Strategisk regnskabsanalyse og værdiansættelse af Genmab A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Strategisk regnskabsanalyse og værdiansættelse af Genmab A/S"

Transkript

1 Erhvervsøkonomisk institut Bachelorafhandling Vejleder: Henning Rud Jørgensen Forfatter: Christian Stoch Jensen Strategisk regnskabsanalyse og værdiansættelse af Genmab A/S Handelshøjskolen i Århus Maj 2010

2 Indholdsfortegnelse 1. Executive Summary Indledning Problemformulering Metode Afgrænsning Virksomhedsbeskrivelse Markedsidentificering Strategisk analyse Omverden Branche Værdikæde Pipeline og portefølje Konkurrenterne SWOT Regnskabsanalysen Frit Cash Flow Vækst ROIC Kapitalomkostninger Aktionærens afkastkrav Markedsrisikopræmie Estimering af beta WACC Værdiansættelse Variable Valutakurspåvirkning Side 2 af 75

3 9.4 Base, Bull og Bear scenarier Budgettering Følsomhedsanalyse Konklusion Litteraturliste Bilagsoversigt Side 3 af 75

4 1. Executive Summary The purpose of this thesis is to evaluate the Genmab share in order to decide whether to buy or not. The outcome of the analysis is derived by the discounted cash flow method, which prepared a budget for future cash flows and capital costs. The budget is set for the period 2010 to The capital cost is calculated to 6.83 DKK. Beta is estimated to be and the risk-free interest rate is at 3.63 percent. Furthermore, growth in the terminal period is set at 0 percent. Historically Genmab s average sales growth looks sensible, but has constant huge operating deficits. All key figures are considerably below its competitors. Asset turnover rate is increasing. The positive side of Genmab is their high liquidity. Currency fluctuations are the Genmab weak spot. When operating on the US market, Genmab is highly exposed to depreciation of the Dollar. Summarizing the above highlights, we get a fair estimate on Genmab s value; the present value of Genmab is calculated in billion. DKK, which is considered low, since the current cash balances is 1.27 billion. DKK. Stand-alone value estimate on the stock is estimated to 48 DKK. Since the valuation is based partly on assumptions a sensitivity analysis has been made. This is changed at the cost of capital, WACC and beta. Here a share range from $ to $ was found. This allows small changes in individual variables to change the stock price substantially. In spite of that, the assessed outcome of this valuation is considered as realistic. Genmab's shares are as of April traded at OMXC20 to DKK This thesis estimate is significantly below OMXC20s price. Therefore, the pessimistic recommendation is not to invest in the share. Side 4 af 75

5 2. Indledning Cancer er desværre en sygdom, der berører hver 3. af os(cancerregistret 2008), derfor er cancerforskning en vigtig del af manges liv. Forskningen har et enormt potential, da men hele tiden finder nye og mere komplicerede udgaver af cancer. Forskningen er dog voldsomt presset af svingende resultater, hvorfor at medicinalbranchen har problemer med at udnytte dette potentiale fuldt ud. Genmab er en biotek-virksomhed, der retter sin forskning mod bekæmpelsen af cancer. Genmab har en markedsværdi på 3,7 mia. DKK. Det er derfor spændende, at vurderer om denne markedsværdi afspejler Genmabs fremtidige potentiale. 3. Problemformulering Formålet med denne opgave er at foretage en værdiansættelse af Genmab A/S og derved opnå et stand-alone værdiestimat pr. aktie. Opgaven ønsker at tage udgangspunkt i diverse analytiske modeller og på baggrund heraf, estimeres der en teoretisk værdiansættelse af virksomheden. Derved analyseres Genmab A/S potentiale og fremtidsudsigter, som skal danne fortsat grobund for virksomhedens eksistens. Med udgangspunkt i en strategisk analyse, en historisk regnskabsanalyse og sidst en værdiansættelse ønskes der at afklare følgende: Hvad er værdien af Genmab A/S Opgave opdeles i 3 delområder, hvor værdiansættelsen udgør 2/3 og den strategiske analyse samt historiske regnskabsanalyse udgør 1/ Metode For at finde et stand alone værdiestimat pr. aktie skal der gennemarbejdes med den bedst mulige metode. Side 5 af 75

6 Først udarbejdes der en strategisk analyse, samt en historisk regnskabsanalyse. Den strategiske analyse har til formål at klarlægge de eksterne faktorer, der kan have indflydelse på Genmab i fremtiden. Den historiske regnskabsanalyse skal fremstille, den historiske performance af Genmab. Sammen skal disse ovenstående analyser præciserer den endelige værdiansættelse. For at lave den optimale værdiansættelse er der valgt at benytte en DCF model. (Discounted Cash Flow) DCF modellen benytter sig kun af Genmabs ind og udgående Cash Flows hvilket er en fordel, da brugen af regnskabsmæssige tal, kan være misvisende. DCF modellen er også valgt på baggrund af Genmabs relative stabile gældsandel. (Koller 2005, s.101). Udgangspunktet for DCF modellen er at udregne den driftsmæssige værdi som nedenstående formel viser, hvordan kan gøres. Driftmæssig værdi t n i 1 g NOPLATn t(1 ) / WACC g FCFt RONIC t n (1 WACC) (1 WACC) Når man bruger DCF modellen, forecaster man kommende Cash Flows der vedrører driften. Efter denne proces diskonterer man Cash Flows tilbage med WACC en (weighted average cost of capital, der er et gennemsnit af långiveres og aktionærernes afkastkrav) og derved opnås den driftmæssige værdi af Genmab. Det sidst trin i formlen, er at estimerer terminalværdien. Dette gøres ved hjælp af valuedriver formlen, der er skaber sammenhængen mellem væksten i Cash Flows og den investerede kapital. Terminalværdien skal diskonteres tilbage til år 0 ved brug af WACC og derved bliver returneres den driftmæssige værdi. Efter dette korrigeres der for poster der ikke er relaterede til driften og for gæld, for derved at opnå et værdiestimat pr. aktie. Da der ønskes at klarlægge hvilke faktorer der reelt påvirker den estimerede driftmæssige værdi, udarbejdes der en følsomhedsanalyse. For overblikkets skyld er der i Figur 3.1 vist opgavens arbejdsmetode og fremgangsmåde. Figur 3.1 Opgavens struktur Side 6 af 75

7 Strategisk analyse EKSTERNT Omverden Branche INTERNT Regnskabsanalyse FCF ROIC Vækst Kapitalomkostninger Beta CAPM WACC Risikopræmie Værdien af Genmab A/S Kilde: Egen fremstilling Kilder vil forekomme hvor nødvendig. Yderligere bør man også tilskrive kildebrugen af Genmabs egne årsregnskaber som problematiske pga. manglende uvildighed. Et problem kunne være income smoothing, hvor en virksomhed mindsker variansen i omsætningen ved eksempelvis at ændre på afskrivningerne. Er dette tilfældet kan det skabe bias i værdiansættelsen. I denne opgave vurderes det ikke at være tilfældet, hvorfor resultaterne stadig er valide(britton et al. 2008) 3.2 Afgrænsning I denne opgave er det valgt at benytte DCF modellen, da denne beror på de frie cash flows. Skulle man lave en endnu mere præcis værdiansættelse, ville man benytte real optionsmodellen ROV(Koller 2008, s. 568) Denne kræver et meget bedre kendskab til virksomheden og adgang til ikke-offentlig oplysninger. Derfor afgrænses der for dette. Perioden der benyttes er historisk og det fremtidige budget lægget fra Tidsperioder udover tidsperioderne vil ikke blive behandlet, ligesom at hændelser efter Genmabs seneste regnskab i 2009, ikke er medtaget. I opgave vil der ikke ses nærmere på effekterne af Coporate Governance. Side 7 af 75

