Amagerbanken en årsagsanalyse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Amagerbanken en årsagsanalyse"

Transkript

1 Amagerbanken en årsagsanalyse Hvilke erhvervsøkonomiske, organisatoriske og samfundsmæssige faktorer har haft størst betydning for Amagerbankens nuværende situation? Udarbejdet af gruppe 6: Anne Elizabeth Kilgour Viuf, Julie Rahlff Nielsen, Kenni Elm Olsen og Ronnie Christian Hansen Hus: 19.2 Vejleder: Erik Gaden 3. semester 2009 Roskilde Universitets Center

2 2

3 Hvilke erhvervsøkonomiske, organisatoriske og samfundsmæssige faktorer har haft størst betydning for Amagerbankens nuværende situation? 3

4 4

5 1. Kapitel - Indledning Motivation Problemfelt Problemformulering Uddybning af problemformulering Afgrænsning Definitioner Kapitel - Metode Projektdesign Læsevejledning Videnskabsteori Logisk positivisme Ontologi og epistemologi Logisk positivisme i projektet Videnskabsteoretiske refleksioner Overvejelser omkring teori, empiri og analyser Kapitel Teori Kreditrating Organisation Organisationsformer Organisationen som et system Struktur Processer Interessentmodellen Regnskab

6 De finansielle virksomheders regnskab Regnskabsanalyse og nøgletal Rentabilitet Indekstal Basis- og kernekapitalprocent SWOT-modellen Delkonklusion Kapitel Empiri Empiri om Amagerbanken Amagerbankens organisationsdiagram Den vertikale arbejdsdeling Den horisontale arbejdsdeling Kontrolspænd Antal niveauer Den finansielle sektor Samfundsøkonomisk empiri Ledighed Boligpriserne og udbud Finanskrisen Bankpakkerne Bankpakke Bankpakke Varslinger fra vismænd Regnskab Hovedtræk for år Hovedtræk for

7 Hovedtræk Sydbank Sydbanks regnskab Hovedtræk Hovedtræk Hovedtræk Delkonklusion Kapitel Analyse Amagerbankens kreditrating Analyse af Amagerbankens organisation Struktur Processer Analyse af Amagerbankens omverden Regnskabs-analyse Rentabilitet Solvens Sammenligning af udvalgte indekstal for Sydbank og Amagerbanken Indlån og udlån Intern delkonklusion Finanskrise empirisk analyse Vismændenes varslinger Væksten Ekstern delkonklusion Opsamling i SWOT Styrker Svagheder

8 Muligheder Trusler Samlet SWOT-analyse Kapitel Diskussion Kapitel Konklusion Kapitel Perspektivering Litteraturliste Bøger: Artikler: Internet: Rapporter:

9 1. Kapitel - Indledning I øjeblikket sker der store økonomiske forandringer. Disse er hovedsageligt forårsaget af den globale finansielle krise, der opstod i USA. Krisen bredte sig hurtigt til resten af verden og er derfor også nået til Danmark. Der er således også problemer i den danske banksektor. Nogle banker er lukket bl.a. på grund af krisen, en skæbne som Amagerbanken også vil kunne risikere at lide. Banken har længe været i risiko for at gå konkurs, ligesom det f.eks. skete for Roskilde Bank for ca. 1½ år siden. I vores projekt vil vi belyse dette samfundsproblem ud fra et organisatorisk og erhvervsøkonomisk perspektiv, hvormed vi søger at finde frem til en mulig forklaring på Amagerbankens nuværende økonomiske situation. Relevansen i projektet er derfor, at problemstillingen er meget aktuel, ligesom medierne tildeler situationen megen opmærksomhed Motivation Vores motivation for at arbejde med dette projekt har været en generel interesse for den finansielle sektor, erhvervsøkonomi, samt generelle tendenser i samfundet. Størstedelen af vores gruppe har en finansøkonomisk baggrund, hvilket betyder, at vi som gruppe har en naturlig interesse for økonomi og dens betydning i samfundet. Derudover er den finansielle sektor af særlig interesse for os, idet den binder samfundet sammen. Samfundet kan ikke undvære den finansielle sektor og med den nuværende finansielle krise, er det et meget oplagt og ikke mindst aktuelt problem, som vi ønsker at tage fat på. Forud for valg af emne har vi endvidere haft fokus på at opfylde kravene for at kunne fortsætte på HA. Det har derfor været vigtigt for os at skrive et projekt med fokus på erhvervsøkonomi og organisation. Dette krav følte vi således, at vi bedst kunne opfylde ved at koncentrere os om en enkelt virksomhed, nemlig Amagerbanken. Der er som nævnt sket meget i den finansielle sektor de seneste år. Den internationale økonomi er ramt hårdt og ligeledes er den danske. Vi har alle med stor interesse fulgt 9

10 udviklingen for Roskilde Bank - fra succes til konkurs; en udvikling som også meget vel kan gå hen at blive aktuel for flere andre lokale danske banker, heriblandt Amagerbanken. Amagerbankens nuværende situation har som sagt skabt stor mediedækning. Særligt skrives der meget omkring mulighederne for, at Amagerbanken kan få del i bankpakke 2. Udfaldet af denne beslutning udsættes hele tiden, hvilket gør det utroligt spændende at følge sagen. Vi mener derfor, at det vil være meget nærliggende og interessant at have fokus på Amagerbanken i dette projekt. Dette vil give os muligheden for at anskue bankens økonomi, ligesom vi vil kunne inddrage organisatoriske aspekter Problemfelt Det danske BNP faldt med ca. 1 % i 2008 og Det Økonomiske Råd forventer, at BNP et vil falde med yderligere 3 % i Derudover er der sket en afmatning på boligmarkedet, så der her ikke længere ses de samme stigende boligpriser som tidligere, men derimod lavere priser og problemer med salg. Det Økonomiske Råd antager derfor i deres seneste rapport, at boligpriserne i 2011 vil være 30 % lavere end i Det har dog vist sig, at dette niveau allerede er nået flere steder i landet. I rapporten forventes det endvidere, at vi i år 2011 i værste fald vil se et ledighedsniveau på godt Dette har imidlertid vist sig at være tilfældet allerede i starten af 4. kvartal Disse faretruende signaler har den danske regering reageret på og som en del af en redningsplan for den danske økonomi er der blevet udarbejdet flere tiltag, som skulle øge investeringerne og forbruget, hvormed der vil kunne skabes flere arbejdspladser og sættes gang i økonomien igen. Et af regeringens tiltag var frigivelsen af SP-pensionen, som tegner sig for ca. 49 mia. kr. Det var således et håb, at SP-pengene ville resultere i et markant øget forbrug 3. 1 Det Økonomiske Råds rapport 2009 s. 1 2 Ibid. s. 3 10

11 Grundet den stigende usikkerhed hos danskerne har flere imidlertid valgt at benytte deres SP-opsparing til privat opsparing og investering 4, hvorfor der beklageligvis ikke i tilstrækkelig grad er sket en forøgelse af forbruget, som følge af regeringens SP-tiltag 5. For at komme den finansielle sektor til undsætning har regeringen i samarbejde med bankerne indført bankpakke 1 6, som skulle sikre, at alle indskud hos bankerne blev garanteret af den danske stat. Dette initiativ blev vedtaget, for at tilliden til bankerne kunne genoprettes. Eftersom indførelsen af bankpakke 1 ikke har vist sig at være tilstrækkelig, har regeringen senest indført bankpakke 2. Denne bankpakke skulle sikre, at bankerne kan låne likviditet til en markedsrente, så de herved kan viderelåne til diverse sunde projekter. Det er dog ikke lykkedes til fulde, da antallet af konkurser blandt virksomheder er steget markant i den seneste periode, samtidig med at der ikke er så mange nye iværksættere som tidligere, idet bankerne i større grad holder på den nye likviditet. Selvom bankerne holder på likviditeten, betyder det ikke, at de står uden problemer. Flere danske banker har allerede måttet dreje nøglen om, mest nævneværdigt Roskilde Bank, mens andre banker er blevet opkøbt af konkurrerende banker. Derudover er der en del danske banker, som for tiden er i store problemer. Dette afspejler sig bl.a. i deres kreditrating, som fastsættes af en række private og uafhængige bureauer, der bl.a. har til opgave at vurdere pengeinstitutterne med henblik på deres finansielle styrke. De har således også vurderet Amagerbanken, hvis rating ved den seneste vurdering er faldet til E+ 7, hvilket er i den laveste ende. Til sammenligning havde Roskilde Bank en kreditrating på D 8, før denne gik konkurs. Altså en smule bedre end Amagerbankens kreditrating. 3 Stormløb på SP-milliarder 4 Nordjyder putter SP-pengene i madrassen 5 SP-penge får ikke danskerne til lommerne 6 Bankpakke 1 og Amagerbanken close to brink 11

