RISIKORAPPORT Risikooplysninger for Saxo Privatbank A/S Offentliggjort 2014 CVR-nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RISIKORAPPORT 2014. Risikooplysninger for Saxo Privatbank A/S Offentliggjort 2014 CVR-nr. 32 77 66 55"

Transkript

1 RISIKORAPPORT 2014 Risikooplysninger for Saxo Privatbank A/S Offentliggjort 2014 CVR-nr

2 2 Indhold Indledning Risikostyringsmålsætninger og politik Anvendelsesområde Kapitalgrundlag Kapitalkrav Eksponering mod modpartsrisiko Kontracyklisk (modcyklisk) buffer Indikatorer for global systemisk betydning Kreditrisikojusteringer Behæftede og ubehæftede aktiver Anvendelse af ECAI er Eksponeringer mod markedsrisiko Operationelrisiko Eksponeringer mod aktier m.v., der ikke indgår i handelsbeholdningen Eksponeringer mod renterisici i positioner, der ikke indgår i handelsbeholdningen Eksponeringer mod securitiseringspositioner Aflønningspolitik Gearing Anvendelse af IRB-metoden i forbindelse med kreditrisiko Anvendelse af kreditrisikoreduktionsteknikker Anvendelse af den avancerede målemetode i forbindelse med operationel risiko Anvendelse af interne modeller for markedsrisiko... 39

3 Indledning Formålet med denne rapport er at give et indblik i Saxo Privatbank A/S s risiko- og kapitalstyring. Rapporten er udarbejdet i overensstemmelse med de juridiske oplysningskrav i CRR-forordningens artikel 431 til 455 samt Bekendtgørelse om opgørelse af risikoeksponeringer, kapitalgrundlag og solvensbehov. Risikorapporten giver en beskrivelse af de forskellige typer af balanceførte og ikke-balanceførte risici, som Saxo Privatbank A/S er eksponeret overfor. Herudover gennemgår rapporten Saxo Privatbank A/S s risiko- og kapitalstyring. Reglerne for kreditinstitutters kapitaldækning er fastsat i Europaparlamentets og rådets direktion 2013/36/EU (CRD) og forordning nr. 575/2013 (CRR). Regelsættet udspringer af Basel III-reglerne og fastsætter i de såkaldte Søjle III, regler om offentliggørelse af kapitalkrav og risikostyring. Saxo Privatbank har besluttet at offentliggøre disse oplysninger på bankens hjemmeside saxoprivatbank.dk/pages/om-os/ oekonomi.aspx. Visse af oplysningerne er en gengivelse af oplysninger offentliggjort i bankens seneste årsrapport. Den samlede risikorapport offentliggøres årligt. Punktet 4 vedrørende kapitalkrav offentliggøres desuden halvårligt. Punktopdelingen i rapporten følger opbygning i CRR-forordningens ottende del: Institutternes oplysningspligt. Oplysningerne i denne risikorapport omhandler året 2014, med mindre andet er anført. Oplysningerne er ikke revideret af den eksterne revision. De enkelte oplysningskrav Kravene i CRR forordningens ottende del, artikel 431 til 455 stilles i 7 overordnede punkter, hvortil der er knyttet et antal underpunkter. Oplysningskravene i de 7 punkter inddeles i følgende hovedområder: Risikostyring- og risikopolitik Kapitalgrundlaget Kreditrisiko Markedsrisiko Operationel risiko ICAAP-processen herunder kapitalbehovets størrelse Aflønningspolitik I det følgende er de relevante CRRartikler beskrevet, og nummeringen i kapitlerne følger kronologien i CRR-forordningen. Der omtales kun de områder, som banken beskæftiger sig med og dermed er relevante. 3

4 4 1. Risikostyringsmålsætninger og politik, CRR 435 Risikostyring, CRR 435 stk. 1, litra a - d Saxo Saxo Privatbank har som mål at kortlægge samtlige væsentlige risici, der knytter sig til driften af banken. De væsentligste risikotyper i forbindelse med driften af et pengeinstitut som Saxo Privatbank er kreditrisikoen på bankens udlån og markedsrisikoen på bankens egenbeholdning af værdipapirer. Banken kan påvirke og styre den økonomiske udvikling på visse områder, mens udviklingen på andre områder er underlagt faktorer, som er uden for bankens kontrol og påvirkningsmuligheder. Saxo Privatbank udvikler løbende sine værktøjer til identifikation og styring af de risici, som påvirker virksomheden. Bestyrelsen fastlægger de overordnede rammer og principper for risiko- og kapitalstyring, og modtager månedligt rapportering om udvikling i risici under de tildelte risikorammer. Den daglige styring af risici foretages af kreditafdelingen, risikoafdelingen og økonomifunktionen. Afdækningsstrategier fastlægges i samarbejde med direktionen, mens der foretages uafhængig kontrol af bankens risiko- og økonomiafdeling, der også udarbejder rapporteringer til bestyrelsen. De vigtigste typer af risici for Saxo Privatbank er: Kredit- og modpartsrisici Ved kredit-/modpartsrisici forstås risikoen for tab som følge af, at debitorer eller modparter misligholder indgåede betalingsforpligtelser. Markedsrisici Ved markedsrisici forstås rente-, valuta-, aktie-, og råvarerisici, herunder relaterede risici, der er forbundet med afledte finansielle instrumenter, eksempelvis optionsrisici. Renterisici omfatter bl.a. renterisici på alle balance og ikke balanceførte poster, herunder fastforrentede ind- og udlån samt fastforrentet funding. Renterisici omfatter endvidere rentestrukturrisici. Markedsrisiko opstår som følge af, at værdien af bankens aktiver og passiver påvirkes af markedsforholdene. Det kan eksempelvis være ændringer i valuta- og renteforhold. Likviditetsrisici Ved likviditetsrisiko forstås risikoen for tab som følge af, at bankens omkostninger ved likviditetsfremskaffelse stiger uforholdsmæssigt meget, at manglende finansiering forhindrer banken i at opretholde den vedtagne forretningsmodel og, at banken ultimativt ikke kan opfylde sine betalingsforpligtelser på grund af manglende finansiering. Operationelle risici Ved operationel risiko forstås risiko for tab som følge af uhensigtsmæssige eller mangelfulde interne procedurer, menneskelige eller systemmæssige fejl eller tab som følge af eksterne begivenheder, herunder juridiske risici. Omdømmerisiko og strategiske risici anses ikke for operationelle risici, men i det omfang, det er relevant, behandles disse efter samme retningslinjer som operationelle risici. Andre risici Ved andre risici forstås risici for direkte eller indirekte tab som følge af ændringer i eksterne og interne forhold eller øvrige udefra kommende begivenheder. De øvrige risici omfatter alle de risici, der ikke er nævnt i andre risikokategorier. Saxo Privatbank A/S

5 Risiko på kapitalgrundlag (solvensbehov) Det er risikoen for, at banken ikke kan opfylde lovens minimumskrav til kapital eller det af banken individuelle opgjorte solvensbehov. Kreditrisiko Målsætning Saxo Privatbanks målsætning på Saxo Privatbanks målsætning på kreditområdet er, i så stor udstrækning som muligt, at begrænse eventuelle tab indenfor kreditområdet, herunder at have klare og tydelige retningslinjer for bankens udlånsaktiviteter i relation til modparter, handelsaktiviteter og afvikling af sikkerheder. Politik Lån og kreditter styres i henhold til den til enhver tid gældende kreditpolitik, som er fastlagt af bankens bestyrelse. Lån og kreditter bevilges og styres på forskellige niveauer ud fra fastlagte beløbsgrænser. Opfølgning og overvågning foretages løbende af bankens kreditkomite, bestående af den samlede direktion, kreditafdelingen og bestyrelsen som månedligt modtager rapportering ud fra fastlagte retningslinjer. Saxo Privatbank styrer kreditrisikoen ved altid at foretage en individuel kreditvurdering af kundens økonomiske forhold i forbindelse med kreditgivning. Alle større erhvervsengagementer bliver revurderet mindst én gang årligt med udgangspunkt i kundens senest aflagte årsrapport og forventninger til fremtiden, herunder tages konjunkturudviklingen på brancheniveau, i betragtning. De største privatengagementer gennemgås og drøftes ligeledes mindst en gang årligt. Engagementer på observationslisten og nye svage engagementer gennemgås løbende med henblik på at vurdere om der er indtruffet OIV (objektiv indikation for værdiforringelse), samt om størrelsen af kapitalreservationer, nedskrivninger og hensættelser er af passende størrelse. Udlån og garantier nedskrives enten individuelt eller gruppevis. Individuel nedskrivning foretages når der er konstateret objektiv indikation af forringet betalingsevne, som resulterer i en reduktion i den forventede fremtidige betaling. Engagementer med objektiv indikation for værdiforringelse udgør ultimo ,0 mio. kr. 1), hvorpå der er nedskrevet 94,9 mio. kr. Udlån som ikke er nedskrevet individuelt, nedskrives gruppevis. De gruppevise nedskrivninger på kreditrisikogrupperne, foretages ved anvendelse af en model udarbejdet af foreningen Lokale Pengeinstitutter. Saxo Privatbanks historiske tab er indarbejdet i modellen, som er godkendt af Finanstilsynet. Bankens primære kundegruppe er privatkunder, små og mellemstore erhvervsvirksomheder. Det er ledelsens vurdering, at banken har en fornuftig fordeling mellem privatkunder og erhvervskunder. Samtidig er der en stor erhvervsmæssig spredning på udlån til erhvervskunder. Ultimo 2014 var 33,8 % af bankens samlede udlån og garantier ydet til erhvervskunder og 66,2 % til private kunder. Bankens kreditpolitik indeholder også rammer for eksponeringen mod forskellige brancher, herunder mål for hvor stor en andel, der totalt må være eksponeret mod erhverv. Aktuelt er den maksimale disponering mod en enkelt branche kun 9,7 % af bankens samlede udlån og garantier. Banken er kun i ubetydeligt omfang engageret i lån eller pantebreve til ejendomsspekulation, og kun 2,2 % af bankens samlede udlån og garantier er rettet mod landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri. 1) Opgjort som udlån og garantier. Risikorapport

