Team Danmark. Årsrapport 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Team Danmark. Årsrapport 2012"

Transkript

1 Denne årsrapport indeholder 26 sider TD

2 Indhold Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning 5 Om virksomheden 5 Beretning 6 13 Anvendt regnskabspraksis 13 Resultatopgørelse 15 Balance 17 Noter 19 TD - FINAL.docx 1

3 Påtegninger Ledelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for for Team Danmark. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med gældende lovgivning. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december. Årsrapporten for indstilles til godkendelse. Brøndby, den 15. april 2013 Direktion: Michael Andersen direktør Bestyrelse: Frank Jensen Else Trangbæk Camilla Andersen formand næstformand Britta Riis Susan Roulund Niels-Christian Levin Hansen Jens Klarskov Ulrik Wilbek TD - FINAL.docx 2

4 Påtegninger Den uafhængige revisors påtegning Til Bestyrelsen i Team Danmark Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret årsregnskabet for perioden 1. januar til 31. december, der omfatter, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, og noter samt ledelsesberetningen. Årsregnskabet samt ledelsesberetningen er udarbejdet efter Kulturministeriets bekendtgørelse nr af 21. december 2010, kapitel 2 og 6. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med Kulturministeriets bekendtgørelse nr af 21. december 2010, kapitel 2 og 6 og en ledelsesberetning, der indeholder en retvisende redegørelse i overensstemmelse med Kulturministeriets bekendtgørelse nr af 21. december 2010, kapitel 2 og 6. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab og en ledelsesberetning uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Her ud over er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet og ledelsesberetningen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet og ledelsesberetningen på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, god offentlig revisionsskik jf. rigsrevisorloven samt Kulturministeriets bekendtgørelse nr af 21. december 2010, kapitel 2 og 6. Dette kræver at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet og ledelsesberetningen er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet og ledelsesberetningen. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet og ledelsesberetningen, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for Team Danmarks udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede samt for udarbejdelse af en ledelsesberetning, der indeholder en retvisende redegørelse. Formålet hermed er, at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af Team Danmarks interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet og ledelsesberetningen. TD - FINAL.docx 3

5 Påtegninger Revisionspåtegning Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af Team Danmarks aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december samt af resultatet af Team Danmarks aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december i overensstemmelse med Kulturministeriets bekendtgørelse nr af 21. december 2010, kapitel 2 og 6. Det er også vores opfattelse at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse i overensstemmelse med Kulturministeriets bekendtgørelse nr af 21. december 2010, kapitel 2 og 6. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Supplerende oplysninger vedrørende forståelse af revisionen Team Danmark har i overensstemmelse med Kulturministeriets bekendtgørelse nr af 21. december 2010, kapitel 2 og 6 som sammenligningstal i resultatopgørelsen for regnskabsåret medtaget de af bestyrelsen godkendte resultatbudgetter. tal for og 2013 er ikke omfattet af vores revision. København, den 15. april 2013 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Torben Kristensen statsautoriseret revisor TD - FINAL.docx 4

6 Ledelsesberetning Om virksomheden Team Danmark Idrættens Hus Brøndby Stadion Brøndby Telefon: Telefax: Hjemmeside: Hjemsted: Brøndby Bestyrelse Frank Jensen (formand) Else Trangbæk (næstformand) Camilla Andersen Britta Riis Susan Roulund Niels-Christian Levin Hansen Jens Klarskov Ulrik Wilbek Direktion Michael Andersen, direktør Revision KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Osvald Helmuths Vej Frederiksberg TD - FINAL.docx 5

7 Ledelsesberetning Beretning Den 5. august er Wembley Arena centrum for hele verdens badminton-opmærksomhed. På det grønne gulv hæver legenden Lin Dan spillet til nye højder, og efter en nervepirrende time står malaysiske Lee Chong Wei tilbage på den anden side af nettet som taber af OLfinalen. De kinesiske tilskueres jubel har ikke lagt sig, før det grønne gulv bliver indtaget af danskerne Mathias Boe og Carsten Mogensen. De danske fans i hallen gør, hvad de kan for at trænge igennem den kinesiske lydmur, og det samme gør Boe og Mogensen. Men de to danske stjerner og de danske fans må indse, at supermagten Kina ikke har i sinde at lade guldmuligheden glippe. Stort set samtidig udspiller der sig et drama i den olympiske velodrom i London. Der er noget stort under opsejling for det danske OL-hold, og 20-årige Lasse Normann Hansen er centrum for begivenhederne. Omnium har i løbet af få dage transformeret sig fra et fagudtryk i cykelkredse til hverdagsdansk. En stor del af de sportsinteresserede danskere følger derfor med i den intense afslutning denne søndag eftermiddag, hvor fynske Lasse med flænsede cykelbukser henviser franskmanden Bryan Coquard til den næstfineste podieplads efter en gyserlignende afslutning. Den bomstærke danske trikot kører først over målstregen, og Dannebrog stryger til tops. 300 kilometer fra den ovale og træbeklædte velodrom er to andre verdensklasseatleter involveret i et olympisk drama. Den ene er englændernes og bookmakernes største guldhåb Ben Ainsley; den anden danske Jonas Høgh-Christensen. Tvekampen mellem de to profiler har været i gang hele ugen, men her søndag eftermiddag slutter den. Marginalerne er på Ben Ainsleys side, og det er en ærgerlig og frustreret Jonas Høgh-Christensen, der krænger våddragten af på kajen i Weymouth og må se i øjnene, at guldet glippede. Efter et tårevædet pressemøde kan Jonas Høgh dog begynde at glæde sig over, at en historisk OL-medalje af sølv er føjet til den i forvejen imponerende danske medaljerække i sejlsport. Den 5. august var en helt særlig dag et klimaks i et i forvejen hektisk dansk OLprogram. Men det var også en dag, der på mange måder karakteriserer dansk eliteidræt i det forgangne år: De danske atleter har været med helt fremme mod de allertungeste internationale konkurrenter i en bred vifte af sportsgrene, og kampen i toppen har været utrolig hård. Den 5. august blev en understregning af, at det er på de allermindste marginaler, at medaljerne og topplaceringerne bliver afgjort. Et fantastisk sportsår Begivenhederne den 5. august er dog kun enkelte nedslag fra et meget begivenhedsrigt og succesfuldt. Det forgangne år blevet fantastisk sportsår, der slog det hidtidige jubelår for dansk eliteidræt, Flere placeringspoint, flere medaljer og mere guld er de korte overskrifter på året. Det bedst sammenlignelige år er det seneste OL-år. Og i forhold til 2008 er der tale om en imponerende stigning i antallet af top-8 placeringer ved OL, idet antallet af placeringspoint vokser med hele 66%. Kigger vi på det samlede antal EM-, VM-, PL- og OLmedaljer, er årets 88 medaljer en stigning på 35% i forhold til Og det er især antallet af danske guldmedaljer, der er steget. Danske topatleter stod således øverst på skamlen ved 28 internationale begivenheder i, hvilket er næsten 50% flere end i Det er fortsat en bred vifte af danske sportsgrene, der leverer topresultaterne. Ligesom i 2008 er det 18 af de Team Danmark-støttede forbund, der vinder EM-, VM- og OL- TD - FINAL.docx 6

