Årsregnskabsmeddelelse og årsrapport for 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsregnskabsmeddelelse og årsrapport for 2008"

Transkript

1 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Dato: Side: 1 Vor ref.: direktionen Telefon: Selskabsmeddelelse nr Årsregnskabsmeddelelse og årsrapport for 2008 Resultat før skat - overskud på 77 mio. kr. Netto renteindtægter forøget med 17 pct. til 287 mio. kr. Gebyrer og provisioner, netto reduceret med 13 pct. til 81 mio. kr. Basisindtægterne forøget med 7 pct. eller 26 mio. kr. Administrationsomkostningerne forøget med 8 pct. til 224 mio. kr. Omkostninger og nedskrivninger i forbindelse med Bankpakke I og sektorløsningen m.h.t. afvikling af nødlidende pengeinstitutter belaster bankens regnskab for 2008 med i alt 13 mio. kr. Nedskrivninger og tab på udlån og garantier til kunder udgør 38 mio. kr. Kurstab på noterede værdipapirer på i alt 48 mio. kr. Resultat før skat på 77 mio. kr. - forrenter egenkapitalen med 7,4 % p.a. Bankens ledelse anser - de vanskelige eksterne forhold taget i betragtning - resultatet for acceptabelt. Solidt kapitalgrundlag Egenkapitalen andrager ved udgangen af 2008 i alt mio. kr. Solvensprocenten er opgjort til 14,3 - stort set alene baseret på egenkapital Kernekapitalprocenten udgør ligledes 14,3 - alene baseret på egenkapital. Nordjyske Bank forventer p.t. ikke at skulle gøre brug af muligheden for kapitaltilførsel via Bankpakke II, hvor banken vil kunne få tilført hybrid kernekapital op til cirka 180 mio. kr. - og dermed løfte bankens kernekapitalprocent til 17,3. Forventninger til 2009 Banken forventer i 2009 at have en fortsat pæn basisindtjening før nedskrivninger på udlån og kursregulering af børsnoterede værdipapirer - og på niveau med hvad der er realiseret i eller på mio. kr. - efter der er afholdt en provisionsbetaling på 25 mio. kr. til Det Private Beredskab i forbindelse med statsgarantiordningen. Det samlede resultat vil naturligvis være påvirket af nedskrivningsposten på udlån og kursudviklingen på bankens beholdning af noterede værdipapirer m.v. Den største usikkerhedsfaktor ligger på nedskrivningsposten på udlån og garantier, hvor den økonomiske recession må forventes at medføre en stigning nedskrivningsprocenten i Dybden og konsekvenserne af det økonomiske tilbageslag er svært at kvantificere, men en tabsprocent på mellem 0,75 og 1,00 i 2009 skønnes ikke urealistisk. CVR-nr

2 Side: 2 5 års hoved- og nøgletal beløb i mio. kr *2004 Resultatopgørelse: Netto renteindtægter... Gebyrer og provisioner m.v., netto... Netto rente- og gebyrindtægter... Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede selskaber... Andre driftsindtægter m.v.... Basisindtægter... Administrationsomkostninger... Det Private Beredskab omkostninger... Basisindtjening før nedskrivning på udlån Nedskrivning på udlån... Basisindtjening... Kursreg. af noterede værdipapirer m.v.. Ekstraord.kursavance vedr. sektoraktier. Årets resultat før skat... Årets resultat efter skat Balance: Aktiver i alt... Udlån... Garantier... Indlån... Egenkapital Nøgletal: Resultat før skat / gns. egenkapital... Resultat efter skat / gns. egenkapital... Omkostninger i % af basisindtægter... Solvensprocent... Kernekapitalprocent... Overdækning i forhold til lovkrav om likviditet... Resultat pr. aktie... Udbytte pr. aktie... Børskurs... Indre værdi... Børskurs / årets resultat pr. aktie (P/E).. Børskurs / indre værdi pr. aktie... Medarbejdere ultimo omregnet til heltidsansatte... 7,4 5,4 57,9 14,3 14,3 90,6 7,00 0,00 78,0 136,0 11,1 0, ,3 14,3 57,5 10,1 10,1 42,6 17,48 2,50 182,0 130,5 10,4 1, ,4 18,8 59,5 ** 11,2 ** 17,0 32,7 19,78 2,50 211,6 114,2 10,7 1, ,3 12,9 63,7 ** 10,8 ** 16,8 3,9 11,78 2,50 146,4 95,9 12,4 1, ,7 11,3 69,4 ** 13,1 ** 18,1 63,8 9,25 2,00 117,0 85,5 12,6 1, *) Som følge af de ændrede regnskabsbestemmelser, der trådte i kraft primo 2005, er sammenligningstal for 2004 ikke fuldt ud sammenlignelige med oplysningerne for 2005, 2006, 2007 og 2008 jf. overgangsbestemmelserne i regnskabsbekendtgørelsen. **) Beregnet i henhold til tidligere regler

