Landbrugets FinansieringsBank A/S CVR nr Virksomhedens oplysningsforpligtelser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Landbrugets FinansieringsBank A/S CVR nr. 34 47 90 89. Virksomhedens oplysningsforpligtelser"

Transkript

1 Landbrugets FinansieringsBank A/S CVR nr Virksomhedens oplysningsforpligtelser

2 Indhold Indledning... 3 Anvendelsesområde... 4 Målsætninger og risikopolitikker... 5 Kreditrisici... 5 Markedsrisici... 9 Operationelle risici Forretningsrisici Likviditetsrisici Risici på LFB s basiskapital Basiskapital Risikovægtede poster Solvenskrav og den tilstrækkelige basiskapital Individuelt solvensbehov og -krav Modparts- og afviklingsrisiko Kredit- og udvandingsrisiko Markedsrisiko Operationel risiko

3 Indledning Offentliggørelse af oplysningsforpligtelserne for Landbrugets FinansieringsBank A/S(LFB) sker i henhold til Kapitaldækningsbekendtgørelsens 60-66, hvor kravene er udmøntet i bekendtgørelsens bilag 20. Offentliggørelse sker på bankens hjemmeside Oplysningerne vil løbende blive opdateret i det omfang, der må være behov herfor, dog som minimum i forbindelse med offentliggørelse af årsrapporten. Oplysningerne er ikke reviderede. Denne rapportering er udarbejdet på baggrund af årsrapporten 2012 for LFB. Visse af oplysningerne er en gengivelse af oplysninger i årsrapporten. Hvor intet andet er anført er oplyste tal i nærværende rapport pr. 31. december Oplysningerne er inddelt i følgende hovedområder: Anvendelsesområde Målsætninger og risikopolitikker Basiskapital Risikovægtede aktiver Solvenskrav og den tilstrækkelige basiskapital Individuelt solvensbehov og -krav Modparts- og afviklingsrisiko Kredit- og udvandingsrisiko Markedsrisiko Operationel risiko 3

4 Anvendelsesområde LFB er ejet af Finansiel Stabilitet A/S, Landbrug & Fødevarer, DLR Kredit A/S, Nykredit A/S, samt næsten alle øvrige danske pengeinstitutter. LFB indgår ikke i koncernsammenhænge. LFB s formål er at medvirke til at få løst op for den fastlåste finansielle situation der er i landbrugssektoren, så de dygtige og effektive landmænd atter kan få den nødvendige finansiering, der kan skabe ny vækst og arbejdspladser i sektoren. Det er LFB s mission at yde anlægsfinansiering til landbrug med effektive driftsledere og nye unge landmænd så strukturtilpasningen kan genetableres, og således at landbrugssektoren og en række pengeinstitutter med en stor landbrugseksponering stabiliseres, uden at det må virke konkurrenceforvridende i forhold til pengeinstitutter og landmænd, der ikke benytter banken Det er LFB s ønske at overtage anlægsfinansiering af effektive landbrug, som efter LFB s vurdering er levedygtige, på markedsvilkår fra FS og andre pengeinstitutter, samt yde anlægslån på markedsvilkår til unge landmænds køb af bedrifter, og til levedygtige landbrug, der ikke kan få finansieret rentable investeringer i pengeinstitutterne. 4

5 Målsætninger og risikopolitikker Overordnet risikostyring LFB er under etablering og har en anden risikoprofil nu end den vil få i løbet af de første driftsår. I etableringsfasen vil de væsentligste risici ligge indenfor det operationelle og det forretningsmæssige område. LFB s størrelse gør at en del af disse risici søges minimeret ved skriftlige serviceaftaler med eksterne leverandører, der har de nødvendige kompetencer. LFB vil i løbet af de første driftsår blive eksponeret for forskellige risici, hvor kreditrisiciene i forbindelse med bankens udlån og garantier vil være de væsentligste. LFB s kreditrisiko vil være større end et sædvanligt dansk pengeinstitut, idet banken alene vil yde udlån til landbrug og vil have en relativ høj udlånsvækst de første år. Formålet med LFB s politikker for risikostyring er at minimere de tab, der kan opstå som følge af bl.a. uforudsigelig udvikling på de finansielle markeder. Banken opdeler risici i følgende områder: Kreditrisici Markedsrisici Likviditetsrisici Operationelle risici Forretningsrisici. Banken har defineret følgende profil for de risici, som banken maksimalt ønsker at påtage sig: Kreditrisici: Lav til moderat Markedsrisici: Lav Likviditetsrisici: Lav Operationelle risici: Lav Forretningsrisici: Lav (banken indgår som udgangspunkt ikke i nye forretningsområder). Bestyrelsen fastlægger de overordnede rammer og principper for risiko- og kapitalstyring. Rammerne og de fastlagte principper er i vidt omfang videredelegeret i instruks til direktionen, som sikrer, at bestyrelsen løbende modtager rapportering om udvikling i risici og udnyttelsen af de tildelte risikorammer. Direktionen delegerer dele af beføjelserne videre til de medarbejdere, som varetager den daglige aktivitet. LFB har outsourcet dele af regnskabsfunktionen, kapitaldækningsområdet, samt en stor del af it-funktionen. Den daglige styring af kreditrisici foretages af direktion og kreditkomite. Der foretages uafhængig og særskilt kontrol og rapportering vedrørende LFB s risici og outsourcing af risikostyring af bankens risikoansvarlig. Der rapporteres direkte til direktionen og bestyrelsen. Kreditrisici Kreditrisiko er risikoen for tab som følge af, at modparter helt eller delvist misligholder deres betalingsforpligtelser. Strategier og procedurer for Kreditrisikostyring De væsentligste risici i banken vedrører kreditrisiko. LFB har en af bestyrelsen godkendt kreditpolitik. LFB s kreditpolitik omfatter kun landbrugskunder. Enhver kreditbeslutning tager udgangspunkt i bankens vurdering af kunden og de økonomiske forhold. Det er LFB s politik fortsat i videst muligt omfang at sikre, at kreditengagementer afdækkes ved sikkerheder. Værdien af sikkerheder opgøres ud fra et nettorealisationsprincip. Kreditrisici på kunder styres med udgangspunkt i LFB s kreditpolitik. Der aftales som udgangspunkt kvartalsvis budgetopfølgning i alle engagementer. 5

6 Risikospredningen i udlånsporteføljen både på kunder og på produktionsgrene indenfor landbrug rapporteres løbende til direktionen og bestyrelsen. LFB overtager på markedsvilkår anlægsfinansieringer af effektive landbrug, som efter bankens vurdering er levedygtige, fra Finansiel Stabilitet og øvrige pengeinstitutter, samt yder anlægslån på markedsvilkår til unge landmænds køb af bedrifter og til levedygtige landbrug, der ikke på normal vis kan få finansieret rentable investeringer i pengeinstitutterne. LFB har alene kunder, der har landbrug som hovederhverv. LFB kan ikke yde finansiering til privatkunder eller andre erhverv, herunder gartneri og fiskeri. LFB s kunder kan opdeles i 3 kundetyper: 1. Landbrug hvor der er gennemført finansiel rekonstruktion 2. Landbrug i normal overskudsgivende drift hvor nuværende pengeinstitut ikke kan/vil finansiere bedriften 3. Unge landmænd under etablering. Type 1 Landbrug hvor der er gennemført finansiel rekonstruktion: Denne type kendetegnes ved at have dygtige og effektive driftsledere, hvor bedriften har en gæld, der er større end gældsserviceringsevnen, og hvor det er muligt at gennemføre en rekonstruktion. LFB kan overtage den del af kundens nuværende pengeinstituttets engagement, der ligger mellem realkreditlånene og gældsserviceringsevnen. Pengeinstituttet skal fortsat yde driftsfinansiering, og realkreditinstituttets rolle skal være uændret. LFB s lån ydes som et serielån, hvor ydelsen er faldende i perioden, og der er mulighed for 12 afdragsfrie perioder. Vurderingen af om driftslederne er dygtige og effektive inddeles i 2 faser: Fase 1 er en vurdering af landmandens driftslederevner, samt produktionsapparatet. Disse belyses ved hjælp af effektivitetsrapporter (benchmarking), kapacitetsanalyser (kapacitetsomkostninger), seneste vurderingsrapport fra realkreditinstituttet der beskriver produktionsapparatet, samt en udtalelse fra landmandens pengeinstitut. På baggrund af disse 4 elementer udarbejder en af landmanden uafhængig konsulentvirksomhed en samlet konklusion der klassificerer landmanden i en af 4 følgende kategorier: 1. Dygtig/effektiv driftsleder (tilhører den bedste 1/3 for den pågældende driftsgren) 2. Mindre dygtig/effektiv driftsleder med potentiale (kan bringes op til den bedste 1/3) 3. Mindre dygtig/effektiv driftsleder uden potentiale 4. Dårlig ineffektiv driftsleder. Kun kategori 1 og 2 med lovlige og rentable produktionsapparater går videre til fase 2. Fase 2 er en 360 graders analyse af landmanden og bedriften, der skal afdække: Landmanden og dennes vilje til, under de givne rammer, at gennemføre planen ved hjælp af en værdiproces Optimeringspotentialet indenfor produktion, ledelse og købmandsskab Behov for opfølgning og støtte fra et konsulentteam. Formålet er at udarbejde en samarbejdsoverenskomst mellem landmanden, nuværende pengeinstituttet, realkreditinstituttet og LFB, der skal sikre fremtidig drift, samt afvikling af mest mulig gæld. Fra kundens nuværende pengeinstitut overtages den del af gælden, som det er muligt for landmanden at servicere med betalinger fra driften. Den resterende del af gælden indefryses hos pengeinstituttet. Der etableres en 5-årig aftale mellem parterne, som også omfatter en aftale om at gennemføre en konkret handlingsplan for driften. Type 2 Landbrug i normal overskudgivende drift, hvor nuværende pengeinstitut ikke kan/vil finansiere bedriften: Denne type kendetegnes ved at være dygtige og effektive driftsledere, der kan service deres nuværende gæld og har driftsmæssigt overskud, positiv konsolidering og positiv egenkapital. Disse landmænd er imidler- 6

