Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Nordjylland LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Nordjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER"

Transkript

1 Forældrene har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Nordjylland LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012

2

3 Forældrene har ordet Undersøgelse i de børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier i Region Nordjylland Folkesundhed og Kvalitetsudvikling på vegne af: Danske Regioner Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland Region Sjælland Region Syddanmark Marts 2012

4 Forældrene har ordet Undersøgelse i de børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier i Region Nordjylland Undersøgelsen er iværksat af Danske Regioner. Undersøgelseskonceptet og rapporten er udarbejdet af Folkesundhed og Kvalitetsudvikling i Region Midtjylland (tidligere Center for Kvalitetsudvikling). Udover denne rapport er der til hver region udarbejdet en patientrapport samt en rapport med landsresultater. Rapporten kan læses eller downloades gratis på og kan rekvireres hos Danske Regioner på Der findes mere information om undersøgelserne på: Henvendelse vedrørende undersøgelsen: Gitte Dahl Folkesundhed og Kvalitetsudvikling (CFK) Olof Palmes Allé Århus N Telefon: ISBN-nr Pris: Kr. 70,- (ekskl. moms og forsendelse) Omslagsillustration: Annette Windfeld, Gigraf Tryk: Danske Regioner Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, marts 2012 Brug af uddrag, herunder figurer, tabeller og citater er tilladt mod tydelig kildeangivelse.

5 Forord I denne rapport præsenterer Danske Regioner resultaterne af den anden undersøgelse af, hvordan patienterne og deres forældres oplever børne- og ungdomspsykiatrien. Undersøgelserne er foretaget for såvel ambulatorier som dag- og døgnafsnit. Med anden undersøgelsesrunde er der mulighed for systematisk at følge op på udviklingen i patient- og forældretilfredsheden fra 2007/08 til 2010/11. På landsplan viser den nye undersøgelse, at patienterne er mere tilfredse med deres kontakt til børne- og ungdomspsykiatrien i denne undersøgelse, end de var i 2007/08. Der er sket en forbedring på seks procentpoint for begge patientundersøgelser. For forældre, der er i kontakt med ambulatorier, er der en forbedring på fem procentpoint, mens der for dag- og døgnafsnit kun kan spores en lille fremgang i tilfredsheden. Det er glædeligt, at børne- og ungdomspsykiatrien tilsyneladende har forbedret indsatsen, men der er fortsat et betydeligt forbedringspotentiale, når man sammenligner med andre lignende undersøgelser i sundhedsvæsenet. Regionerne har brug for patienter og pårørendes erfaringer med psykiatriens behandlings- og plejeindsats. Undersøgelsen sætter fokus på både de positive og negative oplevelser. Det er vores mål, at afdelinger og ledelser bruger resultaterne i deres arbejde med at forbedre kvaliteten af de psykiatriske tilbud. Vi ønsker også, at de tager initiativer til at forbedre patienter og pårørendes oplevelser. Endelig er det regionernes mål, at viden fra undersøgelsen indgår i beslutningsgrundlaget, når børne- og ungdomspsykiatrien udvikles politisk lokalt og centralt. Regionerne mener, at forældrene til børn og unge med psykiatriske problemer udgør en væsentlig ressource. De har viden om børnene og kan spille en aktiv rolle, der er vigtig for deres børns behandlingsforløb. Et godt samspil med de pårørende kan være med til sikre en større af tryghed og samtidig forkorte børn og unges indlæggelsestid. Derfor vil pårørendesamarbejdet være en integreret del af de nye pakkeforløb i psykiatrien, som regionerne lancerer til efteråret. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke de mange patienter og forældre, der via besvarelse af spørgeskemaet har bidraget væsentligt til løbende at forbedre den kvalitet de kan opleve i børne- og ungdomspsykiatrien. Flemming Stenild Formand for Danske Regioners Social- og Psykiatriudvalg

6

7 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion til forældreundersøgelsen Hovedresultater fra forældreundersøgelsen i Danmark Hovedresultater fra forældreundersøgelsen i Region Nordjylland Resultater fra forældreundersøgelsen Forældrenes svar opdelt på baggrundsvariable Forældreundersøgelsens datagrundlag Forældrenes skriftlige kommentarer Deltagende ambulatorier Undersøgelsesmetode og organisering Bilag A. Oversigt over spørgsmål der er med i Den Danske Kvalitetsmodel Bilag B. Sammenligning mellem og Bilag C. Spørgeskema i forældreundersøgelsen...137

8

9 1. Introduktion til forældreundersøgelsen Denne rapport Denne rapport indeholder anden runde af de landsdækkende psykiatriundersøgelser i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier i Region Nordjylland. For forældre har undersøgelsen omfattet alle forældre til patienter på de børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier uanset patientens alder. Undersøgelsen blev gennemført fra 1. september 2010 til 31. august Udover de regionale rapporter er der en landsrapport med patient- og forældreresultater for hele landet. De landsdækkende psykiatriundersøgelser giver viden om forældres oplevelser og vurdering af psykiatrien. Med undersøgelserne kan man afdække, hvor der er behov for kvalitetsforbedringer lokalt og lave sammenligninger inden for og på tværs af regioner. Med anden undersøgelsesrunde er der desuden mulighed for systematisk opfølgning på udviklingen i forældretilfredsheden fra til Det er håbet, at undersøgelsen kan danne afsæt for lokal kvalitetsudvikling i børne- og ungdomspsykiatrien. Temaer i undersøgelsen Undersøgelsen afdækker, hvordan forældre opfatter: Den faglige indsats i undersøgelser og behandling Kommunikation mellem personale og patienter/forældre Information om sygdommen, behandlingen m.v. Patient- og forældreinddragelse Inddragelse af det private og professionelle netværk De fysiske rammer i ambulatorierne Koordination og samarbejde i det sociale og psykiatriske system som helhed Spørgsmålene er rettet mod områder, som tidligere undersøgelser har vist, at både forældre, ledelse og personale finder grundlæggende for en god forældreoplevelse. Den Danske Kvalitetsmodel Undersøgelserne dækker relevante standarder i Den Danske Kvalitetsmodel. I bilag A kan der ses en oversigt over, hvilke spørgsmål, der dækker hvilke standarder i Den Danske Kvalitetsmodel. Flere slags kvalitet Undersøgelsesresultaterne kan benyttes som dokumentation for forældrenes oplevelser den brugeroplevede kvalitet. Resultaterne kan indgå i børne- og ungdomspsykiatriens arbejde med at forbedre kvaliteten, men undersøgelsen kan ikke stå alene som kvalitetsmål. Den skal ses i sammenhæng med andre kvalitetsmål. Anvendelse af resultaterne Undersøgelser som disse kan give et generelt overblik over, hvor der kan findes områder, som kan kvalitetsudvikles. Forældrene har ordet Side 1 Undersøgelse i de børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier i Region Nordjylland

10 Med henblik på nøjere identifikation af problemer kan der være behov for, at de enkelte regioner efterfølgende foretager supplerende undersøgelser af de områder, som landsundersøgelsen har vist er problematiske. Det er centralt, at det enkelte ambulatorium og dens ledelse selv arbejder videre med undersøgelsesresultaterne og ser resultaterne i lyset af de målsætninger og den faglige viden, man i øvrigt har om, hvad der er god og dårlig kvalitet inden for børne- og ungdomspsykiatrien. Rapportens opbygning Kapitel 2 indeholder hovedresultaterne fra forældreundersøgelsen i hele landet. Kapitel 3 fremstiller hovedresultaterne fra forældreundersøgelsen i Region Nordjylland. Kapitel 4 indeholder detaljerede resultater fra forældreundersøgelsen i Region Nordjylland. Resultaterne fra de enkelte spørgsmål fremstilles i søjlediagrammer og tabeller, der gør det muligt at sammenligne de lokale resultater på ambulatorieniveau og med landsresultaterne. Kapitel 5 indeholder forældrenes svar opdelt på baggrundsvariable. Kapitel 6 beskriver undersøgelsens datagrundlag, svarprocenter, resultater af bortfaldsanalyser, signalement af svarpersoner, repræsentativitet m.m. Kapitel 7 indeholder de skriftlige kommentarer fra forældre i Region Nordjylland opdelt på de enkelte ambulatorier. Kapitel 8 beskriver undersøgelsernes organisering og giver et overblik over de ambulatorier, der indgår i undersøgelserne. Kapitel 9 beskriver undersøgelsesmetoden. Bilag A indeholder en oversigt over, hvilke spørgsmål, der dækker hvilke standarder i Den Danske Kvalitetsmodel. Bilag B er en oversigt over enheder fra undersøgelsen der kan sammenlignes med enheder fra undersøgelsen. Bilag C spørgeskema. Side 2 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Marts 2012

