Strategisk regnskabsanalyse og værdiansættelse af Genmab A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Strategisk regnskabsanalyse og værdiansættelse af Genmab A/S"

Transkript

1 Erhvervsøkonomisk institut Bachelorafhandling Vejleder: Henning Rud Jørgensen Forfatter: Christian Stoch Jensen Strategisk regnskabsanalyse og værdiansættelse af Genmab A/S Handelshøjskolen i Århus Maj 2010

2 Indholdsfortegnelse 1. Executive Summary Indledning Problemformulering Metode Afgrænsning Virksomhedsbeskrivelse Markedsidentificering Strategisk analyse Omverden Branche Værdikæde Pipeline og portefølje Konkurrenterne SWOT Regnskabsanalysen Frit Cash Flow Vækst ROIC Kapitalomkostninger Aktionærens afkastkrav Markedsrisikopræmie Estimering af beta WACC Værdiansættelse Variable Valutakurspåvirkning Side 2 af 75

3 9.4 Base, Bull og Bear scenarier Budgettering Følsomhedsanalyse Konklusion Litteraturliste Bilagsoversigt Side 3 af 75

4 1. Executive Summary The purpose of this thesis is to evaluate the Genmab share in order to decide whether to buy or not. The outcome of the analysis is derived by the discounted cash flow method, which prepared a budget for future cash flows and capital costs. The budget is set for the period 2010 to The capital cost is calculated to 6.83 DKK. Beta is estimated to be and the risk-free interest rate is at 3.63 percent. Furthermore, growth in the terminal period is set at 0 percent. Historically Genmab s average sales growth looks sensible, but has constant huge operating deficits. All key figures are considerably below its competitors. Asset turnover rate is increasing. The positive side of Genmab is their high liquidity. Currency fluctuations are the Genmab weak spot. When operating on the US market, Genmab is highly exposed to depreciation of the Dollar. Summarizing the above highlights, we get a fair estimate on Genmab s value; the present value of Genmab is calculated in billion. DKK, which is considered low, since the current cash balances is 1.27 billion. DKK. Stand-alone value estimate on the stock is estimated to 48 DKK. Since the valuation is based partly on assumptions a sensitivity analysis has been made. This is changed at the cost of capital, WACC and beta. Here a share range from $ to $ was found. This allows small changes in individual variables to change the stock price substantially. In spite of that, the assessed outcome of this valuation is considered as realistic. Genmab's shares are as of April traded at OMXC20 to DKK This thesis estimate is significantly below OMXC20s price. Therefore, the pessimistic recommendation is not to invest in the share. Side 4 af 75

5 2. Indledning Cancer er desværre en sygdom, der berører hver 3. af os(cancerregistret 2008), derfor er cancerforskning en vigtig del af manges liv. Forskningen har et enormt potential, da men hele tiden finder nye og mere komplicerede udgaver af cancer. Forskningen er dog voldsomt presset af svingende resultater, hvorfor at medicinalbranchen har problemer med at udnytte dette potentiale fuldt ud. Genmab er en biotek-virksomhed, der retter sin forskning mod bekæmpelsen af cancer. Genmab har en markedsværdi på 3,7 mia. DKK. Det er derfor spændende, at vurderer om denne markedsværdi afspejler Genmabs fremtidige potentiale. 3. Problemformulering Formålet med denne opgave er at foretage en værdiansættelse af Genmab A/S og derved opnå et stand-alone værdiestimat pr. aktie. Opgaven ønsker at tage udgangspunkt i diverse analytiske modeller og på baggrund heraf, estimeres der en teoretisk værdiansættelse af virksomheden. Derved analyseres Genmab A/S potentiale og fremtidsudsigter, som skal danne fortsat grobund for virksomhedens eksistens. Med udgangspunkt i en strategisk analyse, en historisk regnskabsanalyse og sidst en værdiansættelse ønskes der at afklare følgende: Hvad er værdien af Genmab A/S Opgave opdeles i 3 delområder, hvor værdiansættelsen udgør 2/3 og den strategiske analyse samt historiske regnskabsanalyse udgør 1/ Metode For at finde et stand alone værdiestimat pr. aktie skal der gennemarbejdes med den bedst mulige metode. Side 5 af 75

6 Først udarbejdes der en strategisk analyse, samt en historisk regnskabsanalyse. Den strategiske analyse har til formål at klarlægge de eksterne faktorer, der kan have indflydelse på Genmab i fremtiden. Den historiske regnskabsanalyse skal fremstille, den historiske performance af Genmab. Sammen skal disse ovenstående analyser præciserer den endelige værdiansættelse. For at lave den optimale værdiansættelse er der valgt at benytte en DCF model. (Discounted Cash Flow) DCF modellen benytter sig kun af Genmabs ind og udgående Cash Flows hvilket er en fordel, da brugen af regnskabsmæssige tal, kan være misvisende. DCF modellen er også valgt på baggrund af Genmabs relative stabile gældsandel. (Koller 2005, s.101). Udgangspunktet for DCF modellen er at udregne den driftsmæssige værdi som nedenstående formel viser, hvordan kan gøres. Driftmæssig værdi t n i 1 g NOPLATn t(1 ) / WACC g FCFt RONIC t n (1 WACC) (1 WACC) Når man bruger DCF modellen, forecaster man kommende Cash Flows der vedrører driften. Efter denne proces diskonterer man Cash Flows tilbage med WACC en (weighted average cost of capital, der er et gennemsnit af långiveres og aktionærernes afkastkrav) og derved opnås den driftmæssige værdi af Genmab. Det sidst trin i formlen, er at estimerer terminalværdien. Dette gøres ved hjælp af valuedriver formlen, der er skaber sammenhængen mellem væksten i Cash Flows og den investerede kapital. Terminalværdien skal diskonteres tilbage til år 0 ved brug af WACC og derved bliver returneres den driftmæssige værdi. Efter dette korrigeres der for poster der ikke er relaterede til driften og for gæld, for derved at opnå et værdiestimat pr. aktie. Da der ønskes at klarlægge hvilke faktorer der reelt påvirker den estimerede driftmæssige værdi, udarbejdes der en følsomhedsanalyse. For overblikkets skyld er der i Figur 3.1 vist opgavens arbejdsmetode og fremgangsmåde. Figur 3.1 Opgavens struktur Side 6 af 75

7 Strategisk analyse EKSTERNT Omverden Branche INTERNT Regnskabsanalyse FCF ROIC Vækst Kapitalomkostninger Beta CAPM WACC Risikopræmie Værdien af Genmab A/S Kilde: Egen fremstilling Kilder vil forekomme hvor nødvendig. Yderligere bør man også tilskrive kildebrugen af Genmabs egne årsregnskaber som problematiske pga. manglende uvildighed. Et problem kunne være income smoothing, hvor en virksomhed mindsker variansen i omsætningen ved eksempelvis at ændre på afskrivningerne. Er dette tilfældet kan det skabe bias i værdiansættelsen. I denne opgave vurderes det ikke at være tilfældet, hvorfor resultaterne stadig er valide(britton et al. 2008) 3.2 Afgrænsning I denne opgave er det valgt at benytte DCF modellen, da denne beror på de frie cash flows. Skulle man lave en endnu mere præcis værdiansættelse, ville man benytte real optionsmodellen ROV(Koller 2008, s. 568) Denne kræver et meget bedre kendskab til virksomheden og adgang til ikke-offentlig oplysninger. Derfor afgrænses der for dette. Perioden der benyttes er historisk og det fremtidige budget lægget fra Tidsperioder udover tidsperioderne vil ikke blive behandlet, ligesom at hændelser efter Genmabs seneste regnskab i 2009, ikke er medtaget. I opgave vil der ikke ses nærmere på effekterne af Coporate Governance. Side 7 af 75

8 Da det ikke har været muligt at indsamle alle nødvendige oplysninger om Genmab, vil der i gennem opgave være præsenteret antagelser, hvor det findes nødvendigt. 4. Virksomhedsbeskrivelse Genmab A/S er en international biotekvirksomhed, der handles offentligt. Genmab udvikler fuldt humane monoklonale antistof-baserede produkter, der har til formål at behandle specifikke livstruende og invaliderende sygdomme. Genmab satser stort på cancer sygdomme. Genmab blev grundlagt som et selvstændigt selskab i København i februar Inden for det første halvandet år af tilværelsen, rejste man USD 60 millioner, hvoraf DKK 40,5 mio. var privat investering. Dette gjorde Genmab til det største private europæiske biotek-selskab. Denne enorme kapital betød at der kunne indgås samarbejder med det Genève-baserede Index Ventures og med nye investorer som Apax Europe IV og Lombard Odier Immunologi fonden, samt BankInvest, Medarex, Inc., Lønmodtagernes Dyrtidsfond og A / S Dansk Erhvervsinvestering(Genmabs Årsrapport 2009). Genmab blev i oktober 2000 børsnoteret på Københavns Fondsbørs (NASDAQ OMX Copenhagen A/S) og Frankfurt Stock Exchange. Denne notering rejste DKK 1,56 milliarder(ca. USD 183 millioner). Genmab har i dag blot 309 ansatte på verdensplan og omsatte i 2009 for 586 mio. DKK. På trods af dette realiserede man en netto underskud på 348 mio. DKK for året. Omsætningen stammer primært fra milestonebetalinger og andre R&D samarbejder. Genmabs samlede aktiekapital er på 44,9 mio. DKK. 5. Markedsidentificering Overordnet befinder Genmab sig på markedet for lægemidler, nærmere betegnet har Genmab en bred portefølje bestående af humane antistoffer. Fokusområdet er cancer, også betegnet onkologi. I 2008 oplevede man en omsætning for medicin på verdensmarkedet på 773 mia. US $, hvilket er en stigning på 8,1 % i forhold til Denne stigning har været tilnærmet lineær siden 2001(www.talogdata.dk). Side 8 af 75

