Regnskabsanalyse 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regnskabsanalyse 2012"

Transkript

1 ver. 2 Regnskabsanalyse 2012 for Dansk Friskoleforenings medlemsskoler februar 2014, Friskolernes Hus

2 Regnskabsanalyse 2012 for Dansk Friskoleforenings medlemsskoler Hermed udsendes Dansk Friskoleforenings regnskabsanalyse Analy sen blev første gang udsendt i september 1989 for regnskabsåret 1988, og siden er den udkommet hvert år. Den er udarbejdet efter samme grundprin cipper som tidligere år, men man skal dog bemærke, at kontoplanen blev væ sentligt ændret med virkning fra regnskabsåret 1992 og igen fra 2002 samt 2007, hvorfor sammenligninger med ældre tal skal foretages med en vis var somhed. Regnskabsanalysen udsendes i et eksemplar pr. skole, idet vi forudsætter, at skolerne selv sørger for at kopiere i det antal, der er brug for til ansatte, besty relsesmedlemmer og revisorer. Analysen lægges også på foreningens hjem meside. Vi anbefaler, at regnskabsanalysen optages som et særligt punkt på et bestyrelsesmøde. Analysen omfatter 233 af Dansk Friskoleforenings medlemsskoler pr , idet kombinerede fri- og efterskoler, skoler uden statstilskud og markant atypiske skoler (eksempelvis skoler oprettet i 2012) samt skoler med kost afdeling ikke indgår i materialet, da disse skolers tal er helt uanvendelige til sammenligninger. Alle øvrige medlemsskoler, der har afleveret brugelige regnskabsoplysninger for 2012, er medtaget i materialet. Tabel 1 viser en 5 års oversigt med centrale nøgletal for alle skoler. Tabel 2a og 2b viser basistal for grupper af skoler, summen af samtlige 233 skolers tal konto for konto i de enkelte grupper og endvidere gennemsnitstallene pr. årselev konto for konto inden for de enkelte grupper af skoler. Tabel 3a og 3b viser den procentuelle vægt af de enkelte konti. Endelig viser tabellerne i linie 50 og 51 skolernes samlede driftskapital og deres likviditets grad. Graferne 1-8 viser henholdsvis soliditet sammenholdt med likviditetsgrad, driftsudgifter i alt, driftsomkostninger pr. årselev, indtægter ekskl. renter, indtægter i alt, egendækning sammenholdt med skolepenge pr. årselev, driftstilskud ( generelt statstilskud ) og statstilskud i alt pr. årselev for samtlige 233 skoler. Graf 9a, 9b og 9c illustrerer på forskellig vis, hvordan skolepengene udgør en stigende andel af skolernes samlede indtægter. Graferne 10.1 til 14.6 er opdelt i geografiske områder, og inden for områderne har hver skole et områdenummer. Den enkelte skole kan identificere sig selv i disse tabeller ved at sammenholde tabellernes identifikationsnummer med det område og områdenummer, der fremgår af den påklæbede adressemærkat på forsiden. I regnskabsanalysen for 2012 har vi desværre ikke mulighed for at vise resultater for børnehaverne. De vil dog igen fremgå i analysen for Områdeinddeling: Her er anvendt en opdeling svarende til foreningens 6 regioner. Disse svarer til de offentlige regioner, idet Region Syddanmark dog er delt ved Lillebælt. 2

