DBI retningslinie 004. Automatiske brandsikringsanlæg. Færdigmelding, inspektion og godkendelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DBI retningslinie 004. Automatiske brandsikringsanlæg. Færdigmelding, inspektion og godkendelse"

Transkript

1 DBI retningslinie udgave Oktober 2008 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Automatiske brandsikringsanlæg Færdigmelding, inspektion og godkendelse

2 DBI - Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut er et selvejende videncenter, der arbejder inden for brand- og sikringsteknologi samt skadeforebyggelse. DBI's serviceydelser inden for områderne omfatter: rådgivning/konsulentbistand prøvning af materialer, produkter, komponenter og udstyr certificering og kontrol brand- og sikkerhedsmæssig inspektion og eftersyn brandefterforskning og skadeundersøgelse uddanelse, kurser og temadage bibliotek/informationssøgning norm- og standardiseringsarbejde udgivelse af tekniske publikationer og informationsmateriale mv. medlemsservice forskning og udvikling. DBI er godkendt som teknologisk servicevirksomhed (GTS) og akkrediteret af DANAK til prøvning, inspektion, brandundersøgelser og certificering. DBI har hovedkontor i Hvidovre samt lokalkontorer i Fredericia, Århus og Frederikshavn. DBI - Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut. Eftertryk kun med tilladelse.

3 Automatiske brandsikringsanlæg Færdigmelding, inspektion og godkendelse Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12, 2650 Hvidovre Tlf.: , Fax:

4 Indholdsfortegnelse 10 Almindelige bestemmelser Gyldighed Referencer Ikrafttrædelse Retningsliniens omfang Formål Krav til færdigmelding Generelt Færdigmelding Krav til det godkendte installationsfirma Generelt Ansvar Krav til inspektionsvirksomheden Generelt Inspektion Første inspektion Godkendelse Generelt Godkendelseskriterium Gyldighed Godkendelsens opretholdelse Inspektion Godkendelseskriterium Gyldighed Rapportering Omkostninger og tvister Færdigmelding og inspektion Tvister

5 Appendiks Appendiks A1, Automatiske sprinkleranlæg Appendiks A2, Automatiske brandalarmanlæg Appendiks A3, Automatiske rumslukningsanlæg Appendiks A4, Sammenkoblede brandsikringsanlæg Appendiks A5, Varslingsanlæg Appendiks A6, Brandventilationsanlæg Appendiks B, Kontrol Appendiks C, Mærkning Appendiks D, Oversigt over krav til certificering/ godkendelse af brandsikringsanlæg Revisionen af DBI retningslinie 004 Automatiske brandsikringsanlæg, færdigmelding, inspektion og godkendelse er udarbejdet af et af DBI nedsat teknisk udvalg i forbindelse med revision af DBI retningslinie 232 Automatiske brandalarmanlæg, projektering og installation med følgende sammesætning: Navn Bo Albin Hansen Jan Filipe Mads R. Knudsen Berit Johnsen Lars Muldbak Ove Holm Jensen Hans-Erik Ibsgaard Finn Massesson Kim K. Jespersen Henrik Bygbjerg Udpeget af Foreningen af Rådgivende Ingenører Forsikring og Pension Tekniq Installatørernes Organisation Sikkerhedsbranchen Sikkerhedsbranchen Foreneningen af Komm. Beredskabschefer RMG-Inspektion DBI - Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut DBI - Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut DBI - Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut. Denne 3. udgave af DBI retningslinie 004 Automatiske brandsikringsanlæg, færdigmelding, inspektion og godkendelse er fremsendt til høring hos følgende parter: Beredskabsstyrelsen Tekniq Installatørernes Organisation Foreningen af Rådgivende Ingeniører Erhvervs og Byggestyrelsen Sikkerhedsbranchen Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Forsikring og Pension Dansk Byggeri Dansk Bygningsinspektør Forening. 3

6 Definitioner Automatisk brandalarmanlæg (ABA-anlæg) ABA-anlæg detekterer en brand enten ved røg, flammer, temperatur eller andet brandkendetegn som f.eks. CO eller CO 2. Automatisk branddørlukningsanlæg (ABDL-anlæg) Systemer der benyttes til at lukke branddøre ved brand. Automatisk brandventilationsanlæg (ABV-anlæg) ABV-anlæg har til formål at fjerne røg og varme fra en bygning. Brandventilationen benyttes bl.a. til at sikre røgfrie flugtveje under en evakuering af en bygning, reducere brand- og røgudbredelse mindske risiko for overtænding, reducere skader på bygningskonstruktioner og indhold, samt lette indsatsmuligheder for redningsberedskabet. Aktivering kan ske automatisk ved detektering af røg eller varme. Automatisk rumslukningsanlæg (ARS-anlæg) ARS-anlæg installeres i lokaler eller afgrænsede voluminer (skakte, maskiner m.m.) med det formål at slukke en brand tidligt i et brandforløb. Til slukningen anvendes ofte en inertgas, der virker slukkende ved iltfortrængning samt køling. Automatisk sprinkleranlæg (AVS-anlæg) AVS-anlægget detekterer en brand med et temperaturfølsomt element (sprinkler), der automatisk åbner ved en forud fastsat temperatur og herefter fordeler en vandmængde over et givet område. Brandsikringsanlæg Herved forstås et detekterings- eller slukningsanlæg, eller en kombination heraf, der er udført, kontrolleret og vedligeholdt i overensstemmelse med gældende retningslinier, forskrifter og vejledninger. Driftsansvarlig person Person der, på anlægsejers vegne har ansvaret for daglig betjening i overensstemmelse med det godkendte installationsfirmas anvisninger. Der henvises til DBI retningslinie 005 Automatiske brandsikringsanlæg, Drift og vedligeholdelse. 4

7 Godkendt installationsfirma Virksomhed, der er godkendt i overensstemmelse med DBI retningslinie 001 Automatiske brandsikringsanlæg, Godkendelse af firmaer til installation af automatiske brandsikringsanlæg. Inspektionsrapport Dokument, der udarbejdes af inspektionsvirksomheden efter hver inspektion. Dokumentet beskriver det automatiske brandsikringsanlægs status på inspektionstidspunktet og indeholder eventuelle konstaterede afvigelser fra retningslinier for projektering og installation. Inspektionsvirksomhed Virksomhed, der er akkrediteret til inspektion i overensstemmelse med DS/EN ISO/IEC Virksomhedens metodeliste skal omfatte disse retningslinier og DBI retningslinie 005 Automatiske brandsikringsanlæg, Drift og vedligeholdelse samt tilhørende retningslinier for projektering og installation. Kvalificeret person Medarbejder i et godkendt installationsfirma, der i overensstemmelse med DBI retningslinie 002 Automatiske brandsikringsanlæg, Certificering af kvalificerede personer til installation af automatiske brandsikringsanlæg, har opnået et certifikat udstedt af et personcertificeringsorgan. Personcertificeringsorgan Organ, der er akkrediteret til personcertificering i overensstemmelse med DS/EN ISO/IEC Produktcertificeringsorgan Organ, der er akkrediteret til produktcertificering i overensstemmelse med EN Virksomhedens metodeliste skal omfatte DBI retningslinie 003 Automatiske brandsikringsanlæg, Certificering af systemer og systemdele til automatiske brandsikrings-anlæg samt projekteringsforskrifter. 5

8 Rekvirent Herved forstås den, der anmoder inspektionsvirksomheden om gennemførelse af inspektion. Rekvirenten hæfter økonomisk, medmindre andet er aftalt, for de ved inspektionen afholdte udgifter. Ved rekvirent forstås også den, der anmoder det godkendte installationsfirma om udførelse af reparation. Rekvirenten hæfter økonomisk for de ved reparationen afholdte udgifter. Varslingsanlæg Et varslingsanlæg har til formål at varsle personerne i bygningen om, at de skal flygte til et sikkert sted i bygningen eller til terræn i det fri i tilfælde af brand eller anden nødsituation. I bygninger hvor der er installeret ABA- og/eller AVS-anlæg, skal alle alarmtryk, automatiske detektorer og sprinklere, tilknyttet disse anlæg, aktivere varslingsanlægget. 6

9 10 Almindelige bestemmelser Gyldighed DBI retningslinie 004 Automatiske brandsikringsanlæg, Færdigmelding, inspektion og godkendelse gælder for godkendelse af brandsikringsanlæg og stiller krav til installationsfirmaer, der projekterer, installerer, reparerer, servicerer og vedligeholder brandsikringsanlæg, når der er stillet krav herom. Referencer DBI retningslinie 004 Automatiske brandsikringsanlæg, Færdigmelding, inspektion og godkendelse refererer til: DBI retningslinie 001 Automatiske brandsikringsanlæg, Godkendelse af firmaer til installation af automatiske brandsikringsanlæg DBI retningslinie 002 Automatiske brandsikringsanlæg, Certificering af kvalificerede personer til installation af automatiske brandsikringsanlæg DBI retningslinie 003 Automatiske brandsikringsanlæg, Certificering af systemer og systemdele til automatiske brandsikringsanlæg DBI retningslinie 005 Automatiske brandsikringsanlæg, Drift og vedligeholdelse DBI retningslinie 006 Sammenkoblede brandsikringsanlæg. 13 Ikrafttrædelse DBI retningslinie 004 Automatiske brandsikringsanlæg, Færdigmelding, inspektion og godkendelse, træder i kraft januar DBI retningslinie 004 Automatiske brandsikringsanlæg, Færdigmelding, inspektion og godkendelse erstatter DBI retningslinie 004, 2. udgave december Godkendelser meddelt efter tidligere retningslinier/forskrifter er gældende indtil godkendelsens udløb. 7

10 14 15 Retningsliniens omfang DBI retningslinie 004 Automatiske brandsikringsanlæg, Færdigmelding, inspektion og godkendelse omhandler færdigmelding, inspektion og godkendelse af flere forskellige typer brandsikringsanlæg, hvortil der ikke stilles de samme krav. Derfor er retningslinierne opdelt i et generelt afsnit, der dækker alle typer brandsikringsanlæg og suppleret med bestemmelser for specifikke anlægstyper i appendiks. Formål DBI retningslinie 004 Automatiske brandsikringsanlæg, Færdigmelding, inspektion og godkendelse har til formål er at sikre en ensartet fastholdelse af mindstekrav til kvalitetsniveauet for brandsikringsanlæg, for derigennem at reducere skader og uønskede alarmer, og for at sikre fastholdelse af anlæggenes data, således at uvildig 3. parts inspektion med tilhørende overensstemmelseserklæring kan gennemføres. 8

