Rejsen mod alternative investeringer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rejsen mod alternative investeringer"

Transkript

1 Dec 87 Dec 88 Dec 89 Dec 90 Dec 91 Dec 92 Dec 93 Dec 94 Dec 95 Dec 96 Dec 97 Dec 98 Dec 99 Dec 00 Dec 01 Dec 02 Dec 03 Dec 04 Dec 05 Dec 06 Dec 07 Dec 08 Dec 09 Dec 10 Dec 11 Dec 12 Dec 13 Dec august 2015 Rejsen mod alternative investeringer Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager Det meget lave renteniveau og historisk høje niveauer på globale aktier har fået mange investorer til at rette søgelyset mod alternative investeringer. Håbet er, at denne type investeringer kan bidrage til højere fremtidige afkast end den traditionelle investeringsportefølje uden at gå på kompromis med risikoen. Der er rigtig mange overvejelser, som skal gøres, inden man kaster sig ud i nye og mere utraditionelle typer af investeringer. I denne analyse vil vi fortælle lidt om de overvejelser, som ligger bag vores beslutning om at investere i alternativer, samt det univers vi har valgt at fokusere på. Hvorfor alternative investeringer? Graf 1 Historisk udvikling i globale aktier og tyske renter % 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% ACWI Standard (Large+Mid Cap) Tysk tiårig rente (højre akse) Kilde: MSCI.com og Nordea Analytics Alternative investeringer for alvor er kommet på agendaen hos institutionelle investorer, fordi afkastperspektiverne for flere af de traditionelle aktiver ser noget begrænsede ud. Det gør sig først og fremmeste gældende på globale statsobligationer, hvor det meget lave renteniveau med sikkerhed vil føre til relativt lave afkast i skandiaam.dk side 1 af 11

2 de kommende år. Samtidig handler de globale aktiemarkeder på historisk høje niveauer, hvilket også har ført til udbredt skepsis omkring muligheden for gunstige afkast på denne aktivklasse fremadrettet hos en række investorer. Alternative investeringer bør dog ikke tilvælges alene på baggrund af andre aktivklassers dårligdomme. Værdiansættelsen af de fleste aktivklasser er på mange områder påvirket af det generelle renteniveau og udviklingen på aktiemarkedet. Derfor er det naivt at forestille sig, at alternative investeringer som udgangspunkt har et større afkastpotentiale end traditionelle investeringer, med mindre der er nogle specielle forhold, som skaber disse bedre afkastmuligheder. Vi har generelt vurderet, at der er tre årsager, som kan gøre alternative investeringer interessante: Risikospredning: Her er udgangspunktet ikke at den enkelte alternative investerings har et bedre risikojusteret afkast end de traditionelle aktivklasser som er det vigtige. Hvis de alternative investeringer har en relativt lav korrelation til de traditionelle aktivklasser, vil der imidlertid være en diversifikationsgevinst, som giver mulighed for et højere forventet afkast på den samlede portefølje uden at øge den samlede risiko. Likviditetspræmie: Mange alternative investeringer er kendetegnet ved at være relativt illikvide. Det betyder, at de er sværere at omsætte, og at transaktionsomkostningerne typisk kan være ganske høje. Det gælder eksempelvis investering i ejendomme og infrastruktur. Det betyder, at investorerne normalt vil kunne forvente en likviditetspræmie som kompensation for denne illikviditet. Det vil alt andet lige betyde, at denne type investeringer har et højere forventet afkast relativt til de traditionelle afkastdrivere 1. Alpha: Ved at tillade forvaltere mere fleksible investeringsrammer, end der normalt bruges ved de traditionelle aktivklasser, er det muligt at isolere forvalterens værdiskabelse fra den generelle markedsudvikling. Dermed vil investor alene være eksponeret mod denne værdiskabelse også kaldet alpha. Hedgefonde er et typisk eksempel på sådanne fleksible investeringsstrategier. Alpha er interessant, fordi det medfører et højere risikojusteret afkast end på traditionelle investeringer. I de traditionelle investeringer kommer det primære afkast fra markedsrisikoen også kaldet beta. I de senere år er der dog opstået en mere nuanceret fortolkning af begreberne alpha og beta, hvilket vi kigger på senere i denne analyse. Ofte vil hver type af alternative investeringer være eksponeret mod mere end en af ovenstående faktorer. Afgrænsende faktorer Universet for alternative investeringer er næsten uendeligt og derfor kan det være relevant at kigge på, om der er nogle afgrænsende faktorer, som gør sig gældende, når man skal vælge de specifikke aktivklasser, man vil investere i. De væsentligste afgrænsende faktorer, man som investor bør forholde sig til, er: 1 Afkastet på traditionelle aktier drives typisk af udviklingen i den økonomiske vækst og inflation samt markedets risikovillighed. skandiaam.dk side 2 af 11

3 Likviditet: Det er vigtigt, at man som investor forholder sig til, hvor hurtigt man kan realisere en investering, hvis det bliver nødvendigt. Mange alternative investeringer har begrænsninger i deres likviditet. Nogle gange kan likviditeten være begrænset til månedlige eller kvartalsvise terminer. I andre tilfælde kan der være tale om bundne investeringer i eksempelvis ti år. Afgrænsningen kan være defineret ved en minimumsomsættelighed (eksempelvis månedligt) eller en andel af porteføljen, som maksimalt må være i forskellige trancher af omsættelighed. Cash flow profil: Nogle alternative investeringer er karakteriseret ved at kræve meget store minimumsinvesteringer. Det kan for mindre investorer afgrænse muligheden for at opnå en tilstrækkelig risikospredning. I andre investeringer kan det være meget svært at forudse og planlægge cash flowet. Det kan eksempelvis være, at pengene til investeringen bliver kaldt over en treårig periode og efterfølgende tilbagebetalt over en tiårig periode. Her kan det være svært at styre den ønskede eksponering mod aktivklassen for selv ganske store investorer (under ti milliarder). Kompleksitet: Det er også væsentligt, at man som investor forholder sig til kompleksiteten i de enkelte investeringer, så man ikke påtager sig risici, man ikke kan overskue og håndtere. Kompleksitet kan både vedrøre den juridiske struktur for det investeringsprodukt, man investerer i, men i særdeleshed også hvad det er for markedsfaktorer, som driver det underliggende afkast for aktivet. I Skandia har vi valgt, at vi kun investerer i alternative investeringer, som tilbyder minimum kvartalsvis likviditet. Samtidig har vi fravalgt investeringer, hvor vi ikke 100 procent selv har styr over det cash flow, som går til og fra investeringerne. Eksempelvis har vi fravalgt investeringer i Private Equity-lignende strukturer. Derudover investerer vi også kun i aktivklasser og strukturer, hvor kompleksiteten ikke er højere, end at vi kan gennemskue den. For eksempel anvender vi kun managed accounts eller regulerede strukturer ved vores investeringer i hedgefonde, hvorved vi reducerer vores juridiske og operationelle due dilligence, fordi den dermed reelt er outsourcet til den investeringsbank, der håndterer kontoen. Vores investeringsunivers Med baggrund i de tre primære årsager til at investere i alternativer kombineret med de afgrænsende faktorer, har vi identificeret et univers af forskellige alternative aktivklasser, som udgør udgangspunktet for vores investeringer i alternativer. De fem aktivklasser, vi har valgt, er børsnoterede ejendomsaktier, råvarer, Private Debt (primært banklån), hedgefonde og alternativ beta. Børsnoterede ejendomsaktier Ejendomme er en af de største aktivklasser i verden og er den største aktivklasse inden for alternative investeringer. Mange institutionelle investorer betragter da også investering i ejendomme som en traditionel investering. Det vurderes, at institutionelle investorer i gennemsnit har 9,5 procent af deres investeringer i ejendomme. Mange investorer investerer i ejendomme enten gennem direkte køb af ejendomme eller gennem Private Equity-lignende strukturer. Disse lever imidlertid ikke op til vores krav til likviditet og cash flow profil. Vi har derfor valgt at afgrænse universet til børsnoterede ejendomsselskaber (typisk REIT s Real Estate Investment Trust). skandiaam.dk side 3 af 11

