Landbrugets FinansieringsBank A/S CVR nr Virksomhedens oplysningsforpligtelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Landbrugets FinansieringsBank A/S CVR nr. 34 47 90 89. Virksomhedens oplysningsforpligtelser"

Transkript

1 Landbrugets FinansieringsBank A/S CVR nr Virksomhedens oplysningsforpligtelser

2 Indhold Indledning... 3 Anvendelsesområde... 4 Målsætninger og risikopolitikker... 5 Kreditrisici... 5 Markedsrisici... 9 Operationelle risici Forretningsrisici Likviditetsrisici Risici på LFB s basiskapital Basiskapital Risikovægtede poster Solvenskrav og den tilstrækkelige basiskapital Individuelt solvensbehov og -krav Modparts- og afviklingsrisiko Kredit- og udvandingsrisiko Markedsrisiko Operationel risiko

3 Indledning Offentliggørelse af oplysningsforpligtelserne for Landbrugets FinansieringsBank A/S(LFB) sker i henhold til Kapitaldækningsbekendtgørelsens 60-66, hvor kravene er udmøntet i bekendtgørelsens bilag 20. Offentliggørelse sker på bankens hjemmeside Oplysningerne vil løbende blive opdateret i det omfang, der må være behov herfor, dog som minimum i forbindelse med offentliggørelse af årsrapporten. Oplysningerne er ikke reviderede. Denne rapportering er udarbejdet på baggrund af årsrapporten 2012 for LFB. Visse af oplysningerne er en gengivelse af oplysninger i årsrapporten. Hvor intet andet er anført er oplyste tal i nærværende rapport pr. 31. december Oplysningerne er inddelt i følgende hovedområder: Anvendelsesområde Målsætninger og risikopolitikker Basiskapital Risikovægtede aktiver Solvenskrav og den tilstrækkelige basiskapital Individuelt solvensbehov og -krav Modparts- og afviklingsrisiko Kredit- og udvandingsrisiko Markedsrisiko Operationel risiko 3

4 Anvendelsesområde LFB er ejet af Finansiel Stabilitet A/S, Landbrug & Fødevarer, DLR Kredit A/S, Nykredit A/S, samt næsten alle øvrige danske pengeinstitutter. LFB indgår ikke i koncernsammenhænge. LFB s formål er at medvirke til at få løst op for den fastlåste finansielle situation der er i landbrugssektoren, så de dygtige og effektive landmænd atter kan få den nødvendige finansiering, der kan skabe ny vækst og arbejdspladser i sektoren. Det er LFB s mission at yde anlægsfinansiering til landbrug med effektive driftsledere og nye unge landmænd så strukturtilpasningen kan genetableres, og således at landbrugssektoren og en række pengeinstitutter med en stor landbrugseksponering stabiliseres, uden at det må virke konkurrenceforvridende i forhold til pengeinstitutter og landmænd, der ikke benytter banken Det er LFB s ønske at overtage anlægsfinansiering af effektive landbrug, som efter LFB s vurdering er levedygtige, på markedsvilkår fra FS og andre pengeinstitutter, samt yde anlægslån på markedsvilkår til unge landmænds køb af bedrifter, og til levedygtige landbrug, der ikke kan få finansieret rentable investeringer i pengeinstitutterne. 4

5 Målsætninger og risikopolitikker Overordnet risikostyring LFB er under etablering og har en anden risikoprofil nu end den vil få i løbet af de første driftsår. I etableringsfasen vil de væsentligste risici ligge indenfor det operationelle og det forretningsmæssige område. LFB s størrelse gør at en del af disse risici søges minimeret ved skriftlige serviceaftaler med eksterne leverandører, der har de nødvendige kompetencer. LFB vil i løbet af de første driftsår blive eksponeret for forskellige risici, hvor kreditrisiciene i forbindelse med bankens udlån og garantier vil være de væsentligste. LFB s kreditrisiko vil være større end et sædvanligt dansk pengeinstitut, idet banken alene vil yde udlån til landbrug og vil have en relativ høj udlånsvækst de første år. Formålet med LFB s politikker for risikostyring er at minimere de tab, der kan opstå som følge af bl.a. uforudsigelig udvikling på de finansielle markeder. Banken opdeler risici i følgende områder: Kreditrisici Markedsrisici Likviditetsrisici Operationelle risici Forretningsrisici. Banken har defineret følgende profil for de risici, som banken maksimalt ønsker at påtage sig: Kreditrisici: Lav til moderat Markedsrisici: Lav Likviditetsrisici: Lav Operationelle risici: Lav Forretningsrisici: Lav (banken indgår som udgangspunkt ikke i nye forretningsområder). Bestyrelsen fastlægger de overordnede rammer og principper for risiko- og kapitalstyring. Rammerne og de fastlagte principper er i vidt omfang videredelegeret i instruks til direktionen, som sikrer, at bestyrelsen løbende modtager rapportering om udvikling i risici og udnyttelsen af de tildelte risikorammer. Direktionen delegerer dele af beføjelserne videre til de medarbejdere, som varetager den daglige aktivitet. LFB har outsourcet dele af regnskabsfunktionen, kapitaldækningsområdet, samt en stor del af it-funktionen. Den daglige styring af kreditrisici foretages af direktion og kreditkomite. Der foretages uafhængig og særskilt kontrol og rapportering vedrørende LFB s risici og outsourcing af risikostyring af bankens risikoansvarlig. Der rapporteres direkte til direktionen og bestyrelsen. Kreditrisici Kreditrisiko er risikoen for tab som følge af, at modparter helt eller delvist misligholder deres betalingsforpligtelser. Strategier og procedurer for Kreditrisikostyring De væsentligste risici i banken vedrører kreditrisiko. LFB har en af bestyrelsen godkendt kreditpolitik. LFB s kreditpolitik omfatter kun landbrugskunder. Enhver kreditbeslutning tager udgangspunkt i bankens vurdering af kunden og de økonomiske forhold. Det er LFB s politik fortsat i videst muligt omfang at sikre, at kreditengagementer afdækkes ved sikkerheder. Værdien af sikkerheder opgøres ud fra et nettorealisationsprincip. Kreditrisici på kunder styres med udgangspunkt i LFB s kreditpolitik. Der aftales som udgangspunkt kvartalsvis budgetopfølgning i alle engagementer. 5

6 Risikospredningen i udlånsporteføljen både på kunder og på produktionsgrene indenfor landbrug rapporteres løbende til direktionen og bestyrelsen. LFB overtager på markedsvilkår anlægsfinansieringer af effektive landbrug, som efter bankens vurdering er levedygtige, fra Finansiel Stabilitet og øvrige pengeinstitutter, samt yder anlægslån på markedsvilkår til unge landmænds køb af bedrifter og til levedygtige landbrug, der ikke på normal vis kan få finansieret rentable investeringer i pengeinstitutterne. LFB har alene kunder, der har landbrug som hovederhverv. LFB kan ikke yde finansiering til privatkunder eller andre erhverv, herunder gartneri og fiskeri. LFB s kunder kan opdeles i 3 kundetyper: 1. Landbrug hvor der er gennemført finansiel rekonstruktion 2. Landbrug i normal overskudsgivende drift hvor nuværende pengeinstitut ikke kan/vil finansiere bedriften 3. Unge landmænd under etablering. Type 1 Landbrug hvor der er gennemført finansiel rekonstruktion: Denne type kendetegnes ved at have dygtige og effektive driftsledere, hvor bedriften har en gæld, der er større end gældsserviceringsevnen, og hvor det er muligt at gennemføre en rekonstruktion. LFB kan overtage den del af kundens nuværende pengeinstituttets engagement, der ligger mellem realkreditlånene og gældsserviceringsevnen. Pengeinstituttet skal fortsat yde driftsfinansiering, og realkreditinstituttets rolle skal være uændret. LFB s lån ydes som et serielån, hvor ydelsen er faldende i perioden, og der er mulighed for 12 afdragsfrie perioder. Vurderingen af om driftslederne er dygtige og effektive inddeles i 2 faser: Fase 1 er en vurdering af landmandens driftslederevner, samt produktionsapparatet. Disse belyses ved hjælp af effektivitetsrapporter (benchmarking), kapacitetsanalyser (kapacitetsomkostninger), seneste vurderingsrapport fra realkreditinstituttet der beskriver produktionsapparatet, samt en udtalelse fra landmandens pengeinstitut. På baggrund af disse 4 elementer udarbejder en af landmanden uafhængig konsulentvirksomhed en samlet konklusion der klassificerer landmanden i en af 4 følgende kategorier: 1. Dygtig/effektiv driftsleder (tilhører den bedste 1/3 for den pågældende driftsgren) 2. Mindre dygtig/effektiv driftsleder med potentiale (kan bringes op til den bedste 1/3) 3. Mindre dygtig/effektiv driftsleder uden potentiale 4. Dårlig ineffektiv driftsleder. Kun kategori 1 og 2 med lovlige og rentable produktionsapparater går videre til fase 2. Fase 2 er en 360 graders analyse af landmanden og bedriften, der skal afdække: Landmanden og dennes vilje til, under de givne rammer, at gennemføre planen ved hjælp af en værdiproces Optimeringspotentialet indenfor produktion, ledelse og købmandsskab Behov for opfølgning og støtte fra et konsulentteam. Formålet er at udarbejde en samarbejdsoverenskomst mellem landmanden, nuværende pengeinstituttet, realkreditinstituttet og LFB, der skal sikre fremtidig drift, samt afvikling af mest mulig gæld. Fra kundens nuværende pengeinstitut overtages den del af gælden, som det er muligt for landmanden at servicere med betalinger fra driften. Den resterende del af gælden indefryses hos pengeinstituttet. Der etableres en 5-årig aftale mellem parterne, som også omfatter en aftale om at gennemføre en konkret handlingsplan for driften. Type 2 Landbrug i normal overskudgivende drift, hvor nuværende pengeinstitut ikke kan/vil finansiere bedriften: Denne type kendetegnes ved at være dygtige og effektive driftsledere, der kan service deres nuværende gæld og har driftsmæssigt overskud, positiv konsolidering og positiv egenkapital. Disse landmænd er imidler- 6