9 For at få indblik i det marked Genmab opererer på, skal man først forstå hvad cancer er. Som ved mange andre sygdomme, indebærer en cancersygdom ikke bakterie og virus angreb på kroppen. I stedet er det cellerne i kroppen, der deler sig uden kontrol. Cellerne muterer under celledelingen og angriber derfor det omkringliggende væv og spreder sig i kroppen via lymfen (metastasering) og blodbanerne. Altså er der tale om en mutation af kroppens egne celler og disse forhindrer de raske celler i arbejde normalt. Denne form for cancer kaldes ondartet (malign tumor) cancer. Ubehandlet vil man dø af canceren(www.sunhedsguiden.dk). På verdensplan findes der over 10 mio. nye tilfælde af cancer årligt. 6 mio. af disse dør af sygdommen, hvilket svarer til 12 % af verdens samlede dødsfald. Markedet har i teorien et væld af muligheder, da der endnu ikke findes en egentlig kur eller vaccine, der kan garantere helbredelse(www.sanofi-aventis.dk). Side 9 af 75

10 6. Strategisk analyse For at vurderer Genmabs fremtidige indtjenings og vækst muligheder er der vigtigt at inddrage den strategiske analyse af eksterne faktorer. Disse påvirker hele branchen og derfor også Genmab. Analysen struktureres som en top-down tilgang, der tager udgangspunkt i det brede perspektiv og derefter indsnævres. For at runde analysen af, samles alle informationer i en SWOT analyse. 6.1 Omverden Da den strategiske analyse skal bruges som et udgangspunkt for hele opgaven, er det oplagt at benytte PESTEL, da der vurderes på enkelte udvalgte områder og i et bredt perspektiv. De udvalgte områder vil blive gennemgået og diskuteret. Herefter vil informationerne blive samlet i tabel 6.1 for at anskueliggøre omverdensanalysen(lynch, R., Coporate Strategy, fourth edition, 2006, p. 84). Politiske og Lovmæssige faktorer Sundhedsreformen - Efter at Præsident Obama har lanceret Sundhedsreformen i USA, er mulighederne på lægemiddelmarkedet blevet væsentlig større. Sundhedsreformen har skabt mulighed for den del af befolkningen, der før ikke havde råd til sundhedsforsikring, men nu har mulighed for at få behandling. Denne sondring er vigtig for Genmab, da det åbner potentialet i markedet endnu mere end før Sundhedsreformen. Samtidig med Obamas sundhedsreform, ønsker den siddende regering at forbruget af kopimedicin øges. Det medfører korterevarende patenter, hvorigennem medicinbranchen skal genere større cash flow hurtigere, for at investeringen i produktet, har en positiv nutidsværdi. Dette kommer oven i den finansielle krise, der i øjeblikket presser branchen til at bruge færre penge b. la. på patenter. Dette afstedkommer øget konkurrence og påvirker prisdannelsen negativt. FDA - Lægemiddelmarkedets adgangsbarrierer og godkendelser fra FDA er blevet svære at få tildelt. U.S. Food & Drug Administration eller FDA er også en væsentlig faktor i det lovmæssige element. Gennem de sidste år har FDA brugt længere og længere tid på at godkende produkter, hvilket er en tendens der ser ud til at fortsætte. Ydermere bliver færre og færre produkter godkendt, hvilket fordyrer det gennemsnitlige produkt, grundet den lave sandsynlighed ved at få et produkt godkendt hos FDA. Side 10 af 75

11 Økonomiske faktorer Den nuværende økonomiske situation i verden, kan ikke siges at påvirke Genmab voldsomt. Denne tese er set ud fra, at man trods økonomisk krise er villig til at betale for medicin. Dette bunder i at lægemidler ikke er cykliske altså ikke er et produkt man bruger igen og igen. Derfor er den systematiske risiko i branchen også lav. Branchen er til gengæld følsom overfor ændringer i dollaren, da det amerikanske marked er det primære. Dette kan presse prisen ned eller at markedet vil være villigt til at bruge kopiprodukter. Ydermere bliver amerikanske medicinalprodukter mere konkurrencedygtige. Lidt påvirker den økonomiske krise alligevel branchen. Lægemiddelindustrien har brug for risikovillig kapital og den er ikke til stede i samme grad, som før krisen. Dette kan betyde, at velkonsoliderede biotekvirksomheder med lav gældsandel, kan have en betydelig fordel, hvis en strategisk opkøbsmulighed skulle dukke op. Ydermere stå man stærkere mod blandt andet de førnævnte valutakursændringer og introduktionen af kopimedicin. Sociale faktorer En vigtig social faktor er befolkningstilvæksten. Den har været en tilnærmet lineær udvikling i befolkningstilvæksten siden I 1950 var der 2,5 mia. mennesker i verden og i dag er tallet tæt på 7 mia. mennesker(www.cencus.gov). Dette svarer til en årlig gennemsnitlig tilvækst på 7,9 %. Den nuværende tilvækstprocent er dog kun på 1,5 % årligt og stadig nedadgående. Selvom befolkningstilvæksten er aftagende, stiger antallet af cancerpatienter stødt(cancer.dk). Denne udvikling er en markedsmulighed for Genmab, der ser markedet vokse sig større og større. I figur 6.2 ses dødsraterne som effekt af cancer for 4 udvalgte lande, der for sammenligningsskyld er vurderet som 4 af de vigtigste markeder for Genmab. Side 11 af 75

12 Livsstilssygdomme er også en væsentlig faktor for udviklingen på markedet. Her ligger Danmark i spidsen med indeks 125 ift. USA, der regnes for det største marked. Danmark ligger - lidt overraskende over Syd Afrika. Dette skyldes bl.a. at man i Danmark har udviklet sig i en uheldig retning iht. kost, motion, rygning og alkohol (cancer.dk). Markedspotentialet er stort, men kan blive endnu større. Mange i bl.a. Kina og Afrika er i diagnosticeret, som følge at fattigdom og manglende infrastruktur til at håndterer de mange patienter. Af de der er diagnosticeret, får halvdelen ikke den rette behandling. Denne hændelse betegnes af biotekvirksomheder som Rule of the Halves. I figur 6.3 nedenfor, ses den gennemsnitlige livscyklus for cancer. Figur Rule of the halves Kilde: WHO fact sheet Dette betyder at ud af 1000 cancertilfælde får 63 den rigtige behandling, hvilket svare til 6,3 %. En anden vinkel på de sociale faktorer er at kritikere, har beskyldt medicinalbranchen for at fremstille produkter der henvender sig udelukkende til I-lande, da de er lange mere betalingsdygtige. Denne etiske problematik har branchen naturligvis afvis, men stadig skal det ses som en negativ faktor(cancer.dk). Miljømæssige faktorer Helt generelt påvirker medicinfremstillingen miljøet negativt. Op mod 99 % af den fremstillede medicin er svært nedbrydeligt i naturen. Hertil kommer fremstillingen af indpakning til medicinen og destruktion heraf. Et mere væsentligt problem er overskudsproduktionen af medicin, der er på 20 % af den samlede producerede medicin i verden. Et unødvendigt onde, der igen skal destrueredes(genmabs årsrapport 2009). Side 12 af 75

