Regnskabsanalyse 2004

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regnskabsanalyse 2004"

Transkript

1 Regnskabsanalyse 2004

2 Regnskabsanalyse 2004 Dansk Byggeri Nørre Voldgade 106 og Kejsergade 2 Postboks København K Telefon: Telefax: Forsidefoto: Simon Ladefoged Dtp/grafisk opsætning: Dansk Byggeri Repro og tryk: Elbo Grafisk A/S Papir: Accello 100 g mat / omslag: 170 g mat Tryk: December 2004 Oplag: ISSN: (Papirform) ISSN: (Online)

3 2 Indhold 2 4 Forord og oversigtstabel 2 5 Hovedtendenser i analysen 2 6 Driftsanalyse 7 Nøgletalsanalyse af driftsposter 2 9 Balanceanalyse 11 Nøgletalsanalyse af balanceposter 2 12 Omsætning og dækningsbidrag pr. aktivitetsområde 2 14 Nøgletalsanalyse pr. aktivitet, omsætning og markedsområde 14 Dækningsgrad 15 Resultat af ordinær drift før skat 16 Forrentning af egenkapitalen 18 Soliditetsgrad 2 19 Virksomhedernes økonomiske stilling 2 21 Spredningsanalyse for regnskabsåret Spredningen på overskudsgraden 22 Spredningen på afkastningsgraden 23 Spredningen på sikkerhedsmargin 24 Spredningen på soliditetsgrad 2 25 Faganalyse 25 Faganalyse af byggeentreprenører 27 Faganalyse af tømrer-/ snedkervirksomheder 29 Faganalyse af murervirksomheder 2 31 Analysegrundlag og metode 2 32 Bilag 32 Fagtabel for anlægsentreprenører 33 Fagtabel for industrivirksomheder 34 Fagtabel for maler- og gulvfaget 35 Nøgletalsforklaring

4 2 Forord Dansk Byggeri præsenterer hermed sin anden regnskabsanalyse efter fusionen den 1. januar Regnskabsanalysen 2004 belyser bygge- og anlægsvirksomhedernes økonomiske forhold, primært for kalenderåret En række virksomheder med forskudt regnskabsår deltager dog også med regnskaber, der dækker første halvår af Til den årlige regnskabsanalyse for bygge- og anlægssektoren er der udarbejdet en fælles platform for opstilling og kommunikation af de regnskabsoplysninger, der bruges i analysen. De deltagende virksomheder har fået et spørgerskema og har svaret herpå. Dansk Byggeri har valgt at videreføre sidste års modelform for regnskabsanalysen med enkelte mindre tilpasninger, således at kontinuiteten bevares. Regnskabsanalysen består dels af denne samlede analyse for alle medvirkende virksomheder og dels af delanalyser af markeder og fag, som er baseret på de indsendte spørgeskemaer, og som viser de enkelte virksomheders egne resultater i forhold til branchens samlede resultater. Analysen er sendt til de virksomheder, der deltog, i oktober Antallet af deltagere har i år været 630 mod 536 deltagere i 2002/2003. Omsætningen for deltagerne er 42,7 mia. kr., hvilket svarer til 29% af den bygge- og anlægsmæssige omsætning i Danmark i På den baggrund må hovedtendenserne i analysen antages at være repræsentative for bygge- og anlægsbranchen i Danmark. Derimod må der tilrådes forsigtighed ved tolkning af nøgletal og tendenser for mindre grupper af virksomheder. Regnskabsanalysen er udarbejdet af Erhvervspolitisk Sekretariat i Dansk Byggeri. Henvendelser vedrørende regnskabsanalysen kan rettes til chefkonsulent, cand.polit. Henrik Stig Sørensen eller stud.polit. Maria Hyldahl. December 2004 Dansk Byggeri OVERSIGTSTABEL Sammenligningstal Dækningsgrad 13,8 13,6 15,6 Overskudsgrad 0,9 2,1 2,4 Afkastningsgrad 2,0 5,9 6,3 Sikkerhedsmargin 6,1 6,4 14,2 Forrentning af egenkapital 5,2 5,5 11,9 Soliditetsgrad 27,0 28,1 32,5 Likviditetsgrad (arbejdskapital) 118,0 120,8 124,1 Kredittider - debitorer 76,1* 52,3 58,0 Kredittider - kreditorer 55,0* 100,3 97,5 * Alene BYG-tal anvendt ± 4