11 20 Krav til færdigmelding 21 Generelt Det påhviler det godkendte installationsfirma at fremsende færdigmelding til en inspektionsvirksomhed for nyinstallerede anlæg samt for væsentlige ændringer og udvidelser af eksisterende anlæg. Færdigmeldingen skal underskrives af det godkendte installationsfirmas kvalificerede person. Når færdigmelding fremsendes elektronisk, kan underskriften erstattes af en unik adgangskode. Ved væsentlige ændringer og udvidelser af eksisterende anlæg forstås: ibrugtagning af nye grupper i kontrol- og indikeringsudstyret ændring af alarmafgivelse til vagtcentral ændring af anlægget i øvrigt som følge af ændring i rumfunktioner eller ruminddelinger inden for det overvågede/ beskyttede område. Særlige krav eller lempelser fremgår af: Appendiks A1 for AVS-anlæg Appendiks A2 for ABA-anlæg Appendiks A3 for ARS-anlæg Appendiks A4 for Sammenkoblede brandsikringsanlæg Appendiks A5 for Varslingsanlæg Appendiks A6 for Brandventilation. Afvigelser fra retningslinierne skal fremgå af færdigmeldingen og har kun gyldighed, når de foreligger skriftligt i form af en dispensation givet af kommunalbestyrelsen (ofte redningsberedskabet). 9

12 22 Færdigmelding Det skal af færdigmeldingen fremgå hvilke af følgende regelsæt anlægget er udført efter: AVS: Forskrift 251, DBI CEA 4001, CEA 4001, VdS CEA 4001, EN 12845, NFPA 13 ABA: Forskrift 232, Automatiske brandalarmanlæg ARS: Forskrift 253, Automatiske rumslukningsanlæg Varslingsanlæg: DBI Retningslinie 24, Varslingsanlæg Brandventilation: DBI vejledning 27, Brandventilation. Inspektionsvirksomhedens blanket for færdigmelding skal anvendes. Blanketten kan rekvireres ved henvendelse til inspektionsvirksomheden. Færdigmeldingen skal mindst indeholde følgende oplysninger og bilag: anlægsejers navn og adresse samt udpeget driftsansvarlig person installationsadressen idriftsættelses- og overdragelsesdato samt det godkendte installationsfirmas navn, adresse og godkendelsesnummer systembeskrivelse i form af oversigt over samtlige detektorer, sprinklere, dyser og andre systemdele med angivelse af fabrikat, type, godkendelsesnummer og antal beskrivelse/tegning af komponenternes placering krav fra kommunalbestyrelsen 2 sæt orienteringsplaner uden eventuelle plastomslag og faner anlægsinstruks idriftsættelsesskema, herunder angivelse af eventuelle sekundære funktioner styret af anlægget. 10

13 Færdigmeldingen skal endvidere indeholde beskrivelse af grænseflader mellem beskyttet og ikke beskyttet område. Hvis anlægget afviger fra retningslinien, skal dette fremgå af færdigmeldingen. Skriftlige dispensationer fra kommunalbestyrelsen skal vedlægges færdigmeldingen. Der henvises i øvrigt til det relevante appendiks. Inden inspektionens gennemførelse skal inspektionsvirksomheden foretage en samlet vurdering af færdigmeldingen med tilhørende bilag. Fejl og mangler i materialet, der umuliggør en samlet vurdering af anlæggets funktion, skal medføre kategori A fejl, som beskrevet i punkt 62. Såfremt anlægget er udført efter en brandteknisk dimensionering, skal brandsikringsbeskrivelsen inklusive brandstrategi med tilhørende bilag vedlægges. 11

14 30 Krav til det godkendte installationsfirma 31 Generelt Installationsfirmaet skal være godkendt af et godkendende organ i overensstemmelse med DBI retningslinie 001 Automatiske brandsikringsanlæg, Godkendelse af firmaer til installation af automatiske brandsikringsanlæg. Det godkendte installationsfirma har pligt til at have ansat personer, der er kvalificerede til projektering, installation, reparation, service og vedligeholdelse af brandsikringsanlæg efter DBI retningslinie 002 Automatiske brandsikringsanlæg, Certificering af kvalificerede personer til installation af automatiske brandsikringsanlæg. Det godkendte installationsfirma skal anvende certificeret materiel i overensstemmelse med DBI retningslinie 003 Automatiske brandsikringsanlæg, Certificering af systemer og systemdele til automatiske brandsikringsanlæg (se appendiks D). Det godkendte installationsfirma har pligt til at fremsende færdigmelding til inspektionsvirksomheden i god tid, således at sagsbehandling kan foretages inden inspektionens gennemførelse. 32 Ansvar Overholdelse af retningslinierne fritager ikke for ansvar over for lovgivning eller myndighedskrav, der i øvrigt er gældende på installationsstedet eller for installeret udstyr. Det er det godkendte installationsfirmas ansvar at oplyse alle relevante forhold overfor inspektionsvirksomheden, herunder afvigelser og dispensationer meddelt af kommunalbestyrelsen, det vil sige at færdigmeldingen skal beskrive et inspektionsklart anlæg. 12

15 Det er det godkendte installationsfirmas ansvar, forud for den første inspektion, skriftligt at gøre anlægsejer eller dennes repræsentant opmærksom på synlige mangelfulde grænseflader (bygningskonstruktioner der adskiller beskyttede og ikke beskyttede områder). Kopi af den skriftlige henvendelse skal vedlægges færdigmeldingen. 13

16 40 Krav til inspektionsvirksomheden 41 Generelt Inspektionsvirksomheden skal være akkrediteret til inspektion efter DS/EN ISO/IEC Virksomhedens metodeliste skal omfatte DBI retningslinie 004 Automatiske brandsikringsanlæg, Færdigmelding, inspektion og godkendelse og DBI retningslinie 005, Automatiske brandsikringsanlæg, Drift og vedligeholdelse. Metodelisten skal omfatte projekteringsforskrifter. Inspektionsvirksomheden har pligt til, på anmodning, at inspicere anlægget og meddele inspektionsresultatet. Inspektionsvirksomhedens personale skal på forlangende kunne fremvise gyldig legitimation udstedt af inspektionsvirksomheden. Det er inspektionsvirksomhedens ansvar at gennemføre sagsbehandling og inden for en uge efter modtagelse af færdigmelding skriftligt at informere om inspektionstidspunktet. I tilfælde af inspektion uden færdigmelding er det inspektionsvirksomhedens ansvar at beskrive de nødvendige anlægsdata. Vedrørende mærkning på et centralt sted henvises til Appendiks C. 14

17 50 Inspektion 51 Første inspektion Den første inspektion vil, ud over inspektion, jf. 70, omfatte følgende kontrol/vurdering af overensstemmelse mellem det installerede anlæg og færdigmeldingen med hovedvægt på: grænseflader (bygningskonstruktioner der adskiller beskyttede og ikke beskyttede områder) komponenter og systemets fastgørelse art og placering af rørsystem, ledningsføring, tryk, dyser og detektorer alarmgivere, m.m. afprøvning/alternativ dokumentation krav nævnt i det relevante appendiks batterikapacitet/energiforsyning. Særlige bygnings- eller anlægsmæssige forhold kan betyde, at retningsliniernes bestemmelser for anlægsprojektering ikke umiddelbart kan anvendes eller opfyldes. I disse tilfælde kan inspektøren i tilslutning til den første inspektion forlange, at der fremlægges dokumentation for, at tryk, dyser og detektorer er placeret funktionsmæssigt korrekt. Det godkendte installationsfirmas repræsentant, med detaljeret kendskab til den aktuelle installation, skal deltage ved den første inspektion, medmindre anden aftale i hvert enkelt tilfælde forud måtte være truffet med inspektionsvirksomheden. Anlægsejer eller dennes repræsentant kan deltage ved inspektionen. 15

18 60 Godkendelse 61 Generelt Anlægsgodkendelse meddeles på baggrund af en inspektion foretaget af inspektionsvirksomhedens inspektør. Når forholdene taler herfor, kan inspektøren meddele inspektionsresultatet umiddelbart efter inspektionens gennemførelse. 62 Godkendelseskriterium Det er en forudsætning for godkendelsen, at inspektionsresultatet fremstår som anmærkningsfrit, eller kun indeholder fejl og mangler i kategori C. Såfremt anlægget er behæftet med fejl og mangler i kategori A eller B, kan anlægget ikke godkendes ved den første inspektion. Efterfølgende godkendelser meddeles tidsbegrænset i op til 1 år, hvis inspektionsrapporten indeholder fejl og mangler i kategori C. Anlægsgodkendelse vil herefter kunne ske, når rekvirenten skriftligt har meddelt, at fejl og mangler er udbedret og inspektionsvirksomhedens verifikation foreligger. Fejl og mangler skal vurderes ud fra følgende kriterier: A: Betydende fejl og mangler, som kan medføre, at anlægget i en given situation ikke vil være funktions dygtigt. B: Fejl og mangler, som kan medføre, at dele af anlægget i en given situation ikke vil være funktionsdygtigt. C: Mindre fejl og mangler, som på sigt kan medføre, at anlægget eller dele heraf i en given situation ikke vil yde den beskyttelse, der er forudsat af anlægsejeren, kommunalbestyrelsen eller forsikringsselskabet. 16

19 Inspektionsresultatet opdeles i to selvstændige afsnit med egen kategorisering af konstaterede fejl og mangler: 1. Vurdering af forhold, der er relateret direkte til selve brandsikringsanlæggets funktionalitet. 2. Vurdering af forhold, der ikke er relateret til selve brandsikringsanlægget, som f.eks. mangelfulde brand mæssige adskillelser mod ikke overvåget/beskyttet område. Såfremt et brandsikringsanlæg er sammenkoblet med andre brandsikringsanlæg, skal følgende fremgå af rapporten: 1. Angivelse af de anlægstyper, sammenkoblingen omfatter 2. Er sammenkoblingen inspiceret i henhold til DBI ret ningslinie Såfremt sammenkoblingen er inspiceret, skal resultatet fremgå af rapporten. Inspektionsvirksomheden meddeler inspektionsresultatet i en inspektionsrapport, jf Gyldighed Godkendelsen er gældende i ét år. Såfremt den første inspektion omhandler en udvidelse eller en væsentlig ændring af et godkendt anlæg, kan godkendelsesperioden for det samlede anlæg fastsættes til ét år, for så vidt som den resterende del af det samlede anlæg også underkastes inspektion i tilknytning til 1. inspektionen, og at anlægsafsnittet fremstår som anmærkningsfrit eller alene er behæftet med fejl i kategori C. 17

20 70 Godkendelsens opretholdelse 71 Inspektion Inspektion af bygningsmæssige og produktionstekniske forhold. Kontrol af, at der ikke er foretaget bygningsmæssige ændringer, der betyder, at anlægget ikke længere opfylder de forskriftsmæssige krav. Kontrol af, at der ikke er foretaget produktionstekniske eller tilsvarende ændringer, der betyder, at anlægget ikke længere opfylder de gældende krav. Inspektion af administrative forhold: kontrol af orienteringsplaner kontrol af driftsjournal kontrol af anlægsinstruks kontrol af, at service er gennemført kontrol af, at DBI retningslinie 005 Automatiske brandsikringsanlæg, drift og vedligeholdelse af automatiske brandsikringsanlæg forefindes (evt. udlevering af nye kontrolskemaer) kontrol af, at tidligere konstaterede fejl og mangler er udbedret kontrol af skilte. Inspektion af anlæg: dyser/detektorer alarmtryk/udløsetryk kontrol af installation kontrol af energiforsyning/batterikapacitet. Kontrol af anlægsfunktioner: fejlsignaler alarmsignaler kontrol- og indikeringsudstyr/alarmventiler. 18