13 De helt store syndere er medicinalindustrien selv. I 2007 blev en insulinfabrik i Kina lukket efter miljøsvineri med deres spildevand, hvilket udløste en kæmpe bøde(boersen.dk). Hændelser som denne har lagt et pres på medicinalindustrien og reglerne bliver hele tiden skærpede. Generelt bliver det en stor udfordring at leve op til de svære skærpede miljøkrav, der stilles til producenten. Såfremt en virksomhed vil være førende på markedet, kræver det at man også lever op til miljøkravene, da bødestørrelserne for brud på lovgivningen, kan være lammende for virksomheden. 6.2 Branche For nu at skabe et overblik og vurdere attraktiviteten af den branche Genmab befinder sig på, gennemgås branchen ved hjælp af Porters Five Forces. De enkelte områder vurderes først individuelt, for til sidst at lave en opsamling og vurdere attraktiviteten. Potential Entrants (Threat of mobility) Suppliers (Supplier power) Industry Competitors (Segment rivalry) Buyers (Buyer power) Substitutes (Threat of Substitutes) Kilde: Porter, 1980 Porters five forces(lynch, Richard (2006) side 93) er bygget op over fem forskellige områder der sammen skal give det mest retvisende billede af den pågældende branche som muligt. De fem områder indeholder intern rivalisering i branchen, forhandlingsstyrker fra hhv. leverandør som kunde, adgangsbarriere og sidst truslen fra substituerende produkter. Intern rivalisering/konkurrenceintensiteten På Genmabs marked er konkurrencen meget kompleks, dels da man har meget svært ved at vurderer hvor langt konkurrenterne er i deres R&D proces mod at afhjælpe en sygdom og dels at man ikke selv ved om egne produkter bliver godkendt til salg. Derfor er konkurrencen i lægemiddelbranchen enormt høj og der eksisterer et evigt kapløb om at forny eksisterende Side 13 af 75

14 produkter, for at gøre dem bedre samt udvikle helt nye behandlingsformer. Kort sagt gælder det om at forlænge patentlevetiden. Da Genmab indgår partnerskaber med bl.a. GlaxoSmithKline, Sanofi Aventis og Roche med henblik på at benytte deres distributionskanaler, er det naturligvis her konkurrencen ligger. Dog er de direkte konkurrenter, andre biotekvirksomheder, der helt eller som del af deres pipeline, forsker i produkter til cancerbehandling. Markedets største kan ses i Tabel 6.2 nedenfor hvor deres respektive Total revenue er listet. Tabel Markedsledere på "totale revenue" i US$ mia. Johnson&Johnson $61,9 Pfitzer $50,0 Novartis $45,1 GlaxoSmithKline $43,7 Kilde: finance.yahoo.com GlaxoSmithKline, som er Genmabs største samarbejdspartner, er placeret i forreste linje blandt markedslederne. Forhandlingsstyrker iht. kunder. Da Genmabs produkter er receptpligtige, er kunden lægen der udskriver medicinen. Derfor arbejders der ud fra at kundens forhandlingsstyrke må siges at være lav. Det eneste aspekt i denne sammenhæng, der ses som negativt for Genmab er, at man bl.a. i Danmark har lovgivning der sikre at kunden får den billigste medicin der er tilgængelig på markedet. Dette presser prisen ned på det danske marked. Genmabs reaktion på dette, må nødvendigvis være at overbevise lægestanden om at Genmabs produkter er de bedste og mest effektive, således at billiger produkter ikke foretrækkes. Forhandlingsstyrker iht. Leverandører. Da Genmab selv forsker og udvikler deres produkter, er der her tale om en meget lav forhandlingsstyrke fra leverandørernes side. Da Genmab kernekompetence hviler på deres R&D afdeling, ses arbejdstager i denne opgave som leverandører. Dette betyder, at for Genmab skal kunne leverer et produkt der er revolutionerende og salgbart, er man nødsaget til at have de Side 14 af 75

15 bedste forskere. Denne flaskehals bør tages i betragtning, da det er disse ansatte, der skal levere de rigtige produkter, før konkurrenterne gør det. Denne betragtning øger leverandørens forhandlingsstyrker. Medarbejderne vil blive behandlet yderligere i afsnit 6.3 om værdikæden. Adgangsbarriere. Som biotekvirksomhed kræver det enorme investeringer for at nå markedet med bare et produkt. Man skal have erfarne forskere og de rigtige faciliteter, for at kunne gennemføre forskning og dermed måske opnå resultater. Dette ses som meget vanskeligt og vurderes til at vare gennemsnitligt år for at få et indgående cash flow. Genmab har dog været dygtigere end gennemsnittet og siden starten i 1999, skabt omsætning, men oplever stadig en negativ ROIC (jf. afsnit 7.3 ROIC). I stedet for at starte fra bunden kan nye udbydere overtage patenter og videreudvikle dem, med stadig vurderes adgangsbarriererne som høje og indtrængningsmulighederne som lave. Substituerende produkter. Genmabs indtjening beror hovedsageligt på royalties og milestone betalinger. Derfor er substituerende produkter, i patent perioden, ikke et problem. Dog udløber patentet efter x antal år og herefter vil man opleve, at kopiprodukter står klar i kulissen til at overtage. Genmab kan ikke gøre meget ved dette, dog ved man præcist hvornår patenterne udløber og dermed bør man budgettere med kraftig faldende indtjening efter patentudløb. Samlet ses truslen for substituerende produkter som lav. 6.3 Værdikæde Michael Porters værdikæde(lynch,r s.203) gennemgås nu for at klarlægge de ressourcer der skaber en konkurrencemæssigværdi for Genmab. Værdikæden dækker over to områder. De primære og sekundære aktiviteter. Denne opgave vil ikke medtage aktiviteter i værdikæden der ikke er værdiskabende for Genmab. De valgte aktiviteter/ressourcer er vist i figur 6.3. med henblik på at vise en konkurrencemæssig fordel benyttes Barney(2002)- The VIRO framework. Side 15 af 75

16 Figur 6.3 The VIRO framework Ressource(værdikæden) Værdifuld? Sjælden? Dyr at efterligne? Udnyttelsesmuligheder? Konkurrencemæssig betydning Forventet økonomisk performance Primære Produktion x Midlertidig fordel Neutral Salg & Marketing x x Midlertidig fordel Normal Sekundære HRM x x x Vedvarende fordel Over normal R&D x x x x Vedvarende fordel Over normal Organisation x x Neutral Neutral Kilde: Barney,J.B. 2002, s 173 Som vist i modellen ovenfor, opdeles ressource analyser I primær og sekundære aktiviteter. I figur 6.3 behandles de primære først, dernæst de sekundære, for til sidst at blive samlet. Logistiske aktiviteter, indkøbsaktiviteter og serviceaktiviteter er ikke behandlet, da de vurderes til ikke at skabe en specifik konkurrencemæssigfordel for Genmab. Primære aktiviter Produktion Indtil 2008 havde Genmab ikke selv kontrollen med produktionen og ønskede i højere grad at in source produktionsaktiviteterne. CEO Lisa N. Drakeman udtaler til børsen at man tilmed ville reducere produktionsomkostningerne med 500 mio. DKK. Genmab købte derfor i februar 2009, produktionsfaciliteter i Minnesota, USA for 1,2 mia DKK(boersen.dk/biotek/genmabkøber-produktion-12-mia.-kr.-i-usa). Forventningen til denne produktion var at man havde forkortet sin pipeline, hvorved at man ville være i stand til at bringe 3 antistoffer fra forskningsstadiet til produktion på et år. Hvis det kunne lykkes for Genmab ville det skabe en stor konkurrencemæssig fordel og potentielt skab et positivt cash flow i løbet at 3-5 år. Herefter ændrer Genmab strategien igen. Der fokuseres på omkostningerne og virksomheden vælger at vende tilbage til at benytte eksterne leverandører til udvikling og den endelige produktion af færdigproduktet. Derfor er den føromtalte produktion i Minnesota allerede sat til salg til en forventet salgssum på 750 mio. DKK og medarbejderne er blevet opsagt. Dette vidner op at det tydeligvis ikke har været muligt at konkurrere på produktionen, efter at man har indgået partnerskaber med eksempelvis GSK, der er uhyre effektive til at fremstille færdigvarerne og GSK Side 16 af 75

17 har i højere grad et ønske om at overtage produktudviklingen på et endnu tidligere stadie(genmab Årsrapport 2009). Efter produktionseventyret kan man med rette sige at Genmab ikke kan skabe en konkurrencemæssig fordel på produktion, da man ikke har en. Dog kan der i nedgangs tider argumenteres for at der kan findes fordel i at outsource produktion og dermed ikke skulle betale faste omkostninger i forbindelse med overkapacitet. Salg & Marketing er hos Genmab outsourcet til de virksomheder man har partnerskaber med. Hermed drager man nytte af deres, allerede etablerede, distributionskanaler. Når man anvender andres distributionskanaler afstedkommer det naturligvis en mer-betaling i forhold til at distribuere selv. Den konkurrencemæssige fordel findes i nedgangstider, hvor man ikke er nødsaget til at afholde faste omkostninger. Genmab har efter købet af produktionsfaciliteterne i Minnesota måtte sande at man bør koncentrere sig om sine kernekompetencer og i stedet udvide samarbejdet med b.la. med Roche, Sanofi-Aventis og GlaxoSmithKline. Denne sondring fra regulær produktionsvirksomhed tilbage til kernekompetencerne, vurderes som en konkurrencemæssig fordel, da man har mulighed for at eliminerer en økonomisk downside ved overkapacitet. Sekundære HRM De menneskelige ressourcer er ekstremt vigtige for Genmab. Sammen med R&D, som behandles i næste afsnit, er det en af de vigtigste støtteaktiviteter man finder hos Genmab. Virksomhedens evne til at lave succeser, er i høj grad med til at tiltrække de rigtige medarbejdere. Da man netop hos Genmab er fuldt ud afhængig af forskernes evne til at føre forskning til fra grundstadie til et produkt, ses denne medarbejdergruppering som værdifuld og skaber dermed en konkurrencemæssig fordel for Genmab. Genmab har 269 medarbejdere hvoraf 87 % er ansat til forskning og udvikling(genmab Årsrapport 2009) R&D Genmabs kernekompetence ligger i deres R&D aktivitet. Denne skaber grundlag for Genmabs omdømme, forsknings og udviklingsprojekter, samt patenter. Genmabs udgifter til R&D faldt fra 2008 til 2009 med 26 % til 935 mio. DKK. Denne nedgang skal ses i lyset at Genmabs restruktureringsplan, hvor fokus er på at effektiviserer forsknings og udviklingsprocessen, samt omkostningsminimering efter en grundig procesgennemgang. Omstruktureringen har resulteret i Side 17 af 75

