Det ældste reldste bevarede danske cembalo. Jesper B~je Bøje Christensen - Dorthe Fa/con M~ller Møller

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det ældste reldste bevarede danske cembalo. Jesper B~je Bøje Christensen - Dorthe Fa/con M~ller Møller"

Transkript

1 Det ældste reldste bevarede danske cembalo Jesper B~je Bøje Christensen - Dorthe Fa/con M~ller Møller Engang i 1950' erne fandt man på pä Nykøbing NykjZlbing Falsters gamle kathedralskoles loft torsoen af et nu mere end 200-årigt, 200-ärigt, stort cembalo1 (iii. (ill. 1). På Pä den bevarede sangbund står stär en smuk og sirlig signatur» Moritz Georg Moshack Copenhagen Ao 1770«. (iii.2). (ill.2). Fundet er sensationelt, idet instrumentet er det eneste kendte bevarede danskbyggede cembalo fra 1700-tallet. Moshacks signatur findes endvidere på pä 2 bevarede clavichorder2, og han er nævnt nrevnt i 1800-tals litteratur som en instrumentmager,, der kunne tage konkurrencen op med de udenlandske byggere3 Men hvem han var, hvad han iøvrigt ijzlvrigt lavede, og hvornår hvornär han fungerede, er ikke grundigt belyst iden i eksisterende litteratur4. En analyse af instrumentet, en placering af det i europæisk europreisk cembalobygnings historie, en undersøgelse undersjzlgelse af instrumentbyggeren Moritz Georg Moshacks liv og levned, samt et forsøg forsjzlg på pä at opklare instrumentets egen historie, er de emner, denne artikel vil vii beskreftige beskæftige sig meds. Instrumentet Som tidligere nævnt nrevnt er det eneste overleverede danskbyggede cembalo fra 1700-tallet, Moritz Georg Moshack' s fornemme arbejde fra 1770, desværre desvrerre kun delvis bevaret (se fig.l). 1. Korrespondance til Musikhistorisk Museum 23/ og 2/ , fra museet»falsters Minde«, N Ny Y købing kj1lbing F. Instrumentet er deponeret på pä Musikhistorisk Museum. 2. Det clavichord på pä Musikhistorisk Museum, A 36, sign.»moritz Georg Moshack in Copenhagen 1770«. Det andet clavichord på pä Norsk Folkemuseum i Olso, sign.»moritz Georg Moshack in Copenhagen 1768«. 3. Wedel, Søren:»Tanker Sj1lren:»Tanker om Nødvendigheden Nj1ldvendigheden affortepianofabrikation i Kjøbenhavn, Kjj1lbenhavn, --- i Efter EJterretninger Jra fra SelskabetJor for indenlandsk Kunstflid, Kunstjlid, , Kbh. 1816, s (Samme trykt hos Barens, Bärens, H. : Noticer Jor for Musiklibhavere, Kbh. 1811). Ravn, V.C.: Koncerter og Musikalske Selskaber i ældre IEldre Tid, Kbh. 1886, s Se note 3 samt: Thrane, Carl: Fra Hofviolonernes Tid, Kbh. 1908, s. 125,416 (note 7). Friis, Niels: Orgelbygning i Danmark efter ejter Christian den Fjerde, i Da. Musiktidsskr., 1944, s Friis, Niels: Orge/bygning Orgelbygning i Danmark, Kbh. 1971, s De to første fj1lrste afsnit er forfattet af Jesper Bøje Bj1lje Christensen, de to sidste af Dorthe Falcon Møller. Mj1l11er.

2 76 J. B. Christensen og D. F. M~ller Møller Ill. w. 1 l Moshacks cembalo fra foto D.F.M.

3 Det teldste ældste bevarede danske cembalo 77 Ill. 2 Moshacks signatur på pä cembaloet - foto D.F.M. Klaviatur, springere (med undtagelse af en), stopliste, registre, strenge, forreste del dei af låget läget samt understel er gået gäet tabt. Tilbage er kassen med sangbund og steg, stemmestok og nagler, klaviaturramme, det faste register samt den del dei af låget, läget, som dækker drekker sangbunden. På Pä grundlag af en undersøgelse undersjllge1se af disse bevarede dele skal skai der gives en beskrivelse af instrumentet, inden det forsøges forsjllges placeret i en instrumenthistorisk og om muligt brugsmæssig brugsmressig sammenhæng. sammenhreng. Kassen er bygget af fyr og i sin udformning dobbeltbuet. Længde Lrengde Bredde Højde HjIljde 234,5 cm 97,0 cm 23,7 cm Kassesidernes tykkelse aftager mod spidsen. Sarg: Bueside: for 20,0 mm for 13,0 mm midt 12,0 mm bag 19,0 mm bag 11,5 mm Der har været vreret 1 l manual med fern fem oktavers omfang Fl - f3. Klaviaturrammen viser, at tasterne blev styret bagtil af stifter, som glider i lodrette riller i rammens hjllje høje bagkant. Klaviaturbredde mält målt mellem endeblokkene: 84,4 cm.

4 78 J. B. Christensen og D. F. M~ller Møller Stemmestokken er af eg. ego Pä På stemmestok-stegets sider ses stifter, der har häret båret et lut-træk. lut-trrek. Instrumentet har haft to sæt sret 8-fodsstrenge; registertræk registertrrekkene sad på pä stemmestokken stokken og gik ikke ud gennem forbrædtet. forbrredtet. Sangbunden har intet lydhul. Dens tykkelse kan kun måles mäles forrest (her er den nemlig flækket), flrekket), hvor den viser en gradvis fortykkelse fra diskantområdet mod bassen: rädet Diskant Alt Tenor Bas 2,65 mm 2,70 mm 2,85 mm 3,25 mm Steget er profileret og dobbeltstiftet fra Fl - Cl. Sangbundsberibningen består bestär af 5 ribber, der går gär pä på tvrers tværs af kassen fra side til side (fig. la). Hvor ribberne således säledes krydser steget, er de skäret skåret ud for at hremme hæmme stegets vibrationer mindst muligt (fig. Ib). Pig. Hg. 1 l b Snit igennem steg, sangbund og ribbe på pä Moshacks cembalo - tegning J.B.C.,I " I " 1 I 'I I,, " 1/ 11 'I 111.t 11' II' '111,, '.111 I " I',,111,6',.111,6' t 111'111' "'11'11' "'11"" I'.,1,1111 " Fig. 1 l a»røntgenbilleder(3ntgenbillede«af Moshacks cembalo - tegning J.B.C.

5 Det (eldste ældste bevarede danske cembalo 79 På Pä grundlag afbevarede strengestumper omkring naglerne, kan forsøgsvis fors~gsvis opstilles følgendestrengeskema: opstilles f~lgendestrengeskema: Strengelrengde Strengelængde Strengetykkelse Materiale Fl 188,5 cm 0,70 mm messing C 169,8 cm 0,55 mm messing c 117,7 cm 0,45 mm jern Cl 68,5 cm 0,40 mm jern c2 35,6 cm? (-) c3 18,5 cm? (-) f3 14,0 cm 0,32 mm jern Instrumentets udsmykning er enkel. Kasse og låg läg er malet brunt udvendigt og rødt r~dt indvendigt, alle indvendige profileringer er forgyldte, og sangbunden er dekoreret med blomster. biom. Hele cembaloet er iøvrigt i~vrigt prreget præget af meget høj h~j håndværksmæssig händvrerksmressig kvalitet. Cembaloets instrumenthistoriske placering Instrumentet knytter sig tydeligt til den nordtyske skole centreret i Hamborg med byggere som H.A. og J.A. Hass, Zell og Fleischer. Væsentlige Vresentlige karakteristika for denne skole er den dobbeltbuede kasse af fyr og sangbund uden lydhul, hvilke træk trrek netop ses hos Moshack. Tilknytningen til den nordtyske tradition ses også ogsa i hans to overleverede clavichorder, der begge kanjrevnf~res jævnføres med hamborgske instrumenter. Isrer Især udformningen af klaviaturerne viser slående slaende overensstemmelser (ih. (ill. 3a og b). Et fælles frehes træk trrek W Ill.. 3a Klaviaturudsnit af Moshack clavichord 1770, Musikhistorisk Museum nr. A foto D.F.M. W. Ill. 3b Klaviaturudsnit af J.A. Hass clavichord 1761, Musikhistorisk Museum nr. A foto D.F.M.

6 so 80 J. B. Christensen og D. F. Møller Mr;ller for bäde både cembalo og clavichorder er blomsterdekorationerne i tempera på pä sangbunden - en detaille, der ogsä også tydeligt demonstrerer slægtskabet slregtskabet med nordtysk tradition (ih. (ill. 4a og b). (Se ogsä også ill. ih. 7). Når När disse grundlreggende grundlæggende ligheder er påvist, pävist, skai skal det dog siges, at hvor de fleste nordtyske cembali er rigt udsmykkede to-manuals instrumenter, undertiden med et stort antal registre (Hass-familien), er Moshack-instrumentet påfaldende päfaldende enkelt. M overordentlig interesse er det derfor, at der i»the Russell Collection«, Edinburgh findes et cembalo signeret J.A. Hass 1764, som kommer Moshacks nær nrer (ill (ih 5). Kassen er dobbeltbuet og i dimensioner lig Moshacks; kun er buesidens bageste forløb forllllb mere spidst. (Med hensyn til buesidens udformning knytter Moshack sig mest til Zell). Der er et manual med 5 oktaver: omfang Fl - f3, og sangbunden er uden lydhul. I registreringen derimod finder man en større stlllrre forskel. Foruden 2 x 8SIl 11 har Hass-instrumentet ogsä også en 4 11 Denne 4 11 medfører medflllrer en form for beribning af sangbunden, som er væsensforskellig vresensforskellig fra Moshack. Hass-cembaloets ribber er placeret, som det var normalt pä på alle stlllrre større to-manuals cembali med 4 11 afflamsk, fransk eller tysk herkomst, nemlig uden at krydse under 8SIl 11 og 411s stegene (fig. 2), idet stegene samt 4 11 s anhængslisten anhrengslisten sammen med den såkaldte säkaldte»cut-off bar«giver den fornødne fornllldne afstivning og drempning dæmpning af sangbunden. (Sammenlign med fig. la).