7 tid ikke i stand til at få finansieret rentable vedligeholdelsesinvesteringer og produktionsudvidelser i deres nuværende pengeinstitut eller i andre pengeinstitutter. LFB kan yde lån til rentable investeringer, der ligger indenfor gældsserviceringsevnen, jf. definitionen i samarbejdsoverenskomsten. Kundens nuværende pengeinstitut skal fortsat yde driftsfinansiering. Bestående lån og realkreditinstituttets rolle skal være uændret. Eksempler på investeringer som banken kan finansiere: Vedligeholdelsesinvesteringer som renovering af bygninger og inventar/maskiner Produktionsudvidelser, fx stalde til slagtesvin. Vurderingen af om landmanden er dygtig og effektiv belyses ved hjælp af effektivitetsrapporter (benchmarking), kapacitetsanalyser (kapacitetsomkostninger), regnskaber og seneste vurderingsrapport fra realkreditinstituttet der beskriver produktionsapparatet, samt en udtalelse fra landmandens pengeinstitut. Dernæst tages der stilling til investeringen på baggrund af investeringskalkuler og budgetter, samt en vurdering af landmandens evne til at gennemføre investeringen og efterfølgende overskue og lede den nye samlede bedrift. Der laves en aftale, hvor LFB yder det nødvendige lån til landmandes investering mod sikkerhed i bedriften næst efter realkreditlånene. Type 3 Unge landmænd under etablering: Denne type kendetegnes ved at være dygtige og effektive driftsledere der har erfaring inden for den pågældende driftsgren, og som vil etablere sig som landmænd ved køb af en bedrift eller ved generationsskifte. LFB kan finansiere den del af anskaffelsessummen der ligger mellem realkreditbelåningen og 95 pct. af anskaffelsessummen. Kundens nuværende pengeinstituttet yder fortsat driftsfinansieringen. Realkreditinstituttets rolle skal være uændret. Etableringen skal være rentabel, jf. 5 årsbudgetter, og den samlede gæld skal kunne holdes indenfor den beregnede gældsserviceringsevne. Vurderingen af om de er dygtige og effektive, inddeles i 2 faser: Fase 1 er en vurdering af driftslederens evner, samt produktionsapparatet. Disse belyses ved hjælp af effektivitetsrapporter (benchmarking) fra tidligere og nuværende job som driftsleder, samt kapacitetsanalyser (kapacitetsomkostninger) og seneste vurderingsrapport fra realkreditinstituttet, der beskriver produktionsapparatet. På baggrund af disse elementer udarbejder et af landmanden uafhængigt konsulentvirksomhed en samlet konklusion, der klassificerer driftslederen i en af 4 kategorier: 1. Dygtig/effektiv driftsleder (tilhører den bedste 1/3 for den pågældende driftsgren) 2. Mindre dygtig/effektiv driftsleder med potentiale (kan bringes op til den bedste 1/3) 3. Mindre dygtig/effektiv driftsleder uden potentiale 4. Dårlig ineffektiv driftsleder. Kun kategori 1 og 2 med lovlige og rentable produktionsapparater går videre til fase 2. Fase 2 er en 360 graders analyse af driftslederen og bedriften, der skal afdække: Driftslederens vilje og evne til at etablere sig som selvstændig Optimeringspotentialet inden for produktion, ledelse og købmandsskab Behov for opfølgning og støtte fra et konsulentteam LFB yder ikke valutalån og afledte finansielle instrumenter til brug for kundens risikoafdækning. Strukturen i og tilrettelæggelsen af den relevante risikostyringsfunktion eller andre relevante 7

8 funktioner Bestyrelsen har fastlagt konkrete rammer for direktionens bevillingsbeføjelser på kreditområdet, der i hovedtræk er: Bevilling af lån m.v. når debitors samlede engagement ikke overstiger 10 mio. kr. Bevilling af forhøjelser ud over de 10 mio. kr. på op til 2 mio. kr. Direktionen har ikke videregivet disse beføjelser. Større engagementer indstilles til bankens kreditkomité eller bestyrelse. Der foretages kvartalsvis opfølgning på alle engagementer, hvor der indleveres budgetkontroller. Nedskrivnings- og hensættelsespolitik LFB vurderer løbende om der er objektive indikationer for værdiforringelser (OIV), og dermed nedskrivning eller hensættelsesbehov på engagementerne. Herudover vurderer LFB om der samlet set er indikation på værdiforringelse af bankens udlånsportefølje, hvorpå der ikke er nedskrevet individuelt. Vurderingen af disse gruppevise værdiforringelser tager udgangspunkt i modeller, der inddrager kundernes bonitet. A conto afskrivninger foretages, når det vurderes, at et tab er uundgåeligt. LFB foretager løbende en vurdering heraf. Endelige afskrivninger sker i forbindelse med sagens afslutning (konkurs, gældssanering m.v.). Rentehenstand benyttes på dele af engagementer hvor det skønnes, at rentetilskrivning blot vil medføre et yderligere tab for LFB. LFB s krav på renter er dog fortsat opretholdt. Omfanget og arten af systemer til risikorapportering og måling På enkelt engagementsniveau Hvert kvartal rapporteres udviklingen i større engagementer til bestyrelsen. Den enkelte kundeansvarlige får meddelelse når der er restancer på de enkelte kunder. Den enkelte kundeansvarlige skal ligeledes kvartalsvis gennemgå sin portefølje for at identificere engagementer der viser svaghedstegn. På denne baggrund giver den kundeansvarlige forslag til individuelle nedskrivninger på engagementerne. Den enkelte kundeansvarlige foretager kvartalsvis opfølgning over egen portefølje. Bestyrelsen gennemgår årligt alle engagementer større end 15 mio. kr., og alle engagementer med nedskrivning større end 5 mio. kr. LFB klassificerer kunderne i fire grupper i overensstemmelse med Finanstilsynets bonitetsinddeling og den risiko, der vurderes at være forbundet med lån til netop denne kunde. Klassificeringen sker for kunder efter bl.a. indtjening, egenkapital og sikkerhed. Fordelingen på bonitetsklasserne vil fremgå af risikoafsnittet. På gruppeniveau Udlån, hvor der ikke er foretaget individuelle nedskrivninger, indgår i en gruppevis vurdering af nedskrivningsbehovet. LFB s model til vurdering af nedskrivningsbehovet bygger på kreditklassifikation, som danner baggrund for at inddele kunderne i kreditrisikoklasser. Objektiv indikation på værdiforringelse/forbedring opstår når en kunde bevæger sig fra én risikogruppe til en anden. Det er bruttobevægelserne/vandringen mellem de forskellige kreditrisikogrupper der er udgangspunkt for om der er sket værdiforringelse/forbedring. Gruppevis nedskrivning beregnes som forskellen mellem den regnskabsmæssige værdi af gruppens udlån, og nutidsværdien af de forventede fremtidige betalinger på udlånene. Størrelsen af de forventede betalinger opgøres som en ydelsesreduktion af den forventede betalingsstrøm på det enkelte udlån. Ydelsesreduktionen er fastsat ud fra bruttotabsprocenter, hvor forventning om tab vil være størst på kunder med dårlig rating. Nutidsværdien beregnes med de enkelte udlåns effektive rentesats. Gruppevis vurdering af nutidsværdien af de pengestrømme, der generes af kunderne, indeholder en høj grad af usikkerhed. Som følge af sammensætningen af LFB s kunder og den aktuelle økonomiske udvikling 8

9 foretages der efterfølgende en ledelsesmæssig vurdering af behovet for yderligere nedskrivninger i forhold til de modelbaserede gruppevise nedskrivninger. Kvartalsvist udarbejdes risikorapportering til bestyrelse og direktion hvor bankens krediteksponering fordeles ud fra bl.a.: Kreditklassifikation Produktionsgren Engagementsstørrelse Nedskrivninger/hensættelser Hensættelser på sikkerhedsstillelser Største engagementer Ydelseshenstand Restancer Politikker til risikoafdækning og -reduktion, samt strategier, procedurer til overvågning af afdæknings- og reduktionsmekanismernes effektivitet Sikkerheder Det er LFB s politik i videst muligt omfang at sikre, at kreditengagementer afdækkes med sikkerheder. LFB s politik og krav om etablering af sikkerheder er i fokus ved dialogen med kunderne. LFB s sikkerheder opgøres ud fra en vurdering af nettorealisationsværdien. Markedsrisici Markedsrisiko omfatter risikoen for at dagsværdien af finansielle instrumenter og afledte finansielle instrumenter fluktuerer som følge af ændringer i markedspriser. LFB henregner tre typer risici til området: rente-, valuta- og andre prisrisici, herunder aktierisici. Strategier og procedurer for styring LFB har en politik for markedsrisici vedtaget af bestyrelsen. Politikken er udformet under hensynstagen til ønske om et lavt risikoniveau for de enkelte typer af markedsrisici, hver for sig og samlet. LFB foretager ikke dispositioner indenfor aktie- og andre kapitalbeviser, og der foretages ikke dispositioner indenfor valuta. Der anvendes ikke afledte finansielle instrumenter. LFB s renterisici styres ud fra limits fastsat af bestyrelsen. Renterisiko Renterisikoen er risikoen for at værdien af LFB s fastforrentede aktiver eller gældsposter ændres væsentligt som følge af ændringer i det generelle renteniveau. Bestyrelsen har fastlagt en ramme for renterisikoen på 15 mio. kr. for banken. Varigheden af de enkelte dispositioner må ikke overstige en varighed på 3. Renterisikoen består af en likviditetsanbringelse i danske stats- og realkreditobligationer. LFB s udlån og bankens udstedte obligationer rentefastsættes kvartalsvist på baggrund af samme rentesats, hvorfor der er en begrænset renterisiko på udlånet Strukturen i og tilrettelæggelsen af den relevante risikostyringsfunktion eller andre relevante funktioner Bestyrelsen fastlægger konkrete rammer for direktionens beføjelser med hensyn til at tage positioner med renterisiko. Direktionen har ikke videregivet disse beføjelser. Overvågning af markedsrisici og overholdelse af de fastsatte rammer foretages af den risikoansvarlige, der rapporterer overskridelser til direktion og bestyrelse. 9

