Team Danmark. Årsrapport 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Team Danmark. Årsrapport 2012"

Transkript

1 Denne årsrapport indeholder 26 sider TD

2 Indhold Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning 5 Om virksomheden 5 Beretning 6 13 Anvendt regnskabspraksis 13 Resultatopgørelse 15 Balance 17 Noter 19 TD - FINAL.docx 1

3 Påtegninger Ledelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for for Team Danmark. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med gældende lovgivning. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december. Årsrapporten for indstilles til godkendelse. Brøndby, den 15. april 2013 Direktion: Michael Andersen direktør Bestyrelse: Frank Jensen Else Trangbæk Camilla Andersen formand næstformand Britta Riis Susan Roulund Niels-Christian Levin Hansen Jens Klarskov Ulrik Wilbek TD - FINAL.docx 2

4 Påtegninger Den uafhængige revisors påtegning Til Bestyrelsen i Team Danmark Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret årsregnskabet for perioden 1. januar til 31. december, der omfatter, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, og noter samt ledelsesberetningen. Årsregnskabet samt ledelsesberetningen er udarbejdet efter Kulturministeriets bekendtgørelse nr af 21. december 2010, kapitel 2 og 6. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med Kulturministeriets bekendtgørelse nr af 21. december 2010, kapitel 2 og 6 og en ledelsesberetning, der indeholder en retvisende redegørelse i overensstemmelse med Kulturministeriets bekendtgørelse nr af 21. december 2010, kapitel 2 og 6. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab og en ledelsesberetning uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Her ud over er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet og ledelsesberetningen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet og ledelsesberetningen på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, god offentlig revisionsskik jf. rigsrevisorloven samt Kulturministeriets bekendtgørelse nr af 21. december 2010, kapitel 2 og 6. Dette kræver at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet og ledelsesberetningen er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet og ledelsesberetningen. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet og ledelsesberetningen, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for Team Danmarks udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede samt for udarbejdelse af en ledelsesberetning, der indeholder en retvisende redegørelse. Formålet hermed er, at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af Team Danmarks interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet og ledelsesberetningen. TD - FINAL.docx 3

5 Påtegninger Revisionspåtegning Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af Team Danmarks aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december samt af resultatet af Team Danmarks aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december i overensstemmelse med Kulturministeriets bekendtgørelse nr af 21. december 2010, kapitel 2 og 6. Det er også vores opfattelse at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse i overensstemmelse med Kulturministeriets bekendtgørelse nr af 21. december 2010, kapitel 2 og 6. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Supplerende oplysninger vedrørende forståelse af revisionen Team Danmark har i overensstemmelse med Kulturministeriets bekendtgørelse nr af 21. december 2010, kapitel 2 og 6 som sammenligningstal i resultatopgørelsen for regnskabsåret medtaget de af bestyrelsen godkendte resultatbudgetter. tal for og 2013 er ikke omfattet af vores revision. København, den 15. april 2013 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Torben Kristensen statsautoriseret revisor TD - FINAL.docx 4

6 Ledelsesberetning Om virksomheden Team Danmark Idrættens Hus Brøndby Stadion Brøndby Telefon: Telefax: Hjemmeside: Hjemsted: Brøndby Bestyrelse Frank Jensen (formand) Else Trangbæk (næstformand) Camilla Andersen Britta Riis Susan Roulund Niels-Christian Levin Hansen Jens Klarskov Ulrik Wilbek Direktion Michael Andersen, direktør Revision KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Osvald Helmuths Vej Frederiksberg TD - FINAL.docx 5