4 En af de umiddelbare fordele ved investering i ejendomme er, at de normalt indeholder en likviditetspræmie på grund af den manglende likviditet. Den likviditetspræmie vil på lang sigt fortsat være til stede, selvom investeringen foretages gennem et børsnoteret ejendomsselskab, forudsat at investeringen ikke erhverves til en pris, som ligger væsentligt over indre værdi. Værdiansættelsen på ejendomme drives af de samme faktorer, som også driver værdiansættelse af både aktier og obligationer. Derfor har aktivklassen selvfølgelig en vis samvariation med disse. På trods af dette tilbyder investering i ejendomme dog en diversifikation i forhold til både aktier og obligationer. Diversifikationen til aktiemarkedet reduceres imidlertid kraftigt, når der er tale om børsnoterede ejendomsaktier. Vi forventer ikke, at det er muligt at opnå et væsentligt alpha bidrag fra denne aktivklasse. Derfor er det også vigtigt, at den lidt dyrere aktive forvaltning holdes op mod passive investeringer i aktivklassen. På lang sigt vil børsnoterede ejendomsaktier typisk levere et højere afkast end det generelle ejendomsmarked. Det skyldes brugen af gearing i de børsnoterede ejendomsselskaber. Vi vurderer, at det langsigtede forventede afkast ligger på niveau med aktiemarkedet. Aktivklassen har en ganske høj risiko, som kommer som et samlet resultat af risikoen i de underliggende investeringer, anvendelse af gearing og risikoafsmitning fra aktiemarkedet som resultat af børsnoteringen. Vi vurderer risikoen som lidt højere end på det globale aktiemarked. Råvarer Vi har tidligere sat fokus på investering i råvarer i en omfattende analyse af aktivklassens egenskaber. Denne analyse kan findes her. Et af de mest interessante perspektiver ved investering i råvarer er diversifikationen i forhold til de traditionelle aktivklasser. Det skyldes, at afkastet på råvarer afhænger af udviklingen i den økonomiske konjunktur, men ikke på samme måde som ved aktier og obligationer. Derfor vil der være perioder, hvor råvarer klarer sig markant bedre end aktier og obligationer. Det vil typisk være i perioder med stigende inflation. Der er ikke umiddelbart en likviditetspræmie ved investering i råvarer, da den typisk sker gennem investering i råvarefutures. Og så alligevel. En del af afkastet på råvarer kommer fra udseendet på futurekurven, der typisk er stigende. Det skyldes, at producenterne er villige til at betale investorer for, at de påtager sig risikoen på prisudviklingen på en given råvare, ind til den er produceret. Det kan indirekte betragtes som en likviditetspræmie. Investering i råvarer er et meget specialiseret område, og da der samtidig er et stort antal forskellige råvarer, er det alt andet lige muligt at skabe et vist alpha element i råvareinvesteringer. Dette kræver dog typisk, at man har både korte og lange positioner i råvarer. Det ønsker vi ikke i vores mandat for råvarer, da disse muligheder ligger i andre af vores alternative aktivklasser. På den baggrund har vi ikke de store forventninger til alpha elementet i vores råvareinvestering og vil derfor typisk fokusere på indeksbaserede investeringer. skandiaam.dk side 4 af 11

5 Det langsigtede forventede afkast på råvarer er forholdsvis begrænset. Det skyldes, at den teknologiske udvikling typisk gør det billigere over tid at producere råvarer. Det betyder, at vi forventer et afkast, der ligger en smule under inflationen. Desværre følges det lave forventede afkast ikke med en tilsvarende lav risiko. Tværtimod er risikoen på råvarer høj og typisk lidt højere end på globale aktier. Private Debt Private Debt er en relativ ny aktivklasse specielt i Europa, hvor bankerne tidligere har været den eneste långiver for virksomhederne. Private Debt adskiller sig på flere område i forhold til traditionelle virksomhedsobligationer. Den mest tydelige forskel er, at Private Debt ikke er børsnoteret heraf også begrebet Private. Det er relevant at differentiere Private Debt på flere forskellige parameter: Placering i kapitalstrukturen Kreditkvalitet Formål Der bruges typisk flere forskellige begreber omkring placering i kapitalstrukturen, hvoraf nogle kan sidestilles. De bedst beskyttede lån i kapitalstrukturen benævnes typisk senior loans. Disse lån har fortrinsret i forhold til junior loans og andre ikke sikrede lån. Der er oftest stillet sikkerheder for disse lån. Det er muligt at rangordne lån inden for disse sikkerheder i form at first lien loans og second lien loans. Herefter kommer lån uden særlige sikkerheder som oftest beskrives som junior loans eller unsecured loans. Disse lån er sidestillet med virksomhedens øvrige kreditorer. De dårligst stillede lån er subordinated debt. Disse lån vil kun modtage betaling efter alle andre kreditorer og långivere har modtaget deres tilgodehavende. Mezzanine debt er en variant af subordinated debt. Der kan typisk være en væsentlig forskel på kreditkvaliteten på de enkelte låntagere. Låntagerne er imidlertid typisk kendetegnet ved ikke at have en kredit rating fra et af de traditionelle rating bureauer. Det stiller ekstra store krav til forvalterens evne til at foretage den fornødne kreditvurdering af låntager. Private Debt er oftest variabelt forrentede lån. Det betyder, at renten typisk er fastsat som et fast spread plus en variabel rente (eksempelvis LIBOR 3m). Det er ikke unormalt, at der er en bund under det variable ben. I og med, at det er tale om unoterede lån, er der en vis likviditetspræmie at hente på Private Debt. Størrelsen af likviditetspræmien er dog afhængig af lånets placering i kapitalstrukturen og låntagers kreditkvalitet. Det er muligt at opnå en risikospredning til de traditionelle aktivklasser gennem Private Debt. Det gør sig specielt gældende i forhold til obligationer men også i en vis udstrækning til aktier. skandiaam.dk side 5 af 11

6 Det er også muligt at skabe alpha gennem evnen til at lave den fornødne kreditvurdering af låntager. Dette har dog umiddelbart størst effekt i de dårligst placerede lån i kapitalstrukturen eller for mindre låntagere. Denne type investering sker typisk i mere Private Equity lignende strukturer, hvorfor vi har valgt ikke at investere i dem på grund af likviditets og cash flow profil. Derfor forventer vi ikke et væsentligt alpha bidrag fra vores investering i Private Debt. Det langsigtede forventede afkast på Private Debt er højere end obligationer men lavere end aktier. Vi vurderer, at det ligger omkring 4-6 procent. Risikoen på Private Debt er forholdsvis lav. Vi vurderer, at den er en anelse højere end på traditionelle obligationer. Hedgefonde Hedgefonde dækker over forskellige typer af investeringsstrategier, der typisk er kendetegnet ved en målsætning om at skabe et absolut positivt afkast uafhængigt af den generelle udvikling på de finansielle markeder. Der findes ikke en entydig definition af hedgefonde. Der findes så mange forskellige typer af hedgefonde, at det typisk giver bedst mening at kategorisere dem i fire forskellige hovedgrupper: Equity hedge Event driven Global Macro / CTA Relative value Inden for hver af disse grupper findes der en række forskellige strategier, som samlet ender med 29 forskellige understrategier. Hedgefonde er forholdsvis heterogene, hvilket skyldes deres meget forskellige underliggende strategier. Det er blevet specielt udpræget efter finanskrisen. Det betyder, at hedgefonde ikke kan betragtes som en samlet aktivklasse. Desværre er der også en vis heterogenitet blandt fonde inden for samme strategi, hvilket afspejles i forskellig performance på indeks for en specifik strategi fra forskellige indeksudbydere. Der er også andre investeringsprodukter, som gennem en fleksibel investeringsramme forsøger at skabe et absolut positivt afkast mere eller mindre uafhængigt af udviklingen på de finansielle markeder men samtidig holder sig inden for rammerne af UCITS-reglerne. Disse investeringer er betydeligt mere transparente end de traditionelle hedgefonde, og typisk er de samtidig mere likvide. På det danske marked er Maj Invest Kontra et eksempel på en sådan strategi, ligesom Skandia Absolut Afkast 2 falder i denne kategori. Det er klart muligheden for alpha elementet, der er det mest attraktive ved denne aktivklasse. Derfor er det også afgørende, at det reelt er muligt at finde forvaltere, der skaber et løbende merafkast. Der er lavet talrige undersøgelser omkring afka- 2 Skandia Absolut Afkast er en intern portefølje, hvor strategien er baseret på en kvantitativ model. Formålet er at opnå et positivt afkast uafhængigt af den generelle markedsudvikling. skandiaam.dk side 6 af 11