8 Ledelsesberetning Beretning medaljerne. Det er et udtryk for kvalitet og mangfoldighed, at 18 ud af 32 Team Danmarkstøttede forbund kommer helt til tops og vinder medaljer i den allerhårdeste internationale konkurrence. OL var årets naturlige højdepunkt. Det bedste danske OL-resultat siden 1948 understreger, at de danske atleters forberedelser kulminerede på det rette tidspunkt. Ni OL-medaljer fordelt på fem sportsgrene er et historisk godt resultat. Det var dog ikke kun medaljevinderne, der viste Danmarks internationale klasse i London. 13 ud af 17 sportsgrene skabte top-8 placeringer ved OL, og derved viste de danske OLatleter i en meget bred vifte af sportsgrene, at de er med helt fremme. At over 2/3 af sportsgrenene kæmper sig frem til mindst kvartfinalen eller A-finalen lover utroligt godt for de kommende år. En rigtig god olympisk periode fremgang på alle fire prioriterede områder siden Beijing var ikke bare et hektisk OL-år. Det var også kulminationen på en hel olympisk periode og afslutningen på støttekonceptet, som dannede rammen om Team Danmarks arbejde fra 2009 til. Vi følger naturligvis udviklingen år for år i forhold til vores centrale indsatsområder. Men udviklingen i eliteidrætten har et langsigtet perspektiv, og derfor er det interessant at sammenligne resultaterne fra støttekonceptperioden med perioden Team Danmark definerede i 2008 fire konkrete mål, som var styrende for prioriteringerne i vores rammeaftale med Kulturministeriet. Team Danmark ville i perioden : Fastholde det sportslige niveau ved EM, VM og OL sammenlignet med perioden Sikre udviklingen af hele idrætsmennesker. Forbedre talentudviklingen. Styrke samarbejdet med Elitekommunerne. Når vi med udgangen af analyserer resultaterne, er den korte konklusion: Alle fire mål er nået. Den sportslige udvikling for de Team Danmark-støttede sportsgrene har sammenlignet med perioden været meget positiv. Antallet af placeringspoint for de olympiske discipliner er steget med 44% og antallet af EM- og VM-medaljer til de ikkeolympiske sportsgrene med hele 56%, idet der i perioden var danske atleter på medaljeskamlen ikke færre end 205 gange. Der var således markant fremgang for både de olympiske og de ikke-olympiske sportsgrene, som Team Danmark har samarbejdet med. Ud over antallet af placeringspoint og medaljer er det også interessant at se på bredden og antallet af sportsgrene, som vinder medaljer. Antallet ligger meget stabilt i perioden helt tilbage fra 2005 på mellem 15 og 21 medaljevindende specialforbund dog med en tendens til en positiv udvikling i de seneste år. TD - FINAL.docx 7