11 2. Hovedresultater fra forældreundersøgelsen i Danmark I dette kapitel præsenteres hovedresultaterne fra forældreundersøgelsen i Danmark. Undersøgelsens datagrundlag I perioden fra 1. september 2010 til den 31. august 2011 fik forældre til børn og unge i 50 børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier i Danmark udleveret et spørgeskema forældre besvarede skemaet. På landsplan er undersøgelsens svarprocent dermed på 50. Svarprocenten fordeler sig på regionsplan således: Tabel 2.1 Svarprocent (I kolonne 2, 3 og 4 angives i parentes procentfordelingen af de tre kolonners absolutte tal) Ambulatorium (antal ambulatorier) Udleverede spørgeskemaer Tilsendte spørgeskemaer Ønskede ikke at modtage Returnerede spørgeskemaer Svarprocent Region Hovedstaden (14) 443 (44%) 544 (54%) 14 (1%) % Region Midtjylland (10) 0 (0%) 757 (99%) 4 (1%) % Region Nordjylland (3) 98 (39%) 152 (61%) 1 (0%) % Region Sjælland (8) 442 (55%) 352 (44%) 12 (1%) % Region Syddanmark (15) 540 (48%) 562 (50%) 13 (1%) % Hele landet (50) 1523 (39%) 2367 (60%) 44 (1%) % Repræsentativitet På landsplan er svarpersonerne repræsentative for de forældre, der fik tilbudt et spørgeskema. Barnets diagnose er dog ikke angivet på 21 % af de besvarede spørgeskemaer. Svarpersonerne har følgende baggrund: Forældrene har ordet Side 3 Undersøgelse i de børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier i Region Nordjylland

12 Tabel 2.2 Svarpersonernes karakteristika Hele landet besvarelser Patientens køn Patientens alder Patientens diagnose Ventetid Patientens antal kontakter Afsluttet forløb Besvaret af Forældrenes antal kontakter Procent Dreng/mand 61 Pige/kvinde 37 Uoplyst år år år og derover 39 Uoplyst 2 F F F F F F F Øvrige 8 Uoplyst 21 Under 15 dage dage til 2 måneder 27 2 måneder til et halvt år 21 Mere end et halvt år 10 Uoplyst Over Uoplyst 22 Ja 80 Nej 14 Ved ikke/husker ikke 4 Uoplyst 2 Mor alene har svaret 58 Far alene har svaret 10 Mor og far i fællesskab 30 Uoplyst Over Uoplyst 20 Diagnoserne beskrives i kapitel 5 Samlet vurdering Forældrene bliver bedt om at give deres samlede indtryk af ambulatorieforløbet gennem tildeling af 1-5 stjerner. 5 stjerner enestående 4 stjerner godt 3 stjerner både godt og dårligt 2 stjerner dårligt 1 stjerne uacceptabelt Side 4 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Marts 2012

13 Figur 2.1 viser forældrenes samlede vurdering i og Figur 2.1: Hvad er dit samlede indtryk af ambulatorieforløbet? ( og ) Hele landet (n=1901) Hele landet (n=2145) 82% 77% 18% 23% Region Hovedstaden (n=446) Region Hovedstaden (n=564) 81% 76% 19% 24% Region Midtjylland (n=325) Region Midtjylland (n=450) 81% 77% 19% 23% Region Nordjylland (n=132) Region Nordjylland (n=104) 83% 82% 17% 18% Region Sjælland (n=467) Region Sjælland (n=320) 75% 83% 25% 17% Region Syddanmark (n=531) Region Syddanmark (n=707) 82% 77% 18% 23% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 5 stjerner (enestående) og 4 stjerner (godt) 3 stjerner (både godt og dårligt), 2 stjerner (dårligt) og 1 stjerne (uacceptabelt) Figuren viser, at forældrenes samlede indtryk af ambulatorieforløbet på landsplan er en smule bedre i end i På regionsniveau gør dette sig gældende for Region Hovedstaden, Region Midtjylland, Region Sjælland og Region Syddanmark, mens der i Region Nordjylland ikke er nævneværdig forskel på forældrenes samlede indtryk i og På enhedsniveau er der større variation i forældrenes samlede indtryk af ambulatorieforløbet. I de tre ambulatorier, hvor der er relativt flest tilfredse forældre, giver 94 % af forældrene 5 eller 4 stjerner. I de tre ambulatorier, der har den laveste tilfredshed, giver 59 % af forældrene 5 eller 4 stjerner. Forskel mellem forældregrupper Nedenstående baggrundsforholds betydning for svarpersonernes samlede vurdering af ambulatoriet er analyseret. Baggrundsforholdene er taget i betragtning samtidigt i én samlet analyse. Patienternes køn Patientens alder Patientens kontakt med ambulatoriet (antal kontakter) Forældrenes kontakt med personalet på ambulatoriet (antal kontakter) Analysen viser, at ingen af ovenstående baggrundsforhold har indflydelse på den samlede vurdering af ambulatoriet. Forældrene har ordet Side 5 Undersøgelse i de børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier i Region Nordjylland

14 Ambulatorieforløbet I figuren nedenfor vises landsresultatet for de øvrige spørgsmål, der vedrører kontakten med ambulatoriet. Spørgsmålene er sorteret efter forældrenes tilfredshed. Figur 2.2: Øvrige spørgsmål vedrørende forældrenes tilfredshed 2. Uforstyrret samtale (n=1927) 2. Uforstyrret samtale (n=2168) 98% 98% 3. Forberedelse til vigtige samtaler (n=1928) 96% 14. Tilfreds med lokaler (n=1900) 14. Tilfreds med lokaler (n=2151) 96% 93% 4. Behandlernes interesse i din viden (n=1936) 4. Behandlernes interesse i din viden (n=2180) 95% 94% 1. Barnets tryghed ved behandlerne (n=1916) 94% 5. Medinddragelse i forløb (n=1906) 5. Medinddragelse i forløb (n=2151) 91% 90% 6. God planlægning af forløb (n=1907) 91% 18.A Hvis ja, tilfreds med aftaler (n=914) 90% 7. Info om barnets/den unges problemer (n=1914) 7. Info om barnets/den unges problemer (n=2142) 90% 86% 11. Støtte og opbakning (n=1886) 11. Støtte og opbakning (n=2119) 86% 83% 13. Tilfreds med netværksmøder (n=1182) 13. Tilfreds med netværksmøder (n=1317) 84% 85% 9. Info om medicin og evt. bivirkninger (n=978) 9. Info om medicin og evt. bivirkninger (n=1140) 83% 83% 19. Bedring efter ambulatorieforløb (n=1615) 82% 17. Inddragelse af institution/skole (n=1497) 17. Inddragelse af institution/skole (n=1594) 78% 76% 10. Hjælp til dagligdag (n=1713) 10. Hjælp til dagligdag (n=1898) 74% 72% 8. Tilstrækkelig skriftlig info (n=1731) 72% 16. Inddragelse af familie (n=1031) 16. Inddragelse af familie (n=1096) 70% 71% 12. Info om barnets/den unges livsstil (n=1527) 66% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Andel tilfredse Andel utilfredse Side 6 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Marts 2012