7 tid ikke i stand til at få finansieret rentable vedligeholdelsesinvesteringer og produktionsudvidelser i deres nuværende pengeinstitut eller i andre pengeinstitutter. LFB kan yde lån til rentable investeringer, der ligger indenfor gældsserviceringsevnen, jf. definitionen i samarbejdsoverenskomsten. Kundens nuværende pengeinstitut skal fortsat yde driftsfinansiering. Bestående lån og realkreditinstituttets rolle skal være uændret. Eksempler på investeringer som banken kan finansiere: Vedligeholdelsesinvesteringer som renovering af bygninger og inventar/maskiner Produktionsudvidelser, fx stalde til slagtesvin. Vurderingen af om landmanden er dygtig og effektiv belyses ved hjælp af effektivitetsrapporter (benchmarking), kapacitetsanalyser (kapacitetsomkostninger), regnskaber og seneste vurderingsrapport fra realkreditinstituttet der beskriver produktionsapparatet, samt en udtalelse fra landmandens pengeinstitut. Dernæst tages der stilling til investeringen på baggrund af investeringskalkuler og budgetter, samt en vurdering af landmandens evne til at gennemføre investeringen og efterfølgende overskue og lede den nye samlede bedrift. Der laves en aftale, hvor LFB yder det nødvendige lån til landmandes investering mod sikkerhed i bedriften næst efter realkreditlånene. Type 3 Unge landmænd under etablering: Denne type kendetegnes ved at være dygtige og effektive driftsledere der har erfaring inden for den pågældende driftsgren, og som vil etablere sig som landmænd ved køb af en bedrift eller ved generationsskifte. LFB kan finansiere den del af anskaffelsessummen der ligger mellem realkreditbelåningen og 95 pct. af anskaffelsessummen. Kundens nuværende pengeinstituttet yder fortsat driftsfinansieringen. Realkreditinstituttets rolle skal være uændret. Etableringen skal være rentabel, jf. 5 årsbudgetter, og den samlede gæld skal kunne holdes indenfor den beregnede gældsserviceringsevne. Vurderingen af om de er dygtige og effektive, inddeles i 2 faser: Fase 1 er en vurdering af driftslederens evner, samt produktionsapparatet. Disse belyses ved hjælp af effektivitetsrapporter (benchmarking) fra tidligere og nuværende job som driftsleder, samt kapacitetsanalyser (kapacitetsomkostninger) og seneste vurderingsrapport fra realkreditinstituttet, der beskriver produktionsapparatet. På baggrund af disse elementer udarbejder et af landmanden uafhængigt konsulentvirksomhed en samlet konklusion, der klassificerer driftslederen i en af 4 kategorier: 1. Dygtig/effektiv driftsleder (tilhører den bedste 1/3 for den pågældende driftsgren) 2. Mindre dygtig/effektiv driftsleder med potentiale (kan bringes op til den bedste 1/3) 3. Mindre dygtig/effektiv driftsleder uden potentiale 4. Dårlig ineffektiv driftsleder. Kun kategori 1 og 2 med lovlige og rentable produktionsapparater går videre til fase 2. Fase 2 er en 360 graders analyse af driftslederen og bedriften, der skal afdække: Driftslederens vilje og evne til at etablere sig som selvstændig Optimeringspotentialet inden for produktion, ledelse og købmandsskab Behov for opfølgning og støtte fra et konsulentteam LFB yder ikke valutalån og afledte finansielle instrumenter til brug for kundens risikoafdækning. Strukturen i og tilrettelæggelsen af den relevante risikostyringsfunktion eller andre relevante 7

8 funktioner Bestyrelsen har fastlagt konkrete rammer for direktionens bevillingsbeføjelser på kreditområdet, der i hovedtræk er: Bevilling af lån m.v. når debitors samlede engagement ikke overstiger 10 mio. kr. Bevilling af forhøjelser ud over de 10 mio. kr. på op til 2 mio. kr. Direktionen har ikke videregivet disse beføjelser. Større engagementer indstilles til bankens kreditkomité eller bestyrelse. Der foretages kvartalsvis opfølgning på alle engagementer, hvor der indleveres budgetkontroller. Nedskrivnings- og hensættelsespolitik LFB vurderer løbende om der er objektive indikationer for værdiforringelser (OIV), og dermed nedskrivning eller hensættelsesbehov på engagementerne. Herudover vurderer LFB om der samlet set er indikation på værdiforringelse af bankens udlånsportefølje, hvorpå der ikke er nedskrevet individuelt. Vurderingen af disse gruppevise værdiforringelser tager udgangspunkt i modeller, der inddrager kundernes bonitet. A conto afskrivninger foretages, når det vurderes, at et tab er uundgåeligt. LFB foretager løbende en vurdering heraf. Endelige afskrivninger sker i forbindelse med sagens afslutning (konkurs, gældssanering m.v.). Rentehenstand benyttes på dele af engagementer hvor det skønnes, at rentetilskrivning blot vil medføre et yderligere tab for LFB. LFB s krav på renter er dog fortsat opretholdt. Omfanget og arten af systemer til risikorapportering og måling På enkelt engagementsniveau Hvert kvartal rapporteres udviklingen i større engagementer til bestyrelsen. Den enkelte kundeansvarlige får meddelelse når der er restancer på de enkelte kunder. Den enkelte kundeansvarlige skal ligeledes kvartalsvis gennemgå sin portefølje for at identificere engagementer der viser svaghedstegn. På denne baggrund giver den kundeansvarlige forslag til individuelle nedskrivninger på engagementerne. Den enkelte kundeansvarlige foretager kvartalsvis opfølgning over egen portefølje. Bestyrelsen gennemgår årligt alle engagementer større end 15 mio. kr., og alle engagementer med nedskrivning større end 5 mio. kr. LFB klassificerer kunderne i fire grupper i overensstemmelse med Finanstilsynets bonitetsinddeling og den risiko, der vurderes at være forbundet med lån til netop denne kunde. Klassificeringen sker for kunder efter bl.a. indtjening, egenkapital og sikkerhed. Fordelingen på bonitetsklasserne vil fremgå af risikoafsnittet. På gruppeniveau Udlån, hvor der ikke er foretaget individuelle nedskrivninger, indgår i en gruppevis vurdering af nedskrivningsbehovet. LFB s model til vurdering af nedskrivningsbehovet bygger på kreditklassifikation, som danner baggrund for at inddele kunderne i kreditrisikoklasser. Objektiv indikation på værdiforringelse/forbedring opstår når en kunde bevæger sig fra én risikogruppe til en anden. Det er bruttobevægelserne/vandringen mellem de forskellige kreditrisikogrupper der er udgangspunkt for om der er sket værdiforringelse/forbedring. Gruppevis nedskrivning beregnes som forskellen mellem den regnskabsmæssige værdi af gruppens udlån, og nutidsværdien af de forventede fremtidige betalinger på udlånene. Størrelsen af de forventede betalinger opgøres som en ydelsesreduktion af den forventede betalingsstrøm på det enkelte udlån. Ydelsesreduktionen er fastsat ud fra bruttotabsprocenter, hvor forventning om tab vil være størst på kunder med dårlig rating. Nutidsværdien beregnes med de enkelte udlåns effektive rentesats. Gruppevis vurdering af nutidsværdien af de pengestrømme, der generes af kunderne, indeholder en høj grad af usikkerhed. Som følge af sammensætningen af LFB s kunder og den aktuelle økonomiske udvikling 8

9 foretages der efterfølgende en ledelsesmæssig vurdering af behovet for yderligere nedskrivninger i forhold til de modelbaserede gruppevise nedskrivninger. Kvartalsvist udarbejdes risikorapportering til bestyrelse og direktion hvor bankens krediteksponering fordeles ud fra bl.a.: Kreditklassifikation Produktionsgren Engagementsstørrelse Nedskrivninger/hensættelser Hensættelser på sikkerhedsstillelser Største engagementer Ydelseshenstand Restancer Politikker til risikoafdækning og -reduktion, samt strategier, procedurer til overvågning af afdæknings- og reduktionsmekanismernes effektivitet Sikkerheder Det er LFB s politik i videst muligt omfang at sikre, at kreditengagementer afdækkes med sikkerheder. LFB s politik og krav om etablering af sikkerheder er i fokus ved dialogen med kunderne. LFB s sikkerheder opgøres ud fra en vurdering af nettorealisationsværdien. Markedsrisici Markedsrisiko omfatter risikoen for at dagsværdien af finansielle instrumenter og afledte finansielle instrumenter fluktuerer som følge af ændringer i markedspriser. LFB henregner tre typer risici til området: rente-, valuta- og andre prisrisici, herunder aktierisici. Strategier og procedurer for styring LFB har en politik for markedsrisici vedtaget af bestyrelsen. Politikken er udformet under hensynstagen til ønske om et lavt risikoniveau for de enkelte typer af markedsrisici, hver for sig og samlet. LFB foretager ikke dispositioner indenfor aktie- og andre kapitalbeviser, og der foretages ikke dispositioner indenfor valuta. Der anvendes ikke afledte finansielle instrumenter. LFB s renterisici styres ud fra limits fastsat af bestyrelsen. Renterisiko Renterisikoen er risikoen for at værdien af LFB s fastforrentede aktiver eller gældsposter ændres væsentligt som følge af ændringer i det generelle renteniveau. Bestyrelsen har fastlagt en ramme for renterisikoen på 15 mio. kr. for banken. Varigheden af de enkelte dispositioner må ikke overstige en varighed på 3. Renterisikoen består af en likviditetsanbringelse i danske stats- og realkreditobligationer. LFB s udlån og bankens udstedte obligationer rentefastsættes kvartalsvist på baggrund af samme rentesats, hvorfor der er en begrænset renterisiko på udlånet Strukturen i og tilrettelæggelsen af den relevante risikostyringsfunktion eller andre relevante funktioner Bestyrelsen fastlægger konkrete rammer for direktionens beføjelser med hensyn til at tage positioner med renterisiko. Direktionen har ikke videregivet disse beføjelser. Overvågning af markedsrisici og overholdelse af de fastsatte rammer foretages af den risikoansvarlige, der rapporterer overskridelser til direktion og bestyrelse. 9

