SCHOOL OF BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES AARHUS UNIVERSITET. Mod til mere. Efter- og videreuddannelse ved Aarhus BSS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SCHOOL OF BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES AARHUS UNIVERSITET. Mod til mere. Efter- og videreuddannelse ved Aarhus BSS"

Transkript

1 SCHOOL OF BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES AARHUS UNIVERSITET HD Mod til mere Efter- og videreuddannelse ved Aarhus BSS

2 HD Mod til mere Velkommen 2 HD-uddannelse ved Aarhus BSS HD er en videregående erhvervsøkonomisk deltidsuddannelse, som består af en 1. og en 2. del, og hovedparten af vores fag kan tages enkeltvist som supplerende efteruddannelse. Værdsat og praksisrelevant uddannelse HD-studiet har i Danmark en lang historie, og studiet er på Aarhus Universitet dateret tilbage til Uddannelsen er meget anerkendt blandt ledende medarbejdere i såvel den private som i den offentlige sektor. Vi værner om HD-titlens høje status ved løbende at udvikle og tilpasse studiet til den virkelighed, vi befinder os i. Vi har det mål med HD-studiet, at det skal udvikle deltagernes generelle akademiske kompetencer, så de på en systematisk og metodebevidst måde kan arbejde med komplekse problemstillinger i praksis. HD-studiet udvikles og drives i et videnskabeligt miljø og bygger på universitetets forskning. Studiets indhold er defineret i dialog med erhvervslivet og den offentlige sektor, og der er til uddannelsen knyttet et panel med kvalificerede repræsentanter fra begge sektorer. Dette panel vil løbende deltage i et samarbejde med at udvikle studiet. Endvidere sker den faglige udvikling i samarbejde med de øvrige danske udbydere af HD-studiet, og dette samarbejde sikrer vores studerende den maksimale mobilitet. Læringen er baseret på dialog, hvor den studerendes praktiske erfaring og underviserens teoretiske indsigt bringes i fornuftigt samspil. Desuden er case- og projektarbejde integreret i undervisningen. Har du mod til mere? HD-studiet er en både spændende og interessant vej at betræde for dig, der ønsker at videreudvikle dig fagligt og sætte skub i din karriere, og vores dimittendundersøgelser dokumenterer, at et veloverstået HD-studie gør en forskel. Det kræver dog MOD TIL MERE, når det første skridt skal tages, men rigtig mange har gennem de seneste år taget skridtet, og kun ganske få har fortrudt. God læse- og arbejdslyst og velkommen til et HD-studie på Aarhus BSS (School of Business and Social Sciences på Aarhus Universitet). lektor søren erik nielsen Studieleder, Institut for Virksomhedsledelse HD-flex forløb I Herning kan du tage HD 1. del som fjernundervisning, hvor den elektroniske undervisning bliver suppleret med klasseundervisning.

3 HD 1. del HD Mod til mere 3 Projektleder Fitness Studieliv? HD Mod til mere Her udbyder vi HD-undervisning Det kan være svært at få overskud til et studie ved siden af arbejde og fritid. Men sandheden er, at erhvervs livet ikke venter på nogen. Så sæt skub i din karriere og få en grundlæggende forståelse for økonomi og ledelse med en HD-uddannelse fra Aarhus BSS. Det eneste, der står i vejen, er din egen ambition. Herning Aarhus Indhold HD 1. del... 4 HD 2. del... 7 HD 2. del Finansiel Rådgivning... 8 HD 2. del Finansiering HD 2. del Marketing Management HD 2. del Organisation & Ledelse HD 2. del Regnskab & Økonomistyring Enkeltfag Praktiske oplysninger

4 4 HD Mod til mere HD 1. del HD 1. del HD 1. del er en bred erhvervsøkonomisk grunduddannelse, hvor den studerende får en grundlæggende teoretisk indføring i de centrale områder inden for erhvervs- og samfundsøkonomien. HD-studiet har som sit mål, at det skal udvikle de studerendes generelle akademiske kompetencer, så de på en systematisk og metodebevidst måde kan arbejde med komplekse problemstillinger i praksis. Vi samarbejder med både erhvervslivet og den offentlige sektor for at sikre, at indholdet af studiet er relevant. Kompetencer Uddannelsen giver deltagerne nogle grundlæggende kompetencer og konkrete færdigheder, så de kan arbejde med identifikation og løsning af praktiske problemstillinger i deres job. HD 1. del giver samtidig et solidt grundlag for videre studier inden for de erhvervsøkonomiske områder. Målgruppe HD 1. del er en videregående deltidsuddannelse for erhvervsfolk, der ønsker at specialisere sig inden for økonomi og ledelse, mens de arbejder. Uddannelsen er særdeles anerkendt i erhvervslivet og i den offentlige sektor. Undervisning HD er en deltidsuddannelse. Hvis man følger det anbefalede forløb, tager det to år at gennemføre en HD 1. del. Undervisningen i det anbefalede forløb ligger på to hverdagsaftener om ugen eller for nogle fags vedkommende kombineret med it-støttet lørdagsundervisning (se hjemmesiden for detaljer). Undervisningen foregår i Aarhus og Herning. Desuden kan du i Herning tage HD 1. del som fjernundervisning, der kobler elektronisk undervisning med klasseundervisning. Opbygning Hvert semester består af 1-point. ECTS er en betegnelse for, hvor stor en arbejdsbelastning, man som studerende kan forvente at skulle lægge i et fag. 1 ECTS er for de fleste lig med 28 arbejdstimer. HD 1. del er bygget op af moduler, hvilket betyder, at den studerende ikke er bundet til det anbefalede studieforløb. I et vist omfang kan den studerende selv tilrettelægge rækkefølgen af fagmodulerne, og der kan også bruges længere tid end de normerede to år på studiet. Den studerende skal dog være opmærksom på, at nogle fagmoduler kræver, at vedkommende har gennemført eller er ved at gennemføre forudgående moduler. Eksamen Det enkelte fagmodul består af en undervisningsdel, der afsluttes med en eksamen. I enkelte tilfælde skal der i løbet af undervisningen afleveres opgaver, som indgår i eksamen. Deltagerbetaling omfatter tre eksamensforsøg. Man tilmeldes automatisk første ordinære eksamen i umiddelbar forlængelse af undervisningen på hvert fag. Prøverne gennemføres én gang om året med mulighed for omprøve ved reeksamen i februar eller august. Eventuel framelding til eksamen skal ske senest en uge før prøven afholdes eller påbegyndes. Man kan ikke framelde sig eksamen i det afsluttende projekt. Hvis man ikke afleverer et projekt inden for afleveringsfristen, bruger man et eksamensforsøg og skal skrive en hel ny opgave. Det anbefalede forløb for HD 1. del 1. semester 2. semester 3. semester 4. semester Erhvervsøkonomi Samfundsøkonomi Projekt Metode 10 ECTS Dataanalyse 10 ECTS Erhvervsøkonomi Erhvervsret 10 ECTS

5 HD 1. del HD Mod til mere 5 Fagmoduler på HD 1. del Erhvervsøkonomi Faget har til formål at give den studerende indsigt i teorier og metoder, der dels danner et erhvervsøkonomisk fundament for specialiseringerne på HD 2.del, dels gør vedkommende i stand til at forstå og reflektere over den praktiske anvendelse i konkrete virksomhedssammenhænge. Der undervises i centrale teorier og metoder om markedsformer, konkurrence, strategi, omkostninger, regnskab, investering samt finansiering. Gennem kendskab til og indsigt i disse teorier, modeller og metoder sættes den studerende i stand til: at analysere komplekse erhvervsøkonomiske problemstillinger at udarbejde et kvalificeret grundlag for beslutninger samt at formidle sådanne analyser/ beslutnings grundlag Dataanalyse Faget har til formål at give den studerende en grundlæggende viden om og forståelse for statistiske begreber, metoder og modeller samt evnen til at gennemføre en analyse ved anvendelse af relevant software. Den studerende skal desuden kunne vurdere, om egne og andres anvendelser af basale statistiske metoder er hensigtsmæssige og korrekte i en given situation. Det indebærer, at den studerende udvikler færdigheder i at sikre en klar sammenhæng mellem problemstilling, analyseform og informationsindsamling og er i stand til at identificere den mest hensigtsmæssige kombination af disse i en konkret kontekst. Endelig skal den studerende på baggrund af en statistisk analyse kunne redegøre for og kommunikere, til såvel eksperter som ikke- eksperter, hvilken konklusion, der kan drages ud fra den konkrete problemstilling. Samfundsøkonomi Fagets formål er at give de studerende indblik i centrale økonomiske sammenhænge for derved at sætte dem i stand til at vurdere virkningerne af ændrede vilkår og betingelser for virksomheder samt at give en grundlæggende indføring i erhvervs- og samfundsforhold. Gennem faget erhverves: basisviden om nationaløkonomisk teori (både mikro- og makroøkonomi) viden om samfunds- og erhvervsstrukturen indsigt i og beherskelse af grundlæggende økonomiske analyseelementer og -metoder, der alt sammen er væsentligt i en erhvervsøkonomisk sammenhæng. Der lægges vægt på den nationaløkonomiske teories forskellige anvendelsesmuligheder og på at de studerende får kendskab til kildemateriale i form af statistikker og litteratur, og at de lærer at anvende dette materiale. Erhvervsret Faget skal give den studerende et overblik over retssystemet og et kendskab til retsregler med henblik på at kunne identificere og analysere juridiske problemer i forbindelse med en erhvervsvirksomhed, så konflikter forebygges. Der lægges vægt på, at den studerende gennem kendskab til retssystemet og evnen til at forstå retsregler bliver i stand til at vedligeholde og udbygge sin viden efter afsluttet studie. Med udgangspunkt i fagets pensum skal den studerende kunne redegøre for virksomheders og personers retsstilling og identificere erhvervsretlige problemstillinger i konkrete eksempler, herunder argumentere for fagligt begrundede løsninger og kritiske bedømmelser af forskellige retlige muligheder. Den studerende skal kunne præsentere retlige problemer, løsninger og argumenter på en systematisk og sammenhængende måde, der viser overblik, indsigt og forståelse for fagets problemstillinger. På HD 1. del skal den studerende vælge et valgfag på 3. og et valgfag på 4. semester. Der kan vælges frit mellem de valgfag, som Aarhus BSS udbyder, men det er også muligt at vælge valgfag på en af de andre institutioner, som udbyder HD-uddannelsen. Erhvervsøkonomisk metode For at kunne tilmelde sig Erhvervsøkonomisk Metode er det en betingelse, at man har gennemført HD 1. dels fagene på 1. og 2. semester. Faget har som mål at udvikle den studerendes metodebevidsthed ved løsning af erhvervsøkonomiske problemstillinger dels til brug for den studerendes daglige arbejde i praksis, dels som en forudsætning for at kunne gennemføre de videre studier på uddannelsen. Den studerende trænes i at kunne udarbejde en klar problemformulering i relation til en given problemstilling. I forlængelse heraf skal den studerende kunne operationalisere problemformuleringen i de undersøgelsesspørgsmål, som ønskes belyst. Den studerende skal også trænes i at søge inspiration i relevante teorier og modeller ved arbejdet med praktiske problemer. Endelig er målet at skabe en forståelse for de mest udbredte metoder, der kan benyttes ved indsamling, bearbejdning og sammenfatning af data og informationer, så resultaterne kan blive til viden i en given sammenhæng. Afsluttende projekt Formålet med projektarbejdet er at udvikle og dokumentere den studerendes metodebevidsthed og evne til at anvende relevante teorier, modeller og metoder ved løsning af ofte komplekse erhvervsøkonomiske problemstillinger. Den studerende trænes i selvstændigt at kunne identificere og beskrive en praktisk problemstilling. I forlængelse heraf trænes den studerende i at udarbejde en klar problemformulering. Med udgangspunkt i problemformuleringen og på baggrund af de analyser, der er foretaget og tolkning af data skal den studerende kunne opstille alternative løsningsforslag og udarbejde grundlaget for et valg mellem disse. Beslutningsgrundlaget vil omfatte økonomiske analyser og vurderinger af de udarbejdede løsningsforslag. Gennem dette fagmodul skal den studerende således udvikle viden, færdigheder og kompetencer i at kunne arbejde metodisk samt inddrage relevante teorier ved løsning af problemstillinger fra praksis. Problemstillingerne kan omfatte flere typer af økonomiske og ledelsesmæssige opgaver i organisationer.