3 Side: 3 Nordjyske Bank kom pænt igennem blev et skelsættende år, der både har budt på og efterlader mange og svære udfordringer. Udfordringer som Nordjyske Bank dog står godt rustet til fortsat at imødegå. Finanskrisen ramte med en hastighed og en styrke, der kom bag på alle. Banker i den vestlige verden har måttet dreje nøglen om eller har fået statsligt kapitalindskud for at kunne fortsætte. Også det danske finansmarked er blevet ramt. Flere pengeinstitutter har måttet opgive selvstændigheden og er under afvikling og andre har søgt ly hos andre pengeinstitutter. Nordjyske Bank kom pænt igennem Banken er naturligvis påvirket af de betydelige aktiekursfald, det økonomiske tilbageslag og bankens bidrag til at sikre stabiliteten i pengeinstitutsektoren. Resultat før skat andrager 77 mio. kr. Når banken på trods af tidernes ugunst kan præstere et rimeligt pænt resultat, er forklaringen simpel. Nordjyske Bank har ikke være involveret i långivning til den række useriøse fantaster/spekulanter inden for ejendomssektoren, som har givet betydelige tab hos andre pengeinstitutter, samtidig med at Nordjyske Bank har haft en relativ lav eksponering i aktiemarkedet. Banken har således i hele forløbet været tro over for vores mission, nemlig at vi driver en lokalbank. Vi driver banken for det lokalsamfund, som vi er en aktiv medskaber og del af. Vores særegenskab er, at vi er en del af lokalsamfundets historie, vi har lokalkendskabet og deler skæbnefællesskab med det Vendsyssel, vi lever og bor i. Med bankens solide kapitalgrundlag - alene baseret på egenkapital - 80% over lovens minimumskrav - og dygtige medarbejdere står Nordjyske Bank, trods finanskrise og økonomisk recession, stadig stærkt. Vi er en sund bank med tro på fremtiden. Tilfredsstillende stigning i forretningsomfanget Bankens forretningsomfang med kunder udvikler sig fortsat tilfredsstillende. Indlån, excl. indlån tilknyttet bankens pensionspuljeordninger, er i løbet af året forøget med 725 mio. kr. til i alt 4,2 mia. kr. - svarende til en vækst på mere end 20 pct. Modsat er indlån tilknyttet bankens pensionspuljeordninger, der tilstræbes omlagt til individuelle depoter med investeringsaftaler, i samme periode reduceret med 240 mio. kr. til 789 mio. kr. Det samlede indlån androg ved årets udgang 5,0 mia. kr. Udlån er i løbet af året forøget med 619 mio. kr. til i alt 5,7 mia. kr. - svarende til en vækst på 12 pct. Banken indgik i foråret en aftale med Nykredit om slutafregning i forbindelse med Nykredits køb af bankens aktier i Totalkredit. I samme forbindelse blev samarbejdet med Totalkredit ændret, således at der ikke længere stilles garanti for formidlede realkreditlån. Som følge heraf er bankens garantistillelse ekstraordinært reduceret med godt 700 mio. kr.

4 Side: 4 Korrigeret for den ekstraordinære reduktion i garantistillelsen, kan væksten i det samlede bogførte forretningsomfang med kunder - summen af indlån, udlån og garantier - opgøres til mio. kr., svarende til en vækst på 10 pct. Ved årets udgang androg det bogførte forretningsomfang 11,8 mia. kr. Hertil kommer, at bankens FinansCenter forvalter formuer for i alt 3,8 mia. kr. Inklusive formueforvaltning andrager bankens samlede forretningsomfang med kunder således 15,6 mia. kr. Den samlede balance er forøget med 485 mio. kr. til i alt 8,1 mia. kr. Basisindtægterne forøget med 7 pct. eller 26 mio. kr. Den nationale og internationale finanskrise har sammen med tilbageslaget i den indenlandske økonomi sat sine tydelige spor på de finansielle markeder, i form af blandt andet: knap og dermed dyrere likviditet, og som følge heraf højere rente på såvel indlån som udlån i pengeinstitutterne markante fald i aktie- og obligationskurser, ikke mindst finansielle aktier har været under pres. Bankens netto renteindtægter er i 2008 forøget med 42 mio. kr. - eller 17 pct. - til i alt 287 mio. kr. Modsat er gebyrer og provisioner m.v., netto, på grund af et væsentligt lavere aktivitetsniveau inden for kapitalforvaltning og handel med værdipapirer, reduceret med 12 mio. kr. - eller 13 pct. - til i alt 81 mio. kr. Andre driftsindtægter udviser et fald på 4 mio. kr. De samlede basisindtægter er netto forøget med 7 pct. eller 26 mio. kr. til i alt 386 mio. kr. Stigning i omkostningerne Som et led i bankens strategiske udvikling, og med henblik på at styrke bankens personaleressourcer, er der i 2008 igangsat en række uddannelses- og udviklingsaktiviteter. Tilsvarende er der på grund af ændringer i regnskabsreglerne og tilpasning af bankens kreditsystemer til den elektroniske tinglysning gennemført store og dyre udviklingsprojekter i bankens edb-central. Dette er sammen med en mindre stigning i medarbejderstaben årsagen til, at bankens omkostninger udviser en større stigningstakt end de foregående år, nemlig en stigningstakt på knap 8 pct. til i alt 224 mio. kr. Som en særlig og yderligere omkostning i 2008 er bankens bidrag på godt 6 mio. kr. - svarende til 25 mio. kr. p.a. - i form af garantiprovision til Det Private Beredskab i henhold til lov om finansiel stabilitet. Basisindtjeningen mio. kr. Basisindtjeningen, før nedskrivninger på udlån m.v. er forøget med 3 mio. kr. til i alt 156 mio. kr. Resultatet ligger i den øverste del af det interval på 140 og 160 mio. kr., som blev meddelt i forbindelse med

5 Side: 5 offentliggørelse af bankens kvartalsrapport pr. 30. september Forventninger som har været fastholdt hele året. Nedskrivninger på udlån Banken foretager løbende vurderinger af boniteten i udlån og tilgodehavender, med henblik på opgørelse af behovet for nedskrivninger og tilbageførsler heraf. I 2008 er der foretaget nye nedskrivninger på 71 mio. kr., medens der er tilbageført nedskrivninger for 26 mio. kr. Nedskrivningerne er således, netto, forøget med 45 mio. kr. Der er endvidere afskrevet 5 mio. kr. direkte over driften. Modtagne renter på nedskrevne fordringer samt indgået på tidligere afskrevne fordringer andrager for 2008 i alt 12 mio. kr. Nedskrivninger på udlån påvirker således resultatet negativt med 38 mio. kr. i 2008, medens der i 2007 var en positiv effekt på 13 mio. kr. Denne udvikling skyldes dels den økonomiske recession, der har medført, at en række af bankens kunder, inden for især landbrugssektoren, de seneste måneder har mødt store vanskeligheder i form af faldende priser og stigende omkostninger, dels at banken på linie med stort set alle øvrige pengeinstitutter har stillet garantier i forbindelse med oprydningen efter Roskilde Bank og ebh-bank - garantier, der i 2008 har belastet bankens regnskab med i alt 7 mio. kr. Det skal i den forbindelse understreges, at banken ikke har engagementer med det mere spekulative segment af ejendomsmarkedet, som formentlig er den væsentligste årsag til problemerne i de pengeinstitutter, som har måtte opgive selvstændigheden. Finanstilsynet har ved tilsynets ordinære undersøgelse i banken primo september 2008 gennemgået bankens 70 største engagementer m.v. samt bankens gruppevise nedskrivninger. Gennemgangen gav ikke anledning til ændring af de af banken foretagne nedskrivninger og hensættelser, eller de anvendte principper. Vanskelige forhold på børsmarkederne På grund af den nationale og internationale finanskrise har aktiemarkedet det seneste halvandet år været præget af en negativ udvikling. Dette har, sammen med en rentestigning over året, medført et kurstab på bankens beholdning af noterede obligationer og aktier på 48 mio. kr. Ekstraordinære kursreguleringer I foråret har banken indgået en aftale med Nykredit om slutafregningen i forbindelse med Nykredits køb af bankens aktier i Totalkredit. I den forbindelse er der ekstraordinært indtægtsført en kursavance på 26 mio. kr. Modsat har banken - som følge af manglende oplysninger til aktuelle handler - fastsat dagsværdien af bankens aktier i Spar Invest Holding til indre værdi ifølge det senest reviderede årsregnskab, jf. den af banken anvendte regnskabspraksis. Dette har belastet bankens regnskab med et kurstab på 19 mio. kr.

