l/s Abjerg Vandvark v/kasserer Sara Nsrqaard Arsrappo rt 2011 Resultatopgorelse for Bafance pr CVR.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "l/s Abjerg Vandvark v/kasserer Sara Nsrqaard Arsrappo rt 2011 Resultatopgorelse for 01.01.2011-31.12.2011 Bafance pr. 31.12.2011 CVR."

Transkript

1 l/s Abjerg Vandvark v/kasserer Sara Nsrqaard Arsrapp rt 211 Resultatpgrelse fr Bafance pr CVR.NR:

2 US Anierg Vandvark Den uafhengige revisrs pitegning pi irsrapprten Til interessenterne i l/s Abjerg Vandvark Vi har revideret 6rsrapprten fr t/s Abjerg Vandvark fr regnskabsiret 1. januar 2OtL - 3L. december 211. Arsrapprten udarbejdes efter Srsregnskabslven samt freningens vedtegter. Revisinen mfatter ikke budgettal, hvrfr vi ikke udtrykker ngen sikkerhed herm. Bestyrelsens ansvar fr irsrapprten Interessentskabets bestyrelse har ansvaret fr udarbejdelse af Srsrapprten, der giver et retvisende billede i verensstemmelse med Srsregnskabslven. Interessentskabets bestyrelse har endvidere ansvaret fr den interne kntrl, sm interessentskabets bestyrelse anser fr at udarbejde en 6rsrapprt uden vasentlig fejlinfrmatin, uanset m denne skyldes besvigelser eller fejl' Revisrs ansvar g den udfrte revisin Vres ansvar er at udtrykke en knklusin m Srsrapprten pi grundlag af vres revisin. Vi har revisinen i verensstemmelse med internatinale standarder m revisin g yderligere krav dansk revisrlvgivning. Dette krever, at vi verhlder etiske krav samt planlagger g udfprer revisinen fr at pn6 hoj grad af sikkerhed fr, at 5 rsra pprten er uden vesentl ig fejlinfrmatin. En revisin mfatter udfrelse af revisinshandlinger fr at pnd revisinsbevis fr belb g plysninger i Srsrapprten. De valgte revisinshandlinger afhaenger af revisrs vurdering, herunder vurderingen af risici fr vasentlig fejlinfrmatin i Srsrapprten, uanset m denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikvurderingen vervejer revisr intern kntrl, der er relevant fr ejerfreningens udarbejdelse af en 6rsrapprt, der giver et retvisende billede. FrmSlet hermed er at udfrme revisinshandlinger, der er passendefter mstendighederne, men ikke at udtrykke en knklusin m effektiviteten af interessentskabets interne kntrl. En revisin mfatter endvidere vurdering af, m interessentskabets bestyrelses valg af regnskabspraksis er passende, m interessentskabets bestyrelses regnskabsmessige sk6n er rimelige samt den samlede presentatin af Srsrapprten. Det er vres pfattelse, at det pndede revisinsbevis er tilstrekkeligt g egnet sm grundlag fr vres knklusin. Revisinen har ikke givet anledning til frbehld.

3 t/s AOjerg Vandverk Den uafhangige revisrs pitegning pi irsrapprten Knklusin Det er vres pfattelse, at 6rsrapprten giver et retvisende billede af interessentskabets aktiver, passiver g finansielle stilling pr. 31. december 211 samt af resultatet af interessentskabets aktiviteter fr regnskabssret 1. januar 21! december 211. i verensstemmelse med Srsregnskabslven samt interessentskabets vedtagter Frederikssund, den 4. april2ol2 Dansk Revisin Frederikssund Registreret revisinsa npa rtsselska b Generalfrsam te revisrer: t /1,- (rl i'lal,<-/ t, v- Michaelmhff Nielsen Bestyrelse: MFrmand Bent Hansen Itte+fe'rntand U^rfi^"/ SaraNrgaard f Kasserer / (enn Simnsen Bettina Henningsen \ j,!es-i tr';av,at':d.?-[\l{^

4 YS Abjerg Vandvark Resultatpgrelse fr periden 1.1, Nte Budget Nettmsatning Prdukt insm kst niner Bruttresultat Distributinsm kstnin ger Adm inistratinsm kstn inger Resultat af primer drift Andre driftsindtaegter Resultat fsr finansielle pster Finansielle indtegter Finansielle udgifter Arets resultat I AOO Resultatdispnering Overfrtil egenkapital

