Monitorering af pakkeforløb for kræft kvartal 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Monitorering af pakkeforløb for kræft 2.-4. kvartal 2008"

Transkript

1 Sundhedsudvalget 28-9 SUU alm. del Bilag 421 Offentligt Monitorering af pakkeforløb for kræft kvartal 28

2 Monitorering af pakkeforløb for kræft, kvartal 28 Uddrag og citater er kun tilladt med tydelig kildeangivelse. Udgivet af: Danske Regioner og Sundhedsstyrelsen, april 29 Emneord: kræft, cancer, ventetid, forløbstid, forløb Sprog: Dansk Format: pdf Version: 1, For yderligere oplysninger rettes henvendelse til: Vedrørende data: Sundhedsstyrelsen Monitorering & Medicinsk Teknologivurdering Islands Brygge København S Tlf Hjemmeside: Vedrørende regionernes kommentarer: Danske Regioner Sundheds- og Socialpolitisk Kontor Dampfærgevej København Ø Tlf Hjemmeside Statusopgørelsen kan downloades fra og 1

3 Introduktion Denne publikation omhandler data fra monitoreringen af pakkeforløb for kræftpatienter. Publikationen indeholder information om, hvor lang tid der går, fra sygehuset modtager en henvisning med mistanke om kræft til behandlingen af patienten påbegyndes, og om hvor mange patienter, der henvises til et pakkeforløb. Et pakkeforløb er et forløb, hvor alle relevante undersøgelser på forhånd er planlagt. Formålet er at tilbyde patienter med begrundet mistanke om kræft optimal udredning og behandling, herunder undgå unødig ventetid. De første pakkeforløb for kræftpatienter blev indført 1. april 28. For at følge hvordan det går med indførelsen af pakkeforløbene, vil Sundhedsstyrelsen og Danske Regioner hvert kvartal offentliggøre data fra monitoreringen. Opgørelsen baserer sig på Monitoreringsinformationssystem Kræft (MIS Kræft), der bygger på regionernes indberetninger til Landspatientregisteret. MIS Kræft blev etableret i forbindelse med indførslen af pakkeforløb for at give regioner og sygehuse adgang til egne data som grundlag for opfølgning. På nuværende tidspunkt kan der vises data for fire kræftsygdomme for perioden kvartal 28: Lungekræft Kræft i tyk- eller endetarm Brystkræft Kræft i hoved/hals Disse data kan ses på de følgende sider. Statusopgørelsen er struktureret sådan, at regionerne indledningsvist kommenterer samlet på data fra denne første offentliggørelse. Derefter præsenterer Sundhedsstyrelsen under hver kræftform data udtrukket fra Landspatientregistret for de fire kræftsygdomme. Data for de øvrige kræftsygdomme vil blive offentliggjort løbende i takt med, at data er færdigbehandlet. Det er vigtigt at påpege, at ikke alle patienter i pakkeforløb indgår i monitoreringen. Jf. regionernes kommentarer i det følgende afsnit, skal tallene skal tages med forbehold, da de er baseret på sygehusenes første dataindberetninger for pakkeforløb. Alle nye indberetninger i sundhedsvæsenet kræver en vis indkøringsperiode. For nærmere information om, hvordan data skal forstås, henvises til metodeafsnittet bagerst i opgørelsen. Regionerne har siden indførelsen af de første kræftpakker løbende lavet statusopgørelser, der viser, hvor langt man er med implementeringen af pakkerne. Det er muligt at finde regionernes spørgeskemabaserede statusopgørelse for pakkeforløb for kræft på Den spørgeskemabaserede statusopgørelse vil fortsætte, indtil monitoreringen dækker pakkeforløb for alle kræftsygdomme. 2

4 Regionernes generelle kommentarer til MIS kræftdata Det er vigtigt at kunne følge med i, hvordan forløbstiderne udvikler sig, og til det formål er monitoreringssystemet MIS Kræft udviklet. Regionerne har arbejdet målrettet med at få nye rutiner og registreringspraksis på plads. I en presset klinisk hverdag er det en krævende opgave. Som det nærmere redegøres for nedenfor har denne første dataindberetning og - opsamling dog været forbundet med visse startproblemer. For trods store bestræbelser er den nye registreringspraksis endnu ikke helt på plads. Det indebærer, at der er stor usikkerhed forbundet med data i monitoreringen af pakkeforløb for kræft for kvartal 28. Datakvaliteten i denne første offentliggørelse indebærer således, at man ikke får et pålideligt og fuldstændigt billede af, hvordan det går med implementeringen af forløbstider for de fire første kræftpakker i regionerne. Regionernes målsætning er naturligvis, at MIS Kræft skal udvikles til at være et pålideligt og dækkende system, der indeholder data af høj kvalitet. Der udfoldes i alle regioner store bestræbelser i den retning. En region - Region Syddanmark har etableret et regionalt monitoreringssystem til måling af forløbstider allerede før, der blev tale om nationale pakkeforløb for kræft, og har derfor over en længere periode haft mulighed for at implementere registreringspraksis. Regionen kan som følge heraf generelt konstatere, at de angivne forløbstider og antal patienter i pakkeforløb i MIS Kræft overordnet set stemmer overens med Region Syddanmarks egen monitorering for samme periode, dog med en tendens til, at der i regionens opgørelse er flere registrerede pakkeforløb. Den spørgeskemabaserede redegørelse, som der refereres til i indledningen, viser en mere retvisende status af indsatsen på kræftområdet i forhold til pakkeforløbene. Af redegørelsen ses, at regionerne i vid udstrækning opfylder forløbstiderne for pakkeforløb for lungekræft, brystkræft, hoved-halskræft og tyk- og endetarmskræft. Nærmere om indkøringsvanskeligheder og den fremadrettede indsats Det gælder generelt for de fire kræftområder, at der er relativt lave aktivitetstal. Det lave antal patienter henvist til pakkeforløb fordelt på diagnose be- og afkræftet er imidlertid udtryk for manglende registrering eller problemer med MIS kræft-systemet og altså ikke et udtryk for, at kræftpatienter ikke kommer i et pakkeforløb for det gør alle, som henvises med begrundet mistanke om kræft.. Hvad angår datakvaliteten, vurderer regionerne hvilket også bekæftes af udtræk fra regionernes patientadministrative systemer - at der mangler en stor del af pakkeforløbene i forhold til de tal, der fremgår af MIS-Kræft data.. De manglende data kan sansynligvis forklares med såvel mangelfuld regional registreringspraksis og systemtekniske årsager. Der har i perioden været en del indkøringsvanskeligheder forbundet med implementeringen af MIS Kræft, og systemet har til tider været svært tilgængeligt for brugerne. Dette har vanskeliggjort sygehusenes og afdelingernes adgang til data. Det giver naturligvis anledning til et løbende forbedringsarbejde af MIS Kræft portalen herunder hyppigere opdateringer af data i MIS Kræft. Indførsel og brug af MIS Kræftdata samt oplæring i brug af selve databasen tager tid. Det kræver en stor indsats af afdelingerne i en ofte presset hverdag - at få indtastet alle data vedrørende det enkelte patientforløb korrekt med nye registreringsrutiner. I alle regioner er der igangsat arbejde med henblik på forbedring af registreringspraksis. Det er derfor forventningen, at data i næste opgørelse vil vise et mere retvisende billede. 3