15 Variation i besvarelserne på enhedsniveau Figuren nedenfor viser variationen i besvarelserne på ambulatorieniveau for tilfredshedsspørgsmålene. Hver bjælke i figuren viser antal procentpoints forskel mellem de tre ambulatorier, hvor andelen af tilfredse forældre er størst og de tre ambulatorier, hvor andelen af tilfredse forældre er lavest. Som det fremgår af figuren, er der på flere spørgsmål store forskelle på de ambulatorier, hvor der er størst tilfredshed og de ambulatorier, hvor der er lavest tilfredshed. Dette gælder navnlig spørgsmålene, der omhandler information (spørgsmål 12 og 9) og inddragelse (spørgsmål 17 og 16), hvor forskellen er henholdsvis 53, 51, 49 og 47 procentpoint. Figur 2.3 Variation mellem ambulatorier Procentpointforskel mellem de tre ambulatorier med relativt flest tilfredse forældre og de tre ambulatorier med relativt færrest tilfredse forældre 12. Info om barnets/den unges livsstil 17. Inddragelse af institution/skole 16. Inddragelse af familie 9. Info om medicin og evt. bivirkninger 8. Tilstrækkelig skriftlig info 10. Hjælp til dagligdag 13. Tilfreds med netværksmøder 19. Bedring efter ambulatorieforløb 11. Støtte og opbakning 7. Info om barnets/den unges problemer 18.A Hvis ja, tilfreds med aftaler 5. Medinddragelse i forløb 6. God planlægning af forløb 4. Behandlernes interesse i din viden 1. Barnets tryghed ved behandlerne 14. Tilfreds med lokaler 3. Forberedelse til vigtige samtaler 2. Uforstyrret samtale % 20% 40% 60% 80% 100% Spørgsmålene er sorteret efter variationens størrelse. De positive svarkategorier er lagt sammen, og de negative svarkategorier er lagt sammen, før variationen er beregnet. Forskellen mellem andelen af tilfredse forældre i ambulatorier, hvor tilfredsheden er størst og i ambulatorier, hvor den er mindst, er udregnet efter sammenlægning af de tre ambulatorier, hvor tilfredsheden er størst og de tre ambulatorier, hvor tilfredsheden er mindst. Herved undgås det, at meget små ambulatorier, hvor helt specielle forhold måske gør sig gældende, alene kommer til at udgøre yderpunkterne. Hvis forskellene var beregnet med udgangspunkt i det ambulatorium med relativt flest tilfredse forældre og det ambulatorium med relativt færrest tilfredse forældre, ville variationen være sandsynligvis større. Aftaler om tiden efter ambulatorieforløbet Forældrene bliver spurgt, om der er lavet aftaler om tiden efter barnets/den unges ambulatorieforløb. Hertil svarer 58 % af forældrene bekræftende, mens 42 % af forældrene svarer nej. Forældre, som har svaret nej, bliver spurgt, om de gerne ville have haft, at der var lavet aftaler om tiden efter barnets/den unges ambulatorieforløb. 58 % af forældrene svarer, at de i høj eller i nogen gerne ville have haft, at der var lavet aftaler, mens 42 % kun i mindre eller slet ikke har ønsket, at der var lavet aftaler. Forældrene har ordet Side 7 Undersøgelse i de børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier i Region Nordjylland

16 Fejl Forældrene bliver spurgt, om de har oplevet, at der er sket fejl under forløbet. 13 % af forældrene svarer bekræftende, 80 % har ikke oplevet fejl, mens 8 % svarer ved ikke/ikke relevant til spørgsmålet. Af de forældre som har oplevet fejl under forløbet, svarer 55 %, at personalet har håndteret fejlen virkelig godt eller godt. 34 % svarer, at personalet har håndteret fejlen dårligt eller virkelig dårligt, mens 11 % af forældrene svarer, at personalet ikke har erkendt/opdaget fejlen. Forældrenes vurdering af det sociale og psykiatriske system Figur 2.4 viser forældrenes svar på de tre spørgsmål i spørgeskemaet, der vedrører det sociale og psykiatriske system som helhed. Spørgsmålenes fulde ordlyd kan læses af spørgeskemaet i bilag C. Figur 2.4: Spørgsmål om det sociale og psykiatriske system 22. Samarbejde mellem offentlige steder (n=1738) 22. Samarbejde mellem offentlige steder (n=1962) 59% 54% 24. Tilbud til familien (n=1589) 24. Tilbud til familien (n=1834) 47% 44% 23. Tilbud fra det sociale system (n=1581) 23. Tilbud fra det sociale system (n=1822) 45% 41% Andel tilfredse 0% 20% 40% 60% 80% 100% Andel utilfredse Side 8 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Marts 2012

17 3. Hovedresultater fra forældreundersøgelsen i Region Nordjylland I dette kapitel præsenteres hovedresultaterne fra forældreundersøgelsen i Region Nordjylland. Undersøgelsens datagrundlag I perioden fra 1. september 2010 til den 31. august 2011 fik 251 forældre til patienter i tre børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier i Region Nordjylland udleveret et spørgeskema. 136 forældre besvarede skemaet. Svarprocenten er dermed på 54. Svarprocenten fordeler sig således mellem ambulatorierne: Tabel 3.1 Svarprocent (I kolonne 2, 3 og 4 angives i parentes procentfordelingen af de tre kolonners absolutte tal) Ambulatorium Udleverede spørgeskemaer Tilsendte spørgeskemaer Ønskede ikke at modtage Returnerede spørgeskemaer Svarprocent Børneambulatorium A1ab 18 (15%) 103 (85%) 0 (0%) 51 42% Ungeambulatorium A1au 59 (65%) 31 (34%) 1 (1%) 62 68% Spiseambulatorium A2a 21 (54%) 18 (46%) 0 (0%) 23 59% Region Nordjylland 98 (39%) 152 (61%) 1 (0%) % Repræsentativitet Bortfaldsanalysen i kapitel 6 viser, at svarpersonerne er repræsentative for de forældre, der fik tilbudt et spørgeskema. Barnets diagnose er dog ikke angivet på 20 % af de besvarede spørgeskemaer. Svarpersonerne har følgende baggrund: Forældrene har ordet Side 9 Undersøgelse i de børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier i Region Nordjylland

18 Tabel 3.2 Svarpersonernes karakteristika Region Nordjylland besvarelser Patientens køn Patientens alder Patientens diagnose Ventetid Patientens antal kontakter Afsluttet forløb Besvaret af Forældrenes antal kontakter Procent Dreng/mand 54 Pige/kvinde 45 Uoplyst år år år og derover 59 Uoplyst 2 F F F F F F F Øvrige 7 Uoplyst 20 Under 15 dage dage til 2 måneder 35 2 måneder til et halvt år 21 Mere end et halvt år 6 Uoplyst Over Uoplyst 24 Ja 90 Nej 7 Ved ikke/husker ikke 1 Uoplyst 1 Mor alene har svaret 69 Far alene har svaret 10 Mor og far i fællesskab 20 Uoplyst Over Uoplyst 24 Diagnoserne beskrives i kapitel 5 Side 10 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Marts 2012

19 Samlet vurdering Forældrene bliver bedt om at give deres samlede indtryk af ambulatorieforløbet gennem tildeling af 1-5 stjerner. 5 stjerner enestående 4 stjerner godt 3 stjerner både godt og dårligt 2 stjerner dårligt 1 stjerne uacceptabelt Figur 3.1 viser forældrenes samlede vurdering i og Figur 3.1: Hvad er dit samlede indtryk af ambulatorieforløbet? ( og ) Hele landet (n=1901) 82% 18% Hele landet (n=2145) 77% 23% Region Nordjylland (n=132) Region Nordjylland (n=104) 83% 82% 17% 18% Børneambulatorium A1ab (n=49) 82% 18% Ungeambulatorium A1au (n=60) Ungeambulatorium A1au (n=85) 80% 87% 20% 13% Spiseambulatorium A2a (n=23) Spiseambulatorium A2a (n=19) 74% 89% 26% 11% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 5 stjerner (enestående) og 4 stjerner (godt) 3 stjerner (både godt og dårligt), 2 stjerner (dårligt) og 1 stjerne (uacceptabelt) Forældrene har ordet Side 11 Undersøgelse i de børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier i Region Nordjylland

20 Ambulatorieforløbet I figuren nedenfor vises resultatet for de øvrige spørgsmål, der vedrører kontakten med ambulatoriet. Spørgsmålene er sorteret efter forældrenes tilfredshed. Figur 3.2: Øvrige spørgsmål vedrørende forældrenes tilfredshed 2. Uforstyrret samtale (n=135) 2. Uforstyrret samtale (n=107) 99% 99% 4. Behandlernes interesse i din viden (n=134) 4. Behandlernes interesse i din viden (n=107) 97% 95% 3. Forberedelse til vigtige samtaler (n=134) 97% 7. Info om barnets/den unges problemer (n=136) 7. Info om barnets/den unges problemer (n=105) 96% 91% 5. Medinddragelse i forløb (n=134) 5. Medinddragelse i forløb (n=104) 95% 90% 14. Tilfreds med lokaler (n=132) 14. Tilfreds med lokaler (n=107) 95% 89% 18.A Hvis ja, tilfreds med aftaler (n=83) 94% 6. God planlægning af forløb (n=132) 94% 9. Info om medicin og evt. bivirkninger (n=79) 9. Info om medicin og evt. bivirkninger (n=55) 94% 91% 1. Barnets tryghed ved behandlerne (n=136) 93% 11. Støtte og opbakning (n=131) 11. Støtte og opbakning (n=105) 89% 87% 19. Bedring efter ambulatorieforløb (n=121) 88% 13. Tilfreds med netværksmøder (n=78) 13. Tilfreds med netværksmøder (n=69) 87% 84% 17. Inddragelse af institution/skole (n=90) 17. Inddragelse af institution/skole (n=79) 82% 78% 12. Info om barnets/den unges livsstil (n=127) 82% 8. Tilstrækkelig skriftlig info (n=126) 82% 10. Hjælp til dagligdag (n=119) 10. Hjælp til dagligdag (n=97) 74% 77% 16. Inddragelse af familie (n=70) 16. Inddragelse af familie (n=45) 67% 82% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Andel tilfredse Andel utilfredse Side 12 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Marts 2012

