Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Årsregnskab

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Årsregnskab"

Transkript

1 Årsrapport 2006

2 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Råd til livet 4 Hoved- og nøgletal 7 Årets resultat 11 Overordnet mål og strategi 11 Forretningsomfang 12 Indtægter 13 Udgifter 14 Risici 16 Forventninger til fremtiden 18 Påtegninger 20 Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis 22 Resultatopgørelse 24 Balance 25 Egenkapital 26 Pengestrømsopgørelse 27 Noter 28 Generelle oplysninger 37 Filialoversigt 39

3 spartrelleborg har i 2006 realiseret et resultat før skat på 94 mio. kr. Det svarer til en forrentning af egenkapitalen på 14,8 %. Resultatet for 2006 er højere end det resultat, der blev forventet ved årets begyndelse, og ledelsen anser resultatet for tilfredsstillende.

4 Råd til livet 2006 har været præget af den dynamiske ekspansion som spartrelleborg er midt i, og der har været mange spændende oplevelser både for kunder, samarbejdspartnere og medarbejdere. Der sker virkelig noget i spartrelleborg og målt på de økonomiske aspekter, har vi haft et rekordår. Vi har opnået et resultat før skat på 94 mio. kr. og har dermed oplevet en stigning på 77 % i forhold til resultatet fra Årets resultat er meget tilfredsstillende, og når man har in mente, at vi, igennem året, har foretaget investeringer i fremtiden og har oplevet faldende rentemarginaler, er det virkelig flot, at vi har kunnet opnå et så tilfredsstillende resultat. Det er dog ikke blot økonomisk vækst, vi har oplevet i Igennem året har spartrelleborg haft glæden af at kunne byde mere end 80 nye medarbejdere velkommen. Det er den dynamiske vækst, som foregår i spartrelleborg, der er medvirkende til, at der er blevet behov for flere kompetente medarbejdere. Med den store tilgang af medarbejdere har vi endnu bedre mulighed for at kunne yde personlig og kvalificeret rådgivning til vores kunder, og dermed blive endnu bedre til at tage udgangspunkt i kundernes situation og behov bød også på udfordringer og investeringer i fremtiden. Det blev året, hvor vi besluttede at arbejde for at blive omdannet til aktieselskab. Året har derfor været præget af de udfordringer, den fremtidige omdannelse og notering på Københavns Fondsbørs fører med sig. Beslutningen om at blive omdannet til aktieselskab er blandt andet begrundet i, at spartrelleborg, igennem de seneste år, har opnået en betydelig vækst, og at aktieselskabsformen kan være med til at sikre en konkurrencedygtig fremdrift. Et andet aspekt af omlægningen er, at de loyale garantkunder, ved at konvertere deres garantindskud til aktier, kan blive medejere af spartrelleborg og dermed vil få del i det overskud, der kan skabes i spartrelleborg i fremtiden. I 2006 oplevede vi en stor stigning både i antallet af garanter og i garantikapital. Det er glædeligt, at så mange har tillid til den kurs, vi har sat for fremtiden. Jeg er overbevist om, at vores garantkoncept er kraftigt medvirkende til stigningen i antallet af loyale kunder. Vi har meget konkurrencedygtige koncepter og placerede os i 2006 i toppen af bl.a. Bankguide 2006 som et af de billigste pengeinstitutter i Danmark. En undersøgelse senere på året fra Berlingske Tidende viste, at spartrelleborg er blandt de lokale pengeinstitutter, hvis gebyrer er steget allermindst i løbet af året. 4

5 2007 vil også blive året, hvor spartrelleborg planlægger at skifte navn til banktrelleborg a/s. Med udgangspunkt i den udvikling spartrelleborg gennemgår, har vi fundet det relevant at skifte til et navn, der signalerer de nye strømninger. Til at understøtte denne udvikling vil vi i løbet af 2007 introducere en ny kommunikationsplatform, der støtter op om arbejdet og grundideen med spartrelleborg. Den nye kommunikationsplatform er centreret omkring budskabet: Råd til livet. Med dette vil vi vise, at vi tager udgangspunkt i vores kunder og hjælper dem med at få det bedste ud af deres muligheder. Ekspansionen har ført store begivenheder med sig i løbet af året. I foråret åbnede vi en ny filial i Odense, og den har allerede vist sig at være en god investering. I efteråret blev der desuden ansat de første medarbejdere til den kommende filial i Køge og en filialdirektør til spartrelleborgs første filial i Jylland. Filialen i Århus er dermed også under etablering, og jeg glæder mig til at følge udviklingen i de nye områder. Jeg håber, vi bliver lige så godt modtaget i Århus og Køge, som vi er blevet i de øvrige områder, hvor vi er repræsenteret. Med den forstående etablering af Fondsmæglerselskabet, fmstrelleborg a/s, sker der desuden en udvikling i de forretningsområder, spartrelleborg opererer indenfor. Fondsmæglerselskabet skal betjene formuende kunder med investeringsrådgivning og handel med værdipapirer. Vi håber, at det nye forretningsområde vil blive et godt supplement til vores kerneområder. Vi forventer os meget af 2007 og glæder os til at følge udviklingen i spartrelleborgs historie. Tak for et godt år til alle kunder, medarbejdere og samarbejdspartnere. På de kommende sider vil du kunne læse meget mere om vores økonomiske resultater og aktiviteter i God læselyst. Mange hilsner Carlo Chow Adm. direktør Det kommende år kan ses som en milepæl i spartrelleborgs 152-årige historie bliver året, hvor vi bliver omdannet til aktieselskab og noteret på Københavns Fondsbørs. Vi har allerede lagt mange kræfter i arbejdet med at blive klar til børsintroduktionen, og der ligger mange spændende oplevelser foran os i spartrelleborg 5

6 Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal Råd til livet Privatkunder: Michael, 36 år, sælger & Heidi, 34 år, indkøber Bopæl: Skælskør Tilknytning til spartrelleborg: Familien er privatkunder i spartrelleborg i Slagelse. Heidi har været kunde siden 1997, hvor hendes faste rådgiver har fulgt hende gennem alle ti år. Inden for de sidste tre år har banken hjulpet Heidi og Michael med finansiering af huskøb, bil og senest bryllup i spartrelleborg er en bank, der både er der, når man er i nød, og når man har penge. 6

7 Hoved- og nøgletal Stigning i resultat før skat på 77 % Meget høj vækst i forretningsomfang på 42 % i 2006 Egenkapital forøget med 132 mio. kr. Faldende rentemarginal Godt resultat udløser bonus til medarbejderne Positive forventninger til fremtiden Omdannelse til aktieselskab og børsnotering Resultat før skat Forretningsomfang Egenkapital spartrelleborg 7

