprocent 9,40% 11,20% 13,40% 14,40% 16,70% Egenkapitalforrentning før skat 14,80% 10,00% 7,00% 13,10% 10,70% Egenkapitalforrentning efter skat 11,40% 7,30% 7,10% 11,40% 7,40% Indtjening pr. omkostningskrone 1,52 1,31 1,19 1,4 1,37 Renterisiko 1,40% 2,40% 1,70% 2,30% 4,50% Valutaposition 12,90% 12,60% 0,30% 0,40% 0,40% Valutarisiko 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Udlån i forhold til indlån 135,90% 117,40% 111,40% 106,60% 106,00% Udlån i forhold til egenkapital 6,40 5,00 4,50 4,10 3,90 Årets udlånsvækst 58,80% 26,00% 23,60% 18,40% 12,80% Overdækning i forhold til lovkrav om likviditet 129,70% 77,10% 103,90% 116,50% 71,20% Summen af store engagementer 187,90% 256,80% 214,90% 164,70% 77,50% Årets nedskrivningsprocent 0,20% 0,40% 1,20% 1,10% 0,60% Pr. 1. januar 2005 er anvendt regnskabspraksis ændret i overensstemmelse med de nye danske regnskabsregler for finansielle virksomheder. Tallene for år 2004 er omregnet efter ny regnskabspraksis, bortset fra indregning og måling af finansielle aktiver, finansielle forpligtelser og regnskabsmæssig sikring. Tallene for årene er ikke omregnet efter ny regnskabspraksis. 1) Netto rente- og gebyrindtægter ekskl. renteudgifter, garantikapital, andre driftsindtægter, udgifter til personale og administration, andre driftsudgifter samt af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver. 8

9 spartrelleborg koncern femårsoversigt Hovedtal, DKK Resultatopgørelse Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Basisindtjening 1) Andre driftsindtægter Udgifter til personale og administration Af- og nedskr. på immat. og mat. aktiver Nedskr. på udlån og tilgodehav. mv Resultat før skat Skat Resultat før minoritetsinteresser Minoritetsinteresser Årets resultat Balance Aktiver i alt Udlån Indlån Egenkapital i alt Efterstillede kapitalindskud Ikke balanceførte poster i alt Nøgletal Årets gns. antal beskæftigede 191,30 167,70 158,10 141, Solvensprocent 13,30% 13,20% 14,70% 14,80% 16,70% Kernekapitalprocent 9,40% 11,20% 13,40% 14,40% 16,70% Egenkapitalforrentning før skat 14,80% 10,00% 7,00% 13,10% 10,70% Egenkapitalforrentning efter skat 10,80% 7,30% 7,10% 11,40% 7,40% Indtjening pr. omkostningskrone 1,50 1,31 1,18 1,38 1,35 Renterisiko 1,40% 2,40% 1,70% 2,30% 4,50% Valutaposition 12,90% 12,60% 0,30% 0,40% 0,40% Valutarisiko 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Udlån i forhold til indlån 138,80% 117,80% 111,50% 106,60% 106,10% Udlån i forhold til egenkapital 6,40 5,00 4,50 4,10 3,90 Årets udlånsvækst 58,80% 26,20% 24,30% 18,40% 12,80% Overdækning i forhold til lovkrav om likviditet 129,70% 77,10% 103,90% 116,50% 71,20% Summen af store engagementer 187,90% 256,80% 214,90% 164,70% 77,50% Årets nedskrivningsprocent 0,20% 0,50% 1,20% 1,10% 0,60% Pr. 1. januar 2005 er anvendt regnskabspraksis ændret i overensstemmelse med de nye danske regnskabsregler for finansielle virksomheder. Tallene for år 2004 er omregnet efter ny regnskabspraksis, bortset fra indregning og måling af finansielle aktiver, finansielle forpligtelser og regnskabsmæssig sikring. Tallene for årene er ikke omregnet efter ny regnskabspraksis. 1) Netto rente- og gebyrindtægter ekskl. renteudgifter, garantikapital, andre driftsindtægter, udgifter til personale og administration, andre driftsudgifter samt af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver. spartrelleborg 9

10 Ledelsens beretning Det overordnede mål er at sikre spartrelleborgs selvstændighed over tid. Væksten er med til sikre muligheden for at opretholde spartrelleborg som et selvstændigt og uafhængigt pengeinstitut. 10