7 Det teldste ældste bevarede danske cembalo 81 W. Ill. 5 J.A. Rass Hass cembalo 1764,»The Russell Collection«, Edinburgh - foto»the Russell Collection«. Moshacks sangbund har med sit ene 8 11 steg et meget større st(3rre ukontrolleret område, omrade, og han har derfor brugt den tværgående tvrergaende beribning, som ofte ses på pa italienske cembali, der normalvis ligeledes er disponeret 2 x 811. Musikårbog Musikärbog 6

8 82 J. B. Christensen og D. F. M{jller Møller Fig. 2»RøntgenbilledeRslmtgenbillede«af J.A. Hass cembalo 1764,»The Russell Collection«, Edinburgh - tegning J.B.C. \, \' \\, \ - \ -- --,, \ \ \,,, ,' \,,,,,, te \C,, I,, I I I I t \ I I, I,, t f I I I I, """",,""" I"'" " ", I I' f' I 1,1' I II', "" r", f f' r 1-" t ' 'f' II 11 I t II' 11' II' 11' I I' Men hvorfor nu en så sä enkel dispostition? Instrumentet kunne sagtens bære brere ihvertfald en 4II. For at give svaret på pä dette, må mä man prøve prs)ve at gisne om hvorfor og til hvilket formål formäl Moshack kan have bygget dette cembalo. Instrumenter af denne størrelse sts)rrelse blev normalt kun bygget på pä bestilling, og billigt har det bestemt besternt ikke været! vreret! Omkring 1770 var cembaloet i Europa så sä småt smät begyndt at føle fs)le det nye pianofortes s tilstedevrerelse, tilstedeværelse, og fiere flere cembalobyggere, isrer især franske og engelske, prs)vede prøvede pä på forskellig vis at udvide cembaloets muligheder for nuancering af klangen. I Frankrig var det ret almindeligt at forandre de normale håndregistertræk händregistertrrek til»»knrepedaler«, knæpedaler«, for at man skulle kunne skifte

9 Det celdste ældste bevarede danske cembalo 83 register under spillet. Desuden indførte indffl)rte Pascal Taskin et nyt register» Peau de Buffie«,, hvor strengene blev knipset af små smä stykker bøffellæder bfl)ffellreder i stedet for de sædvanlige sredvanlige ravnefjer,, hvilket gaven gay meget blfl)d blød piano-kontrast til den ellers sä så brillante klang. Pä På engelske instrumenter ses ofte en pedal til at skifte mellem to i forvejen fastlagte registreringer, det såkaldte» säkaldte»machine stop«. Et temmelig specielt resultat af tilnærmelsen tilnrermelsen til pianofortets muligheder var en af Burkat Shudi i London 1769 patenteret»»venetian Swell«; den bestod af et ekstra indre läg låg over strenge og sangbund delt op i smalle lameller, der kunne äbnes åbnes og lukkes med en pedal og således säledes give mulighed for forte, piano, crescendo og decrescendo. På Pä denne baggrund kan man vanskeligt forestille sig Moshack-cembaloet honorere kravene til et soloinstrument iden i nye»galante«stil. Påfaldende Päfaldende er også ogsä den meget simple bemaling, som næppe nreppe kan have passet ind i en fornem salon. Men i en bestemt besternt funktion ville dette særprægede srerprregede instrument have passet perfekt: Som continuo-instrument i en orkestergrav. Der ville man ikke have haft brug for mange slags registre og ej heller haft glrede glæde af en fornem udsmykning. Men til gengæld gengreld kunne man til fulde have udnyttet den store resonans, som cembaloets kun svagt belastede sangbund med al sandsynlighed har kunnet give6 Moritz Georg Moshack Instrumentmager i København K~benhavn En undersøgelse undersfl)gelse af personen Moritz Georg Moshack og hans forbindelser til det københavnske kfl)benhavnske musikmilieu, kan muligvis bidrage til at kaste lidt mere lys over dette helt specielle cembalofund. Generelt Genereit kan siges om 1700-tallet, at man ikke i denne periode kan påregne päregne et fyldigt kildemateriale til belysning af instrumentmageri. Situationen er så sä forskellig fra 1800~tallet, hvor man har langt stfl)rre større muligheder for at nærme nrerme sig en helhedsopfattelse af erhvervets udbredelse udbrede1se og vilkär. vilkår. Derfor er denne undersøgelse undersfl)gelse af Moritz Georg Moshack et eksempel pä, på, hvor langt man i bedste fald kan komme med en specialstudie over en instrumentbygger i denne periode, og hvor man nødvendigvis nfl)dvendigvis mä må stoppe op. Der er gennemset et stort kildemateriale, desvrerre desværre ofte med negativt resultat for Moshacks 6. Til Ti! de to første fj3rste afsnit kan henvises til følgende fj31gende litteratur: Russen, Russell, Raymond: The Harpsichord and Clavichord, London Hubbard, Frank: Three Centuries of oi Harpsichord Making, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts Angående Angäende Hass-cembaloet fra 1764 henvises ti! til korrespondance på pä Musikhistorisk Museum fra»the Russell Russen Collection«, Conection«, 17/ "

10 84 J. B. Christensen og D. F. M~ller Møller vedkommende, men alligevel er der et så sä rimeligt antal oplysninger, at der tegner sig et omrids afpersonen og hans virksomhed. Hvis mere materiale på pä et eller andet tidspunkt skulle dukke op om Moshack, vil vii det mere bero på pä held end som resultat af en systematisk eftersøgning. eftersjllgning. Det første fjllrste bevis på pä Moshacks tilstedeværelse tilstedevrerelse her i landet er en regning på pä 14 rd. udstedt d. 11. dec til komediehuset for»ein Gebunden Clavir Mit ein Creutz Fuss«7. Regningen er påtegnet pätegnet afiver Als, teatrets tør, og der anføres, anfjllres, at c1avichordet clavichordet blev stillet til rådighed rädighed for jomfru Martin. Yderligere Y er der en tilføjelse, tilfjlljelse, at»det efter Monsr. Bechsteds inspektjllr, Skiønne Skijllnne være vrere godt og 14 rd. værd«8. vrerd«8. Dette sidste tyder på, pä, at Moshack på pä det tidspunkt var så sä ukendt, at det var nødvendigt njlldvendigt med en anbefaling, før fjllr man handlede. Moshack var som så sä mange af hans musikalske samtidige sandsynligvis indvandret. Navnet kunne tyde på pä slavisk oprindelse, men da loven om Indfødsretten Indfjlldsretten først fjllrst blev indført indfjllrt i 1776, kendes der på pä nuværen nuvrerende tidspunkt ingen skriftlig dokumentation for, hvor han er kommet fra 9 Komediehuset har efter dette første fjllrste bekendtskab med Moshack antaget ham harn som eneste faste stemmer og reparatør. reparatjllr. Fra 17. sept til ti124. okt foreligger der ialt 9 regninger10, hvor der meget oplysende på pä den sidste dateret 31. nov erfølgende erfjlligende pätegning påtegning afiver Als:»Hvilke ere de Repetitions og Comoedie stemninger indtil de andtog den anden Stemmer« Den anden stemmer var orgelbygger orgeibygger og instrumentmager Hartvig Muller. Müller. Af disse regninger fremgår fremgär det, at Moshack ikke blot tilså, tilsä, stemte og reparerede teatrets instrumenter, men også ogsä stemte for Scalabrini og Sarti til repetitionerll. Man kan altså altsä allerede i starten af Moshacks karriere i KjIlbenhavn København alene udfra dette materiale konstatere en berøring berjllring med tidens ledende skikkelser indenfor dansk musikliv.. Inden Moshack slap den bevislige kontakt med teatret, fik han d. 5. juni 1761 et omfattende priviligium på pä at måtte mätte»forfærdige»forfrerdige og reparere gel-værker, gel-vrerker, Claveerer, Clavecimbaler, Harper og deslige spillende Instrumenter... udi Vore V Riger Danmark og N orge«. Men inden sagen Or kom 7. RA: (Rigsarkivet): Rev. regnsk., Teaterkassens regnskab 1759/60, bijag bilag nr Teaterkassens regnskaber er gennemgået gennemgäet fra 1758 til tij 1824, og alt vedr. instrumenter og instrumentmageri er registreret. 8. Violinisten Detlev Bechsted ( ) - stadsmusikant Bergs stedsøn. steds~n. 9. Om Indfødsrettens Indfj6dsrettens betydning for de indvandrede musikere - se Thrane ibid. s RA: Teaterkassens regnskab 1759/60 bilag nr /61 bilag nr. 43, 115,276,290,371, /62 bilag nr. 61 og 101. At Moshack var ene om hvervet som stemmer fremgår fremgär af, at der ikke er andre regninger for stemning og reparation af klaviaturinstrumenter i den periode. 11. Il. RA: Teaterkassens regnskab 1760/61 bilag nr /62 bilag nr. 101.