3 TABELFORKLARINGER: Tabellerne 1 samt 2a til 2b: Økonomistatistik vedr. regnskabsåret 2012 Tabellerne er opdelt efter den standardkontoplan, som fremgår af Under visningsministeriets regnskabsbekendtgørelse nr af 12. decem ber Denne var gældende i kalenderåret Tabellerne viser både totaltal og tal pr. årselev i kolonner, der vedrører definerede grupper af skoler. Grupperne er opdelt efter skolestørrelse og efter skolernes geografiske placering. Ved sammenligning med tabeller fra tidligere år kan følgende nøgletal opstilles: Tabel 1: 5-års økonomioversigt for skoler under Dansk Friskoleforening - Kr. pr. elev - Indextal Kontobetegnelse: 2008 Index 2009 Index 2010 Index 2011 Index 2012 Index Finanslovstakst Samlet statstilskud heraf driftstilskud Skolepenge Øvrige indtægter andre+ford.udv+rente Samlede indtægter incl. renter Undervisningsudgifter incl.sfo..heraf lærerløn Bygningsudgifter incl prioritetsrenter Administrationsudgifter adm+rente Udgifter i alt Skolens Tabellen Likviditetsgrad omfatter: 0, , , , ,65 92 Antal skoler Antal årselever Elever pr. skole 119, , , , ,6 106 m2 pr. elev 13, , , , ,3 113 nettoprisindeks 119, , , , ,2 107 Nøgletallene viser, at der i løbet af 5-års perioden er betydelige ud sving mellem de enkelte konti. Driftstilskuddet pr. elev er i 5-års perioden kun steget med 4,8%, idet der med nedsættelsen af koblingsprocenten til 73% kun er sket en fremskrivning af statstilskuddet på 0,5 %. En sammenligning med nettoprisindekset viser samtidig, at statstilskud ikke følger pris- og lønudviklingen (Graf 9c). Nedsættelsen af koblingsprocenten medfører, at skolerne selv kommer til at dække det meste af løn og prisudviklingen. Øvrige statstilskud udgør 12,9% af de samlede indtægter. Det fremgår af tabel 2a at de mindste skoler i forhold til de største, modtager knap 3000,- mere pr. årselev, hvilket betyder at de mindste skoler inkluderer flere børn med særlige behov end landets største skoler. Skolepenge, inkl. sfo-betaling, er steget markant i 5-års perioden. Fra 2008 til 2012 er skolepengene steget med knap 20% og statstilskud med ca. 4%, mens de samlede udgifter er steget med 6%. Skolepengestigningen er sket i takt med det faldende statstilskud. I tabel 2 og 3 har vi i øvrigt specificeret forældrebetalingen i skolepenge og sfo-betaling. Sfobetalingen udgør ca. 22,5% af de samlede skolepenge. Øvrige indtægter har i sammenligningsperioden haft svingende betydning, og er i 2012 på ca. samme niveau som De øvrige indtægter, der kommer fra frivillige gaver samt arrangementer har tydeligvis størst betydning på de mindste skoler, hvor de udgør 5,37% af de samlede indtægter mod kun 1,96% for skoler over 150 elever. 3

4 Totalt udgør lærerlønnen 61,2% af de samlede udgifter, hvilket er næsten uændret i forhold til de nærmest forudgående år (tabel 3a.) Ser man på lønnen fordelt på skolestørrelser, er det tydeligt, at jo større skolerne er des flere elever underviser den enkelte lærer, hvilket medfører mindre udgift på løn til undervisning. Lønudviklingen sammenholdt med det stigende antal årselever vidner om, at lærerne generelt underviser flere elever. Skolernes ejendomsudgifter udgør 13,6% af de samlede udgifter og er i perioden steget med ca. 7%. Stigningen skyldes, trods den faldende rente, større udgifter til el, vand og varme. Skolernes administrationsudgifter udgør 7,8% af de samlede udgifter (tabel 3a). Målt på udgiftsudviklingen er der tale om en stigning siden 2008 på ca. 10%. Stigningen skyldes dels, at udgifter til bla. flexordning samt AUB nu tæller med som en omkostning til administration, hvor de før talte med under undervisning. Ca 72,5% af skolerne havde driftsoverskud i 2012 (mod 68,5 i 2011, 51% i 2010, 61% i 2009, 63% i 2008). Likviditeten for skolerne som helhed er da også forbedret med 6% i for hold til En likviditetsgrad på 0,65 er imidlertid ikke tilfredsstillende (skoler nes omsætnings formue udgør kun 65% af den kortfristede gæld driftskapi talen er altså ne gativ/består af løs gæld og lån). Graf 1 m.fl. viser, at et stort antal skoler har en meget svag likviditet. Det må konstateres, at flere skoler under indflydelse af finanskrisen har skabt balance på driftsregnskabet, men de genererede overskud er fortsat alt for små. Den gennemsnitlige skolestørrelse er uændret - ca. 127 i I 5-års perioden har skolerne udvidet arealkapaciteten pr. elev fra 13,6 til 15,3 kvm. Dette svarer ganske udmærket til en moderne skoledrift, men dækker desværre over en spredning, hvor mange skoler har for lidt plads og lige så mange har for få elever til et større bygningskompleks. Tabel 3a og 3b viser den procentuelle fordeling af henholdsvis indtægter og udgifter på de enkelte konti. Tabellerne viser, at der konto for konto er væ sentlige forskelle mellem skoler af forskellig størrelse og mellem landsdelene. I linie 45 (tabel 3a) er egenkapitalens procentuelle andel af skolens aktiver bereg net. Denne svarer til den såkaldte soliditetsgrad, der er et af skolernes væ sentlige nøgletal. Dette tal belyser skolernes kreditværdighed, idet soliditeten belyser egenkapitalens andel af den totalt investerede kapital (som typisk er delvis lånefinansieret). For skoler mellem 50 og 99 elever er den gennemsnit lige soliditetsgrad 17,9%, mens den er 35,8% for de største skoler. Både for store og små skoler er der dog tale om store variationer fra skole til skole, og mellem regionerne er der også markante forskelle. De fynske friskoler har en gennemsnitlig soliditetsgrad på 40%; de sydjyske skoler tilsvarende 21,4% (tabel 3b). Ideelt set bør den enkelte skole stile efter en soliditetsgrad på mindst 20%. En lavere soliditetsgrad vil ofte være et udtryk for, at skolen er lukningstruet, men natur ligvis skal alle nøgletal vurderes i en helhed. 4