18 afskedigelsen af 300 medarbejdere, hovedsageligt fra produktionsfaciliteterne i Minnesota. Set i lyset af nedskæringerne, udgør udgifterne til R&D 86 % af de samlede driftsomkostninger. Hvilket betyder at der satses stort på området, derfor vurderes denne aktivitet, som særdeles attraktiv og skaber dermed en væsentlig konkurrencemæssig fordel for Genmab. Organisation Genmab har været kritiseret for at aflønne deres topledere lidt for rundhåndet i forhold til resultaterne. Dog har der i Genmab siden starten i 1999 været fokus på en stram ledelsesform. Ledelsesgruppen består af en blanding af amerikanere, danskere, hollændere og en enkelt tysker. Denne gruppe er ikke deres daglige gang på samme kontor. CEO og VP of Business Development har base på kontoret i USA og resten af ledelsen befinder sig i København. Dette gør at den daglige interaktion på direktionsgange, ikke i så høj grad skaber den ønskede synergieffekt. Kompensationen af direktionen er allerede kort vendt, men bør også nævnes i forhold til den lettere ustrukturerede aflønningsform der ligges for dagen. Genmabs lønninger til ledelsen er de suverænt højeste i C20 indekset. Tilmed tildeles ledelse og bestyrelsesformand optioner, selv i krisetider(boersen.dk/genmab-top-for-tildelt-optioner-for-millioner.ece). I forhold til fremtidige investorer der gerne vil se afkast indenfor 5 år, er det en vigtig observation, at man har en kompetent ledelse, der kan sparre på produktion, kan effektivisere forskning og så også belønne sig selv efter samme princip. Dog ses ledelsen som en værdifuld aktivitet, der burde skabe en endnu større konkurrencemæssig fordel end den gør nu. 6.4 Pipeline og portefølje I dette afsnit præsenteres først Genmabs pipeline ganske kort, for dernæst at sammenholde den med porteføljesammensætningen. Det er vigtigt, da det er her værdien skabes. For at lave en porteføljeanalyse og finde placeringen på markedet benyttes Boston Consulting Groups Matrice(Lynch,R. 2006, s. 130) I figur 6.4 på næste side ses Genmabs pipeline, hvorved et overblik over aktiviteterne anskueliggøres. Side 18 af 75

19 Figur Pipeline Produkt Sygdomsindikationer Præklinisk I I/II II III Ofatumumab (Arzerra) Kronisk lymfatisk leukæmi (CLL) 17 studier Non-Hodgkins lymfom (NHL) Partner: GSK Leddegigt (reumatoid arthritis RA) Diffust storcellet B-cellelymfom (DLBCL) Recidiverende-remitterende multipel sklerose Waldenströms makroglobulinæmi (WM) Zalutumumab Hoved-halscancer (SCCHN) - 6 studier Daratumumab (HuMax-CD38) Myelomatose RG Partner: Roche Astma target: OX40L RG Partner: Roche Perifer karsygdom target: P-selectin HuMax-CD32b Cancer HuMax-TF Cancer HuMax-VEGF Cancer HuMax-Her2 Cancer HuMax-Wnt Cancer Kilde: Genmab Årsrapport 2009 Pipelinen består at de igangværende studier, som man i forskellig grad forventer, kan præsenteres på det endelige marked. Det altoverskyggende produkt er Arzerra, som Genmab selv spår en stor fremtid, dog har man ikke inkluderet dennes forventede indkomst i budgetterne for En anden front runner er 6 lovende studier om hovedhals cancer Zalutumumab. Den sidste produkt befinder sig på det 1. stadie og er Daratumumab HuMAX. Disse tre grupperinger analyseres nu i BCG-matrice. Porteføljemodellen er udviklet af Boston Consulting Group i midten af 1960 erne. Den betegnes også som Boston-modellen. Det særlige ved modellen er, at de mange faktorer, som har indflydelse på den strategiske position reduceres til to variabler: Markedets attraktivitet og virksomhedens konkurrencemæssige styrke Som et mål for markedets attraktivt anvendes markedets vækst. Markedsværksten siger noget udviklingsmulighederne i volumen, cash-flow og indtjening. Virksomhedens konkurrencemæssige styrke måles ved virksomhedens markedsandel. De 2 mål kombineres så man kan udarbejde en figur, hvor man inddeler produkterne i grupper. Dette fremgår af følgende figur, hvor produktets placering i forhold til de to variabler er vist med en rød cirkel. De grupper produkterne kan placeres i er opdelt i fire kategorier hhv. Star, Cash Cows, Problem Children og Dogs. Problem Child betegnes ofte blot med et? Modellen er primært lavet til eksisterende produkter. I denne opgave vil der vurderes potentiale i henhold til BCG matricen. Derfor placeres produktet i forhold til den forventede indtjening overfor markedet. Side 19 af 75

20 Arzerra er en joker. Et enkelt studie blev godkendt i 2009 og gav en royaltybetaling til Genmab på 6 mio. Hvis det bliver endelig godkendt af FDA i USA, spås det en fremtid som en Blockbuster(oms. over 1 mia. USD) for Genmab. Der eksistere i dag 17 studier og man er meget langt i pipelinen. Samarbejdet med GSK vurderes til at have en stærk positiv effekt på produktet. Selvom Genmab har en stor egenkapital er man delvis afhængig af Arzerra gå igennem som Blockbuster, man har hårdt brug for at bevise at man er i stand til at udvikle produkter, der kan give afkast. I betragtning af at man ikke har vurderet produktets fremtid i årsrapporten vurderes færdigproduktet så godt og med så meget potentiale at det placeres i Star kategorien. Dette gøres da markedet er i high growth og at man med dette revolutionerende produkt kan kapre store markedsandele. Zalutumumab er et humant antistof, det er rettes i mod molekyler i overfladen af cancerceller. Dette target er klinisk valideret og man forventer at sikkerhedsstudierne er veloverståede i starten af 2009 hvorefter dette produkt, efter godkendelse, er klar til markedsføring. Hos Genmab findes der 6 af disse studier på 3 forskellige stadier. De sidste stadie er det ovenover beskrevne og spås en fremtid på et high growth marked og med lav markedsandel, hvorved at den sættes til? i BCG. Denne betragtning gøres da man befinder sig på at marked i kraftig vækst, men at der er flere konkurrenter(sanofi-aventis årsrapport 2009), der har samme target og et potentielt substituerende produkt. Så med lidt pessimistiske øjne, forventer Genmab endnu ikke store cash flows, hvilket også stemmer over ens med Genmabs egne fremtidsudsigter om en omsætningsnedgang (Eks. Arzerra)(Genmab Årsrapport 2009). Daratumumab er et humant antistof der er rettet mod behandling af tumorceller. Daratumumab befinder sig i stadie II og er et meget lovende produkt. Det er det eneste kendte antistof der aktivere immunforsvaret, hvorved processen bidrager til nedbrydningen af tumorcellen. Sikkerhedsundersøgelserne af produktet er i gang og det forventes afsluttet i ultimo Inden resultatet foreligger er det vanskeligt at sige noget helt specifikt om studiets skæbne, men umiddelbart er det et positivt og unikt produkt, som Genmab kan forvente sig meget af. Derfor placeres det også i kategorien Star, med forbehold for sikkerhedsstudiets succes. Det 3 produkter samles nu i BCG matricen på næste side. Side 20 af 75

Værdi-indikation. Virksomhed A/S

Værdi-indikation. Virksomhed A/S Nordic Valuation www.nordicvaluation.dk Morten Christensen cand.merc., MBA Email: morten@nordicvaluation.dk Mobil: 21 3 27 22 CVR: 25376153 Virksomhed A/S en er foretaget ved brug af discounted cashflow

Læs mere

Værdi-indikation. Virksomhed A/S

Værdi-indikation. Virksomhed A/S Nordic Valuation www.nordicvaluation.dk Morten Christensen cand.merc., MBA Email: morten@nordicvaluation.dk Mobil: 21 3 27 22 CVR: 25376153 Virksomhed A/S en er foretaget ved brug af discounted cashflow