10 Direktionen modtager månedlig rapportering vedrørende bankens positioner med markedsrisici, og LFB s direktion og bestyrelse bliver kvartalsvist orienteret om de enkelte risikoeksponeringer ved kvartals ultimo i forhold til de fastsatte risikomål i beføjelserne, samt om der har været overskridelser i perioden. Risikorapporteringen foretages af den risikoansvarlige. Omfanget og arten af systemer til risikorapportering og måling Renterisiko LFB foretager en opgørelse af bankens renterisici under hensyntagen til Finanstilsynets retningslinjer og fradragsfaktorer, som udtrykker tabsrisikoen ved en generel ændring i renten på 1 pct.-point. Denne rapportering omfatter obligationspositioner. Operationelle risici Operationel risiko er risikoen for tab på grund af utilstrækkelige eller fejlbehæftede interne procedurer, menneskelige eller systemmæssige fejl. Strategier og procedurer for risikostyring Operationel risiko er risikoen for tab på grund af utilstrækkelige eller fejlbehæftede interne procedurer, menneskelige eller systemmæssige fejl. Det er LFB s overordnede politik, at de operationelle risici til stadighed begrænses under hensyntagen til de omkostninger, der er forbundet hermed. LFB har, med henblik på at mindske tab som følge af operationelle risici, udarbejdet flere politikker herunder politik for operationel risiko, politik for forsikringsmæssig afdækning og it-sikkerhedspolitik. LFB s holdningsmæssige tilgang til operationel risiko tager afsæt i: løbende at søge at identificere, registrere og eliminere eller reducerer risici, som kan true LFB at sikre at LFB s organisation, kultur, rammer, metoder og systemer understøtter håndtering af operationel risiko og imødegåelse af konsekvenser at sikre ledelsesmæssigt fokus på at undgå tab ved indarbejdelsen af sikre processer, kontrolforanstaltninger og lignende. Politikken for forsikringsmæssig afdækning sigter mod: at LFB opfylder alle lovkrav til forsikring af aktiver og medarbejdere at alle væsentlige driftsaktiver kan generhverves uden økonomisk belastning for LFB, hvis de går tabt, dog er kriminalitetsforsikring fravalgt It-sikkerhedspolitikken stiller en række krav til it og personale, ligesom den stiller en række krav til håndtering af følsomme oplysninger. Herudover er der udarbejdet nødplaner for it, som skal begrænse tab i tilfælde af manglende it-faciliteter eller anden lignende krisesituation. LFB har desuden outsourcet kapitaldækningsområdet, samt dele af regnskabs og it-funktionen. Med et stigende forretningsomfang forventes risikostyring og regnskabsområdet insourcet i løbet af It-funktionen er outsourcet til Bankernes Edb Central (BEC), der servicerer en lang række danske pengeinstitutter. Strukturen i og tilrettelæggelsen af den relevante risikostyringsfunktion eller andre relevante funktioner Bestyrelsen modtager løbende orientering om væsentlige tab som følge af uhensigtsmæssige eller mangelfulde interne procedurer, menneskelige fejl og handlinger, systemfejl og eksterne begivenheder, herunder juridiske risici. 10

11 Der vil blive arbejdet hen imod formelle strukturer til registrering og rapportering af operationelle risici herunder rapportering om operationelle hændelser som er kendte, og som kunne have medført et væsentligt tab, men ikke gjorde det. LFB har som led i tilrettelæggelsen af relevant risikostyring på væsentlige områder etableret interne kontrolfunktioner. LFB vurderer årligt bankens it-sikkerhedspolitik og beredskabsplan, ligesom LFB følger op på overholdelse af it-sikkerheden. Compliance er overordnet set ansvarlig for at tilse at love og bestemmelser overholdes, og skal blandt andet sørge for at de nødvendige forretningsgange er etableret, med særligt fokus på forebyggende foranstaltninger mod hvidvask, samt god-skik regelsættet. Risikoansvarlig bistår løbende i rapportering og afdækning af operationelle risici. Revisionen vurderer løbende om LFB s forretningsgange er hensigtsmæssige. Omfanget og arten af systemer til risikorapportering og måling Der er ikke på nuværende tidspunkt udviklet systemer til måling af operationelle risici. LFB opgør risikoen efter basisindikatormetoden. Alle i LFB har ansvaret for at identificere og registrere operationelle risici og hændelser indenfor deres område. Hændelser med en værdi på over kr. skal registreres i et register. Ensartede mindre hændelser, der optræder hyppigt og i løbet af et kvartal, og som akkumuleres til over kr. registreres samlet. Risikoansvarlig foretager en oversigtsrapportering, samt en rapportering på enkeltstående hændelser over 1 mio. kr. i risikorapporteringen. Ved større sagskomplekser foretages desuden selvstændig rapportering. Politikker til risikoafdækning og reduktion, samt strategier og procedurer til overvågning af afdæknings- og reduktionsmekanismernes effektivitet LFB s politikker til risikoafdækning og reduktion, samt strategier og procedurer til overvågning af afdækningsmekanismernes effektivitet m.v. af operationelle risici er indarbejdet i LFB s politikker og forretningsgange for de forskellige risikoområder. Forretningsrisici Forretningsrisiko er risikoen for tab som følge af at der sker ændringer i eksterne forhold eller begivenheder som skader bankens image eller indtjening. Strategier og procedurer for styring LFB blev etableret på baggrund af et politisk initiativ i foråret Baggrunden var, at det er svært for landbruget at opnå finansiering af investeringer og generationsskifte, samt at der er strandet en del levedygtige landbrug i Finansiel Stabilitet. LFB s indtjening er afhængig af at landbrugssektoren og pengeinstitutsektoren anvender banken til finansiering af generationsskifter og investeringer, samt til rekonstruktion af levedygtige landbrug. Dog kan LFB ved den igangværende overtagelse af 60 til 70 engagementer fra Finansiel Stabilitet skabe en indtjening, der kan dække hovedparten af de faste omkostninger. Der er derfor igangsat en informationsproces, der skal sikre udbredelsen af kendskabet til LFB, og LFB s muligheder for at bidrage med finansiering, blandt pengeinstitutterne, landbruget og landbrugets rådgivere. LFB er eksponeret overfor store og vedvarende ændringer i landbrugets bytteforhold (priser på foder og kød/mælk/korn). I forretningsmodellen og kredithåndteringen er der taget hensyn til disse ved at beregne gældsserviceringsevnen, der er grundlaget for udmåling og bevilling af lån ud fra forsigtige 5 årige skøn over bytteforholdet. Disse forsigtige skøn bygger på Videncentret for Landbrugs prognoser, samt på historiske observationer. 11

12 Rådgivning LFB yder ikke rådgivning inden for: Investering Pension Opsparing Gældspleje Valutaspekulation Udlandsforretninger Formuepleje Rentearbitrage Handel med derivater af spekulativ karakter Skat. Kunden opfordres konsekvent til at søge rådgivning hos det pengeinstitut der yder driftsfinansieringen eller hos andre rådgivere. Der vil således være en meget begrænset risikoeksponering som følge af rådgivning. Produkter LFB yder kun lån til anlægsfinansiering i danske kroner med variabel rente og har kun et standardprodukt: et 15-årigt serielån i DKK med månedlige ydelser og mulighed for 12 afdragsfrie perioder med en variabel rente på baggrund af CITA 3 mdr. + et variabelt tillæg med årlig genforhandling med pant i landbrugsaktiverne næst efter realkreditbelåningen og stiftelsesprovision på 1 pct., dog maksimum kr. Endvidere stiller LFB sikkerhed over for de pengeinstitutter der yder driftskreditter til landmænd overført fra Finansiel Stabilitet. Pengeinstituttet yder driftskreditten på følgende vilkår: Aftalt maksimum og overtræksret, jf. ovenfor Renter og øvrige vilkår som er gældende for det pågældende pengeinstituts øvrige landmænd Gældende i 5 år med årlig genforhandling og tilpasning af maksimum Som sikkerhed deponerer LFB i pengeinstituttet op til et beløb svarende til maksimum + overtræksret o o o o o Pengeinstituttet forrenter sikringskontoen med en variabel rente på baggrund af CITA + et tillæg og tilskrives kvartårligt Renten tilfalder LFB og udbetales kvartårligt Gældende i 5 år med årlig genforhandling og tilpasning af maksimum LFB har indtrædelsesret i pengeinstituttets krav, jf. driftskreditten Deponeringen kan helt eller delvist erstattes af andre sikkerheder ifølge aftale mellem landmanden, pengeinstituttet og LFB. LFB kan ikke tilbyde kunderne: kreditter lån i fremmed valuta lån med fast rente terminsforretninger derivater indlån opbevaring af værdipapirer Der vil således være en meget begrænset risikoeksponering som følge af udvikling og etablering af nye produkter og forretningsområder. 12