5 2 Hovedtendenser i analysen 2 I et marked med vigende aktivitet lykkedes det samlet set bygge- og anlægsvirksomhederne at hæve indtjeningen i kalenderåret Det er dog langt fra alle virksomheder i bygge- og anlægssektoren der sidste år formåede at forbedre indtjeningen i et stærkt omkostningsfokuseret marked. De mindre og mellemstore byggevirksomheder forbedrede gennemsnitlig ikke de central nøgletal i analyseperioden. 2 Regnskabsanalysen 2004 indikerer fremgang i indtjeningen, der tilvejebringes ved et fald i de direkte produktionsomkostninger, hvor materialeomkostningerne er reduceret markant. De senere års struktur og volumentilpasninger kan nu for alvor ses på bundlinien, hvor resultatet af ordinær drift forbedres fra 0,8% i 2002 til 2,2% i Det faldende renteniveau i analyseperioden har påvirket byggeog anlægsvirksomhedernes indtjening på bundlinien positivt, idet finansieringsomkostningerne var faldende. En stigning i niveauet for afskrivninger fra 2,0% i 2002 til 2,2% i 2003 indikerer samtidig, at den faldende finansieringsrente i kalenderåret har påvirket investeringslysten positivt. 2 De største byggevirksomheder viser en forbedret drift over hele linien. Det betyder, at hele sektorens gennemsnitlige dækningsgrad blev på 15,6% i 2003 mod 13,6% i Bedringen i dækningsgraden tilvejebringes ved et signifikant fald i materialeomkostningerne blandt de deltagende virksomheder, mens lønomkostningerne samtidig kun stiger behersket. I tråd med tidligere år ses en stigning i andre produktionsomkostninger, hvilket indikerer en fortsat øget brug af underleverandører og lejet materiel fra de lidt større virksomheder. 2 Der ses en mere moderat stigning i indtjeningsbidraget fra 4,1% i 2002 til 4,6% i Fremgangen i indtjeningsbidraget begrænses af, at kapacitetsomkostningerne i 2003 stiger til i gennemsnit 11,0% af nettoomsætningen mod et niveau på 9,5% i Samlet set peger Balanceanalysen på en lidt mindre likvid situation for virksomhederne ved udgangen af Dette skyldes øgede bindinger i anlægsaktiver og igangværende arbejder. Til gengæld er kapitalgrundlaget udbygget ved en nedbringelse af varekreditorer. Overordnet set er virksomhedernes likviditetsberedskab stadig på et fornuftigt niveau ved udgangen af En positiv udvikling i analysen er, at risk/reward-forholdet er blevet forbedret betydeligt i 2003 vel og mærke fra et ganske utilfredsstillende niveau i de tidligere år. Der er stadig en del at arbejde med, men bygge- og anlægssektorens virksomheder fremstår efter 2003 veltrimmede. Det forventes således at virksomhederne vil kunne udnytte den observerede opgang i dansk økonomis konjunkturer i 2004, og derved øge indtjeningen yderligere. 2 Analyse af omsætning og dækningsbidrag pr. aktivitetsområde viser ganske positivt, at bygge- og anlægsvirksomhederne igen begyndte at tjene på deres udlandsaktiviteter, og at indtjeningen i 2003 nærmer sig niveauet for indtjeningen på andre indenlandske delmarkeder. Endvidere indikeres en bedre indtjening på offentligt og støttet byggeri, mens indtjening på privat byggeri gik tilbage. 2 Delanalyse af virksomhedernes økonomiske stilling viser, at bedringen i sektorens gennemsnitlige indtjening desværre ikke har slået igennem i form af en generel bedring af virksomhedernes økonomiske situation. Faktisk peger analysen i dette afsnit på, at stadig flere virksomheder havner i en situation, hvor driften har givet underskud, og at de er insolvente. Denne andel af virksomhederne stiger fra 2,2% af stikprøven i 2002 til 3% i Analysen af indtjeningen på omsætningsstørrelse viser, at det især er de større byggevirksomheder med en stor omsætningsvolume, der i 2003 forbedrede indtjeningen. Derimod har de mindre (0 15 mio. kr.) og mellemstore virksomheder (15 75 mio. kr.) sværere ved at holde niveauet fra 2002 til Således går indtjeningen hos de mindre og mellemstore fagentreprenører i tømrer -og snedkerfaget tilbage. Samme tendens ses i murerfaget. ± 5

6 2 Driftsanalyse Kommentarer til driftsposter Analysen af resultatopgørelsen er baseret på de indrapporterede tal for årene 2003 og 2002 samt sammenlagt materiale fra år Dette giver et tilstrækkeligt grundlag for vurdering af udviklingen i driften for bygge- og anlægsbranchen. Driftsanalysen er baseret på totaler for alle virksomhederne, hvorfor de største bygge- og anlægsvirksomheder i Danmark er sammenlagt med virksomheder, der omsætningsmæssigt er væsentligt mindre virksomheder (fx enkeltmandsfirmaer). Dette påvirker naturligvis udviklingen i alle talstørrelser og derved nøgletallene i analysen. DRIFTSANALYSE Sammenligningstal (mio.kr.)* %-andel (mio.kr.) %-andel (mio.kr.) %-andel Omsætning , , ,0 - Direkte produktionsomkostninger , , ,4 = Dækningsbidrag , , ,6 - Samlede kapacitetsomkostninger , , ,0 = Indtjeningsbidrag , , ,6 - Af- og nedskrivninger , , ,2 = Resultat før renter 437 0, , ,4 + Finansielle indtægter 48 0, , ,6 - Finansielle udgifter -91-0, , ,8 = Resultat af ordinær drift 394 0, , ,2 * kun entreprenørmæssig aktivitet Fremgang i dækningsbidraget Efter en treårig periode med et stabilt dækningsbidrag på 12-13% af omsætningen har virksomhederne under ét formået at øge niveauet i Dækningsbidraget realiseres med 15,6% svarende til en forbedring på 2,0 procentpoint i forhold til Forbedringen af dækningsgraden er ganske imponerende, da den skal ses i lyset af den fortsatte konjunkturafmatning i bygge- og anlægsaktiviteten i Den gennemsnitlige forbedring af dækningsbidraget for hele sektoren hviler da også på en varierende udvikling hos virksomhederne på de forskellige fag og markeder i sektoren. Overordnet skyldes bedringen i indtjeningen, at de mindre og mellemstore byggevirksomheder har formået at fastholde en fornuftig indtjening ved bl.a. nybygninger og renovering af privatboliger, mens de større virksomheder har været i stand til at løfte dækningsbidraget ved at koncentrere sig om deres kernekompetencer, fx byggeri af domiciler og støttede boliger....men stigende andel af kapacitetsomkostninger Indtjeningsbidraget er moderat stigende fra 4,1% i 2002 til 4,6% i Dette kan henføres til kapacitetsomkostningerne, der er forøget fra 9,5% i 2002 til 11,0% i 2003, hvilket begrænser den samlede fremgang i indtjeningsbidraget. Virksomhedernes forskellige opgørelsesmetoder af henholdsvis direkte produktionsomkostninger og kapacitetsomkostninger giver en forskydning i opgørelsen af de enkelte bidrag. Derfor er det vigtigt at fokusere på fremgangen i indtjeningsbidraget, hvor alle omkostningsarter på den primære drift er medregnet. Den fortsatte fremgang i indtjeningsbidraget gennem de senere år skal også ses på baggrund af, at mange bygge- og anlægsvirksomheder i de senere år har været igennem omstruktureringer og tilpasninger. Dette udmønter sig nu i økonomisk gevinst. Andelen af af- og nedskrivninger er øget marginalt til 2,2% i 2003 mod 2,0% i 2002, hvilket bl.a. kan henføres til øgede investeringer i form af stigende materielle anlægsaktiver i At afskrivninger er stigende kan forklares med, at der efter det svage investeringsniveau i 2002 har været et vist behov for nyinvesteringer. Derudover har rentefaldet og de dermed mere favorable finansieringsmuligheder - formentlig også fremrykket en del investeringer. Trods øgede af- og nedskrivninger fastholdes fremgangen i indtjeningen, således at resultat før renter realiseres med 2,4% i 2003 mod 2,1% i Færre renteudgifter forbedrer resultatet Da renteudgifterne falder fra 1,8% af nettoomsætningen i 2002 til 0,8% i 2003, påvirkes resultatet af ordinær drift positivt, ved at virksomhedernes samlede resultat forbedres fra 0,8% af omsætningen i 2002 til 2,2% i Grundlaget for denne mere end fordobling af resultatet skal dels søges i den generelt forbedrede indtjening, dels i nedgangen i de samlede finansielle udgifter, hvor virksomhederne tidligere har været ramt af kurstab på værdipapirer og kapitalinteresser. Det fortsat lave renteniveau i Danmark har i 2003 naturligvis også gavnet virksomhedernes indtjening, hvor mange bygge- og anlægsvirksomheder har kunnet finansiere lånebehovet billigere og dermed nedbringe de tilhørende renteudgifter. 6

