Team Danmark. Årsrapport 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Team Danmark. Årsrapport 2012"

Transkript

1 Denne årsrapport indeholder 26 sider TD

2 Indhold Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning 5 Om virksomheden 5 Beretning 6 13 Anvendt regnskabspraksis 13 Resultatopgørelse 15 Balance 17 Noter 19 TD - FINAL.docx 1

3 Påtegninger Ledelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for for Team Danmark. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med gældende lovgivning. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december. Årsrapporten for indstilles til godkendelse. Brøndby, den 15. april 2013 Direktion: Michael Andersen direktør Bestyrelse: Frank Jensen Else Trangbæk Camilla Andersen formand næstformand Britta Riis Susan Roulund Niels-Christian Levin Hansen Jens Klarskov Ulrik Wilbek TD - FINAL.docx 2

4 Påtegninger Den uafhængige revisors påtegning Til Bestyrelsen i Team Danmark Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret årsregnskabet for perioden 1. januar til 31. december, der omfatter, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, og noter samt ledelsesberetningen. Årsregnskabet samt ledelsesberetningen er udarbejdet efter Kulturministeriets bekendtgørelse nr af 21. december 2010, kapitel 2 og 6. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med Kulturministeriets bekendtgørelse nr af 21. december 2010, kapitel 2 og 6 og en ledelsesberetning, der indeholder en retvisende redegørelse i overensstemmelse med Kulturministeriets bekendtgørelse nr af 21. december 2010, kapitel 2 og 6. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab og en ledelsesberetning uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Her ud over er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet og ledelsesberetningen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet og ledelsesberetningen på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, god offentlig revisionsskik jf. rigsrevisorloven samt Kulturministeriets bekendtgørelse nr af 21. december 2010, kapitel 2 og 6. Dette kræver at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet og ledelsesberetningen er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet og ledelsesberetningen. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet og ledelsesberetningen, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for Team Danmarks udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede samt for udarbejdelse af en ledelsesberetning, der indeholder en retvisende redegørelse. Formålet hermed er, at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af Team Danmarks interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet og ledelsesberetningen. TD - FINAL.docx 3

5 Påtegninger Revisionspåtegning Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af Team Danmarks aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december samt af resultatet af Team Danmarks aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december i overensstemmelse med Kulturministeriets bekendtgørelse nr af 21. december 2010, kapitel 2 og 6. Det er også vores opfattelse at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse i overensstemmelse med Kulturministeriets bekendtgørelse nr af 21. december 2010, kapitel 2 og 6. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Supplerende oplysninger vedrørende forståelse af revisionen Team Danmark har i overensstemmelse med Kulturministeriets bekendtgørelse nr af 21. december 2010, kapitel 2 og 6 som sammenligningstal i resultatopgørelsen for regnskabsåret medtaget de af bestyrelsen godkendte resultatbudgetter. tal for og 2013 er ikke omfattet af vores revision. København, den 15. april 2013 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Torben Kristensen statsautoriseret revisor TD - FINAL.docx 4

6 Ledelsesberetning Om virksomheden Team Danmark Idrættens Hus Brøndby Stadion Brøndby Telefon: Telefax: Hjemmeside: Hjemsted: Brøndby Bestyrelse Frank Jensen (formand) Else Trangbæk (næstformand) Camilla Andersen Britta Riis Susan Roulund Niels-Christian Levin Hansen Jens Klarskov Ulrik Wilbek Direktion Michael Andersen, direktør Revision KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Osvald Helmuths Vej Frederiksberg TD - FINAL.docx 5

7 Ledelsesberetning Beretning Den 5. august er Wembley Arena centrum for hele verdens badminton-opmærksomhed. På det grønne gulv hæver legenden Lin Dan spillet til nye højder, og efter en nervepirrende time står malaysiske Lee Chong Wei tilbage på den anden side af nettet som taber af OLfinalen. De kinesiske tilskueres jubel har ikke lagt sig, før det grønne gulv bliver indtaget af danskerne Mathias Boe og Carsten Mogensen. De danske fans i hallen gør, hvad de kan for at trænge igennem den kinesiske lydmur, og det samme gør Boe og Mogensen. Men de to danske stjerner og de danske fans må indse, at supermagten Kina ikke har i sinde at lade guldmuligheden glippe. Stort set samtidig udspiller der sig et drama i den olympiske velodrom i London. Der er noget stort under opsejling for det danske OL-hold, og 20-årige Lasse Normann Hansen er centrum for begivenhederne. Omnium har i løbet af få dage transformeret sig fra et fagudtryk i cykelkredse til hverdagsdansk. En stor del af de sportsinteresserede danskere følger derfor med i den intense afslutning denne søndag eftermiddag, hvor fynske Lasse med flænsede cykelbukser henviser franskmanden Bryan Coquard til den næstfineste podieplads efter en gyserlignende afslutning. Den bomstærke danske trikot kører først over målstregen, og Dannebrog stryger til tops. 300 kilometer fra den ovale og træbeklædte velodrom er to andre verdensklasseatleter involveret i et olympisk drama. Den ene er englændernes og bookmakernes største guldhåb Ben Ainsley; den anden danske Jonas Høgh-Christensen. Tvekampen mellem de to profiler har været i gang hele ugen, men her søndag eftermiddag slutter den. Marginalerne er på Ben Ainsleys side, og det er en ærgerlig og frustreret Jonas Høgh-Christensen, der krænger våddragten af på kajen i Weymouth og må se i øjnene, at guldet glippede. Efter et tårevædet pressemøde kan Jonas Høgh dog begynde at glæde sig over, at en historisk OL-medalje af sølv er føjet til den i forvejen imponerende danske medaljerække i sejlsport. Den 5. august var en helt særlig dag et klimaks i et i forvejen hektisk dansk OLprogram. Men det var også en dag, der på mange måder karakteriserer dansk eliteidræt i det forgangne år: De danske atleter har været med helt fremme mod de allertungeste internationale konkurrenter i en bred vifte af sportsgrene, og kampen i toppen har været utrolig hård. Den 5. august blev en understregning af, at det er på de allermindste marginaler, at medaljerne og topplaceringerne bliver afgjort. Et fantastisk sportsår Begivenhederne den 5. august er dog kun enkelte nedslag fra et meget begivenhedsrigt og succesfuldt. Det forgangne år blevet fantastisk sportsår, der slog det hidtidige jubelår for dansk eliteidræt, Flere placeringspoint, flere medaljer og mere guld er de korte overskrifter på året. Det bedst sammenlignelige år er det seneste OL-år. Og i forhold til 2008 er der tale om en imponerende stigning i antallet af top-8 placeringer ved OL, idet antallet af placeringspoint vokser med hele 66%. Kigger vi på det samlede antal EM-, VM-, PL- og OLmedaljer, er årets 88 medaljer en stigning på 35% i forhold til Og det er især antallet af danske guldmedaljer, der er steget. Danske topatleter stod således øverst på skamlen ved 28 internationale begivenheder i, hvilket er næsten 50% flere end i Det er fortsat en bred vifte af danske sportsgrene, der leverer topresultaterne. Ligesom i 2008 er det 18 af de Team Danmark-støttede forbund, der vinder EM-, VM- og OL- TD - FINAL.docx 6