13 Der vil ikke være risikoeksponering i udenlandsk valuta, derivater og fast rente. Serviceydelser LFB tilbyder ingen former for serviceydelser. LFB kan ikke udstede Dankort eller andre typer kort, modtage eller udlevere kontanter. Indtjening/priser LFB s prisstruktur tilpasses løbende. Rentemarginalen (forskellen mellem udlånsrenten og renten på udstedte obligationer) fastsættes af bestyrelsen. Prisniveauet på renter, gebyrer og provisioner skal afspejle den risiko LFB påtager sig i forbindelse med långivningen. Prisniveauet justeres løbende i takt med ændringer i markedet. Den største risiko på indtjeningen består i, at LFB s kunder ikke vil være i stand til at betale renter, samt at omkostningerne overstiger nettorenteindtægterne. Der vil derfor være behov for at tilpasse ressourcerne i henhold til bankens tilgang af kunder, såvel i opadgående som i nedadgående retning. Samarbejdspartnere LFB har indgået samarbejdsaftaler med FBM A/S, der udarbejder de rapporter og analyser der anvendes i beslutningsprocessen i banken. Outsourcing LFB har i etableringsfasen valgt at outsource en række opgaver herunder kapitaldækningsområdet, samt dele af regnskabs- og it-funktionen. Det forventes dog at regnskabsfunktionen insources i løbet af Likviditetsrisici Likviditetsrisiko er risikoen for tab som følge af, at LFB s betalingsforpligtelser ikke kan honoreres ved hjælp af de normale likviditetsreserver. Strategier og procedurer for styring LFB har en politik for likviditet, herunder beredskabsplan, som er udarbejdet under hensyntagen til bankens særlige situation og godkendt af bestyrelsen. Den nødvendige likviditet stilles til rådighed via kapitalindskud fra aktionærerne. Den indbetalte aktiekapital andrager 230 mio. kr. Finansiel Stabilitet har givet tilsagn om yderligere at indbetale 70 mio. kr. i form af ansvarlig kapital. I forbindelse med udlån udstedes der obligationer på 85 pct. af lånenes hovedstole. Disse overdrages til kundens nuværende pengeinstitut. Pengeinstituttet yder en sælgerfinansiering på 15 pct. af hovedstolen, hvorfor der sker fuld funding af udlånsvæksten. Likviditetsrisikoen mindskes betydeligt i den forbindelse. LFB s engagementer afvikles løbende, men modsvares dog alene af nedbringelse af obligationsudstrækninger på 85 pct. af nedbringelsen, idet sælgerfinansieringen på 15 pct. er bundet i lånets løbetid. Likviditet anbringes i danske pengeinstitutter, danske stats- og realkreditobligationer. LFB stiller likviditet til sikkerhed for andre pengeinstitutter i forbindelse med garantistillelse for driftskreditter. Bestyrelsen har fastlagt konkrete rammer for direktionens likviditetsbeføjelser, hvorefter direktionen alene kan disponere likviditetsmæssigt herunder uddelegere beføjelser i forhold til den til enhver tid gældende 70 instruks. Strukturen i og tilrettelæggelsen af den relevante risikostyringsfunktion eller andre relevante funktioner Direktionen varetager den daglige likviditetshåndtering, mens den risikoansvarlige opgør 152 overdækningen mindst en gang månedligt. 13

14 Bestyrelsen og direktionen modtager månedligt rapportering vedrørende bankens likviditet. Eventuelle overskridelser orienteres til bestyrelse og direktionen uden unødigt ophold. Rapportering til bestyrelsen udføres af den risikoansvarlige, der ikke deltager i den daglige likviditetsdisponering. Den risikoansvarlige rådgiver endvidere direktionen om væsentlige likviditetsmæssige disponeringer, og rådgiver om bankens likviditetspolitik. Omfanget og arten af systemer til risikorapportering og måling Bankens umiddelbare likviditetsberedskab opgøres efter retningslinjerne i lov om finansiel virksomhed 152. Risici på LFB s basiskapital Risiko på LFB s basiskapital består ved risikoen for ikke at kunne opretholde en basiskapital af en størrelse, type og fordeling, som er passende til at dække LFB s risici og understøtte kommende aktiviteter. Strategier og procedurer for styring LFB skal overholde de retningslinjer der er gældende i henhold til lov om finansiel virksomhed. LFB s aktiekapital udgør 230 mio. kr., samt et tilsagn fra Finansiel Stabilitet om yderligere 70 mio. kr. i ansvarlige kapital. LFB s basiskapital udgør derfor 300 mio. kr. med fradrag af årets underskud. LFB s udlånsportefølje vil være med stor koncentrationsrisiko. Solvensbehovet opgøres indtil videre kvartalsvist, men tidsintervallet indsnævres ved væsentlige stigning i udlånet. Strukturen i og tilrettelæggelsen af den relevante risikostyringsfunktion eller andre relevante funktioner Bestyrelsen modtager månedligt en opgørelse af bankens basiskapital og solvens. Solvensbehovet rapporteres kvartalsvis. Regnskab forestår opgørelsen af LFB s basiskapital og risikostyring har ansvar for opgørelse af LFB s solvensbehov. Herudover foretager risikostyring løbende en vurdering af om solvensbehovet er opfyldt. Omfanget og arten af systemer til risikorapportering og måling LFB benytter BEC s system til opgørelse af solvens og basiskapital. Solvensbehovet opgøres med udgangspunkt i Finanstilsynets vejledning efter en model udviklet i samarbejde med FS. 14

15 Basiskapital De enkelte delelementer i bankens basiskapital er vist i nedenstående tabel 1. Tabel 1: Opgørelse af basiskapital (1.000 kr.) Aktiekapital Reserver 0 Overført overskud eller underskud Primære fradrag i kernekapital Kernekapital efter primære fradrag Hybrid kernekapital 0 Kernekapital inkl. hybrid kernekapital efter primære fradrag Andre fradrag i kernekapitalen 0 Kernekapital inkl. hybrid kernekapital efter fradrag Supplerende kapital 0 Basiskapital før fradrag Fradrag i basiskapital 0 Basiskapital efter fradrag

16 Risikovægtede poster LFB anvender standardmetoden til opgørelsen af kredit- og markedsrisici, og basisindikatormetoden for operationelle risici. Metoderne er nærmere beskrevet i de respektive afsnit om henholdsvis Kredit- og udvandingsrisiko, Markedsrisiko, samt Operationel risiko. Tabel 2: Risikovægtede poster (1.000 kr.) Risikovægtede poster (RVP) Kapitalkravet (8 % af RVP) Kreditrisiko Institutter Erhvervsvirksomheder 0 0 Detailkunder 0 0 Pant i fast ejendom 0 0 Restancer/overtræk 0 0 Andre poster I alt Operationel risiko Gruppevise nedskrivninger/hensættelser 0 Risikovægtede poster i alt

17 Solvenskrav og den tilstrækkelige basiskapital Metode til vurdering af hvorvidt LFB s basiskapital er tilstrækkelig til at understøtte nuværende og kommende aktiviteter Modelen for solvensbehovsopgørelsen for LFB baserer sig på Finanstilsynets seneste udstedelse af Vejledning om tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for kreditinstitutter af december Vejledningen bygger på 8+ metoden, hvor der tages udgangspunkt i minimumskravet på 8 pct. af de risikovægtede poster (søjle I-kravet), med tillæg for risici og forhold som ikke fuldt ud afspejles i opgørelsen af de risikovægtede poster. Det er ledelsens vurdering at LFB ved at tage udgangspunkt i denne metode får opgjort et solvensbehov, der er passende til at dække bankens risici. Hovedegenskaberne for modellen Modellen tager udgangspunkt i minimumssolvenskravet på 8 pct. af de risikovægtede aktiver, der som udgangspunkt vurderes at dække et almindeligt pengeinstituts risici. En almindelig andel af svage engagementer vil ifølge modellen give et kapitalbehov tæt på 8 pct., hvorimod en stor andel af svage engagementer giver anledning til et højere kapitalbehov. I tabellen nedenfor er den samlede solvensbehovsmodel skematiseret. Tabellen følger kronologien i Finanstilsynets vejledning, men ikke nummereringen. På de fleste risikoområder opstilles i Finanstilsynets vejledning benchmarks for, hvornår Finanstilsynet som udgangspunkt vurderer at søjle I ikke er tilstrækkeligt, og der dermed skal afsættes tillæg i solvensbehovet. Endvidere er der i udpræget grad opstillet metoder til beregning af tillæggets størrelse indenfor de enkelte risikoområder. Modellen består af henholdsvis søjle I og søjle II opgørelse og denne metodegennemgang indeholder den samlede solvensbehovsmodel for LFB. Modeloversigt 1) Søjle I-kravet (8 pct. af de risikovægtede poster) + 2) Indtjening (kapital til risikodækning som følge af svag indtjening) + 3) Udlånsvækst (kapital til dækning af organisk vækst i forretningsvolumen) + 4) Kreditrisici, heraf 4a) Kreditrisici på store kunder med finansielle problemer 4b) Øvrige kreditrisici 4c) Koncentrationsrisiko på individuelle engagementer 4d) Koncentrationsrisiko på brancher LFB afviger fra Finanstilsynets vejledning + 5) Markedsrisici, heraf 5a) Renterisici 5b) Aktierisici 5c) Valutarisici + + 6) Likviditetsrisici (kapital til dækning af dyrere likviditet) + 7) Operationelle risici (kapital til dækning af operationelle risici udover søjle I) + 8) Eventuelle tillæg som følge af lovbestemte krav 17