5 l/s Abjerg Vandverk Bafance pr. 31. december 211 Nte A AKTIVER Omsetningsaktiver Tilgdehavender Tilgdehavender salg af vand Andre tilgdehavender Tilgdehavende mms Verdipapirer v Likvide behldninger Omsatningsaktiver i alt AKTIVER IALT Passiver 1 Egenkapital Egenkapital i alt ,t4 II Galdsfrpligelser Tilbagehldt a-skat g am-bidrag Skyldig mms Skyldig statsafgift vand Skyldige feriepenge Anden gald 4.76 n wv Geldsfrpligtelser i att PASSIVER IALT

6 l/s Abjerg Vandvark Nter nle, Nett msatning Fast driftsbidrag Kubikmeterafgift , ' Prduktinsmkstninger Bygninger, vedligehldelse I nstallatiner, vedligehldelse I nventar vedligehldelse Diverse driftsudgifter Kab af sm6anskaffelser EI Frsikring prduktinsanleg Ejendmsskatter Vandanalyse Gru ndva ndsbeskyttelse Ln persnale Frsikring driftspersnel ' U U Distributinsm kstninger Ledningsnet, vedligehldelse Vandm6ler vedligehldelse Kab af vandm6lere

7 l/s Abjerg Vandvark Nter nte 4 Administratinsmkstninger Ln til bestyrelsen Bestyrelsesmder Krselsgdtgrelse bestyrelsen Annncer Prt Bankgebyr Telefnudgifter Kntrartikler Kntingenter EDB udgifter PBS Revisin af regnskab Beredskabsudgifter Generalfrsamling Adm inistratin Micrwa Tab pi debitrer Representatin t. tu A nnn ? n I Andre driftsindtegter Andre indtaegter Rykkergebyrer Flyttegebyrer Finansielle indtagter Pengeinstitutter Obligatiner Kursgevinster Andre tilgdehavender Finansielle Udgifter Krtfristet geld 68 68

8 l/s AbjergVandvark Nter Nte ', Verdipapirer Nrdea Invest Mellemlange bl BT4T Likvide behldninger Nrdea hjrenteknt Nrdea grundknt Danske Bank Danske Bank t.u I Egenkapital Sald 1. januar Ejendmmens nedskrivning Arets resultat Egenkapital 31. december Anden gald Skyldige mkstninger Udstedte checks

9 Dansk Revisin Dansk Revisin Frederikssund registreret revisinsanpa fr sselska b Havnegade 2 4 DK-36 Frederikssund f Telefn: Telefax: CVR: Eank: t/s AUjerC Vandvark CVR-nummer 747O4212 Regnskabserklering vedr. Arsrapprt fr 2OLI -*iil',,',11.'^

