UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER STOLPEDALSKOLEN // 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER STOLPEDALSKOLEN // 2015"

Transkript

1 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER STOLPEDALSKOLEN // 2015

2 BESKRIVELSE STOLPEDALSSKOLEN FAKTA Adresse Stolpedalsskolen Stolpedalsvej Aalborg Telefon Web Skoleleder Antal elever 707 Antal klasser 35 Antal klassetrin Antal Spor Vibeke Verwohlt kl 3 sporet Anden faktuel oplysning. (Profilskole eller anden faktuel oplysning) Skolen er opdelt i faser med 2 årgange i hver: 0-1. klasse er fase 1 osv. Desuden er der en specialklasserække for børn med generelle indlæringsvanskeligheder samt en modtager klasse på fase 2: årgang. Ønsket om denne opdeling skal ses i, at skolen længe har arbejdet med en udvikling, hvor ettals-tyranniet fjernes: 1 lærer, et fag, en klasse, en time, et lokale til muligheden for holddannelse med udgangspunkt i elevernes læringspotentiale. Skolen ønsker at teamsamarbejdet både omkring fagene og eleverne, bliver reglen, og at planlægning og evaluering af undervisningen sker i disse team. Desuden ønsker skolen de små fag læst i større blokke, således at eleverne har mulighed for fordybelse og engagement. (Kristendom, Musik, Historie o. lign.) Alle medarbejdere tilhører kun én fase. Fasen er selvstyrende og laver selv skema og administrerer selv om målene nås i fagene. Skolens indsatsområder er skoledagens organisering samt læring og læringsmål for elever. Desuden har skolen fokus på læringssamtaler for både voksne og børn. Hertil mangles lokaler til samtale med børn. Generel beskrivelse af skolen Stolpedalsskolen ligger i Hasseris på toppen af Aalborg. Der er udsigt til Limfjorden, Egholm og hele vest byen. Skolen ligger i nogle naturskønne områder som nærmeste nabo til Mølleparken, Aalborgtårnet og Zoo-have. Skolen er således omkranset af dejlig natur, store grønne arealer og mange store træer. De bestræber sig på at bruge og inddrage naturen i både undervisning og fritid. Generel beskrivelse af bygningsmassen Skolen er opført i flere etaper. Den oprindelige skole er fra 1941(Bygn.3). I 1957 blev den oprindelige skole udvidet med endnu en gymnastiksal med tilhørende omklædningsfaciliteter. I og 1967 blev skolen atter udvidet med nye bygningsfingre, der er placeret op ad bakken nord for den oprindelige skole. Bygningerne er opført i tegl i ét og to plan med delvis kælder. Stolpedalsskolen er oprindeligt bygget som en 2-sporet skolen, men er i dag en fuld 3-sporet skole. Det har den konsekvens, at det har været nødvendigt at inddrage faglokaler til hjemklasselokaler. Der er ikke adgang til grupperum og rum til fordybelse, og skolen mangler i høj grad små rum. Endvidere er mødelokaler inddraget til lærerforberedelse. Tilgængelighed Skolen er i flere plan og beliggenheden på det skrånende terræn betyder, at der er store niveauforskelle op gennem bygningsmassen. Der er en elevator i den gamle hovedbygning, der dækker alle niveauer i hovedbygningen. I den øvrige del af skolen er der monteret lift på en af trapperne. De øvrige trapper mangler trappelift eller rampe for at opfylde gældende tilgængelighedskrav. BASISOMRÅDER INDSKOLING & DUS 1 Hjemklasselokaler Skole og DUS er i de samme lokaler. Lokalerne er meget små og er lavet til, at skolen var 2 sporet. Skolen er nu blevet 3 sporet med meget store klasser elever. Der er inddraget et musiklokale indrettet i forbindelse med scenen, som klasselokale. Der mangler grupperum til holddannelse, ligesom Dussen mangler lokaler til kreative aktiviteter. Der er en specialklasse i området, indrettet i det tidligere billedkunstlokale. Grupperum/aflastningsrum Der er ikke mulighed for grupperum og aflastningslokale, ligesom der mangler plads til opbevaring af Dussen materialer. Skolepsykologen råder over et lille lokale i området opholdsrum rummene er gangarealer og et sceneområde Toiletter Toiletforholdene er OK Garderobe Garderober findes ikke. Børnenes tøj og sko er på gangen, hvilket brandmyndighederne findes uhensigtsmæssigt. Det indvirker på det æstetiske indtryk, at overtøj og fodtøj opbevares på gangene. Det giver et rodet indtryk og indeklimaet påvirkes ved fugt og lugt. DUS Dussen er i de samme lokaler som skole og mangler plads, specielt lokaler, som kun de kan råde over, således at diverse materialer ikke skal pakkes væk hver dag. Fokuspunkter for indskoling/dus (0.-3. årg.) - Differentierede læringsrum - Værkstedsfaciliteter og depot - Personale tæt på DUS arealerne i forbindelse med gangarealerne bringes mere i spil. Der skabes differentierede læringsmiljøer til formidling, gruppearbejde, fordybelse og aktiviteter, som kan fungere både i skole og fritid. Arealerne ligger i direkte tilknytning til hjemklasselokalerne og gøres meget brugbare. Værkstedsfaciliteterne i den fritliggende bygning flyttes til dette område, og det store grupperum laves til et værkstedsområde, der også kan fungere som grupperum. Personalefaciliteterne til fase 1+2 flyttes til lokalerne hvor støttecenteret ligger, da disse flyttes til den fritliggende bygning sammen med øvrige personalefaciliteter. Herved bevares den tætte nærhed til eleverne i indskolingen, og der gøres plads til at koble en ny hal/samlingssal på området ved indskolingen. MELLEMTRIN & DUS2 Hjemklasselokaler Igen er det antallet af lokaler, som er problemet. Der er ikke mulighed for holddannelse - kun på gangarealerne. Grupperum/aflastningsrum Der er ingen. opholdsrum Et stort gennemgangsrum fungerer som fællesrum på klasses gangen. Desuden er der i forbindelse med hjemkundskabslokalet et bodområde, som er et stort åbent rum. Toiletter OK DUS DUS 3. klasse og fritidsklubben er i renoverede lokaler i kælderen. Fokuspunkter for mellemtrin/dus (4.-7. årg.) - Differentierede læringsrum - arealer - Gruppefaciliteter og fordybelse Billedkunst og håndarbejde flyttes til den kreative fløj i underetagen for at skabe plads til en ekstra hjemklasse samt store fællesarealer, der kan bruges til instruktion af flere klasser på samme tid samt holddeling og projektarbejde. I de brede gangarealer etableres faciliteter til gruppearbejde og fordybelse i afgrænsede enheder. I forhallen skabes der nye læringsmiljøer, en formidlings- og projektflade, så området kan bruges aktivt i undervisningen. I bygning 8, hvor 6. og 7. klasse holder til, omdannes grupperummet til et læringsmiljø, der indbyder til både instruktion, gruppearbejde og individuel fordybelse. På gangen etableres ligeledes faciliteter til gruppearbejde og fordybelse. Det åbne område i forbindelse med madkundskab fungerer fortsat som fælles område for mellemtrinet. Området opgraderes med fast og løst inventar, så der skabes optimale forhold for differentieret læring. BESKRIVELSE