11 Resultat før skat på 94 mio. kr. spartrelleborg har i 2006 realiseret et resultat før skat på 94 mio. kr. Det svarer til en forrentning af egenkapitalen på 14,8 %. Resultatet for 2006 er højere end det resultat, der blev forventet ved årets begyndelse, og ledelsen anser resultatet for tilfredsstillende. Ved aflæggelse af årsrapporten for 2005 forventede ledelsen en stigning i basisindtjeningen på 25 %, når der blev korrigeret for udgifter til jubilæumsaktiviteter og medarbejderbonus. Der er i 2006 realiseret en stigning i basisindtjening på 27 %, når der korrigeres for medarbejderbonus og udgifter til opstart af fondsmæglerselskab og nye filialer. Resultatet er præget af spartrelleborgs vækststrategi, som er baseret på en organisk vækst med fokus på nye forretningsområder og en fortsat udvikling af filialnettet med etablering af nye filialer. Overordnet mål og strategi Det overordnede mål er at sikre spartrelleborgs selvstændighed over tid. Væksten er med til sikre muligheden for at opretholde spartrelleborg som et selvstændigt og uafhængigt pengeinstitut. Det er vores målsætning at sikre en vækst, der overstiger udviklingen inden for gruppen af lokale pengeinstitutter. For at opnå dette prioriteres lønsom vækst. Vurderingen er, at der stadig er gode muligheder for organisk vækst, men at det kræver et skærpet forretningsmæssigt fokus. På den baggrund er det konkurrencemæssige fokus skærpet på de forretningsområder, hvor vi kan udnytte eksisterende kompetencer og kapacitet samtidig med, at der udvikles og opdyrkes nye værdifulde forretningsområder og nicher. Den hidtidige udvikling af markedsområdet med etablering af nye filialer i attraktive byer vil fortsætte. Filialerne vil primært have fokus på erhvervs- og formuende kunder. Derudover vil distributionen i det eksisterende markedsområde løbende blive optimeret. Råd til livet Erhvervskunder: Alex Dreijer, direktør, partner, 48 Arne Andersen, direktør, partner, 50 Virksomhed: Fjerring A/S Tilknytning til banken: spartrelleborg varetager bankforretning for det rådgivende ingeniørfirma Fjerring A/S, der i dag har 27 ansatte og er en af spartrelleborgs aktive erhvervskunder. Vi valgte at skifte bank i forbindelse med overtagelsen af vores virksomhed, fordi spartrelleborg kunne indfri samtlige af de krav, vi på forhånd havde opsat. spartrelleborg 11

12 Ledelsesberetning Forretningsomfang Den grundlæggende strategi for spartrelleborg er at tilbyde værdifulde og konkurrencedygtige produkter med relevante kundefordele på de udvalgte markedsområder. Desuden ønskes det, at der sker en fravælgelse af urentable segmenter for derved at opnå konkurrencekraft på markedet. Vores rådgivning, serviceydelser og beslutningskraft tilrettelægges, så kunden altid oplever en merværdi i kontakten med os. Merværdien skabes ved, at vi yder kompetent rådgivning, der giver kunderne overblik over deres muligheder. Det gør vi ved at tage hensyn til den enkeltes situation og formidle mulighederne på en let forståelig måde. Opbygning og vedligeholdelse af gode kunderelationer er et afgørende element både for kunden og for os. For kunden betyder det, at vi altid er tæt på, og dermed har overblik over kundens situation, planer og ønsker. Gode relationer til kunderne skaber loyalitet og opbakning, som igen er med til at skabe lønsomhed. I denne forbindelse er det værd at nævne, at der er truffet en strategisk beslutning om, at vores markedsføring skal bevæge sig fra produktmarkedsføring til branding af virksomheden spartrelleborg. I forbindelse med omdannelsen til aktieselskab og børsintroduktionen vil anledningen blive brugt til at markedsføre den nye kommunikationsplatform, som sammenfattes i kundeløftet Råd til livet. Pay-off et udtrykker vores ønske om at skabe værdi for kunden og yde rådgivning, der giver råd til livet. Vi har oparbejdet en solid kompetence inden for finansiering af velbeliggende erhvervsejendomme i Danmark og andre udvalgte lande. Der er endvidere blevet opdyrket en niche i relation til finansiering af private formuendes ejerboliger i primært Frankrig og Spanien. I 2006 besluttede bestyrelsen desuden at etablere et generelt forretningsområde med fokus på meget formuende kunder. Dette område fik en succesfuld introduktion, og det er på meget kort tid lykkedes at opnå et meget betydeligt forretningsomfang. På den baggrund er der primo januar 2007 indleveret ansøgning til Finanstilsynet om tilladelse til at drive fondsmæglervirksomhed i et separat datterselskab. Ved oprettelsen af et decideret fondsmæglerselskab vil det være muligt at udnytte de synergier, der vil opstå mellem fondsmæglerselskabet og spartrelleborg omkring serviceringen af de kundegrupper, der efterspørger formuerådgivning, ejendomsfinansiering m.m. spartrelleborg henvender sig på erhvervssiden i høj grad til ejerledede virksomheder på grundlag af skræddersyede løsninger til denne type virksomheder. På boligområdet ønsker vi at udvikle og tilbyde et unikt rådgivningskoncept, som giver værdifulde boligkunder mulighed for en løbende optimering af gældssammensætningen. Konceptet skal være velegnet til at blive markedsført over for alle værdifulde boligkunder i Danmark. Strategien i forhold til kunder inden for investeringsområdet er at tilbyde kompetent rådgivning og service for privatkunder samt udvalgte private investorer. Rådgivningen skal give kunderne mulighed for en aktiv og sammenhængende styring af deres finansielle aktiver og passiver. Strategien på pensionsområdet er dels fokuseret på at sikre, at kundernes grundlæggende behov er dækket ved pensionsalderen, dels at virke som katalysator og fødekanal for generering af ekstra forretninger til bolig- og investeringsområdet. Vi tilstræber med forsikringsprodukterne at give kunderne mulighed for at blive helkunder. På den baggrund planlægges det at give kunderne bedre kreditvilkår i spartrelleborg ved tilkøb af udvalgte forsikringsprodukter. Vi mener, at kvaliteten i rådgivningen er afgørende for et godt kundeforhold. Vi er overbeviste om, at medarbejdernes kvalifikationer og holdninger er vigtige faktorer for succes. Gennem kompetent og individuel rådgivning skal kunderne føle, at der bliver taget hånd om dem. Denne opfattelse af kunderne og rådgivningen starter i kernen af, hvem vi er, og vi har derfor etableret et fælles værdisæt. Værdisættet bygger på vores grundlæggende opfattelse, at vi skal agere i overensstemmelse med SMILET. SMILET betyder, at vi lægger vægt på at skabe merværdi, udvise menneskelighed, vise initiativ, være loyale, udvise engagement og være troværdige. Samtidig har vi fokus på udviklingen af medarbejdernes faglige som ledelsesmæssige kompetencer. I spartrelleborg arbejder vi kontinuerligt på at optimere forretningsprocesserne. Det er strategien at tilrettelægge kreditprocesserne, så kunderne oplever en smidig, hurtig og proaktiv låneudmåling og dermed oplever en service, der tilfredsstiller deres behov og ønsker. De interne forretningsprocesser effektiviseres og optimeres løbende med henblik på dels at øge kvaliteten af og give mere tid til rådgivning og salg, dels at sikre en tidssvarende styringsinformation samt risikostyring. Det er desuden en del af strategien, at likviditeten og egenkapitalen i spartrelleborg kan understøtte den til enhver tid gældende forretningsmæssige strategi, herunder at kunne opfylde lovgivningens minimumskrav. Fortsat høj vækst i forretningsomfang vækst på 42 % i 2006 Aktivitetsniveauet i spartrelleborg har været højt i år 2006, og det samlede forretningsomfang (indlån, udlån og garantier) er i løbet af 2006 steget med 42 % og udgør ved udgangen af år ,9 mia. kr. 12