9 Ledelsesberetning Beretning For at sikre en fortsat udvikling af hele idrætsmennesker har Team Danmark i perioden igangsat en række initiativer, der giver de bedste atleter mere fleksibilitet både på arbejdsmarkedet og på uddannelsesområdet. Nye netværk for virksomheder, bedre vejledningsordninger for atleterne på de videregående uddannelser, øget internationalt samarbejde omkring Athletes Carreer Programme og mere fokus på de ungdomsuddannelser, der skaber fleksible muligheder for de unge atleter, er blot nogle af initiativerne i perioden. For at få et mere nuanceret indblik i atleternes sociale og økonomiske vilkår har Team Danmark ligeledes gennemført flere undersøgelser i de seneste år. De viser, at atleterne oplever, at dette område fortsat rummer en lang række forbedringspotentialer. En velfungerende talentudvikling fra klub til landshold er helt afgørende for, at en lille nation som Danmark også fremover kan præstere på allerhøjeste internationale niveau. Derfor har Team Danmark siden 2009 skærpet fokus på at styrke talentudviklingen. Det er bl.a. sket gennem udvikling af aldersrelaterede træningskoncepter. 22 af de 32 Team Danmark-støttede sportsgrene har udviklet eller er i gang med at udvikle aldersrelaterede træningskoncepter. Disse er i færdmed at blive implementeret i træneruddannelser, i forbund og klubbers talenttræningsamt i undervisningen i idrætsskolerne. Team Danmark har med økonomisk støtte fra regeringens handlingsplan for at tiltrække store idrætsbegivenheder endvidere opprioriteret den direkte økonomiske støtte til forbundenes talentudvikling. 22 sportsgrene er fra 2009 til blevet støttet med i alt 37 mio. kr. til talentudvikling. Derudover kommer den indirekte støtte samt støtte til udvikling og implementering af de aldersrelaterede træningskoncepter i de enkelte specialforbund, samarbejde med Elitekommunerne og forsknings- og udviklingsprojektet inden for talentudvikling. Talentudvikling har således siden 2009 haft et større fokus end nogensinde før i Team Danmarks historie. I perioden har Team Danmark også styrket samarbejdet med de 18 Elitekommuner. Samarbejdet med Elitekommunerne er en succes, der øger kvaliteten i de lokale talentmiljøer. Det er den overordnede konklusion i rapporten fra Danmarks Evalueringsinstitut, der i 2011 evaluerede samarbejdet. Den seneste opgørelse viser desuden, at samarbejdet er med til at øge ressourcerne til den lokale talentudvikling. For hver krone Team Danmark investerer i talentudviklingen i Elitekommunerne, investerer den enkelte kommune over 10 kroner. Vi er kommet langt men vi er ikke i mål På de fire centrale områder, hvor der var fastsat mål i rammeaftalen med Kulturministeriet, har dansk eliteidræt bevæget sig i den rigtige retning i perioden 2009 til sammenlignet med perioden frem mod OL i Beijing: Bredden i den danske elite er fortsat imponerende, udviklingen i både antal medaljer og placeringspoint har været stigende, og en række faktorer peger på, at samarbejdet med Elitekommunerne er en succes, og at talentpotentialet i Danmark fortsat er stort. Denne positive udvikling vil Team Danmark naturligvis gøre alt for at bygge videre på i de kommende år. TD - FINAL.docx 8

10 Ledelsesberetning Beretning Der er imidlertid også områder, hvor der fortsat er forbedringspotentialer, og hvor udviklingen i perioden 2009 til ikke har været tilstrækkelig. Det drejer sig især om tre centrale områder: Kvaliteten og adgangen til daglige træningsfaciliteter. De daglige træningsfaciliteter i en række af de Team Danmark støttede sportsgrene er fortsat langt fra verdensklasse. I sportsgrene som f.eks. roning, kajak, skydning og banecykling præsterer Danmark i øjeblikket på trods af og ikke på grund af atleternes daglige træningsmuligheder. Det er derfor afgørende, at både kvaliteten af og adgangen til træningsfaciliteter på højt internationalt niveau bliver forbedret i den kommende periode. De økonomiske vilkår for en række af Danmarks bedste atleter i de ikke-kommercielle sportsgrene som f.eks. roning, kajak, svømning, sejlsport, orienteringsløb og skydning. Der er fortsat for mange atleter, som ikke får udnyttet deres sportslige potentiale, fordi de økonomiske vilkår er for dårlige. Team Danmark vil fortsat arbejde for, at atleter med højt internationalt resultatpotentiale ikke fravælger sporten og forkorter deres karriere, fordi de oplever usikkerhed om deres økonomi. Mulighederne for fleksible job der kan kombineres med en sportskarriere på højt internationalt niveau. Selvom der i perioden er skabt en række gode eksempler på atleter med fleksible job, og Team Danmark har igangsat en række nye initiativer på området, er der fortsat et stort behov for at skabe både flere job og en bredere vifte af fleksible job. Det er desværre heller ikke lykkedes Team Danmark at etablere ordninger med fleksible job i offentlige virksomheder i perioden 2009 til, hvilket fortsat er målsætningen. Organisatoriske justeringer frem mod OL 2016 Erfaringerne fra perioden 2009 til danner grundlaget for Team Danmarks støttekoncept Her bygger vi videre på de gode resultater, ligesom vi sætter yderligere fokus på bl.a. de tre ovenstående områder, hvor der fortsat er et stort forbedringspotentiale. Vi stiller frem mod OL 2016 skarpt på otte særlige indsatsområder, som samlet vil forbedre mulighederne for Danmarks bedste atleter. Støttekonceptet og de otte særlige indsatsområder medfører organisatoriske justeringer. Vi har etableret et nyt team, Talent- og kompetenceudvikling, som bl.a. driver Team Danmarks nye talentprogram og har ansvar for de initiativer, der skal styrke kompetenceudviklingen i den sportslige ledelse i specialforbundene. Team Danmark har således i løbet af også organisatorisk tilpasset sig de prioriterede opgaver frem mod Rio. Carl Holst sagde farvel som formand efter 8 år i spidsen Også i bestyrelsen er der sket justeringer i. 1. juni forlod Carl Holst formandsposten efter otte år i spidsen for Team Danmark, og bestyrelsen vil gerne benytte lejligheden til at takke Carl Holst for hans store indsats for atleterne og Team Danmark. Carl Holst har med stor energi drevet Team Danmarks udvikling fremad siden lovrevisionen i Her fik Team Danmark en række nye opgaver: Bedre samspil med kommunerne, øget fokus på TD - FINAL.docx 9

