Referat Integrationsrådet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Integrationsrådet"

Transkript

1 Referat Integrationsrådet : Onsdag den 14. maj 2014 Mødetidspunkt: Kl. 18:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:00 Mødested: Vapnagård, Hovmarken 7 Bemærkninger: Medlemmer: Azubuike Ukumadu (Direkte valgt) Begüm Cakmak (Direkte valgt) Dragan Milenkovic (Direkte valgt) Feza (Collette) Feruzi (Direkte valgt) Hüdaverdi Kilic (Direkte valgt) Ilker Eser (Direkte valgt) Natasha Vilusic (Direkte valgt) Pricilla Lützhøft (Direkte valgt) Tawfik J. Tawfik (Direkte valgt) Zeki Kibar (Direkte valgt) Carol Pimer Krogstrup (Direkte valgt - suppleant) Waled Al-Gailany (Center for Job og Arbejdsmarked, udpeget medlem) Dorthe Qvist Greve (Områdesekretariatet, udpeget medlem) Duygu A. Ngotho, Byrådsmedlem Tilforordnet Philip Læborg, Byrådsmedlem Tilforordnet Fraværende: Dragan Milenkovic Zeki Kibar Philip Læborg, Byrådsmedlem Tilforordnet Sagsoversigt 01. Godkendelse af dagsorden Digital post - udfordringer og muligheder U-bazar i fremtiden Integrationspris Måltal for andel af ansatte med ikke-vestlig baggrund Fremtidens Folkeskole - Mål for samarbejde med eksterne Meddelelser Eventuelt...17 Bilagsliste...18

2 2 01. Godkendelse af dagsorden Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: Integrationsrådet Indledning/Baggrund Til evt.: Collette Feruzi, medlem af Integrationsrådet: Dansk-congolesisk forening skal optræde på Multikulturel Festival 24. maj, og har brug for kr. til transport af instrumenter.

3 3 02. Digital post - udfordringer og muligheder Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/9080 Integrationsrådet Indledning/Baggrund Digital post bliver obligatorisk for alle borgere i Helsingør Kommune fra 1. november Derfor ønsker Center for Borgerservice, It og Digitalisering (BID) en del af Helsingør Kommune en dialog med Integrationsrådet. Fra BID deltager: Pernille Madsen Centerchef Peter Stougaard Christensen Områdeleder Johan Berlin Christoffersen - Digitaliseringskonsulent Relation til vision og tværgående politikker Digitaliseringsindsatsen for særlige målgrupper relaterer sig til Medborgerskabspolitikkens fokusområde 5: Sikre at kommunikation med Helsingør Kommune herunder den digitale understøtter borgrenes aktive medborgerskab Sagsfremstilling Center for Borgerservice, It og Digitalisering (BID) vil på mødet informere om følgende: Muligheder med digital post Regler om fuldmagt Fritagelse for digital post BID ønsker desuden en dialog med Integrationsrådet om: Hvordan kan brugen af digital post udbredes til borgere med etnisk minoritetsbaggrund? Hvordan kan der samarbejdes med frivillige og foreninger? Økonomi/Personaleforhold Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold. Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Kultur, Idræt og Byudvikling indstiller at Integrationsrådet drøfter oplægget med BID Beslutninger Integrationsrådet den

4 4 Ikke til stede: Dragan Milenkovic, Zeki Kibar, Philip Læborg, Byrådsmedlem Tilforordnet Integrationsrådet drøftede oplægget med Center for Borgerservice, It og Digitalisering (BID). Integrationsrådet havde følgende kommentarer/ opmærksomhedspunkter: Fra 1. november 2014 o Modtager alle borgere digital post fra kommunen og andre offentlige instanser o Borgere kan fritages fra digital post fx på grund af sprogbarriere o Der er mulighed for læseadgang fx til familiemedlem. Denne mulighed er væsentligt for borgere med etnisk minoritetsbaggrund Integrationsrådet anbefaler informationsmøder i samarbejde med foreninger og boligområder Integrationsrådet anbefaler uddannelse af frivillige Integrationsrådet vil gerne bistå med kontakt til relevante foreninger Integrationsrådet vil gerne deltage i konkrete oplysningsarrangementer Der er en gruppe af nyankomne flygtninge, der er særligt sprogligt udfordrede. Frivillignet for Flygtninge, hvor mange nye flygtninge kommer, kan være en samarbejdspartner Når borgerne får brev fra Digitaliseringsstyrelsen kan Helsingør Kommune supplere med annoncer/invitation til info-møde på flere sprog Center for Kultur, Idræt og Byplanlægning fortsætter dialogen med BID om konkrete arrangementer

5 5 03. U-bazar i fremtiden Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/1297 Integrationsrådet U-bazar - evaluering og fremtid - Ubazar, evaluering og anbefalinger.pdf Indledning/Baggrund I 2011 besluttede Integrationsrådet at tilbyde forældre til tosprogede elever information om ungdomsuddannelserne. Dette med henblik på at understøtte en god dialog mellem de unge og deres forældre om uddannelsesvalget efter grundskolen. Dette er resulteret i tre U-bazarer (dec. 2011, dec. 2012, jan. 2014). På baggrund af erfaringerne med U-bazaren anbefaler den tværgående arbejdsgruppe, at elementer der tilgodeser denne målgruppe, indarbejdes i UU Øresunds store uddannelsesarrangement i november. Retsgrundlag - Relation til vision og tværgående politikker Sagen relaterer sig til Medborgerskabspolitikkens mål om uddannelse til alle Sagsfremstilling U-bazaren har igennem de tre år udviklet sig til et samarbejde på tværs af uddannelsesinstitutioner, foreninger, væresteder, biblioteket, sundheds- og idrætskonsulenter m.fl. U-bazar har været afholdt to gange på Borupgårdskolen og én gang på Erhvervsskolen. Formål Det har været Integrationsrådets ønske at tilbyde forældre, der på grund af sproglige barrierer, ikke får kvalificeret viden om uddannelsessystemet fra andre sider. U-bazarens formål er, at forældrene Får viden om det danske uddannelsessystem Får realistiske forventninger til krav og niveau på uddannelserne Får øjnene op for alle ungdomsuddannelserne får åbnet en dør til vejledningssystemet får en introduktion til begrebet uddannelses-parathed kan støtte deres børn undervejs Det er vægtet at både mødre og fædre kunne deltage. Derfor har der blandt andet været et aktivitetsrum for mindre søskende. Erfaringerne fra U-bazar 1. Vejledning på modersmål Kernen i U-bazar, nemlig vejledning på tyrkisk og arabisk, er blevet meget positivt modtaget. Oplæggene fungerer bedre end tolkede oplæg, og der har været mange spørgsmål fra forældrene. Forældrene oplever, at blive taget alvorligt når der er inviteret vejledere fra andre UU-centre, der taler deres modersmål. Det har dog været en løbende udfordring og diskussion, hvordan man evt. kan tilgodese mindre sproggrupper.

6 6 2. Besøgende De to første år var der ca besøgende, hvorimod det i 2014 var betydeligt lavere. Dette skyldes formentlig, at den del af målgruppen som det er lykkedes at rekruttere til U- bazar nu har hørt budskaberne. Også Erhvervsskolens beliggenhed og adgang med bus er en del af årsagen til det lavere fremmøde i Ressourcer Der bruges relativt mange medarbejderressourcer på arrangementet. Dette skyldes blandt andet at flere uddannelsesinstitutioner har været til stede på stande. Også mange frivillige fra foreningerne har deltaget med madlavning, opstilling, som rollemodeller osv. Anbefalinger fra arbejdsgruppen På den baggrund indstiller arbejdsgruppen følgende: at arrangementet fremover indgår i UU Øresunds uddannelsesaften på Kulturværftet (næste gang 17. november). at Integrationsrådet udpeger en repræsentant, der kan deltage i arbejdsgruppen for UU s uddannelsesaften. Økonomi/Personaleforhold Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold. Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Kultur, Idræt og Byudvikling indstiller, at Integrationsrådet godkender arbejdsgruppens indstillinger Beslutninger Integrationsrådet den Ikke til stede: Dragan Milenkovic, Zeki Kibar, Philip Læborg, Byrådsmedlem Tilforordnet Indstillingen godkendt, med følgende kommentarer: Collette Feruzi deltager i arbejdsgruppen for Integrationsrådet Rådet anbefaler desuden, at UU Øresund inviterer repræsentanter fra foreningerne til at deltage i arbejdsgruppen

7 7 04. Integrationspris Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/9768 Integrationsrådet Indledning/Baggrund Integrationsrådet har i en årrække haft tradition for at uddele en Integrationspris til en forening, virksomhed, borger eller andre, der har gjort en særlig indsats på integrationsområdet. Det nyvalgte Integrationsråd ønsker at drøfte hvordan en evt. Integrationspris skal uddeles i de næste fire år. Retsgrundlag - Relation til vision og tværgående politikker Integrationsprisen understøtter et aktivt medborgerskab Sagsfremstilling I de sidste tre år har Integrationsrådet overrakt Integrationsprisen på Multietnisk Festival i maj/juni. Formålet med at overrække prisen på festivalen var at få en opmærksomhed hos borgere med etnisk minoritetsbaggrund. Tre kandidater er inviteret, men den endelige vinder afsløres først på scenen. Integrationsrådets formand har overrakt prisen sammen med borgmesteren. Fremtidig Integrationspris Integrationsrådet drøfter hvordan Integrationsprisen skal uddeles i de næste fire år, herunder: Hvad er formålet med at uddele en Integrationspris? Hvad vil Integrationsrådet belønne? Hvem kan modtage Integrationsprisen? Hvem kan indstille en kandidat? Hvordan skal prisen overrækkes? Der nedsættes en arbejdsgruppe, der fremlægger et forslag til Integrationsrådets seminar den 14. juni. Økonomi/Personaleforhold Integrationsprisen har haft et budget på kr. Kommunikation/Høring