3 BESKRIVELSE UDSKOLING Hjemklasselokaler Renoveret sidste år. Der er indrettet medarbejderpladser i både klasselokaler og vores nye mødelokaler. Lokalerne er meget små i forhold til klassestørrelser på gennemsnitlig 25 elever. Grupperum/aflastningsrum Der mangler både grupperum og aflastningsrum. opholdsrum Kun et området til alle 6 klasser. Toiletter Der er 3 toiletter i 6 klasser. Garderobe/Lockers Der findes ingen garderober, kun gangarealet. Fokuspunkter for udskoling (8.-9. årg.) - Faglaboratorier - områder - Gruppefaciliteter og fordybelse Hjemklasselokalerne omdannes til differentierede faglaboratorier, der kan tones forskelligt. Der skabes mulighed for visuel og fysisk kontakt lokalerne imellem. Endvidere etableres et stort fællesområde, der kan indrettes med forskellige læringsmiljøer til formidling samt faciliteter til gruppearbejde. Endvidere skabes et socialt rum til de største elever. I gangarealerne etableres der nye muligheder for at lave gruppearbejde i mindre enheder. Lærernes forberedelsesrum flyttes til området hvor kompetencecenteret ligger dette flyttes til den fritliggende bygning 14. AULA/SAMLINGS FOR HELE SKOLEN Der er intet samlingsrum, hvilket savnes meget. Der er brug for et rum på skolen, hvor mange/alle elever kan være. Der etableres en ny samlingssal/multisal hvor hele skolen kan samles. Den nye sal placeres i forbindelse med indskolingens lokaler i bygning 10 og 11, hvilket bevirker, at salen endvidere kommer til at ligge centralt på skolen. Det stigende terræn på stedet kan indarbejdes i salens geometri, så der bliver mulighed for at udnytte tagfladen til udendørs opholdsareal. FAGOMRÅDER Det humanistiske fagområde Foregår i klasselokalerne. I udskolingen etableres faglaboratorier til dansk, engelsk, tysk, geografi mv. i stedet for faste hjemklasselokaler. Det praktisk/æstetiske fagområde Det æstetiske indtryk problematiseres altid i forbindelse med både APV og trivselsmålinger. Der etableres en kreativ fløj i underetagen i bygning 5, hvor det eksisterende sløjdlokale er placeret. Pauserum for rengøringspersonalet flyttes til det fælles personalerum. De praktiske kreative værksteder indeholder nye faciliteter til Håndværk & Design samt billedkunst. Der graves ud enkelte steder langs facaden, så der skabes mulighed for at trække undervisningen ud i godt vejr - samtidig opfyldes krav til flugtveje. Det kropslige/musiske fagområde Der er indrettet musiklokaler i en tidligere tandklinik (Bygn. 13). Faciliteter til idræt er indrettet i den vestlige fløj i den gamle hovedbygning (Bygn. 3, 5 og 6). De gamle gymnastiksale er små og nedslidte. Der etableres en ny multisal, der kan aflaste belægningen på de gamle gymnastiksale. Det naturfaglige fagområde Disse befinder sig i underetagen i bygning 10 og er meget små. Den naturfaglige fløj opgraderes med nyt læringsmiljø. Der etableres nye faciliteter til gruppearbejde på gangen og det tidligere lokale til sundhedsplejersken indrettes til et fælleslokale, hvor der kan foregå instruktion, gruppe- eller projektarbejde. I forlængelse af de naturfaglige lokaler etableres der et udendørs værkstedsområde, hvor man kan trække ud i godt vejr med forsøg og projekter, der kræver mere plads. Området kan evt. overdækkes. Skolens læringscenter/bibliotek Mediateket er nybygget og fungerer optimalt. Indretning og inventar kan dog optimeres i forhold til at indrette differentierede rum til læring. Mediateket er placeret i bygning 20 over for administrationen. Indretning og inventar optimeres i forhold til at indrette differentierede rum til læring. SKOLEN SOM ARBEJDSPLADS Møderum Der er kun ét rum i forbindelse med personalerummet, som er mødelokale for alle skolens medarbejdere. Der er et stort behov for mindre mødelokaler, hvor samtaler med forældre, elever, eksterne samarbejdspartnere m.v. kan finde sted. Forberedelsesrum Alle faser (2 årgange) har nyindrettede lokaler. I fase 1-2 er nogle medarbejdere fælles om en arbejdsplads (lærer og pædagog). Øvrige medarbejdere har hver deres personlige arbejdsplads Personalefaciliteter Et personalerum for det pædagogiske personale, som kræver, at vi har pauser på forskellige tidspunkter. Der er ingen mulighed for afvikling af fællesmøder for hele personalegruppen. Administration Nyindrettet. De to lærerforberedelsesrum til fase 3 og 4, der er indrettet i to tidligere møderum, flyttes til det fritliggende hus, hvor der tidligere var værkstedsfaciliteter til indskolingen. Disse er flyttet for at skabe plads til et personalehus, hvor der skabes faciliteter til lærerforberedelse for fase 3 og 4 samt lokaler til kompetencecenteret og sundhedsplejersken. Herved opnår man endnu et mødelokale. Det andet lokale bruges til støttecenter. UDEMET Udendørs værkstedsområder Vi har ingen udendørs værksteder. Arealer med dyrkningsmuligheder/drivhuse Vi har ingen drivhuse. Idrætsfaciliteter Skolen har 2 gamle idrætssale og eleverne fra 5. klasse bruger KFUM hallen, som deles med Gl. Hasseris skole. Skolen mangler meget mulighed for tidssvarende idrætsfaciliteter, idet de 2 sale er overbooket af skolens idrætsundervisning, hvor flere klasser må have idræt på samme tid og nogle undervises udendørs, hvilket giver problemer i forbindelse med omklædning for både de yngste og ældre elever. Der er brug for en skolehal - også set i lyset af det øgede krav om bevægelse. Overgange ude-inde Musiklokalet ligger således, at man skal ud for at komme dertil. Se Det kropslige/musiske fagområde. BESKRIVELSE

4 FOTOREGISTRERING - STOLPEDALSKOLEN Eksempel på et lidt tarveligt grupperum, der ikke indbyder til at blive indtaget. De eksisterende gymnastiksale er små og nedslidte, men i brug størstedelen af dagen. De brede gangarealer er forsøgt indrettet med gruppeborde og garderobe, der opdeler det lange rum. Det gamle sløjdlokale er utidssvarende og nedslidt. Området kan indrettes til det nye fag Håndværk & design. En del af sløjdlokalet fungerer som kreativt værkstedslokale og depot. Det nye Mediatek fungerer rumligt godt og lokalerne er lyse og imødekommende. Inventaret og læringsmiljøer kan optimeres. De naturvidenskabelige lokaler er små i forhold til at undervise flere hold på én gang, og der mangler mulighed for at trække ud i det fri. Gangen og de mindre DUS lokaler overfor klasserne åbner op for muligheden for, at optimere området med nye differentierede læringsmiljøer til både skole og fritid. området ved skoleboden i forbindelse med madkundskab kan bruges af fase 4-6. & 7. klasse, men er ikke indrettet hensigtsmæssigt i forhold til læringsmiljø. Indskolingens hjemklasselokaler er lyse og har en skrå loftsflade. Der er både fysisk og visuel kontakt klasserne imellem. FOTOREGISTRERING / EKSISTERENDE FORHOLD

5 LUFTFOTO - STOLPEDALSKOLEN LUFTFOTO

6 BYGNINGSAFSNIT - STOLPEDALSKOLEN 1941 Kælderplan 79 m² 1957 Kælderplan 118 m² AL AL VÆRKS AL GARD. DUS/UNGDOMSSKOLE TOILET R. D. 1941/2005 Kælderplan 1313 m² VASKE ELEV. DISKO MUSIK MUSIK FYR 1967 Kælderplan 137 m² R. TEKN. KØK. GARD. SLØJD MASKIN TOILET PEDEL- VÆRKS RENG. PERSONALE BYGNINGSAFSNIT - KÆLDER (IKKE MÅLFAST)

7 BYGNINGSAFSNIT - STOLPEDALSKOLEN ORIENTERINGSKLUBBEN FLØJ A (Kælderplan) 434 m² 1941/1997 Stueplan 111 m² 1957 Stueplan 118 m² 1957 Stueplan 205 m² NATURFAG FLØJ B REDSKABS REDSK. FLØJ C VEN GYMNASTIKSAL REDSK. OMKL. LÆR. BAD BAD OMKL. REDSK. VEN GYMNASTIKSAL VF. LÆR. NATURFAG 1941/2005 Stueplan 1317 m² ELEV. MEDIATEK 2012 Stueplan 210 m² SUNDH. PL. NATURFAG SIKR.- VF. FORHAL KRYBEKÆLDER ADMIN. RENG. KØK. KOPI VARME PEDEL SKOLELEDER KONTOR Stueplan 420 m² VICE SKOLE- LEDER KOPI MEDIE- TEK. HJEMKUNDSKAB PROJEKTOMR. (Kælderplan) 120 m² 1950 Læskur 80 m² HC- GR. VASK. VF. TEK. KREATIVHUS MUSIKHUS KONTOR MUSIK HCP Cykelskure 162 m² GR. 1967/2004 Stueplan 810 m² MUSIK VASK. P-PLADS 1960/1990 Stueplan 183 (212) m² MUSIK 1975/2010 Stueplan 194 m² BYGNINGSAFSNIT - STUEPLAN (IKKE MÅLFAST)

8 BYGNINGSAFSNIT - STOLPEDALSKOLEN FLØJ A (Stueplan) 434 m² 1967 (Stueplan) 867 m² 1941/1997 FLØJ B FLØJ C 1. salsplan 37 m² STILLE- STILLE- SPEC. RENG. KOMP. CENTER x GR. GR. GRUPPE KØK. GRUPPE 1941/ salsplan 1108 m² ELEV. MØDE LÆRERFORB salsplan 87 m² AK SAMLING SCENE R. AK MØDE LÆRERVÆRELSE 1.salsplan 420 m² GARDEROBE KØK. KOPI STØTTE- CENTER STØTTE- CENTER VF. MØDE PERSONALE VF. D. KØKKEN D. VASK /2004 (Stueplan) 990 m² VF. AK BEVÆG. DUS GRUPPE GRUPPE MODTAGE BYGNINGSAFSNIT - 1.SAL (IKKE MÅLFAST)

