Fagstudieordning for tilvalgsuddannelsen i Erhvervsøkonomi (2012-ordning)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fagstudieordning for tilvalgsuddannelsen i Erhvervsøkonomi (2012-ordning)"

Transkript

1 Fagstudieodning fo tilvalgsuddannelsen i Ehvevsøkonomi (2012-odning) 1 Indledning Til denne uddannelsesspecifikke fagstudieodning knytte sig også Rammestudieodning fo Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, som e gældende fo alle bachelo- og kandidatuddannelse ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Rammestudieodningen indeholde egle gældende fo alle fakultetets uddannelse. Denne studieodning e godkendt af Dekanen ved det Samfundsvidenskabelige Fakultet og tæde i kaft 1. febua Ændinge e godkendt af Dekanen ved det Samfundsvidenskabelige Fakultet august 2014 og senest janua 2015 med vikning fa 1. septembe Tilknytning Uddannelsen høe unde Økonomisk Studienævn og e tilknyttet censokopset fo Økonomi. 3 Uddannelsens fomål og kompetencepofil 3.1 Fomål Tilvalgsuddannelsen i ehvevsøkonomi e en foskningsbaseet univesitetsuddannelse, de ha til fomål at 1. indføe den studeende i basal økonomi med vægten lagt på ehvevsøkonomiske discipline og disse anvendelse. 2. udvikle de studeendes økonomiske intuition og logiske sans. 3. og på denne baggund give de studeende mulighed fo at undevise i ehvevsøkonomiske emne. 3.2 Kompetencepofil Målet fo Københavns Univesitets tilvalgsuddannelse i ehvevsøkonomi e at give de studeende en solid indføing i økonomi med vægten lagt på ehvevsøkonomiske emne og anvendelse. Uddannelsen i ehvevsøkonomi indeholde obligatoiske gundfag og et antal valgfag som kan tone uddannelsen i bestemte etninge. Uddannelsen e akademisk udfodende og sike, at den studeende ehveve kompetence til at ekende, stuktuee og fomidle ehvevsøkonomisk spøgsmål. Uddannelsen e sammensat på en sådan måde, at evnen til stadig, kitisk, pesonlig videndeling femmes.

2 Uddannelsen e tilettelagt således, at de kan opnås kompetence til at undevise i ehvevsøkonomi på de gymnasiale uddannelse. I så fald skal den studeende fuldføe såvel bachelo-tilvalget (45 ECTS) som kandidattilvalget (75 ECTS, studeende fa samfundsvidenskab dog 45 ECTS), se afsnit Adgangskav og adgangsbegænsning De optages studeende på tilvalgsuddannelsen, efte de e givet fohåndsgodkendelse til optag på tilvalg af udbydeen af det centale fag og efte, Økonomisk Institut ha godkendt, at det faglige adgangskav e opfyldt og siket, at de e plads på tilvalgsuddannelsen. Studeende kan i udgangspunktet senest søge optagelse på tilvalget på kandidatniveau, nå tilvalget på bacheloniveau e fem å gammelt. Adgangskav fo optagelse på bachelotilvalget: De gælde følgende omådespecifikke adgangskav på alle univesitæe samfundsvidenskabelige uddannelse, nemlig Dansk på A-niveau, Engelsk på B-niveau og Histoie, elle Samfundsfag elle Samtidshistoie elle Idehistoie på B-niveau. På økonomistudiene gælde samtidig et uddannelsesspecifikt adgangskav om A-niveau i matematik. De gælde tillige et uddannelsesspecifikt kaaktekav, nemlig at optagne studeende skal have 6 (efte 7-tinsskalaen) i gennemsnit af det samlede gennemsnit ved den adgangsgivende eksamen og Matematik på A-niveau. Adgangskav fo optagelse på kandidattilvalg: Adgangskavet til en tilvalgsuddannelse på kandidatniveau e en bestået bachelouddannelse inklusive et bestået bachelotilvalg i ehvevsøkonomi ved Økonomisk Institut, Københavns Univesitet. Studeende optaget på en kandidatuddannelse på Aahus Univesitet elle Syddansk Univesitet, og som ha en bestået bachelouddannelse inklusive et bachelotilvalg i ehvevsøkonomi kan optages, såfemt de e ledige pladse. En foudsætning fo at blive optaget på kandidattilvalg med henblik på undevisningskompetence i gymnasieskolen e endvidee, at man ha centalt fag i et fag inden fo det natuvidenskabelige, humanistiske elle samfundsvidenskabelige omåde, de kan føe til undevisningskompetence i gymnasieskolen. Adgangskavet fo optagelse på kandidattilvalget til 45 ECTS fo studeende, de ikke ønske at opnå undevisningskompetence i ehvevsøkonomi e kun, at man ha bestået en bachelouddannelse inklusiv bachelotilvalget i ehvevsøkonomi ved Økonomisk Institut elle en tilsvaende bachelouddannelse med bachelotilvalg på Syddansk Univesitet elle Aahus Univesitet. 4 Uddannelsens indhold og faglige pofil Tilvalgsuddannelsen udgøes af to delelemente: Bachelotilvalg og kandidattilvalg.

