Miljøredegørelse Marts Miljøredegørelse S-tog til Roskilde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Miljøredegørelse Marts 2002. Miljøredegørelse S-tog til Roskilde"

Transkript

1 Miljøredegørelse Marts 2002 Miljøredegørelse S-tog til Roskilde

2

3 INDHOLD 1. BAGGRUND FOR PROJEKTET Pendlertrafik skal forbedres BESKRIVELSE AF PROJEKTET Jernbanenettet i dag og fremover Konsekvenser for togtrafikken - med og uden S-tog til Roskilde Nye anlæg ved projektets 1. etape Ny station, Roskilde Syd Nye anlæg ved projektets 2. etape Fremtidsperspektiver Konsekvenser for bil-, cykel- og fodgængertrafik Teknologi skal forenes Trafik i anlægsperioden Fravalgte løsninger PLAN- OG AREALFORHOLD Planforhold Arealbehov og ekspropriationer Sådan foregår ekspropriation Servitutter Midlertidige ekspropriationer MILJØVURDERINGER Visuelle forhold Støj Jordarbejde Vandindvindings- og grundvandsinteresser Forhold med ubetydelige miljøkonsekvenser Myndighedsbehandling BAGGRUNDSMATERIALE Kontakt Banestyrelsen 91 91

4 1. BAGGRUND FOR PROJEKTET PENDLERTRAFIK SKAL FORBEDRES Jernbanestrækningen fra København til Roskilde og videre til Ringsted er af central betydning i den danske togtrafik. Den forbinder København med mange store sjællandske byer og med Fyn og Jylland. Strækningen betjenes af intercitytog, regionaltog og, fra København til Høje Taastrup, med S-tog. Endvidere udgør strækningen en del af transitruten for godstrafik fra Sverige til Tyskland. Åbningen af Storebæltsforbindelsen og Øresundsforbindelsen har medført en kraftig stigning af togtrafikken. Også pendling til København med regionaltog og S-tog er inde i en positiv udvikling. Både passagertransport og godstransport forventes at stige i årene fremover. På fjernbanen mellem København og Høje Taastrup er der kun to spor, og de udnyttes fuldt ud i dag. Der er således ikke plads til at indsætte flere tog på strækningen, så man kan tilbyde pendlerne mellem Roskilde og København bedre togbetjening. Især i myldretiden er der et udtalt behov for og ønsker om bedre plads i togene og flere afgange. Ønske om langsigtet løsning I 1997 vedtog Folketinget lov om projektering af jernbaneanlæg mellem København og Ringsted. Banestyrelsen fik til opgave at undersøge forskellige muligheder for at udbygge sporkapaciteten og dermed finde en langsigtet løsning på kapacitetsproblemerne. Banestyrelsen foretog derfor i årene omfattende undersøgelser af muligheden for at bygge to nye spor, så der i alt ville blive fire fjernbanespor hele vejen mellem København og Ringsted. Tre hovedvarianter blev undersøgt: - Udbygningsløsningen bestod i to ekstra spor langs de eksisterende på strækningerne København Høje Taastrup og Roskilde Ringsted, da der på strækningen mellem Høje Taastrup og Roskilde allerede i dag er fire fjernbanespor. - Nybygningsløsningen bestod af to nye spor i et helt nyt sporforløb via Køge. - Kombinationsløsningen var en kombination af de to andre løsninger. Alle tre muligheder ville kræve betydelige investeringer. I forbindelse med den fem-årige, politiske aftale om trafikinvesteringer, som blev indgået den 26. november 1999 mellem de daværende regeringspartier - Socialdemokratiet og Det Radikale Venstre og Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti, blev der ikke afsat midler til projektet. Behovet for at forbedre togtrafikken eksisterer imidlertid stadigvæk. I 2000 blev det derfor besluttet at undersøge, om man inden for begrænsede økonomiske rammer vil kunne forbedre kapaciteten mellem København og Roskilde, dér hvor problemerne er mest presserende. 4

5 Rapport peger på S-togsløsning Et undersøgelsesarbejde blev gennemført i et samarbejde mellem Trafikministeriet, DSB, DSB S-tog A/S og Banestyrelsen og resulterede i rapporten Mindre udvidelser af banekapaciteten mellem København og Roskilde, der blev udgivet af Trafikministeriet i oktober Der er i rapporten analyseret to alternativer, som kan give mulighed for at udvide og forbedre toggangen: - 5.-sporsløsningen, dvs. udvidelse af den samlede kapacitet gennem anlæg af et ekstra spor - det såkaldte 5. spor - mellem Hvidovre og Høje Taastrup. - S-togsløsningen, hvor lokaltrafikken internt på strækningen København Roskilde suppleres med S-tog med henblik på en bedre udnyttelse af de eksisterende spor. S-togsløsningen blev desuden undersøgt i to teknisk forskellige varianter: en jævnstrømsog en vekselstrømsløsning. I jævnstrømsløsningen reserveres de to nordlige spor mellem Høje Taastrup og Roskilde til S-tog og ombygges, så disse spor kan bruges af den nuværende type jævnstrøms S-tog. I vekselstrømsløsningen skal S-togene mellem Høje Taastrup og Roskilde benytte de samme fire spor som regional- og fjerntogene. I denne løsning er det nødvendigt at udstyre et mindre antal tog til at kunne køre på vekselstrøm og at tilpasse dem til de øvrige nødvendige tekniske systemer. Jævnstrømsløsningen viste sig trafikalt og teknisk mindre fordelagtig end vekselstrømsløsningen, som derfor lægges til grund for S-togsløsningen. Rapporten peger på S-togsløsningen som den mest attraktive af de to alternativer og fremhæver bl.a. følgende forhold: - S-togsløsningen rummer en bedre udnyttelse af den eksisterende bane og de fire spor mellem Roskilde og Høje Taastrup. - S-togsløsningen giver mulighed for de fleste togafgange i lokaltrafikken mellem Roskilde og København/Kastrup og den bedste betjening af mellemliggende stationer. - Trafikken mellem Roskilde og Kastrup kan forbedres væsentligt med en S-togsløsning. - S-togsløsningen rummer den bedste drifts- og samfundsøkonomi. 5. spor giver i normal drift mulighed for tre afgange ekstra i timen ud over Roskilde, hvor S-togsløsningen kun giver mulighed for to ekstra tog ud over Roskilde. Politisk aftale og projekteringslov Den 24. januar 2001 indgik de daværende regeringspartier Socialdemokratiet og Det Radikale Venstre - en politisk aftale med Det Konservative Folkeparti, Venstre og CD om trafikinvesteringer i de kommende år. Bl.a. besluttede partierne på baggrund af Trafikministeriets rapport at projektere og afsætte penge til S-togsforslagets 1. etape: udvidelse af S-togsdriften fra København til Roskilde. 5

6 Samtidig blev det besluttet, at en 2. etape - S-tog fra Roskilde til Kastrup - skulle undersøges nærmere, selvom man endnu ikke har besluttet at afsætte penge til denne del af projektet. Da 5.-sporsløsningen og S-togsløsningen ikke udelukker hinanden, blev det endvidere besluttet at bibeholde arealreservation til et 5. spor, så det senere kan etableres, hvis behovet skulle vise sig. Herudover blev det besluttet at opretholde arealreservationer til anlæg af nybygningsløsningen mellem København og Ringsted via Køge. Med disse beslutninger er mulighederne sikret for senere at kunne tilvejebringe tilstrækkelig jernbanekapacitet mellem København og Ringsted i en overskuelig fremtid. De politiske aftaler blev konfirmeret af Folketinget ved vedtagelse af Lov nr. 497 af 7. juni 2001 om ændring af Lov om projektering af jernbaneanlæg København Ringsted. Offentlige høringer og miljøredegørelse Denne miljøredegørelse for projekt S-tog til Roskilde er udarbejdet i henhold til retningslinierne i lovbekendtgørelse nr. 518 af 11. juni 2000 af lov om planlægning (planloven) med senere ændringer og Samlebekendtgørelsen (Bekendtgørelse nr. 428 af 2. juni 1999 om supplerende regler i medfør af lov om planlægning med senere ændringer). Større anlægsprojekter, der vedtages i enkeltheder ved særskilt anlægslov, er i henhold til planloven som udgangspunkt ikke omfattet af lovens bestemmelser om VVM (Vurdering af virkninger på Miljøet). Men i henhold til praksis fra de seneste års større anlægsprojekter gennemføres der en VVM-lignende procedure for projekt S-tog til Roskilde. Den VVM-lignende procedure afvikles som beskrevet i Samlebekendtgørelsen. Banestyrelsen har ikke fundet, at det har været nødvendigt at afholde en idéfasehøring i forbindelse med fremlæggelse af dette projekt for offentligheden, bl.a. fordi der i 1998 i forbindelse med det tidligere undersøgelsesarbejde har været afholdt to offentlige høringer om afhjælpning af jernbanens kapacitetsproblemer mellem København og Ringsted. Der har været holdt borgermøder om de forskellige løsningsmuligheder i de berørte amter og kommuner, og Banestyrelsen har modtaget en lang række henvendelser fra offentligheden om projekterne. Disse tidligere høringsfaser betragtes således som dækkende for en sådan idéfase. Miljø- og Energiministeriets Landsplanafdeling, Miljøstyrelsen, Trafikministeriet, DSB og DSB S-tog A/S, HUR (Hovedstadens Udviklingsråd) samt de berørte amter og kommuner har været inddraget i udarbejdelsen Miljøredegørelsen og har haft mulighed for at kommentere den. 6

7 Det ikke-tekniske resumé, som er et krav ved VVM, er udgivet særskilt som informationspjecen S-tog til Roskilde. I Miljøredegørelsen beskrives og vurderes projektets påvirkninger af det omgivende miljø med udgangspunkt i de bestående forhold. Dette sammenholdes med de plan- og miljømæssige forhold efter projektets gennemførelse. I de hidtidige undersøgelser er der ikke udført en egentlig detailprojektering. I projektets senere faser skal der derfor gennemføres en nærmere bearbejdning og afklaring af projektets forskellige delelementer. Miljøredegørelsen blev fremsat for offentligheden i en høring fra den 22. oktober til den 17. december i alt otte uger. I forbindelse med høringen blev der afholdt tre borgermøder om projektet: et i Hvidovre-området, et i Høje Taastrup og et i Roskilde. Disse steder blev valgt, hvor projektet indebærer fysiske forandringer. De indkomne høringssvar vurderes og kommenteres i et Høringsnotat, Banestyrelsen udgiver marts Banestyrelsen har desuden behandlet de indkomne høringssvar med henblik på justering af projektet og en redigering af denne Miljøredegørelse, så den ligeledes kan indgå som en del af grundlaget for anlægsloven for projektet. Gennemførelsen af projektet forudsætter, at Folketinget vedtager det forslag til anlægslov, der forventes fremsat for Folketinget foråret Der sigtes mod, at der kan køre S-tog til Roskilde i Projektets forventede tidsplan Offentlig høring i perioden 22. oktober december 2001 Trafikministeren fremsætter forslag til anlægslov for Folketinget marts 2002 Anlægslov vedtages april 2002 Ekspropriationer medio 2003 (MR - ill. 8) Anlægsarbejder udbydes i licitation september/oktober 2003 Anlægsarbejde indledes april 2004 Det færdige anlæg tages i brug