12 Det kan være svært at vide, hvor slemt det egentlig står til med bankerne. Der hersker dog ingen tvivl om, at de nuværende konjunkturer ikke er ligeså gode som de var for blot to år siden. Amagerbanken er i øjeblikket i en vanskelig situation og netop derfor har banken ansøgt om at få del i bankpakke 2. Banken har ansøgt om hele 1,4 mia. kr. 9, men endnu mangler ansøgningen at blive accepteret eller afvist. For at kunne blive godkendt til at få del i bankpakke 2, er der opsat et krav om, at banken som sikkerhed selv skaffer 700 mio. kr. 10. Uanset udfaldet af Finanstilsynets beslutning om, hvorvidt Amagerbankens ansøgning accepteres, så er det væsentligt at være opmærksom på, hvilke faktorer der har haft betydning for, at Amagerbanken er havnet i den nuværende situation. Dette leder os frem til følgende problemformulering: 1.3. Problemformulering Hvilke erhvervsøkonomiske, organisatoriske og samfundsmæssige faktorer har haft størst betydning for Amagerbankens nuværende situation? 1.4. Uddybning af problemformulering Vi vil hermed undersøge Amagerbanken i forhold til organisation, regnskab og påvirkning fra finanskrisen med henblik på at give et velbegrundet bud på, hvad der har været årsagen til Amagerbankens økonomiske udfordringer Afgrænsning Da Amagerbankens skæbne i skrivende stund ligger under for Finanstilsynets afgørelse af, om de får del i bankpakke 2, er der dagligt en massiv nyhedsstrøm omkring deres 9 Amagerbanken: Revisorer siger god for bankpakke-ansøgning 10 Nykredit støtter Amagerbanken 12

13 situation. For at kunne bevare overblikket i den afsluttende fase af projektskrivning, har vi valgt at afgrænse os til kun at se på de ting, der sket før 1. december I forlængelse af dette har vi valgt at afgrænse os fra at komme ind på det potentielle kapitalindskud fra Karsten Ree. Sådanne omstændigheder ville kræve, at vi kunne risikere at skulle tilpasse projektet fra den ene dag til den anden, hvormed tidligere versioner kunne risikere at blive ubrugelige. Amagerbankens tidligere direktør, Knud Christensen, døde fredag d. 3. oktober Umiddelbart herefter kunne der kortvarigt observeres et mindre dyk i aktiekursen 12, men det tydede dog ikke på, at direktørens død havde en større indflydelse på Amagerbankens situation. Vi har derfor valgt at afgrænse os fra at medtage denne omstændighed i vores videre analyser. Endvidere har vi valgt at undlade at komme ind på de mere alternative økonomiske teorier vedrørende finanskrisens opståen og deres forventninger om, at bolig-boblen uundgåeligt ville sprænges, som evt. alternative økonomer måtte have Definitioner I dette afsnit vil vi definere et par af de begreber, som vi bruger i projektet. Aksiom: Udsagn, der formulerer en videnskabelig grundantagelse 13. Bankpakke 1: En lov vedtaget af den danske regering, der garanterer alle ikkerisikovillige indskud. Denne pakke er til dels finansieret af den finansielle sektor selv 14. Bankpakke 2: En lov vedtaget af den danske regering, der giver bankerne mulighed for at låne kapital af staten 15. Epistemologi: En videnskabelig tilgang til det grundlæggende aksiom for, hvordan genstandsfeltet kan studeres, f.eks. gennem opstilling og afprøvning af empiriske 11 Amagerbankens direktør død Videnskabsteori i samfundsvidenskaberne på tværs af fagkulturer og paradigmer s Bankpakke 1 og 2 15 Ibid 13

14 udsagn, gennem udvikling af en fortolkningsvidenskab eller gennem begrebsudvikling kombineret med forskellige former for empirisk materiale 16. Finansiel stabilitet A/S: En virksomhed, der overtager konkursramte banker og sørger for en forsvarlig afvikling af deres aktiver 17. Franchise: En given banks koncept. Fundamentals: En virksomheds økonomiske grundfaktorer, som f.eks. aktiver, pålidelighed, vækst, indtjening og omsætning 18. Kreditrating: En vurdering fra en uafhængig (privat) instans af finansielle institutioner eller produkter 19. Nøgletal: Et tal der viser noget om noget, samfundsøkonomisk nøgletal er f.eks. BNP og ledighed, mens det i et erhvervsøkonomisk perspektiv kan være f.eks. afkastningsgrad eller overskudsgrad. Ontologi: Det, der inden for en videnskabelig tilgang opfattes som genstandsfeltet, og tillige måden genstandsfeltet opfattes på 20. Privat beredskab: En forening af banker, der står for at dække de første 35 mia. kr. som evt. nødstedte banker må lide 21. Rentabilitet: Er et erhvervsøkonomisk nøgletal, der benyttes til at se om noget er rentabelt eller profitabelt 22. Rentemarginal: Rentemarginalen er forskellen mellem et pengeinstituts gennemsnitlige udlånsrente og gennemsnitlige indlånsrente Videnskabsteori i samfundsvidenskaberne på tværs af fagkulturer og paradigmer s Fundamentals 19 Moody s rating 20 Videnskabsteori i samfundsvidenskaberne på tværs af fagkulturer og paradigmer s Økonomisk styring og virksomhedsstyring S

15 Risikovægtede poster: Består af de risikovægtede aktiver og ikke-balanceførte poster, dvs. poster med kreditrisiko, aktierisiko, renterisiko, valutakursrisiko, råvarerisiko med videre 24. Solvens: Er et erhvervsøkonomisk nøgletal, der benyttes til at vise en virksomheds kreditværdighed. At være solvent betyder, at aktiverne overstiger passiverne. Lovens krav til bankerne er i øjeblikket 8 % Fionia Bank i dyb krise 15

16 2. Kapitel - Metode I dette kapitel vil vi gennemgå vores overvejelser i forhold til, hvilken metode vi har valgt at benytte til besvarelse af projektets problemformulering. Metoden vil kunne bruges som en rød tråd hele projektet igennem, så det er muligt for læseren at følge vores metodiske valg. Først vil vi vise læseren en illustration af vores projektdesign, som sammen med en læsevejledning vil kunne anskueliggøre selve udformningen af projektet. Herefter vil vi gennemgå vores valg af videnskabsteoretisk retning, herunder de ontologiske og epistemologiske vinkler. Efterfølgende vil vi tydeliggøre vores valg af og brug af teori, ligesom vi vil komme ind på, hvilke overvejelser vi har gjort os i forhold til valg af empiri og analysemodeller. Endeligt vil vi løbende komme ind på de styrker og svagheder, der måtte ligge i vores kilder. 16

17 2.1. Projektdesign 17

18 2.2. Læsevejledning Kapitel 1: I dette kapitel finder læseren vores indledning, motivation, problemfelt samt problemformulering. Heri anskueliggøres Amagerbankens nuværende situation samt vores motivation for valg af en problemstilling, der er interessant for os. Derudover belyser vi en række problemstillinger, der har relevans for udarbejdelsen af vores projekt. Til slut uddybes vores problemformulering i forhold til vores måde at gribe problemet an på. Kapitel 2: Dette kapitel indeholder vores projektmetode og videnskabsteori. Vi præsenterer først vores videnskabsteori og begrundelsen for valg af denne. Ligeledes vil vi komme ind på, hvordan vores videnskabsteori kan benyttes i vores projekt. Derudover vil der være en begrundelse for valg af empiri og teori med dertilhørende kildekritik. Kapitel 3: Dette kapitel indeholder vores teoretiske baggrund. Her vil vi benytte teori om kreditrating, organisationsteori samt regnskabsanalyse. Kapitel 4: Vores fjerde kapitel er vores empiriske kapitel, hvor vi belyser den nuværende økonomiske situation i samfundet og forklarer hvorledes finanskrisen har påvirket finanssektoren og Amagerbanken specifikt. Derudover giver kapitlet en beskrivelse af de tiltag, som regeringen har indført, herunder bankpakker og selskabet Finansiel Stabilitet. Ligeledes vil vi kigge på empiri, som vedrører organisation og regnskab. Kapitel 5: I dette kapitel vil analysere vores empiri ud fra det teoretiske kapitel for at få en dybere forståelse af de data, vi har indsamlet og bearbejdet i kapitel 4. Derudover vil vi lave en analyse af både interne og eksterne faktorer, der til slut samles i en SWOT-analyse. 18