6 6 Som en del af den interne styring rater Saxo Privatbank sine kunder efter et internt nummersystem fra 1 6 plus investeringskreditter, hvor rating 1 er kunderne med den bedste bonitet og rating 6 er de kunder, hvorpå banken har vurderet at der er indtruffet OIV. Det interne ratingsystem kan sammenholdes med Finanstilsynets bonitetskategorier. Investeringskreditter tilbydes udelukkende i form af et standardprodukt, der kan anvendes enten til yderligere investeringer (gearing) eller som forbrugskredit (provenu udbetales). Kreditten gives udelukkende mod sikkerhed i form af værdipapirer i depot hos banken. Såvel investering som udbetaling kan kun ske, såfremt der er en tilstrækkelig overdækning. Investeringskreditter ydes i henhold til overordnede principper for sikkerhedsoverdækning, der er fastlagt af bestyrelsen. Der foretages dagligt overvågning af alle inveseringskreditter på individuel basis. I den forbindelse opgøres udlån, samlet porteføljeværdi og samlet belåningsværdi (aktiverne multipliceret med en risikovægt). Der tages kontakt til de kunder, hvis porteføljer er faldet i værdi, således kravet til overdækning bibeholdes og under hensyntagen til gældende lovgivning sikres yderligere inddækning enten ved indbetaling eller lukning af positioner. Bankens samlede nedskrivninger på udlån, og hensættelser til tab på garantier, har de seneste regnskabsår været påvirket af finanskrisen og den medfølgende lavkonjunktur. Bankens akkumulerede nedskrivninger og hensættelser til imødegåelse af tab på lån og garantier udgjorde ultimo ,8 mio. kr. svarende til 4,4 % af de samlede udlåns- og garantiforpligtelser. Heraf udgjorde 70,6 mio. kr. nedskrivninger på lån og kreditter, hvor der ikke længere beregnes rente og 10,0 mio. kr. nedskrivninger på lån og kreditter med nedsat rente. Af de akkumulerede nedskrivninger og hensættelser udgør gruppevise nedskrivninger og hensættelser på garantier 6,9 mio. kr., jævnfør årsrapportens note 13. Når der er nedskrevet individuelt på et engagement, bliver bevillingspraksis skærpet. Lån og kreditter er delvist sikkerhedsmæssig dækket af ved, at kunderne har givet pant i aktiverne. Værdien af stillede sikkerheder opgøres ud fra et tvangsrealisationssynspunkt. Den største og vigtigste sikkerhedstype er pant i fast ejendom, hvor der er en pæn geografisk spredning i bankens markedsområde, samt på ejendomstype. Markedsrisiko Målsætning Saxo Privatbanks målsætning for markedsrisiko er, at de risici, der tages på området, ikke må være af en sådan størrelse, at kapitalgrundlaget til opfyldelse af det fastsatte solvensbehov ikke er til stede, at de risici banken påtager sig er inden for de bestyrelsesgodkendte rammer, samt at risici monitoreres og rapporteres korrekt. Politik Banken ønsker, at risikoprofilen i forhold til markedsrisiko skal være lav/medium, hvorefter følgende overordnede principper skal følges. Banken tager som udgangspunkt kun aktivt positioner med markedsrisiko, i forbindelse med Market Making og egen beholdning af værdipapirer til understøttelse af formueforvaltning. Banken vil løbende indgå i positioner med markedsrisiko som følge af kundetransaktioner. Banken har tilladelse til at indgå en begrænset eksponering i obligationer for at understøtte bankens kunders handel i disse produkter. Opstår der væsentlige positioner med markedsrisiko (som konsekvens af kunders fejlhandler, systemfejl eller andet) gælder tilsvarende, at banken skal prioritere risikoreduktion fremfor en mulig værdiforøgelse på positionen. Renterisikoen udgør ultimo ,3 mio.kr. mod 3,3 mio.kr. sidste år. Samtlige rammer, fastsat af bestyrelsen, opgøres og overvåges Saxo Privatbank A/S

7 dagligt af risikoafdelingen og der rapporteres til direktionen samt bestyrelsen hver måned. Eventuelle overskridelser af de fastsatte rammer rapporteres straks til direktionen og bestyrelsen. Bankens aktieportefølje udgør ultimo ,7 mio. kr. Beholdningen består af investeringsbeviser og unoterede aktier, herunder unoterede aktier i en række sektorselskaber (strategiske samarbejdspartnere i sektoren). Sektoraktierne udgør alene 19,8 mio. kr. Bankens beholdning af obligationer til dagsværdi udgjorde ultimo ,4 mio. kr. Beholdningen består primært af børsnoterede realkreditobligationer. Banken har en mindre beholdning af obligationer, som banken betragter som illikvide, hvorfor der til opgørelse af dagsværdi er indhentet oplysninger til beregning af en skønnet dagsværdi. Værdien heraf er reduceret væsentligt over de forløbne år og udgør nu 0,8 mio. kr. Til afdækning af den samlede usikkerhed er der hensat kapital i forbindelse med opgørelse af det individuelle solvensbehov. Valutakursrisikoen ultimo 2014, målt ved valutakursindikator 1, udgør 3,6 mio. kr., svarende til 0,7 % af kernekapitalen. Likviditetsrisiko Målsætning Banken har en målsætning om at have en likviditetsoverdækning på min. 60 % målt i forhold til lovkravet, men en likviditetsoverdækning på 100 % tilstræbes. Samtidig at der skal være tilstrækkelig likviditet til både at dække den organiske vækst og de løbende udsving, der må komme i likviditetsbehovet. Politik Banken ønsker en balancesammensætning, der såvel på kort som på længere sigt sikrer et tilstrækkeligt og stabilt likviditetsberedskab. Vigtige parametre i den forbindelse er udviklingen i udlån og indlån og, i lyset heraf, bankens adgang til funding. Opgørelse, overvågning og rapportering af likviditeten sker på daglig basis, og direktionen og bestyrelsen modtager løbende rapportering ud fra fastlagte retningslinjer. Ledelsen kategoriserer 1) Saxo Privatbank som et likviditetsmæssig simplet pengeinstitut. Bankens forretningsmodel betyder, at Saxo Privatbank tilbyder alle bankydelser til bankens primære målgruppe. Banken virker, udover som fuld-service pengeinstitut, som handels- og investeringsplatform for en del af bankens kunder. Ingen af bankens produkter er komplekse produkter i likviditetsmæssig sammenhæng. Bankens indlån, og dermed bankens likviditetsbehov, består i al væsentlighed af likvider i DKK. Bankens likviditetsberedskab består ligeledes af aktiver i DKK. Banken har placeret en stor del af sit likviditetsberedskab i likvide papirer. Banken har placeret 0,9 mia. kr. i variabelt forrentede danske realkreditobligationer med udløb i 2018, papirerne er ratet Aaa / Aa3 (Moody s) og AAA / A+ fra S&P. Operationel risiko Målsætning Banken har generelt en lav risikovillighed med hensyn til operationelle risici og bestræber sig på at reducere potentielle tab fra operationelle begivenheder således, at banken ikke påvirkes mærkbart, såfremt en operationel risiko materialiserer sig i et faktisk tab. Banken har dog nul tolerance med hensyn til operationelle risici relateret til bedrageri og compliance brud. Politikker Bankens bestyrelse har i politik for operationel risiko fastsat bestyrelsens holdning til samt overordnede strategi for operationel risiko og konsekvenser heraf i Saxo Privatbank A/S. Saxo Privatbank A/S, har valgt at inddele den operationelle risiko i følgende kategorier: Uhensigtsmæssige eller mangelfulde interne procedurer eller processer Menneskelige fejl Systemmæssige fejl Eksterne begivenheder, herunder juridiske risici 1) Kategoriseringen sker i henhold til Vejledning om styring på likviditetsområdet for penge- og realkreditinstitutter nr af