21 Stikprøvekontrol af: lokalalarmer signalvurdering, detektering signalvurdering, alarmafgivelse slukningsmiddel, mængde, tryk og opbevaring sekundære funktioner/styringer. Inspektion af anlægsejers egenkontrol: kontrol af, at anlægsejers personale opfylder bestemmelserne for anlæggets drift og vedligeholdelse, jf. DBI retningslinie 005 Automatiske brandsikringsanlæg, Drift og vedligeholdelse af automatiske brandsikringsanlæg kontrol af, at egenkontrol er gennemført (DBI retningslinie 005 Automatiske brandsikringsanlæg, Drift og vedligeholdelse af automatiske brandsikringsanlæg, Bilag 3: Vejledning for brandsikringsanlæggets driftsansvarlige person). Inspektion af brandsikringsanlæggets sammenkobling med andre brandsikringsanlæg udføres kun når anlægget vedligeholdes efter DBI retningslinie 006 Sammenkoblede brandsikringsanlæg. Inspektion af ABA anlæg, hvor f.eks. varslingsanlæg eller ABDL-anlæg er integreret, udføres i henhold til DBI retningslinie 006 Sammenkoblede brandsikringsanlæg afsnit 5.3 kontrol. 72 Godkendelseskriterium Inspektionsvirksomheden kan forny anlægsgodkendelsen, såfremt anlægget én gang årligt inspiceres og der ikke konstateres væsentlige fejl og mangler ved dette. Fejl og mangler skal vurderes ud fra følgende kriterier: A: Betydende fejl og mangler, som kan medføre, at anlægget i en given situation ikke vil være funktions dygtigt. B: Fejl og mangler, som kan medføre, at dele af anlægget i en given situation ikke vil være funktionsdygtigt. 19

22 C: Mindre fejl og mangler, som på sigt kan medføre, at anlægget eller dele heraf i en given situation ikke vil yde den beskyttelse, der er forudsat af anlægsejeren, kommunalbestyrelsen eller forsikringsselskabet. Inspektionsresultatet opdeles i to selvstændige afsnit med egen kategorisering af konstaterede fejl og mangler: 1. Vurdering af forhold, der er relateret direkte til selve brandsikringsanlæggets funktionalitet. 2. Vurdering af forhold, der ikke er relateret til selve brandsikringsanlægget, som f.eks. mangelfulde brandmæssige adskillelser mod ikke overvåget / beskyttet område. Såfremt et brandsikringsanlæg er sammenkoblet med andre brandsikringsanlæg, skal følgende fremgå af rapporten: 1. Angivelse af de anlægstyper, sammenkoblingen omfatter 2. Er sammenkoblingen inspiceret i henhold til DBI retningslinie Såfremt sammenkoblingen er inspiceret, skal resultatet fremgå af rapporten. Efterfølgende godkendelse meddeles ikke, hvis inspektionsrapporten indeholder fejl og mangler i kategori A. Efterfølgende godkendelser meddeles tidsbegrænset i op til 2 måneder, hvis inspektionsrapporten indeholder fejl og mangler i kategori B (de 2 måneder regnes fra udgivelsesdatoen). Godkendelsen bortfalder uden yderligere varsel, hvis skriftlig meddelelse om udbedring ikke er modtaget hos inspektionsvirksomheden, alternativt skriftlig meddelelse om dispensation modtaget fra kommunalbestyrelsen. Efterfølgende godkendelser meddeles tidsbegrænset i op til 1 år, hvis inspektionsrapporten indeholder fejl og mangler i kategori C. Hvis det ved efterfølgende inspektion konstateres, at fejl og mangler i kategori C ikke er udbedret, alternativt at der ikke 20

23 foreligger/er modtaget skriftlig meddelelse fra myndighed, opgraderes disse til kategori B. Kategori B og C; som udbedring anses den driftsansvarlige persons skriftlige meddelelse for tilstrækkelig dokumentation. Hvis inspektionsvirksomheden konstaterer fejl og mangler ved anlægget i kategori B, der kan henføres til mangelfuld egenkontrol, er inspektionsvirksomheden forpligtet til at optage den mangelfulde egenkontrol som fejl og mangel i kategori B. Som udbedring af fejl og mangel, der kan henføres til mangelfuld egenkontrol, anses bevis på tilmelding til nyt brugerkursus for tilstrækkelig dokumentation. Efter inspektionen skal inspektionsvirksomheden foretage en samlet vurdering af kategori B og C fejl. Såfremt disse sammenlagt vurderes som en trussel mod anlæggets funktion, skal dette medføre en kategori A-fejl. Afholdt inspektion skal fremgå af anlægsejers driftsjournal. Som kvittering for udført inspektion anvendes et stempel, der tydeligt angiver inspektionsvirksomhedens navn og registreret akkrediteringsnummer. Såfremt inspektionsvirksomheden i forlængelse af inspektionen ønsker at fremkomme med supplerende bemærkninger af vejledende karakter, medtages disse i inspektionsrapporten. 73 Gyldighed Godkendelsen er gældende i ét år. Når forholdene taler herfor, jf. godkendelseskriteriet, kan inspektionsvirksomheden fastsætte en kortere periode. 21

24 74 Rapportering Inspektionsvirksomheden meddeler inspektionsresultatet i form af et dokument benævnt "Inspektionsrapport". Rapporten skal altid indeholde: inspektionsdato udgivelsesdato entydig identifikation gentaget på hver nummereret side inspektionsvirksomhedens navn inspektørens navn inspektionssted. Inspektionsrapporten skal præsentere inspektionsresultater som: godkendt anmærkningsfrit godkendt med anmærkning ikke godkendt inspiceret (omfatter inspektioner hvor der ikke er krav om godkendelse, eller hvor godkendelse ikke er mulig). Den udarbejdede inspektionsrapport fremsendes til rekvirenten og til kommunalbestyrelsen. 22

25 80 Omkostninger og tvister Færdigmelding og inspektion Alle omkostninger i forbindelse med færdigmelding og inspektion afholdes af rekvirenten uanset resultat. Tvister Alle sager, der udspringer af inspektionsvirksomhedens afgørelser, afgøres efter dansk ret ved dansk domstol

26 Appendiks A1 Automatiske sprinkleranlæg Generelt Ændrede sprinklerplaceringer medfører ikke krav om fremsendelse af færdigmelding. Færdigmelding Tegningerne skal mindst indeholde følgende oplysninger om anlægget: placering af sprinklere angivelse af den højst placerede sprinkler i hver sektion angivelse af beregningspunkter type og udløsningstemperatur af anvendte sprinklere risikoklasse(r) samt omfanget heraf omfanget af hver sektion type af anlæg (vådt, tørt, pre-action, atrium eller delugeanlæg) - samt omfang heraf placering af sprinklercentral samt alarmturbine og -klokke placering og indretning af pumperum angivelse af størrelse og beliggenhed af reservoir placering af tail-end ventil(er), afspærringsventil(er), aftapnings- og tømmeventil(er) mv. placering af vandstrømskontakter. Tegningerne skal mindst indeholde følgende oplysninger om bygningen(erne): beliggenhed af skjulte rum, hulrum over nedhængte lofter samt hulrum under hævede gulve mv. Tegningerne skal mindst indeholde følgende oplysninger til kontrol af beregning af anlægget: angivelse af beregningspunkt(er) ved forudberegnede anlæg angivelse af gunstigst og ugunstigst placering af dækningsområde ved fuldt beregnede anlæg rørdimensioner, længder, bøjninger, rørbæringer mv. placering og dimensioner af rørblænder

27 Beregninger Sammen med færdigmeldingen skal der fremsendes en beregning af anlægget. Beregningen skal mindst omfatte: beregning af rørnettet til målepunktet for vandforsyningen beregning af rørvolumen for tørre anlæg beregning af pumpeydelse samt suge- og trykledning angivelse af statiske højder reservoirstørrelse Certificeret materiel Der skal overalt anvendes certificeret/godkendt materiel, i henhold til DBI retningslinie 003 Automatiske brandsikringsanlæg, Certificering af systemer og systemdele til automatiske brandsikringsanlæg. Første inspektion Den første inspektion vil normalt omfatte følgende kontrol/vurdering af overensstemmelse mellem det installerede anlæg og færdigmeldingen med hovedvægt på: beregning af rørnettet frem til målepunktet for vandforsyningen beregning af rørvolumen for tørre anlæg beregning af pumpeydelse samt suge- og trykledning angivelse af statiske højder

28 Appendiks A2 Automatiske brandalarmanlæg Generelt Færdigmelding ved anlægsændringer og udvidelser gælder kun, når det overvågede areal (udvidelsen) udgør mere end 600 m², eller ændringen er anvendelse af andre detekteringsmetoder, som f.eks. aspiratorsystemer, flammedetektorer eller tilsvarende. Beskrivelse/tegning af komponenternes placering, gælder ikke for ABA-anlæg. Inspektion af ABA-anlæg hvor f.eks. varslingsanlæg eller ABDL-anlæg er integreret, udføres i henhold til DBI retningslinie 006 Sammenkoblede brandsikringsanlæg, afsnit 5.3, kontrol

29 Appendiks A3 Automatiske rumslukningsanlæg Gyldighed DBI retningslinie 004 Automatiske brandsikringsanlæg, Færdigmelding, inspektion og godkendelse gælder for færdigmelding, inspektion og godkendelse af fast installerede rumslukningsanlæg i lokaler og andre voluminer med veldefinerede grænseflader. Generelt Der skal fremsendes ny færdigmelding, hvis slukningsmediet ændres til anden type. Færdigmelding Med færdigmeldingen skal fremsendes et komplet sæt beregninger (strømningskalkulation) samt plan og isometrisk diagram over det installerede rørsystem. Samtlige beregningspunkter skal være markerede på tegningerne. Af materialet skal desuden fremgå følgende oplysninger: beregnet koncentration og installeret mængde af slukningsmiddel nominelt beholdertryk og indre rumfang af installerede opbevaringsbeholdere placering, beregnet maksimale tryk og mængde pr. dyse placering, dimension og ækvivalente længder for rør, fittings og slanger placering af opbevaringsbeholdere/beholderbatteri placering og typeangivelse for samtlige systemdele hørende til detektering og styring forhold med indflydelse på personsikkerheden. 51 Første inspektion Den første inspektion vil normalt omfatte følgende kontrol/ vurdering af overens-stemmelse mellem det installerede anlæg og færdigmeldingen med hovedvægt på: installeret mængde af slukningsmiddel nominelt beholdertryk og indre rumfang af installerede opbevaringsbeholdere placering af opbevaringsbeholdere/beholderbatteri rummets tæthed forhold med indflydelse på personsikkerheden