11 Ledelsesberetning Beretning talentudvikling og reorganisering af det kommercielle område blot for at nævne nogle af de centrale udviklingsområder, Carl Holst har stået i spidsen for. Økonomi Team Danmark har i opnået indtægter på i alt 145,8 mio. kr., heraf 102,2 mio. kr. fra Kulturministeriet (70%), 22,7 mio. kr. fra Danmark Idræts-Forbund (16 %), 13,5 mio. kr. fra salg af tv-rettigheder (9%), 3,3 mio. kr. fra rettighedsafgift fra i Sport One Danmark A/S (2%) samt 4,2 mio. kr. i renteindtægter og fondsdonation (3%). De samlede udgifter på 128,8 mio. kr. er anvendt på følgende hovedomkostningsgrupper: 3% 10% 2% 24% 61% Direkte forbundsstøtte Indirekte forbundsstøtte Anti Doping DK Administration mv. OL og PL London Godt 85% (2011: 88%) af de samlede midler anvendes til direkte eller indirekte støtte til aktive og specialforbund, herunder økonomisk støtte til den enkelte eliteidrætsudøver, trænerprojekter, sportsfysiologi, sportsmedicin- og ernæring, sportspsykologi, uddannelsesstøtte, centerdrift, Elitekommuner og faciliteter, forskning og konsulentvirksomhed. Af de samlede midler anvendes 3% (2011: 4%) som tilskud til Anti Doping Danmark og Sport Event Denmark (kun i 2011) og godt 10% (2011: 8%) anvendes til støtte til arrangementer og projekter, administration, bestyrelse, økonomi (SLA med DIF) og kommunikationsvirksomhed Endeligt er der brugt 2% (2011 0%) af de samlede midler i forbindelse med OL og PL i London. et for udviser således et overskud på 17 mio. kr. mod et budgetteret overskud på 0,5 mio. kr. eller en positiv afvigelse på 16,5 mio. kr. TD - FINAL.docx 10

12 Ledelsesberetning Beretning Afvigelsen fremkommer på følgende hovedposter: tkr. Afvigelse Indtægter Resultatandel, Danske Spil/DIF Kommercielle indtægter, Sport One DK Øvrige (TV indtægter og fondsdonation) Indtægter i alt Udgifter Direkte forbundsstøtte, ændring i bevillingsperiode (DHF), tilbagebetalt støtte, ej forbrugt budgetreserve og medaljebonus Forskning, færre bevillinger end budgetteret Elitekommuner og faciliteter, færre bevillinger end forventet Centerdrift, afslutning af lejemål i Farum, færre udgifter til idrætskollegier og færre udgifter til arealleje og vedligeholdelse OL og PL i London, indkøb af billetter, afholdelse af reception og ekstra lønudgifter Kommunikation, flere udgifter til hjemmeside, lønudgifter og flere udgifter til PULS Øvrige udgifter Udgifter i alt Resultat i alt TD - FINAL.docx 11

13 Ledelsesberetning Beretning På indtægtssiden modtog Team Danmark i alt 146 mio. kr., hvoraf tilskuddet fra Kulturministeriet og DIF udgjorde 125 mio., inkl. 7,5 mio. kr. fra Kulturministeriet målrettet til talentudvikling eller 86 % af de samlede midler. De samlede indtægter er 7 mio. kr. mere end budgetteret og skal ses i lyset af 3 forhold. For det første er der udbetalt en delvis kompensation til overskudsmodtagerne på 65 mio. kr., hvoraf Team Danmark modtager godt 3,3 mio. kr. mere i end budgetteret. For det andet udgør overskudsandelen mio. kr. mod budgetteret overskudsandel på mio. kr., hvilket medfører en merindtægt på 2,9 mio. kr. mere i end budgetteret. For det tredje har Team Danmark modtaget rettighedsafgift fra Sport One Danmark A/S på i alt 3,3 mio. kr. eller 0,8 mio. kr. mere end budgetteret. De samlede udgifter udgør 129 mio. kr. eller 9,5 mio. kr. mindre en budgetteret. Den positive afvigelse skyldes primært den direkte støtte der afviger med 8 mio. kr., som en konsekvens af en ændring i DHF s bevillingsperiode der nu overgår til kalenderår frem for skæv periode tidligere. Ændringen påvirker regnskabet positivt med 5,9 mio. kr.. Derudover er der tilbageført ej forbrugt støtte på ca. 1,0 mio. kr. og afsat medaljebonus der afviger positivt med 0,8 mio. kr. Det positive resultat på 17 mio. kr. medfører, at egenkapitalen pr. 31. december udgør 32,7 mio. kr.. Det er ikke Team Danmarks målsætning at øge egenkapitalen, tværtimod, hvorfor Team Danmark har valgt at investere 16 mio. kr. fra egenkapitalen fordelt over de kommende 4 år til otte særlige indsatsområder, der understøtter Team Danmarks tre centrale målsætninger for 2013 til Årets gode resultat bliver således geninvesteret i eliteidrætten i de kommende 4 år. ets balancesum udgør 129 mio. kr., og egenkapitalen udgør i alt 32,7 mio. kr. Resultatet anses for tilfredsstillende, og overskuddet foreslås overført til reservekonto for etablering, drift og vedligeholdelse. Begivenheder indtruffet efter den 31. december I perioden fra regnskabsårets afslutning til aflæggelsen af årsrapporten er der ikke indtruffet forhold, som vurderes at have væsentlig indflydelse på vurderingen af årsrapporten. TD - FINAL.docx 12

14 Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med Kulturministeriets bekendtgørelse nr af 21. december 2010, kapitel 2 og 6 om regnskab og revision for tilskudsmodtagere under Kulturministeriets ressort, som modtager tilskud i henhold til lov om visse spil, lotterier og væddemål. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. Der er foretaget reklassifikationer mellem regnskabsposter m.v. i forhold til årsrapporten for Ændringerne har ikke påvirket resultatet for indeværende eller tidligere år. Den anvendte regnskabspraksis er i hovedtræk følgende: Indtægter ifølge bevillinger Indtægterne indregnes i resultatopgørelsen i overensstemmelse med bevillingsperioden. Renteindtægter Renteindtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Den bevilgede støtte Direkte og indirekte forbundsstøtte, der én gang årligt bevilges til specialforbundene for en given periode ad gangen, indregnes i resultatopgørelsen på det tidspunkt, hvor støtteperioden indledes. Direkte og indirekte forbundsstøtte samt støtte til andre aktiviteter, der løbende/ad hoc bevilges, indregnes i resultatopgørelsen på bevillingstidspunktet. Materielle anlægsaktiver Biler måles til oprindelig anskaffelsessum med fradrag af akkumulerede driftsmæssige afskrivninger. De driftsmæssige afskrivninger foretages lineært over 4 år. Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab medregnes i resultatopgørelsen. Øvrige anskaffelser indregnes som udgifter i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret. Værdipapirer Værdipapirer optages til kursværdi pr. statusdagen, dog maksimal til kurs pari. Realiseret kursregulering føres over resultatopgørelsen, mens urealiseret kursregulering føres over egenkapitalen. TD - FINAL.docx 13