5 Lungekræft Figur 1. Lungekræft. Tid fra henvisning modtaget på sygehus til behandling påbegyndt Hverdage (median, øvre og nedre kvartil) Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Hele landet Kilde: Sundhedsstyrelsen og MIS Kræft kvartal 28. Anmærkning: Figurens datapunkter angiver median ( ), og søjlerne angiver øvre og nedre kvartil. Den fagligt begrundede forløbstid for lungekræft er hverdage alt efter behandlingsform. Der er i opgørelsen inkluderet patienter, hvor der er igangsat behandling, og som er henvist til sygehus med begrundet mistanke om lungekræft fra primærsektor eller paraklinisk afdeling. Se metodeafsnit bagerst i opgørelsen for yderligere beskrivelse af data. 1 Forløbstid for Region Sjælland udgår pga. for få observationer, jf. metodeafsnittet. I figur 1 vises tiden fra henvisningen er modtaget på sygehus til behandlingen påbegyndes i pakkeforløb for patienter med lungekræft. Den fagligt begrundede forløbstid for lungekræft, fra henvisning er modtaget på sygehus til behandling påbegyndes, er hverdage alt efter behandlingsform. På landsplan er medianen 24 hverdage, hvilket vil sige at halvdelen af patienterne på landsplan påbegynder behandling for lungekræft inden for 24 hverdage fra henvisningen er modtaget på sygehuset. Den øvre kvartil varierer mellem 28 hverdage for Region Syddanmark og 36 hverdage for Region Midtjylland. Det vil sige, at 75 % af lungekræftpatienterne behandlet i Region Syddanmark påbegynder behandling inden for 28 hverdage, og 75 % af patienterne behandlet i Region Midtjylland påbegynder behandling inden for 36 hverdage efter henvisningen er modtaget på sygehus. 4

6 Figur 2. Lungekræft. Patienter henvist til pakkeforløb fordelt på diagnose be- og afkræftet Antal pakkeforløb Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Diagnose bekræftet Diagnose afkræftet Kilde: Sundhedsstyrelsen og MIS Kræft kvartal 28. Anmærkning: Figurens søjler angiver antal pakkeforløb for de enkelte regioner inden for perioden. Der er inkluderet patienter henvist med begrundet mistanke om lungekræft fra primærsektor eller paraklinisk afdeling. Se metodeafsnit bagerst i opgørelsen for yderligere beskrivelse af data. Figur 2 viser antallet af gennemførte pakkeforløb med begrundet mistanke om lungekræft, fordelt efter om diagnosen be- eller afkræftes. Fra kvartal 28 er der på landsplan registreret 1.84 pakkeforløb med begrundet mistanke om lungekræft, hvoraf patienter fik afkræftet diagnosen og 478 patienter fik diagnosticeret lungekræft. Ved tolkning af tallene skal der tages højde for, at ikke alle patienter i pakkeforløb indgår i monitoreringen. Se nærmere herom i metodeafsnittet bagerst i opgørelsen. 5

7 Kræft i tyk- eller endetarm Figur 3. Kræft i tyk- eller endetarm. Tid fra henvisning modtaget på sygehus til behandling påbegyndt. 3 Hverdage (median, øvre og nedre kvartil) Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Hele landet Kilde: Sundhedsstyrelsen og MIS Kræft kvartal 28. Anmærkning: Figurens datapunkter angiver median ( ), og søjlerne angiver øvre og nedre kvartil. Den fagligt begrundede forløbstid for kræft i tyk- eller endetarm er hverdage alt efter udrednings- og behandlingsform. Der er i opgørelsen inkluderet patienter, hvor der er igangsat behandling, og som er henvist til sygehus med begrundet mistanke om kræft i tyk- eller endetarm fra primærsektor eller paraklinisk afdeling. Se metodeafsnit bagerst i opgørelsen for yderligere beskrivelse af data. I figur 3 vises tiden fra henvisningen er modtaget på sygehus til behandlingen påbegyndes i pakkeforløb for patienter med kræft i tyk- eller endetarm. Den fagligt begrundede forløbstid for kræft i tyk- eller endetarm, fra henvisning er modtaget på sygehus til behandling påbegyndes, er hverdage alt efter udrednings- og behandlingsform. På landsplan er medianen 15 hverdage, hvilket vil sige at halvdelen af patienterne på landsplan påbegynder behandling for kræft i tyk- eller endetarm inden for 15 hverdage fra henvisningen er modtaget på sygehuset. Den øvre kvartil varierer mellem 15 hverdage for Region Hovedstaden og 27 hverdage for Region Midtjylland. Det vil sige, at 75 % af tyk- og endetarmskræftpatienterne behandlet i Region Hovedstaden påbegynder behandling inden for 15 hverdage, og 75 % af patienterne behandlet i Region Midtjylland påbegynder behandling inden for 27 hverdage efter henvisningen er modtaget på sygehus. 6

8 Figur 4. Kræft i tyk- eller endetarm. Patienter henvist til pakkeforløb fordelt på diagnose be- og afkræftet Antal pakkeforløb Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Diagnose bekræftet Diagnose afkræftet Kilde: Sundhedsstyrelsen og MIS Kræft kvartal 28. Anmærkning: Figurens søjler angiver antal pakkeforløb for de enkelte regioner inden for perioden. Der er inkluderet patienter henvist med begrundet mistanke om kræft i tyk- eller endetarm fra primærsektor eller paraklinisk afdeling. Se metodeafsnit bagerst i opgørelsen for yderligere beskrivelse af data. Figur 4 viser antallet af gennemførte pakkeforløb med begrundet mistanke om kræft i tyk- eller endetarm, fordelt efter om diagnosen be- eller afkræftes. Fra kvartal 28 er der på landsplan registreret pakkeforløb med begrundet mistanke om kræft i tyk- eller endetarm, hvoraf patienter fik afkræftet diagnosen og 31 patienter fik diagnosticeret kræft i tyk- eller endetarm. Ved tolkning af tallene skal der tages højde for, at ikke alle patienter i pakkeforløb indgår i monitoreringen. Se nærmere herom i metodeafsnittet bagerst i opgørelsen. 7

9 Brystkræft Figur 5. Brystkræft. Tid fra henvisning modtaget på sygehus til behandling påbegyndt Hverdage (median, øvre og nedre kvartil) Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Hele landet Kilde: Sundhedsstyrelsen og MIS Kræft kvartal 28. Anmærkning: Figurens datapunkter angiver median ( ), og søjlerne angiver øvre og nedre kvartil. Den fagligt begrundede forløbstid for brystkræft er 18 hverdage. Der er i opgørelsen inkluderet patienter, hvor der er igangsat behandling, og som er henvist til sygehus med begrundet mistanke om brystkræft fra primærsektor eller paraklinisk afdeling. Se metodeafsnit bagerst i opgørelsen for yderligere beskrivelse af data. I figur 5 vises tiden fra henvisningen er modtaget på sygehus til behandlingen påbegyndes i pakkeforløb for patienter med brystkræft. Den fagligt begrundede forløbstid for brystkræft, fra henvisning er modtaget på sygehus til behandling påbegyndes, er 18 hverdage. På landsplan er medianen 12 hverdage, hvilket vil sige at halvdelen af patienterne på landsplan påbegynder behandling for brystkræft inden for 12 hverdage fra henvisningen er modtaget på sygehus. Den øvre kvartil varierer mellem 9 hverdage for Region Midtjylland og 19 hverdage for Region Syddanmark. Det vil sige, at 75 % af brystkræftpatienterne behandlet i Region Midtjylland påbegynder behandling inden for 9 hverdage, og 75 % af patienterne behandlet i Region Syddanmark påbegynder behandling inden for 19 hverdage efter henvisningen er modtaget på sygehus. 8