13 Vi har især oplevet en høj vækst i udlånet, som er steget med 59 % i forhold år Udlånet udgør nu 4,5 mia. kr. Dette er et klart udtryk for, at spartrelleborgs vækststrategi, med åbning af nye filialer og fokus på nye forretningsområder, har været succesfuld. Væksten udspringer i særlig høj grad af et øget udlån til erhverv. Dette er steget med 77 % i Erhvervskunderne har ud over finansiering af deres virksomhedsdrift behov for finansiering af deres ejendomme. Vores samarbejde med DLR Kredit er desuden vokset ganske pænt igennem spartrelleborg har igennem 2006 også oplevet en høj vækst på privatområdet. Her har specielt de meget fleksible og kassekreditlignende boliglån stået for en pæn del af stigningen. På indlånssiden er der ikke oplevet samme vækst som på udlånssiden. Indlånet er dog vokset med 35 % i forhold til Vi har fokus på at skabe yderligere indlån og tilbyder en attraktiv rentesats på større aftaleindlån. Garantierne er steget med 25 % i forhold til 2005, hvilket er udtryk for et generelt højere aktivitetsniveau. Nettorenteindtægterne vokser pænt Nettorenteindtægterne er vokset pænt i år 2006, hvilket bl.a. skyldes en vækst i det samlede forretningsomfang. Stigningen i nettorenteindtægter udgør 34 mio. kr. i Rentemarginalen har været faldende hen over år Dette skyldes, at vi fortsat i år 2006 har rettet fokus mod nye forretningsområder med et generelt lavere renteniveau end de forretningsområder, der tidligere har været primære. Et af de områder, der har været sat fokus på i 2006, er udlån til ejerledede virksomheder og andre erhvervsprojekter. Vi har bl.a. satset på udlån til erhvervsejendomme med langtidslejekontrakter samt byggeprojekter. Samtidig er der de senere år blevet fokuseret mere på investeringsområdet. En del af udlånsvæksten relaterer sig til investeringskreditter med et lavere renteniveau end spartrelleborgs gennemsnitlige renteniveau. Dette medfører en faldende rentemarginal. I sidste halvår af 2006 har der desuden været fokus på at skabe indlån. Det har medført, at der tilbydes en attraktiv rentesats på større aftaleindlån, hvilket ligeledes medfører en faldende rentemarginal. Gebyrindtægter De samlede gebyrindtægter i spartrelleborg er steget med 16,5 % i forhold til år Gebyrindtægterne er lavere end forventet ved årets begyndelse. Dette er der flere årsager til: Aktivitetsniveauet for omlægning af boliglån har været lavere end forudsat. Renteniveauet er desuden fortsat relativt lavt, hvilket medfører, at det fortsat ikke er attraktivt for boligejere at konvertere deres boliglån til fastforrentede lån. Der opleves dog stadig en høj vækst i nye lån til boliger, hvor boligejere belåner deres friværdi. Vi formidlede i 2006 realkreditprodukter til private kunder for mere end 1,2 mia. kr. I foråret 2006 relancerede vi garantkonceptet. Det betyder, at garanterne får et fribeløb og dermed reelt bliver fritaget for at betale en række gebyrer. Dette medfører et fald i de samlede gebyrindtægter. Aktivitetsniveauet inden for fonds- og udlånsområdet har været højere end sidste år. I 2006 tegnede vores kunder garanterede investeringsprodukter for mere end 300 mio. kr. Det svarer til det dobbelte af tegningen i Baggrunden for kundernes store interesse for denne type investeringer har været den lave forrentning på traditionelle obligationer. Dette har resulteret i større provisions- og gebyrindtægter relateret til tegning af garanterede investeringsprodukter og handel med værdipapirer. Gebyr- og provisionsindtægter på dette område har været højere end forventet ved årets begyndelse. Kursreguleringer højere end forventet I år 2006 har spartrelleborg solgt den sidste andel af aktierne i Totalkredit, hvilket har medført en fortjeneste på 11 mio. kr. Denne fortjeneste var budgetteret ved årets begyndelse. Herudover har vi opnået positive kursreguleringer på beholdningen af strategisk erhvervede aktier i bl.a. DLR-kredit, PRAS m.fl. På renteswap-kontrakterne har der i 2006 være positive kursreguleringer, hvorimod der på obligationsbeholdningen har været negative kursreguleringer. Samlet set betyder det, at kursreguleringerne er højere end forventet. spartrelleborg 13