7 stet på hedgefonde. Her er det en udfordring, at de historiske afkast fra hedgefonde ofte er påvirket af survivorship bias (fonde der dør og fjernes fra historikken) og backfill bias (fonde der først bliver inkluderet efter en periode med god performance). Der er dog historisk belæg for, at hedgefonde er i stand til at skabe et løbende merafkast. En del af merafkastet kan stamme fra udnyttelsen af forskellige likviditetspræmier. Det vil dog typisk kun kunne ske i hedgefonde, som ikke tilbyder løbende likviditet til investorerne. Hedgefonde tilbyder også en fornuftig diversifikation i forhold til traditionelle aktier og obligationer. Det gør sig ikke mindst gældende for kategorien Global Macro / CTA. Her er korrelationen til både aktier og obligationer tæt på nul. Det er svært at estimere et langsigtet forventet afkast på hedgefonde, da det i meget stort omfang er alpha, som skal estimeres. Vi forventer dog, at det er muligt at identificere hedgefonde, som har en langsigtet fremadrettet sharpe ratio på minimum 0,5. Det betyder, at det forventede afkast vil ligge i niveauet 4-6 procent. Risikoen på hedgefonde er meget heterogen. Der findes hedgefonde med relativ lav risiko og hedgefonde med meget høj risiko. På en portefølje af hedgefonde vil risikoen dog typisk være moderat det vil sige lavere end på aktier og højere end på obligationer. Alternativ beta De seneste år er det blevet tydeligt, at en række af de mere fleksible investeringsstrategier blot udnytter, at der på de finansielle markeder findes en lang række risikofaktorer, som man som investor kan udnytte gennem systematiske handelsstrategier. Fama og French var blandt pionererne på dette område, da de allerede i starten af 1990 erne identificerede Size og Value som to særlige risikopræmier, som er uafhængige af den generelle udvikling på aktiemarkedet. Disse mere systematiske investeringsstrategier kaldes også for alternativ beta. I dag findes der en stor række af disse strategier, som overordnet kan inddeles i flere forskellige hovedgrupper som volatilitet, carry, momentum, value og så videre. Strategierne bruges på forskellig måde på flere forskellige aktivklasser som aktier, råvarer, valuta, renter og kredit. Fælles for disse strategier er, at de kan implementeres ved brug af meget likvide underliggende instrumenter, og samtidig at de er regelbaserede. Det første betyder, at de let kan implementeres, og at den underliggende strategi også er meget likvid. Det andet betyder, at der ikke er nogen subjektive forvaltersyn inde over strategien. Et andet karakteristika ved disse strategier er, at de typisk bliver sammensat, så de danner en portefølje med en bestemt risiko og nogle ønskede korrelationsegenskaber. Den helt klare fordel ved disse strategier er deres diversifikationseffekt i forhold til traditionelle aktier og obligationer. Der er selvfølgelig nogle af strategierne, som har en vis korrelation til enten aktier eller obligationer, men det er forholdsvis simpelt at sammensætte en gruppe af strategier, så der opnås en meget lav korrelation til både aktier og obligationer. skandiaam.dk side 7 af 11

8 Der er per definition ikke noget alpha element fra disse systematiske strategier. Det er imidlertid ikke ensbetydende med, at der ikke er noget afkast på strategierne. Faktisk har mange af strategierne historisk været i stand til at levere risikojusterede afkast, som er noget højere end på aktier og obligationer. Derfor er strategierne heller ikke uinteressante fra en vurdering af det risikojusterede afkast. Typisk vil strategierne blive udformet, så de har et specifikt risikoniveau. Det forventede afkast vil også afhænge af dette risikoniveau. Historisk er det ikke unormalt at se sharpe ratios på mere end én, men vi vurderer at et mere realistisk langsigtet niveau ligger omkring 0,5. Oversigt I tabel 1 har vi vist de fem aktivklasser sammen med de egenskaber, de bidrager til, i en portefølje med traditionelle aktivklasser. Tabel 1 Oversigt over egenskaber Risikospredning Likviditetspræmie Alpha Børsnoterede ejendomme Delvist Ja Nej Råvarer Ja Delvist Nej Private Debt Delvist Ja Nej Hedgefonde Ja Nej Ja Alternativ beta Ja Nej Måske 3 Kilde: Egen udvikling Porteføljekonstruktion Der er mange overvejelser, man bør gøre sig, inden man begynder at konstruere balancerede porteføljer inklusiv alternative investeringer. I første omgang er det vigtigt at fastlægge, hvad de alternative investeringer skal bidrage med. Er det meningen, at man skal opnå et højere forventet afkast til den samme risiko som før, eller er målet at fastholde afkastforventningerne men til en lavere risiko? Desuden er det vigtigt at forholde sig til, i hvilket omfang man ønsker at anvende taktisk allokering på alternative investeringer. Dels på det overordnede niveau og dels på de enkelte alternative aktivklasser. Hvis der skal anvendes taktisk allokering, er det også væsentligt at definere, hvem der har ansvaret for beslutningerne. Er det samme person(er), som træffer de overordnede beslutninger for porteføljerne eller er det en særlig gruppe af porteføljeforvaltere? Disse forhold har en central betydning for, om man lader de enkelte alternative aktivklasser indgå på et individuelt niveau i allokeringsrammerne for porteføljen, eller om de samles i en eller flere overordnede grupper af alternative aktivklasser. Vores mål er at bruge alternative investeringer til at løfte det forventede afkast med samme risiko som før vi introducerede brugen af alternative investeringer. I første omgang har vi valgt ikke at arbejde med taktisk allokering på den overordnede 3 Det er per definition ikke alpha, men historisk har de risikojusterede afkast været attraktive skandiaam.dk side 8 af 11

9 allokering til alternative investeringer. Vi ønsker dog at arbejde med taktiske allokeringer på nogle af de underliggende aktivklasser. Alternative investeringer udgør et så specielt investeringsområde, at det er nødvendigt at tilknytte et dedikeret investeringsteam med ansvaret for forvaltningen på denne aktivklasse. For Skandia har det derfor også været hensigtsmæssigt at opdele de alternative investeringer i to grupper inddelt efter, om vi har taktiske holdninger til den underliggende aktivklasse. Den ene kalder vi Alternative Fonde, og den består af børsnoterede ejendomsaktier, råvarer, Private Debt og hedgefonde. Den anden kalder vi Alternative Strategier og består kun af alternative beta. Vi har fastsat nogle målsætninger for de to porteføljer, som skal understøtte vores overordnede mål om at levere et højere forventet afkast på de samlede balancerede porteføljer, uden at det sker til en højere risiko. I tabel 2 har vi illustreret disse målsætninger. Tabel 2 Målsætning Alternative Fonde Alternative Strategier Risiko (volatilitet) 8% 5% Korrelation til aktier Korrelation til obligationer 0.0 N/A Kilde: Egen udvikling Disse målsætninger har også haft betydning for den strategiske allokering til de underliggende aktivklasser (og valget af strategier i Alternative Strategier). Eksempelvis er vores neutrale allokering til Global Makro / CTA hedgefonde noget højere, end man typisk ser hos investorer i hedgefonde. Vi har valgt den høje allokering for at sikre, at vores korrelation til aktiemarkedet ikke bliver for høj. Vores neutrale allokering til de underliggende aktivklasser i Alternative Fonde er illustreret i tabel 3. Tabel 3 Strategisk allokering i Alternative Fonde Allokering Ejendomsaktier 10% Råvarer 15% Private Debt 25% Hedgefonde 50% - Heraf Global Makro / CTA 25% - Heraf Equity Driven 10% - Heraf Relative Value 10% - Heraf Event Driven 5% Kilde: Egen udvikling Vores allokering til Alternative Fonde har som primært mål at levere et afkastbidrag til porteføljen dog med en rimelig grad af diversificerende effekt. Derimod skal Alternative Strategier primært levere diversifikation dog med et godt afkastbidrag. Implementeringen i de overordnede porteføljer er sket ved at reducere i obligationsporteføljen, fordi vi vurderer, at afkastpotentialet er stærkt reduceret den kommende årrække. Det betyder også, at Alternative Fonde fylder mest i de obligationstunge (lavere risiko) porteføljer. Derimod har Alternative Strategier den samme allokering i alle vores porteføljer. Det er ikke sikkert, at det forbliver sådan. skandiaam.dk side 9 af 11