19 Kapitel 6: I dette kapitel vil vi diskutere vores empiri i forhold til den gennemarbejdede teori samt diskutere på de analyser, vi har foretaget i kapitel 5. Hermed skulle vi gerne kunne tilnærme os en konklusion på vores problemformulering. Kapitel 7: I dette kapitel ønsker vi at konkludere på vores problemformulering og de resultater projektarbejdet har givet os. Kapitel 8: I dette kapitel vil vi komme med en perspektivering over Amagerbankens muligheder i fremtiden og derudover prøve at give et bud på, hvordan banken bør forholde sig mht. udlån, organisation med mere. Ligeledes vil vi komme ind på, hvordan et videre arbejde med emnet kunne tage sig ud. Kapitel 9: Litteraturliste over benyttet materiale Videnskabsteori Begrebet videnskabsteori kan ifølge Videnskabsteori i samfundsvidenskaberne på tværs af fagkulturer og paradigmer defineres som; et tværvidenskabeligt forsøg på at fremstille grundregler, grundlagsproblemer og gyldighedsproblemer i forskellige fag og discipliner 26. Gennem den videnskabelige teori kan det således anskueliggøres, hvad videnskab og forskning er og kan være. Det er essentielt at være opmærksom på vigtigheden af videnskabsteorien i projektarbejdet, da den reelt begrænser mulighederne for indsamling af data, idet vi må bevæge os indenfor den ontologi, som vi vælger at benytte. Det skal dog bemærkes, at denne begrænsning ikke skal ses som en spændetrøje, men snarere som en hjælp projektet igennem. Videnskabsteorien vil med andre ord kunne fungere som en rettesnor 26 Fuglsang m.fl. s. 8 19

20 for hele projektet, hvorfor valget af videnskabsteori er meget interessant og relevant i selve projektarbejdet. Vi benytter os i dette projekt af logisk positivisme som videnskabsteori, og vil i de følgende afsnit komme ind på, hvad det har af betydning for vores projekt Logisk positivisme Den logiske positivisme er, ifølge den franske filosof og ophavsmand, Auguste Comte 27, det sidste af erkendelsens tre udviklingsstadier: 1. Den guddommelige indgriben. Et lynnedslag kan forklares med, at Gud har demonstreret sine kræfter, ved at lade det lyne. 2. Den metafysiske erkendelse. Et lynnedslag kan forklares med, at skjulte kræfter, som normalt ikke er synlige for mennesket, bliver gjort synlige gennem lynet. 3. Det positive erkendelsesstadium. Lynnedslaget forklares gennem de empiriske undersøgelser. Lynet skyldes en række fænomener, som f.eks. elektroniske ladninger, hvilket er målbart 28. I logisk positivisme gælder det således, at videnskaben er funderet empirisk 29. Et udsagn kan derfor kun være gyldigt, hvis det er baseret på empiri. Comte omtalte den logiske positivisme som et ideal for videnskaberne. Han mente, at det videnskabelige arbejde bør begrænses til arbejdet med fænomenernes positive fremtrædelse, altså de træk ved fænomenerne, som direkte lader sig iagttage og observere 30. For logisk positivisme er det skjulte dermed noget, der holdes adskilt fra det egentlige videnskabelige felt. Kun det, som er til at observere, kan danne grundlag for empirien og dermed er det kun det, som kan danne gyldig viden om sammenhænge i verden. Ifølge positivisterne, stammer al viden om virkeligheden fra tidligere sanseindtryk fra erfaringerne. Gennem induktion kan enkelte observationer føre positivisterne frem til en 27 Ibid. s Ibid. s Ibid. s Ibid. s

21 slutning, hvormed fænomenernes adfærd danner love 31. Dette kan dog give visse problemer, såfremt der ikke er tilstrækkelig dokumentation for deduktionen. Heraf logisk positivismes induktionsproblem. Dette problem indbefatter en erkendelse af, at tidligere erfaringer ikke nødvendigvis siger noget om fremtiden Ontologi og epistemologi I logisk positivisme er ontologien dét, som den enkelte sanser. Dermed er det væsentligt, at der er noget, som kan sanses. Og logisk positivisme beskæftiger sig, som tidligere nævnt, kun om fysiske fænomener, der kan observeres 33. I vores projekt er genstandsfeltet Amagerbanken, og måden hvorpå vi vil indsamle data til at opnå erkendelse, er ved hjælp af statistisk materiale samt empiriske observationer. Epistemologi er måde hvorpå man opnår erkendelse. I logisk positivisme opnås den erkendelse ved hjælp af empiriske observationer, der benyttes til at verificere opstillede antagelser. Således vil kombinationen af de teoretiske udsagn og de empiriske sandhedsudsagn kunne begrunde, hvorfor udsagnene er sande Logisk positivisme i projektet Da vi bruger logisk positivisme, er det vigtigt, at vores metode er styret af Amagerbankens ontologi. Vi kigger derfor bl.a. på empirisk materiale som boligudbudsstatistik og på empiri om Amagerbanken. Denne induktive metode gør, at kun det, som kan observeres, er relevant for konklusionen. Hvis vi havde valgt at kigge på de underliggende strukturer og mekaniser, der påvirker den observerbare empiri, så ville vores videnskabsteoretiske retning have været kritisk realisme. Dette valg har haft betydning for vores problemformulering, hvor vores hovedfokus ligger på det umiddelbart observerbare, som f.eks. ledighed og boligudbud. Havde vi anvendt kritisk realisme, ville vi have fokuseret på f.eks. grådighed og tillid i finanssektoren. Selvom vi senere i projektet nævner, hvorledes det står til med 31 Ibid. s Ibid. s Ibid. s Ibid. s

22 finanskrisen, så er dette på et observerbart grundlag, som tilegner sig den logiske positivisme. Vi kunne også have kigget på de mere underliggende strukturer i det dybe niveau i den kritiske realismes ontologi. Dette havde forudsat en analyse med hypoteser omkring, hvad der virkelig har forårsaget finanskrisen. F.eks. kunne vi have fokuseret på tilliden til den finansielle sektor eller lånekulturen. Vi ønsker ved hjælp af logisk positivisme, på baggrund af induktion, at verificere de i problemformuleringen opstillede antagelser om Amagerbankens nuværende situation. Dette er modsat kritisk rationalisme, hvor hovedfokus er, at falsificere de opstillede antagelser 35. Da vi ikke har adgang til fremtidige observationer, også kendt som induktionsproblemet, har vi ikke mulighed for at komme med nogen endegyldig konklusion. Vi kan derfor kun give rationelle slutninger funderet på empiriske og statistiske observationer, som allerede er foretaget Videnskabsteoretiske refleksioner Da vi også havde HA-krav at tage højde for, så har videnskabsteori om ikke været skubbet i baggrunden, så har videnskabsteorien ikke haft det altoverskyggende fokus. Denne disposition viser sig dog ikke, at have haft den store indflydelse på den måde vores projekt er endt ud. Problemet bunder i, at vi har udformet et projekt, der ikke specifikt lægger sig op ad én videnskabsteoretisk retning. I de første faster af projektarbejdet har vi koncentreret os om den kritiske realisme, men vi indså dog, at hovedfokus og interesse var på det empiriske niveau. Herved ville det blive svært at benytte en videnskabsteori, som også beskæftiger sig med det transcendentale niveau. Vi besluttede os der for, at begrænse og foretog derfor et naturligt skifte fra kritisk realisme til logisk positivisme.. Vi har således valgt at skifte til den logiske positivisme, der ligesom vores projekt har det primære fokus på de empiriske observationer. Vi kunne måske med fordel have benyttet os af to forskellige videnskabsteoretiske retninger, men på den måde som vores 35 Ibid. s Ibid. s

