Fornyet udkast til nye internationale bestemmelser om nedskrivning på udlån

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fornyet udkast til nye internationale bestemmelser om nedskrivning på udlån"

Transkript

1 Fornyet udkast til nye internationale bestemmelser om nedskrivning på udlån Kontakt Jan Fedders Telefon: Mobil: Erik Stener Jørgensen Telefon: Mobil: Af Jan Fedders og Erik Stener Jørgensen IASB har udsendt et fornyet udkast til en nedskrivningsmodel for udlån som baseres på forventede kredittab. IASB har lyttet til den kritik der har været af det oprindelige forslag for dets manglende mulighed for at gøre konceptet operationelt, og forslaget er i høj grad inspireret af den metodik der anvendes ved opgørelse af solvensreserverationer efter den interne metode. Baggrund Lige siden finanskrisens udbrud i 2008 har der været bred enighed om, at der er behov for en ny nedskrivningsmodel for udlån, hvor der hensættes til forventede kredittab og ikke alene til indtrufne kredittab. Det har derimod været vanskeligt at blive enige om en egnet model hertil. IASB udsendte i 2009 et forslag til en model baseret på en teoretisk ideel tilgang, hvor der principielt skulle fastlægges en forventet betalingsrække for hvert enkelt lån og en hertil hørende kreditrisikojusteret effektiv rente. Forslaget blev kritiseret for at være løsrevet fra den måde, hvorpå pengeinstitutterne styrer deres kreditrisiko. Det blev anført, at kreditrisikoen styres separat og ikke som en integreret del af opgørelse af den regnskabsmæssige værdi af udlånene og renteafkastet heraf. IASB udsendte i 2011 et supplerende dokument, hvor der blev lagt op til en sådan løsrivelse. Forslaget ville medføre, at der skulle indregnes en nedskrivning allerede på tidspunktet for første indregning af udlån. Af forskellige årsager blev der ikke arbejdet videre med modellen men i stedet etableret en helt 3. model. Det er den, der nu foreligger i udkast med høringsfrist 5. juli Også under denne model indregnes der et tab på tidspunktet for første indregning af udlån. Modellen i hovedtræk Der er tale om en model, hvor formindskelse hhv. forøgelse af kreditkvaliteten medfører nedskrivninger eller tilbageførsler heraf. Den kan illustreres således: 2012 PricewaterhouseCoopers. Denne artikel indeholder alene generel oplysning og kan ikke anses at have karakter af rådgivning. PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab påtager sig intet ansvar for skader eller tab, der direkte eller indirekte kan afledes af brugen af artiklen. PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab påtager sig således intet ansvar for tab som følge af fejlagtig information i artiklen.

2 Alle udlån bortset fra erhvervede og udstedte udlån, der allerede ved erhvervelsen/udstedelsen er udsat for værdifald klassificeres i kategori I. I kategori I indregnes det samlede tab fra tabsbegivenheder, der forventes at indtræffe indenfor de næste 12 måneder. Er der tale om udlån som på udstedelsestidspunktet har en god kreditkvalitet, er det vores forventning, at det opgjorte tab vil udgøre et beskedent beløb, eksempelvis 1 % af udlånet eller mindre. Lån der efterfølgende udsættes for en væsentlig forringelse af kreditkvaliteten overgår til kategori II, hvorefter det samlede tab fra tabsbegivenheder, der forventes at indtræffe over lånets resterende løbetid, indregnes. I praksis vil det stort set svare til den tabsopgørelse, der udarbejdes for lån, der er i OIV efter de nuværende bestemmelser, men med den væsentlige skærpelse, at nedskrivningen registreres på et tidligere tidspunkt. Forbedres kreditkvaliteten efterfølgende, går udlånene tilbage til kategori I, og nedskrivning reduceres til 12 måneders forventet tab. Lån der udsættes for OIV, som defineret i de nuværende bestemmelser, overgår til kategori III. Tabsopgørelsen er identisk med tabsopgørelsen i kategori II, men modsat kategori II opgøres renteindtægten på grundlag af det nedskrevne beløb. For tabsopgørelsen gælder det, at der skal opgøres et sandsynlighedsvægtet beløb, baseret på en neutral opgørelse af forventede betalinger. Værdien af sikkerheder indgår på samme måde som ved opgørelsen af tab på udlån, der er i OIV efter de nuværende bestemmelser. Vurdering af om kreditkvaliteten er væsentligt forringet, skal baseres på udviklingen i risikoen for misligholdelse (PD). Et låns samlede risiko for misligholdelse vil alt andet lige falde over tid. Derfor skal vurderingen foretages på baggrund af risikoen for misligholdelse over lånets resterende løbetid. Er risikoen for misligholdelse ved etableringen af et 10 årigt lån eksempelvis 1 % pr. år, udgør den akkumulerede tabsrisiko for de sidste 5 år 5% (5*1%). Er kreditrisikoen efter 5 år forøget til 2 % pr. år, er kreditrisikoen akkumuleret set 10 % (5*2%). Kreditrisikoen målt som PD er dermed forøget med 100%. Der lægges op til følgende praktiske tillempninger: 2