9 INDSKOLING / DUS1 MELLEMTRIN / DUS2 UDSKOLING FAGOMRÅDER NUVÆRENDE FORHOLD / STOLPEDALSKOLEN / DUS1 SPECIAL / DUS2 SPECIAL SPECIAL ADM./PERSONALE TOILETTER / BI EKSTERNE BRUGERE 1941 Kælderplan 79 m² Junior klub 1957 Kælderplan 118 m² DUS 2 AL DUS/UNGDOMSSKOLE 1941/2005 Kælderplan 1313 m² VASKE Junior klub DISKO ELEV. FYR 1967 Kælderplan 137 m² Sløjd GARD. SLØJD MASKIN TOILET RENG. PERSONALE DET NUVÆRENDE LÆRINGSMILJØ / DEN PÆDAGOGISKE FUNKTIONALITET - KÆLDERPLAN (IKKE MÅLFAST)

10 NUVÆRENDE FORHOLD - STOLPEDALSKOLEN INDSKOLING / DUS1 MELLEMTRIN / DUS2 UDSKOLING FAGOMRÅDER / DUS1 / DUS2 TOILETTER / BI SPECIAL SPECIAL SPECIAL ADM./PERSONALE EKSTERNE BRUGERE ORIENTERINGSKLUBBEN FLØJ A (Kælderplan) lderplan) 434 m² Naturfag 1941/ Stueplan 118 m² Stueplan 111 m² Idræt Omkl. Omkl Stueplan 205 m² NATURFAG FLØJ C FLØJ B REDSKABS REDSK. Idræt REDSK. GYMNASTIKSAL GYMNASTIKSAL VEN VEN NATURFAG 5. kl. SIKR. SUNDH. PL. 5. kl Stueplan 210 m² Mediatek NATURFAG 1941/2005 Stueplan 1317 m² FORHAL Adm. 4. kl. PED PEDEL SKOLELEDER KONTOR 4. kl Læskur 80 m² Billedk. HC- Stueplan 420 m² KRYBEKÆLDER VARME VICE SKOLELEDER KOPI MEDIEMED TEK. (Kælderplan) 120 m² Madkundsk. HJEMKUNDSKAB PROJEKTOMR. Special GR. Håndarbejd 4. kl. VASK. MUSIKHUS 7. kl. KREATIVHUS 6. kl. 7. kl. DUS Musik MUSIK 1968 Cykelskure 162 m² 7. kl. P-PLADS 6. kl. DET NUVÆRENDE LÆRINGSMILJØ / DEN PÆDAGOGISKE FUNKTIONALITET - STUEPLAN (IKKE MÅLFAST) GR. 1967/2004 Stueplan 810 m² MUSIK 6. kl. 1960/1990 Stueplan 183 (212) m² 1975/2010 Stueplan 194 m²

11 NUVÆRENDE FORHOLD - STOLPEDALSKOLEN INDSKOLING / DUS1 MELLEMTRIN / DUS2 UDSKOLING FAGOMRÅDER / DUS1 / DUS2 TOILETTER / BI SPECIAL SPECIAL SPECIAL ADM./PERSONALE EKSTERNE BRUGERE (Stueplan) 434 m² FLØJ A 1967 (Stueplan) 867 m² 3. kl. 1941/ salsplan 37 m² 2. kl. 0. kl. 2. kl. x STILLE 3. kl. Samling FLØJ C FLØJ B 0. kl. Grp. 2. kl. GRUPPE GR. DUS 1 DUS 1 0. kl. 3. kl salsplan 87 m² 8. kl. 1941/ salsplan 1108 m² 8. kl. L.F. L.F. Fase 4 Fase 3 1. kl. 1. kl. AKT AK 1. kl. SAML SAMLING SCENE R. Personale AK Samling Modt. L.F. Fase kl. LÆRERVÆRELSE MØDE 1.salsplan 420 m² 9. kl. /2004 (Stueplan) 990 m² 9. kl. Special 9. kl. L.F. Fase 5 MODTAGE DET NUVÆRENDE LÆRINGSMILJØ / DEN PÆDAGOGISKE FUNKTIONALITET - 1. SAL (IKKE MÅLFAST)

12 INDSKOLING / DUS1 MELLEMTRIN / DUS2 UDSKOLING FAGOMRÅDER LIG SAMMENHÆNG UDVIKLINGSPLAN / STOLPEDALSKOLEN / DUS1 SPECIAL / DUS2 SPECIAL SPECIAL ADM./PERSONALE TOILETTER / BI EKSTERNE BRUGERE LINJER 1941 Kælderplan 79 m² 1957 Kælderplan 118 m² Junior klub DUS 2 AL DUS/UNGDOMSSKOLE Pedel 1941/2005 Kælderplan 1313 m² VASKE Junior klub DISKO ELEV. FYR 1967 Kælderplan 137 m² SLØJD Praktisk kreative værksteder Håndværk & Design MASKIN/ Billedkunst TOILET KØK. GARD. RENG. PERSONALE Udendørs værkstedsområde Udendørs værkstedsområde DET FREMTIDIGE LÆRINGSMILJØ / DEN PÆDAGOGISKE FUNKTIONALITET - KÆLDERPLAN (IKKE MÅLFAST)

13 UDVIKLINGSPLAN / STOLPEDALSKOLEN INDSKOLING / DUS1 MELLEMTRIN / DUS2 UDSKOLING FAGOMRÅDER LIG SAMMENHÆNG / DUS1 / DUS2 TOILETTER / BI LINJER SPECIAL SPECIAL SPECIAL ADM./PERSONALE EKSTERNE BRUGERE ORIENTERINGSKLUBBEN FLØJ A (Kælderplan) lderplan) 434 m² Naturfag 1941/ Stueplan 118 m² Idræt Omkl. Omkl Stueplan 205 m² NATURFAG Udendørs værkstedsområde GYMNASTIKSAL GYMNASTIKSAL VEN VEN 5. kl. REDSKABS REDSK. Idræt REDSK. 5. kl Stueplan 210 m² Mediatek NATURFAG SUNDH. PL. Stueplan 111 m² FLØJ C FLØJ B SIKR. NATURFAG 1941/2005 Stueplan 1317 m² FORHAL Adm. 5. kl. VARME SKOLELEDER KONTOR VICE SKOLELEDER KOPI MED MEDIETEK. (Kælderplan) 120 m² 4. kl. HC Læskur 80 m² 4. kl. Stueplan 420 m² KRYBEKÆLDER Udendørs værkstedsområde Madkundsk. HJEMKUNDSKAB PROJEKTOMR. Special 4. kl. VASK. MUSIKHUS 7. kl. KREATIVHUS 6. kl. 7. kl. P-PLADS 6. kl. DET FREMTIDIGE LÆRINGSMILJØ / DEN PÆDAGOGISKE FUNKTIONALITET - STUEPLAN (IKKE MÅLFAST) 7. kl. Musik MUSIK 1968 Cykelskure 162 m² Personalehus GR. 1967/2004 Stueplan 810 m² (inkl. Sundhedspl., Kompetencecenter og Lærerforberedelse fase) MUSIK 6. kl. 1960/1990 Stueplan 183 (212) m² 1975/2010 Stueplan 194 m²

14 MELLEMTRIN / DUS2 UDSKOLING FAGOMRÅDER LIG SAMMENHÆNG / DUS1 / DUS2 TOILETTER / BI LINJER SPECIAL SPECIAL SPECIAL ADM./PERSONALE EKSTERNE BRUGERE (Stueplan) ueplan) 434 m² FLØJ A 1967 (Stueplan) 867 m² 3. kl. 2. kl. SPEC. x Fase 5 Fase salsplan 87 m² Modt. Møde 1. kl. Støttecent. AKT AK AK SAML SAMLING SCENE R. L.F. Personale Fase inkl. rengøring LÆRERVÆRELSE Faglab. MØDE /2004 (Stueplan) 990 m² Samling Faglab. Faglab. 0. kl. 1. kl. 1941/ salsplan 1108 m² GR. 1. kl. 3. kl. 2. kl. GRUPPE Faglab. 0. kl. L.F. STILLE 2. kl. L.F. 0. kl. 3. kl. Special FLØJ C FLØJ B 1941/ salsplan 37 m² UDVIKLINGSPLAN / STOLPEDALSKOLEN INDSKOLING / DUS1 1.salsplan 420 m² Multihal / Samling Mulighed for aktivering af tagflade GRUPPE Faglab. Faglab GRUPPE MODTAGE DET FREMTIDIGE LÆRINGSMILJØ / DEN PÆDAGOGISKE FUNKTIONALITET - 1. SAL (IKKE MÅLFAST)

15 INVESTERINGSPLAN / STOLPEDALSKOLEN Skole-navn Total Alle investeringer udføres under ét 34. Stolpedalskolen kr læringsmiljø Skole-navn G01 Indvendigt læringsmiljø udføres under ét G02 Nybyggeri - læringsmiljø G03 Indvendige overflader G04 Udvendigt læringsmiljø G05 Håndværk & Design G06 Fast inventar i øvrige faglokaler G07 Tilgængelighed 34. Stolpedalskolen kr kr kr kr kr kr kr renovering Skole-navn G08 Udvendig G09 Udvendig G10 Indvendig G11 Arbejdsmiljø G12 Sikring renovering udføres under ét energirenovering energirenovering 34. Stolpedalskolen kr kr kr kr kr INVESTERINGSPLAN