21 Aftaler om tiden efter ambulatorieforløbet Forældrene bliver spurgt, om der er lavet aftaler om tiden efter barnets/den unges ambulatorieforløb. Hertil svarer 69 % af forældrene bekræftende, mens 31 % af forældrene svarer nej. Forældre, som har svaret nej, bliver spurgt, om de gerne ville have haft, at der var lavet aftaler om tiden efter barnets/den unges ambulatorieforløb. 70 % af forældrene svarer, at de i høj eller i nogen gerne ville have haft, at der var lavet aftaler, mens 30 % kun i mindre eller slet ikke har ønsket, at der var lavet aftaler. Fejl Forældrene bliver spurgt, om de har oplevet, at der er sket fejl under forløbet. 12 % af forældrene svarer bekræftende, 84 % har ikke oplevet fejl, mens 4 % svarer ved ikke/ikke relevant til spørgsmålet. Af de forældre som har oplevet fejl under forløbet, svarer 58 %, at personalet har håndteret fejlen virkelig godt eller godt, mens 42 % svarer, at personalet har håndteret fejlen dårligt eller virkelig dårligt. Forældrenes vurdering af det sociale og psykiatriske system Figur 3.3 viser forældrenes svar på de tre spørgsmål i spørgeskemaet, der vedrører det sociale og psykiatriske system som helhed. Spørgsmålenes fulde ordlyd kan læses af spørgeskemaet i bilag C. Figur 3.3: Spørgsmål om det sociale og psykiatriske system 22. Samarbejde mellem offentlige steder (n=121) 22. Samarbejde mellem offentlige steder (n=98) 55% 69% 23. Tilbud fra det sociale system (n=110) 23. Tilbud fra det sociale system (n=87) 54% 47% 24. Tilbud til familien (n=111) 24. Tilbud til familien (n=90) Andel tilfredse 50% 51% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Andel utilfredse Forældrenes kommentarer Forældrene bliver bedt om med egne ord at begrunde deres tildeling af antal stjerner, hvad der havde størst betydning for dem i ambulatorieforløbet og kommentarer om det sociale og psykiatriske system som helhed. Kommentarerne fra Region Nordjylland kan læses i kapitel 7. Forældrene har ordet Side 13 Undersøgelse i de børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier i Region Nordjylland

22 Side 14 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Marts 2012

23 4. Resultater fra forældreundersøgelsen I dette kapitel fremstilles resultaterne fra forældreundersøgelsen i Region Nordjylland. Først fremstilles forældrenes svar på de enkelte spørgsmål i undersøgelsen i søjlediagrammer, som giver mulighed for et hurtigt overblik. Dernæst vises resultaterne i tabelform opgjort på de enkelte ambulatorier med mulighed for sammenligning regionalt, på landsplan og i forhold til resultaterne fra undersøgelsen. I rapportens kapitel 9 er der beskrevet en række forhold vedrørende organisering og afvikling af undersøgelsen på de enkelte ambulatorier. De er vigtige at være opmærksomme på ved læsningen af søjlediagrammerne. Søjlediagrammer - venstre side Søjlediagrammerne er opstillet på følgende måde: 1. søjle viser landsresultatet for søjle viser Region Nordjyllands samlede resultat for Søjlerne herefter viser resultaterne fra de enkelte ambulatorier og/eller afdelinger Tal i parentes viser, hvor mange forældre der besvarede spørgsmålet. Spørgsmålsformuleringen fremgår øverst af søjlediagrammet. Hele spørgeskemaet kan ses i bilag C. Tabeller - højre side Af højresiden fremgår procenttallene fordelt på de enkelte ambulatorier med mulighed for sammenligning med landsresultatet og regionale resultater. I tredjesidste kolonne angives antallet af svar, der ligger bag procentberegningen. I nogle tilfælde er der tale om ret små absolutte tal. Derfor bør man være opmærksom på, om talmaterialet er tilstrækkelig stort til, at der kan drages sikre konklusioner. Udvikling mellem og De to kolonner yderst til højre i tabellerne angiver andelen af forældre, der har svaret bekræftende på spørgsmålet i henholdsvis og Ved at sammenligne disse to kolonner kan man se, om der har været en positiv eller negativ udvikling i tilfredsheden mellem og Der er ikke tal for alle spørgsmål, hvilket skyldes, at spørgsmålet ikke var med i spørgeskemaet i første runde af undersøgelsen. Der er heller ikke tal for alle ambulatorier. Dette skyldes enten, at det ikke har været muligt at sammenligne ambulatoriets resultater i denne runde med dets resultater fra eller, at ambulatoriet i havde for få svarpersoner til at få opgjort egne resultater. Resultaterne er ikke signifikanstestet. Derfor bør antallet af svarpersoner og ændringens størrelse ved fortolkning af udviklingen tages med i betragtning. Forældrene har ordet Side 15 Undersøgelse i de børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier i Region Nordjylland

24 Antal svarpersoner Ved læsningen af søjlediagrammerne og tabellerne er det vigtigt at huske på, at der ikke skal meget til at rykke tilfredshedsprocenterne op eller ned i de ambulatorier, der har få svarpersoner. Hvis årsagen til det begrænsede antal svarpersoner er en lav patientnormering, og hvis ambulatoriets svarprocent i øvrigt er acceptabel, kan man regne med, at svarfordelingen afspejler virkeligheden, selvom der ikke skal meget til at rykke procenterne. Bunder det begrænsede antal svarpersoner imidlertid i, at svarprocenten er lav, bør resultaterne tages med forbehold. Ved ikke/ikke relevant I den indledende tekst på forsiden af spørgeskemaet bliver forældrene opfordret til at krydse af i svarkategorien "Ved ikke/ikke relevant", når spørgsmålene ikke passer på deres situation. Svarpersoner, der har svaret Ved ikke/ikke relevant, er frasorteret i figurerne i dette kapitel, hvilket er forklaringen på, at antallet af svarpersoner varierer fra spørgsmål til spørgsmål. Forældrenes kommentarer Opsamlende kan svarpersonerne begrunde deres stjernetildeling. De bliver også spurgt om, hvad der havde størst betydning for dem selv og barnet/den unge i ambulatorieforløbet, og om de har kommentarer til det sociale og psykiatriske system som helhed. Forældrekommentarerne fra Region Nordjylland fremgår af kapitel 7. Side 16 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Marts 2012

25 Forældrene har ordet Side 17 Undersøgelse i de børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier i Region Nordjylland

26 Figur 4.1: Er det din oplevelse, at barnet/den unge følte sig tryg ved kontakten med behandlerne i ambulatoriet? 0% 20% 40% 60% 80% 100% Hele landet (1916) 63% 31% Region Nordjylland (136) 65% 28% Børneambulatorium A1ab (51) 65% 31% Ungeambulatorium A1au (62) 68% 26% 6% Spiseambulatorium A2a (23) 57% 26% 13% Ja i høj Ja i nogen Nej kun i mindre Nej slet ikke Side 18 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Marts 2012

27 Er det din oplevelse, at barnet/den unge følte sig tryg ved kontakten med behandlerne i ambulatoriet? Region Nordjylland, Spørgsmål 1 Ja i høj Ja i nogen Nej kun i mindre Nej slet ikke Antal Samlet Ja Samlet Ja % % % % % % Hele landet Region Nordjylland Ambulatorium Børneambulatorium A1ab Ungeambulatorium A1au Spiseambulatorium A2a Forældrene har ordet Side 19 Undersøgelse i de børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier i Region Nordjylland

28 Figur 4.2: Kunne du tale uforstyrret med behandlerne fra ambulatoriet? 0% 20% 40% 60% 80% 100% Hele landet (1927) 86% 11% Region Nordjylland (135) 90% 8% Børneambulatorium A1ab (50) 94% 6% Ungeambulatorium A1au (62) 90% 8% Spiseambulatorium A2a (23) 83% 13% Ja i høj Ja i nogen Nej kun i mindre Nej slet ikke Side 20 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Marts 2012

29 Kunne du tale uforstyrret med behandlerne fra ambulatoriet? Region Nordjylland, Spørgsmål 2 Ja i høj Ja i nogen Nej kun i mindre Nej slet ikke Antal Samlet Ja Samlet Ja % % % % % % Hele landet Region Nordjylland Ambulatorium Børneambulatorium A1ab Ungeambulatorium A1au Spiseambulatorium A2a Forældrene har ordet Side 21 Undersøgelse i de børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier i Region Nordjylland