6 Retail Controller Yoga Studieliv Anne Mette Just Poulsen Retail Controller i tøjbranchen HD i Marketing Management HD har givet mig en ballast både personligt og fagligt. Det giver god selvtillid at dygtiggøre sig og mærke, at det, man lærer, kan anvendes direkte i hverdagen. Jeg har haft stor gavn af de værktøjer, jeg har fået på Marketing Management, bl.a. har faget BTC givet en stor indsigt i slutforbrugerne. HD er en af de mest anerkendte erhvervsuddannelser i landet, og den giver mig et godt grundlag for at skabe nye karrieremuligheder og udvikle mig. Jeg har i dag som 29-årig det job, jeg ønsker, og HD har haft en stor betydning for, at jeg kan rumme de arbejdsopgaver, jeg sidder med. Det er en svær balance at yde optimalt både på arbejde, privat og på studiet. For mig handlede det om god planlægning og skarp prioritering, og på den måde fandt jeg tid til stadig at dyrke yoga under studiet. Efter jeg har afsluttet studiet, har jeg oplevet at få større ansvarsområder, og lønnen har også udviklet sig positivt.

7 HD 2. del HD Mod til mere 7 HD 2. del HD 2. del giver et solidt teoretisk grundlag for at kunne arbejde med forskellige typer af problemstillinger i praksis. På 2. del af HD-studiet går de studerende i dybden med et bestemt erhvervsøkonomisk område. Aarhus BSS udbyder på nuværende tidspunkt fem specialiseringer på HD 2. del: Finansiel Rådgivning Finansiering Marketing Management Organisation og Ledelse Regnskab og Økonomistyring Kompetencer Uddannelsen sætter de studerende i stand til selvstændigt eller i samspil med andre at kunne gennemføre og deltage i ledelsen af projektforløb. I forbindelse hermed skal de studerende kunne kommunikere, argumentere og reflektere over processen og selve resultatet heraf. HD-uddannelsen giver samtidig et solidt grundlag for videre studier inden for de erhvervsøkonomiske områder. Målgruppe HD 2. del er en videregående deltidsuddannelse for kommende og nuværende ledere i private og offentlige virksomheder. Uddannelsen er særdeles anerkendt i erhvervslivet og i den offentlige sektor. Undervisning HD er en deltidsuddannelse. Hvis man følger det anbefalede forløb, tager det to år at gennemføre en HD 2. del. Undervisningen foregår enten to hverdagsaftener om ugen eller ca. hver anden lørdag. For Finansiel Rådgivning (HD-FR) gælder det dog, at der er undervisning fredage. Opbygning Hvert semester består af 1-point. ECTS er en betegnelse for, hvor stor en arbejdsbelastning, man som studerende kan forvente at skulle lægge i et fag. 1 ECTS er for de fleste lig med 28 arbejdstimer. Specialiseringerne på HD 2. del er opbygget som enkeltfagsstudier. Der er imidlertid faglig progression på HD-uddannelsens 2. del, og vi anbefaler derfor, at man følger fagmodulerne i rækkefølge. Modulopbygningen betyder dog, at den studerende i et vist omfang kan tage fagmodulerne i en anden rækkefølge, og der kan bruges længere tid end de normerede to år på studiet. Eksamen Det enkelte fagmodul består af en undervisningsdel, der afsluttes med en eksamen. I enkelte tilfælde skal der i løbet af undervisningen afleveres opgaver, som indgår i eksamen. Deltagerbetaling omfatter tre eksamensforsøg. Man tilmeldes automatisk første ordinære eksamen i umiddelbar forlængelse af undervisningen på hvert fag. Prøverne gennemføres én gang om året med mulighed for omprøve ved reeksamen i februar eller august. Eventuel framelding til eksamen skal ske senest en uge før prøven afholdes eller påbegyndes. Man kan ikke framelde sig eksamen i projekt og afhandling. Hvis man ikke afleverer et projekt eller en afhandling inden for afleveringsfristen, bruger man et eksamensforsøg og skal skrive en hel ny opgave. Læs mere på

8 HD Mod til mere HD 2. del Finansiel Rådgivning 8 HD 2. del Specialiseringen i Finansiel Rådgivning (HD-FR) Lektor Finn Sten Jakobsen Koordinator for HD-FR, Institut for Forretningsudvikling og Teknologi Formål Formålet med HD-FR er at give den studerende viden, færdigheder og kompetencer, der kvalificerer vedkommende til selvstændigt at kunne identificere, reflektere over, analysere og vurdere finansielle problemstillinger. Den studerende skal også kunne løse praksisnære og komplekse opgaver og kunne varetage specialistfunktioner inden for kundevendte rådgivningsproblematikker i den finansielle sektor. Endvidere skal den studerende opnå en sådan viden om og forståelse af den finansielle sektors praksis, teori og metode, at vedkommende selvstændigt kan identificere egne læringsbehov og selvstændigt tage ansvar for sin egen faglige udvikling og kontinuerligt være på forkant med branchens behov. Kompetencer Gennem studiet opnår den studerende en branche- og forretningsforståelse, som sætter vedkommende i stand til bedst muligt at planlægge, organisere, igangsætte og udføre kunderelaterede opgaver under hensyntagen til kunde-, virksomheds- og samfundsinteresser. Som studerende bliver du kvalificeret til at tilvejebringe et professionelt rådgivningsgrundlag inden for finansiering og formueallokering, herunder fx investering, pension, udlån, boligfinansiering og forsikring. HD-FR lægger vægt på, at den studerende som medarbejder i en kundevendt funktion bliver i stand til at skabe sig et overblik over, hvordan institutionelle, finansieringsmæssige og investeringsmæssige muligheder og begrænsninger spiller sammen. Den studerende vil derved kunne fremlægge og implementere konkrete finansielle løsningsmodeller og velunderbyggede handlingsforslag til brug for sine kundevendte aktiviteter og sin rådgivning. Jobfunktion HD-FR sigter mod ansættelse i den finansielle sektor både nationalt og internationalt inden for områder som rådgivning af privat- og erhvervskunder, ledelse af finansielle virksomheder samt risk management. Undervisning Studiet gennemføres i Aarhus med undervisning ca. syv fredag eftermiddage og ca. fire lørdage pr. semester. Undervisningen er tilrettelagt, så der skabes læringsmiljøer, hvor den studerende har mulighed for aktivt at præge undervisningen via indlæg og diskussioner med udgangspunkt i de problemstillinger, som tages op i forelæsninger, cases og skriftlige opgaver og med udgangspunkt i egen praksis. Fagmodulerne 5. semester 6. semester 7. semester 8. semester Investeringsrådgivning Styring af finansielle virksomheder HD-afhandling Finansielle virksomheders produkter og services 10 ECTS Skatteret & juridisk metode 10 ECTS 1

9 HD 2. del Finansiel Rådgivning HD Mod til mere 9 Fagmoduler på Finansiel Rådgivning Uddannelsen omfatter landsobligatoriske fag, som findes på alle HD-institutionerne (5. semester), institutionsbundne fag, som er obligatoriske for den studerende på den valgte HD-institution (6. semester), frie valgfag (7. semester) og et specialeforløb (8. semester). Investeringsrådgivning Fagets formål er at sikre en grundig viden om en lang række finansielle aktiver, som baggrund for rådgivning af forskellige kundegrupper. Gennem faget opnår den studerende en forståelse af risikobegrebet og afkastbegrebet og disses sammenhænge og kobling til prisfastsættelse på finansielle aktiver. Udenlandske finansielle aktiver og valutakursproblemstillinger indgår i faget. Desuden inddrager faget strategiske overvejelser vedrørende finansiel virksomhed samt overordnede metodiske og faglige overvejelser. Skatteret og juridisk metode Formålet med faget er at give den studerende en grundlæggende viden om dele af det danske skattesystem. Denne viden kan opdeles i emner, der er helt centrale for forståelsen af det danske skattesystem og emner, der har særlig relevans for ansatte i finansielle virksomheder. De centrale emner er det skatteretlige indkomstbegreb og driftsomkostningsbegreb, mens emner med særlig relevans vil være koncentreret om de skatteretlige konsekvenser af forskellige finansielle dispositioner inden for investering og låneoptagelse. Den studerende skal kunne anvende juridisk metode ved vurderingen af de skatteretlige konsekvenser, der knytter sig til forskellige finansielle dispositioner inden for investering og låneoptagelse. Den studerende skal også kunne anvende denne viden i forbindelse med sin kunderådgivning i en finansiel virksomhed. Styring af finansielle Virksomheder Fagets formål er at give den studerende indblik i de regler og bestemmelser, der regulerer de finansielle virksomheder, så der opnås viden om de finansielle virksomheders regnskabsaflæggelse, og dermed hvordan de finansielle virksomheders præstationer opgøres, og hvilke risici, de har påtaget sig. Derudover opnås et overblik over og en forståelse af tiltag, der kan gøres for at øge præstationerne og reducere risici. Reguleringen af den finansielle sektor og mulige styringstiltag gennemgås og problematiseres. Finansielle virksomheders produkter og services Faget har til formål at sikre et overblik over og en forståelse af den finansielle institutions samspil med små og mellemstore kunder. Det er primært de mere komplekse privatkunder samt mindre og mellemstore virksomheder, der gøres til genstand for overvejelserne. Faget bygger videre på de foregående moduler, især med hensyn til beskatningsforhold, risikovurderinger samt virksomheds- og regnskabsanalyser. I modulet inddrages konsekvenser af den makroøkonomiske og internationale udvikling, og de forskellige engagementstyper analyseres ud fra relevante kriterier, fx ud fra en kundes livscyklus. Der inddrages forskellige opsparingsmodeller, især med henblik på pensionsovervejelser. Engagementer omfatter også finansiering af forskellige aktiver, og der vil især være fokus på bolig- og ejendomsfinansiering og dermed boligøkonomiske problemstillinger. ene udbydes efter en forudgående undersøgelse og vurdering af efterspørgselsog udbudsmulighederne. Hvilke valgfag, der udbydes, bekandtgøres på hjemmesiden senest ved afslutnningen af 2. semester. HD-afhandling HD-afhandlingen afslutter uddannelsen. Formålet med HD-afhandlingen er at give den studerende mulighed for at dokumentere anvendelse af studiets begreber, modeller og metoder til formulering, afgrænsning, analyse og løsning af praktiske problemer inden for fagområdet. Grundlaget for afhandlingen er alle de forudgående moduler, men supplerende områder kan inddrages i de tilfælde, hvor den studerende vælger et tema, hvor det er hensigtsmæssigt at anvende teorier eller modeller fra beslægtede fagområder. Den enkelte deltager formulerer og modner selv sit emne, gerne i relation til den virksomhed, vedkommende er ansat i. Læs mere på