10 Vi vurderer blandt andet vores overordnede strategiske rammer, når der er sket væsentlige ændringer i de langsigtede forventede afkast på en eller flere aktivklasser. I nedenstående graf har vi illustreret vores aktuelle strategiske allokering i en række forskellige risikoprofiler: Graf 2 Strategisk allokering i balancerede porteføljer 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Lav risiko Mellem risiko Høj risiko Aktier Obligationer Kontant Alternative Fonde Alternative Strategier Kilde: Egen udvikling Hvordan kan Skandia Asset Management hjælpe andre investorer? I Skandia har vi implementeret alternative investeringer i en række af vores pensionsprodukter. Resultatet af vores rejse mod alternative investeringer kan ikke nødvendigvis overføres præcist til andre investorer. Selve processen bag rejsen kan dog genanvendes. Skandia kan derfor være jeres sparringspartner, hvis I ønsker at udforske mulighederne for at implementere alternative investeringer i jeres porteføljer. Det kan i første omgang starte med et uforpligtende møde, hvor vi hører om jeres overvejelser på dette område, og hvor vi kan gå mere i dybden med vores tanker i forhold til alternative investeringer. Hvis I allerede har rammer for investering i alternativer, så kan vi hjælpe med implementeringen af disse. Det gælder både så vidt angår taktiske holdninger til de enkelte aktivklasser og selve udvælgelsen af forvaltere inden for aktivklasserne. skandiaam.dk side 10 af 11

11 Dette materiale er udarbejdet af Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S (i det følgende Skandia ). Materialet er til personlig orientering for de investorer, som Skandia har udleveret materialet til. Materialet er baseret på offentligt tilgængelige oplysninger samt egne beregninger baseret herpå. Skandia påtager sig intet ansvar for rigtigheden, nøjagtigheden eller fuldstændigheden af informationerne i materialet. Anbefalinger skal ikke opfattes som tilbud om køb eller salg af de pågældende værdipapirer, og Skandia påtager sig intet ansvar for dispositioner foretaget på baggrund af oplysninger i materialet. Oplysninger i materialet om historiske afkast, simulerede historiske afkast, fremtidige afkast eller kursudvikling kan ikke anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast. Afkast og/eller kursudvikling kan blive negativ. Gevinster kan blive forøget eller formindsket som følge af udsving i valutakurser. Såfremt materialet indeholder oplysninger om en særlig skattebehandling, skal investorer være opmærksomme på, at skattebehandlingen afhænger af den enkelte investors individuelle situation og kan ændre sig fremover. Såfremt materialet indeholder oplysninger baseret på bruttoafkast, kan gebyrer, provisioner og andre omkostninger påvirke afkastet i nedadgående retning. Skandia og/eller andre selskaber i Skandia koncernen kan have positioner i værdipapirer omtalt i materialet samt foretage køb eller salg af samme, ligesom disse selskaber kan være involveret i corporate finance-aktiviteter eller andre aktiviteter for virksomheder, der er omtalt i materialet. skandiaam.dk side 11 af 11

Hvor: D = forventet udbytte. k = afkastkrav. G = Vækstrate i udbytte

Hvor: D = forventet udbytte. k = afkastkrav. G = Vækstrate i udbytte Dec 64 Dec 66 Dec 68 Dec 70 Dec 72 Dec 74 Dec 76 Dec 78 Dec 80 Dec 82 Dec 84 Dec 86 Dec 88 Dec 90 Dec 92 Dec 94 Dec 96 Dec 98 Dec 00 Dec 02 Dec 04 Dec 06 Dec 08 Dec 10 Dec 12 Dec 14 Er obligationer fortsat

Læs mere

Korte eller lange obligationer?

Korte eller lange obligationer? Korte eller lange obligationer? Af Peter Rixen Portfolio manager peter.rixen @skandia.dk Det er et konsensuskald at reducere rentefølsomheden på obligationsbeholdningen. Det er imidlertid langt fra entydigt,

Læs mere

Er det alpha eller bare en style bias?

Er det alpha eller bare en style bias? Er det alpha eller bare en style bias? Af Peter Rixen Portfolio Manager peter.rixen@skandia.dk Debatten omkring aktiv kontra passiv forvaltning har kørt i mange år uden at nå en håndfast konklusion. Det

Læs mere

Sektorallokering i aktieporteføljen

Sektorallokering i aktieporteføljen Sektorallokering i aktieporteføljen Af Martin Jespersen Investeringschef martin.jespersen@skandia.dk Aktiv forvaltning tager ofte udgangspunkt i det, som kaldes en bottom up -proces. Det betyder, at fokus

Læs mere

Sell in May? 13. oktober 2015. Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk 2.0% 1.5% 1.0% 0.5% 0.0% -0.5% -1.0%

Sell in May? 13. oktober 2015. Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk 2.0% 1.5% 1.0% 0.5% 0.0% -0.5% -1.0% Sell in May? Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Det er ikke kun vejret, som har vist sig fra den kedelige side denne sommer. Aktiemarkedet har været ramt af en koldfront, der

Læs mere

Emerging Markets Debt eller High Yield?

Emerging Markets Debt eller High Yield? Emerging Markets Debt eller High Yield? Af Peter Rixen Portfolio Manager peter.rixen@skandia.dk Aktiver fra Emerging Markets har i mange år stået øverst på investorernes favoritliste, men har i de senere

Læs mere

Risikospredning på flere forvaltere

Risikospredning på flere forvaltere Risikospredning på flere forvaltere Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Risikospredning er den eneste såkaldte free lunch på de finansielle markeder. Derfor er der også meget

Læs mere

Investering i høj sø

Investering i høj sø Investering i høj sø Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Det seneste halve år har budt på stigende uro på de finansielle markeder. Den stigende volatilitet er blandt andet et

Læs mere

Hovedløs overvægt af aktier er blot investeringsdoping

Hovedløs overvægt af aktier er blot investeringsdoping Hovedløs overvægt af aktier er blot investeringsdoping Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Aktier har et forventet afkast, der er højere end de fleste andre aktivklasser. Derfor

Læs mere

SaxoInvestor: Omlægning i porteføljerne, Q2-16 2. maj 2016

SaxoInvestor: Omlægning i porteføljerne, Q2-16 2. maj 2016 SaxoInvestor: Omlægning i porteføljerne, Q2-16 2. maj 2016 Introduktion til omlægningerne Markedsforholdene var meget urolige i første kvartal, med næsten panikagtige salg på aktiemarkederne, og med kraftigt

Læs mere

TEMA: HVORDAN INVESTERER MAN I EN TID MED LAVE RENTER OG STOR VOLATILITET. side 1

TEMA: HVORDAN INVESTERER MAN I EN TID MED LAVE RENTER OG STOR VOLATILITET. side 1 TEMA: HVORDAN INVESTERER MAN I EN TID MED LAVE RENTER OG STOR VOLATILITET side 1 HVOR SKAL AFKASTET KOMME FRA? side 2 AKTIV ALLOKERING Hvad bidrager mest til porteføljens afkast og risiko Strategiske (langsigtede)

Læs mere

Aktierne er steget i pris men er de blevet for dyre?