10 Figur 6. Brystkræft. Patienter henvist til pakkeforløb fordelt på diagnose be- og afkræftet Antal pakkeforløb Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Diagnose bekræftet Diagnose afkræftet Kilde: Sundhedsstyrelsen og MIS Kræft kvartal 28. Anmærkning: Figurens søjler angiver antal pakkeforløb for de enkelte regioner inden for perioden. Der er inkluderet patienter henvist med begrundet mistanke om brystkræft fra primærsektor eller paraklinisk afdeling. Se metodeafsnit bagerst i opgørelsen for yderligere beskrivelse af data. Figur 6 viser antallet af gennemførte pakkeforløb med begrundet mistanke om brystkræft, fordelt efter om diagnosen be- eller afkræftes. Fra kvartal 28 er der på landsplan registreret pakkeforløb med begrundet mistanke om brystkræft, hvoraf 1.56 patienter fik afkræftet diagnosen og patienter fik diagnosticeret brystkræft. Ved tolkning af tallene skal der tages højde for, at ikke alle patienter i pakkeforløb indgår i monitoreringen. Se nærmere herom i metodeafsnittet bagerst i opgørelsen. 9

11 Kræft i hoved/hals Figur 7. Kræft i hoved/hals. Tid fra henvisning modtaget på sygehus til behandling påbegyndt. 3 Hverdage (median, øvre og nedre kvartil) Hovedstaden Sjælland 1 Syddanmark Midtjylland Nordjylland Hele landet Kilde: Sundhedsstyrelsen og MIS Kræft kvartal 28. Anmærkning: Figurens datapunkter angiver median ( ), og søjlerne angiver øvre og nedre kvartil. Den fagligt begrundede forløbstid for kræft i hoved/hals er under revision. Der er i opgørelsen inkluderet patienter, hvor der er igangsat behandling, og som er henvist til sygehus med begrundet mistanke om kræft i hoved/hals fra primærsektor eller paraklinisk afdeling. Se metodeafsnit bagerst i opgørelsen for yderligere beskrivelse af data. 1 Forløbstid for Region Midtjylland udgår pga. for få observationer, jf. metodeafsnitttet. I figur 7 vises tiden fra henvisningen er modtaget på sygehus til behandlingen påbegyndes i pakkeforløb for patienter med kræft i hoved/hals. Den fagligt begrundede forløbstid for kræft i hoved-/hals er under revision. På landsplan er medianen 16 hverdage, hvilket vil sige at halvdelen af patienterne på landsplan påbegynder behandling for kræft i hoved/hals inden for 16 hverdage fra henvisningen er modtaget på sygehus. Den øvre kvartil varierer mellem 2 hverdage for Region Hovedstaden og 24 hverdage for Region Sjælland og Region Syddanmark. Det vil sige, at 75 % af hoved/halskræftpatienterne behandlet i Region Hovedstaden påbegynder behandling inden for 2 hverdage, og 75 % af patienterne behandlet i Region Sjælland og Region Syddanmark påbegynder behandling inden for 24 hverdage efter henvisningen er modtaget på sygehus. 1

12 Figur 8. Kræft i hoved/hals. Patienter henvist til pakkeforløb fordelt på diagnose be- og afkræftet Antal pakkeforløb Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Diagnose bekræftet Diagnose afkræftet Kilde: Sundhedsstyrelsen og MIS Kræft kvartal 28. Anmærkning: Figurens søjler angiver antal pakkeforløb for de enkelte regioner inden for perioden. Der er inkluderet patienter henvist med begrundet mistanke om kræft i hoved/hals fra primærsektor eller paraklinisk afdeling. Se metodeafsnit bagerst i opgørelsen for yderligere beskrivelse af data. Figur 8 viser antallet af gennemførte pakkeforløb med begrundet mistanke om kræft i hoved/hals, fordelt efter om diagnosen be- eller afkræftes. Fra kvartal 28 er der på landsplan registreret 49 pakkeforløb med begrundet mistanke om kræft i hoved/hals, hvoraf 333 patienter fik afkræftet diagnosen og 157 patienter fik diagnosticeret kræft i hoved/hals. Ved tolkning af tallene skal der tages højde for, at ikke alle patienter i pakkeforløb indgår i monitoreringen. Se nærmere herom i metodeafsnittet bagerst i opgørelsen. 11

13 Metode Hvor kommer tallene fra? Opgørelserne er leveret fra Monitoreringsinformationssystem Kræft (MIS Kræft), der drives af Enhed for Klinisk Kvalitet, Region Hovedstaden. Systemet er baseret på regionernes indberetninger til Landspatientregisteret. Hvad dækker tallene? Data er opgjort for hver af de fem regioner og på landsplan. Data er fordelt på regionerne efter hvilket sygehus patienten er behandlet på, og ikke efter hvor patienten har bopæl. Der præsenteres data for: 1. Hvor lang tid der går fra henvisningen er modtaget på sygehuset til behandlingen påbegyndes. Tiden til påbegyndt behandling er opgjort som median, øvre og nedre kvartil, og vedrører patienter med kræft. Patientbegrundet ventetid er fratrukket. Patientbegrundet ventetid opstår, hvis patienten melder afbud til undersøgelse/behandling, fx grundet ferie eller sygdom. 2. Hvor mange af de patienter, der henvises til et pakkeforløb, som henholdsvis får be- og afkræftet diagnosen. Data opgøres som antal. Det skal bemærkes, at opgørelserne af tekniske årsager kun dækker patienter, der har påbegyndt et pakkeforløb med henvisning fra praktiserende læge eller paraklinisk afdeling (radiologisk eller nuklearmedicinsk-/fysiologisk afdeling). Patienter henvist fra anden sygehusafdeling med begrundet mistanke om kræft indgår også i pakkeforløb. De indgår blot ikke i disse opgørelser. I opgørelserne over tid fra henvisning er modtaget på sygehus til behandling påbegyndes vises forløbstiden ikke, såfremt regionens tal er baseret på mindre end 1 observationer. Hvordan læses tallene? I figurerne er forløbstiden vist som punkter for median, og søjler viser øvre og nedre kvartil. Antal pakkeforløb er vist med søjler. Medianen beskriver det antal hverdage, fra henvisning er modtaget på sygehus til behandling påbegyndes, som 5 % af patienterne ligger inden for. Nedre kvartil beskriver det antal hverdage, som 25 % af patienterne ligger inden for. Øvre kvartil beskriver det antal hverdage, som 75 % af patienterne ligger inden for. Tolkning Tallene skal tages med et vist forbehold, da de er baseret på sygehusenes første registreringer af pakkeforløb. Alle nye registreringer i sundhedsvæsenet kræver en vis indkøringsperiode, førend sygehusenes registreringsrutine er på plads, og tallene kan betragtes som retvisende. Der er i udregningen af tiden til behandlingen påbegyndes ikke taget højde for, om patienterne har anden behandlingskrævende sygdom (komorbiditet), som kan have indflydelse på behandlingen af deres kræftsygdom og dermed forlænge perioden til påbegyndelse af behandling. Som ovenfor nævnt omfatter opgørelserne af tekniske årsager ikke patienter henvist fra anden sygehusafdeling med begrundet mistanke om kræft. Det betyder, at der henvises flere patienter til pakkeforløb for kræft, end dem som fremgår af disse opgørelser. 12