6 Side: 6 Netto er regnskabet således påvirket af en ekstraordinær kursgevinst på 7 mio. kr. Resultat før skat forrenter egenkapitalen med 7,4% Årets resultat før skat andrager for 2008 i alt 77 mio. kr. Årets resultat efter skat andrager i alt 56 mio. kr. - mod 139 mio. kr. i Bankens ledelse anser, de vanskelige eksterne forhold taget i betragtning, resultatet for acceptabelt. Komfortabel likviditetsmæssig situation Forud for den internationale og nationale finanskrise, som reelt er forårsaget af dårlig økonomi hos et stort antal amerikanske boligejere, havde Nordjyske Bank allerede i april 2007 sikret sig en langsigtet finansiering på det internationale pengemarked i form af et seniorlån på godt 1 mia. kr. Halvdelen med en løbetid på 3 år, det vil sige frem til foråret 2010, og den anden halvdel med en løbetid på 5 år, det vil sige frem til foråret Herudover har banken et seniorlån på 250 mio. kr., som forfalder Det er bankens overordnede politik at finansiere sine udlån via sædvanlige indlån i banken og egenkapital - og at det yderligere likviditetsmæssige råderum sikres via langfristede seniorlån. Derimod ønsker banken ikke at finansiere udlån med kortfristede lån på pengemarkedet eller via større tidsindskud hentet uden for bankens sædvanlige kundekreds. Overordnet kan bankens likviditetsmæssige situation opgøres således: Indlån 5,0 mia. kr. Egenkapital 1,0 mia. kr. Egen likviditet 6,0 mia. kr. Udlån 5,7 mia. kr. Likviditetsoverskud 0,3 mia. kr. Hertil kommer ovennævnte seniorlån på godt 1 mia. kr. Aktuelt er der således et likviditetsmæssigt råderum på ca. 1,3 mia. kr. Banken har iværksat en række aktiviteter med henblik på at sikre, at det likviditetsmæssige råderum også på længere sigt fastholdes på et tilfredsstillende niveau. Det kan supplerende oplyses, at banken ikke har ydet udlandslån til kunder mod garanti. Lån i fremmed mønt til bankens kunder er finansieret direkte og med egne midler. Banken har ikke forøget det finansielle beredskab ved hjemtagelse af realkreditlån i bankens ejendomme. Usikkerhed ved indregning og måling Årets resultat er ikke påvirket af usædvanlige forhold - udover dem der allerede er omtalt i ledelsesberetningen. Og der er ikke, efter regnskabsårets afslutning, indtruffet hændelser, som har indflydelse på bankens resultat for 2008, bankens aktiver og passiver samt den finansielle stilling ultimo 2008.

7 Side: 7 Det er ledelsens vurdering, at der - bortset fra en mindre usikkerhed forbundet med opgørelsen af de gruppevise nedskrivninger på udlån, som er baseret på en ratingmodel, hvor modellen løbende videreudvikles og forbedres via backtest m.v. - ikke er usikkerhed med hensyn til indregning og måling. Konsolidering og kapitalforhold Årets resultat efter skat, i alt 56,3 mio. kr., henlægges til egenkapitalen. Herudover er egenkapitalen i løbet af året forøget med 1,8 mio. kr. i forbindelse med omvurdering af bankens domicilejendomme. Dette beløb er henlagt til en særskilt post under reserverne - opskrivningshenlæggelser. Egenkapitalen er i løbet af året reduceret med 27,5 mio. kr., netto, som følge af tilbagekøb af bankens aktier. Banken har ultimo 2008 en beholdning af egne aktier på i alt stk., svarende til en pålydende værdi på 3,4 mio. kr. - eller 4,2 % af den samlede aktiekapital. Efter beslutning på sidste års generalforsamling er der endvidere udbetalt 19,6 mio. kr. i udbytte til aktionærerne. Netto er bankens egenkapital således forøget med 11,0 mio. kr. i løbet af og andrager ved udgangen af året i alt 1.047,5 mio. kr. Ved opgørelse af bankens kapitaldækning (solvens) anvendes standardmetoderne for beregning af kreditrisici uden for handelsbeholdningen samt markedsrisici. Til brug for måling af de operationelle risici anvendes den såkaldte basisindikatormetode. Bankens solvensprocent andrager pr. 31. december ,3. På grund af de betydelige fradrag for investeringer i værdipapirer tilknyttet bankens pensionspuljer - værdipapirer, hvor risikoen bæres af pensionsopsparerne - jvf. note 22, er en måling af de vægtede poster i forhold til bankens basiskapital før fradrag, et mere retvisende udtryk for bankens solvens. Vægtede poster i alt udgør således 17,3 pct. af bankens basiskapital før fradrag, d.v.s. bankens egenkapital. I henhold til bestemmelserne i kapitaldækningsbekendtgørelsen skal banken offentliggøre detaljerede informationer om risici, kapitalstruktur, kapitaldækning og risikostyring m.v. Disse oplysninger fremgår af bankens hjemmeside Bankpakke II I februar 2009 har Folketinget vedtaget Bankpakke II. Denne bankpakke giver Nordjyske Bank mulighed for at få tilført hybrid kernekapital på op til cirka 180 mio. kr. - og hermed forøge bankens kernekapitalprocent primo året fra 14,3 til 17,3. Ansøgningen herom skal være indgivet senest 30. juni Banken forventer p.t. ikke at skulle gøre brug af denne mulighed for at få tilført hybrid kernekapital. Banken har et så stort kapitalgrundlag - baseret på egenkapital - at det vurderes, at banken for at betjene det nuværende markedsområde, ikke har brug for statslig ansvarlig lånekapital. En endelig stillingtagen vil blive truffet i juni måned d.å.