Aktierne er steget i pris men er de blevet for dyre? Aktierne er steget i pris men er de blevet for dyre? Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Der er rigtig mange holdninger til den aktuelle værdiansættelse af aktier. Desværre bliver

Læs mere

Få mere til dig selv med SaxoInvestor

Få mere til dig selv med SaxoInvestor Få mere til dig selv med SaxoInvestor Vi har gjort det enkelt for dig at vælge de bedste investeringer til din pensionsopsparing eller dine frie midler Fuldautomatisk porteføljepleje Test din risiko og

Læs mere

Det er meget vigtigt, at man som investor er opmærksom på, at der er flere forskellige elementer, der påvirker afkastet for en sådan strategi.

Det er meget vigtigt, at man som investor er opmærksom på, at der er flere forskellige elementer, der påvirker afkastet for en sådan strategi. Fokus: Investering i råvarer Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Udenlandske investorer har i stor stil kastet sig over investering i råvarer. Globalt vurderes der at være mere

Læs mere

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE Test selv din risiko og vælg blandt flere porteføljer Vælg mellem aktive og passive investeringer Til både pension og frie midler SAXOINVESTOR SaxoInvestor er

Læs mere

Alternativer til alle! FINANSFORENINGENS Finanskonference 2015 Peter Kjærgaard CIO

Alternativer til alle! FINANSFORENINGENS Finanskonference 2015 Peter Kjærgaard CIO Alternativer til alle! FINANSFORENINGENS Finanskonference 2015 Peter Kjærgaard CIO Alternative investeringer? Vi fokuserer på infrastruktur 2 3 Kilde: Børsen, Finanswatch 4 06-11-2015 Afkast ILLUSTRATIVE

Læs mere

15. november v/ Klaus Vestergaard & Anders Fisker Ross-Hansen

15. november v/ Klaus Vestergaard & Anders Fisker Ross-Hansen 15. november 2016 v/ Klaus Vestergaard & Anders Fisker Ross-Hansen Agenda Investeringsmæssige resultater Udviklingen på de finansielle markeder og konsekvenser for afkast Investeringsstrategi Investeringsmæssige

Læs mere

Hedgeforeningen Sydinvest, afdeling Virksomhedslån

Hedgeforeningen Sydinvest, afdeling Virksomhedslån Hedgeforeningen Sydinvest, afdeling Virksomhedslån Ny attraktiv investeringsmulighed for danske investorer Hedgeforeningen Sydinvest kan som den første i Danmark tilbyde sine medlemmer adgang til markedet

Læs mere

Fokus - indeksobligationer

Fokus - indeksobligationer Fokus - indeksobligationer Af Peter Rixen Portfolio Manager peter.rixen@skandia.dk Verdens ledende centralbanker, anført af Den Amerikanske Centralbank (FED), har indledt et pengepolitisk eksperiment af

Læs mere

PRODUKT INVESTERINGSPROCES

PRODUKT INVESTERINGSPROCES SIRIUS BALANCE PRODUKT Sirius Balance er en del af investeringsforeningen Wealth Invest. Sirius Balance er den første afdeling i Danmark, der kombinerer aktier og virksomhedsobligationer i én afdeling.

Læs mere

Vi mener dog, at der en række forhold, man bør være opmærksom på, hvis man investerer i passive indeks. Blandt de vigtigste er, at:

Vi mener dog, at der en række forhold, man bør være opmærksom på, hvis man investerer i passive indeks. Blandt de vigtigste er, at: Kapitalforvaltningen Aktiv eller passiv investering Aktiv eller passiv investering I TryghedsGruppen er vi hverken for eller imod passiv investering. Vi forholder os i hvert enkelt tilfælde til, hvad der

Læs mere

Få mere til dig selv med SaxoInvestor

Få mere til dig selv med SaxoInvestor Få mere til dig selv med SaxoInvestor Vi har gjort det enkelt for dig at vælge de bedste investeringer til din pensionsopsparing eller dine frie midler Fuldautomatisk porteføljepleje Test din risiko og

Læs mere

Inflation, disinflation og deflation. Cheføkonom Ulrik H. Bie

Inflation, disinflation og deflation. Cheføkonom Ulrik H. Bie Inflation, disinflation og deflation Cheføkonom Ulrik H. Bie ulbi@nykredit.dk 44 55 11 41 Hvad er høj inflation? 2 8. oktober 2014 Finansforeningen Hvad er normal inflation? Schweiz 1921-1947: 0% p.a.

Læs mere

SAXO GLOBAL EQUITIES

SAXO GLOBAL EQUITIES SAXO GLOBAL EQUITIES PRODUKT Saxo Global Equities er en del af investeringsforeningen Wealth Invest. Afdelingens mål er over tid at skabe et afkast efter alle omkostninger, der er bedre end MSCI AC World

Læs mere

MIRANOVA ANALYSE. Investeringsforeninger med obligationer: Omkostningerne æder afkastet. Udgivet 4. juni 2014

MIRANOVA ANALYSE. Investeringsforeninger med obligationer: Omkostningerne æder afkastet. Udgivet 4. juni 2014 MIRANOVA ANALYSE Udgivet 4. juni 2014 Investeringsforeninger med obligationer: Omkostningerne æder afkastet Når omkostningerne æder dit afkast Lige nu tales der meget om de lave renter på obligationer,

Læs mere

Performance i danske aktiefonde de seneste tre år

Performance i danske aktiefonde de seneste tre år 18. maj 2015 Performance i danske aktiefonde de seneste tre år Denne analyse ser på performance i danske aktiefonde over de seneste tre år. Vi har undersøgt afkast og performance på i alt 172 danske aktiebaserede

Læs mere

Investpleje Frie Midler

Investpleje Frie Midler Investering Investpleje Frie Midler Investpleje Frie Midler 1 Investpleje Frie Midler En aftale om Investpleje Frie Midler er Andelskassens tilbud til dig om pleje af dine investeringer ud fra en strategi

Læs mere

Bestyrelsesarbejde og værdiskabelse

Bestyrelsesarbejde og værdiskabelse Bestyrelsesarbejde og værdiskabelse Jeppe Christiansen Adm. direktør 10. oktober 2014 Maj Invest Vores forretningsmodel er global Get the big picture right Økonomiske fundamentals vinder Langsigtede investeringer

Læs mere

Erhvervsobligationer den nye finansieringsform? -investorernes krav

Erhvervsobligationer den nye finansieringsform? -investorernes krav Erhvervsobligationer den nye finansieringsform? -investorernes krav Den Danske Finansanalytikerforening 28. april 2010 Michael Sandfort, CFA, M.Sc. Senior Portfolio Manager misa@nykredit.dk Direct phone:

Læs mere

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer Private Banking Portefølje et nyt perspektiv på dine investeringer Det er ikke et spørgsmål om enten aktier eller obligationer. Den bedste portefølje er som regel en blanding. 2 2 Private Banking Portefølje

Læs mere

flexinvest forvaltning

flexinvest forvaltning DANSkE FORVALTNING flexinvest forvaltning aktiv investeringspleje og MuligHed for Højere afkast Professionel investeringspleje for private investorer Når værdipapirer plejes dagligt, øges muligheden for,

Læs mere

SEB Pension Investeringsmarkeder og afkast

SEB Pension Investeringsmarkeder og afkast SEB Pension Investeringsmarkeder og afkast 1. kvartal 2017 Markedskommentar Årets start bragte ikke afgørende overraskelser til de finansielle markeder. Valget i Holland i marts resulterede i, at det højre-nationalistiske

Læs mere

Investpleje Frie Midler

Investpleje Frie Midler Investering Investpleje Frie Midler Investpleje Frie Midler 1 Investpleje Frie Midler En aftale om Investpleje Frie Midler er Andelskassens tilbud til dig om pleje af dine investeringer ud fra en strategi