30 Appendiks A4 Sammenkoblede brandsikringsanlæg Gyldighed DBI retningslinie 004 Automatiske brandsikringsanlæg, Færdigmelding, inspektion og godkendelse Automatiske brandsikringsanlæg, Drift og vedligeholdelse gælder for færdigmelding, inspektion og godkendelse af forbindelserne mellem sammenkoblede brandsikringsanlæg Generelt Færdigmeldingen fremsendes af installatøren af det styrende anlæg. Der skal fremsendes ny færdigmelding, hvis antallet af styringer ændres. Færdigmelding Færdigmeldingen skal udover oplysninger vedrørende det styrende anlæg, mindst indeholde følgende oplysninger om anlæggene: kommunalbestyrelsens krav vedr. alle brandsikringsanlæg herunder kopi af byggetilladelse, brandteknisk dokumentation, brandstrategirapport m.v. beskrivelse af placering af betjeningsudstyr for alle sammenkoblede brandsikringsanlæg hvis sammenkoblingen af anlæggene afviger fra DBI retningslinie 006 Sammenkoblede brandsikringsanlæg, skal dette fremgå af færdigmeldingen, og kommunalbestyrelsens (ofte redningsberedskabet) dispensation vedlægges funktionsbeskrivelse og installatør erklæring som angivet i DBI retningslinie 006 Sammenkoblede brandsikringsanlæg, skal vedlægges for hver enkelt anlægstype. 51 Første inspektion Den første inspektion vil normalt omfatte følgende kontrol/ vurdering af de installerede brandsikringsanlæg og færdigmeldingen, med hovedvægt på: overensstemmelse mellem sammenkoblingen af de instal

31 lerede brandsikringsanlæg og den brandtekniske dokumentation kontrol af, om sammenkoblingen opfylder kravene til kabling og overvågning jvf. DBI retningslinie 006 Sammenkoblede brandsikringanlæg kontrol af hele signalvejen efter funktionsbeskrivelsen. Inspektionen er ikke en kontrol af de enkelte ikke styrende anlæg i henhold til gældende retningslinier/forskrifter, men er alene en kontrol af sammenkoblingen af brandsikringsanlæggene. 71 Inspektion Inspektionen omfatter kontrol af funktionsafprøvning for, at de tilsluttede brandsikringsanlæg er dokumenteret i en servicerapport for det styrende anlæg. Inspektionen omfatter stikprøvekontrol af funktioner. Inspektionen omfatter kontrol af driftjournaler for de ikke styrende brandsikringsanlæg, herunder at krav til vedligeholdelse og kontrol er udført og dokumenteret. Inspektionen er ikke en kontrol af de enkelte ikke styrende anlæg i henhold til gældende retningslinier/forskrifter, men er alene en kontrol af sammenkoblingen af brandsikringsanlæggene, samt at mindstekrav til drift og vedligeholdelse af de ikke styrende anlæg er overholdt

32 Appendiks A5 Varslingsanlæg Gyldighed DBI retningslinie 004 Automatiske brandsikringsanlæg, Færdigmelding, inspektion og godkendelse Automatiske brandsikringsanlæg, Drift og vedligeholdelse gælder for færdigmelding, inspektion og godkendelse af varslingsanlæg, dog er DBI retningslinie 004 Automatiske brandsikringsanlæg, Færdigmelding, inspektion og godkendelse punkt 31 første og andet afsnit, ikke gældende for automatiske og interne varslingsanlæg. Generelt Der skal fremsendes ny færdigmelding, hvis funktionsbeskrivelsen eller antallet af bygningsafsnit, hvor der aktiveres varsling, ændres. Færdigmelding Færdigmelding af automatiske og interne varslingsanlæg skal mindst indeholde følgende oplysninger: anlægsejers navn og adresse samt driftsansvarlig person installationsadressen kommunalbestyrelsens krav herunder krav i byggetilladelse brandteknisk dokumentation, brandstrategirapport m.v. kopi af orienteringsplaner (hvis der er installeret varslingstryk) beskrivelse af placering af betjeningsudstyr for varslingsanlæg hvis anlægget afviger fra DBI retningslinie 24 Varslingsanlæg, skal dette fremgå af færdigmeldingen, og kommunalbestyrelsens (ofte redningsberedskabet) dispensation vedlægges. funktionsbeskrivelse som angivet i DBI retningslinie 24 Varslingsanlæg. Hvis færdigmeldingen for ABA-anlægget også omfatter automatiske eller integrerede varslingsanlæg, skal der udover 30 29

33 oplysninger om ABA-anlægget, angives typen på varslingsanlægget, samt følgende oplysninger vedlægges: kommunalbestyrelsens krav herunder krav i byggetilladelse brandteknisk dokumentation, brandstrategirapport m.v. beskrivelse af placering af betjeningsudstyr for varslingsanlæg (automatiske varslingsanlæg) hvis anlægget afviger fra DBI retningslinie 24 Varslingsanlæg, skal dette fremgå af færdigmeldingen, og kommunalbestyrelsens (ofte redningsberedskabet) dispensation vedlægges funktionsbeskrivelse som angivet i DBI retningslinie 24 Varslingsanlæg Certificeret materiel Der skal overalt anvendes certificeret/godkendt materiel, i henhold til DBI retningslinie 003 Automatiske brandsikringsanlæg, Certificering af systemer og systemdele til automatiske brandsikringsanlæg. Dog er der for varslingsanlæg ikke krav om systemcertifikat. Første inspektion Den første inspektion udføres i henhold til DBI retningslinie 004 Automatiske brandsikringsanlæg, Færdigmelding, inspektion og godkendelse kapitel 50. Inspektion Årlige inspektioner udføres i henhold til DBI retningslinie 004 Automatiske brandsikringsanlæg, Færdigmelding, inspektion og godkendelse kapitel 70, derudover skal der udføres stikprøvekontrol af hele signalvejen fra alarm-/varslingstryk eller detektor/pressostat til alarmgivere i det enkelte bygningsafsnit

34 Appendiks A6 Brandventilationsanlæg Gyldighed DBI retningslinie 004 Automatiske brandsikringsanlæg, Færdigmelding, inspektion og godkendelse Automatiske brandsikringsanlæg, Drift og vedligeholdelse gælder for færdigmelding, inspektion og godkendelse af brandventilationsanlæg, dog er DBI retningslinie 004 Automatiske brandsikringsanlæg, Færdigmelding, inspektion og godkendelse punkt 31, første og andet afsnit, ikke gældende for brandventilationsanlæg. Generelt Der skal fremsendes ny færdigmelding, hvis funktionsbeskrivelsen eller antallet af grupper/zoner ændres. Færdigmelding Færdigmeldingen skal mindst indeholde følgende oplysninger: anlægsejers navn og adresse samt driftsansvarlig person installationsadressen kommunalbestyrelsens krav herunder krav i byggetilladelse brandsikringsbeskrivelse inklusive brandstrategi med tilhørende dokymention mm. beskrivelse der angiver placering af kontrolpanel, brandventilationsåbninger, brandventilatorer, brandspjæld, aktive røgskærme mm. hvis anlægget afviger fra DBI vejledning 27 Brandventilation, skal dette fremgå af færdigmeldingen, og kommunalbestyrelsens (ofte redningsberedskabet) dispensation vedlægges funktionsbeskrivelse som angivet i DBI vejledning 27 Brandventilation. 31 Certificeret materiel Der skal overalt anvendes certificeret/godkendt materiel, i henhold til DBI retningslinie 003 Automatiske brandsikringsanlæg, certificering af systemer og systemdele til automatiske brandsikringsanlæg, dog er der for brandventilationsanlæg ikke krav om systemcertifikat

35 51 71 Første inspektion Den første inspektion udføres i henhold til DBI retningslinie 004 Automatiske brandsikringsanlæg, Færdigmelding, inspektion og godkendelse, kapitel 50. Inspektion Årlige inspektioner udføres i henhold til DBI retningslinie 004 Automatiske brandsikringsanlæg, Færdigmelding, inspektion og godkendelse kapitel 70, derudover skal der udføres stikprøvekontrol af hele signalvejen fra aktiveringstryk/detektor/pressostat til brandventilationsåbninger/ventilatorer/brandspjæld/ erstatningsluftåbninger m.m. i de enkelte bygningsafsnit

36 Appendiks B Kontrol Indledning Akkrediteringsorganers ret til kontrol Ved gennemførelse af inspektion har det akkrediterende organ ret til at deltage alene med det formål at kontrollere inspektionsvirksomheden

37 Appendiks C Mærkning Indledning Generelt Såfremt anlægsejer ønsker et certifikat dækkende anlæggets godkendelse, skal dette aftales med inspektionsvirksomheden i hvert enkelt tilfælde. Certifikatets udformning og anvendelse Generelt Certifikatet skal tydeligt identificere inspektionsvirksomheden og oplyse certifikatnummeret. Udformning Certifikatet skal mindst omfatte følgende: anlægsejers navn og adresse anlægstype inspektionsresultat gyldighed inspektør henvisning til inspektionsrapporten Anvendelse Inspektionsvirksomheden kan fastsætte regler for certifikatets anvendelse. Anden mærkning 34 35

38 31 Generelt På et centralt sted, f.eks. på centraludstyret, skal anlægget mærkes med en label, der angiver inspektionsvirksomhedens navn, telefonnummer og registreret akkrediteringsnummer. Labelen skal være udformet således: skal indeholde en hovedtekst INSPICERET (årstal) tekststørrelsen skal mindst være 8 mm og højst 12 mm størrelse må maksimalt være 20 x 100 mm labelen skal være let aftagelig. Inspektionsvirksomheden kan, såfremt antallet af anlæg rummer mulighed for forveksling, kræve, at anlægsejer forsyner det enkelte anlæg med inspektionsvirksomhedens anlægsnummer

39 Appendiks D Oversigt over krav til certificering af brandsikringsanlæg ABA AVS ARS AGA Varsling Vandtåge ABV ADBL Sammenkoblede anlæg iht. 006 Godkendt firma iht. DBI regningslinie 001 Certificeret person iht. DBI retningslinie 002 Certificerede systemdele iht. DBI retningslinie 003 Certificeret system iht. DBI retningslinie 003 Færdigmelding, inspektion og godkendelse iht. DBI retningslinie 004 Drift og vedligeholdelse iht. DBI retningslinie 005 Ja Ja Ja Ja Nej 1 Ja 2 Nej Nej 1 Ja 3 Ja Ja Nej Nej Nej 1 Ja Nej Nej 1 Ja 3 Ja Ja Ja Ja Ja Nej Ja Ja Ja 4 Ja Nej Nej Nej 7 Nej Ja 6 Nej Ja Nej Ja Ja Ja Nej 7 Nej 7 Ja 5, 7 Nej 5,7 nej 7 Ja Ja Ja Nej 7 Nej 7 Ja 5, 7 Nej 5, 7 Nej 7 1. retningslinien er gældende, hvis anlægget er integreret i ABA-anlægget 2. firmaer godkendes som AVS-firmaer indtil der foreligger en installationsforskrift for vandtågeanlæg 3. såfremt det styrende anlæg er et ABA- eller ARS-anlæg 4. systemdele, der benyttes til sammenkoblingen, skal være certificeret, som angivet under de enkelte anlæg 5. hvis installeret som erstatning for AVS, vil myndigheden normalt kræve retningslinien overholdt 6. der skal forefindes tilfredsstillende dokumentation for slukkeevne (IMO res. A 800 ell. pren 14972) 7. hvis krævet kan retningslinien anvendes