7 Ledelsesberetning Beretning Den 5. august er Wembley Arena centrum for hele verdens badminton-opmærksomhed. På det grønne gulv hæver legenden Lin Dan spillet til nye højder, og efter en nervepirrende time står malaysiske Lee Chong Wei tilbage på den anden side af nettet som taber af OLfinalen. De kinesiske tilskueres jubel har ikke lagt sig, før det grønne gulv bliver indtaget af danskerne Mathias Boe og Carsten Mogensen. De danske fans i hallen gør, hvad de kan for at trænge igennem den kinesiske lydmur, og det samme gør Boe og Mogensen. Men de to danske stjerner og de danske fans må indse, at supermagten Kina ikke har i sinde at lade guldmuligheden glippe. Stort set samtidig udspiller der sig et drama i den olympiske velodrom i London. Der er noget stort under opsejling for det danske OL-hold, og 20-årige Lasse Normann Hansen er centrum for begivenhederne. Omnium har i løbet af få dage transformeret sig fra et fagudtryk i cykelkredse til hverdagsdansk. En stor del af de sportsinteresserede danskere følger derfor med i den intense afslutning denne søndag eftermiddag, hvor fynske Lasse med flænsede cykelbukser henviser franskmanden Bryan Coquard til den næstfineste podieplads efter en gyserlignende afslutning. Den bomstærke danske trikot kører først over målstregen, og Dannebrog stryger til tops. 300 kilometer fra den ovale og træbeklædte velodrom er to andre verdensklasseatleter involveret i et olympisk drama. Den ene er englændernes og bookmakernes største guldhåb Ben Ainsley; den anden danske Jonas Høgh-Christensen. Tvekampen mellem de to profiler har været i gang hele ugen, men her søndag eftermiddag slutter den. Marginalerne er på Ben Ainsleys side, og det er en ærgerlig og frustreret Jonas Høgh-Christensen, der krænger våddragten af på kajen i Weymouth og må se i øjnene, at guldet glippede. Efter et tårevædet pressemøde kan Jonas Høgh dog begynde at glæde sig over, at en historisk OL-medalje af sølv er føjet til den i forvejen imponerende danske medaljerække i sejlsport. Den 5. august var en helt særlig dag et klimaks i et i forvejen hektisk dansk OLprogram. Men det var også en dag, der på mange måder karakteriserer dansk eliteidræt i det forgangne år: De danske atleter har været med helt fremme mod de allertungeste internationale konkurrenter i en bred vifte af sportsgrene, og kampen i toppen har været utrolig hård. Den 5. august blev en understregning af, at det er på de allermindste marginaler, at medaljerne og topplaceringerne bliver afgjort. Et fantastisk sportsår Begivenhederne den 5. august er dog kun enkelte nedslag fra et meget begivenhedsrigt og succesfuldt. Det forgangne år blevet fantastisk sportsår, der slog det hidtidige jubelår for dansk eliteidræt, Flere placeringspoint, flere medaljer og mere guld er de korte overskrifter på året. Det bedst sammenlignelige år er det seneste OL-år. Og i forhold til 2008 er der tale om en imponerende stigning i antallet af top-8 placeringer ved OL, idet antallet af placeringspoint vokser med hele 66%. Kigger vi på det samlede antal EM-, VM-, PL- og OLmedaljer, er årets 88 medaljer en stigning på 35% i forhold til Og det er især antallet af danske guldmedaljer, der er steget. Danske topatleter stod således øverst på skamlen ved 28 internationale begivenheder i, hvilket er næsten 50% flere end i Det er fortsat en bred vifte af danske sportsgrene, der leverer topresultaterne. Ligesom i 2008 er det 18 af de Team Danmark-støttede forbund, der vinder EM-, VM- og OL- TD - FINAL.docx 6

8 Ledelsesberetning Beretning medaljerne. Det er et udtryk for kvalitet og mangfoldighed, at 18 ud af 32 Team Danmarkstøttede forbund kommer helt til tops og vinder medaljer i den allerhårdeste internationale konkurrence. OL var årets naturlige højdepunkt. Det bedste danske OL-resultat siden 1948 understreger, at de danske atleters forberedelser kulminerede på det rette tidspunkt. Ni OL-medaljer fordelt på fem sportsgrene er et historisk godt resultat. Det var dog ikke kun medaljevinderne, der viste Danmarks internationale klasse i London. 13 ud af 17 sportsgrene skabte top-8 placeringer ved OL, og derved viste de danske OLatleter i en meget bred vifte af sportsgrene, at de er med helt fremme. At over 2/3 af sportsgrenene kæmper sig frem til mindst kvartfinalen eller A-finalen lover utroligt godt for de kommende år. En rigtig god olympisk periode fremgang på alle fire prioriterede områder siden Beijing var ikke bare et hektisk OL-år. Det var også kulminationen på en hel olympisk periode og afslutningen på støttekonceptet, som dannede rammen om Team Danmarks arbejde fra 2009 til. Vi følger naturligvis udviklingen år for år i forhold til vores centrale indsatsområder. Men udviklingen i eliteidrætten har et langsigtet perspektiv, og derfor er det interessant at sammenligne resultaterne fra støttekonceptperioden med perioden Team Danmark definerede i 2008 fire konkrete mål, som var styrende for prioriteringerne i vores rammeaftale med Kulturministeriet. Team Danmark ville i perioden : Fastholde det sportslige niveau ved EM, VM og OL sammenlignet med perioden Sikre udviklingen af hele idrætsmennesker. Forbedre talentudviklingen. Styrke samarbejdet med Elitekommunerne. Når vi med udgangen af analyserer resultaterne, er den korte konklusion: Alle fire mål er nået. Den sportslige udvikling for de Team Danmark-støttede sportsgrene har sammenlignet med perioden været meget positiv. Antallet af placeringspoint for de olympiske discipliner er steget med 44% og antallet af EM- og VM-medaljer til de ikkeolympiske sportsgrene med hele 56%, idet der i perioden var danske atleter på medaljeskamlen ikke færre end 205 gange. Der var således markant fremgang for både de olympiske og de ikke-olympiske sportsgrene, som Team Danmark har samarbejdet med. Ud over antallet af placeringspoint og medaljer er det også interessant at se på bredden og antallet af sportsgrene, som vinder medaljer. Antallet ligger meget stabilt i perioden helt tilbage fra 2005 på mellem 15 og 21 medaljevindende specialforbund dog med en tendens til en positiv udvikling i de seneste år. TD - FINAL.docx 7