8 Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal Sparekassen spartrelleborg femårsoversigt Hovedtal, DKK Resultatopgørelse Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Basisindtjening 1) Andre driftsindtægter Udgifter til personale og administration Af- og nedskr. på immat. og mat. aktiver Nedskr. på udlån og tilgodehavender, mv Res. af kap.andele i ass. og tilknyttede virksomheder Resultat før skat Skat Årets resultat Balance, Aktiver i alt Udlån Indlån Egenkapital i alt Efterstillede kapitalindskud Ikke balanceførte poster i alt Nøgletal Årets gns. antal beskæftigede 184,2 160,3 148,3 134,6 118,7 Solvensprocent 13,30% 13,20% 14,70% 14,80% 16,70% Kernekapitalprocent 9,40% 11,20% 13,40% 14,40% 16,70% Egenkapitalforrentning før skat 14,80% 10,00% 7,00% 13,10% 10,70% Egenkapitalforrentning efter skat 11,40% 7,30% 7,10% 11,40% 7,40% Indtjening pr. omkostningskrone 1,52 1,31 1,19 1,4 1,37 Renterisiko 1,40% 2,40% 1,70% 2,30% 4,50% Valutaposition 12,90% 12,60% 0,30% 0,40% 0,40% Valutarisiko 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Udlån i forhold til indlån 135,90% 117,40% 111,40% 106,60% 106,00% Udlån i forhold til egenkapital 6,40 5,00 4,50 4,10 3,90 Årets udlånsvækst 58,80% 26,00% 23,60% 18,40% 12,80% Overdækning i forhold til lovkrav om likviditet 129,70% 77,10% 103,90% 116,50% 71,20% Summen af store engagementer 187,90% 256,80% 214,90% 164,70% 77,50% Årets nedskrivningsprocent 0,20% 0,40% 1,20% 1,10% 0,60% Pr. 1. januar 2005 er anvendt regnskabspraksis ændret i overensstemmelse med de nye danske regnskabsregler for finansielle virksomheder. Tallene for år 2004 er omregnet efter ny regnskabspraksis, bortset fra indregning og måling af finansielle aktiver, finansielle forpligtelser og regnskabsmæssig sikring. Tallene for årene er ikke omregnet efter ny regnskabspraksis. 1) Netto rente- og gebyrindtægter ekskl. renteudgifter, garantikapital, andre driftsindtægter, udgifter til personale og administration, andre driftsudgifter samt af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver. 8

9 spartrelleborg koncern femårsoversigt Hovedtal, DKK Resultatopgørelse Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Basisindtjening 1) Andre driftsindtægter Udgifter til personale og administration Af- og nedskr. på immat. og mat. aktiver Nedskr. på udlån og tilgodehav. mv Resultat før skat Skat Resultat før minoritetsinteresser Minoritetsinteresser Årets resultat Balance Aktiver i alt Udlån Indlån Egenkapital i alt Efterstillede kapitalindskud Ikke balanceførte poster i alt Nøgletal Årets gns. antal beskæftigede 191,30 167,70 158,10 141, Solvensprocent 13,30% 13,20% 14,70% 14,80% 16,70% Kernekapitalprocent 9,40% 11,20% 13,40% 14,40% 16,70% Egenkapitalforrentning før skat 14,80% 10,00% 7,00% 13,10% 10,70% Egenkapitalforrentning efter skat 10,80% 7,30% 7,10% 11,40% 7,40% Indtjening pr. omkostningskrone 1,50 1,31 1,18 1,38 1,35 Renterisiko 1,40% 2,40% 1,70% 2,30% 4,50% Valutaposition 12,90% 12,60% 0,30% 0,40% 0,40% Valutarisiko 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Udlån i forhold til indlån 138,80% 117,80% 111,50% 106,60% 106,10% Udlån i forhold til egenkapital 6,40 5,00 4,50 4,10 3,90 Årets udlånsvækst 58,80% 26,20% 24,30% 18,40% 12,80% Overdækning i forhold til lovkrav om likviditet 129,70% 77,10% 103,90% 116,50% 71,20% Summen af store engagementer 187,90% 256,80% 214,90% 164,70% 77,50% Årets nedskrivningsprocent 0,20% 0,50% 1,20% 1,10% 0,60% Pr. 1. januar 2005 er anvendt regnskabspraksis ændret i overensstemmelse med de nye danske regnskabsregler for finansielle virksomheder. Tallene for år 2004 er omregnet efter ny regnskabspraksis, bortset fra indregning og måling af finansielle aktiver, finansielle forpligtelser og regnskabsmæssig sikring. Tallene for årene er ikke omregnet efter ny regnskabspraksis. 1) Netto rente- og gebyrindtægter ekskl. renteudgifter, garantikapital, andre driftsindtægter, udgifter til personale og administration, andre driftsudgifter samt af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver. spartrelleborg 9

10 Ledelsens beretning Det overordnede mål er at sikre spartrelleborgs selvstændighed over tid. Væksten er med til sikre muligheden for at opretholde spartrelleborg som et selvstændigt og uafhængigt pengeinstitut. 10

11 Resultat før skat på 94 mio. kr. spartrelleborg har i 2006 realiseret et resultat før skat på 94 mio. kr. Det svarer til en forrentning af egenkapitalen på 14,8 %. Resultatet for 2006 er højere end det resultat, der blev forventet ved årets begyndelse, og ledelsen anser resultatet for tilfredsstillende. Ved aflæggelse af årsrapporten for 2005 forventede ledelsen en stigning i basisindtjeningen på 25 %, når der blev korrigeret for udgifter til jubilæumsaktiviteter og medarbejderbonus. Der er i 2006 realiseret en stigning i basisindtjening på 27 %, når der korrigeres for medarbejderbonus og udgifter til opstart af fondsmæglerselskab og nye filialer. Resultatet er præget af spartrelleborgs vækststrategi, som er baseret på en organisk vækst med fokus på nye forretningsområder og en fortsat udvikling af filialnettet med etablering af nye filialer. Overordnet mål og strategi Det overordnede mål er at sikre spartrelleborgs selvstændighed over tid. Væksten er med til sikre muligheden for at opretholde spartrelleborg som et selvstændigt og uafhængigt pengeinstitut. Det er vores målsætning at sikre en vækst, der overstiger udviklingen inden for gruppen af lokale pengeinstitutter. For at opnå dette prioriteres lønsom vækst. Vurderingen er, at der stadig er gode muligheder for organisk vækst, men at det kræver et skærpet forretningsmæssigt fokus. På den baggrund er det konkurrencemæssige fokus skærpet på de forretningsområder, hvor vi kan udnytte eksisterende kompetencer og kapacitet samtidig med, at der udvikles og opdyrkes nye værdifulde forretningsområder og nicher. Den hidtidige udvikling af markedsområdet med etablering af nye filialer i attraktive byer vil fortsætte. Filialerne vil primært have fokus på erhvervs- og formuende kunder. Derudover vil distributionen i det eksisterende markedsområde løbende blive optimeret. Råd til livet Erhvervskunder: Alex Dreijer, direktør, partner, 48 Arne Andersen, direktør, partner, 50 Virksomhed: Fjerring A/S Tilknytning til banken: spartrelleborg varetager bankforretning for det rådgivende ingeniørfirma Fjerring A/S, der i dag har 27 ansatte og er en af spartrelleborgs aktive erhvervskunder. Vi valgte at skifte bank i forbindelse med overtagelsen af vores virksomhed, fordi spartrelleborg kunne indfri samtlige af de krav, vi på forhånd havde opsat. spartrelleborg 11