23 projekt forløb, viste dette sig ikke at være en mulighed. Vi mener dog stadig, at logisk positivisme er den rettesnor, som videnskabsteorien bør være i bestræbelserne på bedst muligt, at besvare problemformuleringen Overvejelser omkring teori, empiri og analyser For at kunne besvare vores problemformulering har vi valgt at benytte os af en række teorier og analyseværktøjer. Vi har således valgt at benytte os af teorier omkring kreditratingen, da denne i høj grad afspejler, i hvilken situation en given finansiel institution i øjeblikket befinder sig. Til at forklare hvad kreditrating egentlig er, vil vi benytte Moody s egne definitioner. Vi vælger at benytte ratingen hos Moody s og ikke fra et andet bureau, da Moody s er det bureau, som Amagerbanken selv refererer til. Moody s er et af verdens største ratingbureauer, og må derfor anses som værende en pålidelig kilde. Vi vil desuden benytte teorier om organisationsformer for derved at kunne vurdere, hvorvidt Amagerbankens organisation er optimalt struktureret. Vi har i denne forbindelse benyttet os af to bøger: Organisation af Kjær m.fl. udgivet af forlaget Trojka, der har en lang tradition for publicering af undervisningsmateriale og Organisationsteori Struktur, kultur, processer af Bakka m.fl. udgivet af Handelshøjskolens forlag. Begge kilder ser vi således som værende gyldige. For at kunne undersøge de mulige årsager til Amagerbankens nuværende situation har vi vurderet, at det er nødvendigt at se nærmere på Amagerbankens omverden og dermed de forskellige parter, som banken kan blive påvirket af, både direkte og indirekte. Til dette formål har vi valgt at benytte os af interessentmodellen, også kaldet koalitionsmodellen 37. Denne viser, hvilke kræfter i omverdenen, Amagerbanken kan have en fordel af at have tætte forbindelser med. Denne teori er også fra bogen Organisation af Kjær m.fl. Eftersom vores videnskabsteori kun tillader os at se på de observerbare lag i Amagerbankens organisation, vil vi i projektet ikke komme ind på Amagerbankens kultur. 37 Kjær m.fl. s

24 Til at beskrive hvordan en SWOT-analyse kan anvendes, samt hvilke faktorer en sådan analyse indebærer, og hvorledes man fastsætter og vurderer, hvad indholdet i analysen skal være, har vi brugt International markedsføring af Andersen m.fl. Denne bog er ligesom ovenstående fra forlaget Trojka og dermed anser vi ligeledes denne for at være gyldig. Bogen er brugt som understøttelse til hjemmesiden: 38. Denne hjemmeside er administreret af instituttet for ledelse på Århus Universitet og må derfor anses som pålidelig. Da vi ønsker at undersøge, hvorfor det de seneste år er gået mindre godt for Amagerbanken, vil vi lave en regnskabsanalyse. Denne regnskabsanalyse vil vi udarbejde med udgangspunkt i offentligt tilgængelige årsregnskaber fra Amagerbanken for årene Denne periode er valgt, idet vi ønsker at kunne se, om der har været tegn på nedgang allerede inden den internationale finanskrise blev aktuel. Da Amagerbanken ønsker at fremstå så godt som muligt, og derved ønsker at fremhæve de positive ting, kan vi ikke med sikkerhed sige, at denne kilde er 100 % gyldig. Dog antager vi ikke, at Amagerbanken på nogen måde kommer med usandheder. Når vi finder det interessant at lave en regnskabsanalyse, skyldes det et ønske om at se, hvordan Amagerbanken har udviklet sig rent økonomisk. Regnskaberne vil formentlig kunne vise os, hvilke omstændigheder der ligger til grund for Amagerbankens nuværende økonomiske situation. Vi vil i regnskabsanalysen hovedsageligt have fokus på størrelserne af indlån, udlån, rentabilitet og solvens 39. Vi vil desuden lave en sammenligning af udvalgte regnskabsposter og nøgletal med Sydbank. Vi har valgt Sydbank, idet denne også har et vist præg af at være en lokal bank, men til forskel fra Amagerbanken har den fokus på andre kerneområder. Det vil derfor være interessant at se, hvorvidt den finansielle krise har påvirket de to bankers regnskaber ligeligt, eller om bankernes respektive investeringer har haft afgørende indflydelse på resultaterne. 38 Uddybning af hjemmeside: Model - fra ekstern og intern analyse til strategiudviklingen 39 Holm-Rasmussen m.fl. s

25 I vores projekt vil vi hermed bruge regnskabsanalysen som et værktøj til vores analyse af Amagerbanken. Denne analyseform er beskrevet ud fra bogen Økonomisk styring og virksomhedsanalyse i et markedsorienteret perspektiv, der er skrevet af Holm- Rasmussen m.fl. Bogen er fra forlaget Academica, der er en del af Gyldendal Akademisk A/S. Vi vurderer, at denne kilde har en høj gyldighed. Til at udarbejde en beskrivelse af Amagerbanken, hvad angår organisation, kunder og historie, har vi brugt Amagerbankens egen hjemmeside. Vi mener, at denne beskriver Amagerbankens egentlige visioner og fokuspunkter, og den bør derfor give et reelt billede af, hvad der faktisk foregår i banken, og hvordan bankens historie har været. Ligesom det er tilfældet med årsrapporten, så ønsker Amagerbanken på deres hjemmeside at fremstå så positivt som muligt. Derfor er denne kilde måske ikke 100 % valid. Den vil dog være tilfredsstillende til det, som vi skal bruge den til. Til at se på Amagerbankens kreditrating, vil vi se på den rating, som de har publiceret på deres egen hjemmeside og efterfølgende give nogle bud på, hvad en given rating kan have af betydning for en bank. Dette vil vi gøre, fordi det synes relevant at analysere, hvorledes Amagerbanken kan agere på nuværende tidspunkt. Disse informationer er hentet fra deres egen hjemmeside, men bakket op af eksterne artikler, og derfor må gyldigheden anses som værende god. Vi vil i projektet beskrive bankpakkerne, fordi disse i øjeblikket er en vigtig del af den finansielle sektor. Til at beskrive disse vil vi kigge på et uddrag fra en af de deltagende banker, nemlig Totalbanken. Det kunne egentlig have været et uddrag fra en hvilken som helst deltagende bank, da det, som der står i uddraget, er objektive referencer til krav, omkostninger og des lige. Derfor anser vi også denne kilde som valid. Til at se på bankerne generelt vil vi kigge på en rapport udarbejdet af Finansforbundet. Dette gøres for at se på, hvilken rolle banker spiller i samfundet. Dette er relevant givet de nuværende konjunkturer, og det kunne derfor være, at bankernes nuværende situation kan have en afsmittende effekt på resten af samfundet. Da det er en rapport udarbejdet af bankernes brancheorganisation, så har denne måske ikke maksimal gyldighed, men alligevel er den tilfredsstillende, i det omfang vi benytter den til. 25

26 Vi har endvidere valgt at benytte os af en organisationsanalyse til at se nærmere på Amagerbankens struktur ved hjælp af bankens organisationsdiagram, som vi har hentet på deres egen hjemmeside. Dette vil kunne give os et indblik i, hvordan beslutningerne træffes i organisationen, om der er lange kommandoveje og om de er forandringsparate. I vores organisationsanalyse vil vi ligeledes se nærmere på Amagerbankens processer. Regnskabsanalysen af Amagerbanken vil tage udgangspunkt i regnskabstal fra de seneste tre år og vil bestå af følgende hovedpunkter, der skal indgå i en samlet erhvervsøkonomisk analyse af Amagerbanken: Rentabilitet Indekstal Solvens da det er vigtigt at se, om banken overhovedet er rentabel. for at illustrere, hvorledes udviklingen i nøgletallene har været. da dette har en stor indflydelse på, om Amagerbanken kan få del i bankpakke 2. I forbindelse med en rentabilitetsanalyse skal bl.a. de to nøgletal: afkastningsgrad og overskudsgrad udregnes. Begge nøgletal indeholder posten: resultat af primær drift da de begge beskæftiger sig med virksomhedens primære aktiviteter. Den kommende analyse baseres på en finansiel virksomhed, og det har derfor været nødvendigt at definere denne nøgletalspost ud fra en sammenfatning af de regnskabsposter, som, vi logisk skønner, kan henføres til den primære drift. En opgørelse af denne kan derfor findes i udpenslet form i bilag 1. Tilsvarende har det været nødvendigt at sammenlægge to poster i resultatopgørelsen for at opnå nøgletalsposten omsætning til brug for udregning af nøgletallet overskudsgrad 40. Posten finansielle omkostninger til brug for beregning af nøgletallet fremmedkapitalens forrentning, udgøres normalt af renteomkostninger og lignende i forbindelse med analyse af ikke-finansielle virksomheder. Eftersom vi netop har med en finansiel virksomhed at gøre, har det vist sig nødvendigt at redefinere, hvad der kendetegner begrebet finansielle omkostninger. Til brug for beregning af fremmedkapitalens forrentning har vi valgt at definere posten finansielle omkostninger, som summen af 40 Se bilag 1 26