14 Ledelsesberetning Egenkapital Driftsudgifter inkl. afskrivninger Driftsudgifterne inkl. afskrivninger er steget med 12 % i 2006, hvilket er højere end forventet. Vi besluttede medio 2006 at etablere et selvstændigt forretningsområde med fokus på professionel og uafhængig rådgivning af meget formuende kunder i partnerskab med en gruppe af Danmarks førende fondsmæglere. Der var ved årets begyndelse ikke budgetteret med denne etablering, da dette først blev besluttet af bestyrelsen i foråret Det har derfor medført en række ikke-budgetterede udgifter i forbindelse med etableringen og opstarten af det nye forretningskoncept. Endvidere var der ved årets start ikke budgetteret med etablering af de nye filialer i Køge og Århus, som allerede i år 2006 belaster resultatet med udgifter i form af allerede ansat personale samt rekruttering af yderligere personale til de 2 filialer. Der er igen i år 2006 afsat bonus til medarbejderne som følge af, at vi har opnået et højere resultat end budgetteret. Stigningen i udgifterne hænger sammen med vækststrategien, der, ud over rekruttering af personale til de nye filialer, tillige medfører behov for ekstra ressourcer i de interne supportfunktioner. Dette ses i, at antallet af ansatte i 2006 i gennemsnit udgjorde 184 ansatte, hvilket er en stigning på 15 % i forhold til året før. Fald i nedskrivninger på udlån m.m. Nedskrivninger på udlån m.m. udgjorde i ,5 mio. kr. svarende til 0,2 % af de samlede udlån og garantidebitorer. Nedskrivningerne er faldet de seneste 2 år til trods for, at vi har haft en stor udlånsvækst. Dette er bl.a. en følge af de generelle gode konjunkturer i det danske samfund med et lavt renteniveau, lav arbejdsløshed og stigende ejendomspriser. Resultat af kapitalandele Resultat af dattervirksomheder udgør i alt 4,9 mio. kr., hvor spartrelleborg Finans bidrager med en resultatandel på 4,2 mio. kr. Den samlede indtjening i dattervirksomhederne anses som tilfredsstillende. Fokus på likviditeten spartrelleborg har et klart defineret mål for, hvilken likviditet der skal være til rådighed både på kort og lang sigt. Dette mål skal sikre, at vi har den tilstrækkelige likviditet både i forhold til at opfylde lovgivningens krav, men også for at sikre, at likviditeten er tilstrækkelig til at finansiere den forventede udvikling i forretningsomfang og aktiviteter. Ledelsen foretager løbende en vurdering af, om den tilgængelige likviditet udnyttes på de forretningsområder og aktiviteter, der bidrager til størst mulig indtjening i spartrelleborg. Det seneste års markante vækst i forretningsomfanget har stillet betydelige krav til likviditetsressourcerne. I løbet af 2006 har vi således styrket likviditetsberedskabet ved optagelse af seniorlån for sammenlagt 1 mia. kr. Disse seniorlån er fordelt på flere fundingkilder i såvel ind- som udland og med en diversificering i løbetider på henholdsvis 3, 5 og 7 år. Gennemsnitlig antal ansatte spartrelleborg har en likviditetsoverdækning på 130 % pr. 31. december 2006, og der er ledelsens vurdering en pæn likviditetsoverdækning i forhold til lovgivningens krav. Stigning på 15 % 14