12 Ledelsesberetning Forretningsomfang Den grundlæggende strategi for spartrelleborg er at tilbyde værdifulde og konkurrencedygtige produkter med relevante kundefordele på de udvalgte markedsområder. Desuden ønskes det, at der sker en fravælgelse af urentable segmenter for derved at opnå konkurrencekraft på markedet. Vores rådgivning, serviceydelser og beslutningskraft tilrettelægges, så kunden altid oplever en merværdi i kontakten med os. Merværdien skabes ved, at vi yder kompetent rådgivning, der giver kunderne overblik over deres muligheder. Det gør vi ved at tage hensyn til den enkeltes situation og formidle mulighederne på en let forståelig måde. Opbygning og vedligeholdelse af gode kunderelationer er et afgørende element både for kunden og for os. For kunden betyder det, at vi altid er tæt på, og dermed har overblik over kundens situation, planer og ønsker. Gode relationer til kunderne skaber loyalitet og opbakning, som igen er med til at skabe lønsomhed. I denne forbindelse er det værd at nævne, at der er truffet en strategisk beslutning om, at vores markedsføring skal bevæge sig fra produktmarkedsføring til branding af virksomheden spartrelleborg. I forbindelse med omdannelsen til aktieselskab og børsintroduktionen vil anledningen blive brugt til at markedsføre den nye kommunikationsplatform, som sammenfattes i kundeløftet Råd til livet. Pay-off et udtrykker vores ønske om at skabe værdi for kunden og yde rådgivning, der giver råd til livet. Vi har oparbejdet en solid kompetence inden for finansiering af velbeliggende erhvervsejendomme i Danmark og andre udvalgte lande. Der er endvidere blevet opdyrket en niche i relation til finansiering af private formuendes ejerboliger i primært Frankrig og Spanien. I 2006 besluttede bestyrelsen desuden at etablere et generelt forretningsområde med fokus på meget formuende kunder. Dette område fik en succesfuld introduktion, og det er på meget kort tid lykkedes at opnå et meget betydeligt forretningsomfang. På den baggrund er der primo januar 2007 indleveret ansøgning til Finanstilsynet om tilladelse til at drive fondsmæglervirksomhed i et separat datterselskab. Ved oprettelsen af et decideret fondsmæglerselskab vil det være muligt at udnytte de synergier, der vil opstå mellem fondsmæglerselskabet og spartrelleborg omkring serviceringen af de kundegrupper, der efterspørger formuerådgivning, ejendomsfinansiering m.m. spartrelleborg henvender sig på erhvervssiden i høj grad til ejerledede virksomheder på grundlag af skræddersyede løsninger til denne type virksomheder. På boligområdet ønsker vi at udvikle og tilbyde et unikt rådgivningskoncept, som giver værdifulde boligkunder mulighed for en løbende optimering af gældssammensætningen. Konceptet skal være velegnet til at blive markedsført over for alle værdifulde boligkunder i Danmark. Strategien i forhold til kunder inden for investeringsområdet er at tilbyde kompetent rådgivning og service for privatkunder samt udvalgte private investorer. Rådgivningen skal give kunderne mulighed for en aktiv og sammenhængende styring af deres finansielle aktiver og passiver. Strategien på pensionsområdet er dels fokuseret på at sikre, at kundernes grundlæggende behov er dækket ved pensionsalderen, dels at virke som katalysator og fødekanal for generering af ekstra forretninger til bolig- og investeringsområdet. Vi tilstræber med forsikringsprodukterne at give kunderne mulighed for at blive helkunder. På den baggrund planlægges det at give kunderne bedre kreditvilkår i spartrelleborg ved tilkøb af udvalgte forsikringsprodukter. Vi mener, at kvaliteten i rådgivningen er afgørende for et godt kundeforhold. Vi er overbeviste om, at medarbejdernes kvalifikationer og holdninger er vigtige faktorer for succes. Gennem kompetent og individuel rådgivning skal kunderne føle, at der bliver taget hånd om dem. Denne opfattelse af kunderne og rådgivningen starter i kernen af, hvem vi er, og vi har derfor etableret et fælles værdisæt. Værdisættet bygger på vores grundlæggende opfattelse, at vi skal agere i overensstemmelse med SMILET. SMILET betyder, at vi lægger vægt på at skabe merværdi, udvise menneskelighed, vise initiativ, være loyale, udvise engagement og være troværdige. Samtidig har vi fokus på udviklingen af medarbejdernes faglige som ledelsesmæssige kompetencer. I spartrelleborg arbejder vi kontinuerligt på at optimere forretningsprocesserne. Det er strategien at tilrettelægge kreditprocesserne, så kunderne oplever en smidig, hurtig og proaktiv låneudmåling og dermed oplever en service, der tilfredsstiller deres behov og ønsker. De interne forretningsprocesser effektiviseres og optimeres løbende med henblik på dels at øge kvaliteten af og give mere tid til rådgivning og salg, dels at sikre en tidssvarende styringsinformation samt risikostyring. Det er desuden en del af strategien, at likviditeten og egenkapitalen i spartrelleborg kan understøtte den til enhver tid gældende forretningsmæssige strategi, herunder at kunne opfylde lovgivningens minimumskrav. Fortsat høj vækst i forretningsomfang vækst på 42 % i 2006 Aktivitetsniveauet i spartrelleborg har været højt i år 2006, og det samlede forretningsomfang (indlån, udlån og garantier) er i løbet af 2006 steget med 42 % og udgør ved udgangen af år ,9 mia. kr. 12