3 Bachelotilvalget udgø 45 ECTS. Fagenes placeing femgå af nedenstående kassogam: 2. sem. Økonomiske Pincippe B 7,5 ECTS Samfundsbeskivelse B 5 ECTS Ehvevsøkonomi 10 ECTS Ovebygningsopgave 2,5 ECTS Hovedfag 1. sem. Økonomiske Pincippe A 10 ECTS Samfundsbeskivelse A 10 ECTS Hovedfag Aktivitetene udbydes såvel foå som efteå. Studeende, som ønske det og kan finde plads i dees pesonlige skema, kan vælge at tage Ehvevsøkonomi på 1. semeste af tilvalget; de e dog en væsentlig faglig pogession fa 1. til 2. semeste, som kan vanskeliggøe gennemføelsen af Ehvevsøkonomi på 1. semeste. Studeende med centalt fag på Statskundskab, Københavns Univesitet, skal IKKE tage de to fag Økonomiske Pincippe A og B, da det emnemæssigt e dækket af økonomifaget på Statskundskab. I stedet fo Økonomiske Pincippe A og B samt opgaven til 2,5 ECTS skal studeende med centalt fag på Statskundskab tage valgfag i et samlet omfang på 20 ECTS. Valgfagene kan vælges ud fa ovesigten i afsnit 6.1 ove valgfag på kandidattilvalget. Kandidattilvalget udgø 75 ECTS fo studeende med centalt fag uden fo det samfundsvidenskabelige omåde og 45 ECTS fo studeende med centalt fag inden fo samfundsvidenskab: 3. semeste 2. semeste 1. semeste Valgfag 7,5 ECTS (kun tilvalg 75 ECTS) Maketing 7,5 ECTS Stategic Management 7,5 ECTS Valgfag 7,5 ECTS (kun tilvalg 75 ECTS) Valgfag 7,5 ECTS Åsegnskab og Regnskabsanalyse 7,5 ECTS Valgfag 7,5 ECTS (kun tilvalg 75 ECTS) Entepeneuship 7,5 ECTS (sommeskole) Hovedfag Valgfag 7,5 ECTS (kun tilvalg 75 ECTS) Oganization Theoy 7,5 ECTS (sommeskole) Stategic Management og Åsegnskab og Regnskabsanalyse udbydes kun efteå; Maketing udbydes kun foå; Entepeneuship og Oganization Theoy udbydes kun som sommeskole. De e ingen pogessionsmæssige udfodinge i f.eks. at tage foåskusene og sommeskolene i kandidattilvalget fø efteåskusene og altså bytte om på 1. og 2. semeste. Som det femgå af kassogammet fo kandidattilvalget, ske de en studietidsfolængelse på ½ å fo studeende med centalt fag uden fo det samfundsvidenskabelige omåde. Studietidsfolængelsen e knyttet til kandidattilvalget, jf. uddannelsesbekendtgøelsen, så kandidattilvalget udvides med 30 ECTS til i alt 75 ECTS. Det betyde, at en bachelo og kandidatuddannelse med centalt fag uden fo det