16 VENTILATIONSPLAN / STOLPEDALSKOLEN

17 VENTILATIONSPLAN / STOLPEDALSKOLEN

18 VENTILATIONSPLAN / STOLPEDALSKOLEN

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER BYPLANVEJENS SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER BYPLANVEJENS SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER BYPLANVEJENS SKOLE // 2015 BESKRIVELSE BYPLANVEJENS SKOLE FAKTA Adresse Byplanvejens Skole Byplanvej 2 9210 aalborg sø Telefon 99824770 E-mail

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER VESTER MARIENDAL SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER VESTER MARIENDAL SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER VESTER MARIENDAL SKOLE // 2015 BESKRIVELSE VESTER MARIENDAL SKOLE FAKTA Adresse Telefon 99824720 E-mail Web Skoleleder Antal elever 491 Antal

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER ELLIDSHØJ SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER ELLIDSHØJ SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER ELLIDSHØJ SKOLE // 2015 BESKRIVELSE ELLIDSHØJ SKOLE FAKTA Adresse Ellidshøj skole Ny skolevej 2 9230 Svenstrup Telefon 99824430 E-mail Web Skoleleder

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER BISLEV SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER BISLEV SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER BISLEV SKOLE // 2015 BESKRIVELSE BISLEV SKOLE FAKA Adresse elefon 98357160 E-mail Web Skoleleder Antal elever 44 Antal klasser 6 Antal klassetrin

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER KÆRBYSKOLEN // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER KÆRBYSKOLEN // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER KÆRBYSKOLEN // 2015 BESKRIVELSE KÆRBYSKOLEN FAKTA Adresse Kærbyskolen Oluf Borchs Vej 2 9000 Aalborg Telefon +45 99 82 13 00 E-mail Web Skoleleder

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER FARSTRUP SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER FARSTRUP SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER FARSTRUP SKOLE // 2015 BESKRIVELSE FARSTRUP SKOLE FAKTA Adresse Farstrup Skole Vårvej 9, Farstrup 9240 Nibe Telefon 99824340 E-mail Web Skoleleder

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER SVENSTRUP SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER SVENSTRUP SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER SVENSTRUP SKOLE // 2015 BESKRIVELSE SVENSTRUP SKOLE FAKTA Adresse Svenstrup Skole Egemarksvej 1 9230 Svenstrup Telefon 9931 6340 E-mail svenstrupskole@aalborg.dk

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER SULSTED SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER SULSTED SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER SULSTED SKOLE // 2015 BESKRIVELSE SULSTED SKOLE FAKTA Adresse Sulsted skole Elkærvej 2 9381 Sulsted Telefon 96389200 E-mail Web Skoleleder Antal

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER HOU SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER HOU SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER HOU SKOLE // 2015 BESKRIVELSE HOU SKOLE FAKTA Adresse Hou skole Nørregade 9 Hou 9370 Hals Telefon 99317899 E-mail Web houskole@aalborg.dk www.houskole.skoleintra.dk

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER TYLSTRUP SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER TYLSTRUP SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER TYLSTRUP SKOLE // 2015 BESKRIVELSE TYLSTRUP SKOLE FAKTA Adresse Tylstrup skole Pogevej 3-5 9382 Tylstrup Telefon 99 82 40 50 E-mail Web Skoleleder

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER ULSTED SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER ULSTED SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER ULSTED SKOLE // 2015 BESKRIVELSE ULSTED SKOLE FAKTA Adresse Ulsted Skole Jyllensgade 29 9370 Hals Telefon 99824242 E-mail Web Skoleleder Antal

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER LANGHOLT SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER LANGHOLT SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER LANGHOLT SKOLE // 2015 BESKRIVELSE LANGHOLT SKOLE FAKTA Adresse Langholt skole Øster Hassingvej 1 9310 Vodskov Telefon 98256579 E-mail Web Skoleleder

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER KLARUP SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER KLARUP SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER KLARUP SKOLE // 2015 BESKRIVELSE KLARUP SKOLE FAKTA Adresse Klarup Skole Helleasvej 17 9270 Klarup Telefon 96 36 55 00 E-mail klarupskole@aalborg.dk

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER FILSTEDVEJENS SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER FILSTEDVEJENS SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER FILSTEDVEJENS SKOLE // 2015 BESKRIVELSE FILSTEDVEJENS SKOLE FAKTA Adresse Filstedvejens Skole Filstedvej 16 9000 Aalborg Telefon 98160033 E-mail

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER VESTER HASSING SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER VESTER HASSING SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER VESTER HASSING SKOLE // 2015 BESKRIVELSE VESTER HASSING SKOLE FAKTA Adresse Telefon 99824700 E-mail Web Skoleleder Antal elever 466 Antal klasser

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER EGEBAKKEN SPECIALSKOLE, AGERNHUSET // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER EGEBAKKEN SPECIALSKOLE, AGERNHUSET // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER EGEBAKKEN SPECIALSKOLE, AGERNHUSET // 2015 BESKRIVELSE EGEBAKKEN FAKTA Adresse Egebakken Gennem Bakkerne 5 9310 Vodskov Telefon 99824200 E-mail

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER GUDUMHOLM SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER GUDUMHOLM SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER GUDUMHOLM SKOLE // 2015 BESKRIVELSE GUDUMHOLM SKOLE FAKTA Adresse Gudumholm skole Aagade 72 9280 Storvorde Telefon 9982 4355 E-mail Web Skoleleder

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER NØRHOLM SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER NØRHOLM SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER NØRHOLM SKOLE // 2015 BESKRIVELSE NØRHOLM SKOLE Tilgængelighed børnehaven. Lidt trange forhold omkring enkeltaktiviteter. Forefindes ikke men

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER SOFIENDALSKOLEN // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER SOFIENDALSKOLEN // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER SOFIENDALSKOLEN // 2015 BESKRIVELSE SOFIENDALSKOLEN FAKTA Adresse Sofiendalskolen Lange Müllersvej 18 9200 Aalborg SV Telefon 99824646 E-mail

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER HERNINGVEJ SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER HERNINGVEJ SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER HERNINGVEJ SKOLE // 2015 BESKRIVELSE HERNINGVEJ SKOLE FAKTA Adresse Herningvej Skole Herningvej 35 9220 Aalborg Øst Telefon 99824570/22477913

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER HALS SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER HALS SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER HALS SKOLE // 2015 BESKRIVELSE HALS SKOLE FAKTA Adresse Hals Skole Skovsgaardsvej 1 9370 Hals Telefon 99824025 E-mail halsskole@aalborg.dk Web

Læs mere

Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007/forår 2008

Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007/forår 2008 Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007/forår 2008 PADERUP AFD. JEBJERG AFD. MØRKE AFD. 28 d. FIRKLØVERskolen, Jebjerg afd. Jebjerg afd. Jebjergvej 43, 8870 Langå LÅSBY AFD. Firkløverskolens

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER HØJVANGSKOLEN // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER HØJVANGSKOLEN // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER HØJVANGSKOLEN // 2015 BESKRIVELSE HØJVANG SKOLEN FAKTA Adresse Højvangskolen Tingstedet 20 9230 Svenstrup J Telefon 98823488 E-mail hoejvangskolen@aalborg.dk

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER SØNDERHOLM SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER SØNDERHOLM SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER SØNDERHOLM SKOLE // 2015 BESKRIVELSE SØNDERHOLM SKOLE FAKTA Adresse Sønderholm skole Stadionvej 2 9240 Nibe Telefon 98341680 E-mail Web Skoleled

Læs mere

21. SØNDERMARKSKOLEN. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. Skanderborggade 65, 8900 Randers

21. SØNDERMARKSKOLEN. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. Skanderborggade 65, 8900 Randers Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 SØNDERMARKSSKOLEN 21. SØNDERMARKSKOLEN Skanderborggade 65, 8900 Randers Søndermarkskolen er beliggende i den sydlige del af Randers. Skolen har i skoleåret

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER MOU SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER MOU SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER MOU SKOLE // 2015 BESKRIVELSE MOU SKOLE FAKTA Adresse Mou Skole Ny Høstemarkvej 7 9280 Storvorde Telefon 99 82 46 86 E-mail Web Skoleleder Antal

Læs mere

NÆSTVED KOMMUNE. Holmegaardskolen. Arkitektfirmaet Gorm Nielsen arkitekt m.a.a Ydunsvej 14 8230 Åbyhøj