8 Ledelsesberetning Beretning medaljerne. Det er et udtryk for kvalitet og mangfoldighed, at 18 ud af 32 Team Danmarkstøttede forbund kommer helt til tops og vinder medaljer i den allerhårdeste internationale konkurrence. OL var årets naturlige højdepunkt. Det bedste danske OL-resultat siden 1948 understreger, at de danske atleters forberedelser kulminerede på det rette tidspunkt. Ni OL-medaljer fordelt på fem sportsgrene er et historisk godt resultat. Det var dog ikke kun medaljevinderne, der viste Danmarks internationale klasse i London. 13 ud af 17 sportsgrene skabte top-8 placeringer ved OL, og derved viste de danske OLatleter i en meget bred vifte af sportsgrene, at de er med helt fremme. At over 2/3 af sportsgrenene kæmper sig frem til mindst kvartfinalen eller A-finalen lover utroligt godt for de kommende år. En rigtig god olympisk periode fremgang på alle fire prioriterede områder siden Beijing var ikke bare et hektisk OL-år. Det var også kulminationen på en hel olympisk periode og afslutningen på støttekonceptet, som dannede rammen om Team Danmarks arbejde fra 2009 til. Vi følger naturligvis udviklingen år for år i forhold til vores centrale indsatsområder. Men udviklingen i eliteidrætten har et langsigtet perspektiv, og derfor er det interessant at sammenligne resultaterne fra støttekonceptperioden med perioden Team Danmark definerede i 2008 fire konkrete mål, som var styrende for prioriteringerne i vores rammeaftale med Kulturministeriet. Team Danmark ville i perioden : Fastholde det sportslige niveau ved EM, VM og OL sammenlignet med perioden Sikre udviklingen af hele idrætsmennesker. Forbedre talentudviklingen. Styrke samarbejdet med Elitekommunerne. Når vi med udgangen af analyserer resultaterne, er den korte konklusion: Alle fire mål er nået. Den sportslige udvikling for de Team Danmark-støttede sportsgrene har sammenlignet med perioden været meget positiv. Antallet af placeringspoint for de olympiske discipliner er steget med 44% og antallet af EM- og VM-medaljer til de ikkeolympiske sportsgrene med hele 56%, idet der i perioden var danske atleter på medaljeskamlen ikke færre end 205 gange. Der var således markant fremgang for både de olympiske og de ikke-olympiske sportsgrene, som Team Danmark har samarbejdet med. Ud over antallet af placeringspoint og medaljer er det også interessant at se på bredden og antallet af sportsgrene, som vinder medaljer. Antallet ligger meget stabilt i perioden helt tilbage fra 2005 på mellem 15 og 21 medaljevindende specialforbund dog med en tendens til en positiv udvikling i de seneste år. TD - FINAL.docx 7

9 Ledelsesberetning Beretning For at sikre en fortsat udvikling af hele idrætsmennesker har Team Danmark i perioden igangsat en række initiativer, der giver de bedste atleter mere fleksibilitet både på arbejdsmarkedet og på uddannelsesområdet. Nye netværk for virksomheder, bedre vejledningsordninger for atleterne på de videregående uddannelser, øget internationalt samarbejde omkring Athletes Carreer Programme og mere fokus på de ungdomsuddannelser, der skaber fleksible muligheder for de unge atleter, er blot nogle af initiativerne i perioden. For at få et mere nuanceret indblik i atleternes sociale og økonomiske vilkår har Team Danmark ligeledes gennemført flere undersøgelser i de seneste år. De viser, at atleterne oplever, at dette område fortsat rummer en lang række forbedringspotentialer. En velfungerende talentudvikling fra klub til landshold er helt afgørende for, at en lille nation som Danmark også fremover kan præstere på allerhøjeste internationale niveau. Derfor har Team Danmark siden 2009 skærpet fokus på at styrke talentudviklingen. Det er bl.a. sket gennem udvikling af aldersrelaterede træningskoncepter. 22 af de 32 Team Danmark-støttede sportsgrene har udviklet eller er i gang med at udvikle aldersrelaterede træningskoncepter. Disse er i færdmed at blive implementeret i træneruddannelser, i forbund og klubbers talenttræningsamt i undervisningen i idrætsskolerne. Team Danmark har med økonomisk støtte fra regeringens handlingsplan for at tiltrække store idrætsbegivenheder endvidere opprioriteret den direkte økonomiske støtte til forbundenes talentudvikling. 22 sportsgrene er fra 2009 til blevet støttet med i alt 37 mio. kr. til talentudvikling. Derudover kommer den indirekte støtte samt støtte til udvikling og implementering af de aldersrelaterede træningskoncepter i de enkelte specialforbund, samarbejde med Elitekommunerne og forsknings- og udviklingsprojektet inden for talentudvikling. Talentudvikling har således siden 2009 haft et større fokus end nogensinde før i Team Danmarks historie. I perioden har Team Danmark også styrket samarbejdet med de 18 Elitekommuner. Samarbejdet med Elitekommunerne er en succes, der øger kvaliteten i de lokale talentmiljøer. Det er den overordnede konklusion i rapporten fra Danmarks Evalueringsinstitut, der i 2011 evaluerede samarbejdet. Den seneste opgørelse viser desuden, at samarbejdet er med til at øge ressourcerne til den lokale talentudvikling. For hver krone Team Danmark investerer i talentudviklingen i Elitekommunerne, investerer den enkelte kommune over 10 kroner. Vi er kommet langt men vi er ikke i mål På de fire centrale områder, hvor der var fastsat mål i rammeaftalen med Kulturministeriet, har dansk eliteidræt bevæget sig i den rigtige retning i perioden 2009 til sammenlignet med perioden frem mod OL i Beijing: Bredden i den danske elite er fortsat imponerende, udviklingen i både antal medaljer og placeringspoint har været stigende, og en række faktorer peger på, at samarbejdet med Elitekommunerne er en succes, og at talentpotentialet i Danmark fortsat er stort. Denne positive udvikling vil Team Danmark naturligvis gøre alt for at bygge videre på i de kommende år. TD - FINAL.docx 8