11 Det ældste addste bevarede danske cembalo 85 så sä langt, måtte mätte den igennnem en omstændelig omstrendelig og tidskrævende tidskrrevende procedure12 Den 15. jan blev Moshacks ansøgning anss!lgning refereret i Kommercekollegiet. Da alle orgelbygger-sager skulle afgøres afgs!lres af Danske Kancelli, blev sagen ikke færdigbehandlet frerdigbehandlet i Kommercekollegiet, men overdraget til Kancelliet, hvor den blev refereret og videresendt til udtalelse hos byens magistrat. I alle 3 myndigheders referater står, stär, at bemeldte ansøger anss!lger som dreng og svend skulle have tilbragt en del dei år är ved orgelbyggeri»og derved erhvervet sig den habilete at hand icke aleene af nye kan forfærdige forfrerdige alle Sorter Orgelværker, Orgelvrerker, men endog reparere og istandsætte istandsrette gamle forfaldne Verker«. Det fremgår fremgär ligeledes af referaterne, at Moshack ikke kunne fremlægge fremlregge svendebrev eller andre attester. Han Ran mødte ms!ldte for magistraten og skulle herefter skaffe attester, men han erklærede erklrerede nogle dage senere ikke at være vrere i stand dertil. Magistraten frarådede frarädede derefter, at han fik privilegium,»paa det icke de, som vil vii have Orgelværker Orgelvrerker Byggede og Reparerede, skulle med hans Arbeide blive misholdne«. Kancelliet besluttede da, at sagen udsattes, indtil Moshack på pä en eller anden måde mäde ved prøve prs!lve eller attester viste sit kendskab til professionen, en resolution Conseillet fulgte op den 12. marts. Og derved blev det et par måneder. mäneder. Den 27. maj 1761 skete en afgørende afgs!lrende vending i sagen. Ifølge IfS!llge referatet indsendte Moshack en ny memorial vedlagt»capel-mester Sartis og 2de Orgel-Mesteres Stolpenberg og Foltmars Attester, hvori de bevidnede, at han var en habil Mand og forstod sin Profession«13. Kancelliet indstillede herefter privilegiet til godkendelse, som fandt sted i Conceillet. Selve privilegieudstedelsen fik som før fs!lr nrevnt nævnt den kongelige approbation d. 5. juni. Rele Hele proceduren ved denne privilegiebehandling er et ganske godt eksempel på pä datidens administration i sådanne sädanne sager, hvor sagsdokumenterne vandrede fra kontor til kontor. Desværre Desvrerre er hverken Moshacks originale ansøgning, anss!lgning, senere memorial og diverse anbefalinger bevaret; men i de forskellige instanser refereredes ansøgningen anss!lgningen næsten nresten ordret ens, hvilket sandsynliggør sandsynliggs!lr,, at selve originalen næppe nreppe har haft yderligere oplysninger om, hvor Moshack f.eks. var født fs!ldt eller udlært14 udlrert14 Men der kan næppe nreppe 12. RA: Da. Kane. Kanc. Sjællandske Sjrellandske Registre 1761, nr Komm. Koll. Da.- No. Sekr. journal Iitr. H , nr Da. Kane. Kanc. Suppliquer 1761, første fl'lrste halvär halvår nr SA (Københavns (Kl'lbenhavns Stadsarkiv): Magistratens Resolutionsprotokol , fol Magistratens Kopibog 1761 A (første (fl'lrste halvår) halvär) fol L. H. Stolpenberg, organist i Vor Frelsers kirke. Johan FoItmar, organist i Trinitatis kirke. (Niels (NieIs Friis i Hist. Medd. om Kbh. 4 rk. 2 bd. henholdsvis s. 469 og 82-85). 14. Originaldokumenterne er forgæves forgreves sl'lgt søgt ved alle de i note 11 II anførte anfl'lrte protokollers bilag. Yderligere er Da. Kane. Kanc. Suppliquer fra 1759 til 1776 forgæves forgreves gennemset.

12 86 J. B. Christensen og D. F. M~ller Møller herske tvivl om, at Moshack på pä en ret så sä overbevisende måde mäde må mä have godtgjort sin kunnen efter sagens henlæggelse, henlreggelse, foruden at de anbefalende personers ord må mä have haft en vis vægt. vregt. Moshack fik lov at nedsætte nedsrette sig i København Kjltbenhavn og måtte mätte holde svende og drenge. Grunden til ti1 at søge sjltge privilegium var, at man med et sådant sädant rangerede på pä linie med en mester, og derfor havde tilladelse til at holde svende og drenge og således säledes mulighed for at ekspandere. Når När man fik et privilegium og ikke et borgerskab, blev man uafhængig uafhrengig af magistraten og kunne henvende sig direkte til centraladministrationen. Man sparede på pä den led en instans. Uden borgerskab eller privilegium var man ikke forhindret i at sælge srelge sine produkter, men med et privilegium i hånden händen stod man anderledes frit i forhold til de forskellige laug. Tidligere arbejdede Moshack som anført anfjltrt for teatret, men det synes at være vrere af mindre omfang. Nu var der mulighed for udvidet forretning og giftermål. giftermäl. Ved at se nærmere nrermere på pä Moshacks ejendoms- og familieforhold, kan man få fä et indblik i hans virksomhed som instrumentbygger og få fä påvist pävist kontakter til forskellige musikpersonligheder. Hvor Moshack boede i sine første fjltrste år är i København Kjltbenhavn vides ikke, men i skatternandtallet skattemandtallet fra 1762 finder man ham harn i Store Kongensgade nr Af beboere i huset anføres anfjltres i en husstand husværten husvrerten - altså altsä ejeren- privilegeret orgelbygger Moritz Georg Moshack 36 år är gammel, hans kone Anna Catharina 26 år, är, hendes mor Anna Dorothea 56 år, är, 3 svende - Rasmus Mogensen, Schotz Schötz og Kasper Schårer, Schärer, samt en tjenestepige. Af de 4 andre husstande i ejendommen er at bemærke, bemrerke, at mons. Boskoli, engageret som sanger ved operaen, boede der med hustru og datter15 Dette hus på pä hjørnet hjjltrnet af Dronningens Tværgade Tvrergade og Store Kongensgade købte kjltbte Moshack for 2600 rd. d. 28. juni 1762, og det var prioriteret præcis prrecis til og med skorstenen 16. Allerede 5 år är efter udskiftede Moshack denne ejendom med en gård gärd i skindergade nr. 25. Købesummen Kjltbesummen var 5600 rd., og der var for 5200 rd. prioriteter i gården17 gärden17 De 400 rd. rest var sandsynligvis vundet ved salget 15. RA: Skattemandtall762, St. Annre Annæ 0ster øster kvarter, Nye Kongens Gade nr Svendenes alder angives ikke, de 2 sidste anføres anf~res at være vrere ved militairet - fuskere! 16. LA (Landsarkivet for Sjrelland Sjælland ---): Realregister over St. Annre Annæ 0ster øster K varter, mat. nr Kbh. ' s Byting, Ekstraktprotokol12, fol. 46 b og 112a. Skødeprotokol15, Sk~eprotokoI15, fol Skødeprotokol17, Sk~deprotokoI17, fol. 52 b. 17. LA: Realregister over Klædebo Klredebo Kvarter, K, mat. nr. 25. Kbh. ' s Byting, Ekstraktprotokol12, fol. 226 b, 294 b, 370 a. Skødeprotokol Sk~eprotokol 17, fol. 65 b og 112 b.

13 Det teldste ældste bevarede danske cembalo 87 af huset i Store Kongensgade, der blev solgt for et betydelig højere hji)jere beløb, belji)b, end det var købt kji)bt til. Hele den forretningsmæssige forretningsmressige side af disse huskøb huskji)b - hvordan Moshack fik prioriteret, hvem der satte penge i hans ejendomme, hvornår hvornär de forskellige lån län indløstes indlji)stes og hvilke lån, län, der kom i stedet - er detaiher, detailler, der er for omstændelige omstrendelige i denne forbindelse. Man kan derimod uddrage det essentielle i sagen, nemlig at Moshacks huskji)b, huskøb, pengelän pengelån og afbetaling viser en sund økonomi. ji)konomi. Der afspejler sig en ganske normal udvikling i alle disse tal. Reelt kom Moshack langsomt til at eje mere og mere af sine ejendomme. Desuden må mä han være vrere blevet anset for et sikkert papir, idet den sidste debitor der kom til, var Vartov hospital, der ikke lånte länte ud til hvemsomhelst18 Det var en stor gård gärd i Skindergade Moshack erhvervede (ill. (ih. 6). Vartov pantebrevs beskrivelse er nok så sä sigende. Gården Gärden bestod til gaden af 5 fag grundmur, grundrnur,33 etager høj hji)j med kvist over 3 fag og kælder krelder på pä 4 fag. Et sidehus på pä 6 fag mur og bindingsværk, bindingsvrerk, 1 etage høj hji)j med helt tag. Nok et sidehus på pä 11 fag mur og bindingsværk, bindingsvrerk, 3 etager høj hji)j med kvist over 4 fag og gebrochen halvtag samt kælder krelder under hele huset. Et mindre brolagt gårdsrum, gärdsrum, hvorskur og et lokum. Værelserne V rerelserne var overalt gipsede, der var paneler paneier og de var tapetserede. I værelserne vrerelserne var ialt 17 jernkakkelovne, hvoraf de 14 var vindovne. Alt i alt en rummelig veludstyret gård, gärd, der illustrerer Moshacks sociale niveau på pä linie med andre velsituerede håndværksmestre. händvrerksmestre. Her boede der i 1771 ialt 8 husstande19 Der oplyses kun de enkelte husstands-overhoveders navn, erhverv og alder samt eventuel hustrus alder. Intet om børn, bji)rn, tjenestefolk eller andre ansatte. Moshack anføres anfji)res at være vrere orgelbygger, 40 år, är, og hans kone i første fji)rste ægteskab regteskab 36 är. år. I ejendommen boede også ogsä en gift snedkermester Rote og en gift snedkersvend Andreas Olsen, men om de arbejdede hos Moshack eller ej, fremgår fremgär desværre desvrerre ikke. En enkelt husstand illustrerer atter forbindelsen til musikmilieu, idet koncertbud Bog Pedersen med familie boede i huset - et koncertbud beskæfti beskreftigede sig også ogsä med transport af instrumenter. Kort før fji)r skødeudstedelsen skji)deudstedelsen på pä Moshacks første fji)rste hus giftede han sig d. 26. april 1762 med Anna Catharina Rasmussen2o De fik 5 børn, bji)rn, hvoraf de Det originale pantebrev med Moshacks underskrift og segl (se fig. 9) findes på pä SA : Vartov Hospital, Indkomne Sager vedrørende vedrj1jrende Anbringelse af Kapitaler samt Stiftelsens Økonomi 0konomi Pantebrevet dat. 15. juni RA: RTK: Oederske efterretninger, Klædebo Klredebo kvarter I, mat. nr LA: Kirkebogfor St. Petri tyske kirke: Anna Catharina Rasmussenfj1!dt født 24/5, døbt dj1jbt 26/51736, Vor Frelser, FreIser, datter dauer af Hans Rasmussen, Koffardimatros, og Dorthe Resen.

14 88 J. B. Christensen og D. F. M~ller Møller Ill.6 Del DeI af sidebygningen Skindergade mat. nr. 24, tidligere 25. Det var denne gård gärd Moshack erhvervede i Forhuset opført opf~rt , sidebygning (Se iøvrigt: i~vrigt: Historiske huse i det gamle Kø K~benhavn, Kbh. 1972, s. 201). - foto D.F.M.