8 Togstrækningerne på Sjælland Signaturer Hovedbane Regionalbane S-bane Lokalbane Restbane Ringbane ( under anlæg ) Amters og privates baner med passagertrafik Amters og privates baner iøvrigt Metro ( under anlæg ) Øresundsforbindelsen ( svensk del ) Gilleleje Tisvildeleje Helsingør Kagerup Snekkersten Nykøbing Sj. Hundested Hillerød Kystbanen Frederikssund Farum Nærum Holte Kalundborg Gørlev Holbæk Tølløse Nordvestbanen Roskilde Vestbanen Lille Syd Høje Taastrup Jægersborg Ballerup Flintholm Hvidovre Danshøj Klampenborg Hellerup Østerport Nørreport København H Kastrup Ørestad Øresundsbanen Malmø Høng Køge Ringsted Vestbanen Slagelse Korsør Sydbanen Hårlev Dalmose Skælskør Næstved Rødvig Fakse Ladeplads Hvad kaldes togstrækningerne? Vestbanen: Hovedstrækningen København - Korsør - Fyn - Jylland Vordingborg Nordvestbanen: Roskilde - Holbæk - Kalundborg Sydbanen: Ringsted - Næstved - Nykøbing F- Rødby Færge Lille Syd: Roskilde - Køge - Næstved Nakskov Bandholm Øresundsbanen: Hvidovre - Kastrup og København - Kastrup, og videre mod Sverige Maribo Nykøbing Falster Kystbanen: København - Helsingør Rødby Færge

9 2. BESKRIVELSE AF PROJEKTET JERNBANENETTET I DAG OG FREMOVER På S-banen fra København til Høje Taastrup og på fjernbanen mellem Høje Taastrup og Roskilde er der i dag ledig kapacitet på sporene. Derfor kan der køre flere tog end i dag: - Mellem København og Høje Taastrup er der i dag to fjernbanespor og to S-togsspor. - Mellem Høje Taastrup og Roskilde er der fire fjernbanespor. - Ved Hvidovre er Øresundsbanens to spor flettet ind på Vestbanen (hovedstrækningen København-Korsør-Fyn-Jylland). Høje Taastrup Hvidovre mod Holbæk Lejre Roskilde mod København (MR Ill. 10: OK) mod Kastrup mod Ringsted mod Køge Fjernbane med fri kapacitet i myldretiden Fjernbane uden fri kapacitet i myldretiden S-tog med fri kapacitet i myldretiden Togtrafik på sporene, dagens situation. I 1. etape af projekt S-tog til Roskilde vil den ledige plads på sporene blive udnyttet ved at indsætte to-system S-tog, der både kan køre på S-banen og fjernbanen København- Roskilde. Herved bliver det muligt at øge antallet af tog med et beskedent indgreb i den eksisterende infrastruktur. S-banens overskudskapacitet vil i projektet blive udnyttet mellem København og Høje Taastrup, hvorefter toget fortsætter på fjernbanen fra Høje Taastrup til Roskilde og her gør brug af fjernbanens overskudskapacitet. I projektets 2. etape vil de nye to-system S-tog benytte fjernsporene på Øresundsbanen mellem Kastrup og Hvidovre, og på strækningen mellem Hvidovre og Roskilde vil de køre som de øvrige to-system S-tog. S-bane og fjernbane skal forbindes Når der fremover skal køre to-system S-tog, skal der etableres nogle baneforbindelser mellem S-bane og fjernbane, som ikke findes i dag. Det vil i projektets 1. etape ske i Høje Taastrup, hvor to-system S-togene skal køre fra S-bane til fjernbane mod Roskilde. 9

10 I projektets 2. etape skal banerne forbindes ved Hvidovre, hvor to-system S-togene skal køre fra S-bane til fjernbane mod Kastrup. På fjernbanen kører togene med vekselstrøm og på S-banen med jævnstrøm. Også togkontrolsystemerne, som automatisk forhindrer tog i at kollidere og overvåger hastigheden, er forskellige. Desuden er radiosystemer og perronhøjder forskellige. Disse forskelligheder skal to-system S-togene kunne håndtere. Når der etableres sporforbindelser mellem fjernbane og S-bane, skal der anlægges systemskiftestrækninger, hvor skiftet mellem strøm-, togkontrol-, og radiosystemer vil foregå. På Øresundsforbindelsen foregår overgangen fra danske til svenske systemer også via en systemskiftestrækning, og mange steder i udlandet, f.eks. i Tyskland og Frankrig, findes der systemskiftestrækninger på både lokale baner og højhastighedsstrækninger. KONSEKVENSER FOR TOGTRAFIKKEN - MED OG UDEN S-TOG TIL ROSKILDE For at anskueliggøre, hvilke konsekvenser projekt S-tog til Roskilde får for togtrafikken, er der i denne redegørelse vist køreplanseksempler for den sandsynlige trafikbetjening i tre forskellige trafikale situationer: - S-tog til Roskilde 1. etape, som er dette projekts forslag om S-togsforbindelse mellem København og Roskilde. - S-tog til Roskilde 2. etape, som er dette projekts forslag om S-togsforbindelse mellem Kastrup og Roskilde. - Udgangssituationen, hvis projektet ikke gennemføres. I alle tre tilfælde gælder, at der løbende kan ske ændringer i planlægningen, og de viste køreplanseksempler tjener alene til illustration af den fremtidige passagertogsbetjening. Der er i køreplanseksemplerne reserveret plads til et godstog i timen i hver retning. I tidsrum, hvor der kører færre persontog, kan der køre flere godstog. Hvis 1. etape af S-tog til Roskilde gennemføres I S-togsprojektets 1. etape skabes mulighed for at videreføre S-tog fra Høje Taastrup til Roskilde. Det vil give et supplement til de eksisterende regional- og fjerntog, der fortsat skal standse i Roskilde og Høje Taastrup. Det nye to-system S-tog til Roskilde forventes at få et standsningsmønster nogenlunde som på den nuværende linie Bx, som kører mellem Høje Taastrup og Østerport. Mellem Høje Taastrup og Roskilde vil de nye tog standse i Hedehusene og Trekroner. Linien skal køre hele dagen i begge retninger med 20-minuttersdrift. 10

11 På Trekroner og Hedehusene vil der - bortset fra regionaltog mellem Roskilde og Kastrup én gang i timen normalt kun standse to-system S-tog. Hermed kan rejsetiden blive kortere for gennemkørende regionaltogspassagerer. Samtidig forventes en S-togslinie - svarende til den nuværende linie B - afkortet til Glostrup. Endelig bliver det muligt at etablere en ny station, Roskilde Syd, ca. to km syd for den eksisterende Roskilde Station. Flere tog og kortere rejsetid Ændringerne efter projektets 1. etape betyder, at der bliver nye direkte forbindelser (dvs. forbindelser uden togskift), kortere rejsetider og hyppigere afgange for mange rejsende mellem København og Roskilde: - Der bliver nye direkte forbindelser for rejsende, der skal fra Roskilde, Hedehusene og Trekroner til Taastrup, Albertslund, Glostrup og den kommende station Danshøj. På Danshøj bliver der mulighed for at stige om til den kommende Ringbane. - Der bliver kortere rejsetider for mange passagerer fra Glostrup, Albertslund og Taastrup til det centrale København, når S-togstrafikken udvides med en gennemkørende S-togslinie hele dagen. - Der opnås hyppigere togbetjening især i Hedehusene og Trekroner, som får 20-minutterdrift i stedet for halvtimesdrift. Til gengæld bliver rejsetiden til det centrale København 0-5 minutter længere med S-tog end regionaltog. 11

12 Regionaltogene vil stadig være det naturlige valg for rejsende fra Roskilde, som f.eks. skal til Valby, Hovedbanegården, Nørreport eller Østerport. For disse passagerer vil projektet gøre det muligt at få kortere gennemsnitlig rejsetid. Standsningsmønster for de lokale linier København - Roskilde og Kastrup - Roskilde, 1. etape Glostrup Brøndbyøster Rødovre Høje Tåstrup Tåstrup Albertslund B Roskilde Syd Roskilde Trekroner Hedehusene B+ D Re Køreplanseksempel for 1. etape Fjerntog Regionaltog Regionaltog IC IC L RE RE RE RE RE RE RE RE Kastrup m Ørestad 13 Tårnby 16 Ny Ellebjerg 20 Østerport 17 Østerport Østerport Nørreport 21 Nørreport Nørreport København H København H København H København H København H København H Valby Valby Valby Glostrup 27 Glostrup Glostrup Høje Taastrup Høje Taastrup Høje Taastrup Høje Taastrup Høje Taastrup Høje Taastrup Hedehusene 38 Hedehusene Hedehusene Trekroner 42 Trekroner Trekroner Roskilde Roskilde Roskilde Roskilde Roskilde Roskilde Roskilde Syd 48 Viby Sj Lejre Viby Sj Borup Hvalsø Borup Ringsted Tølløse Ringsted Glumsø 19 Vipperød Sorø Næstved Holbæk Slagelse Lundby 38 Regstrup 53 Korsør Vordingborg Knabstrup 57 Nyborg Nørre-Alslev 58 Mørkøv Odense Eskilstrup 03 Jyderup * * * Nykøbing F Svebølle Kalundborg ankomst * fortsætter mod Jylland m = eftermiddagsmyldretid 12

13 Hvis 2. etape af S-tog til Roskilde gennemføres I S-togsprojektets 2. etape skabes mulighed for at køre to-system S-tog mellem Kastrup og Roskilde. I stedet for de nuværende regionaltog mellem Roskilde og Kastrup, der kører en gang i timen, etableres en S-togslinie i 20-minuttersdrift med stop ved alle stationer. På fjernbanen frigives kapacitet, som kan udnyttes til ekstra regionaltog, f.eks. mod Nordvestbanen i sammenhæng med, at der udvides til dobbeltspor mellem Lejre og Vipperød. (Nordvestbanen er strækningen Roskilde-Holbæk-Kalundborg). Hvidovre Danshøj Valby Enghave Dybbølsbro København H Vesterport Nørreport Østerport D Ny Ellebjerg Re Ørestad Tårnby Kastrup S-tog hvert 20. minut - hele dagen S-tog hvert 20. minut - kun dagtimer Regionaltog hver time - hele dagen S-Tog B B B D D D B+ B+ B+ Kun i dagtimer Østerport Nørreport Vesterport København H Dybbølsbro Enghave Valby Danshøj Hvidovre Rødovre Brøndbyøster Glostrup Albertslund Taastrup Høje Taastrup Hedehusene Trekroner Roskilde Roskilde Roskilde Syd De fleste tog betjener også stationer nord for Østerport 13

14 Nye direkte forbindelser og flere tog Hvis projektets 2. etape gennemføres, bliver der endnu flere nye direkte forbindelser og hyppigere afgange: - Der bliver direkte forbindelse med de nye S-tog fra Taastrup, Albertslund, Brøndbyøster, Rødovre og Hvidovre til den nye Ringbanestation Ny Ellebjerg, og til Ørestad, Tårnby og Kastrup. - Der bliver direkte forbindelse fra Roskilde, Trekroner og Hedehusene til Brøndbyøster, Rødovre og Hvidovre. Standsningsmønster for de lokale linier København - Roskilde og Kastrup - Roskilde, 2. etape Glostrup Brøndbyøster Rødovre Høje Tåstrup Tåstrup Albertslund B Roskilde Syd Roskilde Trekroner Hedehusene B+ D L Køreplanseksempel for 2. etape Fjerntog Regionaltog Regionaltog C C L RE RE RE RE RE RE RE RE m m Kastrup Ørestad Tårnby Ny Ellebjerg Østerport 17 Østerport Østerport Nørreport 21 Nørreport Nørreport København H København H København H København H København H København H Valby Valby Valby Glostrup Glostrup Glostrup Høje Taastrup Høje Taastrup Høje Taastrup Høje Taastrup Høje Taastrup Høje Taastrup Hedehusene Hedehusene Hedehusene Trekroner Trekroner Trekroner Roskilde Roskilde Roskilde Roskilde Roskilde Roskilde Roskilde Syd Viby Sj Lejre Viby Sj Borup Hvalsø Borup Ringsted Tølløse Ringsted Glumsø 19 Vipperød Sorø Næstved Holbæk Slagelse Lundby 38 Regstrup 53 Korsør Vordingborg Knabstrup 57 Nyborg Nørre-Alslev 58 Mørkøv Odense Eskilstrup 03 Jyderup * * * Nykøbing F Svebølle Kalundborg ankomst * fortsætter mod Jylland m = eftermiddagsmyldretid 14

