JAN KOBBERNAGEL ERHVERVSRETTEN I GRUNDTRÆK 4. UDGAVE EINAR HARCKS FORLAG KØBENHAVN 1958

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "JAN KOBBERNAGEL ERHVERVSRETTEN I GRUNDTRÆK 4. UDGAVE EINAR HARCKS FORLAG KØBENHAVN 1958"

Transkript

1 JAN KOBBERNAGEL ERHVERVSRETTEN I GRUNDTRÆK 4. UDGAVE EINAR HARCKS FORLAG KØBENHAVN 1958

2 INDHOLD Første afsnit: Rettens grundelementer Kap. 1. Retsordenen og dens funktion 21 I. Begrebet ret 21 A. Forskellige betydninger al ordet ret 21 B. Erhvervsrettens område 21 C. Ret og moral 23 II. Retskilderne 30 A. Lovgivningen Grundloven Almindelige love Anordninger og bekendtgørelser Lokale vedtægter 32 B. Retssædvane 33 C. Domspraksis 33 D. Forholdets natur 34 E. Retsvidenskaben 35 F. Fortolkning 35 G. Retskildebegrebet 37 Kap. 2. Domstolenes indretning og funktion 39 I. Oversigt 39 II. Civile søgsmål 41 III. Tvangsfuldbyrdelse 44 A. Udlæg 44 B. Udpantning 45 C. Arrest 46 D. Fogedforbud 46 E. Andre fogedforretninger 47 F. Indskrænkninger i adgangen til retsforfølgning 48 Kap. 3. Parterne i retsforholdet 51 I. Retsforholdet 51 A. Retsforholdets begreb 51 B. Retsforholdets opståen Aftaler Erstatning Andre måder Offentligretlige pligter 55 C. Retsforholdets indhold 55 D. Ekstinktiv erhvervelse 56

3 E. Formueforholdet mellem ægtefæller 58 F. Arv og skifte Almindelige regler om arveret Uskiftet bo Privat skifte OSentligt skifte 64 II. Retspersonlighed 65 A. Individernes retspersonlighed Retsevne Handleevne 66 B. Kollektive enheders retspersonlighed Begrebet kollektiv enhed Kollektive enheders handleevne 73 Andet afsnit: Kontrakter Kap. 4. Løfter og aftaler 77 I. Aftalers indgåelse 77 II. Aftalens retsvirkning 81 III. Ugyldige løfter 83 A. Ugyldighed på grund af mangler ved det afgivne løfte Retsvirkning mellem parterne Retsvirkningen, når løftet er fremkaldt af tredjemand 86 B. Ugyldighed på grund af løftets indhold 87 IV. Bristende forudsætninger 90 Kap. 5. Aftaler om køb af løsøre 95 I. Orienterende oversigt 95 A. Lovgivningen om køb Den offentligretlige lovgivning Den privatretlige lovgivning 97 B. Nogle grundbegreber 97 II. Kontant- og kreditkøb 99 A. Handelens indgåelse 99 B. Aftalens indhold Salgsgenstanden og dens levering 100 a. Begrebet levering 100 b. Leveringsstedet 102 c. Transportklausuler 104 Fob-salg 104 Cif-salg 105 Fragtfrit 106 Leveret 106 Andre klausuler 106 Incoterms 107 Tråde terms 107 d. Leveringstiden 107 e. Varens kvalitet 108 f. Varens kvantitet Købesummen og dens betaling 110 a. Køberens pligter 110 b. Købesummens størrelse 111