15 Det teldste ældste bevarede danske cembalo 89 døde dj2ide som små21 smä21. Dødsfaldene Dj2idsfaldene i familien faldt meget tæt tret på pä hinanden. Først Fj2irst døde dj2ide den ældste reldste søn sj2in i 1767 Yz år är gammel, den yngste datter fulgte efter i november 1772, og en måned mäned derefter - d. 14. dec døde dj2ide Moritz Georg Moshack af hidsig feber, 42 år är gamme}22. I 1773 var det den yngste søns sj2ins tur, tuf, og allerede 2 år är efter i året äret 1775 blev Anna Catharina syg og døde dj2ide d. 15. okt. 38 år är gamme}23. Hele familien på pä 7 medlemmer var i løbet Ij2ibet af8 år är reduceret til de 2 ældste reldste umyndige døtre dj2itre 12årige 12ärige Anna Helena og 10årige 10ärige Susanna Maria24. Det kan umiddelbart synes perifert i en instrumentbygger-undersøgelse instrumentbygger-undersj2igelse at inddrage materiale som f. eks. børnenes bj2irnenes dåb. däb. Men ofte indeholder bøger bj2iger oplysninger, som kan bruges i andre sammenhænge. sammenhrenge. Her viste det sig, at enkelte af fadderne illustrerede Moshacks musikalske forbindelser. kirke I 1767 var stadsmusikant Kirchhoff fadder ved Johann Georgs dåb, däb, og i 1769 var musikus Klattenhofffadder for Catharina Elisabeth25. Hun havde desforuden 4 hofansatte hos enkedronning Sophie Magdalene Magda1ene som faddere. Denne højst hj2ijst specielle faddersammensætning faddersammensretning adskilte sig så sä meget fra de øvrige j2ivrige børns, bj2irns, at det var påfaldende. päfaldende. Det gav gay stødet stj1)det til en gennemgang af enkedronningens regnskaber, som ganske rigtigt gav gay gevinst, men derom senere. Efter Moshacks død dj1)d i 1772 sad enken Anna Catharina tilbage i uskiftet 21. LA: Kirkebog for St. Petri tyske kirke: Anna Helena døbt d~bt 13/8 1763, Susanna Maria døbt d~bt 13/4 1765, Johann Georgd~bt døbt 20/21767 ogbegr. 12/81767, Catharina Elisabeth født f~dt 1/5, døbt d~bt 9/ Kirkebog for Frederiks tyske kirke: Catharina Elisabeth begr. 30/111772, Johann Georg født f~dt 21 /5, døbt d~bt 29/ og begr. 4/ LA: Kirkebog for Frederiks tyske kirke: Moritz Georg Moshack begr. 21/ ])sjdsdagen Dødsdagen kendes fra Adresseavisen nr. 206, ons 16. dec. Alle anførsler anf~rsler med Adresseavisen som kilde er henvisninger fra S.A.E. Hagens Samling, Sarnling, Kgl. BibI. 23. Anna Catharinas dødsdag d~sdag kendes fra Adresseavisen 1775, nr. 167, fr. 20. okt. Hun blev begravet på pa Assistens 19/ ifølge ifli!lge skiftedokumenter.. Hendes død d0d er forgæves forgreves søgt s~gt i diverse kirkebøger. kirkeb~ger. 24. Anna Helena og Susanna Maria fik som værge vrerge blikkenslager Johan Georg Schmidt, som havde været vreret forlover ved Moshacks og Anna Catharinas bryllup samt fadder for Susanna Maria. Han sørgede sli!rgede for Anna Catharinas begravelse og tog sig af skiftet. Blandt sine udgifter anførte anfli!rte han, at han havde ladet skrive 2 memorialer til direktionen for Vajsenhuset - originalerne originaleme erforgreves forgæves søgt, s~gt, men ansøgningen ans~gningen er omtalt i RA: Da. Kane. Kanc. tillæg, tillreg, Missionskoll. MissionskolI. og direk. for Vajsenhuset, DirectionsprotokoI , s. 21, sag nr. 7. Inspektøren Inspekt~ren for Vajsenhuset, kancelliräd kancelliråd Chr. Fr. Ursin, rekommanderede pigerne pigeme til optagelse, idet en god ven yen afham skulle have bedt ham harn derom. Den ældste reldste Anna Helena blev 16/ gift i Borup, Ramsø Ramsli! hr. med senere birkedommer Ferdinand Anton Huusher. Hun døde d~de 1/ i Valsølille. V als~lille. (RA: Enkekassen nr. 2961). En tak til en nulevende efterkommer, Preben Husher, for et forgæves forgreves forsli!g forsøg på pa at genkalde nogen mundtlig overlevering om den fjerne fjeme forfader Moritz Georg Moshack. 25. Klattenhoff stod for orkestret ved komedieopførelser komedieopfli!relser i Sarti-perioden og var senere organist ved St. Petri - se Thrane ibid. s. 129 og 203.

16 90 J. B. B. Christensen og D. F. Møller M(Jller bo26 b026 Hvorvidt hun fortsatte rnandens mandens forretning er ikke afklaret, men enkelte detailler kunne tyde på pä en vis aktivitet. Hun og b~mene børnene levede ihvertfald af udlejning og velsagtens realisering af nogle af Moshacks efterladenskaber, for der er intet tilbage efter ham harn i konens skifte. F.eks. ses i en annonce fra 1774»Et nyt contra F Claveer af Mussack«til salg i Skindergade Det er sandsynligvis et instrument, det har stået stäet tilbage efter ham. harn. Skiftedokumenterne Skiftedokumenteme efter Anna Catharina har mange interessante detailoplysninger helt tilbagt til Moshacks virksomhedsår28 virksomhedsär28 Der er for det første f~rste en specificeret regning fra tømmerhandler t~mrnerhandler Lars Larsen på pä forskellige planker og brædder brredder leveret dec og juli For det andet en specificeret regning fra isenkræmmer isenkrremmer Christian Paul Freehelst på pä dykkere, jerntråd, jemträd, messingstrenge, messinghængsler, messinghrengsler, stålstrenge, stälstrenge, 1 engelsk knibtang o.s.v. for maj til nov Afandre fordringer på pä boet var b~menes børnenes vrerge værge blikkenslager Johan Georg Schmidts regning pä på begravelsesornkostninger,, b~menes børnenes og en tjenestepiges underhold, samt den sidstes løn. l~n. begravelsesom Manden M gæld greld var naturligvis en stor panteobligation på pä 5000 rd. til Vartov, samt et par private lån län til ti1 enken fra henholdsvis marts 1774 og august 1775, lån län der tyder på, pä, at hun ikke havde haft det helt let økonomisk ~konomisk efter mandens rnandens død d~d.. Yderligere Y var der en regning på pä medicin rnedicin under hendes sygdom. En sidste fordring i boet er nok så sä spændende. sprendende. Det er en regning fra den senere privilegerede orgelbygger Daniel Wroblewsky på pä en rest af 4 rd. af en på pä ialt 18 rd. stor regning fra juni 1775 for reparation af et clavecin. En registrering af de i boet forekommende effekter anfører anf~rer intet clavecin, sä så Wroblewsky har sikkert hjulpet enken med forskellige reparationer efter Moshacks død. d~d. Der er flere fiere antydninger i iden retning. Fpr det første f~rste boede han ihvertfald et halvt år är i huset, idet der i skiftedokumenterne skiftedokumenteme forekommer forekornrner en huslejeindbetaling fra ham harn for 6 måneder. rnäneder. For det andet har Wroblewsky i sin ansøgning ans~gning om orgelbyggerprivilegium orgelbyggerprivilegiurn vedlagt en afskrift af Moshacks privilegium29 For det tredie må rnä der efter Moshacks død d~d vrere være foregäet foregået en vis reparations-forretning i huset, idet et»claveer«d. v. s. et clavichord opregnet blandt boets effekter, er, af b~mene børnene og tjeneste- 26. RA:Da. Kane. Kanc. Supplique 1772, nr Journaler Joumaler for 1. Departement , nr Adresseavisen 1774, nr. 112, ti. 19. juli. 28. LA: Kbh.'s Skiftekommissions Forseglingsprotokol , 5B/ nr. 726, fol. 347 ff. Kbh.'s Skiftekommissions Behandlingsprotokol , 5B/nr. 726, fol. 28, 33-34, 35. Kbh.'s Skiftekommissions skiftedokumenter, protokol 5, sag 726, 1776, l Ilreg. læg. Selve skifteforretningen blev afsluttet d. 10. juli RA: Da. Kane. Kanc. Sjællandske Sjrellandske Registre, Koncepter og indlæg indlreg 1780, nr. 22.

17 Det teldste ældste bevarede danske cembalo 91 pigen blev anført anff/lrt at være vrere indleveret til enken til reparation i 1774, uden at hun vidste, hvem der ejede det, og der var heller ikke nogen, der havde meldt sig om det siden da. Det behøver behf/lver naturligvis ikke at have været vreret Wroblewsky, der arbejdede eller hjalp enken med sädanne sådanne sager, men det vides bl.a. b1.a. fra hans diverse ansøgninger, ansf/lgninger, at han netop i de år är ikke var ansat hos en bestemt besternt person, men arbejdede mere på pä egen hånd. händ. En direkte kontakt Wroblewsky - Moshack kan ikke påvises, pävises, men nok forbindelse til enken. Af gæld greld til boet har skiftedokumenterne ogsä også detailierede detaillerede oplysninger udover intetsigende udestäende udestående husleje. Organist Foltmar skyldte 20 rd. pä på et c1avichord30, clavichord30, organist Gøring Gf/lring skyldte 8 rd.»paa et Pantalon bytte«3t, bytte«31, captain Nagler ligeledes 8 rd. for et c1avichord, clavichord, og endelig skyldte monsr. Berling 6 rd. pä på et ditto. Om det er handler indgäet indgået i Moshacks tid eller senere fremgär fremgår ikke. Boet blev gjort op, huset solgt pä på auktion og boets effekter ligeledes - den afdf/ldes afdødes gangklreder gangklæder var bortsolgt under hendes sygdom. Da alt var afsluttet, var det til sidst et underskud på pä ialt 66 rd., som blev fordelt mellem nogle fä få afkreditorerne. At grelden gælden alt taget i betragtning var sä så relativ lilie, lille, skyldtes sandsynligvis, at det var et velfungerende foretagende Moshack så sä pludselig døde df/lde fra. Familien var så sä velsitueret, at der var råd räd til tjenestepige, ogjomfru Moshack fik klaverundervisning, hvilket nreppe næppe var almindeligt for borgerskabsdøtre borgerskabsdf/ltre i 1700-tallet. Da skiftedokumenterne intet fortæller fortreller om forretningen omkring Moshacks død, df/ld, er det sä så muligt udfra andet materiale at få fä et indtryk at Moshacks virksomhed efter 1761 og indtil hans død df/ld i Som tidligere nævnt nrevnt er der ingen antydning i de skriftlige kilder af, hvor Moshack kan have lært lrert sin metier, men som det er fremhævet, fremhrevet, ligger cembaloet tret tæt op af den nordtyske skole. Moshack kunne udmærket udmrerket have stäet stået i lrere lære hos Johann Adolph Hass, som fik borgerskab i Hamborg i Det er også ogsä tankevrekkende, tankevækkende, at både bäde J.A. Hass og hans far Hieronymus Albrecht Hass begge i samtiden var kendt og nævnt nrevnt som orgelbyggere, endskf/lnt endskønt man idag mest forbinder deres navne med cembalo- og c1avi clavichord-bygning32. Ifølge Iff/llge de aldersangivelser de tidligere her nævnte nrevnte kilder 30. Johan Foltmar (se note 13) var en af de musikkyndige, der i 1761 anbefalede Moshack til privilegium. Han boede i huset i Skindergade til nedsat husleje mod at give jornfru jomfru Moshack undervisning i klaverspil. Ifølge Iff/llge Københavns Kf/lbenhavns vejviser boede han der fra 1775 til flere år Ar efter at huset var gået gaet familien Moshack af hænde. hrende. 31. Georg Ernst Gøring, Gf/lring, organist i Vor Frue kirke (Niels (Nieis Friis i Hist. Medd. om Kbh. 3 rk. 4 bd. s. 556). 32. Boalch,D.H.:Makersofthe Boalch,D.H.:MakersoJthe HarpsichordandClavichord ,2. udg.,oxford 1974,s. 61.