15 - Der kommer 20-minuttersdrift i stedet for timedrift fra Roskilde, Trekroner, Hedehusene, Høje Taastrup og Glostrup til Ny Ellebjerg, Ørestad, Tårnby og Kastrup. - Der kommer direkte tog i 10-minuttersdrift fra Roskilde, Hedehusene, Trekroner til Taastrup, Albertslund og Glostrup. Prognoseberegninger viser, at 1. og 2. etape medfører 1,5 millioner nye togrejser årligt. Hvidovre Danshøj Valby Enghave Dybbølsbro København H Vesterport Nørreport Østerport D Ny Ellebjerg L Ørestad Tårnby Kastrup S-tog hvert 20. minut - hele dagen S-tog hvert 20. minut - kun dagtimer S-Tog B B B D D D B+ B+ B+ L L L Kun i dagtimer Kastrup Tårnby Ørestad Ny Ellebjerg Østerport Nørreport Vesterport København H Dybbølsbro Enghave Valby Danshøj Hvidovre Rødovre Brøndbyøster Glostrup Albertslund Taastrup Høje Taastrup Hedehusene Trekroner Roskilde Roskilde Roskilde Syd De fleste tog betjener også stationer nord for Østerport 15

16 Udgangssituationen, hvis projektet ikke gennemføres Der kan i alle tilfælde også uden S-tog til Roskilde regnes med forbedringer af trafikbetjeningen. Der er bevilget midler til at udskifte de nuværende vogne og lokomotiver, som i dag anvendes i den sjællandske regionaltrafik. I forbindelse med at der indsættes nyere materiel, kan trafikken intensiveres og rejsetiden reduceres visse steder. DSB har fremlagt en køreplansskitse Gode Tog til Alle 2006, som beskriver mulighederne. Den fremtidige køreplan vil i højere grad basere sig på faste minuttal og større ensartethed. Strækningen Roskilde - Østerport / Kastrup Østerport Nørreport Vesterport Taastrup Glostrup Rødovre Danshøj Enghave København H Trekroner Hedehusene Høje Taastrup Albertslund Brøndbyøster Hvidovre Valby Ny Ellebjerg Dybbølsbro Roskilde Tårnby Ørestad Kastrup Signaturer Vestbanen og Øresundsbanen S-bane Station Station med anlægsarbejder 16

17 Antal direkte togafgange i morgenmyldretiden, Gode Tog til Alle. FRA Roskilde Trekroner Hedehusene Høje Taastrup Taastrup Albertslund Glostrup Brøndbyøster Rødovre Hvidovre Danshøj Valby Enghave Dybbølsbro København H Vesterport Nørreport Østerport Ny Ellebjerg Ørestad Tårnby Kastrup TIL Roskilde Trekroner Hedehusene Høje Taastrup Taastrup Albertslund Glostrup Brøndbyøster Rødovre Hvidovre Danshøj Valby Enghave Dybbølsbro København H Vesterport Nørreport Østerport Ny Ellebjerg Ørestad Tårnby Kastrup Antal direkte togafgange i morgenmyldretiden, S-Tog til Roskilde etape 1+2. FRA Roskilde Trekroner Hedehusene Høje Taastrup Taastrup Albertslund Glostrup Brøndbyøster Rødovre Hvidovre Danshøj Valby Enghave Dybbølsbro København H Vesterport Nørreport Østerport Ny Ellebjerg Ørestad Tårnby Kastrup TIL Roskilde Trekroner Hedehusene Høje Taastrup Taastrup Albertslund Glostrup Brøndbyøster Rødovre Hvidovre Danshøj Valby Enghave Dybbølsbro København H Vesterport Nørreport Østerport Ny Ellebjerg Ørestad Tårnby Kastrup

18 Rejsetidsbesparelser i minutter i dagtimer ved S-tog til Roskilde etape 1+2 i forhold til Gode Tog til Alle. ( Minus angiver, at rejsetiden forlænges ) FRA Roskilde Trekroner Hedehusene Høje Taastrup Taastrup Albertslund Glostrup Brøndbyøster Rødovre Hvidovre TIL Roskilde Trekroner Hedehusene Høje Taastrup Taastrup Albertslund Glostrup Brøndbyøster Rødovre Hvidovre Danshøj Valby Enghave Dybbølsbro København H Vesterport Nørreport Østerport Ny Ellebjerg Ørestad Tårnby Kastrup Danshøj Valby Enghave Dybbølsbro København H Vesterport Nørreport Østerport Ny Ellebjerg Ørestad Tårnby Kastrup Køreplanseksempel for Gode Tog til Alle Fjerntog Regionaltog Regionaltog Lyn IC IC RE Kastrup Tårnby 13 Ørestad 16 RE RE RE RE RE RE RE Ny Ellebjerg 21 myldretid Østerport 17 Østerport Østerport Nørreport 21 Nørreport Nørreport København H København H º København H København H København H København H Valby Valby Valby Glostrup 28 Glostrup Glostrup Høje Taastrup Høje Taastrup Høje Taastrup Høje Taastrup Høje Taastrup Høje Taastrup Hedehusene 39 Hedehusene Hedehusene Trekroner 43 Trekroner Trekroner Roskilde Roskilde Roskilde Roskilde Roskilde Roskilde Viby Sj Viby Sj Lejre Borup Borup Hvalsø Ringsted Ringsted Tølløse Sorø Glumsø 19 Vipperød Slagelse Næstved Holbæk Korsør Lundby 38 Regstrup 08 Nyborg Vordingborg Knabstrup 12 Odense Nørre Alslev 59 Mørkøv * * * Eskilstrup 03 Jyderup Nykøbing F Svebølle Kalundborg ankomst * Fortsætter mod Jylland 18

19 Østerport Nørreport Vesterport Taastrup Glostrup Rødovre Danshøj Enghave København H Trekroner Hedehusene Høje Taastrup Albertslund Brøndbyøster Hvidovre Valby Ny Ellebjerg Dybbølsbro Roskilde Tårnby Ørestad Kastrup For lokale rejsende på Vestbanen er der planer om at indføre en egen toglinie mellem Østerport og Ringsted hele dagen i fast halvtimesdrift. Toglinien skal betjene Hedehusene, Trekroner, Viby og Borup. Dermed skal gennemkørende passagerer til Nordvestbanen og Sydbanen ikke - som det i et vist omfang er tilfældet i dag - benytte tog, der standser på Hedehusene, Trekroner, Viby og Borup. (Nordvestbanen er strækningen Roskilde-Holbæk-Kalundborg. Sydbanen er strækningen Ringsted-Næstved-Nykøbing F - Rødby Færge). På S-banen vil togudbuddet de fleste steder ligne det nuværende, men med kortere køretider som følge af nyt materiel. Køreplanen bliver intensiveret som følge af udvidelse til dobbeltspor Ballerup-Frederikssund (2002) samt åbning af Ringbanen (2005). S-Tog B B B B+ B+ B+ kun dagtimer Østerport Nørreport Vesterport København H Dybbølsbro Enghave Valby Danshøj Hvidovre Rødovre Brøndbyøster Glostrup Albertslund Taastrup Høje Taastrup Alle tog kommer fra Holte 19

20 NYE ANLÆG VED PROJEKTETS 1. ETAPE Der er behov for nye anlæg i Glostrup, Høje Taastrup og Roskilde, når der skal etableres S- togsforbindelse til Roskilde. Alle berørte arealer er en del af eller ligger i umiddelbar tilknytning til den eksisterende jernbane. Der foretages ikke ændringer på eksisterende stationer, som får betjening med to-system S-tog. Glostrup Den ændrede togtrafik betyder, at den nuværende S-togslinie B, som i dag kører helt til Høje Taastrup, fremover skal vende i Glostrup. I den forbindelse skal eksisterende vendespor moderniseres, og der skal etableres faciliteter for vending af en S-togslinie. Byggeriet foregår inden for Banestyrelsens egne arealer. (MR Ill. 20.1: OK) Vendesporet i Glostrup tv. for midten af billedet skal moderniseres. Det fremtidige anlæg i Høje Taastrup 20

21 Høje Taastrup Det nye anlæg i Høje Taastrup skal muliggøre, at to-system S-tog, som kommer i retning fra København i det nordligst beliggende S-banespor, kan fortsætte mod Roskilde i det nordligst beliggende fjernbanespor. I modsat retning skal to-system S-tog, som kommer fra Roskilde i det sydligst beliggende fjernbanespor, kunne fortsætte mod København i det sydligst beliggende S-banespor. Dette betyder, at der skal bygges en bro over de eksisterende fjernspor, og at der foretages mindre flytninger og justeringer af eksisterende spor. Desuden skal en del af jordvolden nord for jernbanen ind mod baneterrænet tilpasses for at skabe den nødvendige plads til de nye sporanlæg. Den side af jordvolden, der vender ud mod naboområderne vil blive opretholdt. Måske bliver det nødvendigt at flytte jordvolden lidt mod nord. Signaturer Ny rampe Ny bro over spor Eksisterende spor Nye spor 21

22 Brorampe Bro over spor Brorampe Spor mod Kombiterminal Støjvold Frøgaards Allé Vest for Høje Taastrup Station skal to-system S-tog krydse de eksisterende spor på en ny bro. Roskilde I Roskilde skal ankommende to-system S-tog fra Høje Taastrup standse ved perron i spor 1. Afgående S-tog mod Høje Taastrup skal afgå fra perron i spor 6. Efter ankomst til Roskilde (i spor 1) skal S-togene vende for at returnere mod Høje Taastrup (i spor 6). Dette kræver et vendeanlæg med bro over eller en tunnel under Vestbanens eksisterende spor. Til vendeanlægget skal der anlægges depotspor, hvor to-system S-tog kan opstilles om natten og uden for myldretiderne. Depot- og vendespor etableres et sted på det trekantsareal, der afgrænses af Vestbanen, Lille Syd og Holbækmotorvejen (Lille Syd er strækningen Roskilde-Køge-Næstved). Det kan også vise sig hensigtsmæssigt at etablere en del af depotanlægget syd for Darupvej op ad Lille Syd. På trekantsarealet projekteres endvidere en station med arbejdstitlen Roskilde Syd. Stationen er ikke en del af 1. etape, men kan tilvælges. Stationen vil som lokalt opland have væsentlige bolig-, erhvervs-, og institutionsområder. Banestyrelsen har undersøgt to mulige placeringer af anlæggene på trekantsarealet: enten vestligt langs Vestbanen eller østligt langs Lille Syd. Anlæggene skal disponeres, så der senere er mulighed for at udbygge med Parker og Rejs faciliteter. 22

23 Det fremtidige anlæg i Roskilde ved tunnelløsning. Vendespor placeret ved Lille Syd. Signaturer Tunnel Ny bro Evt. fremtidig perron Eksisterende spor Nyt spor Eksisterende bro 23

24 Det fremtidige anlæg i Roskilde ved tunnelløsning. Vendespor placeret ved Vestbanen (MR ill. 24) Signaturer Ny tunnel Ny bro Evt. fremtidig perron Eksisterende spor Nyt spor Eksisterende bro 24