9 Ledelsesberetning Beretning For at sikre en fortsat udvikling af hele idrætsmennesker har Team Danmark i perioden igangsat en række initiativer, der giver de bedste atleter mere fleksibilitet både på arbejdsmarkedet og på uddannelsesområdet. Nye netværk for virksomheder, bedre vejledningsordninger for atleterne på de videregående uddannelser, øget internationalt samarbejde omkring Athletes Carreer Programme og mere fokus på de ungdomsuddannelser, der skaber fleksible muligheder for de unge atleter, er blot nogle af initiativerne i perioden. For at få et mere nuanceret indblik i atleternes sociale og økonomiske vilkår har Team Danmark ligeledes gennemført flere undersøgelser i de seneste år. De viser, at atleterne oplever, at dette område fortsat rummer en lang række forbedringspotentialer. En velfungerende talentudvikling fra klub til landshold er helt afgørende for, at en lille nation som Danmark også fremover kan præstere på allerhøjeste internationale niveau. Derfor har Team Danmark siden 2009 skærpet fokus på at styrke talentudviklingen. Det er bl.a. sket gennem udvikling af aldersrelaterede træningskoncepter. 22 af de 32 Team Danmark-støttede sportsgrene har udviklet eller er i gang med at udvikle aldersrelaterede træningskoncepter. Disse er i færdmed at blive implementeret i træneruddannelser, i forbund og klubbers talenttræningsamt i undervisningen i idrætsskolerne. Team Danmark har med økonomisk støtte fra regeringens handlingsplan for at tiltrække store idrætsbegivenheder endvidere opprioriteret den direkte økonomiske støtte til forbundenes talentudvikling. 22 sportsgrene er fra 2009 til blevet støttet med i alt 37 mio. kr. til talentudvikling. Derudover kommer den indirekte støtte samt støtte til udvikling og implementering af de aldersrelaterede træningskoncepter i de enkelte specialforbund, samarbejde med Elitekommunerne og forsknings- og udviklingsprojektet inden for talentudvikling. Talentudvikling har således siden 2009 haft et større fokus end nogensinde før i Team Danmarks historie. I perioden har Team Danmark også styrket samarbejdet med de 18 Elitekommuner. Samarbejdet med Elitekommunerne er en succes, der øger kvaliteten i de lokale talentmiljøer. Det er den overordnede konklusion i rapporten fra Danmarks Evalueringsinstitut, der i 2011 evaluerede samarbejdet. Den seneste opgørelse viser desuden, at samarbejdet er med til at øge ressourcerne til den lokale talentudvikling. For hver krone Team Danmark investerer i talentudviklingen i Elitekommunerne, investerer den enkelte kommune over 10 kroner. Vi er kommet langt men vi er ikke i mål På de fire centrale områder, hvor der var fastsat mål i rammeaftalen med Kulturministeriet, har dansk eliteidræt bevæget sig i den rigtige retning i perioden 2009 til sammenlignet med perioden frem mod OL i Beijing: Bredden i den danske elite er fortsat imponerende, udviklingen i både antal medaljer og placeringspoint har været stigende, og en række faktorer peger på, at samarbejdet med Elitekommunerne er en succes, og at talentpotentialet i Danmark fortsat er stort. Denne positive udvikling vil Team Danmark naturligvis gøre alt for at bygge videre på i de kommende år. TD - FINAL.docx 8