10 t/s Abjere Vandvark Regnskabserklering vedr. Arsrapprt fr 2tl Indledning Denne regnskabserklering er afgivet ifrbindelse med Dansk Revisins revisin af Srsrapprten fr t/s Abjerg Vandvark fr det regnskabs6r, sm sluttede pr. 31. december 211- Revisinen udfpres med det frmsl at kunne frsyne Srsregnskabet med en revisinsp6tegning m, hvrvidt Srsregnskabet giver et retvisende billede af interessentskabets finansielle stilling pr. 31. december 21,1 g af resultatet af interessentskabets aktiviteter fr regnskabsiret 1. januar 21'1' december '. Regnskabserklering fr 1. januar 2OL december 211 Bestyrelsen fr l/s Anlerg Vandverk kan efter bedste verbevisning bekrefte at: Frmalia Det er bestyrelsens ansvar at aflagge Srsregnskabet ssledes, at irsregnskabet giver et retvisende billede i verensstemmelse med Srsregnskabslven,. Bestyrelsen har stillet alt regnskabsmateriale g underliggende dkumentatin samt alle generalfrsamlingsreferater g referater fra bestyrelsesmder afhldt i regnskabsiret til ridighed,. Bestyrelsen anerkender sit ansvar fr implementeringen g driften af de regnskabs- g kntrlsystemer, der skal frebygge g pdage besvigelser g fejl, ingen interessenter har - eller har haft i6rets lob - 16n i interessentskabet, udver det i 6rsrapprten anfrte, interessentskabets frsikringsdakning anses fr tilstrakkelig, hvrfr en skade, brand eller tyveri ikke skgnnes at indebere en vesentlig risik fr interessentskabet, alle transaktiner i det frlbne regnskabsir er fretaget pa nrmal frretningsmassig basis,. bestyrelsen har gennemgdet g gdkendt revisrs frslag til efterpsteringer g Ovrige regnskabsmessigendringer i frbindelse med regnskabsafslutningen,. bestlrelsen, i samarbejde med revisinen, har rettet alle vasentlige fejlinfrmatiner, sm revisr har fundet under revisinen af 6rsregnskabet, s6ledes at 6rsregnskabet ikke indehlder vesentlige fejl g mangler - b6de enkeltvis g sammenlagt,. bestlrelsen ikke er bekendt med vertredelse af lve, bekendtgrelser, myndighedspibud m.v., g indeverende 6rs g de frrige 6rs regnskabsmateriale er til stede g frtsat pbevares p6 betryggende vis. Besvigelser Der ikke har varet uregelmassigheder eller besvigelser, sm har mfattet bestyrelsen eller andre medarbejdere, der har en vesentlig rlle i regnskabsaflaggelsen eller iinteressentskabets interne kntrller, eller sm kunne have haft vesentlig indvirkning p5 6rsregnskabet, Dansk Revisin lu*,,,,,t

11 t/s Abjere Vandverk Regnskabserklering vedr. Arsrapprt fr 2Ll bestyrelsen har givet revisr plysning m resultatet af bestyrelsens vurdering af risiken fr, at Srsregnskabet kan indehlde vasentlig fejlinfrmatin, sm folge af besvigelser, g bestyrelsen har givet revisr alle vasentlige plysninger vedrprende eventuelle besvigelser eller frmdninger m besvigelser, sm bestyrelsen har kendskab til, g sm kan have p6virket interessentska bet eller i rsregnska bet. Fuldstandighed r r. Arsregnskabet indehlder de ndvendige plysninger til bedommelse af interessentskabets resultat g den finansielle stilling pr. 31. december 211, der ikke, ud ver det isrsregnskabet anfrte i periden fra regnskabs6rets udlb g indtil dat, er indtridt ekstrardinere frhld, eller pstsetab eller tabsrisici, af vesentlig betydning fr bedommelse af interessentskabets indtjening eller finansielle stilling, samtlige indtagter g mkstninger fr regnskabs6ret er med i 6rsregnskabet g er peridiseret krrekt, alle aktiver, der tilhrer interessentskabet, til stede pr. 31. december 211,, g at vurderingen af disse er fretaget frsvarligt g i verensstemmelse med gd g frsigtig frretningsskik samt fremgir p5 rigtig mide af Srsregnskabet, ingen af de interessentskabet tilhrende aktiver er pantsatte, eller beheftet med ejendmsfrbehld, ud ver det i 6rsregnskabet anf1rte, interessentskabet ikke har pitaget sig veksel-, kautins-, garanti-, pensins- eller lignende frpligtelser, sm ikke fremgir af 6rsregnskabet, alle vasentlige geldsfrpligtelser, der pahviler interessentskabet, medtaget ig fremgdr p6 rigtig m6de af Srsregnskabet, der ikke, ud ver det i 6rsregnskabet anfrte, er rejst retssager, skattesager, milj6krav eller andre krav, sm har vasentlig betydning fr bedmmelse af interessentskabets finansielle stilling, g 6rsregnskabet ikke indehlder vesentlige fejlinfrmatiner eller udeladelser. Frederikssun d, 4. april212 Bestyrelse n: chael Tfti Ne +f '{rm.fft.- /,/ / Uan"il'"4a$ Sara N6rgaard U Kasserer r r Kenn Simnsen Bettina Henningsen Dansk Revisin 2-s ^2 [rj

12 Dansk Revi si n Dansk Revisin Frederikssund registreret revisinsanpa rtsselskab Havnegade 2-4 DK-36 Frederikssund f Telefn: Telefax: CVR: DK Bankr l/s Abjerg Vandverk CVR-nummer 747O42L2 Revisinsprtkllat af 4. april 2OL2 vedrorende Srsrapprt fr 211 #*,rt ult t tl