8 Da det ikke har været muligt at indsamle alle nødvendige oplysninger om Genmab, vil der i gennem opgave være præsenteret antagelser, hvor det findes nødvendigt. 4. Virksomhedsbeskrivelse Genmab A/S er en international biotekvirksomhed, der handles offentligt. Genmab udvikler fuldt humane monoklonale antistof-baserede produkter, der har til formål at behandle specifikke livstruende og invaliderende sygdomme. Genmab satser stort på cancer sygdomme. Genmab blev grundlagt som et selvstændigt selskab i København i februar Inden for det første halvandet år af tilværelsen, rejste man USD 60 millioner, hvoraf DKK 40,5 mio. var privat investering. Dette gjorde Genmab til det største private europæiske biotek-selskab. Denne enorme kapital betød at der kunne indgås samarbejder med det Genève-baserede Index Ventures og med nye investorer som Apax Europe IV og Lombard Odier Immunologi fonden, samt BankInvest, Medarex, Inc., Lønmodtagernes Dyrtidsfond og A / S Dansk Erhvervsinvestering(Genmabs Årsrapport 2009). Genmab blev i oktober 2000 børsnoteret på Københavns Fondsbørs (NASDAQ OMX Copenhagen A/S) og Frankfurt Stock Exchange. Denne notering rejste DKK 1,56 milliarder(ca. USD 183 millioner). Genmab har i dag blot 309 ansatte på verdensplan og omsatte i 2009 for 586 mio. DKK. På trods af dette realiserede man en netto underskud på 348 mio. DKK for året. Omsætningen stammer primært fra milestonebetalinger og andre R&D samarbejder. Genmabs samlede aktiekapital er på 44,9 mio. DKK. 5. Markedsidentificering Overordnet befinder Genmab sig på markedet for lægemidler, nærmere betegnet har Genmab en bred portefølje bestående af humane antistoffer. Fokusområdet er cancer, også betegnet onkologi. I 2008 oplevede man en omsætning for medicin på verdensmarkedet på 773 mia. US $, hvilket er en stigning på 8,1 % i forhold til Denne stigning har været tilnærmet lineær siden 2001(www.talogdata.dk). Side 8 af 75

9 For at få indblik i det marked Genmab opererer på, skal man først forstå hvad cancer er. Som ved mange andre sygdomme, indebærer en cancersygdom ikke bakterie og virus angreb på kroppen. I stedet er det cellerne i kroppen, der deler sig uden kontrol. Cellerne muterer under celledelingen og angriber derfor det omkringliggende væv og spreder sig i kroppen via lymfen (metastasering) og blodbanerne. Altså er der tale om en mutation af kroppens egne celler og disse forhindrer de raske celler i arbejde normalt. Denne form for cancer kaldes ondartet (malign tumor) cancer. Ubehandlet vil man dø af canceren(www.sunhedsguiden.dk). På verdensplan findes der over 10 mio. nye tilfælde af cancer årligt. 6 mio. af disse dør af sygdommen, hvilket svarer til 12 % af verdens samlede dødsfald. Markedet har i teorien et væld af muligheder, da der endnu ikke findes en egentlig kur eller vaccine, der kan garantere helbredelse(www.sanofi-aventis.dk). Side 9 af 75

10 6. Strategisk analyse For at vurderer Genmabs fremtidige indtjenings og vækst muligheder er der vigtigt at inddrage den strategiske analyse af eksterne faktorer. Disse påvirker hele branchen og derfor også Genmab. Analysen struktureres som en top-down tilgang, der tager udgangspunkt i det brede perspektiv og derefter indsnævres. For at runde analysen af, samles alle informationer i en SWOT analyse. 6.1 Omverden Da den strategiske analyse skal bruges som et udgangspunkt for hele opgaven, er det oplagt at benytte PESTEL, da der vurderes på enkelte udvalgte områder og i et bredt perspektiv. De udvalgte områder vil blive gennemgået og diskuteret. Herefter vil informationerne blive samlet i tabel 6.1 for at anskueliggøre omverdensanalysen(lynch, R., Coporate Strategy, fourth edition, 2006, p. 84). Politiske og Lovmæssige faktorer Sundhedsreformen - Efter at Præsident Obama har lanceret Sundhedsreformen i USA, er mulighederne på lægemiddelmarkedet blevet væsentlig større. Sundhedsreformen har skabt mulighed for den del af befolkningen, der før ikke havde råd til sundhedsforsikring, men nu har mulighed for at få behandling. Denne sondring er vigtig for Genmab, da det åbner potentialet i markedet endnu mere end før Sundhedsreformen. Samtidig med Obamas sundhedsreform, ønsker den siddende regering at forbruget af kopimedicin øges. Det medfører korterevarende patenter, hvorigennem medicinbranchen skal genere større cash flow hurtigere, for at investeringen i produktet, har en positiv nutidsværdi. Dette kommer oven i den finansielle krise, der i øjeblikket presser branchen til at bruge færre penge b. la. på patenter. Dette afstedkommer øget konkurrence og påvirker prisdannelsen negativt. FDA - Lægemiddelmarkedets adgangsbarrierer og godkendelser fra FDA er blevet svære at få tildelt. U.S. Food & Drug Administration eller FDA er også en væsentlig faktor i det lovmæssige element. Gennem de sidste år har FDA brugt længere og længere tid på at godkende produkter, hvilket er en tendens der ser ud til at fortsætte. Ydermere bliver færre og færre produkter godkendt, hvilket fordyrer det gennemsnitlige produkt, grundet den lave sandsynlighed ved at få et produkt godkendt hos FDA. Side 10 af 75

11 Økonomiske faktorer Den nuværende økonomiske situation i verden, kan ikke siges at påvirke Genmab voldsomt. Denne tese er set ud fra, at man trods økonomisk krise er villig til at betale for medicin. Dette bunder i at lægemidler ikke er cykliske altså ikke er et produkt man bruger igen og igen. Derfor er den systematiske risiko i branchen også lav. Branchen er til gengæld følsom overfor ændringer i dollaren, da det amerikanske marked er det primære. Dette kan presse prisen ned eller at markedet vil være villigt til at bruge kopiprodukter. Ydermere bliver amerikanske medicinalprodukter mere konkurrencedygtige. Lidt påvirker den økonomiske krise alligevel branchen. Lægemiddelindustrien har brug for risikovillig kapital og den er ikke til stede i samme grad, som før krisen. Dette kan betyde, at velkonsoliderede biotekvirksomheder med lav gældsandel, kan have en betydelig fordel, hvis en strategisk opkøbsmulighed skulle dukke op. Ydermere stå man stærkere mod blandt andet de førnævnte valutakursændringer og introduktionen af kopimedicin. Sociale faktorer En vigtig social faktor er befolkningstilvæksten. Den har været en tilnærmet lineær udvikling i befolkningstilvæksten siden I 1950 var der 2,5 mia. mennesker i verden og i dag er tallet tæt på 7 mia. mennesker(www.cencus.gov). Dette svarer til en årlig gennemsnitlig tilvækst på 7,9 %. Den nuværende tilvækstprocent er dog kun på 1,5 % årligt og stadig nedadgående. Selvom befolkningstilvæksten er aftagende, stiger antallet af cancerpatienter stødt(cancer.dk). Denne udvikling er en markedsmulighed for Genmab, der ser markedet vokse sig større og større. I figur 6.2 ses dødsraterne som effekt af cancer for 4 udvalgte lande, der for sammenligningsskyld er vurderet som 4 af de vigtigste markeder for Genmab. Side 11 af 75

12 Livsstilssygdomme er også en væsentlig faktor for udviklingen på markedet. Her ligger Danmark i spidsen med indeks 125 ift. USA, der regnes for det største marked. Danmark ligger - lidt overraskende over Syd Afrika. Dette skyldes bl.a. at man i Danmark har udviklet sig i en uheldig retning iht. kost, motion, rygning og alkohol (cancer.dk). Markedspotentialet er stort, men kan blive endnu større. Mange i bl.a. Kina og Afrika er i diagnosticeret, som følge at fattigdom og manglende infrastruktur til at håndterer de mange patienter. Af de der er diagnosticeret, får halvdelen ikke den rette behandling. Denne hændelse betegnes af biotekvirksomheder som Rule of the Halves. I figur 6.3 nedenfor, ses den gennemsnitlige livscyklus for cancer. Figur Rule of the halves Kilde: WHO fact sheet Dette betyder at ud af 1000 cancertilfælde får 63 den rigtige behandling, hvilket svare til 6,3 %. En anden vinkel på de sociale faktorer er at kritikere, har beskyldt medicinalbranchen for at fremstille produkter der henvender sig udelukkende til I-lande, da de er lange mere betalingsdygtige. Denne etiske problematik har branchen naturligvis afvis, men stadig skal det ses som en negativ faktor(cancer.dk). Miljømæssige faktorer Helt generelt påvirker medicinfremstillingen miljøet negativt. Op mod 99 % af den fremstillede medicin er svært nedbrydeligt i naturen. Hertil kommer fremstillingen af indpakning til medicinen og destruktion heraf. Et mere væsentligt problem er overskudsproduktionen af medicin, der er på 20 % af den samlede producerede medicin i verden. Et unødvendigt onde, der igen skal destrueredes(genmabs årsrapport 2009). Side 12 af 75