8 8 Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Kultur, Idræt og Byudvikling indstiller, at Integrationsrådet drøfter sagen Beslutninger Integrationsrådet den Ikke til stede: Dragan Milenkovic, Zeki Kibar, Philip Læborg, Byrådsmedlem Tilforordnet Der er nedsat en arbejdsgruppe med Tawfik Tawfik Hüdaverdi Kilic Begüm Cakmak Dorthe Qvist Greve Gruppen kommer med et oplæg på Integrationsrådets seminar den 14. juni

9 9 05. Måltal for andel af ansatte med ikke-vestlig baggrund Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/6634 Centerrådet Vejledning_i_opstilling_af_m-ltal.pdf Uddrag af personalepoltikken Bilag_1_-_Oversigt_over_overenskomstgrupper.pdf Indledning/Baggrund Trepartsaftalen fra 2007 indebærer, at kommunerne skal opstille måltal for, hvor stor en andel af kommunens ansatte, der skal være indvandrere eller efterkommere med ikkevestlig baggrund. Den enkelte kommune beslutter selv sine egne måltal. Formålet med måltallene er, at indvandrere/efterkommeres andel af den enkelte kommunes ansatte i videst muligt omfang kommer til at afspejle det omkringliggende samfund. Dog foreligger der ikke noget konkret krav til overensstemmelse mellem andelen af borgere med en ikke-vestlig baggrund og andelen af kommunalt ansatte med en tilsvarende baggrund. Af aftalen fremgår det, At der skal fastsættes måltal for kommunens ansatte samlet og for fem fagområder på baggrund af data fra KL* At måltallene besluttes politisk At Byrådet drøfter opfyldelsen af måltallene mindst én gang årligt * KL har imidlertid oplyst, at det er op til kommunen selv at beslutte, om der fastsættes et overordnet måltal, eller om der skal opstilles måltal detaljeret for hvert enkelt fagområde. Der er derfor metodefrihed. Det bemærkes, At måltallene er en hensigtserklæring, og der er ingen konsekvenser for ikke at overholde dem. At der ikke foreligger krav til, hvordan måltallet skal udmøntes eller følges op. At der også kan fastsættes mere specifikke/flere måltal, såfremt dette ønskes (f.eks. efter overenskomstgruppe). Retsgrundlag Trepartsaftalen 2007 Relation til vision og tværgående politikker Personalepolitikken Det fremgår af Helsingør Kommunes personalepolitik, at Det tilstræbes, at medarbejdere i Helsingør Kommune fra ikke-vestlige lande skal tilnærme sig den andel, som gruppen udgør, blandt kommunens borgere i den erhvervsaktive alder. Sagsfremstilling Trepartsaftalen betyder, at Helsingør Kommune som minimum skal fastsætte ét overordnet måltal for kommunens samlede medarbejderstab. Herudover kan kommunen evt. fastsættemåltal for hvert af de af KL definerede fagområder og overenskomstgrupper, der går på tværs af centrene:

10 10 - Det administrative område - Børn- og ungeområdet - Det tekniske område og service - Undervisningsområdet - Ældre-, sundheds- og handicapområdet Status på Helsingør Kommunes måltal KL s opgørelse for Helsingør Kommune 2013 viser, at den samlede arbejdsstyrke i hele Helsingør Kommune (erhvervsdygtige i alderen år) er på personer. Heraf er indvandrere/efterkommere med ikke-vestlig baggrund, hvilket svarer til 6,47 % af arbejdsstyrken. KL har oplyst, at arbejdsstyrkens andel af indvandrere/efterkommere med ikke-vestlig baggrund på landsplan er 5,54 %. KL s opgørelse for Helsingør Kommune 2013 viser, at andelen af kommunalt ansatte med ikke vestlig baggrund udgør 7,32 %. Se nedenstående tabel: Helsingør Kommune Ansatte med ikke-vestlig baggrund 399 Kommunalt ansatte, total Andel ansatte af indvandrede/efterkommere med ikke-vestlig baggrund blandt de kommunalt ansatte 7,32 % Nedenstående tabel vise fordelingen af de 7,32 % ansatte med ikke-vestlig baggrund fordelt på de 5 fagområder: Administrativt område 5,45 % Børn og ungeområdet 7,06 % Teknisk område samt service 13,01 % Undervisningsområdet 3,49 % Ældre, sundhed og handicap 8,93 % Total 7,32 % Resultaterne viser, at Helsingør Kommune opfylder målet jf. de i personalepolitikken fastsatte mål. Økonomi/Personaleforhold Intet at bemærke. Kommunikation/Høring Sagen sendes til orientering i Integrationsrådet den 4. juni Økonomiudvalget behandler sagen den16. juni Indstilling Center for Politik og Organisation indstiller, at H-MED drøfter sagen. Beslutninger Centerrådet den Pernille Holmgaard, EPO, gjorde opmærksom på, at der var fejl i denne sætning: KL har oplyst, at arbejdsstyrkens andel af indvandrere/efterkommere med ikke-vestlig

11 baggrund på landsplan er 6,47 %. 11 Det rigtige tal er: 5,54 % Centerrådet vedtog, at det nuværende måltal søges fastholdt, og pegede ikke på særlige indsatser eller særlige områdemål. Indstilling Center for Erhverv, Politik og Organisation indstiller at Integrationsrådet drøfter sagen med henblik på evt. bemærkninger Beslutninger Integrationsrådet den Ikke til stede: Dragan Milenkovic, Zeki Kibar, Philip Læborg, Byrådsmedlem Tilforordnet Integrationsrådet glæder sig over, at andelen af ansatte med ikke-vestlig baggrund er steget med 1 procentpoint fra 6,27 procent i 2011 til 7,32 procent i Integrationsrådet anbefaler at Den nuværende andel som minimum fastholdes Det vurderes om andelen af ansatte med ikke-vestlig baggrund kan hæves på undervisningsområdet.

12 Fremtidens Folkeskole - Mål for samarbejde med eksterne Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/5684 Børne- og Uddannelsesudvalget Indledning/Baggrund Ved vedtagelsen af rammer for fremtidens folkeskole i Helsingør Kommune på Byrådet den 16. december 2013 blev det besluttet, at: Byrådet i 1. kvartal af 2014 på baggrund af et oplæg fra Center for Dagtilbud og Skoler træffer beslutning om nogle få klare politiske mål for samarbejdet med eksterne, der har sammenhæng til Inklusion2016 og Helsingør Kommunes Vision Byrådet i 1. kvartal af 2014 på baggrund af et oplæg fra Center for Dagtilbud og Skoler træffer beslutning om, hvordan der følges op på de politiske mål for samarbejdet med eksterne. På denne baggrund er der udarbejdet et oplæg til politisk drøftelse af mål for samarbejdet mellem skolerne og eksterne. Drøftelsen skal danne afsæt for en inddragelse af alle de relevante interessenter i en proces, hvor vi arbejder sammen mod den åbne skole. Oplægget er udformet i tæt samarbejde mellem Center for Dagtilbud og Skole og Center for Kultur Idræt og Byudvikling. Retsgrundlag Folkeskoleloven og folkeskolereformen, L51 og L52, vedtaget den 20. december Relation til vision og tværgående politikker Forslaget har sammenhæng til Inklusion2016 og Helsingør Kommunes Vision 2020, se nedenfor under sagsfremstillinge. Sagsfremstilling Folkeskolereformen skal sikre, at skolen og lokalsamfundet, herunder ungdoms- og musikskolen, foreninger, kulturinstitutioner og virksomheder, samarbejder om, at eleverne i folkeskolen bliver så dygtige, som de kan, og at de trives. Målet er at skabe Den åbne skole og samarbejdet skal medvirke til, at eleverne er bekendt med mulighederne for et aktivt fritidsliv og for at deltage i aktiviteter og samværsformer, der fremmer den enkeltes alsidige udvikling, selvstændighed og evne til at indgå i forpligtende relationer og fællesskaber. Dette understøtter dels Vision 2020 generelt og lægger sig op ad hovedmålsætningen, om at: Vi er kendt som Nordsjællands mest attraktive bosætningskommune for familier.. Dels understøtter det også Inklusion 2016 s fokus på, at: Alle børn og unge har ret til at blive medregnet, at opleve samhørighed, at kunne bidrage til at have udbytte af de fællesskaber, som de indgår i. 1. Eksterne samarbejdsparter Der er i folkeskolereformen to kategorier for samarbejdet med de eksterne parter, herunder de lovpligtige samarbejder, som omfatter samarbejde med: Musikskole Klubber og ungdomsskole

13 13 Samt de øvrige eksterne samarbejdsparter, som omfatter: Billedskole, folkebibliotek og andre kultur- og naturinstitutioner mv. Idræts- og foreningsområdet Uddannelsesinstitutioner Erhvervslivet/virksomheder Alle de nævnte parter foreslås inddraget i processen og inviteret ind i et formaliseret samarbejde om Den åbne skole i Helsingør Kommune. Samarbejdet mellem skole og klubber har desuden særlige rammer i Helsingør Kommune, hvor parterne årligt indgår forpligtende aftaler om partnerskab. Som afsæt for en politisk drøftelse foreslår Center for Dagtilbud og Skoler følgende mål, succeskriterier og målopfølgning for Den åbne skole : 2. Mål for Den åbne skole 1. Elevernes kreativitet og fantasi skal stimuleres. Alle elever skal gennem hele deres skoletid skal have kunstneriske oplevelser indenfor billedkunst, litteratur, musik og scenekunst. Det sker bl.a. gennem udstillinger, møder med kunstnere, forfatterarrangementer, skolekoncerter og teaterforestillinger. 2. Elevernes fællesskabsfølelse og evne til at tænke nyt skal stimuleres. Alle elever skal gennem hele deres skoletid have oplevelser inden for kultur, natur og videnskab. Det sker bl.a. gennem koordinerede tilbud og individuelle forløb, hvor de lokale natur- og kulturinstitutioner og museer inddrages som samarbejdspartnere og læringsrum. 3. Elevernes lyst til motion og viden om de forskellige foreningsmuligheder skal øges. Alle elever skal gennem hele deres skoletid møde idræts- og foreningslivet. Det sker bl.a. gennem samarbejder mellem lokale idrætsforeninger og andre udvalgte foreninger. 4. Elevernes entreprenørskab og viden om, hvad fagene kan bruges til på arbejdsmarkedet skal styrkes. Alle elever skal gennem deres skoletid møde erhvervslivet. Det sker bl.a. gennem samarbejder med lokale iværksættere, virksomheder og erhvervsorganisationer. 5. For at skabe sammenhæng i elevernes dag og børne- og ungdomsliv skal alle elever gennem deres skoletid møde SFO, klub, ungdomsskole, ungdomsuddannelserne og andre uddannelsesinstitutioner. Det sker bl.a. gennem et tæt samarbejde mellem lærere og pædagoger, partnerskaber med den lokale klub og ungdomsskole, gennem brobygning og samarbejde med ungdomsuddannelser, f.eks. så ungdomsuddannelser får mulighed for at lave undervisningsforløb i udskolingen. På baggrund af ovenstående mål foreslås følgende succeskriterier: 3. Succeskriterier At alle skoler har et samarbejde med musik-, billed- og ungdomsskolen. At alle skoler har et samarbejde med institutioner inden for kultur, natur og videnskab. At alle skoler har et samarbejde med parter i idræts- og foreningslivet. At alle skoler har et samarbejde med erhvervslivet, lokale eller større virksomheder. At alle skoler og klubber har indgået forpligtende, skriftlige partnerskabsaftaler og alle skoler har samarbejde med ungdomsuddannelser. På baggrund af ovenstående mål og succeskriterier foreslås følgende:

14 14 4. Opfølgning af mål og succeskriterier Kvantitativ og/eller kvalitativ beskrivelse af samarbejdet i alle de 6 succeskriterier i kvalitetsrapporterne. Skolerne dokumenterer i kvalitetsrapporterne, at alle skoler har haft aktiviteter inden for de beskrevne succeskriterier. På baggrund af den politiske drøftelse af målsætningerne foreslås en videre proces, hvor alle de relevante parter inddrages i en drøftelse af målsætningerne. 5. Drøftelse af målsætningerne Målsætningerne drøftes i de relevante udvalg og i C-MED i maj 2014 og på den baggrund genoptages sagen i Børne- og Uddannelsesudvalget den 2. juni og forelægges Byrådet til endelig beslutning den 24. juni Når målene er endeligt vedtaget, foreslås de eksterne parter inddraget i et udviklingsforløb med henblik på at realisere Den åbne skole. Den åbne skole starter dog ikke på bar bund, der er fx et udbredt samarbejde mellem kulturinstitutionerne og skolerne. I den kommende periode vil der også blive arbejdet med at styrke andre samarbejder, fx mellem skolerne og idræts- og foreningslivet og med at arbejde videre eller søsætte nye mindre projekter lokalt. Økonomi/Personaleforhold Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold. Kommunikation/Høring Sagen sendes til behandling i de berørte udvalg, herunder Kultur- og Turismeudvalget den 14. maj, Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget den 15. maj og høring i Integrationsrådet den 14. maj og i MED-regi. Sagen forelægges igen i Børne- og Uddannelsesudvalget den 2. juni 2014 med høringsvar fra de øvrige nævnte udvalg. Indstilling Center for Dagtilbud og Skoler indstiller, at sagen drøftes med henblik på evt. bemærkninger Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget den Ikke til stede: Katrine Vendelbo Dencker Drøftet. Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget den Ikke til stede: Johannes Hecht-Nielsen Drøftet. Udvalget bakker varmt op om samarbejdet med eksterne kulturinstitutioner og de foreslåede målsætninger og succeskriterier. Beslutninger Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget den Ikke til stede: Morten Westergaard, Katrine Vendelbo Dencker

15 Drøftet. 15 Udvalget bakker op om samarbejdet med eksterne kulturinstitutioner og de foreslåede målsætninger og succeskriterier. Beslutninger Integrationsrådet den Ikke til stede: Dragan Milenkovic, Zeki Kibar, Philip Læborg, Byrådsmedlem Tilforordnet Drøftet Integrationsrådet bakker op om de foreslåede samarbejdsparter og mål. Rådet savner dog forældrene som en samarbejdspart og ressource, der kan indtænkes i Den Åbne Skole.

16 Meddelelser Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: Integrationsrådet Indledning/Baggrund 1. Meddelelser fra medlemmerne 2. Meddelelser fra Center for Kultur, Idræt og Byudvikling Multikulturel Festival den 24. maj Integrationsrådets seminar den 14. juni 3. Sager til de kommende møder Klub + Planstrategi

17 Eventuelt Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: Integrationsrådet Indledning/Baggrund Dansk Congolesisk Forening Integrationsrådet dækker udgifterne til transport for Dansk-Congolesisk Forening i forbindelse med Multikulturel Festival ( kr) Ansøgninger - mindre beløb Integrationsrådet ønsker en sag på næste møde om muligheden for, at formandskab sammen med Center for Kultur, Idræt og Byudvikling kan behandle mindre ansøgninger. Sundhedshus Duygu A. Ngotho orienterede om planerne for et nyt Sundhedshus. To medlemmer fra Integrationsrådet har deltaget i workshop og borgermøde om sundhedshuset. Integrationsrådet beder Center for Kultur, Idræt og Byudvikling undersøge den videre proces med henblik på evt. at afgive anbefalinger fra Rådet. Indstilling

18 18 Bilagsliste 3. U-bazar i fremtiden 1. U-bazar - evaluering og fremtid - Ubazar, evaluering og anbefalinger.pdf (41939/14) 5. Måltal for andel af ansatte med ikke-vestlig baggrund 1. Vejledning_i_opstilling_af_m-ltal.pdf (29767/14) 2. Uddrag af personalepoltikken (29777/14) 3. Bilag_1_-_Oversigt_over_overenskomstgrupper.pdf (29769/14)

19 Bilag: 3.1. U-bazar - evaluering og fremtid - Ubazar, evaluering o g anbefalinger.pdf Udvalg: Integrationsrådet : 14. maj Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 41939/14

20 Notat Center for Kultur, Idræt og Byudvikling Til stede: Mesut Harman, Helsingør Ungdoms- og Kulturforening Collette Feruzi, Integrationsrådet Jens Christy, leder af UU Øresund Elsebeth Willumsen, souschef UU Øresund Lone Olesen, vejleder UU Øresund Mariann Ottesen, Vejleder Erhvervsskolen Nordsjælland Bjarne Rodenkam, Center for Omsorg og Ældre John Kristensen, Souschef Ungdomsskolen Kit Jørgensen, Center for Kultur, Idræt og Byudvikling Afbud fra: Tawfik J. Tawfik, Formand for Integrationsrådet Duygu Aydinogly, BY Belal Adwan, SSPK Gitte Huber, Vapnagård Bibliotek Suleiman Benli, FKF96 Fodbold U-bazar - Status og anbefalinger fra arbejdsgruppens møde, 28. april 2014 I 2011 besluttede Integrationsrådet at tilbyde forældre til tosprogede elever information om ungdomsuddannelserne. Dette med henblik på at understøtte en god dialog om uddannelsesvalg mellem de unge og deres forældre. Dette er resulteret i tre U-bazarer (dec. 2011, dec. 2012, jan. 2014). Flere forskellige uddannelsesinstitutioner, foreninger, væresteder, biblioteket, sundheds- og idrætskonsulenter m.fl. har været med i samarbejdet én, to eller tre gange. U-bazar har været afholdt to gange på Borupgårdskolen og én gang på Erhvervsskolen. De to første år var der ca besøgende, hvorimod det i 2014 var betydeligt lavere. Derfor var udgangspunktet for mødet i arbejdsgruppen, at samle læringspunkter fra de tre afholdte U-bazarer vurdere om der stadig er behov for en særlig informationsindsats til forældrene drøfte en videreudvikling af U-bazar 1. Udvalgte erfaringer

21 Arbejdsgruppen vurderer at behovet for særlige vejledningsinitiativer for forældre, der ikke taler og forstår dansk, fortsat er til stede. Det understreges at denne gruppe forældre ikke bruger info fra nettet (typisk på dansk) derfor har U-bazar været den eneste mulighed for kvalificeret info om uddannelsessystemet Der er også andre relevante sproggrupper; fx serbisk, pashto, dari/farsi, fransk, engelsk Samarbejdet med foreninger har været helt afgørende for at nå igennem til målgruppen arabisk og tyrkisktalende forældre. UU ønsker også fremover at samarbejde med både Integrationsrådet og foreninger. I de to første år var der meget stor interesse for vejledningen (oplæg) på hhv. tyrkisk og arabisk. De tosprogede vejledere snakkede i år også i mindre grupper med fremmødte, fx med en gruppe kvinder. Èn af vejlederne forslår at denne dialog erstatter de større vejlederoplæg. Der skal fortsat være fokus på begrebet uddannelsesparathed. Der skal være fokus på erhvervsuddannelser og på disses muligheder for at være et skridt mod en videregående uddannelse. 2. Fremtiden en del af UU s Uddannelsesarrangement på Værftet Arbejdsgruppen anbefaler på baggrund af erfaringerne med U-bazar, at arrangementet fremover indgår i UU Øresunds uddannelsesaften på Kulturværftet. Dette afholdes næste gang den 17. november. Arrangementet indledes med underholdende oplæg/stand up. Ungdomsuddannelserne er til stede i stande. Målgruppen er elever i 9. og 10. klasse samt deres forældre. Idéer og synspunkter her til: Der deltager fortsat tosprogede vejledere. Disse skal være synlige, fx med særlig T-shirt eller lignende. Vejlederne kan kontaktes af forældre i løbet af aftenen. Brug af frivillige guider, der behersker dansk og et andet sprog. Guiderne kan fx gå rundt med forældre og unge til standene. Guider kan også synliggøres med fx T-shirt. Unge rollemodeller i standene Der skal tænkes i hvordan mindre søskende kan passes ; fx på biblioteket Tosprogede lærere i folkeskolen kan de spille en rolle? Arbejdsgruppen for U-bazar anbefaler, at Integrationsrådet udpeger en repræsentant, der kan deltage i arbejdsgruppen for UU s uddannelsesaften. Disse anbefalinger fremlæges for Integrationsrådet den 14. maj.