13 Vi har især oplevet en høj vækst i udlånet, som er steget med 59 % i forhold år Udlånet udgør nu 4,5 mia. kr. Dette er et klart udtryk for, at spartrelleborgs vækststrategi, med åbning af nye filialer og fokus på nye forretningsområder, har været succesfuld. Væksten udspringer i særlig høj grad af et øget udlån til erhverv. Dette er steget med 77 % i Erhvervskunderne har ud over finansiering af deres virksomhedsdrift behov for finansiering af deres ejendomme. Vores samarbejde med DLR Kredit er desuden vokset ganske pænt igennem spartrelleborg har igennem 2006 også oplevet en høj vækst på privatområdet. Her har specielt de meget fleksible og kassekreditlignende boliglån stået for en pæn del af stigningen. På indlånssiden er der ikke oplevet samme vækst som på udlånssiden. Indlånet er dog vokset med 35 % i forhold til Vi har fokus på at skabe yderligere indlån og tilbyder en attraktiv rentesats på større aftaleindlån. Garantierne er steget med 25 % i forhold til 2005, hvilket er udtryk for et generelt højere aktivitetsniveau. Nettorenteindtægterne vokser pænt Nettorenteindtægterne er vokset pænt i år 2006, hvilket bl.a. skyldes en vækst i det samlede forretningsomfang. Stigningen i nettorenteindtægter udgør 34 mio. kr. i Rentemarginalen har været faldende hen over år Dette skyldes, at vi fortsat i år 2006 har rettet fokus mod nye forretningsområder med et generelt lavere renteniveau end de forretningsområder, der tidligere har været primære. Et af de områder, der har været sat fokus på i 2006, er udlån til ejerledede virksomheder og andre erhvervsprojekter. Vi har bl.a. satset på udlån til erhvervsejendomme med langtidslejekontrakter samt byggeprojekter. Samtidig er der de senere år blevet fokuseret mere på investeringsområdet. En del af udlånsvæksten relaterer sig til investeringskreditter med et lavere renteniveau end spartrelleborgs gennemsnitlige renteniveau. Dette medfører en faldende rentemarginal. I sidste halvår af 2006 har der desuden været fokus på at skabe indlån. Det har medført, at der tilbydes en attraktiv rentesats på større aftaleindlån, hvilket ligeledes medfører en faldende rentemarginal. Gebyrindtægter De samlede gebyrindtægter i spartrelleborg er steget med 16,5 % i forhold til år Gebyrindtægterne er lavere end forventet ved årets begyndelse. Dette er der flere årsager til: Aktivitetsniveauet for omlægning af boliglån har været lavere end forudsat. Renteniveauet er desuden fortsat relativt lavt, hvilket medfører, at det fortsat ikke er attraktivt for boligejere at konvertere deres boliglån til fastforrentede lån. Der opleves dog stadig en høj vækst i nye lån til boliger, hvor boligejere belåner deres friværdi. Vi formidlede i 2006 realkreditprodukter til private kunder for mere end 1,2 mia. kr. I foråret 2006 relancerede vi garantkonceptet. Det betyder, at garanterne får et fribeløb og dermed reelt bliver fritaget for at betale en række gebyrer. Dette medfører et fald i de samlede gebyrindtægter. Aktivitetsniveauet inden for fonds- og udlånsområdet har været højere end sidste år. I 2006 tegnede vores kunder garanterede investeringsprodukter for mere end 300 mio. kr. Det svarer til det dobbelte af tegningen i Baggrunden for kundernes store interesse for denne type investeringer har været den lave forrentning på traditionelle obligationer. Dette har resulteret i større provisions- og gebyrindtægter relateret til tegning af garanterede investeringsprodukter og handel med værdipapirer. Gebyr- og provisionsindtægter på dette område har været højere end forventet ved årets begyndelse. Kursreguleringer højere end forventet I år 2006 har spartrelleborg solgt den sidste andel af aktierne i Totalkredit, hvilket har medført en fortjeneste på 11 mio. kr. Denne fortjeneste var budgetteret ved årets begyndelse. Herudover har vi opnået positive kursreguleringer på beholdningen af strategisk erhvervede aktier i bl.a. DLR-kredit, PRAS m.fl. På renteswap-kontrakterne har der i 2006 være positive kursreguleringer, hvorimod der på obligationsbeholdningen har været negative kursreguleringer. Samlet set betyder det, at kursreguleringerne er højere end forventet. spartrelleborg 13

14 Ledelsesberetning Egenkapital Driftsudgifter inkl. afskrivninger Driftsudgifterne inkl. afskrivninger er steget med 12 % i 2006, hvilket er højere end forventet. Vi besluttede medio 2006 at etablere et selvstændigt forretningsområde med fokus på professionel og uafhængig rådgivning af meget formuende kunder i partnerskab med en gruppe af Danmarks førende fondsmæglere. Der var ved årets begyndelse ikke budgetteret med denne etablering, da dette først blev besluttet af bestyrelsen i foråret Det har derfor medført en række ikke-budgetterede udgifter i forbindelse med etableringen og opstarten af det nye forretningskoncept. Endvidere var der ved årets start ikke budgetteret med etablering af de nye filialer i Køge og Århus, som allerede i år 2006 belaster resultatet med udgifter i form af allerede ansat personale samt rekruttering af yderligere personale til de 2 filialer. Der er igen i år 2006 afsat bonus til medarbejderne som følge af, at vi har opnået et højere resultat end budgetteret. Stigningen i udgifterne hænger sammen med vækststrategien, der, ud over rekruttering af personale til de nye filialer, tillige medfører behov for ekstra ressourcer i de interne supportfunktioner. Dette ses i, at antallet af ansatte i 2006 i gennemsnit udgjorde 184 ansatte, hvilket er en stigning på 15 % i forhold til året før. Fald i nedskrivninger på udlån m.m. Nedskrivninger på udlån m.m. udgjorde i ,5 mio. kr. svarende til 0,2 % af de samlede udlån og garantidebitorer. Nedskrivningerne er faldet de seneste 2 år til trods for, at vi har haft en stor udlånsvækst. Dette er bl.a. en følge af de generelle gode konjunkturer i det danske samfund med et lavt renteniveau, lav arbejdsløshed og stigende ejendomspriser. Resultat af kapitalandele Resultat af dattervirksomheder udgør i alt 4,9 mio. kr., hvor spartrelleborg Finans bidrager med en resultatandel på 4,2 mio. kr. Den samlede indtjening i dattervirksomhederne anses som tilfredsstillende. Fokus på likviditeten spartrelleborg har et klart defineret mål for, hvilken likviditet der skal være til rådighed både på kort og lang sigt. Dette mål skal sikre, at vi har den tilstrækkelige likviditet både i forhold til at opfylde lovgivningens krav, men også for at sikre, at likviditeten er tilstrækkelig til at finansiere den forventede udvikling i forretningsomfang og aktiviteter. Ledelsen foretager løbende en vurdering af, om den tilgængelige likviditet udnyttes på de forretningsområder og aktiviteter, der bidrager til størst mulig indtjening i spartrelleborg. Det seneste års markante vækst i forretningsomfanget har stillet betydelige krav til likviditetsressourcerne. I løbet af 2006 har vi således styrket likviditetsberedskabet ved optagelse af seniorlån for sammenlagt 1 mia. kr. Disse seniorlån er fordelt på flere fundingkilder i såvel ind- som udland og med en diversificering i løbetider på henholdsvis 3, 5 og 7 år. Gennemsnitlig antal ansatte spartrelleborg har en likviditetsoverdækning på 130 % pr. 31. december 2006, og der er ledelsens vurdering en pæn likviditetsoverdækning i forhold til lovgivningens krav. Stigning på 15 % 14