10 Ledelsesberetning Beretning Der er imidlertid også områder, hvor der fortsat er forbedringspotentialer, og hvor udviklingen i perioden 2009 til ikke har været tilstrækkelig. Det drejer sig især om tre centrale områder: Kvaliteten og adgangen til daglige træningsfaciliteter. De daglige træningsfaciliteter i en række af de Team Danmark støttede sportsgrene er fortsat langt fra verdensklasse. I sportsgrene som f.eks. roning, kajak, skydning og banecykling præsterer Danmark i øjeblikket på trods af og ikke på grund af atleternes daglige træningsmuligheder. Det er derfor afgørende, at både kvaliteten af og adgangen til træningsfaciliteter på højt internationalt niveau bliver forbedret i den kommende periode. De økonomiske vilkår for en række af Danmarks bedste atleter i de ikke-kommercielle sportsgrene som f.eks. roning, kajak, svømning, sejlsport, orienteringsløb og skydning. Der er fortsat for mange atleter, som ikke får udnyttet deres sportslige potentiale, fordi de økonomiske vilkår er for dårlige. Team Danmark vil fortsat arbejde for, at atleter med højt internationalt resultatpotentiale ikke fravælger sporten og forkorter deres karriere, fordi de oplever usikkerhed om deres økonomi. Mulighederne for fleksible job der kan kombineres med en sportskarriere på højt internationalt niveau. Selvom der i perioden er skabt en række gode eksempler på atleter med fleksible job, og Team Danmark har igangsat en række nye initiativer på området, er der fortsat et stort behov for at skabe både flere job og en bredere vifte af fleksible job. Det er desværre heller ikke lykkedes Team Danmark at etablere ordninger med fleksible job i offentlige virksomheder i perioden 2009 til, hvilket fortsat er målsætningen. Organisatoriske justeringer frem mod OL 2016 Erfaringerne fra perioden 2009 til danner grundlaget for Team Danmarks støttekoncept Her bygger vi videre på de gode resultater, ligesom vi sætter yderligere fokus på bl.a. de tre ovenstående områder, hvor der fortsat er et stort forbedringspotentiale. Vi stiller frem mod OL 2016 skarpt på otte særlige indsatsområder, som samlet vil forbedre mulighederne for Danmarks bedste atleter. Støttekonceptet og de otte særlige indsatsområder medfører organisatoriske justeringer. Vi har etableret et nyt team, Talent- og kompetenceudvikling, som bl.a. driver Team Danmarks nye talentprogram og har ansvar for de initiativer, der skal styrke kompetenceudviklingen i den sportslige ledelse i specialforbundene. Team Danmark har således i løbet af også organisatorisk tilpasset sig de prioriterede opgaver frem mod Rio. Carl Holst sagde farvel som formand efter 8 år i spidsen Også i bestyrelsen er der sket justeringer i. 1. juni forlod Carl Holst formandsposten efter otte år i spidsen for Team Danmark, og bestyrelsen vil gerne benytte lejligheden til at takke Carl Holst for hans store indsats for atleterne og Team Danmark. Carl Holst har med stor energi drevet Team Danmarks udvikling fremad siden lovrevisionen i Her fik Team Danmark en række nye opgaver: Bedre samspil med kommunerne, øget fokus på TD - FINAL.docx 9

11 Ledelsesberetning Beretning talentudvikling og reorganisering af det kommercielle område blot for at nævne nogle af de centrale udviklingsområder, Carl Holst har stået i spidsen for. Økonomi Team Danmark har i opnået indtægter på i alt 145,8 mio. kr., heraf 102,2 mio. kr. fra Kulturministeriet (70%), 22,7 mio. kr. fra Danmark Idræts-Forbund (16 %), 13,5 mio. kr. fra salg af tv-rettigheder (9%), 3,3 mio. kr. fra rettighedsafgift fra i Sport One Danmark A/S (2%) samt 4,2 mio. kr. i renteindtægter og fondsdonation (3%). De samlede udgifter på 128,8 mio. kr. er anvendt på følgende hovedomkostningsgrupper: 3% 10% 2% 24% 61% Direkte forbundsstøtte Indirekte forbundsstøtte Anti Doping DK Administration mv. OL og PL London Godt 85% (2011: 88%) af de samlede midler anvendes til direkte eller indirekte støtte til aktive og specialforbund, herunder økonomisk støtte til den enkelte eliteidrætsudøver, trænerprojekter, sportsfysiologi, sportsmedicin- og ernæring, sportspsykologi, uddannelsesstøtte, centerdrift, Elitekommuner og faciliteter, forskning og konsulentvirksomhed. Af de samlede midler anvendes 3% (2011: 4%) som tilskud til Anti Doping Danmark og Sport Event Denmark (kun i 2011) og godt 10% (2011: 8%) anvendes til støtte til arrangementer og projekter, administration, bestyrelse, økonomi (SLA med DIF) og kommunikationsvirksomhed Endeligt er der brugt 2% (2011 0%) af de samlede midler i forbindelse med OL og PL i London. et for udviser således et overskud på 17 mio. kr. mod et budgetteret overskud på 0,5 mio. kr. eller en positiv afvigelse på 16,5 mio. kr. TD - FINAL.docx 10