13 De helt store syndere er medicinalindustrien selv. I 2007 blev en insulinfabrik i Kina lukket efter miljøsvineri med deres spildevand, hvilket udløste en kæmpe bøde(boersen.dk). Hændelser som denne har lagt et pres på medicinalindustrien og reglerne bliver hele tiden skærpede. Generelt bliver det en stor udfordring at leve op til de svære skærpede miljøkrav, der stilles til producenten. Såfremt en virksomhed vil være førende på markedet, kræver det at man også lever op til miljøkravene, da bødestørrelserne for brud på lovgivningen, kan være lammende for virksomheden. 6.2 Branche For nu at skabe et overblik og vurdere attraktiviteten af den branche Genmab befinder sig på, gennemgås branchen ved hjælp af Porters Five Forces. De enkelte områder vurderes først individuelt, for til sidst at lave en opsamling og vurdere attraktiviteten. Potential Entrants (Threat of mobility) Suppliers (Supplier power) Industry Competitors (Segment rivalry) Buyers (Buyer power) Substitutes (Threat of Substitutes) Kilde: Porter, 1980 Porters five forces(lynch, Richard (2006) side 93) er bygget op over fem forskellige områder der sammen skal give det mest retvisende billede af den pågældende branche som muligt. De fem områder indeholder intern rivalisering i branchen, forhandlingsstyrker fra hhv. leverandør som kunde, adgangsbarriere og sidst truslen fra substituerende produkter. Intern rivalisering/konkurrenceintensiteten På Genmabs marked er konkurrencen meget kompleks, dels da man har meget svært ved at vurderer hvor langt konkurrenterne er i deres R&D proces mod at afhjælpe en sygdom og dels at man ikke selv ved om egne produkter bliver godkendt til salg. Derfor er konkurrencen i lægemiddelbranchen enormt høj og der eksisterer et evigt kapløb om at forny eksisterende Side 13 af 75

14 produkter, for at gøre dem bedre samt udvikle helt nye behandlingsformer. Kort sagt gælder det om at forlænge patentlevetiden. Da Genmab indgår partnerskaber med bl.a. GlaxoSmithKline, Sanofi Aventis og Roche med henblik på at benytte deres distributionskanaler, er det naturligvis her konkurrencen ligger. Dog er de direkte konkurrenter, andre biotekvirksomheder, der helt eller som del af deres pipeline, forsker i produkter til cancerbehandling. Markedets største kan ses i Tabel 6.2 nedenfor hvor deres respektive Total revenue er listet. Tabel Markedsledere på "totale revenue" i US$ mia. Johnson&Johnson $61,9 Pfitzer $50,0 Novartis $45,1 GlaxoSmithKline $43,7 Kilde: finance.yahoo.com GlaxoSmithKline, som er Genmabs største samarbejdspartner, er placeret i forreste linje blandt markedslederne. Forhandlingsstyrker iht. kunder. Da Genmabs produkter er receptpligtige, er kunden lægen der udskriver medicinen. Derfor arbejders der ud fra at kundens forhandlingsstyrke må siges at være lav. Det eneste aspekt i denne sammenhæng, der ses som negativt for Genmab er, at man bl.a. i Danmark har lovgivning der sikre at kunden får den billigste medicin der er tilgængelig på markedet. Dette presser prisen ned på det danske marked. Genmabs reaktion på dette, må nødvendigvis være at overbevise lægestanden om at Genmabs produkter er de bedste og mest effektive, således at billiger produkter ikke foretrækkes. Forhandlingsstyrker iht. Leverandører. Da Genmab selv forsker og udvikler deres produkter, er der her tale om en meget lav forhandlingsstyrke fra leverandørernes side. Da Genmab kernekompetence hviler på deres R&D afdeling, ses arbejdstager i denne opgave som leverandører. Dette betyder, at for Genmab skal kunne leverer et produkt der er revolutionerende og salgbart, er man nødsaget til at have de Side 14 af 75

15 bedste forskere. Denne flaskehals bør tages i betragtning, da det er disse ansatte, der skal levere de rigtige produkter, før konkurrenterne gør det. Denne betragtning øger leverandørens forhandlingsstyrker. Medarbejderne vil blive behandlet yderligere i afsnit 6.3 om værdikæden. Adgangsbarriere. Som biotekvirksomhed kræver det enorme investeringer for at nå markedet med bare et produkt. Man skal have erfarne forskere og de rigtige faciliteter, for at kunne gennemføre forskning og dermed måske opnå resultater. Dette ses som meget vanskeligt og vurderes til at vare gennemsnitligt år for at få et indgående cash flow. Genmab har dog været dygtigere end gennemsnittet og siden starten i 1999, skabt omsætning, men oplever stadig en negativ ROIC (jf. afsnit 7.3 ROIC). I stedet for at starte fra bunden kan nye udbydere overtage patenter og videreudvikle dem, med stadig vurderes adgangsbarriererne som høje og indtrængningsmulighederne som lave. Substituerende produkter. Genmabs indtjening beror hovedsageligt på royalties og milestone betalinger. Derfor er substituerende produkter, i patent perioden, ikke et problem. Dog udløber patentet efter x antal år og herefter vil man opleve, at kopiprodukter står klar i kulissen til at overtage. Genmab kan ikke gøre meget ved dette, dog ved man præcist hvornår patenterne udløber og dermed bør man budgettere med kraftig faldende indtjening efter patentudløb. Samlet ses truslen for substituerende produkter som lav. 6.3 Værdikæde Michael Porters værdikæde(lynch,r s.203) gennemgås nu for at klarlægge de ressourcer der skaber en konkurrencemæssigværdi for Genmab. Værdikæden dækker over to områder. De primære og sekundære aktiviteter. Denne opgave vil ikke medtage aktiviteter i værdikæden der ikke er værdiskabende for Genmab. De valgte aktiviteter/ressourcer er vist i figur 6.3. med henblik på at vise en konkurrencemæssig fordel benyttes Barney(2002)- The VIRO framework. Side 15 af 75

16 Figur 6.3 The VIRO framework Ressource(værdikæden) Værdifuld? Sjælden? Dyr at efterligne? Udnyttelsesmuligheder? Konkurrencemæssig betydning Forventet økonomisk performance Primære Produktion x Midlertidig fordel Neutral Salg & Marketing x x Midlertidig fordel Normal Sekundære HRM x x x Vedvarende fordel Over normal R&D x x x x Vedvarende fordel Over normal Organisation x x Neutral Neutral Kilde: Barney,J.B. 2002, s 173 Som vist i modellen ovenfor, opdeles ressource analyser I primær og sekundære aktiviteter. I figur 6.3 behandles de primære først, dernæst de sekundære, for til sidst at blive samlet. Logistiske aktiviteter, indkøbsaktiviteter og serviceaktiviteter er ikke behandlet, da de vurderes til ikke at skabe en specifik konkurrencemæssigfordel for Genmab. Primære aktiviter Produktion Indtil 2008 havde Genmab ikke selv kontrollen med produktionen og ønskede i højere grad at in source produktionsaktiviteterne. CEO Lisa N. Drakeman udtaler til børsen at man tilmed ville reducere produktionsomkostningerne med 500 mio. DKK. Genmab købte derfor i februar 2009, produktionsfaciliteter i Minnesota, USA for 1,2 mia DKK(boersen.dk/biotek/genmabkøber-produktion-12-mia.-kr.-i-usa). Forventningen til denne produktion var at man havde forkortet sin pipeline, hvorved at man ville være i stand til at bringe 3 antistoffer fra forskningsstadiet til produktion på et år. Hvis det kunne lykkes for Genmab ville det skabe en stor konkurrencemæssig fordel og potentielt skab et positivt cash flow i løbet at 3-5 år. Herefter ændrer Genmab strategien igen. Der fokuseres på omkostningerne og virksomheden vælger at vende tilbage til at benytte eksterne leverandører til udvikling og den endelige produktion af færdigproduktet. Derfor er den føromtalte produktion i Minnesota allerede sat til salg til en forventet salgssum på 750 mio. DKK og medarbejderne er blevet opsagt. Dette vidner op at det tydeligvis ikke har været muligt at konkurrere på produktionen, efter at man har indgået partnerskaber med eksempelvis GSK, der er uhyre effektive til at fremstille færdigvarerne og GSK Side 16 af 75

