Trivselsundersøgelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Trivselsundersøgelse"

Transkript

1 Trivselsundersøgelse Kommunerapport April 2010 Netop at tage fat i trivselsarbejdet er et kodeord. For hvis undersøgelsen står alene og ikke bliver fulgt op på, er den stort set værdiløs. Derfor er der i år sat ekstra fokus på, hvordan virksomhederne kan arbejde med opfølgning og derved forstå, hvad der ligger bag resultaterne. (Fælleskanalen, Nr ) Udarbejdet af: Økonomi og Analyse Personaleservice

2 1 INDLEDNING BAGGRUND, FORMÅL OG OPBYGNING HOVEDKONKLUSIONER METODE UDSENDELSE OG BESVARELSER HOVEDRESULTATER GENEREL TRIVSEL ARBEJDSOPGAVER INDFLYDELSE LEDELSE SAMARBEJDE UDVIKLINGSMULIGHEDER OPSAMLING RESULTATER OPDELT PÅ BAGGRUNDSOPLYSNINGER KØN ALDER ANCIENNITET FULDTID/DELTID OMRÅDERESULTATER, NIVEAU 3-LEDERE OG CHEFER/DIREKTION BILAG

3 1 Indledning 1.1 Baggrund, formål og opbygning Byrådet besluttede i 2007 at sætte forstærket fokus på trivslen på alle de kommunale arbejdspladser, og det blev i den forbindelse vedtaget, at alle månedslønnede jævnligt skal tilbydes at deltage i en elektronisk spørgeundersøgelse. Undersøgelsen er udviklet i tæt samarbejde med en særlig arbejdsgruppe bestående af bl.a. medarbejderrepræsentanter udpeget af Hoved-MED, og den er endeligt godkendt af Hoved-MED. Den første trivselsundersøgelse blev gennemført i november 2007, derefter i april 2008, april 2009 og denne den fjerde i rækken er gennemført i april Der er nu mulighed for at se på trivslen over en længere periode, hvilket muliggør at udtale sig kvalificeret om udviklingen i trivslen. Nærværende rapport kaldet Kommunerapporten sammenfatter på et overordnet niveau resultaterne for kommunen som helhed. Der vil derudover blive udarbejdet rapporter på områdeniveau, virksomhedsniveau og i nogle tilfælde på afdelingsniveau. Formålet med Kommunerapporten er at give konkrete input til drøftelser i Hoved-MED med sigte på at beslutte og iværksætte tværgående tiltag, der kan fremme trivslen generelt i kommunen. 1.2 Hovedkonklusioner Trivselsundersøgelsen er gennemført i april 2010 med en samlet svarprocent på 64. Ved sidste trivselsundersøgelse i april 2009 var svarprocenten 59. Nedenstående figur viser udviklingen i gennemsnitsscore på alle seks temaer over fire år. Generelt ses det, at den tydelige fremgang på alle temaer fra undersøgelsen i november 2007 til april 2008 ikke ses i udviklingen fra april 2009 til undersøgelsen i år. Trivsel alt i alt I forhold til tidligere undersøgelse Gennemsnitsscore nov-07 apr-08 apr. 09 apr Generel trivsel Arbejdsopgaver Indflydelse Ledelse Samarbejde Udviklingsmuligheder Som det fremgår, er trivslen alt i alt på samme niveau som ved målingen i 2009, idet der ikke er sket væsentlige forskydninger på de seks temaer. De forskelle, der er i forhold til 2009 undersøgelsen, kan ikke med statistisk sikkerhed siges at være signifikante. 3

4 For så vidt angår resultaterne fordelt på baggrundsvariable viser undersøgelsen bl.a., at: Kvinder generelt trives bedre end mænd. Dette gælder hovedsageligt for temaerne Ledelse, Samarbejde og Udviklingsmuligheder Aldersgruppen år trives dårligst, mens aldersgrupperne år og 50 år+ trives bedst Ansatte med anciennitet på et år og mindre trives bedst. Ansatte med anciennitet på 1-5 år scorer lavest. Der en tendens til, at ansatte med seks års anciennitet og mere trives bedre, jo længere anciennitet Fuldtidsansatte og deltidsansatte trives stort set lige godt, bortset fra temaet Udviklingsmuligheder, hvor de fuldtidsansatte scorer lidt højere Opdeles resultaterne på de enkelte områder kan følgende overordnet registreres for dette års undersøgelse: Kultur og Fritid samt Forebyggelse og Sundhed ligger over kommunegennemsnittet Job og Arbejdsmarked, Rådhuset og Velfærdsservice ligger under kommunegennemsnit. Familie og Børn, Miljø og Teknik samt Skole og Undervisning ligger tæt på kommunegennemsnittet. For ledere tegner der sig et mere nuanceret billede, idet der for denne gruppe scores relativt højt på temaerne Samarbejde og Udvikling, og tilsvarende lavt på temaerne Indflydelse og Ledelse. Chefer/direktion scorer over kommunegennemsnit på samtlige temaer. Temaet, hvor Chefer/direktion scorer lavest, er Arbejdsopgaver. Over de fire år trivselsundersøgelsen er blevet gennemført, så er den stigning i trivslen, der blev set fra 2007 til 2008, ikke set igen. Fra 2008 til 2010 har trivslen, på alle seks temaer, ikke gennemgået en forandring i gennemsnitsscoren, der kan siges at være signifikant. 4

5 2 Metode 2.1 Udsendelse og besvarelser Introduktionsbrev, med link og personlig password til internetbaseret spørgeskema, er udsendt med lønsedlen ultimo marts 2010 til samtlige månedslønnede medarbejdere i Halsnæs Kommune. Undersøgelsen blev lukket 19. april Der har løbende i processen været formidlet om trivselsundersøgelsen til MED-udvalg, i Nyhedsbrev for Lederforum, i Fælleskanalen og på Personalenettet. Som noget nyt har alle MED-udvalg, forinden gennemførelsen af undersøgelsen, fået tilsendt et særligt inspirationsmateriale, der har fokus på den praktiske gennemførelse og især den efterfølgende opfølgning på resultaterne. Undersøgelsen er anonym, idet alle medarbejdere har fået tildelt et vilkårligt password, ligesom der ikke offentliggøres resultater, der direkte eller indirekte kan identificere den enkelte medarbejders besvarelse. Svarprocenten i kommunen som helhed er 64, hvilket er en stigning fra 2009 målingens 59 %. I 2007 var svarprocenten på 52 % og i 2008 var svarprocenten 57 % og dermed er svarprocenten 12 procentpoint højere end da undersøgelsen blev gennemført første gang. Job og Arbejdsmarked, Skole og Undervisning samt Forebyggelse og Sundhed har opnået signifikante procentvise stigninger i svarprocenten i forhold til Ellers er der gennemgående kun mindre udsving i svarprocenterne mellem de forskellige områder. Antallet af besvarelser er så mange, at det vurderes at kunne tolkes som medarbejdernes holdninger. Besvarelsesprocent er vist i nedenstående oversigt. (tallene i parentes er fra undersøgelsen i april 2009): Udsendte Antal Område/Gruppe Spørgeskemaer Besvarelser Svarprocent Rådhuset 297 (274) 237 (215) 80% (78%) Familie og Børn 500 (485) 288 (283) 58% (58%) Skole og Undervisning 590 (653) 321 (307) 54% (47%) Forebyggelse og Sundhed 628 (704) 420 (405) 67% (58%) Kultur & Fritid 84 (86) 56 (56) 67% (65%) Miljø & Teknik 181 (219) 107 (132) 59% (60%) Job og Arbejdsmarked 18 (44) 17 (26) 94% (59%) Velfærdservice 150 (-) 92 (-) 61% (-) Ledere (niveau 3) 75 (77) 64 (62) 85% (81%) Chefer/direktion 11 (13) 9 (12) 82% (92%) ALLE (2.692) (1.581) 64% (59%) 5