15 Kapitalen styrket væsentligt i år 2006 spartrelleborgs egenkapital er ved udgangen af år 2006 forøget med 132 mio. kr. i forhold til året før. Stigningen i egenkapitalen er sammensat af en tilvækst i garantikapitalen med 60 mio. kr. og en stigning som følge af nettoresultatet på 72 mio. kr. Tilvæksten i garantikapitalen er først og fremmest et udtryk for, at det relancerede garantkoncept i foråret 2006 udgør et konkurrencedygtigt alternativ for kunderne på det danske marked. Der blev her introduceret en ny garantklasse Platin. Med denne blev der indført et fribeløb for brug af serviceydelser, der ofte resulterer i gebyrfrihed for platingaranterne. Dette er blevet meget positivt modtaget af kunderne. Herudover har de seneste måneders presseomtale vedrørende den forestående børsnotering medført en stor interesse for at blive garant i spartrelleborg. I 2006 steg antallet af garanter med 13 % til i alt ved udgangen af regnskabsåret. For at styrke kapitalen er der ultimo 2006 optaget ansvarlig lånekapital for i alt 200 mio. kr. Basiskapitalen efter fradrag udgør herefter 971,4 mio. kr. Det betyder, at spartrelleborgs solvens udgør 13,3 % ved udgangen af 2006, hvilket understreger, at vi fortsat har et solidt kapitalgrundlag. Korrektion af tidligere offentliggjort regnskabsinformation Skønnet af gruppevis nedskrivning i årsrapporten for 2005 er blevet revurderet, da grundlaget for dette skøn er ændret. Derfor er der foretaget en rettelse i regnskabstallene for 2005 samt i åbningsbalancen pr. 1. januar I åbningsbalancen pr. 1 januar 2005 er de gruppevise nedskrivninger reguleret med 12,0 mio. kr., hvilket betyder, at regnskabsposterne Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris er reguleret med + 12,0 mio. kr., Aktuelle skatteforpligtelser + 3,4 mio. og Egenkapital + 8,6 mio. kr. I balancen pr. 31. december 2005 er de gruppevis nedskrivninger reguleret med 12,4 mio. kr., hvilket betyder, at regnskabsposterne Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris er reguleret med + 12,4 mio. kr., Aktuelle skatteforpligtelser + 3,4 mio. kr. og Egenkapital + 9,0 mio. kr. I resultatopgørelsen for 2005 er regnskabsposten Nedskrivninger på udlån mv. reguleret med + 0,4 mio. kr. og beregnet skat med - 0,1 mio. kr., hvilket betyder en positiv resultatpåvirkning på + 0,3 mio. kr. Sammenligningstallene for år 2005 er rettet i overensstemmelse med ovenstående. spartrelleborg 15

16 Ledelsesberetning Kreditrisici Kreditrisici I spartrelleborgs kreditpolitik lægges der vægt på, at kreditgivning sker på et forsvarligt grundlag. I vores kreditgivning, hvad enten dette omfatter kreditgivning til privatkunder eller til erhvervskunder, sikrer vi således, at der foretages en nøje vurdering af kundens evne og vilje til at overholde indgåede forpligtelser. Dette sker blandt andet ved, at vi, som udgangspunkt, altid kræver fuld indsigt i kundens økonomiske forhold. Det tilstræbes at sikre en passende spredning på kunder og brancher, så enkelte brancher eller kunder ikke kan medføre store tab for spartrelleborg og dermed komme til at udgøre en trussel for eksistensgrundlaget. spartrelleborgs portefølje af udlån og garantier fordeler sig med 36,7 % på privatkunder, 62,0 % på erhvervskunder og 1,3 % på offentlige myndigheder. Udlånet til erhvervskunder er steget væsentligt mere end udlån til privatkunder de senere år. spartrelleborgs eksponering inden for branchen Ejendomsadministration og handel, forretningsservice udgør 47 % af den samlede udlåns- og garantiportefølje til erhvervssegmentet, hvoraf de største andele er kategoriseret inden for udlejning af erhvervsejendomme og bolig. Henset til den traditionelle kreditvurdering ved finansiering af erhvervsejendomme og boliger, og den sikkerhedsmæssige afdækning spartrelleborg fordrer, vurderer ledelsen ikke, at spartrelleborgs kreditrisici er større på denne branche sammenlignet med kreditrisiciene på andre brancher. Summen af store engagementer udgør pr. 31. december 2006 i alt 188 % af basiskapitalen. Niveauet anses som værende relativt højt sammenlignet med sammenlignelige pengeinstitutter, men henset til engagementernes karakteristika, anses kreditrisiciene som værende moderate. En del af de større engagementer kan i øvrigt relateres til branchen Ejendomsadministration og handel, forretningsservice. I løbet af år 2007 sker der en udvikling og udbygning af et kreditscoringssystem for privatkunder, således at dette, i større grad, kan anvendes i kreditstyringen af privatkundeporteføljen. På erhvervskundeområdet arbejdes der også målrettet på at udvikle systemer og modeller for risikoklassificering af kunderne. Det forventes, at udbygningen af disse systemer vil kunne forbedre vores overblik over udviklingen i udlånsporteføljen på tværs af kundeprofiler og brancher m.m. For at sikre en god bonitet i vores udlånsportefølje foretages der en kontinuerlig opfølgning på udviklingen i udlånsporteføljen og på udviklingen i de enkelte kunders økonomi. Portefølje af udlån og garantier spartrelleborgs portefølje af udlån og garantier fordeler sig på erhvervskunder, privatkunder og offentlige myndigheder. Fordelingen af erhvervskunder Vores eksponering på Ejendomsadministration og handel og forretningsservice udgør, jf. ovenfor, 47 % af den samlede udlåns- og garantiportefølje til erhvervssegmentet. Erhvervskunder 62 % Offentlige myndigheder 1,3 % Privatkunder 36,7 % Landbrug, jagt og skovbrug 1,9 % Fremstillingsvirksomhed, råstofudv., el, gas, vand og varemærker 2,5 % Bygge- og anlægsvirksomhed 8,7 % Handel, restaurations- og hotelvirksomhed 5,2 % Transport, post og telefon1,0 % Kredit- og finansieringsvirksomhed 9,6 % Ejendomsadministration og handel, forretningsservice 29,1 % Øvrige erhverv 1,9 % 16