27 kursreguleringer og de renteudgifter, der kan henføres til gæld hos diverse centralbanker. Rentabilitetens øvrige nøgletal indeholder ikke regnskabsposter, der behøver sammenfatning eller redefinering, men kun poster der kan læses direkte af årsregnskabet. I et afsnit om indekstal vil vi koncentrere os om at belyse udviklingen i egenkapital, årsresultat, nedskrivninger på udlån, udlån og indlån i form af indekstal for de sidste tre år. Vi vil undersøge solvensen, da Amagerbanken står overfor et solvenskrav for at kunne få del i bankpakke 2. Ligeledes fordi der yderligere er nogle generelle krav til banker, idet de skal have en vis procentdel af deres kapital, som ikke er udlånt. Vi vil derfor undersøge Amagerbankens solvens, og hvorfor den evt. er faldet så meget, som den er. De nævnte analyser vil vi efterfølgende sammenholde i en delkonklusion over, hvilke svagheder og styrker, der ligger internt i Amagerbanken. Det er således også disse forhold, som Amagerbanken har en mulighed for at påvirke direkte. Efter at have set på Amagerbankens interne forhold vil vi se nærmere på de eksterne forhold. De eksterne faktorer har Amagerbanken ikke mulighed for at påvirke i samme grad som de interne til trods for, at disse kan have langt større påvirkning på Amagerbankens situation. Til den empiriske samfundsbeskrivelse har vi valgt at benytte to nøgletal; ledighed og boligpriser. Dette skyldes, at det må antages, at et af Amagerbankens kerneområder er udlån til forskellige aktører både privat og erhverv. Derfor er det interessant at se på, hvordan udviklingen i boligpriserne har været, da det er heri, Amagerbanken har sikkerhed for sine penge. Ledigheden er relevant at inddrage, da det kan være svært for folk, som mister deres job, at efterkomme deres forpligtelser overfor Amagerbanken. Vi mener ikke, at det vil være væsentligt, at vi forholder os til øvrige økonomiske nøgletal, som f.eks. inflation. Dette skyldes, at vi ikke antager, at inflationen kan have været en medvirkende faktor i Amagerbankens nuværende situation, eftersom det er et nøgletal, som påvirker alle lige. 27

28 Ledighedstallene er fundet på Danmarks Statistiks hjemmeside 41, hvilket skyldes, at de er den officielle udbyder af statistiske nøgletal, og derfor har maksimal gyldighed. Det mest fordelagtige ville være, såfremt det var muligt, at se på en demografisk opdelt ledighed, så man kunne se på ledigheden på Amager, da det er her Amagerbanken, som tidligere nævnt, har en stor del af deres aktiviteter. Dette har dog ikke vist sig at være muligt og derfor bliver vi nødt til at antage, at ledigheden på Amager nogenlunde ligner ledigheden i resten af landet. Til at se på udviklingen i boligpriserne har vi benyttet statistikker fra Realkreditrådet, som også har en udmærket gyldighed. Det er her ikke muligt at se på prisudviklingen for Amager generelt, men derimod for Kastrup, som jo er en del af Amager og derfor er det relevant at se på denne. Den udvalgte periode er valgt ud fra en antagelse om, at det nogenlunde var her finanskrisen startede, altså perioden fra starten af 2007 til og med i dag. Til afsnittet om vismændenes varslinger har vi valgt at foretage en komparativ analyse. Ved at se på deres rapport fra 2007 ønsker vi at sammenligne deres forudsigelser fra 2007 med de samme angående Dette er relevant for vores ønske om at kunne afgøre, om selv nogle af de førende økonomer har haft mulighed for at forudsige den finansielle krise. For at se om disse forudsigelser har holdt stik, vil vi se nærmere på deres rapport fra efteråret Rapporten fra vismændene er et udtryk for deres subjektive mening, men alligevel anser vi, at rapportens pålidelighed er høj, da den er udfærdiget af førende danske økonomer. Når både Amagerbankens omverdensforhold og påvirkningerne fra de eksterne interessenter er analyseret, vil vi samle disse i en delkonklusion. Hermed kan vi danne os et overblik over Amagerbankens muligheder og trusler. Til slut vil vi samle vores delkonklusioner om Amagerbankens styrker og svagheder, muligheder og trusler i en SWOT-analyse. Sammenfatningen af den interne og den eksterne analyse vil vi forhåbentlig kunne give os et mere overordnet indblik i, hvorfor Amagerbanken er havnet i deres nuværende situation

29 På baggrund af vores SWOT-analyse vil vi søge at konkludere på, hvilke faktorer som har haft betydning for, at Amagerbanken er kommet i den nuværende noget ustabile situation. Det vil således også være på denne baggrund, at vi efterfølgende vil kunne komme med vores bud på, hvorvidt Amagerbanken kan reddes. Derudover har vi benyttet os af artikler fra en række online aviser. Disse online medier er en samling af generelt ansete nyhedsformidlere, som bl.a. epn.dk, business.dk, dr.dk og politiken.dk. Vi kan selvfølgelig ikke være sikre på, hvilke motiver afsenderne har haft, men vi betragter dog disse kilder som værende valide. 29

30 3. Kapitel Teori I dette kapitel vil vi gennemgå nogle forskellige teorier, heriblandt organisationsanalyse og regnskabsanalyse. Vi vil således introducere en række begreber, som senere skal danne baggrund for vores analyse af Amagerbanken Kreditrating Moody s er et af mange kreditratingbureauer 42. Deres vurderinger giver bl.a. udtryk for den finansielle styrke og sundhed hos forskellige givne finansielle institutioner. I kreditratingen er det ikke kun den nuværende finansielle styrke, der bliver vurderet, men også faktorer, der med stor sandsynlighed kan influere institutionerne på lang sigt. Heraf kan nævnes samfundsøkonomi og offentlig regulering. Den overordnede finansielle styrke inddeles i fem hovedkategorier 43 : A: Banker med en A-rating udviser meget god finansiel styrke. Typisk er dette institutioner, der har en stor værdi, en stærk franchise, et meget godt solidt økonomisk fundament og forudsigelige og stabile økonomiske omgivelser. B: Banker med en B-rating udviser god finansiel styrke. Typisk er dette institutioner, som har en stor værdi, en stærk franchise, gode økonomiske fundamentals og forudsigelige og stabile økonomiske omgivelser. C: Banker med en C-rating udviser tilfredsstillende finansiel styrke. Typisk er dette institutioner med et mindre, men stadig værdifuldt franchise. Disse banker vil enten udvise acceptable økonomiske fundamentals i forudsigelige og stabile økonomiske omgivelser eller gode fundamentals i mindre forudsigelige og ustabile økonomiske omgivelser. D: Banker med en D-rating udviser moderat finansiel styrke og kan til tider have brug for udefrakommende kapital. Sådanne institutioner kan være hæmmet af følgende faktorer: En svag franchise, finansielle fundamentals, der er utilfredsstillende eller mindre forudsigelige og ustabile økonomiske omgivelser. 42 Moody s Rating Long-Term Obligations Ratings 43 Ibid. 30

31 E: Banker med en rating på E udviser en lille finansiel styrke med en stor sandsynlighed for at skulle bruge udefrakommende kapital eller hjælp. Sådanne institutioner kan være hæmmet af følgende faktorer: en svag franchise, finansielle fundamentals, der er utilfredsstillende eller mindre forudsigelig, og ustabile økonomiske omgivelser. Endvidere findes der, inden for de forskellige kategorier, en række underkategorier, der vurderes som enten plus (+) eller minus (-). Dette gøres for at kunne adskille, hvor de forskellige banker ligger indenfor den enkelte kategori. To banker med en B-rating kan således godt have forskellige vurderinger. Da det er indenfor den enkelte kategori, så betyder dette, at en A- rating stadig er bedre end en B+ rating 44. Derudover bliver det i forbindelse med kreditrating også vurderet, hvilke muligheder bankerne har for at kunne betale deres langfristede og kortfristede gæld Organisation For at kunne beskrive en organisation, er det vigtigt at definere, hvad begreberne virksomhed og organisation dækker over. En organisation kendetegnes ved at være en samling mennesker, som interagerer sammen med hinanden med et fælles mål. Endvidere kendetegnes organisationen ved, at medlemmerne opfatter sig selv som en organisation 45. En virksomhed kendetegnes ved, at have samme egenskaber som en organisation, men ligeledes kan den kendetegnes ved at have sin økonomiske overlevelse som hovedformål Organisationsformer De fleste virksomheder beskriver den formelle struktur i organisationen illustrativt ved hjælp af et organisationsdiagram 47. I de klassiske organisationsteorier beskrives den formelle struktur således både horisontalt og vertikalt, som illustreret i figur 1 48 : 44 Ibid. 45 Kjær m.fl. s Ibid. s Ibid. s