14 Den fagligt begrundede forløbstid er oplyst sammen med tallene i figurerne. Den fagligt begrundede forløbstid er udarbejdet ud fra standard patientforløb og uden hensyn til eksisterende kapacitets- og ressourceforhold. Nogle patienter vil gennemgå et forløb, der er hurtigere end den fagligt begrundede forløbstid, mens andre patienter vil have et længere forløb. Den faktiske forløbstid vil blandt andet afhænge af patientens almentilstand og tilstedeværelse af øvrig sygdom. Reglerne om maksimale ventetider gælder stadig for kræftpatienterne, så forløbstiderne er ikke en ny rettighed, men forløbstiderne kan af patienter og patientvejledere bruges som rettesnor for tidsforløbet, fra henvisning til pakkeforløb til behandlingen er påbegyndt. 13

Monitorering af forløbstider på kræftområdet

Monitorering af forløbstider på kræftområdet Monitorering af forløbstider på kræftområdet ÅRSOPGØRELSEN FOR 2015 2016 SIDE 1/36 Monitorering af forløbstider på kræftområdet Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET

MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Maj 2015 MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Årsopgørelse for 2014 MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Årsopgørelse for 2014 Sundhedsstyrelsen, 2014 Du kan frit referere teksten i publikationen,

Læs mere

Nedenfor er nøgletallene fra 2. kvartal af 2014 for monitorering af ret til hurtig udredning og differentieret udvidet frit sygehusvalg.

Nedenfor er nøgletallene fra 2. kvartal af 2014 for monitorering af ret til hurtig udredning og differentieret udvidet frit sygehusvalg. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Dato: 12. september 2014 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme Nedenfor er nøgletallene

Læs mere

Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal 2014

Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal 2014 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Dato: 13. marts 2015 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 2014 Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal

Læs mere

Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 2015. Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4.

Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 2015. Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. Sundheds- og Ældreministeriet Dato: 11. marts 16 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 15 Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal 15 Nedenfor

Læs mere

Sundhedsstyrelsens kommentarer til monitorering af hjertepakker 2. kvartal 2014

Sundhedsstyrelsens kommentarer til monitorering af hjertepakker 2. kvartal 2014 N o t a t Sundhedsstyrelsens kommentarer til monitorering af hjertepakker 2. kvartal Dette notat indeholder Sundhedsstyrelsens kommentarer til data for den nationale moni. kvartal. Monitoreringen gør det

Læs mere

ÅRSOPGØRELSE. Monitorering af kræftområdet

ÅRSOPGØRELSE. Monitorering af kræftområdet Afdelingen for Sundhedsanalyser og Lægemiddelstatistik 3. maj 2016 ÅRSOPGØRELSE 2015 Monitorering af kræftområdet Offentliggørelse 13. maj 2016 Datagrundlag: Data fra Landspatientregisteret 1. januar 2015

Læs mere

Det er regionernes ansvar at implementere pakkeforløb for kræftpatienter i overensstemmelse med de generelle rammer.

Det er regionernes ansvar at implementere pakkeforløb for kræftpatienter i overensstemmelse med de generelle rammer. Task Force for Kræftområdet Akut handling og klar besked: Generelle rammer for indførelse af pakkeforløb for kræftpatienter Introduktion Regeringen og Danske Regioner indgik den 12. oktober 2007 en aftale

Læs mere

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 1. Baggrund Hvert kvartal offentliggør Statens Serum Institut forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Monitorering af pakkeforløb for kræft er indtil videre

Læs mere

Notat vedrørende Sundhedsdatastyrelsens dataleverance til Sundhedsstyrelsen for monitorering af kræftområdet.

Notat vedrørende Sundhedsdatastyrelsens dataleverance til Sundhedsstyrelsen for monitorering af kræftområdet. Afdelingen for Sundhedsanalyser og Lægemiddelstatistik 21. april 2016 Notat vedrørende Sundhedsdatastyrelsens dataleverance til Sundhedsstyrelsen for monitorering af kræftområdet. Nærværende dokument indeholder

Læs mere

Monitorering af forløbstider på kræftområdet

Monitorering af forløbstider på kræftområdet Monitorering af forløbstider på kræftområdet OPGØRELSE FOR 3. KVARTAL 2016 2016 2 Monitorering af forløbstider på kræftområdet Opgørelse for 3. kvartal 2016 Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen kan frit

Læs mere

1. Region Midtjyllands monitorering af kræftpakker

1. Region Midtjyllands monitorering af kræftpakker OrOrientering om arbejdet med kræftpakker Regionshuset Viborg Kvalitet og Sundhedsdata Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0007 www.regionmidtjylland.dk 1. Region Midtjyllands monitorering af kræftpakker

Læs mere

KVARTALSOPGØRELSE. 3. kvartal 2015

KVARTALSOPGØRELSE. 3. kvartal 2015 Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr.: 14/15298 1. december 2015 KVARTALSOPGØRELSE 3. Monitorering af hjerteområdet Offentliggørelse 11. december 2015 Datagrundlag: Data fra Landspatientregisteret 1.

Læs mere

De danske pakkeforløb for kræft set fra nationalt niveau Lund 19.03.14

De danske pakkeforløb for kræft set fra nationalt niveau Lund 19.03.14 De danske pakkeforløb for kræft set fra nationalt niveau Lund 19.03.14 Ole Andersen, overlæge Disposition Baggrund og tanker for indførsel af pakkeforløb i 2007 Organisering af arbejdet med at udvikle

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i tyk- og endetarm

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i tyk- og endetarm Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i tyk- og endetarm PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er den sygehusafdeling,

Læs mere

Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet 4. kvartal 2014

Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet 4. kvartal 2014 Dato 24-02-2015 Sagsnr. 4-1612-62/2 MLKM mlkm@sst.dk Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet 4. kvartal 2014 Resumé Nærværende notat indeholder Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om hoved-halskræft

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om hoved-halskræft Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om hoved-halskræft PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er den sygehusafdeling,

Læs mere

Status på ventetid på hjerteundersøgelse og behandling i Danmark hvordan går det efter indførelse af hjertepakkerne