22 Med venlig hilsen Kit Jørgensen

23 Bilag: 5.1. Vejledning_i_opstilling_af_m-ltal.pdf Udvalg: Integrationsrådet : 14. maj Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 29767/14

24 N OTAT Vejledning i opstilling af måltal for medarbejdere med ikke-vestlig baggrund I trepartsaftalen 2007 blev det aftalt, at alle kommuner skal opstille måltal for hvor stor en andel af de kommunale medarbejdere, der skal være indvandrere eller efterkommere med ikke-vestlig baggrund (herefter benævnt indvandrere/efterkommere ). Formålet med måltallene er, at indvandrere/efterkommeres andel af den enkelte kommunes ansatte i videst muligt omfang kommer til at afspejle det omkringliggende samfund. For at følge op på trepartsaftalen har KL udarbejdet en model for opstilling af måltal. Modellen gør det muligt for kommunerne at leve op til aftalens ordlyd med de data, som KL stiller til rådighed. Den 13. februar 2014 Sags ID: SAG Dok.ID: Direkte Mobil Weidekampsgade 10 Postboks København S 1/3 Hvordan opstilles måltal i KL s model? Modellen for opstilling af måltal kan kort skitseres som følgende: 1. Kommunen rekvirerer KL s datasæt om andelen af indvandrere/efterkommere i arbejdsstyrken i kommunen og i den region, kommunen ligger i. 2. Med udgangspunkt i disse oplysninger fastsætter kommunen måltal for hvor stor andelen af indvandrere/efterkommere blandt kommunens ansatte skal være. 3. Målopfyldelsen vurderes én gang årligt på baggrund af data om andelen af kommunalt ansatte indvandrere/efterkommere leveret af KL. Den enkelte kommune fastsætter selv måltal for andelen af medarbejdere, som er indvandrere/efterkommere. Som minimum skal hver kommune fastsætte ét måltal for kommunens samlede medarbejderstab, og ét måltal for hvert af fem fagområder. Det står kommunerne frit for, at vedtage flere eller mere detaljerede måltal for overenskomstgrupper. De fem fagområder, samt overenskomstgrupper uddybes nærmere nedenfor.

25 Måltallet kan være det samme for alle fagområder, eller der kan fastsættes forskellige måltal for hvert område. Det afgøres i den enkelte kommune. Til kommunens vurdering af målopfyldelsen leverer KL data, der angiver andelen af indvandrere/efterkommere ansat i kommunen samlet set, på de fem fagområder og på overenskomstgrupper. Hvordan behandles måltallene politisk? Måltallet skal vedtages politisk. Der er dog ingen krav til, hvordan det vedtages. KL foreslår, at den enkelte kommune fastlægger en procedure for, hvordan måltallet vedtages, og hvordan der foretages en årlig opfølgning. Der er mange måder, et måltal kan fastsættes på. Det kan for eksempel være i en (flerårig) integrationspolitik, i en personalepolitik, i forbindelse med flerårige planer eller målsætninger for kommunens udvikling. Hvad leveres til Jeres kommune? Hvert år kan kommunen rekvirere data fra KL til at fastsætte måltal og til at vurdere målopfyldelsen. KL udsender Administrativ Information når det samlede datasæt foreligger. Til fastsættelsen af måltal leverer KL følgende data: Andelen af indvandrere/efterkommere i arbejdsstyrken (i alderen år) i den enkelte kommune Andelen af indvandrere/efterkommere i arbejdsstyrken (i alderen år) i den region, som kommunen ligger i Tallene er baseret på Danmarks Statistiks (DST) arbejdsstyrkestatistik (RAS), som opgør befolkningens tilknytning til arbejdsmarkedet sidste arbejdsdag i november det foregående år. På baggrund af de to tal for andelen af indvandrere/efterkommere i arbejdsstyrken beslutter den enkelte kommune måltal for andelen af kommunale medarbejdere, som er indvandrere/efterkommere. Til vurdering af målopfyldelsen leverer KL følgende data: Andelen af indvandrere/efterkommere blandt kommunens ansatte, opgjort for alle ansatte under ét, for de fem fagområder og for overenskomstgrupper. Tallene er baseret på en særkørsel fra KRL og DST for september måned det foregående år. Datasættet til kommunen indeholder endvidere oplysninger om andelen af indvandrere/efterkommere med vestlig baggrund blandt kommunens ansatte. Det er ikke aftalt i trepartsaftalen, at der skal opstilles måltal for denne gruppe af ansatte. 2

26 Bemærk: Hidtil (til og med 2011) har arbejdsstyrketallene i datasættet fra KL været basseret på RAS207. DST opdaterer ikke længere denne statistik, hvorfor RAS120 benyttes. I denne forbindelse er der derved sket et databrud i statistikken, som bl.a. betyder at beskæftigelsen er ca lavere pga. bruddet. Datasættet fra KL indeholder derfor arbejdsstyrketal (på landsplan) fra 2009 til 2013 fra RAS120 samt 2011 fra RAS207 for at synliggøre forskellen. Af samme grund indeholder KL s datasæt en revideret udgave af Fagområder og overenskomstgrupper De fem fagområder, der som minimum skal indgå i måltallene foruden måltal for kommunen samlet set, opdeler de kommunalt ansatte i følgende fem fagområder: 1. Administrativt område (kontorpersonale, akademisk personale, socialrådgivere m.fl.) 2. Børn- og ungeområde (pædagoger, dagplejere m.fl.) 3. Teknisk område samt service (rengøringspersonale, specialarbejdere, håndværkere, beredskabs- og brandpersonale m.fl.) 4. Undervisningsområdet (børnehaveklasseledere, lærere, skolepsykologer m.fl.) 5. Ældre, sundhed og handicap (social- og sundhedspersonale, sygeplejersker, læger m.fl.) Områderne afgrænses ved de kommunale overenskomster. I vedlagte bilag 1 findes en oversigt over hvilke overenskomstgrupper, der er indeholdt i de fem fagområder. Såfremt kommunen ønsker at opstille mere detaljerede måltal end KL s minimumsmodel, er det således muligt at fastsætte måltal så detaljeret som for den enkelte overenskomstgruppe i kommunen. 3

27 Bilag: 5.2. Uddrag af personalepoltikken Udvalg: Integrationsrådet : 14. maj Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 29777/14

28 Uddrag af personalepolitikken Ligestilling og mangfoldighed Helsingør Kommune ønsker ligestilling, og vi betragter alle medarbejdere som ligestillede uanset køn, alder, handicap, seksuel orientering, race, religion og etnisk oprindelse. Det betyder, at alle medarbejdere i Helsingør Kommune skal sikres lige vilkår, rettigheder og muligheder. Helsingør Kommune ønsker at give plads til forskellighed for derved at tilføre arbejdspladsen inspiration, variation og kulturel mangfoldighed. Det tilstræbes derfor, at personalesammensætningen i Helsingør Kommune afspejler befolkningssammensætningen i det samfund, kommunen og dens medarbejdere er en del af, og som kommunen har til opgave at betjene.

29 Bilag: 5.3. Bilag_1_-_Oversigt_over_overenskomstgrupper.pdf Udvalg: Integrationsrådet : 14. maj Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 29769/14

30 B i lag 1. Oversigt over fagområder og overenskomstgrupper Administrativt område (9) Bibliotekarer (tj.mænd) incl. ledere (30) Grafisk personale, KL (42) Akademikere, KL (47) Laboratorie- og miljøpersonale, KL (50) Chefer, KL (55) Lægesekretærer (60) Miljøkontrollører i miljøkontrollen (91) Socialrådg./socialformidlere (110) Tekniske designere m.fl., KL (142) Journalister (183) Bygningskonstruktører (230) Chefer, Regioner (252) Vejledere/undervisere indenfor besk.omr. (256) Kontraktansatte, tidl. HS (259) Kontor- og It-personale mv., Regioner (264) Kontor- og It-personale, KL (270) Socialrådgivere (271) Grafisk Personale, Regioner (272) Akademikere, Regioner (275) Tekniske designere m.fl., Regioner Pædagogisk område (16) Pædagogisk personale i dagplejeordninger (52) Ledende værkst.pers. mv., klientværkst. (65) Omsorgs- og pæd.medhj. samt pæd. ass. (69) Piccoloer/piccoliner (76) Pæd. pers., daginst./klub/skolefr. (78) Pæd. pers. og husholdn.led. døgninst. (81) Pædagogiske konsulenter (82) Pædagogmedhj. og pædagogiske assistenter (111) Tilsynsførende ass., forsorgshjem (149) Dagplejere (181) Legepladspersonale Den 5. februar 2014 Sags ID: SAG Dok.ID: Direkte Mobil Weidekampsgade 10 Postboks København S 1/3

31 (197) Pædagogstuderende (202) Musikere m.fl., landsdelsorkestre (211) Pgu-elever/Pau-elever (244) Pæd. pers., særlige stillinger (245) Pæd. pers., forebyg. og dagbehandl. omr. (269) Hjemmedagplejere (277) Pædagogisk uddannede ledere (278) Hjemmevejledere og pæd.pers., døgninst. (286) Led. værkst.pers. mv., klientv.,regioner Teknisk område samt service (4) Arbejds-, vej- og gartnerformænd (5) Specialarb./fagl.gartnere/brolæggere mv (13) Beredsk.pers. i basis-og mesterstill. (26) Fotografer og journalister (32) Maritimt personale (39) Håndværkere m.fl., KL (67) Ledende Servicepersonale (84) Rengøringsassistenter (122) Buschauffører m.v. (123) Flyvepladspersonale (129) Personale ved aftenskoler/fritidsunderv. (159) Brandpersonale, deltidsbeskæftiget (160) Tolke (169) Kedel- maskin- og motorpassere (172) Personale v. komm. forsyningsvirks. mv. (176) Husassistenter (188) Ikke faglærte lønarb. ved rengøring m.v. (189) Kantineledere/rengøringsledere/-chefer (200) Egu-elever, praktikaftale (204) Personale ved teatre (206) Servicemedarb./-assistenter v. sygehuse (215) Erhvervsudd.serviceassistenter-og elever (220) Beredskabspers. i chef/lederstillinger (233) Trafikkontrollører/driftsassistenter (234) Personale ved privatbanerne (253) Driftsassistenter, Kbh (254) Regions- og skolebetjente m.fl. (263) Forhandlingskartellets personale (265) Dækspersonale ved komm. lejrskoleskibe (266) Ejendomsfunktionærer m.fl. (267) Professionsbachelorer, teknisk område (268) Teknisk Service (274) Håndværkere m.fl., Regioner (279) Tekniske mestre mv., Musikhuset i Århus (280) Vagtcentralpersonale, regioner (284) Rengøringsassistenter, Regioner (285) Erhvervsudd.serv.ass.-og elever,regioner (288) Ambulanceuddannet personale, Regioner (289) Husassistenter, Regioner (291) Brand- og ambulancepersonale Kbh, Frb Undervisningsområdet (56) Lærere m.fl. i folkesk. og spec.underv. 2