8 Side: 8 I forbindelse med Bankpakke II blev der åbnet mulighed for at sikre likviditeten i pengeinstitutterne indtil udgangen af 2013 via statsgaranteret funding, samtidig med, at indskydergarantien fra 1/ , hvor den midlertidige statsgaranti udløber, hæves til kr ,-. Forslag til generalforsamlingen Banken er tilsluttet Det Private Beredskab i henhold til lov om finansiel stabilitet. Det betyder, at bankens simple kreditorer, herunder indlånskunder, frem til udgangen af september 2010 er dækket af en statsgaranti. Det betyde også, at banken i perioden frem til udgangen af september 2010 skal betale en garantiprovision, på ca. 2 mio. kr. månedligt, eller i alt ca. 50 mio. kr., samt dække en forholdsmæssig andel af de tab, der konstateres i forbindelse med afvikling af nødlidende pengeinstitutter. I henhold til lov om finansiel stabilitet må der ikke udbetales udbytte til aktionærerne i 2009 og Bestyrelsen indstiller, med repræsentantskabets godkendelse, følgende forslag til ændring af bankens vedtægter til behandling på den ordinære generalforsamling, der afholdes den 11. marts 2009 i Arena Nord, Frederikshavn: Forlængelse af bemyndigelsen for bestyrelsen til at udvide aktiekapitalen. VP Investor Services A/S indføres som aktiebogsfører Repræsentantskabet bemyndiges til at kunne vælge ét bestyrelsesmedlem, der ikke er medlem af repræsentantskabet, i tilfælde hvor det skønnes hensigtsmæssigt af hensyn til bestyrelsens sammensætning. Denne bemyndigelse er i 2009 tiltænkt anvendt til valg af et uafhængigt medlem med kompetence inden for regnskabsvæsen eller revision, således at bestyrelsen herved opfylder lovkravene m.h.t. oprettelse af revisionsudvalg i banken. Endvidere vil bestyrelsen indstille til generalforsamlingen, at den bemyndiges til efter bestyrelsens skøn at optage et ansvarligt lån uden udløbsdato (hybrid kernekapital) i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter, jf. bemærkningerne til Bankpakke II ovenfor, erhvervelse af egne aktier, jf. aktieselskabslovens 48. Koncernredegørelse Nordjyske Bank ejer hele aktiekapitalen i Sæbygård Skov A/S. Datterselskabets resultat for 2008 er indeholdt i bankens resultatopgørelse under resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder. Aktierne er optaget til 8,9 mio. kr., der er den regnskabsmæssige indre værdi. Der er ikke udarbejdet koncernregnskab, idet datterselskabets virksomhed, både med hensyn til balance og resultat, set i forhold til bankens, er ubetydelig. Finansielle risici Bankens kreditrisiko er spredt på en lang række mindre engagementer. Den samlede gearing af udlån er moderat - 5,4 gange bankens egenkapital. Banken har ingen subprime-eksponeringer af nogen art.

9 Side: 9 Summen af store engagementer, engagementer, der udgør mere end 10 pct. af bankens basiskapital efter fradrag andrager, i alt 41,1 pct. af bankens basiskapital efter fradrag. Den samlede kreditrisiko styres efter politikker og rammer, der er vedtaget og fastlagt af bankens ledelse. Ansvaret for overvågning, overordnet risikotagning og rapportering til bankens ledelse er centralt forankret i bankens kreditkontor. Bankens markedsrisici styres af bankens FinansCenter efter politikker og rammer, der er fastlagt af bankens ledelse. De enkelte risikoområder overvåges kontinuerligt af bankens økonomiafdeling, og bankens ledelse modtager løbende rapportering herom. Renterisikoen, det vil sige det tab/den gevinst banken vil opnå ved en stigning/et fald i den effektive rente på 1 procentpoint, androg 5,8 mio. kr. ultimo eller 0,7 procent af bankens kernekapital efter fradrag. Banken er kun i beskedent omfang disponeret over for udsving i valutakurserne. Ultimo 2008 androg bankens valutarisiko (indikator 2) 0,2 mio. kr. Aktierisikoen er opgjort til 20,4 procent. Men korrigeres der for kapitalandele i virksomheder, banken driver i fællesskab med andre pengeinstitutter, de såkaldte sektoraktier, kan aktierisikoen opgøres til beskedne 7,9 procent. Begge beregnet i forhold til kernekapitalen. Forventninger til 2009 Den økonomiske recession med en forventelig større arbejdsløshed, faldende huspriser samt usikkerheden på aktiemarkedet vil i sig selv lægge en dæmper på den økonomiske aktivitet i samfundet. Hertil kommer de begrænsninger i vækstmulighederne, som lov om finansiel stabilitet har pålagt pengeinstitutsektoren. Derfor forventer banken i 2009 en lavere vækst i forretningsomfanget end i de foregående år. Banken forventer i 2009 at have en fortsat pæn basisindtjening før nedskrivninger på udlån og kursregulering af børsnoterede værdipapirer - og på niveau med hvad der er realiseret i eller på mio. kr. - efter der er afholdt en provisionsbetaling på 25 mio. kr. til Det Private Beredskab i forbindelse med statsgarantiordningen. Det samlede resultat vil naturligvis være påvirket af nedskrivningsposten på udlån og kursudviklingen på bankens beholdning af noterede værdipapirer. Den største usikkerhedsfaktor ligger på nedskrivningsposten på udlån og garantier, hvor den økonomiske recession må forventes at medføre en stigning i nedskrivningsprocenten i Dybden og konsekvenserne af det økonomiske tilbageslag er svært at kvantificere, men en tabsprocent på mellem 0,75 og 1,00 i 2009 skønnes ikke urealistisk.