15 Anvendt regnskabspraksis Tilgodehavender Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventet tab. Hensættelser Under denne post er hensatte forpligtelser, der påhviler Team Danmark som følge af tilsagn om støtte, dækning af omkostninger m.v., men hvor forpligtelsens nøjagtige beløb eller forfaldstidspunkt ikke kendes. TD - FINAL.docx 14

16 Resultatopgørelse tkr. Note Indtægter Tilskud fra Kulturministeriet Tilskud fra Danmarks Idræts-Forbund Tilskud fra Kulturministeriet, talentpulje Tilskud fra Kulturministeriet, OL-forbed Tilskud øvrige (fondsdonation) Rettighedsafgift fra Sport One Danmark Tv-indtægter, netto Renteindtægter Indtægter i alt Omkostninger Direkte forbundsstøtte Direkte forbundsstøtte Medaljebonus OL og PL Direkte forbundsstøtte i alt Indirekte forbundsstøtte Sportsteam Elitetræneruddannelsen Seminarer Sportsfysiologi Sportsmedicin Sportspsykologi Projekt Fitness.dk Støtte til uddannelse Centerdrift og vedligeholdelse Elitekommuner og faciliteter Forskning Indirekte forbundsstøtte i alt Forbundsstøtte i alt TD - FINAL.docx 15

17 Resultatopgørelse tkr. Note Tilskud Sport Event Denmark Anti Doping Danmark Tilskud i alt Øvrige omkostninger Støtte til arrangementer og projekter OL og PL London Administration Bestyrelse Kommunikation og Dokumentation Øvrige omkostninger i alt Omkostninger i alt Årets resultat Forslag til resultatdisponering Ovf. til reservekonto for etablering og drift TD - FINAL.docx 16

18 Balance tkr. Note 2011 AKTIVER Anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver Biler Materielle anlægsaktiver i alt Finansielle anlægsaktiver Kapitalinteresser Deposita Finansielle anlægsaktiver i alt Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver Tilgodehavender Diverse tilgodehavender Tilgodehavende moms Tilskud Kulturministeriet og DIF Bevillingsstøtte vedrørende nyt år Forudbetalte omkostninger Tilgodehavender i alt Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt AKTIVER I ALT TD - FINAL.docx 17

19 Balance tkr. Note 2011 PASSIVER Egenkapital Reservekonto for etablering, drift og vedligeholdelse: Primo Overført fra resultatopgørelsen Ultimo Egenkapital i alt Hensættelser Øvrige hensættelser Hensættelser i alt Gældsforpligtelser Forudmodtagne indtægter Bevilgede ikke betalte tilskud Vare- og leverandørgæld Anden gæld Gældsforpligtelser i alt PASSIVER I ALT Leje- og leasingforpligtelser og andre oplysningsforpl. 16 TD - FINAL.docx 18

20 Noter tkr. Direkte støtte* Øvrig støtte Talent pulje I alt I alt Direkte og øvrig direkte forbundsstøtte Fordelt på modtagere Eliteforbund Dansk Boldspil-Union Dansk Forening for Rosport Dansk Sejlunion Dansk Svømmeunion Danmarks Ishockey Union Badminton Danmark Dansk Håndbold Forbund(ænd.perio Danmarks Cykle Union Dansk Kano og Kajak Forbund Dansk BordTennis Union Dansk Golf Union Dansk Curling Forbund Eliteforbund i alt Individuel elite Dansk Orienterings-Forbund Danmarks Motor Union Danmarks Sportsdanserforbund Danmarks Bowling Forbund Dansk Handicap Idræts-Forbund Dansk Rideforbund Danmarks Brydeforbund Danmarks Bokse-Union Dansk Militær Idrætsforbund Danmarks Skiforbund Individuel elite i alt TD - FINAL.docx 19

Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84)

Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84) Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84) INTERN ÅRSRAPPORT 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens bestyrelsesmøde den 5/5 2009. Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Dansk Styrkeløft Forbund. Årsrapport 2013

Dansk Styrkeløft Forbund. Årsrapport 2013 Indhold Ledelsespåtegning 2 Revisor erklæring 3 Ledelsesberetning 5 Oplysninger om forbundet 5 Beretning 6 Årsregnskab 1. januar - 31. december 7 Anvendt regnskabspraksis 7 Resultatopgørelse 8 Balance

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Motionsklubben Elefanten. Årsrapport 2014

Motionsklubben Elefanten. Årsrapport 2014 Indhold Bestyrelsens påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Foreningsoplysninger 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar - 31. december 6 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2011/12 Ordinær generalforsamling afholdes på Hotel Søparken, den 22/8 2012, kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2014-31. maj 2015 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2012-31. maj 2013 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

Dansk Armeniermission Droshoved 5 7120 Vejle Ø

Dansk Armeniermission Droshoved 5 7120 Vejle Ø Årsregnskab for 2012 Dansk Armeniermission Droshoved 5 7120 Vejle Ø Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning... 1 Den uafhængige revisors påtegning... 2-3 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger...