12 Ledelsesberetning Beretning Afvigelsen fremkommer på følgende hovedposter: tkr. Afvigelse Indtægter Resultatandel, Danske Spil/DIF Kommercielle indtægter, Sport One DK Øvrige (TV indtægter og fondsdonation) Indtægter i alt Udgifter Direkte forbundsstøtte, ændring i bevillingsperiode (DHF), tilbagebetalt støtte, ej forbrugt budgetreserve og medaljebonus Forskning, færre bevillinger end budgetteret Elitekommuner og faciliteter, færre bevillinger end forventet Centerdrift, afslutning af lejemål i Farum, færre udgifter til idrætskollegier og færre udgifter til arealleje og vedligeholdelse OL og PL i London, indkøb af billetter, afholdelse af reception og ekstra lønudgifter Kommunikation, flere udgifter til hjemmeside, lønudgifter og flere udgifter til PULS Øvrige udgifter Udgifter i alt Resultat i alt TD - FINAL.docx 11

13 Ledelsesberetning Beretning På indtægtssiden modtog Team Danmark i alt 146 mio. kr., hvoraf tilskuddet fra Kulturministeriet og DIF udgjorde 125 mio., inkl. 7,5 mio. kr. fra Kulturministeriet målrettet til talentudvikling eller 86 % af de samlede midler. De samlede indtægter er 7 mio. kr. mere end budgetteret og skal ses i lyset af 3 forhold. For det første er der udbetalt en delvis kompensation til overskudsmodtagerne på 65 mio. kr., hvoraf Team Danmark modtager godt 3,3 mio. kr. mere i end budgetteret. For det andet udgør overskudsandelen mio. kr. mod budgetteret overskudsandel på mio. kr., hvilket medfører en merindtægt på 2,9 mio. kr. mere i end budgetteret. For det tredje har Team Danmark modtaget rettighedsafgift fra Sport One Danmark A/S på i alt 3,3 mio. kr. eller 0,8 mio. kr. mere end budgetteret. De samlede udgifter udgør 129 mio. kr. eller 9,5 mio. kr. mindre en budgetteret. Den positive afvigelse skyldes primært den direkte støtte der afviger med 8 mio. kr., som en konsekvens af en ændring i DHF s bevillingsperiode der nu overgår til kalenderår frem for skæv periode tidligere. Ændringen påvirker regnskabet positivt med 5,9 mio. kr.. Derudover er der tilbageført ej forbrugt støtte på ca. 1,0 mio. kr. og afsat medaljebonus der afviger positivt med 0,8 mio. kr. Det positive resultat på 17 mio. kr. medfører, at egenkapitalen pr. 31. december udgør 32,7 mio. kr.. Det er ikke Team Danmarks målsætning at øge egenkapitalen, tværtimod, hvorfor Team Danmark har valgt at investere 16 mio. kr. fra egenkapitalen fordelt over de kommende 4 år til otte særlige indsatsområder, der understøtter Team Danmarks tre centrale målsætninger for 2013 til Årets gode resultat bliver således geninvesteret i eliteidrætten i de kommende 4 år. ets balancesum udgør 129 mio. kr., og egenkapitalen udgør i alt 32,7 mio. kr. Resultatet anses for tilfredsstillende, og overskuddet foreslås overført til reservekonto for etablering, drift og vedligeholdelse. Begivenheder indtruffet efter den 31. december I perioden fra regnskabsårets afslutning til aflæggelsen af årsrapporten er der ikke indtruffet forhold, som vurderes at have væsentlig indflydelse på vurderingen af årsrapporten. TD - FINAL.docx 12

14 Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med Kulturministeriets bekendtgørelse nr af 21. december 2010, kapitel 2 og 6 om regnskab og revision for tilskudsmodtagere under Kulturministeriets ressort, som modtager tilskud i henhold til lov om visse spil, lotterier og væddemål. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. Der er foretaget reklassifikationer mellem regnskabsposter m.v. i forhold til årsrapporten for Ændringerne har ikke påvirket resultatet for indeværende eller tidligere år. Den anvendte regnskabspraksis er i hovedtræk følgende: Indtægter ifølge bevillinger Indtægterne indregnes i resultatopgørelsen i overensstemmelse med bevillingsperioden. Renteindtægter Renteindtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Den bevilgede støtte Direkte og indirekte forbundsstøtte, der én gang årligt bevilges til specialforbundene for en given periode ad gangen, indregnes i resultatopgørelsen på det tidspunkt, hvor støtteperioden indledes. Direkte og indirekte forbundsstøtte samt støtte til andre aktiviteter, der løbende/ad hoc bevilges, indregnes i resultatopgørelsen på bevillingstidspunktet. Materielle anlægsaktiver Biler måles til oprindelig anskaffelsessum med fradrag af akkumulerede driftsmæssige afskrivninger. De driftsmæssige afskrivninger foretages lineært over 4 år. Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab medregnes i resultatopgørelsen. Øvrige anskaffelser indregnes som udgifter i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret. Værdipapirer Værdipapirer optages til kursværdi pr. statusdagen, dog maksimal til kurs pari. Realiseret kursregulering føres over resultatopgørelsen, mens urealiseret kursregulering føres over egenkapitalen. TD - FINAL.docx 13