10 Ledelsesberetning Beretning Der er imidlertid også områder, hvor der fortsat er forbedringspotentialer, og hvor udviklingen i perioden 2009 til ikke har været tilstrækkelig. Det drejer sig især om tre centrale områder: Kvaliteten og adgangen til daglige træningsfaciliteter. De daglige træningsfaciliteter i en række af de Team Danmark støttede sportsgrene er fortsat langt fra verdensklasse. I sportsgrene som f.eks. roning, kajak, skydning og banecykling præsterer Danmark i øjeblikket på trods af og ikke på grund af atleternes daglige træningsmuligheder. Det er derfor afgørende, at både kvaliteten af og adgangen til træningsfaciliteter på højt internationalt niveau bliver forbedret i den kommende periode. De økonomiske vilkår for en række af Danmarks bedste atleter i de ikke-kommercielle sportsgrene som f.eks. roning, kajak, svømning, sejlsport, orienteringsløb og skydning. Der er fortsat for mange atleter, som ikke får udnyttet deres sportslige potentiale, fordi de økonomiske vilkår er for dårlige. Team Danmark vil fortsat arbejde for, at atleter med højt internationalt resultatpotentiale ikke fravælger sporten og forkorter deres karriere, fordi de oplever usikkerhed om deres økonomi. Mulighederne for fleksible job der kan kombineres med en sportskarriere på højt internationalt niveau. Selvom der i perioden er skabt en række gode eksempler på atleter med fleksible job, og Team Danmark har igangsat en række nye initiativer på området, er der fortsat et stort behov for at skabe både flere job og en bredere vifte af fleksible job. Det er desværre heller ikke lykkedes Team Danmark at etablere ordninger med fleksible job i offentlige virksomheder i perioden 2009 til, hvilket fortsat er målsætningen. Organisatoriske justeringer frem mod OL 2016 Erfaringerne fra perioden 2009 til danner grundlaget for Team Danmarks støttekoncept Her bygger vi videre på de gode resultater, ligesom vi sætter yderligere fokus på bl.a. de tre ovenstående områder, hvor der fortsat er et stort forbedringspotentiale. Vi stiller frem mod OL 2016 skarpt på otte særlige indsatsområder, som samlet vil forbedre mulighederne for Danmarks bedste atleter. Støttekonceptet og de otte særlige indsatsområder medfører organisatoriske justeringer. Vi har etableret et nyt team, Talent- og kompetenceudvikling, som bl.a. driver Team Danmarks nye talentprogram og har ansvar for de initiativer, der skal styrke kompetenceudviklingen i den sportslige ledelse i specialforbundene. Team Danmark har således i løbet af også organisatorisk tilpasset sig de prioriterede opgaver frem mod Rio. Carl Holst sagde farvel som formand efter 8 år i spidsen Også i bestyrelsen er der sket justeringer i. 1. juni forlod Carl Holst formandsposten efter otte år i spidsen for Team Danmark, og bestyrelsen vil gerne benytte lejligheden til at takke Carl Holst for hans store indsats for atleterne og Team Danmark. Carl Holst har med stor energi drevet Team Danmarks udvikling fremad siden lovrevisionen i Her fik Team Danmark en række nye opgaver: Bedre samspil med kommunerne, øget fokus på TD - FINAL.docx 9

11 Ledelsesberetning Beretning talentudvikling og reorganisering af det kommercielle område blot for at nævne nogle af de centrale udviklingsområder, Carl Holst har stået i spidsen for. Økonomi Team Danmark har i opnået indtægter på i alt 145,8 mio. kr., heraf 102,2 mio. kr. fra Kulturministeriet (70%), 22,7 mio. kr. fra Danmark Idræts-Forbund (16 %), 13,5 mio. kr. fra salg af tv-rettigheder (9%), 3,3 mio. kr. fra rettighedsafgift fra i Sport One Danmark A/S (2%) samt 4,2 mio. kr. i renteindtægter og fondsdonation (3%). De samlede udgifter på 128,8 mio. kr. er anvendt på følgende hovedomkostningsgrupper: 3% 10% 2% 24% 61% Direkte forbundsstøtte Indirekte forbundsstøtte Anti Doping DK Administration mv. OL og PL London Godt 85% (2011: 88%) af de samlede midler anvendes til direkte eller indirekte støtte til aktive og specialforbund, herunder økonomisk støtte til den enkelte eliteidrætsudøver, trænerprojekter, sportsfysiologi, sportsmedicin- og ernæring, sportspsykologi, uddannelsesstøtte, centerdrift, Elitekommuner og faciliteter, forskning og konsulentvirksomhed. Af de samlede midler anvendes 3% (2011: 4%) som tilskud til Anti Doping Danmark og Sport Event Denmark (kun i 2011) og godt 10% (2011: 8%) anvendes til støtte til arrangementer og projekter, administration, bestyrelse, økonomi (SLA med DIF) og kommunikationsvirksomhed Endeligt er der brugt 2% (2011 0%) af de samlede midler i forbindelse med OL og PL i London. et for udviser således et overskud på 17 mio. kr. mod et budgetteret overskud på 0,5 mio. kr. eller en positiv afvigelse på 16,5 mio. kr. TD - FINAL.docx 10