10 Direktionen modtager månedlig rapportering vedrørende bankens positioner med markedsrisici, og LFB s direktion og bestyrelse bliver kvartalsvist orienteret om de enkelte risikoeksponeringer ved kvartals ultimo i forhold til de fastsatte risikomål i beføjelserne, samt om der har været overskridelser i perioden. Risikorapporteringen foretages af den risikoansvarlige. Omfanget og arten af systemer til risikorapportering og måling Renterisiko LFB foretager en opgørelse af bankens renterisici under hensyntagen til Finanstilsynets retningslinjer og fradragsfaktorer, som udtrykker tabsrisikoen ved en generel ændring i renten på 1 pct.-point. Denne rapportering omfatter obligationspositioner. Operationelle risici Operationel risiko er risikoen for tab på grund af utilstrækkelige eller fejlbehæftede interne procedurer, menneskelige eller systemmæssige fejl. Strategier og procedurer for risikostyring Operationel risiko er risikoen for tab på grund af utilstrækkelige eller fejlbehæftede interne procedurer, menneskelige eller systemmæssige fejl. Det er LFB s overordnede politik, at de operationelle risici til stadighed begrænses under hensyntagen til de omkostninger, der er forbundet hermed. LFB har, med henblik på at mindske tab som følge af operationelle risici, udarbejdet flere politikker herunder politik for operationel risiko, politik for forsikringsmæssig afdækning og it-sikkerhedspolitik. LFB s holdningsmæssige tilgang til operationel risiko tager afsæt i: løbende at søge at identificere, registrere og eliminere eller reducerer risici, som kan true LFB at sikre at LFB s organisation, kultur, rammer, metoder og systemer understøtter håndtering af operationel risiko og imødegåelse af konsekvenser at sikre ledelsesmæssigt fokus på at undgå tab ved indarbejdelsen af sikre processer, kontrolforanstaltninger og lignende. Politikken for forsikringsmæssig afdækning sigter mod: at LFB opfylder alle lovkrav til forsikring af aktiver og medarbejdere at alle væsentlige driftsaktiver kan generhverves uden økonomisk belastning for LFB, hvis de går tabt, dog er kriminalitetsforsikring fravalgt It-sikkerhedspolitikken stiller en række krav til it og personale, ligesom den stiller en række krav til håndtering af følsomme oplysninger. Herudover er der udarbejdet nødplaner for it, som skal begrænse tab i tilfælde af manglende it-faciliteter eller anden lignende krisesituation. LFB har desuden outsourcet kapitaldækningsområdet, samt dele af regnskabs og it-funktionen. Med et stigende forretningsomfang forventes risikostyring og regnskabsområdet insourcet i løbet af It-funktionen er outsourcet til Bankernes Edb Central (BEC), der servicerer en lang række danske pengeinstitutter. Strukturen i og tilrettelæggelsen af den relevante risikostyringsfunktion eller andre relevante funktioner Bestyrelsen modtager løbende orientering om væsentlige tab som følge af uhensigtsmæssige eller mangelfulde interne procedurer, menneskelige fejl og handlinger, systemfejl og eksterne begivenheder, herunder juridiske risici. 10

11 Der vil blive arbejdet hen imod formelle strukturer til registrering og rapportering af operationelle risici herunder rapportering om operationelle hændelser som er kendte, og som kunne have medført et væsentligt tab, men ikke gjorde det. LFB har som led i tilrettelæggelsen af relevant risikostyring på væsentlige områder etableret interne kontrolfunktioner. LFB vurderer årligt bankens it-sikkerhedspolitik og beredskabsplan, ligesom LFB følger op på overholdelse af it-sikkerheden. Compliance er overordnet set ansvarlig for at tilse at love og bestemmelser overholdes, og skal blandt andet sørge for at de nødvendige forretningsgange er etableret, med særligt fokus på forebyggende foranstaltninger mod hvidvask, samt god-skik regelsættet. Risikoansvarlig bistår løbende i rapportering og afdækning af operationelle risici. Revisionen vurderer løbende om LFB s forretningsgange er hensigtsmæssige. Omfanget og arten af systemer til risikorapportering og måling Der er ikke på nuværende tidspunkt udviklet systemer til måling af operationelle risici. LFB opgør risikoen efter basisindikatormetoden. Alle i LFB har ansvaret for at identificere og registrere operationelle risici og hændelser indenfor deres område. Hændelser med en værdi på over kr. skal registreres i et register. Ensartede mindre hændelser, der optræder hyppigt og i løbet af et kvartal, og som akkumuleres til over kr. registreres samlet. Risikoansvarlig foretager en oversigtsrapportering, samt en rapportering på enkeltstående hændelser over 1 mio. kr. i risikorapporteringen. Ved større sagskomplekser foretages desuden selvstændig rapportering. Politikker til risikoafdækning og reduktion, samt strategier og procedurer til overvågning af afdæknings- og reduktionsmekanismernes effektivitet LFB s politikker til risikoafdækning og reduktion, samt strategier og procedurer til overvågning af afdækningsmekanismernes effektivitet m.v. af operationelle risici er indarbejdet i LFB s politikker og forretningsgange for de forskellige risikoområder. Forretningsrisici Forretningsrisiko er risikoen for tab som følge af at der sker ændringer i eksterne forhold eller begivenheder som skader bankens image eller indtjening. Strategier og procedurer for styring LFB blev etableret på baggrund af et politisk initiativ i foråret Baggrunden var, at det er svært for landbruget at opnå finansiering af investeringer og generationsskifte, samt at der er strandet en del levedygtige landbrug i Finansiel Stabilitet. LFB s indtjening er afhængig af at landbrugssektoren og pengeinstitutsektoren anvender banken til finansiering af generationsskifter og investeringer, samt til rekonstruktion af levedygtige landbrug. Dog kan LFB ved den igangværende overtagelse af 60 til 70 engagementer fra Finansiel Stabilitet skabe en indtjening, der kan dække hovedparten af de faste omkostninger. Der er derfor igangsat en informationsproces, der skal sikre udbredelsen af kendskabet til LFB, og LFB s muligheder for at bidrage med finansiering, blandt pengeinstitutterne, landbruget og landbrugets rådgivere. LFB er eksponeret overfor store og vedvarende ændringer i landbrugets bytteforhold (priser på foder og kød/mælk/korn). I forretningsmodellen og kredithåndteringen er der taget hensyn til disse ved at beregne gældsserviceringsevnen, der er grundlaget for udmåling og bevilling af lån ud fra forsigtige 5 årige skøn over bytteforholdet. Disse forsigtige skøn bygger på Videncentret for Landbrugs prognoser, samt på historiske observationer. 11

12 Rådgivning LFB yder ikke rådgivning inden for: Investering Pension Opsparing Gældspleje Valutaspekulation Udlandsforretninger Formuepleje Rentearbitrage Handel med derivater af spekulativ karakter Skat. Kunden opfordres konsekvent til at søge rådgivning hos det pengeinstitut der yder driftsfinansieringen eller hos andre rådgivere. Der vil således være en meget begrænset risikoeksponering som følge af rådgivning. Produkter LFB yder kun lån til anlægsfinansiering i danske kroner med variabel rente og har kun et standardprodukt: et 15-årigt serielån i DKK med månedlige ydelser og mulighed for 12 afdragsfrie perioder med en variabel rente på baggrund af CITA 3 mdr. + et variabelt tillæg med årlig genforhandling med pant i landbrugsaktiverne næst efter realkreditbelåningen og stiftelsesprovision på 1 pct., dog maksimum kr. Endvidere stiller LFB sikkerhed over for de pengeinstitutter der yder driftskreditter til landmænd overført fra Finansiel Stabilitet. Pengeinstituttet yder driftskreditten på følgende vilkår: Aftalt maksimum og overtræksret, jf. ovenfor Renter og øvrige vilkår som er gældende for det pågældende pengeinstituts øvrige landmænd Gældende i 5 år med årlig genforhandling og tilpasning af maksimum Som sikkerhed deponerer LFB i pengeinstituttet op til et beløb svarende til maksimum + overtræksret o o o o o Pengeinstituttet forrenter sikringskontoen med en variabel rente på baggrund af CITA + et tillæg og tilskrives kvartårligt Renten tilfalder LFB og udbetales kvartårligt Gældende i 5 år med årlig genforhandling og tilpasning af maksimum LFB har indtrædelsesret i pengeinstituttets krav, jf. driftskreditten Deponeringen kan helt eller delvist erstattes af andre sikkerheder ifølge aftale mellem landmanden, pengeinstituttet og LFB. LFB kan ikke tilbyde kunderne: kreditter lån i fremmed valuta lån med fast rente terminsforretninger derivater indlån opbevaring af værdipapirer Der vil således være en meget begrænset risikoeksponering som følge af udvikling og etablering af nye produkter og forretningsområder. 12