25 Det fremtidige anlæg i Roskilde ved broløsning. Vendespor placeret ved Vestbanen (MR ill. 25) Signaturer Ny brorampe Ny bro Evt. fremtidig perron Eksisterende spor Nyt spor Eksisterende bro 25

26 Der skal etableres nye spor hele vejen fra S-togenes ankomst- og afgangsspor på Roskilde station til depot- og vendesporsanlægget. Desuden skal jernbanebroen over Søndre Ringvej udvides fra fire til seks spor. Der skal ligeledes foretages arbejder på sporarealerne syd og vest for Søndre Ringvej: Sporene skal flyttes og justeres, herunder skal Lille Syd-sporet mod øst trækkes op til seks meter til siden på en strækning på ca meter. Roskilde. Fugleperspektiv, broløsning set mod sydvest Vestbanen Køgebanen Eksisterende bro over Søndre Ringvej Ny brorampe Ny bro Søndre Ringvej To-system S-tog skal køre ad nye spor til og fra det nye depot- og vendespor på trekantsarealet sydvest for Roskilde Station. NY STATION, ROSKILDE SYD Banestyrelsen har i samarbejde med Roskilde Kommune og Vejdirektoratet vurderet mulighederne for at etablere en ny station på trekantsarealet sydvest for Roskilde Station, hvor det nye vendespors- og depotanlæg skal anlægges. Stationen har som arbejdstitel fået navnet Roskilde Syd og vil, hvis den bygges, blive endestation for to-system S-tog til Roskilde. Roskilde Syd indgik ikke i aftalen om trafikinvesteringer fra januar Men foreløbige undersøgelser peger på så væsentlige trafikale fordele ved denne station, at stationsanlægget medtages som muligt tilvalg ved fremsættelsen af anlægsloven. Det vil således være muligt at træffe beslutning om stationen samtidig med baneanlægget. Stationen vil dog ikke være projekteret på samme niveau som selve baneanlægget. Derfor vil der også efter vedtagelsen af projektet skulle ske en yderligere afklaring af funktionalitet, adgangsveje og materialevalg. I den forbindelse er det en forudsætning, at der opnås en tilfredsstillende aftale om bidrag til finansiering af anlægget mellem Banestyrelsen og de øvrige kommende ejere af diverse 26

27 anlæg på Roskilde Syd. Dette sker ved indgåelse af en overenskomst i overensstemmelse med den praksis, der bl.a. har været ved udbygning af Frederikssundsbanen og Ringbanen. Det forudsættes, at der efter vedtagelse af anlægslov for projekt S-tog til Roskilde gennemføres en planprocedure, hvis indhold afgøres af Roskilde Kommune og Hovedstadens Udviklingsråd. Der er foreløbig udarbejdet skitseforslag til to forskellige udbygningsniveauer: - En løsning, hvor der kun er stiforbindelser ind på stationsområdet. - En løsning, hvor der både er vej- og stiforbindelser. I begge tilfælde overvejes to mulige placeringer af anlægget: enten op ad Vestbanen (vestlig placering) eller op ad Lille Syd (østlig placering). Den østlige placering giver bl.a. mulighed for en senere forlængelse af S-togsdriften mod Køge eller standsning for Roskilde - Køge togene. Broløsningen giver mulighed for at anlægge perronerne imellem de skitserede stiforbindelser ind i stationsområdet. Med en tunnelløsning skal perronerne, uanset om der vælges østlig eller vestlig placering, placeres ca. 75 meter tættere på Holbækmotorvejen, hvormed adgangsveje og stier i den sydlige del af området må føres over perronerne på broer. Station med stiforbindelser Stationen etableres uden direkte vejadgang til trekantsarealet, men med en række stiforbindelser kan cyklister og fodgængere fra byområderne fra såvel øst- som vestsiden af trekantsarealet få adgang til stationen. Der findes allerede i dag to stiforbindelser ind i området, som umiddelbart kan benyttes som adgangsveje: I det sydøstlige hjørne af trekantsarealet findes en sti fra Ringstedvej, som krydser Vestbanen via bro. Sydfra findes en sti fra Darupvej, der krydser Holbækmotorvejen via stitunnel. For også at få adgang til stationsområdet fra bydelen øst for trekantsarealet må der endvidere anlægges en sti, der krydser Lille Syd i forlængelse af kommunevejen Bakkesvinget. En betydelig del af stationens næropland ligger nordøst og nordvest for stationsområdet. For at opnå gode adgangsforhold til det store boligområde nordvest for stationsområdet bør der anlægges en sti fra nordenden af det nye perronanlæg til bydelen vest for stationen. En bedre stiadgang til uddannelsesinstitutionerne øst for stationsområdet kan opnås med en kort stiforbindelse mellem Bakkedraget og Handelsskolen. Cykelparkeringsanlæg placeres i tilknytning til stierne og så tæt på perronen som muligt. Der kan anlægges en stationsforplads med busholdeplads og Kys og Kør (afsætningsplads for bilpassagerer) i området mellem Ringstedvej og Vestbanen ved Gl. Darupvej, hvorfra der er adgang til perronerne via stiforbindelse. 27

28 Med en broløsning bliver gangafstanden fra stationsforplads til perron 100 meter ved den vestlige placering og 250 meter ved den østlige placering. Med en tunnelløsning bliver gangafstandene ca. 75 meter længere. Station ved Vestbanen med stiforbindelse Station ved Lille Syd med stiforbindelse Signaturer 28

29 Busholdepladsen på Ringstedvej vil kunne betjenes af de busser, som kører ad Ringstedvej. Der kan også opnås busbetjening østfra ved at forlænge en lokal buslinie til stiadgangen ved Bakkesvinget. Station med vej- og stiforbindelser Ud over stiforbindelser kan der anlægges en vejforbindelse fra Ringstedvej via en ny vejbro over Vestbanen i det sydvestlige hjørne af trekantsarealet. Dette nye vejanlæg udformes, så det senere kan indgå i en udbygning af det nærliggende rampeanlæg til Holbækmotorvejen. En alternativ mulighed såfremt der vælges en østlig placering af vende- og depotanlægget er at etablere vejforbindelsen fra Ringstedvej via tunnel under Vestbanen i forlængelse af Æblehaven. En bedre vejadgang til trekantsarealet kan opnås ved også at etablere en ny direkte vejforbindelse fra området syd for Holbækmotorvejen. En sådan forbindelse vil give direkte adgang til stationsområdet for biler og busser fra Darup, Kamstrup, Vor Frue, Gøderup, Dyrskue- og festivalpladsen og Idrætscentret. Der kan både ved den vestlige og den østlige placering af stationsanlægget anlægges en stationsforplads i umiddelbar tilknytning til perronen. Stationsforpladsen udstyres med busholdeplads, Kys og Kør samt et antal langtidsparkeringspladser, fortrinsvis til brug for pendlere fra stationens næropland. I begge tilfælde vil stationsforpladsen kunne betjenes af lokale buslinier. Der bliver mulighed for at omlægge buslinierne ad Ringstedvej, Darupvej og Bakkesvinget gennem området. Station ved Lille Syd med sti- og vejforbindelse 29

30 Station ved Vestbanen med sti- og vejforbindelse Signaturer Næroplandet Den nye station vil dække et betydeligt opland, som ikke ligger tæt på en station i dag. Området øst for Lille Syd består af en blanding af bolig-, erhvervs- og institutionsbyggeri. Omkring Maglegårdsvej ligger en række uddannelsesinstitutioner: Slagteriskolen i Roskilde, Slagteriernes Forskningsinstitut, Roskilde Tekniske Skole og Roskilde Handelsskole. Øst for Maglegårdsvej ligger desuden et større industri- og erhvervsområde. På den vestlige side af trekantsarealet, mellem Vestbanen og Ringstedvej, er der i den sydlige del blandet erhvervsbebyggelse, mens den nordlige del omkring Store Møllevænge og Store Møllevej er et parcelhuskvarter. Mellem Ringstedvej og Solvang Havekoloni er der en blandet boligbebyggelse bestående af større etageejendomme og et ældre villakvarter i den nordlige del af området ud mod Holbækvej. Nord for Holbækvej ligger Roskildehallen, som er et stort sports- og udstillingscenter. På den gamle eksercerplads vest for havekolonien ligger amtsgymnasiet Roskilde Katedralskole og Tjørnegårdsskolen. Syd for Holbækmotorvejen ligger Dyrskue- og festivalpladsen og Idrætscentret. Oversigt over Roskildeområdet 30

31 31

32 Trafikale konsekvenser En ny station som Roskilde Syd vil give en større trafik i lokalområdet for alle grupper af trafikanter. Der er foretaget indledende undersøgelser af passagergrundlaget for Roskilde Syd. Det er i alle tilfælde fodgængere og cyklister fra det helt nære opland, som opnår den største fordel ved stationsanlægget, og de vurderes derfor at udgøre den helt overvejende del af passagergrundlaget. Det er afgørende for passagergrundlaget, at der etableres stiforbindelser med så korte adgangsveje til oplandet som muligt samt velplaceret cykelparkering. På grund af den forholdsvis nære beliggenhed til Roskilde Station, der har god togbetjening, vurderes en stor del af de kommende passagerer at være særdeles følsomme overfor, hvor hyppig togbetjeningen bliver. Derfor forventes et væsentlig større passagergrundlag i 2. etape, hvor der er 10-minutters betjening, end i 1. etape, hvor der er 20-minutters betjening. De foreløbige undersøgelser tyder på, at bilister og busomstigere kun vil udgøre en beskeden del af passagergrundlaget (mindre end ved de fleste andre stationer). Det er derfor ikke væsentligt for stationens samlede passagergrundlag, om der etableres vejforbindelser ind i stationsområdet. De viste vejforbindelser vil formentlig ikke kunne begrundes alene ud fra dette hensyn. Samlet vurdering af passagergrundlaget for Roskilde Syd. Total antal af- og påstigere på hverdage. Tal-intervallerne illustrerer den nuværende prognoseusikkerhed Passagergrundlag Etape 1 Etape 2 Station med stiforbindelser heraf fodgængere og cyklister heraf bilister (kun afsætning) heraf busomstigere Station med vej og stiforbindelser heraf fodgængere og cyklister heraf bilister (både afsætning og parkering)* heraf busomstigere * Yderligere potientale for Parkér og Rejs udgør af- og påstigere. Stationens næropland er nogenlunde ligeligt fordelt på øst- og vestsiden: Ca. halvdelen af fodgængerne og cyklisterne vil komme fra hver side til stationsområdet. På vestsiden vil de fleste fodgængere og cyklister komme ad den nordlige stiforbindelse, såfremt den etableres. 32

