Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi"

Transkript

1 Vedtægter for Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi Danish Society for Shoulder and Elbow Surgery 1 NAVN Selskabets navn er: Dansk Selskab for Skulder- og Albuekirurgi (DSSAK). Selskabet er medlem af det Europæiske Selskab for Skulder- og Albuekirurgi (SECEC) og repræsenterer fagområdet indenfor Dansk Ortopædisk Selskab. 2 FORMÅL Selskabet har til formål at styrke skulder- og albuekirurgien i Danmark ved At fremme det videnskabelige arbejde indenfor skulder- og albuelidelser og deres behandling nationalt og internationalt At fremme uddannelsen og interessen for skulder- og albuekirurgi gennem afholdelse af symposier, kurser og møder. At samarbejde med andre videnskabelige selskaber nationalt og internationalt, med særlig fokus på Norden. At fremme tværfagligt samarbejde indenfor diagnostik og behandling af skulder- og albuelidelser. At fremme kvaliteten, bl.a. gennem databasevirksomhed Selskabet skal tilstræbe at være rådgivende og koordinerende organ i anliggender indenfor dets interesseområde. 3 HJEMSTED Selskabets hjemsted er sekretærens adresse. 4 MEDLEMMER Stk.1. Som ordinære medlemmer kan optages læger, der opfylder kravene for medlemskab af Dansk Ortopædisk Selskab og som har en særlig interesse for skulder- og albuekirurgi.

2 Stk.2. Som associeret medlem uden stemmeret kan, efter indstilling fra bestyrelsen, optages andre med særlig interesse indenfor skulder- og albuekirurgien. Optagelsen skal godkendes ved førstkommende ordinære generalforsamling. Stk.3. Æresmedlemmer kan udnævnes af generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen. Æresmedlemmer er kontingentfrie. Stk.4. Ansøgning om medlemskab sker ved en skriftlig anmodning stilet til bestyrelsen (sekretæren) der herefter træffer beslutning om medlemskab. Stk.5. Medlemskab fortabes ved: udmeldelse, død eller eksklusion på generalforsamlingens foranledning efter motiveret indstilling fra bestyrelsen. Stk.6. Kontingentrestance over 2 år betragtes som udmeldelse. Stk.7. Et medlem der miskrediterer selskabet kan af bestyrelsen ekskluderes idet den pågældende forinden skal have mulighed for at forklare sig overfor bestyrelsen. Eksklusionen skal behandles ved den førstkommende generalforsamling, hvor den pågældende skal have lejlighed til at fremlægge sin sag. 5 FIRMAMEDLEMMER Stk. 1 Som firmamedlemmer kan optages firmaer med relation til interesseområdet. Firmamedlemskaber skal godkendes af generalforsamlingen. Stk. 2. Firmamedlemskab er ikke forbundet med stemmeret eller valgbarhed men giver ret til deltagelse i selskabets arrangementer og annoncering på hjemmesiden (Logo med link). Kontingentet for firmamedlemmer fastsættes af generalforsamlingen. 6 KONTINGENT Ordinære og associerede medlemmer er forpligtigede til at betale et medlemskontingent, hvis størrelse fastsættes af den årlige generalforsamling. 7 BESTYRELSEN Stk.1. Selskabet ledes af en bestyrelse bestående af formand, næstformand, sekretær, kasserer og uddannelsesansvarlig. Tilknyttet bestyrelsen er en repræsentant for yngre læger under hoveduddannelse. Stk. 2. Bestyrelsesmedlemmerne vælges af og blandt de ordinære medlemmer. Valgperioden er 2 år og genvalg for yderligere 2 år kan finde sted. Genvalg til en anden post kan finde sted for yderligere én periode. Efter fravær fra bestyrelsen i 2 valgperioder kan genvalg for en ny funktionsperiode finde sted.