15 Kapitalen styrket væsentligt i år 2006 spartrelleborgs egenkapital er ved udgangen af år 2006 forøget med 132 mio. kr. i forhold til året før. Stigningen i egenkapitalen er sammensat af en tilvækst i garantikapitalen med 60 mio. kr. og en stigning som følge af nettoresultatet på 72 mio. kr. Tilvæksten i garantikapitalen er først og fremmest et udtryk for, at det relancerede garantkoncept i foråret 2006 udgør et konkurrencedygtigt alternativ for kunderne på det danske marked. Der blev her introduceret en ny garantklasse Platin. Med denne blev der indført et fribeløb for brug af serviceydelser, der ofte resulterer i gebyrfrihed for platingaranterne. Dette er blevet meget positivt modtaget af kunderne. Herudover har de seneste måneders presseomtale vedrørende den forestående børsnotering medført en stor interesse for at blive garant i spartrelleborg. I 2006 steg antallet af garanter med 13 % til i alt ved udgangen af regnskabsåret. For at styrke kapitalen er der ultimo 2006 optaget ansvarlig lånekapital for i alt 200 mio. kr. Basiskapitalen efter fradrag udgør herefter 971,4 mio. kr. Det betyder, at spartrelleborgs solvens udgør 13,3 % ved udgangen af 2006, hvilket understreger, at vi fortsat har et solidt kapitalgrundlag. Korrektion af tidligere offentliggjort regnskabsinformation Skønnet af gruppevis nedskrivning i årsrapporten for 2005 er blevet revurderet, da grundlaget for dette skøn er ændret. Derfor er der foretaget en rettelse i regnskabstallene for 2005 samt i åbningsbalancen pr. 1. januar I åbningsbalancen pr. 1 januar 2005 er de gruppevise nedskrivninger reguleret med 12,0 mio. kr., hvilket betyder, at regnskabsposterne Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris er reguleret med + 12,0 mio. kr., Aktuelle skatteforpligtelser + 3,4 mio. og Egenkapital + 8,6 mio. kr. I balancen pr. 31. december 2005 er de gruppevis nedskrivninger reguleret med 12,4 mio. kr., hvilket betyder, at regnskabsposterne Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris er reguleret med + 12,4 mio. kr., Aktuelle skatteforpligtelser + 3,4 mio. kr. og Egenkapital + 9,0 mio. kr. I resultatopgørelsen for 2005 er regnskabsposten Nedskrivninger på udlån mv. reguleret med + 0,4 mio. kr. og beregnet skat med - 0,1 mio. kr., hvilket betyder en positiv resultatpåvirkning på + 0,3 mio. kr. Sammenligningstallene for år 2005 er rettet i overensstemmelse med ovenstående. spartrelleborg 15

16 Ledelsesberetning Kreditrisici Kreditrisici I spartrelleborgs kreditpolitik lægges der vægt på, at kreditgivning sker på et forsvarligt grundlag. I vores kreditgivning, hvad enten dette omfatter kreditgivning til privatkunder eller til erhvervskunder, sikrer vi således, at der foretages en nøje vurdering af kundens evne og vilje til at overholde indgåede forpligtelser. Dette sker blandt andet ved, at vi, som udgangspunkt, altid kræver fuld indsigt i kundens økonomiske forhold. Det tilstræbes at sikre en passende spredning på kunder og brancher, så enkelte brancher eller kunder ikke kan medføre store tab for spartrelleborg og dermed komme til at udgøre en trussel for eksistensgrundlaget. spartrelleborgs portefølje af udlån og garantier fordeler sig med 36,7 % på privatkunder, 62,0 % på erhvervskunder og 1,3 % på offentlige myndigheder. Udlånet til erhvervskunder er steget væsentligt mere end udlån til privatkunder de senere år. spartrelleborgs eksponering inden for branchen Ejendomsadministration og handel, forretningsservice udgør 47 % af den samlede udlåns- og garantiportefølje til erhvervssegmentet, hvoraf de største andele er kategoriseret inden for udlejning af erhvervsejendomme og bolig. Henset til den traditionelle kreditvurdering ved finansiering af erhvervsejendomme og boliger, og den sikkerhedsmæssige afdækning spartrelleborg fordrer, vurderer ledelsen ikke, at spartrelleborgs kreditrisici er større på denne branche sammenlignet med kreditrisiciene på andre brancher. Summen af store engagementer udgør pr. 31. december 2006 i alt 188 % af basiskapitalen. Niveauet anses som værende relativt højt sammenlignet med sammenlignelige pengeinstitutter, men henset til engagementernes karakteristika, anses kreditrisiciene som værende moderate. En del af de større engagementer kan i øvrigt relateres til branchen Ejendomsadministration og handel, forretningsservice. I løbet af år 2007 sker der en udvikling og udbygning af et kreditscoringssystem for privatkunder, således at dette, i større grad, kan anvendes i kreditstyringen af privatkundeporteføljen. På erhvervskundeområdet arbejdes der også målrettet på at udvikle systemer og modeller for risikoklassificering af kunderne. Det forventes, at udbygningen af disse systemer vil kunne forbedre vores overblik over udviklingen i udlånsporteføljen på tværs af kundeprofiler og brancher m.m. For at sikre en god bonitet i vores udlånsportefølje foretages der en kontinuerlig opfølgning på udviklingen i udlånsporteføljen og på udviklingen i de enkelte kunders økonomi. Portefølje af udlån og garantier spartrelleborgs portefølje af udlån og garantier fordeler sig på erhvervskunder, privatkunder og offentlige myndigheder. Fordelingen af erhvervskunder Vores eksponering på Ejendomsadministration og handel og forretningsservice udgør, jf. ovenfor, 47 % af den samlede udlåns- og garantiportefølje til erhvervssegmentet. Erhvervskunder 62 % Offentlige myndigheder 1,3 % Privatkunder 36,7 % Landbrug, jagt og skovbrug 1,9 % Fremstillingsvirksomhed, råstofudv., el, gas, vand og varemærker 2,5 % Bygge- og anlægsvirksomhed 8,7 % Handel, restaurations- og hotelvirksomhed 5,2 % Transport, post og telefon1,0 % Kredit- og finansieringsvirksomhed 9,6 % Ejendomsadministration og handel, forretningsservice 29,1 % Øvrige erhverv 1,9 % 16