33 Biltrafikken kommer til stationen via Ringstedvej. Der forventes en vis reduktion af trafikken i det centrale Roskilde, hvor parkering og afsætning ellers finder sted omkring Roskilde station. Kun en beskeden del af bilisterne til stationen vil benytte en eventuel sydlig vejforbindelse fra Darupvej. Etableres begge vejforbindelser, vil der opstå en ny gennemgående vejforbindelse, som giver anledning til en vis gennemkørende trafik. Til gengæld vil andre vejstrækninger blive aflastet. NYE ANLÆG VED PROJEKTETS 2. ETAPE Hvis der skal etableres S-togsforbindelse til Kastrup, er der behov for nye anlæg i Københavns Kommune ved Hvidovre station, primært på eksisterende banearealer, men også i mindre omfang på naboarealer i umiddelbar tilknytning til den eksisterende jernbane. Behovet for eventuelt at udbygge vende- og depotsporsanlægget i Kastrup er ikke endeligt afklaret. Eventuelle anlægsarbejder vil foregå på banearealet. Hvidovre I Københavns Kommune nær Hvidovre station skal der etableres sporforbindelser med systemskiftestrækninger mellem Vestbanens S-togspor og fjernsporene mod Kastrup. Den nuværende sporforbindelse mellem Vestbanens fjernspor og fjernsporene mod Kastrup skal desuden opretholdes af hensyn til godstrafikken. Banestyrelsen har undersøgt to mulige løsninger for at tilslutte fjernsporene mod Kastrup til Vestbanens S-banespor: - Den store broløsning, hvor S-banesporene ikke direkte krydser hinanden. Denne løsning indebærer anlæg af to nye sporbærende broer over de eksisterende spor. Desuden skal der bygges tre nye sporbærende broer over Vigerslevvej. - Den lille broløsning, hvor S-banesporene krydser hinanden direkte. Denne løsning kræver anlæg af en ny sporbærende bro over eksisterende spor. Desuden skal der bygges en ny sporbærende bro over Vigerslevvej. Ud fra analyser af togtrafikken vil Banestyrelsen vurdere, hvilken løsning der er behov for. Da systemskiftestrækningerne (skift mellem S-bane og fjernbane) skal have en vis længde, er det i begge løsninger nødvendigt at udvide de to eksisterende spor på Øresundsbanen med to nye spor over en strækning på meter fra udfletningen i retning mod Vigerslev Allé. 33

34 Det fremtidige anlæg i Hvidovre, lille broløsning Det fremtidige anlæg i Hvidovre, store broløsning Hvidovre. Fugleperspektiv, lille broløsning set mod vest Ny bro til fjernbane Vigerslevvej Nakskovvej To-system S-tog skal i anden etape køre mellem Kastrup og Roskilde. I den lille broløsning skal to-system S-tog køre under en ny bro til fjernbanen. Over Vigerslevvej etableres en ny, sporbærende bro. 34

35 Hvidovre. Fugleperspektiv, store broløsning set mod vest Ny bro til fjernbane Ny S-bane spor Vigerslevvej Nakskovvej To-system S-tog skal køre mellem Kastrup og Roskilde. I den store broløsning skal to-system S-tog køre under to nye broer: Én til fjerntog og én til S-tog. Over Vigerslevvej skal etableres tre nye broer. Kastrup De nye to-system S-tog mellem Roskilde og Kastrup skal vende og i et vist omfang natparkeres på det eksisterende vendesporsanlæg i tilknytning til Kastrup Station. Hvis kapacitetsanalyser viser, at det bliver nødvendigt at lave flere depotspor i Kastrup, kan dette ske inden for banearealer uden konflikt med omgivelserne. FREMTIDSPERSPEKTIVER I sammenhæng med projektering af de to etaper foretages indledende undersøgelser af en række videre perspektiver, som kunne ligge i naturlig forlængelse af projektet. Ved projekteringen af de to etaper vil der i videst muligt omfang blive truffet de nødvendige forholdsregler, så en senere realisering af perspektiverne ikke hindres. Udvidet 1. etape Hvis kun 1. etape gennemføres kan f.eks. S-togslinien med endestation i Glostrup forlænges til Roskilde. Herved bliver det muligt at intensivere trafikken på den yderste del af strækningen, så store stationer får bedre betjening også i aftentimerne. En udvidet 1. etape vil betyde, at Hedehusene og Trekroner i dagtimerne kan få forbindelse med Roskilde og København seks gange i timen i stedet for tre. Albertslund og Taastrup vil, hvis Glostrup-linien forlænges, tilsvarende få tre ekstra afgange i timen i hver retning - også i aftentimerne. 35

36 Køreplanseksempel, udvidet 1. etape S-Tog B B B D D D B+ B+ B+ Høje Taastrup - Roskilde Kun i dagtimer kun i dagtimer Østerport Nørreport Vesterport København H Dybbølsbro Enghave Valby Danshøj Hvidovre Rødovre Brøndbyøster Glostrup Albertslund Taastrup Høje Taastrup Hedehusene Trekroner Roskilde Roskilde Roskilde Syd ankomst De fleste tog betjener også stationer nord for Østerport I Roskilde skal anlægget til en udvidet 1. etape trafik udformes svarende til 2. etape. I Glostrup kan modernisering af vendesporet undværes, dog afhængig af hvilken linie som forlænges. Ved Hvidovre skal der ikke laves anlægsarbejder. Behovene for nye anlæg til en udvidet 1. etape er således beskedne i forhold til 2. etape. Omkostninger til baneanlæg til en udvidet 1. etape er derfor også små i forhold til, hvis 2. etape gennemføres. Til gengæld skal der anskaffes flere to-system tog til driftsudvidelsen. Forlængelse af Ringbanen Hvis 2. etape ikke gennemføres, vil det som alternativ være muligt at forlænge Ringbanen til Kastrup. Herved skabes der forbindelse mellem stationer på Vestegnen og Amager, svarende til 2. etape. Det bliver dog nødvendigt med togskifte ved den nye Ringbanestation, Danshøj, idet det nuværende regionaltog Roskilde-Kastrup bortfalder ved Ringbaneforlængelsen. Forlængelse af Ringbanen indebærer, at der ved den nye Ringbanestation, Vigerslev station, skal etableres en systemovergang mellem Ringbanen og Øresundsbanen. Derudover skal der anskaffes flere to-system tog. 36

Miljøredegørelse Høringsudgave, oktober 2001. S-tog til Roskilde

Miljøredegørelse Høringsudgave, oktober 2001. S-tog til Roskilde Miljøredegørelse Høringsudgave, oktober 2001 S-tog til Roskilde INDHOLD 1. BAGGRUND FOR PROJEKTET Pendlertrafik skal forbedres 4 4 2. BESKRIVELSE AF PROJEKTET Jernbanenettet i dag og fremover Konsekvenser

Læs mere

Kort beskrivelse af projekt S-tog til Roskilde. S-tog til Roskilde

Kort beskrivelse af projekt S-tog til Roskilde. S-tog til Roskilde Kort beskrivelse af projekt S-tog til Roskilde S-tog til Roskilde PENDLERTRAFIK SKAL FORBEDRES Togbetjeningen mellem København og Roskilde skal forbedres bl.a. til gavn for de mange pendlere, som dagligt

Læs mere

Forbedret togbetjening med S-tog til Roskilde

Forbedret togbetjening med S-tog til Roskilde Forbedret togbetjening med S-tog til Roskilde Af: Civilingeniør Jan Schneider-Tilli, Banestyrelsen Civilingeniør Jens W. Brix, Banestyrelsen Civilingeniør, Ph.D. Anders Hunæus Kaas, WS Atkins Danmark 1

Læs mere

København Ringsted Strategianalysen kort fortalt

København Ringsted Strategianalysen kort fortalt Oktober 2005 Forord Forord Med denne korte udgave af Strategianalyse København Ringsted ønsker Trafikstyrelsen at gøre det muligt for kommunalpolitikere, borgere, organisationer med flere hurtigt at sætte

Læs mere

Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 142 Offentligt

Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 142 Offentligt Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 142 Offentligt Notat Transport- og Bygningsministeriet Frederiksholms Kanal 27 1220 København K TRU 142 Transport- og Bygningsministeriet

Læs mere

Høringsnotat om S-tog til Roskilde Marts 2002. Høringsnotat S-tog til Roskilde

Høringsnotat om S-tog til Roskilde Marts 2002. Høringsnotat S-tog til Roskilde Høringsnotat om S-tog til Roskilde Marts 2002 Høringsnotat S-tog til Roskilde INDHOLD 1. KORT OM PROJEKTET Baggrund for den valgte S-togsløsning 4 4 2. BORGERNE ER BLEVET HØRT Høringsperioden Generelle

Læs mere

Der er en række forhold, der gør, at det netop nu er yderst relevant at drøfte banebetjeningen på Sjælland.

Der er en række forhold, der gør, at det netop nu er yderst relevant at drøfte banebetjeningen på Sjælland. Trafikstyrelsen Dato: 26. oktober 2012 Udkast til høringssvar om trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027 Region Sjælland har modtaget trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027 i høring med

Læs mere

Vi baner vejen for bedre trafikforbindelser

Vi baner vejen for bedre trafikforbindelser Vi baner vejen for bedre trafikforbindelser Trafikale konsekvenser for dig i anlægsfasen Anlæg af Den nye bane København-Ringsted over Køge Udbygning af Køge Bugt Motorvejen mellem Greve Syd og Solrød

Læs mere

Regeringen lægger op til ny rammeaftale for jernbaneområdet 2005 2014

Regeringen lægger op til ny rammeaftale for jernbaneområdet 2005 2014 Dato : 10. oktober 2003 Regeringen lægger op til ny rammeaftale for jernbaneområdet 2005 2014 Regeringen lægger op til en ny rammeaftale, der skal sikre de langsigtede rammer for jernbaneområdet. Aftalen

Læs mere

REGIONALT KNUDEPUNKT HØJE TAASTRUP - OGSÅ FREMOVER? INDHOLD. 1 Baggrund og formål 2

REGIONALT KNUDEPUNKT HØJE TAASTRUP - OGSÅ FREMOVER? INDHOLD. 1 Baggrund og formål 2 HØJE-TAASTRUP KOMMUNE REGIONALT KNUDEPUNKT HØJE TAASTRUP - OGSÅ FREMOVER? ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD 1 Baggrund

Læs mere

NOTAT: S-tog til Roskilde.

NOTAT: S-tog til Roskilde. Teknik og Miljø Veje og Grønne Områder Sagsnr. 216672 Brevid. 1572357 Ref. CT Dir. tlf. 46 31 37 02 claust@roskilde.dk NOTAT: S-tog til Roskilde. 15. november 2012 1. Indledning Trafikstyrelsen har i 2011

Læs mere

Kystbanens opgradering - næste skridt i udviklingen af Øresundsregionen

Kystbanens opgradering - næste skridt i udviklingen af Øresundsregionen Kystbanens opgradering - næste skridt i udviklingen af Øresundsregionen Jacob Nielsen, udviklingskonsulent Helsingør Kommune Henrik Sylvan, chefplanlægger Atkins Danmark Den danske og svenske regering

Læs mere

HH og Ring 5 - Trafikale helhedsvurderinger og analysebehov. -Otto Anker Nielsen -Oan@transport.dtu.dk

HH og Ring 5 - Trafikale helhedsvurderinger og analysebehov. -Otto Anker Nielsen -Oan@transport.dtu.dk HH og Ring 5 - Trafikale helhedsvurderinger og analysebehov -Otto Anker Nielsen -Oan@transport.dtu.dk Om indlægget Gennemgang af projektvarianter ordnet efter sandsynlig realisme/rentabilitet 2 DTU Transport

Læs mere

Den statslige Trafikplan

Den statslige Trafikplan Den statslige Trafikplan Status på Trafikplan 2012-2027 Movia Trafikbestillerkonference, maj 2012 Baggrund for den statslige trafikplan Lov om trafikselskaber fra 2005: - 8.Transportministeren udarbejder

Læs mere

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Sverige Ringsted-Femern Banen indgår i én af de prioriterede transportkorridorer i det Transeuropæiske transportnetværk TEN-T. Et nætværk som formidler

Læs mere

Movia afgiver høringssvar vedrørende Trafikplan for jernbanen 2008-2018 i overensstemmelse

Movia afgiver høringssvar vedrørende Trafikplan for jernbanen 2008-2018 i overensstemmelse Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 11. september 2008 TDP 14. Høring om trafikplan for jernbanen 2008-2018 Indstilling: Direktionen indstiller, at Movia afgiver høringssvar vedrørende

Læs mere

Aalborg Nærbane. Af Annette Legart og Allan Numelin Illustrationer af GHB Landskabsarkitekter ApS

Aalborg Nærbane. Af Annette Legart og Allan Numelin Illustrationer af GHB Landskabsarkitekter ApS Aalborg Nærbane Af Annette Legart og Allan Numelin Illustrationer af GHB Landskabsarkitekter ApS For at dæmme op for den voldsomme vækst i trafikken ønsker vi at gøre den kollektive trafik mere attraktiv.