17 har i højere grad et ønske om at overtage produktudviklingen på et endnu tidligere stadie(genmab Årsrapport 2009). Efter produktionseventyret kan man med rette sige at Genmab ikke kan skabe en konkurrencemæssig fordel på produktion, da man ikke har en. Dog kan der i nedgangs tider argumenteres for at der kan findes fordel i at outsource produktion og dermed ikke skulle betale faste omkostninger i forbindelse med overkapacitet. Salg & Marketing er hos Genmab outsourcet til de virksomheder man har partnerskaber med. Hermed drager man nytte af deres, allerede etablerede, distributionskanaler. Når man anvender andres distributionskanaler afstedkommer det naturligvis en mer-betaling i forhold til at distribuere selv. Den konkurrencemæssige fordel findes i nedgangstider, hvor man ikke er nødsaget til at afholde faste omkostninger. Genmab har efter købet af produktionsfaciliteterne i Minnesota måtte sande at man bør koncentrere sig om sine kernekompetencer og i stedet udvide samarbejdet med b.la. med Roche, Sanofi-Aventis og GlaxoSmithKline. Denne sondring fra regulær produktionsvirksomhed tilbage til kernekompetencerne, vurderes som en konkurrencemæssig fordel, da man har mulighed for at eliminerer en økonomisk downside ved overkapacitet. Sekundære HRM De menneskelige ressourcer er ekstremt vigtige for Genmab. Sammen med R&D, som behandles i næste afsnit, er det en af de vigtigste støtteaktiviteter man finder hos Genmab. Virksomhedens evne til at lave succeser, er i høj grad med til at tiltrække de rigtige medarbejdere. Da man netop hos Genmab er fuldt ud afhængig af forskernes evne til at føre forskning til fra grundstadie til et produkt, ses denne medarbejdergruppering som værdifuld og skaber dermed en konkurrencemæssig fordel for Genmab. Genmab har 269 medarbejdere hvoraf 87 % er ansat til forskning og udvikling(genmab Årsrapport 2009) R&D Genmabs kernekompetence ligger i deres R&D aktivitet. Denne skaber grundlag for Genmabs omdømme, forsknings og udviklingsprojekter, samt patenter. Genmabs udgifter til R&D faldt fra 2008 til 2009 med 26 % til 935 mio. DKK. Denne nedgang skal ses i lyset at Genmabs restruktureringsplan, hvor fokus er på at effektiviserer forsknings og udviklingsprocessen, samt omkostningsminimering efter en grundig procesgennemgang. Omstruktureringen har resulteret i Side 17 af 75

18 afskedigelsen af 300 medarbejdere, hovedsageligt fra produktionsfaciliteterne i Minnesota. Set i lyset af nedskæringerne, udgør udgifterne til R&D 86 % af de samlede driftsomkostninger. Hvilket betyder at der satses stort på området, derfor vurderes denne aktivitet, som særdeles attraktiv og skaber dermed en væsentlig konkurrencemæssig fordel for Genmab. Organisation Genmab har været kritiseret for at aflønne deres topledere lidt for rundhåndet i forhold til resultaterne. Dog har der i Genmab siden starten i 1999 været fokus på en stram ledelsesform. Ledelsesgruppen består af en blanding af amerikanere, danskere, hollændere og en enkelt tysker. Denne gruppe er ikke deres daglige gang på samme kontor. CEO og VP of Business Development har base på kontoret i USA og resten af ledelsen befinder sig i København. Dette gør at den daglige interaktion på direktionsgange, ikke i så høj grad skaber den ønskede synergieffekt. Kompensationen af direktionen er allerede kort vendt, men bør også nævnes i forhold til den lettere ustrukturerede aflønningsform der ligges for dagen. Genmabs lønninger til ledelsen er de suverænt højeste i C20 indekset. Tilmed tildeles ledelse og bestyrelsesformand optioner, selv i krisetider(boersen.dk/genmab-top-for-tildelt-optioner-for-millioner.ece). I forhold til fremtidige investorer der gerne vil se afkast indenfor 5 år, er det en vigtig observation, at man har en kompetent ledelse, der kan sparre på produktion, kan effektivisere forskning og så også belønne sig selv efter samme princip. Dog ses ledelsen som en værdifuld aktivitet, der burde skabe en endnu større konkurrencemæssig fordel end den gør nu. 6.4 Pipeline og portefølje I dette afsnit præsenteres først Genmabs pipeline ganske kort, for dernæst at sammenholde den med porteføljesammensætningen. Det er vigtigt, da det er her værdien skabes. For at lave en porteføljeanalyse og finde placeringen på markedet benyttes Boston Consulting Groups Matrice(Lynch,R. 2006, s. 130) I figur 6.4 på næste side ses Genmabs pipeline, hvorved et overblik over aktiviteterne anskueliggøres. Side 18 af 75

19 Figur Pipeline Produkt Sygdomsindikationer Præklinisk I I/II II III Ofatumumab (Arzerra) Kronisk lymfatisk leukæmi (CLL) 17 studier Non-Hodgkins lymfom (NHL) Partner: GSK Leddegigt (reumatoid arthritis RA) Diffust storcellet B-cellelymfom (DLBCL) Recidiverende-remitterende multipel sklerose Waldenströms makroglobulinæmi (WM) Zalutumumab Hoved-halscancer (SCCHN) - 6 studier Daratumumab (HuMax-CD38) Myelomatose RG Partner: Roche Astma target: OX40L RG Partner: Roche Perifer karsygdom target: P-selectin HuMax-CD32b Cancer HuMax-TF Cancer HuMax-VEGF Cancer HuMax-Her2 Cancer HuMax-Wnt Cancer Kilde: Genmab Årsrapport 2009 Pipelinen består at de igangværende studier, som man i forskellig grad forventer, kan præsenteres på det endelige marked. Det altoverskyggende produkt er Arzerra, som Genmab selv spår en stor fremtid, dog har man ikke inkluderet dennes forventede indkomst i budgetterne for En anden front runner er 6 lovende studier om hovedhals cancer Zalutumumab. Den sidste produkt befinder sig på det 1. stadie og er Daratumumab HuMAX. Disse tre grupperinger analyseres nu i BCG-matrice. Porteføljemodellen er udviklet af Boston Consulting Group i midten af 1960 erne. Den betegnes også som Boston-modellen. Det særlige ved modellen er, at de mange faktorer, som har indflydelse på den strategiske position reduceres til to variabler: Markedets attraktivitet og virksomhedens konkurrencemæssige styrke Som et mål for markedets attraktivt anvendes markedets vækst. Markedsværksten siger noget udviklingsmulighederne i volumen, cash-flow og indtjening. Virksomhedens konkurrencemæssige styrke måles ved virksomhedens markedsandel. De 2 mål kombineres så man kan udarbejde en figur, hvor man inddeler produkterne i grupper. Dette fremgår af følgende figur, hvor produktets placering i forhold til de to variabler er vist med en rød cirkel. De grupper produkterne kan placeres i er opdelt i fire kategorier hhv. Star, Cash Cows, Problem Children og Dogs. Problem Child betegnes ofte blot med et? Modellen er primært lavet til eksisterende produkter. I denne opgave vil der vurderes potentiale i henhold til BCG matricen. Derfor placeres produktet i forhold til den forventede indtjening overfor markedet. Side 19 af 75