18 Total = kapitalbehov/solvensbehov - Heraf til kreditrisici (4) - Heraf til markedsrisici (5) - Heraf til operationelle risici (7) - Heraf til øvrige risici (2+3+6) - Heraf tillæg som følge af lovbestemte krav (1+8) Søjle 1: Minimumskapitalkrav Minimumskapitalkravet udgør 8 pct. af de risikovægtede aktiver der opgøres, jf. Kapitaldækningsbekendtgørelsen, på baggrund af poster med kreditrisici, markedsrisici og operationelle risici. Metoderne er nærmere beskrevet i de respektive afsnit om henholdsvis Kredit- og udvandingsrisiko, Markedsrisiko, samt Operationel risiko. Søjle 2: Samlede kapitalkrav Det samlede kapitalkrav udgør, udover søjle I, en opgørelse af indtjeningsrisici, risici ved udlånsvækst, kreditrisici, markedsrisici, likviditets risici, operationelle risici og eventuelle tillæg som følge af lovbestemte krav. Det væsentligste element i solvensbehovet er kreditrisici, og Finanstilsynet tager i sine vurderinger højde for forskellige former for kreditrisici. Der indgår fire punkter i Finanstilsynets vejledning under kreditrisici: Kreditrisici på store kunder med finansielle problemer Øvrige kreditrisici Koncentrationsrisiko på individuelle engagementer Koncentrationsrisiko på brancher. LFB følger ikke Finanstilsynets vejledning på kreditrisikoområdet. Det vurderes at henset til LFB s helt særlige portefølje bestående af landmænd, der for den overvejende dels vedkommende vil være rekonstruerede engagementer, at LFB s modellering af kreditrisikoen er mere præcis og indeholder de samme elementer som Finanstilsynets vejledning. LFB s modellering af kreditrisikoen tager udgangspunkt i, at LFB s portefølje forventes at bestå af landmænd, som for hovedpartens del er rekonstrueret efter de samme principper. Derfor vil forværringer i input/output priser ramme alle rekonstruerede landmænd indenfor en produktionsgren med stort set samme effekt. Modelleringen af kreditrisikoen tager derfor udgangspunkt i et forventet grundscenarie med de forventede input- og outputpriser, og med et vist grundniveau for tab i en portefølje af repræsentative standardlandmænd. Disse standardlandmænd benyttes til at modellere effekten af dårlige konjunkturer på kundernes betalingsevne overfor LFB og dermed LFB s skønnede tab. Engagementsrisiko baseret på statistiske tab ud fra landmændenes bonitet er således afløst af et grundbudget, hvor den iboende risiko i engagementerne som følge af død, sygdom i bedriften m.v. er lagt ind. Stress af engagementerne og effekterne af koncentration tager udgangspunkt i konkrete stressscenarier i stedet for et statistisk stress af engagementernes branche, størrelse, bonitet, sikkerheder og blanco. Når LFB kun har udlån til landbrug vil det være en alt eller intet tilgang til tab der gør sig gældende, hvorfor det er valgt at modellere på baggrund af effekten på hele porteføljen, som er den primære årsag til, at det er valgt at benytte stressmodelleringen. 18

19 I alle risikoudregninger tages der i opbygningsfasen af LFB s portefølje udgangspunkt i den budgetterede udlånsporteføljen om et år jf. afsnittet om vækst. Fastsættelsen af de øvrige områders indflydelse på solvensbehovsprocenten følger Finanstilsynets vejledning. Til opgørelse af operationelle risici er der anvendt ledelsesmæssigt vurdering af kapitalbehovet på disse risikoområder. De risikofaktorer der er medtaget i den af LFB anvendte model, er efter bankens opfattelse dækkende for alle de risikoområder, som lovgivningen kræver at bankens ledelse skal tage højde for ved fastsættelse af solvensbehovet, samt de risici som ledelsen finder at banken har. Derudover vurderer bestyrelse og direktion hvorvidt basiskapitalen er tilstrækkelig til at understøtte kommende aktiviteter. Denne vurdering er i LFB en del af den generelle fastlæggelse af solvensbehovet. 19

20 Individuelt solvensbehov og -krav Virksomhedens interne proces for opgørelsen af den tilstrækkelige basiskapital og solvensbehovet LFB s bestyrelse har som minimum kvartalsvise drøftelser omkring fastsættelsen af solvensbehovet. Drøftelserne tager udgangspunkt i en indstilling fra bankens direktion. Indstillingen indeholder forslag til størrelsen på solvensbehovet, herunder forslag til valg af stressvariable, stressniveauer, eventuelle risikoområder, samt afviklingsforventninger. På baggrund af drøftelsen træffer bestyrelsen en afgørelse om opgørelsen af bankens solvensbehov, som skal være tilstrækkeligt til at dække instituttets risici, jf. Fil 124, stk. 1 og 4. Herudover drøfter bestyrelsen en gang om året opgørelsesmetoden for LFB s solvensbehov, herunder hvilke risikoområder og stressniveauer der bør tages i betragtning ved beregningen af solvensbehovet. Tabel 3: Solvensbehov opdelt på risikoområder (1.000 kr.) Tilstrækkelig Solvensbasiskapital behov Kreditrisici ,1 % Markedsrisici ,2 % Operationelle risici ,6 % Øvrige forhold ,2 % Internt opgjort solvensbehov ,0 % Tillæg som følge af lovbestemte krav 0 0,0 % I alt ,0 % LFB har som anført i tabel nedenfor en solvensoverdækning på 123,6 %. Overdækningen kan tilskrives, at banken er nyoprettet og endnu ikke har fået kunder på bøgerne, så i beregningen af solvensbehovet er der indregnet forventningerne til udlånsudviklingen i det kommende år. Tabel 4: Overdækning/kapitalforhold (1.000 kr.) Risikovægtede aktiver Basiskapital efter fradrag Tilstrækkelig basiskapital Kapitaloverdækning Solvensprocent 275,0 % Solvensbehov 123,0 % Solvensoverdækning 123,6 % Kreditrisici Kreditrisikoen er LFB s største risikoområde, hvorfor den største del af solvensbehovet kan henføres hertil. LFB har derfor stor fokus på netop dette risikoområde. Den væsentligste del af den afsatte kapital indenfor kreditrisikoområdet kan henføres til kommende landbrugskunder, der er meget følsomme over for prisændringer i input/output. Markedsrisici Den afsatte kapital til markedsrisiko kan henføres til de i direktionsinstruksens satte grænser for renterisiko. 20

Solvensbehov 30. juni 2016 (Tillæg til risikorapport 2015)

Solvensbehov 30. juni 2016 (Tillæg til risikorapport 2015) Solvensbehov 30. juni 2016 (Tillæg til risikorapport 2015) CVR nr. 34 47 90 89 Indhold Side 1. Indledning 3 2. Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag 3 3. Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov

Læs mere

Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013

Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013 Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013 side 1 af 5 Indledning Nærværende tillæg til risikorapport, der offentliggøres på www.sparekassenfaaborg.dk,

Læs mere

Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov

Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov Side 1 af 6 Risikooplysninger for Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov (pr. 5. august 2015) Vi gør venligst opmærksom på, at redegørelsen er bygget

Læs mere

Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov

Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov Side 1 af 6 Risikooplysninger for Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov (pr. 25. oktober 2017) Vi gør venligst opmærksom på, at redegørelsen er bygget

Læs mere

Tillæg til risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2014. Udgivet den 5. maj 2014.

Tillæg til risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2014. Udgivet den 5. maj 2014. Tillæg til risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2014. Udgivet den 5. maj 2014. Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Solvensbehov

Læs mere

Risikooplysninger for Salling Bank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapital grundlag og individuelt solvensbehov

Risikooplysninger for Salling Bank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapital grundlag og individuelt solvensbehov Risikooplysninger for Salling Bank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapital grundlag og individuelt solvensbehov Salling Bank gør opmærksom på, at redegørelsen er opbygget således,

Læs mere

TILSTRÆKKELIGT KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV. Redegørelse Q GER-nr /8

TILSTRÆKKELIGT KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV. Redegørelse Q GER-nr /8 TILSTRÆKKELIGT KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV Redegørelse Q2 2017 GER-nr. 80050410 1/8 INDHOLDFORTEGNELSE Metode til opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag 3 Individuelt solvensbehov og opfyldelse

Læs mere

TILSTRÆKKELIGT KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV. Redegørelse Q GER-nr /8

TILSTRÆKKELIGT KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV. Redegørelse Q GER-nr /8 TILSTRÆKKELIGT KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV Redegørelse Q1 2016 GER-nr. 80050410 1/8 INDHOLDFORTEGNELSE Metode til opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag 3 Individuelt solvensbehov og opfyldelse

Læs mere

Opgørelse af solvensbehov for Sparekassen Bredebro pr. 31.122013

Opgørelse af solvensbehov for Sparekassen Bredebro pr. 31.122013 Opgørelse af solvensbehov for Sparekassen Bredebro pr. 31.122013 Indledning Den interne proces for vurdering og opgørelse af solvensbehovet ( ICAAP Internal Capital Adequacy Assessment Proces) er udgangspunktet

Læs mere

Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov Q1 2014

Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov Q1 2014 Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov Q1 2014 Side 1 af 5 Indledning Dette tillæg til risikorapport er udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne i kapitaldækningsbekendtgørelsen. Tillægget

Læs mere

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16 Sparekassen Thy CVR-Nr. 24 25 58 16 Risikorapport vedr. opgørelse af tilstrækkelig basiskapital pr. 30. juni 2014 Risikorapport 30. juni 2014 - Sparekassen Thy Indholdsfortegnelse Indledning 3 Solvensbehov

Læs mere

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr. 31.