32 (57) Lærere og pæd. ledere, Sankt Annæ gymn. (58) Lærere, specialunderv. f. børn og voksne (73) Psykologiske konsulenter (128) Musikskoleledere og mellemledere (143) Musikskolelærere (185) Neurofysiologiassistenter og -elever (193) Lærere mv.v. sygeplejeskoler m.v. (273) Ledere m.fl., undervisningsområdet (281) Operationsteknikerelever Ældre, sundhed og handicap. (14) Tandlæger (34) Ledere/mellemledere v. komm. ældreomsorg (46) Ernæringsassistentelever (54) Speciallægekonsulenter (61) Oldfrueassistenter (66) Overlæger, lægelige chefer m.v. (72) Sygehusportører (88) Kommunallæger (99) Sygehusapotekere (100) Sygehuslæger (hon.løn) (102) Sygeplejerskestuderende (praktikudd.) (106) Tandklinikassistenter, KL (107) Tandplejere (112) Tilsynsførende læger, plejehjem (113) Underordnede læger (reservelæger) (135) Øvrige (155) Audiologiassistenter og -elever (163) Overlæger m.v., Kbh (194) Social- og sundhedspersonale (201) Overtandlæger/tandlæger, sygehuse m.v. (203) Ernærings- og husholdningsøkonomer (222) Syge- og sundhedspersonale, ikke ledende (231) Medicinstud. i underordnet lægestilling (232) Handicapledsagere (237) Plejehjemsforstandere (241) Studenter, sygeplejevikarer/ventilatører (242) Læger, undervisning og foredrag (246) Tandlægekonsulenter (261) Portører og gymnastikpædagoger (262) Syge- og sundhedspersonale - ledere, KL (276) Ledere på Sundhedskartellets område (282) Syge- og sundhedspersonale - basis, KL (283) Social- og sundhedspersonale, Regioner (287) Ernærings- og hushold.økonomer, Kl (292) Specialarbejdere mv., Regioner 3

Referat Integrationsrådet

Referat Integrationsrådet Referat : Tirsdag den 01. april 2014 Mødetidspunkt: Kl. 18:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:00 Mødested: Bemærkninger: Det Røde Værelse, Rådhuset Mødet holdes på Rådhuset, Stengade 59. Ring til Kit hvis døren

Læs mere

Dagsorden Integrationsrådet

Dagsorden Integrationsrådet Dagsorden : Tirsdag den 01. september 2015 Mødetidspunkt: Kl. 18:00 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Deltagere: Azubuike Ukumadu (Direkte valgt) Carol Pimer Krogstrup (Direkte

Læs mere

Markant fald i antallet af offentligt ansatte

Markant fald i antallet af offentligt ansatte Markant fald i antallet af offentligt ansatte Nye tal fra det det Fælles Kommunale Løndatakontor (FLD), som AE har analyseret, peger på endnu et kraftigt fald i den offentlige beskæftigelse ind i 3. kvartal

Læs mere

Referat Integrationsrådet

Referat Integrationsrådet Referat : Torsdag den 22. januar 2015 Mødetidspunkt: Kl. 18:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:00 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Deltagere: Azubuike Ukumadu (Direkte valgt) Begüm

Læs mere

Referat Integrationsrådet

Referat Integrationsrådet Referat : Torsdag den 04. september 2014 Mødetidspunkt: Kl. 18:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:00 Mødested: SSPK, Rønnebær Alle 170 Bemærkninger: BEMÆRK: Kl. 17: Besøg ved Klub Olivens sommerfest. Mødes ved P-plads,

Læs mere

Dagsorden Integrationsrådet

Dagsorden Integrationsrådet Dagsorden : Torsdag den 28. januar 2016 Mødetidspunkt: Kl. 18:00 Mødested: Stengade 72, Til gaden Bemærkninger: Medlemmer: Deltagere: Tawfik J. Tawfik (Direkte valgt - formand) Carol Pimer Krogstrup (Direkte

Læs mere

Dagsorden Integrationsrådet

Dagsorden Integrationsrådet Dagsorden Integrationsrådet : Tirsdag den 01. september 2015 Mødetidspunkt: Kl. 18:00 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Deltagere: Azubuike Ukumadu (Direkte valgt) Carol Pimer

Læs mere

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 276 (Alm. del) af 5. maj 2014 stillet efter ønske fra René Christensen (DF)

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 276 (Alm. del) af 5. maj 2014 stillet efter ønske fra René Christensen (DF) Finansudvalget 2013-14 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 276 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg Finansministeren 27. maj 2014 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 276 (Alm. del)

Læs mere

Dagsorden Integrationsrådet

Dagsorden Integrationsrådet Dagsorden Integrationsrådet : Torsdag den 28. april 2016 Mødetidspunkt: Kl. 18:00 Mødested: Snekkersten Idrætsanlæg, mødelokale Bemærkninger: OBS: Mødet holdes i Snekkersten Idrætscenter, Agnetevej 1 Medlemmer:

Læs mere

Dagsorden Integrationsrådet

Dagsorden Integrationsrådet Dagsorden : Tirsdag den 31. maj 2016 Mødetidspunkt: Kl. 18:00 Mødested: Stengade 72, Til gården Bemærkninger: Medlemmer: Deltagere: Tawfik J. Tawfik (Direkte valgt - formand) Carol Pimer Krogstrup (Direkte

Læs mere

Dagsorden Integrationsrådet

Dagsorden Integrationsrådet Dagsorden : Tirsdag den 20. september 2016 Mødetidspunkt: Kl. 18:00 Mødested: Villa Fem Bemærkninger: Medlemmer: Deltagere: Tawfik J. Tawfik (Direkte valgt - formand) Carol Pimer Krogstrup (Direkte valgt

Læs mere

Referat Udvalg for Tryghed og Forebyggelse ( 17,4)

Referat Udvalg for Tryghed og Forebyggelse ( 17,4) Referat Udvalg for Tryghed og : Fredag den 21. august 2015 Mødetidspunkt: Kl. 8:00 Sluttidspunkt: Kl. 10:00 Mødested: Abildtræet Bemærkninger: Mødested: Fritidsklubben Abiltræet, Abildgaardsvej 45C Medlemmer:

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Oversigtstabeller Tabel 1: Antal mænd og kvinder fordelt på overenskomstgrupper

INDHOLDSFORTEGNELSE. Oversigtstabeller Tabel 1: Antal mænd og kvinder fordelt på overenskomstgrupper INDHOLDSFORTEGNELSE Ligestillingsstatistik 2005... 7 1. Datagrundlag og afgrænsning... 7 2. Begreber og definitioner... 7 3. Kommentarer til tabellerne... 10 4. Tabellerne på FLD s hjemmeside... 10 Oversigtstabeller...

Læs mere

Aftalens formål stemmer fuldt overens med Jammerbugt Kommunes personalepolitik, der overordnet har til formål:

Aftalens formål stemmer fuldt overens med Jammerbugt Kommunes personalepolitik, der overordnet har til formål: Måltal for medarbejdere med ikke--vestlig vestlig baggrund Sagsnr: 2011-23023 Doknr. 2011-156894 2011 Kommunalbestyrelsen, 15.12. 2011 Baggrund Det blev i trepartsaftalen 2007 aftalt, at alle kommuner

Læs mere

Personaleomsætnings- statistik 2005-2006. for den kommunale sektor

Personaleomsætnings- statistik 2005-2006. for den kommunale sektor Personaleomsætnings- statistik 2005-2006 for den kommunale sektor Personaleomsætningsstatistik 2005-2006 Styringsgruppe: Afdelingschef for den kommunale sektor Jens Bjørn Christiansen, formand, 1. udgave,

Læs mere

hvorvidt kommunen har formuleret en ligestillingspolitik, og i givet fald det nærmere indhold af den

hvorvidt kommunen har formuleret en ligestillingspolitik, og i givet fald det nærmere indhold af den Notat Til: Fra: Byrådet, Direktionen Ledelse & Udvikling Ledelse & Udvikling Rådhusgade 3 8300 Odder Tlf. 8780 3333 www.odder.dk Notat til sagen: Ligestillingsredegørelse 2015 Baggrund Ifølge Lov om ligestilling

Læs mere

Personaleomsætnings- statistik 2004 2005. for den kommunale sektor

Personaleomsætnings- statistik 2004 2005. for den kommunale sektor Personaleomsætnings- statistik 2004 2005 for den kommunale sektor Personaleomsætningsstatistik 2004-2005 Styringsgruppe: Direktør for den kommunale sektor Hans Simmelkjær, formand, Københavns Kommune 1.

Læs mere

for helheden Vi udviser rettidig omhu Vi gør det! Synergi

for helheden Vi udviser rettidig omhu Vi gør det! Synergi Anerkendelse Vi har en positiv tilgang til hinanden Vi vil anerkendende ledelse Vi fremmer arbejdsglæden og det gode kollegiale fælleskab Vi skaber positiv sammenhæng mellem værdier og dagligdag! Sig det...