7 Nøgletalsanalyse af driftsposter Nedenstående nøgletal er væsentlige at se nærmere på, når udviklingen i driftsposterne skal analyseres og efterfølgende sammenkædes med udviklingen i sektorens balanceposter. NØGLETALSANALYSE AF DRIFTSPOSTER Sammenligningstal Dækningsgrad 13,8 13,6 15,6 Overskudsgrad 0,9 2,1 2,4 Afkastningsgrad 2,0 5,9 6,3 Sikkerhedsmargin 6,1 6,4 14,2 Dækningsgraden stiger i 2003 ved faldende materialeanvendelse Dækningsgraden (dækningsbidraget i procent af omsætning) er steget til 15,6% i 2003 fra 13,6% i 2002 og danner dermed grundlag for en bedre indtjening i bygge- og anlægsbranchen under ét i Når man analyserer udviklingen i dækningsgraden, er det nødvendigt at dekomponere de direkte produktionsomkostninger. De direkte produktionsomkostninger, som primært består af lønninger i produktionen, materialeomkostninger samt køb af fremmede ydelser hos underleverandører m.v., udgør hele 84,4% af nettoomsætningen i sektoren. Styringen af de variable omkostninger er således en meget væsentlig disciplin, hvis målet om en rentabel drift i bygge- og anlægsvirksomheder skal realiseres. Ved en detailanalyse af den procentvise fordeling af omkostningsposterne ses en mindre stigning i lønomkostningerne fra 17,6% af nettoomsætningen i 2002 til 19,4% i På samme måde stiger køb af fremmede ydelser fra 28,2% i 2002 til 29,0% i 2003, mens materialeomkostningerne er reduceret fra 40,6% i 2002 til 36,0% i Et fald i materialeomkostningerne er dermed drivkraften i den forbedrede dækningsgrad på netto 2,0 procentpoint (fra 13,6% til 15,6%). Sammenlignet med de sidste års udvikling giver analysen indikationer af en mindre ændring i adfærden i forholdet mellem de direkte produktionsomkostninger. Tidligere års regnskabsanalyser har peget på effektivitetsforbedringer mht. lønomkostningerne, men analysen i år viser øget timeanvendelse i den direkte produktion og dermed højere lønomkostninger. Omvendt er tidligere års tendens til en stigende materialeandel af nettoomsætningen afløst af et betydeligt fald i Disse udsving skal ikke overfortolkes, idet de underliggende registreringsmuligheder ikke altid giver et 100% retvisende billede af udviklingen. Alligevel giver de dog en indikation af den overordnede sammensætning af produktionsomkostningerne. Der vil ofte være mange og forskelligt rettede faktorer, som påvirker den endelige opgørelse af de enkelte omkostningstyper. De realiserede tal i dette års regnskabsanalyse giver udtryk for en mere effektiv styring af opgaverne med færre materialeomkostninger, som igen kan henføres til fx mindre spild, bedre indkøbspriser eller ændrede produktmiks. Tager man de markedsforandringer, som bygge- og anlægssektoren undergik i analyseperioden (2003) i betragtning, kan sammensætningen af omsætningen også meget vel være ændret for flere virksomheder. Tal fra Danmarks Statistik peger således på, at erhvervs- og domicilbyggeriet faldt markant, mens boligbyggeriet og renoveringsopgaverne blev intensiveret. Disse ændringer i markedsforholdene kan have bidraget til ændringen i forholdet mellem lønomkostninger og materialeomkostninger i Stabilt stigende overskudsgrad Overskudsgraden (resultatet før renter i procent af omsætningen) er fortsat forbedret i 2003 til 2,4% mod henholdsvis 2,1% i 2002 og 0,9% i Dette skal ses som et resultat af bedre indtjeningsbidrag, og en mindre stigning i afskrivningerne fra 2002 til Det er naturligvis positivt, at overskudsgraden i branchen er stigende. Alligevel må niveauet på 2,4% stadig betegnes som mindre tilfredsstillende for bygge- og anlægsbranchen som helhed. Dette skal bl.a. ses i lyset af, at årene 2001 og 2002 var påvirket af underskud blandt branchen største aktører. Selvom årets fremgang isoleret set er glædelig, kommer forbedringen som udgangspunkt fra et lavt niveau. Risk/Reward-forholdet marginalt forbedret, men ikke tilfredsstillende Ligesom andre brancher bør bygge- og anlægsvirksomhederne foretage en måling og vurdering af deres virksomheders indtjening i forhold til den erhvervsrisiko, der naturligt knytter sig til ansvaret for udførelse af bygge- og anlægsopgaverne i forskellige projekter. Når man vurderer driftsrisikoen for bygge- og anlægsvirksomheder, bliver det tydeligt, at hovedparten af aktiviteterne forløber med en fornuftig eller i hvert fald positiv - indtjening til følge. Historien viser desværre også, at det kan blive temmelig dyrt, når virksomhederne løber ind i fejlslagne projekter. Et fejlslagent projekt kan i princippet reducere indtjeningen ganske betydeligt for hele året, selvom projektet kun udgør en del af virksomhedens omsætning. Under mere gunstige omstændigheder og knap så hård konkurrence ville underskud på sådanne projekter kunne absorberes i virksomhedernes øvrige overskud ("gynger og karruseller") og dermed ikke få betydelig indflydelse på virksomhedernes samlede indtjening og status. På en række af delmarkederne i bygge- og anlægssektoren er konkurrencen imidlertid så hård, at det ikke er muligt at opbygge en margin i fortjenesten til uforudsete hændelser. Den løbende drift levner således ikke mulighed for at lave "indtjeningsbuffere" til at imødegå tab på fejlslagne projekter, hvilket er medvirkende til, at overskudsgraden fortsat ikke er på et tilfredsstillende niveau. Heldigvis indikerer regnskabsanalysen 2004, at en stadig stigende andel af virksomhederne kan levere økonomiske resultater, som giver et fornuftigt Risk/Reward-forhold, og som tåler sammenligning med andre brancher. De følgende delanalyser af segmenter på omsætning og markedsområder giver et mere nuanceret billede heraf. Afkast af de indskudte aktiver i fremgang Afkastningsgraden (resultatet før renter + renteindtægter i forhold til aktiver i alt) er også i fremgang i Afkastningsgraden realiseres på niveauet 6,3% mod 5,9% i 2002 og 2,0% i Kombinationen af forbedret indtjening og en mindre stigning i aktivmassen er bærende for udviklingen, hvor den positive udvikling i driften naturligvis er væsentlig for stigningen i afkastningsgraden. 7