13 t/s Abjerg Vandverk Revisinsprtkllat af 4. april 2Ot2 vedrprende irsrapprt fr zotl Revisin af 6rsrapprten 1.1 Indledning Sm interessentskabets generalfrsamlingsvalgte revisrer har vi revideret den af bestyrelsen fremlagte 6rsrapprt fr regnskabsdret 1. januar 2L1" - 3l-. december 211. Arsrapprten udviser folgende resultat, aktiver g egenkapital: 1. DKK Arets resultat Aktiver i alt Egenka pital lndeverende ir s83 Sidste ir t.2 Revisinens mfang g udf6relse Revisinens frm6l, tilretteleggelse g udfprelse, revisrs ansvar g rapprtering samt bestyrelsens ansvar er uendret, hvrfr vi henviser til vr tiltredelsesprtkl af 2. maj Der er i det frgangne 6r sket endringer i de revisinsstandarder, sm revisrer skal benytte i frbindelse med revisinen. Vres erklering vil derfr ikke lengere blive afgivet efter de danske revisinsstandarder, men derimd efter de internatinale standarder m kvalitetsstyring g revisin samt yderligere krav efter dansk revisrlvgivning. Denne andring har ikke gennemgribende betydning fr vres arbejde, idet de tidligere danske revisinsstandarder var baseret pi de daverende internatinale standarder m kvalitetsstyring g revisin samt yderligere krav efter dansk revisrlvgivning. Revisinen af Srsrapprten har varet tilrettelagt g udfort i verensstemmelse med de internatinale revisinsstandarder samt yderligere krav efter dansk revisrlvgivning. Revisinen er udfrt med henblik p6 at efterprve, hvrvidt 6rsrapprtens plysninger g belobsangivelser er krrekte. Der er fretaget analyser, gennemgang g vurdering af frretningsgange, interne kntrlsystemer g kntrlprcedurer samt gennemgang g vurdering af bghlderipsteringer g dkumentatin herfr. Revisinen har tillige mfattet en vurdering af, hvrvidt den udarbejdede 6rsrapprt pfylder lvgivningens g vedtagternes regnskabsbestemmelser. I frbindelse hermed har vi vurderet den valgte regnskabspraksis, bestyrelsens regnskabsmassige skon samt bestyrelsens afgivne plysninger i6vrigt. Revisinen er udfrt efter regnskabssrets udlb. Dans k Revisrn 45 -lr'iir:,'ri.',l

14 l/s Abjerg Vandvark Revisinsprtkllat af 4. april 2L2 vedr6rende Srsrapprt fr 2OLL 2 Den udforte revisin Under revisinen har vi gennemgdet bgf6ringen g bilagsmaterialet samt udvalgte frretningsgange inden fr regnskabsmassige mrider i det mfang, vi har anset fr ndvendigt fr revisinen af 6rsra pprten. 2.L lkke-krrigeretfejlinfrmatin I henhld til de internatinale revisinsstandarder skal vi ver fr interessentskabets Overste ledelse red egre f r i kke-k rrigeret fej I i nf rmati n. Der er ikke fretaget rettelser. 3 Kmmentarer til revisinen g Srsrapprten Vi har fretaget en regnskabsanalyse af resultatpgrelsens pster, herudver har vi sammenlignet psterne med tidligere 5r g budgetterne fr regnskabsiret, samt fretaget stikprvevis kntrl at psternes rigtighed. 3.2 Balancen, inklusiv eventualpster g lignende Aktivernes tilstedeverelse g vardiansettelse samt fuldstendigheden af gald g frpligtelser er revideret uden bemerkninger. I den frbindelser der indhentet engagementsfresprgsel hs interessentskabets pengeinstitut til bekreftelse af mellemvarender, pantsatninger g Ovrige sikkerhedsstillelser pr. 31. december Qvrige frhld 4.1 Skattemessigefrhld Interessentska bet er ikke skattepligtigt. 5 Erklaringer i frbindelse med revisinen 5.1 Bestyrelsens regnskabserklering Sm led irevisinen af 6rsrapprten harviindhentet bekreftelse fra bestyrelsen m Srsrapprtens fuldstendighed herunder, at den indehlder alle plysninger m pantsatninger, garantistillelser, nertstiende parter, retssager, begivenheder efter balancedagen samt andre vanskeligt reviderbare mrsder. Dansk Revisin 46 #n.^*,,,,,t