8 8 Bankens væsentligste datamængde behandles af SDC, der gennem udvikling af styringssystemer sikrer, at risikoen for operationelle fejl minimeres. Bankens værdipapirhandel sker gennem Saxo Banks værdipapirhandelsplatform, som er fuldt integreret til bankens datacentral SDC. Systemet er baseret på at give kunderne mulighed for selv at indlægge ordrer i handelssystemet, hvorefter disse automatisk videresendes til aktiemarkederne og eksekveres. Transaktionerne modtages retur i bankens systemer, og ændringerne af kundernes positioner opdateres i handelssystemet og bliver, i realtid, synlige for kunderne. Banken er derfor afhængig af velfungerende IT systemer, og et eventuelt længerevarende nedbrud af bankens IT systemer vil påvirke driften væsentligt. Banken fokuserer derfor på, i et samarbejde med bankens outsourcingpartnere, et tilfredsstillende IT beredskab for at sikre at nødplaner eksisterer for alle tænkelige scenarier, der sikrer at alle relevante personer er klar over deres ansvar og opgaver i et eventuelt nøddriftsscenarie. For at imødegå den operationelle risiko vurderes de interne procedurer løbende af bankens ledelse. Der tages løbende bestik af, om der er andre risici, herunder i relation til IT-systemet, som kan få negative konsekvenser for banken. Bankens beredskabsplan vurderes, som minimum, en gang årligt af bestyrelsen. Der arbejdes løbende på at optimere processerne, ligesom der foretages kontroller på tværs i organisationen. Forretningsrisici Målsætning Saxo Privatbank har en målsætning om at holde fokus på etablering og vedligeholdelse af gode relationer til alle bankens interessenter. Politikker Saxo Privatbanks politik afspejler sig i bankens mission og vision, som tilstræber, at helheden fremmes i forhold til enkeltinteresser. Bankens værdigrundlag indgår i alle led af organisationen som en naturlig del af den måde, banken driver sin virksomhed på. For at sikre den faglige dygtighed blandt bankens medarbejdere, tilstræbes det hele tiden at videreuddanne medarbejderstaben, så denne lever op til omgivelsernes krav til Saxo Privatbank. Banken har forretningsgang for godkendelse af nye produkter, som sikrer, at banken ikke tilbyder produkter, der ikke behørigt er godkendt forinden. Banken har en compliance afdeling, hvis ansvarsområde blandt andet dækker følgende områder: Investorbeskyttelse på værdipapirområdet, information til forbrugere om priser, foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme, indberetning af handler med værdipapirer samt overholdelse af god skik regler. Compliance afdelingen udtaler sig i øvrigt om nye forretningsgange og opfølgning på eksisterende. Bankens Chef Compliance Officer er også klageansvarlig for banken. Banken har en risikofunktion, hvis ansvarsområde omfatter virksomhedens risikobehæftede aktiviteter på tværs af risikoområder og organisatoriske enheder, samt risici hidrørende fra outsourcede funktioner. Risikofunktionens ansvarsområder dækker blandt andet følgende: At indenfor risikoområdet udvikle, vedligeholde og implementere væ-

9 sentlige politikker, forretningsgange og processer for at sikre, at bankens risikostyring finder sted i overensstemmelse med lovgivningen og indenfor de af bankens bestyrelse og direktion udstukne rammer samt rapportere udnyttelse af disse rammer. Endvidere skal risikofunktionen sikre: At der sker en løbende gennemgang af bankens forretningsgange og at bankens væsentlige aktiviteter er tilstrækkeligt beskrevet i disse, at den daglige likviditetsstyring fungerer korrekt og effektivt, at bankens bevilgede investeringskreditter overvåges løbende, at potentielle risici identificeres og at der udarbejdes anbefalinger til direktionen omkring disse, at forestå identifikation og vurdering af bankens operationelle risici samt sikre indsamling og rapportering af operationelle hændelser sker løbende. Chef Risk Officer er risikoansvarlig og refererer direkte til direktionen. Risiko på kapitalgrundlag Målsætning Saxo Privatbank har en målsætning om, at kapitalgrundlaget skal være af en sådan størrelse, at kapitalen er betydelig over solvensbehovet. Politik Overvågning af kapitalgrundlaget sker løbende. Direktionen og bestyrelsen modtager minimum kvartalsvis rapportering ud fra fastlagte retningslinjer. Kapitalgrundlaget efter fradrag udgør 503,6 mio. kr., som i forhold til de samlede risikoeksponeringer på 2.329,9 mio. kr. giver en kapitalprocent på 21,6 %, hvilket er væsentligt over lovgivningens mindste kapitalkrav på 8 %. Bankens individuelle solvensbehov er opgjort til 243,3 mio. kr. svarende til en individuel kapitalprocent på 10,4 %. Dermed er der en kapitalmæssig overdækning på 260,3 mio. kr., svarende til 11,2 %-point. Bankens moderselskab Saxo Bank har i 2014 indskudt 160 mio. kr. i yderligere kapital. 50 mio. kr. blev indbetalt i marts og 110 mio. kr. i november I forlængelse af indskuddet i november har banken indfriet statslig hybrid kernekapital for nominelt 94,2 mio. kr. Bankens tidligere garantkapital udløber 1. november Bankens kapital vil i den forbindelse blive reduceret med 153 mio. kr. Ledelsen vurderer, at banken har den nødvendige kapitalmæssige overdækning. Ledelseserklæring, CRR 435, litra e og f Bankens bestyrelse og direktion har den 5. marts 2015 behandlet og godkendt risikorapporten for Det er bestyrelsens vurdering, at bankens risikostyringsordninger er tilstrækkelige og giver sikkerhed for, at de indførte risikostyringssystemer er tilstrækkelige i forhold til bankens profil og strategi. Det er endvidere bestyrelsens vurdering, at nedenstående beskrivelse af bankens overordnede risikoprofil i tilknytning til bankens forretningsstrategi, forretningsmodel samt nøgletal, giver et relevant og dækkende billede af bankens risikoforvaltning, herunder af, hvordan bankens risikoprofil og den risikotolerance, som bestyrelsen har fastsat, påvirker hinanden. Bestyrelsens vurdering er foretaget på baggrund af den af bestyrelsen vedtagne forretningsmodel/strategi, materiale og rapporteringer forelagt bestyrelsen af bankens direktion, intern revision, bankens risikoansvarlige og complianceansvarlige samt på grundlag af bestyrelsens indhentede supplerende oplysninger og redegørelser. En gennemgang af forretningsmodel og politikker viser, at forretningsmodellens overordnede krav til de enkelte risikoområder fuldt og dækkende udmøntes i de enkelte politikkers mere specificerede grænser, at en gennemgang af bestyrelsens retningslinjer til direktionen og videregivne beføjelser viser, at de fastsatte grænser i de enkelte politikker fuldt og dækkende udmøntes i de underliggende retningslinjer til direktionen og videregivne beføjelser, at de reelle risici ligger inden for grænserne, fastsat i de enkelte politikker og i de videregivne beføjelser, og at det på den baggrund er bestyrelsens vurdering, at der er overensstemmelse mellem forret- Risikorapport

10 10 ningsmodel, politikker, retningslinjer og de reelle risici inden for de enkelte områder. Bankens forretningsstrategi er baseret på bankens vision og værdigrundlag om inden for sit markedsområde at være en stærk og attraktiv samarbejdspartner for private og erhvervsvirksomheder, hvilket skal ske gennem en værdiskabende rolle i forhold til aktionærer, kunder og medarbejdere. Banken ønsker en lønsom indtjening baseret på en prissætning af pengeinstituttets produkter, som afspejler den risiko og den kapitalbinding, som banken påtager sig sammen med en helhedsvurdering af forretningsomfanget med kunder og modparter. Banken ønsker en passende robust kapitalbase, som understøtter forretningsmodellen. Banken har en intern målsætning om, at kapitalprocenten som minimum skal være 2,5 %-point over lovens krav. Ledelsen vurderer, at det er hensigtsmæssig for bankens samarbejde med bl.a. funding kilder at opretholde et større kapitalgrundlag og dermed kapitalprocent end det behov, der vurderes nødvendigt for overlevelse på 1 års sigt. Bankens solvensbehov er opgjort til 10,4 % og med en kapitalprocent på 21,6 %, har banken en overdækning på 11,2 %-point, hvilket er et særdeles tilfredsstillende niveau. Den af bestyrelsen besluttede maksimale risikotolerance styres via de fastsatte grænser i de enkelte politikker. Derudover forholder bestyrelsen sig til de grænser, der er gældende i tilsynsdiamanten, jf. nedenstående tabel, der dels viser tilsynsdiamantens maksimalt tilladte grænseværdier, samt bankens aktuelle tal for diverse grænseværdier. Offentliggørelse vedr. ledelsessystemer mv., CRR 435, stk. 2 Bankens bestyrelsesmedlemmer og direktion besidder udover ledelsesposten i banken et antal øvrige ledelsesposter. Disse fremgår af årsrapporten 2014 side Saxo Privatbank A/S følger de kompetencekrav til bestyrelsen, som følger af den finansielle lovgivning. I overensstemmelse hermed vurderer bestyrelsen løbende, om dens medlemmer tilsammen besidder den fornødne viden og erfaring om bankens risici til at sikre en forsvarlig drift af banken. Banken er omfattet af koncernens måltal og politik for at øge andelen af det underrepræsenterede køn i ledelsen og har således undladt at udarbejde egen politik og måltal. Summen af store engagementer Grænse < 125 % Saxo Privatbank = 18,6 % Udlånsvækst Grænse < 20 % Saxo Privatbank = 2,4 % Stabil funding Grænse < 1 Saxo Privatbank = 0,5 Ejendomseksponering Grænse < 25 % Saxo Privatbank = 9,5 % Likviditetsoverdækning Grænse > 50 % Saxo Privatbank = 378,8 %

11

12 12 2. Anvendelsesområde, CRR 436 Oplysningsforpligtelsen gælder for: Saxo Privatbank A/S Philip Heymans Allé Hellerup CVR.: Saxo Privatbank A/S indgår i koncernregnskabet for Saxo Bank A/S koncernen, som er den største og mindste koncern der udarbejdes koncernregnskab for. Koncernregnskabet for Saxo Bank A/S kan rekvireres på Alle opgørelser i denne rapport er pr Saxo Privatbank A/S