30 Figur 4.3: Var behandlerne godt forberedt til vigtige samtaler? 0% 20% 40% 60% 80% 100% Hele landet (1928) 73% 23% Region Nordjylland (134) 81% 16% Børneambulatorium A1ab (50) 78% 18% Ungeambulatorium A1au (61) 80% 16% Spiseambulatorium A2a (23) 87% 13% Ja i høj Ja i nogen Nej kun i mindre Nej slet ikke Side 22 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Marts 2012

31 Var behandlerne godt forberedt til vigtige samtaler? Region Nordjylland, Spørgsmål 3 Ja i høj Ja i nogen Nej kun i mindre Nej slet ikke Antal Samlet Ja Samlet Ja % % % % % % Hele landet Region Nordjylland Ambulatorium Børneambulatorium A1ab Ungeambulatorium A1au Spiseambulatorium A2a Forældrene har ordet Side 23 Undersøgelse i de børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier i Region Nordjylland

32 Figur 4.4: Oplevede du, at behandlerne var interesseret i dine erfaringer og din viden om barnet/den unge? 0% 20% 40% 60% 80% 100% Hele landet (1936) 80% 15% Region Nordjylland (134) 90% 7% Børneambulatorium A1ab (50) 90% 8% Ungeambulatorium A1au (61) 93% 5% Spiseambulatorium A2a (23) 83% 9% 9% Ja i høj Ja i nogen Nej kun i mindre Nej slet ikke Side 24 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Marts 2012

33 Oplevede du, at behandlerne var interesseret i dine erfaringer og din viden om barnet/den unge? Region Nordjylland, Spørgsmål 4 Ja i høj Ja i nogen Nej kun i mindre Nej slet ikke Antal Samlet Ja Samlet Ja % % % % % % Hele landet Region Nordjylland Ambulatorium Børneambulatorium A1ab Ungeambulatorium A1au Spiseambulatorium A2a Forældrene har ordet Side 25 Undersøgelse i de børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier i Region Nordjylland

34 Figur 4.5: Blev du medinddraget i ambulatorieforløbet i det omfang, som du selv gerne ville det? 0% 20% 40% 60% 80% 100% Hele landet (1906) 65% 27% 6% Region Nordjylland (134) 73% 22% Børneambulatorium A1ab (49) 73% 18% 8% Ungeambulatorium A1au (62) 66% 29% Spiseambulatorium A2a (23) 91% 9% Ja i høj Ja i nogen Nej kun i mindre Nej slet ikke Side 26 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Marts 2012

35 Blev du medinddraget i ambulatorieforløbet i det omfang, som du selv gerne ville det? Region Nordjylland, Spørgsmål 5 Ja i høj Ja i nogen Nej kun i mindre Nej slet ikke Antal Samlet Ja Samlet Ja % % % % % % Hele landet Region Nordjylland Ambulatorium Børneambulatorium A1ab Ungeambulatorium A1au Spiseambulatorium A2a Forældrene har ordet Side 27 Undersøgelse i de børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier i Region Nordjylland

36 Figur 4.6: Var undersøgelserne og behandlingen i hele forløbet godt planlagt? 0% 20% 40% 60% 80% 100% Hele landet (1907) 61% 30% 7% Region Nordjylland (132) 65% 29% 5% Børneambulatorium A1ab (48) 58% 38% Ungeambulatorium A1au (61) 69% 25% Spiseambulatorium A2a (23) 70% 22% 9% Ja i høj Ja i nogen Nej kun i mindre Nej slet ikke Side 28 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Marts 2012

37 Var undersøgelserne og behandlingen i hele forløbet godt planlagt? Region Nordjylland, Spørgsmål 6 Ja i høj Ja i nogen Nej kun i mindre Nej slet ikke Antal Samlet Ja Samlet Ja % % % % % % Hele landet Region Nordjylland Ambulatorium Børneambulatorium A1ab Ungeambulatorium A1au Spiseambulatorium A2a Forældrene har ordet Side 29 Undersøgelse i de børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier i Region Nordjylland

38 Figur 4.7: Fik du de informationer om barnets/den unges vanskeligheder og problemer, som du havde behov for? 0% 20% 40% 60% 80% 100% Hele landet (1914) 61% 29% 7% Region Nordjylland (136) 68% 28% Børneambulatorium A1ab (51) 71% 25% Ungeambulatorium A1au (62) 63% 32% 5% Spiseambulatorium A2a (23) 74% 22% Ja i høj Ja i nogen Nej kun i mindre Nej slet ikke Side 30 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Marts 2012

39 Fik du de informationer om barnets/den unges vanskeligheder og problemer, som du havde behov for? Region Nordjylland, Spørgsmål 7 Ja i høj Ja i nogen Nej kun i mindre Nej slet ikke Antal Samlet Ja Samlet Ja % % % % % % Hele landet Region Nordjylland Ambulatorium Børneambulatorium A1ab Ungeambulatorium A1au Spiseambulatorium A2a Forældrene har ordet Side 31 Undersøgelse i de børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier i Region Nordjylland

40 Figur 4.8: Fik du tilstrækkelig skriftlig information barnets/den unges sygdom? 0% 20% 40% 60% 80% 100% Hele landet (1731) 38% 34% 18% 10% Region Nordjylland (126) 44% 38% 13% 5% Børneambulatorium A1ab (50) 46% 42% 6% 6% Ungeambulatorium A1au (56) 43% 36% 16% 5% Spiseambulatorium A2a (20) 40% 35% 25% Ja i høj Ja i nogen Nej kun i mindre Nej slet ikke Side 32 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Marts 2012

41 Fik du tilstrækkelig skriftlig information barnets/den unges sygdom? Region Nordjylland, Spørgsmål 8 Ja i høj Ja i nogen Nej kun i mindre Nej slet ikke Antal Samlet Ja Samlet Ja % % % % % % Hele landet Region Nordjylland Ambulatorium Børneambulatorium A1ab Ungeambulatorium A1au Spiseambulatorium A2a Forældrene har ordet Side 33 Undersøgelse i de børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier i Region Nordjylland

42 Figur 4.9: Fik du klar information om medicinens virkning og eventuelle bivirkninger? 0% 20% 40% 60% 80% 100% Hele landet (978) 52% 31% 11% 6% Region Nordjylland (79) 63% 30% Børneambulatorium A1ab (32) 63% 31% 6% Ungeambulatorium A1au (44) 61% 32% 5% Spiseambulatorium A2a (3) 100% Ja i høj Ja i nogen Nej kun i mindre Nej slet ikke Side 34 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Marts 2012

43 Fik du klar information om medicinens virkning og eventuelle bivirkninger? Region Nordjylland, Spørgsmål 9 Ja i høj Ja i nogen Nej kun i mindre Nej slet ikke Antal Samlet Ja Samlet Ja % % % % % % Hele landet Region Nordjylland Ambulatorium Børneambulatorium A1ab Ungeambulatorium A1au Spiseambulatorium A2a Forældrene har ordet Side 35 Undersøgelse i de børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier i Region Nordjylland

44 Figur 4.10: Fik du hjælp til, hvordan du kan forholde dig til barnet/den unge i dagligdagen? 0% 20% 40% 60% 80% 100% Hele landet (1713) 37% 37% 17% 9% Region Nordjylland (119) 44% 30% 22% Børneambulatorium A1ab (48) 46% 29% 19% 6% Ungeambulatorium A1au (50) 44% 30% 22% Spiseambulatorium A2a (21) 38% 33% 29% Ja i høj Ja i nogen Nej kun i mindre Nej slet ikke Side 36 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Marts 2012

45 Fik du hjælp til, hvordan du kan forholde dig til barnet/den unge i dagligdagen? Region Nordjylland, Spørgsmål 10 Ja i høj Ja i nogen Nej kun i mindre Nej slet ikke Antal Samlet Ja Samlet Ja % % % % % % Hele landet Region Nordjylland Ambulatorium Børneambulatorium A1ab Ungeambulatorium A1au Spiseambulatorium A2a Forældrene har ordet Side 37 Undersøgelse i de børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier i Region Nordjylland

46 Figur 4.11: Fik du den støtte og opbakning fra behandlerne, som du havde brug for? 0% 20% 40% 60% 80% 100% Hele landet (1886) 56% 30% 9% 5% Region Nordjylland (131) 62% 27% 8% Børneambulatorium A1ab (49) 63% 27% 8% Ungeambulatorium A1au (60) 62% 28% 7% Spiseambulatorium A2a (22) 59% 23% 18% Ja i høj Ja i nogen Nej kun i mindre Nej slet ikke Side 38 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Marts 2012