10 HD Mod til mere HD 2. del Finansiering 10 HD 2. del Specialiseringen i Finansiering (HD-F) Lektor Michael Christensen Koordinator for HD-F, Institut for Økonomi Formål Formålet med HD-F er at give den studerende et stærkt teoretisk og metodemæssigt grundlag for at forstå og anvende gængse finansieringsmodeller til brug for løsning af konkrete finansielle problemstillinger. Studiet er anvendelsesorienteret, men der lægges stor vægt på, at den studerende forstår det teoretiske begrebsapparat og kan anvende relevante teorier og metoder. Kompetencer Med en kombination af teori, metode og praksis får den studerende gennem studiet en helhedsforståelse for de investeringsog finansieringsbeslutninger, som skal træffes af aktørerne i en åben, global markedsøkonomi med frie kapitalbevægelser og en tiltagende integration af de finansielle markeder. Studiet kvalificerer den studerende til at kunne tilvejebringe beslutningsgrundlag for løsning af aktuelle finansielle problemstillinger. Der lægges særlig vægt på at sætte den studerende i stand til at få det nødvendige overblik over, hvordan finansieringsmæssige og investeringsmæssige forhold spiller sammen, så den studerende kan implementere konkrete finansielle løsningsmodeller. Jobfunktion Den studerende har efter en afsluttet HD i Finansiering opnået kvalifikationer, der kan bruges såvel i finansielle virksomheder som i private og offentlige virksomheders finansierings- og investeringsafdelinger. Med HD-F vil man typisk kunne varetage jobfunktioner som portfolio manager, investeringsrådgiver, investeringschef og finanschef. It-støttet lørdagsundervisning Studiet gennemføres som heldagsundervisning ca. hver anden lørdag i Aarhus. Undervisningen består af perspektiverende forelæsninger, der kombineres med bearbejdning af cases og diskussioner heraf. Forelæsningerne videooptages, så den studerende har mulighed for at se eller gense forelæsningen, når der er tid eller behov for det. Studiet er meget løsningsorienteret, og opgaveregning indgår som en integreret del af undervisningen. Excel indgår som en central del i de fleste fag, og i løbet af studietiden bliver de studerende superbrugere i Excel. Fagmodulerne 5. semester 6. semester 7. semester 8. semester Fixed Income* Corporate Finance* HD-afhandling Portfolio Analysis* Risk Management Seminar Derivatives Business Analysis and Valuation * Kan læses som valgfag på andre specialiseringer 1

11 HD 2. del Finansiering HD Mod til mere 11 Fagmoduler på Finansiering Uddannelsen omfatter landsobligatoriske fag, som findes på alle HD-institutionerne (5. semester), institutionsbundne fag, som er obligatoriske for den studerende på den valgte HD-institution (6. semester samt seminarrækken på 7. semester), frie valgfag (7. semester) og et specialeforløb (8. semester). På denne specialisering anbefales det, at man på forhånd har gennemført brushup-kurset i statistik i august. Fixed Income Faget fokuserer på obligationsteorien, hvor den studerende introduceres til afkast- og risikomål for obligationer. Der opnås en betydelig grad af forståelse for de modeller (og deres forudsætninger), som ligger bag beregningen af afkast- og risikomål. Derudover fokuseres der på porteføljebetragtninger såvel performanceevaluering som forskellige porteføljestrategier. Portfolio Analysis Faget er et metode- og teknikfag, som giver dels et overordnet overblik over selve investeringsstrategien, dels processen frem mod, hvordan man som investor optimalt sammensætter sine investeringer under hensyntagen til afkast, risici og diversifikation. Faget fokuserer på aktier og aktieinvestering, men sekundært indgår også obligationer i faget, fordi aktier og obligationer tilsammen udgør rammen for porteføljesammensætning. Der fokuseres desuden på aktievurderingsmodeller, klassisk porteføljeteori, investeringsstrategi, performanceevaluering, portfolio management, den efficiente markedshypotese og behavioral finance samt investeringsforeninger og hedgefonde. Derivatives Målsætningen i dette metode- og teknikfag er at give den studerende en dyb og detaljeret indsigt i de mest anvendte finansielle derivater. Der gives en grundig indsigt i formål, opbygning samt værdiansættelse af hvert enkelt derivat. I denne sammenhæng sættes den studerende desuden i stand til at kunne anvende derivaterne til afdækning af såvel nationale som internationale finansielle markedsrisici. Der fokuseres på pengemarkedsinstrumenter, forwards og futures, FRA, swaps, optioner (Black & Scholes), aktie-, indeks- og valutaoptioner, caps, floors og collars, konverterbare realkreditobligationer, CDS og håndtering af modpartsrisiko. Corporate Finance Faget beskriver teorien om, hvordan børsnoterede virksomheder kan optimere deres finansiering og investering med udgangspunkt i værdiansættelsen på aktiemarkedet. De centrale begreber er kapitalomkostning, kapitalstruktur og virksomhedsvurdering. Endvidere fokuseres der på virksomhedernes budgetter, kapitalstruktur, vækst, dividendepolitik og kapitaludvidelser. Andre centrale temaer er investeringskalkuler, fusioner og virksomhedsovertagelser. Risk Management Faget sætter den studerende i stand til at identificere og vurdere finansielle risici, såvel nationalt som internationalt, samt giver indblik i, hvordan relevante metoder og værktøjer til afdækning af sådanne risici håndteres. Der fokuseres på det finansielle system, regulering af finansielle virksomheder herunder Basel II og indskydergaranti, likviditet, solvens, identifikation og styring af finansielle risici, værdiansættelse af balanceposter, Value-at-Risk, kreditderivater (særligt CDS) og konkurssandsynlighed. Faget forudsætter, at den studerende har kendskab til generel finansieringsteori, herunder ikke mindst prisfastsætning af aktier, obligationer og afledte finansielle instrumenter fra 5. semester. Business Analysis and Valuation For de fleste danske virksomheder fremstår Mergers & Acquisitions i dag mere og mere centralt som en integreret del af virksomhedernes samlede strategiplaner. Gennemførelse af et opkøb er komplekst med mange faldgruber, og der stilles derfor store krav til alle involverede parter. Faget sigter på at give den studerende viden til at kunne redegøre for og analysere emner, aspekter og problemstillinger, som indgår i faget. Desuden giver faget viden om og forståelse for teorier og modeller til selvstændigt at kunne identificere problemstillinger og deres afgrænsning, gennemføre analyser og beregninger samt kunne vurdere og fortolke de fundne resultater. kan være eksplicitte valgfag udbudt af specialiseringen, men det kan også være valgfag eller obligatoriske fag udbudt på andre specialiseringer på HD 2. del. Det er en forudsætning, at de valgte fag ikke ækvivalerer fagindholdet i specialiseringens obligatoriske fag. Der udbydes to finansieringsvalgfag: Portfolio Management og Behavioral Finance. Seminar Formålet med denne seminarrække er at træne den studerende i at løse en praktisk problemstilling ved at inddrage fagområdets teorier og metoder på en systematisk måde. Hovedelementerne i seminaret er valg af problemstilling og bearbejdning af denne til en problemformulering, analyser og undersøgelsesdesign samt formidling i skriftlig og mundtlig form. Endvidere arbejdes der med faglig vurdering og konstruktiv kritik af andres arbejder i skriftlig og mundtlig form. Seminarrækken og den udarbejdede rapport kan ses som en træning forud for udarbejdelsen af HD-afhandlingen. HD-afhandling HD-afhandlingen afslutter uddannelsen. Formålet med HD-afhandlingen er at give den studerende mulighed for at dokumentere anvendelse af studiets begreber, modeller og metoder til formulering, afgrænsning, analyse og løsning af praktiske problemer inden for fagområdet. Grundlaget for afhandlingen er alle de forudgående moduler, men supplerende områder kan inddrages i de tilfælde, hvor den studerende vælger et tema, hvor det er hensigtsmæssigt at anvende teorier eller modeller fra beslægtede fagområder. Den enkelte deltager formulerer og modner selv sit emne, gerne i relation til den virksomhed, vedkommende er ansat i.

12 HD Mod til mere HD 2. del Marketing Management 12 HD 2. del Specialiseringen i Marketing Management (HD-A) Lektor Thomas Preetzmann Koordinator for HD-A, Institut for Virksomhedsledelse Formål Formålet med HD-A er at give den studerende nutidige og anvendelsesorienterede færdigheder inden for international markeds- og forretningsudvikling. Disse færdigheder tager udgangspunkt i et struktureret og systematisk metodegrundlag. Med HD-A på sit CV kan man dokumentere sine færdigheder i forbindelse med planlægning og gennemførelse af effektskabende markeds- og forretningsrelaterede tiltag i forbindelse med virksomhedens kommercielle samspil med sine omgivelser. Disse tiltag indbefatter bl.a. teorier relateret til planlægning, skabelse og levering af kundeværdi, ledelse af kunderelationer, leverandørsamarbejder eller andre fordelsskabende kommercielle aktiviteter relateret til markedet eller forretningen. Kompetencer Gennem studiet får den studerende en helhedsforståelse af de problemstillinger, som man møder i den moderne, markedsorienterede, innovative og ofte internationale virksomhed. Det opnås ved at kombinere moderne og klassiske afsætningsøkonomiske teorier og metoder og arbejde med dem ud fra forskellige tidsperspektiver. Jobfunktion Ved at kombinere sin jobfunktion med en HD-uddannelse inden for Marketing Management vil den studerende eksempelvis kunne kvalificere sig til at udfylde rollen som salgs- og marketingchef, forretningsudvikler, eksportchef eller kategorichef i virksomheder, der opererer på forbrugermarkeder, industrielle markeder, detailhandelen eller i et serviceunivers. Undervisning Studiet udbydes i Aarhus og Herning (se hjemmesiden for flere detaljer). Undervisningen er tilrettelagt, så der skabes læringsmiljøer, hvor den studerende har mulighed for aktivt at præge undervisningen via indlæg og diskussioner med udgangspunkt i de problemstillinger, som tages op i forelæsninger, cases og skriftlige opgaver og med udgangspunkt i egen praksis. Fagmodulerne 5. semester 6. semester 7. semester 8. semester Markedsføring på forbrugermarkeder (B2C)* Strategisk markedsplanlægning HD-afhandling Innovationsledelse og produktpolitik Markedsføring på professionelle markeder (B2B)* Anvendt markedsanalyse Markedskommunikation Seminar * Kan læses som valgfag på andre specialiseringer 1