4 c. Betalingsmidler 112 d. Betalingstiden 113 e. Rembours 114 f. Handels- og valutarestriktioner 116 C. Aftalens misligholdelse Forsinkelse fra sælgerens side 117 a. Begrebet forsinkelse 117 b. Retten til at fastholde købet 118 c. Retten til at hæve købet 119 d. Køberens erstatningskrav Mangler ved salgsgenstanden 122 a. Begrebet mangel 122 b. Reklamationsregler 123 c. Afslag i købesummen 123 d. Retten til at hæve eller fastholde købet 124 e. Køberens erstatningskrav 125 i. Afhjælpning af manglen Vanhjemmel 126 a. Begrebet vanhjemmel 126 b. Køberens beføjelser Forsinkelse fra køberens side 127 a. Begrebet forsinkelse 127 b. Retten til at fastholde købet 128 c. Retten til at hæve købet 129 d. Sælgerens erstatningskrav Køberens manglende betalingsevne 132 a. Begrebet manglende betalingsevne 132 b. Sælgerens tilbageholdsret 132 c. Sælgerens standsningsret 133 d. Sælgerens udtagelsesret Køberens fordringshavermora 134 III. Salg på afbetaling 135 A. Afbetalingshandelens samfundsmæssige betydning 135 B. Afbetalingslovens område 137 C. Afbetalingskontraktens legale regulering 138 IV. Forhandlerkonsignation 141 A. Konsignationssalgets funktion 141 B. Retsforholdet mellem parterne 142 C. Retsforholdet over for tredjemand Forholdet til forhandlerens kreditorer Forholdet til forhandlerens successorer 145 V. Ejendomsrettens overgang 146 A. Forholdet mel em parterne 146 B. Forholdet over for tredjemand Sælgerens interessenter Køberens interessenter 149 Kap. 6. Aftaler vedrørende fast ejendom 151 I. Tinglysningssystemet 151 A. Tinglysningens betydning 151 B. Tinglysningssystemets indretning 153

5 C. Tinglysningens retsvirkninger Legitimationsvirkningen Prioritetsvirkningen Gyldighedsvirkningen 156 II. Prioritering 157 A. Om prioritetsforhold i almindelighed 157 B. Nærmere om panteretten og dens virkning 160 C. Byggelån 163 D. Statslån 165 III. Overdragelse af ejendomme 166 IV. Servitutter 167 V. Lejemål 169 A. Indledning 169 B. Udlejerens pligter 170 C. Lejerens pligter 172 D. Lejemålets ophør 175 Kap. 7. Aftaler om lån og kredit 177 Oversigt 177 I. Almindelige fordringer og gældsbreve 178 A. Forholdet mellem debitor og kreditor Begreb og funktion 178 a. Almindelige fordringer 178 b. Simple gældsbreve 178 c. Omsætningsgældsbrev«179 d. Massegældsbreve Gældsforpligtelsens indhold 181 a. Hovedstolen 181 b. Renter 183 (1) Ordinær rente 183 (2) Forhalingsrente 184 c. Betalingstiden 185 d. Betalingsstedet 187 e. Gældsforpligtelsens ophor Ophor ved betaling Modregning Deponering Forældelse Præklusion 191 B. Transport af fordringer Forholdet mellem debitor og overdrageren Forholdet mellem debitor og erhververen 194 a. Almindelige regler 194 b. Særregler om omsætningsgældsbreve 195 (1) Betingelser for erhververens særlige ret 196 (2) Erhververens ekstinktion af skyldnerens indsigelser Forholdet mellem overdrageren og erhververen 199 a. Almindelige regler 199 b. Særregler for omsætningsgældsbreve 200 c. Notering af massegældsbreve Forholdet mellem erhververen og overdragerens kreditorer Forholdet mellem flere konkurrerende erhververe Retsregler til værn for skyldneren 207

6 II. Veksler og checks 208 A. Veksler Begreb og funktion Den hurtige retsforfolgning Overdragelse af veksler Vekslens indfrielse 215 B. Checks Almindelige regler Krydsede checks Noterede checks Dækningsløse checks 218 III. Sikkerhedsstillelse for gældsforpligtelser 219 A. Oversigt 219 B. Kaution Forskellige former for kaution Kautionsforholdets stiftelse Kautionens ophør 224 i. Kautionistens regresret 225 a. Mod skyldneren 225 b. Indbyrdes regres mellem samkautionister 225 C. Pantsætning Forskellige former for pant Pant i løsøre 228 a. Håndpant i løsøre 228 b. Underpant i løsøre Pant 1 rettigheder 233 Kap. 8. Aftaler om tjenesteydelser 235 I. Indledning 235 II. Egentlige tjenesteforhold 237 A. Nogle fællesregler 237 B. De enkelte tjenesteforhold Funktionærer 240 a. Begrebet funktionær 240 b. Opsigelsesregler 242 c. Funktionærens sygdom 244 d. Militærtjeneste 244 e. Ægteskab og graviditet 246 f. Efterløn 246 g. Rejseudgifter 247 h. Organisationsret 247 i. Forskellige bestemmelser Medhjælpere Lærlinge Søfolk Andre ansatte Kollektive arbejdsoverenskomster 252 C. Ferieretten 254 D. Misligholdelse af tjenesteaftaler Den ansattes misligholdelse Arbejdsgiverens misligholdelse 257 III. Entrepriseforhold 258