Status på ventetid på hjerteundersøgelse og behandling i Danmark hvordan går det efter indførelse af hjertepakkerne Sundhedsudvalget 2010-11 SUU alm. del Bilag 111 Offentligt 16. december 2010 Status på ventetid på hjerteundersøgelse og behandling i Danmark hvordan går det efter indførelse af hjertepakkerne Ventelisteundersøgelse

Læs mere

Monitorering af forløbstider på kræftområdet

Monitorering af forløbstider på kræftområdet Monitorering af forløbstider på kræftområdet OPGØRELSE FOR 1. KVARTAL 2016 2016 Monitorering af forløbstider på kræftområdet Opgørelse for 1. kvartal 2016 Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen kan frit

Læs mere

KRÆFTPROFIL 9 TyKTaRmsKRÆFT 2000-2007 200

KRÆFTPROFIL 9 TyKTaRmsKRÆFT 2000-2007 200 2009 KRÆFTPROFIL Tyktarmskræft 2000-2007 Kræftprofil: Tyktarmskræft 2000-2007 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S Postboks 1881 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord: Kræft;

Læs mere

Årsopgørelse. Monitorering af kræftområdet

Årsopgørelse. Monitorering af kræftområdet Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15284 15. maj 2014 Årsopgørelse 2013 Monitorering af kræftområdet Offentliggørelse 15. maj 2014 Datagrundlag: Data fra

Læs mere

Notat til FU om den månedlige overholdelse af standardforløbstider, August 2015

Notat til FU om den månedlige overholdelse af standardforløbstider, August 2015 Dato: 27-07- 2015 Brevid: 2465835 Notat til FU om den månedlige overholdelse af standardforløbstider, August 2015 Som opfølgning på de nationale krav til overholdelse af standardforløbstider for kræft-

Læs mere

MONITORERING AF HJERTEOMRÅDET: ANTAL PATIENTFORLØB OG TID I FORLØB halvår halvår 2011

MONITORERING AF HJERTEOMRÅDET: ANTAL PATIENTFORLØB OG TID I FORLØB halvår halvår 2011 878964649 8946 49841 64 684 645 6 4964 946 49 64 64 94 649 654 66546 649494 996 12 952 67 23 4987 987 87896 6 496 6494 878964649 8946 49841 64 684 6 4964 946 49 64 64 94 649 654 649494 996 12 952 67 23

Læs mere

Bilag: Kræftpakker 1.halvår 2012, data trukket 27. august fra InfoRM

Bilag: Kræftpakker 1.halvår 2012, data trukket 27. august fra InfoRM Bilag: Kræftpakker 1.halvår 2012, data trukket 27. august fra InfoRM Indholdsfortegnelse: Side 1: Forklaring til tabellerne Side 3: Region Midtjylland samlet Side 7: Regionshospitalet Horsens Side 9: Hospitalsenhed

Læs mere

Kvartalsopgørelse. 4. kvartal 2012. Monitorering af kræftområdet. Offentliggørelse 31. maj 2013

Kvartalsopgørelse. 4. kvartal 2012. Monitorering af kræftområdet. Offentliggørelse 31. maj 2013 Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15285 5. maj 2014 Kvartalsopgørelse 4. kvartal 2012 Monitorering af kræftområdet Offentliggørelse 31. maj 2013 Datagrundlag:

Læs mere

Indberetningsskema vedr. implementering af pakkeforløb på kræftområdet

Indberetningsskema vedr. implementering af pakkeforløb på kræftområdet Indberetningsskema vedr. implementering af pakkeforløb på kræftområdet Region Syddanmark Med henblik på en samlet og opdateret status i forbindelse med implementeringen af pakkeforløbene er det i regi

Læs mere

INTERN VENTETID TIL SYGEHUSBEHANDLING 2005-2006*

INTERN VENTETID TIL SYGEHUSBEHANDLING 2005-2006* INTERN VENTETID TIL SYGEHUSBEHANDLING 2005-2006* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 10 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222

Læs mere

DET UDVIDEDE FRIE SYGEHUSVALG 2004 OG 2005 (foreløbig opgørelse)

DET UDVIDEDE FRIE SYGEHUSVALG 2004 OG 2005 (foreløbig opgørelse) DET UDVIDEDE FRIE SYGEHUSVALG 2004 OG 2005 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 15 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222

Læs mere

ÅRSOPGØRELSE. Monitorering af kræftområdet

ÅRSOPGØRELSE. Monitorering af kræftområdet Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15284 5. maj 2015 ÅRSOPGØRELSE 2014 Monitorering af kræftområdet Offentliggørelse 13. maj 2015 Datagrundlag: Data fra

Læs mere

MONITORERING AF KRÆFTOMRÅDET 1. HALVÅR HALVÅR 2010

MONITORERING AF KRÆFTOMRÅDET 1. HALVÅR HALVÅR 2010 878964649 8946 49841 64 684 645 6 4964 946 49 64 64 94 649 654 66546 649494 996 12 9502 67 23 4987 987 87896 6 496 6494 878964649 8946 49841 64 684 6 4964 946 49 64 64 94 649 654 649494 996 12 9502 67

Læs mere

Status for opfyldelse af akut udredning og behandling af kræft hoved-halskræft, lungekræft, tarmkræft, brystkræft og de gynækologiske kræftformer.

Status for opfyldelse af akut udredning og behandling af kræft hoved-halskræft, lungekræft, tarmkræft, brystkræft og de gynækologiske kræftformer. Koncern Plan og Udvikling Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 48 20 50 00 Direkte 4820 5425 Web www.regionh.dk Dato 14. august 2008 Journal

Læs mere

Der udarbejdes for hvert pakkeforløb detaljerede forløbstider. Dette notat oplister standardforløbstider for de enkelte elementer.

Der udarbejdes for hvert pakkeforløb detaljerede forløbstider. Dette notat oplister standardforløbstider for de enkelte elementer. NOTAT Forløbstid i pakkeforløb Baggrund I oktober 2007 indgik Danske Regioner og Regeringen en aftale om udarbejdelse af pakkeforløb for alle kræftformer. I aftalen står blandt andet, at: Forløbene skal

Læs mere

Massiv kvalitetsforbedring i dansk kræftbehandling

Massiv kvalitetsforbedring i dansk kræftbehandling Massiv kvalitetsforbedring i dansk kræftbehandling Der var for nogle år tilbage behov for et væsentligt kvalitetsløft i dansk kræftbehandling, i det behandlingen desværre var præget af meget lange patientforløb

Læs mere

Konferens om de danske kræftpakker

Konferens om de danske kræftpakker Konferens om de danske kræftpakker Lund 19. marts 2014 Specialkonsulent Mari-Ann Munch Region Sjælland Program/Indhold Historik Monitoreringsmodel Opfølgning på monitorering Pakkerne som styringsredskab

Læs mere

MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET

MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET AUGUST, 2015 MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Opgørelse for 2. kvartal 2015 MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Opgørelse for 2. kvartal 2015 Sundhedsstyrelsen, 2014 Du kan frit referere

Læs mere

Kvartalsopgørelse. 4. kvartal Monitorering af kræftområdet. Offentliggørelse 28. februar 2014

Kvartalsopgørelse. 4. kvartal Monitorering af kræftområdet. Offentliggørelse 28. februar 2014 Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15285 5. maj 2014 Kvartalsopgørelse 4. Monitorering af kræftområdet Offentliggørelse 28. februar 2014 Datagrundlag: Data