13 HD 2. del Marketing Management HD Mod til mere 13 Fagmoduler på Marketing Management Uddannelsen omfatter landsobligatoriske fag, som findes på alle HD-institutionerne (5. semester), institutionsbundne fag, som er obligatoriske for den studerende på den valgte HDinstitution (6. semester samt seminarrækken på 7. semester), frie valgfag (7. semester) og et specialeforløb (8. semester). På denne specialisering anbefales det, at man på forhånd har gennemført brushup-kurset i statistik i august. Markedsføring på forbrugermarkeder (B2C) Faget fokuserer på teorier, modeller og metoder til beskrivelse og analyse af markeds- og konkurrenceforholdene. For at kunne nå og påvirke forbrugerne må virksomhederne søge at forstå de ofte komplicerede mekanismer og processer, der ligger til grund for forbrugerens eller forskellige gruppers adfærd og anvende denne indsigt til beslutninger i salgs- og marketingsindsatsen. De forskellige typer af analyser skal kunne danne grundlag for udarbejdelse af forslag til udformning af virksomhedens markedsføringsplaner. Markedsføring på professionelle markeder (B2B) Faget har til formål at kvalificere den studerende til selvstændigt at løse komplekse ledelsesopgaver på B2B markeder såvel nationalt som internationalt i form af markedsføringsplanlægning og strategisk markedsplanlægning, hvor der anlægges et værdikædeperspektiv, der inddrager både kunde- og leverandørrelationer. Faget fokuserer på struktur og markedskarakteristika samt købsadfærd i B2B sammenhæng, virksomheden i et forsyningskædeperspektiv, løsningsforslag til leverandørstrategier samt markedsføringsplanlægning og strategisk markedsplanlægning. Anvendt markedsanalyse Besiddelse af relevant og tilstrækkelig information er blevet en vital handlingsparameter, da en bedre evne til at indsamle og fortolke relevante data samt omsætte dem til effektiv, fremadrettet markedsføringsstrategi adskiller en succesrig virksomhed fra dens mindre succesrige konkurrenter. Den studerende bliver i stand til selvstændigt at udarbejde markedsføringsstrategier på baggrund af markedsdata. Faget sigter derfor på at give en brugerorienteret indføring i indsamling, analyse og anvendelse af markedsdata. Strategisk markedsplanlægning Deltagerne bliver i stand til på et teoretisk og metodisk grundlag at kunne vurdere den strategiske markedsføringsplanlægning i forskellige kontekster. I forlængelse heraf vil den studerende kunne udarbejde begrundede ændringsforslag i relation til såvel strategiproces som -indhold. Der fokuseres bl.a. på forståelse af strategibegrebet, organisationers overordnede formål, analyse af virksomhedens konkurrencemæssige omgivelser, analyse af den langsigtede udvikling i omverdenen, analyse af virksomhedens interne ressourcer, design af en overordnet virksomhedsstrategi, ledelse af strategiprocesser, corporate governance samt forretningsmodeller inden for e-business. Innovationsledelse og produktpolitik Der lægges vægt på at inddrage markedsmæssige, konkurrencemæssige, organisatoriske og ledelsesmæssige faktorer, som påvirker virksomhedens innovationsbeslutninger. Ud over denne strategiske indfaldsvinkel skal faget udvikle den studerendes konkrete færdigheder til at analysere virksomhedens processer omkring produktudviklingen og til at komme med velbegrundede forbedringsforslag på et strategisk såvel som et operativt plan. Markedskommunikation Virksomhedens markedsføring består af et samlet markedstilbud og formidlingen heraf til markedet (markedskommunikation). Inden for strategisk markedskommunikation arbejder man med, hvordan virksomheden ud fra en helhedsforståelse kan formidle markedstilbuddenes værdifulde og konkurrencemæssige positioner ved udvikling af en effektiv kommunikation og dialog med markedet. Faget behandler kommunikationsplanlægningen i alle typer virksomheder i både nationalt og internationalt perspektiv, uanset om der er tale om konsumentvaremarkedet eller professionelle markeder. kan være eksplicitte valgfag udbudt af specialiseringen, men det kan også være valgfag eller obligatoriske fag udbudt på andre specialiseringer på HD 2. del. Det er en forudsætning, at de valgte fag ikke ækvivalerer fagindholdet i specialiseringens obligatoriske fag. Seminar Formålet med denne seminarrække er at træne den studerende i at løse en praktisk problemstilling ved at inddrage fagområdets teorier og metoder på en systematisk måde. Hovedelementerne i seminaret er valg af problemstilling og bearbejdning af denne til en problemformulering, analyser og undersøgelsesdesign samt formidling i skriftlig og mundtlig form. Endvidere arbejdes der med faglig vurdering og konstruktiv kritik af andres arbejder i skriftlig og mundtlig form. Seminarrækken og den udarbejdede rapport kan ses som en træning forud for udarbejdelsen af HD-afhandlingen. HD-afhandling HD-afhandlingen afslutter uddannelsen. Formålet med HD-afhandlingen er at give den studerende mulighed for at dokumentere anvendelse af studiets begreber, modeller og metoder til formulering, afgrænsning, analyse og løsning af praktiske problemer inden for fagområdet. Grundlaget for afhandlingen er alle de forudgående moduler, men supplerende områder kan inddrages i de tilfælde, hvor den studerende vælger et tema, hvor det er hensigtsmæssigt at anvende teorier eller modeller fra beslægtede fagområder. Den enkelte deltager formulerer og modner selv sit emne, gerne i relation til den virksomhed, vedkommende er ansat i. Læs mere på

14 HD Mod til mere HD 2. del Organisation og Ledelse 14 HD 2. del Specialiseringen i Organisation og Ledelse (HD-O) Lektor Mona Toft Madsen Koordinator for HD-O, Institut for Virksomhedsledelse Formål Formålet med HD-O er at give den studerende indsigt i, hvordan organisationens enkelte dele, herunder hvordan især ledelsen og medarbejderne, spiller sammen og fungerer som en helhed under skiftende betingelser fra omverdenen. Når organisation studeres, drejer det sig om på den ene side at få indblik i, hvordan organisationer er bygget op, og hvilke spilleregler, der gælder, og på den anden side at forstå, hvornår og hvordan disse spilleregler skal tilpasses den strategiske udvikling. Det er karakteristisk for HD-studiet, at mange studerende allerede har en uddannelse det kan enten være en lang eller mellemlang videreuddannelse, en anden HD-specialisering, eller andre kortere uddannelser. De er praktikere, som har et indgående kendskab til et eller flere funktionsområder i virksomheden eller organisationen, men som ønsker at underbygge deres praktiske erfaringer med relevant teori. Et væsentligt tema på organisationsstudiet er netop samspillet mellem teori og praksis. Kompetencer Den studerende skal kunne identificere organisatoriske og ledelsesmæssige problemer og være i stand til at anvende videnskabeligt anerkendte teorier, metoder og værktøjer til at analysere og løse disse former for problemer. Den studerende skal kunne forstå og reflektere over organisation og ledelse i et helhedsperspektiv. Jobfunktion HD-O peger ikke hen på én bestemt jobfunktion, men på de organisatoriske og ledelsesmæssige opgaver, der findes i og på tværs af alle funktioner. Studiet vælges af mange, fordi deres eksisterende jobfunktion udvides eller ændres til også at omfatte ledelsesmæssige opgaver. Hvis der på trods af det ovenstående skal peges på en bestemt funktion, er det HRM/HRDfunktionen. Undervisningen Studiet udbydes i Aarhus og Herning (se hjemmesiden for flere detaljer). Undervisningen veksler mellem forelæsninger, behandling af cases og diskussioner. Den konkrete sammensætning af disse elementer varierer fra fag til fag. Det tilstræbes generelt aktivt at inddrage de studerende i undervisningen. Der anvendes fortrinsvis international litteratur, som afspejler udviklingen inden for strategisk ledelse, udvikling og samarbejde. Fagmodulerne 5. semester 6. semester 7. semester 8. semester Organisation og ledelse Strategi og forretningsudvikling* HD-afhandling HR i strategisk og operationelt perspektiv* Projektledelse* Seminar 1 * Kan læses som valgfag på andre specialiseringer 1

15 HD 2. del Organisation og Ledelse HD Mod til mere 15 Fagmoduler på Organisation og Ledelse Uddannelsen omfatter landsobligatoriske fag, som findes på alle HD-institutionerne (5. semester), institutionsbundne fag, som er obligatoriske for den studerende på den valgte HD-institution (6. semester samt seminarrækken på 7. semester), frie valgfag (7. semester) og et specialeforløb (8. semester). Organisation og ledelse Formålet er at give den studerende en introduktion til en række af de grundlæggende træk ved organisationer for at vedkommende skal kunne forstå, hvordan organisationer fungerer. Denne viden er en vigtig forudsætning for, at den studerende kan deltage aktivt i planlægning og gennemførelse af ledelsesmæssige og organisatoriske aktiviteter og forandringer. Modulet fokuserer på en række grundlæggende forhold ved organisationer, der er afgørende for deres funktion, udvikling og overlevelse. Det drejer sig om: Organisationens menneskelige ressourcer, herunder individ, grupper, gruppeprocesser, samarbejde, motivation og kompetenceudvikling Organisationsstrukturer, -processer og -systemer og disses betydning for bl.a. organisationens relationer til dens interne og eksterne interessenter Beslutnings-, styrings- og kontrolprocesser Organisationskulturen og dennes betydning for funktion, læring og udvikling i organisationen, herunder samspillet mellem virksomhedens strukturelle egenskaber og kulturen samt de ledelsesmæssige implikationer heraf Ledelse, lederroller, personligt lederskab og situationsbestemt ledelse. Strategi og forretningsudvikling Strategi handler om sikring af organisationers og virksomheders udvikling og overlevelse. Formålet med faget er at give den studerende kendskab til de metoder, modeller og værktøjer, der kan anvendes til analyse af strategiske problemstillinger og efterfølgende til udvikling og implementering af løsninger. Modulet omfatter på det mere overordnede niveau en række teoretiske skoler og forskellige tilgange til løsning af strategiopgaver. På det mere operationelle niveau udstyrer faget den studerende med modeller og værktøjer til: Analyse af organisationens omgivelser, herunder markeds- og konkurrentanalyser Analyse og vurdering af organisationens ressourcer, herunder bl.a. særlige kompetencer Udarbejdelse af formål, vision, mission og strategiske mål af såvel kvantitativ som kvalitativ karakter Udvikling og formulering af strategiske muligheder Evaluering af og valg mellem forskellige udviklingsmuligheder Implementering. HR i strategisk og operationelt perspektiv Formålet med faget er at give den studerende den viden om og indsigt i fagområdets grundlæggende paradigmer, teorier og modeller, der er nødvendig for at kunne løse eller medvirke til at løse HR-opgaverne i en organisation af såvel nationalt som internationalt tilsnit. Hovedelementerne kan sammenfattes under følgende overskrifter: HR-funktionens betydning for realisering af såvel operationelle som strategiske mål HR-funktionens organisatoriske placering og organisering Betydningen af forskellige kulturer og forretningsforståelser for løsning af HR-opgaver i internationaliserede virksomheder De fire traditionelle HR-opgaver: tiltrækning, fastholdelse, udvikling og afvikling HR-funktionens bidrag til organisationsudvikling og individuel og organisatorisk læring. Projektledelse Formålet med modulet er at give den studerende kendskab til og forståelse for de særlige muligheder og problemstillinger, der er forbundet med at arbejde med og i projektarbejdsformen. Herudover er formålet at give den studerende det teoretiske og metodemæssige grundlag, der er nødvendigt for at arbejde som både projektdeltager og projektleder i forskellige former for projekter. Det overordnede indhold i faget er: De grundlæggende opgaver: analyse, beskrivelse, specifikation, organisering, styring og ledelse Projektets virkelighed, som bl.a. udgøres af interessenter, usikkerhedsfaktorer og virksomhedens karakter, herunder strategi, struktur og kultur Projekttypens betydning for valg af metoder og teknikker til ledelse og styring Projektmodeller og processer knyttet til planlægning, organisering, styring og ledelse Projektroller og deres betydning for succes, kommunikation og læring. kan være eksplicitte valgfag udbudt af specialiseringen, men det kan også være valgfag eller obligatoriske fag udbudt på andre specialiseringer på HD 2. del. Det er en forudsætning, at de valgte fag ikke ækvivalerer fagindholdet i specialiseringens obligatoriske fag. Seminar Formålet med denne seminarrække er at træne den studerende i at løse en praktisk problemstilling ved at inddrage fagområdets teorier og metoder på en systematisk måde. Hovedelementerne i seminaret er valg af problemstilling og bearbejdning af denne til en problemformulering, analyser og undersøgelsesdesign samt formidling i skriftlig og mundtlig form. Endvidere arbejdes der med faglig vurdering og konstruktiv kritik af andres arbejder i skriftlig og mundtlig form. Seminarrækken og den udarbejdede rapport kan ses som en træning forud for udarbejdelsen af HD-afhandlingen. HD-afhandling HD-afhandlingen afslutter uddannelsen. Formålet med HD-afhandlingen er at give den studerende mulighed for at dokumentere anvendelse af studiets begreber, modeller og metoder til formulering, afgrænsning, analyse og løsning af praktiske problemer inden for fagområdet. Grundlaget for afhandlingen er alle de forudgående moduler, men supplerende områder kan inddrages i de tilfælde, hvor den studerende vælger et tema, hvor det er hensigtsmæssigt at anvende teorier eller modeller fra beslægtede fagområder. Den enkelte deltager formulerer og modner selv sit emne, gerne i relation til den virksomhed, vedkommende er ansat i.