7 IV. Befragtning 261 A. Transportkontrakter i almindelighed 261 B. Søbefragtning Befragtningsaftalen Certepartiets indhold 262 a. Bortfragterens pligter 262 b. Befragterens pligter Konnossementet Fragtbrevet 267 C. Forsendelse med jernbane 267 V. Fuldmagt og kommission 268 A. Forskellige former for fuldmagt 268 B. Retsforholdet mellem mandant og mandatar 269 C. Retsforholdet mellem mandant og tredjemand Fuldmagt Kommission 276 D. Retsforholdet mellem mandataren og tredjemand 278 E. Selvindtræde 279 F. Hvervets ophør Mellem parterne Over for tredjemand 281 G. Mæglere 281 H. Speditører 282 Kap. 9. Aftaler om forsikring 283 ""itlndiedning 283 II. Almindelige regler om forsikringsaftaler 285 A. Terminologi 285 B. Aftalens indgåelse Aftalens form Risikooplysninger 286 C. Aftalens indhold Selskabets pligter Forsikringstagerens pligter Den sikredes pligter 290 III. Skadeforsikring 291 A. Skadeforsikringens område 291 B. Forsikringssummen 292 C. Forsikringsydelsen 293 D. Fareforøgelse 294 E. Sikkerhedsforholdsregler 295 F. Foranstaltninger til afværgelse af skaden 295 G. Selskabets regresret 296 IV. Summaforsikring 297 A. Almindelige regler 297 B. Livsforsikring Begreb og formål Retsforholdet mellem parterne Retsforholdet over for kreditorerne Retsforholdet over for arvingerne 301 C. Anden summaforsikring 302

8 Tredje afsnit: Virksomhedsformer Kap. 10. De forskellige virksomhedsformer 307 Side Kap. 11. Interessentskaber 312 I. Begreb og funktion 312 II. Retsforholdet mellem interessenterne 313 A. Finansieringen 313 B. Ledelsen 314 C. Udbyttets fordeling 316 D. Optagelse af nye deltagere 318 III. Forholdet til tredjemand 318 A. Fuldmagt og signatur 319 B. Gældsansvaret Selskabskreditorernes stilling Særkreditorernes stilling 321 IV. Interessentskabets ophør 322 A. Ophørsgrunde 322 B. Opløsningens gennemførelse 323 Kap. 12. Aktieselskaber 325 I. Begreb og funktion 325 A. Begrebet aktieselskab 325 B. Aktieselskabslovgivningen 326 C. Aktieselskabernes samfundsmæssige opgave 327 II. Aktieselskabets stiftelse 330 A. Stifterne 330 B. Fremgangsmåden ved stiftelsen Stiftelsesoverenskomsten Vedtægterne Aktiekapitalens tilvejebringelse Konstituerende generalforsamling Selskabets indregistrering 333 III. Aktier og Aktiekapital 334 A. Virksomhedens finansiering 334 B. Aktier og interimsbeviser 336 IV. Selskabets organisation 337 A. Generalforsamlingen 337 B. Bestyrelsen 341 C. Direktionen 343 D. Revisionen 344 V. Selskabets regnskabsvæsen 346 A. Regnskabets aflæggelse og godkendelse 346 B. Vurdering af aktiver og passiver 347 C. Reserver Offentlige reserver Hemmelige reserver 349 D. Årsoverskuddet og dets fordeling 350 E. Aktionærlån 350 VI. Selskabets opløsning 351