12 Ledelsesberetning Beretning Afvigelsen fremkommer på følgende hovedposter: tkr. Afvigelse Indtægter Resultatandel, Danske Spil/DIF Kommercielle indtægter, Sport One DK Øvrige (TV indtægter og fondsdonation) Indtægter i alt Udgifter Direkte forbundsstøtte, ændring i bevillingsperiode (DHF), tilbagebetalt støtte, ej forbrugt budgetreserve og medaljebonus Forskning, færre bevillinger end budgetteret Elitekommuner og faciliteter, færre bevillinger end forventet Centerdrift, afslutning af lejemål i Farum, færre udgifter til idrætskollegier og færre udgifter til arealleje og vedligeholdelse OL og PL i London, indkøb af billetter, afholdelse af reception og ekstra lønudgifter Kommunikation, flere udgifter til hjemmeside, lønudgifter og flere udgifter til PULS Øvrige udgifter Udgifter i alt Resultat i alt TD - FINAL.docx 11

13 Ledelsesberetning Beretning På indtægtssiden modtog Team Danmark i alt 146 mio. kr., hvoraf tilskuddet fra Kulturministeriet og DIF udgjorde 125 mio., inkl. 7,5 mio. kr. fra Kulturministeriet målrettet til talentudvikling eller 86 % af de samlede midler. De samlede indtægter er 7 mio. kr. mere end budgetteret og skal ses i lyset af 3 forhold. For det første er der udbetalt en delvis kompensation til overskudsmodtagerne på 65 mio. kr., hvoraf Team Danmark modtager godt 3,3 mio. kr. mere i end budgetteret. For det andet udgør overskudsandelen mio. kr. mod budgetteret overskudsandel på mio. kr., hvilket medfører en merindtægt på 2,9 mio. kr. mere i end budgetteret. For det tredje har Team Danmark modtaget rettighedsafgift fra Sport One Danmark A/S på i alt 3,3 mio. kr. eller 0,8 mio. kr. mere end budgetteret. De samlede udgifter udgør 129 mio. kr. eller 9,5 mio. kr. mindre en budgetteret. Den positive afvigelse skyldes primært den direkte støtte der afviger med 8 mio. kr., som en konsekvens af en ændring i DHF s bevillingsperiode der nu overgår til kalenderår frem for skæv periode tidligere. Ændringen påvirker regnskabet positivt med 5,9 mio. kr.. Derudover er der tilbageført ej forbrugt støtte på ca. 1,0 mio. kr. og afsat medaljebonus der afviger positivt med 0,8 mio. kr. Det positive resultat på 17 mio. kr. medfører, at egenkapitalen pr. 31. december udgør 32,7 mio. kr.. Det er ikke Team Danmarks målsætning at øge egenkapitalen, tværtimod, hvorfor Team Danmark har valgt at investere 16 mio. kr. fra egenkapitalen fordelt over de kommende 4 år til otte særlige indsatsområder, der understøtter Team Danmarks tre centrale målsætninger for 2013 til Årets gode resultat bliver således geninvesteret i eliteidrætten i de kommende 4 år. ets balancesum udgør 129 mio. kr., og egenkapitalen udgør i alt 32,7 mio. kr. Resultatet anses for tilfredsstillende, og overskuddet foreslås overført til reservekonto for etablering, drift og vedligeholdelse. Begivenheder indtruffet efter den 31. december I perioden fra regnskabsårets afslutning til aflæggelsen af årsrapporten er der ikke indtruffet forhold, som vurderes at have væsentlig indflydelse på vurderingen af årsrapporten. TD - FINAL.docx 12

14 Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med Kulturministeriets bekendtgørelse nr af 21. december 2010, kapitel 2 og 6 om regnskab og revision for tilskudsmodtagere under Kulturministeriets ressort, som modtager tilskud i henhold til lov om visse spil, lotterier og væddemål. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. Der er foretaget reklassifikationer mellem regnskabsposter m.v. i forhold til årsrapporten for Ændringerne har ikke påvirket resultatet for indeværende eller tidligere år. Den anvendte regnskabspraksis er i hovedtræk følgende: Indtægter ifølge bevillinger Indtægterne indregnes i resultatopgørelsen i overensstemmelse med bevillingsperioden. Renteindtægter Renteindtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Den bevilgede støtte Direkte og indirekte forbundsstøtte, der én gang årligt bevilges til specialforbundene for en given periode ad gangen, indregnes i resultatopgørelsen på det tidspunkt, hvor støtteperioden indledes. Direkte og indirekte forbundsstøtte samt støtte til andre aktiviteter, der løbende/ad hoc bevilges, indregnes i resultatopgørelsen på bevillingstidspunktet. Materielle anlægsaktiver Biler måles til oprindelig anskaffelsessum med fradrag af akkumulerede driftsmæssige afskrivninger. De driftsmæssige afskrivninger foretages lineært over 4 år. Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab medregnes i resultatopgørelsen. Øvrige anskaffelser indregnes som udgifter i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret. Værdipapirer Værdipapirer optages til kursværdi pr. statusdagen, dog maksimal til kurs pari. Realiseret kursregulering føres over resultatopgørelsen, mens urealiseret kursregulering føres over egenkapitalen. TD - FINAL.docx 13