15 Anvendt regnskabspraksis Tilgodehavender Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventet tab. Hensættelser Under denne post er hensatte forpligtelser, der påhviler Team Danmark som følge af tilsagn om støtte, dækning af omkostninger m.v., men hvor forpligtelsens nøjagtige beløb eller forfaldstidspunkt ikke kendes. TD - FINAL.docx 14

16 Resultatopgørelse tkr. Note Indtægter Tilskud fra Kulturministeriet Tilskud fra Danmarks Idræts-Forbund Tilskud fra Kulturministeriet, talentpulje Tilskud fra Kulturministeriet, OL-forbed Tilskud øvrige (fondsdonation) Rettighedsafgift fra Sport One Danmark Tv-indtægter, netto Renteindtægter Indtægter i alt Omkostninger Direkte forbundsstøtte Direkte forbundsstøtte Medaljebonus OL og PL Direkte forbundsstøtte i alt Indirekte forbundsstøtte Sportsteam Elitetræneruddannelsen Seminarer Sportsfysiologi Sportsmedicin Sportspsykologi Projekt Fitness.dk Støtte til uddannelse Centerdrift og vedligeholdelse Elitekommuner og faciliteter Forskning Indirekte forbundsstøtte i alt Forbundsstøtte i alt TD - FINAL.docx 15

17 Resultatopgørelse tkr. Note Tilskud Sport Event Denmark Anti Doping Danmark Tilskud i alt Øvrige omkostninger Støtte til arrangementer og projekter OL og PL London Administration Bestyrelse Kommunikation og Dokumentation Øvrige omkostninger i alt Omkostninger i alt Årets resultat Forslag til resultatdisponering Ovf. til reservekonto for etablering og drift TD - FINAL.docx 16

18 Balance tkr. Note 2011 AKTIVER Anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver Biler Materielle anlægsaktiver i alt Finansielle anlægsaktiver Kapitalinteresser Deposita Finansielle anlægsaktiver i alt Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver Tilgodehavender Diverse tilgodehavender Tilgodehavende moms Tilskud Kulturministeriet og DIF Bevillingsstøtte vedrørende nyt år Forudbetalte omkostninger Tilgodehavender i alt Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt AKTIVER I ALT TD - FINAL.docx 17

19 Balance tkr. Note 2011 PASSIVER Egenkapital Reservekonto for etablering, drift og vedligeholdelse: Primo Overført fra resultatopgørelsen Ultimo Egenkapital i alt Hensættelser Øvrige hensættelser Hensættelser i alt Gældsforpligtelser Forudmodtagne indtægter Bevilgede ikke betalte tilskud Vare- og leverandørgæld Anden gæld Gældsforpligtelser i alt PASSIVER I ALT Leje- og leasingforpligtelser og andre oplysningsforpl. 16 TD - FINAL.docx 18

20 Noter tkr. Direkte støtte* Øvrig støtte Talent pulje I alt I alt Direkte og øvrig direkte forbundsstøtte Fordelt på modtagere Eliteforbund Dansk Boldspil-Union Dansk Forening for Rosport Dansk Sejlunion Dansk Svømmeunion Danmarks Ishockey Union Badminton Danmark Dansk Håndbold Forbund(ænd.perio Danmarks Cykle Union Dansk Kano og Kajak Forbund Dansk BordTennis Union Dansk Golf Union Dansk Curling Forbund Eliteforbund i alt Individuel elite Dansk Orienterings-Forbund Danmarks Motor Union Danmarks Sportsdanserforbund Danmarks Bowling Forbund Dansk Handicap Idræts-Forbund Dansk Rideforbund Danmarks Brydeforbund Danmarks Bokse-Union Dansk Militær Idrætsforbund Danmarks Skiforbund Individuel elite i alt TD - FINAL.docx 19

LYNGBY FRISKOLE ÅRSREGNSKAB

LYNGBY FRISKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 LYNGBY FRISKOLE ÅRSREGNSKAB 2013 SKOLEKODE 173.020 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Foreningen Danske Hospitalsklovne. CVR-nr. 27 15 06 32

Foreningen Danske Hospitalsklovne. CVR-nr. 27 15 06 32 Foreningen Danske Hospitalsklovne CVR-nr. 27 15 06 32 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæring 3 Ledelsesberetning 4 Oplysninger om virksomheden 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar

Læs mere

Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3. Påtegninger Ledelsespåtegning 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6

Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3. Påtegninger Ledelsespåtegning 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 INDHOLD Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Årsregnskab 1. januar 31. december 2013 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

AMAGER LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB

AMAGER LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 AMAGER LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB 2014 SKOLEKODE 101.092 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB

ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB 2013 SKOLEKODE 255.005 1

Læs mere

DAGSORDEN. Forbundsmøde 2015. DLG FAF Hvidkærvej 29 5250 Odense SV. Søndag d. 12. april 2015 kl. 10.00. Denne dagsorden medbringes

DAGSORDEN. Forbundsmøde 2015. DLG FAF Hvidkærvej 29 5250 Odense SV. Søndag d. 12. april 2015 kl. 10.00. Denne dagsorden medbringes Bueskydning Danmark Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 DK 2605 Brøndby Tlf.: +45 43 26 27 28 Fax: +45 43 26 27 29 Hjemmeside: www.bueskydningdanmark.dk E mail: info@bueskydningdanmark.dk DAGSORDEN Forbundsmøde

Læs mere

TREKRONER REVISION A/S

TREKRONER REVISION A/S Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101 585 CVR-nr. 28 44 64 46 Årsrapport 2011 7. regnskabsår Indholdsfortegnelse side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors

Læs mere

RANUM EFTERSKOLE ÅRSRAPPORT

RANUM EFTERSKOLE ÅRSRAPPORT Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Herning@bdo.dk Markedspladsen 2, Box 1037 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 RANUM EFTERSKOLE ÅRSRAPPORT 2010 SKOLEKODE 827.300 1

Læs mere

SKAGEN SKIPPERSKOLE ÅRSREGNSKAB

SKAGEN SKIPPERSKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 9679 1900 skagen@bdo.dk www.bdo.dk BOD Statsautoriseret revisionsaktieselskab Spliidsvej 25 A, Box 170 OK-9990 Skagen CVR-nr. 202226 70 SKAGEN SKIPPERSKOLE ÅRSREGNSKAB 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side

Læs mere

Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 2 Præsentation af institutionen 3 Årets faglige resultater 4 Årets økonomiske resultat 6

Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 2 Præsentation af institutionen 3 Årets faglige resultater 4 Årets økonomiske resultat 6 2013 1 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 2 Præsentation af institutionen 3 Årets faglige resultater 4 Årets økonomiske resultat 6 Målrapportering Målrapportering 9 Regnskab

Læs mere

Dansk Volleyball Forbund

Dansk Volleyball Forbund 28. maj 2013 Årsrapporten indeholder totalt 22 sider Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors påtegning.....4 Ledelsesberetning..6 Anvendt regnskabspraksis...

Læs mere

LOS - De private sociale tilbud Emdrupvej 115 A, 5. etage 2400 København NV CVR-nr. 15 90 69 87. Årsrapport 2014. 23. regnskabsår

LOS - De private sociale tilbud Emdrupvej 115 A, 5. etage 2400 København NV CVR-nr. 15 90 69 87. Årsrapport 2014. 23. regnskabsår LOS - De private sociale tilbud Emdrupvej 115 A, 5. etage 2400 København NV CVR-nr. 15 90 69 87 Årsrapport 2014 23. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling

Læs mere

SANKT KNUD LAVARD SKOLE ÅRSREGNSKAB

SANKT KNUD LAVARD SKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab herning@bdo.dk Birk Centerpark 30 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 SANKT KNUD LAVARD SKOLE ÅRSREGNSKAB 2014 SKOLEKODE 173.014 1

Læs mere

Herlev Gymnasium & HF CVR-nr. 29 54 65 92. Årsrapport 2010

Herlev Gymnasium & HF CVR-nr. 29 54 65 92. Årsrapport 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Herlev Gymnasium & HF CVR-nr. 29 54

Læs mere

Midtsjællands Efterskole

Midtsjællands Efterskole Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere København Gribskovvej

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Produktionsskolen Nordvestjylland Lemvig Produktionsskole Havnen 72 7620 Lemvig

Produktionsskolen Nordvestjylland Lemvig Produktionsskole Havnen 72 7620 Lemvig Produktionsskolen Nordvestjylland Lemvig Produktionsskole Havnen 72 7620 Lemvig Skolekode 665-350 CVR-nr. 10 07 45 92 Årsrapport 2013 Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

INDHOLD LEDELSESPÅTEGNING

INDHOLD LEDELSESPÅTEGNING ÅRSREGNSKAB 2011 1 INDHOLD LEDELSESPÅTEGNING Vi er primært lektiehjælpere, men vi vil også gerne være nogle voksne, som børnene føler, de kan komme og snakke med. De kommer hos os, fordi vi tilbyder nogle