18 92 J. B. Christensen og D. F. M9>ller Møller giver for Moshack, synes han at være vrere født f~dt omk og være vrere kommet her tillandet landet ca. 30 år är gammel. Om han så sä direkte har stået stäet i lære lrere hos Hass eller eventuelt blevet ansat hos denne som svend for en kortere eller længere Irengere periode, kan ikke umiddelbart påvises33 pävises33 Der findes nogle ganske få fä beviser for at Moshack fungerede i sin egenskab af orgelbygger. I 1762 synede han Holmens kirkes orgep4, i 1769 reparerede han et orgelpositiv for enkedronning Sophie Magdalene3s Magdalene35, og endelig synede han i 1771 Nikolaj kirkes orgep6. Alt i alt ikke ret meget, men dog nok iil til at man kan fastslå, fastslä, at han benyttede sit orgelbyggerprivilegium. Ellers er det udelukkende clavichorder og cembali, man kan forbinde hans navn med, og det endda først f~rst en del dei år är efter han fik privilegiet. Christian VII bestilte et»contra F Clavier mit Fuss«og betalte det med 80 rd. d. 27. marts Dette tyder på, pä, at Moshack nu for alvor var slået släet igennem som en af de ledende instrumentbyggere herhjemme. Og på pä dette tidspunkt finder man ham harn atter i kontakt med teatret. I sæsonen sresonen lejede Moshack et clavedn clavecin til Scalabrini og blev yderligere betalt for stemning38 Den 1. sept kvitterede han for 42 rd. og 1 l mk. for 5 klavichorder, som operisterne skulle have tilläns låns af teatret39 Priserne var lave, og det tyder snarere på, pä, at det var brugte instrumenter, han havde sat i stand, end at det var nybyggede. Sæsonen Sresonen har ingen regninger til Moshack. Fra april 1770 overgik teatret fra magistraten til Partikulærkas Partikulrerkassen, og Sarti fik teatret i entreprise. For teatrets regnskaber betyder det, at hvor man op til april 1770 har en udmærket udmrerket regnskabsrække regnskabsrrekke med alle udgifter specificeret og bilag bevaret, er denne kontinuitet brudt, idet der er hul i de overleverede regnskaber netop for perioden, hvor Sarti stod for 33. En henvendelse til Hamborgs stadsarkiv om Moshack gay gav desvrerre desværre intet resultat. Jeg vii vil gerne her takke arkivet for den ulejlighed de pätog påtog sig ved at gennemgä gennemgå en hel dei del forskelligt materiale. 34. RA: ADM 273, Kopibog for årene ärene 1761, 1762 og 1763, fol , 559 og 657. ADM 642, Indkomne sager 1762, register no. 386, sagen ikke bevaret. En tak til Anders Monrad Møller Ml'Iller for disse henvisninger. 35. RA: Partikulærkassen. Partiku1rerkassen. Enkedronning Sophie Magdalenes Regningsprotokoll. april , d. 30. dec ingen pag. 36. Niels Friis i Bist. Hist. Medd. om Kbh. 4 rk. 2 bd. s RA: Partikulærkarnmerregnskab Partikulrerkarnmerregnskab 1768, bilag nr Regnskaberne er gennemset for RA: Teaterkassens regnskab 1768/69, nr. 61 a og 61 b. Bilagene mangler. mangier. Det gælder grelderfl'lrste første dei del af regnskabet. Regnskabsbogen anfører anfl'lrer ingen dato. 39. RA: Teaterkassens regnskab 1768/69, bilag nr. 465.

19 Det ældste a!ldste bevarede danske cembalo 93 styret40. Det spørgsmål sp~rgsmäl der umiddelbart rejser sig er, om Moshack arbe} arbej dede for teatret i Sarti-perioden. Det er ikke usandsynligt, idet der efter maj 1772 findes 2 regninger fra Moshacks hånd händ og en tredie fra enken41, hvoraf det fremgår, fremgär, at han både bäde reparerede og stemte, det sidste efter en fast månedlig mänedlig akkord på pä 10 rd. Hans tidliger~ omtalte kontakt med Sarti tyder i samme retning. Mens man i forbindelse med teatret ikke kan være vrere sikker på, pä, at de instrumenter Moshack leverede var af egen fabrikation, så sä står stär det fast, at regningen til Chr. VII må mä vrere være for et instrument bygget af ham harn selv. Endvidere kan nævnes nrevnes en annonce i Adresseavisen fra 1770 på pä»et proper Contra F. CIa Claver r paa Foed aforgel-bygger Sr. Moshaks Arbende til Kiøbs Ki~bs for 50 Rdlr.«42, en tidligere anført anf~rt annonce fra 1774 med» Et nyt contra F Claveer afmussack«43,,og endelig en regning fra G.M. Wintmolle Wintmölle fra 1773 på pä 34 rd. for»et Bandfrie Claveer paa Consol-Fod malet og forgyldt, af Moshacks Arbeide«til teatrets brug44. Hovedparten af de nævnet nrevnet c1avichorder leveredes med ben. Instrurnenternes Instrumenternes aktuelle omfang nrevnes nævnes ikke, men de 2 annoncer anfører, anf~rer, det er contra F instrumenter. De 2 bevarede c1avichorder har netop et omgang på pä 5 oktaver fra pt - f3, det mest almindelige i datiden. Om c1avichorderne alle har haft blomsterudsmykkede sangbunde er ikke detailler,, der nævnes nrevnes i de her anførte anf~rte skriftlige kilder, men detfindes på pä begge bevarede (se ill. 4a og 7). Med hensyn til cembali er oplysningerne sparsommere. Der er som tidligere nævnt nrevnt en regning for et lejet c1avecin til Scalabrini, men det beh~ver behøver strengt taget ikke at være vrere af Moshacks arbejde4s arbejde45. En annonce i Adresseavisen fra 1775 oplyser om, at»et proper Clavesin af Moshaks beste Arbende fra C til F«er til salg - det eneste konstaterede tilfælde tilfrelde med et andet og mindre omfang end det sædvanlige sredvanlige FI - f3 -men dette er alt, hvad 40. RA: Teaterkassens regnskab 1769/71 indeholder 1 l pk. med udgiftsbilag indtil april 17700g og 1 l pk. med indtægtsbilag indtregtsbilag samt hovedbog indtil april 1770, revisionens bemærkninger bemrerkninger dat. marts Teaterkassens regnskab indeholder»casse der SpectacIes und Amusements« og , ingen bilag, en regnskabsbog der er fælles frelles for forskellige arrangementer ved hoffet og på pä Hirschholm samt udbetalinger til kapellet - intet specificeret teaterregnskab. I pk. ligger Jigger det specificerede Teaterregnskab efter Sartis entreprise 1772/73. Angående Angäende Sartis entreprise se Thrane ibid. s. 119 og 132. Se ligeledes Overskou, Th.: Den danske Skueplads, 2. del, dei, Kbh. 1856, s RA: Teaterkassens regnskab 1772/73 bilag nr. 47,48, Adresseavisen 1770, nr. ur. 82, fr. 1. juni. 43. Se note RA: Teaterkassens regnskab 1773/74 bilag nr Se note 38.

20 Ill. 7 Sangbunden på pä Moshack clavichord 1768, Norsk Folkemuseum, foto»norsk Folkemuseum«, Oslo. 'f :--.. ~ Q., t:;. ~ ;::: t.o ('\:) ;::: o ()Q t:l ~ ~., ~

DET NYE ARKIVALIERONLINE. - inspiration til noget af dét, du måske IKKE har prøvet før

DET NYE ARKIVALIERONLINE. - inspiration til noget af dét, du måske IKKE har prøvet før DET NYE ARKIVALIERONLINE - inspiration til noget af dét, du måske IKKE har prøvet før FIND DIN SLÆGT De bedste kilder til slægtsforskning - udover kirkebøger og folketællinger - finder du samlet her. NYT

Læs mere

Lutmann og Alexander Danmark

Lutmann og Alexander Danmark 25. august 2014 Lutmann og Alexander Danmark Vores nyeste barnebarn har mange spændende forfædre, og her vil jeg skrive om et par af dem, som fik det usædvanlige og flotte navn Danmark. Familiesammenhæng

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Dorthe Bejerholm ( d. 19-05-1786-29-04-1870 )

Dorthe Bejerholm ( d. 19-05-1786-29-04-1870 ) Dorthe Bejerholm ( d. 19-05-1786-29-04-1870 ) En kort levnedsskildring af Birgit Larsen, Hedehusene 2005 birgit.jes@get2net.dk Dorthe Bejerholm 12 (3/5). På side 137 i slægtsbogen er Dorthe nævnt som datter

Læs mere

Tragiske omstændigheder ender lykkeligt i Caspers Stiftelse i Frederikshavn

Tragiske omstændigheder ender lykkeligt i Caspers Stiftelse i Frederikshavn Tragiske omstændigheder ender lykkeligt i Caspers Stiftelse i Frederikshavn Da Frederikshavn Stadsarkiv for et års tid siden gik i gang med en større oprydning i kælderen under Frederikshavn Rådhus, dukkede

Læs mere

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro er en gammel stedsbetegnelse for overgangen af Skals å, i tidernes

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

2 Overskrift Tekst spalte

2 Overskrift Tekst spalte 2 Overskrift Tekst spalte Når kirkebøgerne mangler Når kirkebøgerne mangler Hvis man er interesseret i at spore bestemte personers familieforhold, kan man komme ud for, at kirkebøgerne ikke går langt

Læs mere

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Hansen (født Christensen) bliver født i Ommel ved Marstal på Ærø den 9. januar 1843. Hendes forældre er Matros Jens Christensen af Ommel

Læs mere

Billund Foderstof- og gødningsforening.