15 t/s Abjerg Vandvark Revisinsprtkllat af 4. april 27.2 vedr6rende 6rsrapprt fr 2OtL 5.2 Revisrserklaringer I henhld til lv m gdkendte revisrer g revisinsvirksmheder skal vi plyse, at: Vi pfylder lvgivningens krav til uafhengighed, g vi under revisinen har mdtaget alle de plysninger, vi har anmdet m. Frede rikssu n d, 4. april 2OL2 Dansk Revisin Frederikssund re8ftreret revisinsa n pa rtsselska b L4i l/,t,,r,4 \ (;fih'fy.":"" \ eaftne r, registre ret revisr Frevist bestyrelsen den 4. april2ot2 ichaeltfte Frmand {xr-m Kasserer Kenn Simnsen Bestyrelsen har endvidere erkleret, at alle fejl, sm bestyrelsen er blevet frelagt, er krrigeret i 5rsrapprten. (r V\ r,j![\$.ii \\-Lxr{-,L- Bettina Henningsen I, _\.t,/f*"srt-c;tcf-taud Dans k Revisir:n 47 fir,rxr.^ IIL I\

RVV. Ronne Vand A/S. CVR w.32 943357. Arsrapp oft 2A1A-11. 2. regnskabsir

RVV. Ronne Vand A/S. CVR w.32 943357. Arsrapp oft 2A1A-11. 2. regnskabsir RVV Rannevand ArS SandemandweJ 1A 37 Rann Tlf 569144 Fax 569114 E-mall: rw@rw.dk wvlnt: www.rw.dk cvr s29/-3357 Daneke Bank: 4724-47m452524 Rnne Vand A/S CVR w.32 943357 Arsrapp ft 2A1A-11 2. regnskabsir

Læs mere

I/S ABJERG VANDVf,RK. Arsregnskab for 2009. c/o kasserer Torben Skaaning. Falkenborgvej 40. 3600 Frederikssund

I/S ABJERG VANDVf,RK. Arsregnskab for 2009. c/o kasserer Torben Skaaning. Falkenborgvej 40. 3600 Frederikssund o I/S ABJERG VANDVf,RK c/o kasserer Torben Skaaning Falkenborgvej 4 36 Frederikssund Arsregnskab for 29 I/S Abjerg Vandvark Den uafhangige revisors petegning Til interessenterne i I/S Abierg Vandvark Pttegning

Læs mere

ATRVV. Ronne Varme AJS. CVR nr.32 94 58 80. Arsrapp ort 2A10-{ 1. 2. regnskabsir

ATRVV. Ronne Varme AJS. CVR nr.32 94 58 80. Arsrapp ort 2A10-{ 1. 2. regnskabsir ATRVV RnneVarmeArS SandemandweJ 1A 37 Rnne Tlt 569144 Fax ti691 14 E-mall: rwrw.dk lt,lvw: Www.ilv.dk CVR: 3294588 Danske Bank: 472-472.4525n Rnne Varme AJS CVR nr.32 94 58 8 Arsrapp rt 2A1-{ 1 2. regnskabsir

Læs mere

Andelsboligforeningen Filipsgården

Andelsboligforeningen Filipsgården Statusbg Andelsbligfreningen Filipsgården Højdevej 38-52 m. fl., 2300 Sundbyøster Årsrapprt l. januar- 31. december 2014 BUUS JENSEr-J l/s Lersø Parklie 112 2100 Kbenhvn Ø 1611 9040 +45 3929 0800 +45 3929

Læs mere

/! ~ ÅRSRAPPORT. AIB Gildhøjparken. Godkendt yå andelsboligforeningens generi)]fo~ ing den 2 3 l 7' 2013. Dirigent. l. januar 2012-31.