Læs mere

R E T N I N G S L I N J E R F O R D A N S K E B A N K S A D M I N I S T R A T I O N A F P U L J E I N V E S T

R E T N I N G S L I N J E R F O R D A N S K E B A N K S A D M I N I S T R A T I O N A F P U L J E I N V E S T R E T N I N G S L I N J E R F O R D A N S K E B A N K S A D M I N I S T R A T I O N A F P U L J E I N V E S T Gælder fra den 1. juli 2016 1. Generelt Vi investerer efter vores eget skøn i aktiver (værdipapirer

Læs mere

Pres på kronen årsager og konsekvenser

Pres på kronen årsager og konsekvenser Pres på kronen årsager og konsekvenser Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Det har været en meget begivenhedsrig start på det danske obligationsmarked i 20. Den Europæiske Centralbank

Læs mere

MIRANOVA ANALYSE. Bag om de officielle tal: 83 % af danske investeringsforeninger med globale aktier underpræsterer, når man medregner lukkede fonde

MIRANOVA ANALYSE. Bag om de officielle tal: 83 % af danske investeringsforeninger med globale aktier underpræsterer, når man medregner lukkede fonde MIRANOVA ANALYSE Udarbejdet af: Oliver West, porteføljemanager Jon Reitz, assisterende porteføljemanager Rune Wagenitz Sørensen, adm. direktør Udgivet 21. maj 2015 Bag om de officielle tal: 83 % af danske

Læs mere

Faktaark Alm. Brand Bank

Faktaark Alm. Brand Bank Faktaark Hvad er IndexPlus? IndexPlus er et fuldmagtsprodukt som (Banken) forvalter på dine vegne. Målet med IndexPlus er at give dig et øget afkast på din investeringsportefølje via en løbende justering

Læs mere

Indhold. Hvad kan Nykredit tilbyde? Vidste du dette om Nykredit...? Danmarks største långiver ydet 30% af alle lån i 2011 1. Mere end 1 mio.

Indhold. Hvad kan Nykredit tilbyde? Vidste du dette om Nykredit...? Danmarks største långiver ydet 30% af alle lån i 2011 1. Mere end 1 mio. Realkreditfinansiering til Danske Fjernvarmeværker. Agenda 1. Kort præsentation 2. Nykredit en finansiel samarbejdspartner 3. Renteprognose og økonomisk vejrudsigt 4. Daglig bank i Nykredit 5. Realkreditbelåning

Læs mere

Europas økonomiske kriser

Europas økonomiske kriser Europas økonomiske kriser Veje væk fra arbejdsløshed og gæld Cheføkonom Ulrik H. Bie ulbi@nykredit.dk 44 55 11 41 Hvis gæld er godt, 2 30. november 2015 NETØK Var euroen en fejltagelse? Euroen gav luft

Læs mere

Velkommen til temamøde om: Rentetilpasning december 2012. Ved Senior Erhvervsrådgiver Rasmus Østergaard

Velkommen til temamøde om: Rentetilpasning december 2012. Ved Senior Erhvervsrådgiver Rasmus Østergaard Velkommen til temamøde om: Rentetilpasning december 2012 Ved Senior Erhvervsrådgiver Rasmus Østergaard Konceptrådgivning 24-10-2012 1 Agenda Status på økonomien og lav rente Nykredits forventninger til

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

Hedgefonde Alternative investeringer, der kan styrke porteføljen

Hedgefonde Alternative investeringer, der kan styrke porteføljen Investor Danske Invest 2016 Alternative investeringer, der kan styrke porteføljen En introduktion til aktivklassen Kan give mere stabilitet i en portefølje Mindre løbende kursudsving end aktier Derfor

Læs mere

SKAGEN m² investerer i globale ejendomsselskaber - vil du være med?

SKAGEN m² investerer i globale ejendomsselskaber - vil du være med? SKAGEN m² investerer i globale ejendomsselskaber - vil du være med? Tag del i det globale ejendomsmarked Med udgangspunkt i SKAGENs investeringsfilosofi ser vi muligheder for attraktive langsigtede investeringer

Læs mere

Information til dig om Risikomærkning af værdipapirer og investorbeskyttelse

Information til dig om Risikomærkning af værdipapirer og investorbeskyttelse Information til dig om Risikomærkning af værdipapirer og investorbeskyttelse Indhold Kend din risiko... 3 Risikomærkning af værdipapirer... 5 Ens information på tværs af landegrænser... 8 Skærpede kompetencekrav

Læs mere

Hvordan undgår man at tabe penge i 2016?

Hvordan undgår man at tabe penge i 2016? Hvordan undgår man at tabe penge i 2016? Jacob Skinhøj 9. februar 2016 En investeringsidé Køb konverterbare! Positivt afkast i 20 ud af 21 år Indeksværdi Afkast NYKI NYKI 03/01/1995 100.00 0.00% 31/12/1995

Læs mere

PFA Bank. Får du fuldt udbytte af din formue?

PFA Bank. Får du fuldt udbytte af din formue? PFA Bank Får du fuldt udbytte af din formue? 1 2 En enkel bank med en enkel model Nogle banker er gode til at rådgive om lån til bil, bolig og alt muligt andet. I PFA Bank arbejder vi udelukkende for at

Læs mere

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Maj 2010 xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Fire gode alternativer til placering af overskudslikviditet eller værdipapirinvesteringer Henvender sig til aktie- og anpartsselskaber samt erhvervsdrivende

Læs mere

Pr. 30.06.2014. Jyske Invest. Afdelingsoverblik

Pr. 30.06.2014. Jyske Invest. Afdelingsoverblik Pr. 30.06.2014 Afdelingsoverblik 1 Forvent en forskel er på mange måder en anderledes investeringspartner. Vi går gerne vores egne veje for at optimere investorernes afkast. Vores vision er at levere investeringsløsninger,

Læs mere

Ældre hybridkapital i banker bliver guld eller grumt ved metodologiændring

Ældre hybridkapital i banker bliver guld eller grumt ved metodologiændring 8. december 010 Credit flash Ældre hybridkapital i banker bliver guld eller grumt ved metodologiændring S&P foreslår metodologiændring for hybrid bankkapital Ældre hybridkapital vil i stort omfang blive

Læs mere

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Jeppe Christiansen CEO September 2014 Agenda 1. Siden sidst 2. The big picture 3. Investeringsstrategi 2 Siden sidst 3 Maj Invest-investeringsmøder Investering

Læs mere

ALTERNATIVE INVESTERINGSFONDE

ALTERNATIVE INVESTERINGSFONDE ALTERNATIVE INVESTERINGSFONDE RØD CERTIFICERING FINANSSEKTORENS UDDANNELSESCENTER ALTERNATIVE INVESTERINGSFONDE Fællesbetegnelse for: Kapitalforeninger Hedgefonde Non-UCITS Private equity fonde Fonde med

Læs mere

Lever vi midt i en renteboble?

Lever vi midt i en renteboble? Lever vi midt i en renteboble? Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk De sidste 30 år har været karakteriseret ved et nærmest uafbrudt rentefald, hvor den amerikanske tiårige rente

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Return on Knowledge Bornholms Regionskommune Danske Capital - porteføljeforvaltning Tirsdag d. 26.08.2014 Afkast siden 2008 2 Status for porteføljen i år Status pr. 31.07.2014 Afkast 3,16% 4.745.572 kr.