Læs mere

Foreløbig værdi-indikation af Startup Inno

Foreløbig værdi-indikation af Startup Inno Nordic Valuation www.nordicvaluation.dk Morten Christensen cand.merc., MBA Email: morten@nordicvaluation.dk Mobil: 21 30 27 22 CVR: 25376153 Foreløbig værdi-indikation af Startup Inno Anvendt model: Variant

Læs mere

Værktøj til Due Diligence

Værktøj til Due Diligence Værktøj til Due Diligence Udarbejdet af Rasmus Jensen, konsulent, SEGES Erhvervsøkonomi, og Kenneth Kjeldgaard, specialkonsulent, SEGES Finans & Formue, i projekt Nye og alternative samarbejds- og finansieringsformer

Læs mere

GENMAB OFFENTLIGGØR RESULTAT FOR 1. KVARTAL 2010

GENMAB OFFENTLIGGØR RESULTAT FOR 1. KVARTAL 2010 Resumé: Genmab aflægger regnskab for de første tre måneder af 2010. København, Danmark, 11. maj 2010 Genmab A/S (OMX: GEN) offentliggjorde i dag resultatet for de første tre måneder af 2010. Genmab rapporterede

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

Selskabets regnskabsår er 30/6 hvorfor 2013 regnskabstallene jeg refererer til er pr. 30/

Selskabets regnskabsår er 30/6 hvorfor 2013 regnskabstallene jeg refererer til er pr. 30/ Analyse Forge Group (Når der hentydes til $ i denne analyse hentydes der til australske $ som aktien er noteret i). Vi har hos Symmetry foretaget en større investering i det børsnoterede australske entreprenør

Læs mere

DIRF. Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012

DIRF. Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012 DIRF Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012 v./ Christian V. Petersen, Professor, Ph.D. Copenhagen Business School Institut for Regnskab og Revision Copyright 1 @ Christian V. Peter Agenda Introduktion

Læs mere

Finansiel planlægning

Finansiel planlægning Side 1 af 7 SYDDANSK UNIVERSITET Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring Finansiering Eksamen Finansiel planlægning Tirsdag den 8. januar 2008 kl. 9.00-13.00 Alle hjælpemidler

Læs mere

en reduktion i energiforbruget Copyright ThomasPlenborg

en reduktion i energiforbruget Copyright ThomasPlenborg Økonomiske konsekvenser af en reduktion i energiforbruget g 1 Formål Metoder til måling af økonomiske konsekvenser Eksempler på (økonomiske) konsekvenser af energibesparende tiltag Økonomiske konsekvenser

Læs mere

af mellemstore virksomheder Hvad er værdien af din virksomhed?

af mellemstore virksomheder Hvad er værdien af din virksomhed? Hvad tilbyder vi? Processen Hvilke informationer får du? Eksempel på værdiansættelse Værdiansættelse af mellemstore virksomheder SWOT-analyse Indtjeningsmultipler Kontantværdi Følsomhedsananlyse Fortrolighed

Læs mere

Værdiansættelse af kunder og varemærke

Værdiansættelse af kunder og varemærke Nordic Valuation www.nordicvaluation.dk Morten Christensen cand.merc., MBA Email: morten@nordicvaluation.dk Mobil: 21 30 27 22 CVR: 25376153 Værdiansættelse af kunder og varemærke Anvendt model: Cashflow

Læs mere

Værdi indikation. NordicValuation.dk

Værdi indikation. NordicValuation.dk Værdiansættelse Samlet salg Eksempel A/S Værdiområde i hele mio. kr. 32 37 43 Afsluttet august 2013 Lav Vurdering Høj Værdiansættelsen er foretaget ved brug af discounted cashflow modellen (DCF). DCF er

Læs mere

Køb af virksomhed. Værdiansættelse og Finansiering. v/statsautoriseret revisor og partner Torben Hald

Køb af virksomhed. Værdiansættelse og Finansiering. v/statsautoriseret revisor og partner Torben Hald Køb af virksomhed Værdiansættelse og Finansiering v/statsautoriseret revisor og partner Torben Hald Hvad er værdien af en virksomhed? Den værdi, som virksomheden kan handles til på et givet tidspunkt mellem

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen

Byggeøkonomuddannelsen Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen. Overordnet virksomhedsøkonomi. Dagens emner/disposition. Introduktion til overordnet virksomhedsøkonomi

Byggeøkonomuddannelsen. Overordnet virksomhedsøkonomi. Dagens emner/disposition. Introduktion til overordnet virksomhedsøkonomi Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

Værdi indikation. NordicValuation.dk 21,6 24,5

Værdi indikation. NordicValuation.dk 21,6 24,5 Værdiansættelse Samlet salg Eksempel A/S Værdiområde i hele mio. kr. 21,6 24,5 28,6 Afsluttet oktober 2014 Lav Vurdering Høj Værdiansættelsen er foretaget ved brug af discounted cashflow modellen (DCF).

Læs mere

Værdiansættelse i praksis Innovation X, 29. november 2012. v/torben Toft Kristensen

Værdiansættelse i praksis Innovation X, 29. november 2012. v/torben Toft Kristensen Værdiansættelse i praksis Innovation X, 29. november 2012 v/torben Toft Kristensen Agenda 1. Situationer med værdiansættelse 2. Principper for værdiansættelse 3. Praktisk eksempel 4. Forhold som påvirker

Læs mere

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring Exiqon A/S Exiqon er et dansk Life Science selskab der sælger analyser, reagenser og andre materialer til forskningsbrug rettet mod pharma selskaber og universiteter. Jeg har fulgt Exiqon længere over

Læs mere

ØVELSER TIL KAPITEL 2 Med løsninger

ØVELSER TIL KAPITEL 2 Med løsninger ØVELSER TIL KAPITEL 2 Med løsninger Øvelse 1. I begyndelsen af 2008 blev aktierne i Royal Unibrew handlet til kurs 534 per aktie. Aktien lukkede i december 2008 i kurs 118,5. Royal Unibrew udbetalte en

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

GENMAB OFFENTLIGGØR RESULTAT FOR 2008

GENMAB OFFENTLIGGØR RESULTAT FOR 2008 Resumé: Genmab aflægger regnskab for regnskabsåret 2008. København, Danmark, 24. februar 2009 Genmab A/S (OMX: GEN) offentliggjorde i dag resultatet for regnskabsåret 2008. En nettoomsætning på DKK 745

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004)

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) 22. februar 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2004/05 Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) I 1. kvartal 2004/05 har der været fokus på markedsføring og produktionsoptimering af

Læs mere

Kilder: Lærebog, kapitel 9 og 10.

Kilder: Lærebog, kapitel 9 og 10. Kilder: Lærebog, kapitel 9 og 10. Danisco - Nykredit Markets Equity Research 12.juli 1999. Danisco årsregnskab 1999 Valuation af Copeland, Koller, Murrin, Wiley, 1994 Bloomberg Egne analyser 29.november

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

GENMAB OFFENTLIGGØR REGNSKAB FOR FØRSTE HALVÅR AF 2003

GENMAB OFFENTLIGGØR REGNSKAB FOR FØRSTE HALVÅR AF 2003 Kontakt: Genmab A/S Toldbodgade 33 1253 København K Danmark Tlf.: + 45 7020 2728 Fax: + 45 7020 2729 CVR-nr. 2102 3884 Tatiana Brask Director IR&PR T: +45 33 44 77 26 M: +45 25 40 30 39 E: tbr@genmab.com

Læs mere

Finansiel planlægning

Finansiel planlægning Side 1 af 8 SYDDANSK UNIVERSITET Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring Reeksamen Finansiel planlægning Tirsdag den 12. juni 2007 kl. 9.00-13.00 Alle hjælpemidler er tilladte.