13 3. Kapitalgrundlag, CRR 437 I CRR-forordningens artikel 437 stilles der krav om, at banken oplyser om dennes kapitalgrundlag. Saxo Privatbanks kapitalgrundlag er opbygget som vist i nedenstående skema og udgør 503,6 mio. kr. pr (1.000 kr) Opgørelse af kapitalgrundlag Aktiekapital Vedtægtsmæssige reserver Overført underskud Egenkapital i alt Tidligere garantkapital, 80% Primære fradrag i kernekapitalen: Immaterielle aktiver Værdijusteringer som følge af kravene om forsigtighedsbaseret værdiansættelse Egentlig Kernekapital (CET1) Supplerende kapital: Overgangsjusteringer som følge af supplerende kapitalinstrumenter og efterstillede lån omfattet af overgangsbestemmelser, tidligere garantkapital Supplerende kapital (T2) Fradrag i supplerende kapital (T2): Supplerende kapitalinstrumenter i enheder i den finansielle sektor, 0 hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer Kapitalgrundlag Risikorapport

14 14 Tidligere Garantkapital Bankens tidligere garantkapital er omfattet af 208 stk. 2 i lov om finansiel virksomhed. I tilfælde af selskabets opløsning skal den tidligere garantkapital tilbagebetales før aktiekapitalen. Tidligere garantkapital på 217 mio. kr. indregnes, i henhold til CRR-forordningens artikel 486 nr. 5, litra a, med 80% i den egentlige kernekapital. Overskydende tidligere garantkapital indregnes i henhold til overgangsbestemmelserne i CRRforordningens artikel 487, stk. 2 i den supplerende kapital. I henhold til CRR artikel 492, stk. 2 udgør den krævede kapital for opfyldelse af minimumskrav til egentlig kernekapital(cet1) 4,0 % og kernekapital(t1) 5,5 % i 8 % - kravet: Faktisk beløb Krævet beløb for opfyldelse af minimumskrav til egentlig kernekapital (4,0 %) og kernekapital (5,5 %) i 8 % - kravet Overskydende beløb (1.000 kr) (1.000 kr) (1.000 kr) Egentlig kernekapital(cet1) Kernekapital(T1) Saxo Privatbank A/S

15 4. Kapitalkrav, CRR 438 I henhold til lovgivningen skal bestyrelse og direktion fastsætte bankens individuelle solvensbehov. Banken opgør solvenskravet med udgangspunkt i et kapitalbehov på 8 %, svarende til minimumskapitalen i henhold til Lov om finansiel virksomhed 124, stk. 2 nr. 1. Model-, proces- og metodebeskrivelse fremgår under punkt 4.1. Standardmetoden for kreditrisiko Banken benytter standardmetoden for kreditrisiko til beregning af den samlede risikoeksponering, og skal angive 8 pct. af den samlede risikoeksponering, for hver af kategorierne angivet i CRR-forordningens artikel 438 litra c, e og f. Intern rating-baseret metode Banken har ikke aktuelle planer om at anvende en intern model til opgørelsen af kreditrisikoen. Tabel med eksponeringen i kreditrisiko, er et krav jf. litra 4c og tabel med eksponeringen i markedsrisiko, er krav jf. litra 4e og 4f. Rapportering af kreditværdijusteringsrisiko for modparter CVA, CRR 384 Saxo Privatbank har ikke kreditværdijusteringsrisiko for modparter. Oversigt over bankens kapitalkrav til kreditrisici, CRR 438, litra c Risikoeksponering Kapitalkravet (8% af eksponeringen) (1.000 kr) (1.000 kr) Eksponeringer mod institutter Eksponeringer mod selskaber Detaileksponeringer Eksponeringer sikret ved pant i fast ejendom Eksponeringer ved misligholdelse Aktieeksponeringer Andre poster Risikoeksponering med kreditrisiko i alt Risikorapport

16 16 Oversigt over bankens kapitalkrav til markedsrisici m.v., CRR 438, litra e samt CRR 445 Risikoeksponering Kapitalkravet (8% af eksponeringen) (1.000 kr) (1.000 kr) Gældsinstrumenter Aktier Valutakursrisiko Risikoeksponering med markedsrisiko m.v. i alt Oversigt over bankens kapitalkrav til operationel risiko, CRR 438, litra f samt CRR 446 Risikoeksponering Kapitalkravet (8% af eksponeringen) (1.000 kr) (1.000 kr) Risikoeksponering med operationel risiko i alt Risikoeksponering Kapitalkravet (8% af eksponeringen) (1.000 kr) (1.000 kr) Risikoeksponering i alt

17 4.1 Uddybning af metoder for opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehovet Saxo Privatbanks bestyrelse har mindst kvartalsvis drøftelser omkring fastsættelsen af det tilstrækkelige kapitalgrundlag og solvensbehovet. Drøftelserne tager udgangspunkt i et oplæg fra direktionen. Oplægget indeholder forslag til størrelsen af solvensbehovet, herunder forslag til valg af stressniveauer samt vækstforventninger. På baggrund af drøftelsen træffer bestyrelsen og direktionen afgørelse om bankens solvensbehov, som skal være tilstrækkeligt til at dække bankens risici jf. Fil 124, stk. 1 og 4. Endvidere drøfter bestyrelsen en gang om året indgående opgørelsesmetoden, som anvendes ved opgørelsen af det tilstrækkelige kapitalgrundlag, herunder hvilke risikoområder og stressniveauer, der skal tages i betragtning ved beregning af solvensbehovet. Bestyrelsen og direktionen har valgt at opgøre solvensbehovet med udgangspunkt i Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26. juni 2013, Bekendtgørelse om overgangsregler ifølge Europa- Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber, bekendtgørelse om opgørelse af risikoeksponeringer, kapitalgrundlag og solvensbehov (bekendtgørelse nr marts 2014) og lov om finansiel virksomhed, samt Finanstilsynets seneste Vejledning om tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for kreditinstitutter, og Finanstilsynets Vejledning til Lov om finansiel virksomhed 124, stk. 5 - Krav til kapital efter 8+ metoden Derudover følger opgørelsen den interne forretningsgang for opgørelse af solvensbehov. Opgørelsen omfatter følgende risici: 1. Forretningsrisici 2. reditrisici a. Udlånsvækst b. Kreditrisici på store kunder med finansielle problemer c. Øvrige kreditrisici i. Rentestigning ii. Valutakursændring d. Koncentrationsrisiko på individuelle engagementer e. Koncentrationsrisiko på brancher 3. Markedsrisici a. Renterisici b. Aktierisici c. Valutarisici 4. Likviditetsrisici 5. Operationelle risici 6. Gearing 7. Eventuelle tillæg/ lovbestemte krav Banken anvender LOPI s model 8+ til opgørelse af solvensbehovet. Udgangspunktet for modellen baseres på det lovfæstede minimumskrav på 8 pct. (søjle 1), med tillæg for de risici og forhold, som ikke fuldt ud afspejles i opgørelsen af den samlede risikoeksponering. 17

18 Individuelt solvensbehov og individuelt kapitalkrav Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov Bankens solvensbehov opdelt på risikoområder, samt bankens overdækning/kapitalforhold fremgår af nedenstående tabel: Solvensbehov Saxo Privatbank har indberettet det individuelle solvensbehov med 10,4 %. Bankens solvensmål er en solvensoverdækning på 2,5 % i forhold til det individuelle opgjorte solvensbehov. Pr. 31. december 2014 Søjle 1 Søjle 2/tillæg (1.000 kr) (1.000 kr) (1.000 kr) (pct) I alt ,4% - Heraf til kreditrisici ,6% - Heraf til markedsrisici ,7% - Heraf til operationelle risici ,5% - Heraf til øvrige risici ,6% - Heraf tillæg som følge af lovbestemte krav ,0% Kommentering af specifikationer til opgørelsen under pkt Forretningsrisici Indtjening/konsolidering Solvensbehovet, som følge af driften, afsættes med en etårig horisont. Som grundlag herfor anvendes budgettet for I solvensbehovsopgørelsen tages der højde for den forventede vækst, der er lagt til grund for budgettet. Banken vurderer at indtjeningen kan dække konsolideringsbehovet. Saxo Privatbank har afsat et tillæg på 15 mio. kr. til solvensbehovet, som skal dække risikoen for at planlagte ændringer/strategier ikke forløber som forventet, herunder at dette sammen med bankens forretningsmodel ikke generere den forventede indtjening. Der er desuden afsat et tillæg til den vækst, som overstiger 10 pct. af udlånsvolumen jf. side 19. Der afsættes ikke yderligere kapital til konsolidering. Kapital Bankens kapital har frem til udgangen af 2014 for en stor del bestået af ekstern kapital i form af garantkapital, hybridkapital og supplerende kapital. Bankens moderselskab Saxo Bank har i 2014 indskudt 160 mio. kr. i yderligere kapital. 50 mio. kr. blev indbetalt i marts og 110 mio. kr. i november I forlængelse af indskuddet i november har banken indfriet statslig hybrid kernekapital for nominelt 94,2 mio. kr. Den supplerende og hybride kapital er nu indfriet. Bankens tidligere garantkapital udløber 1. november Bankens kapital vil i den forbindelse blive reduceret med 153 mio. kr. Ledelsen vurderer, at banken har den nødvendige kapitalmæssige overdækning.