NÆSTVED KOMMUNE. Holmegaardskolen. Arkitektfirmaet Gorm Nielsen arkitekt m.a.a Ydunsvej 14 8230 Åbyhøj NÆSTVED KOMMUNE S K O L E U D B Y G N I N G S P L A N 2 0 1 1 Holmegaardskolen Arkitektfirmaet Gorm Nielsen arkitekt m.a.a Ydunsvej 14 8230 Åbyhøj SKOLEUDBYGNINGSPLAN NÆSTVED KOMMUNE 2011 Holmegaardskolen

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER MELLERVANGSKOLEN // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER MELLERVANGSKOLEN // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER MELLERVANGSKOLEN // 2015 BESKRIVELSE MELLERVANGSKOLEN FAKTA Adresse Mellervangskolen Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Ø Telefon 9982 4300 E-mail Web

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER LØVVANGSKOLEN // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER LØVVANGSKOLEN // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER LØVVANGSKOLEN // 2015 BESKRIVELSE LØVVANGSKOLEN FAKTA Adresse Løvvangskolen Løvbakken 6 9400 Nr. Sundby Telefon 99824060 E-mail Loevvangskolen@aalborg.dk

Læs mere

DRS MODEL 2C - SYD MODEL 2C - DRAGØR SYD SKOLE - UDSKOLINGSSKOLE - 6.- 9. KLASSE I 5 SPOR + 10. KLASSE I 2 SPOR

DRS MODEL 2C - SYD MODEL 2C - DRAGØR SYD SKOLE - UDSKOLINGSSKOLE - 6.- 9. KLASSE I 5 SPOR + 10. KLASSE I 2 SPOR MODEL 2C - SYD MODEL 2C - DRAGØR SYD SKOLE - UDSKOLINGSSKOLE - 6.- 9. KLASSE I 5 SPOR + 10. KLASSE I 2 SPOR Skolesammenlægning i Dragør Kommune / 30.01.2012 2C - FREMTIDIGE FORHOLD - BESKRIVELSE AF INDGREB

Læs mere

NÆSTVED KOMMUNE. Karrebæk Skole. Arkitektfirmaet Gorm Nielsen arkitekt m.a.a Ydunsvej 14 8230 Åbyhøj

NÆSTVED KOMMUNE. Karrebæk Skole. Arkitektfirmaet Gorm Nielsen arkitekt m.a.a Ydunsvej 14 8230 Åbyhøj NÆSTVED KOMMUNE S K O L E U D B Y G N I N G S P L A N 2 0 1 1 Karrebæk Skole Arkitektfirmaet Gorm Nielsen arkitekt m.a.a Ydunsvej 14 8230 Åbyhøj SKOLEUDBYGNINGSPLAN NÆSTVED KOMMUNE 2011 Karrebæk Skole

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER KONGERSLEV SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER KONGERSLEV SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER KONGERSLEV SKOLE // 2015 BESKRIVELSE KONGERSLEV SKOLE FAKTA Adresse Kongerslev skole Kongensgade 4 9293 Kongerslev Telefon 98331350 E-mail Web

Læs mere

hovedfløj. Mod vest afsluttes sidefløjene af skolens to gymnastiksale.

hovedfløj. Mod vest afsluttes sidefløjene af skolens to gymnastiksale. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 HAVNDAL SKOLE 10. HAVNDAL SKOLE Søringen 3, 8979 Havndal Havndal Skole er beliggende i udkanten af Havndal i den nordligste del af Randers Kommune. Skolen

Læs mere

Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2014-2021 15. SDR. VANG SKOLE. Sdr. Vang 32, 6000 Kolding

Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2014-2021 15. SDR. VANG SKOLE. Sdr. Vang 32, 6000 Kolding Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 214-221 Bind III 15. SDR. VANG SKOLE Sdr. Vang 32, 6 Kolding Sdr. Vang skole kan dateres tilbage til 1911 og der er siden foretaget udvidelser og

Læs mere

hovedfløj. Mod vest afsluttes sidefløjene af skolens to gymnastiksale.

hovedfløj. Mod vest afsluttes sidefløjene af skolens to gymnastiksale. Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007 HAVNDAL SKOLE 10. HAVNDAL SKOLE Søringen 3, 8979 Havndal Havndal Skole er beliggende i udkanten af Havndal i den nordligste del af Randers

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER NIBE SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER NIBE SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER NIBE SKOLE // 2015 BESKRIVELSE NIBE SKOLE FAKTA Adresse Nibe skole Lundevej 13 9240 Nibe Telefon 9924470 E-mail Web Skoleleder Antal elever 793

Læs mere

25. ØSTERVANGSSKOLEN. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. Dronningborg Boulevard 33, 8900 Randers

25. ØSTERVANGSSKOLEN. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. Dronningborg Boulevard 33, 8900 Randers Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 25. ØSTERVANGSSKOLEN ØSTERVANGSSKOLEN Dronningborg Boulevard 33, 8900 Randers Østervangskolen er beliggende i den nordøstlige del af Randers. Skolen har

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER NØRRE UTTRUP SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER NØRRE UTTRUP SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER NØRRE UTTRUP SKOLE // 2015 BESKRIVELSE NR. UTTRUP SKOLE FAKTA Adresse Nr. Uttrup Skole Hjørringvej 81 9400 Nørresundby Telefon 96 32 39 40 E-mail

Læs mere

KLARUP SKOLE FLEKSIBELT LÆRINGSMILJØ KLARUP SKOLE. Indføring af. Skitseforslag Marts 2010 ARKI NORD

KLARUP SKOLE FLEKSIBELT LÆRINGSMILJØ KLARUP SKOLE. Indføring af. Skitseforslag Marts 2010 ARKI NORD OPDELING I TRIN OPBRYDNING AF GANGE TRIN MED IDENTITET LÆRERE I AFD. INDGANGE INTEGRERET DUS FÆLLESOMRÅDER Indføring af FLEKSIBELT LÆRINGSMILJØ Skitseforslag Marts 2010 OPDELING I TRIN OPBRYDNING AF GANGE

Læs mere

Optimering af sfo/indskoling

Optimering af sfo/indskoling Phone: +45 35 29 30 70 www.signal-arki.dk Århusgade 88, 2.sal 2100 København Ø Denmark CVR/VAT: 25 31 93 62 Optimering af sfo/indskoling ESPERGÆRDESKOLE, afd. tibberup, mørdrup, grydemosen, gl.espergærde

Læs mere

Sønderborg Kommune - Idéoplæg Børneunivers i Lysabild - D. 03.08.2010

Sønderborg Kommune - Idéoplæg Børneunivers i Lysabild - D. 03.08.2010 Weile arkitekter maa Sønderborg Kommune - Idéoplæg Børneunivers i Lysabild - D. 03.08.2010 Idegrundlag: Formålet med projektet er at samle skole, SFO, børnehave og dagpleje i et nyt børneunivers med henblik

Læs mere

Skolens ældste del er opført Skolen er siden blevet udvidet og ombygget af flere omgange. Skolen har således i dag til huse i tre særskilte

Skolens ældste del er opført Skolen er siden blevet udvidet og ombygget af flere omgange. Skolen har således i dag til huse i tre særskilte Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 ASFERG SKOLE 1. ASFERG SKOLE Østergade 2, 8990 Fårup Asferg Skole er beliggende i landsbyen Asferg nordvest for Randers. Skolen har i skoleåret 2012/13

Læs mere

I 1980 blev opført tilbygning i to etager ved den vestlige gymnastiksal indeholdende to børnehaveklasselokaler.

I 1980 blev opført tilbygning i to etager ved den vestlige gymnastiksal indeholdende to børnehaveklasselokaler. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 NYVANGSSKOLEN 17. NYVANGSSKOLEN Rindsvej 2, 8900 Randers Nyvangsskolen er beliggende i den nordlige del af Randers midtby. Skolen har i skoleåret 2012/13

Læs mere

Sønderhaldskolen, i dag kaldet BC-skolen, består af tre parallelle klassefløje i en etage, der bindes sammen af lave tværbygninger indeholdende

Sønderhaldskolen, i dag kaldet BC-skolen, består af tre parallelle klassefløje i en etage, der bindes sammen af lave tværbygninger indeholdende Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 ASSENTOFT SKOLE 2. ASSENTOFTSKOLEN Skolevej 14, Assentoft, 8900 Randers Assentoftskolen er beliggende i udkanten af Assentoft øst for Randers by. Skolen

Læs mere

Skolen har en gymnastiksal samt en gymnastik/forsamlingssal, der er placeret i en fritliggende bygning mod vest, ved skolens udearealer.