8 Ved sammenligning med andre brancher skal det bemærkes, at dele af entreprenørbranchen er kendetegnet ved at være meget aktiv-tung (fx entreprenør- og anlægsfagene). Det betyder, at det kræver mange aktiver at udføre bygge- og anlægsaktiviteter, herunder primært investering i store og dyre maskiner og materiel. Margin til imødegåelse af tab forøget i 2003 Sikkerhedsmargin (omsætningsændringen ved ordinært driftsresultat på 0 kr.) er udbygget væsentligt i 2003, nemlig til 14,2% mod tidligere års niveau på omkring 6%. Igen kan det ses, at den forbedrede driftsindtjening påvirker nøgletallet, som udtrykker hvor meget virksomhedernes omsætning kan tåle at falde, førend driften giver underskud. Driftsnøgletallene i fornuftig udvikling Sammenfattende for analysen af de væsentligste nøgletal, der vedrører driftsposterne, kan det konstateres, at den positive fremgang i dækningsbidraget er grundlaget for en fornuftig udvikling, hvilket de fleste nøgletal i analysen også understøtter. Overordnet set har virksomhederne formået at skabe et ordinært resultat på 944 mio. kr. ud af en omsætning på 42,7 mia. kr. I forhold til de første år af det nye årtusinde er indtjeningen altså på vej i en positiv retning. Der er stadig et misforhold mellem risiko og kapitalbinding, men dette forhold er også ved at blive forbedret. Dette understøttes af de efterfølgende delanalyser, hvor flere segmenter af virksomheder har fået trimmet driften mod bedre indtjening. I lighed med tidligere år skal det påpeges, at de relativt store virksomheders markante repræsentativitet i driftsanalysen i udstrakt grad præger de enkelte nøgletal. Dog er de generelle udviklingstendenser i driftsposterne hovedsagligt kendetegnende for den overvejende andel af de medvirkende virksomheder. ± 8

9 2 Balanceanalyse Dette afsnit søger at sammenholde udviklingen i den procentvise fordeling og sammensætning af balanceposterne med tilsvarende tal fra 2001 og Sammenligningstal og procenter for år 2001 er baseret på en sammenlægning af talmateriale fra databaserne bag rapporter i de to "gamle" organisationer Danske Entreprenører og Byggeriets Arbejdsgivere, hvorfor sammendrag og beregninger af enkeltposter har været nødvendige for at opnå et validt sammenligningsgrundlag i forhold til de samlede tal for år BALANCEANALYSE Aktiver Balancetal (mio.kr.) Procent-fordeling Immaterielle anlægsaktiver ,6 1,8 2,9 Materielle anlægsaktiver ,8 23,0 23,5 Finansielle anlægsaktiver ,3 7,1 8,6 Anlægsaktiver i alt ,7 31,9 35,1 Varebeholdninger ,5 11,7 11,4 Igangværende arbejder ,2 51,4 50,1 - Acontobetalinger ,2-49,7-46,3 Tilgodehavender fra salg ,6 30,5 29,6 Andre tilgodehavender ,8 9,3 Værdipapirer ,6 1,8 Likvide beholdninger ,8 9,0 Øvrige aktiver ,2 24,2 20,1 Omsætningsaktiver i alt ,3 68,1 64,9 Aktiver i alt ,0 100,0 100,0 Passiver Egenkapital ,0 28,1 32,5 Hensættelser ,7 7,2 5,9 Langfristet gæld ,2 8,3 9,3 Kortfristet gæld ,6 31,2 32,2 Varekreditorer ,5 25,2 20,1 Gæld i alt ,3 64,7 61,6 Passiver i alt ,0 100,0 100,0 Anlægsaktivernes andel er stigende Den tidligere tendens, hvor anlægsaktiverne har udgjort en faldende andel af de samlede aktiver, er vendt i 2003 med en fremgang til 35,1%. Dette svarer til 7,2 mia. kr. af en samlet balancesum på 20,6 mia. kr. Udviklingen i de underliggende anlægsaktiver viser en mindre fremgang i alle kategorier med vægt på finansielle anlægsaktiver, som er steget fra 4,3% i 2001 til hele 8,6% i Den øgede andel af finansielle anlægsaktiver kan bl.a. henføres til de øgede kapitalandele i dattervirksomheder, som ses ved en stigende andel af mindre koncernstrukturer med indirekte og direkte ejerandele. I lighed med tidligere år udgør især materielle anlægsaktiver fortsat en væsentlig del af de driftsafhængige aktiver, som er nødvendige for at kunne udføre bygge- og anlægsaktiviteterne i praksis. Udviklingen her indikerer en fortsat betydelig anvendelse af eget driftsmateriel i udførelse af bygge- og anlægsvirksomhed. Virksomhederne har til trods for øgede afskrivninger i 2003 forøget deres andel af materielle anlægsaktiver marginalt, dvs. maskiner m.v., fra 23,0% af alle aktiver i 2002 til 23,5% i 2003, hvorfor nettotilgangen af aktiver har været stigende i løbet af året. Der kan være mange forklaringer på ændringerne, men det lave renteniveau har antagelig påvirket virksomhedernes lyst til at købe nyere driftsmateriel. Derudover er der de stadigt flere finansieringstyper, som gør det attraktivt for virksomhederne at købe materiel. 9