Læs mere

Dansk Styrkeløft Forbund. Årsrapport 2014

Dansk Styrkeløft Forbund. Årsrapport 2014 Indhold Ledelsespåtegning 2 Revisor erklæring 3 Ledelsesberetning 5 Oplysninger om forbundet 6 Årsregnskab 1. januar - 31. december Anvendt regnskabspraksis 7 Resultatopgørelse 8 Balance 9 Noter 10 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Industrivej 40, 9440 Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2007/08 for perioden 1. juli 2007-30. juni 2008 (12 måneder) 50. regnskabsår Ordinær generalforsamling

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den 10. marts 2014. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR Tlf.: 75 18 16 66 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab esbjerg@bdo.dk Bavnehøjvej 6 www.bdo.dk DK-6700 Esbjerg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI ÅRSRAPPORT

Læs mere

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Stevnsvej 103 A, Strøby Egede 4600 Køge

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Stevnsvej 103 A, Strøby Egede 4600 Køge Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Stevnsvej 103 A, Strøby Egede 4600 Køge (CVR-nr. 47 49 97 12) Årsrapport for 2014 Galoche Allé 6 4600 Køge T: 56 64 05 00 F: 56 64 05 25 E: post@addere.dk W: addere.dk

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08 ÅRSRAPPORT 2014 CVR.nr. 14 76 21 08 Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 26. februar 2015. Dirigent: INDHOLD Side Virksomhedsoplysninger

Læs mere

IT-Forum Midtjylland CVR-nr. 26 61 97 93

IT-Forum Midtjylland CVR-nr. 26 61 97 93 CVR-nr. 26 61 97 93 Årsrapport for 2011 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Hillerød Sportsrideklub

Hillerød Sportsrideklub Hillerød Sportsrideklub Årsrapport for CVR-nr. 11 95 41 46 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 15. februar 2015 Dirigent PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret

Læs mere

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk. Årsregnskabet for året 2013

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk. Årsregnskabet for året 2013 Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Årsregnskabet for året 2013 Galoche Allé 6 4600 Køge T: 56 64 05 00 F: 56 64 05 25 E: post@addere.dk W: addere.dk CVR: 34 58 99 92 Uafhængigt medlem af DFK International

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg. Turistforeningen for Faaborg-Midtfyn.

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg. Turistforeningen for Faaborg-Midtfyn. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg Telefon 62 61 84 37 Telefax 62 61 82 77 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 13 sider KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

Læs mere

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 15/3 2015. Dirigent INDHOLD Side Ledelsespåtegning... 3 Revisionspåtegning... 4 Ledelsesberetning...

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73 UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 17 22 92 73 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening Dansk Revision Hillerød Godkendt Revisionsaktieselskab Vølundsvej 6B DK-3400 Hillerød hillerod@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 48 24 48 24 Telefax: +45 48 24 02 72 CVR: DK 26 58 03 90

Læs mere

Liberal Alliances Landsforening. Årsrapport 2012. CVR-nr. 30 42 94 94 735900 / 2548302 / CW

Liberal Alliances Landsforening. Årsrapport 2012. CVR-nr. 30 42 94 94 735900 / 2548302 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Holmboes Allé 12 Postboks 537 8700 Horsens Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 735900 / 2548302 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Læs mere

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A.

Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A. Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A. Generelt om indregning og måling Aktiver indregnes i balancen, når det som

Læs mere

Foreningen til integration af nydanskere på arbejdsmarkedet. Årsrapport 1. januar 31. december 2013

Foreningen til integration af nydanskere på arbejdsmarkedet. Årsrapport 1. januar 31. december 2013 Foreningen til integration af nydanskere på arbejdsmarkedet CVR nr. 20 88 41 77 Årsrapport 1. januar 31. december 2013 (16. regnskabsår) Indholdsfortegnelse Beretning... 2 Revisionspåtegning... 3 Anvendt

Læs mere

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Foreningen Støt Soldater & Pårørende

Læs mere

Den Lokale Aktionsgruppe I Middelfart Kommune. Årsrapport for 2014 (Aktionsgruppens 7. regnskabsår)

Den Lokale Aktionsgruppe I Middelfart Kommune. Årsrapport for 2014 (Aktionsgruppens 7. regnskabsår) Den Lokale Aktionsgruppe I Middelfart Kommune Årsrapport for 2014 (Aktionsgruppens 7. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. marts 2015 Dirigent:

Læs mere

TREKRONER REVISION A/S

TREKRONER REVISION A/S LOS - Landsforeningen af opholdssteder, botilbud og skolebehandlingstilbud Emdrupvej 115 A, 5. etage, 2400 København NV CVR-nr. 15 90 69 87 Årsrapport 2012 21. regnskabsår Godkendt på generalforsamling

Læs mere

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006 Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006 Dansk Revision Telefon: +45 8936 1212 Frederiksberg Frederiksværk Hadsten Hillerød

Læs mere

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504 Dansk Revision Århus registreret revisionsaktieselskab Tomsagervej 2 DK-8230 Åbyhøj aarhus@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 89 36 12 12 Telefax: +45 89 36 12 00 CVR: DK 26 71 76 71 Bank:

Læs mere

Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Københavns Døves Idrætsforening Døvania CVR-nummer: 34759758 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (109. regnskabsår) Godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning mv. Foreningsoplysninger

Læs mere

Foreningen til integration af Nydanskere på arbejdsmarkedet. Årsrapport 1. januar 31. december 2014

Foreningen til integration af Nydanskere på arbejdsmarkedet. Årsrapport 1. januar 31. december 2014 Foreningen til integration af Nydanskere på arbejdsmarkedet CVR nr. 20 88 41 77 Årsrapport 1. januar 31. december 2014 (17. regnskabsår) Indholdsfortegnelse Beretning... 2 Revisionspåtegning... 3 Anvendt

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

JOHN KRARUP NIELSEN, STATSAUTORISERET REVISOR

JOHN KRARUP NIELSEN, STATSAUTORISERET REVISOR JOHN KRARUP NIELSEN, STATSAUTORISERET REVISOR DBU SJÆLLAND ÅRSREGNSKAB 01.11.2012-31.10.2013 BUDGET FOR PERIODEN 01.11.2013-31.10.2014 I N D T Æ G T E R Budget 2013/2014 t.kr. Kontingent 482 Turneringsvirksomhed