16 HD Mod til mere HD 2. del Regnskab og Økonomistyring 16 HD 2. del Specialiseringen i Regnskab og Økonomistyring (HD-R) Lektor Finn Schøler Koordinator for HD-R, Institut for Økonomi Formål Formålet med HD-R er at tilbyde den studerende en anvendelsesorienteret teoretisk baseret uddannelse, der skærper evnen til at analysere og løse regnskabsmæssige og økonomiske problemstillinger. Herved kvalificerer den studerende sig til at deltage i løsningen af komplicerede problemstillinger i praksis vedrørende virksomheders økonomiske styring og eksterne rapportering. Den studerende trænes i identifikation, formulering, analyse og løsning af økonomistyrings- og rapporteringsmæssige problemstillinger på ledelsesniveau. Den studerende opnår herved viden, færdigheder samt faglige og personlige kompetencer til at kunne arbejde bevidst og reflekterende med de problemstillinger, som vedkommende kan møde i forbindelse med sit professionelle virke. Kompetencer Gennem HD-R opnår den studerende kompetencer til at tage ansvaret for en virksomheds økonomistyring og aflæggelse af det eksterne regnskab samt de dertil hørende systemer. Den studerende bliver i stand til at danne sig et overblik over en virksomheds økonomiske situation og gå i dybden med de dele af virksomhedens organisatoriske og strategiske økonomiske forhold, der trænger til forbedringer gennem systematisk analyse og udvikling. Den studerende bliver desuden kvalificeret til at tackle virksomhedens strategiske og organisatoriske problemstillinger på en direkte og anvendelsesorienteret måde. Jobfunktion Den studerende kan med en afsluttet HD i Regnskab og Økonomistyring varetage jobfunktioner som fx økonomichef, regnskabschef og controller i en erhvervsvirksomhed, rådgiver inden for virksomhedens økonomistying, revisor, erhvervsrådgiver i finansiel virksomhed eller it-konsulent. UNDERVISNING Studiet udbydes i Aarhus og Herning (se hjemmesiden for flere detaljer). IT-støttet lørdagsundervisning I Aarhus gennemføres studiet som heldagsundervisning ca. hveranden lørdag. Undervisningen består af perspektiverende forelæsninger, der kombineres med bearbejdning af cases og diskussioner heraf. Forelæsningerne bliver optaget på video, så den studerende kan se eller gense forelæsninger efter behov. Det skal dog pointeres, at videoen alene skal ses som et supplement. Fagmodulerne 5. semester 6. semester 7. semester 8. semester Eksternt regnskab* Økonomistyring* HD-afhandling 10 ECTS 10 ECTS Strategisk ledelse* Skatteret eller Corporate Finance* Seminar * Kan læses som valgfag på andre specialiseringer 1

17 HD 2. del Regnskab og Økonomistyring HD Mod til mere 17 Fagmoduler på Regnskab og Økonomistyring Uddannelsen omfatter landsobligatoriske fag, som findes på alle HD-institutionerne (5. semester), institutionsbundne fag, som er obligatoriske for den studerende på den valgte HD-institution (6. semester samt seminarrækken på 7. semester), frie valgfag (7. semester) og et specialeforløb (8. semester). Eksternt regnskab Faget beskæftiger sig med måling og rapportering af oplysninger om virksomheders indtjenings- og kapitalforhold til investorer, kreditorer og andre eksterne interessenter, der efterspørger oplysningerne til beslutningsformål. Den studerende opnår viden om de forskellige regelsæt, der regulerer regnskabsaflæggelsen i love og standarder, og hvordan regelsættene implementeres i udarbejdelsen af årsrapporter. Strategisk ledelse Fagets formål er at give den studerende viden, færdigheder og kompetencer inden for klassiske og nyere strategimodeller, strategibegreber og strategiprocesser samt de teorier, strategisk ledelse er baseret på. Dette giver den studerende mulighed for at forstå og reflektere over forretningsmæssige og organisatoriske handlinger i en strategisk sammenhæng. Strategisk ledelse drejer sig om analyse, udvikling og implementering af organisationers forretningsstrategier, hvor organisationen forstås ud fra et interessentperspektiv. Økonomistyring Faget indeholder en virksomhedsnær og anvendelsesorienteret præsentation af økonomistyringens centrale opgaver, modeller og metoder. Modeller og metoder behandles i forhold til virksomhedstyper, organisatoriske rammer, størrelse, kompleksitet osv. med henblik på at udvikle den studerendes evner til at identificere økonomistyringsmæssige problemstillinger og på baggrund heraf komme med relevante metodiske løsningsforslag. Endelig trænes den studerendes evne til at forholde sig refleksivt til modeller og metoders anvendelighed og udsagnskraft. Skatteret På baggrund af et bredt kendskab til de skatteretlige grundregler sættes den studerende i stand til selvstændigt at identificere, analysere, beskrive og løse skatteretlige problemstillinger i relation til såvel fysiske som juridiske personers skattepligtsforhold og indkomstopgørelser. Bemærk: Hvis du planlægger at læse videre på en cand.merc.aud., vil vi anbefale, at du vælger Skatteret. Corporate Finance Faget beskriver teorien om, hvordan børsnoterede virksomheder kan optimere deres finansiering og investering med udgangspunkt i værdiansættelsen på aktiemarkedet. De centrale begreber er kapitalomkostning, kapitalstruktur og virksomhedsvurdering. Endvidere fokuseres der på virksomhedernes budgetter, kapitalstruktur, vækst, dividendepolitik, kapitaludvidelser, investeringskalkuler, fusioner og virksomhedsovertagelse. kan være eksplicitte valgfag udbudt af specialiseringen, men det kan også være valgfag eller obligatoriske fag udbudt på andre specialiseringer på HD 2. del. Det er en forudsætning, at de valgte fag ikke ækvivalerer fagindholdet i specialiseringens obligatoriske fag. I øjeblikket udbydes der tre fag på specialiseringen: Økonomisk styring af projekter. Med afsæt i projekters engangskarakter og de heraf følgende ledelsesmæssige udfordringer fokuserer faget på konkrete værktøjer til økonomisk styring og deres anvendelse. Økonomistyring i ledelsesperspektiv. Fagets formål er at koble økonomistyringens konkrete instrumenter med strategiske og operative ledelsesopgaver i virksomheden. De primære værktøjer, som vil blive anvendt, vil være Balanced Scorecard og Strategy Map, henholdsvis Lean. Virksomhedsanalyse. Faget beskæftiger sig med at analysere virksomheders økonomiske stilling og udvikling med udgangspunkt i eksterne årsrapporter og anden (offentliggjort) information med anvendelse af relevante teorier, metoder og modeller. Seminar Formålet med denne seminarrække er at træne den studerende i at løse en praktisk problemstilling ved at inddrage fagområdets teorier og metoder på en systematisk måde. Hovedelementerne i seminaret er valg af problemstilling og bearbejdning af denne til en problemformulering, analyser og undersøgelsesdesign samt formidling i skriftlig og mundtlig form. Endvidere arbejdes der med faglig vurdering og konstruktiv kritik af andres arbejder i skriftlig og mundtlig form. Seminarrækken og den udarbejdede rapport kan ses som en træning forud for udarbejdelsen af HD-afhandlingen. HD-afhandling HD-afhandlingen afslutter uddannelsen. Formålet med HD-afhandlingen er at give den studerende mulighed for at dokumentere anvendelse af studiets begreber, modeller og metoder til formulering, afgrænsning, analyse og løsning af praktiske problemer inden for fagområdet. Grundlaget for afhandlingen er alle de forudgående moduler, men supplerende områder kan inddrages i de tilfælde, hvor den studerende vælger et tema, hvor det er hensigtsmæssigt at anvende teorier eller modeller fra beslægtede fagområder. Den enkelte deltager formulerer og modner selv sit emne, gerne i relation til den virksomhed, vedkommende er ansat i. Læs mere på

18 Area Manager Styrketræning Studieliv Michael Fruelund Pedersen Area Manager, Danish Crown studerende på HD 1. del, 4. semester Jeg tager HD for at udvikle mig personligt og komme videre inden for vores organisation. Jeg har en ambition om at blive salgschef i vores eksportafdeling, og det er realistisk med en HD i baggagen. Uddannelsen har givet mig en bred og bedre erhvervsøkonomisk forståelse. Jeg har fået indsigt i både nationale og internationale forhold og redskaber, der har rustet mig til at arbejde bredt med salg. Jeg er rigtig glad for gruppeopgaverne, hvor vi arbejder sammen om at løse en opgave og præsenterer den ved at lave salgspitches. Det er meget virkelighedsnært i forhold til vores arbejde. Jeg kan bestemt anbefale HD-uddannelsen til andre, men man skal have det rette ambitionsniveau og opbakning på hjemmefronten. Det er et studie, der tager tid, og man bliver nødt til at prioritere hårdt. Jeg styrketræner normalt 3-4 gange om ugen, men jeg blev nødt til at tage en pause på et halvt års tid, da jeg startede studiet.

19 Enkeltfag HD Mod til mere 19 Læs HD-enkeltfag Læs enkeltfag på HD Du har mulighed for at tage enkelte fag både på HD 1. del og HD 2. del. Det kan være oplagt for dig, der har et behov for efteruddannelse inden for et specifikt erhvervsøkonomisk område, eller hvis du har brug for at tage HD 1. del eller HD 2. del over en længere periode end de normerede to år. Det kan også være, du har behov for at opdatere en tidligere økonomisk uddannelse, eller at du ønsker at udvide din specialisering på HD 2. del. Uanset dit behov rummer HD-uddannelsen mange efteruddannelsestilbud på et højt niveau. Skræddersyet efteruddannelse Med vores HD-enkeltfag kan du sammensætte dit eget uddannelsesforløb, som imødekommer dine behov for efteruddannelse, og som passer til dit arbejde. Du kan vælge et eller flere fag, og du kan læse dem samtidig eller i forlængelse af hinanden, afhængigt af hvordan det passer dig. Du følger undervisningen og deltager i eksamen på lige fod med de andre HDstuderende. Udbud af enkeltfag HD 1. del: Dataanalyse Erhvervsret Erhvervsøkonomi (kører over to semestre) Forhandlingsteknik Implementering af it i et forretningsmæssigt perspektiv International økonomi Ledelse af teams Planlægning af virksomhedens interne og eksterne kommunikation Samfundsøkonomi Serviceøkonomi HD 2. del: Anvendt markedsanalyse Behavioral Finance Corporate Finance Eksternt regnskab Fixed Income HR i strategisk og operationelt perspektiv Innovationsledelse og produktpolitik Ledelse og organisationspsykologi Lederen som forandringsagent Markedsføring på forbrugermarkeder Markedsføring på professionelle markeder Markedskommunikation Organisation og ledelse Organisationsteori og -design Pensionsøkonomi Perspektiver på strategi i praksis Portfolio Analysis Portfolio Management Projektledelse Virksomhedsanalyse Skatteret Strategi og forretningsudvikling Strategisk ledelse Strategisk markedsplanlægning Økonomistyring i et ledelsesperspektiv Økonomisk styring af projekter Økonomistyring Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer i fagudbuddet. Desuden bliver fagene kun oprettet, hvis der er et tilstrækkeligt antal tilmeldte. Du kan tage enkeltfagene i både Aarhus og i Herning. Se hjemmesiden for det aktuelle fagudbud: Adgangskrav Enkeltfag på HD 1. del For at kunne tage enkeltfag på HD 1. del skal du have bestået en gymnasial eksamen, dvs. stx, hf, hhx eller htx. Enkeltfag på HD 2. del Du skal enten have bestået HD 1. del, en tilsvarende uddannelse, en bachelor- eller en kandidatuddannelse for at tage enkeltfag på HD 2. del. Derudover skal du have minimum to års relevant erhvervserfaring. Læs mere om adgangskravene på bagsiden. Pris Se bagsiden for priser. Tilmelding Du finder ansøgningsskemaerne på