13 Der vil ikke være risikoeksponering i udenlandsk valuta, derivater og fast rente. Serviceydelser LFB tilbyder ingen former for serviceydelser. LFB kan ikke udstede Dankort eller andre typer kort, modtage eller udlevere kontanter. Indtjening/priser LFB s prisstruktur tilpasses løbende. Rentemarginalen (forskellen mellem udlånsrenten og renten på udstedte obligationer) fastsættes af bestyrelsen. Prisniveauet på renter, gebyrer og provisioner skal afspejle den risiko LFB påtager sig i forbindelse med långivningen. Prisniveauet justeres løbende i takt med ændringer i markedet. Den største risiko på indtjeningen består i, at LFB s kunder ikke vil være i stand til at betale renter, samt at omkostningerne overstiger nettorenteindtægterne. Der vil derfor være behov for at tilpasse ressourcerne i henhold til bankens tilgang af kunder, såvel i opadgående som i nedadgående retning. Samarbejdspartnere LFB har indgået samarbejdsaftaler med FBM A/S, der udarbejder de rapporter og analyser der anvendes i beslutningsprocessen i banken. Outsourcing LFB har i etableringsfasen valgt at outsource en række opgaver herunder kapitaldækningsområdet, samt dele af regnskabs- og it-funktionen. Det forventes dog at regnskabsfunktionen insources i løbet af Likviditetsrisici Likviditetsrisiko er risikoen for tab som følge af, at LFB s betalingsforpligtelser ikke kan honoreres ved hjælp af de normale likviditetsreserver. Strategier og procedurer for styring LFB har en politik for likviditet, herunder beredskabsplan, som er udarbejdet under hensyntagen til bankens særlige situation og godkendt af bestyrelsen. Den nødvendige likviditet stilles til rådighed via kapitalindskud fra aktionærerne. Den indbetalte aktiekapital andrager 230 mio. kr. Finansiel Stabilitet har givet tilsagn om yderligere at indbetale 70 mio. kr. i form af ansvarlig kapital. I forbindelse med udlån udstedes der obligationer på 85 pct. af lånenes hovedstole. Disse overdrages til kundens nuværende pengeinstitut. Pengeinstituttet yder en sælgerfinansiering på 15 pct. af hovedstolen, hvorfor der sker fuld funding af udlånsvæksten. Likviditetsrisikoen mindskes betydeligt i den forbindelse. LFB s engagementer afvikles løbende, men modsvares dog alene af nedbringelse af obligationsudstrækninger på 85 pct. af nedbringelsen, idet sælgerfinansieringen på 15 pct. er bundet i lånets løbetid. Likviditet anbringes i danske pengeinstitutter, danske stats- og realkreditobligationer. LFB stiller likviditet til sikkerhed for andre pengeinstitutter i forbindelse med garantistillelse for driftskreditter. Bestyrelsen har fastlagt konkrete rammer for direktionens likviditetsbeføjelser, hvorefter direktionen alene kan disponere likviditetsmæssigt herunder uddelegere beføjelser i forhold til den til enhver tid gældende 70 instruks. Strukturen i og tilrettelæggelsen af den relevante risikostyringsfunktion eller andre relevante funktioner Direktionen varetager den daglige likviditetshåndtering, mens den risikoansvarlige opgør 152 overdækningen mindst en gang månedligt. 13

14 Bestyrelsen og direktionen modtager månedligt rapportering vedrørende bankens likviditet. Eventuelle overskridelser orienteres til bestyrelse og direktionen uden unødigt ophold. Rapportering til bestyrelsen udføres af den risikoansvarlige, der ikke deltager i den daglige likviditetsdisponering. Den risikoansvarlige rådgiver endvidere direktionen om væsentlige likviditetsmæssige disponeringer, og rådgiver om bankens likviditetspolitik. Omfanget og arten af systemer til risikorapportering og måling Bankens umiddelbare likviditetsberedskab opgøres efter retningslinjerne i lov om finansiel virksomhed 152. Risici på LFB s basiskapital Risiko på LFB s basiskapital består ved risikoen for ikke at kunne opretholde en basiskapital af en størrelse, type og fordeling, som er passende til at dække LFB s risici og understøtte kommende aktiviteter. Strategier og procedurer for styring LFB skal overholde de retningslinjer der er gældende i henhold til lov om finansiel virksomhed. LFB s aktiekapital udgør 230 mio. kr., samt et tilsagn fra Finansiel Stabilitet om yderligere 70 mio. kr. i ansvarlige kapital. LFB s basiskapital udgør derfor 300 mio. kr. med fradrag af årets underskud. LFB s udlånsportefølje vil være med stor koncentrationsrisiko. Solvensbehovet opgøres indtil videre kvartalsvist, men tidsintervallet indsnævres ved væsentlige stigning i udlånet. Strukturen i og tilrettelæggelsen af den relevante risikostyringsfunktion eller andre relevante funktioner Bestyrelsen modtager månedligt en opgørelse af bankens basiskapital og solvens. Solvensbehovet rapporteres kvartalsvis. Regnskab forestår opgørelsen af LFB s basiskapital og risikostyring har ansvar for opgørelse af LFB s solvensbehov. Herudover foretager risikostyring løbende en vurdering af om solvensbehovet er opfyldt. Omfanget og arten af systemer til risikorapportering og måling LFB benytter BEC s system til opgørelse af solvens og basiskapital. Solvensbehovet opgøres med udgangspunkt i Finanstilsynets vejledning efter en model udviklet i samarbejde med FS. 14

15 Basiskapital De enkelte delelementer i bankens basiskapital er vist i nedenstående tabel 1. Tabel 1: Opgørelse af basiskapital (1.000 kr.) Aktiekapital Reserver 0 Overført overskud eller underskud Primære fradrag i kernekapital Kernekapital efter primære fradrag Hybrid kernekapital 0 Kernekapital inkl. hybrid kernekapital efter primære fradrag Andre fradrag i kernekapitalen 0 Kernekapital inkl. hybrid kernekapital efter fradrag Supplerende kapital 0 Basiskapital før fradrag Fradrag i basiskapital 0 Basiskapital efter fradrag

16 Risikovægtede poster LFB anvender standardmetoden til opgørelsen af kredit- og markedsrisici, og basisindikatormetoden for operationelle risici. Metoderne er nærmere beskrevet i de respektive afsnit om henholdsvis Kredit- og udvandingsrisiko, Markedsrisiko, samt Operationel risiko. Tabel 2: Risikovægtede poster (1.000 kr.) Risikovægtede poster (RVP) Kapitalkravet (8 % af RVP) Kreditrisiko Institutter Erhvervsvirksomheder 0 0 Detailkunder 0 0 Pant i fast ejendom 0 0 Restancer/overtræk 0 0 Andre poster I alt Operationel risiko Gruppevise nedskrivninger/hensættelser 0 Risikovægtede poster i alt

17 Solvenskrav og den tilstrækkelige basiskapital Metode til vurdering af hvorvidt LFB s basiskapital er tilstrækkelig til at understøtte nuværende og kommende aktiviteter Modelen for solvensbehovsopgørelsen for LFB baserer sig på Finanstilsynets seneste udstedelse af Vejledning om tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for kreditinstitutter af december Vejledningen bygger på 8+ metoden, hvor der tages udgangspunkt i minimumskravet på 8 pct. af de risikovægtede poster (søjle I-kravet), med tillæg for risici og forhold som ikke fuldt ud afspejles i opgørelsen af de risikovægtede poster. Det er ledelsens vurdering at LFB ved at tage udgangspunkt i denne metode får opgjort et solvensbehov, der er passende til at dække bankens risici. Hovedegenskaberne for modellen Modellen tager udgangspunkt i minimumssolvenskravet på 8 pct. af de risikovægtede aktiver, der som udgangspunkt vurderes at dække et almindeligt pengeinstituts risici. En almindelig andel af svage engagementer vil ifølge modellen give et kapitalbehov tæt på 8 pct., hvorimod en stor andel af svage engagementer giver anledning til et højere kapitalbehov. I tabellen nedenfor er den samlede solvensbehovsmodel skematiseret. Tabellen følger kronologien i Finanstilsynets vejledning, men ikke nummereringen. På de fleste risikoområder opstilles i Finanstilsynets vejledning benchmarks for, hvornår Finanstilsynet som udgangspunkt vurderer at søjle I ikke er tilstrækkeligt, og der dermed skal afsættes tillæg i solvensbehovet. Endvidere er der i udpræget grad opstillet metoder til beregning af tillæggets størrelse indenfor de enkelte risikoområder. Modellen består af henholdsvis søjle I og søjle II opgørelse og denne metodegennemgang indeholder den samlede solvensbehovsmodel for LFB. Modeloversigt 1) Søjle I-kravet (8 pct. af de risikovægtede poster) + 2) Indtjening (kapital til risikodækning som følge af svag indtjening) + 3) Udlånsvækst (kapital til dækning af organisk vækst i forretningsvolumen) + 4) Kreditrisici, heraf 4a) Kreditrisici på store kunder med finansielle problemer 4b) Øvrige kreditrisici 4c) Koncentrationsrisiko på individuelle engagementer 4d) Koncentrationsrisiko på brancher LFB afviger fra Finanstilsynets vejledning + 5) Markedsrisici, heraf 5a) Renterisici 5b) Aktierisici 5c) Valutarisici + + 6) Likviditetsrisici (kapital til dækning af dyrere likviditet) + 7) Operationelle risici (kapital til dækning af operationelle risici udover søjle I) + 8) Eventuelle tillæg som følge af lovbestemte krav 17