3 Der er en formodning om, at lån med en høj kreditkvalitet på balancedagen, defineret som Investment grade (svarende til minimum BBB-rating), ikke har været udsat for en væsentlig forringelse af kreditkvaliteten. Der er en formodning om, at lån, hvorpå der har været forfaldne ydelser i minimum 30 dage er udsat for en væsentlig forringelse af kreditkvaliteten. Det forhold, at lån af en høj kreditkvalitet er tilstrækkeligt til at kreditkvaliteten ikke kan anses for at være væsentligt forringet kan i praksis betyde, at det først og fremmest er relativt svage lån, som vil falde ind under kategori II, antagelig primært kategori 2c i tilsynets kategoriseringsmodel. Lån der allerede ved erhvervelsestidspunktet er i OIV På sådanne udlån indregnes der ikke noget initalt kredittab. I stedet opgøres den effektive rente under hensyntagen til de estimerede kredittab. Det svarer til den metode som skal anvendes efter de nuværende bestemmelser for erhvervede lån, der er i OIV på erhvervelsestidspunktet. Er den foreslåede model bedre egnet til at afspejle kredittab på udlån? Det er PwC s opfattelse, at modellen ud fra en helhedsvurdering udgør et rimeligt kompromis imellem en model, der konceptuelt har indre sammenhæng og en model, der ikke er unødig kompliceret. Efter vores opfattelse afspejler indregning af det samlede forventede tab på det tidspunkt, hvor et udlån har været udsat for en væsentlig forøgelse af kreditrisikoen på rimelig vis de økonomiske realiteter ud fra en forudsætning om, at der er en sammenhæng mellem den rente, som kunden skal betale og kreditkvaliteten. Den største udfordring synes at være identifikation af om og hvornår et lån overgår til kategori II, idet udkastet ud over formodningsreglerne alene indeholder begrænset vejledning. En ensartet anvendelse blandt pengeinstitutterne vil derfor givetvis kræve nærmere retningslinjer fra tilsynsmyndighederne om, hvornår et lån overgår fra kategori I til kategori II. Det forhold, at der allerede på det tidspunkt, hvor et lån kommer i bøgerne, skal indregnes en andel af det samlede tab, er i strid med tanken om, at der er en sammenhæng mellem rente og kreditrisiko. Alternativet er imidlertid en kompliceret model til håndtering af periodisering af de forventede kredittab. Som følge af, at der løbende hensættes til forventet tab på 12 måneders basis og ud fra en forventning om, at de initiale tab vil være beskedne, er det vores vurdering, at der opnås en rimelig tilnærmelse til en form for fuld periodisering, i hvert fald i institutter, hvor der ikke er betydelige ændringer i udlånsvolumen. I forhold til gældende regler er det vores opfattelse, at modellen i almindelighed giver et mere rettidigt udtryk for tabsrisikoen på udlån der udviser svaghedstegn, uden at pengeinstitutterne bringes i en situation, hvor der opbygges unødvendige reserver. De i 2012 foretagne præciseringer fra Finanstilsynets side af, hvornår der foreligger OIV har for nogle engagementers vedkommende fremrykket tidspunktet for tabsindregning i forhold til tidligere praksis. I konkrete situationer kan det derfor tænkes, at den foreslåede model ikke vil medføre tidligere indregning. 3