4 samfundsvidenskabelige omåde og med tilvalg i ehvevsøkonomi samlet set skal udgøe 330 ECTS, svaende til 5 ½ ås studie. Ønske man ikke kompetence til at undevise i ehvevsøkonomi på de gymnasiale uddannelse, kan man optages på kandidattilvalget til 45 ECTS. Det e muligt at estatte op til 7,5 ECTS med en opgave uden fo kususegi (ovebygningsopgave). Fo en liste ove mulige valgfag i kandidattilvalget henvises til ovesigten i afsnit 6.1. De henvises i øvigt til Kapitel 6 Fagkatalog, hvo indhold og målbeskivelse samt øvige detalje e beskevet fo alle uddannelsens fagelemente inkl. Opgave uden fo kususegi (Ovebygningsopgaven). Suppleende og uddybende oplysninge findes i det elektoniske kususkatalog på 4.1 Tilmeldingskav på 30 ECTS pe semeste Univesitetet skal sike, at alle studeende tilmeldes 30 ECTS hvet semeste, jf. ammestudieodningen. Studieadministationen på Økonomisk Institut tilmelde de studeende til undevisning og eksamen på 1. og 2. semeste af bachelotilvalget undtagen ovebygningsopgaven. Studieadministationen tilmelde desuden de studeende til undevisning og eksamen i de obligatoiske fag i kandidattilvalget. Dog e studeende, som ha fået dispensation fa tilmeldingskavet selv ansvalige fo, at de e tilmeldt den igtige undevisning og de igtige eksamine. Studeende tilmelde sig selv til undevisning og eksamen i tilmeldingspeioden i valgfag. Desuden tilmelde de studeende sig selv til ovebygningsopgaven, se kususbeskivelse i kapitel 6 fo Opgave uden fo kususegi (Ovebygningsopgave). Hvis de senee ske ændinge ift. hvilke studeende, de tilmeldes af administationen, vil dette blive indføt i studieodningen og annonceet på uddannelsessidene i KUnet. Studeende, de jf. ovenstående selv e ansvalige fo at tilmelde sig, og som inden fo tilmeldingsfistene ikke ha tilmeldt sig de kævede 30 ECTS, vil blive tilmeldt af univesitetet efte nedenstående pincippe: Bachelotilvalget: - Ovebygningsopgave til 2,5 ECTS (dog ikke studeende fa Statskundskab, KU) - Valgfag med ledige pladse fa ovesigten i afsnit 6.1 (studeende fa Statskundskab, KU) Kandidattilvalget: - Valgfag med ledige pladse i ovesigten i afsnit 6.1 De tilmeldinge univesitetet foetage på baggund af ovenstående pincippe e bindende, og kan således ikke ændes, medminde de foeligge udsædvanlige fohold.