Læs mere

Status på det danske venturemarked: Mere kapital, flere exitter og bedre afkast

Status på det danske venturemarked: Mere kapital, flere exitter og bedre afkast INDLÆG TIL DVCAS NYHEDSBREV Status på det danske venturemarked: Mere kapital, flere exitter og bedre afkast Ditte Rude Moncur, analysechef Et langt sejt træk For dansk økonomi var 2014 en blanding af gode

Læs mere

Værdiansættelse i praksis

Værdiansættelse i praksis www.pwc.dk Værdiansættelse i praksis Anvendelse af DCF-modellen i forbindelse med nedskrivningstest 23. april 2015 Revision. Skat. Rådgivning. Nedskrivningstest Baggrund Sikring af, at en virksomheds aktiver

Læs mere

Værdiansættelse af virksomheder: Sådan fastlægges afkastkravet i praksis

Værdiansættelse af virksomheder: Sådan fastlægges afkastkravet i praksis www.pwc.dk/vaerdiansaettelse Værdiansættelse af virksomheder: Sådan fastlægges afkastkravet i praksis Foto: Jens Rost, Creative Commons BY-SA 2.0 Februar 2016 Værdiansættelse af virksomheder er ikke en

Læs mere

Hvor: D = forventet udbytte. k = afkastkrav. G = Vækstrate i udbytte

Hvor: D = forventet udbytte. k = afkastkrav. G = Vækstrate i udbytte Dec 64 Dec 66 Dec 68 Dec 70 Dec 72 Dec 74 Dec 76 Dec 78 Dec 80 Dec 82 Dec 84 Dec 86 Dec 88 Dec 90 Dec 92 Dec 94 Dec 96 Dec 98 Dec 00 Dec 02 Dec 04 Dec 06 Dec 08 Dec 10 Dec 12 Dec 14 Er obligationer fortsat

Læs mere

Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit

Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit Nyhedsbrev Kbh. 5. jul. 2016 Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit Selvom juni måned resulterede i et britisk farvel til EU, har vores All Weather porteføljer vist sig robuste overfor den efterfølgende

Læs mere

Finansiel planlægning

Finansiel planlægning Side 1 af 6 SYDDANSK UNIVERSITET Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring Eksamen Finansiel planlægning Torsdag den 12. juni 2008 kl. 9.00-13.00 Alle hjælpemidler er tilladt.

Læs mere

Auriga som investering

Auriga som investering Auriga som investering Medlemsarrangement Dansk Aktionærforening Nordjylland 26. maj 2014 V/ Lene Faurskov, Manager, Investor Relations Helping you grow Udsagn om fremtidige forhold Denne præsentation

Læs mere

Aktieanalyse af Mycronic AB

Aktieanalyse af Mycronic AB Aktieanalyse af Mycronic AB Dato: 29-07-2015 Selskab: Børs: Gennemsnitsvolumen pr. dag det seneste år: Aktuel aktiekurs: Mycronic AB (MYCR) Nasdaq OMX Stockholm, Mid cap 15.168.432 stk. 52,75 SEK kr. Aktuel

Læs mere

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning N O T A T Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning Bankerne skal i fremtiden være bedre polstrede med kapital end før finanskrisen. Denne analyse giver nogle betragtninger omkring anskaffelse af ny

Læs mere

GENMAB OFFENTLIGGØR RESULTAT FOR FØRSTE KVARTAL 2011

GENMAB OFFENTLIGGØR RESULTAT FOR FØRSTE KVARTAL 2011 Forbedring af driftsunderskud på DKK 85 mio. i forhold til 2010 Reduktion i cash burn på DKK 110 mio. i første kvartal 2011 i forhold til 2010 Tidligere udmeldte forventninger fastholdes Offentliggjorde

Læs mere

Genmab offentliggør resultat for første kvartal

Genmab offentliggør resultat for første kvartal Kontakt: Genmab A/S Michael Wolff Jensen Chief Financial Officer T: +45 70 20 27 28 Bea Evangelista Middleberg Euro T: +1-212-699-2503 bea@middleberg.com Genmab offentliggør resultat for første kvartal

Læs mere

C20+ by Numbers Analyse af udviklingen i C20

C20+ by Numbers Analyse af udviklingen i C20 www.pwc.dk/c20bynumbers C20+ by Numbers Analyse af udviklingen i C20 s analyse C20+ by Numbers har for tredje år i træk lavet analysen C20 by Numbers, som giver dig et indblik i udviklingen i regnskabstallene

Læs mere

Omsætning. 900 Omsætning

Omsætning. 900 Omsætning Analyse SP Group A/S En anden aktie vi har taget en større position i er en aktie der de seneste 3 4 år har foretaget en rigtig turn around, og nu ser ud til at være på rette spor mod fremtidige gevinster.

Læs mere

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Ambu s bestyrelse har i dag godkendt årsrapport 2005/06 for regnskabsåret 1. oktober 2005-30. september 2006. Hovedpunkter 2005/06 blev endnu

Læs mere

NYHEDSBREV. Fokus på risiko: Udbredt fokus: Trend Ratio Ro i maven. Slå Benchmark Is i maven

NYHEDSBREV. Fokus på risiko: Udbredt fokus: Trend Ratio Ro i maven. Slå Benchmark Is i maven 01 December 2017 NYHEDSBREV Udbredt fokus: Slå Benchmark 30-50 - 70 Is i maven Fokus på risiko: Trend Ratio 0-100 Ro i maven Som investor er det altid hensigtsmæssigt at forholde sig til det marked man

Læs mere

GENMAB OFFENTLIGGØR RESULTAT FOR DE FØRSTE NI MÅNEDER AF 2010 OG OPDATEREDE FORVENTNINGER TIL 2010

GENMAB OFFENTLIGGØR RESULTAT FOR DE FØRSTE NI MÅNEDER AF 2010 OG OPDATEREDE FORVENTNINGER TIL 2010 Væsentlig reduktion i driftsunderskud på DKK 73 i de første ni måneder af 2010 sammenlignet med DKK 361 i 2009 Facilitetens dagsværdi reduceret med DKK 130 ; forventet salg rykket til 2011, hvilket påvirker

Læs mere

www.pwc.dk/c20bynumbers C20 by Numbers Analyse af udviklingen i C20 Maj 2014

www.pwc.dk/c20bynumbers C20 by Numbers Analyse af udviklingen i C20 Maj 2014 www.pwc.dk/c20bynumbers C20 by Numbers Analyse af udviklingen i C20 Maj 2014 s analyse C20 by Numbers Vi har for andet år i træk lavet analysen C20 by Numbers, som giver dig et indblik i udviklingen i

Læs mere

Markedskommentar september: Præsidentvalg, afventende centralbanker og Deutsche Bank!

Markedskommentar september: Præsidentvalg, afventende centralbanker og Deutsche Bank! Nyhedsbrev Kbh. 5. okt. 2016 Markedskommentar september: Præsidentvalg, afventende centralbanker og Deutsche Bank! September måned blev en forholdsvis rolig måned med fokus på problemerne hos Deutsche

Læs mere

GENMAB OFFENTLIGGØR REGNSKAB FOR FØRSTE HALVÅR AF 2008

GENMAB OFFENTLIGGØR REGNSKAB FOR FØRSTE HALVÅR AF 2008 Resumé: Genmab præsenterer regnskab for første halvår af 2008 København, Danmark, 27. august 2008 Genmab A/S (OMX: GEN) offentliggjorde i dag regnskab for første halvår af 2008. Genmab rapporterede følgende

Læs mere

Værdiansættelse. Revisordøgnet *14 Hans Jørgen Knudsen. 9 September 2014

Værdiansættelse. Revisordøgnet *14 Hans Jørgen Knudsen. 9 September 2014 Værdiansættelse Revisordøgnet *14 Hans Jørgen Knudsen 9 September 2014 Vejledning i værdiansættelse Vejledning i værdiansættelse med fokus på SMV-segmentet Forventes klar i efteråret 2014 Indeholder en

Læs mere

Målbeskrivelse nr. 8: Modeller til estimation af virksomhedsværdi og ejernes. afkastkrav

Målbeskrivelse nr. 8: Modeller til estimation af virksomhedsværdi og ejernes. afkastkrav HA, 5. SEMESTER STUDIEKREDS I EKSTERNT REGNSKAB Esbjerg, efteråret 2002 Målbeskrivelse nr. 8: Modeller til estimation af virksomhedsværdi og ejernes afkastkrav Valdemar Nygaard TEMA: MODELLER TIL ESTIMATION

Læs mere

ØVELSER TIL KAPITEL 2 Med løsninger

ØVELSER TIL KAPITEL 2 Med løsninger ØVELSER TIL KAPITEL 2 Med løsninger Øvelse 1 Aktierne i Royal Unibrew lukkede i kurs 280 den 31. december 2015 svarende til en markedsværdi af egenkapitalen på 15.066 mio. kr. PSE rapporterede en netto

Læs mere

Køb af virksomhed. Værdiansættelse

Køb af virksomhed. Værdiansættelse Køb af virksomhed hvad koster den? Findes der i praksis en værdi man kan sætte to streger under? Ja - hvis man er i besiddelse af alt viden om, hvordan indtjeningen vil være i ubegrænset tid fremover.

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2012

Ordinær generalforsamling 2012 Ordinær generalforsamling 2012 18. april 2012 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2011

Læs mere

HD(R) 2.del Finansiel Styring 12.06.2003 Ro203 Erling Kyed ******-**** 1 af 1 sider

HD(R) 2.del Finansiel Styring 12.06.2003 Ro203 Erling Kyed ******-**** 1 af 1 sider 1 af 1 sider Opgave 1.: Generelt må det siges at ud fra opgaveteksten er der ingen overordnet plan for koncernens likviditetsstyring. Især de tilkøbte selskaber arbejder med en høj grad af selvstændighed,

Læs mere

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED!