17 Opfølgningen sker blandt andet ved: daglig overvågning og opfølgning på restancer og overtræk årlige genforhandlingsmøder med erhvervskunder årlig gennemgang af større engagementer For at vurdere kreditboniteten og kreditkvaliteten i vores udlånsportefølje aflægger kreditafdelingen løbende besøg hos alle filialerne i spartrelleborg. Vurderingen sker med udgangspunkt i en gennemgang af filialernes restance- og overtrækslister samt en stikprøvevis gennemgang af nye bevillinger foretaget i filialerne. Der foretages jf. ovenstående en løbende overvågning af kreditsvage engagementer, som udviser en uhensigtsmæssig udvikling. I de situationer hvor det vurderes, at udviklingen er dårligere end forventet, og der kan opstå risiko for, at kunden ikke kan overholde indgåede forpligtelser, skærpes vores opmærksomhed. Som en konsekvens heraf udarbejdes der en konkret handlingsplan for engagementet. Formålet hermed er at sikre en udvikling i samarbejdet med kunden hen imod en acceptabel kreditrisiko for spartrelleborg. Viser det sig, at dette ikke er muligt eller sandsynligt, skal handlingsplanen i stedet indeholde initiativer til afvikling af engagementet. Afviklingsengagementer uden forretningsmæssigt perspektiv håndteres af vores kreditafdeling. Nedskrivninger på kundeengagementer sker med udgangspunkt i Finanstilsynets udstedte retningslinier jf. regnskabsbekendtgørelsen. Nedskrivninger på udlån foretages, når der er opstået objektive indikatorer på værdiforringelse. Markedsrisici Markedsrisici er risikoen for tab som følge af ændringer i markedsværdien af spartrelleborgs aktiver og forpligtelser forårsaget af ændringer i markedsforholdene, eksempelvis ændringer i markedsrenterne, aktie- og valutakurserne. En negativ udvikling i markedsværdierne kan have indflydelse på spartrelleborgs fremtidige indtjeningsmuligheder og økonomiske stilling. spartrelleborgs bestyrelse og direktion har fastsat klare retningslinier for, hvilke risici spartrelleborg ønsker at påtage sig, herunder beløbsgrænser. Det er den grundlæggende strategi ikke at påtage sig væsentlige risici, som ligger uden for det almindelige forretningsgrundlag. Renterisici spartrelleborg har fortrinsvis en renterisiko på obligationsbeholdningen. Obligationsbeholdningen består primært af danske obligationer, som forvaltes af eksterne porteføljemanagere med udgangspunkt i fastsatte retningslinier for benchmarkingen. Renterisikoen på obligationsbeholdningen er pr. 31. december 2006 opgjort til 7,6 mio. kr. Herudover har spartrelleborg renterisiko på en række fastforrentede udlån. Denne risiko er, så vidt det er muligt, afdækket ved finansielle instrumenter i form af renteswaps. Nettorenterisikoen på fastforrentede udlån og renteswaps er pr. 31. december opgjort til 4,6 mio. kr. Renterisikoen begrænses herudover ved hovedsagligt at indgå variabelt forrentede ind- og udlån, ligesom optagelse af lån og tilførsel af kapital udelukkende sker som variabelt forrentede lån. Aktierisici spartrelleborg har en aktiebeholdning dels i børsnoterede aktier og investeringsbeviser, dels i unoterede aktier i en række sektorselskaber (strategiske samarbejdspartnere i sektoren). Kursrisikoen på de unoterede aktier i en række sektorselskaber er relativt begrænset. På beholdningen af børsnoterede aktier og investeringsbeviser, er det vores strategi, at investeringerne skal ske i aktier og investeringsforeninger med fokus rettet mod Danmark og Skandinavien. Samtidigt skal der være en passende spredning på brancher samt selskaber og investeringsforeninger. Den samlede beholdning af børsnoterede aktier og investeringsbeviser udgjorde pr. 31. december mio. kr. Et kursfald på 10 % vil således medføre et tab i størrelsesorden mio. kr. Valutarisiko Valutarisikoen afdækkes i videst muligt omfang ved løbende at have aktiver i udenlandskvalutaer svarende til forpligtelserne i udenlandsk valuta. Endvidere er de væsentligste valutapositioner i euro, hvor risikoen for større valutaudsving anses for relativ lav. Vores positioner og omsætning i udenlandsk valuta har dog været stigende de senere år, hvorfor valutarisikoen, målt ved valutaindikatoren jf. Finanstilsynets retningslinier, har været stigende. Dette er dog ikke et udtryk for, at vores reelle valutarisiko har været stigende i samme omfang, da risikoen i denne forbindelse bør vurderes med baggrund i nettopositionerne. spartrelleborg 17

18 Ledelsesberetning Forventninger til fremtiden Forventninger til fremtiden I løbet af første halvår af 2007 forventer spartrelleborg at blive omdannet til aktieselskab. Dette sker med henblik på børsnotering i løbet af sommeren For en uddybende beskrivelse heraf henvises til særskilt afsnit om omdannelsen og børsnoteringen. I 2007 fortsættes strategien om at investere i en organisk vækst med etablering af filialer i henholdsvis Køge og Århus. Dette skal ses som en naturlig udvidelse af vores markedsområde og i forlængelse af vores filialetableringer gennem de sidste år. Vi forventer fortsat vækst i forretningsomfanget og som følge heraf en pæn vækst i de samlede nettorente- og gebyrindtægter. Basel II Basel II reglerne, som trådte i kraft pr. 1 januar 2007, medfører nye krav og metoder til opgørelsen af pengeinstitutters kapitaldækning. I forhold til de tidligere regler forventes det ikke, at de nye regler vil medføre væsentlige ændringer i spartrelleborgs nødvendige kapital og solvensbehov. Begivenheder efter regnskabsårets udløb Der er efter ledelsens skøn ikke indtruffet forhold efter regnskabsårets udløb, som forrykker vurderingen af årsrapporten. Vi tilstræber at fastholde nuværende niveau for rentemarginalen i år En forventning om vækst i udlån til erhverv samt lånefinansierede investeringer er nogle af de forhold, som indikerer, at rentemarginalen ikke vil stige. Udgifterne til personale og administration, afskrivninger og andre driftsudgifter forventes endvidere at stige på grund af et højere aktivitetsniveau. I udgifterne er der budgetteret med investeringer i forbindelse med åbning af filialer i henholdsvis Århus og Køge. Der er forventninger om, at de overordnede konjunkturer i Danmark fortsat udvikler sig pænt. På denne baggrund forventes det, at nedskrivninger på udlån og andre tilgodehavender mv. vil være på cirka samme niveau som i år Vi forventer en pæn udvikling i det samlede forretningsomfang både i form af udlån, indlån og garantier, men væksten forventes dog ikke at blive på samme niveau som i år Resultatet for år 2007 forventes at ligge i niveauet mio. kr. før skat. 18

19 spartrelleborg står foran en meget betydningsfuld ændring af selskabsformen fra garantsparekasse til bankaktieselskab. Aktieselskabsformen vil kunne tiltrække nye kundegrupper, der sætter muligheden for medejerskab højt. Omdannelse til aktieselskab og børsnotering spartrelleborg står foran en meget betydningsfuld ændring af selskabsformen fra garantsparekasse til bankaktieselskab. Der ligger langvarige og grundige overvejelser til grund for beslutningen om at blive omdannet fra garantsparekasse til aktieselskab. Dette forventes endeligt besluttet på repræsentantskabsmødet den Den samlede vurdering er, at fordelene ved at lade sig omdanne til aktieselskab med efterfølgende børsnotering på Københavns Fondsbørs, OMX i stor udstrækning overstiger fordelene ved at være organiseret i form af en sparekasse. I den noget mere tidssvarende selskabsform, som aktieselskabet repræsenterer, har aktionærerne en klar interesse i at virksomheden tjener penge. I en sparekasse har garanterne en tendens til at have en begrænset forståelse for, og accept af, at det er påkrævet at tjene penge til fortsat forretnings- og produktudvikling mv. Ved børsnoteringen vil der, for de nuværende garanter, blive mulighed for at opnå et bedre afkast, idet der ikke er mulighed for værdiregulering af garantbeviser. Udover afholdelse af en række omkostninger samt et krævende tidsforbrug i forbindelse med omdannelsen til aktieselskab og børsnoteringen, herunder udarbejdelse af børsprospekt, vil der optræde en række nye forpligtelser under den nye selskabsform. Det vil indebære andre krav til ledelsen, og der skal bruges ressourcer på at opfylde den større informationspligt til omverdenen via børsmarkedet. spartrelleborg 19