15 Anvendt regnskabspraksis Tilgodehavender Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventet tab. Hensættelser Under denne post er hensatte forpligtelser, der påhviler Team Danmark som følge af tilsagn om støtte, dækning af omkostninger m.v., men hvor forpligtelsens nøjagtige beløb eller forfaldstidspunkt ikke kendes. TD - FINAL.docx 14

16 Resultatopgørelse tkr. Note Indtægter Tilskud fra Kulturministeriet Tilskud fra Danmarks Idræts-Forbund Tilskud fra Kulturministeriet, talentpulje Tilskud fra Kulturministeriet, OL-forbed Tilskud øvrige (fondsdonation) Rettighedsafgift fra Sport One Danmark Tv-indtægter, netto Renteindtægter Indtægter i alt Omkostninger Direkte forbundsstøtte Direkte forbundsstøtte Medaljebonus OL og PL Direkte forbundsstøtte i alt Indirekte forbundsstøtte Sportsteam Elitetræneruddannelsen Seminarer Sportsfysiologi Sportsmedicin Sportspsykologi Projekt Fitness.dk Støtte til uddannelse Centerdrift og vedligeholdelse Elitekommuner og faciliteter Forskning Indirekte forbundsstøtte i alt Forbundsstøtte i alt TD - FINAL.docx 15

17 Resultatopgørelse tkr. Note Tilskud Sport Event Denmark Anti Doping Danmark Tilskud i alt Øvrige omkostninger Støtte til arrangementer og projekter OL og PL London Administration Bestyrelse Kommunikation og Dokumentation Øvrige omkostninger i alt Omkostninger i alt Årets resultat Forslag til resultatdisponering Ovf. til reservekonto for etablering og drift TD - FINAL.docx 16

18 Balance tkr. Note 2011 AKTIVER Anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver Biler Materielle anlægsaktiver i alt Finansielle anlægsaktiver Kapitalinteresser Deposita Finansielle anlægsaktiver i alt Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver Tilgodehavender Diverse tilgodehavender Tilgodehavende moms Tilskud Kulturministeriet og DIF Bevillingsstøtte vedrørende nyt år Forudbetalte omkostninger Tilgodehavender i alt Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt AKTIVER I ALT TD - FINAL.docx 17

19 Balance tkr. Note 2011 PASSIVER Egenkapital Reservekonto for etablering, drift og vedligeholdelse: Primo Overført fra resultatopgørelsen Ultimo Egenkapital i alt Hensættelser Øvrige hensættelser Hensættelser i alt Gældsforpligtelser Forudmodtagne indtægter Bevilgede ikke betalte tilskud Vare- og leverandørgæld Anden gæld Gældsforpligtelser i alt PASSIVER I ALT Leje- og leasingforpligtelser og andre oplysningsforpl. 16 TD - FINAL.docx 18

20 Noter tkr. Direkte støtte* Øvrig støtte Talent pulje I alt I alt Direkte og øvrig direkte forbundsstøtte Fordelt på modtagere Eliteforbund Dansk Boldspil-Union Dansk Forening for Rosport Dansk Sejlunion Dansk Svømmeunion Danmarks Ishockey Union Badminton Danmark Dansk Håndbold Forbund(ænd.perio Danmarks Cykle Union Dansk Kano og Kajak Forbund Dansk BordTennis Union Dansk Golf Union Dansk Curling Forbund Eliteforbund i alt Individuel elite Dansk Orienterings-Forbund Danmarks Motor Union Danmarks Sportsdanserforbund Danmarks Bowling Forbund Dansk Handicap Idræts-Forbund Dansk Rideforbund Danmarks Brydeforbund Danmarks Bokse-Union Dansk Militær Idrætsforbund Danmarks Skiforbund Individuel elite i alt TD - FINAL.docx 19

Team Danmark. Årsrapport 2011

Team Danmark. Årsrapport 2011 Denne årsrapport indeholder 25 sider TD Indhold Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning 5 Om virksomheden 5 Beretning 6 12 Anvendt regnskabspraksis 12 Resultatopgørelse

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Christiansfeld Net CVR-nr. 29 08 24 99

Christiansfeld Net CVR-nr. 29 08 24 99 0 0 Christiansfeld Net CVR-nr. 29 08 24 99 Årsrapport 2014/2015 Godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den 26/11 2015 dirigent Indhold Påtegning og erklæringer Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

Motionsklubben Elefanten. Årsrapport 2014

Motionsklubben Elefanten. Årsrapport 2014 Indhold Bestyrelsens påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Foreningsoplysninger 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar - 31. december 6 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS Absalonsgade 31 8000 Aarhus C Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/12/2015 Henrik Aaen

Læs mere

Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84)

Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84) Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84) INTERN ÅRSRAPPORT 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens bestyrelsesmøde den 5/5 2009. Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36

Læs mere

R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab

R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab Langelinie Allé 35, 2100 København Ø CVR-nr. 14 41 95 86 Årsrapport for 2012 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 30. maj 2013 Som dirigent:... Randi

Læs mere

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014 K/S Søprotho Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 CVR-nr. 29 78 74 25 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8.

Læs mere

Solrød Strands Grundejerforening CVR-nr. 15 11 69 19. Årsrapport 2014

Solrød Strands Grundejerforening CVR-nr. 15 11 69 19. Årsrapport 2014 Solrød Strands Grundejerforening CVR-nr. 15 11 69 19 Årsrapport 2014 Solrød Strands Grundejerforening Indholdsfortegnelse side Ledelsespåtegning 1 Revisorpåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr CVR-nr. 13 62 85 48 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 11.06.13 Torben Ljungberg Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

BRYGGERIFORENINGENS LEGAT Årsregnskab 2012

BRYGGERIFORENINGENS LEGAT Årsregnskab 2012 BRYGGERIFORENINGENS LEGAT Årsregnskab 2012 21.marts 2013 Dette regnskab indeholder 10 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Accura Administration P/S Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34 08 21 62

Læs mere

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K CVR-nr. 26 43 86 32 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2016.