32 Figur 1: Horisontal og vertikal arbejdsdeling 49 Den vertikale arbejdsdeling beskriver fordelingen af ledelsesansvaret 50. Det er således hér, virksomhedens hierarki kan anskues. Den vertikale arbejdsdeling bliver normalt inddelt efter et af de følgende tre principper: Linieprincippet: Hver medarbejder har én overordnet. Ansvaret går i en lige linje ned i organisationen. Dette giver en klar definition af, hvor ansvaret er placeret 51. Til trods for, at linjeprincippet giver en sikkerhed for, at medarbejderne ikke modtager modstridende informationer, kan princippet samtidig have den ulempe, at kommunikationsvejene kan være meget tunge. Medarbejderne kan reelt have svært ved at samarbejde på tværs af organisationens afdelinger 52. Således kan det også være vanskeligt at udnytte specialister. Liniestabsprincippet: Minder om linjeprincippet, men foruden de enkelte afdelinger, så er der også stabsfunktioner, som varetager særlige hjælpefunktioner oftest er det 48 Ibid. s Ibid. s. 246, fig Ibid. s Ibid. s Ibid. s

33 mere sekundære funktioner, som ikke vedrører det direkte salg 53. Et eksempel på en stabsfunktion kan være en IT-afdeling, som skal give support til hele virksomheden. Stabenes placering i hierarkiet afhænger meget af, hvilken funktion, de udfylder 54. Hvis der er tale om viden, som kan gavne hele organisationen, placeres de oftest øverst, lige under direktøren. Stabsfunktioner: Stabsfunktionerne illustreres ofte med en cirkel, mens de øvrige afdelinger er firkantede 55 som i eksemplet i figur 1. Kombinationen af linje og stabe kan desværre betyde, at den ellers så klare ansvarsplacering vanskeliggøres 56. Det funktionelle princip: Det funktionelle princip skal ikke forveksles med funktionsprincippet, som vi vil komme nærmere ind på nedenfor. Princippet kendetegnes ved, at medarbejderne har flere overordnede 57. Princippet bygger på Taylor og den videnskabelige skole. Hver afdelingsleder har sit specialområde, og råder i samarbejde med de øvrige ledere over de medarbejdere, som er til rådighed. Det kan således være svært at definere et klart ansvar, og medarbejderne vil kunne risikere at blive forvirrede over eventuelle modstridende ordrer 58. Den horisontale arbejdsdeling beskriver fordelingen af opgaver på tværs af afdelinger 59. I denne form for arbejdsdeling tales der om følgende to hovedprincipper: Funktionsprincippet: Med funktionsprincippet fordeles arbejdsopgaverne, så hver afdeling har sine egne opgaver 60. Således skal alle opgaver omhandlende indkøb varetages af indkøbsafdelingen. Herved udnyttes både stordriftsfordele og arbejdet kan standardiseres. Et problem ved funktionsprincippet kan være, at afdelingerne snarere arbejder for afdelingens succes end for hele virksomheden 61 suboptimering. 53 Ibid. s Ibid. s Ibid. s Ibid. s Ibid. s Ibid. s Ibid. s Ibid. s Ibid. s

34 Objektprincippet: Med objektprincippet fordeles arbejdet efter sine objekter. Hver afdeling kan således fokusere på en enkelt varegruppe, kundegruppe eller et marked 62. For en produktionsvirksomhed kan hver afdeling således hver for sig stå for indkøb, produktion med videre. Objektprincippet kræver normalt flere ressourcer, da det ikke er muligt at udnytte stordriftsfordele. Til gengæld er det lettere at opstille klare mål 63. Foruden fokus på arbejdsdelingen i organisationen, kan virksomhedens organisationsdiagram også fortælle om ledernes kontrolspænd, såvel som kommandovejene og kommunikationen i virksomheden. Kontrolspænd: Den enkelte leders kontrolspænd findes ved at se på antallet af medarbejdere (eller afdelinger), vedkommende har under sig 64. Af figur 1 fremgår det således, at den øverste leder har et kontrolspænd på tre, idet der er tre afdelinger under den øverste firkant. Havde vi derimod set på et diagram over en virksomhed, som benyttede linjestabsprincippet, og der f.eks. var placeret en stab umiddelbart under direktøren, ville direktørens kontrolspænd nu være på fire. Det kan være svært at afgøre, hvad der er et ideelt kontrolspænd, da det bl.a. afhænger af, hvor komplekse lederens opgaver er 65. Henri Fayol 66 har imidlertid defineret en begrænsning på maksimalt 10 medarbejdere under hver leder. Antal niveauer: Antallet af niveauer i organisationen viser, hvor dyb organisationen reelt er. hermed skal forstås, hvor langt der er fra den øverste chef på niveau 0 til den menige medarbejder nederst i organisationen 67. Dette giver således mulighed for at analysere længden af kommandovejene. Ser vi igen på figur 1, fremgår det, at der er sammenlagt fire niveauer; niveau 0, niveau 1, niveau 2 og niveau Ibid. s Ibid. s Ibid. s Ibid. s Ibid. s Ibid. s

35 Eftersom de enkelte stabe kun betragtes som støttefunktioner til selve organisationen, medregnes disse normalt ikke i de almindelige niveauer. De har dog alt andet lige en betydning for den nærmeste overordnede og dermed for hierarkiet i virksomheden. Generelt kan det siges, at lille kontrolspænd medfører, at en virksomhed må have flere niveauer, mens et stort kontrolspænd giver en mere flad organisationsstruktur med færre niveauer 68. Begge scenarier kan have sine fordele og ikke mindst ulemper, da lange kommunikationslinjer giver risiko for misforståelser, mens en meget flad organisationsstruktur kan betyde, at lederen kan miste sit overblik Organisationen som et system For at kunne forstå en virksomheds organisation, er det vigtigt at være opmærksom på systemet inde i organisationen. Dette system består af elementer, der kan relatere sig til hinanden og har en grænse mod omverdenen. For elementerne gælder det endvidere, at de er indbyrdes afhængige af hinanden. Desuden modtager systemet input og afgiver output 69. Moderne organisationsteorier ser organisationen som et åbent system, der er afhængigt af det omliggende miljø, nemlig omverdenen. Ud fra sit input vil systemet skabe et output. Derfor vil der også ske en påvirkning internt i virksomheden, hvis der sker forandringer i omverdenen. 68 Ibid. s Ibid. s

36 Figur 2 - Organisationen betragtet som et åbent system 70 Organisationen vil hermed løbende tilpasse sig, ligesom organisationen kan søge at påvirke andre systemer 71. Organisationen kan altså agere ud fra en ydrestyring, ligesom den selv kan være ydrestyrende 72. Organisationen kan således betragtes som et åbent system bestående af tre delsystemer (elementer), som det fremgår af figur 2. Disse kan ligeledes inddeles i delsystemer Struktur En organisations struktur kendetegnes ved, at være et formelt værktøj for den øverste ledelse 73. Det er således hér, ledelsens arbejde i forhold til organisationsplaner, stillingsbeskrivelser og forretningsgange hører til. Dette delsystem dækker med andre ord bl.a. over spørgsmålene: Hvem har ansvaret?, Hvem opstiller mål og strategier? og Hvordan fordeles opgaverne?. 70 Ibid. s. 21, fig Ibid. s Ibid. s Ibid. s

37 Processer Delsystemet processer udgør selve organisationens kerne og sikrer, at virksomheden opnår de ønskede resultater. Processerne kan dog blive påvirket af både strukturen og kulturen. Strukturens opbygning skaber selve rammerne for processernes succes, mens kulturen sikrer at organisationen skaber mening gennemarbejdet Interessentmodellen For enhver organisation gælder det, at den er omgivet af en (mere eller mindre uendelig) række parter, som alle har en eller anden form for samarbejde med og afhængighed af organisationen. Parterne har således interesser i virksomheden og omtales derfor ofte som interessenter 75. Virksomhedens omverden afhænger naturligvis af flere faktorer som f.eks. branche, størrelse og lignende. Fælles kan det dog siges, at mellem hver interessent og virksomheden ligger en mindre model over belønning/bidrag 76. Denne viser, hvordan den enkelte interessent får noget ud af sit bidrag til virksomheden, hvad end der er tale om en ydelse i form af udført arbejde (løn), køb af aktier/investering (afkast) eller andet. Interessenterne kan således have både modstridende og sammenfaldende interesser 77 kunden vil have billige varer, medarbejderen vil have høj løn og det er derfor vigtigt for virksomheden at kunne skabe en balance mellem de forskellige interessenters interesser, samtidig med at der holdes fokus på det fælles mål at virksomheden overlever. Virksomhedens interessenter kan bl.a. dække over konkurrenter, kunder, myndigheder, medarbejdere og ledelse. Fælles for disse er, at de er en del af virksomhedens nære miljø 78 og dermed er der tale om interessenter, som virksomheden har nærmere relationer til, og således også har mulighed for at påvirke. 74 Ibid. s Ibid. s Ibid. s Holm-Rasmussen m.fl. s Kjær m.fl. s