Læs mere

I - Implementering af ny Folkeskolelov i Høje-Taastrup Kommune, 1. behandling - ISU

I - Implementering af ny Folkeskolelov i Høje-Taastrup Kommune, 1. behandling - ISU I - Implementering af ny Folkeskolelov i Høje-Taastrup Kommune, 1. behandling - ISU Sagstype: Åben Type: Institutions- og Skolecentret I Sagsnr.: 13/21062 Baggrund 01-08-14 træder den nye Folkeskolelov

Læs mere

Referat Integrationsrådet

Referat Integrationsrådet Referat Integrationsrådet Mødedato: Onsdag den 29. april 2015 Mødetidspunkt: Kl. 18:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:00 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Deltagere: Azubuike Ukumadu

Læs mere

KOMMUNERNES OG REGIONERNES LØNDATAKONTOR ORGANISATIONSOPDELTE LØNSUMMER BEREGNINGSGRUNDLAG OK-13

KOMMUNERNES OG REGIONERNES LØNDATAKONTOR ORGANISATIONSOPDELTE LØNSUMMER BEREGNINGSGRUNDLAG OK-13 KOMMUNERNES OG REGIONERNES LØNDATAKONTOR ORGANISATIONSOPDELTE LØNSUMMER BEREGNINGSGRUNDLAG OK-13 INDHOLDSFORTEGNELSE Oversigt over stillingsgruppernes (overenskomst- områdernes) fordeling på organisationer...

Læs mere

Notat. Dato: 26. august 2013 Sagsnr.: 2013-007997-19. Intentioner og rammesætning af folkeskolereformen i Middelfart kommune

Notat. Dato: 26. august 2013 Sagsnr.: 2013-007997-19. Intentioner og rammesætning af folkeskolereformen i Middelfart kommune Skoleafdelingen Middelfart Kommune Anlægsvej 4 5592 Ejby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte 8888 5325 Fax +45 8888 5501 Dato: 26. august 2013 Sagsnr.: 2013-007997-19 Pia.Werborg@middelfart.dk

Læs mere

KOMMUNERNES OG REGIONERNES LØNDATAKONTOR ORGANISATIONSOPDELTE LØNSUMMER BEREGNINGSGRUNDLAG OK-15

KOMMUNERNES OG REGIONERNES LØNDATAKONTOR ORGANISATIONSOPDELTE LØNSUMMER BEREGNINGSGRUNDLAG OK-15 KOMMUNERNES OG REGIONERNES LØNDATAKONTOR ORGANISATIONSOPDELTE LØNSUMMER BEREGNINGSGRUNDLAG OK-15 INDHOLDSFORTEGNELSE Oversigt over stillingsgruppernes (overenskomstområdernes) fordeling på organisationer...

Læs mere

Referat af møde i Opgaveudvalg for Integration af flygtninge

Referat af møde i Opgaveudvalg for Integration af flygtninge GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Opgaveudvalg for Integration af flygtninge Mødetidspunkt 02-03-2016 19:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse A & B Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 21:00 Tilstede:

Læs mere

Måltal for medarbejdere med ikke-vestlig baggrund 2014

Måltal for medarbejdere med ikke-vestlig baggrund 2014 Måltal for medarbejdere med ikke-vestlig baggrund 2014 Udviklingsafdelingen Sagsnr. 81.00.15-G00-1-14 Jammerbugt Kommunes måltal for ansatte med ikke-vestlig baggrund Baggrund Det blev i trepartsaftalen

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 4. juni 2014 Mødetidspunkt: 8:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: Ungdomsskolen, Lundbækvej 5, 2665 Vallensbæk Jytte Bendtsen, Kenneth Kristensen

Læs mere

Integrationspolitik 2010-2014 Vedtaget af Skive Byråd den 21. juni 2011

Integrationspolitik 2010-2014 Vedtaget af Skive Byråd den 21. juni 2011 Integrationspolitik 2010-2014 Vedtaget af Skive Byråd den 21. juni 2011 God integration af flygtninge og indvandrere betyder, at alle flygtninge og indvandrere deltager aktivt i og bidrager aktivt til

Læs mere

Overenskomststatistik. for den kommunale sektor

Overenskomststatistik. for den kommunale sektor Overenskomststatistik for den kommunale sektor 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Overenskomststatistik 2004... 7 Tabel 1... 13 Antal fuldtidsbeskæftigede fordelt på stillingskategorier og forhandlingsområder. Tabel

Læs mere

Etnisk ligestilling måltal for 2013

Etnisk ligestilling måltal for 2013 5. jan. 2013 1 Etnisk ligestilling måltal for 2013 Iflg. Trepartsaftalen, skal landets kommuner årligt opstille måltal for andelen af kommunale medarbejdere, der er indvandrere / efterkommere med ikke

Læs mere

Dagsorden Integrationsrådet

Dagsorden Integrationsrådet Dagsorden Integrationsrådet : Torsdag den 02. februar 2017 Mødetidspunkt: Kl. 18:00 Mødested: Stengade 72, Til gaden Bemærkninger: Medlemmer: Begüm Cakmak (Direkte valgt - orlov) Deltagere: Tawfik J. Tawfik

Læs mere

Indvandrere/efterkommere (Ikke-vestlig herkomst) Arbejdsstyrken Andel af arbejdsstyrken 3,3% 3,8%

Indvandrere/efterkommere (Ikke-vestlig herkomst) Arbejdsstyrken Andel af arbejdsstyrken 3,3% 3,8% Randers Region Midtjylland Personer med dansk oprindelse 45.245 606.579 Indvandrere og efterkommere fra vestlige lande 726 15.458 Indvandrere og efterkommmere fra ikke-vestlige lande 1.569 24.773 Arbejdsstyrken,

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Lyngby-Taarbaek Kommune 1 Indhold Status om ligestilling fra Lyngby-Taarbaek Kommune 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Lyngby-Taarbaek Kommune Vores gode

Læs mere

Bilag 2: Lønudviklingen i Region Midtjylland på køn

Bilag 2: Lønudviklingen i Region Midtjylland på køn Bilag 2: Lønudviklingen i Region Midtjylland på køn Bilag 2 viser lønudviklingen fordelt på køn og faggrupper. Der er kun medtaget ansatte, som var ansat i samme stilling begge år, da lønudviklingen for

Læs mere

Beskæftigelsen i kommuner og regioner

Beskæftigelsen i kommuner og regioner 23. april 2014 Beskæftigelsen i kommuner og regioner 2009-2013 I dette notat præsenteres udviklingen i beskæftigelsen i kommuner og regioner i årene 2009-2013, med fokus på den seneste udvikling i 2013.

Læs mere

Personaleomsætnings- statistik 2000 2001. for den kommunale sektor

Personaleomsætnings- statistik 2000 2001. for den kommunale sektor Personaleomsætnings- statistik 2000 2001 for den kommunale sektor Personaleomsætningsstatistik 2000-2001 Styringsgruppe: Direktør for den kommunale sektor Hans Simmelkjær, formand, Københavns Kommune 1.

Læs mere

AKADEMIKERE 3.212 777.234 16.746 308 79.356 13.105 122.822 1.009.577 314.317

AKADEMIKERE 3.212 777.234 16.746 308 79.356 13.105 122.822 1.009.577 314.317 Amtsrådsforeningen -afh Andre Amtsrådsforeningen AKADEMIKERE 3.212 777.234 16.746 308 79.356 13.105 122.822 1.009.577 314.317 AGRONOMER, HORTONOMER OG LAN AKADEMI- OG CIVILINGENIØRER ARKITEKTER FARMACEUTER

Læs mere

SKOLEPOLITIK 2014-2018

SKOLEPOLITIK 2014-2018 SKOLEPOLITIK 2014-2018 Vedtaget af Slagelse Byråd 24. februar 2014 Indledning Folkeskolen står overfor en række udfordringer både nationalt og lokalt i Slagelse Kommune. På baggrund af folkeskolereformen

Læs mere

DEN ÅBNE SKOLE SÅDAN GRIBER DU SAMARBEJDET MED SKOLEN AN

DEN ÅBNE SKOLE SÅDAN GRIBER DU SAMARBEJDET MED SKOLEN AN JANUAR 2015 WWW.KULTURSTYRELSEN.DK DEN ÅBNE SKOLE SÅDAN GRIBER DU SAMARBEJDET MED SKOLEN AN DEN ÅBNE SKOLE 3 NY ROLLE TIL KULTURINSTITUTIONER OG FORENINGER Hvis du som kulturinstitution, idrætsklub, frivillig

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Aabenraa Kommune 1 Indhold Status om ligestilling fra Aabenraa Kommune 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Aabenraa Kommune 5 Vores gode eksempler for Aabenraa

Læs mere

Garantilønsgrupper ved overenskomstfornyelsen i 2002, status pr. 6/9-2002

Garantilønsgrupper ved overenskomstfornyelsen i 2002, status pr. 6/9-2002 Bilag 1 KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Garantilønsgrupper ved overenskomstfornyelsen i 2002, status pr. 6/9-2002 I de to vedlagte

Læs mere

Øvrige med sundhedsfaglige lange videregående uddannelser

Øvrige med sundhedsfaglige lange videregående uddannelser Beskrivelse stillingsgruppering I denne tekst beskrives, hvorledes Kommunernes og Regionernes Løndatakontors (KRL) stillingsbetegnelser er kategoriseret i forhold til nedenstående stillingsgruppering.