4 Er modellen operationel og praktisk mulig at implementere? Det ene hovedelement i modellen er opgørelse af det forventede tab. For institutter, der i dag opgør nedskrivninger efter en sandsynlighedsvægtet model, vil det næppe give anledning til væsentlige udfordringer. For institutter der anvender det individuelt mest sandsynlige udfald, vil det give anledning til en ændret metodik, som efter vores vurdering næppe vil give anledning til væsentlige udfordringer. Det andet hovedelement er sporing af ændringer i kreditkvaliteten. Det vil formentlig give anledning til større udfordringer. Og her fremgår det tydeligt, at modellen er baseret på kreditrisikostyringen i pengeinstitutter, som benytter den interne metode ved opgørelse af kreditreservationer i solvensopgørelsen. Sådanne pengeinstitutter vil formentlig relativt enkelt kunne etablere en model på basis af data, der allerede registreres i dag. Pengeinstitutter, der anvender standardmetoden kan derimod ikke direkte genbruge data fra kreditreservationsopgørelserne. Disse institutter vil givetvis kunne hjælpes af en mere detaljeret vejledning i hvornår der er indtruffet en væsentlig forøgelse af kreditrisikoen en vejledning som i mindre grad end i det foreliggende udkast baseres på ændring i PD tilgangen. Modellens konsekvens i forhold til solvensmæssige kreditreservationer Det forhold, at der efter den foreslåede nedskrivningsmodel skal indregnes et sandsynlighedsvægtet tab (PD x LGD), hvis kreditrisikoen er væsentlig forøget, vil alt andet lige medføre, at de i dag foretagne solvensmæssige reservationer i en vis udstrækning konverteres til regnskabsmæssige nedskrivninger. Den solvensmæssige reservation der vil stå tilbage er udtryk for dels forskelle i opgørelsen af værdier af sikkerheder, idet der ved opgørelse af solvensmæssige reservationer anvendes et forsigtighedsprincip, og dels den forskel, der vil være ved, at der anvendes sandsynlighedsvægtede tab for kategori II udlån i modellen. I hvilket omfang der udløses en yderligere nedskrivning på et lån der overgår til kategori III (svarende til tilsynets kategorisering 1 ) vil afhænge af, i hvilket omfang det enkelte kreditinstitut har været i stand til at estimere pålidelige sandsynlighedsvægtede tab, dvs. en pålidelig modellering af værdierne PD og LGD. Den solvensmæssige reservation der vil stå tilbage for et udlån i kategori III er ligeledes her udtryk for forskelle i opgørelsen af værdier af sikkerheder. Endelig er konsekvensen af nedskrivninger på kategori I udlån - om end de antagelig er beskedne - at den solvensmæssige reservation der i dag foretages ved overgang til kategori II tilsvarende reduceres. Hvad skal man tænke på allerede nu? Som det fremgår, har det nuværende forslag til nye nedskrivningsbestemmelser været undervejs i mange år og er undergået betydelige forandringer i den forløbne periode. Der er generel støtte til modellen, og det er vores forventning, at de endelige regler vil komme til at ligge tæt op ad det nuværende forslag. Det er dog usik- 4

5 kert hvornår disse vil foreligge. Det er endvidere usikkert i hvilken form Finanstilsynet vil implementere de nye regler i det danske regelsæt. Forberedelse til implementering af de kommende regler skal derfor næppe have højeste prioritet. Omvendt vil vi anbefale, at det tankesæt, der ligger bag ved forslaget overvejes mere generelt, eksempelvis som led i at etablere en mere formaliseret tilgang til opgørelse af det individuelle solvensbehov som følger af ledelsesbekendtgørelsen. 5

www.pwc.dk IFRS 9 - Nye bestemmelser om nedskrivning på udlån på vej

www.pwc.dk IFRS 9 - Nye bestemmelser om nedskrivning på udlån på vej www.pwc.dk IFRS 9 - Nye bestemmelser om nedskrivning på udlån på vej udlån (1) IFRS 9 træder i kraft i 2018 Alt tyder på, at EU nu går i gang med godkendelsesprocessen med sandsynlig godkendelse af standarden

Læs mere

Orientering om ændrede regnskabsregler for indregning og måling (værdiansættelse) af pengeinstitutters udlån og garantier pr. 1.