38 Omverdenen kan dog også dække over interessenter i virksomhedens fjernmiljø, som f.eks. lovgivning, politik, medier 79 og faglige organisationer 80. Der er således her tale om interessenter, der kan gå ind og påvirke interessenter i virksomhedens nærmiljø. Modsat nærmiljøet har organisationen ikke et gensidigt afhængighedsforhold til disse interessenter. Der kan ske påvirkninger begge veje, men overordnet set vil der kun være tale om påvirkninger gennem nærmiljøet 81. Relationerne mellem en organisation og dens omverden kan illustreres i figur 3: 79 Ibid. s Ibid. s Ibid. s

39 Figur 3 Åbent, miljøafhængigt system Regnskab Det formelle regnskab udarbejdes med henblik på at yde information til de interessenter, der har allokeret ressourcer til virksomheden, eller påtænker at gøre det 83. Interessenterne kan her tænkes at være både ansatte, kunder, leverandører, långivere, nuværende og potentielle investorer, andre virksomheder m.fl., men oplysningerne 82 Ibid. s. 25, fig Elling s

Finansielle Barrierer for Iværksætteri i Kølvandet på Finanskrisen

Finansielle Barrierer for Iværksætteri i Kølvandet på Finanskrisen Finansielle Barrierer for Iværksætteri i Kølvandet på Finanskrisen 1 Projektrapport, 3. semester, BP3: År: 2014 Semester: 3. semester Hus: 19.2 Projekttitel: Finansielle Barrierer for Iværksætteri i Kølvandet

Læs mere

1.0 Problemfelt... 2 1.1 Problemstilling...3 1.2 Problemformulering...4 1.3 Arbejdsspørgsmål...4 2.0 Metode... 5 2.1 Metodologi...6 2.2 Design...

1.0 Problemfelt... 2 1.1 Problemstilling...3 1.2 Problemformulering...4 1.3 Arbejdsspørgsmål...4 2.0 Metode... 5 2.1 Metodologi...6 2.2 Design... 1.0 Problemfelt... 2 1.1 Problemstilling...3 1.2 Problemformulering...4 1.3 Arbejdsspørgsmål...4 2.0 Metode... 5 2.1 Metodologi...6 2.2 Design...8 2.3 Videnskabsteori...9 2.4 Anvendelse/valg af teori og

Læs mere

Afsluttende projekt. Nøgletal, og deres forbindelse til virksomhedens interessenter, samt den direkte forbindelse til ledelsesberetningen.

Afsluttende projekt. Nøgletal, og deres forbindelse til virksomhedens interessenter, samt den direkte forbindelse til ledelsesberetningen. Afsluttende projekt HD 1. del Forfattere: Daniel Zacher (DS86175) Rasmus Laursen (RL86188) Vejleder: Christoffer Kristensen Afsluttende projekt Nøgletal, og deres forbindelse til virksomhedens interessenter,

Læs mere

Forside. Navn: Jonas Gjerrow Knudsen, Studienr: 52767. Navn: Christian Emil Videmark, Studienr: 52278. Navn: Simon Rolighed Lykner, Studienr: 51844

Forside. Navn: Jonas Gjerrow Knudsen, Studienr: 52767. Navn: Christian Emil Videmark, Studienr: 52278. Navn: Simon Rolighed Lykner, Studienr: 51844 Forside Navn: Jonas Gjerrow Knudsen, Studienr: 52767 Navn: Christian Emil Videmark, Studienr: 52278 Navn: Simon Rolighed Lykner, Studienr: 51844 Navn: Emil Almgaard Thyregod, Studienr: 52307 Anslag: 158.368

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.2 Problemfelt... 5 1.3 Problemformulering... 7 1.4 Motivation... 8 1.5 Afgrænsning... 8 2 Metode... 9 2.

Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.2 Problemfelt... 5 1.3 Problemformulering... 7 1.4 Motivation... 8 1.5 Afgrænsning... 8 2 Metode... 9 2. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.2 Problemfelt... 5 1.3 Problemformulering... 7 1.4 Motivation... 8 1.5 Afgrænsning... 8 2 Metode... 9 2.1 Kvalitativ metode... 9 2.2 Kvantitativ metode... 10 2.3

Læs mere

Bachelorprojekt. En offentlig bank? Rikke Høj Mathias Bryde Jeppe Weis Hougaard Signe Werum Nilsson Tobias Thumand Trige. Vejleder: Hans Aage

Bachelorprojekt. En offentlig bank? Rikke Høj Mathias Bryde Jeppe Weis Hougaard Signe Werum Nilsson Tobias Thumand Trige. Vejleder: Hans Aage En offentlig bank? Rikke Høj Mathias Bryde Jeppe Weis Hougaard Signe Werum Nilsson Tobias Thumand Trige Vejleder: Hans Aage Foråret 2013 Side 1 af 96 Indholdsfortegnelse 1 Problemfelt... 5 1.1 Problemformulering...

Læs mere

Specialafhandling: HD Finansielrådgivning Opgaveløser: Martin Stougaard Flarup Studie nr.: 20091893 Vejleder: Christian Farø

Specialafhandling: HD Finansielrådgivning Opgaveløser: Martin Stougaard Flarup Studie nr.: 20091893 Vejleder: Christian Farø Specialafhandling: Opgaveløser: HD Finansielrådgivning Martin Stougaard Flarup Studie nr.: 20091893 Vejleder: Christian Farø Indholdsfortegnelse English summary... 4 Indledning... 5 Problemformulering...

Læs mere

Et fusionsprojekt mellem

Et fusionsprojekt mellem Et fusionsprojekt mellem og HD-FR ved Ålborg Universitet Vejleder: Jesper Raalskov Skrevet af: Lisbeth Hyldig Andersen studie nr. 20091862 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Problemformulering...

Læs mere

HRM AFDELINGEN UNDER KRISEN

HRM AFDELINGEN UNDER KRISEN HRM AFDELINGEN UNDER KRISEN Udarbejdet af: Cömert Sertdemir Waqar Mahmood Tuna Halil Baysal Gruppe 19 3 semester Hus 19.1 Det Samfundsvidenskabelige Basisstudium Roskilde Universitet 2009 Vejleder: Søren

Læs mere

Den økonomiske vækst i Kina

Den økonomiske vækst i Kina Den økonomiske vækst i Kina - - Hvem får flest ris i skålen? Udarbejdet af: Julie Holt Søren Tams Stine Malmskov Sebastian Enemark Mygh Den Samfundsvidenskabelige Basisuddannelse, RUC 1 3. Semester 05/06

Læs mere

Sociale medier i den moderne virksomhed

Sociale medier i den moderne virksomhed Sociale medier i den moderne virksomhed Ask Hovmand Sørensen studienummer: 40548 Jonas Hastrup Oddermose studienummer: 45625 Mikkel Kruse studienummer: 45748 Vejleder: Göran Folke Serin Virksomhedsledelse

Læs mere

- Blandt unge i Region Hovedstaden

- Blandt unge i Region Hovedstaden Forbrugslån - Blandt unge i Region Hovedstaden Gruppe 12 Kasper Kjærgaard Liv Lyø Facius Mia Tjellesen Nick Peronard Steffen Schreyer Sussie Bjerg Andersen Vejleder: Anders Peter Hansen Roskilde Universitet

Læs mere

Incitamentsaflønning af direktionen i danske banker

Incitamentsaflønning af direktionen i danske banker Incitamentsaflønning af direktionen i danske banker Udarbejdet af: Charlotte Vig Rasmussen Jacob Degn Andersen Jakob Hein Mikkelsen Mick Jelsdal Jørgensen Vejleder: Poul Wolfsen Bachelorprojekt Maj 2009

Læs mere

5. CASEN...43 5.1. CARLSBERGS HISTORIE OG INDUSTRIELLE KULTURARV...44 5.2. VISIONEN...45

5. CASEN...43 5.1. CARLSBERGS HISTORIE OG INDUSTRIELLE KULTURARV...44 5.2. VISIONEN...45 1. INDLEDNING... 3 1.1. PROBLEMFELT... 3 1.2. PROBLEMFORMULERING... 6 1.3. UDDYBNING AF PROBLEMFORMULERING... 6 1.4. ARBEJDSSPØRGSMÅL... 7 1.5. AFGRÆNSNING... 7 1.5.1. ØKONOMI...8 1.5.2. BORGERINDDRAGELSE...8

Læs mere

We too, are standing on a burning platform, and we must decide how we are going to change our behavior."