19 Kreditrisici Udlånsvækst Banken budgetterer med en udlånsvækst på over 10 pct. i forhold til udlånssaldoen ultimo 2014, hvorfor der i henhold til Finanstilsynets vejledning afsættes kapital til denne ekstraordinære vækst. Kreditrisici på store kunder med finansielle problemer For større engagementer med kunder med finansielle problemer skal der ske en vurdering af det forsigtigt skønnede tab på det enkelte engagement. Større engagementer er engagementer, der udgør mindst 2 pct. af instituttets kapitalgrundlag. Engagementet opgøres som udlån, trukne kreditter, garantier samt uudnyttede bevilgede kreditter. Hvilket svare til engagementsopgørelsen i kreditrisikorapporten. Kunder med finansielle problemer skal som minimum omfatte: Ratinggruppe 6: Kunder med objektiv indikation for værdiforringelse (OIV), svarer til Finanstilsynets bonitetskategori 1 Ratinggruppe 5: Kunder med væsentlige svaghedstegn, men uden OIV, svarer til Finanstilsynets bonitetskategori 2c Ratinggruppe 6: Under forsigtighedsprincippet, der anvendes til beregningen af solvensbehovet, fradrages yderligere 5 pct. af sikkerhedernes værdi (både egne og foranstående), ligesom blanko der ikke er nedskrevet solvensreserveres. Forsigtighedsprincippet medfører dermed en yderligere reservation på disse engagementer. Ratinggruppe 5: Under forsigtighedsprincippet, der anvendes til beregningen af solvensbehovet, fradrages yderligere 5 pct. af sikkerhedernes værdi (både egne og foranstående), ligesom blanko der ikke er reserveret solvensreserveres. Forsigtighedsprincippet medfører ikke yderligere reservation på disse engagementer. Solvensbehovet til denne gruppe består således alene af den individuelle reservation. I henhold til Finanstilsynets vejledning er kreditrisici på kunder, der ikke defineres som større kunder, antaget at være dækket af søjle 1 kravet, hvilket betyder at der ikke skal afsættes yderligere kapital til mindre kunder med individuel solvensreservation. Engagementer under 2 pct. af kapitalgrundlaget antages generelt at være dækket af kapital afsat under søjle 1. Landbruget står over for helt særlige udfordringer som følge af kraftigt faldende priser på korn, mælk, svine- og oksekød. Som en konsekvens heraf forventes større tab i denne branche end vi har oplevet i Der er, som følge heraf, beregnet et tillæg på bankens største landbrugskunder i ratinggruppe 5 og 6, for engagementer mellem 1 og 2 procent af kapitalgrundlaget. Øvrige kreditrisici Banken skal desuden tage højde for, at kunder eller brancher er særligt udsatte for rente- og/eller valutarisici, ligesom banken skal tage hensyn til den iboende kreditrisiko, som rentestigninger vil medføre i form af øgede rentetilskrivninger på variabelt forrentede lån og reducerede sikkerhedsværdier. Banken skal således tage højde for, at rentestigninger vil kunne medføre en forringet tilbagebetalingsevne hos kunderne, og at dette i særlig grad gør sig gældende hos kunder, der allerede har svaghedstegn. Banken vurderer, at kunderne i ratinggrupperne 1, 2 og 3 er så robuste, at en rentestigning eller en valutakursændring ikke vil få betydning for deres tilbagebetalingsevne. Banken vurderer at en rentestigning på ratinggrupperne 4, 5 og 6, vil have en negativ effekt på kundernes tilbagebetalingsevne. Med udgangspunkt i kundernes bankgæld og variabelt realkreditlån optaget igennem banken, har banken skønnet en merrisiko ud fra forudsætningen om, at banken vil få et tab på disse engagementer, som følge af en reduktion af værdierne på de finansierede aktiver i realkreditforeninger, og at det dermed vil medfører et mindre provenu på bankens engagement og mindre betalingsevne i forhold til engagementet på egne bøger. Banken har afsat yderligere solvens til dækning heraf. Banken har ingen kunder med fastforrentet realkreditfinansiering eller indlån i valuta i ratinggrupperne 4, 5 eller 6. En valutakursændring 19

20 20 medfører således ikke yderligere solvensreservation. Sikkerheder Banken tager sikkerhed i ejendomme, forsikringer, kontanter, værdipapirer, løsøre og kautioner og garantier. Af sikkerhederne som anvendes til sikkerhed for eksponeringer pr er ca. 49 pct. sikkerheder i ejendomme, fordelt på sikkerheder i ejerboliger, indtrædelsesret i panter i Totalkredit, andelsboliger, erhvervsejendomme og grunde. Sikkerhederne i ejendomme består i høj grad af private boliger. Banken vurderer ikke, at størrelsen af de samlede sikkerheder eller typen af sikkerheder er af ekstraordinær betydning for værdien af bankens udlånsbog. Det er ikke en del af bankens kreditpolitik at indgå i engagementer, hvor debitor ikke kan servicere udlånet. Dette gælder i særdeleshed for privatengagementer. Værdipapirerne der er stillet til sikkerhed for investeringskreditterne værdiansættes forsigtigt (hair cut) og overvåges løbende. Risikoen på sikkerheder vurderes dækket af kapitalen afsat under søjle 1. Koncentrationsrisiko på individuelle engagementer I henhold til Finanstilsynets vejledning skal der afsættes kapital til koncentrationsrisiko på individuelle engagementer efter følgende formel: A 20-0,04 RWA (1-SR 20 ) 125 A20 er andelen af de 20 største engagementer i forhold til den samlede engagementsmasse. Engagementer med centralbanker, kreditinstitutter, koncerninterne engagementer etc. medtages ikke i summen af de 20 største engagementer. RWA er de samlede risikovægtede poster for kreditrisiko eksklusiv kreditinstitutter. SR20 er andelen af engagementsmassen for de 20 største engagementer, der er solvensreserveret under kreditrisici på store kunder med finansielle problemer. Koncentrationsrisiko på brancher I henhold til Finanstilsynets vejledning skal koncentrationen af udlån indenfor en enkelt branche vurderes pga. erhvervsporteføljen. Bankens udlån til øvrige erhverv, der grundet denne branchekodes særlige karakteristika ikke indgår i beregningen af HHI (jf. Finanstilsynets vejledning), kan ligeledes medfører et tillæg, hvis denne branchekode alene udgør mere end 20 pct. af de samlede erhvervsengagementer. Øvrige erhverv er større end 20 procent, der er således solvensreserveret under kreditrisiko på brancher pr. 31. december I henhold til Finanstilsynets vejledning er branchen finansiering og forsikring kun indregnet med 75 procent. Markedsrisiko Renterisiko Kapital til dækning af renterisiko, afsættes på baggrund af de delegerede beføjelser. Med udgangspunkt i bankens maksimale tilladte renterisiko giver det ikke tillæg. Renterisikoen uden for handelsbeholdningen giver et meget begrænset tillæg. Aktierisiko Bankens samlede aktiebeholdning udgør 23,7 mio. kr., heraf udgør værdien af sektoraktier 19,8 mio. kr. Bankens samlede aktiebeholdning er væsentlig under vejledningens grænseværdi for tillæg. Der afsættes ikke yderligere kapital til dækning af aktierisiko. Valutarisiko Der er ikke afsat yderligere kapital eller solvensbehov til valutarisiko. Bankens valutaposition er væsentlig under vejledningens grænseværdi for tillæg. Øvrige risici under markedsrisiko Til kreditrisikoen på de tidligere hold-til-udløb-papirer, har banken valgt at afsætte et mindre beløb til dækning af udsteder risikoen. Værdien af hold-til-udløb-papirer pr udgør 0,8 mio. kr.

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL BEKENDTGØRELSE OM OPGØRELSE AF RISIKOEKSPONERINGER, KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV 2015

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL BEKENDTGØRELSE OM OPGØRELSE AF RISIKOEKSPONERINGER, KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV 2015 RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL BEKENDTGØRELSE OM OPGØRELSE AF RISIKOEKSPONERINGER, KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV 2015 Risikooplysninger for 1. halvår 2015 for Saxo Privatbank A/S 1. Uddybning af metoder

Læs mere

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL BEKENDTGØRELSE OM OPGØRELSE AF RISIKOEKSPONERINGER, KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV 2014

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL BEKENDTGØRELSE OM OPGØRELSE AF RISIKOEKSPONERINGER, KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV 2014 RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL BEKENDTGØRELSE OM OPGØRELSE AF RISIKOEKSPONERINGER, KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV 2014 Risikooplysninger for 1. halvår 2014 for Saxo Privatbank A/S 1. Uddybning af metoder

Læs mere

Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov

Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov Side 1 af 6 Risikooplysninger for Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov (pr. 25. oktober 2017) Vi gør venligst opmærksom på, at redegørelsen er bygget

Læs mere

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr. 31.

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr. 31. Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr. 31. december 2013) Lovgrundlag. Ifølge kapitaldækningsbekendtgørelsen skal

Læs mere

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt kapitalbehov og tilstrækkelig kapitalgrundlag (pr. 30.