9 Fjerde afsnit: Konkurrencens regulering Side Kap. 13. Konkurrencereltens område 355 I. Emnets afgrænsning 355 II. Principper for konkurrencens regulering 357 Kap. 14. Mærkeretten 359 I. Mærkerne og deres funktion 359 II. Mærkerettens genstand 360 III. Mærkerettens stiftelse 361 IV. Betingelser for mærkeretten 362 V. Mærkerettens indhold 364 VI. Mærkerettens ophør 366 Kap. 15. Salg og reklame 368 I. Retsbeskyttelse for reklamer 368 II. Sandhedsprincippet i reklamen 370 III. Andre regler om reklame 374 A. Branchebestemte indskrænkninger i reklamefriheden 374 B. Urigtige meddelelser om konkurrenter 376 C. Præmiekonkurrencer 377 IV. Regler om salgsmåden 379 A. Optagelse af bestillinger 379 B. Udsalg Sæsonudsalg Særlige udsalg 381 C. Auktioner 382 D. Tilgift og rabat Tilgift Rabat 386 E. Kuponsystemer 387 F. Enhedsprisforretninger 387 V. Redelig forretningsskik 388 Kap. 16. Monopolkontrol 391 I. Den historiske baggrund 391 II. Monopollovens formål og område 392 III. Monopoltllsynets organisation 394 IV. Anmeldelse og registrering af aftaler 394 A. Anmeldelsespligten 394 B. Registreringen 395 V. Monopoltilsynets kontrolvirksomhed 396 A. Tilsynets beføjelser 396 B. Kriterier for bedømmelsen 398 C. Klager over tilsynets afgørelser 399 VI. Mindsteprisklausuler 399 A. Begreb og formål 399 B. Tidligere lovgivning 400 C. Den nugældende bestemmelse 401 Kap. 17. Næringsadkomst 403 I. Indledning 403

10 II. Næringsbreve 405 A. Hvem skal løse næringsbrev? 405 B. Personlige betingelser 406 C. Næringsadkomstens indhold 407 D. Næringsrettens ophør 409 III. Vandrebreve 410 IV. Særlig autorisation 410 A. Ifølge næringsloven Statsautoriserede revisorer Translatører Dispachører Mæglere 412 a. Statsautoriserede mæglere 412 b. Ejendomsmæglere Vejer og måler 412 B. Andre erhverv Beskikkelse eller anden offentlig autorisation Bevilling Begrænsning ad privat vej 413 Femte afsnit Kap. 18. Konkurs og akkord 417 I. Skifteretten 417 II. Konkurs 418 A. Konkursens begreb og formål 418 B. Konkursens indtræden 418 C. Konkursboets behandling Boets bestyrelse Boets aktiver Boets passiver 421 D. Konkursordenen Separatistkrav Massekrav De egentlige konkurskreditorer 424 a. Privilegerede fordringer 424 b. Underpant i løsøre 425 c. Simple fordringer 426 d. Gavekrav 426 E. Afkræftelse Begunstigelse af enkelte kreditorer 426 a. Mistænkelige dispositioner 427 b. Udlæg 428 c. Forsætlig kreditorbegunstigelse Formindskelse af aktivmassen 430 F. Konkursboets slutning 430 III. Akkord 431 A. Begreb og formål 431 B. Tvangsakkord t konkurs C. Tvangsakkord uden for konkurs ^ R ^yv: D. Frivillig akkord /is*... "/Jvs, 435

ADVOKATSEKRETÆRERNES UDDANNELSESCENTER

ADVOKATSEKRETÆRERNES UDDANNELSESCENTER ADVOKATSEKRETÆRERNES UDDANNELSESCENTER MULIGHEDER ER IKKE NOGET MAN FÅR. DET ER NOGET MAN UDDANNER SIG TIL Jo flere muligheder du har, jo bedre ser din fremtid ud. Specielt i verden som den er lige nu.