We too, are standing on a burning platform, and we must decide how we are going to change our behavior. 1 We too, are standing on a burning platform, and we must decide how we are going to change our behavior." - Elop, Stephen, 2011 2 Titelblad Studie: Vejleder: Projekt- titel: Projektrapport afleveres:

Læs mere

Aalborg Universitet. HD - Finansiel Rådgivning Speciale 2011. HD Speciale 2011 - Kasper Beyer Ravn - 20091848. Hvis. Fusionerer Med.

Aalborg Universitet. HD - Finansiel Rådgivning Speciale 2011. HD Speciale 2011 - Kasper Beyer Ravn - 20091848. Hvis. Fusionerer Med. Hvis Fusionerer Med Aalborg Universitet HD - Finansiel Rådgivning Speciale 2011 Studienr.: Vejleder: Email: Navn: 20091848 Jesper Raalschou kr@lsb.dk Kasper Beyer Ravn Kasper Beyer Ravn 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

En komparativ analyse af Amagerbankens risikoeksponering

En komparativ analyse af Amagerbankens risikoeksponering En komparativ analyse af Amagerbankens risikoeksponering Roskilde Universitet HA Den erhvervsøkonomiske bacheloruddannelse 6. semesters bachelorprojekt efteråret 2010 Vejleder: Poul Wolffsen Henrik Andreas

Læs mere

STRATEGISK ANALYSE OG BRFKREDIT A/S VÆRDIANSÆTTELSE AF. Muligt opkøbsemne

STRATEGISK ANALYSE OG BRFKREDIT A/S VÆRDIANSÆTTELSE AF. Muligt opkøbsemne STRATEGISK ANALYSE OG VÆRDIANSÆTTELSE AF BRFKREDIT A/S Muligt opkøbsemne Af: Steffen Aagaard 04-05-2009 Vejleder: Palle Nierhoff Copenhagen Business School Institut for Finansiering Opgave nr.: 1 INDLEDNING...

Læs mere

Kampen om kontakten. - En Markedsanalyse af mulighederne for en lancering af den intelligente stikkontakt. Udarbejdet af Anders Rosenqvist

Kampen om kontakten. - En Markedsanalyse af mulighederne for en lancering af den intelligente stikkontakt. Udarbejdet af Anders Rosenqvist Kampen om kontakten - En Markedsanalyse af mulighederne for en lancering af den intelligente stikkontakt Udarbejdet af Anders Rosenqvist Vejleder: Morten Sloth Virksomhedsstudier Bachelormodulet, 2005-06,

Læs mere

Bankpakkerne. Bankpakkerne som kriseindgreb i Danmark hvem var vindere og tabere?

Bankpakkerne. Bankpakkerne som kriseindgreb i Danmark hvem var vindere og tabere? Bankpakkerne Bankpakkerne som kriseindgreb i Danmark hvem var vindere og tabere? Afsluttende projekt til HD 1. del af Mikkel Wenøe Bach Business and Social Sciences - Aarhus Universitet Vejleder: Per Johnsen

Læs mere

Arbejdsincitament? Gruppe 15: Søren Duus Rasmussen, Kathrine Eg, Pernille Petersen og Jesper Køppen. Vejleder: Jens Lehrmann Rasmussen

Arbejdsincitament? Gruppe 15: Søren Duus Rasmussen, Kathrine Eg, Pernille Petersen og Jesper Køppen. Vejleder: Jens Lehrmann Rasmussen Arbejdsincitament? Gruppe 15: Søren Duus Rasmussen, Kathrine Eg, Pernille Petersen og Jesper Køppen Vejleder: Jens Lehrmann Rasmussen Det Samfundsvidenskabelige Basisstudium, Hus 19.1, RUC, 4. Semester

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 5. 1.1 Problemfelt... 6. 1.3 Afgrænsning... 9. 1.4 Projektets design... 9. 2 Metode... 13

Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 5. 1.1 Problemfelt... 6. 1.3 Afgrænsning... 9. 1.4 Projektets design... 9. 2 Metode... 13 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 5 1.1 Problemfelt... 6 1.2 Problemformulering... 8 1.2.1 Arbejdsspørgsmål... 9 1.3 Afgrænsning... 9 1.4 Projektets design... 9 1.5 Virksomhedsbeskrivelse af Arla...

Læs mere

UDARBEJDET AF LOTTE ROED JACOBSEN. VEJLEDER UFFE NØRGAARD. HD I FINANSIEL RÅDGIVNING - LEDELSE OG PROJEKTLEDELSE. HANDELSHØJSKOLEN I ÅRHUS.

UDARBEJDET AF LOTTE ROED JACOBSEN. VEJLEDER UFFE NØRGAARD. HD I FINANSIEL RÅDGIVNING - LEDELSE OG PROJEKTLEDELSE. HANDELSHØJSKOLEN I ÅRHUS. UDARBEJDET AF LOTTE ROED JACOBSEN. VEJLEDER UFFE NØRGAARD. HD I FINANSIEL RÅDGIVNING - LEDELSE OG PROJEKTLEDELSE. HANDELSHØJSKOLEN I ÅRHUS. 1. Problemstilling... 2 1.1 Indledning... 2 1.2 Problemformulering...

Læs mere

Standardforside til projekter og specialer

Standardforside til projekter og specialer ROSKILDE UNIVERSITET Institut for Samfund og Globalisering Standardforside til projekter og specialer Projekt- eller specialetitel: En analyse af økonomiske modeller på boligmarkedet Projektseminar/værkstedsseminar:

Læs mere

Standardforside til projekter og specialer

Standardforside til projekter og specialer ROSKILDE UNIVERSITET Institut for Samfund og Globalisering Standardforside til projekter og specialer Projekt- eller specialetitel: Statslig regulering af den danske banksektors risikovillighed Projektseminar/værkstedsseminar:

Læs mere

Revisors påtegning. - en analyse af going concern. Speciale fra Cand.merc.aud.-studiet, Aalborg Universitet. Forfatter: Marie Abrahamsen

Revisors påtegning. - en analyse af going concern. Speciale fra Cand.merc.aud.-studiet, Aalborg Universitet. Forfatter: Marie Abrahamsen Revisors påtegning - en analyse af going concern Speciale fra Cand.merc.aud.-studiet, Aalborg Universitet. Forfatter: Marie Abrahamsen Vejleder: Hans Vistisen Marts 2011 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...

Læs mere

Ændrede vilkår for fagbevægelsen -

Ændrede vilkår for fagbevægelsen - Ændrede vilkår for fagbevægelsen - en kulturanalyse af 3F Det Samfundsvidenskabelige Basisstudium Roskilde Universitet 4. semester 2012 hus 19.2 Gruppe 21: Mads Hyldahl Fogh Birgitte Ebert Pedersen Stinus

Læs mere

Skolereformen i Københavns Kommune

Skolereformen i Københavns Kommune Skolereformen i Københavns Kommune Roskilde Universitet Date: 26-05- 2014 Studerende: Nathali S. Lexner Byron Eriksen Jef Nymand Nielsen Vejleder: Kenneth Hansen Anslag: 137.240 Abstract Denne opgave tager

Læs mere

1 Problemfelt... 3. 1.1 Problemformulering... 6. 1.1.1 Arbejdsspørgsmål... 7. 2 Projektdesign... 8. 3. Metode og Videnskabsteori...

1 Problemfelt... 3. 1.1 Problemformulering... 6. 1.1.1 Arbejdsspørgsmål... 7. 2 Projektdesign... 8. 3. Metode og Videnskabsteori... Indholdsfortegnelse 1 Problemfelt... 3 1.1 Problemformulering... 6 1.1.1 Arbejdsspørgsmål... 7 2 Projektdesign... 8 3. Metode og Videnskabsteori... 10 3.1 Videnskabsteoretiske overvejelser... 10 3.2 Del

Læs mere

Aalborg Universitet - Bachelor HA. 6. semester Gr. 2 - Torsdag d. 29. Maj 2008. Marketing som partner i produktudvikling. Positioneringsstrategier

Aalborg Universitet - Bachelor HA. 6. semester Gr. 2 - Torsdag d. 29. Maj 2008. Marketing som partner i produktudvikling. Positioneringsstrategier Titelblad Uddannelsesstadie: Uddannelsessted: 6. semester HA Aalborg Universitet Gruppe: 2 Fag: Emne: Titel: Marketing som partner i produktudvikling Positioneringsstrategier Positionering under nye markedsforhold

Læs mere