Læs mere

Ansatte i kommunen fordelt på overenskomstområder Antal fuldtidsansatte

Ansatte i kommunen fordelt på overenskomstområder Antal fuldtidsansatte Kommuner i alt Alle ansatte Akademikere, KL 16.026,0 16.418,7 16.902,0 17.200,9 17.501,1 1.475,1 9,2 Dagplejere 13.791,8 13.123,8 12.470,3 11.836,2 11.242,0-2.549,7-18,5 døgninst. 19.840,4 20.179,8 20.081,1

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Køge Kommune 1 Indhold Status om ligestilling fra Køge Kommune 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Køge Kommune Vores gode eksempler for Køge Kommune 6 P E

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Region Midtjylland 1 Indhold Status om ligestilling fra Region Midtjylland 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Region Midtjylland Vores gode eksempler for

Læs mere

Den nye personaleomsætningsstatistik

Den nye personaleomsætningsstatistik Den nye personaleomsætningsstatistik Personaleomsætningsstatistikken har (i lighed med ligestillingsstatistikken) fået sin egen placering på KRL s hjemmeside undr Statistik og tal (eller via dette link:

Læs mere

Holstebro Kommunes integrationspolitik

Holstebro Kommunes integrationspolitik Page 1 of 9 Holstebro Kommunes integrationspolitik Vedtaget på byrådsmødet den 7. oktober 2008 Page 2 of 9 Indhold Indledning Holstebro Kommunes vision Integrationspolitikkens tilblivelse Vision, værdier

Læs mere

Referat Integrationsrådet

Referat Integrationsrådet Referat : Tirsdag den 11. juni 2013 Mødetidspunkt: Kl. 18:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:00 Mødested: Sprogcenter Nordsjælland Bemærkninger: Medlemmer: Duygu Aydinoglu (Direkte valgt, fungerende formand) Tawfik

Læs mere

Akademikere, Regioner 5.645 2.008.877 5.372 1.732 521.450 49.516 446.565 3.033.513 537.397 79 38.911 0 0 6.918 894 8.070 54.793 693.

Akademikere, Regioner 5.645 2.008.877 5.372 1.732 521.450 49.516 446.565 3.033.513 537.397 79 38.911 0 0 6.918 894 8.070 54.793 693. -afh Andre Danske Regioner, KTO Akademikere, Regioner 5.645 2.008.877 5.372 1.732 521.450 49.516 446.565 3.033.513 537.397 Agronomer/hortonomer m.fl.,nyt lønforløb Akademiingeniører, nyt lønforløb Arkitekter,

Læs mere

Referat 17, stk. 4 udvalg (Ungeindsatsen)

Referat 17, stk. 4 udvalg (Ungeindsatsen) Referat 17, stk. 4 udvalg (Ungeindsatsen) Mødedato: Mandag den 31. marts 2014 Mødetidspunkt: Kl. 8:00 Sluttidspunkt: Kl. 10:00 Mødested: Pyramiden, Prøvestenen, Birkedalsvej 27 Bemærkninger: Medlemmer:

Læs mere

Seniorordninger O.11 11-05-2011

Seniorordninger O.11 11-05-2011 Seniorordninger Administrativt område 30.01 Aftale om aflønning af chefer 5.30.01 Aftale om særlige vilkår for administrative chefstillinger i Københavns Kommune 30.11 og Overenskomst og aftale for kontorpersonale

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Høje-Taastrup Kommune 1 Indhold Status om ligestilling fra Høje-Taastrup Kommune 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Høje-Taastrup Kommune 5 Vores gode eksempler

Læs mere

AKADEMIKERE 2.864 661.953 2.248 583 79.799 11.169 103.087 858.851 299.838

AKADEMIKERE 2.864 661.953 2.248 583 79.799 11.169 103.087 858.851 299.838 Amtsrådsforeningen -afh Andre Amtsrådsforeningen AKADEMIKERE 2.864 661.953 2.248 583 79.799 11.169 103.087 858.851 299.838 AGRONOMER OG HORTONOMER AKADEMI- OG CIVILINGENIØRER ARKITEKTER FARMACEUTER FORSTKANDIDATER

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Bornholm Kommune 1 Indhold Status om ligestilling fra Bornholm Kommune 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Bornholm Kommune 5 Vores gode eksempler for Bornholm

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Albertslund Kommune 1 Indhold Status om ligestilling fra Albertslund Kommune 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Albertslund Kommune Vores gode eksempler for

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Ringsted Kommune 1 Indhold Status om ligestilling fra Ringsted Kommune 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Ringsted Kommune Vores gode eksempler for Ringsted

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Onsdag den 15. januar 2014 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 405 mødelokale på Rådhuset Jytte Bendtsen, Kenneth Kristensen Berth, Erdal

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Region Midtjylland Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015.

Læs mere

Integrationspolitik Furesø Kommune

Integrationspolitik Furesø Kommune uresø Kommune Integrationspolitik Furesø Kommune August 2014 [1] INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN - FX BORGMESTERENS FORORD... 3 1. FORORD... 4 3. VÆRDIGRUNDLAG... 5 Indsatser for Børn og Unge... 6 Målsætning...

Læs mere

Akademikere, Regioner 5.645 2.008.877 5.372 1.732 521.450 49.516 446.565 3.033.513 537.397 79 38.911 0 0 6.918 894 8.070 54.793 693.

Akademikere, Regioner 5.645 2.008.877 5.372 1.732 521.450 49.516 446.565 3.033.513 537.397 79 38.911 0 0 6.918 894 8.070 54.793 693. -afh Andre Danske Regioner Akademikere, Regioner 5.645 2.008.877 5.372 1.732 521.450 49.516 446.565 3.033.513 537.397 Agronomer/hortonomer m.fl.,nyt lønforløb Akademiingeniører, nyt lønforløb Arkitekter,

Læs mere

At 1) byrådet tiltræder den fremsendte plan for fritids- og ungdomsskoleområdet i Aarhus Kommune.

At 1) byrådet tiltræder den fremsendte plan for fritids- og ungdomsskoleområdet i Aarhus Kommune. Indstilling Til Fra Dato Aarhus Byråd via Magistraten Klik her for at angive tekst. Dato for fremsendelse til MBA Indstilling om plan for fritids- og ungdoms- skoleområdetområdet Byrådets beslutning om

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget

Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget : Fredag den 06. december 2013 Mødetidspunkt: Kl. 8:00 Sluttidspunkt: Kl. 9:30 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Gitte

Læs mere

Integrationspolitik 2016-2020 2016-2020

Integrationspolitik 2016-2020 2016-2020 Integrationspolitik 2016-2020 2016-2020 dt Et s u n u n d s n e liv i wu n e k omm 1 INTEGRATION Indledning Rebild Kommunes Integrationspolitik beskriver de overordnede rammer og det fælles grundlag for

Læs mere

SKOLEBESTYRELSENS LOKALE RAMMER OG MULIGHEDER INSPIRATIONSHÆFTE

SKOLEBESTYRELSENS LOKALE RAMMER OG MULIGHEDER INSPIRATIONSHÆFTE SKOLEBESTYRELSENS LOKALE RAMMER OG MULIGHEDER INSPIRATIONSHÆFTE 2 SKOLEBESTYRELSENS LOKALE RAMMER OG MULIGHEDER Den nye folkeskolelov åbner op for lokal fleksibilitet omkring valg og sammensætning af skolebestyrelserne.

Læs mere

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Sundheds-, Idræts- og : Torsdag den 16. januar 2014 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:20 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Jens Bertram (C) Betina Svinggaard

Læs mere

Gladsaxe Kommunes Frivilligpolitik

Gladsaxe Kommunes Frivilligpolitik Gladsaxe Kommunes Frivilligpolitik 2013-2017 Marts 2013 Forord Byrådet sætter med frivilligpolitikken en ny ramme for at styrke kommunens indsats på frivilligområdet, som bidrager til et styrket frivilligt

Læs mere

Køn Helsingør Kommune stræber efter at skabe en afbalanceret kønsfordeling blandt de ansatte i afdelinger og på de forskellige ledelsesniveauer.

Køn Helsingør Kommune stræber efter at skabe en afbalanceret kønsfordeling blandt de ansatte i afdelinger og på de forskellige ledelsesniveauer. Helsingør Kommunes Ligestillingspolitik Indledning Helsingør Kommune arbejder målrettet for ligestilling og betragter alle medarbejdere som ligestillede uanset køn, alder, handicap, seksuel orientering,

Læs mere

https://www.survey-xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.core...

https://www.survey-xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.core... 1 af 6 30-09-2015 15:58 JJRX-C6ZM-8WK6 KOMMUNERNES INDBERETNING AF LIGESTILLINGSREDEGØRELSER 2015 Indberetning af ligestillingsredegørelse 2015 Alle kommuner skal efter ligestillingslovens 5a indberette

Læs mere

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN JUNI MÅNED 2014

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN JUNI MÅNED 2014 LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN JUNI MÅNED 2014 11. september 2014 På KRLs hjemmeside http://www.krl.dk/statistik/ligestilling/ er der adgang til ligestillingsstatistikken for den kommunale henholdsvis den regionale

Læs mere

BILAG 1 GLADSAXE KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK JANUAR 2008

BILAG 1 GLADSAXE KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK JANUAR 2008 Forord Byrådet besluttede i august 2006 at igangsætte et arbejde med at formulere en integrationspolitik for Gladsaxe Kommune. Resultatet er nu klar. Baggrunden er, at der i disse år stilles øgede krav

Læs mere

Vision for læring og dannelse - for de 0-18-årige i Svendborg Kommune. Svendborg Kommunes Sammenhængende Børne- og Ungepolitik frem mod 2017

Vision for læring og dannelse - for de 0-18-årige i Svendborg Kommune. Svendborg Kommunes Sammenhængende Børne- og Ungepolitik frem mod 2017 der er gældende for folkeskolen i Svendborg Kommune Vision for læring og dannelse - for de 0-18-årige i Svendborg Kommune Svendborg Kommunes Sammenhængende Børne- og Ungepolitik frem mod 2017 Vision, formål

Læs mere

Idræt for alle fra hverdagsmester til verdensmester. Idrætsstrategi for Køge Kommune 2015 2025

Idræt for alle fra hverdagsmester til verdensmester. Idrætsstrategi for Køge Kommune 2015 2025 Idræt for alle fra hverdagsmester til verdensmester Idrætsstrategi for Køge Kommune 2015 2025 Indhold Vi ses på cykelstien side 4-5 Vi bevæger os mere end gennemsnittet side 6-7 Så mange som muligt skal

Læs mere

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 14. december 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 9:00-13:00 Medlemmer:

Læs mere

INTEGRATIONSPOLITIK 2012

INTEGRATIONSPOLITIK 2012 INTEGRATIONSPOLITIK 2012 Baggrund Arbejdsmarkedsudvalget i Nordfyns Kommune besluttede i november 2010, at der skulle udarbejdes en samlet integrationspolitik for Nordfyns Kommune. Politikken er blevet