40 Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12, 2650 Hvidovre Tlf.: , Fax: DBI retningslinie 004 ISBN

DBI retningslinie 003

DBI retningslinie 003 3. udgave Juli 2009 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Automatiske brandsikringsanlæg DBI retningslinie 003 Certificering af systemer og systemdele til automatiske brandsikringsanlæg DBI

Læs mere

DBI retningslinie 232

DBI retningslinie 232 DBI retningslinie 232 DBI retningslinie 232 SLM Grafisk ISBN 978-87-92018-55-7 Automatiske brandalarmanlæg Jernholmen 12, 2650 Hvidovre Tlf.: 36 34 90 00, Fax: 36 34 90 01 E-mail: dbi@dbi-net.dk www.dbi-net.dk

Læs mere

DBI retningslinie 006

DBI retningslinie 006 2. udgave Januar 2010 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Sammenkoblede brandsikringsanlæg DBI retningslinie 006 DBI - Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut er et selvejende videncenter,

Læs mere

3. udgave Maj 2008 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut. Automatiske brandsikringsanlæg. Drift og vedligeholdelse. DBI retningslinie 005

3. udgave Maj 2008 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut. Automatiske brandsikringsanlæg. Drift og vedligeholdelse. DBI retningslinie 005 3. udgave Maj 2008 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Automatiske brandsikringsanlæg Drift og vedligeholdelse DBI retningslinie 005 Indholdsfortegnelse Definitioner...4 10 Almindelige bestemmelser...6

Læs mere

1. udgave Maj 2007 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut. Varslingsanlæg. Projektering og installation. DBI retningslinie 24

1. udgave Maj 2007 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut. Varslingsanlæg. Projektering og installation. DBI retningslinie 24 1. udgave Maj 2007 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Varslingsanlæg Projektering og installation DBI retningslinie 24 Forord DBI retningslinie 24 Varslingsanlæg - Projektering og installation

Læs mere

Februar 2002. Vejledning. Særlige. sikringsforanstaltninger. mod brand i erhvervs- og industrivirksomheder. Forsikring & Pension

Februar 2002. Vejledning. Særlige. sikringsforanstaltninger. mod brand i erhvervs- og industrivirksomheder. Forsikring & Pension Februar 2002 Særlige Vejledning sikringsforanstaltninger mod brand i erhvervs- og industrivirksomheder Forsikring & Pension Indholdsfortegnelse 000 Indledning 3 10 Alment 3 100 Forskrifter og regler 6

Læs mere

1. udgave November 2009 Udgivet af DBI Dansk Brandog sikringsteknisk Institut. Glas og brand. Brandbeskyttende glas i bygningsdele.

1. udgave November 2009 Udgivet af DBI Dansk Brandog sikringsteknisk Institut. Glas og brand. Brandbeskyttende glas i bygningsdele. 1. udgave November 2009 Udgivet af DBI Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Glas og brand Brandbeskyttende glas i bygningsdele DBI vejledning 37 DBI - Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut er et selvejende

Læs mere

DBI retningslinie 232

DBI retningslinie 232 2. udgave Marts 2009 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut DBI retningslinie 232 Automatiske brandalarmanlæg Projektering, installation og vedligeholdelse DBI Dansk Brand- og sikringsteknisk

Læs mere

DBI retningslinje 001

DBI retningslinje 001 4. udgave August 2013 Udgivet af DBI Byggedata, opdateret 7. april 2014 Brandsikringsanlæg DBI retningslinje 001 Godkendelse af firmaer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg

Læs mere

Fællesmagasinet for Museer i Midt og Østjylland. Brandmyndighedens identifikation: 6-03-02-0644

Fællesmagasinet for Museer i Midt og Østjylland. Brandmyndighedens identifikation: 6-03-02-0644 Inspektionsrapport Brandalarmanlæg Fællesmagasinet for Museer i Midt og Østjylland Lollandsvej 10, 8900 Randers C Inspiceret af: Jan Pedersen Inspektion den: 15. maj 2013 RMG sagsnummer: 15484-3-2013 Brandmyndighedens

Læs mere

Kvalitative brandsikringsanlæg sikrer ensartet sikkerhedsniveau

Kvalitative brandsikringsanlæg sikrer ensartet sikkerhedsniveau Kvalitative brandsikringsanlæg sikrer ensartet sikkerhedsniveau Retningslinje 001-006 Konference, 24-09-2014 Anders Frost-Jensen, DBI Dias 1 / 24-09-2014 / AFJ / Møde Præskriptive krav Funktions- krav

Læs mere

Automatiske branddør lukningsanlæg

Automatiske branddør lukningsanlæg Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Automatiske branddør lukningsanlæg Systemgodkendelse og -kontrol ( Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut (DBI)

Læs mere

Inspektionsrapport Brandalarmanlæg DBI RAPPORT. - Kastaniebakken

Inspektionsrapport Brandalarmanlæg DBI RAPPORT. - Kastaniebakken DBI RAPPORT Inspektionsrapport Brandalarmanlæg - Kastaniebakken Biskop Svanesvej 83, 3460 Birkerød Sag: IB07281 Inspektion udført: 05. februar 2015 af Finn Oxenbøll Udstedt: 17. februar 2015 DBI - Dansk

Læs mere

Inspektionsrapport Brandalarmanlæg DBI RAPPORT

Inspektionsrapport Brandalarmanlæg DBI RAPPORT DBI RAPPORT Inspektionsrapport Brandalarmanlæg - Den Selvejende Almene Ok Ældreinstitution Plejecenter Baeshøjgård Baeshøjgårdsvej 2-4, 4560 Vig St. Sag: IB06343 Inspektion udført: 23. januar 2017 af Claus

Læs mere

Brandsikringsanlæg i Danmark

Brandsikringsanlæg i Danmark Brandsikringsanlæg i Danmark Indlæg ved FG-konference, 2014 Jacob Andersen, DBI Sprinklerinspektør Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Dias 1 / 28-03-2014 / JAN / Møde Program DBI Brandsikringsanlæg

Læs mere

Inspektionsrapport. Brandalarmanlæg. Plejehjemmet Kløvervangen Kløvervangen 31 8541 Skødstrup. Sag: IB03530

Inspektionsrapport. Brandalarmanlæg. Plejehjemmet Kløvervangen Kløvervangen 31 8541 Skødstrup. Sag: IB03530 INSP Reg. nr. 9019 Inspektionsrapport Brandalarmanlæg Plejehjemmet Kløvervangen Kløvervangen 31 8541 Skødstrup Inspektion udført: 2013-12-12 Rapport udstedt: 2013-12-19 Inspektør: Benny Henningsen Inspektionsafdelingen

Læs mere

Godkendelse af firmaer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg

Godkendelse af firmaer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg DBI retningslinje 001, 4. udgave, April 2012 Udgivet af Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Brandsikringsanlæg Godkendelse af firmaer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg

Læs mere

Pålidelighed af automatiske brandalarmanlæg (ABA-anlæg)

Pålidelighed af automatiske brandalarmanlæg (ABA-anlæg) Pålidelighed af automatiske brandalarmanlæg (ABA-anlæg) DBI Report 2012 Version: 01 Statistisk analyse af ABA-anlæg inspiceret 2011 Rolf Knudsen 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Baggrund...

Læs mere

Inspektionsrapport. Sprinkleranlæg. Plejehjemmet Kløvervangen Kløvervangen 31 8541 Skødstrup. Sag: IA02656

Inspektionsrapport. Sprinkleranlæg. Plejehjemmet Kløvervangen Kløvervangen 31 8541 Skødstrup. Sag: IA02656 INSP Reg. nr. 9019 Inspektionsrapport Sprinkleranlæg Plejehjemmet Kløvervangen Kløvervangen 31 8541 Skødstrup Inspektion udført: 2013-12-02 Rapport udstedt: 2013-12-04 Inspektør: Kjeld Norbert Petersen

Læs mere

Godkendelse af firmaer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg

Godkendelse af firmaer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg DBI retningslinje 001, 4. udgave, marts 2013 Udgivet af Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Brandsikringsanlæg Godkendelse af firmaer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg

Læs mere

Pålidelighed af automatiske sprinkleranlæg (AVS-anlæg)

Pålidelighed af automatiske sprinkleranlæg (AVS-anlæg) Pålidelighed af automatiske sprinkleranlæg (AVS-anlæg) DBI Report 2009:02 1. april 2009 Statistisk analyse af AVS-anlæg inspiceret 2008 Rolf Knudsen Henrik Bygbjerg 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Høringsudgave. Orienteringsplaner for brandsikringsanlæg DBI RETNINGSLINJE 007. 1. udgave 2014. Udgivet af Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut

Høringsudgave. Orienteringsplaner for brandsikringsanlæg DBI RETNINGSLINJE 007. 1. udgave 2014. Udgivet af Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut DBI RETNINGSLINJE 007 1. udgave 2014 Orienteringsplaner for brandsikringsanlæg Udgivet af Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12, 2650 Hvidovre Tlf.: 36 34 90 00, Fax: 36 34 90 01 E-mail:

Læs mere

Pålidelighed af automatiske sprinkleranlæg (AVS-anlæg)

Pålidelighed af automatiske sprinkleranlæg (AVS-anlæg) Pålidelighed af automatiske sprinkleranlæg (AVS-anlæg) DBI Report 2012 Version: 01 Statistisk analyse af AVS-anlæg inspiceret 2011 Rolf Knudsen 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Baggrund...