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt kapitalbehov og tilstrækkelig kapitalgrundlag (pr. 30. Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt kapitalbehov og tilstrækkelig kapitalgrundlag (pr. 30. juni 2014) Lovgrundlag. Ifølge kapitaldækningsbekendtgørelsen skal sparekassen

Læs mere

Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov

Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov Side 1 af 6 Risikooplysninger for Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov (pr. 5. august 2015) Vi gør venligst opmærksom på, at redegørelsen er bygget

Læs mere

Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov Q1 2014

Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov Q1 2014 Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov Q1 2014 Side 1 af 5 Indledning Dette tillæg til risikorapport er udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne i kapitaldækningsbekendtgørelsen. Tillægget

Læs mere

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov Q1 2017

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov Q1 2017 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov Q1 2017 Side 1 af 5 Indledning Dette tillæg til risikorapport er udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne i kapitaldækningsbekendtgørelsen. Tillægget

Læs mere

Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013

Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013 Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013 side 1 af 5 Indledning Nærværende tillæg til risikorapport, der offentliggøres på www.sparekassenfaaborg.dk,

Læs mere

Kapitalbehov 4. kvartal 2017

Kapitalbehov 4. kvartal 2017 Kapitalbehov 4. kvartal 2017 Risikooplysninger for koncernen Redegørelse vedrørende individuelt kapitalbehov og tilstrækkeligt kapitalgrundlag (pr. 31. december 2017) Ifølge kapitaldækningsbekendtgørelsen

Læs mere

TILSTRÆKKELIGT KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV. Redegørelse Q GER-nr /8

TILSTRÆKKELIGT KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV. Redegørelse Q GER-nr /8 TILSTRÆKKELIGT KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV Redegørelse Q1 2016 GER-nr. 80050410 1/8 INDHOLDFORTEGNELSE Metode til opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag 3 Individuelt solvensbehov og opfyldelse

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter 2. halvår 2012 CVR-nr. 32 77 66 55 Denne redegørelse er udarbejdet i henhold til lov om statsligt kapitalindskud

Læs mere

TILSTRÆKKELIGT KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV. Redegørelse Q GER-nr /8

TILSTRÆKKELIGT KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV. Redegørelse Q GER-nr /8 TILSTRÆKKELIGT KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV Redegørelse Q2 2017 GER-nr. 80050410 1/8 INDHOLDFORTEGNELSE Metode til opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag 3 Individuelt solvensbehov og opfyldelse

Læs mere

Indhold. Indhold. Side

Indhold. Indhold. Side 1. Solvensrapport kvartal 2016pr. 30. september 2017 Indhold Indhold Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag... 4 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 7 Solvensmæssig

Læs mere

Indhold. Indhold. Side

Indhold. Indhold. Side 2016 Indhold Indhold Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag... 4 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 7 Solvensmæssig overdækning... 7 Solvensmål... 7 Solvensrapport

Læs mere

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov 31.12.2014 Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 1. Beskrivelse af solvensbehovsmodel 3 2. Opdeling af tilstrækkeligt kapitalgrundlag / solvensbehovet på

Læs mere

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31.3.213 Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. SOLVENSBEHOV... 1 2.1 Intern

Læs mere

Indhold. Solvensrapport. Side

Indhold. Solvensrapport. Side 2017 Indhold Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkeligt kapitalgrundlag... 4 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 7 Solvensmæssig overdækning... 7 Solvensmål... 7 Solvensrapport december

Læs mere

BASEL II Søjle III. Oplysningsforpligtelser solvensbehov i henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20. 31. december 2012

BASEL II Søjle III. Oplysningsforpligtelser solvensbehov i henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20. 31. december 2012 Oplysningsforpligtelser solvensbehov i henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20. 31. december 2012 Udgivet 22. marts 2013 Beskrivelse af solvensbehovsmodel mv. Den interne proces Sparekassens bestyrelse

Læs mere

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt kapitalkrav (pr. 18. august 2016) Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af Skjern Banks interne proces

Læs mere

Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov ultimo september 2015. GER-nr.

Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov ultimo september 2015. GER-nr. Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov ultimo september 2015 GER-nr. 80050410 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Metode til opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag

Læs mere

Vestjysk Bank Tillæg til Risikorapport

Vestjysk Bank Tillæg til Risikorapport 3. kvartal 2016 Vestjysk Bank Tillæg til Risikorapport Indledning Denne risikorapport er udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne i bekendtgørelse om opgørelse af risikoeksponeringer, kapitalgrundlag

Læs mere

Indhold. Indhold. Side

Indhold. Indhold. Side 1. Solvensrapport kvartal 2016pr. 31. marts 2017 Indhold Indhold Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag... 4 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 7 Solvensmæssig

Læs mere

Individuelt solvensbehov 30. juni 2016

Individuelt solvensbehov 30. juni 2016 Individuelt solvensbehov 30. juni 2016 Side 1/8 Indhold Indledning... 3 Konklusion... 3 Solvenskrav og det tilstrækkelige kapitalgrundlag... 3 Individuelt solvensbehov og individuelt solvenskrav for virksomheder

Læs mere

Frøs Herreds Sparekasse

Frøs Herreds Sparekasse Frøs Herreds Sparekasse Risikorapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Side Basiskapital 4 Solvenskrav og den tilstrækkelige kapital 5 Solvensbehov og solvenskrav 9 2 Indledning Oplysningerne

Læs mere

Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov Q1 2013

Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov Q1 2013 Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov Q1 2013 Side 1 af 5 Indledning Dette tillæg til risikorapport er udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne i kapitaldækningsbekendtgørelsen. Tillægget

Læs mere

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt kapitalkrav (pr. 30. april 2015) Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af Skjern Banks interne proces for

Læs mere

Risikooplysninger for Salling Bank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapital grundlag og individuelt solvensbehov

Risikooplysninger for Salling Bank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapital grundlag og individuelt solvensbehov Risikooplysninger for Salling Bank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapital grundlag og individuelt solvensbehov Salling Bank gør opmærksom på, at redegørelsen er opbygget således,

Læs mere

Tillæg til risikorapport

Tillæg til risikorapport Tillæg til risikorapport Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov 31. marts 2016 Indledning Dette tillæg til risikorapporten er udarbejdet i henhold til bestemmelserne i bekendtgørelse

Læs mere

Indhold. Indhold. Side

Indhold. Indhold. Side 1. kvartal 2016pr. 30. juni 2016 Solvensrapport Indhold Indhold Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag... 4 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 7 Solvensmæssig

Læs mere

Individuelt solvensbehov 30. september 2012

Individuelt solvensbehov 30. september 2012 Individuelt solvensbehov 30. september 2012 Solvensbehov og den tilstrækkelige basiskapital I henhold til lovgivningen skal bestyrelse og direktion fastsætte BankNordik s Individuelle solvensbehov. Beskrivelse

Læs mere

Individuelt solvensbehov pr. 30. juni 2012

Individuelt solvensbehov pr. 30. juni 2012 Individuelt solvensbehov pr. 30. juni 2012 Solvenskrav og den tilstrækkelige kapital I henhold til lovgivningen skal bestyrelse og direktion fastsætte vestjyskbanks individuelle solvensbehov. Beskrivelse

Læs mere

Risikoredegørelse 1. halvår 2015 // 1. risiko redegørelse. 1. halvår 2015

Risikoredegørelse 1. halvår 2015 // 1. risiko redegørelse. 1. halvår 2015 Risikoredegørelse 1. halvår 2015 // 1 risiko redegørelse 1. halvår 2015 Risikoredegørelse 1. halvår 2015 // 2 indhold 1. Indledning... 3 2. Anvendelsesområde... 3 3. Kapitalgrundlag... 3 4. Kapitalkrav...

Læs mere

LÆGERNES PENSIONSBANK A/S

LÆGERNES PENSIONSBANK A/S LÆGERNES PENSIONSBANK A/S Individuelt solvensbehov 30. juni 2014 Indledning Fornålet med denne redegørelse er at opfylde oplysningsforpligtelserne i bekendtgørelse om opgørelse af risikoeksponeringer,

Læs mere

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt solvenskrav (pr. 14. august 2014) Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af Skjern Banks interne proces

Læs mere

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE Risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelsespolitik I henhold til kapitalbekendtgørelsens 60 bilag 20, er det sparekassen pålagt at offentliggøre

Læs mere

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov 30.09.2014

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov 30.09.2014 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov 30.09.2014 Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 1. Beskrivelser af solvensbehovsmodel 3 2. Opdeling af solvensbehovet på risikokategorier 5 3. Kommentarer

Læs mere

Det er besluttet, at sparekassens bestyrelse foretager den uafhængige vurdering.

Det er besluttet, at sparekassens bestyrelse foretager den uafhængige vurdering. Solvensbehovsrapport Beskrivelse af sparekassens interne proces til opgørelse af den tilstrækkelige basiskapital Borbjerg Sparekasses bestyrelse har halvårlige drøftelser omkring fastsættelsen af solvensbehovet.

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013 CVR-nr. 32 77 66 55 Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt

Læs mere

Det er besluttet, at sparekassens bestyrelse foretager den uafhængige vurdering.

Det er besluttet, at sparekassens bestyrelse foretager den uafhængige vurdering. Solvensbehovsrapport Beskrivelse af sparekassens interne proces til opgørelse af den tilstrækkelige basiskapital Sønderhå-Hørsted Sparekasses bestyrelse har halvårlige drøftelser omkring fastsættelsen

Læs mere

Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov.

Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov. Kapitalredegørelse for Københavns Andelskasse halvårsrapport 2017. Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov. Indholdsfortegnelse: 1. Beskrivelse af

Læs mere

INDIVIDUELT KAPITALBEHOV

INDIVIDUELT KAPITALBEHOV WWW.SPKS.DK 1. KVARTAL 2013201420152016 INDIVIDUELT KAPITALBEHOV SPAREKASSEN SJÆLLAND-FYN A/S I CVR: 36 53 21 30 Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland - Fyn koncernen Redegørelse vedrørende individuelt

Læs mere

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN I henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20 er det sparekassen pålagt at offentliggøre oplysninger omkring sine finansielle risici og sine

Læs mere

Individuelt solvensbehov pr. 31. marts 2011

Individuelt solvensbehov pr. 31. marts 2011 Individuelt solvensbehov pr. 31. marts 2011 Solvenskrav og den tilstrækkelige kapital I henhold til lovgivningen skal bestyrelse og direktion fastsætte vestjyskbanks individuelle solvensbehov. Beskrivelse

Læs mere

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31.03.2012 0 Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. SOLVENSBEHOV... 1 2.1

Læs mere

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt solvenskrav (pr. 19. august 2010) Indholdsfortegnelse Side 1. Beskrivelse af solvensbehovsmodel m.m.,

Læs mere

Solvensbehov 30. juni 2016 (Tillæg til risikorapport 2015)

Solvensbehov 30. juni 2016 (Tillæg til risikorapport 2015) Solvensbehov 30. juni 2016 (Tillæg til risikorapport 2015) CVR nr. 34 47 90 89 Indhold Side 1. Indledning 3 2. Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag 3 3. Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov

Læs mere

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16 Sparekassen Thy CVR-Nr. 24 25 58 16 Risikorapport vedr. opgørelse af tilstrækkelig basiskapital pr. 30. juni 2014 Risikorapport 30. juni 2014 - Sparekassen Thy Indholdsfortegnelse Indledning 3 Solvensbehov

Læs mere

Sparekassen Sjælland A/S

Sparekassen Sjælland A/S Risikooplysninger Redegørelse vedrørende individuelt kapitalbehov og tilstrækkeligt kapitalgrundlag pr. 30-09-2015 Sparekassen Sjælland A/S Lovgrundlag Ifølge kapitaldækningsbekendtgørelsen skal sparekassen

Læs mere

SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013

SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013 SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013 Den lille Bikubes bestyrelse har drøftelser omkring fastsættelsen af solvensbehovet. Drøftelserne tager udgangspunkt i en indstilling fra direktionen. Indstillingen indeholder

Læs mere

Risikooplysninger for Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov.

Risikooplysninger for Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov. Kapitalredegørelse for Frørup Andelskasse årsregnskab 214. Risikooplysninger for Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Tillæg til risikorapport

Tillæg til risikorapport 2016 Tillæg til risikorapport 31.3.2017 Tillæg til risikorapport 2016-31.3.2017 1 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov pr. 31. marts 2017 Indledning Tillæg til risikorapporten udarbejdes kvartalsvis

Læs mere

Tillæg til risikorapport for 2016 vedrørende kapitaldækning udarbejdet i henhold til reglerne i CRR artikel

Tillæg til risikorapport for 2016 vedrørende kapitaldækning udarbejdet i henhold til reglerne i CRR artikel Tillæg til risikorapport for 2016 vedrørende kapitaldækning udarbejdet i henhold til reglerne i CRR artikel 433-455 Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2017. Udgivet den 8. maj 2017. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indledning...4 6. Opdeling af solvensbehovet på risikokategorier...5 7. Kommentering af sparekassens solvensbehov...5 Kreditrisici...

Indledning...4 6. Opdeling af solvensbehovet på risikokategorier...5 7. Kommentering af sparekassens solvensbehov...5 Kreditrisici... 2 Indledning...4 6. Opdeling af solvensbehovet på risikokategorier...5 7. Kommentering af sparekassens solvensbehov...5 Kreditrisici...5 Markedsrisici...6 Operationelle risici... 7 Øvrige forhold...8 8.

Læs mere

INDIVIDUELT KAPITALBEHOV

INDIVIDUELT KAPITALBEHOV WWW.SPKS.DK INDIVIDUELT KAPITALBEHOV 2011201220132014201520 CVR: 29 15 78 12 SIDEN 1825 Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt kapitalbehov og tilstrækkeligt kapitalgrundlag

Læs mere

Tillæg til risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2014. Udgivet den 5. maj 2014.

Tillæg til risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2014. Udgivet den 5. maj 2014. Tillæg til risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2014. Udgivet den 5. maj 2014. Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Solvensbehov

Læs mere

21.08.2014 10042. Risikorapport

21.08.2014 10042. Risikorapport 21.08.2014 10042 Risikorapport 2 Individuelt solvensbehov og solvenskrav Fastsættelsen af PenSam Bank's solvensbehov sker på baggrund af en vurdering af de forskellige risikokilder, som påvirker banken.

Læs mere

Solvensbehov og Solvensoverdækning

Solvensbehov og Solvensoverdækning Solvensbehov og Solvensoverdækning Sparekassen Koncern Sparekassens solvens på. 20,86% 19,77% opfylder solvensbehovet på 8,60% 8,41% med. 242,56% 235,08% Basel II Søjle III (Virksomhedens oplysningsforpligtelse)

Læs mere

Frøs Herreds Sparekasse

Frøs Herreds Sparekasse Frøs Herreds Sparekasse Tillæg til Risikorapport 1.halvår 2015 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Side Kapitalgrundlag 4 Kapitalgrundlagskrav til samlet risikoeksponering 5 Kapitalgrundlag og solvensbehov

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 1. halvår 2014. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 1. halvår 2014. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 1. halvår 2014 CVR-nr. 32 77 66 55 Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt

Læs mere

Tillæg til risikorapport. i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen

Tillæg til risikorapport. i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen Tillæg til risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2010 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Solvensbehov 2.1 Beskrivelse af solvensbehovsmodel

Læs mere

Opgørelse af solvensbehov for Sparekassen Bredebro pr. 31.122013

Opgørelse af solvensbehov for Sparekassen Bredebro pr. 31.122013 Opgørelse af solvensbehov for Sparekassen Bredebro pr. 31.122013 Indledning Den interne proces for vurdering og opgørelse af solvensbehovet ( ICAAP Internal Capital Adequacy Assessment Proces) er udgangspunktet

Læs mere

Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn

Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn CVR. NR. 66 67 10 11 Risikorapport Pr. 31.12.2013 Risikorapport i henhold til Kapitaldækningsbekendtgørelsen I henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen bilag 20 skal

Læs mere

BASEL II Søjle 3-oplysninger for 2011 for Rønde og Omegns Sparekasse 1

BASEL II Søjle 3-oplysninger for 2011 for Rønde og Omegns Sparekasse 1 BASEL II Søjle 3-oplysninger for 2011 for Rønde og Omegns Sparekasse 1 Offentliggørelsespolitik Sparekassen har en offentliggørelsespolitik, hvorefter BASEL II Søjle 3-oplysninger udfærdiges og revurderes

Læs mere

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov H1 2015

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov H1 2015 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov H1 2015 Side 1 af 5 Indledning Dette tillæg til risikorapport er udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne i kapitaldækningsbekendtgørelsen. Tillægget

Læs mere

Indledning Opdeling af solvensbehovet på risikokategorier Kommentering af sparekassens solvensbehov... 4 Kreditrisici...

Indledning Opdeling af solvensbehovet på risikokategorier Kommentering af sparekassens solvensbehov... 4 Kreditrisici... Indledning... 3 6. Opdeling af solvensbehovet på risikokategorier... 4 7. Kommentering af sparekassens solvensbehov... 4 Kreditrisici... 4 Markedsrisici... 5 Operationelle risici... 6 Øvrige forhold...

Læs mere

Risikoredegørelse 1. halvår 2016 // 1 RISIKO REDEGØRELSE 1. HALVÅR 2016

Risikoredegørelse 1. halvår 2016 // 1 RISIKO REDEGØRELSE 1. HALVÅR 2016 Risikoredegørelse 1. halvår 2016 // 1 RISIKO REDEGØRELSE 1. HALVÅR 2016 Risikoredegørelse 1. halvår 2016 // 2 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Anvendelsesområde... 3 3. Kapitalgrundlag... 3 4. Kapitalkrav...

Læs mere

Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Redegørelse vedrørende tilstrækkelig basiskapital og individuelt solvensbehov (pr. 26.

Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Redegørelse vedrørende tilstrækkelig basiskapital og individuelt solvensbehov (pr. 26. Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Redegørelse vedrørende tilstrækkelig basiskapital og individuelt solvensbehov (pr. 26. oktober 2011) Vi gør venligst opmærksom på, at redegørelsen er bygget

Læs mere

Langå Sparekasse. Solvensbehov (Basel II Søjle III)

Langå Sparekasse. Solvensbehov (Basel II Søjle III) Langå Sparekasse Solvensbehov 1.1. 2012 (Basel II Søjle III) 1 Oplysninger om solvensbehov Kapitalbekendtgørelsens 64 stiller krav om at pengeinstitutterne skal offentliggøre oplysninger om solvensbehovet

Læs mere

1. Indledning Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov 6

1. Indledning Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov 6 Solvensbehov 2015 1 1. Indledning 3 2. Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag 3 3. Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov 6 4. Solvensmæssig overdækning 7 2 1. Indledning Nærværende tillæg

Læs mere

SOLVENSBEHOV 8+ model 30.06. 2014

SOLVENSBEHOV 8+ model 30.06. 2014 SOLVENSBEHOV 8+ model 30.06. 2014 MERKUR, DEN ALMENNYTTIGE ANDELSKASSE Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag I henhold til bestemmelserne i kapitaldækningsbekendtgørelsen skal bestyrelsen og direktionen

Læs mere

INDIVIDUELT KAPITALBEHOV

INDIVIDUELT KAPITALBEHOV WWW.SPKS.DK WWW.SPARFYN.DK 1. KVARTAL 2014201520162017 INDIVIDUELT KAPITALBEHOV SPAREKASSEN SJÆLLAND-FYN A/S I CVR: 36 53 21 30 Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland-Fyn koncernen Redegørelse vedrørende

Læs mere

Salling Banks oplysningsforpligtelse, bilag 20, punkt 510

Salling Banks oplysningsforpligtelse, bilag 20, punkt 510 Salling Banks oplysningsforpligtelse, bilag 20, punkt 510 Indholdsfortegnelse 5. ICAAP og 8+ metoden... 2 6. Den tilstrækkelige basiskapital og solvensbehovet... 3 7. Kommentar til opgørelsen af den tilstrækkelige

Læs mere

Risikorapport vedr. opgørelse af tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov pr

Risikorapport vedr. opgørelse af tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov pr Side: 1 Risikorapport vedr. opgørelse af tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov pr. 30.06.2011 Side: 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Beskrivelse af intern proces og metode... 4 Tilstrækkelig

Læs mere

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr.