Læs mere

Dansk Styrkeløft Forbund. Årsrapport 2013

Dansk Styrkeløft Forbund. Årsrapport 2013 Indhold Ledelsespåtegning 2 Revisor erklæring 3 Ledelsesberetning 5 Oplysninger om forbundet 5 Beretning 6 Årsregnskab 1. januar - 31. december 7 Anvendt regnskabspraksis 7 Resultatopgørelse 8 Balance

Læs mere

Solrød Golfklub Højagervej 1, 2690 Karlslunde CVR-nr

Solrød Golfklub Højagervej 1, 2690 Karlslunde CVR-nr Højagervej 1, 2690 Karlslunde CVR-nr. 29 71 17 47 Årsrapport for 2015 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

VARMECENTRALEN ØRNESÆDET ÅRSRAPPORT

VARMECENTRALEN ØRNESÆDET ÅRSRAPPORT Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 VARMECENTRALEN ØRNESÆDET ÅRSRAPPORT 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER. LEDELSESpATEGNING. DEN UAFHÆNGIGE REVISORS pategning pa ARSREGNSKABET BILAGSKONTROLLANTERS ERKLÆRING

INDHOLDSFORTEGNELSE VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER. LEDELSESpATEGNING. DEN UAFHÆNGIGE REVISORS pategning pa ARSREGNSKABET BILAGSKONTROLLANTERS ERKLÆRING INDHOLDSFORTEGNELSE VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER LEDELSESpATEGNING DEN UAFHÆNGIGE REVISORS pategning pa ARSREGNSKABET BILAGSKONTROLLANTERS ERKLÆRING ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN 1/1-31/122014

Læs mere

LAG-Jammerbugt-Vesthimmerland

LAG-Jammerbugt-Vesthimmerland LAG-Jammerbugt-Vesthimmerland 2014-2020 ÅRSRAPPORT 2014 Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling, den 22. april 2015 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige

Læs mere

CVR-nr. 82 82 07 28. Vipperød Vandværker a.m.b.a. Årsrapport for 2012

CVR-nr. 82 82 07 28. Vipperød Vandværker a.m.b.a. Årsrapport for 2012 CVR-nr. 82 82 07 28 Vipperød Vandværker a.m.b.a. Årsrapport for 2012 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Erklæring afgivet af uafhængig revisor 2 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN. Årsregnskab marts 2012 Dette regnskab indeholder 11 sider

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN. Årsregnskab marts 2012 Dette regnskab indeholder 11 sider - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2011 29. marts 2012 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Vestermølle Møllelaug CVR-nr. 32 76 06 51

Vestermølle Møllelaug CVR-nr. 32 76 06 51 CVR-nr. 32 76 06 51 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13. Årsrapport 2013

Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13 Årsrapport

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13. Årsrapport 2014

Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13 Årsrapport

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

IT-Forum Midtjylland CVR-nr. 26 61 97 93

IT-Forum Midtjylland CVR-nr. 26 61 97 93 CVR-nr. 26 61 97 93 Årsrapport for 2011 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08 ÅRSRAPPORT 2014 CVR.nr. 14 76 21 08 Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 26. februar 2015. Dirigent: INDHOLD Side Virksomhedsoplysninger

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Liberal Alliances Landsforening. Årsrapport 2012. CVR-nr. 30 42 94 94 735900 / 2548302 / CW

Liberal Alliances Landsforening. Årsrapport 2012. CVR-nr. 30 42 94 94 735900 / 2548302 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Holmboes Allé 12 Postboks 537 8700 Horsens Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 735900 / 2548302 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

LANDSKABSARKITEKTERNES FORENING OG LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE- OG UDGIVELSESFOND ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 15 50 75

LANDSKABSARKITEKTERNES FORENING OG LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE- OG UDGIVELSESFOND ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 15 50 75 LANDSKABSARKITEKTERNES FORENING OG LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE- OG UDGIVELSESFOND ÅRSREGNSKAB 2014 CVR-NR. 17 15 50 75 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige

Læs mere

Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej 400 Randers NV CVR-nr Årsrapport 2015

Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej 400 Randers NV CVR-nr Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89414141 Telefax 89414243 www.deloitte.dk Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den 10. marts 2014. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ENID INGEMANNS FOND Årsrapport 1. april 2013-31. marts 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/06/2014 Klaus Søgaard Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV CVR-nr. 31 49 71 67 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsregnskabet for regnskabsåret for DBU Sjælland. Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsregnskabet for regnskabsåret for DBU Sjælland. Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato aflagt årsregnskabet for regnskabsåret for DBU Sjælland. Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Jeg anser den valgte regnskabspraksis

Læs mere

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPJ INVEST ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Carsten Peter Jochumsen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København K

Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København K Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Stockholmsgade 45 2100 København Ø CVR-nr. 34209936 T (+45) 33 110 220 www.grantthornton.dk Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København

Læs mere

KPMG Acor Tax Komplementar ApS. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for

KPMG Acor Tax Komplementar ApS. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 KPMG Acor Tax Komplementar ApS Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

ERHVERV SKANDERBORG CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2013

ERHVERV SKANDERBORG CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2013 Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab Kristiansvej 13 8660 Skanderborg T. 87 93 00 99 info@revisorerne-skanderborg.dk www.revisorerne-skanderborg.dk Cvr. nr. 12 54 96 79 ERHVERV SKANDERBORG CVR-NR.