Orientering om ændrede regnskabsregler for indregning og måling (værdiansættelse) af pengeinstitutters udlån og garantier pr. 1. Til pengeinstitutterne 17. december 2004 Ref. MT/TH/LOE J.nr. 122-0031 Orientering om ændrede regnskabsregler for indregning og måling (værdiansættelse) af pengeinstitutters udlån og garantier pr. 1. januar

Læs mere

Leasing i leasingtagers årsrapport årsregnskabsloven og IAS 17

Leasing i leasingtagers årsrapport årsregnskabsloven og IAS 17 Leasing i leasingtagers årsrapport årsregnskabsloven og IAS 17 April 2002 Leasing i leasingtagers årsrapport årsregnskabsloven og IAS 17 Indhold 1. Formålet med de nye leasingregler..................................8

Læs mere

Orienteringsbrev fra Finanstilsynet om regnskabsaflæggelse. m.fl. Regler, der træder i kraft ved aflæggelse af årsrapport for 2013

Orienteringsbrev fra Finanstilsynet om regnskabsaflæggelse. m.fl. Regler, der træder i kraft ved aflæggelse af årsrapport for 2013 Til bestyrelsen og direktionen 19. december 2013 Ref. CLA J.nr. 10120-0015 Orienteringsbrev fra Finanstilsynet om regnskabsaflæggelse for 2013 for kreditinstitutter m.fl. I dette brev orienteres om forhold,

Læs mere

Større danske kreditinstitutters overgang til IRB-modeller

Større danske kreditinstitutters overgang til IRB-modeller Større danske kreditinstitutters overgang til IRB-modeller Effekt på solvens og risikovægtede aktiver Arbejdspapir nr. 1 fra sekretariatet, september 2013 1 KRAKAfinans - Finanskrisekommissionens sekretariat

Læs mere

EKSTRAKT AF REDEGØRELSE. til. Skifteretten i Viborg, SKS.nr. 5-260/2012. vedrørende. Spar Salling Sparekasse under konkurs

EKSTRAKT AF REDEGØRELSE. til. Skifteretten i Viborg, SKS.nr. 5-260/2012. vedrørende. Spar Salling Sparekasse under konkurs J.nr. 31007346 KD/ck Kristian Dalsgaard, Advokat (H) Bent Aagaard, Advokat (H) Karsten Hjorth Larsen, Advokat (H) Janny L. Mikkelsen, Advokat (H) Claus M. Klausen, Advokat (L) Ruth Caddock Hansen, Solicitor,

Læs mere

HD 2. del Finansiel Rådgivning HD Afgangsprojekt, CBS Aflevering d. 23. maj. 2011 Forfatter: Holger Gyldenlund Pedersen. Vejleder: Jens Borges,

HD 2. del Finansiel Rådgivning HD Afgangsprojekt, CBS Aflevering d. 23. maj. 2011 Forfatter: Holger Gyldenlund Pedersen. Vejleder: Jens Borges, HD 2. del Finansiel Rådgivning HD Afgangsprojekt, CBS Aflevering d. 23. maj. 2011 Forfatter:. Vejleder: Jens Borges, Institut for Finansiering, CBS Indhold Del I... 4 1.1 Indledning... 4 1.2 Processtyringsfaktorer...