5 4.2 Meit Det e muligt at afløse valgfag på tilvalgsuddannelsene med fag gennemføt uden fo Økonomisk Institut. Det e dog ikke muligt at meitoveføe fagelemente de alleede e bestået som en del af den studeendes centale fag. Det e maksimalt halvdelen af fagelementene på det enkelte tilvalg, de kan meitoveføes udefa. Dvs. at de maksimalt kan meitoveføes 22,5 ECTS til bachelotilvalget, mens de maksimalt kan meitoveføes 37,5 ECTS til kandidattilvalget fo studeende med centalt fag uden fo det samfundsvidenskabelige omåde. Fo studeende med centalt fag inden fo samfundsvidenskab kan de maksimalt meitoveføes 22,5 ECTS til kandidattilvalget. 5 Eksamen 5.1 Bedømmelse og censu I bachelotilvalget e følgende obligatoiske fag undekastet 100% eksten censu: Økonomiske Pincippe B (7,5 ECTS), Samfundsbeskivelse B (5 ECTS), Maketing (7,5 ECTS) og Stategic Management (7,5 ECTS). Resteende fag i bachelotilvalget undtagen ovebygningsopgaven e undekastet 20% stikpøvecensu. I kandidattilvalget e Oganization Theoy (7,5 ECTS) og Åsegnskab og Regnskabsanalyse (7,5 ECTS) undekastet 20% eksten censu. Ovebygningsopgave undekastes eksten censu, nå ECTS-vægten e 5,5 ECTS-point elle deove. Gaden af eksten censu fo de foskellige fag e angivet i ovesigten 6.1. I bachelotilvalget e følgende obligatoiske fag bedømt med kaakte efte 7-tinsskalaen: Økonomiske Pincippe A (10 ECTS), Økonomiske Pincippe B (7,5 ECTS), Samfundsbeskivelse A (10 ECTS), Samfundsbeskivelse B (5 ECTS), Ehvevsøkonomi (10 ECTS). I kandidattilvalget gælde det fo obligatoiske fag at Maketing (7,5 ECTS) og Stategic Management (7,5 ECTS) undekastet 100% eksten censu, mens Oganization Theoy (7,5 ECTS) og Åsegnskab og Regnskabsanalyse (7,5 ECTS) e undekastet 20% stikpøvecensu. Typen af bedømmelse e ligeledes angivet i ovesigten Eksamensspog Hvis den kususansvaliges undevisning e foegået på et femmedspog, aflægges pøven også på dette femmedspog. Univesitetet (studienævnet) kan favige denne egel. I nogle tilfælde vil de væe mulighed fo, at pøven kan aflægges på dansk, selvom undevisning e foegået på engelsk. Dette angives ved tilmelding til eksamen, og eksamensspog vil femgå af eksamensbeviset.

6 6 Fagkatalog 6.1 Ovesigt ove fagelemente e/f/s heunde angive, i hvilket semeste faget typisk udbydes. Bachelotilvalg på 45 ECTS: Fagenes betegnelse 1. åspøve: e/f Økonomiske pincippe A e/f Økonomiske pincippe B e/f Samfundsbeskivelse A e/f Samfundsbeskivelse B ECT S- poin t Obligato iske opgave * Eksamen 10 Ja 2 times sk. uden 7,5 Ja 2 times sk. uden 10 Ja 6 times skiftlig med visse 5 Ja 6 times skiftlig med visse Bedøm melse Cens u Reeksamen Kaakte Kaakte 100% Samme, evt. Kaakte Kaakte 100% Samme, evt. e/f Ehvevsøkonomi 10 Ja 6 times skiftlig eksamen Kaakte e/f/s Ovebygningsopgave 2,5* Ja Afleveing af opgaven Bestået/ ej bestået Nej Samme

7 Kandidattilvalg på 75 ECTS: Kandidattilvalget på 75 ECTS e fo studeende med centalt fag uden fo samfundsvidenskab. Valgfagenes betegnelse ECT S- poin t Obligato iske opgave * Eksamen Bedøm melse s Entepeneuship 7,5 Ja Pape Bestået / Ej bestået Cen su Nej Reeksamen Samme f Maketing 7,5 Ja 3 times skiftlig med Kaakte 100 % Samme, evt. s Oganization Theoy 7,5 Nej 24 times taghjemeksamen med Kaakte e Stategic Management 7,5 Nej 48 times taghjemeksamen Kaakte 100 % Samme, evt. e Åsegnskab og Regnskabsanalyse 7,5 Nej 24 times taghjemeksamen med Kaakte e/f Valgfag 37,5 Vaiee Vaiee Vaiee Vai ee Vaiee Kandidattilvalg på 45 ECTS Kandidattilvalget på 45 ECTS e fo studeende med centalt fag inden fo samfundsvidenskab elle fo de, som ikke ønske undevisningskompetence. Tilvalget e identisk med kandidattilvalget på 75 ECTS botset fa, at de kun e 7,5 ECTS til ådighed til valgfag i stedet fo 37,5 ECTS.