Billund Foderstof- og gødningsforening. Billund Foderstof- og gødningsforening. Den første foderstofforening. I slutningen af 1800-tallet blev der oprettet en brugsforening i Billund. Vi mangler forhandlingsprotokollen for de første år i foreningens

Læs mere

Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen

Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen 1905 25/9 1905 (fra Svendborg) - Skrevet på Bernhards fødselsdag. - Johan har det bedre. - Detaljeret beskrivelse af Johans tilstand og hans pleje.

Læs mere

Sybille Reventlow: Reuentlow: Musik på pa Fyn blandt kendere og liebhavere. liebhauere. G. E. C. Gad. København K(Jbenhaun 1983. 414 s. Ill.

Sybille Reventlow: Reuentlow: Musik på pa Fyn blandt kendere og liebhavere. liebhauere. G. E. C. Gad. København K(Jbenhaun 1983. 414 s. Ill. Anmeldelser 131 I lay-out og reklameføring reklamef~ring ligner GMH-serien et pluralistisk foretagende. Givetvis spiller forlagets interesser ind her, og det skal skai ikke bebrejdes forfatterne. Værket

Læs mere

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form 1983 Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form Hans og Anna Pedersen VEJEN: Selv om det sner, stormer eller regner kan man hver dag træffe ægteparret Anna og Hans Pedersen, Præstevænget

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2010/11. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2010/11. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2010/11 Opgave 1 Mikael og Hedvig blev gift i 1999. Inden ægteskabet oprettede de en formgyldig ægtepagt, hvori der stod, at alle Hedvigs aktier i Danske Bank, som hun ejer

Læs mere

Den første portræt fotograf på Bornholm

Den første portræt fotograf på Bornholm Den første portræt fotograf på Bornholm Johan Christoffer Hoffmann daguerreotyperede ( fotograferede ) som den første i Danmark Kongens Nytorv i februar 1840 og Bornholms første daguerreotypist arbejdede

Læs mere

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil.

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil. Post 1 Velkommen til... I skal nu på et dilemmaløb, hvor I vil opleve, hvordan det er at være dreng i Afrika. I får her starten på en historie. Læs den højt for hinanden og beslut derefter i fællesskab,

Læs mere

Her slutter historien om Kasper.

Her slutter historien om Kasper. KASPERS HISTORIE Hvert år forsvinder der hundredevis af danskere uden at give deres familie eller andre pårørende besked : en mand går ned i kiosken på hjørnet en søndag eftermiddag og kommer aldrig tilbage.

Læs mere

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Præste- 1 Mandrup Peder Tuxen 42 gift København Sognepræst gård 2 L.A.A. Tuxen 33 København hans kone 1 3 A.P. Tuxen 11 ugift Tandslet barn 4 A.V.

Læs mere

DAISY eksempler på søgning

DAISY eksempler på søgning side 1 af DAISY eksempler på søgning Ulrich Alster Klug 2011 dannebrog@dk-yeoman.dk www.dannebrog.biz Mange synes, det er svært at søge i DAISY, og derfor vil jeg i denne note give nogle eksempler på,

Læs mere

Oversigt ramme/planche

Oversigt ramme/planche GRENAA Eksponatet har samme titel som den hyldest sang, der i ca. 1920 af R. J. Højfeldt og Niels Udengaard blev skrevet til Grenaa R. J. Højfeldt (1849-1920) var født på Lindegården i Vejlby, og blev

Læs mere

Emne: De gode gamle dage

Emne: De gode gamle dage Afsnit 1 Et uægte barn Emne: De gode gamle dage Folk siger tit, at alt var bedre i gamle dage. Men det kan jo ikke passe. Selvfølgelig er der nogen ting, der er bedre i dag. Men verden er ikke den samme

Læs mere

Arne Stephansen, Banevej 27, 4180 Sorø.

Arne Stephansen, Banevej 27, 4180 Sorø. Arne Stephansen, Banevej 27, 4180 Sorø. 1 af 6 Østre Landsret Bredgade 59 1260 Kbh. K. Tlf. 57 83 22 78 arne@unilink.dk Sagsnr. BS 99-82/2011 ANKESTÆVNING Jeg anker hermed dommen af 13. august 2012 til

Læs mere

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet.

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet. En farverig dame i Billunds historie. I flere beskrivelser af Billunds historie står der, at Knud Brahes svigermoder Anna Gjordsdatter vist har boet i Billund omkring år 1600. (John Møller, Historiske

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud eller økonomisk fripladstilskud HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MOD- TAGER AF BØRNETILSKUD ELLER ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD?

Læs mere

Månedens. Galleri Lars Falk

Månedens. Galleri Lars Falk Tekst: Erik S. Christensen, Layout: Poul Erik Dybdal Pedersen Galleri Lars Falk Lars Falks galleri hører til en af byens nye gamle butikker. Konceptet bygger dog på det fællestræk hos os mennesker, at

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

Holger Drachmanns poesibogsvers skrevet til den 16-årige Margrethe Ankersen på Fanø 22. juni 1892 Af Per Hofman Hansen

Holger Drachmanns poesibogsvers skrevet til den 16-årige Margrethe Ankersen på Fanø 22. juni 1892 Af Per Hofman Hansen Holger Drachmann på Fanø Holger Drachmanns poesibogsvers skrevet til den 16-årige Margrethe Ankersen på Fanø 22. juni 1892 Af Per Hofman Hansen Af alle de smukke Ting (aandrige eller ikke-aandrige), man

Læs mere

RUNDT OM JOHANNES En dreng i vanskeligheder

RUNDT OM JOHANNES En dreng i vanskeligheder RUNDT OM JOHANNES En dreng i vanskeligheder I maj 1914 møder politiet op på Hindegade skole ved Nyboder for at hente den 10-årige Johannes Rasmussen til afhøring. De mistænker ham for at have tændt ild

Læs mere

VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN. Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde)

VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN. Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde) VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN 1952 1984 Tekst fra avisudklip, der er blevet kopieret og redigeret til pdf-fil-format. 1952 Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde) Den nye ejer af Vejen gæstgivergård,

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom og henvendte sig til de indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom og henvendte sig til de indklagede. 1 København, den 3. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Kristian Ørtoft Geisler og Martin Rønne v/chartis Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede

Læs mere

Min oldefar Christen Hansen Meyer Født 02.05.1835 - død 28.10.1914 og min oldemor Olga Juliane Augustine født Klamke Født 11.10.1840 - død 07.12.

Min oldefar Christen Hansen Meyer Født 02.05.1835 - død 28.10.1914 og min oldemor Olga Juliane Augustine født Klamke Født 11.10.1840 - død 07.12. Min oldefar Christen Hansen Meyer Født 02.05.1835 - død 28.10.1914 og min oldemor Olga Juliane Augustine født Klamke Født 11.10.1840 - død 07.12.1920 Dette billede er taget i forbindelse med deres guldbryllup

Læs mere

Sæbygårds børneportrætter

Sæbygårds børneportrætter Sæbygårds børneportrætter Af Charlotte Grøndahl Artikel fra Sæbybogen 2005. Sæby Museum 1 Sæbygårds børneportrætter Af Charlotte Grøndahl Herregårdsmuseet Sæbygård rummer blandt andet en meget fornem malerisamling.

Læs mere

Sådan boede man i gamle dage

Sådan boede man i gamle dage Sådan boede man i gamle dage Langt de fleste gamle fotografier er enten taget i et fotoatelier eller i fri luft og viser følgelig mest personer eller bygninger og arbejdsprocesser i det fri. Sjældnere

Læs mere

Ægtefællers gensidige forsørgelsespligt

Ægtefællers gensidige forsørgelsespligt - 1 Ægtefællers gensidige forsørgelsespligt Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Efter regeringens udspil til en kontanthjælpsreform, således som det er offentliggjort på Beskæftigelsesministeriets

Læs mere

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 Landindpektørboligen. I 1889 startede landinspektør H. P. Jacobsen sin landinspektørvirksomhed

Læs mere

EN KONGELIG AFFÆRE - ELEVARK

EN KONGELIG AFFÆRE - ELEVARK EN KONGELIG AFFÆRE - ELEVARK Foto: Jiri Hanzl Hvorfor skal vi se filmen? Formålet med at se filmen er, at I skal: Kunne beskrive genrekendetegn for historiske film og diskutere genrens udtryk Få kendskab

Læs mere

Je3 har lært en S?ec-;a/;st ;nden -For 3eV;nst Ved IYKKeS?;1at Kende 03 bedt ham OM at Jv'æi?e d;3...

Je3 har lært en S?ec-;a/;st ;nden -For 3eV;nst Ved IYKKeS?;1at Kende 03 bedt ham OM at Jv'æi?e d;3... Je3 har lært en S?ec-;a/;st ;nden -For 3eV;nst Ved IYKKeS?;1at Kende 03 bedt ham OM at Jv'æi?e d;3... Hr Peter Knudsen A L Meyers Vænge 3 6 Tv 2450 København Sv ENMARK Marcos von Ring Kære Peter! Jeg har

Læs mere

Fra spørgsmål til arkivalier

Fra spørgsmål til arkivalier Fra spørgsmål til arkivalier - Om Daisy, guider og registraturer Folder nr. 05 Rigsarkivet Søgning efter arkivalier På et arkiv kan det til tider opleves som en indviklet proces at komme fra spørgsmål

Læs mere

Spørgsmål 1.1 Giv en begrundet redegørelse for de skattemæssige konsekvenser for Børge Buhl, som det angivne begivenhedsforløb giver anledning til.