20 Ledelsesberetning Påtegninger Påtegninger Ledelsespåtegning Vi aflægger hermed spartrelleborgs årsrapport for Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med Lov om Finansiel virksomhed samt Bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og de udøvede skøn for forsvarlige, således at årsrapporten giver et retvisende billede af såvel koncernens som sparekassens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat. Årsrapporten indstilles til repræsentantskabets godkendelse. Slagelse, den 14. februar 2007 Direktion Carlo Chow Administrerende direktør Bestyrelse Flemming Holm Jens Lundgaard Nielsen Steen Bohl Formand Næstformand Thomas Vang Christensen Ulrik Dahl Gitte Demant Vibeke Toft Müller Kim Thanning Olsen Hans Erik Sonn 20

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2013 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 2 Resultat på 27,5 mio. kr. efter skat i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse leverer et

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Supplerende/korrigerende information til årsrapport 2013 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Redegørelse

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Halvårsrapport 2006. Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk

Halvårsrapport 2006. Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Halvårsrapport 2006 Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Tilfredsstillende 1. halvår 2006 for Sparekassen Himmerland Resumé * Antallet af garanter er i halvåret steget

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014

Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014 Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014 Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 Ledelsespåtegning 4 Intern revisions erklæring 5 Den uafhængige revisors erklæring 6 Redegørelse vedrørende

Læs mere

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank Mellembalance pr. 31. august 212 for A/S Vinderup Bank Ledelsespåtegning I henhold til fusionsplanen af 24. oktober 212 fusioneres Salling Bank A/S og A/S Vinderup Bank, således at Salling Bank A/S bliver

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 2 MIDDELFART SPAREKASSE TREDOBLER RESULTATET Middelfart Sparekasse leverer et resultat før skat

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 Halvårsresultat på 111 mio. kr. før skat Stor konverteringsaktivitet Ledelsesberetning Resultat LR Realkredits resultat før skat for

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16 Sparekassen Thy CVR-Nr. 24 25 58 16 Halvårsrapport 2012 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 1-4 Ledelsespåtegning 5 5 års hoved- og nøgletal 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Kapitalbevægelser 9 Kernekapital,

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Meddelelse nr. 01/2007. Årsregnskabsmeddelelse for 2006. Storegade 29 4780 Stege. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55

Meddelelse nr. 01/2007. Årsregnskabsmeddelelse for 2006. Storegade 29 4780 Stege. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Storegade 29 4780 Stege KØBENHAVNS FONDSBØRS Nikolaj Plads 6 1007 København K. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk Web:

Læs mere

Halvårsrapport 2014. Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711

Halvårsrapport 2014. Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Halvårsrapport 2014 Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Halvårsrapport 2014 2 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Sparekassen Balling Side 3 Ledelsesberetning Side 4 Hovedtal og nøgletal

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Den 26. februar 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for året 2009

Årsregnskabsmeddelelse for året 2009 NASDAQ OMX Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K Nakskov, den 24. februar 2010 Ref.: Direktionen / jc Fondsbørsmeddelelse nr. 2/ 2010 Årsregnskabsmeddelelse for året 2009 Årsregnskabet i overskrifter

Læs mere

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02 CVR-nr. 30 27 79 02 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 A/B ØSTBANEHUS CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2011-30. juni 2012 (4. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

Kvartalsrapport for perioden 1. januar 30. september 2008

Kvartalsrapport for perioden 1. januar 30. september 2008 Ringkjøbing Bank Torvet 2 6950 Ringkøbing Telefon: 99753200 Telefax: 97321546 Til NASDAQ OMX Copenhagen CVR. nr 17309404 SWIFT/BIC: RIBADK22 www.riba.dk info@riba.dk Fondsbørsmeddelelse Dato: 29.10.2008

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Årsrapport for 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4.

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup Årsrapport for 2008/2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2009 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport Uhre Windpower 2 I/S CVR-nr. 33 62 12 64 Årsrapport 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Interessentskabsoplysninger Interessentskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17 CVR-nr. 35 36 67 17 Årsrapport for regnskabsåret 10.09.13-31.12.13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen. Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ OMX Copenhagen. Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 13. maj 2014 Kvartalsrapport 1.

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44 CVR-nr. 32 44 30 44 Årsrapport for tiden 01.09.09-31.12.10 Nærværende årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, den / 2011 Dirigent: STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for året 2011

Årsregnskabsmeddelelse for året 2011 NASDAQ OMX Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K Nakskov, den 29. februar 2012 Ref.: Direktionen / jc Fondsbørsmeddelelse nr. 1/ 2012 Årsregnskabsmeddelelse for året 2011 Årsregnskabet i overskrifter:

Læs mere

NASDAQ Copenhagen. Halvårsrapport 2015 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ Copenhagen. Halvårsrapport 2015 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 20. august 2015 Halvårsrapport 2015

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR indhold indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Erklæringer af revisorer 5 Opgørelse af totalindkomst 6 Opgørelse af finansiel stilling 7 Opgørelse af ændringer i egenkapital

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter: København, 29. januar 2014 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2013 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2014 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56 CVR-nr. 33 57 08 56 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.13-30.06.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsrapport pr. 31.3.2009. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsrapport pr. 31.3.2009. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Kvartalsrapport pr. 31.3.2009 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Anvendt regnskabspraksis Ledelsesberetning Danske Andelskassers Bank A/S er beliggende i Hammershøj og

Læs mere

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51 CVR-nr. 33 33 23 51 Årsrapport for regnskabsåret 01.10.13-30.09.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2010-30. juni 2011 (3. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København Årsrapport 2010. CVR-nummer 54 75 24 15

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København Årsrapport 2010. CVR-nummer 54 75 24 15 Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København CVR-nummer 54 75 24 15 Indhold Påtegninger... 3 Ledelsens regnskabspåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Anvendte regnskabsprincipper...

Læs mere

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10 Lundingsgade 10, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige

Læs mere

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio.

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 25.04. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for - RESULTAT FØR SKAT KR. 471 MIO. FORRENTER PRIMOEGENKAPITALEN

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

Årsrapport 2014. ATP TIM GP ApS. Cvr. nr. 31 48 12 87. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling.