Læs mere

Pålidelighed af Automatiske brandalarmanlæg (ABA-anlæg) og Automatiske sprinkleranlæg (AVS-anlæg)

Pålidelighed af Automatiske brandalarmanlæg (ABA-anlæg) og Automatiske sprinkleranlæg (AVS-anlæg) Pålidelighed af Automatiske brandalarmanlæg (ABA-anlæg) og Automatiske sprinkleranlæg (AVS-anlæg) Statistisk analyse af ABA- og AVS-anlæg inspiceret af DBI i 2015 og 2016 Dato : 16. januar 2017 Version:

Læs mere

DBI retningslinje 001

DBI retningslinje 001 DBI retningslinje 001 4. udgave August 2013 Udgivet af DBI Brandsikringsanlæg Godkendelse af firmaer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg DBI. Eftertryk kun med

Læs mere

Pålidelighed af automatiske brandalarmanlæg (ABA-anlæg)

Pålidelighed af automatiske brandalarmanlæg (ABA-anlæg) Pålidelighed af automatiske brandalarmanlæg (ABA-anlæg) DBI Report 2009:01 2009-03-19 Statistisk analyse af ABA-anlæg inspiceret 2008 Rolf Knudsen Henrik Bygbjerg DBI - Dansk Brand- og sikringsteknisk

Læs mere

Bestemmelser for Automatiske brandalarmeringsanlæg

Bestemmelser for Automatiske brandalarmeringsanlæg Bestemmelser for Automatiske brandalarmeringsanlæg Juni 2016 Version 1.1 Indhold Indhold... 2 1.0 Indledning... 3 2.0 Anlægget... 3 3.0 Supplerende vilkår... 4 4.0 Anlægsdrift... 7 5.0 Misligholdelse...

Læs mere

Betingelser for alarmoverføring til Beredskab Fyn Tilslutningsbestemmelser

Betingelser for alarmoverføring til Beredskab Fyn Tilslutningsbestemmelser Betingelser for alarmoverføring til Beredskab Fyn Tilslutningsbestemmelser Anlægget. 1. Et brandsikringsanlæg er et brandalarmanlæg, der er udført, kontrolleret og vedligeholdt i overensstemmelse med Dansk

Læs mere

Betingelser for alarmoverføring til Odense Brandvæsen Tilslutningsbestemmelser

Betingelser for alarmoverføring til Odense Brandvæsen Tilslutningsbestemmelser Betingelser for alarmoverføring til Odense Brandvæsen Tilslutningsbestemmelser Anlægget. 1. Et brandsikringsanlæg er et brandalarmanlæg, der er udført, kontrolleret og vedligeholdt i overensstemmelse med

Læs mere

Banenorm BN1-173-1. Vedligeholdelse af rumslukningsanlæg i teknikrum

Banenorm BN1-173-1. Vedligeholdelse af rumslukningsanlæg i teknikrum Udgivet 18.09.2009 Overordnet ansvar: Steen P. Kristensen Ansvar for indhold: Karsten Dupont Ansvar for fremstilling: Mette Weiglin Johansson Vedligeholdelse af rumslukningsanlæg i teknikrum Banenorm BN1-173-1

Læs mere

Punkt Rettelse Vedtaget dato Ændres Punkt 52. Ansøgningens omfang Ansøgningen skal indeholde følgende generelle oplysninger om firmaet:

Punkt Rettelse Vedtaget dato Ændres Punkt 52. Ansøgningens omfang Ansøgningen skal indeholde følgende generelle oplysninger om firmaet: DBI Retningslinje 001 4. udgave August 2013, Byggedata, opdateret 3. juli Punkt Rettelse Vedtaget dato Ændres Punkt 52 Ansøgningens omfang Ansøgningen skal indeholde følgende generelle oplysninger om firmaet:

Læs mere

April 2003 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut. Automatiske rumslukningsanlæg med inertgas. Forskrift 253

April 2003 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut. Automatiske rumslukningsanlæg med inertgas. Forskrift 253 April 2003 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Automatiske rumslukningsanlæg med inertgas Forskrift 253 Indholdsfortegnelse Forord 6 Udvalgets sammensætning 7 000 Almindelige bestemmelser 8 010 Gyldighed

Læs mere

DBI retningslinje 002

DBI retningslinje 002 DBI retningslinje 002 5. udgave August 2013 Udgivet af DBI Brandsikringsanlæg Certificering af personer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg DBI. Eftertryk kun med

Læs mere

Inspektionsrapport Brandalarmanlæg DBI RAPPORT. - Plejehjemmet Kløvervangen

Inspektionsrapport Brandalarmanlæg DBI RAPPORT. - Plejehjemmet Kløvervangen DBI RAPPORT Inspektionsrapport Brandalarmanlæg - Plejehjemmet Kløvervangen Kløvervangen 31, 8541 Skødstrup Sag: IB03530 Inspektion udført: 03. november 2015 af Johnny Brejnebjerg Pedersen Udstedt: 11.

Læs mere

DBI Retningslinje 002. Brandsikringsanlæg. Certificering af personer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg

DBI Retningslinje 002. Brandsikringsanlæg. Certificering af personer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg Dato: 2012-01-18 Sign.: PLY Sag: FU13202 DBI Retningslinje 002 Brandsikringsanlæg Certificering af personer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg 5. udgave 1 Forord

Læs mere

DBI Retningslinje 002. Brandsikringsanlæg. Certificering af personer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg

DBI Retningslinje 002. Brandsikringsanlæg. Certificering af personer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg DBI Retningslinje 002 Brandsikringsanlæg Certificering af personer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg 5. udgave 1 Forord Revisionen af DBI Retningslinje 002 Certificering

Læs mere

INTEGRATION MED AIA-ANLÆG

INTEGRATION MED AIA-ANLÆG FANE 110 Integration med adgangskontrol - kortlæser uden for det sikrede område 10 Forord 20 Projektering 30 Sabotageovervågning 40 Informationsgivning 50 Betjening Forsikring & Pension Amaliegade 10 1256

Læs mere

Retningslinier ved etablering af brandsikringsanlæg med alarmoverførsel

Retningslinier ved etablering af brandsikringsanlæg med alarmoverførsel Rudersdal Hørsholm Brandvæsen Forebyggende afdeling Retningslinier ved etablering af brandsikringsanlæg med alarmoverførsel 3. udgave juli 2009 Rudersdal Hørsholm Brandvæsen Vagtcentral (døgnåben) Ådalsvej

Læs mere

Færdigmelding til inspektion af varslingsanlæg

Færdigmelding til inspektion af varslingsanlæg Færdigmelding til inspektion af varslingsanlæg Anlægsejer Firma/institution Tlf. Faktura email email tlf. Installationsadresse Navn Tlf. tlf. Inspektionsdeltager Inspektionsdeltager tlf. Inspektionsdeltager

Læs mere

Rettelser til DBI retningslinie 232, 1. udgave marts 2009

Rettelser til DBI retningslinie 232, 1. udgave marts 2009 Rettelser til DBI retningslinie 232, 1. udgave marts 2009 Følgende rettelser blev vedtaget på mødet i det tekniske udvalg den 16. april 2013: Side 22 punkt 1.2.1 tilføjes: Alarmtilstand skal medføre at

Læs mere

Tilslutningsdeklaration for modtagelse af automatiske alarmer

Tilslutningsdeklaration for modtagelse af automatiske alarmer Tilslutningsdeklaration for modtagelse af automatiske alarmer Dato: 22. august 2014 Ringsted Kommune Brandvæsen Anlægsejer: Rønnedevej 11 4100 Ringsted CVR-nr.: Installationsadresse: Tel.: +45 57 62 65

Læs mere

Infrastruktur for brandtekniske installationer

Infrastruktur for brandtekniske installationer Infrastruktur for brandtekniske installationer IDA - møde, 27-10-2016 Anders Frost-Jensen, DBI Dias 1 / 27-10-2016 / AFJ / Møde Lovgivning Brandtekniske installationer Bygningsreglementet (uddrag) Tillæg

Læs mere

Færdigmelding til inspektion af automatisk brandventilation

Færdigmelding til inspektion af automatisk brandventilation Færdigmelding til inspektion af automatisk brandventilation Anlægsejer Firma/institution Faktura email email tlf. Installationsadresse Navn tlf. Inspektionsdeltager Inspektionsdeltager tlf. Inspektionsdeltager

Læs mere

DBI retningslinie 251/4001. Sprinkleranlæg. Projektering, installation og vedligeholdelse

DBI retningslinie 251/4001. Sprinkleranlæg. Projektering, installation og vedligeholdelse 1. udgave April 2009 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Byggedata, opdateret 21. maj 2014 Sprinkleranlæg Projektering, installation og vedligeholdelse DBI retningslinie 251/4001 DBI - Dansk

Læs mere

DBI Professionelle brandundersøgelser giver svarene

DBI Professionelle brandundersøgelser giver svarene DBI Professionelle brandundersøgelser giver svarene DBI - Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Brandundersøgelser giver svar Når en brand er slukket, er der behov for hurtig identifikation af årsag

Læs mere

Bekendtgørelse om certificeringsordning for transportable telte og konstruktioner.

Bekendtgørelse om certificeringsordning for transportable telte og konstruktioner. C E RTIFI CE RI NG SORDNIN GEN Ref. RBH Byggeri og energieffektivitet Bekendtgørelse om certificeringsordning for transportable telte og konstruktioner. I medfør af 2, stk. 4, 15 A og 30, stk. 2 og 5 i

Læs mere

Retningslinier ved etablering af brandsikringsanlæg med alarmoverførsel

Retningslinier ved etablering af brandsikringsanlæg med alarmoverførsel Forebyggende afdeling Retningslinier ved etablering af brandsikringsanlæg med alarmoverførsel 2. udgave februar 2009 Retningslinier ved etablering af brandsikringsanlæg med alarmoverførsel til Rudersdal

Læs mere

FÆRDIGMELDING TIL INSPEKTION AF BRANDALARMANLÆG

FÆRDIGMELDING TIL INSPEKTION AF BRANDALARMANLÆG Anlægsejer: Adresse: Tlf. Attention: E-mail: Anlægsnavn: Adresse: FÆRDIGMELDING TIL INSPEKTION AF BRANDALARMANLÆG Kontaktperson: Driftansvarlig: Tlf.nr.: Tlf.nr.: Anlægsinstallatør: Ansvarlig: Godkendelsesnr.:

Læs mere

Rettelser til DBI retningslinje 027 Brandventilationsanlæg 1. udgave juni 2012

Rettelser til DBI retningslinje 027 Brandventilationsanlæg 1. udgave juni 2012 Rettelser til DBI retningslinje 027 Brandventilationsanlæg 1. udgave juni 2012 Følgende rettelser er vedtaget af det tekniske udvalg den 11. september 2013: Nyt punkt 3.3 side 21 efter sidste afsnit tilføjes:

Læs mere

Figur 1, lagertyper (figur 5.3.2 i retningslinie for sprinkleranlæg)

Figur 1, lagertyper (figur 5.3.2 i retningslinie for sprinkleranlæg) Nærværende notat indeholder brandmæssige afsnit og en overordnet beskrivelse af disse, som indgå som bilag til lejerhåndbogen. Da beskrivelserne er overordnet skal lejer sikre, at den brandmæssige indretning

Læs mere

Bekendtgørelse om udstedelse af godkendelser for byggevarer i kontakt med drikkevand

Bekendtgørelse om udstedelse af godkendelser for byggevarer i kontakt med drikkevand Bekendtgørelse om udstedelse af godkendelser for byggevarer i kontakt med drikkevand I medfør af 28, stk. 2, 31, stk. 1, og 31 A, stk. 1, i byggeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1185 af 14. oktober 2010,