10 Fortsat fald i varebeholdninger Varebeholdningerne blev marginalt reduceret i 2003 til 11,4% af balancesummen mod 11,7% i Dermed fortsætter den faldende tendens, hvilket giver besparelser i form af mindre pengebinding i varebeholdning og mindre usikkerhed om kuranthed. Over det seneste årti er varebeholdningerne gradvist reduceret, hvilket vidner om en bevidst styring af området, herunder fokus på kapitalbinding og finansieringsudgifter. At varebeholdninger er en noget sammensat størrelse i bygge- og anlægsbranchen belyses af de underliggende tal for virksomhederne, hvor de mindre bygge- og anlægsvirksomheder ofte har traditionelle lagre af materialer og produkter, mens de større entreprenørvirksomheder også har omsætningsejendomme. Tendensen er dog fortsat, at de større entreprenørvirksomheder af hensyn til risiko og øget likviditetsbinding reducerer eget byggeri ved at etablere finansielle konstruktioner med bl.a. pensionsfonde og projektfirmaer inden for ejendomsinvesteringer, inden byggerier påbegyndes. Stigende nettobinding i igangværende arbejde Forholdet mellem virksomhedernes igangværende arbejde og tilhørende acontobetalinger er marginalt forværret i 2003, hvor nettoigangværende arbejder er forøget til 3,8% (50,1%-46,3%). Dette svarer til 794 mio. kr. ud af en balancesum på 20,6 mia. kr. Dermed brydes de tidligere års tendens til en stadigt strammere og bedre økonomisk styring af området, hvor bygge- og anlægsvirksomhederne fortsat er blevet bedre til at få dækket alle igangværende arbejder med tilstrækkelige acontobetalinger fra kunderne. Den øgede binding kan skyldes flere ting; fx periodiseringer omkring årsafslutning og projekternes forløb i forhold til, hvornår entreprenørerne kan acontofakturere i henhold til kontraktlige tidsterminer m.v. Overordnet set har de fleste virksomheder fortsat en god likviditetsmæssig styring i forhold til projekternes færdiggørelsesforløb, som også understøttes af underliggende udviklinger inden for de enkelte markeds- og størrelsessegmenter. Branchen har i de senere år anvendt betydelige ressourcer på dette kerneområde, hvilket også ses af tidligere nøgletal. Fortsat mindre pengebinding i tilgodehavende fra salg Tilgodehavender fra kunder er reduceret til 29,6% i 2003 og følger dermed tendensen fra tidligere år, hvor fortsat færre midler har været bundet i tilgodehavender fra salg. Der kan være flere faktorer bag denne positive udvikling, men primært kan det føres tilbage til virksomhedernes øgede fokusering på debitor- og likviditetsstyring. Dette har i mange år været et væsentligt tema i driften af bygge- og anlægsvirksomhed. Netop de betydelige kontraktsummer og tidsmæssige forløb gør, at virksomhederne på alle niveauer bør anvende ressourcer på dette område. Jo kortere tid virksomhedernes tilgodehavende ligger hos kunden, jo mere minimerer man risikoen for tab (hvis kunden mister betalingsevnen) og virksomhedens renteudgifter ved finansieringen af den fortsatte drift. Mindre likvide beholdninger i 2003 I takt med de øgede investeringer i anlægsaktiver i 2003 har virksomhederne reduceret deres likvide beholdning og værdipapirer i 2003, således at de øvrige aktiver udgør 20,1% i 2003 mod 24,2% i Dog er de likvide midler m.v. stadig på et fornuftigt niveau i forhold til et rimeligt likvidt beredskab. Dertil kommer, at virksomhederne skal foretage de anlægsinvesteringer m.v., som er nødvendige for at drive en bygge- og anlægsvirksomhed på en efficient måde. Reduceringen af de likvide beholdninger kan også kædes sammen med, at de fleste virksomheder har rentebærende finansieringsgæld, og at de tilstræber at anvende overskydende likviditet til nedbringelse af denne, hvorved de sparer rentebetalingerne. Øget kapitalgrundlag i 2003 Egenkapitalens andel af de samlede passiver er steget til 32,5% i 2003 mod 28,1% i 2002, og dermed fortsætter konsolideringen af virksomhedernes kapitalgrundlag gennemsnitlig set. Det indikerer, at de stigende resultater i 2003 er anvendt til konsolidering af virksomhederne, og at de dermed ikke er gået til fx udbytter til indehaverne. I forhold til at drive virksomhederne på en rentabel måde i den kommende periode er den øgede konsolidering en fordel. Soliditetsgraden udgør nu 32,5%, hvilket peger i retning af, at virksomhederne ønsker et tilstrækkeligt kapitalgrundlag, der kan gøre dem mindre afhængige af fx bankfinansiering. Det skal dog fortsat påpeges, at udviklingen i egenkapitalen er en sammensat størrelse, idet virksomhedernes kapitalgrundlag er konstrueret forskelligt. Der er stor forskel på at drive et mindre enkeltmands firma, hvor stort set alt overskud hæves som løn, og at være et børsnoteret og udenlandsk ejet selskab, hvor udbytter og kapitaltilførsler påvirker egenkapitalen. Kortfristede gældsposter nedbragt yderligere i 2003 Som et resultat af det øgede kapitalgrundlag er de samlede gældsposters andel af passiverne yderligere reduceret i Kortfristet gæld er forøget marginalt fra 31,2% i 2002 til 32,2% i 2003, mens varekreditorerne er reduceret fra 25,2% i 2002 til 20,1% i Samlet set er de kortfristede gældsposter nedbragt yderligere, hvilket igen vidner om en tilpasset finansieringsstruktur, hvor virksomhederne ved at nedbringe gælden og øge kapitalgrundlaget tilpasser sig den forbedrede driftsaktivitet. Ligeledes har de faldende beholdninger af likvider og værdipapirer betydning for udviklingen i gældsposterne, idet overskudslikviditet anvendes til nedbringelse af den rentebærende gæld. Dette afspejler sig i lavere renteudgifter i 2003, hvor disse er reduceret til 0,8% af omsætningen mod 1,8% i 2002, jf. driftsanaslysen. ± 10