Læs mere

Flygtninge i Helsingør Kommune orientering marts 2016

Flygtninge i Helsingør Kommune orientering marts 2016 Flygtninge i Helsingør Kommune orientering marts 2016 Helsingør Kommune har fået meddelt en kvote på 172 flygtninge for 2016. Kvoten for 2015 var 134. Det er fortsat et fokusområde at skabe løbende overblik

Læs mere

Dagsorden. til Børn & Familieudvalg

Dagsorden. til Børn & Familieudvalg Dagsorden til Børn & Familieudvalg Mødedato: Torsdag den 7. april 2016 Mødetidspunkt: 8:00 Mødested: Signaturskolen, Kvaglund, Askekrattet 8 Deltagere: Diana Mose Olsen (F), Jesper Frost Rasmussen (V),

Læs mere

Bilag 2: Til orientering konkret tilrettelæggelse pa Glostrup Skole

Bilag 2: Til orientering konkret tilrettelæggelse pa Glostrup Skole Bilag 2: Til orientering konkret tilrettelæggelse pa Glostrup Skole Denne del af dokumentet beskriver, hvordan folkeskolereformen udmøntes på Glostrup Skole i skoleåret 2014/15. Folkeskolereformen er en

Læs mere

Hørsholm Kommune. Analyse af lønniveauet i Hørsholm Kommune

Hørsholm Kommune. Analyse af lønniveauet i Hørsholm Kommune Hørsholm Kommune Analyse af lønniveauet i Hørsholm Kommune København den 29. maj 2015 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund... 3 2 Metode... 3 2.1 Afgrænsning af analysen... 3 2.2 Lønbegrebet... 5 2.3 Anciennitet...

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Børneby Glesborg tirsdag d. 11. nov. 2014 kl. 18.00 20.30 i Glesborg Bh.

Bestyrelsesmøde i Børneby Glesborg tirsdag d. 11. nov. 2014 kl. 18.00 20.30 i Glesborg Bh. Bestyrelsesmøde i Børneby Glesborg tirsdag d. 11. nov. 2014 kl. 18.00 20.30 i Glesborg Bh. Deltagere: Birgitte R., Inger, Gitte, Kresten, Hanne, Maren, Mette, Lisa, Christina, Birgitte, Puppi, Karin, Helle,

Læs mere

Denne redegørelse omfatter emnet Personaleforbrug og indgår i Hoved-MEDs drøftelse heraf i marts 2014.

Denne redegørelse omfatter emnet Personaleforbrug og indgår i Hoved-MEDs drøftelse heraf i marts 2014. Redegørelse Personaleforbrug 2013 1 FORORD Denne redegørelse omfatter emnet Personaleforbrug og indgår i Hoved-MEDs drøftelse heraf i marts 2014. Viborg Kommune samler løbende en række data om personaleforhold

Læs mere

Referat fra møde i Fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse tirsdag den 12. juni 2007

Referat fra møde i Fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse tirsdag den 12. juni 2007 Referat fra møde i Fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse tirsdag den 12. juni 2007 Næste møde i fagligt udvalg er den 18. september. Bemærk temamøde fra kl. 10-14. Deltagere: Peder Ring,

Læs mere

Holbæk Kommunes integrationsstrategi, spor 2 ALLE KAN BIDRAGE

Holbæk Kommunes integrationsstrategi, spor 2 ALLE KAN BIDRAGE ALLE KAN BIDRAGE Indledning De fleste flygtninge, indvandrere og efterkommere, som kommer til eller vokser op i Holbæk Kommune, klarer sig godt i folkeskole, sprogskole og på job. Nogle oplever dog sproglige,

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Brøndby Kommune 1 Indhold Status om ligestilling fra Brøndby Kommune 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Brøndby Kommune Vores gode eksempler for Brøndby Kommune

Læs mere

Dagsorden Integrationsrådet

Dagsorden Integrationsrådet Dagsorden Integrationsrådet : Onsdag den 28. oktober 2015 Mødetidspunkt: Kl. 18:00 Mødested: Stengade 72, Til gården Bemærkninger: Medlemmer: Deltagere: Tawfik J. Tawfik (Direkte valgt - formand) Carol

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Onsdag den 2. april 2014 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 405 mødelokale på Rådhuset Jytte Bendtsen, Kenneth Kristensen Berth, Erdal

Læs mere

Den offentlige beskæftigelse er tilbage på Nyrup-niveau

Den offentlige beskæftigelse er tilbage på Nyrup-niveau Den offentlige beskæftigelse er tilbage på Nyrup-niveau Den offentlige beskæftigelse er faldet så markant efter gennemførelsen af VKO s såkaldte Genopretningspakke, at den nu ligger på niveau med, hvad

Læs mere

INPUT TIL TEMADRØFTELSE

INPUT TIL TEMADRØFTELSE INPUT TIL TEMADRØFTELSE En ny folkeskole I juni 2013 blev der indgået en politisk aftale, som lægger op til et fagligt løft af folkeskolen og til øget mål- og resultatstyring. Samtidig er der vedtaget

Læs mere

Læring og Samarbejde

Læring og Samarbejde 1 Kontrakter Børn og Unge 2015+16 Læring og Samarbejde Daginstitutionen Tumlehøj i Suldrup I Skrivende stund, d. 25.marts 2015 har vi 110 børn, 4 småbørnsgruppebørn og 106 børnehavebørn. Ansatte: 20 personer

Læs mere

Referat fra mødet i Erhverv- Innovation og Strategiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Erhverv- Innovation og Strategiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Erhverv- Innovation og Strategiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 26. november 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:00

Læs mere

b) at formuleringen kunst- og kulturskoler for at undgå fejltolkninger udgår af lovteksten

b) at formuleringen kunst- og kulturskoler for at undgå fejltolkninger udgår af lovteksten København, 17. september 2013 Til Undervisningsministeriet Høringssvar - folkeskolereform Høringssvar fra Danske Musik- og kulturskoleledere, DMKL: Lov om ændring af folkeskoleloven, lov om ungdomsskoler

Læs mere

Referat Udsatterådet. Mødedato: Mandag den 23. juni 2014 Mødetidspunkt: Kl. 12:00 Sluttidspunkt: Kl. 14:00

Referat Udsatterådet. Mødedato: Mandag den 23. juni 2014 Mødetidspunkt: Kl. 12:00 Sluttidspunkt: Kl. 14:00 Referat : Mandag den 23. juni 2014 Mødetidspunkt: Kl. 12:00 Sluttidspunkt: Kl. 14:00 Mødested: Bemærkninger: Medlemmer: Lotte Kragelund Marianne Kierkegaard Anette Lauritsen "Junior" - Lars Klesson Bo

Læs mere

Profilskoler uddybende beskrivelse med afsæt i København

Profilskoler uddybende beskrivelse med afsæt i København Profilskoler uddybende beskrivelse med afsæt i København Baggrund På Børne- og Skoleudvalgets møde i april 2014 blev mulige tiltag på undervisningsstedet Vestervang drøftet. Udvalget ønskede yderligere

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 8. august 2011

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 8. august 2011 Referat mandag den 8. august 2011 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Jens K. Jensen (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2 3. JA - Indstilling af nyt medlem

Læs mere

Frivilligrådets mærkesager 2015-16

Frivilligrådets mærkesager 2015-16 Frivilligrådets mærkesager 2015-16 September 2015 FÆLLESSKAB OG DELTAGELSE GIVER ET BEDRE SAMFUND OG BEDRE VELFÆRD Forord Frivilligrådet mener, at vi i dagens Danmark har taget de første og spæde skridt

Læs mere

Andelen af kommunalt ansatte med anden etnisk baggrund er steget fra 6,4 procent i 2007 til 7,2 procent i 2008.

Andelen af kommunalt ansatte med anden etnisk baggrund er steget fra 6,4 procent i 2007 til 7,2 procent i 2008. N O TAT Ansatte i kommunerne og deres etniske KL har gentaget den årlige særkørsel hos Danmarks Statistik, der viser hvor mange indvandrere og efterkommere med henholdsvis vestlig og ikkevestlig, der er

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 54.00.00-P05-3-14 Dato:11.8.2014

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 54.00.00-P05-3-14 Dato:11.8.2014 Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 54.00.00-P05-3-14 Dato:11.8.2014 Uddannelsesparathedsvurdering (UPV) i Horsens Kommune Formålet med UPV Undersøgelser viser, at personer

Læs mere

Referat af møde i Opgaveudvalg for Integration af flygtninge

Referat af møde i Opgaveudvalg for Integration af flygtninge GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Opgaveudvalg for Integration af flygtninge Mødetidspunkt 06-01-2016 19:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse A & B Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 21:10 Tilstede:

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Esbjerg Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Kommuner får flere og flere ansatte med ikke-vestlig baggrund

Kommuner får flere og flere ansatte med ikke-vestlig baggrund Side 1 af 6 22.06.15 22:31 Kommuner får flere og flere ansatte med ikke-vestlig baggrund Kontakt Journalist RASMUS GIESE JAKOBSEN: RAGJ@kl.dk Andelen af kommunalt ansatte med ikkevestlig baggrund er steget

Læs mere

AGRONOMER OG HORTONOMER 19 3.955 3-259 63 657 4.937 258.086. AKADEMI- OG CIVILINGENIØRER 337 78.826 445 262 12.116 1.375 12.959 105.983 314.

AGRONOMER OG HORTONOMER 19 3.955 3-259 63 657 4.937 258.086. AKADEMI- OG CIVILINGENIØRER 337 78.826 445 262 12.116 1.375 12.959 105.983 314. Amtsrådsforeningen -afh Andre Amtsrådsforeningen AGRONOMER OG HORTONOMER 19 3.955 3-259 63 657 4.937 258.086 AGRONOMER OG HORTONOMER 19 3.955 3-259 63 657 4.937 258.086 AKADEMI- OG CIVILINGENIØRER 337

Læs mere

Referat Kultur- og Turismeudvalget

Referat Kultur- og Turismeudvalget Referat : Mandag den 11. januar 2016 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:20 Mødested: Bølgen, Ålsgårde Bemærkninger: Temamøde fra kl. 12-16 på Bølgen, Ålsgårde. Medlemmer: Henrik Møller (A)

Læs mere