Læs mere

SKS system, Kvalitetsledelsessystemer. Brandsikringsanlæg. Mads Risgaard Knudsen

SKS system, Kvalitetsledelsessystemer. Brandsikringsanlæg. Mads Risgaard Knudsen SKS system, Kvalitetsledelsessystemer og Brandsikringsanlæg Mads Risgaard Knudsen Den gode idé og de gode viljers magt i forbindelse med Stik og hugfaste krav Sikkerhedsstyrelsens (SIK) retningslinjer

Læs mere

Færdigmelding af brandventilationsanlæg

Færdigmelding af brandventilationsanlæg Færdigmelding af brandventilationsanlæg Udfyldes af RMG-Inspektion A/S Modtaget den: Inspektions nr.: Inspektør: Færdigmeldingen sendes i udfyldt stand til info@rmg-inspektion.dk Vejledning Udfyldning

Læs mere

Vejledning om. Flugtvejsplaner Etageplaner Pladsfordelingsplaner Inventaropstillingsplaner Belægningsplaner

Vejledning om. Flugtvejsplaner Etageplaner Pladsfordelingsplaner Inventaropstillingsplaner Belægningsplaner Vejledning om Flugtvejsplaner Etageplaner Pladsfordelingsplaner Inventaropstillingsplaner Belægningsplaner 1. udgave april 2010 Hvorfor skal der laves flugtvejsplaner? Flugtvejsplaner, etageplaner, pladsfordelingsplaner,

Læs mere

Betingelser for Favrskov Brandvæsens modtagelse af alarmer. Aftale om Favrskov Brandvæsens modtagelse af alarmer. Side 1

Betingelser for Favrskov Brandvæsens modtagelse af alarmer. Aftale om Favrskov Brandvæsens modtagelse af alarmer. Side 1 Betingelser for Favrskov s modtagelse af alarmer og Aftale om Favrskov s modtagelse af alarmer Januar 2014 Side 1 Aftalegrundlaget omfatter følgende hoveddokumenter: Generelle betingelser for brandsikringsanlæg

Læs mere

CFPA. Brandteknisk diplomuddannelse

CFPA. Brandteknisk diplomuddannelse Brandteknisk diplomuddannelse Brandteknisk diplomuddannelse Virksomhedens brandsikkerhed fra A til Z Har du som sikkerheds- eller arbejdsleder ansvar for, at brandsikkerheden altid er i orden? Arbejder

Læs mere

BETINGELSER FOR MODTAGELSE AF ALARMER

BETINGELSER FOR MODTAGELSE AF ALARMER BETINGELSER FOR MODTAGELSE AF ALARMER HØJE-TAASTRUP BRANDVÆSEN Indhold er i overensstemmelse med standardbetingelser udarbejdet i samarbejde mellem Foreningen af KOMMUNALE BEREDSKABSCHEFER og 1. ANLÆGGET

Læs mere

Vedtagne fortolkninger til DBI retningslinie 251/4001, Sprinkleranlæg

Vedtagne fortolkninger til DBI retningslinie 251/4001, Sprinkleranlæg 2009-09-15 Rev.: 2013-03-20 Dok.nr. N0006 Sag: FURA022 Init.: JAN/- E-mail: JAN@dbi-net.dk Dir.tlf. 20109037 Stående Teknisk udvalg for danske sprinklerretningslinier Vedtagne fortolkninger til DBI retningslinie

Læs mere

CFPA. Brandteknisk diplomuddannelse

CFPA. Brandteknisk diplomuddannelse CFPA Brandteknisk diplomuddannelse CFPA Brandteknisk diplomuddannelse Virksomhedens brandsikkerhed fra A til Z Har du som sikkerheds- eller arbejdsleder ansvar for, at brandsikkerheden altid er i orden?

Læs mere

Færdigmelding af brandalarmanlæg

Færdigmelding af brandalarmanlæg Færdigmelding af brandalarmanlæg Udfyldes af RMG-Inspektion A/S Modtaget den: Inspektions nr.: Inspektør: Færdigmeldingen sendes i udfyldt stand til info@rmg-inspektion.dk Vejledning Udfyldning af dokumentet:

Læs mere

Tillæg 1 til Eksempelsamlingen om brandsikring af byggeri

Tillæg 1 til Eksempelsamlingen om brandsikring af byggeri TILLÆG 1 TIL EKSEMPELSAMLINGEN OM BRANDSIKRING AF BYGGERI 1 Tillæg 1 til Eksempelsamlingen om brandsikring af byggeri Til side 9, forord, sidste afsnit ændres meget høje bygninger, hvor der er mere end

Læs mere

dokumentation. Det har medført, at der installeres flere aktive brandsikringsanlæg. flere anlæg i hver bygning, og anlæggene

dokumentation. Det har medført, at der installeres flere aktive brandsikringsanlæg. flere anlæg i hver bygning, og anlæggene oktober 213 FOREBYGGELSESSTAFET BRANDVÆSEN Oktober 213 Master-projekt Af Erik Weinreich DTU-projekt med fokus på samspillet mellem forskellige sikringsanlæg Funktionalitetsundersøgelse af sammenkoblede

Læs mere

BETINGELSER FOR HADERSLEV BRAND OG REDNINGS MODTAGELSE AF ALARMER

BETINGELSER FOR HADERSLEV BRAND OG REDNINGS MODTAGELSE AF ALARMER BETINGELSER FOR HADERSLEV BRAND OG REDNINGS MODTAGELSE AF ALARMER 1. Anlægget 1.1 Et brandsikringsanlæg er et brandalarm-, gasalarm-, sprinkleranlæg eller slukningsanlæg, der er udført, kontrolleret og

Læs mere

DBI retningslinie 002

DBI retningslinie 002 4. udgave Juni 2009 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Automatiske brandsikringsanlæg DBI retningslinie 002 Certificering af kvalificerede personer til projektering, installation, service

Læs mere

Brandsikring af byggeri. 3. udgave, 1. oplag April 2012 Udgivet af DBI. Anvendelseskategori 1. Anvendelseskategori 2. Anvendelseskategori 3

Brandsikring af byggeri. 3. udgave, 1. oplag April 2012 Udgivet af DBI. Anvendelseskategori 1. Anvendelseskategori 2. Anvendelseskategori 3 3. udgave, 1. oplag April 2012 Udgivet af DBI IND UST RIA/S SKO LE Anvendelseskategori 1 Anvendelseskategori 2 CEN TER Anvendelseskategori 3 Anvendelseskategori 4 HO T EL Anvendelseskategori 5 HOS PITA

Læs mere

HORESTA. Ib Bertelsen Direktør, master i brandsikkerhed, M.IDA. Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut. Dias 1

HORESTA. Ib Bertelsen Direktør, master i brandsikkerhed, M.IDA. Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut. Dias 1 HORESTA Ib Bertelsen Direktør, master i brandsikkerhed, M.IDA Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Dias 1 Hvilke regler gælder? Lovbundne regler Bygningsreglementet Driftsmæssige forskrifter Ikke lovbundne

Læs mere

Færdigmelding til inspektion af brandalarmanlæg

Færdigmelding til inspektion af brandalarmanlæg Færdigmelding til inspektion af brandalarmanlæg Anlægsejer Firma/institution Tlf. Faktura email email tlf. Installationsadresse Navn Tlf. tlf. Inspektionsdeltager Inspektionsdeltager tlf. Inspektionsdeltager

Læs mere

Information om akkreditering til

Information om akkreditering til Information om akkreditering til Certificering af produkter personer og ledelsessystemer Inspektion Miljøverifikation (EMAS) CO 2 -verifikation Akkrediteringsforløbet trin for trin XX 2016 DANAK Dyregårdsvej

Læs mere

Retningslinjer for udførelse af brandmandspanel

Retningslinjer for udførelse af brandmandspanel Retningslinjer for udførelse af brandmandspanel Januar 2010 Denne vejledning har til hensigt at beskrive opbygningen og funktionen af et brandmandspanel Lovgivning Med indførelsen af det funktionsbaserede

Læs mere

Vejledning til ansøgning om byggetilladelse med fritagelse for teknisk byggesagsbehandling - frikommuneforsøg

Vejledning til ansøgning om byggetilladelse med fritagelse for teknisk byggesagsbehandling - frikommuneforsøg Vejledning til ansøgning om byggetilladelse med fritagelse for teknisk byggesagsbehandling - frikommuneforsøg Med frikommuneloven har Klima-, energi-, og bygningsministeren efter ansøgning fra Viborg Kommune,

Læs mere

Legepladscertificeringen

Legepladscertificeringen Side 1 af 6 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Legepladscertificeringens formål og grundlag... 2 1.1. Formål.... 2 1.2. Organisation... 2 1.3. Certificeringsgrundlag og kontrolomfang... 2 1.4. Vilkår og ansvarsforhold...

Læs mere

Vilkår for Beredskabscenter Aalborgs modtagelse af alarmer fra brandsikringsanlæg

Vilkår for Beredskabscenter Aalborgs modtagelse af alarmer fra brandsikringsanlæg #BREVFLE Vilkår for Beredskabscenter Aalborgs modtagelse af alarmer fra brandsikringsanlæg 1. Anlægget 1.1 Et brandsikringsanlæg er et brandalarms-, gasalarms, sprinkler- eller slukningsanlæg, der er udført,

Læs mere

Intern auditrapport for DI-Teknik A/S

Intern auditrapport for DI-Teknik A/S Intern auditrapport for Auditor: Auditdato: Deltagere: Peter W. Steffensen, Ledende auditor, Lekon Johnny Andersen, auditor, Lekon 26. august 2010 Jan B. Petersen, SKS- og personaleansvarlig, DI-Teknik

Læs mere

Tv-overvågning (TVO) Kravspecifikation

Tv-overvågning (TVO) Kravspecifikation Tv-overvågning (TVO) Kravspecifikation Certificering af TVO-installatørvirksomheder Indholdsfortegnelse 10 Forord side 2 20 Krav til certificeringsorganet side 2 30 Certificeringens gyldighedsområde side

Læs mere

Kontrol af forsamlingslokaler retningslinier

Kontrol af forsamlingslokaler retningslinier Kontrol af forsamlingslokaler retningslinier Hvorfor en Elsikkerhedsattest? SB afsnit 6, 621.1 Ejeren (brugeren) er ansvarlig for installationens tilstand og vedligeholdelse og skal lade fejl og mangler

Læs mere

FÆRDIGMELDING TIL INSPEKTION AF SPRINKLERANLÆG

FÆRDIGMELDING TIL INSPEKTION AF SPRINKLERANLÆG FÆRDIGMELDING TIL INSPEKTION AF SPRINKLERANLÆG Anlægsejer Anlægsadresse Adresse: E-mail: Attention: Adresse: DB 03: Anlægsinstallatør Beredskabsmy ndighed Kontaktperson: Insp.deltager: Anlægsinstrueret:

Læs mere

Århus Brandvæsen Tilsyn og Myndighed Århus Kommune . % &%'(& ' !" #+,! ---! #

Århus Brandvæsen Tilsyn og Myndighed Århus Kommune . % &%'(& ' ! #+,! ---! # Århus Brandvæsen Tilsyn og Myndighed Århus Kommune. % $%#!!#&/' ( &%'(& ' )*!" #+,! ---! # Der skal til Århus Brandvæsen, Tilsyn og Myndighed, fremsendes ansøgning om tilladelse (se i øvrigt bilag B) til

Læs mere

Særlige. sikringsforanstaltninger. mod brand i erhvervs og industrivirksomheder. Forsikring & Pension Vejledning Februar 2002

Særlige. sikringsforanstaltninger. mod brand i erhvervs og industrivirksomheder. Forsikring & Pension Vejledning Februar 2002 Vejledning Februar 2002 Særlige sikringsforanstaltninger mod brand i erhvervs og industrivirksomheder Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Funktionsbaserede brandkrav - hvordan forholder myndighederne sig hertil??