Spørgsmål 1.1 Giv en begrundet redegørelse for de skattemæssige konsekvenser for Børge Buhl, som det angivne begivenhedsforløb giver anledning til. 2 Opgave 1 Anders Arnt drev selvstændig, personlig virksomhed omfattende køb og salg af kostbare antikviteter, herunder især møbler og kunstgenstande fra 1800-tallet. Anders Arnt samarbejdede med Børge

Læs mere

Nyhedsbrev. Private Clients. 21. september 2015

Nyhedsbrev. Private Clients. 21. september 2015 21. september 2015 Nyhedsbrev Private Clients EU-forordningen 1 om, hvor og efter hvilke regler dødsboer skal behandles, er nu trådt i kraft. Danmark og England står indtil videre udenfor forordningen

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET - VINTEREKSAMEN 2003/2004. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET - VINTEREKSAMEN 2003/2004. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET - VINTEREKSAMEN 2003/2004 Opgave 1 I 1997 flyttede Helle Hansen ind hos Morten Madsen i dennes ejerlejlighed. Året efter blev de gift. Helle havde været gift før og havde en datter, Lene,

Læs mere

Danske instrumentbyggere i første f0rste halvdel af det

Danske instrumentbyggere i første f0rste halvdel af det Brødrene Br0drene Gade Danske instrumentbyggere i første f0rste halvdel af det 19. århundrede ärhundrede Dorthe Falcon MfiJller Møller På Pä Carl Claudius Musikhistoriske Samling hænger hrenger et meget

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

Fortegnelse over de Mandspersoner, der i Aaret 18 67 til Indførelse i Lægdsrullen ere. Lægdsforstanderen for Amt med flere Lægder

Fortegnelse over de Mandspersoner, der i Aaret 18 67 til Indførelse i Lægdsrullen ere. Lægdsforstanderen for Amt med flere Lægder Når du har fundet en person i lægdsrullerne, så kan det være en fordel at se hvad der er muligt at finde i Retsbetjentens arkiv under Afd. M. Udskrivningsvæsen Her er det muligt at finde flere oplysninger,

Læs mere

I 1 år efter min Farmors død krævede min Farfar at min Far og hans 2 søskende skulle bære sort sørgearmbind!!

I 1 år efter min Farmors død krævede min Farfar at min Far og hans 2 søskende skulle bære sort sørgearmbind!! Min Far blev født i København den 4. december 1912 som søn af: Direktør, fabrikant Oscar Valdemar Meyer, født 30. Maj 1866 i København og død 18. november 1930 i Charlottenlund og hustru Astrid Constance

Læs mere

Sagen handler om, hvorvidt sagsøger har søgsmålsret i medfør af børnelovens 6.

Sagen handler om, hvorvidt sagsøger har søgsmålsret i medfør af børnelovens 6. DOM Afsagt den 30. maj 2013 i sag nr. BS 90B-3977/2012: A mod B Sagens baggrund og parternes påstande Sagen handler om, hvorvidt sagsøger har søgsmålsret i medfør af børnelovens 6. Sagsøgeren As påstand

Læs mere

Nyborg Jernstøberi. Af Rikke Kristensen

Nyborg Jernstøberi. Af Rikke Kristensen Nyborg Jernstøberi Af Rikke Kristensen Lidt om jernstøbningens historie I Europa er jernstøbning kendt fra midten af 1400-tallet, hvor man støder på støbejernsplader anvendt som foring i ildstederne. Senere

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Hip, hip,hip. Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum

Hip, hip,hip. Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum Hip, hip,hip Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far.. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum Notater: 2 11 For 3 år siden kom far på sygehus med

Læs mere

2000 Frederiksberg. E-mail: sch@advoho8.dk Tlf. tid: kl. 10.00-16.00. . / ' \ -i., ' ~

2000 Frederiksberg. E-mail: sch@advoho8.dk Tlf. tid: kl. 10.00-16.00. . / ' \ -i., ' ~ ADVOKATERNE HOVEDVAGTSGADE 8 Politimesteren på Frederiksberg, Juristsekretariatet, H owitzvej 30, CARSTEN HAUCH (H) ANNETIE FABRICIUs-BJERRE (H) FLEMMING CLAUSEN (L) HENRIK PERREGAARD {H) ~--~~~~~~~------

Læs mere

Dødsboskifte - en vejledning fra skifteretten

Dødsboskifte - en vejledning fra skifteretten Dødsboskifte - en vejledning fra skifteretten Skifteretten i Herning Haraldsgade 28, 7400 Herning Telefon 99 68 60 00 Telefontid alle hverdage fra kl. 8.30 til 12.00 E-mail: skifte.herning@domstol.dk Åbningstid:

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Proces med DR Radiosymfoniorkestret 2008

Proces med DR Radiosymfoniorkestret 2008 Proces med DR Radiosymfoniorkestret 2008 DR Radiosymfoniorkestret Du skal til koncert med DR Radiosymfoniorkestret. Det er et stort symfoniorkester, som består af ca. 70 musikere. I et symfoniorkester

Læs mere

Ord fra - Kirkebøger og folketællinger. 2 Overskrift. Tekst spalte

Ord fra - Kirkebøger og folketællinger. 2 Overskrift. Tekst spalte Ord fra - Kirkebøger og folketællinger 2 Overskrift Tekst spalte Om ord i kirkebøger og folketællinger Mange af de ord, man møder i kirkebøger og folketællinger kan være svære at læse af forskellige grunde.

Læs mere

Skolelæreren har ingen søster og hedder derfor ikke Hansen. Skolelæreren hedder heller ikke Sørensen, så skolelæreren hedder Jensen.

Skolelæreren har ingen søster og hedder derfor ikke Hansen. Skolelæreren hedder heller ikke Sørensen, så skolelæreren hedder Jensen. 1. Hansen, Jensen og Sørensen er enten læge, advokat eller skolelærer. Skolelæreren, der er enebarn, tjener færrest penge. Sørensen, der er gift Hansen's søster, tjener mere end advokaten. Hvilket arbejde

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET - OMPRØVEN 2001. Opgave nr. 1.

FAMILIE-/ARVERET - OMPRØVEN 2001. Opgave nr. 1. FAMILIE-/ARVERET - OMPRØVEN 2001 Opgave nr. 1. I 1987 blev Henrik og Misse gift. Ægtefællerne havde formuefællesskab. Henrik var uddannet edbprogrammør, og Misse var sygeplejerske. I 1990 ønskede Henrik

Læs mere

Til stede: Michael (MMN), Anders (AMS), Lars (LK), Christoffer (CH), Enver (EP) og Martin (ML) Fraværende: Maria og Julie(suppleanter)

Til stede: Michael (MMN), Anders (AMS), Lars (LK), Christoffer (CH), Enver (EP) og Martin (ML) Fraværende: Maria og Julie(suppleanter) 1 Referat til bestyrelsesmøde den 29. oktober 2012 kl. 18.00 Indhold 1. Formalia:... 1 2. Næste bestyrelsesmøde:... 1 3. Vagtperioder:... 1 4. Nye sager:... 2 5. Vicevært (ML):... 2 6. Økonomi:... 2 7.

Læs mere

IVÆRKSÆTTERE. Heldigvis ved man ikke hvad man går ind til 04. 5 hurtige om iværksætteri 08. Det skal banken bruge når du starter virksomhed 10

IVÆRKSÆTTERE. Heldigvis ved man ikke hvad man går ind til 04. 5 hurtige om iværksætteri 08. Det skal banken bruge når du starter virksomhed 10 M E R K U R A N D E L S K A S S E T I D S S K R I F T F O R N Y B A N K K U L T U R N R. 2 2 0 1 5 PENSIONSMEDLEMMER FRAVÆLGER FOSSIL ENERGI 14 SÆT OPSPARINGEN I FREMTIDENS BÆREDYGTIGE TEKNOLOGI 18 TEMA:

Læs mere

Karakteropslag dato:

Karakteropslag dato: Opgaven udleveres til følgende EKA er: EKA 4210720001 Prøvens navn: Civilproces Opgavetype: Alm. opgave Antal sider i opgavesættet (inkl. forsiden): 5 Hovedområde: BSS /Jura Eksamensdato: 17. august 2015

Læs mere

KRONBORG. Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder. Svarene findes i børnerummene

KRONBORG. Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder. Svarene findes i børnerummene KRONBORG FR B RN Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder at kende Svarene findes i børnerummene til sidst KONGENS KAMMER I Kongens Kammer finder du sporene af de to konger, der har

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2014. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2014. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2014 Opgave 1 Hanne og Morten indgik ægteskab i 2009. De flyttede sammen i Hannes velbeliggende villa. Begge bidrog til de fælles udgifter. Hanne havde en årlig nettoindtægt

Læs mere

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F)

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) (E-FA) Mads Olsen født 1730.. 1765 Tirsdagen den 19 Marts Trol: Land -Soldat Mads Olsen og Hans Fynbos Enke Kirsten Mikkelsdatter, begge af Sjælstofte. Sponsores:

Læs mere

En lille bog om forældremyndighed, orlov, løn, pension og økonomi

En lille bog om forældremyndighed, orlov, løn, pension og økonomi En lille bog om forældremyndighed, orlov, løn, pension og økonomi Tillykke! Tænk bare. Et nyt lille barn, dreng eller pige. Jeres barn. Noget I har sammen, og som ingen andre har så meget del i, som far

Læs mere

Flytninger, resumé af foredrag holdt ved slægtsforskerdagen i København, oktober 2004 Erik Kann

Flytninger, resumé af foredrag holdt ved slægtsforskerdagen i København, oktober 2004 Erik Kann Flytninger, resumé af foredrag holdt ved slægtsforskerdagen i København, oktober 2004 Erik Kann Indledning: Dagens foredrag handler ikke om mere principielle spørgsmål som eksempelvis: Hvad vil det sige

Læs mere

Weitemeyers Kilde. Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske

Weitemeyers Kilde. Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Søren Andreasen er kendt for at fly e ud i en jord/halmhy e om sommeren, mens han opdyrkede sit stykke land på Lamme orden. Man mener, at da Søren

Læs mere

Regêätrant. Tilgængeligt. på følgende ANDEN REFERENCE: PERIODE: 1899-1983 AFLEVERING: TILGÆNGELIGHED: REGISTRERING: '_' -_i' INDHOLD:

Regêätrant. Tilgængeligt. på følgende ANDEN REFERENCE: PERIODE: 1899-1983 AFLEVERING: TILGÆNGELIGHED: REGISTRERING: '_' -_i' INDHOLD: _ AF, Jens Kofoed Pedersen, maj 1990 NAVN; Husligt Arbejder Forbund, Afd. 1 ARK1vNR_; 900 COMPACTNR.: II. 27 A PERIODE: 18991983 OMFANG: 26 kasser AFLEVERING: TILGÆNGELIGHED: Tilgængeligt REGISTRERING:

Læs mere

DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG

DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG Russisk graffiti 1945 Hvad Rådstuens gulve, vinduer og vægge gemte/gemmer NIELS-HOLGER LARSEN 2012 Undersøgelser under restaureringen 2008-2009 Ved restaureringerne i 2008-2009

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

MOSTER ANNA 4-5-1893: Leif den 23-04-2013 Anna 1930 Anna 1959 Harald 1959

MOSTER ANNA 4-5-1893: Leif den 23-04-2013 Anna 1930 Anna 1959 Harald 1959 MOSTER ANNA 4-5-1893: Leif den 23-04-2013 Anna 1930 Anna 1959 Harald 1959 Hej igen Uffe! I fortsættelse af behagelig telefonsamtale med dig d.d., samt din ordre til mig ( Så kære Leif: du må ta' kontakt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 Sag 12/2011 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Retten i X-købing (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) I tidligere

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 20. april 2007 til en borger.