20 Arzerra er en joker. Et enkelt studie blev godkendt i 2009 og gav en royaltybetaling til Genmab på 6 mio. Hvis det bliver endelig godkendt af FDA i USA, spås det en fremtid som en Blockbuster(oms. over 1 mia. USD) for Genmab. Der eksistere i dag 17 studier og man er meget langt i pipelinen. Samarbejdet med GSK vurderes til at have en stærk positiv effekt på produktet. Selvom Genmab har en stor egenkapital er man delvis afhængig af Arzerra gå igennem som Blockbuster, man har hårdt brug for at bevise at man er i stand til at udvikle produkter, der kan give afkast. I betragtning af at man ikke har vurderet produktets fremtid i årsrapporten vurderes færdigproduktet så godt og med så meget potentiale at det placeres i Star kategorien. Dette gøres da markedet er i high growth og at man med dette revolutionerende produkt kan kapre store markedsandele. Zalutumumab er et humant antistof, det er rettes i mod molekyler i overfladen af cancerceller. Dette target er klinisk valideret og man forventer at sikkerhedsstudierne er veloverståede i starten af 2009 hvorefter dette produkt, efter godkendelse, er klar til markedsføring. Hos Genmab findes der 6 af disse studier på 3 forskellige stadier. De sidste stadie er det ovenover beskrevne og spås en fremtid på et high growth marked og med lav markedsandel, hvorved at den sættes til? i BCG. Denne betragtning gøres da man befinder sig på at marked i kraftig vækst, men at der er flere konkurrenter(sanofi-aventis årsrapport 2009), der har samme target og et potentielt substituerende produkt. Så med lidt pessimistiske øjne, forventer Genmab endnu ikke store cash flows, hvilket også stemmer over ens med Genmabs egne fremtidsudsigter om en omsætningsnedgang (Eks. Arzerra)(Genmab Årsrapport 2009). Daratumumab er et humant antistof der er rettet mod behandling af tumorceller. Daratumumab befinder sig i stadie II og er et meget lovende produkt. Det er det eneste kendte antistof der aktivere immunforsvaret, hvorved processen bidrager til nedbrydningen af tumorcellen. Sikkerhedsundersøgelserne af produktet er i gang og det forventes afsluttet i ultimo Inden resultatet foreligger er det vanskeligt at sige noget helt specifikt om studiets skæbne, men umiddelbart er det et positivt og unikt produkt, som Genmab kan forvente sig meget af. Derfor placeres det også i kategorien Star, med forbehold for sikkerhedsstudiets succes. Det 3 produkter samles nu i BCG matricen på næste side. Side 20 af 75

Værdiansættelse af kunder og varemærke

Værdiansættelse af kunder og varemærke Nordic Valuation www.nordicvaluation.dk Morten Christensen cand.merc., MBA Email: morten@nordicvaluation.dk Mobil: 21 30 27 22 CVR: 25376153 Værdiansættelse af kunder og varemærke Anvendt model: Cashflow

Læs mere

Værdi indikation. NordicValuation.dk 21,6 24,5

Værdi indikation. NordicValuation.dk 21,6 24,5 Værdiansættelse Samlet salg Eksempel A/S Værdiområde i hele mio. kr. 21,6 24,5 28,6 Afsluttet oktober 2014 Lav Vurdering Høj Værdiansættelsen er foretaget ved brug af discounted cashflow modellen (DCF).

Læs mere

Kilder: Lærebog, kapitel 9 og 10.

Kilder: Lærebog, kapitel 9 og 10. Kilder: Lærebog, kapitel 9 og 10. Danisco - Nykredit Markets Equity Research 12.juli 1999. Danisco årsregnskab 1999 Valuation af Copeland, Koller, Murrin, Wiley, 1994 Bloomberg Egne analyser 29.november

Læs mere

en reduktion i energiforbruget Copyright ThomasPlenborg

en reduktion i energiforbruget Copyright ThomasPlenborg Økonomiske konsekvenser af en reduktion i energiforbruget g 1 Formål Metoder til måling af økonomiske konsekvenser Eksempler på (økonomiske) konsekvenser af energibesparende tiltag Økonomiske konsekvenser

Læs mere

DIRF. Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012

DIRF. Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012 DIRF Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012 v./ Christian V. Petersen, Professor, Ph.D. Copenhagen Business School Institut for Regnskab og Revision Copyright 1 @ Christian V. Peter Agenda Introduktion

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen

Byggeøkonomuddannelsen Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring Exiqon A/S Exiqon er et dansk Life Science selskab der sælger analyser, reagenser og andre materialer til forskningsbrug rettet mod pharma selskaber og universiteter. Jeg har fulgt Exiqon længere over

Læs mere

Værdiansættelse i praksis Innovation X, 29. november 2012. v/torben Toft Kristensen

Værdiansættelse i praksis Innovation X, 29. november 2012. v/torben Toft Kristensen Værdiansættelse i praksis Innovation X, 29. november 2012 v/torben Toft Kristensen Agenda 1. Situationer med værdiansættelse 2. Principper for værdiansættelse 3. Praktisk eksempel 4. Forhold som påvirker

Læs mere

GENMAB OFFENTLIGGØR RESULTAT FOR DE FØRSTE NI MÅNEDER AF 2010 OG OPDATEREDE FORVENTNINGER TIL 2010

GENMAB OFFENTLIGGØR RESULTAT FOR DE FØRSTE NI MÅNEDER AF 2010 OG OPDATEREDE FORVENTNINGER TIL 2010 Væsentlig reduktion i driftsunderskud på DKK 73 i de første ni måneder af 2010 sammenlignet med DKK 361 i 2009 Facilitetens dagsværdi reduceret med DKK 130 ; forventet salg rykket til 2011, hvilket påvirker

Læs mere

Notat vedrørende afkastkrav til elsektorens realkapitalinvesteringer

Notat vedrørende afkastkrav til elsektorens realkapitalinvesteringer Michael Møller 22/04/2014 Notat vedrørende afkastkrav til elsektorens realkapitalinvesteringer Elsektoren har et betydeligt realkapitalapparat. Det kan med fordel deles op i det allerede eksisterende kapitalapparat

Læs mere

Køb af virksomhed. Værdiansættelse og Finansiering. v/statsautoriseret revisor og partner Torben Hald

Køb af virksomhed. Værdiansættelse og Finansiering. v/statsautoriseret revisor og partner Torben Hald Køb af virksomhed Værdiansættelse og Finansiering v/statsautoriseret revisor og partner Torben Hald Hvad er værdien af en virksomhed? Den værdi, som virksomheden kan handles til på et givet tidspunkt mellem

Læs mere

Køb af virksomhed. Værdiansættelse

Køb af virksomhed. Værdiansættelse Køb af virksomhed hvad koster den? Findes der i praksis en værdi man kan sætte to streger under? Ja - hvis man er i besiddelse af alt viden om, hvordan indtjeningen vil være i ubegrænset tid fremover.

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

ØVELSER TIL KAPITEL 2 Med løsninger

ØVELSER TIL KAPITEL 2 Med løsninger ØVELSER TIL KAPITEL 2 Med løsninger Øvelse 1. I begyndelsen af 2008 blev aktierne i Royal Unibrew handlet til kurs 534 per aktie. Aktien lukkede i december 2008 i kurs 118,5. Royal Unibrew udbetalte en

Læs mere

Auriga som investering

Auriga som investering Auriga som investering Medlemsarrangement Dansk Aktionærforening Nordjylland 26. maj 2014 V/ Lene Faurskov, Manager, Investor Relations Helping you grow Udsagn om fremtidige forhold Denne præsentation

Læs mere

af mellemstore virksomheder Hvad er værdien af din virksomhed?

af mellemstore virksomheder Hvad er værdien af din virksomhed? Hvad tilbyder vi? Processen Hvilke informationer får du? Eksempel på værdiansættelse Værdiansættelse af mellemstore virksomheder SWOT-analyse Indtjeningsmultipler Kontantværdi Følsomhedsananlyse Fortrolighed

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning N O T A T Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning Bankerne skal i fremtiden være bedre polstrede med kapital end før finanskrisen. Denne analyse giver nogle betragtninger omkring anskaffelse af ny

Læs mere

Markedskommentar marts: Den perfekte storm!

Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Nyhedsbrev Kbh. 7. apr. 2015 Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Marts blev også en god måned med afkast på 1,0 % - 1,8 % i vores afdelinger. Afkastene er et resultat af stigende aktiekurser og

Læs mere

8/2 2013 Exiqon Analyse / Made by Investor1989

8/2 2013 Exiqon Analyse / Made by Investor1989 Exiqon en fantastisk turn around case Exiqon aktien er en jeg har fulgt igennem længere tid og købt stille og roligt op i inden regnskabet i går. Det er en aktie der har haft nogle usikkerhedsmomenter

Læs mere

IR i farligt farvand v/ Ole Søeberg, TrygVesta DIRF dag 2009 9. september 2009

IR i farligt farvand v/ Ole Søeberg, TrygVesta DIRF dag 2009 9. september 2009 1 09.09.2009 IR i farligt farvand v/ Ole Søeberg, TrygVesta DIRF dag 2009 9. september 2009 Agenda 2 09.09.2009 Kort om TrygVesta marked, forretningsmodel og finansiel størrelse EPS udviklingen inkl. 2011

Læs mere

Alternative og Illikvide Investeringer. Lasse Heje Pedersen

Alternative og Illikvide Investeringer. Lasse Heje Pedersen Alternative og Illikvide Investeringer Børsmæglerforeningen 2015 Lasse Heje Pedersen Copenhagen Business School and AQR Capital Management Oversigt over Foredrag: Alternative og Illikvide Investeringer

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

Hvordan udarbejdes en strategi

Hvordan udarbejdes en strategi LENNART SVENSTRUP Hvordan udarbejdes en strategi LENNART@KYOEVAENGET.DK 2011 Strategi Alle kan udarbejde en strategi! MEN: For at en strategi er noget værd i praksis, skal den tage udgangspunkt i virkeligheden,

Læs mere

Rød certificering Finanssektorens Uddannelsescenter. Kompendium Unoterede aktier

Rød certificering Finanssektorens Uddannelsescenter. Kompendium Unoterede aktier Rød certificering Finanssektorens Uddannelsescenter Kompendium Unoterede aktier Version 1, opdateret den 25. juni 2015 Indholdsfortegnelse BAGGRUND... 3 INDHOLD OG AFGRÆNSNING... 3 1. INDLEDNING... 3 2.

Læs mere

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked!

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Nyhedsbrev Kbh. 3.nov 2014 Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Oktober måned blev en meget urolig måned. En vækstforskrækkelse fra Tyskland og uro i verden i form af Ebola og Ukraine/Rusland krisen

Læs mere

Berlin III A/S. NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Berlin III A/S Selskabets nye strategi.

Berlin III A/S. NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Berlin III A/S Selskabets nye strategi. NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 94 / 2012 Birkerød, 27. april 2012 CVR. nr. 29 24 64 91 www.berlin3.dk Berlin III A/S Selskabets nye strategi. Som nævnt i tidligere selskabsmeddelelser skal bestyrelsen herved

Læs mere

50% steg årets resultat ÅRET

50% steg årets resultat ÅRET 50% steg årets resultat ÅRET 2009 2010 2 Året 2009 2010 FORORD VÆKST ØGET EFFEKTIVITET FORBEDRET INDTJENING Med GPS Four-strategien har Ambu opnået mere fokus, retning og hastighed, og vi vil arbejde målrettet

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

Revisoreksamen 2014. Modul C

Revisoreksamen 2014. Modul C Revisoreksamen 2014 Modul C Torsdag den 4. september 2014 (4 timer) Alle hjælpemidler kan medbringes til prøven bortset fra: disketter, brændbare cd-rommer, egne usb-stik, eksterne harddisks og andre elektroniske

Læs mere

Værdiansættelse og finansiering. Masterclass om virksomhedsopkøb Peder Pedersen Statsaut. revisor, partner

Værdiansættelse og finansiering. Masterclass om virksomhedsopkøb Peder Pedersen Statsaut. revisor, partner Værdiansættelse og finansiering Masterclass om virksomhedsopkøb Peder Pedersen Statsaut. revisor, partner Værdiansættelse og finansiering Indledende overvejelser ved virksomhedskøb Strategisk virksomhedsanalyse

Læs mere

Formandens beretning. v. Bo Heide-Ottosen

Formandens beretning. v. Bo Heide-Ottosen Formandens beretning v. Bo Heide-Ottosen Året - Velkommen Tredje år som ejendomsinvesteringsselskab Victoria Properties investeringer omfatter velbeliggende lav-risiko erhvervs- og boligejendomme i det

Læs mere

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus!

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Nyhedsbrev Kbh. 3. jul. 2015 Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Juni blev en måned, hvor den græske krise tog al fokus fra et Europa på vej mod opsving. Usikkerheden gav aktiekursfald. Der

Læs mere

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger!

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Nyhedsbrev Kbh. 3. jun. 2015 Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Maj blev en måned med udsving, men det samlede resultat blev begrænset til afkast på mellem -0,2 % og + 0,4 %. Fokus

Læs mere

Emerging Markets Debt eller High Yield?

Emerging Markets Debt eller High Yield? Emerging Markets Debt eller High Yield? Af Peter Rixen Portfolio Manager peter.rixen@skandia.dk Aktiver fra Emerging Markets har i mange år stået øverst på investorernes favoritliste, men har i de senere

Læs mere

Derfor skal du investere

Derfor skal du investere Derfor skal du investere Investering er ofte lig med store kursudsving og mange bekymringer. Er det ikke bedre blot at spare op og undgå risiko? Nej, for hvis du ikke investerer, mister du penge hver dag,

Læs mere

ErhvervsKvinder Århus. Onsdag den 13. juni 2007 Jesper Lundager

ErhvervsKvinder Århus. Onsdag den 13. juni 2007 Jesper Lundager ErhvervsKvinder Århus Onsdag den 13. juni 2007 Jesper Lundager Program Kort præsentation Hvem er Sparinvest? Investering generelt Verdensklasse fra en lille dansker Sund fornuft - Investeringsforslag Afslutning

Læs mere

Genmab - værdiskabelse gennem innovative produkter og teknologiplatforme

Genmab - værdiskabelse gennem innovative produkter og teknologiplatforme Dansk Aktionærforening Lokalforening København City. Lokalafdeling af Dansk Aktionærforening i samarbejde med øvrige lokalafdelinger i Københavnsområdet Genmab - værdiskabelse gennem innovative produkter

Læs mere

Biotekselskabers pipeline og adgang til kapital

Biotekselskabers pipeline og adgang til kapital VÆKSTFONDEN INDSIGT Biotekselskabers pipeline og adgang til kapital Resumé: Beyond Borders, Biotechnology Industry Report 2013 (EY) Dette er et resumé af en analyse, som du kan finde i Vækstfondens analysearkiv

Læs mere

TEORI OG PRAKTISK ANVENDELSE 4. UDGAVE

TEORI OG PRAKTISK ANVENDELSE 4. UDGAVE MICHAEL CHRISTENSEN AKTIE INVESTERING TEORI OG PRAKTISK ANVENDELSE 4. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Aktieinvestering Teori og praktisk anvendelse Michael Christensen Aktieinvestering Teori

Læs mere

Travelmarket.com 9. oktober 2008

Travelmarket.com 9. oktober 2008 Som sagt så gjort Travelmarkets vækst inden for de enkelte forretningsområder er godt på vej via nye partneraftaler og således helt i tråd med investeringscasen. Med indgåelse af partnerskaber med Søndagsavisen

Læs mere

Målbeskrivelse nr. 4: Egenkapitalforrentning og risiko

Målbeskrivelse nr. 4: Egenkapitalforrentning og risiko HA, 5. SEMESTER STUDIEKREDS I EKSTERNT REGNSKAB Esbjerg, efteråret 2002 Målbeskrivelse nr. 4: Egenkapitalforrentning og risiko Valdemar Nygaard TEMA: EGENKAPITALFORRENTNING OG RISIKO Du skal kunne redegøre

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september Koncerndirektør Lars Bonde Præsentation kan downloades på www.tryg.com Forbehold Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser

Læs mere

Ordinær Or gener g alf ener o alf r o s r amling 29. april 2010 Kø K benha ø vn benha 1

Ordinær Or gener g alf ener o alf r o s r amling 29. april 2010 Kø K benha ø vn benha 1 Ordinær generalforsamling 29. april 2010 København 1 Affitechs vision Vi opbygger en international biotekvirksomhed Fokuseret på at udvikle humane terapeutiske antistofprodukter et marked på USD 40 mia.