20 Praktiske oplysninger Adgangskrav HD 1. del For at kunne blive optaget på HD 1. del skal ansøger have bestået en gymnasial eksamen, dvs. stx, hf, hhx eller htx. Ansøger kan optages på dispensation, hvis studienævnet efter en konkret vurdering beslutter, at ansøger har de uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles med en gymnasial uddannelse. Det betyder konkret: Dansk på A-niveau, samfundsfag på B-niveau, engelsk på B-niveau og matematik på B-niveau. I august vil der være mulighed for at deltage i et brushupkursus i matematik, der er relevant for de kommende HD-fag. Kurset henvender sig primært til studerende, som begynder på HD 1. del og har matematik på B- eller C-niveau. HD 2. del For at kunne blive optaget på HD 2. del skal en af følgende uddannelser være bestået: HD 1. del Erhvervsøkonomisk bachelor Markedsøkonom Markedsføringsøkonom med valgfagene Driftsøkonomi og Statistik Finansøkonom Akademiuddannelsen i international handel og markedsføring med bundet fagvalg og supplement* Akademiuddannelsen i økonomi og ressourcestyring med bundet fagvalg og supplement* Akademiuddannelsen i finansiel rådgivning med linjespecifikke krav - Finansbachelor - Business Controller/- Financial Controller. Er man startet på uddannelsen som Financial Controller før august 2013, skal valgfaget Videregående Dataanalyse være bestået. Alternativt skal Dataanalyse på HD 1. del være bestået. Der er ingen suppleringskrav for studerende, der er påbegyndt uddannelsen Financial Controller fra og med august * omfatter modulerne Erhvervsøkonomi, Global økonomi, Statistik og Erhvervsret. Udover en adgangsgivende eksamen skal ansøger have minimum to års relevant erhvervserfaring, som er erhvervet sideløbende med eller efter den adgangsgivende eksamen. Som relevant erhvervserfaring regnes først og fremmest arbejde, der giver indblik i en virksomheds økonomiske og organisatoriske funktioner. Krav om suppleringsuddannelse For de studerende, der har fået merit for HD 1. del og dermed direkte adgang til specialiseringerne på HD 2. del på baggrund af markedsføringsuddannelsen eller akademimerkonomuddannelsen i international handel og markedsføring eller i økonomi og ressourcestyring, er der krav om supplerende kursus i Erhvervsøkonomisk Metode. Erhvervsøkonomisk Metode skal bestås forud for eller senest sammen med 3. semester på HD 2. del. Studiestart 1. september Ansøgningsfrist 1. juli Informationsmøder Afholdes i Aarhus og Herning i maj. Sprog Der undervises på dansk, men en del af litteraturen er på engelsk. Undervisningsafgift HD 1. del: Kr HD 2. del: Kr Enkeltfag på HD 1. del : Kr Enkeltfag på HD 2. del : Kr Hertil kommer udgifter til undervisningsmateriale samt et obligatorisk gebyr for forplejning ved lørdagsundervisning. Kontakt HD-studievejledningen Tlf.: Læs mere og hent ansøgningsskema Læs om vores andre uddannelser HD-FILM Scan koden nedenfor og hør, hvad du får ud af at læse HD på Aarhus BSS. Hjemmesideadresse Aarhus BSS Aarhus Universitet Bartholins allé Aarhus C Tlf.:

AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES. i Økonomi og Ledelse

AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES. i Økonomi og Ledelse AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES HD i Økonomi og Ledelse HD økonomi & ledelse vejen til en karriere i erhvervslivet HD er en anerkendt diplomuddannelse med specialisering inden for det

Læs mere

FREMTIDENS KOMPETENCER STARTER MED EN HD

FREMTIDENS KOMPETENCER STARTER MED EN HD FREMTIDENS KOMPETENCER STARTER MED EN HD EN HD SKABER FUNDA- MENTET FOR AT KUNNE AGERE PROFESSIONELT I EN OMSKIFTELIG VERDEN I Beierholm er det afgørende, at vores medarbejdere løbende udvikler sig i overensstemmelse

Læs mere

2 0 1 4 T A G E N H D

2 0 1 4 T A G E N H D TAG EN HD 2014 HD GIVER FAGLIG BALLAST TIL AT AGERE I KOMPLEKSE GLOBALE AKTIVITETER Performance er et nøgleord i Alfa Laval og derfor er det utroligt vigtigt, at vores medarbejdere og ledere hele tiden

Læs mere

Kære HD 2. delsstuderende

Kære HD 2. delsstuderende Kære HD 2. delsstuderende Som det sikkert er dig bekendt, skal du nu til at vælge valgfag på dit HD 2. dels-forløb. Denne korte note beskriver valgfagsproceduren samt - mere interessant - den række af

Læs mere

Semesterbeskrivelse for 4. semester på HD 1. del

Semesterbeskrivelse for 4. semester på HD 1. del Semesterbeskrivelse for 4. semester på HD 1. del Oplysninger om semesteret Skole: AAU Executive, School of Business and Social Sciences Studienævn: MBA- og HD-studienævnet Studieordning: Studieordning

Læs mere

Din fremtid, dine kompetencer. - det begynder med en HD

Din fremtid, dine kompetencer. - det begynder med en HD Din fremtid, dine kompetencer. - det begynder med en HD 02»Medarbejdere der er klar til fremtidens udfordringer bidrager til vores succes«i en stor revisions- og rådgivningsvirksomhed som EY er vi afhængige

Læs mere

DIPLOM i erhvervsøkonomi HD

DIPLOM i erhvervsøkonomi HD Efteruddannelse DIPLOM i erhvervsøkonomi HD forskningsbaseret efteruddannelse Investér i din humane kapital Vælger du at give dig i kast med en HD-uddannelse, så foretager du en sikker investering i din

Læs mere

EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN FINANSIELLE SEKTOR OG DENS BEHOV

EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN FINANSIELLE SEKTOR OG DENS BEHOV Institut for Økonomi og Ledelse Fibigerstræde 2 9220 Aalborg Karina Knudsen Studiesekretær Telefon: 9940 8003 Email: karknu@business.aau.dk 6. maj 2014 EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN

Læs mere

HD på AAU. - din fremtid starter her

HD på AAU. - din fremtid starter her HD på AAU - din fremtid starter her 2017 »DER STILLES STORE KRAV TIL AT VORE MEDARBEJDERE HAR DEN RIGTIGE VIDEN«Som kommerciel direktør i Keflico A/S er det mit ansvar at sikre, at vi har de rigtige erhvervsøkonomiske

Læs mere

NYHEDSBREV OKTOBER 2009

NYHEDSBREV OKTOBER 2009 ERHVERVSØKONOMISK INSTITUT HANDELSHØJSKOLEN AARHUS UNIVERSITET DSBR NYHE NYHEDSBREV OKTOBER 2009 Emnerne i dette nyhedsbrev er: - Optagelsestal - Ny struktur for HD 2. dels specialer - Certifikat projekt

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

HD 2. del Finansiel Rådgivning. En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit

HD 2. del Finansiel Rådgivning. En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit HD 2. del Finansiel Rådgivning En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit Rådgiver inden for den finansielle sektor Hvem henvender uddannelsen sig til? Medarbejdere inden for bank

Læs mere

HD 1.del. HD oversigt over alternativer til det normerede 2-årige samlede forløb. HD 1.del på 1 år. Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj

HD 1.del. HD oversigt over alternativer til det normerede 2-årige samlede forløb. HD 1.del på 1 år. Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj HD 1.del HD 1.del på 1 år Erhvervsøkonomi (15 ECTS) Dataanalyse (5 ECTS) Samfundsøkonomi (10 ECTS) Erhvervsret (5 ECTS) Erhvervsøk. metode (5 ECTS) (5 ECTS) (5 ECTS) Afsluttende Proj. (10 ECTS) 1.semester

Læs mere

Studieordning. HD 2. Del

Studieordning. HD 2. Del 30.08.10 Studieordning HD 2. Del Denne studieordning for HD 2.del er fastsat af studielederen for HD-uddannelsen ved Aarhus Universitet Handels- og IngeniørHøjskolen (AU-HIH). Det væsentligste grundlag

Læs mere

HANDELS- OG INGENIØRHØJSKOLEN Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Aarhus Universitet Birk Centerpark 15, 7400 Herning Fagmodulets navn

HANDELS- OG INGENIØRHØJSKOLEN Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Aarhus Universitet Birk Centerpark 15, 7400 Herning Fagmodulets navn HANDELS- OG INGENIØRHØJSKOLEN Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Aarhus Universitet Birk Centerpark 15, 7400 Herning Fagmodulets navn Afsluttende projekt Udbydende udd.retning samt kursuskode Er fagmodulet

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

Diplom i. erhvervsøkonomi

Diplom i. erhvervsøkonomi Diplom i erhvervsøkonomi HD 2 HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse Mange traditionelle job er på vej ud af arbejdsmarkedet. Fleksible medarbejdere er på vej ind de såkaldte omstillingsparate. Vi lever

Læs mere

Studieordning. HD 2. Del

Studieordning. HD 2. Del Studieordning HD 2. Del Denne studieordning for HD 2.del er fastsat af studielederen for HD-uddannelsen ved Handelshøjskolen, Aarhus Universitet og godkendt af prodekan for uddannelse. Det væsentligste

Læs mere

Forudsætninger Se 7 i Studieordning for den erhvervsøkonomiske diplomuddannelse HD 1. del ved Aalborg Universitet gældende fra 1. september 2016.

Forudsætninger Se 7 i Studieordning for den erhvervsøkonomiske diplomuddannelse HD 1. del ved Aalborg Universitet gældende fra 1. september 2016. Semesterbeskrivelse for uddannelser ved Aalborg Universitet Semesterbeskrivelse for 3. semester på HD 1. del Oplysninger om semesteret Skole: AAU Executive Studienævn: MBA- og HD-studienævnet Studieordning:

Læs mere

GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB! HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse

GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB! HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB! HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse 2 GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB Giv jeres medarbejdere et fagligt skub...... og klæd dem på til fremtidens udfordringer.

Læs mere

Kvalifikationsprofil for Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation

Kvalifikationsprofil for Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation Side 1 af 6 KVALIFIKATIONSPROFIL Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation med et fremmedsprog som hovedfag og international marketing som bifag Indholdsfortegnelse: 1.

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

Information til virksomheder om praktikanter fra finansøkonomuddannelsen

Information til virksomheder om praktikanter fra finansøkonomuddannelsen Information til virksomheder om praktikanter fra finansøkonomuddannelsen Kære virksomhed, Vi håber, at du og din virksomhed sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores finansøkonomer.

Læs mere

Semesterbeskrivelse for uddannelser ved Aalborg Universitet. Semesterbeskrivelse for 6. semester på HDR

Semesterbeskrivelse for uddannelser ved Aalborg Universitet. Semesterbeskrivelse for 6. semester på HDR Semesterbeskrivelse for uddannelser ved Aalborg Universitet Semesterbeskrivelse for 6. semester på HDR Oplysninger om semesteret Skole: Økonomi og Ledelse Studienævn: MBA- og HD-studienævnet Studieordning:

Læs mere

DIPLOMUDDANNELSE I INTERNATIONAL HANDEL OG MARKEDSFØRING (MERK.D) Videre- og efteruddannelse for voksne

DIPLOMUDDANNELSE I INTERNATIONAL HANDEL OG MARKEDSFØRING (MERK.D) Videre- og efteruddannelse for voksne (MERK.D) Arbejder du med afsætning af virksomhedens produkter eller kunne du tænke dig at arbejde med salg og markedsføring? Ønsker du bare ny inspiration og faglig udvikling på højt niveau? Tag en diplomuddannelse

Læs mere

Ledelse, kommunikation og organisation. Nej, det er et valgfag. Undervisningssprog Dele af litteraturen kan være på engelsk eller nordiske sprog.