6 3 Hovedresultater Trivselsundersøgelsen er som tidligere nævnt bygget op omkring seks temaer. Svarfordelingen i forhold til disse temaer er på det helt overordnede niveau en indikator for, hvordan trivslen er her og nu for kommunens ansatte set under ét. Nedenfor præsenteres først hovedresultaterne fra denne undersøgelse, set i relation til 2009 undersøgelsen. Overordnet kan det dog siges, at der ikke er signifikante forskelle i forhold til sidste års undersøgelse. 3.1 Generel trivsel Som det fremgår af den nedenstående procentvise fordeling, tilkendegiver 87%, at de alt i alt er (overvejende) tilfredse med deres arbejdsliv, mens 4 % giver udtryk for, at de (overvejende) mistrives i deres job, og 9 % angiver, at de hverken er enige eller uenige i udsagnet om de generelt trives i deres arbejdsliv. HVERKEN UENIG ELLER ENIG; 9% OVERVEJENDE UENIG; 3% Generel trivsel Gennemsnitsscore = 83 UENIG; 1% ENIG; 51% OVERVEJENDE ENIG; 36% Den markante udvikling i den generelle trivsel, der kunne konstateres mellem 2007 og 2008 (78 til 84) har i 2009 og 2010 undersøgelserne stabiliseret sig på cirka samme niveau. Gennemsnitsscoren var i og i , hvilket ikke er en signifikant forskel. 6

7 3.2 Arbejdsopgaver Nedenfor i den procentvise fordeling svarer de ansatte på om de alt i alt har mulighed for at løse deres arbejdsopgaver tilfredsstillende. Resultatet er her, at 73% mener, at de har denne mulighed, mens 11% angiver, at de ikke har mulighed for at løse arbejdsopgaverne tilfredsstillende, og 16% erklærer sig hverken uenig/enig i udsagnet. OVERVEJENDE UENIG; 8% Arbejdsopgaver Gennemsnitsscore = 73 UENIG; 3% HVERKEN UENIG ELLER ENIG; 16% ENIG; 34% OVERVEJENDE ENIG; 39% Fra 2007 til 2008 skete der en stigning i gennemsnitsscoren fra 67 til 73. Fra 2008 over 2009 til 2010 kan man ikke tale om en signifikant forskel i gennemsnitsscoren. 3.3 Indflydelse På spørgsmålet om de ansatte alt i alt er tilfredse med deres indflydelse i arbejdet ser den procentvise fordeling ud som nedenfor. Billedet er her, at 81% udtrykker tilfredshed i 2010 undersøgelsen. I årets undersøgelse angiver 5%, at de ikke tilfredse og 12% svarer Hverken uenig/enig. OVERVEJENDE UENIG; 4% Indflydelse Gennemsnitsscore = 79 UENIG; 1% HVERKEN UENIG ELLER ENIG; 12% ENIG; 43% OVERVEJENDE ENIG; 38% Gennemsnitsscoren var i , og i 2008 var den 80. Set i forhold til 2009, hvor gennemsnitsscoren var 81, er den i år på 79, hvilket ikke er en signifikant forskel. 7

8 3.4 Ledelse De ansatte er under dette tema blevet bedt om at forholde sig til, om de er tilfredse med deres nærmeste leder. Af den procentvise fordeling vist nedenfor fremgår det, at 79% udtrykker tilfredshed med deres leder, mens 7% har udtrykt utilfredshed, og 13% har tilkendegivet, at de hverken er uenig/enig i udsagnet. OVERVEJENDE UENIG; 4% Ledelse Gennemsnitsscore = 80 UENIG; 3% HVERKEN UENIG ELLER ENIG; 13% ENIG; 51% OVERVEJENDE ENIG; 28% Tilfredsheden med den nærmeste leder er præcis på samme niveau som ved de sidste to trivselsundersøgelser, altså er gennemsnitsscoren i både 2010, 2009 og 2008 på 80. I 2007 var den Samarbejde På spørgsmålet om de ansatte alt i alt er tilfredse med samarbejdet på arbejdspladsen ser den procentvise fordeling ud som nedenfor. Resultatet er her, at 88% angiver, at de er tilfredse med samarbejdet, og 3% tilkendegiver, at de er utilfredse, mens 9% erklærer, at de hverken er uenig/enig i udsagnet. Samarbejde OVERVEJENDE Gennemsnitsscore = 83 UENIG; 2% UENIG; 1% HVERKEN UENIG ELLER ENIG; 9% ENIG; 50% OVERVEJENDE ENIG; 38% Gennemsnitsscoren for Samarbejde er præcis på samme niveau som ved sidste trivselsundersøgelse, altså er gennemsnitsscoren i både 2010 og 2009 på 83. 8

9 3.6 Udviklingsmuligheder Under det sidste tema er de ansatte blevet spurgt om, hvorvidt de alt i alt er tilfredse med udviklingsmulighederne. Den procentvise fordeling fremgår nedenfor. 78% oplyser i 2010, at de er tilfredse med de jobmæssige udviklingsmuligheder. 16% erklærer sig hverken uenig/enig i udsagnet. Udviklingsmuligheder Gennemsnitsscore = 78 OVERVEJENDE UENIG; 2% UENIG; 4% HVERKEN UENIG ELLER ENIG; 16% ENIG; 41% OVERVEJENDE ENIG; 37% Gennemsnitsscoren for udviklingsmulighederne, der rykkede sig markant i positiv retning fra 73 i 2007 til 79 i 2008, faldt til 78 i 2009, og er i denne trivselsundersøgelse forblevet på 78. 9

10 3.7 Opsamling Procent-svarfordelingen i forhold til de seks temaer er sammenfattet i tabellen nedenfor. Til sammenligning er de tilsvarende procenter for 2009 anført i parenteserne. Holdnings- -tilkendegivelse (Overvejende) Enig Hverken uenig eller enig (Overvejende) Uenig Gennemsnits score Tema: Generel trivsel 87% (88%) 9% (9%) 4% (3%) 83 (84) Arbejdsopgaver 73% (76%) 16% (14%) 11% (11%) 73 (74) Indflydelse 81% (83%) 12% (12%) 5% (4%) 79 (81) Ledelse 79% (79%) 13% (14%) 7% (7%) 80 (80) Samarbejde 88% (88%) 9% (9%) 3% (3%) 83 (83) Udviklingsmuligheder 78% (79%) 16% (15%) 6% (6%) 78 (78) Som det fremgår af kolonnen yderst til højre, er gennemsnitsscoren på alle seks temaer enten uændret eller faldet marginalt i forhold til trivselsundersøgelsen fra april Hvor de procentuelle forskelle kan variere med op til 3%, kan man i relation til de overordnede resultater, altså gennemsnitsscoren, ikke konstatere nogle signifikante forandringer i forhold til