10 Side: 10 Årsrapport 2008 I øvrigt henvises til bankens årsrapport for 2008, der er udsendt samtidig med denne meddelelse, og som er tilgængelig på bankens hjemmeside; For yderligere kommentarer henvises til bankens administrerende direktør Jens Ole Jensen på telefon nr Venlig hilsen Hans Jørgen Kaptain formand for bestyrelsen Jens Ole Jensen administrerende direktør

Halvårsrapport for 1. halvår 2008

Halvårsrapport for 1. halvår 2008 OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 5.8.28 Side: 1 Vor ref.: direktionen Telefon: 9633 5 Selskabsmeddelelse nr. 8.28 Halvårsrapport for 1. halvår 28 På trods af kreditkrise

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 30. september 2008

Kvartalsrapport pr. 30. september 2008 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 2.1.28 2.1.28 Side: 1 Vor ref.: direktionen Telefon: 9633 5 Selskabsmeddelelse nr. 15.28 Kvartalsrapport pr. 3. september 28 Sammendrag: Resultat

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2011

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2011 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato: 23.05.2011 Dato: Vor ref.: Jens 23.05.2011 Ole Jensen Side: Telefon: 96331 5000 Selskabsmeddelelse nr. 11.2011 Kvartalsrapport pr. 31. marts

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 30. september 2010

Kvartalsrapport pr. 30. september 2010 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato: 22.11.2010 Dato: Vor ref.: Jens 22.11.2010 Ole Jensen Side: Telefon: 96331 5000 Selskabsmeddelelse nr. 17.2010 Kvartalsrapport pr. 30. september

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Side 1 af 10 OMX Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6 1067 København K 2. maj 2007 Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Forretningsomfang øget med 17%. Renteindtjening øget med 4,1 mio. kr. (+12,4%) - gebyrer

Læs mere

Indhold: Nordjyske Bank A/S

Indhold: Nordjyske Bank A/S Årsrapport 28 Indhold: Ledelsesberetning... 5 års hovedtal... 5 års nøgletal... Årets resultat... Konsolidering og kapitalforhold... Forslag til generalforsamlingen... Koncernredegørelse... Finansielle

Læs mere

KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2010 Offentliggjort den 10.05.2010 kl. 10.50 Hjemsted: Assens Kommune

KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2010 Offentliggjort den 10.05.2010 kl. 10.50 Hjemsted: Assens Kommune KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 5/21 Offentliggjort den 1.5.21 kl. 1.5 Hjemsted: Assens Kommune TOTALBANKENS REGNSKAB FOR 1. KVARTAL 21 Totalbanken fordobler overskud før skat til 7,1 mio.kr. God

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Side 1 af 11 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. april 2006 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Hovedtal for banken i mio. kr. 1. kvt. 2006 1. kvt. Hele Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 11. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen.

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen. Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Dato: 06.02.2011 Dato: Vor ref.: Jens 06.02.2011 Ole Jensen Side: Telefon: 96331 5000 e-mail: direktionen@nordjyskebank.dk Selskabsmeddelelse

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2005

Halvårsrapport for 1. halvår 2005 Side 1 af 12 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 10. august 2005 Halvårsrapport for 2005 Regnskabet i mio. kr. 2005 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter 250 213 426 Kursreguleringer

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet.

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 26.5.23 26.5.23 Side: Vor ref.: direktionen 1 Telefon: 9921 2223 Kvartalsrapport for 1. kvartal 23 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige

Læs mere

Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport for 2007.

Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport for 2007. OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København K 8. august Fondsbørsmeddelelse nr. 16/ Lokalbanken i Nordsjællands rapport for Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2009

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2009 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 18.5.29 Dato: Vor ref.: direktionen 18.5.29 Side: Telefon: 96331 5 Selskabsmeddelelse nr. 6.29 Kvartalsrapport pr. 31. marts 29 Tilfredsstillende

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. april 2005 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Regnskabet i mio. kr. 1. kvt. 2005 1. kvt. 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato: 24.11. 24.11. Side: 1 Vor ref.: Direktionen Telefon: 9633 5000 Kvartalsrapport pr. 30.09. for Nordjyske Bank Nordjyske Banks bestyrelse har i

Læs mere

Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013

Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013 Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013 Egenkapitalen er steget med 36,2 mio. kr. til 2.186,1 mio. kr. Solvensprocenten er steget til 20,5 pct. og kernekapitalprocenten til 18,4 pct. Resultat efter skat

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 9. november 2015 Selskabsmeddelelse nr. 8/2015 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Delårsrapport pr. 31. marts 2008

Delårsrapport pr. 31. marts 2008 OMX Den Nordiske Børs, København Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 19.5.28 Dato: Vor ref.: direktionen 19.5.28 Side: Telefon: 96331 5 Selskabsmeddelelse nr. 7.28 Delårsrapport pr. 31. marts 28 Resultat

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Halvårsrapport pr. 30.06.2015 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis 8 Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2004 for Salling Bank A/S

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2004 for Salling Bank A/S Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Meddelelse nr. 7 Skive, den 4. august 24 Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 24 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk karakteriserer halvårsrapporten:

Læs mere

Nørresundby Bank har i 1. kvartal 2010 realiseret et resultat før skat på 30,2 mio. kr. mod 10,8 mio. kr. i 2009.

Nørresundby Bank har i 1. kvartal 2010 realiseret et resultat før skat på 30,2 mio. kr. mod 10,8 mio. kr. i 2009. Dato: 27. april 2010 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 8 Selskabsmeddelelse Tilfredsstillende 1. kvartal 2010 Nørresundby Bank har i 1. kvartal 2010 realiseret

Læs mere

Kvartalsrapport - 1. kvartal 2006

Kvartalsrapport - 1. kvartal 2006 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 15.5.26 15.5.26 Side: 1 Vor ref.: direktionen Telefon: 9633 5 Fondsbørsmeddelelse nr. 9.26 Kvartalsrapport - 1. kvartal 26 Tilfredsstillende resultat

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2005 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår 2. kvartal 2. kvartal Året

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 21.5.27 Side: Vor ref.: 1 direktionen Dato: 21.5.27 Telefon: 9633 5 Fondsbørsmeddelelse nr. 8.27 Kvartalsrapport for 1. kvartal 27 Resultat før

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2012

Halvårsrapport for 1. halvår 2012 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 9 / 2012 Halvårsrapport for 1. halvår 2012 Nakskov, den 22. august 2012 Ref.: Direktionen / jc Resultat før skat på 5,3

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S

Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 01/2007. Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S Overskrifter: Resultat før skat på 64,7 mio. kr. - forrenter egenkapitalen med 22,2%. Nettoresultat på 45,7 mio. kr. (36,7

Læs mere

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Nordea Kredit hovedtal 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 2009 2008 2007 2006 2005 Resultatopgørelse (mio. kr.) Netto