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr. 31. Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr. 31. december 2013) Lovgrundlag. Ifølge kapitaldækningsbekendtgørelsen skal

Læs mere

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31.3.213 Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. SOLVENSBEHOV... 1 2.1 Intern

Læs mere

Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov ultimo september 2015. GER-nr.

Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov ultimo september 2015. GER-nr. Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov ultimo september 2015 GER-nr. 80050410 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Metode til opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag

Læs mere

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt kapitalbehov og tilstrækkelig kapitalgrundlag (pr. 30.

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt kapitalbehov og tilstrækkelig kapitalgrundlag (pr. 30. Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt kapitalbehov og tilstrækkelig kapitalgrundlag (pr. 30. juni 2014) Lovgrundlag. Ifølge kapitaldækningsbekendtgørelsen skal sparekassen

Læs mere

LÆGERNES PENSIONSBANK A/S

LÆGERNES PENSIONSBANK A/S LÆGERNES PENSIONSBANK A/S Individuelt solvensbehov 30. juni 2014 Indledning Fornålet med denne redegørelse er at opfylde oplysningsforpligtelserne i bekendtgørelse om opgørelse af risikoeksponeringer,

Læs mere

Individuelt solvensbehov 30. september 2012

Individuelt solvensbehov 30. september 2012 Individuelt solvensbehov 30. september 2012 Solvensbehov og den tilstrækkelige basiskapital I henhold til lovgivningen skal bestyrelse og direktion fastsætte BankNordik s Individuelle solvensbehov. Beskrivelse

Læs mere

1. Indledning Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov 6

1. Indledning Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov 6 Solvensbehov 2015 1 1. Indledning 3 2. Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag 3 3. Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov 6 4. Solvensmæssig overdækning 7 2 1. Indledning Nærværende tillæg

Læs mere

Risikostyring. Pr. 30. juni 2014. Side 1 af 5

Risikostyring. Pr. 30. juni 2014. Side 1 af 5 Risikostyring Pr. 3. juni 214 Side 1 af 5 Baggrund I overensstemmelse med bilag 2 i bekendtgørelse om opgørelse af risikoeksponeringer, kapitalgrundlag og solvensbehov nr. 295 af den 27. marts 214 gives

Læs mere

Tillæg til risikorapport

Tillæg til risikorapport Tillæg til risikorapport Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov 31. marts 2016 Indledning Dette tillæg til risikorapporten er udarbejdet i henhold til bestemmelserne i bekendtgørelse

Læs mere

Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov Q1 2013

Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov Q1 2013 Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov Q1 2013 Side 1 af 5 Indledning Dette tillæg til risikorapport er udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne i kapitaldækningsbekendtgørelsen. Tillægget

Læs mere

BASEL II Søjle III. Oplysningsforpligtelser solvensbehov i henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20. 31. december 2012

BASEL II Søjle III. Oplysningsforpligtelser solvensbehov i henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20. 31. december 2012 Oplysningsforpligtelser solvensbehov i henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20. 31. december 2012 Udgivet 22. marts 2013 Beskrivelse af solvensbehovsmodel mv. Den interne proces Sparekassens bestyrelse

Læs mere

Individuelt solvensbehov 30. juni 2016

Individuelt solvensbehov 30. juni 2016 Individuelt solvensbehov 30. juni 2016 Side 1/8 Indhold Indledning... 3 Konklusion... 3 Solvenskrav og det tilstrækkelige kapitalgrundlag... 3 Individuelt solvensbehov og individuelt solvenskrav for virksomheder

Læs mere

Frøs Herreds Sparekasse

Frøs Herreds Sparekasse Frøs Herreds Sparekasse Risikorapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Side Basiskapital 4 Solvenskrav og den tilstrækkelige kapital 5 Solvensbehov og solvenskrav 9 2 Indledning Oplysningerne

Læs mere

Risikooplysninger for Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov.

Risikooplysninger for Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov. Kapitalredegørelse for Frørup Andelskasse årsregnskab 214. Risikooplysninger for Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Tillæg til risikorapport for 2016 vedrørende kapitaldækning udarbejdet i henhold til reglerne i CRR artikel

Tillæg til risikorapport for 2016 vedrørende kapitaldækning udarbejdet i henhold til reglerne i CRR artikel Tillæg til risikorapport for 2016 vedrørende kapitaldækning udarbejdet i henhold til reglerne i CRR artikel 433-455 Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2017. Udgivet den 8. maj 2017. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Risikoredegørelse 1. halvår 2015 // 1. risiko redegørelse. 1. halvår 2015

Risikoredegørelse 1. halvår 2015 // 1. risiko redegørelse. 1. halvår 2015 Risikoredegørelse 1. halvår 2015 // 1 risiko redegørelse 1. halvår 2015 Risikoredegørelse 1. halvår 2015 // 2 indhold 1. Indledning... 3 2. Anvendelsesområde... 3 3. Kapitalgrundlag... 3 4. Kapitalkrav...

Læs mere

Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov.

Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov. Kapitalredegørelse for Københavns Andelskasse halvårsrapport 2017. Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov. Indholdsfortegnelse: 1. Beskrivelse af

Læs mere

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31.03.2012 0 Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. SOLVENSBEHOV... 1 2.1

Læs mere

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov Q1 2017

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov Q1 2017 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov Q1 2017 Side 1 af 5 Indledning Dette tillæg til risikorapport er udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne i kapitaldækningsbekendtgørelsen. Tillægget

Læs mere

Det er besluttet, at sparekassens bestyrelse foretager den uafhængige vurdering.

Det er besluttet, at sparekassens bestyrelse foretager den uafhængige vurdering. Solvensbehovsrapport Beskrivelse af sparekassens interne proces til opgørelse af den tilstrækkelige basiskapital Borbjerg Sparekasses bestyrelse har halvårlige drøftelser omkring fastsættelsen af solvensbehovet.

Læs mere

SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013

SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013 SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013 Den lille Bikubes bestyrelse har drøftelser omkring fastsættelsen af solvensbehovet. Drøftelserne tager udgangspunkt i en indstilling fra direktionen. Indstillingen indeholder

Læs mere

Individuelt solvensbehov pr. 30. juni 2012

Individuelt solvensbehov pr. 30. juni 2012 Individuelt solvensbehov pr. 30. juni 2012 Solvenskrav og den tilstrækkelige kapital I henhold til lovgivningen skal bestyrelse og direktion fastsætte vestjyskbanks individuelle solvensbehov. Beskrivelse

Læs mere

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt kapitalkrav (pr. 30. april 2015) Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af Skjern Banks interne proces for

Læs mere

Det er besluttet, at sparekassens bestyrelse foretager den uafhængige vurdering.

Det er besluttet, at sparekassens bestyrelse foretager den uafhængige vurdering. Solvensbehovsrapport Beskrivelse af sparekassens interne proces til opgørelse af den tilstrækkelige basiskapital Sønderhå-Hørsted Sparekasses bestyrelse har halvårlige drøftelser omkring fastsættelsen

Læs mere

Vestjysk Bank Tillæg til Risikorapport

Vestjysk Bank Tillæg til Risikorapport 3. kvartal 2016 Vestjysk Bank Tillæg til Risikorapport Indledning Denne risikorapport er udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne i bekendtgørelse om opgørelse af risikoeksponeringer, kapitalgrundlag

Læs mere

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt solvenskrav (pr. 14. august 2014) Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af Skjern Banks interne proces

Læs mere

Individuelt solvensbehov pr. 31. marts 2011

Individuelt solvensbehov pr. 31. marts 2011 Individuelt solvensbehov pr. 31. marts 2011 Solvenskrav og den tilstrækkelige kapital I henhold til lovgivningen skal bestyrelse og direktion fastsætte vestjyskbanks individuelle solvensbehov. Beskrivelse

Læs mere

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov 31.12.2014 Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 1. Beskrivelse af solvensbehovsmodel 3 2. Opdeling af tilstrækkeligt kapitalgrundlag / solvensbehovet på

Læs mere

Information om kapitalforhold og risici 1. halvår 2014

Information om kapitalforhold og risici 1. halvår 2014 Information om kapitalforhold og risici 1. halvår 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 2 Intern proces for opgørelsen af solvensbehovet...3 3 Metode til opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag

Læs mere

Tillæg til risikorapport. i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen

Tillæg til risikorapport. i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen Tillæg til risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2010 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Solvensbehov 2.1 Beskrivelse af solvensbehovsmodel

Læs mere

Sparekassen Sjælland A/S

Sparekassen Sjælland A/S Risikooplysninger Redegørelse vedrørende individuelt kapitalbehov og tilstrækkeligt kapitalgrundlag pr. 30-09-2015 Sparekassen Sjælland A/S Lovgrundlag Ifølge kapitaldækningsbekendtgørelsen skal sparekassen

Læs mere

Solvensbehov og Solvensoverdækning

Solvensbehov og Solvensoverdækning Solvensbehov og Solvensoverdækning Sparekassen Koncern Sparekassens solvens på. 20,86% 19,77% opfylder solvensbehovet på 8,60% 8,41% med. 242,56% 235,08% Basel II Søjle III (Virksomhedens oplysningsforpligtelse)

Læs mere

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt solvenskrav (pr. 19. august 2010) Indholdsfortegnelse Side 1. Beskrivelse af solvensbehovsmodel m.m.,