11 4 Resultater opdelt på baggrundsoplysninger 4.1 Køn Score Mænd Kvinder Generel trivsel Arbejdsopgaver Indflydelse Ledelse Samarbejde Udviklingsmuligheder Tema Figuren viser resultatet af trivselsundersøgelsen fordelt på køn. På alle temaerne Generel trivsel, Arbejdsopgaver og Indflydelse er forskellen mellem kvinder og mænd minimal, men på områderne Ledelse, Samarbejde og Udviklingsmuligheder trives kvinder signifikant bedre end mænd. I forhold til 2009, hvor kvinder kun trivedes minimalt bedre end mændene, kan det nu konkluderes, at forskellen mellem mænd og kvinder er blevet større. Således kan det nu siges, at kvinder trives signifikant bedre end mænd. Temaet Generel trivsel har for mænds vedkommende udviklet sig således: 2007: 75, 2008: 83, 2009: 83 og 2010: 81. Gennemsnitsscoren for kvinder har udviklet sig således: 2007: 79, 2008: 84, 2009: 84 og 2010: 84. Også denne opgørelse underbygger, at kvinder trives bedre. 4.2 Alder Score år år år år 60+ år Alder Samarbejde Generel trivsel Ledelse Indflydelse Udviklingsmuligheder Arbejdsopgaver Figuren viser resultatet fordelt på aldersgrupper. Generelt viser resultatet de samme tendenser som ved sidste undersøgelse. De 60+ årige trives generelt bedre end de øvrige aldersgrupper. På 5 ud af 6 temaer trives de 60+ årige bedre end gennemsnittet. På temaet Indflydelse scorer de årige bedre i forhold til kommunegennemsnittet. På seks ud af seks temaer scorer de årige samlet set dårligere end i forhold til kommunegennemsnittet. 11

12 4.3 Anciennitet Figuren viser resultatet af trivselsundersøgelsen fordelt på anciennitet. Resultatet viser, at tendensen i de to forrige trivselsundersøgelser fortsætter: Ansatte, der har været ansat i 1-5 år trives dårligst. Der en tendens til, at ansatte med seks års anciennitet og mere trives bedre, jo længere anciennitet. Score under 1 år 1-5 år 6-10 år år år 21+ år Anciennitet Generel trivsel Arbejdsopgaver Indflydelse Ledelse Samarbejde Udviklingsmuligheder Ansatte med en anciennitet på 1-5 år scorer på fem ud af seks temaer dårligere end de andre anciennitetsgrupper. På temaet Samarbejde scorer anciennitetsgruppen 1-5år det samme som anciennitetsgruppen 11-15år. De, der har været ansat i mindre end ét år scorer, med undtagelse af Udviklingsmuligheder, højest på alle temaer. Hvis man ser bort fra denne medarbejdergruppe, så scorer anciennitetsgruppen 21+år bedst på fire ud af seks temaer. 4.4 Fuldtid/deltid Figuren viser resultatet fordelt på baggrundsdata om fuldtid eller deltid. Kun omkring temaet Udviklingsmuligheder kan man tale om en reel forskel mellem deltids- og fuldtidsansatte. På de fem andre temaer kan man ikke tale om en signifikant forskel i resultaterne. I 2007 og 2008 havde temaet Udviklingsmuligheder ikke signifikant forskel, men i 2009 ændrede dette sig. Gennemsnitsscoren i 2010 og 2009 er den samme for dette tema Score Fuldtid Deltid Generel trivsel Arbejdsopgaver Indflydelse Ledelse Samarbejde Udviklingsmuligheder Tema 12

13 5 Områderesultater i forhold til kommunegennemsnittet Nedenstående tabel viser områderesultaterne fra de sidste to undersøgelser. Farvelægningen viser resultatet for april 2010 undersøgelsen. Kommunens gennemsnitscore (Halsnæs gennemsnit) er farvelagt med blå. Grøn farvelægning indikerer et bedre resultat end Halsnæs gennemsnittet. Gul farvelægning indikerer en marginal og ikke signifikant forskel i forhold til Halsnæs gennemsnittet. Rød farvelægning indikerer et dårligere resultat end Halsnæs gennemsnittet. Gennemsnitsscoren i forhold til de seks temaer fordelt på områder er sammenfattet i tabellen nedenfor. Til sammenligning er de tilsvarende procenter for 2009 anført i parenteserne. Spørgsmål Halsnæs gennemsnit Chefer/ direktion Ledere Familie og Børn Forebyggelse og Sundhed Job og Arbejdsmarked*) Generel trivsel Arbejds- -opgaver Indflydelse i arbejdet Ledelse Samarbejde 83,22 (84) 100,00 (88) 83,59 (83) 84,46 (85) 85,24 (84) 77,94 (80) 73,12 (74) 77,78 (69) 68,36 (65) 73,61 (74) 75,60 (76) 69,12 (63) 79,48 (81) 91,67 (83) 74,61 (76) 83,94 (85) 79,70 (80) 70,59 (66) 79,86 (80) 94,44 (92) 77,73 (84) 81,60 (85) 81,43 (78) 67,65 (75) 83,33 (83) 97,22 (94) 87,11 (88) 82,38 (83) 86,13 (84) 83,82 (78) Udvikling 77,62 (78) 100,00 (90) 89,84 (85) 78,30 (78) 77,44 (82) 69,12 (72) *) På grund af en organisationsændring i Job og Arbejdsmarked er svarene i år ikke umiddelbart sammenlignelige med 2009 Spørgsmål Generel trivsel Arbejds- -opgaver Indflydelse i arbejdet Ledelse Samarbejde Udvikling Halsnæs gennemsnit Kultur og Fritid Miljø og teknik Rådhuset Skole og Undervisning Velfærdsservice 83,22 (84) 87,95 (88) 83,18 (82) 79,85 (86) 82,17 (83) 78,80 (-) 73,12 (74) 83,48 (83) 73,83 (78) 66,77 (71) 74,30 (72) 69,02 (-) 79,48 (81) 86,61 (88) 78,04 (80) 74,26 (80) 80,22 (79) 76,63 (-) 79,86 (80) 89,29 (87) 75,00 (77) 79,96 (81) 80,53 (80) 66,85 (-) 83,33 (83) 85,71 (84) 84,81 (83) 80,49 (85) 82,09 (80) 77,99 (-) 77,62 (78) 82,14 (79) 80,61 (83) 75,63 (78) 76,25 (77) 70,92 (-) Når resultaterne opdeles på de enkelte områder kan følgende overordnet registreres for dette års undersøgelse: Kultur og Fritid samt Forebyggelse og Sundhed ligger over kommunegennemsnittet Job og Arbejdsmarked, Rådhuset og Velfærdsservice ligger under kommunegennemsnit. 13