8 6.2 Ovesigt ove mulige valgfag på kandidattilvalgene: e/f/s heunde angive, i hvilket semeste faget typisk udbydes. (F) angive om faget e inden fo finansieingsomådet, hvilken ingen paktisk betydning ha fo tilvalgsstudeende. Valgfagenes betegnelse ECTS - point Obligat oiske opgave Eksamen e Copoate Finance and 7,5 Ja * 3 times Incentives (F) skiftlig uden e/f/s Datamatik 7,5 Nej 4-5 obligatoiske opgave samt individuelle opgavetests, hetil komme evt. samtale med undevise (løbende f Economic Sociology 7,5 Nej 24 evalueing) times taghjem med e Economics of Education 7,5 Ja 3 times skiftlig uden f Ehvevset (F) 7,5 Nej 3 times skiftlig med f Fovaltningslæe 7,5 Nej 3 times skiftlig uden e Fovaltningset 7,5 Nej 3 times skiftlig med visse f Manageial Accounting 7,5 Nej 3 times (F) skiftlig uden Bedø mmels e Kaakte Bestået /Ej bestået Kaakte Kaakte Kaakte Kaakte Kaakte Kaakte Cens u Reeksamen Nej Genafleveing af opgave 100% Samme, evt. 100% Samme, evt. f Pivate Equity Fom Ventue Capital to Buyouts (F) 10 Nej Pojekt Kaakte 100% Samme, evt.

9 f Skatteet (F) 7,5 Nej 3 times skiftlig med s Videegående Statistik 7,5 Nej Aktiv undevisnings deltagelse og afleveing af opgave e/f/s Ovebygningsopgave Højst 7,5 Ja Afleveing (løbende af opgaven evalueing) Kaakte Bestået / ej bestået Bestået /ej bestået * 20% Mundtlig med Nej Nej** Samme Samme *) Ovebygningsopgave på 5,5 ECTS og deove bedømmes med eksten censu og kaakte.

10 6.3 Fagbeskivelse Studeende henvises til hhv bachelostudieodningen og 2015-kandidatstudieodningen fo kususbeskivelse inden fo følgende: - Opgave uden fo kususegi (Ovebygningsopgave) se 2015-bachelostudieodning - Obligatoiske fag i bachelotilvalget se 2015-bachelostudieodning - Obligatoiske fag i kandidattilvalget se 2015-kandidatstudieodning - Valgfag se 2015-kandidatstudieodning

KANDIDATUDDANNELSEN I STATSKUNDSKAB 2012 STUDIEORDNINGEN IKRAFTTRÆDELSE 1. SEPTEMBER 2012

KANDIDATUDDANNELSEN I STATSKUNDSKAB 2012 STUDIEORDNINGEN IKRAFTTRÆDELSE 1. SEPTEMBER 2012 KANDIDATUDDANNELSEN I STATSKUNDSKAB 2012 STUDIEORDNINGEN IKRAFTTRÆDELSE 1. SEPTEMBER 2012 Indholdsfortegnelse 1. Præambel... 3 2. Uddannelsens formål og kompetenceprofil mv.... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Kompetenceprofil...

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Dansk. 2015-ordningen

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Dansk. 2015-ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Dansk 2015-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab

Læs mere

De overordnede rammer for denne studieordning, er fastlagt i nedenstående love og bekendtgørelser med efterfølgende ændringer.

De overordnede rammer for denne studieordning, er fastlagt i nedenstående love og bekendtgørelser med efterfølgende ændringer. Den fælles del af bachelor- og kandidatstudieordningerne for uddannelserne ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet September 2014 De overordnede rammer for denne studieordning,

Læs mere

Den stigende popularitet af de afdragsfrie lån har ad flere omgange fået skylden for de kraftigt stigende boligpriser de senere år.

Den stigende popularitet af de afdragsfrie lån har ad flere omgange fået skylden for de kraftigt stigende boligpriser de senere år. 16. septembe 8 Afdagsfie lån og pisstigninge på boligmakedet Den stigende populaitet af de afdagsfie lån ha ad flee omgange fået skylden fo de kaftigt stigende boligpise de senee å. Set ove en længee peiode

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i datalogi (eng. Computer Science)

Studieordning for bacheloruddannelsen i datalogi (eng. Computer Science) Studieordning for bacheloruddannelsen i datalogi (eng. Computer Science) Vedtaget af Datalogisk Studienævn 2004-09-21 De overordnede bestemmelser, der danner ramme for denne studieordning, er fastlagt

Læs mere

Studieordning. HD 1. del

Studieordning. HD 1. del Studieordning HD 1. del Denne studieordning for 1. del af HD-uddannelsen er fastsat af Studieledelsen for HDuddannelsen ved Handelshøjskolen, Aarhus Universitet og godkendt af prodekan for uddannelse.