Læs mere

Periodemeddelelse 3. kvartal 2015

Periodemeddelelse 3. kvartal 2015 Periodemeddelelse 3. kvartal 2015 CVR-nr. 65746018 Møns Bank vil åbne filial i Vordingborg hvor Allan Andersen, Mette Frank og Jan Nielsen allerede betjener kunder. Fondsbørsmeddelelse nr. 07/2015 RESUME,

Læs mere

Vinderup Bank s halvårsrapport 2009

Vinderup Bank s halvårsrapport 2009 A/S Vinderup Bank - Halvårsrapport Til: Nasdaq OMX, Copenhagen Meddelelse nr. 09 / 2009 fra Vinderup Bank A/S, reg. nr. 2160, indeholdende halvårsrapporten 2009. Vinderup Bank s halvårsrapport 2009 5 ÅRS

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2007

Halvårsrapport for 1. halvår 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 7.8.27 Side: 1 Vor ref.: direktionen Telefon: 9633 5 Selskabsmeddelelse nr. 1.27 Halvårsrapport for 27 Resultat før skat vokser med 28 pct. til

Læs mere

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Selskabsmeddelelse nr. 07/2010 11. maj 2010 Kontaktperson: bankdirektør Flemming Jensen tlf. 55 86 15 36 Side 1 af 8 Hovedpunkter Regnskabet for perioden 1. januar

Læs mere

Risikorapport pr. 30. juni 2014

Risikorapport pr. 30. juni 2014 pr. 30. juni 2014 Indhold Indhold risikorapport 30.06.2014 Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkelig basiskapital... 4 Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov... 6 Solvensmæssig overdækning...

Læs mere

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1.-3. kvartal 2005

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1.-3. kvartal 2005 Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 E-mail: jyskebank@jyskebank.dk 25.10. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1.-3. kvartal - RESULTAT

Læs mere

Periodemeddelelse efter 1. kvartal 2015.

Periodemeddelelse efter 1. kvartal 2015. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 19. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 8/2015 Periodemeddelelse efter 1. kvartal 2015. Under henvisning til reglerne om børsnoterede

Læs mere

Banken opnåede et forbedret resultat før skat for årets første 3 måneder, der blev på 5,3 mio. kr. mod 3,3 mio. kr. i 1. kvartal 2007.

Banken opnåede et forbedret resultat før skat for årets første 3 måneder, der blev på 5,3 mio. kr. mod 3,3 mio. kr. i 1. kvartal 2007. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1067 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 07/08 Algade 52 4760 Vordingborg Telefon: 55 36 52 00 Fax: 55 36 52 52 Internet: www.vorbank.dk E-mail: vorbank@vorbank.dk

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 27. april 2009 Fondsbørsmeddelelse nr. 5/2009 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2009 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2015.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2015. Den 25. februar 2016 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2015. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit

Læs mere

Nordjyske Banks kvartalsrapport for kvartal 2002

Nordjyske Banks kvartalsrapport for kvartal 2002 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 14 København K Dato: 2.11.22 2.11.22 Side: 1 Vor ref.: Jens Ole Jensen Telefon: 9921 2223 Nordjyske Banks kvartalsrapport for 1.-3. kvartal 22 Nordjyske Bank har i

Læs mere

Meddelelse nr. 2/2006.

Meddelelse nr. 2/2006. Meddelelse nr. 2/2006. Skive, den 31. januar 2006 Hermed fremsendes årsregnskabsmeddelelsen for 2005 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk karakteriserer årsregnskabsmeddelelsen: Resultatet før skat

Læs mere

Halvårsrapport. pr. 30-06-2012

Halvårsrapport. pr. 30-06-2012 Halvårsrapport pr. 30-06- 141. regnskabsår 1 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om 3 Ledelsespåtegning 4 Hoved- og nøgletal 5 Ledelsesberetning 8 Resultatopgørelse og totalindkomstopgørelse for perioden

Læs mere

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen Den 23. februar 2012 Til NASDAQ OMX København A/S ---------------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2011. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: Dato: 23.5.25 23.5.25 Side: 1 Vor ref.: direktionen Telefon: 9633 5 Fondsbørsmeddelelse nr. 1.25 Kvartalsrapport for 1. kvartal 25 Nordjyske Bank

Læs mere

Realkredit Danmark koncernen

Realkredit Danmark koncernen Regnskab for 1. halvår 2000 mio. kr. 1. halvår 2000 1. halvår 1999 Bidragsindtægter 762 729 Netto renteindtægter mv. 530 739 Løbetidsforkortelse af obligationer 68-132 Netto rente mv. inkl. løbetidsforkortelse

Læs mere

HalvÅrs- rapport 2015

HalvÅrs- rapport 2015 HalvÅrsrapport 2015 Halvårsrapport 2015// 3 indhold Ledelsespåtegning... 5 Ledelsesberetning... 6 Femårsoversigter... 9 Resultatopgørelse og totalindkomstopgørelse... 11 Balance... 12 Egenkapitalopgørelse...

Læs mere

Næstbedste halvårsresultat i bankens historie og solid fremgang i basisindtjeningen

Næstbedste halvårsresultat i bankens historie og solid fremgang i basisindtjeningen X NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K. Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2015: Halvårsrapport 2015. Skive, den 19. august 2015 Næstbedste halvårsresultat i bankens historie og solid fremgang

Læs mere

Risikorapport vedr. opgørelse af tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov pr. 30.09.2012

Risikorapport vedr. opgørelse af tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov pr. 30.09.2012 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Beskrivelse af intern proces og metode... 4 Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov... 5 Solvensmæssig overdækning... 5 Solvensmål... 5 Dato: 23.11.2012 Side 2 Indledning

Læs mere

Indhold: Nordjyske Bank A/S

Indhold: Nordjyske Bank A/S Årsrapport 29 Indhold: Ledelsesberetning... Årets resultat... Konsolidering og kapitalforhold... Det individuelle solvensbehov... Forslag til generalforsamlingen... Koncernredegørelse... Forventninger

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Den 26. februar 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit

Læs mere

1. kvartalsrapport 2015

1. kvartalsrapport 2015 1. kvartalsrapport 2015 Skjern Enge Fondsbørsmeddelelse nr. 10/2015-30. april 2015 Tilfredsstillende udvikling og styrkelse af kapitaloverdækningen Tilfredsstillende resultat før skat på 20,8 mio. kr.