47 Fik du den støtte og opbakning fra behandlerne, som du havde brug for? Region Nordjylland, Spørgsmål 11 Ja i høj Ja i nogen Nej kun i mindre Nej slet ikke Antal Samlet Ja Samlet Ja % % % % % % Hele landet Region Nordjylland Ambulatorium Børneambulatorium A1ab Ungeambulatorium A1au Spiseambulatorium A2a Forældrene har ordet Side 39 Undersøgelse i de børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier i Region Nordjylland

48 Figur 4.12: Har behandlerne informeret dig om, hvordan barnets/den unges livsstil kan påvirke sygdommen? 0% 20% 40% 60% 80% 100% Hele landet (1527) 36% 30% 18% 16% Region Nordjylland (127) 50% 32% 12% 6% Børneambulatorium A1ab (46) 33% 35% 24% 9% Ungeambulatorium A1au (58) 55% 34% 7% Spiseambulatorium A2a (23) 70% 22% 9% Ja i høj Ja i nogen Nej kun i mindre Nej slet ikke Side 40 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Marts 2012

49 Har behandlerne informeret dig om, hvordan barnets/den unges livsstil kan påvirke sygdommen? Region Nordjylland, Spørgsmål 12 Ja i høj Ja i nogen Nej kun i mindre Nej slet ikke Antal Samlet Ja Samlet Ja % % % % % % Hele landet Region Nordjylland Ambulatorium Børneambulatorium A1ab Ungeambulatorium A1au Spiseambulatorium A2a Forældrene har ordet Side 41 Undersøgelse i de børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier i Region Nordjylland

50 Figur 4.13: Var du tilfreds med netværksmøder/konferencer, hvor der var flere til stede ud over behandlerne? 0% 20% 40% 60% 80% 100% Hele landet (1182) 51% 33% 10% 6% Region Nordjylland (78) 53% 35% 6% 6% Børneambulatorium A1ab (32) 50% 41% 6% Ungeambulatorium A1au (38) 53% 32% 8% 8% Spiseambulatorium A2a (8) 63% 25% 13% Ja i høj Ja i nogen Nej kun i mindre Nej slet ikke Side 42 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Marts 2012

51 Var du tilfreds med netværksmøder/konferencer, hvor der var flere til stede ud over behandlerne? Region Nordjylland, Spørgsmål 13 Ja i høj Ja i nogen Nej kun i mindre Nej slet ikke Antal Samlet Ja Samlet Ja % % % % % % Hele landet Region Nordjylland Ambulatorium Børneambulatorium A1ab Ungeambulatorium A1au Spiseambulatorium A2a Forældrene har ordet Side 43 Undersøgelse i de børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier i Region Nordjylland

52 Figur 4.14: Var du tilfreds med lokaler m.v. i ambulatoriet? 0% 20% 40% 60% 80% 100% Hele landet (1900) 64% 32% Region Nordjylland (132) 52% 43% Børneambulatorium A1ab (49) 47% 51% Ungeambulatorium A1au (60) 53% 38% 5% Spiseambulatorium A2a (23) 57% 39% Ja i høj Ja i nogen Nej kun i mindre Nej slet ikke Side 44 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Marts 2012

53 Var du tilfreds med lokaler m.v. i ambulatoriet? Region Nordjylland, Spørgsmål 14 Ja i høj Ja i nogen Nej kun i mindre Nej slet ikke Antal Samlet Ja Samlet Ja % % % % % % Hele landet Region Nordjylland Ambulatorium Børneambulatorium A1ab Ungeambulatorium A1au Spiseambulatorium A2a Forældrene har ordet Side 45 Undersøgelse i de børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier i Region Nordjylland

54 Figur 4.15: Oplevede du, at der skete fejl under forløbet? 0% 20% 40% 60% 80% 100% Hele landet (1782) 86% 14% Region Nordjylland (130) 88% 12% Børneambulatorium A1ab (47) 91% 9% Ungeambulatorium A1au (60) 88% 12% Spiseambulatorium A2a (23) 78% 22% Nej Ja Side 46 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Marts 2012

55 Oplevede du, at der skete fejl under forløbet? Region Nordjylland, Spørgsmål 15 Nej Ja Antal Nej Nej % % % % Hele landet Region Nordjylland Ambulatorium Børneambulatorium A1ab Ungeambulatorium A1au Spiseambulatorium A2a Forældrene har ordet Side 47 Undersøgelse i de børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier i Region Nordjylland

56 Figur 4.15a: Hvis ja: Hvordan synes du, at personalet tog hånd om fejlen(e)? 0% 20% 40% 60% 80% 100% Hele landet (197) 16% 46% 29% 9% Region Nordjylland (12) 58% 25% 17% Børneambulatorium A1ab (4) 25% 75% Ungeambulatorium A1au (6) 67% 33% Spiseambulatorium A2a (2) 100% Virkelig godt Godt Dårligt Virkelig dårligt Side 48 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Marts 2012

57 Hvis ja: Hvordan synes du, at personalet tog hånd om fejlen(e)? Region Nordjylland, Spørgsmål 15a Virkelig godt Godt Dårligt Virkelig dårligt Antal Samlet godt Samlet godt % % % % % % Hele landet Region Nordjylland Ambulatorium Børneambulatorium A1ab Ungeambulatorium A1au Spiseambulatorium A2a Forældrene har ordet Side 49 Undersøgelse i de børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier i Region Nordjylland

58 Figur 4.16: Synes du, at den øvrige familie/pårørende blev inddraget i passende? 0% 20% 40% 60% 80% 100% Hele landet (1031) 45% 26% 17% 13% Region Nordjylland (70) 37% 30% 14% 19% Børneambulatorium A1ab (27) 30% 26% 19% 26% Ungeambulatorium A1au (29) 41% 31% 10% 17% Spiseambulatorium A2a (14) 43% 36% 14% 7% Ja i høj Ja i nogen Nej kun i mindre Nej slet ikke Side 50 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Marts 2012

59 Synes du, at den øvrige familie/pårørende blev inddraget i passende? Region Nordjylland, Spørgsmål 16 Ja i høj Ja i nogen Nej kun i mindre Nej slet ikke Antal Samlet Ja Samlet Ja % % % % % % Hele landet Region Nordjylland Ambulatorium Børneambulatorium A1ab Ungeambulatorium A1au Spiseambulatorium A2a Forældrene har ordet Side 51 Undersøgelse i de børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier i Region Nordjylland

60 Figur 4.17: Synes du, at barnets/den unges daginstitution/skole/uddannelsessted blev inddraget i passende? 0% 20% 40% 60% 80% 100% Hele landet (1497) 49% 29% 13% 9% Region Nordjylland (90) 48% 34% 11% 7% Børneambulatorium A1ab (43) 51% 35% 12% Ungeambulatorium A1au (37) 41% 38% 11% 11% Spiseambulatorium A2a (10) 60% 20% 10% 10% Ja i høj Ja i nogen Nej kun i mindre Nej slet ikke Side 52 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Marts 2012

61 Synes du, at barnets/den unges daginstitution/skole/uddannelsessted blev inddraget i passende? Region Nordjylland, Spørgsmål 17 Ja i høj Ja i nogen Nej kun i mindre Nej slet ikke Antal Samlet Ja Samlet Ja % % % % % % Hele landet Region Nordjylland Ambulatorium Børneambulatorium A1ab Ungeambulatorium A1au Spiseambulatorium A2a Forældrene har ordet Side 53 Undersøgelse i de børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier i Region Nordjylland

62 Figur 4.18: Er der lavet aftaler om tiden efter barnets/den unges ambulatorieforløb? 0% 20% 40% 60% 80% 100% Hele landet (1678) 58% 42% Region Nordjylland (126) 69% 31% Børneambulatorium A1ab (48) 58% 42% Ungeambulatorium A1au (56) 79% 21% Spiseambulatorium A2a (22) 68% 32% Ja Nej Side 54 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Marts 2012

63 Er der lavet aftaler om tiden efter barnets/den unges ambulatorieforløb? Region Nordjylland, Spørgsmål 18 Ja Nej Antal Ja Ja % % % % Hele landet Region Nordjylland Ambulatorium Børneambulatorium A1ab Ungeambulatorium A1au Spiseambulatorium A2a Forældrene har ordet Side 55 Undersøgelse i de børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier i Region Nordjylland

64 Figur 4.18a: Hvis ja: Er du tilfreds med de aftaler, der er lavet om tiden efter barnets/den unges ambulatorieforløb? 0% 20% 40% 60% 80% 100% Hele landet (914) 56% 35% 7% Region Nordjylland (83) 57% 37% Børneambulatorium A1ab (27) 37% 59% Ungeambulatorium A1au (42) 64% 26% 5% 5% Spiseambulatorium A2a (14) 71% 29% Ja i høj Ja i nogen Nej kun i mindre Nej slet ikke Side 56 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Marts 2012