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr. Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr. 30 august 2011) Opmærksomhedens henledes på, at redegørelsen er opbygget således,

Læs mere

Opgørelse af solvensbehov for Sparekassen Bredebro pr Indledning og baggrund

Opgørelse af solvensbehov for Sparekassen Bredebro pr Indledning og baggrund Opgørelse af solvensbehov for Sparekassen Bredebro pr. 31.12 2009 Indledning og baggrund Som led i implementering af Bankpakke I blev det politisk aftalt, at der i lovgivningen skulle indsættes et krav

Læs mere

Risikorapport for 2014

Risikorapport for 2014 Risikorapport for 2014 Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Indhold Indledning og offentliggørelse... Side 2 Målsætning og risikopolitikker.. Side 2 Politik for kreditrisiko.. Side

Læs mere

Coop Bank A/S. 1. halvår 2015

Coop Bank A/S. 1. halvår 2015 Coop Bank A/S Individuelt solvensbehov og individuelt solvenskrav 1. halvår 2015 Coop Bank A/S, Roskildevej 65, 2620 Albertslund Telefon: 43 86 11 11 Hjemmeside: www.coopbank.dk E-mail: kundeservice@coopbank.dk

Læs mere

Risikorapport. 1. halvår 2016

Risikorapport. 1. halvår 2016 Risikorapport 1. halvår 2016 2 Individuelt solvensbehov og solvenskrav Fastsættelsen af PenSam Bank's solvensbehov sker på baggrund af en vurdering af de forskellige risikokilder, som påvirker banken.

Læs mere

INDIVIDUELT KAPITALBEHOV

INDIVIDUELT KAPITALBEHOV WWW.SPKS.DK WWW.SPARFYN.DK 2013201420152016 INDIVIDUELT KAPITALBEHOV SPAREKASSEN SJÆLLAND-FYN A/S I CVR: 36 53 21 30 Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland-Fyn koncernen Redegørelse vedrørende individuelt

Læs mere

Information om kapitalforhold og risici 1. halvår 2014

Information om kapitalforhold og risici 1. halvår 2014 Information om kapitalforhold og risici 1. halvår 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 2 Intern proces for opgørelsen af solvensbehovet...3 3 Metode til opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag

Læs mere

Risikostyring. Pr. 30. juni 2014. Side 1 af 5

Risikostyring. Pr. 30. juni 2014. Side 1 af 5 Risikostyring Pr. 3. juni 214 Side 1 af 5 Baggrund I overensstemmelse med bilag 2 i bekendtgørelse om opgørelse af risikoeksponeringer, kapitalgrundlag og solvensbehov nr. 295 af den 27. marts 214 gives

Læs mere

Risikorapport pr. 30. juni 2013

Risikorapport pr. 30. juni 2013 pr. 30. juni 2013 Indhold Indhold risikorapport 30.06.2013 Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkelig basiskapital... 4 Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov... 6 Solvensmæssig overdækning...

Læs mere

Coop Bank A/S. 1. halvår 2014

Coop Bank A/S. 1. halvår 2014 Coop Bank A/S Individuelt solvensbehov og individuelt solvenskrav 1. halvår 2014 Coop Bank A/S, Roskildevej 65, 2620 Albertslund Telefon: 43 86 11 11 Hjemmeside: www.coopbank.dk E-mail: kundeservice@coopbank.dk

Læs mere

Københavns Andelskasse

Københavns Andelskasse Københavns Andelskasse Risikorapport 2014 1 1. Indledning 2. Risikomålsætning og politik 3. Anvendelsesområde 4. Kapitalgrundlag 5. Kapitalkrav 6. Eksponering mod modpartsrisiko 7. Kapitalbuffere 8. Kreditrisikojusteringer

Læs mere

1 Indledning... 3. 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital... 6. 1.1 Hovedkonklusioner...

1 Indledning... 3. 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital... 6. 1.1 Hovedkonklusioner... Individuelt solvensbehov Danmark koncernen 31. december 2013 1 1 Indledning... 3 1.1 Hovedkonklusioner... 3 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital...

Læs mere

Risikorapport iht. Kapitaldækningsbekendtgørelsen

Risikorapport iht. Kapitaldækningsbekendtgørelsen Risikorapport iht. Kapitaldækningsbekendtgørelsen Ifølge kapitalbekendtgørelsens bilag 20 skal Andelskassen Oikos (herefter Oikos) offentliggøre oplysninger om sine finansielle risici og politikker for

Læs mere

1 Indledning... 3. 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital... 6. 1.1 Hovedkonklusioner...

1 Indledning... 3. 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital... 6. 1.1 Hovedkonklusioner... Individuelt solvensbehov Danmark koncernen 30. september 2013 1 1 Indledning... 3 1.1 Hovedkonklusioner... 3 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital...

Læs mere

Andelskassens bestyrelse har fastlagt nogle overordnede rammer for styring af de risici, andelskassen kan møde.

Andelskassens bestyrelse har fastlagt nogle overordnede rammer for styring af de risici, andelskassen kan møde. 1 RISIKORAPPORT 2008 I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN I henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20 er det andelskassen pålagt at offentliggøre oplysninger omkring sine finansielle risici

Læs mere

Stadil Sparekasse. Risikorapport pr. 31.12.2014

Stadil Sparekasse. Risikorapport pr. 31.12.2014 Stadil Sparekasse Risikorapport pr. 31.12.2014 Indholdsfortegnelse Side I Målsætninger og risikopolitikker 1 II Anvendelsesområde 2 III Kapitalgrundlag 3 V Individuelt solvensbehov og individuelt solvenskrav

Læs mere

Klim Sparekasse Risikorapport 2014

Klim Sparekasse Risikorapport 2014 Klim Sparekasse Risikorapport 214 1 1. Indledning 2. Risikomålsætning og politik 3. Anvendelsesområde 4. Kapitalgrundlag 5. Kapitalkrav 6. Eksponering mod modpartsrisiko 7. Kapitalbuffere 8. Kreditrisikojusteringer

Læs mere

BASEL II Søjle 3-oplysninger for 2013 for Rønde Sparekasse 1

BASEL II Søjle 3-oplysninger for 2013 for Rønde Sparekasse 1 BASEL II Søjle 3-oplysninger for 2013 for Rønde Sparekasse 1 Offentliggørelsespolitik Sparekassen har en offentliggørelsespolitik, hvorefter BASEL II Søjle 3-oplysninger udfærdiges og revurderes én gang

Læs mere

Risiko- og Solvensrapport 2013

Risiko- og Solvensrapport 2013 Risiko- og Solvensrapport 2013 Basel II Søjle III (Virksomhedens oplysningsforpligtelse) Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1. Risikoforhold.. 4 2. Anvendelsesområde... 5 3. Basiskapital 6 4. Solvenskrav

Læs mere

Likviditetsrisikoen defineres som risikoen for, at andelskassens betalingsforpligtelser ikke kan honoreres under andelskassens likviditetsberedskab.

Likviditetsrisikoen defineres som risikoen for, at andelskassens betalingsforpligtelser ikke kan honoreres under andelskassens likviditetsberedskab. Risikooplysninger for Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende øvrige risikooplysninger. (pr. februar 2014) Vi gør opmærksom på, at redegørelsen er opbygget således, at den følger de respektive punkter

Læs mere

Information om kapitalforhold og risici. 1. halvår 2015

Information om kapitalforhold og risici. 1. halvår 2015 Information om kapitalforhold og risici 1. halvår 2015 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Intern proces for opgørelsen af solvensbehovet... 3 3 Metode til opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag

Læs mere

Information om kapitalforhold og risici. 1. halvår 2017

Information om kapitalforhold og risici. 1. halvår 2017 Information om kapitalforhold og risici 1. halvår 2017 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Intern proces for opgørelsen af solvensbehovet... 3 3 Metode til opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag

Læs mere

Individuelt solvensbehov pr. 31. december 2013. Søjle III oplysningskrav - i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen

Individuelt solvensbehov pr. 31. december 2013. Søjle III oplysningskrav - i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen Individuelt solvensbehov pr. 31. december 2013 Søjle III oplysningskrav - i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen Møns Bank Individuelt solvensbehov pr. 31. december 2013 Søjle III oplysningskrav

Læs mere

SOLVENSBEHOV 30.06.2012

SOLVENSBEHOV 30.06.2012 SOLVENSBEHOV 30.06.2012 MERKUR, DEN ALMENNYTTIGE ANDELSKASSE Solvenskrav og tilstrækkelig basiskapital I henhold til bestemmelserne i kapitaldækningsbekendtgørelsen skal bestyrelsen og direktionen sikre,

Læs mere

1. halvår Risikorapport

1. halvår Risikorapport 1. halvår 2012 Risikorapport Individuelt solvensbehov og solvenskrav Fastsættelsen af PenSam Bank's solvensbehov sker på baggrund af en vurdering af de forskellige risikokilder, som påvirker banken. Denne

Læs mere

Andelskassen J.A.K. Slagelse under kontrol

Andelskassen J.A.K. Slagelse under kontrol Risikorapport Søjle III - oplysninger 2015 Andelskassen J.A.K. Slagelse, under kontrol 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Risikostyring... 3 3. Kreditrisiko... 3 4. Markedsrisiko... 5 5. Likviditetsrisiko...

Læs mere