5 Tabel 2a Tabel 2 Økonomianalyse 2012 Skolestørrelse eller landsdel 0-49 elever elever elever over 150 elever alle DF-skoler alle frie grundskoler Antal skoler [antal børnehaver] 24 [24] 84 [84] 51 [51] 74 [74] 233 [233] 440 [440] Antal årselever [børnehavebørn] 924,2 [130,8] 6.214,0 [472,2] 6.399,2 [484,2] ,0 [342,8] ,4 [1430] ,8 Årselever pr. skole [børn pr. børnhave] 38,5 [5,5] 74,0 [5,6] 125,5 [9,5] 215,6 [4,6] 126,6 [6,1] 202,5 Bruttoetageareal , , , , ,3 Lin Totaltal kr. pr. elev Totaltal kr. pr. elev Totaltal kr. pr. elev Totaltal kr. pr. elev Totaltal kr. pr. elev Totaltal kr. pr. elev 1 Driftstilskud Øvrige statstilskud Skolepenge (ex Bh) Forældrebetaling, sfo Andre indtægter (ex Bh) INDTÆGTER I ALT (ex Bh): Løn, undervisning (ex Bh) Løn, skolefritidsordning Undervisningsudgifter sfo-udgifter (ex Bh) UNDERVISNING I ALT (ex Bh): Løn Lokaleleje (ex Bh) Skatter, afgifter og forsikring Vedligeholdelse Varme, el og rengøring Øvr. ejend.udg. herunder afskrivn. (ex Bh) EJENDOMSDRIFT I ALT (ex Bh): KANTINEDRIFT Løn administrativt personale Administrationsudgifter (ex Bh) ADMINISTRATION M.V. I ALT (ex Bh): DRIFTSOMKOSTNINGER (ex Bh) RESULTAT (ex Bh) før FIN. POSTER: Renteindtægter Prioritetsrenter Renteudgifter excl. prioritetsrenter FINANSIELLE POSTER I ALT: RESULTAT før EKSTRAORD. POST Ekstraordinære indtægter Ekstraordinære omkostninger ÅRETS RESULTAT (ex Bh) Ejendomme Inventar og udstyr, undervisning Inventar og udstyr, administration Bus Finansielle anlægsaktiver ANLÆGSAKTIVER I ALT: Tilgodehavender Forudbetalte udgifter Værdipapirer Likvide beholdninger OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT: AKTIVER I ALT: EGENKAPITAL 31/ Langfristet gæld Kortfristet gæld GÆLD I ALT: PASSIVER I ALT: LIKVIDITET: 50 Driftskapital [lin 43 lin 47] Likviditetsgrad [lin 43 / lin 47] 0,43 0,55 0,52 0,77 0,65 0,72 52 Børnehave-indtægter [ ] [85.071] [82.535] [ ] [90.809] Børnehave-udgifter [95.824] [79.549] [75.398] [98.852] [84.259] Resultat af børnehave-drift [9.694] [5.522] [7.136] [5.935] [6.549]