Læs mere

KVARTALSOPGØRELSE. 1. kvartal 2015

KVARTALSOPGØRELSE. 1. kvartal 2015 Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr.: 14/15298 2. juni 2015 KVARTALSOPGØRELSE 1. kvartal 2015 Monitorering af hjerteområdet Offentliggørelse 12. juni 2015 Datagrundlag:

Læs mere

Kvartalsopgørelse. 3-4. kvartal 2013. Monitorering af hjerteområdet. Offentliggørelse 14. marts 2014

Kvartalsopgørelse. 3-4. kvartal 2013. Monitorering af hjerteområdet. Offentliggørelse 14. marts 2014 Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr.: 14/15300 5. maj 2014 Kvartalsopgørelse 3-4. kvartal Monitorering af hjerteområdet Offentliggørelse 14. marts 2014 Datagrundlag:

Læs mere

Kvartalsopgørelse. 2. kvartal Monitorering af kræftområdet. Offentliggørelse 2. september 2013

Kvartalsopgørelse. 2. kvartal Monitorering af kræftområdet. Offentliggørelse 2. september 2013 Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15285 5. maj 2014 Kvartalsopgørelse 2. kvartal 2013 Monitorering af kræftområdet Offentliggørelse 2. september 2013 Datagrundlag:

Læs mere

Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for psykiatriske patienter, 3. kvartal 2015

Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for psykiatriske patienter, 3. kvartal 2015 Sundheds- og Ældreministeriet Dato: 3. december 15 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 3. kvartal 15 Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for psykiatriske patienter,

Læs mere

REGISTRERINGSVEJLEDNING

REGISTRERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15287 26. november 2015 REGISTRERINGSVEJLEDNING Pakkeforløb for metastaser uden organspecifik kræfttype Denne vejledning indeholder en indledning med blandt andet

Læs mere

Kræftens Bekæmpelse, Dokumentation & Kvalitet 31. august 2017

Kræftens Bekæmpelse, Dokumentation & Kvalitet 31. august 2017 MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 2. KVARTAL 2017 1. Baggrund Hvert kvartal offentliggør Sundhedsdatastyrelsen forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Monitorering af pakkeforløb for kræft

Læs mere

Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet 2. kvartal 2014

Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet 2. kvartal 2014 Dato 28-08-2014 Sagsnr. 4-1612-13/1/ DABP dabp@sst.dk Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet 2. kvartal 2014 Resumé Nærværende notat indeholder Sundhedsstyrelsens

Læs mere

REGISTRERINGSVEJLEDNING

REGISTRERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15300 30. november 2015 REGISTRERINGSVEJLEDNING Pakkeforløb for stabil angina pectoris Denne vejledning indeholder, efter en indledning med blandt andet beskrivelse

Læs mere

De aktuelle ventetider i Region Syddanmark, incl. sammenligning med de øvrige regioner ift. de diagnoser, der har de længste ventetider.

De aktuelle ventetider i Region Syddanmark, incl. sammenligning med de øvrige regioner ift. de diagnoser, der har de længste ventetider. Område: Det psykiatriske område Afdeling: Psykiatri og socialstaben Journal nr.: Dato: 15. september 2010 Notat De aktuelle ventetider i Syddanmark, incl. sammenligning med de øvrige regioner ift. de diagnoser,

Læs mere

MONITORERING AF KRÆFTOMRÅDET 1. HALVÅR HALVÅR 2010

MONITORERING AF KRÆFTOMRÅDET 1. HALVÅR HALVÅR 2010 878964649 8946 49841 64 684 645 6 4964 946 49 64 64 94 649 654 66546 649494 996 12 9502 67 23 4987 987 87896 6 496 6494 878964649 8946 49841 64 684 6 4964 946 49 64 64 94 649 654 649494 996 12 9502 67

Læs mere

SYGEHUSBASERET OVERLEVELSE FOR UDVALGTE KRÆFTSYGDOMME 1995-2006

SYGEHUSBASERET OVERLEVELSE FOR UDVALGTE KRÆFTSYGDOMME 1995-2006 SYGEHUSBASERET OVERLEVELSE FOR UDVALGTE KRÆFTSYGDOMME 1995-2006 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2008 : 6 Redaktion Sundhedsstyrelsen Sundhedsdokumentation Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222

Læs mere

Kræftens Bekæmpelse, Dokumentation & Kvalitet 30. november 2017

Kræftens Bekæmpelse, Dokumentation & Kvalitet 30. november 2017 MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 3. KVARTAL 1. Baggrund Hvert kvartal offentliggør Sundhedsdatastyrelsen forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Monitorering af pakkeforløb for kræft er

Læs mere

Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for patienter med psykiske lidelser, 4. kvartal 2015

Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for patienter med psykiske lidelser, 4. kvartal 2015 Sundheds- og Ældreministeriet Dato: 11. marts 16 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 15 Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for patienter med psykiske lidelser,

Læs mere

TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET

TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET Sammenfatning af 29. møde i Task Force for Patientforløb på Kræft- og 11. oktober 2013 kl. 13.00 15.15 i Sundhedsstyrelsen. 1. Orientering Opfølgning

Læs mere

Redegørelse til Statsrevisorerne vedr. beretning 5/2011 om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen

Redegørelse til Statsrevisorerne vedr. beretning 5/2011 om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen Holbergsgade 6 DK-1057 København K Ministeren for sundhed og forebyggelse Statsrevisorerne Prins Jørgens Gård 2 Christiansborg DK-1240 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk

Læs mere

Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet Årsopgørelse for 2013

Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet Årsopgørelse for 2013 Dato 15. maj 2014 Sagsnr. 4-1612-13/1/ MLKM mlkm@sst.dk Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet Årsopgørelse for 2013 Resumé Nærværende notat indeholder

Læs mere

KORONARARTERIOGRAFI OG CT-SCANNING AF HJERTET 2008. 1. halvår 2011. Tal og analyse

KORONARARTERIOGRAFI OG CT-SCANNING AF HJERTET 2008. 1. halvår 2011. Tal og analyse KORONARARTERIOGRAFI OG CT-SCANNING AF HJERTET 2008 1. halvår 2011 2012 Tal og analyse Koronararteriografi og CT-scanning af hjertet 2008-1. halvår 2011 Statens Serum Institut og Sundhedsstyrelsen, 2012.

Læs mere

Notat vedrørende Sundhedsdatastyrelsen dataleverance til Sundhedsstyrelsen for monitorering af hjerteområdet.