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Ny Carlsberg Vej 100, 1799 København V. CVR nr. 53 28 98 19 Årsregnskab 2015 16. marts 2016 Dette regnskab indeholder 12 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR Tlf.: 75 18 16 66 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab esbjerg@bdo.dk Bavnehøjvej 6 www.bdo.dk DK-6700 Esbjerg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI ÅRSRAPPORT

Læs mere

Hillerød Sportsrideklub

Hillerød Sportsrideklub Hillerød Sportsrideklub Årsrapport for CVR-nr. 11 95 41 46 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 15. februar 2015 Dirigent PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret

Læs mere

Tørring Kabel Net Bygade 5a 7160 Tørring. Årsrapport 2013

Tørring Kabel Net Bygade 5a 7160 Tørring. Årsrapport 2013 Tørring Kabel Net Bygade 5a 7160 Tørring Årsrapport 2013 CVR-nr.: 17 93 86 49 Godkendt på ordinær generalforsamling den / 2014 Dirigent 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Selskabsoplysninger... 2 2. Ledelsespåtegning...

Læs mere

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73 UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 17 22 92 73 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors

Læs mere

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014 Mølleåparken 57, 2 f 2800 Kongens Lyngby CVR-nr. 31744229 Årsrapport for 2014 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015 Martin Vesterskov

Læs mere

KOPI. Den selvejende Institution "Parkhallen" Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr

KOPI. Den selvejende Institution Parkhallen Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr Den selvejende Institution "Parkhallen" Langmarksvej 47, 8700 Horsens CVR-nr. 13 55 48 38 Årsrapport for 2014 Godkendt på bestyrelsesmødet, den Som dirigent:... Indholdsfortegnelse KOPI Ledelsesberetning

Læs mere

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB Erhvervsparken 1 9700 Brønderslev Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/05/2016

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 15.03.13 Lars Munch Andersen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Ejendomsselskabet OMP 11 P/S. Årsrapport for 2015

Ejendomsselskabet OMP 11 P/S. Årsrapport for 2015 Ejendomsselskabet OMP 11 P/S c/o Domis K/S, Kystvejen 65, st., 8000 Aarhus C Årsrapport for 2015 CVR-nr. 31 86 51 23 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/5

Læs mere

Nuna Fonden REG-nr

Nuna Fonden REG-nr statsautoriserede revisorer Imaneq 18 Postboks 319 3900 Nuuk Grønland Telefon +299 32 31 33 Telefax +299 32 30 66 Nuna Fonden REG-nr. 1488.3592 Årsrapport 2009/10 Grønlands Revisionskontor A/S Statsautoriserede

Læs mere

MATADOR EJENDOMME APS

MATADOR EJENDOMME APS Tlf: 76 97 37 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab vejen@bdo.dk Ådalen 13 A, 1. www.bdo.dk DK-6600 Vejen CVR-nr. 20 22 26 7020222670 MATADOR EJENDOMME APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012 Årsrapporten

Læs mere

Foreningen til integration af nydanskere på arbejdsmarkedet. Årsrapport 1. januar 31. december 2013

Foreningen til integration af nydanskere på arbejdsmarkedet. Årsrapport 1. januar 31. december 2013 Foreningen til integration af nydanskere på arbejdsmarkedet CVR nr. 20 88 41 77 Årsrapport 1. januar 31. december 2013 (16. regnskabsår) Indholdsfortegnelse Beretning... 2 Revisionspåtegning... 3 Anvendt

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding CVR-nr. 36 53 94 96 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. marts 2016. Kim

Læs mere

Andelsselskabet Agtrup-Sdr. Bjert Vandværk, Bjert. v/frode Lund Jensen, Gyndbjerg 17, 6091 Bjert. Årsrapport for. CVR-nr.

Andelsselskabet Agtrup-Sdr. Bjert Vandværk, Bjert. v/frode Lund Jensen, Gyndbjerg 17, 6091 Bjert. Årsrapport for. CVR-nr. Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 75 52 29 12 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Andelsselskabet Agtrup-Sdr. Bjert Vandværk, Bjert v/frode Lund Jensen, Gyndbjerg 17, 6091 Bjert Årsrapport

Læs mere

Børneulykkesfonden CVR-nr Årsregnskab 2015

Børneulykkesfonden CVR-nr Årsregnskab 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Børneulykkesfonden CVR-nr.

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /.

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

PRIVAT PLANTEAVLS RÅDGIVNING ApS

PRIVAT PLANTEAVLS RÅDGIVNING ApS PRIVAT PLANTEAVLS RÅDGIVNING ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/04/2014 Poul Christensen Dirigent Side

Læs mere

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår)

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår) Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr. 31616026 ) Årsrapport for 2012 (4. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. maj 2013 Johannes Luxbo Andersen

Læs mere

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2008 (dirigent) Den Danske Maritime Fond CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2007 AMALIEGADE 33 B

Læs mere

Dansk Selskab for Virksomhedsledelse

Dansk Selskab for Virksomhedsledelse Dansk Selskab for Virksomhedsledelse CVR-nr. 54 76 36 11 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 29. september 2014 Dirigent:... Anders Torbøl Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige

Læs mere

Foreningen til integration af Nydanskere på arbejdsmarkedet. Årsrapport 1. januar 31. december 2014

Foreningen til integration af Nydanskere på arbejdsmarkedet. Årsrapport 1. januar 31. december 2014 Foreningen til integration af Nydanskere på arbejdsmarkedet CVR nr. 20 88 41 77 Årsrapport 1. januar 31. december 2014 (17. regnskabsår) Indholdsfortegnelse Beretning... 2 Revisionspåtegning... 3 Anvendt

Læs mere

Den Lokale Aktionsgruppe I Middelfart Kommune. Årsrapport for 2014 (Aktionsgruppens 7. regnskabsår)

Den Lokale Aktionsgruppe I Middelfart Kommune. Årsrapport for 2014 (Aktionsgruppens 7. regnskabsår) Den Lokale Aktionsgruppe I Middelfart Kommune Årsrapport for 2014 (Aktionsgruppens 7. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. marts 2015 Dirigent:

Læs mere

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr Klestrup III ApS Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev CVR-nr. 25 72 51 23 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 24. marts 2015 Som dirigent:... Randi Bach Poulsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14 Grønttorvet 1 2500 Valby CVR-nr. 35475125 Årsrapport for 2013/14 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22-12-2014 Per Kronborg Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504 Dansk Revision Århus registreret revisionsaktieselskab Tomsagervej 2 DK-8230 Åbyhøj aarhus@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 89 36 12 12 Telefax: +45 89 36 12 00 CVR: DK 26 71 76 71 Bank:

Læs mere

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006 Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006 Dansk Revision Telefon: +45 8936 1212 Frederiksberg Frederiksværk Hadsten Hillerød

Læs mere

Martinsen Ringkøbing-Skjern Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Østergade 130, 6900 Skjern. Årsrapport for. 26. februar - 31.