Læs mere

FAIF Loven DVCA orientering

FAIF Loven DVCA orientering FAIF Loven DVCA orientering Indledning Den 22. juli 2013 trådte den ny lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. ( FAIF loven ) i kraft. FAIF loven implementerer EU Direktiv 2011/61/EU om

Læs mere

1. En beskrivelse af den alternative investeringsfonds investeringsstrategi og investeringsmålsætninger

1. En beskrivelse af den alternative investeringsfonds investeringsstrategi og investeringsmålsætninger OPLYSNINGER I HENHOLD TIL FAIF-LOVENS 62 Dette dokument skal oplyse investorer om risici i forbindelse med investering i Prime Office A/S. Dokumentet følger punkter, som disse er oplistet i 62 i lov om

Læs mere

Indstilling. Fremtidig ramme for placering af overskudslikviditet. 1. Resume. 2. Beslutningspunkt. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg

Indstilling. Fremtidig ramme for placering af overskudslikviditet. 1. Resume. 2. Beslutningspunkt. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 13. februar 2014 Fremtidig ramme for placering af overskudslikviditet 1. Resume Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling I forlængelse af

Læs mere

Krystalkuglen. Gæt et afkast

Krystalkuglen. Gæt et afkast Nr. 2 - Marts 2010 Krystalkuglen Nr. 3 - Maj 2010 Gæt et afkast Hvis du vil vide, hvordan din pension investeres, når du vælger en ordning i et pengeinstitut eller pensionsselskab, som står for forvaltningen

Læs mere

Finansanalytikerforeningen

Finansanalytikerforeningen Finansanalytikerforeningen Udfordringer og processer for kommuner og regioner vedrørende pleje af gældsporteføljer April 2011 1 Kommunernes finansielle styring set fra Nordea v/chief Sales Manager - Anne

Læs mere

Big Picture 3. kvartal 2015

Big Picture 3. kvartal 2015 Big Picture 3. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO September 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer Er USA i et økonomisk opsving? Vil Europa fortsætte sin fremgang? Vil finanskrisen i Kina blive global?

Læs mere

Børsnoterede certifikater Bull & Bear

Børsnoterede certifikater Bull & Bear Børsnoterede certifikater Bull & Bear Bull & Bear-certifikater passer til dig, der har en fast tro på, hvilken vej markedet vil gå, uanset om du tror på en stigning eller et fald. Bull & Bear-certifikater

Læs mere

Udsigterne for 2015. Generalforsamling i SEBinvest april 2015

Udsigterne for 2015. Generalforsamling i SEBinvest april 2015 Udsigterne for 2015 Generalforsamling i SEBinvest april 2015 Indhold Konklusion Basis scenarie Baggrund Lidt banaliteter 0-rente miljø Hvad siger det noget om? Konsekvens 2015 Basis scenarie Risici 08-04-2015

Læs mere

Alternative og Illikvide Investeringer. Lasse Heje Pedersen

Alternative og Illikvide Investeringer. Lasse Heje Pedersen Alternative og Illikvide Investeringer Børsmæglerforeningen 2015 Lasse Heje Pedersen Copenhagen Business School and AQR Capital Management Oversigt over Foredrag: Alternative og Illikvide Investeringer

Læs mere

Investering. Investpleje Mix. Investpleje Mix 1

Investering. Investpleje Mix. Investpleje Mix 1 Investering Investpleje Mix Investpleje Mix 1 Investpleje Mix Med Investpleje Mix er du sikret en god og enkelt investeringsløsning, der samtidigt er skræddersyet til netop din risikovillighed og tidshorisont.

Læs mere

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden Indhold Baggrund for børsnoteringen Organisation Målsætning Investeringsstrategien Risikofaktorer Forventninger til fremtiden Fordele ved Spar Nord FormueInvest A/S Aftaler, beskatning, udbyttepolitik,

Læs mere

Styrk din opsparing. - PFA tilbyder nu investeringsforening til private

Styrk din opsparing. - PFA tilbyder nu investeringsforening til private Styrk din opsparing - PFA tilbyder nu investeringsforening til private Styrk din opsparing med PFA har stiftet, som privatpersoner har mulighed for at investere i. Bestyrelsen i består af direktør og tidligere

Læs mere

Forsigtige og snusfornuftige investeringer. Vi beskytter og øger. kapital. Stonehenge Fondsmæglerselskab A/S

Forsigtige og snusfornuftige investeringer. Vi beskytter og øger. kapital. Stonehenge Fondsmæglerselskab A/S Forsigtige og snusfornuftige investeringer. Vi beskytter og øger vores kunders kapital Stonehenge Fondsmæglerselskab A/S Kunderne kommer altid i første række Vores mission er at sikre dine investeringer

Læs mere

Markedskommentar september: Præsidentvalg, afventende centralbanker og Deutsche Bank!

Markedskommentar september: Præsidentvalg, afventende centralbanker og Deutsche Bank! Nyhedsbrev Kbh. 5. okt. 2016 Markedskommentar september: Præsidentvalg, afventende centralbanker og Deutsche Bank! September måned blev en forholdsvis rolig måned med fokus på problemerne hos Deutsche

Læs mere

Politik for ansvarlige investeringer

Politik for ansvarlige investeringer Politik for ansvarlige investeringer Industriens Pensions målsætning er at sikre det størst mulige langsigtede reale afkast efter omkostninger under hensyntagen til investeringsrisikoen. Ved at investere

Læs mere

Hedge Fonde. DDF Private Banking Workshop 5. marts 2008

Hedge Fonde. DDF Private Banking Workshop 5. marts 2008 Fonde 5. marts 2008 Indhold I. Fonde Definition Historik Udvikling i AUM og antal managers Fond universet Danske aktører II. De 3 Paradigmer III. Appendix 2 Hvad er en hedge fond? Definition : Forening

Læs mere

Styrk din opsparing. - PFA tilbyder nu investeringsforening til private

Styrk din opsparing. - PFA tilbyder nu investeringsforening til private Styrk din opsparing - PFA tilbyder nu investeringsforening til private Styrk din opsparing med PFA har stiftet, som privatpersoner har mulighed for at investere i. Bestyrelsen i består af direktør og tidligere

Læs mere

NÅR DU INVESTERER SELV

NÅR DU INVESTERER SELV NÅR DU INVESTERER SELV Her kan du læse om de muligheder, du har i Lægernes Pensionsbank, og de overvejelser, du skal gøre dig, hvis du selv vil investere din opsparing. 115/04 14.05.2013 I Lægernes Pensionsbank

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA

INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA STYRK DIN OPSPARING MED INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST PFA har stiftet Investeringsforeningen PFA Invest, som privatpersoner har mulighed

Læs mere

Guide til investering

Guide til investering Guide til investering Som investor i Nordea Invest kan du vælge den sammensætning af aktier og obligationer, der passer til din profil Risikospredning, gode afkastmuligheder og professionel investeringskompetence.

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR BANKENS ADMINISTRATION AF PULJEINVEST

RETNINGSLINJER FOR BANKENS ADMINISTRATION AF PULJEINVEST RETNINGSLINJER FOR BANKENS ADMINISTRATION AF PULJEINVEST Gælder fra den 1. november 2014 Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København 1. Generelt Banken investerer efter eget skøn i aktiver (værdipapirer

Læs mere

Jyske Invest ikke som de fleste

Jyske Invest ikke som de fleste Jyske Invest ikke som de fleste 2 jyske invest Jyske Invest ikke som de fleste Jyske Invest er ikke som de fleste i investeringsbranchen. Vi går gerne vores egne veje for at optimere investorernes afkast.