Notat vedrørende Sundhedsdatastyrelsen dataleverance til Sundhedsstyrelsen for monitorering af hjerteområdet. Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15300 30. november 2015 Notat vedrørende Sundhedsdatastyrelsen dataleverance til Sundhedsstyrelsen for monitorering af hjerteområdet. Nærværende dokument indeholder

Læs mere

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 1. KVARTAL 2015

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 1. KVARTAL 2015 MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 1. KVARTAL 2015 1. Baggrund Hvert kvartal offentliggør Statens Serum Institut forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Monitorering af pakkeforløb for kræft

Læs mere

TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET

TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET Sammenfatning af 30. møde i Task Force for Patientforløb på Kræft- og 18. december 2013 kl. 13.00 16.00 i Sundhedsstyrelsen j.nr. 4-1612-13/1/SFK

Læs mere

REGISTRERINGSVEJLEDNING

REGISTRERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15287 26. november 2015 REGISTRERINGSVEJLEDNING Pakkeforløb for kræftområdet Organspecifik kræfttype Denne vejledning indeholder en indledning med blandt andet

Læs mere

MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN

MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN SEPTEMBER, 2015 MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN Halvårsopgørelse 2015 MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN Halvårsopgørelse 2015 Sundhedsstyrelsen, 2014 Du kan frit referere teksten i publikationen,

Læs mere

Hvilke aktører henviser til pakkeforløb for kræftområdet?

Hvilke aktører henviser til pakkeforløb for kræftområdet? ANALYSE Januar 18 Hvilke aktører henviser til pakkeforløb for kræftområdet? Og bliver forløbene gennemført inden for forløbstiderne? 13-16 Indhold Hvilke aktører henviser til pakkeforløb for kræftområdet...

Læs mere

Regionsrådet. Nu offentliggøres de første nationale resultater fra monitoreringen af kræftpakker

Regionsrådet. Nu offentliggøres de første nationale resultater fra monitoreringen af kræftpakker Regionshuset Viborg Kvalitet og Sundhedsdata Skottenborg 26 Regionsrådet Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Nu offentliggøres de første nationale resultater fra monitoreringen

Læs mere

Hvilke aktører henviser til pakkeforløb for kræftområdet

Hvilke aktører henviser til pakkeforløb for kræftområdet Afdelingen for Sundhedsanalyser og Lægemiddelstatistik 26. august 2016 Hvilke aktører henviser til pakkeforløb for kræftområdet og i hvilken grad bliver forløbene gennemført inden for anbefalede forløbstider

Læs mere

Alment praktiserende lægers kontakt med patienter med type-2 diabetes

Alment praktiserende lægers kontakt med patienter med type-2 diabetes Synlighed om resultater i sundhedsvæsenet ASU 27. feb. 21 Kort om: Alment praktiserende lægers kontakt med patienter med type-2 diabetes Hovedkonklusioner Almen praksis er hyppigt i kontakt med patienter

Læs mere

Monitorering af forløbstider på kræftområdet

Monitorering af forløbstider på kræftområdet Monitorering af forløbstider på kræftområdet OPGØRELSE FOR 1. KVARTAL 2016 2016 Monitorering af forløbstider på kræftområdet Opgørelse for 1. kvartal 2016 Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen kan frit

Læs mere

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 2. KVARTAL 2015

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 2. KVARTAL 2015 Kræftens Bekæmpelse, Dokumentation & Kvalitet 3 august MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT Baggrund Hvert kva offentliggør Statens Serum Institut forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Monitorering

Læs mere

Brugere under 25 år af lægemidler med melatonin

Brugere under 25 år af lægemidler med melatonin Brugere under 25 år af lægemidler med melatonin Brugere under 25 år af lægemidler med melatonin Sundhedsstyrelsen, 2013. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Axel

Læs mere

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 4. KVARTAL 2016

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 4. KVARTAL 2016 MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 4. KVARTAL 2016 1. Baggrund Hvert kvar offentliggør Sundhedsdatastyrelsen forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Monitorering af pakkeforløb for kræft

Læs mere

EVALUERING AF UDREDNINGSRETTEN DECEMBER 2015

EVALUERING AF UDREDNINGSRETTEN DECEMBER 2015 EVALUERING AF UDREDNINGSRETTEN DECEMBER 215 Kolofon Evaluering af udredningsretten December 215 Udarbejdet af: Danske Regioner og Sundheds- og Ældreministeriet Copyright: Uddrag, herunder figurer, tabeller

Læs mere

Generelle rammer for indførelse af pakkeforløb for patienter med ikke-akutte livstruende hjertesygdomme

Generelle rammer for indførelse af pakkeforløb for patienter med ikke-akutte livstruende hjertesygdomme TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB FOR KRÆFT- OG HJETE- PATIENTER Generelle rammer for indførelse af pakkeforløb for patienter med ikke-akutte livstruende hjertesygdomme Introduktion Regeringen og Danske Regioner

Læs mere

ANTAL SENGEPLADSER VED OFFENTLIGE SYGEHUSE 2007 (foreløbig opgørelse)

ANTAL SENGEPLADSER VED OFFENTLIGE SYGEHUSE 2007 (foreløbig opgørelse) ANTAL SENGEPLADSER VED OFFENTLIGE SYGEHUSE 2007 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2008 : 11 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsdokumentation Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon:

Læs mere

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Samråd A-B om lungekræftbehandling og diagnostik. Torsdag den 4. november 2010 kl. 14.30 i SUU

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Samråd A-B om lungekræftbehandling og diagnostik. Torsdag den 4. november 2010 kl. 14.30 i SUU Sundhedsudvalget 2010-11 (1. samling) SUU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 120 Offentligt TALEPAPIR Det talte ord gælder Tilhørerkreds: Anledning: Taletid: Tid og sted: SUU m.fl. Samråd A-B om lungekræftbehandling

Læs mere

Monitorering af indlæggelse af nyfødte metodebeskrivelse

Monitorering af indlæggelse af nyfødte metodebeskrivelse SAL/CHHV 1. mar. 2016 Monitorering af indlæggelse af nyfødte metodebeskrivelse Baggrund Monitorering af indlæggelse af nyfødte omfatter opgørelser af indlæggelsesvarighed og genindlæggelser af nyfødte.

Læs mere

MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET

MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET NOVEMBER, 2015 MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Opgørelse for 3. kvartal 2015 MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Opgørelse for 3. kvartal 2015 Sundhedsstyrelsen, 2015 Du kan frit

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er den sygehusafdeling,

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om status på akut kræft i Region Midtjylland per 1. september 2008

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om status på akut kræft i Region Midtjylland per 1. september 2008 Region Midtjylland Orientering om status på akut kræft i Region Midtjylland per 1. september 2008 Bilag til Regionsrådets møde den 24. september 2008 Punkt nr. 31 Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning

Læs mere

Udredning og behandling af bipolar lidelse hos voksne FAGLIG VISITATIONSRETNINGSLINJE

Udredning og behandling af bipolar lidelse hos voksne FAGLIG VISITATIONSRETNINGSLINJE Udredning og behandling af bipolar lidelse hos voksne FAGLIG VISITATIONSRETNINGSLINJE 2016 Udredning og behandling af bipolar lidelse hos voksne faglig visitationsretningslinje Sundhedsstyrelsen, 2016.