6 Tabel 2b Tabel 2 Økonomianalyse 2012 Skolestørrelse eller landsdel Antal skoler [antal børnehaver] Antal årselever [børnehavebørn] Årselever pr. skole [børn pr. børnhave] Bruttoetageareal Lin 1 Driftstilskud 2 Øvrige statstilskud 3 Skolepenge (ex Bh) 4 Forældrebetaling, sfo 5 Andre indtægter (ex Bh) 6 INDTÆGTER I ALT (ex Bh): 7 Løn, undervisning (ex Bh) 8 Løn, skolefritidsordning 9 Undervisningsudgifter 10 sfo-udgifter (ex Bh) 11 UNDERVISNING I ALT (ex Bh): 12 Løn 13 Lokaleleje (ex Bh) 14 Skatter, afgifter og forsikring 15 Vedligeholdelse 16 Varme, el og rengøring 17 Øvr. ejend.udg. herunder afskrivn. (ex Bh) 18 EJENDOMSDRIFT I ALT (ex Bh): 19 KANTINEDRIFT 20 Løn administrativt personale 21 Administrationsudgifter (ex Bh) 22 ADMINISTRATION M.V. I ALT (ex Bh): 23 DRIFTSOMKOSTNINGER (ex Bh) 24 RESULTAT (ex Bh) før FIN. POSTER: 25 Renteindtægter 26 Prioritetsrenter 27 Renteudgifter excl. prioritetsrenter 28 FINANSIELLE POSTER I ALT: 29 RESULTAT før EKSTRAORD. POST. 30 Ekstraordinære indtægter 31 Ekstraordinære omkostninger 32 ÅRETS RESULTAT (ex Bh) 33 Ejendomme 34 Inventar og udstyr, undervisning 35 Inventar og udstyr, administration 36 Bus 37 Finansielle anlægsaktiver 38 ANLÆGSAKTIVER I ALT: 39 Tilgodehavender 40 Forudbetalte udgifter 41 Værdipapirer 42 Likvide beholdninger 43 OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT: 44 AKTIVER I ALT: 45 EGENKAPITAL 31/12 46 Langfristet gæld 47 Kortfristet gæld 48 GÆLD I ALT: 49 PASSIVER I ALT: LIKVIDITET: 50 Driftskapital [lin 43 lin 47] 51 Likviditetsgrad [lin 43 / lin 47] 52 Børnehave-indtægter 53 Børnehave-udgifter 54 Resultat af børnehave-drift Region Hovedstaden Region Sjælland Region Fyn Region Sydjylland Region Midtjylland Region Nordjylland Københavns Kommune 34 [34] 29 [29] 36 [36] 31 [31] 57 [57] 46 [46] 44 [44] 6.602,6 [126,6] 4.297,1 [74,9] 5.411,7 [173,5] 3.471,1 [132,4] 6.152,1 [602,2] 3.557,8 [320,4] 9.639,0 [36,3] 194,2 [3,7] 148,2 [2,6] 150,3 [4,8] 112,0 [4,3] 107,9 [10,6] 77,3 [7,0] 219, , , , , , , ,5 Totaltal kr. pr. elev Totaltal kr. pr. elev Totaltal kr. pr. elev Totaltal kr. pr. elev Totaltal kr. pr. elev Totaltal kr. pr. elev Totaltal kr. pr. elev ,75 0,69 0,80 0,49 0,56 0,51 0, [94.471] [95.126] [96.612] [88.020] [84.649] [97.941] [85.292] [94.276] [85.101] [87.949] [78.929] [78.390] [91.342] [79.714] [196] [10.026] [8.663] [9.091] [6.259] [6.599] [5.578] 6