Læs mere

Baggrundsmateriale, maj 2013

Baggrundsmateriale, maj 2013 www.pwc.dk/c20bynumbers C20 by numbers Analyse af udviklingen i C20 Baggrundsmateriale, Revision. Skat. Rådgivning. Hvad har vi gjort? Regnskabstal for 2010-2012 Analysen er foretaget på baggrund af selskabernes

Læs mere

Synliggørelse af værdierne i forsknings- og udviklingsporteføljen i en biotek-virksomhed

Synliggørelse af værdierne i forsknings- og udviklingsporteføljen i en biotek-virksomhed Synliggørelse af værdierne i forsknings- og udviklingsporteføljen i en biotek-virksomhed - en real optionstilgang Sammenfatning De traditionelle værdiansættelsesmetoder kommer til kort, når potentialet

Læs mere

SERONO OG GENMAB OFFENTLIGGØR GLOBAL AFTALE OM UDVIKLING OG KOMMERCIALISERING AF HUMAX-CD4

SERONO OG GENMAB OFFENTLIGGØR GLOBAL AFTALE OM UDVIKLING OG KOMMERCIALISERING AF HUMAX-CD4 Kontakt: Genmab A/S Toldbodgade 33 1253 København K Danmark Tlf.: + 45 7020 2728 Fax: + 45 7020 2729 CVR-nr. 2102 3884 Helle Husted Director, Investor Relations T: +45 33 44 77 30 M: +45 25 27 47 13 SERONO

Læs mere

Navn: Jonas Munksgaard Severinsen

Navn: Jonas Munksgaard Severinsen En Analyse af regnskabspraksis i Genmab A/S, herunder indregning og måling af immaterielle aktiver, efterfulgt af en fundamental analyse og værdiansættelse af Genmab A/S An Analysis of accounting policies

Læs mere

Værdiansættelsesseminar Finansiering & beregning af forrentning November 2014

Værdiansættelsesseminar Finansiering & beregning af forrentning November 2014 www.pwc.dk Værdiansættelsesseminar Finansiering & beregning af forrentning Revision. Skat. Rådgivning. Agenda Finansiering & beregning af forrentning Den korte; hvem er vi Udenlandske investorer i Danmark

Læs mere

Strategisk ledelse i skrumpende markeder

Strategisk ledelse i skrumpende markeder Strategisk ledelse i skrumpende markeder Uanset den konkrete situation ligger ansvaret for virksomhedens fremtid hos den øverste ledelse. Her er det vigtigt at være sig bevidst, om de afgørende strategiske

Læs mere

PLUSINVEST Nyhedsbrev 1/2005

PLUSINVEST Nyhedsbrev 1/2005 Opdateret 13. april 2005 PLUSINVEST PLUS Global 2007 PLUS Basisrente 2008 PLUS Extrarente 2008 PLUS 5 Index Basis 2008 PLUS 5 Index Super 2008 PLUS 5 Index Rente 2009 PLUS 5 Index Super 2009 PLUS 5 Index

Læs mere

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Konklusioner: Foreningernes samlede formue er vokset med knap 208 mia. kr. i 2004, og udgjorde ultimo året i alt knap 571 mia.

Læs mere

Side 1 af 7 Stocks are for the long run 22. juni 2012 - Af Jesper Lund, Delfin Invest A/S Jesper Lund beholder sin investeringsgrad på 100 procent - og dét på trods af, at afkastet på Lunds tekniske modelportefølje

Læs mere

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Nyhedsbrev Kbh. 2. juni 2014 Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Maj måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Travelmarket.com 1. maj 2009

Travelmarket.com 1. maj 2009 Vækst trods markedskrise Travelmarkets regnskab for 3. kvartal 2008/09 viste fortsat vækst trods en finanskrise, der har ramt rejsebranchen hårdt. Med udsigt til mindre underskud i år, tror vi dog først

Læs mere

Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året!

Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året! Nyhedsbrev Kbh. 3.okt 2014 Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året! I september måned så vi en konsolidering på aktie- og obligationsmarkederne. Den svage europæiske økonomi og ECB kommende

Læs mere

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen!

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Nyhedsbrev Kbh. 3. mar. 2015 Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Julen varer lige til påske! Der er vist noget om snakken i år. Festen fra januar måned er

Læs mere

Værdiansættelse af Fast ejendom Danmark A/S

Værdiansættelse af Fast ejendom Danmark A/S Institut for økonomi HA almen, 6. semester Bachelorafhandling Forfatter: Dennis Albæk 201207935 Vejleder: Frank Pedersen Værdiansættelse af Fast ejendom Danmark A/S AARHUS UNIVERSITET SCHOOL OF BUSINESS

Læs mere

LifeCycle Pharma offentliggør regnskab for første halvår af 2007. Resumé: LifeCycle Pharma offentliggør regnskab for første halvår af 2007

LifeCycle Pharma offentliggør regnskab for første halvår af 2007. Resumé: LifeCycle Pharma offentliggør regnskab for første halvår af 2007 Til OMX Den Nordiske Børs Hørsholm, den 21. august 2007 LifeCycle Pharma offentliggør regnskab for første halvår af 2007 Resumé: LifeCycle Pharma offentliggør regnskab for første halvår af 2007 LifeCycle

Læs mere

HD(R) 2.del Finansiel Styring 12.06.2003 Ro203 Erling Kyed ******-**** 1 af 1 sider

HD(R) 2.del Finansiel Styring 12.06.2003 Ro203 Erling Kyed ******-**** 1 af 1 sider 1 af 1 sider Opgave 1.: Generelt må det siges at ud fra opgaveteksten er der ingen overordnet plan for koncernens likviditetsstyring. Især de tilkøbte selskaber arbejder med en høj grad af selvstændighed,

Læs mere

TEMA: HVORDAN INVESTERER MAN I EN TID MED LAVE RENTER OG STOR VOLATILITET. side 1

TEMA: HVORDAN INVESTERER MAN I EN TID MED LAVE RENTER OG STOR VOLATILITET. side 1 TEMA: HVORDAN INVESTERER MAN I EN TID MED LAVE RENTER OG STOR VOLATILITET side 1 HVOR SKAL AFKASTET KOMME FRA? side 2 AKTIV ALLOKERING Hvad bidrager mest til porteføljens afkast og risiko Strategiske (langsigtede)

Læs mere

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft!

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2015 Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Året er startet med store kursstigninger på 2,1-4,1 % pga. stærke europæiske aktier, en svækket euro og lavere renter.

Læs mere

Når viden introduceres på børsen

Når viden introduceres på børsen 28. marts 2000 Når viden introduceres på børsen Peter Gormsen*, Per Nikolaj D. Bukh* og Jan Mouritsen** *Aarhus Universitet, **Handelshøjskolen i Købehavn Et af de centrale spørgsmål i videnregnskabsprojektet

Læs mere

ØVELSER TIL KAPITEL 8 Med løsninger. Øvelse 1 Nedenstående spørgsmål vedrører den samme virksomhed:

ØVELSER TIL KAPITEL 8 Med løsninger. Øvelse 1 Nedenstående spørgsmål vedrører den samme virksomhed: ØVELSER TIL KAPITEL 8 Med løsninger Øvelse 1 Nedenstående spørgsmål vedrører den samme virksomhed: a) En virksomhed budgetteres at vill opnå en egenkapitalforrentning (ROE) på 16 pct. i 2010 ud fra en

Læs mere

Værdiansættelse i praksis

Værdiansættelse i praksis Værdiansættelse i praksis Erfaringer med DCF-modellen Finansforeningen, 24 April 2015 Tina Aggerholm, VP Group Accounting Andreas Mailand, Director IFRS Controlling Anvendte DCF modeller Aktiv Model Formål

Læs mere

Banker presses på overskuddet

Banker presses på overskuddet N O T A T Banker presses på overskuddet 11. oktober 2012 Bankernes overskud er lavt i disse år både historisk set og når der sammenlignes med andre sektorer. Det viser nye tal fra Finanstilsynet samt en

Læs mere

MIRANOVA ANALYSE. Bag om de officielle tal: 83 % af danske investeringsforeninger med globale aktier underpræsterer, når man medregner lukkede fonde

MIRANOVA ANALYSE. Bag om de officielle tal: 83 % af danske investeringsforeninger med globale aktier underpræsterer, når man medregner lukkede fonde MIRANOVA ANALYSE Udarbejdet af: Oliver West, porteføljemanager Jon Reitz, assisterende porteføljemanager Rune Wagenitz Sørensen, adm. direktør Udgivet 21. maj 2015 Bag om de officielle tal: 83 % af danske