3 Stk. 3. Forslag til valg af bestyrelsesmedlemmer skal være bestyrelsen (sekretæren) i hænde senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse. Stk. 4. Der tilstræbes en geografisk spredning og interessemæssig alsidighed i bestyrelsen. Stk. 5. Til bestyrelsen er tilknyttet en repræsentant for yngre læger under hoveduddannelse. Repræsentanten udpeges blandt læger under hoveduddannelse for et år ad gangen med mulighed for genvalg to gange. Repræsentanten har møde- og taleret ved bestyrelsesmøder men ikke stemmeret. Stk.6. Bestyrelsens beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed men er kun beslutningsdygtig såfremt mindst 3 medlemmer er til stede. Der kan stemmes ved fuldmagt, men et bestyrelsesmedlem kan højst repræsentere yderligere ét andet medlem ved fuldmagt. Stk.7. Selskabet tegnes økonomisk af formand eller næstformand og kasserer i forening. Bestyrelsen er bemyndiget til at optage lån og kredit op til maksimalt et beløb der modsvarer det seneste års kontingentindtægt. Stk.8. Selskabet tegnes overfor offentligheden sædvanligvis af formanden eller ved dennes forfald af næstformanden subsidiært et af de øvrige bestyrelsesmedlemmer. 8 UDVALG Stk. 1. Bestyrelsen kan nedsætte midlertidige udvalg efter behov. Bestyrelsen udpeger udvalgsmedlemmerne og fastlægger kommissoriet. Stk. 2. Bestyrelsen kan anmode generalforsamlingen om nedsættelse af et permanent udvalg. Stk. 3. Medlemmer til permanente udvalg vælges af generalforsamlingen. Valgperioden er 2 år og genvalg for yderligere 2 perioder kan finde sted. 9 GENERALFORSAMLINGEN Stk. 1. Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes i forbindelse med det årlige medlemsmøde. Meddelelse om tid og sted samt dagsorden offentliggøres på selskabet hjemmeside senest 4 uger forud for mødet. Indkomne forslag, herunder forslag til valg, og specificeret dagsorden med angivelse af tid og sted skal annonceres på selskabets hjemmeside senest 7 dage inden afholdelsen. Dagsordenen skal indeholde følgende punkter: 1. Valg af dirigent og referent. Dirigenten må ikke være medlem af bestyrelsen. Sædvanligvis er selskabets sekretær referent. 2. Godkendelse af referat fra den forudgående generalforsamling. 3. Information om nye medlemmer og medlemsstatus.

4 4. Formandens beretning. 5. Beretning fra uddannelsesudvalget, databaseudvalget og øvrige stående udvalg 6. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse 7. Fastsættelse af kontingenter 8. Behandling af indkomne forslag 9. Valg til bestyrelsen Formand og kasserer er på valg lige år. Næstformand, sekretær og uddannelsesansvarlig er på valg ulige år. 10. Valg til stående udvalg. Stk. 2. Forslag til behandling på generalforsamlingen, herunder forslag til valg, skal være bestyrelsen (sekretæren) i hænde senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse. Alle ordinære medlemmer kan fremsætte forslag. Stk.3. Generalforsamlingen er altid beslutningsdygtig, men kun vedrørende sager som er optaget på den annoncerede dagsorden. Stk. 4. Såfremt dirigenten skønner det, eller mindst 3 medlemmer forlanger det, skal en afstemning ske skriftligt. Stk.5. Vedtægtsændringer fordrer 2/3 flertal blandt de fremmødte stemmeberettigede. Såfremt mindst ¼ af de fremmødte stemmeberettigede kræver det skal vedtægtsændringer sendes til urafstemning. Der kan meddeles fuldmagt men hvert medlem kan kun repræsentere ét andet medlem ved fuldmagt. Stk.6. Selskabets regnskab skal forud for forelæggelse til godkendelse på generalforsamlingen være revideret af selskabets revisor. 10 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Der skal indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling på bestyrelsens begæring eller såfremt 1/10 af selskabets medlemmer anmoder herom. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes indenfor én måned efter at anmodningen er fremsat og skal varsles på selskabets hjemmeside (med nyhedsbrev) med dagsorden senest to uger inden. Der kan alene behandles det eller de punkter der har givet anledning til indkaldelsen. 11 SELSKABETS OPLØSNING Dansk Selskab for Skulder- og Albue Kirurgi kan opløses, hvis 2/3 af medlemmerne skriftligt anmoder herom, eller såfremt ¾ af de fremmødte stemmeberettigede ved en, alene med dette dagordenspunkt indkaldt ekstraordinær generalforsamling stemmer for foreningens opløsning.. Beslutningen skal i så fald bekræftes på en følgende, normalt indvarslet generalforsamling med 2/3

5 majoritet. Den opløsende generalforsamling træffer bestemmelse vedrørende anvendelsen af eventuelle tilstedeværende værdier. Vedtaget af generalforsamlingen d. 21.maj 2010

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

Love og vedtægter. Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine).

Love og vedtægter. Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine). Love og vedtægter for Dansk Selskab for Intensiv Terapi 1. Navn Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine). Stk. 2. Sekretariatets adresse angiver

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

VEDTÆGTER. Formand og kasserer er underskriftsberettiget.

VEDTÆGTER. Formand og kasserer er underskriftsberettiget. VEDTÆGTER 1 Foreningens navn og formål 1 stk.1 Foreningens navn: Cypern Veteranerne i Danmark af 24-10 2012. 1 stk. 1.1 Foreningens hjemsted: Formandens adresse 1 stk. 1.2 Foreningens Formål er: 1 stk.