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2005

Halvårsrapport for 1. halvår 2005 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 15.8.25 15.8.25 Side: 1 Vor ref.: direktionen Telefon: 9633 5 Fondsbørsmeddelelse nr. 12.25 Halvårsrapport for 25 Endnu et godt og solidt sregnskab

Læs mere

Overskrifter for 1.-3. kvartal 2015 Netto rente- og gebyrindtægter er øget med 9,1 mio. kr. (9 %) i forhold til

Overskrifter for 1.-3. kvartal 2015 Netto rente- og gebyrindtægter er øget med 9,1 mio. kr. (9 %) i forhold til Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2015 Kreditbanken opjusterer Med et overskud på 26,9 mio. kr. før skat i årets første 9 måneder opjusterer banken forventningen til årets resultat før skat fra 20-28 mio.

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Indholdsfortegnelse: Side: 2. Ledelsespåtegning 3. Ledelsesberetning 4. Resultat- og totalindkomstopgørelse 1. halvår 2015 5.

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for 2007

Årsregnskabsmeddelelse for 2007 OMX Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6 1007 København K Skjern, den 21. februar 2008 Fondsbørsmeddelse nr. 04/2008 Årsregnskabsmeddelelse for 2007 Fortsat stærk fremgang inden for alle forretningsområder

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 22. april 2003 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2003. GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2003 1/9

Fondsbørsmeddelelse 22. april 2003 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2003. GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2003 1/9 Fondsbørsmeddelelse 22. april 2003 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2003 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2003 1/9 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2003 2002 2002 Netto

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 2. maj 2011 Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2011 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2011 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2011

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2011 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2011 Algade 52 4760 Vordingborg Telefon: 55 36 52 00 Fax: 55 36 52 52 Internet: www.vorbank.dk E-mail: vorbank@vorbank.dk

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2013

Halvårsrapport for 1. halvår 2013 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Nakskov, den 24. oktober 2013 Ref.: Direktionen / jc Halvårsrapport for 1. halvår 2013 Resultat før skat på 14,3 mio. kr. Forrentning af egenkapitalen

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2010

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2010 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato: 18.05.2010 Dato: Vor ref.: Jens 18.05.2010 Ole Jensen Side: Telefon: 96331 5000 Selskabsmeddelelse nr. 09.2010 Kvartalsrapport pr. 31. marts

Læs mere

29. maj 2002 Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2002 7 sider i alt. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K

29. maj 2002 Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2002 7 sider i alt. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads

Læs mere

periodemeddelelse 3. kvartal 2011 for Spar LoLLand

periodemeddelelse 3. kvartal 2011 for Spar LoLLand PERIODEMEDDELELSE 3. kvartal 2011 for Spar Lolland Indhold Indholdsfortegnelse Periodemeddelelse 30. september 2011 side 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 30. september 2011 side 7 Balance pr.

Læs mere

Deloittes kommentarer til halvårsrapporten for 2015 for pengeinstitutter

Deloittes kommentarer til halvårsrapporten for 2015 for pengeinstitutter Deloittes pengeinstitutgruppe Deloittes kommentarer til halvårsrapporten for 2015 for pengeinstitutter 1. januar 30. juni 2015 Revision. Skat. Consulting. Corporate Finance Deloittes kommentarer til halvårsrapport

Læs mere

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. 3. kvartalsrapport 2015. Skjern Enge

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. 3. kvartalsrapport 2015. Skjern Enge NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger 3. kvartalsrapport 2015 Skjern Enge Fondsbørsmeddelelse nr. 13/2015-29. oktober 2015 Velkommen til Skjern Bank i Skjern Tilfredsstillende resultat og styrket kapitalgrundlag

Læs mere

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov 30.09.2014

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov 30.09.2014 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov 30.09.2014 Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 1. Beskrivelser af solvensbehovsmodel 3 2. Opdeling af solvensbehovet på risikokategorier 5 3. Kommentarer

Læs mere

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S PERIODEMEDDELELSE 1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S Yderligere oplysninger: Sparekassen Lolland A/S (CVR-NR. 30065743) Adm. direktør Lynge Thang Jørgensen Nygade 4, 4900 Nakskov Tlf.: 5492 3344

Læs mere

3. kvartalsrapport 2012.... den lokale og selvstændige bank. Handlekraft Individuelle løsninger Nærvær

3. kvartalsrapport 2012.... den lokale og selvstændige bank. Handlekraft Individuelle løsninger Nærvær 3. kvartalsrapport 2012... den lokale og selvstændige bank Handlekraft Individuelle løsninger Nærvær Fondsbørsmeddelelse nr. 19/2012-8. november 2012 Skjern Bank i Skjern Stærk likviditet og veloverstået

Læs mere

Meddelelse til Nasdaq OMX Copenhagen 11/2016 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2016. GER-nr. 80050410. GrønlandsBANKEN 1.

Meddelelse til Nasdaq OMX Copenhagen 11/2016 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2016. GER-nr. 80050410. GrønlandsBANKEN 1. Meddelelse til Nasdaq OMX Copenhagen 11/2016 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2016 GER-nr. 80050410 GrønlandsBANKEN 1. kvartal 2016 1/18 1. KVARTALSRAPPORT 2016 I OVERSKRIFTER Tilfredsstillende første kvartal

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til årsrapporten 2012 01.01.2012-31.12.2012

Supplerende/korrigerende information til årsrapporten 2012 01.01.2012-31.12.2012 Supplerende/korrigerende information til årsrapporten 2012 01.01.2012-31.12.2012 www.djs.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...side 2 Oplysninger om pengeinstituttet...side 3 Redegørelse vedrørende

Læs mere

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2013 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 2 Resultat på 27,5 mio. kr. efter skat i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse leverer et

Læs mere

Kvartalsrapport for kvartal 2004

Kvartalsrapport for kvartal 2004 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. oktober 2004 Kvartalsrapport for 1. 3. kvartal 2004 Hovedtal Regnskabet i mio. kr. 1. 3. kvt. 1. 3. kvt. Hele 2003 2004 2003 Netto

Læs mere

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 816 8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 Email: jyskebank@jyskebank.dk 26.04. Jyske Bankkoncernens kvartalsrapport for RESULTAT FØR SKAT PÅ

Læs mere

2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks

2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Pressemeddelelse Årsrapport 2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Stabil udvikling i 2010 ramt af faldende obligationskurser i fjerde kvartal Alligevel

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november KVARTALSRAPPORT 2006 Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2006)