Læs mere

1. Ejendomsret og ejendomsovergang - indledning 2 2. Forholdet mellem erhververen og overdragerens kreditorer 4. Vindikation og ekstinktion

1. Ejendomsret og ejendomsovergang - indledning 2 2. Forholdet mellem erhververen og overdragerens kreditorer 4. Vindikation og ekstinktion Ejendomsret 1. Ejendomsret og ejendomsovergang - indledning 2 1.1 Faget ejendomsret 2 1.2 Den fuldstændige ejendomsret og de begrænsede rettigheder 2 1.3 Ejendomsrettens overgang 2 1.4 Historik 2 2. Forholdet

Læs mere

I Indledning II Ejendomsbegrebet IV Grundlaget for tinglysning V Tinglysningsdommerens prøvelse af dokumenter 14 III Sikringsakt og rettighedsbegreb

I Indledning II Ejendomsbegrebet IV Grundlaget for tinglysning V Tinglysningsdommerens prøvelse af dokumenter 14 III Sikringsakt og rettighedsbegreb Tinglysning I Indledning 3 1. Om ejendomsret, tinglysning og fast ejendom 3 2. Tinglysning i fortid og nutid 3 II Ejendomsbegrebet 3 1. Indledning 3 2. Begrebet fast ejendom 3 3. Lovgivningens ejendomsbegreb

Læs mere

KONKURS OG TVANGSAKKORD

KONKURS OG TVANGSAKKORD KONKURS OG TVANGSAKKORD BETÆNKNING II AFGIVET AF DET AF JUSTITSMINISTERIET DEN 29. JANUAR 1958 NEDSATTE UDVALG BETÆNKNING NR. 606 1971 SCHULTZ BOGTRYKKERI. KØBENHAVN INDHOLDSFORTEGNELSE Side Udvalgets

Læs mere

W. E. von EYBEN FORM UERETTIGHEDER. Indhold. Beskyttelse Overdragelse. U dgivet af KØBENHAVNS UNIVERSITETS FOND TIL TILVEJEBRINGELSE AF LÆREMIDLER

W. E. von EYBEN FORM UERETTIGHEDER. Indhold. Beskyttelse Overdragelse. U dgivet af KØBENHAVNS UNIVERSITETS FOND TIL TILVEJEBRINGELSE AF LÆREMIDLER W. E. von EYBEN FORM UERETTIGHEDER Indhold. Beskyttelse Overdragelse U dgivet af KØBENHAVNS UNIVERSITETS FOND TIL TILVEJEBRINGELSE AF LÆREMIDLER I kom m ission hos G. E. C. GADS FORLAG KØBENHAVN MCMLVIII

Læs mere

Obligationsret. Indholdsfortegnelse. Formueret. Kap. 1 Grundbegreber og grundregler...3. Kap. 9 Ophævelse...30

Obligationsret. Indholdsfortegnelse. Formueret. Kap. 1 Grundbegreber og grundregler...3. Kap. 9 Ophævelse...30 Obligationsret Pensum: Gomards Obligationsret 1., 2., 3. del. Formueret Indholdsfortegnelse Kap. 1 Grundbegreber og grundregler...3 1 Obligationsretlige skyldforhold...3 2 Fordringsret s. 7...3 3 Opsigelse,

Læs mere

Bekendtgørelse af søloven

Bekendtgørelse af søloven Bekendtgørelse af søloven Herved bekendtgøres søloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 39 af 20. januar 1998 med de ændringer, der følger af bekendtgørelse nr. 206 af 3. april 1998, lov nr. 900 og nr. 901 af

Læs mere

I Panteretten XI Tinglysningslovens 37 og 38 II Panterettens stiftelse - pantsætningsaftalen3

I Panteretten XI Tinglysningslovens 37 og 38 II Panterettens stiftelse - pantsætningsaftalen3 Panterettigheder I Panteretten 2 1. Panteretten og andre sikkerhedsformer 2 2. Forholdet til fordringsretten 2 II Panterettens stiftelse - pantsætningsaftalen3 1. Stiftelsen 3 2. Hvornår foreligger der

Læs mere

Overvejelser en bank bør gøre, når krisen kradser hos kunderne. Ole Borch, partner

Overvejelser en bank bør gøre, når krisen kradser hos kunderne. Ole Borch, partner Overvejelser en bank bør gøre, når krisen kradser hos kunderne Ole Borch, partner Rekonstruktionsinstituttet i fugleperspektiv Processen kan initieres af både skyldneren og en kreditor Skyldneren kan ikke

Læs mere

III INDGÅELSE AF ÆGTESKAB

III INDGÅELSE AF ÆGTESKAB III Indgåelse af ægteskab FAMILIERETTEN III INDGÅELSE AF ÆGTESKAB 1.1 Forlovelse Inden vielsen skal det attesteres at ægteskabsbetingelserne er opfyldt, ellers så kan vielsesmyndigheden afvise udførelsen

Læs mere

Ved erstatning uden for kontraktforhold anses kravet for stiftet ved den skadegørende handling.