11 2 Nøgletalsanalyse af balanceposter Til brug for analyse af udviklingen balanceposterne imellem samt i de tilhørende driftsposter er følgende væsentlige nøgletal beregnet og kommenteret. NØGLETALSANALYSE AF BALANCEPOSTER Sammenligningstal Forrentning af egenkapital 5,2 5,5 11,9 Soliditetsgrad 27,0 28,1 32,5 Likviditetsgrad (arbejdskapital) 118,0 120,8 124,1 Stigende forrentning af egenkapitalen Med udgangspunkt i et stabilt niveau omkring 5% i 2001 og 2002 er forrentningen af egenkapitalen steget markant i Forrentningen af egenkapitalen realiseres med 11,9% og understøtter den tilfredsstillende udvikling, som både drift og balance oplevede i Den markante fremgang i forrentningen af egenkapitalen er skabt ved et øget resultat på 944 mio. kr. i 2003 sat i forhold til en egenkapital på nominelt 6,7 mia. kr., som samlet set giver et fornuftigt samspil mellem indsatte kapitalressourcer og direkte afkast. I tidligere analyser har vi efterlyst en forbedring af forrentning af egenkapitalen. Dette for at afkastet skulle stå i relativt forhold til det kapitalapparat, som virksomhederne får stillet til rådighed af aktionærer og virksomhedsejere. I forhold til alternative investeringer skal forrentningen af egenkapitalen i princippet måles på lige fod med f.eks. investering i værdipapirer, alm. pengeplacering eller aktieinvestering i andre brancher. Det kan konkluderes, at risikopræmien for investering i bygge- og anlægsvirksomhed gennemsnitlig blev honoreret med en forrentning på 11,9% i Et afkast, der må betegnes som ganske tilfredsstillende ikke mindst i forhold til tidligere år. Der ligger mange forskelligartede hensyn bag de enkelte selskabers kapitalpolitik og niveauet for soliditeten i de målte selskaber, hvilket bl.a. afspejler sig i de valgte holdingstrukturer, hvor driftsselskabernes resultater ofte udloddes til moderselskaberne. Udbyttepolitikken kan ofte have til formål at konsolidere holdingselskabet eller nedbringe rentebærende gæld, som er opstået ved lån eller finansiering af andre aktivitetsområder. De personligt drevne virksomheder har ofte mere privatøkonomiske hensyn at tage i udbyttepolitikken, hvorfor egenkapitalens størrelse skal ses i sammenhæng med indtjening og udtræk til privatforbrug. Stadig god arbejdskapital Udviklingen i likviditetsgraden (arbejdskapitalen) har fortsat en positiv tendens. Likviditetsgraden realiseres på 124,1 i 2003 mod 120,8 året før. Denne mindre fremgang skyldes bl.a., at varekreditorerne er reduceret, og igangværende arbejder netto er øget. Et positivt nøgletal, dvs. over 100, vidner om, at virksomhederne har god arbejdskapital til udførelse af de forholdsvis likviditetskrævende bygge- og anlægsprojekter, hvor det er vigtig at have fremmed finansiering til rådighed. Ofte vil projekternes forløb være overlappende, hvilket i høj grad stiller krav til god fleksibilitet i arbejdskapitalen og likviditetsberedskabet. Sammenfattende for analysen af de enkelte balanceposter og nøgletal kan konstateres, at den positive udvikling i sammensætning og afkast er fortsat i Branchen har lagt vægt på øget soliditet og likviditet. Dermed fremstår branchen mere trimmet og klar til at udnytte de bedre konjunkturer i dansk økonomi. Det er tydeligt, at den positive udvikling i driftsresultaterne har afspejlet sig i balancen. Flere faktorer vidner om en fortsat tilpasning af aktiverne, samtidig med at gældssammensætningen er tilpasset tilsvarende. Den øgede konsolidering har medført reducering af gældsposterne under ét, hvilket ses som en god udvikling i virksomhedernes kapitalstruktur. I en tid, hvor der fokuseres meget på globalisering og mere konkurrenceprægede markeder, er det opmuntrende for bygge- og anlægsvirksomhederne, at balancens tilpasning og sammensætning stadig forbedres. Soliditetsgraden udbygges i 2003 Efter en årrække med et niveau på 27-28% steg soliditetsgraden til 32,5% i 2003, hvilket understøtter den fornuftige balanceudvikling, hvor gælden reduceres, og kapitalgrundlaget øges. ± 11

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

Branchegruppe Installatører og sikring Oktober 2014. Analyse af installationsbranchen.