Ledelse, kommunikation og organisation. Nej, det er et valgfag. Undervisningssprog Dele af litteraturen kan være på engelsk eller nordiske sprog. AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES AARHUS UNIVERSITET Fagmodulets navn Udbydende udd.retning samt kursuskode Ledelse, kommunikation og organisation Diplomuddannelse i ledelse Uddannelsen er en 2-årig

Læs mere

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point)

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Studievejledning - studiestart uge 46 2010 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi Kolding 1.sep. 2013 1 af 10 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen

Læs mere

2013- Valgfag, finansøkonom og. financial controller, EAA

2013- Valgfag, finansøkonom og. financial controller, EAA Valgfag, finansøkonom og 2013- financial controller, EAA 2015 Fagbeskrivelser for valgfag på 3. semester af uddannelsen til finansøkonom og financial controller på Erhvervsakademi Aarhus Version 1.0 Indhold

Læs mere

and.merc. ud. deltid Statsautoriseret revisor Forskningsbaseret efteruddannelse Syddansk Universitet Akkrediteringsrådet

and.merc. ud. deltid Statsautoriseret revisor Forskningsbaseret efteruddannelse Syddansk Universitet Akkrediteringsrådet and.merc. ud. deltid Statsautoriseret revisor Akkrediteringsrådet Forskningsbaseret efteruddannelse Syddansk Universitet 2 Se perspektivet og detaljen Cand.merc.aud. deltid er uddannelsen for dig, der

Læs mere

Studieordning. Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012

Studieordning. Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012 Studieordning Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt i Ministeriet

Læs mere

Niuernermik Ilinniarfik, Nuuk Postboks Nuuk T: F: E: Akademiuddannelserne

Niuernermik Ilinniarfik, Nuuk Postboks Nuuk T: F: E:  Akademiuddannelserne Niuernermik Ilinniarfik, Nuuk Postboks 1038 3900 Nuuk T: +299 32 30 99 F: +299 32 32 55 E: ninuuk@ninuuk.gl www.ninuuk.gl AU Akademiuddannelserne AU Akademiuddannelserne Akademiuddannelserne er for dig,

Læs mere

HANDELS- OG INGENIØRHØJSKOLEN Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Aarhus Universitet Birk Centerpark 15, 7400 Herning Fagmodulets navn

HANDELS- OG INGENIØRHØJSKOLEN Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Aarhus Universitet Birk Centerpark 15, 7400 Herning Fagmodulets navn HANDELS- OG INGENIØRHØJSKOLEN Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Aarhus Universitet Birk Centerpark 15, 7400 Herning Fagmodulets navn Forandringsledelse Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen

Læs mere

Master i. international virksomhedskommunikation

Master i. international virksomhedskommunikation Master i international virksomhedskommunikation 2 Fleksibel og målrettet uddannelse til dig, der vil videre i karrieren Har du brug for at forbedre dine kommunikative og ledelsesmæssige kompetencer enten

Læs mere

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point)

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Studievejledning studiestart uge 5 2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Lederuddannelser. en vej til god ledelse

Lederuddannelser. en vej til god ledelse Lederuddannelser en vej til god ledelse Hvorfor lederuddannelse? God ledelse er afgørende for private virksomheders konkurrenceevne og produktivitet. God ledelse er også afgørende for den service, som

Læs mere

Bilag til Studieordning for Kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi. Cand.merc. profilbeskrivelser

Bilag til Studieordning for Kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi. Cand.merc. profilbeskrivelser Bilag til Studieordning for Kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi. Cand.merc. profilbeskrivelser Kandidat i Erhvervsøkonomi Forandringsledelse (cand.merc.) Master of Science in Economics and Business Administration

Læs mere

Aarhus Universitet AU Herning School of Business and Social Sciences Birk Centerpark 15, 7400 Herning Fagmodulets navn

Aarhus Universitet AU Herning School of Business and Social Sciences Birk Centerpark 15, 7400 Herning Fagmodulets navn Aarhus Universitet AU Herning School of Business and Social Sciences Birk Centerpark 15, 7400 Herning Fagmodulets navn Serviceøkonomi Udbydende udd.retning samt kursuskode Er fagmodulet obligatorisk? HD

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse

Diplomuddannelsen i ledelse AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES AARHUS UNIVERSITET Fagmodulets navn Økonomisk Ledelse Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet uddannelse

Læs mere

Finansbachelor i praktik. Tips og vink

Finansbachelor i praktik. Tips og vink Finansbachelor i praktik Tips og vink Finansbachelor i praktik tips og vink Denne vejledning er til dig, der ønsker at få en finansbachelor i praktik. Den giver et indblik i uddannelsens sammensætning

Læs mere

Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA

Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA LEDERE DER ER KLAR TIL FREMTIDENS UDFORDRINGER SKABER FORUDSÆTNINGEN FOR VORES SUCCES Hos DESMI har vi sendt flere nøglemedarbejdere på MBA-uddannelsen på

Læs mere

STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA. Studiestart JANUAR 2015

STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA. Studiestart JANUAR 2015 STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA Studiestart JANUAR 2015 LEDERE MED DE RETTE KOMPETENCER ER EN FORUDSÆTNING FOR VORES FORTSATTE SUCCES Jeg havde fornøjelsen af at sige tillykke til MBA-uddannelsens første dimittender

Læs mere

Studieordninger 2012 og 2013:

Studieordninger 2012 og 2013: Rettelsesblad til Studieordninger for bacheloruddannelsen i Designkultur og økonomi 2011, 2012 og 2013 Gælder for studerende indskrevet pr. 1/9-2011, 1/9-2012 og 1/9-2013, som endnu ikke har bestået faget.

Læs mere

Modul 3a: Kompetence- og organisationsudvikling, valgfagsmodul 15 ECTS

Modul 3a: Kompetence- og organisationsudvikling, valgfagsmodul 15 ECTS Semesterbeskrivelse for uddannelser ved Aalborg Universitet Semesterbeskrivelse for 7. semester på HDO Oplysninger om semesteret Skole: AAU Executive Studienævn: MBA- og HD-studienævnet Studieordning:

Læs mere

Studieordning. HD 1. del

Studieordning. HD 1. del Studieordning HD 1. del Denne studieordning for 1. del af HD-uddannelsen er fastsat af Studieledelsen for HDuddannelsen ved Handelshøjskolen, Aarhus Universitet og godkendt af prodekan for uddannelse.

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt

Læs mere

Semesterbeskrivelse for uddannelser ved Aalborg Universitet. Semesterbeskrivelse for 7. semester på HDR

Semesterbeskrivelse for uddannelser ved Aalborg Universitet. Semesterbeskrivelse for 7. semester på HDR Semesterbeskrivelse for uddannelser ved Aalborg Universitet Semesterbeskrivelse for 7. semester på HDR Oplysninger om semesteret Skole: AAU Executive Studienævn: MBA- og HD-studienævnet Studieordning:

Læs mere

Profilbeskrivelse for Finansiering Finance

Profilbeskrivelse for Finansiering Finance Profilbeskrivelse for Finansiering Finance Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (cand.merc.) Odense 2009 1 af 7 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag tilknyttet

Læs mere

Studieordning for Adjunktuddannelsen

Studieordning for Adjunktuddannelsen Studieordning for Adjunktuddannelsen Adjunktuddannelsen udbydes af Dansk Center for Ingeniøruddannelse 1.0 Formål 1.1 Formål Formålene med Adjunktuddannelsen er, at adjunkten bliver bevidst om sit pædagogiske

Læs mere

Fagmodul i Historie. Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet. Formål

Fagmodul i Historie. Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet. Formål ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kultur og Identitet Fagmodul i Historie DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-904 Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017

Læs mere

ROSKILDE UNIVERSITET. Fagmodul i Historie. 1. september

ROSKILDE UNIVERSITET. Fagmodul i Historie. 1. september ROSKILDE UNIVERSITET Fagmodul i Historie DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2015 2012-904 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse udstedes i henhold til studieordningerne for Den Samfundsvidenskabelige

Læs mere

Bilag til Studieordning for kandidatuddannelse i revision, cand.merc.aud. Faglige profil Kolding

Bilag til Studieordning for kandidatuddannelse i revision, cand.merc.aud. Faglige profil Kolding Bilag til Studieordning for kandidatuddannelse i revision, cand.merc.aud. Faglige profil Kolding Fra og med 1 af 10 Indholdsfortegnelse: 1. FAGLIG PROFIL: CAND.MERC.AUD. I KOLDING... 3 2. OVERSIGT OVER

Læs mere

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE EN AKADEMIUDDANNELSE 2015-2018 Reventlowsgade 14, 2., 1651 København V Tlf.: 33 55 77 30 www.kooperationen.dk kontakt@kooperationen.dk Akademiuddannelsen Kooperationens lederuddannelse

Læs mere

TAG EN MBA PÅ AALBORG UNIVERSITET. Er du klar til fremtidens udfordringer?

TAG EN MBA PÅ AALBORG UNIVERSITET. Er du klar til fremtidens udfordringer? TAG EN MBA PÅ AALBORG UNIVERSITET. Er du klar til fremtidens udfordringer? KOMPETENCEUDVIKLING ER EN NATURLIG DEL AF VORES FORTSATTE SUCCES Nordjyske Bank har i de seneste år været igennem en større omstillingsproces,

Læs mere

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE EN AKADEMIUDDANNELSE 2014-2016 Reventlowsgade 14, 2., 1651 København V Tlf.: 33 55 77 30 www.kooperationen.dk kontakt@kooperationen.dk Akademiuddannelsen Kooperationens lederuddannelse

Læs mere

MBA PÅ AALBORG UNIVERSITET

MBA PÅ AALBORG UNIVERSITET Institut for Økonomi og Ledelse Fibigerstræde 2 9220 Aalborg Master of Business Administration Telefon: 9940 8255 Email: mba@aaumba.dk september 2015 MBA PÅ AALBORG UNIVERSITET Aalborg Universitet udbyder

Læs mere

Kvalifikationsprofil for Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation

Kvalifikationsprofil for Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation Side 1 af 6 KVALIFIKATIONSPROFIL Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation med to fremmedsprog som hhv. hovedfag og bifag Indholdsfortegnelse: 1. Formål 2. Erhvervsprofil

Læs mere

Bilag 58. Virksomhedsøkonomi A

Bilag 58. Virksomhedsøkonomi A Bilag 58 Virksomhedsøkonomi A 1 Fagets rolle Virksomhedsøkonomi omfatter viden inden for strategi, internt og eksternt regnskab, investering og logistik. Faget giver viden om virksomhedens muligheder for

Læs mere

Semesterbeskrivelse cand. it uddannelsen i it-ledelse 3. semester.

Semesterbeskrivelse cand. it uddannelsen i it-ledelse 3. semester. Semesterbeskrivelse cand. it uddannelsen i it-ledelse 3. semester. Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Statskundskab Studienævn: Studienævn for Digitalisering Studieordning: Studieordning

Læs mere

Studieordning for Masteruddannelse i Arbejdsmarked og Personaleforhold (MAP) Master of Labour Market Regulation and Human Resource Management

Studieordning for Masteruddannelse i Arbejdsmarked og Personaleforhold (MAP) Master of Labour Market Regulation and Human Resource Management Studieordning for Masteruddannelse i Arbejdsmarked og Personaleforhold (MAP) Master of Labour Market Regulation and Human Resource Management ved Aalborg Universitet Gældende fra den 1.9.2006 med korrektioner

Læs mere

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007 STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001 med korrektioner 2007 Indhold 1. Bekendtgørelsesgrundlag...2 2. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold...2 3. Adgangskrav og forudsætninger...2

Læs mere

Profilbeskrivelse for International Marketing International Marketing (udbydes for sidste gang i efteråret 2011)

Profilbeskrivelse for International Marketing International Marketing (udbydes for sidste gang i efteråret 2011) Profilbeskrivelse for International Marketing International Marketing (udbydes for sidste gang i efteret 2011) Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (cand.merc.) Odense Sept.

Læs mere

Uddannelsesudvalg. Finans og Økonomi 19. januar 2015

Uddannelsesudvalg. Finans og Økonomi 19. januar 2015 Uddannelsesudvalg Finans og Økonomi 19. januar 2015 Agenda Velkomst og præsentation Gennemgang af kommissorium v/uddannelseschef Kim Hass Rubin bilag 1 Konstituering v/ Uddannelseschef Kim Hass Rubin Præsentation

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN DIPLOM I IT NY VIDEN - NYE KOMPETENCER itu.dk/diplom NYE KOMPETENCER PÅ DELTID Diplomuddannelsen på IT-Universitet er til dig, som gerne vil tage en kompetencegivende akademisk

Læs mere

Bilag til Studieordning for kandidatuddannelse i revision, cand.merc.aud. Faglige profil Kolding

Bilag til Studieordning for kandidatuddannelse i revision, cand.merc.aud. Faglige profil Kolding Bilag til Studieordning for kandidatuddannelse i revision, cand.merc.aud. Faglige profil Kolding Fra og med 1 af 12 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen for kandidatuddannelsen

Læs mere

Kvalifikationsniveauer Nedenfor beskrives de fire niveauer for videregående uddannelse i Danmark.