Læs mere

Opgørelse af solvensbehov for Sparekassen Bredebro pr Indledning og baggrund

Opgørelse af solvensbehov for Sparekassen Bredebro pr Indledning og baggrund Opgørelse af solvensbehov for Sparekassen Bredebro pr. 31.12 2009 Indledning og baggrund Som led i implementering af Bankpakke I blev det politisk aftalt, at der i lovgivningen skulle indsættes et krav

Læs mere

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE Risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelsespolitik I henhold til kapitalbekendtgørelsens 60 bilag 20, er det sparekassen pålagt at offentliggøre

Læs mere

Information om kapitalforhold og risici. 1. halvår 2015

Information om kapitalforhold og risici. 1. halvår 2015 Information om kapitalforhold og risici 1. halvår 2015 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Intern proces for opgørelsen af solvensbehovet... 3 3 Metode til opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag

Læs mere

INDIVIDUELT KAPITALBEHOV

INDIVIDUELT KAPITALBEHOV WWW.SPKS.DK INDIVIDUELT KAPITALBEHOV 2011201220132014201520 CVR: 29 15 78 12 SIDEN 1825 Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt kapitalbehov og tilstrækkeligt kapitalgrundlag

Læs mere

Salling Banks oplysningsforpligtelse, bilag 20, punkt 510

Salling Banks oplysningsforpligtelse, bilag 20, punkt 510 Salling Banks oplysningsforpligtelse, bilag 20, punkt 510 Indholdsfortegnelse 5. ICAAP og 8+ metoden... 2 6. Den tilstrækkelige basiskapital og solvensbehovet... 3 7. Kommentar til opgørelsen af den tilstrækkelige

Læs mere

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt kapitalkrav (pr. 18. august 2016) Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af Skjern Banks interne proces

Læs mere

Indhold. Indhold. Side

Indhold. Indhold. Side 1. Solvensrapport kvartal 2016pr. 30. september 2017 Indhold Indhold Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag... 4 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 7 Solvensmæssig

Læs mere

Indhold. Indhold. Side

Indhold. Indhold. Side 1. kvartal 2016pr. 30. juni 2016 Solvensrapport Indhold Indhold Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag... 4 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 7 Solvensmæssig

Læs mere

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr.

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr. Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr. 30 august 2011) Opmærksomhedens henledes på, at redegørelsen er opbygget således,

Læs mere

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov 30.09.2014

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov 30.09.2014 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov 30.09.2014 Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 1. Beskrivelser af solvensbehovsmodel 3 2. Opdeling af solvensbehovet på risikokategorier 5 3. Kommentarer

Læs mere

Langå Sparekasse. Solvensbehov (Basel II Søjle III)

Langå Sparekasse. Solvensbehov (Basel II Søjle III) Langå Sparekasse Solvensbehov 1.1. 2012 (Basel II Søjle III) 1 Oplysninger om solvensbehov Kapitalbekendtgørelsens 64 stiller krav om at pengeinstitutterne skal offentliggøre oplysninger om solvensbehovet

Læs mere

Indhold. Indhold. Side

Indhold. Indhold. Side 2016 Indhold Indhold Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag... 4 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 7 Solvensmæssig overdækning... 7 Solvensmål... 7 Solvensrapport

Læs mere

Indhold. Indhold. Side

Indhold. Indhold. Side 1. Solvensrapport kvartal 2016pr. 31. marts 2017 Indhold Indhold Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag... 4 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 7 Solvensmæssig

Læs mere

Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Redegørelse vedrørende tilstrækkelig basiskapital og individuelt solvensbehov (pr. 26.

Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Redegørelse vedrørende tilstrækkelig basiskapital og individuelt solvensbehov (pr. 26. Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Redegørelse vedrørende tilstrækkelig basiskapital og individuelt solvensbehov (pr. 26. oktober 2011) Vi gør venligst opmærksom på, at redegørelsen er bygget

Læs mere

Tillæg til risikorapport

Tillæg til risikorapport 2016 Tillæg til risikorapport 31.3.2017 Tillæg til risikorapport 2016-31.3.2017 1 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov pr. 31. marts 2017 Indledning Tillæg til risikorapporten udarbejdes kvartalsvis

Læs mere

21.08.2014 10042. Risikorapport

21.08.2014 10042. Risikorapport 21.08.2014 10042 Risikorapport 2 Individuelt solvensbehov og solvenskrav Fastsættelsen af PenSam Bank's solvensbehov sker på baggrund af en vurdering af de forskellige risikokilder, som påvirker banken.

Læs mere

INDIVIDUELT KAPITALBEHOV

INDIVIDUELT KAPITALBEHOV WWW.SPKS.DK 1. KVARTAL 2013201420152016 INDIVIDUELT KAPITALBEHOV SPAREKASSEN SJÆLLAND-FYN A/S I CVR: 36 53 21 30 Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland - Fyn koncernen Redegørelse vedrørende individuelt

Læs mere

SOLVENSBEHOV 8+ model 30.06. 2014

SOLVENSBEHOV 8+ model 30.06. 2014 SOLVENSBEHOV 8+ model 30.06. 2014 MERKUR, DEN ALMENNYTTIGE ANDELSKASSE Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag I henhold til bestemmelserne i kapitaldækningsbekendtgørelsen skal bestyrelsen og direktionen

Læs mere

BASEL II Søjle 3-oplysninger for 2011 for Rønde og Omegns Sparekasse 1

BASEL II Søjle 3-oplysninger for 2011 for Rønde og Omegns Sparekasse 1 BASEL II Søjle 3-oplysninger for 2011 for Rønde og Omegns Sparekasse 1 Offentliggørelsespolitik Sparekassen har en offentliggørelsespolitik, hvorefter BASEL II Søjle 3-oplysninger udfærdiges og revurderes

Læs mere

Risikorapport pr. 30. juni 2013

Risikorapport pr. 30. juni 2013 pr. 30. juni 2013 Indhold Indhold risikorapport 30.06.2013 Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkelig basiskapital... 4 Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov... 6 Solvensmæssig overdækning...

Læs mere

Risikoredegørelse 1. halvår 2016 // 1 RISIKO REDEGØRELSE 1. HALVÅR 2016

Risikoredegørelse 1. halvår 2016 // 1 RISIKO REDEGØRELSE 1. HALVÅR 2016 Risikoredegørelse 1. halvår 2016 // 1 RISIKO REDEGØRELSE 1. HALVÅR 2016 Risikoredegørelse 1. halvår 2016 // 2 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Anvendelsesområde... 3 3. Kapitalgrundlag... 3 4. Kapitalkrav...

Læs mere

Frøs Herreds Sparekasse

Frøs Herreds Sparekasse Frøs Herreds Sparekasse Tillæg til Risikorapport 1.halvår 2015 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Side Kapitalgrundlag 4 Kapitalgrundlagskrav til samlet risikoeksponering 5 Kapitalgrundlag og solvensbehov

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter 2. halvår 2012 CVR-nr. 32 77 66 55 Denne redegørelse er udarbejdet i henhold til lov om statsligt kapitalindskud

Læs mere

Det er besluttet, at sparekassens bestyrelse foretager den uafhængige vurdering.

Det er besluttet, at sparekassens bestyrelse foretager den uafhængige vurdering. Solvensbehovsrapport Beskrivelse af sparekassens interne proces til opgørelse af den tilstrækkelige basiskapital Sparekassen Den lille Bikubes bestyrelse har halvårlige drøftelser omkring fastsættelsen

Læs mere

Risiko- og Solvensrapport 2013

Risiko- og Solvensrapport 2013 Risiko- og Solvensrapport 2013 Basel II Søjle III (Virksomhedens oplysningsforpligtelse) Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1. Risikoforhold.. 4 2. Anvendelsesområde... 5 3. Basiskapital 6 4. Solvenskrav

Læs mere

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL BEKENDTGØRELSE OM OPGØRELSE AF RISIKOEKSPONERINGER, KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV 2015

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL BEKENDTGØRELSE OM OPGØRELSE AF RISIKOEKSPONERINGER, KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV 2015 RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL BEKENDTGØRELSE OM OPGØRELSE AF RISIKOEKSPONERINGER, KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV 2015 Risikooplysninger for 1. halvår 2015 for Saxo Privatbank A/S 1. Uddybning af metoder

Læs mere

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov H1 2015

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov H1 2015 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov H1 2015 Side 1 af 5 Indledning Dette tillæg til risikorapport er udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne i kapitaldækningsbekendtgørelsen. Tillægget

Læs mere

BASEL II Søjle 3-oplysninger for 2013 for Rønde Sparekasse 1

BASEL II Søjle 3-oplysninger for 2013 for Rønde Sparekasse 1 BASEL II Søjle 3-oplysninger for 2013 for Rønde Sparekasse 1 Offentliggørelsespolitik Sparekassen har en offentliggørelsespolitik, hvorefter BASEL II Søjle 3-oplysninger udfærdiges og revurderes én gang

Læs mere

Indledning...4 6. Opdeling af solvensbehovet på risikokategorier...5 7. Kommentering af sparekassens solvensbehov...5 Kreditrisici...

Indledning...4 6. Opdeling af solvensbehovet på risikokategorier...5 7. Kommentering af sparekassens solvensbehov...5 Kreditrisici... 2 Indledning...4 6. Opdeling af solvensbehovet på risikokategorier...5 7. Kommentering af sparekassens solvensbehov...5 Kreditrisici...5 Markedsrisici...6 Operationelle risici... 7 Øvrige forhold...8 8.