18 Total = kapitalbehov/solvensbehov - Heraf til kreditrisici (4) - Heraf til markedsrisici (5) - Heraf til operationelle risici (7) - Heraf til øvrige risici (2+3+6) - Heraf tillæg som følge af lovbestemte krav (1+8) Søjle 1: Minimumskapitalkrav Minimumskapitalkravet udgør 8 pct. af de risikovægtede aktiver der opgøres, jf. Kapitaldækningsbekendtgørelsen, på baggrund af poster med kreditrisici, markedsrisici og operationelle risici. Metoderne er nærmere beskrevet i de respektive afsnit om henholdsvis Kredit- og udvandingsrisiko, Markedsrisiko, samt Operationel risiko. Søjle 2: Samlede kapitalkrav Det samlede kapitalkrav udgør, udover søjle I, en opgørelse af indtjeningsrisici, risici ved udlånsvækst, kreditrisici, markedsrisici, likviditets risici, operationelle risici og eventuelle tillæg som følge af lovbestemte krav. Det væsentligste element i solvensbehovet er kreditrisici, og Finanstilsynet tager i sine vurderinger højde for forskellige former for kreditrisici. Der indgår fire punkter i Finanstilsynets vejledning under kreditrisici: Kreditrisici på store kunder med finansielle problemer Øvrige kreditrisici Koncentrationsrisiko på individuelle engagementer Koncentrationsrisiko på brancher. LFB følger ikke Finanstilsynets vejledning på kreditrisikoområdet. Det vurderes at henset til LFB s helt særlige portefølje bestående af landmænd, der for den overvejende dels vedkommende vil være rekonstruerede engagementer, at LFB s modellering af kreditrisikoen er mere præcis og indeholder de samme elementer som Finanstilsynets vejledning. LFB s modellering af kreditrisikoen tager udgangspunkt i, at LFB s portefølje forventes at bestå af landmænd, som for hovedpartens del er rekonstrueret efter de samme principper. Derfor vil forværringer i input/output priser ramme alle rekonstruerede landmænd indenfor en produktionsgren med stort set samme effekt. Modelleringen af kreditrisikoen tager derfor udgangspunkt i et forventet grundscenarie med de forventede input- og outputpriser, og med et vist grundniveau for tab i en portefølje af repræsentative standardlandmænd. Disse standardlandmænd benyttes til at modellere effekten af dårlige konjunkturer på kundernes betalingsevne overfor LFB og dermed LFB s skønnede tab. Engagementsrisiko baseret på statistiske tab ud fra landmændenes bonitet er således afløst af et grundbudget, hvor den iboende risiko i engagementerne som følge af død, sygdom i bedriften m.v. er lagt ind. Stress af engagementerne og effekterne af koncentration tager udgangspunkt i konkrete stressscenarier i stedet for et statistisk stress af engagementernes branche, størrelse, bonitet, sikkerheder og blanco. Når LFB kun har udlån til landbrug vil det være en alt eller intet tilgang til tab der gør sig gældende, hvorfor det er valgt at modellere på baggrund af effekten på hele porteføljen, som er den primære årsag til, at det er valgt at benytte stressmodelleringen. 18

19 I alle risikoudregninger tages der i opbygningsfasen af LFB s portefølje udgangspunkt i den budgetterede udlånsporteføljen om et år jf. afsnittet om vækst. Fastsættelsen af de øvrige områders indflydelse på solvensbehovsprocenten følger Finanstilsynets vejledning. Til opgørelse af operationelle risici er der anvendt ledelsesmæssigt vurdering af kapitalbehovet på disse risikoområder. De risikofaktorer der er medtaget i den af LFB anvendte model, er efter bankens opfattelse dækkende for alle de risikoområder, som lovgivningen kræver at bankens ledelse skal tage højde for ved fastsættelse af solvensbehovet, samt de risici som ledelsen finder at banken har. Derudover vurderer bestyrelse og direktion hvorvidt basiskapitalen er tilstrækkelig til at understøtte kommende aktiviteter. Denne vurdering er i LFB en del af den generelle fastlæggelse af solvensbehovet. 19

20 Individuelt solvensbehov og -krav Virksomhedens interne proces for opgørelsen af den tilstrækkelige basiskapital og solvensbehovet LFB s bestyrelse har som minimum kvartalsvise drøftelser omkring fastsættelsen af solvensbehovet. Drøftelserne tager udgangspunkt i en indstilling fra bankens direktion. Indstillingen indeholder forslag til størrelsen på solvensbehovet, herunder forslag til valg af stressvariable, stressniveauer, eventuelle risikoområder, samt afviklingsforventninger. På baggrund af drøftelsen træffer bestyrelsen en afgørelse om opgørelsen af bankens solvensbehov, som skal være tilstrækkeligt til at dække instituttets risici, jf. Fil 124, stk. 1 og 4. Herudover drøfter bestyrelsen en gang om året opgørelsesmetoden for LFB s solvensbehov, herunder hvilke risikoområder og stressniveauer der bør tages i betragtning ved beregningen af solvensbehovet. Tabel 3: Solvensbehov opdelt på risikoområder (1.000 kr.) Tilstrækkelig Solvensbasiskapital behov Kreditrisici ,1 % Markedsrisici ,2 % Operationelle risici ,6 % Øvrige forhold ,2 % Internt opgjort solvensbehov ,0 % Tillæg som følge af lovbestemte krav 0 0,0 % I alt ,0 % LFB har som anført i tabel nedenfor en solvensoverdækning på 123,6 %. Overdækningen kan tilskrives, at banken er nyoprettet og endnu ikke har fået kunder på bøgerne, så i beregningen af solvensbehovet er der indregnet forventningerne til udlånsudviklingen i det kommende år. Tabel 4: Overdækning/kapitalforhold (1.000 kr.) Risikovægtede aktiver Basiskapital efter fradrag Tilstrækkelig basiskapital Kapitaloverdækning Solvensprocent 275,0 % Solvensbehov 123,0 % Solvensoverdækning 123,6 % Kreditrisici Kreditrisikoen er LFB s største risikoområde, hvorfor den største del af solvensbehovet kan henføres hertil. LFB har derfor stor fokus på netop dette risikoområde. Den væsentligste del af den afsatte kapital indenfor kreditrisikoområdet kan henføres til kommende landbrugskunder, der er meget følsomme over for prisændringer i input/output. Markedsrisici Den afsatte kapital til markedsrisiko kan henføres til de i direktionsinstruksens satte grænser for renterisiko. 20

Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013

Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013 Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013 side 1 af 5 Indledning Nærværende tillæg til risikorapport, der offentliggøres på www.sparekassenfaaborg.dk,

Læs mere

Tillæg til risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2014. Udgivet den 5. maj 2014.

Tillæg til risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2014. Udgivet den 5. maj 2014. Tillæg til risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2014. Udgivet den 5. maj 2014. Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Solvensbehov

Læs mere

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16 Sparekassen Thy CVR-Nr. 24 25 58 16 Risikorapport vedr. opgørelse af tilstrækkelig basiskapital pr. 30. juni 2014 Risikorapport 30. juni 2014 - Sparekassen Thy Indholdsfortegnelse Indledning 3 Solvensbehov

Læs mere

Risikooplysninger for Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov.

Risikooplysninger for Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov. Kapitalredegørelse for Frørup Andelskasse årsregnskab 214. Risikooplysninger for Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013

SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013 SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013 Den lille Bikubes bestyrelse har drøftelser omkring fastsættelsen af solvensbehovet. Drøftelserne tager udgangspunkt i en indstilling fra direktionen. Indstillingen indeholder

Læs mere

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31.03.2012 0 Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. SOLVENSBEHOV... 1 2.1

Læs mere

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE Risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelsespolitik I henhold til kapitalbekendtgørelsens 60 bilag 20, er det sparekassen pålagt at offentliggøre

Læs mere

Tillæg til risikorapport. i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen

Tillæg til risikorapport. i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen Tillæg til risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2010 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Solvensbehov 2.1 Beskrivelse af solvensbehovsmodel

Læs mere

Risiko- og Solvensrapport 2013

Risiko- og Solvensrapport 2013 Risiko- og Solvensrapport 2013 Basel II Søjle III (Virksomhedens oplysningsforpligtelse) Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1. Risikoforhold.. 4 2. Anvendelsesområde... 5 3. Basiskapital 6 4. Solvenskrav

Læs mere

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN I henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20 er det sparekassen pålagt at offentliggøre oplysninger omkring sine finansielle risici og sine

Læs mere

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL BEKENDTGØRELSE OM OPGØRELSE AF RISIKOEKSPONERINGER, KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV 2015

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL BEKENDTGØRELSE OM OPGØRELSE AF RISIKOEKSPONERINGER, KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV 2015 RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL BEKENDTGØRELSE OM OPGØRELSE AF RISIKOEKSPONERINGER, KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV 2015 Risikooplysninger for 1. halvår 2015 for Saxo Privatbank A/S 1. Uddybning af metoder

Læs mere

Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn

Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn CVR. NR. 66 67 10 11 Risikorapport Pr. 31.12.2013 Risikorapport i henhold til Kapitaldækningsbekendtgørelsen I henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen bilag 20 skal

Læs mere

Stadil Sparekasse. Risikorapport pr. 31.12.2014

Stadil Sparekasse. Risikorapport pr. 31.12.2014 Stadil Sparekasse Risikorapport pr. 31.12.2014 Indholdsfortegnelse Side I Målsætninger og risikopolitikker 1 II Anvendelsesområde 2 III Kapitalgrundlag 3 V Individuelt solvensbehov og individuelt solvenskrav

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter 2. halvår 2012 CVR-nr. 32 77 66 55 Denne redegørelse er udarbejdet i henhold til lov om statsligt kapitalindskud