14 Familie og Børn, Miljø og Teknik samt Skole og Undervisning ligger tæt på kommunegennemsnittet. For ledere tegner der sig et mere nuanceret billede, idet der for denne gruppe scores relativt højt på temaerne Samarbejde og Udvikling, og tilsvarende lavt på temaerne Indflydelse og Ledelse. Chefer/direktion scorer over kommunegennemsnit på samtlige temaer. Temaet, hvor Chefer/direktion scorer lavest er Arbejdsopgaver. Hvis man sammenligner dette års resultater med april 2009 er følgende ændringer signifikante: Forebyggelse og Sundhed er på fire ud af seks temaer gået fra at ligge på niveau med Halsnæs gennemsnittet til at ligge over Halsnæs gennemsnittet i 2010 Rådhuset er gået fra at ligge på niveau med Halsnæs gennemsnittet i 2009 på fem ud af seks temaer til, at ligge under niveau på fire ud af seks temaer i 2010 På temaerne Generel trivsel og Indflydelse i arbejdet er Rådhus gennemsnitsscoren faldet mere end 5 Direktion og chefer er gået fra at have ét tema på niveau, ét tema under niveau og fire temaer over niveau, til at have seks temaer over Halsnæs gennemsnittet. Direktion og chefernes gennemsnitsscore er steget 8 eller mere på fire ud af seks temaer Direktion og chefer står for den største stigning i gennemsnitsscoren, der er på 12 på temaet Generel trivsel Lederne står for det største fald i gennemsnitsscoren, der er på seks på temaet Ledelse 14

15 6 Bilag Som baggrund for ovenstående sammenfatninger, talmateriale og grafer er udarbejdet statistik materiale på udsagnsniveau, for hver af de 39 stillede udsagn i spørgeskemaet. Det statistiske materiale er fyldigt og af teknisk karakter og er ikke fremsendt til den politiske behandling i Økonomiudvalget. Materialet vil være tilgængeligt på kommunens hjemmeside efter den politiske behandling. Materialet vil dermed også tilgængeligt for Hoved-MED og virksomheds-med /personalemøder med MED-status i deres arbejde med at relatere sig til trivselsundersøgelsens resultat og i arbejdet med at udarbejde handlingsplaner med henblik på at forbedre de ansattes trivsel. Drøftet i Hoved-MED den 7. juni 2010 Drøftet i Økonomiudvalget den 3. juni

Trivselsundersøgelse Virksomhedsrapport

Trivselsundersøgelse Virksomhedsrapport Trivselsundersøgelse Virksomhedsrapport Rengøring April 2008 Udarbejdet af: Personaleservice Økonomi og Analyse Indledning. Baggrund og formål Byrådet besluttede i 2007 at sætte forstærket fokus på trivslen

Læs mere

Trivselsundersøgelse Virksomhedsrapport

Trivselsundersøgelse Virksomhedsrapport Trivselsundersøgelse Virksomhedsrapport Bibliotekerne April 28 Udarbejdet af: Personaleservice Økonomi og Analyse 1 Indledning 1.1 Baggrund og formål Byrådet besluttede i 2 at sætte forstærket fokus på

Læs mere

Antal besvarelser: 1629 Besvarelsesprocent 82% Dato: 29. marts Created by Orbicon A/S Side 1

Antal besvarelser: 1629 Besvarelsesprocent 82% Dato: 29. marts Created by Orbicon A/S Side 1 Halsnæs kommune Kommunen Antal besvarelser: 1629 Besvarelsesprocent 82% Dato: 29. marts 216 Created by Orbicon A/S Side 1 Denne rapport sammenfatter resultaterne af Trivselsundersøgelse 216 Rapporten viser

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Rådhuset. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Rapport - Trivselsundersøgelsen Rådhuset. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Rapport - Trivselsundersøgelsen 2012 - Rådhuset Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Halsnæs

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Halsnæs Rapport - Trivselsundersøgelsen 1 - Plejecentret Halsnæs Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Botilbudene. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Rapport - Trivselsundersøgelsen Botilbudene. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Rapport - Trivselsundersøgelsen 01 - Botilbudene Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Miljø og Teknik. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Rapport - Trivselsundersøgelsen Miljø og Teknik. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Rapport - Trivselsundersøgelsen 1 - Miljø og Teknik Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Tandplejen. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Rapport - Trivselsundersøgelsen Tandplejen. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Rapport - Trivselsundersøgelsen 212 - Tandplejen Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Bibliotekerne. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Rapport - Trivselsundersøgelsen Bibliotekerne. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Rapport - Trivselsundersøgelsen 212 - Bibliotekerne Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Lynæs Børnehave

Rapport - Trivselsundersøgelsen Lynæs Børnehave Rapport - Trivselsundersøgelsen 212 - Lynæs Børnehave Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Hundested Skole

Rapport - Trivselsundersøgelsen Hundested Skole Rapport - Trivselsundersøgelsen 2 - Hundested Skole Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Børnehuset Kregme

Rapport - Trivselsundersøgelsen Børnehuset Kregme Rapport - Trivselsundersøgelsen 212 - Børnehuset Kregme Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Træning og Aktivitet

Rapport - Trivselsundersøgelsen Træning og Aktivitet Rapport - Trivselsundersøgelsen 2 - Træning og Aktivitet Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Hundested Børnehus

Rapport - Trivselsundersøgelsen Hundested Børnehus Rapport - Trivselsundersøgelsen 2 - Hundested Børnehus Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Børnehuset Baggersvej

Rapport - Trivselsundersøgelsen Børnehuset Baggersvej Rapport - Trivselsundersøgelsen 212 - Børnehuset Baggersvej Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Arresø Skole. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Rapport - Trivselsundersøgelsen Arresø Skole. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Rapport - Trivselsundersøgelsen 12 - Arresø Skole Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Løvdalen/Humlehaven

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Løvdalen/Humlehaven Rapport - Trivselsundersøgelsen - Plejecentret Løvdalen/Humlehaven Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Arresøparken/Solhjem

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Arresøparken/Solhjem Rapport - Trivselsundersøgelsen 22 - Plejecentret Arresøparken/Solhjem Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Frederiksværk Skole

Rapport - Trivselsundersøgelsen Frederiksværk Skole Rapport - Trivselsundersøgelsen - Frederiksværk Skole Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Natur og Vej Created by Orbicon A/S Side 1. Virksomhedsrapport : Natur og Vej

Natur og Vej Created by Orbicon A/S Side 1. Virksomhedsrapport : Natur og Vej Virksomhedsrapport : Natur og Vej Område : Miljø og Teknik Antal besvarelser : 25 Besvarelsesprocent : 3 Dato :. April 16 Natur og Vej 16 Created by Orbicon A/S Side 1 Denne rapport sammenfatter resultaterne

Læs mere

Trivselsstyrelsen. Måling Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Trivselsstyrelsen. Måling Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Trivselsstyrelsen Måling 21 Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt suppleret med spørgsmål