Frøs Herreds Sparekasse Årsrapport 2008

Frøs Herreds Sparekasse Årsrapport 2008 Frøs Herreds Sparekasse Årsrapport 2008 CVR-nr. 67 05 18 15 137. regnskabsår Side 1 af 32 sider Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om Frøs Herreds Sparekasse 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Årsrapport 2006. Generalforsamling s. 4. 5 års hovedtal s. 5. Beretning s. 6. Anvendt regnskabspraksis s. 12

Indholdsfortegnelse. Årsrapport 2006. Generalforsamling s. 4. 5 års hovedtal s. 5. Beretning s. 6. Anvendt regnskabspraksis s. 12 Årsrapport 26 1 Årsrapport 26 Indholdsfortegnelse Generalforsamling s. 4 5 års hovedtal s. 5 Beretning s. 6 Anvendt regnskabspraksis s. 12 Resultatopgørelse s. 14 Balance s. 15 Noter s. 16 Nøgletal s.

Læs mere

pwc Spar Vest Fonden Årsrapport for 2011 CVR-nr. 13909776 Årsrapporten er fremlagt og godkendt påfondensbestyrelsesmøde Dirigent

pwc Spar Vest Fonden Årsrapport for 2011 CVR-nr. 13909776 Årsrapporten er fremlagt og godkendt påfondensbestyrelsesmøde Dirigent Spar Vest Fonden Årsrapport for 211 CVR-nr. 1399776 Årsrapporten er fremlagt og godkendt påfondensbestyrelsesmøde den / 212 Dirigent Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hoved- og nøgletal Middelfart Sparekasse. Indholdsfortegnelse. Nøgletal. 2 Året der gik... side

Indholdsfortegnelse. Hoved- og nøgletal Middelfart Sparekasse. Indholdsfortegnelse. Nøgletal. 2 Året der gik... side Årsrapport 2009 Nøgletal Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal Middelfart Sparekasse Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal Middelfart Sparekasse Netto rente- og gebyrindtægter 2009 2008 2007 2006 2005

Læs mere

Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 02 00 Telefax: 32 96 10 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk

Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 02 00 Telefax: 32 96 10 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk Carnegie Bank A/S Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 2 Telefax: 32 96 1 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsens beretning 2 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Cvr. nr. 82 11 22 19 ÅRSRAPPORT

Cvr. nr. 82 11 22 19 ÅRSRAPPORT Cvr. nr. 82 11 22 19 ÅRSRAPPORT 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 3 Ledelsespåtegning.. 4 Den uafhængige revisors erklæringer 5 Ledelsesberetning.. 7 Årsregnskab Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

Hals Sparekasse Torvet 1 9370 Hals CVR-nr. 24 25 57 94. Årsrapport 2012. Godkendt på ordinært repræsentantskabsmøde, den 21. marts 2013 Dirigent:

Hals Sparekasse Torvet 1 9370 Hals CVR-nr. 24 25 57 94. Årsrapport 2012. Godkendt på ordinært repræsentantskabsmøde, den 21. marts 2013 Dirigent: Hals Sparekasse Torvet 1 9370 Hals CVR-nr. 24 25 57 94 Årsrapport 2012 Godkendt på ordinært repræsentantskabsmøde, den 21. marts 2013 Dirigent: Årsrapport 2010 Hals Sparekasse, Torvet 1, 9370 Hals. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fælleskassen det grønne pengeinstitut. Årsrapport