Ved erstatning uden for kontraktforhold anses kravet for stiftet ved den skadegørende handling. PENGEFORDRINGER I. PENGEFORDRINGER 1. Hvad er en fordring? En erhvervsdrivende kan have tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser. Disse udgør en del af omsætningsaktiverne. Vi taler om pengefordringer.

Læs mere

Pant og udlæg i andelslejligheder. Betænkning afgivet af en arbejdsgruppe under Erhvervs- og Boligstyrelsen. Betænkning nr. 1421

Pant og udlæg i andelslejligheder. Betænkning afgivet af en arbejdsgruppe under Erhvervs- og Boligstyrelsen. Betænkning nr. 1421 Pant og udlæg i andelslejligheder Betænkning afgivet af en arbejdsgruppe under Erhvervs- og Boligstyrelsen Betænkning nr. 1421 Pant og udlæg i andelslejligheder Betænkning afgivet af en arbejdsgruppe under

Læs mere

BETÆNKNING EN LOVGIVNING OM REGISTRERING AF RETTIGHEDER OVER LUFTFARTØJER. Det administrative bibliotek Slotsholmsgade 12 1216 København K

BETÆNKNING EN LOVGIVNING OM REGISTRERING AF RETTIGHEDER OVER LUFTFARTØJER. Det administrative bibliotek Slotsholmsgade 12 1216 København K BETÆNKNING ANGÅENDE EN LOVGIVNING OM REGISTRERING AF RETTIGHEDER OVER LUFTFARTØJER AFGIVET AF DET AF JUSTITSMINISTERIET DEN 13. JUNI 1950 NEDSATTE UDVALG Det administrative bibliotek Slotsholmsgade 12

Læs mere

WORKSHOP I FORMUERET - STYRK DIN FAGLIGHED

WORKSHOP I FORMUERET - STYRK DIN FAGLIGHED K R O M A N N R E U M E R T C V R. N R. 6 2 6 0 6 7 1 1 R E G. A D R. : S U N D K R O G S G A D E 5 DK- 2 1 0 0 K Ø B E N H A V N Ø WORKSHOP I FORMUERET - STYRK DIN FAGLIGHED KORT OM OS TYGE RASMUSSEN,

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 18. august 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 18. august 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 18. august 2010 11. august 2010. Nr. 985. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger

Læs mere

Aage Michelsen Steen Askholt Jane Bolander John Engsig Liselotte Madsen

Aage Michelsen Steen Askholt Jane Bolander John Engsig Liselotte Madsen Aage Michelsen Steen Askholt Jane Bolander John Engsig Liselotte Madsen Aage Michelsen, Steen Askholt Jane Bolander, John Engsig, Liselotte Madsen LÆREBOG OM INDKOMSTSKAT 14. udgave Jurist- og Økonomforbundets

Læs mere

& +1"/+ 1&,+ ) * + $"*"+1 $ /,2- : ( 0 $. ( < 2 8 5 & 2 0 3$ 1 < 0 2 5 ( 9$ / 8 $ % / (

& +1/+ 1&,+ ) * + $*+1 $ /,2- : ( 0 $. ( < 2 8 5 & 2 0 3$ 1 < 0 2 5 ( 9$ / 8 $ % / ( & +1"/+ 1&,+ ) * + $"*"+1 $ /,2- : ( 0 $. ( < 2 8 5 & 2 0 3$ 1 < 0 2 5 ( 9$ / 8 $ % / ( KRISELEDELSE IMG yder dagligt rådgivning til et bredt udsnit af erhvervslivet og i den seneste tid har vore klienter

Læs mere

Betinget skøde og handlens tilbagegang

Betinget skøde og handlens tilbagegang Betinget skøde og handlens tilbagegang Køb af fast ejendom Indledning Hvad er et betinget skøde? Skøde TL 6 Ethvert dokument, der overdrager (en del af) ejendomsretten til en fast ejendom, ubetinget eller