/! ~ ÅRSRAPPORT. AIB Gildhøjparken. Godkendt yå andelsboligforeningens generi)]fo~ ing den 2 3 l 7' 2013. Dirigent. l. januar 2012-31. Rlli-REv:!S!ON Registreret Revisinsaktieselskab s Hulkærvej 22 DK-2640 Hedehusene ~ Telefn: Telefax E-mar!: 4656 0461 4659 0415 rih@nh.dk ~t I-net: www.rih.dk CVR-nr 73 13 17 15 AIB Gildhøjparken ÅRSRAPPORT

Læs mere

DS ^",åå,"'å. / /_ Årsrapport L-T. Egegade l4-t6 Årsrapport for o1.o1.2011-31. I2.20tt. Andelsbol igforen i n g en. Vest Administrationen A/S

DS ^,åå,'å. / /_ Årsrapport L-T. Egegade l4-t6 Årsrapport for o1.o1.2011-31. I2.20tt. Andelsbol igforen i n g en. Vest Administrationen A/S / /_ Årsrapprt L-T Andelsbl igfren i n g en gegade l4-t6 Årsrapprt fr 1.1.211-31. I2.2tt Vest Administratinen A/S Vesterbrgad e t2, 2.. 162 København V Tlf: 3324 6126 Web: www.vestadm.cm DS ^",åå,"'å (nltft(,ri

Læs mere

Svebølle Vandværk a.m.b.a.

Svebølle Vandværk a.m.b.a. Svebølle Vandværk a.m.b.a. Regnskab for året 2013 HvidehekRevisoren 2. REGNSKABSPRINCIPPER. Arsregnskabet er aflagt i overstemmelse med vandv rkets vedt@gter. Den anvendte regnskabspraksis er i hovedtrek

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2014 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2014 til 31. www.primarevision.dk GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2014 til 31. december 2014 Resultatbudget 2015 og 2016 Godkendt på

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Vedtægt for. Selandia Center for Erhvervsrettet Uddannelse

Vedtægt for. Selandia Center for Erhvervsrettet Uddannelse Vedtægt fr Selandia Center fr Erhvervsrettet Uddannelse Kapitel 1: Navn, hjemsted g frmål 1. Selandia Center fr Erhvervsrettet Uddannelse er en selvejende institutin med hjemsted i Slagelse Kmmune, Regin

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Ågård-Gravens Vandværk A.M.B.A. Revisionsprotokol side 16-19 Årsregnskab 2014 Kokholm 1B, 6000 Kolding Tlf.: (+45) 7634 2600, Fax: (+45) 7634 2601 e-mail: kolding@rsmplus.dk,

Læs mere

Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr. 32 63 33 58) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg. Årsrapport 1. januar 2013 til 31.

Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr. 32 63 33 58) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg. Årsrapport 1. januar 2013 til 31. Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr. 32 63 33 58) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg Årsrapport 1. januar 2013 til 31. december 2013 Resultatbudget 2014 og 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Årsberetning...

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK I/S (CVR nr. 80 87 41 11) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2010 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK I/S (CVR nr. 80 87 41 11) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2010 til 31. GUNDSØMAGLE VANDVÆRK I/S (CVR nr. 80 87 41 11) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2010 til 31. december 2010 Resultatbudget 2011 og 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Årsberetning...

Læs mere

DJERNÆS-SDR.VILSTRUP STRANDS VANDVÆRK I/S

DJERNÆS-SDR.VILSTRUP STRANDS VANDVÆRK I/S Allan Nielsen Finn Diederichsen Registrerede revisorer CVR-nr. 27 49 24 87 Aabenraavej 1A 6100 Haderslev Telefon: 7453 4220 mail@rnd-partner.dk www.rnd-partner.dk DJERNÆS-SDR.VILSTRUP STRANDS VANDVÆRK

Læs mere

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening Dansk Revision Hillerød Godkendt Revisionsaktieselskab Vølundsvej 6B DK-3400 Hillerød hillerod@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 48 24 48 24 Telefax: +45 48 24 02 72 CVR: DK 26 58 03 90

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Haveforeningen IshBjgArd Pilem0llevej 22 2635 Ish0j

Haveforeningen IshBjgArd Pilem0llevej 22 2635 Ish0j Haveforeningen IshBjgArd Pilemllevej 22 2635 Ishj CVR-nr. 32551 Arsrapport for 213.&.rsrapporten er fremlagt og godkendt pa foreningens ordinc:ere generalforsamling den Dirigent DSSING & PARTNERE.., ..,