Læs mere

Antal besvarelser 94 Besvarelsesprocent 83 Dato 7. April Created by Orbicon A/S Side 1

Antal besvarelser 94 Besvarelsesprocent 83 Dato 7. April Created by Orbicon A/S Side 1 Område rapport Borger og Beskæftigelse Antal besvarelser 94 Besvarelsesprocent 83 Dato 7. April 216 Created by Orbicon A/S Side 1 Denne rapport sammenfatter resultaterne af Trivselsundersøgelse 216 for

Læs mere

Antal besvarelser 35 Besvarelsesprocent 89 Dato 31. marts Created by Orbicon A/S Side 1

Antal besvarelser 35 Besvarelsesprocent 89 Dato 31. marts Created by Orbicon A/S Side 1 Område rapport Koncern, Økonomi og Vækst Antal besvarelser 35 Besvarelsesprocent 89 Dato 31. marts 216 Created by Orbicon A/S Side 1 Denne rapport sammenfatter resultaterne af Trivselsundersøgelse 216

Læs mere

Antal besvarelser 125 Besvarelsesprocent 62 Dato 31. marts Created by Orbicon A/S Side 1

Antal besvarelser 125 Besvarelsesprocent 62 Dato 31. marts Created by Orbicon A/S Side 1 Område rapport Social Service og Familier Antal besvarelser 125 Besvarelsesprocent 62 Dato 31. marts 16 Created by Orbicon A/S Side 1 Denne rapport sammenfatter resultaterne af Trivselsundersøgelse 16

Læs mere

Antal besvarelser : 518 Besvarelsesprocent : 79 Dato : 30. marts Created by Orbicon A/S Side 1

Antal besvarelser : 518 Besvarelsesprocent : 79 Dato : 30. marts Created by Orbicon A/S Side 1 Område rapport : Børn, Unge og Læring Antal besvarelser : 518 Besvarelsesprocent : 79 Dato :. marts 16 Created by Orbicon A/S Side 1 Denne rapport sammenfatter resultaterne af Trivselsundersøgelse 16 for

Læs mere

Firkanten, Humlehaven, Ledelse og administrationen, Rosen, Trekanten, Tværgående Created by Orbicon A/S Side 1

Firkanten, Humlehaven, Ledelse og administrationen, Rosen, Trekanten, Tværgående Created by Orbicon A/S Side 1 Virksomhedsrapport :Arresø Plejecenter Område : Aktiv Hjælp, Ældre og Velfærdsteknologi Antal besvarelser : 94 Besvarelsesprocent : 86 Dato : 3. marts 216 Firkanten, Humlehaven, Ledelse og administrationen,

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen 2012 - Rådhuset, Job og Arbejdsmarked

Rapport - Trivselsundersøgelsen 2012 - Rådhuset, Job og Arbejdsmarked Rapport - Trivselsundersøgelsen - Rådhuset, Job og Arbejdsmarked Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Afdeling Ahornvej, Afdeling Skovfogedelodden. Created by Orbicon A/S Side 1. Virksomhedsrapport : Børnehuset Arresø Børn, Unge og Læring

Afdeling Ahornvej, Afdeling Skovfogedelodden. Created by Orbicon A/S Side 1. Virksomhedsrapport : Børnehuset Arresø Børn, Unge og Læring Virksomhedsrapport : Børnehuset Arresø Område : Børn, Unge og Læring Antal besvarelser : 22 Besvarelsesprocent : 81 Dato : 4. april 216 Afdeling Ahornvej, Afdeling Skovfogedelodden Created by Orbicon A/S

Læs mere

Frederiksværk hovedbibliotek, Hundested lokal bibliotek. Created by Orbicon A/S Side 1. Virksomhedsrapport : Bibliotekerne Sundhed, Idræt og Kultur

Frederiksværk hovedbibliotek, Hundested lokal bibliotek. Created by Orbicon A/S Side 1. Virksomhedsrapport : Bibliotekerne Sundhed, Idræt og Kultur Virksomhedsrapport : Bibliotekerne Område : Sundhed, Idræt og Kultur Antal besvarelser : 19 Besvarelsesprocent : 95 Dato : 8. April 216 Frederiksværk hovedbibliotek, Hundested lokal bibliotek Created by

Læs mere

Created by Orbicon A/S Side 1

Created by Orbicon A/S Side 1 Område rapport : Aktiv Hjælp, Ældre og Velfærdsteknologi Antal besvarelser : 396 Besvarelsesprocent : 86 Dato : 3. marts 216 Created by Orbicon A/S Side 1 Denne rapport sammenfatter resultaterne af Trivselsundersøgelse

Læs mere

Administrative og øvrige medarbejdere, Aktivitetsmedarbejdere, Ergoterapeuter, Fysioterapeut. Created by Orbicon A/S Side 1

Administrative og øvrige medarbejdere, Aktivitetsmedarbejdere, Ergoterapeuter, Fysioterapeut. Created by Orbicon A/S Side 1 Virksomhedsrapport : Træning og Aktivitet Område : Sundhed, Idræt og Kultur Antal besvarelser : 42 Besvarelsesprocent : 93 Dato : 8. April 216 Administrative og øvrige medarbejdere, Aktivitetsmedarbejdere,

Læs mere

Magleblik lærer, Magleblik TAP, Ølsted lærer, Ølsted SFO. Created by Orbicon A/S Side 1. Virksomhedsrapport : Arresø Skole Børn, Unge og Læring

Magleblik lærer, Magleblik TAP, Ølsted lærer, Ølsted SFO. Created by Orbicon A/S Side 1. Virksomhedsrapport : Arresø Skole Børn, Unge og Læring Virksomhedsrapport : Arresø Skole Område : Børn, Unge og Læring Antal besvarelser : 76 Besvarelsesprocent : Dato : 4. april 16 Magleblik lærer, Magleblik TAP, Ølsted lærer, Ølsted SFO Created by Orbicon

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen 2012 - Skole og Kultur. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Rapport - Trivselsundersøgelsen 2012 - Skole og Kultur. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Rapport - Trivselsundersøgelsen 12 - Skole og Kultur Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt

Læs mere

Enghaven Lærer, Enghaven Pæd., Frederiksværkskole TAP, Melby lærer, Melby PET. Created by Orbicon A/S Side 1

Enghaven Lærer, Enghaven Pæd., Frederiksværkskole TAP, Melby lærer, Melby PET. Created by Orbicon A/S Side 1 Virksomhedsrapport : Frederikværk Skole Område : Børn, Unge og Læring Antal besvarelser : 119 Besvarelsesprocent : 92 Dato : 4. april 16 Enghaven Lærer, Enghaven Pæd., Frederiksværkskole TAP, Melby lærer,

Læs mere

Fjordhuset, Kronen, Midlertidig døgnpladser, Slottet, Staben og TAP. Created by Orbicon A/S Side 1

Fjordhuset, Kronen, Midlertidig døgnpladser, Slottet, Staben og TAP. Created by Orbicon A/S Side 1 Virksomhedsrapport : Hundested Plejecenter Område : Aktiv Hjælp, Ældre og Velfærdsteknologi Antal besvarelser : 75 Besvarelsesprocent : 85 Dato :. april 216 Fjordhuset, Kronen, Midlertidig døgnpladser,

Læs mere

Trivselsmåling 2012 Gladsaxe Kommune

Trivselsmåling 2012 Gladsaxe Kommune Økonomiudvalget 19.06.2012 Punktnr. 165, bilag 1 Trivselsmåling 2012 Gladsaxe Kommune J. nr. 87.15.00P20 Sag: 2011/08405 010 Indhold Indhold... 2 Trivselsmåling 2012... 3 Resume:... 3 Metode... 4 Svarprocent...