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Beskrivelse af nøgletal

Beskrivelse af nøgletal Beskrivelse af nøgletal Carnegie WorldWide Dampfærgevej 26 DK-2100 København Ø Telefon: +45 35 46 35 46 Fax: +45 35 46 36 00 Web: www.carnegieam.dk E-mail: cww@cww.dk 11. marts 2008 Indhold 1 Porteføljeafkast

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

TimeLog A/S IT-Virksomheden der pludseligt blev international. Søren Lund Adm. Direktør TimeLog A/S

TimeLog A/S IT-Virksomheden der pludseligt blev international. Søren Lund Adm. Direktør TimeLog A/S TimeLog A/S IT-Virksomheden der pludseligt blev international Søren Lund Adm. Direktør TimeLog A/S Jeg vil fortælle om 1. TimeLog A/S 2. Internationalisering via Google POC 3. GazelleGrowth 4. Internationalisering

Læs mere

1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast

1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Bestyrelsens beretning 2012-13 Bilag 1 Michael Pram Rasmussen: 1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Jeg glæder mig hvert år til denne dag, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der

Læs mere

BENCHMARK ANALYSE RIVAL

BENCHMARK ANALYSE RIVAL BENCHMARK ANALYSE RIVAL 0-- Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Introduktion... Det samlede resultat... De største virksomheder... Markedsandel... Nettoomsætning...7 Dækningsbidraget/bruttofortjenesten...

Læs mere

Bidragssatser for heltidsbedrifter 2014 Niveau og spredning

Bidragssatser for heltidsbedrifter 2014 Niveau og spredning Marts 2015 Bidragssatser for heltidsbedrifter 2014 Niveau og spredning Highlights Den gennemsnitlige bidragssats for heltidsbedrifter lå i 2014 på pct. en stigning på 0,13 procentpoint fra 2012 til 2014.

Læs mere

Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002

Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002 Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002 PLUS PLUS - en sikker investering Verdens investeringsmarkeder har i den seneste tid været kendetegnet af ustabilitet. PLUS Invest er en

Læs mere

Virksomhedsaktiviteter og værdiskabelse.

Virksomhedsaktiviteter og værdiskabelse. Virksomhedsaktiviteter og værdiskabelse. Erindrer fra kapitel 1, at virksomheder er involveret i tre former for aktiviteter, der er generiske for alle virksomheder: finansieringsaktiviteter, investeringsaktiviteter

Læs mere

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt!

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! Nyhedsbrev Kbh. 2. nov. 2014 Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! November måned blev en fin måned for amerikanske og europæiske aktier. Vores 3 afdelinger er steget med mellem

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

Generalforsamling i Capinordic A/S 21. april 2009 Claus Ørskov, bestyrelsesformand

Generalforsamling i Capinordic A/S 21. april 2009 Claus Ørskov, bestyrelsesformand Generalforsamling i Capinordic A/S 21. april 2009 Claus Ørskov, bestyrelsesformand Headquarter in Lasse Lindblad. Copenhagen adm. direktør fall 08 ir@capinordic.com AGENDA 1. Mission & værdier 2. Hvem

Læs mere

Farvel til teknisk aktieportefølje med 43 procent i afkast 6. januar 2011 - Af Jesper Lund

Farvel til teknisk aktieportefølje med 43 procent i afkast 6. januar 2011 - Af Jesper Lund Page 1 of 7 Farvel til teknisk aktieportefølje med 43 procent i afkast 6. januar 2011 - Af Jesper Lund Efter syv år lukker Jesper Lund sin tekniske aktieportefølje. I sin sidste kommentar kan han konstatere,

Læs mere

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko Nyhedsbrev Kbh. 1.sep 2014 Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko August måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Topdanmarks equity story

Topdanmarks equity story Topdanmarks equity story Aktieprofil Fokuseret strategi Dansk aktør Stabile forsikringsrisici Lav omkostningsprocent Begrænset finansiel risiko Synergi mellem liv og skade Effektiv kapitalstyring Topdanmark-aktien

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

LudInvest - status ultimo 2013

LudInvest - status ultimo 2013 LudInvest - status ultimo 2013 2013 har været et fint LI år med en stigning på ca. 40% imod sølle 27% for C20 vi kan således takke vores egen genialitet (og en anelse held) for de ca. DKK 15.000.- ekstra

Læs mere

Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der er gået i Coloplast.

Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der er gået i Coloplast. Bestyrelsens beretning 2013-14 Bilag 1 Michael Pram Rasmussen: 1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for

Læs mere

Maj Invest Equity - Værdiskabelse i Private Equity. Erik Holm

Maj Invest Equity - Værdiskabelse i Private Equity. Erik Holm Maj Invest Equity - Værdiskabelse i Private Equity Erik Holm De mange myter om kapitalfonde Myter De er skadelige for beskæftigelsen (samfundet) De er meget lukkede De skaber kun værdi med låneteknik De

Læs mere

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Selskabsmeddelelse First North meddelelse nr. 9/2013 7. maj 2013 Delårsmeddelelse, 1. kvartal

Læs mere

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt Kapitalstruktur i Danmark M. Borberg og J. Motzfeldt KORT OM ANALYSEN Omfattende studie i samarbejde med Økonomisk Ugebrev Indblik i ledelsens motiver for valg af kapitalstruktur Er der en optimal kapitalstruktur

Læs mere

Stratetisk analyse og værdiansættelse af Harboes Bryggeri A/S

Stratetisk analyse og værdiansættelse af Harboes Bryggeri A/S HD Finansiering Copenhagen Business School Hovedopgave efterår 2011 Stratetisk analyse og værdiansættelse af Harboes Bryggeri A/S Afleveringsdato: 1. november 2011 Vejleder: Udarbejdet af: Claus Bajlum

Læs mere

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25.

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25. OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 27/2007 Silkeborg, den 25. oktober 2007 ITH Industri Invest A/S har fokuseret sin investeringsstrategi

Læs mere

PROSPEKT. TradingAGROA/S. Investering i afgrødefutures. AgroConsultors

PROSPEKT. TradingAGROA/S. Investering i afgrødefutures. AgroConsultors PROSPEKT TradingAGROA/S Investering i afgrødefutures AgroConsultors TradingAGRO A/S HVORFOR? Peter Arendt og Anders Dahl har i en årrække investeret i afgrødefutures. I de seneste år har de genereret et

Læs mere

Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg

Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg Lars Møller IR-direktør 1 Følg os på Twitter: @TrygIR Forbehold Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser

Læs mere

F.E. Bording 6. december 2011

F.E. Bording 6. december 2011 Anledning: 3. kvartal 2011 En aktie, man bør holde øje med Med fortsat resultatfremgang i 3. kvartal i et fortsat vanskeligt marked for grafiske løsninger, ser vi gode muligheder for yderligere indtjeningsfremgang

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Dato: 22-08-2014 Copyright af Bach & McKenzie 2014 Introduktion Indholdsfortegnelse 03 Hovedtal Kære VIRKSOMHED A/S Tillykke med jeres nye Social

Læs mere

ANALYSE AF DE DANSKE VENTUREFONDSFORVALTERE Hvad kan vi lære af de sidste 15 års ventureinvesteringer?

ANALYSE AF DE DANSKE VENTUREFONDSFORVALTERE Hvad kan vi lære af de sidste 15 års ventureinvesteringer? ANALYSE AF DE DANSKE VENTUREFONDSFORVALTERE Hvad kan vi lære af de sidste 15 års ventureinvesteringer? STATUS PÅ DET DANSKE VENTUREMARKED Det danske venturemarked er kommet langt siden de første investeringer

Læs mere

Virksomhed 4 pharma september 2015

Virksomhed 4 pharma september 2015 4 pharma september 2015 Pcovery arbejder metodisk og målrettet på at skabe en helt ny klasse af lægemidler til behandling af alvorlige svampeinfektioner hos svækkede patienter. Firmaet blev startet på

Læs mere

Det er gået for stærkt

Det er gået for stærkt Credit Outlook Europæisk High Yield Det er gået for stærkt Vi nærmer os slutningen af Q1 14 og kan konstatere at investorer har haft en god start på året med kreditspænd, der er kørt ind med 40 bp. og

Læs mere