Martinsen Ringkøbing-Skjern Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Østergade 130, 6900 Skjern. Årsrapport for. 26. februar - 31. Østergade 130 DK-6900 Skjern Tlf. 88 81 11 88 Fax www.martinsen.dk CVR-nr. 36 56 05 09 Martinsen Ringkøbing-Skjern Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Østergade 130, 6900 Skjern Årsrapport for 26.

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2011/12 Ordinær generalforsamling afholdes på Hotel Søparken, den 22/8 2012, kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Angstforeningen CVR-nr. 26 40 17 39

Angstforeningen CVR-nr. 26 40 17 39 Angstforeningen CVR-nr. 26 40 17 39 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Årsrapport 2015/16. Foreningen af Døgn- og Dagtilbud for udsatte børn og unge. Avderødvej 32A 2980 Kokkedal CVR-nr

Årsrapport 2015/16. Foreningen af Døgn- og Dagtilbud for udsatte børn og unge. Avderødvej 32A 2980 Kokkedal CVR-nr Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Foreningen af Døgn- og Dagtilbud

Læs mere

BORUP STILLADSER ApS. Aldersrogade 8, København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

BORUP STILLADSER ApS. Aldersrogade 8, København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 BORUP STILLADSER ApS Aldersrogade 8, 2 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/06/2016 Carsten

Læs mere

Diernæs Strands Vandværk a.m.b.a. 6100 Haderslev CVR-nr. 34 75 53 29 ÅRSRAPPORT 2014

Diernæs Strands Vandværk a.m.b.a. 6100 Haderslev CVR-nr. 34 75 53 29 ÅRSRAPPORT 2014 Allan Nielsen Finn Diederichsen Registrerede revisorer CVR-nr. 27 49 24 87 Aabenraavej 1A 6100 Haderslev Telefon: 7453 4220 mail@rnd-partner.dk www.rnd-partner.dk Diernæs Strands Vandværk a.m.b.a. 6100

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 15/3 2015. Dirigent INDHOLD Side Ledelsespåtegning... 3 Revisionspåtegning... 4 Ledelsesberetning...

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/03/2013 Knud Pontoppidan Dirigent Side 2 af 14

Læs mere

Slagelse Lærerkreds CVR-nr. 85 58 95 12. Årsrapport 2014

Slagelse Lærerkreds CVR-nr. 85 58 95 12. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58 55 82 00 Telefax 58 55 82 01 www.deloitte.dk Slagelse Lærerkreds CVR-nr. 85 58 95 12 Årsrapport

Læs mere

RASMUSLUND APS ÅRSRAPPORT FOR 2014

RASMUSLUND APS ÅRSRAPPORT FOR 2014 RASMUSLUND APS CVR-nr. 35 81 97 03 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/01 2015 Rene Thomasbjerg Dirigent: Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016 CPD INVEST ApS Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2017 Christen Peder

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2014-31. maj 2015 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

Christiansfeld Net CVR-nr

Christiansfeld Net CVR-nr 0 0 Christiansfeld Net CVR-nr. 29 08 24 99 Årsrapport 2012/2013 Godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den 24/9 2013 dirigent Indhold Påtegning og erklæringer Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

Dansk Armeniermission Droshoved 5 7120 Vejle Ø

Dansk Armeniermission Droshoved 5 7120 Vejle Ø Årsregnskab for 2012 Dansk Armeniermission Droshoved 5 7120 Vejle Ø Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning... 1 Den uafhængige revisors påtegning... 2-3 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger...

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2009-31. maj 2010 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår 2M STÅLDESIGN ApS Elbækvej 29 9440 Aabybro CVR-nr. 31756170 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. oktober 2015. Dirigent:

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2010-31. maj 2011 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport Uhre Windpower 2 I/S CVR-nr. 33 62 12 64 Årsrapport 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Interessentskabsoplysninger Interessentskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

GYLLING VANDVÆRK A.M.B.A. GYLLING 8300 ODDER

GYLLING VANDVÆRK A.M.B.A. GYLLING 8300 ODDER GYLLING VANDVÆRK A.M.B.A. GYLLING 8300 ODDER ÅRSRAPPORT FOR 2014 Godkendt på ordinær generalforsamling den 25/3 2015 Dirigent CVR. NR. 33 44 01 03 1 INDHOLDSFORTEGNELSE side Selskabsoplysninger 2 Bestyrelsens

Læs mere

Lead Advokatpartnerselskab CVR-nr

Lead Advokatpartnerselskab CVR-nr Lead Advokatpartnerselskab CVR-nr. 32 32 14 88 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. maj 2014. Alexandra Huber Dirigent

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

JOHN KRARUP NIELSEN, STATSAUTORISERET REVISOR

JOHN KRARUP NIELSEN, STATSAUTORISERET REVISOR JOHN KRARUP NIELSEN, STATSAUTORISERET REVISOR DBU SJÆLLAND ÅRSREGNSKAB 01.11.2012-31.10.2013 BUDGET FOR PERIODEN 01.11.2013-31.10.2014 I N D T Æ G T E R Budget 2013/2014 t.kr. Kontingent 482 Turneringsvirksomhed

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg

Foreningen for erhvervsilkeborg Dansk Revision Silkeborg registreret revisionsaktieselskab Hagemannsvej 4 DK-8600 Silkeborg silkeborg@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 86 82 99 22 Telefax: +45 86 82 29 69 CVR: DK 21

Læs mere