Branchegruppe Installatører og sikring Oktober 2014. Analyse af installationsbranchen. Branchegruppe Installatører og sikring Oktober 2014 Analyse af installationsbranchen. Indhold 4 5 6 12 14 16 20 21 22 26 28 29 30 31 Overordnede resultater Elementer i en sund installationsvirksomhed Indtjening

Læs mere

Analyse af byggeog anlægsbranchen. Oktober 2014

Analyse af byggeog anlægsbranchen. Oktober 2014 Analyse af byggeog anlægsbranchen. Oktober 2014 Indholdsfortegnelse 5 6 12 14 19 27 28 31 33 35 37 39 40 41 42 43 Leder Bygge- og anlægsbranchen generelt Branchens vilkår Økonomi- og risikostyring i bygge-

Læs mere

BRANCHEANALYSE HÅNDVÆRKERE

BRANCHEANALYSE HÅNDVÆRKERE BRANCHEANALYSE HÅNDVÆRKERE I Brancheanalysen Håndværkere tegner vi et detaljeret billede af de danske håndværkeres aktuelle udfordringer. Brancheanalysen er udarbejdet på baggrund af kvantitative data

Læs mere

Lønsomhed, vækst og finansiel risiko. En analyse af danske virksomheder i perioden 1997-2012

Lønsomhed, vækst og finansiel risiko. En analyse af danske virksomheder i perioden 1997-2012 Lønsomhed, vækst og finansiel risiko En analyse af danske virksomheder i perioden 1997-2012 Indhold Forord.... 3 Hovedkonklusioner.... 4 Population og metode.... 8 Indledende observationer vedrørende indtjening

Læs mere

Oktober 2012. Byggebranchen Markedsnyt 2012

Oktober 2012. Byggebranchen Markedsnyt 2012 Oktober 212 Byggebranchen Markedsnyt 212 Indhold 4 5 6 7 7 8 9 1 11 12 13 15 18 18 2 23 25 27 29 31 33 34 1. Indledning 2. Branchegruppe Entreprenører 3. Opsummering 4. Branchens vilkår 4.1 Offentligt

Læs mere

Afsluttende projekt. Nøgletal, og deres forbindelse til virksomhedens interessenter, samt den direkte forbindelse til ledelsesberetningen.

Afsluttende projekt. Nøgletal, og deres forbindelse til virksomhedens interessenter, samt den direkte forbindelse til ledelsesberetningen. Afsluttende projekt HD 1. del Forfattere: Daniel Zacher (DS86175) Rasmus Laursen (RL86188) Vejleder: Christoffer Kristensen Afsluttende projekt Nøgletal, og deres forbindelse til virksomhedens interessenter,

Læs mere

Sikkerhedsbranchen Analyse af den økonomiske udvikling

Sikkerhedsbranchen Analyse af den økonomiske udvikling Sikkerhedsbranchen Analyse af den økonomiske udvikling Indledning Deloittes markedsgruppe for Real Estate præsenterer for 2. gang en analyse af den økonomiske udvikling i sikkerhedsbranchen. Formålet med

Læs mere

www.rescueplan.com Eksamensprojekt - Afsluttende afgangsprojekt for HD 1.del Samlet antal tegn med mellemrum: 105.842 Svarende til 44,10 sider

www.rescueplan.com Eksamensprojekt - Afsluttende afgangsprojekt for HD 1.del Samlet antal tegn med mellemrum: 105.842 Svarende til 44,10 sider www.rescueplan.com Eksamensprojekt - Afsluttende afgangsprojekt for HD 1.del Samlet antal tegn med mellemrum: 105.842 Svarende til 44,10 sider HD-studiets 1. del Aalborg Universitet, 28. maj 2014 Vejleder:

Læs mere

VIRKSOMHEDSVURDERING. Firma A A/S 2013-08-07

VIRKSOMHEDSVURDERING. Firma A A/S 2013-08-07 VIRKSOMHEDSVURDERING Firma A A/S 213-8-7 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Værdi...3 Værdiansættelsesmodel... 5 Forudsætninger...5 Beregninger... 5 Forklaringer...6 Branchesammenligning...7 Prognosticeret

Læs mere

Finansiel sta bi li tet

Finansiel sta bi li tet Danmarks Nationalbank Finansiel sta bi li tet 2006 D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 0 6 FINANSIEL STABILITET 2006 Det lille billede på forsiden viser et karakteristisk udsnit af Nationalbankens

Læs mere

Afgangsprojekt Vestas Wind System

Afgangsprojekt Vestas Wind System Vejen ud af krisen Afgangsprojekt Vestas Wind System HD-studiets 1. del AAU, maj 2015 Mads Bjørn, Anders Agerbo og Mikkel Lund 27-05-2015 Indholdsfortegnelse Problemstilling:... 2 Problemformulering...

Læs mere

DANSK MODE & TEXTIL. Analyse 2014 DANSK MODE & TEXTIL. Analyse 2014

DANSK MODE & TEXTIL. Analyse 2014 DANSK MODE & TEXTIL. Analyse 2014 DANSK MODE DANSK MODE 1 PILEN PEGER DEN RIGTIGE VEJ Mode- og tekstilbranchen er blandt landets vigtigste eksporterhverv. Men kan branchen tjene penge? Og har den overhovedet lært af de hårde tider, som

Læs mere

Analyse af sikkerhedsbranchen.