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Diernæs Strands Vandværk a.m.b.a. 6100 Haderslev CVR-nr. 34 75 53 29 ÅRSRAPPORT 2014

Diernæs Strands Vandværk a.m.b.a. 6100 Haderslev CVR-nr. 34 75 53 29 ÅRSRAPPORT 2014 Allan Nielsen Finn Diederichsen Registrerede revisorer CVR-nr. 27 49 24 87 Aabenraavej 1A 6100 Haderslev Telefon: 7453 4220 mail@rnd-partner.dk www.rnd-partner.dk Diernæs Strands Vandværk a.m.b.a. 6100

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport Uhre Windpower 2 I/S CVR-nr. 33 62 12 64 Årsrapport 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Interessentskabsoplysninger Interessentskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Vibyantenne. Årsrapport 2014

Vibyantenne. Årsrapport 2014 Vibyantenne Årsrapport 2014 Vibyantenne Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond Årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Årsregnskab 1. januar 31. december 2014: Anvendt

Læs mere

FREDERIKSHAVN IDRÆTSCENTER lis RIMMENS ALLE 35, 9900 FREDERIKSHAVN ÅRSRAPPORT

FREDERIKSHAVN IDRÆTSCENTER lis RIMMENS ALLE 35, 9900 FREDERIKSHAVN ÅRSRAPPORT Tlf: 96 20 76 00 frederikshavn@bdo.dk www.bdo.dk BOOStatsautoriseret revisionsaktieselskab Rimmens Alle 89, Box 712 DK 9900 Frederikshavn CVR nr. 20222670 FREDERIKSHAVN IDRÆTSCENTER lis RIMMENS ALLE 35,

Læs mere

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10 Lundingsgade 10, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige

Læs mere

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998 CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Erklæring afgivet af

Læs mere

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15 Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 75 52 29 12 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk Årsrapport 2013 CVR. nr. 30 01 05 15 Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Jelling Golfklub Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling Årsrapport for 2014 CVR-nr. 15 92 84 92

Læs mere

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51 CVR-nr. 33 33 23 51 Årsrapport for regnskabsåret 01.10.13-30.09.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Børns Voksenvenner i Aalborg og Omegn CVR-nr. 26896002. Årsrapport 2014

Børns Voksenvenner i Aalborg og Omegn CVR-nr. 26896002. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Gøteborgvej 18 Postboks 7012 9200 Aalborg SV Telefon 98796000 Telefax 98796001 www.deloitte.dk Børns Voksenvenner i Aalborg og Omegn

Læs mere

De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2. Revisionspåtegning Side 3. Resultatopgørelse for året 2013 Side 4

De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2. Revisionspåtegning Side 3. Resultatopgørelse for året 2013 Side 4 Årsregnskab 2013 Side 1 Indholdsfortegnelse De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2 Revisionspåtegning Side 3 Resultatopgørelse for året 2013 Side 4 Balance pr. 31. december

Læs mere

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

Danmarks Lungeforening Nationalforeningen til bekæmpelse af Lungesygdomme stiftet 1901

Danmarks Lungeforening Nationalforeningen til bekæmpelse af Lungesygdomme stiftet 1901 Danmarks Lungeforening Nationalforeningen til bekæmpelse af Lungesygdomme stiftet 1901 Årsrapport 2006 Godkendt på årsmødet den 11. juni 2007 ------------------------------------------------- dirigent

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

Ejerforeningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskov ----------------------------------------

Ejerforeningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskov ---------------------------------------- REVISIONSFIRMAET MICHAEL FRÆMOHS REGISTRERET REVISOR, HD HØEGH-GULDBERGS GADE 67, 8000 ÅRHUS C Ejerforeningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskov CVR-nr. 32 10 70 44 ----------------------------------------

Læs mere

ANDELSSELSKABET KLITMØLLER VANDVÆRK ÅRSRAPPORT

ANDELSSELSKABET KLITMØLLER VANDVÆRK ÅRSRAPPORT ANDELSSELSKABET KLITMØLLER VANDVÆRK ÅRSRAPPORT 2012 CVR-NR. 25 06 49 17 Indhold Påtegning og erklæring Bestyrelsens påtegning... 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet... 4 Side Årsregnskab

Læs mere

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A

Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A Regnskab for perioden 1. januar til 31. december 2011 Bestyrelsens påtegning Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2011 for Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A.

Læs mere

Årsregnskab 2014. Silkeborg Oasekirke Frichsvej 2 8600 Silkeborg. CVR nr. 17 31 85 00

Årsregnskab 2014. Silkeborg Oasekirke Frichsvej 2 8600 Silkeborg. CVR nr. 17 31 85 00 Årsregnskab 2014 Silkeborg Oasekirke Frichsvej 2 8600 Silkeborg CVR nr. 17 31 85 00 Resultatopgørelse for perioden 01.01.2014-31.12.2014 Beløb i t.kr. Regnskab Budget Afv. Regnskab Note Indtægter: 2014

Læs mere

Foreningen Tybjerghus Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle

Foreningen Tybjerghus Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle Årsrapport for perioden 01.10.13 30.09.14 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk

Læs mere

Dansk Triathlon Forbund

Dansk Triathlon Forbund Idrættens Hus Brøndby stadion 20 2605 Brøndby Dansk Triathlon Forbund Årsrapporten indeholder 12 sider Indhold Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning 4

Læs mere

DANSK STYRKELØFT FORBUND

DANSK STYRKELØFT FORBUND Årsregnskab for DANSK STYRKELØFT FORBUND Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby CVR. Nr. 16 01 37 49 2011 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE: side. Introduktion 1. Årsberetning 2. - 3. Revisionspåtegning

Læs mere

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Hjaltesvej 16 Postboks 1443 7500 Holstebro www.pwc.dk E-mail: holstebro@pwc.dk Telefon 96 11 18 00 Telefax 96 11 19 00 Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Læs mere