Læs mere

Kommunikation og it,

Kommunikation og it, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Kommunikation og it, 2015-ordningen Institut for Medier, Erkendelse

Læs mere

MOGENS ODDERSHEDE LARSEN MATEMATIK

MOGENS ODDERSHEDE LARSEN MATEMATIK MOGENS ODDERSHEDE LARSEN MATEMATIK fa C- til A- niveau. udgave FORORD Denne bog e beegnet fo studeende, som ha behov fo at epetee elle opgadee dees matematiske viden fa C elle B- niveau til A-niveau Bogen

Læs mere

Rammer for national koordinering af valgmodul 13 pa de mellemlange viderega ende sundhedsuddannelser

Rammer for national koordinering af valgmodul 13 pa de mellemlange viderega ende sundhedsuddannelser Rammer for national koordinering af valgmodul 13 pa de mellemlange viderega ende Administration og udbud af valgfag modul 13 Administration og udbud af valgfag på ne modul 13 sker på den enkelte professionshøjskole

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i Samfundsvidenskab

Studieordning for bacheloruddannelsen i Samfundsvidenskab ILISIMATUSARFIK GRØNLANDS UNIVERSITET ILIMMARFIK-INSTITUTTET Studieordning for bacheloruddannelsen i Samfundsvidenskab 1. Varighed og titel 2. Adgangskrav 3. Formål 4. Struktur, uddannelsens fag og prøver

Læs mere

Universitetsavisen. der protesterer mod markedsgørelsen af uni- Vi har også været bag murene og mødt tre studeren-

Universitetsavisen. der protesterer mod markedsgørelsen af uni- Vi har også været bag murene og mødt tre studeren- R 1 Månedligt på museum Medieinfo 2010 6 Rejst med utefly til Euopa 6 Fie i Euopa (ekskl. Noden) 4 Fie i Noden Stobyfie/kultufie a kottidsfie i udlandet en) Fie i Syd- og Nodamika 1 Aktiv-/spotsfie ka

Læs mere

Studieordning. HD 2. Del

Studieordning. HD 2. Del Studieordning HD 2. Del Denne studieordning for HD 2.del er fastsat af studielederen for HD-uddannelsen ved Handelshøjskolen, Aarhus Universitet og godkendt af prodekan for uddannelse. Det væsentligste

Læs mere

Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse,

Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse, 2015-ordningen

Læs mere

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt

Læs mere

Danskfagligt projektorienteret

Danskfagligt projektorienteret Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Danskfagligt projektorienteret forløb 2014-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Moderne Kultur og Kulturformidling

Moderne Kultur og Kulturformidling D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Moderne Kultur og Kulturformidling 2015-ordningen Institut

Læs mere

Bacheloruddannelse i public policy Aarhus Universitet

Bacheloruddannelse i public policy Aarhus Universitet Bacheloruddannelse i public policy Aarhus Universitet Ny uddannelse, 2013 Ny uddannelse, 2013 Publikationen er udgivet elektronisk på www.akkr.dk 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sagsbehandling...

Læs mere

2013-2015. Studieordning for Financial Controller (AK) erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling

2013-2015. Studieordning for Financial Controller (AK) erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling Studieordning for Financial Controller (AK) erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling 2013-2015 Academy Profession Degree Programme in Financial Controlling

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Historie, 2015-ordningen. Rettet 2015

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Historie, 2015-ordningen. Rettet 2015 D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Historie, 2015-ordningen Rettet 2015 Saxo-Instituttet Det

Læs mere

KANDIDATUDDANNELSEN I LÆRING OG FORANDRINGSPROCESSER

KANDIDATUDDANNELSEN I LÆRING OG FORANDRINGSPROCESSER STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I LÆRING OG FORANDRINGSPROCESSER DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET September 2014 1 Kapitel 1: Indledende bestemmelser 1 Bekendtgørelsesgrundlag 2 Fakultetstilhørsforhold