7 Tabel 3a Tabel 3 Økonomianalyse 2012 Skolestørrelse eller landsdel 0-49 elever elever elever over 150 elever alle DF-skoler alle frie grundskoler Antal skoler [antal børnehaver] 24 [24] 84 [84] 51 [51] 74 [74] 233 [233] 440 [440] Antal årselever [børnehavebørn] 924,2 [130,8] 6.214,0 [472,2] 6.399,2 [484,2] ,0 [342,8] ,4 [1430] ,8 Årselever pr. skole [børn pr. børnhave] 38,5 [5,5] 74,0 [5,6] 125,5 [9,5] 215,6 [4,6] 126,6 [6,1] 202,5 Bruttoetageareal , , , , ,3 Lin 0 Totaltal % Totaltal % Totaltal % Totaltal % Totaltal % Totaltal % 1 Driftstilskud ,0% ,6% ,5% ,9% ,7% ,2% 2 Øvrige statstilskud ,6% ,7% ,4% ,1% ,9% ,8% 3 Skolepenge (ex Bh) ,5% ,7% ,7% ,1% ,8% ,0% 4 Forældrebetaling, sfo ,6% ,0% ,2% ,0% ,6% ,2% 5 Andre indtægter (ex Bh) ,4% ,9% ,2% ,0% ,0% ,9% 6 INDTÆGTER I ALT (ex Bh): ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 7 Løn, undervisning (ex Bh) ,8% ,7% ,7% ,2% ,2% ,3% 8 Løn, skolefritidsordning ,1% ,4% ,3% ,8% ,6% ,8% 9 Undervisningsudgifter ,7% ,8% ,6% ,7% ,4% ,9% 10 sfo-udgifter (ex Bh) ,1% ,5% ,8% ,6% ,6% ,5% 11 UNDERVISNING I ALT (ex Bh): ,7% ,4% ,4% ,3% ,8% ,5% 12 Løn ,6% ,7% ,5% ,5% ,8% ,3% 13 Lokaleleje (ex Bh) ,1% ,6% ,2% ,5% ,7% ,4% 14 Skatter, afgifter og forsikring ,1% ,8% ,7% ,7% ,7% ,7% 15 Vedligeholdelse ,5% ,5% ,7% ,3% ,9% ,2% 16 Varme, el og rengøring ,0% ,2% ,7% ,6% ,8% ,8% 17 Øvr. ejend.udg. herunder afskrivn. (ex Bh) ,9% ,7% ,6% ,4% ,0% ,3% 18 EJENDOMSDRIFT I ALT (ex Bh): ,3% ,5% ,3% ,9% ,9% ,6% 19 KANTINEDRIFT ,6% ,3% ,5% ,1% ,3% ,3% 20 Løn administrativt personale ,2% ,1% ,2% ,2% ,1% ,2% 21 Administrationsudgifter (ex Bh) ,3% ,6% ,6% ,5% ,8% ,4% 22 ADMINISTRATION M.V. I ALT (ex Bh): ,5% ,7% ,8% ,7% ,0% ,6% 23 DRIFTSOMKOSTNINGER (ex Bh) ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 24 RESULTAT (ex Bh) før FIN. POSTER: ,5% ,9% ,0% ,7% ,0% ,2% 25 Renteindtægter ,1% ,1% ,1% ,2% ,1% ,2% 26 Prioritetsrenter ,7% ,2% ,4% ,7% ,1% ,1% 27 Renteudgifter excl. prioritetsrenter ,1% ,8% ,6% ,5% ,6% ,5% 28 FINANSIELLE POSTER I ALT: ,7% ,9% ,0% ,0% ,5% ,4% 29 RESULTAT før EKSTRAORD. POST ,2% ,0% ,0% ,6% ,5% ,8% 30 Ekstraordinære indtægter 0 0,0% 0 0,0% ,8% ,1% ,2% ,1% 31 Ekstraordinære omkostninger 0 0,0% ,0% 0 0,0% ,1% ,1% ,0% 32 ÅRETS RESULTAT (ex Bh) ,2% ,0% ,8% ,6% ,6% ,9% 33 Ejendomme ,9% ,1% ,7% ,0% ,2% ,4% 34 Inventar og udstyr, undervisning ,5% ,1% ,8% ,6% ,7% ,2% 35 Inventar og udstyr, administration ,1% ,1% ,2% ,2% ,2% ,3% 36 Bus ,4% ,5% ,6% ,1% ,2% ,1% 37 Finansielle anlægsaktiver ,3% ,4% ,6% ,3% ,4% ,3% 38 ANLÆGSAKTIVER I ALT: ,1% ,1% ,8% ,1% ,7% ,3% 39 Tilgodehavender ,0% ,7% ,6% ,8% ,8% ,0% 40 Forudbetalte udgifter ,8% ,6% ,8% ,1% ,3% ,4% 41 Værdipapirer ,3% ,3% ,3% ,3% ,8% ,4% 42 Likvide beholdninger ,8% ,3% ,5% ,6% ,5% ,9% 43 OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT: ,9% ,9% ,2% ,9% ,3% ,7% 44 AKTIVER I ALT: ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 45 EGENKAPITAL 31/ ,6% ,9% ,7% ,8% ,4% ,7% 46 Langfristet gæld ,5% ,0% ,5% ,8% ,3% ,1% 47 Kortfristet gæld ,9% ,1% ,8% ,3% ,3% ,2% 48 GÆLD I ALT: ,4% ,1% ,3% ,2% ,6% ,3% 49 PASSIVER I ALT: ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% LIKVIDITET: 50 Driftskapital [lin 43 lin 47] Likviditetsgrad [lin 43 / lin 47] 0,43 0,55 0,52 0,77 0,65 0,72 7