Analyse af sikkerhedsbranchen. Analyse af sikkerhedsbranchen. Indhold 3 4 5 6 Resumé Om analysens tilblivelse Forretningskoncepter og aktiviteter Nøgletalsanalyse 7 Beskrivelse af branchen i Danmark 8 Indtjening 11 Branchens pengebinding

Læs mere

VÆKST OG INNOVATION I DANSKE VIRKSOMHEDER

VÆKST OG INNOVATION I DANSKE VIRKSOMHEDER MARTS 2014 VÆKST OG INNOVATION I DANSKE VIRKSOMHEDER ANALYSE OG FORSLAGSKATALOG Rapport udarbejdet af Copenhagen Economics for Axcelfuture Forfattere: Helge Sigurd Næss-Schmidt, Partner Martin Bo Hansen,

Læs mere

DANMARK SOM INVESTERINGSLAND

DANMARK SOM INVESTERINGSLAND Januar 2013 Rapport #01 DANMARK SOM INVESTERINGSLAND Rapport udarbejdet af Copenhagen Economics for Axcelfuture Forfatter: Partner Martin H. Thelle Indholdsfortegnelse Forord 2 1 Sammenfatning 3 2 Investeringskrisen

Læs mere

Årsrapport 2006. Indhold. Kort om Grontmij Carl Bro A/S

Årsrapport 2006. Indhold. Kort om Grontmij Carl Bro A/S Indhold Kort om Grontmij Carl Bro A/S Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors påtegning Hoved og nøgletal Ledelsesberetning Regnskabsberetning Resultatopgørelse Balance Egenkapitalopgørelse Pengestrømsopgørelse

Læs mere

Årsrapport Jyske Bank Marketing

Årsrapport Jyske Bank Marketing Årsrapport Indhold Ledelsesberetning 1 Jyske Bank-koncernen i hovedtal 1 Ledelsen udtaler 2 Året 2009 3 - Samfundsøkonomisk baggrund 4 - Basisindtjening 5 - Forretningsomfang 5 - Bruttoindtjening 6 -

Læs mere

Jeudans2010. årsrapport

Jeudans2010. årsrapport Jeudans2010 årsrapport Jeudans årsrapport 2010 Indhold Til aktionærerne 9 Hoved- og nøgletal 10 Jeudan i 2010 12 Ejendomsmarkedet i Storkøbenhavn 18 Mål og strategi 26 Ejendomsporteføljen 38 Aktionærforhold

Læs mere

Årsrapport 2013 MT Højgaard-koncernen

Årsrapport 2013 MT Højgaard-koncernen Årsrapport 2013 MT Højgaard-koncernen Årsrapport 2013 ÅRSRAPPORT 2013 LEDELSESBERETNING LEDELSENS BERETNING Profil af koncernen 4 Hovedpunkter 5 Resultat for 2013 5 Forventninger til 2014 5 Hovedtal og

Læs mere

Kom i gang med. aktier. Ulrik Dall

Kom i gang med. aktier. Ulrik Dall Kom i gang med aktier Ulrik Dall ISBN 978-87-89359-22-9 Ulrik Dall: Kom i gang med aktier Copyright Bodano Publishing & Communication ApS 2014 Udgiver: Bodano Publishing & Communication ApS Postboks 63

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2009 ÅRSRAPPORT 2009 Til aktionærerne 9 Hoved- og nøgletal 10 Jeudan i 2009 12 Ejendomsmarkedet i Storkøbenhavn 18 Mål og strategi 24 Ejendomsporteføljen 34 Aktionærforhold 39 Corporate Governance

Læs mere

Pressemøde. Årsregnskab for 2009. 4. februar 2010

Pressemøde. Årsregnskab for 2009. 4. februar 2010 Pressemøde Årsregnskab for 2009 4. februar 2010 REPRÆSENTANTER DANSKE BANK Peter Straarup Ordførende direktør TALE Peter Straarup - Ordførende direktør Pressemøde Velkommen til præsentationen af Danske

Læs mere

Value Drivers. Value Drivers INDLEDNING... 1

Value Drivers. Value Drivers INDLEDNING... 1 Value Drivers Indledning INDLEDNING... 1 1 NØGLETAL....2 1.1 Nøgletalsmodel...2 1.2 Et eksempel...4 1.3 Resumé...9 2 KURSDANNELSEN...1 2.1 Aktiekurs og aktiepris...1 2.2 Kursmodel...11 2.2.1 Kurs/RA eller

Læs mere

Pasta og Ajax rimer på profit og afkast

Pasta og Ajax rimer på profit og afkast A N A L Y S E A F F A C I L I T Y -, R E N G Ø R I N G S- O G K A N T I N E V I R K S O M H E D E R S K R E V E T A F : D A N I E L B R Ø D S G A A R D Pasta og Ajax rimer på profit og afkast BERLINGSKE

Læs mere

Hvordan bliver virksomheden solgt?

Hvordan bliver virksomheden solgt? Hvordan bliver virksomheden solgt? Forord Lucas & Partnere har mange års erfaring som virksomhedsmægler med køb og salg af virksomheder. Denne håndbog er et sammendrag af disse praktiske erfaringer. Håndbogen

Læs mere

Gymnasiernes økonomiske vilkår. En analyse af udvalgte økonomiske ud- fordringer 2011-2015

Gymnasiernes økonomiske vilkår. En analyse af udvalgte økonomiske ud- fordringer 2011-2015 Gymnasiernes økonomiske vilkår En analyse af udvalgte økonomiske ud- fordringer 2011-2015 15. september 2011 Indholdsfortegnelse Summary... 3 De forventede økonomiske vilkår frem til 2015... 6 Finansloven

Læs mere

Baggrundsrapport for analyse af den danske byggesektor

Baggrundsrapport for analyse af den danske byggesektor Baggrundsrapport for analyse af den danske byggesektor Kortlægning af den danske byggesektors struktur og økonomiske udvikling Energistyrelsen Deloitte Consulting 14. maj 213 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion

Læs mere

IFRS Eksempelregnskab 2014

IFRS Eksempelregnskab 2014 IFRS Eksempelregnskab 2014 2 Forord Deloittes IFRS-eksempelregnskab 2014 Deloittes IFRS-eksempelregnskab er udarbejdet som et eksempelregnskab for en fiktiv dansk børsnoteret koncern i regnskabsklasse

Læs mere

Revisor skriver om at være selvstændig erhvervsdrivende.

Revisor skriver om at være selvstændig erhvervsdrivende. 2010 Revisor skriver om Revisor skriver om at være selvstændig erhvervsdrivende. Man skal se sin virksomhed og dens virke, som én del i det samlede billede, hvor det ene og alene handler om at skabe værdi

Læs mere