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om:

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Trafikområdet (4. november 2005) Aftaler om Finansloven for 2006 November 2005 75 Aftale

Læs mere

Vision for banetrafikken i Region Sjælland

Vision for banetrafikken i Region Sjælland Vision for banetrafikken i Region Sjælland En sammenhængende og attraktiv banebetjening i Region Sjælland fra landsdels og lokaltrafik til østdansk trafik. Mobiliteten i Region Sjælland er vigtig. Borgerne

Læs mere

8 udbudspakker til fremtidens jernbane

8 udbudspakker til fremtidens jernbane 8 8 udbudspakker til fremtidens jernbane 8 udbudspakker til fremtidens jernbane Udgiver Brancheforeningen Dansk Tog Tekst og layout Dansk Tog Foto Patrik Engstöm/Stefan Nilsson/Lars E/SJ/Arriva Tryk

Læs mere

Med åbningen af Øresundsforbindelsen den 1. juli 2000 forværres problemerne betydeligt.

Med åbningen af Øresundsforbindelsen den 1. juli 2000 forværres problemerne betydeligt. i:\november 99\kbh-hovedbane-fh.doc Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 25. november 1999 RESUMÈ KØBENHAVNS HOVEDBANEGÅRD HELHEDSLØSNING Allerede i dag er kapaciteten på Københavns Hovedbanegård

Læs mere

S-letbane på Ring 3. Sådan kunne et bud på linjeføring. af S-letbanen på Ring 3 se ud.

S-letbane på Ring 3. Sådan kunne et bud på linjeføring. af S-letbanen på Ring 3 se ud. S-letbane på Ring 3 Sådan kunne et bud på linjeføring af S-letbanen på Ring 3 se ud. Stort potentiale for øget kollektiv trafik i Ring 3 korridor I Hovedstadsområdet er markedsandelen for den kollektive

Læs mere

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Niveaufri udfletning Ringsted Øst

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Niveaufri udfletning Ringsted Øst Idéfasehøring - Debatoplæg Niveaufri udfletning Ringsted Øst Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk Forord Med Trafikaftalen af 24. juni mellem regeringen og Venstre,

Læs mere

Parkér & Rejs i Hovedstadsområdet

Parkér & Rejs i Hovedstadsområdet Parkér & Rejs i Hovedstadsområdet af Mette Haas, Trafikplanlægger, DSB og Andreas Røhl, Trafikplanlægger, Banestyrelsen Begrebet Parkér & Rejs (herefter P&R) dækker over kombinationen af bil og kollektiv

Læs mere

S-tog køreplan Gælder fra 14. december 2003

S-tog køreplan Gælder fra 14. december 2003 S-tog køreplan Gælder fra 14. december 003 H H+ rederikssund Ølstykke Gl. Toftegård 7 94 85 74 63 53 4 31 Stense Veksø Kildedal Bx B+ B Måv C 66 54 43 3 6 5 41 31 Sjær 9 8 71 61 51 41 30 0 99 89 77 67

Læs mere

Dagens program. Kl. 19.00 ca. 21.00. Præsentation af projektet og dets lokale påvirkninger

Dagens program. Kl. 19.00 ca. 21.00. Præsentation af projektet og dets lokale påvirkninger Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Borgermøde i Holeby 09.03.2011 Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projektet

Læs mere

Vision for banetrafikken i

Vision for banetrafikken i UDKAST Vision for banetrafikken i Region Sjælland En sammenhængende og attraktiv banebetjening i Region Sjælland fra landsdels og lokaltrafik til østdansk trafik. Mobiliteten i Region Sjælland er vigtig.

Læs mere

JELLING LOKALRÅD. Banedanmark.dk. banebetjeningbillund@bane.dk. Jelling, den 4. november 2014

JELLING LOKALRÅD. Banedanmark.dk. banebetjeningbillund@bane.dk. Jelling, den 4. november 2014 Banedanmark.dk banebetjeningbillund@bane.dk Jelling, den 4. november 2014 Vedr. Idefasehøring i forbindelse med ny bane til Billund Lufthavn Med henvisning til Banedanmarks annonce i Jelling Ugeavis den

Læs mere

Ny Ellebjerg Station-Baldersbrønde og vendesporsanlæg i Roskilde Miljøredegørelse hæfte 2. København-Ringsted projektet. September 2009.

Ny Ellebjerg Station-Baldersbrønde og vendesporsanlæg i Roskilde Miljøredegørelse hæfte 2. København-Ringsted projektet. September 2009. Roskilde København Køge Ringsted Nyt spor Eksisterende bane 0 Ny Ellebjerg Station-Baldersbrønde og vendesporsanlæg i Roskilde September 2009 København-Ringsted projektet Ny Ellebjerg Station-Vendesporsanlægget

Læs mere

2 Definition og afgrænsning

2 Definition og afgrænsning Notat Emne: Parker og Rejs potentialer Til: Trafikdage 2002 Peter Bjørn Andersen, TetraPlan A/S Fra: og Hjalmar Christiansen, TetraPlan A/S 19. juli 2002 1 Indledning I Juni 2001 vedtog HUR en Parker &

Læs mere

Nyt spor for fjerntog Enghave-Valby - Miljøredegørelse

Nyt spor for fjerntog Enghave-Valby - Miljøredegørelse Nyt spor for fjerntog - Miljøredegørelse Februar 2006 3 Nyt spor for fjerntog Forord Forord Hermed foreligger den endelige miljøredegørelse for anlægsprojektet Nyt spor for fjerntog. Projektet og dets

Læs mere

Bilag 3: Letbanen i Østjylland

Bilag 3: Letbanen i Østjylland Bilag 3: Letbanen i Østjylland Letbane i Århusområdet Der pendles mere og længere end nogensinde før, og udviklingen ser ud til at fortsætte. I dag er store dele af vejsystemet i Østjylland overbelastet

Læs mere

NOTAT DOK 32(A) Alternative muligheder for Timemodellen ved Vejle Fjord for strækningen Aarhus-København

NOTAT DOK 32(A) Alternative muligheder for Timemodellen ved Vejle Fjord for strækningen Aarhus-København NOTAT DOK 32(A) Dato J. nr. Alternative muligheder for Timemodellen ved Vejle Fjord for strækningen Aarhus-København Ingeniør- og rådgivningsfirmaet Atkins har for en række Østjyske kommuner og Region

Læs mere

Rødovre Kommune Opdatering af trafikmodelberegninger for ny metrolinje

Rødovre Kommune Opdatering af trafikmodelberegninger for ny metrolinje Rødovre Kommune Opdatering af trafikmodelberegninger for ny metrolinje til Rødovre... 1 Indledning Rødovre Kommune har ønsket en opdatering af de trafikale og økonomiske konsekvensberegninger, der i 2013

Læs mere

Hvordan får vi flere passagerer til jernbanen?

Hvordan får vi flere passagerer til jernbanen? Transportudvalget 2012-13 TRU Alm.del Bilag 256 Offentligt Folketingets Transportudvalg 11. april Høring om jernbanens fremtid Hvordan får vi flere passagerer til jernbanen? Susanne Krawack CONCITO Medlem

Læs mere

Statens jernbaneplan, resumé og forslag til bemærkninger fra Region Syddanmark

Statens jernbaneplan, resumé og forslag til bemærkninger fra Region Syddanmark Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Ebbe Jensen Afdeling: Mobilitet og infrastruktur E-mail: Ebbe.Jensen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 08/8455 Telefon: 76631987 Dato: 19. august 2008 Statens jernbaneplan,

Læs mere

Jernbaneprojekter i København v/ulrik Winge. TØF konference d. 2.oktober 2003

Jernbaneprojekter i København v/ulrik Winge. TØF konference d. 2.oktober 2003 Jernbaneprojekter i København v/ulrik Winge TØF konference d. 2.oktober 2003 Først lidt om Trafikstyrelsen Trafikstyrelsen er: statens jernbanemyndighed indenfor regulering, planlægning, sikkerhed og trafikal

Læs mere

Høringssvar vedr. Trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027, Høringsudgave af 10. oktober 2012

Høringssvar vedr. Trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027, Høringsudgave af 10. oktober 2012 Høringssvar vedr. Trafikplan 2012-27 fra borgere på Vestfyn 1 Høringssvar vedr. Trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027, Høringsudgave af 10. oktober 2012 Vi har med interesse læst Trafikstyrelsens

Læs mere

Trafikplan for den jernbanetrafik der udføres som offentlig servicetrafik på kontrakt med staten

Trafikplan for den jernbanetrafik der udføres som offentlig servicetrafik på kontrakt med staten Trafikplan 2012-2027 for den jernbanetrafik der udføres som offentlig servicetrafik på kontrakt med staten Trafikdage 2012 Vi har en PLAN Den statslige jernbane de kommende år Overblik over udviklingen:

Læs mere

Ringbanen en ny, tværgående bybane. Ringbanen

Ringbanen en ny, tværgående bybane. Ringbanen Ringbanen en ny, tværgående bybane Ringbanen EN BANE PÅ TVÆRS MED NYE FORBINDELSER Ringbanen bliver en ny, tværgående linie på det storkøbenhavnske S-banenet. Hér får passagererne mulighed for hurtigt

Læs mere

København - Roskilde 07.01.2007-05.01.2008. Høje Taastrup. Roskilde. København H

København - Roskilde 07.01.2007-05.01.2008. Høje Taastrup. Roskilde. København H København - Roskilde 07.01.2007-05.01.2008 Roskilde Høje Taastrup København H København - Roskilde Indhold Plan Side Tegnforklaring 4 Båstad Sådan bruger du køreplanen 6 Hvor lang tid skal du bruge til

Læs mere

MÅNEDS- RAPPORT MARTS 2016

MÅNEDS- RAPPORT MARTS 2016 MÅNEDS- RAPPORT MARTS I HENHOLD TIL KONTRAKT MELLEM TRANSPORT- OG BYGNINGSMINISTERIET OG DSB OM TRAFIK UDFØRT SOM OFFENTLIG SERVICE I PERIODEN 2015-2024 1 Rapportindhold Definitioner...3 Passagerindtægter...4

Læs mere

Ringbanen. af Anne Pilegaard og Bent Johnsen DSB S-tog a/s

Ringbanen. af Anne Pilegaard og Bent Johnsen DSB S-tog a/s Ringbanen af Anne Pilegaard og Bent Johnsen DSB S-tog a/s Indledning I december 1998 indgik Regeringen, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten et politisk forlig, som blandt andet indebærer, at der frem

Læs mere

Regelmæssig og direkte

Regelmæssig og direkte Regelmæssig og direkte 1 Overblik Sammenhæng mellem Movias buskoncepter Geografi Buskoncepter Byområder A-BUS Linjer i og mellem byområder og arbejdspladser i hovedstadsområdet ALMINDELIG BUS S-BUS +WAY

Læs mere

Kommuner Region Midtjylland. Vedr. høring af Trafikplan for jernbanen, 2008-2018

Kommuner Region Midtjylland. Vedr. høring af Trafikplan for jernbanen, 2008-2018 Kommuner Region Midtjylland Vedr. høring af Trafikplan for jernbanen, 2008-2018 Dato 23. juni 2008 Journalnummer 1-30-75-16-08 Kontaktperson Grethe Hassing Midttrafiks bestyrelse har den 20. juni 2008

Læs mere

Vision for banetrafikken i Region Sjælland. Trafikdage på Aalborg Universitet 2013 Lars Bosendal

Vision for banetrafikken i Region Sjælland. Trafikdage på Aalborg Universitet 2013 Lars Bosendal Vision for banetrafikken i Region Sjælland Trafikdage på Aalborg Universitet 2013 Lars Bosendal Vision for banetrafikken i Region Sjælland En fælles vision fra kommunerne og Region Sjælland Et samlet syn

Læs mere

Letbaner i Århus. Hvad er en letbane? Udfordringen. Letbaneprojektes etape 1.