Skolen har en gymnastiksal samt en gymnastik/forsamlingssal, der er placeret i en fritliggende bygning mod vest, ved skolens udearealer. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 VORUP SKOLE 24. VORUP SKOLE Vorup Boulevard 33, 8900 Randers Vorup Skole er beliggende i den sydvestlige del af Randers. Skolen har i skoleåret 2012/13

Læs mere

12. HORNBÆK SKOLE. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. H. C. Andersensvej 1, 8900 Randers

12. HORNBÆK SKOLE. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. H. C. Andersensvej 1, 8900 Randers Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 12. HORNBÆK SKOLE HORNBÆK SKOLE H. C. Andersensvej 1, 8900 Randers Hornbæk Skole er beliggende i den vestlige del af Randers. Skolen har i skoleåret 2012/13

Læs mere

4. BLICHERSKOLEN. Randers Kommune Folkeskolernes Fysiske rammer Haldvej 6, 8981 Spentrup

4. BLICHERSKOLEN. Randers Kommune Folkeskolernes Fysiske rammer Haldvej 6, 8981 Spentrup Randers Kommune Folkeskolernes Fysiske rammer 2012 BLICHERSKOLEN 4. BLICHERSKOLEN Haldvej 6, 8981 Spentrup Blicherskolen er beliggende i Spentrup nord for Randers. Skolen har i skoleåret 2012/13 497 elever

Læs mere

5. FÅRUP SKOLE. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. Skolebakken 5, 8990 Fårup

5. FÅRUP SKOLE. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. Skolebakken 5, 8990 Fårup Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 FÅRUP SKOLE 5. FÅRUP SKOLE Skolebakken 5, 8990 Fårup Fårup Skole er beliggende i Fårup nordvest for Randers. Skolen har i skoleåret 2012/13 270 elever

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER VESTERKÆRET SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER VESTERKÆRET SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER VESTERKÆRET SKOLE // 2015 BESKRIVELSE VESTERKÆRETS SKOLE FAKTA Adresse Vesterkærets Skole Skydebanevej 1 9000 Aalborg Telefon 9982 8488 E-mail

Læs mere

NÆSTVED KOMMUNE. Kildemarkskolen. Arkitektfirmaet Gorm Nielsen arkitekt m.a.a Ydunsvej 14 8230 Åbyhøj

NÆSTVED KOMMUNE. Kildemarkskolen. Arkitektfirmaet Gorm Nielsen arkitekt m.a.a Ydunsvej 14 8230 Åbyhøj NÆSVED KOMMUNE S K O L E U D B Y G N I N G S P L A N 2 0 1 1 Kildemarkskolen Arkitektfirmaet Gorm Nielsen arkitekt m.a.a Ydunsvej 14 8230 Åbyhøj SKOLEUDBYGNINGSPLAN NÆSVED KOMMUNE 2011 Kildemarkskolen

Læs mere

Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne DALBY SKOLE. Dalbyvej 97, 6000 Kolding

Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne DALBY SKOLE. Dalbyvej 97, 6000 Kolding Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 214-221 Bind III 6. DALBY SKOLE Dalbyvej 97, 6 Kolding Dalby Skole er en 2-sporet skole for årgangene. 6. klasse. Skole består i dag af en række

Læs mere

17. SKANDERUP-HJARUP FORBUNDSSKOLE

17. SKANDERUP-HJARUP FORBUNDSSKOLE 1. SKANDERUP-HJARUP FORBUNDSSKOLE Hjarupvej 16, 6580 Vamdrup Skanderup-Hjarup Forbundsskole var tidligere en fælleskommunal folkeskole for Vamdrup og Lunderskov kommuner. Skolen har elever i 1 spor fra

Læs mere

NORD MODEL 2D - NORD MODEL 2D - DRAGØR NORD SKOLE - HELHEDSSKOLE - 0.- 9. KLASSE I 3,5 SPOR + 10. KLASSE I 2 SPOR

NORD MODEL 2D - NORD MODEL 2D - DRAGØR NORD SKOLE - HELHEDSSKOLE - 0.- 9. KLASSE I 3,5 SPOR + 10. KLASSE I 2 SPOR MODEL 2D - MODEL 2D - DRAGØR SKOLE - HELHEDSSKOLE - 0.- 9. KLASSE I 3,5 SPOR + 10. KLASSE I 2 SPOR Skolesammenlægning i Dragør Kommune / 07.02.2012 2D - FREMTIDIGE FORHOLD - BESKRIVELSE AF INDGREB Beskrivelse

Læs mere

14. KRISTRUP SKOLE. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. Skolegade 4, 8900 Randers

14. KRISTRUP SKOLE. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. Skolegade 4, 8900 Randers Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 14. KRISTRUP SKOLE KRISTRUP SKOLE Skolegade 4, 8900 Randers Kristrup Skole er beliggende i den sydlige del af Randers. Skolen har i skoleåret 2012/13

Læs mere

Anvendelsesmuligheder for anlægsmidler i forbindelse med skolesammenlægninger

Anvendelsesmuligheder for anlægsmidler i forbindelse med skolesammenlægninger Anvendelsesmuligheder for anlægsmidler i forbindelse med skolesammenlægninger Byggepriser på skoler Rådgivningsfirmaet Moe & Brødsgaard udarbejdede for ca. 1 år siden en rapport for Københavns Ejendomme

Læs mere

NÆSTVED KOMMUNE. Sjølundskolen. Arkitektfirmaet Gorm Nielsen arkitekt m.a.a Ydunsvej 14 8230 Åbyhøj

NÆSTVED KOMMUNE. Sjølundskolen. Arkitektfirmaet Gorm Nielsen arkitekt m.a.a Ydunsvej 14 8230 Åbyhøj NÆSTVED KOMMUNE S K O L E U D B Y G N I N G S P L A N 2 0 1 1 Sjølundskolen Arkitektfirmaet Gorm Nielsen arkitekt m.a.a Ydunsvej 14 8230 Åbyhøj SKOLEUDBYGNINGSPLAN NÆSTVED KOMMUNE 11 Sjølundsskolen AFSNIT

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER VADUM SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER VADUM SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER VADUM SKOLE // 2015 BESKRIVELSE VADUM SKOLE FAKTA Adresse Vadum Skole Søndermarken 29 9430 Vadum Telefon 9882 4450 E-mail Web Skoleleder Antal

Læs mere

ASSENTOFTSKOLEN. Skoleudviklingsplan og ny skolestruktur. Skolevej 14 Assentoft, 8900 Randers

ASSENTOFTSKOLEN. Skoleudviklingsplan og ny skolestruktur. Skolevej 14 Assentoft, 8900 Randers anders Kommune Skoleudviklingsplan og ny skolestruktur Afsnit II ASSENOFSKOLEN Skolevej 4 Assentoft, 8900 anders På baggrund af arbejdet med en ny skolestruktur i anders Kommune, har Arkitektfirmaet Gorm

Læs mere

Skovshoved Skole SKUB-projektet

Skovshoved Skole SKUB-projektet Skovshoved Skole SKUB-projektet Nyhedsbrev om ombygningen af Skovshoved Skole August 2008 Gentofte Kommune: Peter Boris Damsgaard Telefon 3998 0924 pbd@gentofte.dk Lene Jensby Lange Telefon 3998 0954 lejl@gentofte.dk

Læs mere

11. HOBROVEJENS SKOLE

11. HOBROVEJENS SKOLE Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 11. HOBROVEJENS SKOLE HOBROVEJENS SKOLE Gethersvej 36, 8900 Randers Hobrovejens Skole er beliggende i Randers Midtby. Skolen har i skoleåret 2012/13 431

Læs mere

3. BJERREGRAV SKOLE. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer Over Fussingvej 7, 8900 Randers

3. BJERREGRAV SKOLE. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer Over Fussingvej 7, 8900 Randers Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 BJERREGRAV SKOLE 3. BJERREGRAV SKOLE Over Fussingvej 7, 8900 Randers Bjerregrav Skole er beliggende i Øster Bjerregrav ca. 8 km vest for Randers by. Skolen

Læs mere

Kastrupgårdsskolen. A.P.V. Undersøgelse. Sikkerhedsgruppe. Skoleleder Hans Petersen HP Lærer Anne Skov Christensen ACh Teknisk serviceleder Ole

Kastrupgårdsskolen. A.P.V. Undersøgelse. Sikkerhedsgruppe. Skoleleder Hans Petersen HP Lærer Anne Skov Christensen ACh Teknisk serviceleder Ole Kastrupgårdsskolen. A.P.V. Undersøgelse. Sikkerhedsgruppe. Skoleleder Hans Petersen HP Lærer Anne Skov Christensen ACh Teknisk serviceleder Ole Svendsen OSv Al kontrol foretages af Skolelederen. Fysiske

Læs mere

20. RYTTERSKOLEN. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. Borup Byvej 14, 8900 Randers

20. RYTTERSKOLEN. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. Borup Byvej 14, 8900 Randers Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 RYTTERSKOLEN 20. RYTTERSKOLEN Borup Byvej 14, 8900 Randers Rytterskolen er beliggende vest for Randers. Skolen har i skoleåret 2012/13 410 elever fordelt