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november KVARTALSRAPPORT 2006 Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2006) Til Københavns Fondsbørs og pressen 9. november KVARTALSRAPPORT Totalkredit A/S (1. januar 30. september ) PERIODEN KORT FORTALT Basisindtjening udgjorde 533 mio. kr. mod 527 mio. kr. i Beholdningsindtjening

Læs mere

Halvårsrapport - 2002

Halvårsrapport - 2002 Halvårsrapport - 22 Halvårsrapport - 22 Efter dannelsen af Nordjyske Bank ved fusionen mellem Egnsbank Nord og Vendsyssel Bank i marts måned 22 kan banken offentliggøre den første halvårsrapport for den

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2014

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2014 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Halvårsrapport 2005 1RUGHD.UHGLW 5HDONUHGLWDNWLHVHOVNDE &95 QU

Halvårsrapport 2005 1RUGHD.UHGLW 5HDONUHGLWDNWLHVHOVNDE &95 QU Halvårsrapport 2005 1RUGHD.UHGLW5HDONUHGLWDNWLHVHOVNDE &95QU +DOYnUVUHVXOWDWPLRNU 8GOnQVY NVWPLDNU 6DPOHWXGOnQPLDNU 0DUNHGVDQGHOIRUWVDW JHW 5HVXOWDW Nordea Kredit opnåede i 1. halvår 2005 et resultat på

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 12. maj 2009 Delårsrapport

Læs mere

NTR Holding planlægger ejendomsrelaterede investeringer

NTR Holding planlægger ejendomsrelaterede investeringer Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 10 / 2007 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn Petersen,

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. august 2002 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1. halvår

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

Det er besluttet, at sparekassens bestyrelse foretager den uafhængige vurdering.

Det er besluttet, at sparekassens bestyrelse foretager den uafhængige vurdering. Solvensbehovsrapport Beskrivelse af sparekassens interne proces til opgørelse af den tilstrækkelige basiskapital Sparekassen Den lille Bikubes bestyrelse har halvårlige drøftelser omkring fastsættelsen

Læs mere

SALG AF NETS-AKTIER SIKRER REKORDRESULTAT PÅ 312 MIO. KR. EFTER SKAT FORTSAT FOKUS PÅ M&A

SALG AF NETS-AKTIER SIKRER REKORDRESULTAT PÅ 312 MIO. KR. EFTER SKAT FORTSAT FOKUS PÅ M&A Dette billede kan ikke vises i øjeblikket. SALG AF NETS-AKTIER SIKRER REKORDRESULTAT PÅ 312 MIO. KR. EFTER SKAT FORTSAT FOKUS PÅ M&A Præsentation af Spar Nords resultat for 1. kvartal 214 KVARTALET I OVERSKRIFTER

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for 2001

Årsregnskabsmeddelelse for 2001 Lemvig, den 12. februar 2002 Årsregnskabsmeddelelse for 2001 A/S NORDVESTBANK EN 5 regnskabsår i hovedtal Driftsregnskab (1.000 kr.) 2001 2000 1999 1998 1997 Netto rente- og gebyrindtægter... 209.704 203.086

Læs mere

Karl Ostrowski Per Kvorning Erik Møller Birthe Rusike Medlem af revisionsudvalget

Karl Ostrowski Per Kvorning Erik Møller Birthe Rusike Medlem af revisionsudvalget Side 1 Side 2 Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har d.d. behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2014, der består af ledelsesberetning, 5 års nøgletal samt regnskab

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 15 / 2004 25. oktober 2004

Fondsbørsmeddelelse nr. 15 / 2004 25. oktober 2004 Fondsbørsmeddelelse nr. 15 / 2004 25. oktober 2004 Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 KVARTALSorientering pr. 30. september 2004 (9 mdr.) KORT resumé 2 centrale mål nået: Udlån

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 for Lån & Spar Bank A/S Københavns Fondsbørs Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 for Lån & Spar Bank A/S 10. maj 2007 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2007 1/ 13 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning... 4 Ledelsespåtegning...

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 29. oktober 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2012.

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 29. oktober 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2012. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 29. oktober 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2012 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2012 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere

Læs mere

Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S

Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K. Nakskov, den 24. oktober 2007 Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S Yderligere oplysninger Sparekassen Lolland

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012.

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2012 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Selskabsmeddelelse nr. 3 2015 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 9 / 2007 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn Petersen,

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Årsregnskabsmeddelelse februar 2014

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Årsregnskabsmeddelelse februar 2014 NASDAQ OMX Copenhagen A/S DIREKTIONEN Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 89 89 89 Telefax 89 89 19 99 www. jyskebank.dk E-mail: jyskebank@jyskebank.dk CVR-nr. DK17616617 - Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Halvårsrapport pr. 30. juni 2010

Halvårsrapport pr. 30. juni 2010 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato: 10.08.2010 Dato: Vor ref.: Jens 10.08.2010 Ole Jensen Side: Telefon: 96331 5000 Selskabsmeddelelse nr. 12.2010 Halvårsrapport pr. 30. juni

Læs mere

Risikorapport pr. 30. juni 2013

Risikorapport pr. 30. juni 2013 pr. 30. juni 2013 Indhold Indhold risikorapport 30.06.2013 Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkelig basiskapital... 4 Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov... 6 Solvensmæssig overdækning...

Læs mere

Risikorapport vedr. opgørelse af tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov pr

Risikorapport vedr. opgørelse af tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov pr Side: 1 Risikorapport vedr. opgørelse af tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov pr. 30.06.2011 Side: 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Beskrivelse af intern proces og metode... 4 Tilstrækkelig

Læs mere

Ringkjøbing Landbobanks årsregnskabsmeddelelse for 2011

Ringkjøbing Landbobanks årsregnskabsmeddelelse for 2011 Side 1 af 20 NASDAQ OMX Copenhagen London Stock Exchange Øvrige interessenter 1. februar 2012 Ringkjøbing Landbobanks årsregnskabsmeddelelse for 2011 Der er fremgang i bankens resultat på 12% fra 338 mio.

Læs mere

Delårsrapport pr. 30. september Resultat før skat 158 mio. kr. mod 98 mio. kr. året forud.

Delårsrapport pr. 30. september Resultat før skat 158 mio. kr. mod 98 mio. kr. året forud. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 2.11.26 Side: 1 Vor ref.: direktionen Telefon: 9633 5 Fondsbørsmeddelelse nr. 14.26 Delårsrapport pr. 3. september 26 Den positive udvikling, der

Læs mere