Letbaner i Århus. Hvad er en letbane? Udfordringen. Letbaneprojektes etape 1. Letbaner i Århus Afdelingsleder Rigmor Korsgaard; Århus Kommune Projektleder Niels Melchior Jensen, COWI A/S Hvad er en letbane? Begrebet letbane dækker over et bredt spekter fra de traditionelle sporvogne

Læs mere

Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane

Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane Geoteknisk Forening 19.03.2015 Præsenteret af anlægschef Klaus S. Jørgensen, Ringsted-Femern Banen 1 Banedanmark hvem

Læs mere

Terminalforhold ved København Idékatalog. September 2008. København-Ringsted projektet

Terminalforhold ved København Idékatalog. September 2008. København-Ringsted projektet Terminalforhold ved København Idékatalog September 2008 København-Ringsted projektet Indholdsfortegnelse Indhold Forord 3 Trafikale perspektiver 4 Terminalkapacitet i et kort og et langt perspektiv 4 Ekstra

Læs mere

S-tog til Roskilde. Er det stadig en mulighed? Anders Hunæus Kaas. Trafikdage d. 24. august 2015

S-tog til Roskilde. Er det stadig en mulighed? Anders Hunæus Kaas. Trafikdage d. 24. august 2015 S-tog til Roskilde Er det stadig en mulighed? Anders Hunæus Kaas Trafikdage d. 24. august 2015 Disposition Baggrund for indlæg Tidligere analyser Trafikeringsomfang Infrastrukturændringer Perspektiver

Læs mere

Dato: 15. juni 2016. qweqwe. Trafikstruktur i Halsnæs Kommune. Kollektiv trafik

Dato: 15. juni 2016. qweqwe. Trafikstruktur i Halsnæs Kommune. Kollektiv trafik Dato: 15. juni 2016 qweqwe Trafikstruktur i Halsnæs Kommune Kollektiv trafik Den nuværende kollektive trafik i Halsnæs Kommune består dels af Lokalbanen Hundested Frederiksværk Hillerød (Frederiksværkbanen),

Læs mere

VVM af metro til Sydhavnen

VVM af metro til Sydhavnen 2014-0193706-5 VVM af metro til Sydhavnen Ingvar Sejr Hansen Kontorchef, Center for Byudvikling Økonomiforvaltningen, Københavns Kommune, 17. november 2014 Program 19.00 Velkomst v/ingvar Sejr Hansen,

Læs mere

Visuelle forhold. - Fagnotat. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg

Visuelle forhold. - Fagnotat. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Visuelle forhold - Fagnotat Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Visuelle forhold Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk ISBN: 978-87-7126-247-6 Visuelle forhold Indhold

Læs mere

Visuelle forhold Vendesporsanlæg i Roskilde 5. sporsløsningen. København-Ringsted projektet

Visuelle forhold Vendesporsanlæg i Roskilde 5. sporsløsningen. København-Ringsted projektet Visuelle forhold 5. sporsløsningen København-Ringsted projektet September 2008 3 Visuelle forhold Forord Forord Dette fagnotat omhandler visuelle forhold for 5. sporsløsningen i forbindelse med et vendesporsanlæg

Læs mere

Femern Bælt (herunder, udvidelse af jernbanestrækning på tværs over Amager)

Femern Bælt (herunder, udvidelse af jernbanestrækning på tværs over Amager) Miljø- og Planlægningsudvalget, Trafikudvalget 2009-10 MPU alm. del Bilag 85, TRU alm. del Bilag 76Bilag 76 Offentligt Komiteen for Bedre bebyggelse på Amager Svanninge Alle 11 2770 Kastrup 29 1C 2009

Læs mere

Letbane gennem Valby. Et screeningsstudie. ved Anders Kaas. Helge Bay. E. Letbaner Kollektiv Trafik konferencen 2011 d. 10.

Letbane gennem Valby. Et screeningsstudie. ved Anders Kaas. Helge Bay. E. Letbaner Kollektiv Trafik konferencen 2011 d. 10. Letbane gennem Valby Et screeningsstudie ved Anders Kaas E. Letbaner Kollektiv Trafik konferencen 2011 d. 10. oktober 2011 Helge Bay Screeningsopgaven Omfang og rammer Bestilt af Valby Lokaludvalg Screening

Læs mere

Ny bane til Aalborg Lufthavn

Ny bane til Aalborg Lufthavn Ny bane til Aalborg Lufthavn Borgermøde i Nørresundby Onsdag den 25. marts 2015 1 Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projektet og dets lokale påvirkninger Pause med mulighed for besøg i

Læs mere

DEBAT OM LETBANEN TIL HINNERUP

DEBAT OM LETBANEN TIL HINNERUP DEBAT OM LETBANEN TIL HINNERUP ETAPE 2 AF LETBANER I ØSTJYLLAND Februar 2016 Byværksted 17. april 2016 Favrskov Kommune INDHOLD INDHOLD... 2 INVITATION TIL DEBAT OM LETBANEN TIL HINNERUP... 3 DET ØSTJYSKE

Læs mere

%DQHSURMHNWHW. EHQKDYQ5LQJVWHG VWDWXVPLOM XQGHUV JHOVHURJHUIDULQJHUPHGRIIHQWOLJKHGHQVLQGGUDJHOVH

%DQHSURMHNWHW. EHQKDYQ5LQJVWHG VWDWXVPLOM XQGHUV JHOVHURJHUIDULQJHUPHGRIIHQWOLJKHGHQVLQGGUDJHOVH %DQHSURMHNWHW. EHQKDYQ5LQJVWHG VWDWXVPLOM XQGHUV JHOVHURJHUIDULQJHUPHGRIIHQWOLJKHGHQVLQGGUDJHOVH Miljøchef Ulrik Winge Banestyrelsen Sølvgade 40 1349 K E-mail: uw@adm.bane.dk Homepage: www.bane.dk,qwurgxnwlrq

Læs mere

Strategianalyse København - Ringsted - Sammenlignende analyse af løsninger for udvidelse af banekapaciteten

Strategianalyse København - Ringsted - Sammenlignende analyse af løsninger for udvidelse af banekapaciteten Strategianalyse København - - Sammenlignende analyse af løsninger for udvidelse af banekapaciteten Oktober 2005 Strategianalyse København - Forord Forord Jernbanen København til er den mest trafikerede

Læs mere

Udbygning af S-banen Hellerup-Holte Høringsnotat for idéfasen

Udbygning af S-banen Hellerup-Holte Høringsnotat for idéfasen Udbygning af S-banen Hellerup-Holte Høringsnotat for idéfasen November 2010 Forord Dette høringsnotat dokumenterer dels den offentlige høring i idéfasen på VVM-niveau (Vurdering af Virkninger på Miljøet)

Læs mere

Informationsmøde Næstved

Informationsmøde Næstved Informationsmøde Næstved Ringsted-Femern Banen 24. maj 2016 Præsenteret af projektdirektør Jens Ole Kaslund og anlægschef Klaus S. Jørgensen 1 Ringsted Femern Banen indtil nu 2008: Traktat mellem Tyskland

Læs mere

Transport- og Bygningsudvalget TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 50 Offentligt

Transport- og Bygningsudvalget TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 50 Offentligt Transport- og Bygningsudvalget 2016-17 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 50 Offentligt Notat Transport- og Bygningsministeriet Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K Nedenstående tabel viser antallet

Læs mere

Togfonden DK. Ved kontorchef Lasse Winterberg

Togfonden DK. Ved kontorchef Lasse Winterberg Togfonden DK Ved kontorchef Lasse Winterberg 28,5 mia. kr. til historisk modernisering af jernbanen Regeringen indgik d. 14. januar en aftale med Dansk Folkeparti og Enhedslisten om Togfonden DK. Togfonden

Læs mere

Transportaftalen lægger overordnet op til

Transportaftalen lægger overordnet op til Transportaftalen: En grøn transportpolitik Trafikkonference, Kollektiv Trafik Forum, 30. april 2009 ved kontorchef Tine Lund Jensen Transportaftalen lægger overordnet op til Mindre CO 2 Grønnere biltrafik

Læs mere

UDKAST. MT Højgaard A/S. 1 Indledning. Sorgenfri Torv Trafikanalyse, sammenfatning. 17. januar 2014 SB/PSA

UDKAST. MT Højgaard A/S. 1 Indledning. Sorgenfri Torv Trafikanalyse, sammenfatning. 17. januar 2014 SB/PSA UDKAST MT Højgaard A/S Sorgenfri Torv Trafikanalyse, sammenfatning 17. januar 2014 SB/PSA 1 Indledning I forbindelse med planerne for området omkring Sorgenfri Torv har Via Trafik analyseret de fremtidige

Læs mere

Fremtidens Region Sjælland: Infrastruktur

Fremtidens Region Sjælland: Infrastruktur Dato: 3. november 2014 Brevid: 2424525 Fremtidens Region Sjælland: Infrastruktur Formål Formålet med dette debatoplæg er, at region, kommuner og uddannelsesinstitutioner på baggrund af et fælles billede

Læs mere

26. oktober 2006. Aftale om trafik for 2007

26. oktober 2006. Aftale om trafik for 2007 Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 78 Offentligt 26. oktober 2006 Aftale om trafik for 2007 Der er mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre

Læs mere

Mangler der noget i Timemodellens køreplansoplæg?

Mangler der noget i Timemodellens køreplansoplæg? Mangler der noget i Timemodellens køreplansoplæg? Gennemgang af det trafikale oplæg - og hvad med efter 2030? Anders H. Kaas 18. november 2014 Agenda Før 2030 Hvordan kan man udnytte den eksisterende infrastruktur

Læs mere

TRAFIKKEN OG STRUKTUREN

TRAFIKKEN OG STRUKTUREN TRAFIKKEN OG STRUKTUREN TØF KONFERENCE 8. MARTS 2004 TRAFIKKENS ORGANISERING I KØBENHAVN Søren Elle, trafikplanlægger, Københavns Kommune OVERORDNET MÅLSÆTNING EN STÆRK, KONKURRENCEDYGTIG REGION MED EN

Læs mere

Den fremtidige jernbanetrafik i Region. Sorø 29. januar 2012 Regionsrådsformand Steen Bach Nielsen KKR SJÆLLAND

Den fremtidige jernbanetrafik i Region. Sorø 29. januar 2012 Regionsrådsformand Steen Bach Nielsen KKR SJÆLLAND Den fremtidige jernbanetrafik i Region Sjælland Sorø 29. januar 2012 Regionsrådsformand Steen Bach Nielsen KKR Indledning Velkommen til dialogmødet Den fremtidige jernbanetrafik i Region Sjælland Dialogmødet

Læs mere

Videre med toget. Ny bane København Ringsted er nøglen til hurtigere og hyppigere togforbindelser

Videre med toget. Ny bane København Ringsted er nøglen til hurtigere og hyppigere togforbindelser Videre med toget Ny bane København Ringsted er nøglen til hurtigere og hyppigere togforbindelser Københavns Kommune Økonomiforvaltningen Center for byudvikling December 2007 1 1. Resume Biltrafikken er

Læs mere

Trafikplan for jernbanen, 2008-2018

Trafikplan for jernbanen, 2008-2018 Midttrafik Søren Nymarks Vej 3 8270 Højbjerg Miljø- og teknik Dato: Reference: Anders Brinch Larsen Direkte telefon: 89 59 10 07 E-mail: anbl@norddjurs.dk Journalnr.: 13.05.16K04 Acdre: 08/17767 Trafikplan

Læs mere

Busser på Frederiksberg. - Hvor og hvordan?