Læs mere

Generel Eksamensvejledning

Generel Eksamensvejledning S O C I O L O G I S K I N S T I T U T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Generel Eksamensvejledning - revideret september 2014 Denne eksamensvejledning indeholder en gennemgang af generelle forhold,

Læs mere

2 Studienævn Se tillæg til Studieordning for Bacheloruddannelsen i Politik & Administration, gældende fra februar 2010.

2 Studienævn Se tillæg til Studieordning for Bacheloruddannelsen i Politik & Administration, gældende fra februar 2010. Studieordning for Bacheloruddannelse med Samfundsfag som centralt fag samt sidefag (Gymnasielæreruddannelse) ved Aalborg Universitet. Gældende fra september 2012 I medfør af lovbekendtgørelse nr. 695 af

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Kommunikation og it, 2012-ordningen

Studieordning for kandidatuddannelsen i Kommunikation og it, 2012-ordningen Studieordning for kandidatuddannelsen i Kommunikation og it, 2012-ordningen Curriculum for the Master s Programme in Communication and IT, The 2012 Curriculum Rettet 2012 og 2014 Emended 2012 and 2014

Læs mere

STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN I INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION

STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN I INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN I INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION i ENGELSK, SPANSK, TYSK SAMT TILVALGSFAGENE ENGELSK, SPANSK, TYSK, IT OG KOMMUNIKATION, ORGANISATION OG LEDELSE SAMT KINESISKE

Læs mere

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=132647

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=132647 Page 1 of 152 Oversigt (indholdsfortegnelse) BEK nr 692 af 23/06/2010 Gældende Offentliggørelsesdato: 25-06-2010 Undervisningsministeriet Vis mere... Kapitel 1 Uddannelsens formål Kapitel 2 Uddannelsens

Læs mere

Studieordning for masteruddannelsen i offentlig kvalitet og ledelse

Studieordning for masteruddannelsen i offentlig kvalitet og ledelse Syddansk Universitet Det sundhedsvidenskabelige fakultet Studienævn for masteruddannelserne på det sundhedsvidenskabelige fakultet, Syddansk Universitet Studieordning for masteruddannelsen i offentlig

Læs mere

Se tillæg til Studieordning for Bacheloruddannelsen i Politik & Administration, gældende fra februar 2010.

Se tillæg til Studieordning for Bacheloruddannelsen i Politik & Administration, gældende fra februar 2010. Studieordning for Bacheloruddannelse med Samfundsfag som centralt fag samt tilvalgsfag (Gymnasielæreruddannelse) ved Aalborg Universitet. Gældende fra 1.9.2010 1 Indledning Efter bekendtgørelse nr. 814

Læs mere

STUDIEORDNING 2010. Kultur og formidling UDDANNELSEN ER UDBUDT AF DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK

STUDIEORDNING 2010. Kultur og formidling UDDANNELSEN ER UDBUDT AF DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK STUDIEORDNING 2010 Kultur og formidling kandidatuddannelsen UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR Dansk, Litteratur, Kultur og Medier, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fællesbestemmelser for uddannelserne ved Arkitektskolen Aarhus

Fællesbestemmelser for uddannelserne ved Arkitektskolen Aarhus Fællesbestemmelser for uddannelserne ved Arkitektskolen Aarhus Gældende fra 1. september 2014 Arkitektskolen Aarhus. Juni 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Formål... 2 Adgang og indskrivning...

Læs mere

Videregående uddannelser. Du kan søge om optagelse. elektronisk på www.optagelse.dk. Ansøgningsskemaer og vejledning. Den Koordinerede Tilmelding

Videregående uddannelser. Du kan søge om optagelse. elektronisk på www.optagelse.dk. Ansøgningsskemaer og vejledning. Den Koordinerede Tilmelding Videregående uddannelser 2012 Du kan søge om optagelse elektronisk på www.optagelse.dk Ansøgningsskemaer og vejledning Den Koordinerede Tilmelding Indholdsfortegnelse Oplysning fra ministeriet 3 Hvor får

Læs mere