Læs mere

HANDELSSKOLEN SILKEBORG ÅRSRAPPORT FOR 2011

HANDELSSKOLEN SILKEBORG ÅRSRAPPORT FOR 2011 HANDELSSKOLEN SILKEBORG ÅRSRAPPORT FOR 2011 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 1 Præsentation af institutionen 2 Årets økonomiske resultat 3 Årets faglige resultater 5 Målrapportering

Læs mere

Dansk Styrkeløft Forbund. Årsrapport 2013

Dansk Styrkeløft Forbund. Årsrapport 2013 Indhold Ledelsespåtegning 2 Revisor erklæring 3 Ledelsesberetning 5 Oplysninger om forbundet 5 Beretning 6 Årsregnskab 1. januar - 31. december 7 Anvendt regnskabspraksis 7 Resultatopgørelse 8 Balance

Læs mere

Årsregnskab 2011. Dansk Firmaidrætsforbund

Årsregnskab 2011. Dansk Firmaidrætsforbund Årsregnskab 2011 Dansk Firmaidrætsforbund 1 2 Indholdsfortegnelse Organisationsoplysninger...4 Årsberetning...5 Årsregnskabets godkendelse... 7 Den uafhængige revisors erklæringer...8 Anvendt regnskabspraksis...

Læs mere

Den selvejende Institution EUC Sjælland. Regnskab for perioden 1. januar 31. december 2013

Den selvejende Institution EUC Sjælland. Regnskab for perioden 1. januar 31. december 2013 Den selvejende Institution EUC Sjælland Regnskab for perioden 1. januar 31. december 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 2 Institutionsoplysninger 3 Præsentation af institutionen 4 Årets faglige

Læs mere

Rejsegarantifonden CVR-nr. 86 48 42 18

Rejsegarantifonden CVR-nr. 86 48 42 18 Rejsegarantifonden CVR-nr. 86 48 42 18 Årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning 5 Økonomisk oversigt 14

Læs mere

Rønne Havn A/S. CVR-nr. 27 93 21 50 ÅRSRAPPORT 2014

Rønne Havn A/S. CVR-nr. 27 93 21 50 ÅRSRAPPORT 2014 Rønne Havn A/S CVR-nr. 27 93 21 50 ÅRSRAPPORT 2014 Indhold Side Året kort fortalt ved den adm. direktør 2 Hoved- og nøgletal 5 Påtegninger Ledelsespåtegning 7 Revisionspåtegning 8 Ledelsesberetning Rønne

Læs mere

Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Københavns Døves Idrætsforening Døvania CVR-nummer: 34759758 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (109. regnskabsår) Godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning mv. Foreningsoplysninger

Læs mere

Årsrapport for 2010/2011

Årsrapport for 2010/2011 Årsrapport for 2010/2011 Menighedsfakultetet i Danmark Katrinebjergvej 75 8200 Århus N Indholdsfortegnelse Side Påtegning og erklæring Ledelsespåtegning... 1 Revisionspåtegning... 2 Ledelsesberetning Oplysninger

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012. Operate A/S Jesper Brochmands Gade 10 2200 København N CVR-nr. 28 28 37 09

ÅRSRAPPORT 2012. Operate A/S Jesper Brochmands Gade 10 2200 København N CVR-nr. 28 28 37 09 ÅRSRAPPORT 2012 Operate A/S Jesper Brochmands Gade 10 2200 København N CVR-nr. 28 28 37 09 Godkendt på generalforsamlingen den 26. februar 2013 Dirigent Operate A/S Jesper Brochmands Gade 10 2200 København

Læs mere

Forfatterskolen CVR-nr. 12 72 04 91. Årsrapport

Forfatterskolen CVR-nr. 12 72 04 91. Årsrapport Forfatterskolen CVR-nr. 12 72 04 91 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning Oplysninger

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

INDHOLD SELSKABSOPLYSNINGER PÅTEGNINGER LEDELSENS PÅTEGNING BESTYRELSENS PÅTEGNING DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRING

INDHOLD SELSKABSOPLYSNINGER PÅTEGNINGER LEDELSENS PÅTEGNING BESTYRELSENS PÅTEGNING DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRING 2 INDHOLD 3: SELSKABSOPLYSNINGER 4: 4: 5: 6: 11: PÅTEGNINGER LEDELSENS PÅTEGNING BESTYRELSENS PÅTEGNING DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRING LEDELSENS ÅRSBERETNING LEDELSENS ÅRSBERETNING HOVED- OG NØGLETAL

Læs mere