KORT OG GODT. En vejledning i læsning af erhvervsskoleregnskaber for bl.a. bestyrelsesmedlemmer og medarbejdere på erhvervsskolerne

KORT OG GODT. En vejledning i læsning af erhvervsskoleregnskaber for bl.a. bestyrelsesmedlemmer og medarbejdere på erhvervsskolerne DANSKE ERHVERVSSKOLER DANSKE ERHVERVSSKOLER DANSKE ERHVERVSSKOLER Erhvervsskoleregnskabet DANSKE ERHVERVSSKOLER KORT OG GODT Erhvervsskoleregnskabet En vejledning i læsning af erhvervsskoleregnskaber for

Læs mere

Gymnasiernes økonomiske vilkår. En analyse af udvalgte økonomiske ud- fordringer 2011-2015

Gymnasiernes økonomiske vilkår. En analyse af udvalgte økonomiske ud- fordringer 2011-2015 Gymnasiernes økonomiske vilkår En analyse af udvalgte økonomiske ud- fordringer 2011-2015 15. september 2011 Indholdsfortegnelse Summary... 3 De forventede økonomiske vilkår frem til 2015... 6 Finansloven

Læs mere

Branchegruppe Installatører og sikring Oktober 2014. Analyse af installationsbranchen.

Branchegruppe Installatører og sikring Oktober 2014. Analyse af installationsbranchen. Branchegruppe Installatører og sikring Oktober 2014 Analyse af installationsbranchen. Indhold 4 5 6 12 14 16 20 21 22 26 28 29 30 31 Overordnede resultater Elementer i en sund installationsvirksomhed Indtjening

Læs mere

Skolestart kræver en hjælpende hånd!

Skolestart kræver en hjælpende hånd! Skolestart kræver en hjælpende hånd! INDHOLDSFORTEGNELSE 1. HVAD SKAL DER TIL FOR, AT ØKONOMIEN KAN BÆRE?....7 Hvor kommer indtægterne fra?...8 Hvor skal vi bo?....10 Bæredygtighedsmodel....10 Økonomien

Læs mere

INDBLIK I FRISKOLE- ØKONOMI

INDBLIK I FRISKOLE- ØKONOMI INDBLIK I FRISKOLE- ØKONOMI For friskolebestyrelser der målrettet søger at forbedre friskolens økonomi med afsæt i erhvervsøkonomisk viden. Det sker i fire kapitler. Kapitel 1; Lær friskoleøkonomi på en

Læs mere

Børneuniversitet på Vesterbro (selvejende institution)

Børneuniversitet på Vesterbro (selvejende institution) Børneuniversitet på Vesterbro (selvejende institution) Årsrapport 2013 Skolekode 101.191 S T A T S A U T O R I S E R ET R EVISIONS P ART N E R S E L S K A B BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Lønsomhed, vækst og finansiel risiko. En analyse af danske virksomheder i perioden 1997-2012

Lønsomhed, vækst og finansiel risiko. En analyse af danske virksomheder i perioden 1997-2012 Lønsomhed, vækst og finansiel risiko En analyse af danske virksomheder i perioden 1997-2012 Indhold Forord.... 3 Hovedkonklusioner.... 4 Population og metode.... 8 Indledende observationer vedrørende indtjening