65 Hvis ja: Er du tilfreds med de aftaler, der er lavet om tiden efter barnets/den unges ambulatorieforløb? Region Nordjylland, Spørgsmål 18a Ja i høj Ja i nogen Nej kun i mindre Nej slet ikke Antal Samlet Ja Samlet Ja % % % % % % Hele landet Region Nordjylland Ambulatorium Børneambulatorium A1ab Ungeambulatorium A1au Spiseambulatorium A2a Forældrene har ordet Side 57 Undersøgelse i de børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier i Region Nordjylland

66 Figur 4.18b: Hvis nej: Ville du gerne have haft, at der var lavet aftaler om tiden efter ambulatorieforløbet? 0% 20% 40% 60% 80% 100% Hele landet (548) 26% 16% 28% 30% Region Nordjylland (30) 20% 10% 47% 23% Børneambulatorium A1ab (17) 24% 6% 47% 24% Ungeambulatorium A1au (11) 18% 18% 36% 27% Spiseambulatorium A2a (2) 100% Nej slet ikke Nej kun i mindre Ja i nogen Ja i høj Side 58 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Marts 2012

67 Hvis nej: Ville du gerne have haft, at der var lavet aftaler om tiden efter ambulatorieforløbet? Region Nordjylland, Spørgsmål 18b Nej slet ikke Nej kun i mindre Ja i nogen Ja i høj Antal Samlet Nej Samlet Nej % % % % % % Hele landet Region Nordjylland Ambulatorium Børneambulatorium A1ab Ungeambulatorium A1au Spiseambulatorium A2a Forældrene har ordet Side 59 Undersøgelse i de børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier i Region Nordjylland

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Midtjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Midtjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER Forældrene har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Midtjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER Forældrene har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de børne- og

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER Forældrene har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Nordjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Midtjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Midtjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Midtjylland, 2007-08 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland

Læs mere

Patienterne og de pårørende har ordet

Patienterne og de pårørende har ordet Patienterne og de pårørende har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien Danmark 2010 3 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER JUNI 2011 Patienterne og de pårørende har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Hovedstaden 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Hovedstaden 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER Forældrene har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Hovedstaden 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Syddanmark 2010-2011

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Syddanmark 2010-2011 Forældrene har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Syddanmark 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Syddanmark 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Syddanmark 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER Forældrene har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Syddanmark 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i de

Læs mere

Patienterne og deres forældre har ordet

Patienterne og deres forældre har ordet Patienterne og deres forældre har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Danmark 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne og deres forældre har ordet

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Syddanmark 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Hovedstaden 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i

Læs mere

Patienterne og deres forældre har ordet

Patienterne og deres forældre har ordet Patienterne og deres forældre har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Danmark 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne og deres forældre

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Hovedstaden 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien Region Midtjylland 2010 DEL I LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER JUNI 2011 Patienterne har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien i Region

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Midtjylland,

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Midtjylland, Forældrene har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Midtjylland, 2007-08 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Hovedstaden,

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Hovedstaden, Forældrene har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Hovedstaden, 2007-08 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Sydjylland, 2007-08 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Sjælland,

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Sjælland, Forældrene har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Sjælland, 2007-08 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Midtjylland,

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Midtjylland, Forældrene har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Midtjylland, 2007-08 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Region Hovedstaden Region Midtjylland Region

Læs mere

De pårørende har ordet

De pårørende har ordet De pårørende har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Region Midtjylland, 2009 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Danske Regioner Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland

Læs mere

De pårørende har ordet

De pårørende har ordet De pårørende har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Region Hovedstaden, 2009 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Danske Regioner Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland

Læs mere

Patienterne og de pårørende har ordet

Patienterne og de pårørende har ordet Patienterne og de pårørende har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Danmark 2009 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Danske Regioner Region Hovedstaden Region Midtjylland Region

Læs mere

De pårørende har ordet

De pårørende har ordet De pårørende har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Region Sjælland, 2009 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Danske Regioner Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Region Midtjylland, 2009 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Danske Regioner Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland

Læs mere

De pårørende har ordet

De pårørende har ordet De pårørende har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien Region Sjælland 2010 DEL I 3 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER JUNI 2011 De pårørende har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien i Region

Læs mere

De pårørende har ordet

De pårørende har ordet De pårørende har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien Region Midtjylland 2010 DEL I 3 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER JUNI 2011 De pårørende har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien i Region

Læs mere

De pårørende har ordet

De pårørende har ordet De pårørende har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien Region Syddanmark 2010 DEL I 3 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER JUNI 2011 De pårørende har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien i Region

Læs mere

Brugerne har ordet. Landsrapport. Undersøgelse i de socialpsykiatriske dagtilbud i Danmark 2009. Juni 2010

Brugerne har ordet. Landsrapport. Undersøgelse i de socialpsykiatriske dagtilbud i Danmark 2009. Juni 2010 Brugerne har ordet Landsrapport Undersøgelse i de socialpsykiatriske dagtilbud i Danmark 2009 Juni 2010 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af Danske Regioner Region Hovedstaden Region Midtjylland Region

Læs mere

Beboerne og de pårørende har ordet

Beboerne og de pårørende har ordet Beboerne og de pårørende har ordet Undersøgelse i de socialpsykiatriske boformer i Danmark 2009 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Danske Regioner Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland

Læs mere

De pårørende har ordet

De pårørende har ordet De pårørende har ordet Region Syddanmark Pårørendeundersøgelse på boformer for voksne personer med handicap Juni 2010 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af Danske Regioner Region Hovedstaden Region

Læs mere

LUP Psykiatri 2015. Regional rapport. Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit. Region Nordjylland 18-12-2015

LUP Psykiatri 2015. Regional rapport. Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit. Region Nordjylland 18-12-2015 LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit Region Nordjylland 18-12-2015 Indledning I efteråret 2015 blev indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Hovedstaden, 2007-08 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland

Læs mere

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit. Region Nordjylland 27-03-2015

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit. Region Nordjylland 27-03-2015 LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit Region Nordjylland 27-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske

Læs mere

De pårørende har ordet

De pårørende har ordet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N De pårørende har ordet Landsrapport Den landsdækkende pårørendeundersøgelse på regionale botilbud for voksne personer med handicap,

Læs mere

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Nordjylland 26-03-2015

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Nordjylland 26-03-2015 LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Region Nordjylland 26-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev patienter i børne- og ungdomspsykiatriens ambulatorier

Læs mere

De pårørende har ordet

De pårørende har ordet De pårørende har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien Region Nordjylland 2010 DEL I 3 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER JUNI 2011 De pårørende har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien i Region

Læs mere

Patienters oplevelser i Region Nordjylland 2012. Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.601 indlagte og 17.589 ambulante patienter

Patienters oplevelser i Region Nordjylland 2012. Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.601 indlagte og 17.589 ambulante patienter Patienters oplevelser i Region Nordjylland 202 Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.60 indlagte og 7.589 ambulante patienter Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Region Nordjylland Enheden

Læs mere

De pårørende har ordet

De pårørende har ordet De pårørende har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Region Nordjylland, 2009 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Danske Regioner Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Afsnitsrapport for Ambulante patienter på Knæ-Ambulatoriet Ortopædkirurgisk afdeling Hospitalsenhed Midt Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Nordjylland

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Nordjylland LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Region Nordjylland 17-12-2015 Indledning I efteråret 2015 blev patienter på børne- og ungdomspsykiatriens dag- og døgnafsnit

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien Region Nordjylland 2010 DEL I LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER JUNI 2011 Patienterne har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien i Region

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Knæ- og hofte ambulatorium Ortopædkirurgisk Afdeling Hospitalsenheden Midt 12-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Hjertemedicinsk amb. Skive Medicinsk afdeling Hospitalsenhed Midt 18-04-2013 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Afsnitsrapport for Ambulante patienter på Knæ- og sår-ambulatoriet Center for planlagt kirurgi Hospitalsenhed Midt Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden LUP Psykiatri 2013 Regional rapport Ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Region Hovedstaden 18-04-2014 Indledning I efteråret 2013 blev patienter i børne- og ungdomspsykiatriens ambulatorier

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden LUP Psykiatri 2013 Regional rapport Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Region Hovedstaden 18-04-2014 Indledning I efteråret 2013 blev patienter på børne- og ungdomspsykiatriens dag- og døgnafsnit

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Midtjylland

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Midtjylland LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Region Midtjylland 17-12-2015 Indledning I efteråret 2015 blev patienter på børne- og ungdomspsykiatriens dag- og døgnafsnit