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! Nyhedsbrev Kbh. 2. dec. 2015 Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! November blev en forholdsvis rolig måned med stigende aktier og en styrket dollar ift. til euroen. Det resulterede

Læs mere

I nedenstående model ses en oversigt over ÅRL s krav til indregning af materielle og immaterielle anlægsaktiver samt varelager.

I nedenstående model ses en oversigt over ÅRL s krav til indregning af materielle og immaterielle anlægsaktiver samt varelager. Bilag 1: I nedenstående model ses en oversigt over ÅRL s krav til indregning af materielle og immaterielle anlægsaktiver samt varelager. Regnskabsklasse B Regnskabsklasse C Regnskabsklasse C Små Mellemstore

Læs mere

Markedskommentar marts: Den perfekte storm!

Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Nyhedsbrev Kbh. 7. apr. 2015 Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Marts blev også en god måned med afkast på 1,0 % - 1,8 % i vores afdelinger. Afkastene er et resultat af stigende aktiekurser og

Læs mere

Estimation af egenkapitalomkostninger. Jan Bartholdy Torsdag den 9/3-2006

Estimation af egenkapitalomkostninger. Jan Bartholdy Torsdag den 9/3-2006 Estimation af egenkapitalomkostninger Jan Bartholdy Torsdag den 9/3-2006 Introduktion Hvad kigger vi på: Investeringsbeslutning/prisfastsættelse WACC Estimation af egenkapital-omkostninger til brug i WACC

Læs mere

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger!

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Nyhedsbrev Kbh. 3. jun. 2015 Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Maj blev en måned med udsving, men det samlede resultat blev begrænset til afkast på mellem -0,2 % og + 0,4 %. Fokus

Læs mere

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus!

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Nyhedsbrev Kbh. 3. jul. 2015 Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Juni blev en måned, hvor den græske krise tog al fokus fra et Europa på vej mod opsving. Usikkerheden gav aktiekursfald. Der

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

Dansk investorfradrag mindre attraktivt end i Sverige og UK

Dansk investorfradrag mindre attraktivt end i Sverige og UK Dansk mindre attraktivt end i Sverige og UK Regeringen foreslår som led i 2025-planen og på DVCA s foranledning at indføre et, der er inspireret af ordninger i Sverige og UK. Men ser man nærmere på regeringens

Læs mere

Notat vedrørende afkastkrav til elsektorens realkapitalinvesteringer

Notat vedrørende afkastkrav til elsektorens realkapitalinvesteringer Michael Møller 22/04/2014 Notat vedrørende afkastkrav til elsektorens realkapitalinvesteringer Elsektoren har et betydeligt realkapitalapparat. Det kan med fordel deles op i det allerede eksisterende kapitalapparat

Læs mere

Værdi indikation. NordicValuation.dk

Værdi indikation. NordicValuation.dk Værdiansættelse Samlet salg Eksempel ApS Værdiområde i hele mio. kr. 109 118 131 Afsluttet oktober 2015 Lav Vurdering Høj Værdiansættelsen er foretaget ved brug af discounted cashflow modellen (DCF). DCF

Læs mere

GENMAB OFFENTLIGGØR RESULTAT FOR 2002

GENMAB OFFENTLIGGØR RESULTAT FOR 2002 Kontakt: Genmab A/S Toldbodgade 33 1253 København K Danmark Tlf.: + 45 7020 2728 Fax: + 45 7020 2729 CVR-nr. 2102 3884 Rachel Gravesen VP IR&PR T: +45 33 44 77 34 M: +45 25 40 30 01 E: rcg@genmab.com Michael

Læs mere

Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar!

Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar! Nyhedsbrev Kbh. 3. aug 2017 Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar! Dollaren fortsatte med at falde i juli. Det skyldes en kombination af en

Læs mere

C20 by Numbers 2017 Baggrundsmateriale Årsrapporter for

C20 by Numbers 2017 Baggrundsmateriale Årsrapporter for www.pwc.dk/cbynumbers C by Numbers 17 Baggrundsmateriale Årsrapporter for 11-1 Om PwC s analyse C by Numbers Formål Analysens formål er at identificere den økonomiske udvikling og retning, som de største

Læs mere

Exiqon Skandinaviens største genomics selskab

Exiqon Skandinaviens største genomics selskab Exiqon Skandinaviens største genomics selskab København, den 25. november 2015 En investering i Exiqon er en investering i fremtidens brug af genetik til ny medicin og diagnostik Dagsorden Introduktion

Læs mere

GENMAB OFFENTLIGGØR RESULTAT FOR FØRSTE HALVÅR 2011 OG OPJUSTERER FORVENTNINGERNE

GENMAB OFFENTLIGGØR RESULTAT FOR FØRSTE HALVÅR 2011 OG OPJUSTERER FORVENTNINGERNE - Fortsat højt fokus på omkostningsstyring med forbedret driftsresultat og cash burn for første halvår i forhold til 2010 - Opjusterede forventninger for 2011 som følge af reduktion af driftsomkostningerne

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

ANALYSE AF DE DANSKE VENTUREFONDSFORVALTERE Hvad kan vi lære af de sidste 15 års ventureinvesteringer?

ANALYSE AF DE DANSKE VENTUREFONDSFORVALTERE Hvad kan vi lære af de sidste 15 års ventureinvesteringer? ANALYSE AF DE DANSKE VENTUREFONDSFORVALTERE Hvad kan vi lære af de sidste 15 års ventureinvesteringer? STATUS PÅ DET DANSKE VENTUREMARKED Det danske venturemarked er kommet langt siden de første investeringer

Læs mere

Biotekselskabers pipeline og adgang til kapital

Biotekselskabers pipeline og adgang til kapital VÆKSTFONDEN INDSIGT Biotekselskabers pipeline og adgang til kapital Resumé: Beyond Borders, Biotechnology Industry Report 2013 (EY) Dette er et resumé af en analyse, som du kan finde i Vækstfondens analysearkiv

Læs mere

Rapport for 2. kvartal 2004/05 (1. januar - 31. marts 2005)

Rapport for 2. kvartal 2004/05 (1. januar - 31. marts 2005) 10. maj 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2004/05 Rapport for 2. kvartal 2004/05 (1. januar - 31. marts 2005) Salget af nye produkter udviklede sig positivt i 2. kvartal 2004/05 og bidrager væsentligt til

Læs mere

IR i farligt farvand v/ Ole Søeberg, TrygVesta DIRF dag 2009 9. september 2009

IR i farligt farvand v/ Ole Søeberg, TrygVesta DIRF dag 2009 9. september 2009 1 09.09.2009 IR i farligt farvand v/ Ole Søeberg, TrygVesta DIRF dag 2009 9. september 2009 Agenda 2 09.09.2009 Kort om TrygVesta marked, forretningsmodel og finansiel størrelse EPS udviklingen inkl. 2011

Læs mere

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne!

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Nyhedsbrev Kbh. 5. apr. 2016 Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Marts blev en mere rolig måned på aktiemarkederne godt hjulpet på vej af lempelige centralbankerne. Faldende

Læs mere

Ledende medarbejderes og deres nærtståendes transaktioner med aktier og tilknyttede værdipapirer i Genmab A/S

Ledende medarbejderes og deres nærtståendes transaktioner med aktier og tilknyttede værdipapirer i Genmab A/S Selskabsmeddelelse København, Danmark, 15. december 2016 I henhold til artikel 19 i forordning nr. 596/2014 om markedsmisbrug og gennemførelsesforordning 2016/523 har nedenstående personer givet (Nasdaq

Læs mere

Ordinær Generalforsamling 25. oktober 2016 kl Velkommen

Ordinær Generalforsamling 25. oktober 2016 kl Velkommen Ordinær Generalforsamling 25. oktober 2016 kl. 11.00 Velkommen Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, herunder godkendelse

Læs mere

Markedskommentar januar: Europa er på vej ud af USA's skygge!