Kvalifikationsniveauer Nedenfor beskrives de fire niveauer for videregående uddannelse i Danmark. Kvalifikationsniveauer Nedenfor beskrives de fire niveauer for videregående uddannelse i Danmark. Erhvervsakademiniveau Personer der opnår grader på dette niveau Viden Skal have viden om erhvervets og

Læs mere

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point)

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Studievejledning for holdstart uge 35-2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

International økonomi A hhx, august 2017

International økonomi A hhx, august 2017 Bilag 37 International økonomi A hhx, august 2017 1. Identitet og formål 1.1. Identitet International økonomi er et samfundsvidenskabeligt fag, der omhandler viden, kundskaber og færdigheder om den samfundsøkonomiske

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på markedsføringsøkonomuddannelsen

Information til virksomheden om praktik på markedsføringsøkonomuddannelsen Information til virksomheden om praktik på markedsføringsøkonomuddannelsen Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores markedsføringsøkonomer. Her har vi

Læs mere

Projekt- og studievejledning. for. Akademiuddannelsen i Finansiel rådgivning. Gældende fra d. 1. august 2014

Projekt- og studievejledning. for. Akademiuddannelsen i Finansiel rådgivning. Gældende fra d. 1. august 2014 Projekt- og studievejledning for Akademiuddannelsen i Finansiel rådgivning Gældende fra d. 1. august 2014 1 INDLEDNING... 2 2 OVERSIGT OVER EKSAMENSFORMER... 2 3 VIDEREUDDANNELSE... 2 3.1 ADGANG TIL HD

Læs mere

Profilbeskrivelse for Finansiering Finance (udbydes for sidste gang i efteråret 2011)

Profilbeskrivelse for Finansiering Finance (udbydes for sidste gang i efteråret 2011) Profilbeskrivelse for Finansiering Finance (udbydes for sidste gang i efteret 2011) Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (cand.merc.) Odense Sept. 2011 1 af 8 Denne profilbeskrivelse

Læs mere

Vejledning til praktikophold i en dansk eller udenlandsk virksomhed

Vejledning til praktikophold i en dansk eller udenlandsk virksomhed Vejledning til praktikophold i en dansk eller udenlandsk virksomhed Datamatiker-uddannelsen ved Roskilde Handelsskole Maj 2010 Manual til praktikophold / Datamatiker 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING...

Læs mere

Modulansvarlig Elsebeth Korsgaard Sorensen (Dept. of Learning and Philosophy, Aalborg University)

Modulansvarlig Elsebeth Korsgaard Sorensen (Dept. of Learning and Philosophy, Aalborg University) Semesterbeskrivelse OID 4. semester. Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Statskundskab Studienævn: Studienævn for Digitalisering Studieordning: Studieordning for Bacheloruddannelsen i

Læs mere

DIPLOM i erhvervsøkonomi HD. DIPLOM i. Kontakt. Læs mere om uddannelsen på sdu.dk/hd, hvor du blandt andet kan finde ansøgningsskemaer.

DIPLOM i erhvervsøkonomi HD. DIPLOM i. Kontakt. Læs mere om uddannelsen på sdu.dk/hd, hvor du blandt andet kan finde ansøgningsskemaer. E f t e r u d d a n n e l s e DIPLOM i erhvervsøkonomi HD E f t e r u d d a n n e l s e DIPLOM i erhvervsøkonomi HD Kontakt Læs mere om uddannelsen på sdu.dk/hd, hvor du blandt andet kan finde ansøgningsskemaer.

Læs mere

TILBUD TIL VIRKSOMHEDER: Få tilknyttet en erhvervsøkonomistuderende (HA) inden for Entreprenørskab og Innovation

TILBUD TIL VIRKSOMHEDER: Få tilknyttet en erhvervsøkonomistuderende (HA) inden for Entreprenørskab og Innovation TILBUD TIL VIRKSOMHEDER: Få tilknyttet en erhvervsøkonomistuderende (HA) inden for Entreprenørskab og Innovation Studienævn for Erhvervsøkonomi i Kolding Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse

Læs mere

Master of Public Administration

Master of Public Administration Master of Public Administration mpa Viden, der skaber værdi Master of Public Administration Er du leder i den offentlige sektor, i en faglig eller frivillig organisation eller i en privat virksomhed med

Læs mere

KOOPERATIONENS AKADEMIUDDANNELSE

KOOPERATIONENS AKADEMIUDDANNELSE KOOPERATIONENS AKADEMIUDDANNELSE I LEDELSE 2017-2019 Akademiuddannelsen Kooperationens Akademiuddannelse i ledlese er en videregående uddannelse, som du kan tage ved siden af dit arbejde. Den giver dig

Læs mere

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Forudsætninger for at deltage i klinisk undervisning modul 12 At den studerende har bestået ekstern og intern

Læs mere

AKADEMI FAG. merkonom KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation. Ledelse i praksis Coaching. Kommunikation i praksis Projektstyring Human Resources

AKADEMI FAG. merkonom KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation. Ledelse i praksis Coaching. Kommunikation i praksis Projektstyring Human Resources KURSUSCENTRETS UDBUD -1. halvår 2012 AKADEMI FAG Organisation Du bliver Ledelse i praksis Coaching merkonom 4 med fagmoduler Ta et selvstændigt uddannelsesforløb - eller ta faget som en del af din akademiuddannelse

Læs mere

Regler om adgang til. kandidatuddannelsen i revision. cand.merc.aud.

Regler om adgang til. kandidatuddannelsen i revision. cand.merc.aud. Regler om adgang til kandidatuddannelsen i revision, cand.merc.aud. Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i revision 1. sep. 2018 1 af 10 Dette dokument er et bilag tilknyttet studieordningen

Læs mere

Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen

Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen 1. semester Oplysninger om semesteret Skole for Sociologi og Socialt Arbejde Studienævn for Socialrådgiveruddannelsen Studieordning Professionsbacheloruddannelsen

Læs mere

AKADEMI FAG. merkonom. KURSUSCENTRETS UDBUD -efterår 2011. Organisation. Ledelse i praksis Coaching

AKADEMI FAG. merkonom. KURSUSCENTRETS UDBUD -efterår 2011. Organisation. Ledelse i praksis Coaching KURSUSCENTRETS UDBUD -efterår 2011 AKADEMI FAG Organisation Du bliver Ledelse i praksis Coaching merkonom 4 med fagmoduler Ta et selvstændigt uddannelsesforløb - eller ta faget som en del af din akademiuddannelse

Læs mere

Temadag Onsdag d Ledelse & dokumentation & kvalitetsudvikling af ergoterapi

Temadag Onsdag d Ledelse & dokumentation & kvalitetsudvikling af ergoterapi Temadag Onsdag d. 10.11.2010 Modul 12 Teoretisk og Klinisk undervisning Ledelse & dokumentation & kvalitetsudvikling af ergoterapi Lektor Grethe E. Nielsen. Ergoterapeutuddannelsen. University College

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

HRM / PERSONALEPOLITIK I DEN OFFENTLIGE SEKTOR

HRM / PERSONALEPOLITIK I DEN OFFENTLIGE SEKTOR Enkeltmodul på Diplomuddannelsen i offentlig forvaltning og administration, tilrettelagt for erfarne FTR/TR i den offentlige sektor - med særligt fokus på sundhedsområdet HRM / PERSONALEPOLITIK I DEN OFFENTLIGE

Læs mere

Kundeforståelse, kundeservice, planlægning og kundepleje. v/sapiens Consulting i samarbejde med Ledelsesakademiet Akademi fag, 10 ECTS point

Kundeforståelse, kundeservice, planlægning og kundepleje. v/sapiens Consulting i samarbejde med Ledelsesakademiet Akademi fag, 10 ECTS point Kundeforståelse, kundeservice, planlægning og kundepleje v/sapiens Consulting i samarbejde med Ledelsesakademiet Akademi fag, 10 ECTS point Kundeforståelse, kundeservice, planlægning og kundepleje Sapiens

Læs mere

Linjebeskrivelse for Generel Erhvervsøkonomi Kolding

Linjebeskrivelse for Generel Erhvervsøkonomi Kolding Linjebeskrivelse for Generel Erhvervsøkonomi Kolding Bilag til studieordningen for bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi, HA 1 af 8 Denne linjebeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen

Læs mere

Projekt- og studievejledning. for. Akademiuddannelsen i Finansiel rådgivning. Gældende fra d. 1. januar 2014

Projekt- og studievejledning. for. Akademiuddannelsen i Finansiel rådgivning. Gældende fra d. 1. januar 2014 Projekt- og studievejledning for Akademiuddannelsen i Finansiel rådgivning Gældende fra d. 1. januar 2014 1 INDLEDNING... 2 2 OVERSIGT OVER EKSAMENSFORMER... 2 3 VIDEREUDDANNELSE... 2 3.1 ADGANG TIL HD

Læs mere

Bachelorafhandlinger Erhvervsøkonomisk Institut

Bachelorafhandlinger Erhvervsøkonomisk Institut 1 Bachelorafhandlinger Erhvervsøkonomisk Institut Lektor Per Madsen Uddannelseskoordinator 2 Agenda Kort præsentation af instituttet Emnetyper (teoretiske/praktiske) Emneområder til inspiration Virksomhedskontakt

Læs mere

Oversigt over planlagte undervisningsforløb

Oversigt over planlagte undervisningsforløb Erhvervsøkonomi - htxøkoc310 undervisningsplan Termin 2010-11 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærere Hold Djurslands Erhvervsskoler HTX Erhvervsøkonomi, C Ole Peter Munch Erhvervsøkonomi - htxøkoc310

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 -

Læs mere

Virksomhedsøkonomi A hhx, august 2017

Virksomhedsøkonomi A hhx, august 2017 Bilag 49 Virksomhedsøkonomi A hhx, august 2017 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Virksomhedsøkonomi er et samfundsvidenskabeligt fag, der omfatter viden og kundskaber om virksomhedens økonomiske forhold

Læs mere

Afsætning A hhx, juni 2010

Afsætning A hhx, juni 2010 Bilag 7 Afsætning A hhx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Afsætning er et samfundsvidenskabeligt fag. Faget giver viden om strategi, købsadfærd, markedsanalyse, markedskommunikation og afsætningsledelse.

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København

Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København Studieordning af Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens titulatur, formål og mål for

Læs mere

masterprogram i Direkte Udbydes i København, Odense og Aarhus

masterprogram i Direkte Udbydes i København, Odense og Aarhus masterprogram i Direkte & Indirekte Skatter (MMA) Udbydes i København, Odense og Aarhus 2 Masterprogram i Direkte & Indirekte Skatter (MMA) Masterprogram i Direkte & Indirekte Skatter (MMA) Rådgivning

Læs mere

Valgfrie moduler inden for uddannelsens faglige område

Valgfrie moduler inden for uddannelsens faglige område Foreløbig kursusbeskrivelse Valgfrie moduler inden for uddannelsens faglige område Teknisk Projektarbejde Udvikling, design, dokumentation og produktion af et valgfrit produkt. - Viden om forskellige videnskabsteoretiske

Læs mere

HA(jur.)-studiet 2012

HA(jur.)-studiet 2012 HA(jur.)-studiet 2012 Indhold Indledning... 2 Kvalifikationsmål... 3 Uddannelsens opbygning... 4 1. del - undervisning... 7 1. del prøver... 8 Oversigt over prøverne... 8 Prøvebeskrivelser... 9 Bedømmelse...

Læs mere

Studieplan for HHA , studieretningsforløbet

Studieplan for HHA , studieretningsforløbet Studieplan for HHA 2009-2012, studieretningsforløbet Linie: Økonomisk orienteret linie Studieretning: Virksomhedsøkonomi, niveau A Matematik, niveau A Finansiering C eller Statistik C På linien arbejdes

Læs mere

Information til virksomhederne om praktik på Professionsbachelor uddannelsen i International Handel og Markedsføring (PBA ISMM)

Information til virksomhederne om praktik på Professionsbachelor uddannelsen i International Handel og Markedsføring (PBA ISMM) Information til virksomhederne om praktik på Professionsbachelor uddannelsen i International Handel og Markedsføring (PBA ISMM) 1 Det er uddannelsens formål at uddanne professionsbachelorer inden for International

Læs mere