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien 17-12-2015 Indledning I efteråret 2015 blev patienter på børne- og ungdomspsykiatriens dag- og døgnafsnit i en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Børn Amb Ortopædkirurgisk E Aarhus Universitetshospital 18-04-2013 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Specialiseret retspsykiatri

Specialiseret retspsykiatri LUP Psykiatri 2015 Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit Specialiseret retspsykiatri 17-02-2016 Indledning I efteråret 2015 blev indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske

Læs mere

Den landsdækkende beboerundersøgelse på socialpsykiatriske botilbud

Den landsdækkende beboerundersøgelse på socialpsykiatriske botilbud Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Beboerne har ordet Landsrapport Den landsdækkende beboerundersøgelse på socialpsykiatriske botilbud Juni 2012 På vegne af Region

Læs mere

Beboerne har ordet Rapport for Granhøjen 2012

Beboerne har ordet Rapport for Granhøjen 2012 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Beboerne har ordet Rapport for Granhøjen 2012 Beboerne har ordet Rapport for botilbuddet Granhøjen Rapporten og undersøgelsen

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Sjælland LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Region Sjælland 17-12-2015 Indledning I efteråret 2015 blev patienter på børne- og ungdomspsykiatriens dag- og døgnafsnit

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien 25-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev patienter på børne- og ungdomspsykiatriens dag- og døgnafsnit i en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland LUP Psykiatri 2013 Regional rapport Indlagte patienter Region Sjælland 15-04-2014 Indledning I efteråret 2013 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Klinisk Diætist - RGR Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa 12-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Den landsdækkende beboerundersøgelse på regionale socialpsykiatriske botilbud

Den landsdækkende beboerundersøgelse på regionale socialpsykiatriske botilbud Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Beboerne har ordet Regionsrapport for Region Syddanmark Den landsdækkende beboerundersøgelse på regionale socialpsykiatriske

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Nordjylland

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Nordjylland LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Indlagte patienter Region Nordjylland 01-02-2016 Indledning I efteråret 2015 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

Den landsdækkende beboerundersøgelse på regionale socialpsykiatriske botilbud

Den landsdækkende beboerundersøgelse på regionale socialpsykiatriske botilbud Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Beboerne har ordet Regionsrapport for Region Midtjylland Den landsdækkende beboerundersøgelse på regionale socialpsykiatriske

Læs mere

Den landsdækkende beboerundersøgelse på regionale socialpsykiatriske botilbud

Den landsdækkende beboerundersøgelse på regionale socialpsykiatriske botilbud Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Beboerne har ordet Regionsrapport for Region Sjælland Den landsdækkende beboerundersøgelse på regionale socialpsykiatriske botilbud Juni 2012 På vegne af Region Hovedstaden,

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Midtjylland

LUP Psykiatri Regional rapport. Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Midtjylland LUP Psykiatri 2013 Regional rapport Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Region Midtjylland 15-04-2014 Indledning I efteråret 2013 blev forældre til patienter i børneog ungdomspsykiatriens

Læs mere

De pårørende har ordet

De pårørende har ordet De pårørende har ordet Randers kommune Pårørendeundersøgelse på boformer for voksne og på døgninstitutioner for børn med handicap Juni 2010 Udarbejdet af Center for Kvalitetsudvikling for Randers Kommune

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Midtjylland

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Midtjylland LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Region Midtjylland 26-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev patienter i børne- og ungdomspsykiatriens ambulatorier

Læs mere

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Indlagte patienter. Region Hovedstaden 25-03-2015

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Indlagte patienter. Region Hovedstaden 25-03-2015 LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Indlagte patienter Region Hovedstaden 25-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Hovedstaden

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Hovedstaden LUP Psykiatri 2013 Regional rapport Indlagte patienter Region Hovedstaden 18-04-2014 Indledning I efteråret 2013 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden. Dato:

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden. Dato: LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Dato: 11-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev patienter i børne- og ungdomspsykiatriens ambulatorier i en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Medicinsk Ambulatorium, Herning Medicinsk Afdeling (Herning/Ringkøbing) Hospitalsenheden

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Syddanmark. Dato:

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Syddanmark. Dato: LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Ambulante patienter Dato: 11-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev ambulante patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten med psykiatrien.

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien 25-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev patienter i børne- og ungdomspsykiatriens ambulatorier i en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Den landsdækkende beboerundersøgelse på regionale socialpsykiatriske botilbud

Den landsdækkende beboerundersøgelse på regionale socialpsykiatriske botilbud Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Beboerne har ordet Regionsrapport for Region Hovedstaden Den landsdækkende beboerundersøgelse på regionale socialpsykiatriske botilbud Juni 2012 På vegne af Region Hovedstaden,

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Forældre til indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Midtjylland

LUP Psykiatri Regional rapport. Forældre til indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Midtjylland LUP Psykiatri 2013 Regional rapport Forældre til indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Region Midtjylland 15-04-2014 Indledning I efteråret 2013 blev forældre til patienter på børneog ungdomspsykiatriens

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Hofte Amb ORTOPÆDKIRURGISK E Aarhus Universitetshospital 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

Specialiseret retspsykiatri

Specialiseret retspsykiatri LUP Psykiatri 2016 Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit Specialiseret retspsykiatri 24-02-2017 Indledning I efteråret 2016 blev indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Skulder Amb ORTOPÆDKIRURGISK E Aarhus Universitetshospital 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Nordjylland

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Nordjylland LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Indlagte patienter Region Nordjylland 26-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Midtjylland

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Midtjylland LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Indlagte patienter Region Midtjylland 01-02-2016 Indledning I efteråret 2015 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Indlagte patienter Region Sjælland 01-02-2016 Indledning I efteråret 2015 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til ambulante patienter. Region Syddanmark. Dato:

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til ambulante patienter. Region Syddanmark. Dato: LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Pårørende til ambulante patienter Dato: 11-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev pårørende til ambulante patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Sjælland LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Ambulante patienter Region Sjælland 26-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev ambulante patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Forældre til indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Syddanmark

LUP Psykiatri Regional rapport. Forældre til indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Syddanmark LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Forældre til indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Region Syddanmark 12-01-2016 Indledning I efteråret 2015 blev forældre til patienter på børneog ungdomspsykiatriens

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012 Afsnitsrapport for indlagte patienter på NK - ITA Neurokir. Afd. NK Aarhus Universitetshospital 18-04-2013 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Forældrene har ordet

Forældrene har ordet Forældrene har ordet Landsrapport Landsdækkende forældreundersøgelse i regionernes døgninstitutioner for børn og unge Juni 2010 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af Danske Regioner Region Hovedstaden

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Indlagte patienter Region Sjælland 26-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til ambulante patienter. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til ambulante patienter. Region Sjælland LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Pårørende til ambulante patienter Region Sjælland 17-12-2015 Indledning I efteråret 2015 blev pårørende til ambulante patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Forældre til indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Midtjylland

LUP Psykiatri Regional rapport. Forældre til indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Midtjylland LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Forældre til indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Region Midtjylland 25-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev forældre til patienter på børneog ungdomspsykiatriens

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden.

LUP Psykiatri Regional rapport. Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden. LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Dato: 11-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev forældre til patienter i børneog ungdomspsykiatriens

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Syddanmark

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Syddanmark LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Pårørende til indlagte patienter Region Syddanmark 11-02-2016 Indledning I efteråret 2015 blev pårørende til indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 4 PATIENTOPLEVETKVALITET 13 Svarprocent: 3% FORORD 1 Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit. Region Hovedstaden

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit. Region Hovedstaden LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit 27-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Syddanmark

LUP Psykiatri Regional rapport. Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Syddanmark LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Region Syddanmark 26-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev forældre til patienter i børneog ungdomspsykiatriens

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Hovedstaden

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Hovedstaden LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Ambulante patienter 27-11-2015 Indledning I efteråret 2015 blev ambulante patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten med psykiatrien.

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Midtjylland

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Midtjylland LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Ambulante patienter Region Midtjylland 26-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev ambulante patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

Den landsdækkende beboerundersøgelse på regionale socialpsykiatriske botilbud

Den landsdækkende beboerundersøgelse på regionale socialpsykiatriske botilbud Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Beboerne har ordet Regionsrapport for Region Nordjylland Den landsdækkende beboerundersøgelse på regionale socialpsykiatriske

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Nordjylland. Dato:

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Nordjylland. Dato: LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Pårørende til indlagte patienter Region Nordjylland Dato: 11-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev pårørende til indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt

Læs mere

Neurokirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Neurokirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Neurokirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Undersøgelsen er blandt 275 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012.

Læs mere