Læs mere

Opgørelse af solvens

Opgørelse af solvens CS01 Opgørelse af solvens 1. Basiskapital efter fradrag (CS03, post 12)... 1 2. Vægtede poster i alt (CS06, post 8)... 2 3. Solvensprocent, jf. 124, stk. 2, eller 125, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed

Læs mere

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN I henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20 er det sparekassen pålagt at offentliggøre oplysninger omkring sine finansielle risici og sine

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013 CVR-nr. 32 77 66 55 Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt

Læs mere

Tilstrækkelig kapitalgrundlag og solvensbehov 31.12.2014. CVR-nr. 65746018

Tilstrækkelig kapitalgrundlag og solvensbehov 31.12.2014. CVR-nr. 65746018 Tilstrækkelig kapitalgrundlag og solvensbehov 31.12.2014 CVR-nr. 65746018 Møns Bank har åbnet filial i Næstved i november 2014 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 1. Beskrivelse af kapitalbehovsmodel

Læs mere

Frøs Herreds Sparekasse

Frøs Herreds Sparekasse Frøs Herreds Sparekasse Risikorapport 213 Indledning Denne risikorapport er udarbejdet i overensstemmelse med kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 2 og omfatter de oplysningskrav, som sparekassen skal

Læs mere

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og kapitalbehov 31.03.2015. CVR-nr. 65746018

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og kapitalbehov 31.03.2015. CVR-nr. 65746018 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og kapitalbehov 31.03.2015 CVR-nr. 65746018 Næstved afd. har fået godt fat siden åbningen i 2014 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 1. Opdeling af internt opgjort tilstrækkeligt

Læs mere

Risikorapport 2013 1

Risikorapport 2013 1 Risikorapport 2013 1 Indledning Denne risikorapport offentliggøres med henblik på opfyldelse af kapitaldækningsbekendtgørelsen 60-66 Oplysningerne offentliggøres første gang for regnskabsåret 2007, og

Læs mere

Københavns Andelskasse

Københavns Andelskasse Københavns Andelskasse Risikorapport 2014 1 1. Indledning 2. Risikomålsætning og politik 3. Anvendelsesområde 4. Kapitalgrundlag 5. Kapitalkrav 6. Eksponering mod modpartsrisiko 7. Kapitalbuffere 8. Kreditrisikojusteringer

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 1. halvår 2014. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 1. halvår 2014. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 1. halvår 2014 CVR-nr. 32 77 66 55 Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt

Læs mere

Sparekassen Faaborg Risikorapport 2013

Sparekassen Faaborg Risikorapport 2013 Sparekassen Faaborg Risikorapport 2013 Indledning Denne risikorapport er udarbejdet i overensstemmelse med kapitaldækningsbekendtgørelsens regler og omfatter de oplysningskrav (søjle III), som pengeinstitutter

Læs mere

Risikorapport 2012. Basel ll søjle 3 oplysningskrav

Risikorapport 2012. Basel ll søjle 3 oplysningskrav Risikorapport 2012 Basel ll søjle 3 oplysningskrav Oplysningskrav Fra 2007 er alle danske pengeinstitutter i større eller mindre grad blevet påvirket af Basel II. Dette har øget mængden af oplysningsforpligtigelser

Læs mere

Risikorapport vedrørende kapitaldækning ultimo marts 2014. GER-nr. 80050410

Risikorapport vedrørende kapitaldækning ultimo marts 2014. GER-nr. 80050410 Risikorapport vedrørende kapitaldækning ultimo marts 2014 GER-nr. 80050410 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Målsætninger og risikopolitikker Risikostyring generelt 3 Kreditrisiko 4 Markedsrisiko 7 Likviditetsrisiko

Læs mere

Den risikoansvarlige har udarbejdet denne rapport til bestyrelsen om Fælleskassens risikobehæftede aktiviteter.

Den risikoansvarlige har udarbejdet denne rapport til bestyrelsen om Fælleskassens risikobehæftede aktiviteter. 1. Indledning og resume: Til bestyrelsen i Fælleskassen Den risikoansvarlige har udarbejdet denne rapport til bestyrelsen om Fælleskassens risikobehæftede aktiviteter. Formålet med denne rapportering er

Læs mere

Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for Andelskassen Fælleskassen

Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for Andelskassen Fælleskassen Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for Andelskassen Fælleskassen Baggrund Finanstilsynet har medio januar 212 udgivet en ny vejledning der nøje beskriver de forhold, et pengeinstitut skal overveje

Læs mere

Dragsholm Sparekasse

Dragsholm Sparekasse Redegørelse for beregning af solvensbehov for Dragsholm Sparekasse 5. september 2012 Side 1 Indholdsfortegnelse: Konsolidering Forretningsprofil Stresstest Kreditrisiko o Stigning i Sparekassens tabs-

Læs mere

Risikorapport 2013 vedr. kapitaldækning

Risikorapport 2013 vedr. kapitaldækning Risikorapport 2013 Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 1. Målsætning og risikopolitik 3 2. Anvendelsesområde 10 3. Basiskapital 10 4. Solvenskrav og tilstrækkelig basiskapital 10 5. Beskrivelser af solvensbehovsmodel

Læs mere

Coop Bank A/S. Risikorapport

Coop Bank A/S. Risikorapport Coop Bank A/S Risikorapport 2013 Coop Bank A/S, Roskildevej 65, 2620 Albertslund Telefon: 43 86 11 11 Hjemmeside: www.coopbank.dk E-mail: kundeservice@coopbank.dk CVR-nr.: 34 88 79 69 Stiftet: 13. december

Læs mere

Dokumentation for solvensbehov i h.t. bekendtgørelse om kapitaldækning.

Dokumentation for solvensbehov i h.t. bekendtgørelse om kapitaldækning. Dokumentation for solvensbehov i h.t. bekendtgørelse om kapitaldækning. Beslutning om størrelsen af Andelskassen Oikos nødvendige kapital og solvensbehov er truffet med baggrund i nedenstående beregning

Læs mere

Finanstilsynet 14. marts 2012

Finanstilsynet 14. marts 2012 1 Finanstilsynet 14. marts 2012 Vejledning til udfyldelse af indberetningsskemaer for opgørelse af solvens, basiskapital og risikovægtede poster for pengeinstitutter, realkreditinstitutter, fondsmæglerselskaber

Læs mere

RISIKORAPPORT (SØJLE 3-RAPPORT) 2011 Udarbejdet 2012

RISIKORAPPORT (SØJLE 3-RAPPORT) 2011 Udarbejdet 2012 1 ANDELSKASSEN FÆLLESKASSEN RISIKORAPPORT (SØJLE 3-RAPPORT) 2011 Udarbejdet 2012 Ved indførelse af Basel II s søjle 3 har pengeinstitutterne fået nye oplysningsforpligtelser fra og med 2007. Oplysningsforpligtelsen

Læs mere

Information om kapitalforhold og risici

Information om kapitalforhold og risici Information om kapitalforhold og risici (opdateret 25-02-2015) Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S skal overholde en række detaljerede oplysningskrav ved at offentliggøre målsætninger og politikker for

Læs mere

1. Indledning... 3. 2. Proces for opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 4

1. Indledning... 3. 2. Proces for opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 4 Indhold Side 1. Indledning... 3 2. Proces for opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 4 2.1 Grundlag for kapitalstyring...4 2.2 Risikoidentifikation...4 2.3 Den interne vurdering

Læs mere

Basel Søjle III Dronninglund Sparekasse

Basel Søjle III Dronninglund Sparekasse Basel Søjle III Dronninglund Sparekasse Sparekassen har i 27 valgt at anvende overgangsordningen for kreditrisiko i kapitaldækningsbekendtgørelsen. Målsætninger og risikopolitikker Sparekassen er eksponeret

Læs mere

Nedskrivninger udvalgte praktiske udfordringer Regelgrundlaget. PwC

Nedskrivninger udvalgte praktiske udfordringer Regelgrundlaget. PwC www.pwc.dk Praktiske udfordringer med opgørelse af nedskrivninger og solvens/solvensbehov v/statsautoriseret revisor Michael Laursen og statsautoriseret revisor Heidi Brander, Revision. Skat. Rådgivning.

Læs mere

Risikorapport 2014. Udarbejdet i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013

Risikorapport 2014. Udarbejdet i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 Risikorapport 2014 Udarbejdet i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 Dronninglund Sparekasse CVR-nr. 58 94 30 10 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 2 RISIKOSTYRINGSMÅLSÆTNINGER

Læs mere

Risikoredegørelse 2013

Risikoredegørelse 2013 Indholdsfortegnelse Risikoredegørelse Indledning... 3 1. Anvendelsesområde... 3 2. Målsætninger og risikopolitikker... 4 2.1 Kreditrisici... 4 2.2 Markedsrisici... 5 2.3 Operationelle risici... 7 2.4 Likviditets-

Læs mere

Frøs Herreds Sparekasse

Frøs Herreds Sparekasse Frøs Herreds Sparekasse Risikorapport 2014 Indledning Denne risikorapport er udarbejdet i overensstemmelse med oplysningskrav i Europa- Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013

Læs mere

Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer

Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer Til Københavns Fondsbørs 16. august 2007 Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer

Læs mere

1. Indledning... 3. 2. Proces for opgørelse af tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov... 4

1. Indledning... 3. 2. Proces for opgørelse af tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov... 4 Indhold Side 1. Indledning... 3 2. Proces for opgørelse af tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov... 4 2.1 Grundlag for kapitalstyring...4 2.2 Risikoidentifikation...5 2.3 Den interne vurdering af