Årsrapport 2014. ATP TIM GP ApS. Cvr. nr. 31 48 12 87. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Årsrapport 2014 ATP TIM GP ApS Cvr. nr. 31 48 12 87 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. København d. 4. februar 2015 dirigent Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger

Læs mere

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent Byens Netværk CVR-nr. 19 05 27 02 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Klædemålet 9 2100 København Ø Telefon 39 17 03 33 Telefax 39 27 03 33 www.deloitte.dk Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. 1. januar 2013-31. december 2013 (16. regnskabsår) Ideer for Livet Fonden Kay Fiskers Plads 9 2300 København S. CVR nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. 1. januar 2013-31. december 2013 (16. regnskabsår) Ideer for Livet Fonden Kay Fiskers Plads 9 2300 København S. CVR nr. ÅRSREGNSKAB 2013 1. januar 2013-31. december 2013 (16. regnskabsår) Ideer for Livet Fonden Kay Fiskers Plads 9 2300 København S CVR nr.: 21 17 68 42 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Fondsoplysninger...

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2013 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Nationaløkonomisk Forenings Fond. Årsrapport 2013

Nationaløkonomisk Forenings Fond. Årsrapport 2013 Nationaløkonomisk Forenings Fond Årsrapport 2013 Indholdsfortegnelse 2 Side Påtegninger 3-5 Anvendt regnskabspraksis 6-7 Resultatopgørelse Balance pr. 31. december Noter 8 9 10-11 3 Hermed aflægges årsrapport

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504 Dansk Revision Århus registreret revisionsaktieselskab Tomsagervej 2 DK-8230 Åbyhøj aarhus@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 89 36 12 12 Telefax: +45 89 36 12 00 CVR: DK 26 71 76 71 Bank:

Læs mere

Dansk Aktionærforening

Dansk Aktionærforening Dansk Aktionærforening CVR-nr. 12 32 83 03 Årsrapport 2014 Godkendt på foreningens repræsentantskabsmøde den 29. maj 2015 Dirigent: Foreningsoplysninger Forening Dansk Aktionærforening Amagertorv 9, 3.

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2015

Halvårsrapport 1. halvår 2015 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K 1 af 14 14. august 2015 Halvårsrapport 1. halvår 2015 Overskud forøget med 16,1 mio. kr. til 57,8 mio. kr. - forventet årsresultat opjusteres.

Læs mere

SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013

SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013 SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013 CVR-nr. 15 03 97 95 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/4 2014 Grete Lis Pedersen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR Tlf.: 75 18 16 66 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab esbjerg@bdo.dk Bavnehøjvej 6 www.bdo.dk DK-6700 Esbjerg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI ÅRSRAPPORT

Læs mere

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Foreningen Støt Soldater & Pårørende

Læs mere

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent KiteBoarding Danmark Årsrapport 2008 Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent Indhold Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Foreningsoplysninger

Læs mere

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup CVR-nr. 11 32 53 19 ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 25. september 2013 Dirigent indholdsfortegnelse

Læs mere

ABF Fremtiden 3. serie

ABF Fremtiden 3. serie Lundbyesgade 3-5, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors

Læs mere

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119

Læs mere

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Årsrapport 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 5. november 2014. Michael Lauridsen Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

RESULTATOPGØRELSE. Skat Beregnet skat af årets indkomst 74.178 40.175 6 Årets resultat -167.671-115.493

RESULTATOPGØRELSE. Skat Beregnet skat af årets indkomst 74.178 40.175 6 Årets resultat -167.671-115.493 9 RESULTATOPGØRELSE Renteindtægter 2.398.138 2.056.805 1 Renteudgifter 541.476 420.007 2 Netto renteindtægter 1.856.663 1.636.798 Udbytte af aktier m.v. 42.805 48.870 Gebyrer og provisionsindtægter 256.612

Læs mere

CVR-nr. 34 88 79 69. Ledelsesberetning / Ledelsespåtegning / Halvårsregnskab / Selskabsoplysninger. Coop Bank A/S HALVÅRSRAPPORT

CVR-nr. 34 88 79 69. Ledelsesberetning / Ledelsespåtegning / Halvårsregnskab / Selskabsoplysninger. Coop Bank A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr. 34 88 79 69 Coop Bank A/S HALVÅRSRAPPORT For perioden 01.01.2015 30.06.2015 INDHOLD 3 BERETNING Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 6 HALVÅRSREGNSKAB Resultat- og totalindkomstopgørelse 6 Balance

Læs mere

Flora Dania. Hvidkærvej 29 5250 Odense SV ÅRSRAPPORT 2014

Flora Dania. Hvidkærvej 29 5250 Odense SV ÅRSRAPPORT 2014 Flora Dania Hvidkærvej 29 5250 Odense SV ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / 2015 Dirigent CVR-nr. 11 59 44 33 Indholdsfortegnelse Påtegninger

Læs mere

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37 Fonden-Gimle Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde CVR-nr. 25 36 12 37 Årsrapport for 2009 10. regnskabsår Indholdsfortegnelse Oplysninger om fonden 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR Tlf: 96 56 17 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab hirtshals@bdo.dk Havnegade 18, Box 78 www.bdo.dk DK-9850 Hirtshals CVR-nr. 20 22 26 70 AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 2010 37.

Læs mere

ATP PE GP Årsrapport 2014

ATP PE GP Årsrapport 2014 ATP PE GP Årsrapport 2014 ATP PE GP ApS CVR-nr. 29 44 81 24 Årsrapport for perioden 1. januar 2014-31. december 2014 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006 Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 28 97 03 74 Årsregnskab for 2005-2006 1.7.2005-31.12.2006 (1. regnskabsår- 18 måneder) www.arosbolig.dk årsregnskab 2005-6 1 Beretning

Læs mere

Cvr. nr. 82 11 22 19 HALVÅRSRAPPORT

Cvr. nr. 82 11 22 19 HALVÅRSRAPPORT Cvr. nr. 82 11 22 19 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 Indholdsfortegnelse side Selskabsoplysninger 3 Ledelsesberetning. 4 Ledelsespåtegning. 6 Resultatopgørelse. 7 Balance. 8 Egenkapitalopgørelse.. 10 Noter

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Årsrapport 2012 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2012

Årsrapport 2012 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2012 Cvr nr. 60 83 50 12 1 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den interne revisions erklæringer 4 De uafhængige revisorers erklæringer

Læs mere

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05 Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg CVR nr. 32 51 91 05 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Godkendt på vandværkets ordinære Generalforsamling den 30/3 2015 Dirigent www.dossing.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

ABF Bülowsgade 66. Bülowsgade 66, 2. sal, 8000 Århus C. Årsrapport for 2009. (24. regnskabsår)

ABF Bülowsgade 66. Bülowsgade 66, 2. sal, 8000 Århus C. Årsrapport for 2009. (24. regnskabsår) Bülowsgade 66, 2. sal, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (24. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den

Læs mere