Læs mere

Vejledning om individuelle nedskrivninger og hensættelser

Vejledning om individuelle nedskrivninger og hensættelser Finanstilsynet 13. december 2013 J.nr. Vejledning om individuelle nedskrivninger og hensættelser Denne vejledning indeholder vejledning om reglerne om individuelle nedskrivninger og hensættelser i bekendtgørelse

Læs mere

Indhold. 1 Året der gik 2012... 3. 2 Oplysningsforpligtelser... 4. 3 Risikostyring... 5. 4 Kapitalstyring og solvensopgørelse... 7

Indhold. 1 Året der gik 2012... 3. 2 Oplysningsforpligtelser... 4. 3 Risikostyring... 5. 4 Kapitalstyring og solvensopgørelse... 7 Risik0rapport 2012 Indhold 1 Året der gik 2012....................................................................... 3 2 Oplysningsforpligtelser..................................................................

Læs mere

IRB risikovægte for erhvervs- og institutporteføljerne

IRB risikovægte for erhvervs- og institutporteføljerne Bestyrelsen og direktionen for Danske Bank A/S Holmens Kanal 2-12 1092 København K 17. juni 2013 Ref. ls/mja/hkm/pl J.nr. 6250-0044 IRB risikovægte for erhvervs- og institutporteføljerne Finanstilsynet

Læs mere

Vejledning om tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov for kreditinstitutter

Vejledning om tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov for kreditinstitutter Vejledning om tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov for kreditinstitutter Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Metoder Risikoområder: 3. Indtjening 4. Udlånsvækst 5. Kreditrisici 6. Markedsrisici

Læs mere

Regulering og produktivitet

Regulering og produktivitet N O T A T Regulering og produktivitet Finansrådet vil gerne kvittere for, at Produktivitetskommissionens sætter fokus på reguleringens betydning for produktivitet. 1. marts 2013 Banker er meget regulerede.

Læs mere

Ændringer til årsregnskabsloven

Ændringer til årsregnskabsloven Ændringer til årsregnskabsloven i høring Af Jan Fedders og Kim Tang Lassen Kontakt Jan Fedders Telefon: 3945 9101 Mobil: 2370 6574 E-mail: jfe@pwc.dk Kim Tang Lassen Telefon: 3945 3522 Mobil: 2381 0467

Læs mere

NOTAT. Lovforslaget er sendt i høring den 7. november 2014 til i alt 101 organisationer, foreninger, m.v. med høringsfrist den 5. december 2014.

NOTAT. Lovforslaget er sendt i høring den 7. november 2014 til i alt 101 organisationer, foreninger, m.v. med høringsfrist den 5. december 2014. NOTAT 28. januar 2015 Høringsnotat ad L 117 Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven og forskellige andre love (Reduktion af administrative byrder, tilpasning til de internationale regnskabsstandarder,

Læs mere

Årsnyt 2013. Vi giver overblikket. November 2013

Årsnyt 2013. Vi giver overblikket. November 2013 Årsnyt 2013 Vi giver overblikket November 2013 2012 PricewaterhouseCoopers. Denne artikel indeholder alene generel oplysning og kan ikke anses at have karakter af rådgivning. PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret

Læs mere

Notat. IFRS 15, Revenue from Contracts with Customers

Notat. IFRS 15, Revenue from Contracts with Customers AuditBusinessSolutions Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Notat g Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk

Læs mere

Den danske banksektor

Den danske banksektor Den danske banksektor er præget af mange mindre og mellemstore pengeinstitutter, der for manges vedkommende er karakteriseret ved en lokal forankring og et fintmasket filialnet. De senere år har der kunnet

Læs mere

Nye IFRS-regler om forsikringskontrakter På vej mod en global standard

Nye IFRS-regler om forsikringskontrakter På vej mod en global standard Nye IFRS-regler om forsikringskontrakter På vej mod en global standard Nye IFRS-regler om forsikringskontrakter På vej mod en global standard 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Baggrund og fremtidig

Læs mere

Hovedtal 5. Årets aktiviteter 6. Udvikling i resultatopgørelse og balance 8. Forventninger til fremtiden 9. Organisation og selskabsledelse 10

Hovedtal 5. Årets aktiviteter 6. Udvikling i resultatopgørelse og balance 8. Forventninger til fremtiden 9. Organisation og selskabsledelse 10 ÅRSRAPPORT 2008 2 Indhold Kort om Danmarks Skibskredit 4 Hovedtal 5 Årets aktiviteter 6 Udvikling i resultatopgørelse og balance 8 Forventninger til fremtiden 9 Organisation og selskabsledelse 10 Regelsæt