Læs mere

Almindelige betingelser. for. finansielle leasingaftaler

Almindelige betingelser. for. finansielle leasingaftaler Almindelige betingelser for finansielle leasingaftaler (ABL 95-2. udgave 2004) Udarbejdet af FINANS OG LEASING Interesseorganisation for danske finansieringsselskaber 1 1 - Anvendelsesområde 1. Disse betingelser

Læs mere

Carsten Munk-Hansen FAST EJENDOM. Overdragelsesaftalen, mangler og anden misligholdelse. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Carsten Munk-Hansen FAST EJENDOM. Overdragelsesaftalen, mangler og anden misligholdelse. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Carsten Munk-Hansen FAST EJENDOM Overdragelsesaftalen, mangler og anden misligholdelse Jurist- og Økonomforbundets Forlag Carsten Munk-Hansen FAST EJENDOM Overdragelsen, mangler og anden misligholdelse

Læs mere

Betænkning om virksomhedspant

Betænkning om virksomhedspant Betænkning om virksomhedspant Betænkning nr.../2005 Betænkning om virksomhedspant afgivet af et udvalg under Justitsministeriet den 23. februar 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1. Indledning 1 1. Udvalgets

Læs mere

LOVSAMLING FORORD. Lovsamlingen er udarbejdet specielt med henblik på at dække pensum til faget Erhvervsret niveau C på HHx.

LOVSAMLING FORORD. Lovsamlingen er udarbejdet specielt med henblik på at dække pensum til faget Erhvervsret niveau C på HHx. LOVSAMLING FORORD I lovsamlingen findes nogle af de vigtigste erhvervsretlige love gengivet fuldt ud, mens andre er medtaget i uddrag. Lovsamlingen er ajourført til den 1. juli 2007, således at lovsamlingen

Læs mere

I dette dokument følger lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) som er gældende for den måde anpartsselskabet Endelave ApS skal drives på.

I dette dokument følger lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) som er gældende for den måde anpartsselskabet Endelave ApS skal drives på. I dette dokument følger lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) som er gældende for den måde anpartsselskabet Endelave ApS skal drives på. I kolonnen til venstre findes loven i sin fulde og rette

Læs mere

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLP - LANDBRUG

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLP - LANDBRUG Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLP - LANDBRUG i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Hvem er dækket

Læs mere

Vedtægter. Njalsgade 30 A, st.tv. DK-2300 København S Tlf- 3254 0401 CVR-nr. 46807014 www.isafjord.dk

Vedtægter. Njalsgade 30 A, st.tv. DK-2300 København S Tlf- 3254 0401 CVR-nr. 46807014 www.isafjord.dk Vedtægter Njalsgade 30 A, st.tv. DK-2300 København S Tlf- 3254 0401 CVR-nr. 46807014 www.isafjord.dk Vedtægter for BoligSelskabet Isafjord a.m.b.a. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Forslag. Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 1)

Forslag. Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 1) Lovforslag nr. L 170 Folketinget 2008-09 Fremsat den 25. marts 2009 af økonomi- og erhvervsministeren (Lene Espersen) Forslag til Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 1) Anvendelsesområde

Læs mere

Faxe Kommune Att.: Lars Engell Social, Sundhed og Omsorg Frederiksgade 9 4690 Haslev

Faxe Kommune Att.: Lars Engell Social, Sundhed og Omsorg Frederiksgade 9 4690 Haslev Faxe Kommune Att.: Lars Engell Social, Sundhed og Omsorg Frederiksgade 9 4690 Haslev Leasingaftale nr. K-320 A27138 vedrørende 28 Peugeot 208 Active 1,0 5d Vi har hermed fornøjelsen at fremsende dokumenterne

Læs mere

FORORD. Lærebogen er: Dansk Privatret, 18. udgave, 2014, Jurist- og Økonomforbundets

FORORD. Lærebogen er: Dansk Privatret, 18. udgave, 2014, Jurist- og Økonomforbundets FORORD I lovsamlingen findes nogle af de vigtigste erhvervsretlige love gengivet fuldt ud, mens andre er medtaget i uddrag. Lovsamlingen er ajourført til den 1. januar 2015, således at lovsamlingen passer

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser BankNordiks almindelige forretningsbetingelser - erhvervskunder De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem BankNordik og

Læs mere