Læs mere

Finanstilsynet 14. marts juli 2012

Finanstilsynet 14. marts juli 2012 Finanstilsynet 14. marts juli 2012 Vejledning til udfyldelse af indberetningsskemaer for opgørelse af solvens, basiskapital og risikovægtede poster for pengeinstitutter, realkreditinstitutter, fondsmæglerselskaber

Læs mere

Redegørelse om inspektion i Danske Bank (Vurdering af aktivkvalitet og stress test)

Redegørelse om inspektion i Danske Bank (Vurdering af aktivkvalitet og stress test) Finanstilsynet 26. oktober 2014 Redegørelse om inspektion i Danske Bank (Vurdering af aktivkvalitet og stress test) 1. Indledning Finanstilsynet har efter anbefaling fra Den Europæiske Banktilsynsmyndighed

Læs mere

Information om kapitalforhold og risici

Information om kapitalforhold og risici Information om kapitalforhold og risici (opdateret 26.02.2014) Koncernen skal overholde en række detaljerede oplysningskrav ved at offentliggøre målsætninger og politikker for risikostyring på enkelte

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Den 26. februar 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit

Læs mere

1) Forretningsmodel Overordnet vurdering 1 2 3 Kompetencekrav knyttet til Sparekassen Djurslands

1) Forretningsmodel Overordnet vurdering 1 2 3 Kompetencekrav knyttet til Sparekassen Djurslands Skema 1 Evalueringsskema for bestyrelsen i Sparekassen Djursland - til brug for gennemførelse af evaluering af hvert enkelt bestyrelsesmedlems relevante viden og erfaring. Spørgsmålene i dette evalueringsskema

Læs mere

Risikorapport 31. december

Risikorapport 31. december 2014 Risikorapport 31. december Risikorapport 2014 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Risikostyring... 3 2.1 Risikotyper... 3 2.2. Organisering af risikostyring... 4 3. Kapitalstyring... 5 3.1. Kapitalkrav...

Læs mere

Fastsættelse af solvenskrav. 1. Indledning

Fastsættelse af solvenskrav. 1. Indledning 26. august 2009 Fastsættelse af solvenskrav 1. Indledning Finanstilsynet foretog undersøgelse af Skælskør Bank A/S i perioden 16. 20. marts og 31. marts 1. april 2009. Undersøgelsen var primært rettet

Læs mere

RISIKORAPPORT 2012. Forord

RISIKORAPPORT 2012. Forord Risikorapport 2012 2 Forord Formålet med denne rapport er at redegøre for PenSam Bank s risiko- og kapitalstyring. Rapporten er udarbejdet i overensstemmelse med oplysningskravene i Kapitaldækningsbekendtgørelsen

Læs mere

Velkommen til orienteringsmøde om individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital. Charlotte Møller, Michael Holm og Per Plougmand Bærtelsen

Velkommen til orienteringsmøde om individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital. Charlotte Møller, Michael Holm og Per Plougmand Bærtelsen Velkommen til orienteringsmøde om individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital Charlotte Møller, Michael Holm og Per Plougmand Bærtelsen Hovedpunkter Baggrund, formål og indhold Risici og metoder:

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

SOLVENSBEHOV SELSKABSLEDELSE

SOLVENSBEHOV SELSKABSLEDELSE Risikorapport SOLVENSBEHOV SELSKABSLEDELSE 2011 INDHOLD A. Risikooplysninger og solvensbehov for Merkur, Den Almennyttige Andelskasse... 5 0. Indledning... 5 1. Anvendelsesområde... 5 2. Målsætninger

Læs mere

Gældende fra 01.01-2018. Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter

Gældende fra 01.01-2018. Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Gældende fra 01.01-2018 Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Indholdsfortegnelse Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter...2

Læs mere

Vejledning om praksis for tilladelse til koncerninterne eksponeringer. Afsnit I. Baggrund

Vejledning om praksis for tilladelse til koncerninterne eksponeringer. Afsnit I. Baggrund Vejledning om praksis for tilladelse til koncerninterne eksponeringer Afsnit I Baggrund En finansiel virksomhed må efter 182, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed ikke uden tilladelse fra Finanstilsynet

Læs mere

Sparekassen Faaborg Koncernen. Risikorapport

Sparekassen Faaborg Koncernen. Risikorapport Sparekassen Faaborg Koncernen Risikorapport Oplysningsforpligtelser ifølge Basel II, Søjle 3 Med indførelsen af Basel II, søjle 3 har pengeinstitutterne fået nye oplysningsforpligtelser. Offentliggørelseskravene

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter

Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Indholdsfortegnelse VEJ nr. 9047 af 07/02/2013 1. Indledning 2. Tilsynsdiamantens pejlemærker 2.1. Summen af store engagementer under 125 pct. 2.2. Udlånsvækst

Læs mere

Indledning... 4 1. Målsætning og risikopolitikker... 4 Risikostyring generelt... 4 Risikotyper... 5 Kreditrisiko... 5 Kreditrisiko på ikke

Indledning... 4 1. Målsætning og risikopolitikker... 4 Risikostyring generelt... 4 Risikotyper... 5 Kreditrisiko... 5 Kreditrisiko på ikke Indledning... 4 1. Målsætning og risikopolitikker... 4 Risikostyring generelt... 4 Risikotyper... 5 Kreditrisiko... 5 Kreditrisiko på ikke finansielle modparter... 6 Kreditpolitik... 6 Opfølgning og styring...

Læs mere

Risikorapport Solvensbehov Selskabsledelse

Risikorapport Solvensbehov Selskabsledelse Risikorapport Solvensbehov Selskabsledelse 2013 Indholdsfortegnelse A. RISIKORAPPORT OG SOLVENSBEHOV Side 0. Indledning 3 1. Anvendelsesområde 3 2. Målsætninger og risikopolitikker 3 3. Kreditrisiko 4

Læs mere

LOLLANDS BANK. Risikorapport 2014 (Søjle 3 oplysningskrav)

LOLLANDS BANK. Risikorapport 2014 (Søjle 3 oplysningskrav) LOLLANDS BANK Risikorapport 2014 (Søjle 3 oplysningskrav) 1 Indhold 1. Baggrund for krav om offentliggørelse af søjle III-oplysninger m.m.... 3 1.1 Krav til udformning af offentliggørelsespolitik, -form,

Læs mere

Coop Bank A/S. Risikorapport

Coop Bank A/S. Risikorapport Coop Bank A/S Risikorapport 2014 Coop Bank A/S, Roskildevej 65, 2620 Albertslund Telefon: 43 86 11 11 Hjemmeside: www.coopbank.dk E-mail: kundeservice@coopbank.dk CVR-nr.: 34 88 79 69 Stiftet: 13. december

Læs mere

Til OMX Københavns Fondsbørs 25. oktober 2007 Meddelelse nr. 46/2007

Til OMX Københavns Fondsbørs 25. oktober 2007 Meddelelse nr. 46/2007 Til OMX Københavns Fondsbørs 25. oktober 2007 Meddelelse nr. 46/2007 5 sider i alt Tillæg nr. 6 til BRFkredits prospekt BRFkredit offentliggør hermed tillæg nr. 6 til BRFkredits prospekt for realkreditobligationer,

Læs mere

Februar 2014 Finansiel styringspolitik

Februar 2014 Finansiel styringspolitik Februar 2014 Finansiel styringspolitik Finansiel styringspolitik HAB Indholdsfortegnelse 1. Formål 1 1.1. Identifikation 1 1.2. Ikrafttrædelse 1 1.3. Retningslinjer 1 2. Intern bemyndigelse 2 2.1. Organisationsbestyrelsens

Læs mere

Vejledning om tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for pengeinstitutter

Vejledning om tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for pengeinstitutter 18. januar 2010 Vejledning om tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for pengeinstitutter Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Metoder, pkt. 19-27 Risikoområder: 3. Indtjening, pkt. 32-34 4. Vækst,

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Supplerende/korrigerende information til årsrapport 2013 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Redegørelse

Læs mere

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16 Sparekassen Thy CVR-Nr. 24 25 58 16 Halvårsrapport 2012 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 1-4 Ledelsespåtegning 5 5 års hoved- og nøgletal 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Kapitalbevægelser 9 Kernekapital,

Læs mere

Finansieringspolitik for Varde Kommune

Finansieringspolitik for Varde Kommune Finansieringspolitik for Varde Kommune 1. Formål I finansieringspolitikken fastlægges rammer og retningslinier for styringen af kommunens finansielle porteføljer, herunder Placering af likviditet og pleje

Læs mere

RISIKORAPPORT 2014. Risikooplysninger for Saxo Privatbank A/S Offentliggjort 2014 CVR-nr. 32 77 66 55

RISIKORAPPORT 2014. Risikooplysninger for Saxo Privatbank A/S Offentliggjort 2014 CVR-nr. 32 77 66 55 RISIKORAPPORT 2014 Risikooplysninger for Saxo Privatbank A/S Offentliggjort 2014 CVR-nr. 32 77 66 55 2 Indhold Indledning... 3 1. Risikostyringsmålsætninger og politik... 4 2. Anvendelsesområde... 12 3.

Læs mere

Risikorapport Solvensbehov Selskabsledelse

Risikorapport Solvensbehov Selskabsledelse Risikorapport Solvensbehov Selskabsledelse 2012 Indholdsfortegnelse A. RISIKORAPPORT OG SOLVENSBEHOV Side 0. Indledning 3 1. Anvendelsesområde 3 2. Målsætninger og risikopolitikker 3 3. Kreditrisici 4

Læs mere

Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne?

Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne? 17. april 2015 Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne? Siden begyndelsen af 2008 er den gennemsnitlige bidragssats for udlån til private steget fra 0,5 pct. til 0,8 pct. Det har medført

Læs mere

Kommissorium for Kredit- og risikoudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28

Kommissorium for Kredit- og risikoudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 Kommissorium for Kredit- og risikoudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 1 Anvendelsesområde og formål 1.1 I dette kommissorium fastsættes Danske Banks Kredit- og risikoudvalgs opgaver og beføjelser.

Læs mere

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank Mellembalance pr. 31. august 212 for A/S Vinderup Bank Ledelsespåtegning I henhold til fusionsplanen af 24. oktober 212 fusioneres Salling Bank A/S og A/S Vinderup Bank, således at Salling Bank A/S bliver

Læs mere

Dansk Bankvæsen. Cato Baldvinsson Torben Bender Kim Busck-Nielsen Flemming Nytoft Rasmussen. 5. udgave. FORLAGET THOft/ISON

Dansk Bankvæsen. Cato Baldvinsson Torben Bender Kim Busck-Nielsen Flemming Nytoft Rasmussen. 5. udgave. FORLAGET THOft/ISON Dansk Bankvæsen Cato Baldvinsson Torben Bender Kim Busck-Nielsen Flemming Nytoft Rasmussen 5. udgave FORLAGET THOft/ISON Forord 5 Indholdsfortegnelse 7 Indledning 15 1 Generelt om banker og sparekasser.,

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Delårsrapport 1. 3. kvartal 2014

Delårsrapport 1. 3. kvartal 2014 28-10-2014 1 Delårsrapport 1. 3. kvartal 2014 Sydbanks plan for at øge lønsomheden skaber nu resultater Telekonference 28. oktober 2014 28-10-2014 2 Dagsorden Regnskabet for 1. 3. kvartal 2014 Indtjening

Læs mere

Den danske pengeinstitutsektor 2011 udgives af Niro Invest ApS, Dæmringsvej 21, DK-2900 Hellerup, tlf. +45 51 99 50 30, www.niroinvest.

Den danske pengeinstitutsektor 2011 udgives af Niro Invest ApS, Dæmringsvej 21, DK-2900 Hellerup, tlf. +45 51 99 50 30, www.niroinvest. 2 Den danske pengeinstitutsektor 2011 udgives af Niro Invest ApS, Dæmringsvej 21, DK-2900 Hellerup, tlf. +45 51 99 50 30, www.niroinvest.dk, e-mail: nicholas@niroinvest.dk. Nærværende rapport er baseret

Læs mere

RISIKORAPPORT 2014. Forord

RISIKORAPPORT 2014. Forord Risikorapport 2014 2 Forord Formålet med denne rapport er at redegøre for PenSam Bank s risiko- og kapitalstyring. Rapporten er udarbejdet i overensstemmelse med oplysningskravene i Bekendtgørelse om opgørelse

Læs mere

Regnskabsmæssige topics

Regnskabsmæssige topics Regnskabsmæssige topics Børsen den 21. februar 2013 Ved Thomas Hjortkjær Petersen statsautoriseret revisor, partner Agenda for indlæg 1. Udviklingen i branchen 2. Det individuelle solvensbehov 3. Ny regnskabsbekendtgørelse

Læs mere

Halvårsrapport 2006. Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk

Halvårsrapport 2006. Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Halvårsrapport 2006 Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Tilfredsstillende 1. halvår 2006 for Sparekassen Himmerland Resumé * Antallet af garanter er i halvåret steget

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S RISIKORAPPORT 30.9.2014

Danske Andelskassers Bank A/S RISIKORAPPORT 30.9.2014 Danske Andelskassers Bank A/S RISIKORAPPORT 30.9.2014 Indholdsfortegnelse: Side Risikostyring 2 Kapitalstyring og solvensbehov 7 Tilstrækkelig kapital 12 Kreditrisiko og udvandingsrisiko 20 Markedsrisiko

Læs mere

v/udviklingsdirektør Morten Dahl Thomsen

v/udviklingsdirektør Morten Dahl Thomsen Økonomi og finansieringsmuligheder i svineproduktionen v/udviklingsdirektør Morten Dahl Thomsen Nr. 1 Agenda Produktionsøkonomi bytteforhold Forventninger til erhvervets indtjening Finansiering og kapitalforhold

Læs mere

CTR s bestyrelsesmøde nr.: 2014/3 Dato: 01-10-2014 J.nr.: 200206/78672 GÆLDENDE FINANSIEL STYRINGSPOLITIK

CTR s bestyrelsesmøde nr.: 2014/3 Dato: 01-10-2014 J.nr.: 200206/78672 GÆLDENDE FINANSIEL STYRINGSPOLITIK CTR s bestyrelsesmøde nr.: 2014/3 Dato: 01-10-2014 J.nr.: 200206/78672 EMNE: FINANSIEL STYRINGSPOLITIK FOR CTR, revideret 23-09-2014 GÆLDENDE FINANSIEL STYRINGSPOLITIK Udarbejdet den 15. oktober 2010 Revideret

Læs mere

Halvårsrapport 2014. Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711

Halvårsrapport 2014. Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Halvårsrapport 2014 Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Halvårsrapport 2014 2 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Sparekassen Balling Side 3 Ledelsesberetning Side 4 Hovedtal og nøgletal

Læs mere

Solvensbehov i FIH Koncernen 3. kvartal 2011

Solvensbehov i FIH Koncernen 3. kvartal 2011 Solvensbehov i Koncernen 3. kvartal 2011 Indholdsfortegnelse 1 Kapitalmål...3 1.1 Anvendte regulatoriske metoder...3 1.2 Basiskapital...3 1.3 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag...4 1.4 Metode...7 1.4.1 Stresstest

Læs mere

Risikorapport 2011 for Hvidbjerg Bank A/S. Risikofaktorer. Indledning

Risikorapport 2011 for Hvidbjerg Bank A/S. Risikofaktorer. Indledning Risikorapport 2011 for Hvidbjerg Bank A/S Indledning Hvidbjerg Banks Risikorapport 2011 er udarbejdet som supplement til bankens årsrapport. Formålet med rapporten er at give bankens kunder, aktionærer

Læs mere

RISIKORAPPORT 2014. www.djs.dk CVR-nr. 24260461

RISIKORAPPORT 2014. www.djs.dk CVR-nr. 24260461 RISIKORAPPORT 2014 www.djs.dk CVR-nr. 24260461 Indholdsfortegnelse FORORD 4 RISIKOORGANISATION 5 Bestyrelsen 5 Risiko- og revisionsudvalget 5 Direktionen 6 Investeringskomiteen 6 Compliancefunktionen 7

Læs mere

Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26.

Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26. Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber

Læs mere

Politik og retningslinjer for DLR Kredit A/S vedrørende aflønning

Politik og retningslinjer for DLR Kredit A/S vedrørende aflønning DLR Kredit A/S Nyropsgade 21 1780 København V. Tlf.nr. 70 10 00 90 Februar 2015 Politik og retningslinjer for DLR Kredit A/S vedrørende aflønning Side 1 af 5 Lønpolitik 1) Indledning Lønpolitik for bestyrelse,

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

Erhvervsudvalget B 51 - Bilag 1 Offentligt

Erhvervsudvalget B 51 - Bilag 1 Offentligt Erhvervsudvalget B 51 - Bilag 1 Offentligt Finansudvalget Folketinget 1240 København K 4. november 2008 Eksp.nr. 568014 a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at

Læs mere

Risikorapport 2014 vedr. kapitaldækning

Risikorapport 2014 vedr. kapitaldækning Risikorapport 2014 Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 1. Risikostyringsmålsætning og politik 3 2. Anvendelsesområde 11 3. Kapitalgrundlag 11 4. Kapitalkrav 11 5. Eksponeringer mod modpartsrisiko 13

Læs mere

1 Året der gik 2014... 3. 2 Oplysningsforpligtelser... 5. 3 Risikostyring... 6. 4 Kapitalstyring... 8

1 Året der gik 2014... 3. 2 Oplysningsforpligtelser... 5. 3 Risikostyring... 6. 4 Kapitalstyring... 8 Risik0rapport 2014 Indhold 1 Året der gik 2014.... 3 2 Oplysningsforpligtelser... 5 3 Risikostyring... 6 4 Kapitalstyring... 8 5 Tilstrækkelig kapitalgrundlag og solvensbehov... 12 6 Kreditrisiko... 14

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital nr. 764 af 24/06/2011915 af 12/09/2012. Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital1)

Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital nr. 764 af 24/06/2011915 af 12/09/2012. Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital1) Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital nr. 764 af 24/06/2011915 af 12/09/2012 Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital1) I medfør af 13, stk. 4, 124, stk. 9, 128, stk. 2, 128 a, 148, nr. 5 og 373,

Læs mere

Bilag 1 1. februar 2006

Bilag 1 1. februar 2006 Bilag 1 1. februar 2006 I. Indsendelse af materiale Finanstilsynets vejledning om indberetning af engagementer FINANSTILSYNET Gl. Kongevej 74 A 1850 Frederiksberg C Tlf 33 55 82 82 Fax 33 55 82 00 CVR-nr

Læs mere

Indhold. 1 Året der gik 2012... 3. 2 Oplysningsforpligtelser... 4. 3 Risikostyring... 5. 4 Kapitalstyring og solvensopgørelse... 7

Indhold. 1 Året der gik 2012... 3. 2 Oplysningsforpligtelser... 4. 3 Risikostyring... 5. 4 Kapitalstyring og solvensopgørelse... 7 Risik0rapport 2012 Indhold 1 Året der gik 2012....................................................................... 3 2 Oplysningsforpligtelser..................................................................

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 Halvårsresultat på 111 mio. kr. før skat Stor konverteringsaktivitet Ledelsesberetning Resultat LR Realkredits resultat før skat for

Læs mere