Læs mere

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer 8. december 2015 Arbejdstid blandt FOAs medlemmer Hvert fjerde medlem af FOA ønsker en anden arbejdstid end de har i dag. Det viser en undersøgelse om arbejdstid, som FOA har foretaget blandt sine medlemmer.

Læs mere

NOTAT. Notatets opbygning:

NOTAT. Notatets opbygning: NOTAT Allerød Kommune Skole og Dagtilbud Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Notat om resultaterne af de nationale trivselsmålinger for folkeskolerne

Læs mere

Fortsat høj trivsel på erhvervsuddannelserne

Fortsat høj trivsel på erhvervsuddannelserne Fortsat høj trivsel på erhvervsuddannelserne - Elevtrivselsmålingen Elevernes trivsel skal øges frem mod 00. Det er et af de mål for erhvervsuddannelsernes udvikling, der blev sat i forbindelse med indgåelsen

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 beelser: 445 Svarprocent: 83% TRIVSELSUNDERSØGELSE LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen. I rapporten benchmarkes til målingen på niveauet ovenfor, således

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET

KØBENHAVNS UNIVERSITET Bestyrelsesmøde nr. 66, den 24. januar 2013 Pkt. 6A. Bilag A2 KØBENHAVNS UNIVERSITET APV 2012 PRÆSENTATION I BESTYRELSEN D. 24.1.2013 83% ER TILFREDSE MED DERES JOB SOM HELHED 29% ER MEGET TILFREDSE OG

Læs mere

Virksomhedsrapport :Frederiksværk Plejecenter Aktiv Hjælp, Ældre og Velfærdsteknologi

Virksomhedsrapport :Frederiksværk Plejecenter Aktiv Hjælp, Ældre og Velfærdsteknologi Virksomhedsrapport :Frederiksværk Plejecenter Område : Aktiv Hjælp, Ældre og Velfærdsteknologi Antal besvarelser : 87 Besvarelsesprocent : 93 Dato : 31. marts 216 nattevagter, Adm, Havfruen, Nattergalen,

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 DAGTILBUD GLADSAXE KOMMUNE

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 DAGTILBUD GLADSAXE KOMMUNE FORÆLDRETILFREDSHED 2016 DAGTILBUD GLADSAXE KOMMUNE 1 INDHOLD 01 Introduktion 02 Læsevejledning 03 Samlede resultater 04 Resultater på tværs 05 Prioriteringskort 06 Metode 2 01. INTRODUKTION Forældretilfredsheden

Læs mere

Created by Orbicon A/S Side 1. Virksomhedsrapport : Botilbuddene Social Service og Familier

Created by Orbicon A/S Side 1. Virksomhedsrapport : Botilbuddene Social Service og Familier Virksomhedsrapport : Botilbuddene Område : Social Service og Familier Antal besvarelser : 66 Besvarelsesprocent : Dato : 9. April 16 Administration, Liselejevej, Maglehøj, Midgården Balders, Midgården

Læs mere

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272 Hjemmearbejde Udarbejdet december 2011 BD272 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode... 3 Udbredelse og type af hjemmearbejde... 3 Brug af hjemmearbejdspladser og arbejdsopgaver...

Læs mere

Rudersdal Kommune. Trivselsundersøgelsen 2009 Samlede resultater

Rudersdal Kommune. Trivselsundersøgelsen 2009 Samlede resultater Rudersdal Kommune Trivselsundersøgelsen 2009 Samlede resultater 0 Indholdsfortegnelse Indledning...1 Trivselsundersøgelsen 2009...2 Baggrund...2 Undersøgelsen...2 Dataindsamling...2 Anonymitet...2 Svarprocent...2

Læs mere

Antal besvarelser: 105 Områderapport Svarprocent: 51% Randers Ungdomsskole TRIVSELSMÅLING FOR MEDARBEJDERE 2016

Antal besvarelser: 105 Områderapport Svarprocent: 51% Randers Ungdomsskole TRIVSELSMÅLING FOR MEDARBEJDERE 2016 beelser: 5 Svarprocent: 5 TRIVSELSMÅLING FOR MEDARBEJDERE 26 SÅDAN BRUGES RAPPORTEN Modtagelse af rapport Rapporten indeholder resultater fra Trivselsmåling for medarbejdere 26 i Randers Kommune, der er

Læs mere

Gladsaxe Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse Skole og SFO området

Gladsaxe Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse Skole og SFO området Gladsaxe Kommune Udviklingssekretariatet Januar 2007 Gladsaxe Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse Skole og SFO området Gladsaxe, januar 2007 Indholdsfortegnelse: Rapportens opbygning:... 2 1. Sammenfatning...

Læs mere

En ny vej - Statusrapport juli 2013

En ny vej - Statusrapport juli 2013 En ny vej - Statusrapport juli 2013 Af Konsulent, cand.mag. Hanne Niemann Jensen HR-afdelingen, Fredericia Kommune I det følgende sammenfattes resultaterne af en undersøgelse af borgernes oplevelse af

Læs mere

Faggruppernes troværdighed 2015

Faggruppernes troværdighed 2015 Faggruppernes troværdighed 2015 Radius Kommunikation November 2015 Troværdighedsanalysen 2015 Radius Kommunikation har undersøgt den danske befolknings holdning til forskellige faggruppers troværdighed.

Læs mere

Sammenligning af de københavnske med de nationale resultater i den nationale trivselsmåling, forår 2016

Sammenligning af de københavnske med de nationale resultater i den nationale trivselsmåling, forår 2016 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Sammenligning af de københavnske med de nationale resultater i den nationale trivselsmåling, forår

Læs mere

Roskilde Kommune. Trivselsundersøgelse 2013/2014. Roskilde Musiske skole. Resultat for: Antal udsendte: Antal gennemførte: Svarprocent: 46 39 85%

Roskilde Kommune. Trivselsundersøgelse 2013/2014. Roskilde Musiske skole. Resultat for: Antal udsendte: Antal gennemførte: Svarprocent: 46 39 85% Trivselsundersøgelse 2013/2014 Resultat for: Roskilde Musiske skole Antal udsendte: Antal gennemførte: Svarprocent: 46 39 85% INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLD Information om undersøgelsen Overblik Temaoversigt

Læs mere

Roskilde Kommune. Trivselsundersøgelse 2013/2014. Resultat for: Roskilde Kommune - Total. Antal udsendte: Antal gennemførte: Svarprocent:

Roskilde Kommune. Trivselsundersøgelse 2013/2014. Resultat for: Roskilde Kommune - Total. Antal udsendte: Antal gennemførte: Svarprocent: Trivselsundersøgelse 2013/2014 Resultat for: Antal udsendte: Antal gennemførte: Svarprocent: - Total 5536 4762 86% INDHOLDSFORTEGNELSE Resultater - - Total INDHOLD Information om undersøgelsen Overblik

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 88% TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - Trivselsundersøgelse 2014 - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelse. I rapporten benchmarkes

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 78% TRIVSELSUNDERSØGELSE 20 Trivselsundersøgelse 20 LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - Trivselsundersøgelse 20 - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 100% TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - Trivselsundersøgelse 2014 - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen 2014. I rapporten benchmarkes

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 97% TRIVSELSUNDERSØGELSE LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - Trivselsundersøgelse - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen. I rapporten benchmarkes til målingen

Læs mere

Hvordan du bruger læsevejledningen Overordnet om afdelingsrapporten Afrapportering af kommentarfelter FORSIDE Dimensionsfigur...

Hvordan du bruger læsevejledningen Overordnet om afdelingsrapporten Afrapportering af kommentarfelter FORSIDE Dimensionsfigur... Læsevejledning til: Afdelingsrapporten Hvordan du bruger læsevejledningen... 2 Overordnet om afdelingsrapporten... 2 Afrapportering af kommentarfelter... 3 FORSIDE Dimensionsfigur... 3 1. OVERBLIK... 4

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 Roskilde Kommune Antal besvarelser: 4.559 Svarprocent: 85% TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 FORORD OG INDHOLD 01 Denne rapport indeholder resultater fra Roskilde Kommunes trivselsundersøgelse, som blev gennemført

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 53% TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen 2014. I rapporten benchmarkes til målingen på

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 84% TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - Trivselsundersøgelse 2014 - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelse. I rapporten benchmarkes

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang 2006-2008 pr. 1. august 2009

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang 2006-2008 pr. 1. august 2009 Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer Årgang 06-08 pr. 1. august 0 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Århus, Oktober 0 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning...

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 100% TRIVSELSUNDERSØGELSE LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - Trivselsundersøgelse - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen. I rapporten benchmarkes til

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 67% TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen 2014. I rapporten benchmarkes til målingen på

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDS UNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDS UNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDS UNDERSØGELSE FREDERIKSBERG KOMMUNE HJEMMEPLEJEN OKTOBER 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING OG OPSUMMERING 3 2. METODE OG LÆSEVEJLEDNING 7 3. TILFREDSHEDEN I FREDERIKSBERG KOMMUNE

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 100% TRIVSELSUNDERSØGELSE 20 Trivselsundersøgelse 20 LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - Trivselsundersøgelse 20 - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen

Læs mere

Arbejdstempo, bemanding og stress

Arbejdstempo, bemanding og stress 19. august 2019 Arbejdstempo, bemanding og stress Seks ud af 10 (59 %) af FOAs medlemmer føler sig i meget høj, høj eller nogen grad stressede, og for størstedelen af disse (89 %) er arbejdet en vigtig

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 81% TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelse. I rapporten benchmarkes til målingen på niveauet

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: % TRIVSELSUNDERSØGELSE LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen. I rapporten benchmarkes til målingen på niveauet ovenfor,

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 96% TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - Trivselsundersøgelse 2014 - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelse. I rapporten benchmarkes

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: 97 Svarprocent: 81% TRIVSELSUNDERSØGELSE LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen. I rapporten benchmarkes til målingen på niveauet

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen FOA Kampagne og analyse Februar 2010 FOA undersøgte i januar 2011, hvilke medlemmer, der vil benytte efterlønsordningen, hvorfor de betaler til den, og hvornår de

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: % TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen 2014. I rapporten benchmarkes til målingen på niveauet

Læs mere

Københavns Universitet

Københavns Universitet Bestyrelsesmøde nr. 100, d. 17. juni 2019 Pkt. 14 a. Bilag 2 Københavns Universitet Fysisk APV 2019 HOVEDRAPPORT Rambøll 21-05-2019 INDHOLD Svarprocent Svarprocent opdelt på fakulteter 01 Overordnede analyser

Læs mere

Bilag 1: Hovedpointer om resultater fra Trivselsundersøgelsen 2015

Bilag 1: Hovedpointer om resultater fra Trivselsundersøgelsen 2015 KØBENHAVNS KOMMUNE Center for Policy NOTAT 17-04-2015 Bilag 1: Hovedpointer om resultater fra Trivselsundersøgelsen 2015 Den overordnede udvikling i trivselsundersøgelsen er negativ. Der er et generelt

Læs mere

Virksomhedstilfredshedsmåling 2016

Virksomhedstilfredshedsmåling 2016 Virksomhedstilfredshedsmåling 2016 Som en del af Aftalen om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser er der opsat et mål om, at praktikvirksomhedernes tilfredshed skal øges frem mod 2020. Den første

Læs mere

MTU 2014 Svarprocent: 71%

MTU 2014 Svarprocent: 71% Antal besvarelser: 1.829 Svarprocent: 71% FORORD 01 RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 02 Nedenfor fremgår resultater på undersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde er sammensat af flere enkeltspørgsmål, som

Læs mere

GRIBSKOV KOMMUNE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2019 DAGTILBUD, SKOLE, FO OG KLUB

GRIBSKOV KOMMUNE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2019 DAGTILBUD, SKOLE, FO OG KLUB GRIBSKOV KOMMUNE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2019 DAGTILBUD, SKOLE, FO OG KLUB INDHOLD Afsnit 1 Introduktion Side 02 Afsnit 2 Sammenfatninger Side 04 Afsnit 3 Resultater dagtilbud Side 08 Afsnit 4

Læs mere

AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG

AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG TRIVSELSUNDERSØGELSE 2012 AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG SAMLET KONKLUSION RESUME: SAMLET KONKLUSION 3518 svar giver en svarprocent på 75% - dog forskel på tværs af

Læs mere

3. Analyse og prioritering. Fokus på trivsel og det psykiske arbejdsmiljø. 4. Handleplan og opfølgning

3. Analyse og prioritering. Fokus på trivsel og det psykiske arbejdsmiljø. 4. Handleplan og opfølgning Mere information Trivselsundersøgelsen er udviklet som en del af et projekt om arbejdsmiljø i skovbranchen. Den er gratis og kan bruges af alle virksomheder i skovbranchen. 12 Fokus på trivsel og det psykiske

Læs mere

RESULTATRAPPORT TRIVSEL FOR ALLE TRIVSELSUNDERSØGELSE Antal besvarelser: Svarprocent: 89% Folke- og Specialskoler, Leder: Rikke Reiter

RESULTATRAPPORT TRIVSEL FOR ALLE TRIVSELSUNDERSØGELSE Antal besvarelser: Svarprocent: 89% Folke- og Specialskoler, Leder: Rikke Reiter Folke- og Specialskoler, Leder: R Reiter Antal besvarelser:.5 Svarprocent: 89% RESULTATRAPPORT MAJ 3. AUGUST - 22. SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER SPØRGESKEMA RAPPORT TRIVSEL Ledere tjekker data Alle besvarer