Læs mere

SAGS.nr. 12-010 FØVLING BØRNECENTER dato: 03.06.2013 FØVLING BØRNECENTER

SAGS.nr. 12-010 FØVLING BØRNECENTER dato: 03.06.2013 FØVLING BØRNECENTER SAGS.nr. 12-010 FØVLING BØRNECENTER dato: 03.06.2013 FØVLING BØRNECENTER Rådhuspassa FORUDSÆTNINGER - Fastholde dagtilbud og undervisning i nærområdet - Dagtilbud og Skole samarbejder om børnegruppen fra

Læs mere

RUMPROGRAM Funktions og rumprogram. Lokalebeskrivelse - oversigt

RUMPROGRAM Funktions og rumprogram. Lokalebeskrivelse - oversigt RUMPROGRAM Funktions og rumprogram Frederiksberg 08.01.2014 Lokalebeskrivelse - oversigt Se separat oversigtsskema for arealer. Det skal understreges at fordelingen mellem arealer kan ændres i detailprogrammeringen,

Læs mere

STM + SVV UNDERSØGELSE AF UDVIDELSESMULIGHEDER FOR ST. MAGLEBY SKOLE

STM + SVV UNDERSØGELSE AF UDVIDELSESMULIGHEDER FOR ST. MAGLEBY SKOLE UNDERSØGELSE AF UDVIDELSESMULIGHEDER FOR ST. MAGLEBY SKOLE Skolesammenlægning i Dragør Kommune / MAJ 2011 INDHOLD ST. MAGLEBY SKOLE (STM) + SKOLEN VED VIERDIGET (SVV) FORUDSÆTNINGER Nærværende undersøgelse

Læs mere

Maglegårdsskolen er en såkaldt pavillonskole bestående af 4 solitære bygninger, opført i flere etaper.

Maglegårdsskolen er en såkaldt pavillonskole bestående af 4 solitære bygninger, opført i flere etaper. Side: 2:1 ARKITEKT- OG PÆDAGOGISK BESKRIVELSE Fysiske forudsætninger Maglegårdsskolen er en såkaldt pavillonskole bestående af 4 solitære bygninger, opført i flere etaper. Omkring den klassiske skolegård

Læs mere

Inspirationsmateriale til understøttende undervisning og lektiecafe

Inspirationsmateriale til understøttende undervisning og lektiecafe Inspirationsmateriale til understøttende undervisning og lektiecafe En arbejdsgruppe bestående af repræsentanter på lærer- pædagog- ledelse og forvaltningssiden har udarbejdet dels et idekatalog til aktiviteter

Læs mere

15. LANGÅ SKOLE. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. Gydevej 3, 8870 Langå

15. LANGÅ SKOLE. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. Gydevej 3, 8870 Langå Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 15. LANGÅ SKOLE LANGÅ SKOLE Gydevej 3, 8870 Langå Langå Skole er beliggende i Langå sydvest for Randers. Skolen har i skoleåret 2012/13627 elever fordelt

Læs mere

18. NØRREVANGSSKOLEN. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer Glentevej 15, 8900 Randers

18. NØRREVANGSSKOLEN. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer Glentevej 15, 8900 Randers Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 18. NØRREVANGSSKOLEN NØRREVANGSSKOLEN Glentevej 15, 8900 Randers Nørrevangsskolen er beliggende i den nordlige del af Randers midtby. Skolen har i skoleåret

Læs mere

HERNINGSHOLMSKOLEN NYE UDFORDRINGER // NYE RAMMER WORKSHOP, 27. NOVEMBER 2014. Phone: +45 35 29 30 70 www.signal-arki.dk

HERNINGSHOLMSKOLEN NYE UDFORDRINGER // NYE RAMMER WORKSHOP, 27. NOVEMBER 2014. Phone: +45 35 29 30 70 www.signal-arki.dk Phone: +45 35 29 30 70 www.signal-arki.dk Århusgade 88, 2.sal 2100 København Ø Denmark CVR/VAT: 25 31 93 62 HERNINGSHOLMSKOLEN WORKSHOP, 27. NOVEMBER 2014 PROGRAM 16:00 VELKOMST/INTRO 16:20 ØVELSE 1, A&B

Læs mere

12. MUNKEVÆNGETS SKOLE

12. MUNKEVÆNGETS SKOLE Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 201-2021 Bind III 12. MUNKEVÆNGETS SKOLE Munkevænget 2, 6000 Kolding Munkevænget Skole er bygget i etaper i perioden 197 1980. Skolen er opført som en skolelandsby,

Læs mere

ÅBY SKOLE - VISIONSPLAN 1.7.2010. Arkitektfirmaet Gorm Nielsen m.a.a. - Ydunsvej 14, 8230 Åbyhøj - tlf. 86 15 73 78 - www.gormnielsen.

ÅBY SKOLE - VISIONSPLAN 1.7.2010. Arkitektfirmaet Gorm Nielsen m.a.a. - Ydunsvej 14, 8230 Åbyhøj - tlf. 86 15 73 78 - www.gormnielsen. ÅBY SKOLE - VISIONSPLAN 1.7.2010 Arkitektfirmaet Gorm Nielsen m.a.a. - Ydunsvej 14, 8230 Åbyhøj - tlf. 86 15 73 78 - www.gormnielsen.dk Visionsplan for Åby Skole 1.7.2010 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning...

Læs mere

Notat. Status Rungsted Skole SFO. SFO, pædagogik og det fysiske læringsrum. Aktive og kreative SFO-lokaler

Notat. Status Rungsted Skole SFO. SFO, pædagogik og det fysiske læringsrum. Aktive og kreative SFO-lokaler Notat Til: Vedrørende: BSU Aktive og kreative SFO-lokaler Status Rungsted Skole SFO Indskolingsbygningen Regnbuen For 0. 2. klasse samt halvdelen af året i 3. klasse bruges de samme basislokaler til undervisning

Læs mere

22. AALYKKESKOLEN. Senest er der gennemført udbygning med ny indskolingsafdeling i 2004.

22. AALYKKESKOLEN. Senest er der gennemført udbygning med ny indskolingsafdeling i 2004. Bind III 22. AALYKKESKOLEN Ålykkegade 2, 6000 Kolding Aalykkeskolen bygget i 1904 som byens drengeskole er den ældst fungerende folkeskole i Kolding. I 1952 indrettede man faglokalerne tegning, biologi,

Læs mere

MARBÆKSKOLEN AFSNIT 1

MARBÆKSKOLEN AFSNIT 1 SKOLEUDBYGNINGSPLAN SKOLER I FREDERIKSSUND 2008 Nærværende forslag til udviklingsplan anviser en fremtidige organisering af Marbækskolen til 2-3 spor fra 0.-9. årgang med i alt 26 klasser, dog med mulighed

Læs mere

23. PARKSKOLEN. Skolen i dag. I forbindelse med tidligere fysisk udviklingsplan fra 2006 er der gennemført

23. PARKSKOLEN. Skolen i dag. I forbindelse med tidligere fysisk udviklingsplan fra 2006 er der gennemført Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2014-2021 Bind III 23. PARKSKOLEN Fynsvej 51, 6000 Kolding Parkskolen er opført i 1966 og har fået en omfattende renovering af hovedbygningens klimaskærm

Læs mere

STM MODEL 1B - STM MODEL 1B - ST. MAGLEBY SKOLE - INDSKOLINGSSKOLE - 0.- 5. KLASSE I 4 SPOR

STM MODEL 1B - STM MODEL 1B - ST. MAGLEBY SKOLE - INDSKOLINGSSKOLE - 0.- 5. KLASSE I 4 SPOR MODEL 1B - MODEL 1B - ST. MAGLEBY SKOLE - INDSKOLINGSSKOLE - 0.- 5. KLASSE I 4 SPOR 1B - FREMTIDIGE FOR - BESKRIVELSE AF INDGREB Beskrivelse af indgreb Model 1B St. Magleby Skole indskoling 0.-5. klasse

Læs mere

Nærum Skoles 4-årige udviklingsplan 2011-2015

Nærum Skoles 4-årige udviklingsplan 2011-2015 Nærum Skoles 4-årige udviklingsplan 2011-2015 1 Nærum Skoles Udviklingsplan 2011-2015 tager sit afsæt i Skoleområdets Udviklingsplan 2011-2015 for Rudersdal Skolevæsen. Udviklingsplanen er det overordnede

Læs mere

Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2010-2021 9. FYNSLUNDSKOLEN. Fynslundvej 110, 6640 Lunderskov

Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2010-2021 9. FYNSLUNDSKOLEN. Fynslundvej 110, 6640 Lunderskov Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2010-2021 Bind III 9. FYNSLUNDSKOLEN Fynslundvej 110, 6640 Lunderskov Fynslundskolens oprindelige bygninger udgøres af 2 bygningsfløje, orienteret nord-syd. Vestfløjen

Læs mere

Dette brev er for at orientere jer om det kommende skoleår på Sorø Privatskole, og de ændringer, der vil blive i det nye skoleår.