REVISORHuSET. Hals Antenneforening. www.revisorhusethals.dk * info@revisorhusethals.dk * Tværgade 3 * 9370 Hals * Tlf: 98 75 02 44 * Fax: 98 75 02 66

REVISORHuSET. Hals Antenneforening. www.revisorhusethals.dk * info@revisorhusethals.dk * Tværgade 3 * 9370 Hals * Tlf: 98 75 02 44 * Fax: 98 75 02 66 ~ REVISORHuSET Hals Antenneforening Årsregnskab 2011 www.revisorhusethals.dk * info@revisorhusethals.dk * Tværgade 3 * 9370 Hals * Tlf: 98 75 02 44 * Fax: 98 75 02 66 Hals Antenneforening INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Dansk Ornitologisk Forening DOF København Årsrapport 2012. CVR-nummer 54 75 24 15

Dansk Ornitologisk Forening DOF København Årsrapport 2012. CVR-nummer 54 75 24 15 Dansk Ornitologisk Forening DOF København CVR-nummer 54 75 24 15 Indhold Foreningsoplysninger... 3 Påtegninger... 4 Ledelsespåtegning... 5 Den uafhængige revisors erklæring... 6 Anvendte regnskabsprincipper...

Læs mere

Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskab for 2013

Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskab for 2013 Foreningen Stairway Danmark Årsregnskab for 2013 1 Påtegninger Bestyrelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for 2012 for Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskabet

Læs mere

Forfatterskolen CVR-nr. 12 72 04 91. Årsrapport

Forfatterskolen CVR-nr. 12 72 04 91. Årsrapport Forfatterskolen CVR-nr. 12 72 04 91 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning Oplysninger

Læs mere

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent KiteBoarding Danmark Årsrapport 2008 Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent Indhold Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Foreningsoplysninger

Læs mere

Gjøl Private Vandværk I/S. Årsrapport for 2012 26. regnskabsår

Gjøl Private Vandværk I/S. Årsrapport for 2012 26. regnskabsår Gjøl Private Vandværk I/S Bygstubben 22, Gjøl 9440 Aabybro Årsrapport for 2012 26. regnskabsår CVR-nr. 11 44 45 47 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20.

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Ordblinde/ Dysleksiforeningen i Danmark CVR nr. 16 74 13 02 Årsrapport 2014 Årsrapporten er godkendt på foreningens Årsmøde Middelfart, den 25. april 2015 dirigent Kalvebod

Læs mere

Andelsboligforeningen Wagnsborg. Årsrapport for 2012

Andelsboligforeningen Wagnsborg. Årsrapport for 2012 Andelsboligforeningen Wagnsborg Årsrapport for 2012 Godkendt på den ordinære generalforsamling den / 2013 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelsboligforeningen 1 Bestyrelsespåtegning 2 Den uafhængige

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

ABF Fremtiden 3. serie

ABF Fremtiden 3. serie Lundbyesgade 3-5, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors

Læs mere

Kirkhoff & Tyrrestrup

Kirkhoff & Tyrrestrup Kirkhoff & Tyrrestrup Foreningen Hårbølle Havn Hårbølle Bro 10, 4792 Askeby CVR.nr. 19 59 03 80 Årsregnskab 2014 Nærværende årsregnskab er godkendt på den ordinære generalforsamling, den 22 / 3 2015 Dirigent:

Læs mere

HILLERØD BORGERSTIFTELSE CVR-NR. 12906471. 3400 Hillerød

HILLERØD BORGERSTIFTELSE CVR-NR. 12906471. 3400 Hillerød HILLERØD BORGERSTIFTELSE CVR-NR. 12906471 3400 Hillerød ÅRSREGNSKAB FOR ÅRET 2012 Indholdsfortegnelse Bestyrelsens påtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse

Læs mere

Andelsboligforeningen Wagnsborg. Årsrapport for 2011

Andelsboligforeningen Wagnsborg. Årsrapport for 2011 Andelsboligforeningen Wagnsborg Årsrapport for 2011 Godkendt på den ordinære generalforsamling den / 2012 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelsboligforeningen 1 Bestyrelsespåtegning 2 Den uafhængige

Læs mere

Foreningen Bastard Festival. CVR.nr. 35 08 79 23 PROJEKTREGNSKAB FOR 22. MAJ TIL 2. OKTOBER 2013

Foreningen Bastard Festival. CVR.nr. 35 08 79 23 PROJEKTREGNSKAB FOR 22. MAJ TIL 2. OKTOBER 2013 Foreningen Bastard Festival CVR.nr. 35 08 79 23 PROJEKTREGNSKAB FOR 22. MAJ TIL 2. OKTOBER 2013 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Nørregade 77, 3., 5000 Odense C CVR-nr. 31 67 04 38 Årsrapport for 2009 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4.

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup Årsrapport for 2008/2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2009 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Det Radikale Venstres Landsforbund. Årsrapport 2007. 08-r001 RON LOJ 777172 07003

Det Radikale Venstres Landsforbund. Årsrapport 2007. 08-r001 RON LOJ 777172 07003 KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab

Læs mere

Liberal Alliances Landsforening. Årsrapport 2011. CVR-nr. 30 42 94 94 735900 GK AKO / CW

Liberal Alliances Landsforening. Årsrapport 2011. CVR-nr. 30 42 94 94 735900 GK AKO / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Holmboes Allé 1 8700 Horsens Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 735900 GK AKO / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Medlem af

Læs mere

NOCA (Network of Corporate Academies) CVR-nr. 27 36 46 83. Årsregnskab 2012

NOCA (Network of Corporate Academies) CVR-nr. 27 36 46 83. Årsregnskab 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk NOCA (Network of Corporate Academies)

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder

ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder DI nr.: 771 CVR-nr.: 25 85 59 81 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Den kritiske revisors

Læs mere