Læs mere

Daginstitutionsrapport Svarprocent: 63,3% Antal besvarelser: 19 Solen

Daginstitutionsrapport Svarprocent: 63,3% Antal besvarelser: 19 Solen FORÆLDRETILFREDSHED 20 Daginstitutionsrapport Svarprocent: 63,3% Antal besvarelser: Solen LÆSEVEJLEDNING I figuren vises svarfordelingen på de enkelte svarkategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget

Læs mere

Seksuel chikane på arbejdspladsen. En undersøgelse af oplevelser med seksuel chikane i arbejdslivet blandt STEM-ansatte

Seksuel chikane på arbejdspladsen. En undersøgelse af oplevelser med seksuel chikane i arbejdslivet blandt STEM-ansatte Seksuel chikane på arbejdspladsen En undersøgelse af oplevelser med seksuel chikane i arbejdslivet blandt STEM-ansatte Juni 2018 Seksuel chikane på arbejdspladsen Resumé Inden for STEM (Science, Technology,

Læs mere

Faktaark om psykisk arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2014

Faktaark om psykisk arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2014 Faktaark om psykisk og jobtilfredshed 2014 Ref. KAB/- 12.06.2015 Indhold Hovedresultater... 2 Jobtilfredshed... 3 Trivsel... 5 Psykisk... 5 Tale åbnet om psykisk... 7 Forbedring af det psykiske... 8 Dette

Læs mere

Fase to af Borgerstilfredshedsundersøgelsen på Jobcenter Rebild

Fase to af Borgerstilfredshedsundersøgelsen på Jobcenter Rebild Fase to af Borgerstilfredshedsundersøgelsen på Jobcenter Rebild 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Undersøgelsens resultater. 4 3. Vurdering af den telefoniske kommunikation..5 4. Vurdering

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Statusredegørelsen for folkeskolens udvikling

Statusredegørelsen for folkeskolens udvikling Statusredegørelsen for folkeskolens udvikling For skoleåret 2016/2017 Statusredegørelsen for folkeskolens udvikling For skoleåret 2016/2017 Layout: Presse- og Kommunikationssekretariatet, Undervisningsministeriet

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE

TRIVSELSUNDERSØGELSE TRIVSELSUNDERSØGELSE Designskolen Kolding 2018 Forfattere: Malene Skov Dinesen og Lars Dinesen, Ineva ApS Udgivelsesår: 2018 Side 0 af 20 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDENDE BEMÆRKNINGER... 2 ARBEJDSGLÆDE,

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN XXXX KOMMUNE 13. marts 2017 INDHOLD 1. Indledning 2. Hovedresultater 3. Læsevejledning 4. Undersøgelsens resultater 5. Prioriteringskort 6. Baggrundsoplysninger

Læs mere

Hvordan du bruger læsevejledningen Overordnet om afdelingsrapporten Afrapportering af kommentarfelter OVERBLIK...

Hvordan du bruger læsevejledningen Overordnet om afdelingsrapporten Afrapportering af kommentarfelter OVERBLIK... Læsevejledning til: Afdelingsrapporten Hvordan du bruger læsevejledningen... 2 Overordnet om afdelingsrapporten... 2 Afrapportering af kommentarfelter... 2 1. OVERBLIK... 4 Oversigtsfigur... 4 Resultat

Læs mere

Lyngby- Taarbæk Kommune

Lyngby- Taarbæk Kommune Lyngby- Taarbæk Kommune Trivselsmåling 2017 KOMMENTERET HOVEDRAPPORT Rambøll 15-11-2017 INDHOLDSFORTEGNELSE Hovedresultater på nøgleindikatorer. Overordnede analyser Forskellige figurer til at forklare

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER SLOTSHOLM A/S KØBMAGERGADE 28 1150 KØBENHAVN K WWW.SLOTSHOLM.DK UDARBEJDET FOR KL

Læs mere

Selvledelse blandt akademikere Baggrundsvariable Indflydelse Klare mål og forventninger... 8

Selvledelse blandt akademikere Baggrundsvariable Indflydelse Klare mål og forventninger... 8 Indholdsfortegnelse Selvledelse blandt akademikere... 3 Baggrundsvariable... 4 Indflydelse... 6 Klare mål og forventninger... 8 Psykisk arbejdsmiljø og selvledelse... 10 Stress og selvledelse... 11 Balance

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN NORDDJURS KOMMUNE 20. marts 2017 INDHOLD 1. Indledning 2. Hovedresultater 3. Læsevejledning 4. Undersøgelsens resultater 5. Prioriteringskort 6. Baggrundsoplysninger

Læs mere

Årsrapport for 2014. Videncenter for Arbejdsmiljø. 3. marts 2015 EPINION SAIGON EPINION AARHUS EPINION COPENHAGEN

Årsrapport for 2014. Videncenter for Arbejdsmiljø. 3. marts 2015 EPINION SAIGON EPINION AARHUS EPINION COPENHAGEN Årsrapport for 2014 Videncenter for Arbejdsmiljø 3. marts 2015 EPINION COPENHAGEN RYESGADE 3F 2200 COPENHAGEN DENMARK T: +45 70 23 14 23 E: INFO@EPINION.DK W: WWW.EPINION.DK EPINION AARHUS SØNDERGADE 1A

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013 Antal besvarelser: 1.250 TRIVSELSUNDERSØGELSE Svarprocent: 83% SÅDAN LÆSER DU RAPPORTEN 01 Sådan læses rapporterne Resultatet af Trivselsundersøgelsen for fremgår af flere forskellige rapporter: dels den

Læs mere

Evaluering af Materielgården Analyse gennemført blandt et repræsentativt udsnit af borgerne i Egedal Kommune

Evaluering af Materielgården Analyse gennemført blandt et repræsentativt udsnit af borgerne i Egedal Kommune Evaluering af Materielgården 2016 Analyse gennemført blandt et repræsentativt udsnit af borgerne i Egedal Kommune 1 Indhold 1. Metode 2. Konklusion 3. Snerydning, saltning og asfalt 4. Fejning, bekæmpelse

Læs mere

Faktaark: Ledelseskvalitet

Faktaark: Ledelseskvalitet Faktaark: Ledelseskvalitet Dette faktaark omhandler djøfernes vurdering af deres nærmeste personaleansvarlige leder i sammenhæng med forskellige faktorer i det psykiske arbejdsmiljø. Resultaterne stammer

Læs mere

PERSONALEPOLITISK TERMOMETER, JANUAR 2012

PERSONALEPOLITISK TERMOMETER, JANUAR 2012 PERSONALEPOLITISK TERMOMETER, JANUAR 2012 CBSI Antal udsendte spørgeskemaer: 179 Antal besvarede spørgeskemaer: 130 Svarprocent: 73% s Indledning På de følgende sider præsenteres resultaterne fra det Personalepolitiske

Læs mere