Læs mere

LYNGBY FRISKOLE ÅRSREGNSKAB

LYNGBY FRISKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 LYNGBY FRISKOLE ÅRSREGNSKAB 2013 SKOLEKODE 173.020 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

N O TAT. Nøglebegreber i den kommunale økonomi

N O TAT. Nøglebegreber i den kommunale økonomi N O TAT Nøglebegreber i den kommunale økonomi Med jævne mellemrum omtales forskellige dele af den kommunale økonomi i medierne. Ofte bygger historierne på en form for økonomisk eller personalemæssig statistik.

Læs mere

Danske boligejeres økonomi

Danske boligejeres økonomi Danske boligejeres økonomi under stærkt svingende boligpriser En registerbaseret undersøgelse af årene 1995 til 2010 Morten Skak Gintautas Bloze Boligøkonomisk Videncenter Danske boligejeres økonomi under

Læs mere

Familiernes økonomiske robusthed, variabel rente og afdragsfrihed

Familiernes økonomiske robusthed, variabel rente og afdragsfrihed 1 Familiernes økonomiske robusthed, variabel rente og afdragsfrihed Asger Lau Andersen og Anders Møller Christensen, Økonomisk Afdeling, Charlotte Duus og Ri Kaarup, Kapitalmarkedsafdelingen INDLEDNING

Læs mere

Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 12 Beretning om universiteternes stigende egenkapital Offentligt 12/2012

Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 12 Beretning om universiteternes stigende egenkapital Offentligt 12/2012 Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 12 Beretning om universiteternes stigende egenkapital Offentligt 12/2012 Beretning om universiteternes stigende egenkapital 12/2012 Beretning om universiteternes

Læs mere

Fødevareøkonomisk Institut 19-06-2012 Jens Hansen og Henrik Zobbe Journal nr. 030-0004/12-0720. Landbrugets gæld

Fødevareøkonomisk Institut 19-06-2012 Jens Hansen og Henrik Zobbe Journal nr. 030-0004/12-0720. Landbrugets gæld Fødevareøkonomisk Institut 19-06-2012 Jens Hansen og Henrik Zobbe Journal nr. 030-0004/12-0720 Landbrugets gæld 1. Indledning Den indtjeningsmæssige krise, der prægede dansk landbrug i årene 2007-10, er

Læs mere

Lejervilkår i Danmark. Om lejernes sociale og økonomiske vilkår

Lejervilkår i Danmark. Om lejernes sociale og økonomiske vilkår Lejervilkår i Danmark Om lejernes sociale og økonomiske vilkår Lejernes Landsorganisation 8. udgave, December 2004 Indhold... SIDE FORORD... 3 1. LEJERBOLIGEN HOLDER STAND... 4 2. BEBOERSAMMENSÆTNINGEN

Læs mere

BOLIGMARKED I FLERE HASTIGHEDER

BOLIGMARKED I FLERE HASTIGHEDER BOLIGMARKED I FLERE HASTIGHEDER Niels Arne Dam, Tina Saaby Hvolbøl og Morten Hedegaard Rasmussen, Økonomisk Afdeling INDLEDNING OG SAMMENFATNING Boligpriserne stiger på landsplan, men boligmarkedet halter

Læs mere

ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB

ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB 2013 SKOLEKODE 255.005 1

Læs mere

Kapitel 2 Anlægsaktiver, afskrivninger, resultatdisponering m.v. Anlægskartotek og afskrivninger

Kapitel 2 Anlægsaktiver, afskrivninger, resultatdisponering m.v. Anlægskartotek og afskrivninger Bekendtgørelse om regnskab for folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), frie grundskoler, private skoler for gymnasiale uddannelser m.v. og produktionsskoler

Læs mere

Nøgletalsrapport 2010

Nøgletalsrapport 2010 Nøgletalsrapport 2010 En sammenligning af nøgletal for serviceniveau og ressourceindsats i Gentofte, Gladsaxe, Greve, Helsingør, Hillerød og Høje Taastrup kommuner. Rapporten er udarbejdet af en tværgående

Læs mere

Hørsholm Kommune Bilag 2 Nøgletalsanalyse vedr. fordele og ulemper ved kommunesammenlægning