Busser på Frederiksberg. - Hvor og hvordan? Busser på Frederiksberg - Hvor og hvordan? 1 H.C. Ørstedsvej Finsensvej Howitzvej Smallegade Falkoner Allé Gl. Kongevej Kære Frederiksbergborgere Siden omlægningerne af bustrafikken på Frederiksberg i

Læs mere

Dobbelt op i 2030. Historiske store investeringer i både skinner og tog vil give de rejsende flere, hurtigere og mere rettidige tog

Dobbelt op i 2030. Historiske store investeringer i både skinner og tog vil give de rejsende flere, hurtigere og mere rettidige tog Dobbelt op i 2030 Historiske store investeringer i både skinner og tog vil give de rejsende flere, hurtigere og mere rettidige tog 1 Ove Dahl Kristensen, Trafikteknik Dobbelt op i 2030 (på 20 år) Bredt

Læs mere

Notat. Til: Region Sjælland. Kopi til: 3. marts 2014. Notat - Busbetjening af Tølløsebanen

Notat. Til: Region Sjælland. Kopi til: 3. marts 2014. Notat - Busbetjening af Tølløsebanen Notat Til: Region Sjælland Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler LRI Direkte +45 36 13 16 51 Fax - LRI@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 3. marts 2014 Notat - Busbetjening af Tølløsebanen

Læs mere

Nyt spor øst for Ringsted - Miljøredegørelse

Nyt spor øst for Ringsted - Miljøredegørelse Nyt spor øst for Ringsted - Miljøredegørelse Februar 2006 3 Nyt spor øst for Ringsted Forord Forord Hermed foreligger den endelige miljøredegørelse for anlægsprojektet Nyt spor øst for Ringsted. Projektet

Læs mere

Mødesagsfremstilling

Mødesagsfremstilling Mødesagsfremstilling Teknisk Forvaltning Teknik- og Miljøudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 04-10-2011 Dato: 26-08-2011 Sag nr.: TMU 85 Sagsbehandler: Charlotte Schleiter Kompetence: Fagudvalg [ ] Økonomiudvalget

Læs mere

Toget på Banen. - planen for bedre mobilitet og klima

Toget på Banen. - planen for bedre mobilitet og klima Toget på Banen - planen for bedre mobilitet og klima Med udgangspunkt i Infrastrukturkommissionens anbefalinger giver Banedanmark og DSB et bud på en strategi for fremtidens jernbane: Indhold: ƒbaggrund

Læs mere

DN Fredensborg Formand: Niels Hald, Åtoften 165, 2990 Nivå Telefon:49 14 61 60, e-mail: fredensborg@dn.dk

DN Fredensborg Formand: Niels Hald, Åtoften 165, 2990 Nivå Telefon:49 14 61 60, e-mail: fredensborg@dn.dk DN Fredensborg Formand: Niels Hald, Åtoften 165, 2990 Nivå Telefon:49 14 61 60, e-mail: fredensborg@dn.dk 20. maj 2008 DN PGPAK 08002-004 Region Hovedstaden Kongens Vænge 2, 3400 Hillerød. Bemærkninger

Læs mere

Movia - Pauser i forbindelse med 24.12.2015

Movia - Pauser i forbindelse med 24.12.2015 Sidste Første afg. Kørsel den 24.12 (søndagsplan) 2015 afg. før efter pausen pausen Linje Afgang FRA Retning MOD Kl. Kl. Bemærkninger 1 A Klampenborg St. Hvidovre Hospital 17:07 22:08 1 A Hellerup St.

Læs mere

TRAFIKPLAN FOR REgION MIdTjyLLANd

TRAFIKPLAN FOR REgION MIdTjyLLANd TRAFIKPLAN FOR region midtjylland Den regionale trafikplan herunder X bus og privatbaner Visioner og principper for det regionale rutenet Den regionale udviklingsplan sammenfatter Regionsrådets visioner

Læs mere

LEKTIVE TRAFIK I NORDSJÆLLAND

LEKTIVE TRAFIK I NORDSJÆLLAND OPGRADERING AF HILLERØD STATION S TYRK DEN KOL- LEKTIVE TRAFIK I NORDSJÆLLAND? December 2015 2 Ombygning af Station Ombygning af Station /3 HILLERØD STATION BAGGRUND spor sammenbygges her Transportministeren

Læs mere

Hovedsygehus. Analyse af tilgængelighed

Hovedsygehus. Analyse af tilgængelighed Hovedsygehus Analyse af tilgængelighed Hovedsygehus-2009-12-09.indd 1 09-12-2009 15:57:33 Hovedsygehus Kort: Kort & Matrikelstyrelsen http://www.adresse-info.dk DAV 2009 December 2009 2 Hovedsygehus-2009-12-09.indd

Læs mere

Muligheder for dobbelt op Gods. Alex Landex, DTU Transport al@transport.dtu.dk

Muligheder for dobbelt op Gods. Alex Landex, DTU Transport al@transport.dtu.dk Muligheder for dobbelt op Gods Alex Landex, DTU Transport al@transport.dtu.dk Jernbanenettets udnyttelse 2 DTU Transport, Danmarks Tekniske Universitet Kapacitetsudnyttelsen er stigende 3 DTU Transport,

Læs mere

Højklasset kollektiv trafik på Ring 3. v/afdelingschef Hans Ege, HUR og Afdelingschef Preben Vilhof, COWI. Baggrund og afgrænsninger.

Højklasset kollektiv trafik på Ring 3. v/afdelingschef Hans Ege, HUR og Afdelingschef Preben Vilhof, COWI. Baggrund og afgrænsninger. Højklasset kollektiv trafik på Ring 3 v/afdelingschef Hans Ege, HUR og Afdelingschef Preben Vilhof, COWI Baggrund og afgrænsninger I projekt Basisnet 1997-99 indgik en højklasset trafikløsning på Ring

Læs mere

Kapacitet ind og ud af København H Status på 6. hovedspor og KØR-projekterne

Kapacitet ind og ud af København H Status på 6. hovedspor og KØR-projekterne Kapacitet ind og ud af København H Status på 6. hovedspor og KØR-projekterne Banebranchens jernbanekonference 2011 11.05.2011 Præsenteret af Klaus S. Jørgensen Banedanmarks organisation (pr. 01.07.2010)

Læs mere

Forslag til erstatning af jernbaneoverkørsler i Soderup, Tølløse og Vipperød

Forslag til erstatning af jernbaneoverkørsler i Soderup, Tølløse og Vipperød Forslag til erstatning af jernbaneoverkørsler i Soderup, Tølløse og Vipperød Udført i samarbejde med Tølløse og Holbæk kommuner Forslag til erstatning af jernbaneoverkørsler i Soderup, Tølløse og Vipperød

Læs mere

(Trafikale Udfordringer i Hovedstadsområdet kan downloades på www.trm.dk)

(Trafikale Udfordringer i Hovedstadsområdet kan downloades på www.trm.dk) Udkast 4. juni 2007 HANDOUTS TIL PRESSEN Henvendelse Jesper Damm Olsen Pressechef Telefon 33 92 43 02 jdo@trm.dk www.trm.dk Trængsel Hastigheden på banenettet i top Til trods for stor opmærksomhed omkring

Læs mere

Københavns Hovedbanegård

Københavns Hovedbanegård Københavns Hovedbanegård - Udfordringer og muligheder Baggrund - Ifølge aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 skal der gennemføres en analyse af stationskapaciteten ved Københavns Hovedbanegård

Læs mere

Sjælland baner vejen frem

Sjælland baner vejen frem Sjælland baner vejen frem Pendlerne på Sjælland kører længst for at komme på arbejde i Danmark. Samtidig har Sjælland udviklet sig til Østdanmarks store trafikkryds, hvor øst-vestlig trafik møder nord-sydgående

Læs mere

Trafikplan for den statslige jernbane 2008-2018. Hovedrapport

Trafikplan for den statslige jernbane 2008-2018. Hovedrapport Trafikplan for den statslige Hovedrapport Februar 2008 Indstik: Opmærksomheden henledes på at redaktionen af Trafikplanen er afsluttet den 1. december 2008 efter endt offentlig høring. Det betyder bl.a.,

Læs mere

Nye køreplaner for S-banen i København med hurtige tog og høj frekvens

Nye køreplaner for S-banen i København med hurtige tog og høj frekvens Nye køreplaner for S-banen i København med hurtige tog og høj frekvens Joakim Bak og Anne Pilegaard, DSB S-tog Søndag d. 23. september 2007 gennemfører S-tog det største køreplanskift siden 1989. Den nye

Læs mere

Planforhold. - Fagnotat. Niveaufri udfletning Ringsted Øst

Planforhold. - Fagnotat. Niveaufri udfletning Ringsted Øst Planforhold - Fagnotat Niveaufri udfletning Ringsted Øst Godkendt dato Godkendt af 2015.10.30 Anne Eiby Senest revideret dato Senest revideret af 2015.10.27 Ene Pagh Bugge Planforhold Banedanmark Anlægsudvikling

Læs mere

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Sverige Banen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen indgår i én af de prioriterede transportkorridorer i det Transeuropæiske transportnetværk

Læs mere

TIB 1 # Strækning Projekt Beskrivelse Forventet

TIB 1 # Strækning Projekt Beskrivelse Forventet TIB 1 # Strækning Projekt Beskrivelse F0101 Glostrup - Høje Taastrup Fornyelse af Høje Et spor ad gangen mellem Glostrup og Høje Taastrup spærres i de 10 døgn. Spsk 11a, 12a, 15 & 16 udveksles sammen med

Læs mere

TØF konference 12. marts 2003 Investeringer på jernbanen. Jens Andersen

TØF konference 12. marts 2003 Investeringer på jernbanen. Jens Andersen TØF konference 12. marts 2003 Investeringer på jernbanen Jens Andersen Regeringens plan for trafikinvesteringer 2003 Oversigt over projekterne - igangværende som nye Infrastrukturens betydning Vigtigt

Læs mere

Danmarks hurtigste jernbane

Danmarks hurtigste jernbane Danmarks hurtigste jernbane Den nye bane København-Ringsted Danmarks hurtigste jernbane færdig i 2018 Flere togafgange, kortere rejsetid og færre forsinkelser I perioden 2010-2018 anlægger Banedanmark

Læs mere

Vækst i jernbanetrafikken. Alex Landex, DTU Transport

Vækst i jernbanetrafikken. Alex Landex, DTU Transport Alex Landex, DTU Transport Jernbanenettets udnyttelse Det danske jernbanenet har en høj kapacitetsudnyttelse Mange følgeforsinkelser Hurtige tog er en udfordring 2 DTU Transport, Danmarks Tekniske Universitet

Læs mere

ALLE OMBORD EN REGIONAL TIMEMODEL FOR HELE DANMARK

ALLE OMBORD EN REGIONAL TIMEMODEL FOR HELE DANMARK ALLE OMBORD EN REGIONAL TIMEMODEL FOR HELE DANMARK 2 FORORD I januar 2014 besluttede Folketinget at give et massivt løft til de danske jernbaner. Investeringer i nye skinner og hurtigere forbindelser skal

Læs mere