Læs mere

ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER

ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER 1.1 NAVN: Klubbens navn er ODENSE SKØJTEKLUB (OSK) 1.2 FORMÅL: Klubben dyrker skøjteløb (og de til enhver tid hørende aktiviteter under Dansk Skøjte Union) og arbejder for at

Læs mere

Aalborg Billardklub af 1931

Aalborg Billardklub af 1931 Aalborg Billardklub af 1931 VEDTÆGTER 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Aalborg Billard Klub af 1931, forkortet: ABK31. Klubben er stiftet den 6. oktober 1931, og er hjemmehørende i Aalborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Indholdsfortegnelse Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening 1 Indholdsfortegnelse 2 Foreningens navn og hjemsted 1 3 Formål 2 3 Medlemskab af organisationer

Læs mere

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Karate Skole. Dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2. Foreningens formål Foreningens formål er at udøve

Læs mere

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 1.0 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Hadsund Jagtforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Mariagerfjord kommune. 2.0 Forholdet til Danmarks Jægerforbund.

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne.

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne. 1. NAVN Klubbens navn er Aalborg Rugbyklub, LYNET, dens hjemsted er Aalborg. Klubben er stiftet den. 7 november 1991, som en sammenslutning af Rugbyklubberne Goliath af 1972 og Lynet af 1964. Navnet ændret

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at: Dansk Svømmebadsteknisk Forening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og

Læs mere

Vedtægter Tong-Il Slagelse Taekwondo Klub

Vedtægter Tong-Il Slagelse Taekwondo Klub Vedtægter Tong-Il Slagelse Taekwondo Klub 1 - NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Tong-Il, Slagelse Taekwondo Klub Foreningen er hjemmehørende i Slagelse kommune. 2 - FORMÅL: Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans, Jyderup. Foreningen er hjemhørende i Holbæk Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Vedtægter for foreningen "Kom og Dans, Præstbro

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Præstbro Vedtægter for foreningen "Kom og Dans, Præstbro 1 Navn og hjemsted. Foreningens navn er "Kom og Dans, Præstbro". Foreningen er hjemhørende i Frederikshavn Kommune. 2 Tilknytning. Foreningen er en selvstændig

Læs mere

Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania 1. Navn, stiftelse og hjemsted 1.1. Foreningens navn er: Københavns Døves Idrætsforening "Døvania". Døvanias farver er primært hvid/rød, dog kan der

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans 1 - Navn Foreningens navn er Dansk Forum for Mikrofinans. 2 Formål Dansk Forum for Mikrofinans har til formål at bidrage til at øge kvaliteten og omfanget af den

Læs mere

synliggørelse af Brønderslev By for omverdenen

synliggørelse af Brønderslev By for omverdenen ADVOKATHUS NORD Gert Storkborg Jensen Advokat (H) Tlf.: 96 96 22 22 kd@advokathusnord.dk Sagsnr.: GSJ/KD- 30000 Vedtægter for Brønderslev Borgerforening 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Brønderslev

Læs mere

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg.

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Navn, Hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Aalborg HIK Volleyball. Klubben er stiftet den 10. maj 1977 og ved medlemskab af Dansk Volleyball Forbund

Læs mere

Vedtægtsændringer DRS generalforsamling 2013. Afstemning foretages for hver enkelt paragraf

Vedtægtsændringer DRS generalforsamling 2013. Afstemning foretages for hver enkelt paragraf Vedtægtsændringer DRS generalforsamling 2013 Afstemning foretages for hver enkelt paragraf 1 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Dansk Radiologisk Selskab (Danish Society of Radiology, Société Danoise de Radiologie).

Læs mere

Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012

Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012 Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012 1: Foreningens navn 1.1 Foreningens navn er Aalborg Pipe Band (APB forkortet). Foreningen, er stiftet i september 2001 i Brønderslev, under navnet The Northern

Læs mere

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser.

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser. Vedtægter for Vedtægter Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er LandboForeningen Midtjylland og er stiftet med virkning fra 1. januar 2011 ved en fusion af Søhøjlandets Landboforening og Landbo Midt. Dens

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 VEDTÆGTER For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 1 1. NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED, MEDLEMSKAB. 1.1 NAVN: Aalborg Tegnsprogsforening (skiftet navn fra Aalborg Døveforening d. 18.

Læs mere

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten.

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten. Vedtægter for IK Aarhus 1 Klubbens navn og hjemsted 1.1. Klubbens navn er Ishockey Klubben Aarhus, derefter kaldet IK Aarhus. Klubben har hjemsted i Aarhus Kommune og er stiftet den 22. juli 2008. 2 Klubbens

Læs mere