Fælleskassen det grønne pengeinstitut. Årsrapport Fælleskassen det grønne pengeinstitut Årsrapport 2009 9 2 Årsrapport 2009 Selskabsoplysninger 4 Ledelsespåtegning 5 Den uafhængige revisors påtegning 6 Ledelsens beretning 7 Resultatopgørelse 12 Balance

Læs mere

ÅRSRAPPORT >>>>> Sammendrag. Frøs Herreds Sparekasse

ÅRSRAPPORT >>>>> Sammendrag. Frøs Herreds Sparekasse ÅRSRAPPORT 2007 >>>>> Sammendrag Frøs Herreds Sparekasse FRØS HAR EN STABIL OG KONTROLLERET VÆKST INDHOLD 2 Frøs har en stabil og kontrolleret vækst... 2 Beretning om sparekassens virksomhed for 2007...

Læs mere

Årsrapport 2010 104. regnskabsår

Årsrapport 2010 104. regnskabsår CVR-nr. 36684828 Årsrapport 2010 104. regnskabsår Indholdsfortegnelse...... Side... Oplysninger om Aktieselskabet Lollands Bank... 3-4 Ledelsespåtegning... 5 Revisionspåtegning... 6-7 Ledelsesberetning...

Læs mere

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. Årsrapport 2013. Holger Larsens bro i Skjern

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. Årsrapport 2013. Holger Larsens bro i Skjern NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger Årsrapport 2013 Holger Larsens bro i Skjern S Forbedret resultat og positiv udvikling på centrale områder Årsresultat før skat på 36,2 mio. kr. mod 12,3 mio. kr.

Læs mere

Årsrapport 2009 AKTIESELSKABET. CVR-nr. 31 46 70 12, København

Årsrapport 2009 AKTIESELSKABET. CVR-nr. 31 46 70 12, København Årsrapport 2009 AKTIESELSKABET CVR-nr. 31 46 70 12, København Dagsorden for generalforsamlingen i Arbejdernes Landsbank, onsdag den 10. marts 2010. 1. Beretning om bankens virksomhed i 2009. 2. Forelæggelse

Læs mere

SELSKABSOPLYSNINGER. Andelskassen Fælleskassen Bülowsvej 48 A 1870 Frederiksberg C. CVR nr. 69 55 67 28

SELSKABSOPLYSNINGER. Andelskassen Fælleskassen Bülowsvej 48 A 1870 Frederiksberg C. CVR nr. 69 55 67 28 Årsrapport 2007 2 Årsrapport 2007 Fælleskassen Bestyrelsens beretning Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors påtegning Ledelsesberetning - nøgletal Ledelsesberetning Regnskabspraksis Resultatopgørelse

Læs mere

Årsrapport 2009 CVR. NR. 10757711. Sparekassen Balling

Årsrapport 2009 CVR. NR. 10757711. Sparekassen Balling Årsrapport 2009 CVR. NR. 10757711 Sparekassen Balling Motiver på forsiden Orienteringsmøde for selskaber/erhvervskunder i sparekassens lokaler. Reception ifb. med souschef Karl Krogh Simonsens 50 års fødselsdag.

Læs mere

CVR-nr. 34 88 79 69. Coop Bank A/S

CVR-nr. 34 88 79 69. Coop Bank A/S CVR-nr. 34 88 79 69 Coop Bank A/S Årsrapport 2014 / Årsrapport 2014 / Indhold Indhold 3 Ledelsesberetning Kort om Coop Bank 3 Ledelsesberetning 4 Bestyrelse og direktion 9 Ledelsespåtegning 11 Den uafhængige

Læs mere

Andelskassen Fælleskassen. Årsrapport 2014 Cvrnr. 69556728

Andelskassen Fælleskassen. Årsrapport 2014 Cvrnr. 69556728 Årsrapport 2014 Cvrnr. 69556728 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning. 4 Den uafhængige revisors erklæringer.. 5 Ledelsesberetning. 7 Resultat- og totalindkomstopgørelse for

Læs mere

Oplysninger om pengeinstituttet

Oplysninger om pengeinstituttet Årsrapport 2013 Oplysninger om pengeinstituttet Pengeinstitut A/S Nørresundby Bank Torvet 4 9400 Nørresundby CVR-nr. 34 79 05 15 Tel. 98 70 33 33 Fax 98 70 30 19 SWIFT NRSBDK24 direktionssekretariatet@nrsbank.dk

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S Halvårsrapport for 1. halvår 2013

Danske Andelskassers Bank A/S Halvårsrapport for 1. halvår 2013 Danske Andelskassers Bank A/S Baneskellet 1 Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87 99 30 00 Selskabsmeddelelse nr. 10/2013 28. august 2013 Web-adresse www.andelskassen.dk Reg.nr. 5999 A/S reg.nr. 43.507 CVR-nr.