Hørsholm Kommune Bilag 2 Nøgletalsanalyse vedr. fordele og ulemper ved kommunesammenlægning Hørsholm Kommune Bilag 2 Nøgletalsanalyse vedr. fordele og ulemper ved kommunesammenlægning Indholdsfortegnelse 1. Indledning og datagrundlag... 3 Datagrundlag... 3 Hvad man kan bruge og ikke bruge nøgletal

Læs mere

NØGLEOPLYSNINGSSKEMA FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Andelsboligforeningen Standard A

NØGLEOPLYSNINGSSKEMA FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Andelsboligforeningen Standard A 7. november 2013 NØGLEOPLYSNINGSSKEMA FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Andelsboligforeningen Standard A U D K A S T Skemaet skal bruges af mulige købere i deres overvejelser om køb af andelsbolig. Derfor er det

Læs mere

SVENDSEN. J.nr. 00196-50 Administrationsafdelingen. Årsrapport 2014. Drifts- og likviditetsbudget 2015. samt noter ADVOKATFIRMAET

SVENDSEN. J.nr. 00196-50 Administrationsafdelingen. Årsrapport 2014. Drifts- og likviditetsbudget 2015. samt noter ADVOKATFIRMAET ADVOKATFIRMAET SVENDSEN ADVOKATrsl SAMFUNDET "TORSTEN SVENDSEN (L) Certificeret Dansk BOLIGadvokat STEN CORFIX JENSEN (L) BRIAN HEBEL ANDERSEN (H) "LOTTE HEBEL ANDERSEN (H) Certificeret Dansk BOLIGadvokat

Læs mere

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet 21. januar 2015 Analysenotat Praktikpladspotentiale og benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet Indholdsfortegnelse Resume 3 1. Indledning 7 Baggrund og formål 7 Tilgang og metode 8 2.

Læs mere

FORLEV FRISKOLE. Årsrapport 2010

FORLEV FRISKOLE. Årsrapport 2010 FORLEV FRISKOLE Skolekode 325.007 Årsrapport 2010 (146. regnskabsår) Algade 76, 4760 Vordingborg Tlf.: (+45) 5536 5000, Fax: (+45) 5534 0166 e-mail: vordingborg@rsmplus.dk, www.rsmplus.dk CVR-nr. 43622811

Læs mere

AMAGER LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB

AMAGER LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 AMAGER LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB 2014 SKOLEKODE 101.092 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Konkurrencen på realkreditmarkedet

Konkurrencen på realkreditmarkedet Konkurrence styrelsen Den 11. februar 2000 Jnr.: 2:802-31, ke Konkurrencen på realkreditmarkedet Resumé og konklusion Konkurrencestyrelsen har i løbet af 2. halvår 1999 undersøgt konkurrencen på realkreditmarkedet.

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.

Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. - 1 - Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. 1. Beskrivelse af ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud, udligning, skatter m.v.: Renter omfatter renteindtægter af kommunens tilgodehavender og

Læs mere

STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2011

STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2011 STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2011 FORORD Denne publikation indeholder en huslejestatistik baseret på budgettal for 2011 samt udgiftsstatistikker baseret på hhv. regnskabstal for 2010 og budgettal

Læs mere

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016 213-216 1 Indholdsfortegnelse til 213 216 Læsevejledning... 3 Præsentation af budget... 5 Resultatopgørelse... 29 Mål og Midler: Økonomiudvalget... 32 Politisk organisation... 33 Administrativ organisation...

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S Halvårsrapport for 1. halvår 2013

Danske Andelskassers Bank A/S Halvårsrapport for 1. halvår 2013 Danske Andelskassers Bank A/S Baneskellet 1 Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87 99 30 00 Selskabsmeddelelse nr. 10/2013 28. august 2013 Web-adresse www.andelskassen.dk Reg.nr. 5999 A/S reg.nr. 43.507 CVR-nr.

Læs mere

SANKT KNUD LAVARD SKOLE ÅRSREGNSKAB

SANKT KNUD LAVARD SKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab herning@bdo.dk Birk Centerpark 30 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 SANKT KNUD LAVARD SKOLE ÅRSREGNSKAB 2014 SKOLEKODE 173.014 1

Læs mere