Læs mere

Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter

Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter Version 1.0 23. august 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Regelgrundlag... 5

Læs mere

Cvr. nr. 82 11 22 19 ÅRSRAPPORT

Cvr. nr. 82 11 22 19 ÅRSRAPPORT Cvr. nr. 82 11 22 19 ÅRSRAPPORT 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 3 Ledelsespåtegning.. 4 Den uafhængige revisors erklæringer 5 Ledelsesberetning.. 7 Årsregnskab Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

Omkostningsregistrering af kommunernes vejinfrastruktur

Omkostningsregistrering af kommunernes vejinfrastruktur Omkostningsregistrering af kommunernes vejinfrastruktur Kolofon Titel: Udgiver: Omkostningsregistrering af kommunernes vejinfrastruktur Vejdirektoratet og KTC (SAMKOM) Udgivet: Juni 2011 Redaktion: Design:

Læs mere

De europæiske tilsynsmyndigheders

De europæiske tilsynsmyndigheders De europæiske tilsynsmyndigheders prioriteringer for regnskabskontrollen i 2015 Af Anton Sibast Laugesen og Jan Fedders Kontakt Jan Fedders Telefon: 3945 9101 Mobil: 2370 6574 E-mail: jfe@pwc.dk Anton

Læs mere

Årsrapport 2014 side 2

Årsrapport 2014 side 2 Årsrapport 2014 Nordjyske Bank Jernbanegade 4-8 9900 Frederikshavn Telefon +45 9633 5000 email@nordjyskebank.dk www.nordjyskebank.dk CVR: 30828712 BIC/SWIFT ebandk22 Årsrapport 2014 side 2 Indhold Indhold

Læs mere

Ændring af årsregnskabsloven

Ændring af årsregnskabsloven Ændring af årsregnskabsloven - betyder det noget for mit årsregnskab? Dato 21. maj 2015 Version 2 Folketinget har den 21. maj 2015 vedtaget lov om ændring af årsregnskabsloven (ÅRL). Med ændringerne, som

Læs mere

40 Udkast til lovforslag om sekuritisering af erhvervslån gennem refinansieringsregistre

40 Udkast til lovforslag om sekuritisering af erhvervslån gennem refinansieringsregistre 40 Udkast til lovforslag om sekuritisering af erhvervslån gennem refinansieringsregistre Udkast til lovforslag om sekuritisering af erhvervslån gennem refinansieringsregistre Af Alexander Kielland og Morten

Læs mere

VEJ nr. 9048 af 07/02/2013 Vejledning om tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for kreditinstitutter

VEJ nr. 9048 af 07/02/2013 Vejledning om tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for kreditinstitutter VEJ nr. 9048 af 07/02/2013 Vejledning om tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for kreditinstitutter Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Metoder Risikoområde: 3. Indtjening 4. Udlånsvækst 5. Kreditrisici

Læs mere

I anledning af klagen har Finanstilsynet den 25. juli 2000 beskrevet investeringslånene således:

I anledning af klagen har Finanstilsynet den 25. juli 2000 beskrevet investeringslånene således: Kendelse af 3. september 2001. 00-121.471. Nærmere bestemte lån til bestyrelsesmedlemmer var ydet i strid med bank- og sparekasselovens 19 a, stk. 2, og skulle lovliggøres. Spørgsmål om bogføring af ændringer

Læs mere

Regnskabsmæssige problemstillinger som følge af negative renter.

Regnskabsmæssige problemstillinger som følge af negative renter. Regnskabsmæssige problemstillinger som følge af negative renter. Den finansielle situation i Europa har medført, at anvendte referencerenter i visse europæiske lande er blevet negative, herunder den danske

Læs mere

Salg af egne aktier 1. Indholdsfortegnelse

Salg af egne aktier 1. Indholdsfortegnelse Salg af egne aktier 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Resume af rapporten og arbejdsgruppens forslag... 2 3. Finanstilsynets off-site undersøgelser og on-site inspektioner... 6 3. 1. Aktionærsammensætningen

Læs mere