Læs mere

PLO Frederiksberg. CVR nr. 34 55 20 29. Årsrapport for 2011/12

PLO Frederiksberg. CVR nr. 34 55 20 29. Årsrapport for 2011/12 PLO Frederiksberg CVR nr. 34 55 20 29 Årsrapport for 2011/12 Indholdsfortegnelse Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 Ledelsesberetning 5

Læs mere

Guderup-Stevning Vandværk A.M.B.A. CVR-nr. 35 43 14 54

Guderup-Stevning Vandværk A.M.B.A. CVR-nr. 35 43 14 54 Guderup-Stevning Vandværk A.M.B.A. CVR-nr. 35 43 14 54 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 Foreningsvalgte revisorers påtegning 4 Oplysninger om virksomheden

Læs mere

Nordfyns Vandværk. Agernæsvej 48, 5450 Otterup. CVR nr. 5870 1718. Administrations adresse: Thygesensvej 2, 5450 Otterup

Nordfyns Vandværk. Agernæsvej 48, 5450 Otterup. CVR nr. 5870 1718. Administrations adresse: Thygesensvej 2, 5450 Otterup Nordfyns Vandværk Agernæsvej 48, 5450 Otterup CVR nr. 5870 1718 Administrations adresse: Thygesensvej 2, 5450 Otterup Årsrapport for perioden 1. januar - 31. december 2013 Godkendt på Vandværkets ordinære

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 96 Helsingør Kmmune Center fr Særlig Scial Indsats Marts 2013 1. INDLEDNING... 4 2. DET SIGER LOVEN... 5 Frmål med Brgerstyret Persnlig Assistance....

Læs mere

Indledning Jeg har afsluttet revisionen af foreningens årsregnskab for 2012 for tiden 1. januar - 31. december 2012.

Indledning Jeg har afsluttet revisionen af foreningens årsregnskab for 2012 for tiden 1. januar - 31. december 2012. Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark Revisionsprotokol 2012 Indledning Jeg har afsluttet revisionen af foreningens årsregnskab for 2012 for tiden 1. januar - 31. december 2012. Foreningens årsregnskab

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

Nordfyns Vandværk. Agernæsvej 48, 5450 Otterup. CVR nr. 5870 1718. Administrations adresse: Thygesensvej 2, 5450 Otterup

Nordfyns Vandværk. Agernæsvej 48, 5450 Otterup. CVR nr. 5870 1718. Administrations adresse: Thygesensvej 2, 5450 Otterup Nordfyns Vandværk Agernæsvej 48, 5450 Otterup CVR nr. 5870 1718 Administrations adresse: Thygesensvej 2, 5450 Otterup Årsrapport for perioden 1. januar - 31. december 2012 Godkendt på Vandværkets ordinære

Læs mere

And elsb oligfo renin gen Lillegrund 2-4. Arsrapport for 2007108

And elsb oligfo renin gen Lillegrund 2-4. Arsrapport for 2007108 And elsb oligfo renin gen Lillegrund 2-4 Arsrapport for 2718 Godkendt pi den ordinrre generalforsamling den I 28 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelsboligforeningen I Bestyrelses- og administratorpitegning

Læs mere

VILKÅR FOR MICROSOFT-SOFTWARELICENS MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 MICROSOFT DYNAMICS C5 2015

VILKÅR FOR MICROSOFT-SOFTWARELICENS MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 MICROSOFT DYNAMICS C5 2015 VILKÅR FOR MICROSOFT-SOFTWARELICENS MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 MICROSOFT DYNAMICS C5 2015 Disse licensvilkår ( aftale ) er en aftale mellem Micrsft Crpratin (eller, afhængigt af hvr De befinder Dem, en

Læs mere

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Bårdesø & Omegns Elforsyning Thygesensvej 9 5450 Otterup CVR-nummer: 12995717 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (103. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2015 Dirigent

Læs mere

Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme. CVR-nr. 11 66 31 41

Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme. CVR-nr. 11 66 31 41 Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme CVR-nr. 11 66 31 41 Årsregnskab for Årsregnskabets godkendelse Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktør har dags dato aflagt årsregnskabet for

Læs mere