Dette brev er for at orientere jer om det kommende skoleår på Sorø Privatskole, og de ændringer, der vil blive i det nye skoleår. SORØ PRIVATSKOLE Information om kommende skoleår 1 Kære elever og forældre, Dette brev er for at orientere jer om det kommende skoleår på Sorø Privatskole, og de ændringer, der vil blive i det nye skoleår.

Læs mere

Skolen har en gymnastiksal samt en gymnastik/forsamlingssal, der er placeret i en fritliggende bygning mod vest, ved skolens boldspilbaner.

Skolen har en gymnastiksal samt en gymnastik/forsamlingssal, der er placeret i en fritliggende bygning mod vest, ved skolens boldspilbaner. Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007 24. VORUP SKOLE VORUP SKOLE Vorup Boulevard 33, 8900 Randers Vorup Skole er beliggende i den sydvestlige del af Randers. Skolen har i skoleåret

Læs mere

NÆSTVED KOMMUNE. Borup Ris Skolen. Afd. Grønbro. Arkitektfirmaet Gorm Nielsen arkitekt m.a.a Ydunsvej Åbyhøj

NÆSTVED KOMMUNE. Borup Ris Skolen. Afd. Grønbro. Arkitektfirmaet Gorm Nielsen arkitekt m.a.a Ydunsvej Åbyhøj NÆSTVED KOMMUNE S K O L E U D B Y G N I N G S P L A N 2 0 1 1 Borup Ris Skolen Afd. Grønbro Arkitektfirmaet Gorm Nielsen arkitekt m.a.a Ydunsvej 14 8230 Åbyhøj SKOLEUDBYGNINGSPLAN NÆSTVED KOMMUNE 2011

Læs mere

NOS + DRS UNDERSØGELSE AF UDVIDELSESMULIGHEDER FOR NORDSTRANDSKOLEN

NOS + DRS UNDERSØGELSE AF UDVIDELSESMULIGHEDER FOR NORDSTRANDSKOLEN UNDERSØGELSE AF UDVIDELSESMULIGHEDER FOR NORDSTRANDSKOLEN Skolesammenlægning i Dragør Kommune / MAJ 2011 INDHOLD NORDSTRANDSKOLEN (NOS) + DRAGØR SKOLE (DRS) FORUDSÆTNINGER Nærværende undersøgelse tager

Læs mere

I forbindelse med byggearbejder på Nymarkskolen

I forbindelse med byggearbejder på Nymarkskolen Rådgiverudbud I forbindelse med byggearbejder på Nymarkskolen Byggeprogram Udgave: 2012-05-10 Det er besluttet, at der skal indrettes lokaler for Loma (Lokal mad) og Science (Fysik/ kemi og biologilokaler)

Læs mere

21. VESTER NEBEL SKOLE

21. VESTER NEBEL SKOLE Bind III 21. VESTER NEBEL SKOLE Koldingvej 2, 6040 Egtved Vester Nebel Skole udgøres af en række sammenbyggede ældre skolebygninger samt en nyere indskolingsafdeling. Endvidere har skolen en række nyindrettede

Læs mere

13. SDR. BJERT CENTRALSKOLE

13. SDR. BJERT CENTRALSKOLE Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2014-2021 Bind III 13. SDR. BJERT CENTRALSKOLE Engløkke 5 B, 6091 Bjert Sdr. Bjert Centralskole er opført i 1959 og er efterfølgende udbygget flere

Læs mere

Firkløverskolens afdeling i Mørke ligger som tvillingeskole til Mørke Skole.

Firkløverskolens afdeling i Mørke ligger som tvillingeskole til Mørke Skole. Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007/forår 2008 PADERUP AFD. JEBJERG AFD. MØRKE AFD. 28 B. FIRKLØVERskolen, mørke afd. Mørke afd. LÅSBY AFD. Kirkevej 13 A, 8544 Mørke Firkløverskolens

Læs mere

10. KONGSBJERGSKOLEN

10. KONGSBJERGSKOLEN Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 214-221 Bind III 1. KONGSBJERGSKOLEN Reinholdts Bakke 29, 664 Lunderskov Kongsbjergskolen er opført i 7 erne, som en klyngeopdelt skole, der består af 3 klasseklynger,

Læs mere

7. ELTANG SKOLE OG BØRNEHAVE

7. ELTANG SKOLE OG BØRNEHAVE Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2014-2021 Bind III 7. ELTANG SKOLE OG BØRNEHAVE Eltangvej 71, 6000 Kolding Skolen er bygget i 1964 og der er gennemført udbygning og opdatering af

Læs mere

4. blicherskolen. Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007. Haldvej 6, 8981 Spentrup

4. blicherskolen. Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007. Haldvej 6, 8981 Spentrup Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007 BLICHERSKOLEN 4. blicherskolen Haldvej 6, 8981 Spentrup Blicherskolen er beliggende i Spentrup nord for Randers. Skolen har i skoleåret 2007/08

Læs mere

Skoler og Børnebyer i Norddjurs Kommune

Skoler og Børnebyer i Norddjurs Kommune Personalearbejdspladser på skoler og børnebyer i Norddjurs Kommune Skoler og Børnebyer i Norddjurs Kommune - Ideoplæg til etablering af personalearbejdspladser 1 Personalearbejdspladser på skoler og børnebyer

Læs mere

Byrådsindstilling. Anlægsbevilling på 5,9 mio. kr. til modernisering af Strandskolen. Til Århus Byråd Via Magistraten.

Byrådsindstilling. Anlægsbevilling på 5,9 mio. kr. til modernisering af Strandskolen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Byrådsindstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Børn og Unge Den 3. oktober 2006 Århus Kommune Børn og Unge Anlægsbevilling på 5,9 mio. kr. til modernisering af Strandskolen Rådhuset DK-8100 Århus C

Læs mere

2013 2,0 mio. kr. 2014 6,5 mio. kr. 2015 3,5 mio. kr. 2016 5,0 mio. kr. 17,0 mio. kr.

2013 2,0 mio. kr. 2014 6,5 mio. kr. 2015 3,5 mio. kr. 2016 5,0 mio. kr. 17,0 mio. kr. Evaluering af medarbejderarbejdspladser Byrådet har afsat 5 mio. kr. i årene 2014-16 til forbedring af skolernes fysiske rammer - herunder etablering af medarbejderarbejdspladser. Foruden disse midler

Læs mere

16. SDR. STENDERUP CENTRALSKOLE

16. SDR. STENDERUP CENTRALSKOLE Bind III 16. SDR. STENDERUP CENTRALSKOLE Stenderupvej 215, 6092 Sdr. Stenderup Sdr. Stenderup Centralskoles nuværende bygninger kan dateres tilbage til 1926, hvor 1. del af den nuværende hovedbygning blev

Læs mere

14. SDR. STENDERUP CENTRALSKOLE

14. SDR. STENDERUP CENTRALSKOLE Bind III 14. SDR. STENDERUP CENTRALSKOLE Stenderupvej 215, 6092 Sdr. Stenderup Sdr. Stenderup Centralskoles nuværende bygninger kan dateres tilbage til 1926, hvor 1. del af den nuværende hovedbygning blev

Læs mere

Kortlægning af Lind Skoles fysiske rammer med forslag til løsningsmodel.

Kortlægning af Lind Skoles fysiske rammer med forslag til løsningsmodel. Lind Skole d. 4. september 2012 Til Børne- og Familieudvalget ved Herning Kommune Skolebestyrelsen ved Lind Skole, medarbejdere, elevrådet og skolens ledelse ønsker med denne skrivelse at gøre det politiske

Læs mere

MASTERPLAN TIM SKOLE & BØRNEHUS TIM 0-100 SKOLE BORGERE HAL BØRNEHUS PLEJEHJEM. 14.028 Masterplan, Tim skole og Børnehus, Maj 2014

MASTERPLAN TIM SKOLE & BØRNEHUS TIM 0-100 SKOLE BORGERE HAL BØRNEHUS PLEJEHJEM. 14.028 Masterplan, Tim skole og Børnehus, Maj 2014 MASTERPLAN TIM SKOLE & BØRNEHUS TIM 0-100 SKOLE BORGERE HAL BØRNEHUS PLEJEHJEM 14.028 I maj 2014 INDHOLD Proces Synergier Området Masterplan Scenarier Plandiagrammer, funktioner Alternativ løsning Arealer

Læs mere

Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2014 2021 11. LYSHØJSKOLEN. Lyshøj Allé 1, 6000 Kolding

Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2014 2021 11. LYSHØJSKOLEN. Lyshøj Allé 1, 6000 Kolding Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2014 2021 Bind III 11. LYSHØJSKOLEN Lyshøj Allé 1, 6000 Kolding Lyshøjskolen blev bygget i 1969 og var under konstant udbygning frem til 1979. Der er efterfølgende

Læs mere

Profil for Nr. Felding Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011

Profil for Nr. Felding Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011 Profil for Nr. Felding Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011 Indhold 1. Fysiske rammer...2 2. Kompetencer...6 3. Specielle tilbud på skolen...8 4. Elever og økonomi...9

Læs mere