Funktionsbaserede brandkrav - hvordan forholder myndighederne sig hertil?? Funktionsbaserede brandkrav - hvordan forholder myndighederne sig hertil?? Dansk Forening for Passiv Brandsikring ROCKWOOL Jakob Andersen Afdelingsleder Århus Brandvæsen Funktionsbaserede brandkrav Nye

Læs mere

ANLÆGSPROJEKTERING FANE 030. 10 Alment Sikringsniveau Dækningsområder Overvågningsform Skiltning

ANLÆGSPROJEKTERING FANE 030. 10 Alment Sikringsniveau Dækningsområder Overvågningsform Skiltning FANE 030 0 Alment Sikringsniveau Dækningsområder Overvågningsform Skiltning 20 Valg af detektor Generelt Skalovervågning/celleovervågning Rumovervågning Objektovervågning Anvendelse og placering Forsikring

Læs mere

Indbrudsalarmanlæg (AIA) Kravspecifikation. Forsikring & Pension Januar 2016. Certificering af AIA-virksomheder

Indbrudsalarmanlæg (AIA) Kravspecifikation. Forsikring & Pension Januar 2016. Certificering af AIA-virksomheder Forsikring & Pension Januar 2016 Indbrudsalarmanlæg (AIA) Kravspecifikation Certificering af AIA-virksomheder Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk

Læs mere

Færdigmelding af varslingsanlæg

Færdigmelding af varslingsanlæg Færdigmelding af varslingsanlæg Udfyldes af RMG-Inspektion A/S Modtaget den: Inspektions nr.: Inspektør: Færdigmeldingen sendes i udfyldt stand til info@rmg-inspektion.dk Vejledning Udfyldning af dokumentet:

Læs mere

DBI retningslinje 010-2. El-termografering. Virksomhedsgodkendelse. 1. udgave

DBI retningslinje 010-2. El-termografering. Virksomhedsgodkendelse. 1. udgave Dato: 10.01.2013 Sign.: MEP/- Sag: FURA023 DBI retningslinje 010-2 El-termografering Virksomhedsgodkendelse 1. udgave Side 1 af 12 Forord Revisionen af DBI retningslinje 010-2 El-termografering, Virksomhedsgodkendelse

Læs mere

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 64.8 Brandsikringsanlæg. Revision: 2014.07.01

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 64.8 Brandsikringsanlæg. Revision: 2014.07.01 Teknisk afdeling Tekniske Standarder Revision: 2014.07.01 Indholdsfortegnelse 64.81 Brandsikring... 3 64.81.1 Indledning... 3 64.81.2 Generelle principper... 3 64.81.3 Installation/udførelse... 3 64.81.3.1

Læs mere

Sag: IO99999. Inspektionssted: Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12 2650 Hvidovre Per Hansen. Kontaktperson:

Sag: IO99999. Inspektionssted: Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12 2650 Hvidovre Per Hansen. Kontaktperson: Sag: Inspektionssted: Kontaktperson: IO99999 Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12 2650 Hvidovre Per Hansen Inspektør: Deltog ved besøget: Telefon: Besøg aflagt den: Rapportdato: Jesper

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældnings- og samletanke

Regulativ for tømning af bundfældnings- og samletanke Regulativ for tømning af bundfældnings- og samletanke i Ballerup Kommune Forsyning Ballerup December 2013 Regulativ for tømning af bundfældningsog samletanke i Ballerup Kommune 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Læs mere

DBI retningslinje 003

DBI retningslinje 003 DBI retningslinje 003 4. udgave August 2013 Udgivet af DBI Brandsikringsanlæg Certificering af systemer og systemdele til brandsikringsanlæg DBI. Eftertryk kun med tilladelse. Brandsikringsanlæg Certificering

Læs mere

Færdigmelding vedr. konvertering af brandalarmanlæg

Færdigmelding vedr. konvertering af brandalarmanlæg Færdigmelding vedr. konvertering af brandalarmanlæg Udfyldes af RMG-Inspektion A/S Modtaget den: RMG sags nr.: Inspektør: Færdigmeldingen sendes i udfyldt stand til info@rmg-inspektion.dk Vejledning Udfyldning

Læs mere

Aarhus Brandvæsen Marts 2012 Retningslinje

Aarhus Brandvæsen Marts 2012 Retningslinje Aarhus Brandvæsen Marts 2012 Retningslinje Bestemmelser for Automatiske brandbeskyttelsesanlæg Der skal til Aarhus Brandvæsen, Tilsyn og Myndighed, fremsendes ansøgning om tilladelse (se i øvrigt bilag

Læs mere

Vedtægter for Beredskab & Sikkerhed Randers Favrskov, Djursland

Vedtægter for Beredskab & Sikkerhed Randers Favrskov, Djursland TIL: FRA: Kasper Sønderdahl DATO: 1. januar 2016 VEDR.: Byrådsgodkendte vedtægter for Beredskab & Sikkerhed Vedtægter for Beredskab & Sikkerhed Randers Favrskov, Djursland 1. Navn og hjemsted 1.1. Fællesskabets

Læs mere

Fordelingsgangene 1.05 og 2.06 udføres med udgang direkte til terræn i det fri. Fordelingsgang 1.05 udføres med udgang via multirum benævnt 0.01.

Fordelingsgangene 1.05 og 2.06 udføres med udgang direkte til terræn i det fri. Fordelingsgang 1.05 udføres med udgang via multirum benævnt 0.01. William Tolstrup - Arkitekt Ap isegårdsvej 4, Lov 4700 Næstved William Tolstrup 2010-03-30 Jour.: D30912543-8 ag: E10044-2 Init.: L/WJ E-mail: lvr@dbi-net.dk Dir.tlf.: 20 21 89 01 Hald ø Lejren enovering

Læs mere

RANDERS KOMMUNE RUSMIDDELCENTER RANDERS BYGNING A. Brandteknisk dokumentation Brandstrategi, brandteknisk dokumentation og brandteknisk udførelse

RANDERS KOMMUNE RUSMIDDELCENTER RANDERS BYGNING A. Brandteknisk dokumentation Brandstrategi, brandteknisk dokumentation og brandteknisk udførelse RANDERS KOMMUNE RUSMIDDELCENTER RANDERS BYGNING A Brandstrategi, brandteknisk dokumentation og brandteknisk udførelse Revision : Revisionsdato : Dato : 11.12.2015 Sagsnr. : 15.08.160 Udarbejdet af : Niels

Læs mere

CERTIFICERING FANE 140. 10 Forord. 20 Det certificerende organ. 30 Krav til AIA-installatørvirksomheden. 40 Krav til dokumentation

CERTIFICERING FANE 140. 10 Forord. 20 Det certificerende organ. 30 Krav til AIA-installatørvirksomheden. 40 Krav til dokumentation FANE 140 10 Forord 20 Det certificerende organ 30 Krav til AIA-installatørvirksomheden 40 Krav til dokumentation 50 Ikrafttrædelse, registrering m.m. Forsikring & Pension Amaliegade 10 1256 København K

Læs mere

Standardbeskrivelse for ABA v.2015.1

Standardbeskrivelse for ABA v.2015.1 Danmarks Tekniske Universitet Campus Service Standardbeskrivelse for ABA v.2015.1 Gældende for Risø Campus Indhold Materiale Valg:... 3 Centraludstyr:... 3 Branddetektorer:... 4 Alarmtryk:... 4 O-Planer:...

Læs mere

Aftale om Bornholms Brandvæsens modtagelse af alarmer fra automatiske brandalarmeringsanlæg.

Aftale om Bornholms Brandvæsens modtagelse af alarmer fra automatiske brandalarmeringsanlæg. TEKNIK & MILJØ Skovløkken 4 Tejn 3770 Allinge Tlf.: 56 92 00 00 Fax: 56 92 58 16 E-mail: TeknikogMiljoe@brk.dk CVR: 26-69-63-48 www.brk.dk Aftale om Bornholms Brandvæsens modtagelse af alarmer fra automatiske

Læs mere

DBI retningslinje 254-1

DBI retningslinje 254-1 1. udgave April 2013 Udgivet af DBI Vandtågesystemer i bygninger DBI retningslinje 254-1 Projektering, installation og vedligeholdelse Om DBI DBI er Danmarks førende videncenter for sikring og brandsikkerhed.

Læs mere

Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Uddannelsestilbud på DBI

Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Uddannelsestilbud på DBI Uddannelsestilbud på DBI DFPB Side1 Brandteknisk diplomuddannelse CFPA The European Confederation of Fire Protection Associations Kursus 2004 (5 x 3 dage) Modul 1. Modul 2. Modul 3. Modul 4. Modul 5. Passiv

Læs mere

Bekendtgørelse om markedsføring og salg af byggevarer i kontakt. med drikkevand

Bekendtgørelse om markedsføring og salg af byggevarer i kontakt. med drikkevand Bekendtgørelse om markedsføring og salg af byggevarer i kontakt med drikkevand I medfør af 28, stk. 2, 30, stk. 2, 31, stk. 1, og 31 A, stk. 1, i byggeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1185 af 14. oktober

Læs mere

Brandbeskyttelse af bærende stålkonstruktioner

Brandbeskyttelse af bærende stålkonstruktioner MK 6.00/017 8. udgave Januar 2014 Brandbeskyttelse af bærende stålkonstruktioner MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser ETA-Danmark A/S Kollegievej 6 DK-2920 Charlottenlund Telefon 45 76 20 20 Telefax

Læs mere

Aftale om redningsberedskabets modtagelse af alarmer - i Norddjurs og Syddjurs Kommune.

Aftale om redningsberedskabets modtagelse af alarmer - i Norddjurs og Syddjurs Kommune. BRAND OG REDNING DJURSLAND Aftale om redningsberedskabets modtagelse af alarmer - i Norddjurs og Syddjurs Kommune. Gældende for alle offentlige og private ABA anlægsejere 01-08 08-2015 Generelt Brand og

Læs mere