Statsforvaltningens brev af 20. april 2007 til en borger. Statsforvaltningens brev af 20. april 2007 til en borger. 20-04- 2007 De har ved mails af 4. og 5. december 2006 klaget over Esbjerg Kommunes anvendelse af skattemidler til afskedsfest m.v. Deres henvendelse

Læs mere

Undersøg job. Arbejdskort 1. Job på skolen. Opgave. Hjælp. Resultat. Tid

Undersøg job. Arbejdskort 1. Job på skolen. Opgave. Hjælp. Resultat. Tid Arbejdskort 1 Undersøg job Job på skolen Hver dag møder du mennesker på job overalt, hvor du kommer. Hos bageren, i butikker, i sportshallen, i biografen, på gaden. På skolen er der dine lærere, servicemedarbejdere

Læs mere

Fortegnelse over Antallet af beboerne i Peder Madsens Gang den 1. november 1868

Fortegnelse over Antallet af beboerne i Peder Madsens Gang den 1. november 1868 Fortegnelse over beboerne Fortegnelse over Antallet af beboerne i den. november Udarbejdet af overbetjent H. Christensen, hovedstationen,. afdeling. Nr. Bygning Etage Beboere Alder Bemærkninger Forhus

Læs mere

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje.

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. Det er tæt på Adriaterhavet nær Dubrovnik. Jeg har en kone og to drenge, som var

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012. Ejerforeningen Marstalsgade 42

Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012. Ejerforeningen Marstalsgade 42 9. april 2012 Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012 Ejerforeningen Marstalsgade 42 Sted: Marstalsgade 42, 2100 København Ø - hos Pia Rothe i nr. 2.tv. Dato: Den 29. marts 2012 fra kl. 19:30 Deltagere:

Læs mere

Når man mister en af sine kære

Når man mister en af sine kære Når man mister en af sine kære Når man mister en af sine kære kan det være svært at overskue alt det praktiske og juridiske, der automatisk følger med et dødsfald. Derfor har vi lavet denne oversigt til

Læs mere

ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN

ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN E ELEVHÆFT Johannes Larsen Johannes Larsen blev født i Kerteminde i 1867. Hans forældre havde en stor køb- mands-forretning, og de var ret rige. Forældrene havde

Læs mere

SVANEMØLLEN Svaneke.

SVANEMØLLEN Svaneke. SVANEMØLLEN Svaneke. Løse og nedfaldende egespåner 2010 Tilstand Beklædning, vinduer og døre. Istandsættelse NIELS-HOLGER LARSEN 2013 Indledning. Ved møllen opførelse blev både skrog og hat beklædt med

Læs mere

15. oktober 1898 fik hun en lillesøster Agnes Emilie. Familien var inden da flyttet til nr. 13 i samme gade. 5

15. oktober 1898 fik hun en lillesøster Agnes Emilie. Familien var inden da flyttet til nr. 13 i samme gade. 5 ELLEN KRISTINE JENSEN. Født: 12/5 1897. Fødested: Budolfi sogn, Hornum herred, Ålborg amt. Død: 26/2 1986 i Slagelse. Begravet på Slagelse Kirkegård. Forældre: Charles Georg Jensen (1876 -?) 1 og Ane Helene

Læs mere

FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far)

FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far) FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far) Aalborg, Hindsted, Astrup, Willestrup, Hovedgaard, 1, FT-1834, C3929 Peter Engelberth Keltinghauche Wegener 30 Gift Forvalter ved Godset Johanne Ottelia

Læs mere

Resume: Roskilde Kommunes anmodning har følgende ordlyd:

Resume: Roskilde Kommunes anmodning har følgende ordlyd: Resume: Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at der gives forhåndssamtykke til mageskifte/salg af ejendomskomplekser uden offentligt udbud, under henvisning til formålet med salget, hvorfor det findes

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 19. marts 1997. J.nr. 96-86.232. Nærmere bestemt virksomhed krævede tilladelse som fondsmæglerselskab. Lov om værdipapirhandel 4, stk. 2. Lov om fondsmæglerselskaber 1. Bekendtgørelse nr. 721

Læs mere

Ændringer og udvikling i 1600- og 1700-tallet v. museumsleder Anne M. Provst Skinnerup, Give-Egnens Museum

Ændringer og udvikling i 1600- og 1700-tallet v. museumsleder Anne M. Provst Skinnerup, Give-Egnens Museum Adelen på Give-egnen Ændringer og udvikling i 1600- og 1700-tallet v. museumsleder Anne M. Provst Skinnerup, Give-Egnens Museum I de kommende år vil jeg beskæftige mig med et forskningsprojekt om adelen

Læs mere

Når ægtefæller har formuefællesskab, fælleseje eller sameje.

Når ægtefæller har formuefællesskab, fælleseje eller sameje. - 1 Når ægtefæller har formuefællesskab, fælleseje eller sameje. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Når man indgår ægteskab, bliver begreberne formuefællesskab, fælleseje og sameje både aktuelle

Læs mere

Kilde- og billedoversigt

Kilde- og billedoversigt Kilde- og billedoversigt Kilde 1 33: 1. Afgørelser i Magistratens 3. afdeling angående de uterlige børn, dec. 1868. Fra 1840 bestod Københavns bystyre af Magistraten og Borgerrepræsentationen. Magistraten

Læs mere

Afregningsbog. Slutter 1864-31-01

Afregningsbog. Slutter 1864-31-01 Bodil Kristensen 2011 001 side 1 Navn og anenummer: Peter Petersen nr. 8 1839-17-02 fødsel Fødsel, opslag 16 i 1854- palmesøndag Konfirmation 205 i 1861-06-01 Militærtjeneste 3. dragonregiment, underofficer

Læs mere

Bolig Eksklusiv. Tekst: Christian Friis Johansen Foto: Michael Tonsberg/Erik Bjørn & Kompagni A/S

Bolig Eksklusiv. Tekst: Christian Friis Johansen Foto: Michael Tonsberg/Erik Bjørn & Kompagni A/S Hvad får en 29-årig Københavnerpige til at købe en Austin Healey fra 1959 og ikke en sædvanlig mini-tøse-bil som fx VW Polo eller Peugeot 206? Det og en række andre spørgsmål stillede vi den kendte Radio/TV-vært

Læs mere

Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera

Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera Anton Pedersen, sagfører og amatørfotograf Stemningsbilleder med hav og fiskere. På billedet til højre er det fiskere fra Hasle der er på

Læs mere

På besøg hos studenterambassadøren Jingyu She

På besøg hos studenterambassadøren Jingyu She Portræt 25 På besøg hos studenterambassadøren Jingyu She Som studerende kan du kontakte studenterambassadøren, hvis du er kommet i klemme i administrative sager om fx snyd eller dispensation. Tina er uddannet

Læs mere

Beslutningsprotokol for ordinært menighedsrådsmøde onsdag den 23. april 2014, i Stanleys Gaard, St. Søndervoldstræde 2, 1. sal, 1419 K.

Beslutningsprotokol for ordinært menighedsrådsmøde onsdag den 23. april 2014, i Stanleys Gaard, St. Søndervoldstræde 2, 1. sal, 1419 K. Beslutningsprotokol for ordinært menighedsrådsmøde onsdag den 23. april 2014, i Stanleys Gaard, St. Søndervoldstræde 2, 1. sal, 1419 K. Mødedeltagere: Jette Arendrup (kom kl. 19.40), Povl Koch, Inger Toft,

Læs mere

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne Familien fra Korsør 14. august 2014 Endnu en gang har en henvendelse fra andre slægtsforskere giver en masse ny viden om slægten. Denne gang drejer det sig om slægtsforsker Steen Hald Kjeldsen, der skrev

Læs mere

Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo.

Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo. Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo. 07-08- 2008 De har rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand

Læs mere

(Merete Cordes, Christen Sørensen, Finn Møller Kristensen, Peter Erling Nielsen og Niels Larsen)

(Merete Cordes, Christen Sørensen, Finn Møller Kristensen, Peter Erling Nielsen og Niels Larsen) Kendelse af 20. september 1996. 96-13.093. Praktisk uddannelse i pengeinstituts revisionsafdeling godkendt. Lov om registrerede revisorer 1, stk. 4 og 1, stk. 2, nr. 5 (Merete Cordes, Christen Sørensen,

Læs mere

Finansforbundet - Kreds Øst Revisionsprotokollat til årsregnskab 2012

Finansforbundet - Kreds Øst Revisionsprotokollat til årsregnskab 2012 Interne/kritiske revisorer Jan Olsen, SDC Mogens Pedersen, Sparekassen Sjælland Finansforbundet - Kreds Øst Revisionsprotokollat til årsregnskab 2012 Revisionsprotokollat 2012 - side 1 af 5 1. Interne/kritiske

Læs mere

Hvornår kan flere sommerhuse sælges skattefrit

Hvornår kan flere sommerhuse sælges skattefrit - 1 Hvornår kan flere sommerhuse sælges skattefrit Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Sommerhuse kan i mange tilfælde sælges skattefrit efter sommerhusreglen. Det er efter skattemyndighedernes

Læs mere