Læs mere

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN I henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20 er det sparekassen pålagt at offentliggøre oplysninger omkring sine finansielle risici og sine

Læs mere

Indledning Opdeling af solvensbehovet på risikokategorier Kommentering af sparekassens solvensbehov... 4 Kreditrisici...

Indledning Opdeling af solvensbehovet på risikokategorier Kommentering af sparekassens solvensbehov... 4 Kreditrisici... Indledning... 3 6. Opdeling af solvensbehovet på risikokategorier... 4 7. Kommentering af sparekassens solvensbehov... 4 Kreditrisici... 4 Markedsrisici... 5 Operationelle risici... 6 Øvrige forhold...

Læs mere

Individuelt solvensbehov pr. 31. december 2013. Søjle III oplysningskrav - i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen

Individuelt solvensbehov pr. 31. december 2013. Søjle III oplysningskrav - i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen Individuelt solvensbehov pr. 31. december 2013 Søjle III oplysningskrav - i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen Møns Bank Individuelt solvensbehov pr. 31. december 2013 Søjle III oplysningskrav

Læs mere

SOLVENSBEHOV 30/

SOLVENSBEHOV 30/ SOLVENSBEHOV 30/06 2014 Langå Sparekasses bestyrelse har halvårligt drøftelser omkring fastsættelsen af solvensbehovet. Drøftelserne tager udgangspunkt i en indstilling fra Sparekassens direktion. Indstillingen

Læs mere

Risikorapport vedr. opgørelse af tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov pr

Risikorapport vedr. opgørelse af tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov pr Side: 1 Risikorapport vedr. opgørelse af tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov pr. 30.06.2011 Side: 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Beskrivelse af intern proces og metode... 4 Tilstrækkelig

Læs mere

Risikorapport. 1. halvår 2016

Risikorapport. 1. halvår 2016 Risikorapport 1. halvår 2016 2 Individuelt solvensbehov og solvenskrav Fastsættelsen af PenSam Bank's solvensbehov sker på baggrund af en vurdering af de forskellige risikokilder, som påvirker banken.

Læs mere

INDIVIDUELT KAPITALBEHOV

INDIVIDUELT KAPITALBEHOV WWW.SPKS.DK WWW.SPARFYN.DK 2013201420152016 INDIVIDUELT KAPITALBEHOV SPAREKASSEN SJÆLLAND-FYN A/S I CVR: 36 53 21 30 Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland-Fyn koncernen Redegørelse vedrørende individuelt

Læs mere

Stadil Sparekasse. Risikorapport pr. 31.12.2014

Stadil Sparekasse. Risikorapport pr. 31.12.2014 Stadil Sparekasse Risikorapport pr. 31.12.2014 Indholdsfortegnelse Side I Målsætninger og risikopolitikker 1 II Anvendelsesområde 2 III Kapitalgrundlag 3 V Individuelt solvensbehov og individuelt solvenskrav

Læs mere

Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn

Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn CVR. NR. 66 67 10 11 Risikorapport Pr. 31.12.2013 Risikorapport i henhold til Kapitaldækningsbekendtgørelsen I henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen bilag 20 skal

Læs mere

Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Redegørelse vedrørende tilstrækkelig basiskapital og individuelt solvensbehov (pr. 22.

Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Redegørelse vedrørende tilstrækkelig basiskapital og individuelt solvensbehov (pr. 22. Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Redegørelse vedrørende tilstrækkelig basiskapital og individuelt solvensbehov (pr. 22. oktober 2014) Vi gør venligst opmærksom på, at redegørelsen er bygget

Læs mere

INDIVIDUELT KAPITALBEHOV

INDIVIDUELT KAPITALBEHOV WWW.SPKS.DK WWW.SPARFYN.DK 1. KVARTAL 2014201520162017 INDIVIDUELT KAPITALBEHOV SPAREKASSEN SJÆLLAND-FYN A/S I CVR: 36 53 21 30 Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland-Fyn koncernen Redegørelse vedrørende

Læs mere

Coop Bank A/S. 1. halvår 2015

Coop Bank A/S. 1. halvår 2015 Coop Bank A/S Individuelt solvensbehov og individuelt solvenskrav 1. halvår 2015 Coop Bank A/S, Roskildevej 65, 2620 Albertslund Telefon: 43 86 11 11 Hjemmeside: www.coopbank.dk E-mail: kundeservice@coopbank.dk

Læs mere

Risikorapport iht. Kapitaldækningsbekendtgørelsen

Risikorapport iht. Kapitaldækningsbekendtgørelsen Risikorapport iht. Kapitaldækningsbekendtgørelsen Ifølge kapitalbekendtgørelsens bilag 20 skal Andelskassen Oikos (herefter Oikos) offentliggøre oplysninger om sine finansielle risici og politikker for

Læs mere

Stadil Sparekasse. Risikorapport pr

Stadil Sparekasse. Risikorapport pr Stadil Sparekasse Risikorapport pr. 31.12.2012 Indholdsfortegnelse Side I Målsætninger og risikopolitikker 4 II Anvendelsesområde 1 III Basiskapital 2 Øvrige oplysninger i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsens

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013 CVR-nr. 32 77 66 55 Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt

Læs mere

1. halvår Risikorapport

1. halvår Risikorapport 1. halvår 2012 Risikorapport Individuelt solvensbehov og solvenskrav Fastsættelsen af PenSam Bank's solvensbehov sker på baggrund af en vurdering af de forskellige risikokilder, som påvirker banken. Denne

Læs mere

Opgørelse af solvens

Opgørelse af solvens CS01 Opgørelse af solvens 1. Basiskapital efter fradrag (CS03, post 12)... 1 2. Vægtede poster i alt (CS06, post 8)... 2 3. Solvensprocent, jf. 124, stk. 2, eller 125, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed

Læs mere

Risikorapport for 2. kvartal 2011 vedrørende kapitaldækning. Risikooplysninger for 2. kvartal 2011 for A/S Nørresundby Bank.

Risikorapport for 2. kvartal 2011 vedrørende kapitaldækning. Risikooplysninger for 2. kvartal 2011 for A/S Nørresundby Bank. vedrørende kapitaldækning Risikooplysninger for 2. kvartal 2011 for A/S Nørresundby Bank. Udgivet den 23.08.2011 Indhold Side Indledning... 2 1-5. Offentliggøres pt. kun ultimo året... 3 6-9. Opdeling

Læs mere

Coop Bank A/S. 1. halvår 2014

Coop Bank A/S. 1. halvår 2014 Coop Bank A/S Individuelt solvensbehov og individuelt solvenskrav 1. halvår 2014 Coop Bank A/S, Roskildevej 65, 2620 Albertslund Telefon: 43 86 11 11 Hjemmeside: www.coopbank.dk E-mail: kundeservice@coopbank.dk

Læs mere

SOLVENSBEHOV 30.06.2012

SOLVENSBEHOV 30.06.2012 SOLVENSBEHOV 30.06.2012 MERKUR, DEN ALMENNYTTIGE ANDELSKASSE Solvenskrav og tilstrækkelig basiskapital I henhold til bestemmelserne i kapitaldækningsbekendtgørelsen skal bestyrelsen og direktionen sikre,

Læs mere

1 Indledning... 3. 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital... 6. 1.1 Hovedkonklusioner...

1 Indledning... 3. 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital... 6. 1.1 Hovedkonklusioner... Individuelt solvensbehov Danmark koncernen 31. december 2013 1 1 Indledning... 3 1.1 Hovedkonklusioner... 3 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital...

Læs mere

Likviditetsrisikoen defineres som risikoen for, at andelskassens betalingsforpligtelser ikke kan honoreres under andelskassens likviditetsberedskab.

Likviditetsrisikoen defineres som risikoen for, at andelskassens betalingsforpligtelser ikke kan honoreres under andelskassens likviditetsberedskab. Risikooplysninger for Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende øvrige risikooplysninger. (pr. februar 2014) Vi gør opmærksom på, at redegørelsen er opbygget således, at den følger de respektive punkter

Læs mere

1 Indledning... 3. 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital... 6. 1.1 Hovedkonklusioner...

1 Indledning... 3. 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital... 6. 1.1 Hovedkonklusioner... Individuelt solvensbehov Danmark koncernen 30. september 2013 1 1 Indledning... 3 1.1 Hovedkonklusioner... 3 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital...

Læs mere

Andelskassens bestyrelse har fastlagt nogle overordnede rammer for styring af de risici, andelskassen kan møde.

Andelskassens bestyrelse har fastlagt nogle overordnede rammer for styring af de risici, andelskassen kan møde. 1 RISIKORAPPORT 2008 I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN I henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20 er det andelskassen pålagt at offentliggøre oplysninger omkring sine finansielle risici

Læs mere

Information om kapitalforhold og risici. 1. halvår 2017

Information om kapitalforhold og risici. 1. halvår 2017 Information om kapitalforhold og risici 1. halvår 2017 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Intern proces for opgørelsen af solvensbehovet... 3 3 Metode til opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag

Læs mere

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL BEKENDTGØRELSE OM OPGØRELSE AF RISIKOEKSPONERINGER, KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV 2014

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL BEKENDTGØRELSE OM OPGØRELSE AF RISIKOEKSPONERINGER, KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV 2014 RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL BEKENDTGØRELSE OM OPGØRELSE AF RISIKOEKSPONERINGER, KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV 2014 Risikooplysninger for 1. halvår 2014 for Saxo Privatbank A/S 1. Uddybning af metoder

Læs mere

Risikorapport for 2014

Risikorapport for 2014 Risikorapport for 2014 Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Indhold Indledning og offentliggørelse... Side 2 Målsætning og risikopolitikker.. Side 2 Politik for kreditrisiko.. Side

Læs mere