Markedskommentar januar: Europa er på vej ud af USA's skygge! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2017 Markedskommentar januar: Europa er på vej ud af USA's skygge! Januar blev en god måned for aktier, mens de europæiske renter steg og dollaren blev svækket. Pæne regnskaber

Læs mere

Nordicvaluation.dk CORPORATE FINANCE RAPPORT. Værdiansættelse af virksomhed. Eksempel Lille ApS

Nordicvaluation.dk CORPORATE FINANCE RAPPORT. Værdiansættelse af virksomhed. Eksempel Lille ApS Nordic Valuation www.nordicvaluation.dk Morten Christensen cand.merc., MBA Email: morten@nordicvaluation.dk Mobil: 21 30 27 22 CVR: 25376153 NORDICVALUATION.DK CORPORATE FINANCE RAPPORT Værdiansættelse

Læs mere

GLAXOSMITHKLINE OG GENMAB INDGÅR GLOBAL AFTALE OM HUMAX-CD20

GLAXOSMITHKLINE OG GENMAB INDGÅR GLOBAL AFTALE OM HUMAX-CD20 Kontakt: Genmab A/S Toldbodgade 33 1253 København K Danmark Tlf.: + 45 7020 2728 Fax: + 45 7020 2729 CVR-nr. 2102 3884 Helle Husted Director, Investor Relations T: +45 33 44 77 30 M: +45 25 27 47 13 E:

Læs mere

SaxoInvestor: Omlægning i porteføljerne, Q2-16 2. maj 2016

SaxoInvestor: Omlægning i porteføljerne, Q2-16 2. maj 2016 SaxoInvestor: Omlægning i porteføljerne, Q2-16 2. maj 2016 Introduktion til omlægningerne Markedsforholdene var meget urolige i første kvartal, med næsten panikagtige salg på aktiemarkederne, og med kraftigt

Læs mere

Delårsrapport 2. kvartal 2011/12 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai

Delårsrapport 2. kvartal 2011/12 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai Delårsrapport 2. kvartal 2011/12 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai Agenda Udviklingen i 2. kvartal 2011/12 Status på GPS Four Forventninger til 2011/12 Hovedpunkter i 2. kvartal 2011/12 Væsentlig

Læs mere

Markedskommentar juli: Regnskaber, stimuli og nøgletal sender aktierne op

Markedskommentar juli: Regnskaber, stimuli og nøgletal sender aktierne op Nyhedsbrev Kbh. 4. aug. 2016 Markedskommentar juli: Regnskaber, stimuli og nøgletal sender aktierne op Juli måned blev særdeles god trukket af gode regnskaber med fine forventninger til fremtiden, udsigten

Læs mere

Risikostyring i Danske Bank

Risikostyring i Danske Bank Risikostyring i Danske Bank Præsentation til LD Invest - Markets Christopher Skak Nielsen Chef for Risiko Kapital 23. Marts, 2008 Risiko- og kapitalstyring i Danske Bank - med afsæt i risikorapporten 2008

Læs mere

Emerging Markets Debt eller High Yield?

Emerging Markets Debt eller High Yield? Emerging Markets Debt eller High Yield? Af Peter Rixen Portfolio Manager peter.rixen@skandia.dk Aktiver fra Emerging Markets har i mange år stået øverst på investorernes favoritliste, men har i de senere

Læs mere

C20+ by Numbers 2016. Henrik Steffensen Partner og regnskabsekspert, PwC. C20+ Regnskabsprisen 2016 PwC. Juni 2016 1

C20+ by Numbers 2016. Henrik Steffensen Partner og regnskabsekspert, PwC. C20+ Regnskabsprisen 2016 PwC. Juni 2016 1 Henrik Steffensen Partner og regnskabsekspert, C0+ Regnskabsprisen 0 s analyse C0+ by Numbers har for fjerde år i træk lavet analysen C0+ by Numbers, som giver dig et indblik i udviklingen i regnskabstallene

Læs mere

..IR funktionen Rolf Sass Sørensen, VP, IR & Communications DIRF, 14. oktober 2011

..IR funktionen Rolf Sass Sørensen, VP, IR & Communications DIRF, 14. oktober 2011 1..IR funktionen Rolf Sass Sørensen, VP, IR & Communications DIRF, 14. oktober 2011 Bavarian Nordic Vacciner til forebyggelse og behandling af cancer og infektionssygdomme Grundlagt i 1994 Virksomhed i

Læs mere

Halvårsrapport 2009/2010 for Euroinvestor.com A/S Stigende salgsaktivitet hos Euroinvestor.

Halvårsrapport 2009/2010 for Euroinvestor.com A/S Stigende salgsaktivitet hos Euroinvestor. MEDDELELSE NR.8 2009/2010 Halvårsrapport 2009/2010 for Euroinvestor.com A/S Stigende salgsaktivitet hos Euroinvestor. Resume: Euroinvestor.com A/S opnåede for 1. halvår 2009/2010 en omsætning på DKK 15,8

Læs mere

WACC VURDERING AF DONG S SYNSPUNKTER. Markedsrisikopræmie for perioden

WACC VURDERING AF DONG S SYNSPUNKTER. Markedsrisikopræmie for perioden BILAG 23 WACC 10. november 2016 Engros & Transmission 14/11594 LVT/MHB/SAAN/IHO VURDERING AF DONG S SYNSPUNKTER Markedsrisikopræmie for perioden 1980-2015 1. DONG mener, at det er forkert, at SET anvender

Læs mere

Formandens beretning. v. Bo Heide-Ottosen

Formandens beretning. v. Bo Heide-Ottosen Formandens beretning v. Bo Heide-Ottosen Året - Velkommen Tredje år som ejendomsinvesteringsselskab Victoria Properties investeringer omfatter velbeliggende lav-risiko erhvervs- og boligejendomme i det

Læs mere

OPGØRELSE AF 1. KVARTAL 2014. Det danske venturemarked investeringer og forventninger

OPGØRELSE AF 1. KVARTAL 2014. Det danske venturemarked investeringer og forventninger OPGØRELSE AF 1. KVARTAL 2014 Det danske venturemarked investeringer og forventninger Kvartalsopgørelse det danske venturemarked DVCA og Vækstfonden samarbejder om at lave kvartalsvise opgørelser af det

Læs mere

GENMAB OFFENTLIGGØR RESULTAT FOR 2009

GENMAB OFFENTLIGGØR RESULTAT FOR 2009 Resumé: Genmab aflægger regnskab for regnskabsåret 2009. København, Danmark, 2. marts 2010 Genmab A/S (OMX: GEN) offentliggjorde i dag resultatet for regnskabsåret 2009. En nettoomsætning på DKK 586 mio.

Læs mere

Strategisk ledelse i skrumpende markeder

Strategisk ledelse i skrumpende markeder Strategisk ledelse i skrumpende markeder Uanset den konkrete situation ligger ansvaret for virksomhedens fremtid hos den øverste ledelse. Her er det vigtigt at være sig bevidst, om de afgørende strategiske

Læs mere

Præsentation af analysen C20 by Numbers 2017

Præsentation af analysen C20 by Numbers 2017 Præsentation af analysen C0 by Numbers 017 Juni 017 1 PwC s analyse C0 by Numbers PwC har for femte år i træk lavet analysen C0 by Numbers, som giver dig et indblik i udviklingen i regnskabstallene for

Læs mere

Markedskommentar april: Mindre uro og mere stabilitet på aktie- og oliemarkedet!

Markedskommentar april: Mindre uro og mere stabilitet på aktie- og oliemarkedet! Nyhedsbrev Kbh. 4. maj 2016 Markedskommentar april: Mindre uro og mere stabilitet på aktie- og oliemarkedet! April blev som marts en mere rolig måned på aktiemarkederne godt hjulpet på vej af stigende

Læs mere

Oversigtstabel (sammenligningstal) 2004 2005 2006 2007

Oversigtstabel (sammenligningstal) 2004 2005 2006 2007 Dansk Byggeris Regnskabsanalyse 2008 Dansk Byggeris Regnskabsanalyse 2008 omhandler primært bygge- og anlægsvirksomhedernes økonomiske forhold for kalenderåret 2007. Regnskabsanalysen udarbejdes på baggrund

Læs mere

Markedskommentar maj: Synkront opsving og dollarfald!

Markedskommentar maj: Synkront opsving og dollarfald! Nyhedsbrev Kbh. 5. juni 2017 Markedskommentar maj: Synkront opsving og dollarfald! Europæiske og danske aktier havde igen en god måned pga. øget vækst og optimisme, flotte regnskaber, der blev suppleret

Læs mere

Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden!

Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden! Nyhedsbrev Kbh. 2. jun. 2016 Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden! Maj blev en god måned på aktiemarkederne godt hjulpet af fornuftige nøgletal og en bedre markedstillid

Læs mere

Markedskommentar november: Amerikansk skattereform og danske aktienedtur!

Markedskommentar november: Amerikansk skattereform og danske aktienedtur! Nyhedsbrev Kbh. 4. dec 2017 Markedskommentar november: Amerikansk skattereform og danske aktienedtur! November blev en blandet måned med fortsat aktiefremgang i USA, mens Europa og specielt Danmark havde

Læs mere

Alternative og Illikvide Investeringer. Lasse Heje Pedersen

Alternative og Illikvide Investeringer. Lasse Heje Pedersen Alternative og Illikvide Investeringer Børsmæglerforeningen 2015 Lasse Heje Pedersen Copenhagen Business School and AQR Capital Management Oversigt over Foredrag: Alternative og Illikvide Investeringer

Læs mere

Den strategiske position. Kapitel 3: Strategisk kapabilitet. Ressource typer. Ressourcer Kernekompetencer. Fysiske ressourcer. Financielle ressourcer

Den strategiske position. Kapitel 3: Strategisk kapabilitet. Ressource typer. Ressourcer Kernekompetencer. Fysiske ressourcer. Financielle ressourcer Den strategiske position Kapitel 3: Strategisk kapabilitet Ressourcer Kernekompetencer Ressource typer Fysiske ressourcer Financielle ressourcer Menneskelige ressourcer Intellektuel kapital Terminologien

Læs mere