Læs mere

vestjyskbank Årsrapport 2009

vestjyskbank Årsrapport 2009 vestjyskbank Årsrapport 2009 2 Ledelsesberetning Et år præget af afmatning og konsolidering 4 Strategiske og finansielle målsætninger 6 Hoved- og nøgletal 8 Beretning 12 Risikostyring 20 Ansvarlighed 24

Læs mere

Halvårsrapport 2011 01.01.2011-30.06.2011. Mere dig NÆRVÆR. www.djs.dk

Halvårsrapport 2011 01.01.2011-30.06.2011. Mere dig NÆRVÆR. www.djs.dk Halvårsrapport 2011 01.01.2011-30.06.2011 Mere dig NÆRVÆR ER MERE VÆRD www.djs.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...side 2 Oplysninger om pengeinstituttet...side 3 Velkomst fra direktionen...side

Læs mere

Indhold Ledelsesberetning Års- og koncernregnskab

Indhold Ledelsesberetning Års- og koncernregnskab Årsrapport 2011 2011 Indhold Ledelsesberetning Indholdsfortegnelse 2 Oplysninger om Sparekassen Thy 3 Organisation 4 Repræsentantskab 5 Ledelseshverv 6 Ledelsesberetning - overblik 7 Ledelsesberetning

Læs mere

Indhold Ledelsesberetning Års- og koncernregnskab

Indhold Ledelsesberetning Års- og koncernregnskab Årsrapport 2014 2 Indhold Ledelsesberetning Indholdsfortegnelse 3 Oplysninger om Sparekassen Thy 4 Organisation 5 Repræsentantskab 6 Ledelseshverv 7 Ledelsesberetning - overblik 8 Forretningsudvikling

Læs mere

Ledelse og afdelinger

Ledelse og afdelinger Årsrapport 2013 Indholdsfortegnelse Ledelse og afdelinger... 3 Vision og idégrundlag... 4 Velkommen i Salling Bank... 5 Ledelsespåtegning... 6 Den uafhængige revisors erklæringer... 7 Ledelsesberetning:

Læs mere

Ledelse og afdelinger... 3. Vision og idégrundlag... 4. Velkommen i Salling Bank... 5. Ledelsesberetning... 6. Anvendt regnskabspraksis...

Ledelse og afdelinger... 3. Vision og idégrundlag... 4. Velkommen i Salling Bank... 5. Ledelsesberetning... 6. Anvendt regnskabspraksis... Årsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelse og afdelinger... 3 Vision og idégrundlag... 4 Velkommen i Salling Bank... 5 Ledelsesberetning... 6 Anvendt regnskabspraksis... 21 Resultatopgørelse... 24 Balance...

Læs mere

Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010

Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010 Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010 Indholdsfortegnelse Bankens ledelse........................... 4 Ledelsespåtegning.......................... 6 Intern revisions påtegning......................

Læs mere

Indhold. Ledelsesberetning. Regnskab. Påtegninger. Ledelseshverv. Supplerende information 58. Realkredit Danmark Årsrapport 2009 1

Indhold. Ledelsesberetning. Regnskab. Påtegninger. Ledelseshverv. Supplerende information 58. Realkredit Danmark Årsrapport 2009 1 Årsrapport 2009 Indhold Ledelsesberetning Hovedtal 2 Regnskabsberetning 3 Årets resultat 3 Balance 3 Kapital og solvens 4 Forventninger til 2010 4 Ejendomsmarkedet 5 Udlån 6 Funding 8 Kapital- og risikostyring

Læs mere

Årsrapport 2014 side 2

Årsrapport 2014 side 2 Årsrapport 2014 Nordjyske Bank Jernbanegade 4-8 9900 Frederikshavn Telefon +45 9633 5000 email@nordjyskebank.dk www.nordjyskebank.dk CVR: 30828712 BIC/SWIFT ebandk22 Årsrapport 2014 side 2 Indhold Indhold

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 30. september 2014

Kvartalsrapport pr. 30. september 2014 Kvartalsrapport pr. 30. september 2014 Nordjyske Bank Jernbanegade 4-8 9900 Frederikshavn Telefon +45 9633 5000 email@nordjyskebank.dk www.nordjyskebank.dk CVR: 30828712 BIC/SWIFT ebandk22 Kvartalsrapport

Læs mere

01.01-30.06.2014. www.djs.dk CVR-nr. 24260461

01.01-30.06.2014. www.djs.dk CVR-nr. 24260461 HALVårsrapport 2014 01.01-30.06.2014 www.djs.dk CVR-nr. 24260461 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... side 2 Oplysninger om pengeinstituttet... side 3 Velkomst fra direktionen... side 4 Glimt fra

Læs mere

ALM. BRAND BANK A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 81 75 35 12 ALM. BRAND BANK A/S ÅRSRAPPORT 2006

ALM. BRAND BANK A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 81 75 35 12 ALM. BRAND BANK A/S ÅRSRAPPORT 2006 ALM. BRAND BANK A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 81 75 35 12 ALM. BRAND BANK A/S ÅRSRAPPORT 2006 WWW.ALMBRAND.DK ALM.SUND FORNUFT INDHOLD 3 STRATEGI 2010 5 SELSKABSOPLYSNINGER 7 KONCERNOVERSIGT

Læs mere