Læs mere

Registreringsvejledning Pakkeforløb for metastaser uden organspecifik kræfttype

Registreringsvejledning Pakkeforløb for metastaser uden organspecifik kræfttype Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr: 1211027 26. september 2012 Registreringsvejledning Pakkeforløb for metastaser uden organspecifik kræfttype 1. Indledning

Læs mere

MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET

MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET MAJ, 2015 MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Opgørelse for 1. kvartal 2015 MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Opgørelse for 1. kvartal 2015 Sundhedsstyrelsen, 2014 Du kan frit referere

Læs mere

MONITORERINGSVEJLEDNING

MONITORERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15287 26. november 2015 MONITORERINGSVEJLEDNING Pakkeforløb for kræftområdet Organspecifik kræfttype Nærværende dokument beskriver monitoreringsmodellen for pakkeforløb

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om brystkræft

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om brystkræft Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om brystkræft PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er den sygehusafdeling,

Læs mere

Derudover gives en status på kvalitetsopfølgning i Den Præhospitale Virksomhed.

Derudover gives en status på kvalitetsopfølgning i Den Præhospitale Virksomhed. Bilag 1 - Side -1 af 8 Center for Sundhed Til: Forretningsudvalget Hospitalsplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang B & D Telefon 3866 6000 Direkte 38666019 Mail csu@regionh.dk Ref.: mlau Dato:

Læs mere

Notat til FU om den månedlige overholdelse af standardforløbstider, Januar 2015

Notat til FU om den månedlige overholdelse af standardforløbstider, Januar 2015 Dato: 18. maj 2015 Brevid: Notat til FU om den månedlige overholdelse af standardforløbstider, Som opfølgning på de nationale krav til maksimale forløbstider for kræft- og hjertepatienter samt patienternes

Læs mere

Registreringsvejledning Diagnostisk pakkeforløb

Registreringsvejledning Diagnostisk pakkeforløb Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr: 1211027 26. september 2012 1 Indledning Registreringsvejledning Diagnostisk pakkeforløb for alvorlig sygdom Ministeriet for

Læs mere

Udredning og behandling af ADHD hos børn og unge FAGLIG VISITATIONSRETNINGSLINJE

Udredning og behandling af ADHD hos børn og unge FAGLIG VISITATIONSRETNINGSLINJE Udredning og behandling af ADHD hos børn og unge FAGLIG VISITATIONSRETNINGSLINJE 2016 Udredning og behandling af ADHD hos børn og unge faglig visitationsretningslinje Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen

Læs mere

1. Status på pakkeforløb for kræftområdet, herunder national monitorering

1. Status på pakkeforløb for kræftområdet, herunder national monitorering TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET Sammenfatning af 31. møde i Task Force for Patientforløb på Kræft- og, den 30. april 2014 kl. 10.00 13.00 i Sundhedsstyrelsen 1. Status på pakkeforløb

Læs mere

Notat Status på kræftpakker

Notat Status på kræftpakker Område: Sundhedsområdet Afdeling: Planlægning og Udvikling Journal nr.: Dato: 19. januar 11 Udarbejdet af: Morten Jakobsen E-mail: Morten.Jakobsen@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631365 1. Baggrund Notat

Læs mere

BESKRIVELSE AF MONITORERINGSMODEL

BESKRIVELSE AF MONITORERINGSMODEL Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15287 26. november 2015 BESKRIVELSE AF MONITORERINGSMODEL Monitorering af diagnostisk pakkeforløb for alvorlig sygdom Nærværende dokumentet beskriver monitoreringsmodellen

Læs mere

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 1. Baggrund Hvert kvartal offentliggør Statens Serum Institut forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Monitorering af pakkeforløb for kræft er indtil videre

Læs mere

Rygestop i almen praksis Kursus, internetbaseret program eller samtale

Rygestop i almen praksis Kursus, internetbaseret program eller samtale Rygestop i almen praksis Kursus, internetbaseret program eller samtale en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning 2009 Medicinsk Teknologivurdering puljeprojekter 2009; 9(2) Rygestop i almen praksis

Læs mere

Indberetningsskema Region Nordjylland, marts 2009

Indberetningsskema Region Nordjylland, marts 2009 Indberetningsskema Region Nordjylland, marts 2009 Tabel 1: Forløbstider (anvend kategorierne:, opfylder forløbstid og opfylder ikke forløbstid ) Forløbstider ifølge Henvisningsperiode Udredningsperiode

Læs mere

Status for pakkeforløb på kræftområdet april 2009

Status for pakkeforløb på kræftområdet april 2009 Status for pakkeforløb på kræftområdet april 2009 Danske Regioner udarbejder løbende en samlet status for implementering af pakkeforløbene på kræftområdet. Statusopgørelserne udarbejdes på baggrund af

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Kræftstatistik baseret på landpatientregisteret 2003:8

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Kræftstatistik baseret på landpatientregisteret 2003:8 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Kræftstatistik baseret på landpatientregisteret 1998-2002 2003:8 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon:

Læs mere

DET NATIONALE DIABETESREGISTER 2005 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 24

DET NATIONALE DIABETESREGISTER 2005 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 24 DET NATIONALE DIABETESREGISTER 25 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 26 : 24 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 23 København S. Telefon: 7222 74 Telefax:

Læs mere

28. møde Task Force for Patientforløb på Kræft- og Hjerteområdet

28. møde Task Force for Patientforløb på Kræft- og Hjerteområdet TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET S A M M E N F A T N I N G Emne 28. møde Task Force for Patientforløb på Kræft- og Hjerteområdet Mødedato 28.juni 2013 kl.13.00 16.00 Sted Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Udredning og behandling af ADHD hos voksne FAGLIG VISITATIONSRETNINGSLINJE

Udredning og behandling af ADHD hos voksne FAGLIG VISITATIONSRETNINGSLINJE Udredning og behandling af ADHD hos voksne FAGLIG VISITATIONSRETNINGSLINJE 2016 Udredning og behandling af ADHD hos voksne faglig visitationsretningslinje Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen kan frit

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om tarmkræftmetastaser i leveren

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om tarmkræftmetastaser i leveren Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om tarmkræftmetastaser i leveren PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om modermærkekræft

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om modermærkekræft Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om modermærkekræft PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er den sygehusafdeling,

Læs mere

REGISTRERINGSVEJLEDNING

REGISTRERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15287 26. november 2015 REGISTRERINGSVEJLEDNING Diagnostisk pakkeforløb for alvorlig sygdom Denne vejledning indeholder en indledning med blandt andet beskrivelse

Læs mere

Kræft og frontlinjediagnostik Radiologiens betydning set fra almen praksis

Kræft og frontlinjediagnostik Radiologiens betydning set fra almen praksis Kræft og frontlinjediagnostik Radiologiens betydning set fra almen praksis Peter Vedsted Professor Research Centre for Cancer Diagnosis in Primary Care CaP Aarhus University Denmark Hvis vi skal lykkes

Læs mere

RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHANDLING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME

RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHANDLING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME FEBRUAR 2015 RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHANDLING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME Årsrapport 2014 RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHAND- LING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME

Læs mere

Revision af økonomistyring og digitalisering Spor 4 Mål- og resultatstyring v. Produktionsdirektør Mahad Huniche

Revision af økonomistyring og digitalisering Spor 4 Mål- og resultatstyring v. Produktionsdirektør Mahad Huniche Revision af økonomistyring og digitalisering Spor 4 Mål- og resultatstyring v. Produktionsdirektør Mahad Huniche Vi er til for dig Region Sjællands profiltekst hedder "Vi er til for dig". Med sætningen

Læs mere