Læs mere

Kapitalforeninger (rød risikomærkning)

Kapitalforeninger (rød risikomærkning) Kapitalforeninger (rød risikomærkning) En kapitalforening er en alternativ investeringsfond, som kan investere i mange forskellige typer af aktiver. Med en kapitalforening kan du som et supplement til

Læs mere

B L A N D E D E A F D E L I N G E R

B L A N D E D E A F D E L I N G E R BLANDEDE AFDELINGER Om Sparinvest Sparinvest er en investeringsforening, der blev etableret i 1968. Vi har specialiseret os i langsigtede investeringsprodukter og tilbyder både private og professionelle

Læs mere

Du kender os for pension. Sagen er, at vi også kan hjælpe dig med din private opsparing. Ulrik Roux Wolke Senior Porteføljemanager PFA

Du kender os for pension. Sagen er, at vi også kan hjælpe dig med din private opsparing. Ulrik Roux Wolke Senior Porteføljemanager PFA Du kender os for pension. Sagen er, at vi også kan hjælpe dig med din private opsparing Ulrik Roux Wolke Senior Porteføljemanager PFA Du investerer sammen med PFA I PFA Invest trækker du på den samme investeringsmotor,

Læs mere

SAXO EUROPEAN HIGH YIELD

SAXO EUROPEAN HIGH YIELD SAXO EUROPEAN HIGH YIELD PRODUKT Saxo European High Yield er en del af investeringsforeningen Wealth Invest. Foreningen investerer i obligationer med det formål, over tid, at skabe et afkast efter omkostninger,

Læs mere

Halvårsrapport ATP Alternative Investments K/S

Halvårsrapport ATP Alternative Investments K/S Halvårsrapport 2015 ATP Alternative Investments K/S Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Ledelsens beretning 3 Ledelsespåtegning 4 Resultatopgørelse 1. januar 30. juni 2015 5 Balance pr. 30. juni

Læs mere

Virksomheden Realdania

Virksomheden Realdania Virksomheden Realdania Realdania er en forening med medlemsdemokrati, der driver en filantropisk virksomhed og støtter projekter inden for det byggede miljø. Grundlaget for det filantropiske arbejde er

Læs mere

Finansiel politik for Region Syddanmark

Finansiel politik for Region Syddanmark Bilag 13 til Regler for Økonomistyring og Registreringspraksis om finansiel strategi Finansiel politik for Region Syddanmark 1. Formål Region Syddanmarks finansielle politik, som formuleret i dette notat,

Læs mere

Lavrentemiljø udfordringer og løsninger. Frank Hvid Petersen, Nordea Wealth Management 1. marts 2013

Lavrentemiljø udfordringer og løsninger. Frank Hvid Petersen, Nordea Wealth Management 1. marts 2013 Lavrentemiljø udfordringer og løsninger Frank Hvid Petersen, Nordea Wealth Management 1. marts 2013 Rekordlave renter (I) USA: Korte og lange renter siden 1802 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% 1800 1830

Læs mere

10 ÅR MED MAJ INVEST

10 ÅR MED MAJ INVEST 10 ÅR MED MAJ INVEST Investering er en langsigtet disciplin. Det er over en årrække, at man ser forskellen på tilfældigheder og kvalitet. December 2015 er derfor en særlig måned for Maj Invest. Det er

Læs mere

PFA BANK. får du fuldt udbytte af din samlede formue?

PFA BANK. får du fuldt udbytte af din samlede formue? PFA BANK får du fuldt udbytte af din samlede formue? EN ENKEL BANK MED EN ENKEL MODEL Nogle banker er gode til at rådgive om lån til bil, bolig og alt muligt andet. I PFA Bank arbejder vi udelukkende

Læs mere

MIRANOVA ANALYSE. Uigennemskuelige strukturerede obligationer: Dreng, pige eller trold? Udgivet 11. december 2014

MIRANOVA ANALYSE. Uigennemskuelige strukturerede obligationer: Dreng, pige eller trold? Udgivet 11. december 2014 MIRANOVA ANALYSE Udarbejdet af: Oliver West, porteføljemanager Rune Wagenitz Sørensen, adm. direktør Udgivet 11. december 2014 Uigennemskuelige strukturerede obligationer: Dreng, pige eller trold? Strukturerede

Læs mere

Fokus High Yield obligationer

Fokus High Yield obligationer 12. maj 2015 Fokus High Yield obligationer Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Renten på danske statsobligationer er negativ helt ud til løbetider på fem år og selv hvis man

Læs mere

Sparindex. Passiv investering. Lars Toft Jensen, Analytiker

Sparindex. Passiv investering. Lars Toft Jensen, Analytiker Sparindex Passiv investering Lars Toft Jensen, Analytiker Sparindex Agenda Foreninger og Enkeltaktier Omkostninger ved aktieinvestering Passive og Aktive Strategier Sparindex Det passive supplement Risiko

Læs mere

Afrapportering om udviklingen på det finansielle område i 2012

Afrapportering om udviklingen på det finansielle område i 2012 ØKONOMI, PERSONALE OG BORGERSERVICE Dato: 28. april 2013 NOTAT Sagsbehandler: Niels F.K. Madsen Afrapportering om udviklingen på det finansielle område i 2012 Indledning Økonomi- og Erhvervsudvalget skal

Læs mere

Ejendomsinvestering og finansiering

Ejendomsinvestering og finansiering Ejendomsinvestering og finansiering Dag 8 1 Ejendomsinvestering og finansiering Undervisningsplan Introduktion Investeringsejendomsmarkedet Teori- og metodegrundlag Introduktion til måling af ejendomsafkast

Læs mere

BankInvest Optima. kunsten at spare op.

BankInvest Optima. kunsten at spare op. BankInvest Optima kunsten at spare op www.bankinvest.dk BankInvest Optima - kunsten at spare op Optima er betegnelsen for en familie af blandede fonde, som er kendetegnet ved at investere i aktier og obligationer

Læs mere

Forbedret investeringsstrategi. tjenestemandsproduktet

Forbedret investeringsstrategi. tjenestemandsproduktet Forbedret investeringsstrategi i tjenestemandsproduktet Forbedret investeringsstrategi i tjenestemandsproduktet Sampension har siden 1929 genforsikret kommuners tjenestemandspensioner. Dengang hed vi Kommunernes

Læs mere

Nykredit Markets investeringsanalyser er udarbejdet i overensstemmelse med anbefalingerne fra Den Danske Børsmæglerforening.

Nykredit Markets investeringsanalyser er udarbejdet i overensstemmelse med anbefalingerne fra Den Danske Børsmæglerforening. DISCLOSURE Dette materiale er udarbejdet af Nykredit Markets, der er en del af Nykredit Bank A/S. Nykredit Bank A/S er et dansk aktieselskab, der er under tilsyn af Finanstilsynet. Nykredit Markets investeringsanalyser

Læs mere

Individuel Formuepleje

Individuel Formuepleje Investering Individuel Formuepleje Individuel Formuepleje 1 Individuel Formuepleje En Individuel Formuepleje aftale henvender sig primært til den formuende investor, der ønsker en individuel investeringsstrategi.

Læs mere

HEDGEFORENINGEN HP HEDGE DANSKE OBLIGATIONER ULTIMO JULI 2015

HEDGEFORENINGEN HP HEDGE DANSKE OBLIGATIONER ULTIMO JULI 2015 ULTIMO JULI 2015 Foreningens formål Foreningens formål er fra offentligheden at modtage midler, som under iagttagelse af et princip om absolut afkast anbringes i danske stats og realkreditobligationer,

Læs mere

NYHEDSBREV. Fokus på risiko: Udbredt fokus: Trend Ratio Ro i maven. Slå Benchmark Is i maven

NYHEDSBREV. Fokus på risiko: Udbredt fokus: Trend Ratio Ro i maven. Slå Benchmark Is i maven 01 December 2017 NYHEDSBREV Udbredt fokus: Slå Benchmark 30-50 - 70 Is i maven Fokus på risiko: Trend Ratio 0-100 Ro i maven Som investor er det altid hensigtsmæssigt at forholde sig til det marked man

Læs mere

Information om finansielle instrumenter og risiko

Information om finansielle instrumenter og risiko 1 Aktier regulerede markeder Aktiemarkederne bliver påvirket af, hvordan det går med økonomien globalt og lokalt. Hvis der er økonomisk vækst, vil virksomhedernes indtjeninger vokse, og investorerne vil

Læs mere

Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest. Halvårsrapport 2007

Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest. Halvårsrapport 2007 Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest Halvårsrapport 2007 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning - generel................................ 3 Anvendt regnskabspraksis..................................

Læs mere

Nykredit Privat Portefølje individuel rådgivning og formuepleje

Nykredit Privat Portefølje individuel rådgivning og formuepleje Nykredit Privat Portefølje individuel rådgivning og formuepleje Nykredit Privat Portefølje Invester i din fremtid Hvilke forventninger har du til fremtiden? Ved du, om de er realistiske, sådan som din

Læs mere