Pensionsbranchens økonomi - regnskabsanalyse 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pensionsbranchens økonomi - regnskabsanalyse 2009"

Transkript

1 MARKEDSUDVIKLING SKADESFORSIKRING FORSIKRING & PENSIONS ÅRSMØDE JANUAR 28 SIDE 1 Pensionsbranchens økonomi - regnskabsanalyse Jonathan Kahlke Jan V. Hansen Philip Heymans Allé 1 29 Hellerup Telefon www. forsikringogpension.dk

2 Side 1

3 1. Sammenfatning 4 2. Udvikling i pensionsbranchen 6 Udvikling i resultatopgørelsen og balancen 6 Nøgletal og indikatorer for effektivitet 9 3. Den finansielle krise og pensionsbranchen 12 Den finansielle krises forløb og indflydelse på investeringsafkastet 12 Status for pensionskunderne 14 Status for pensionsselskaberne 15 Pensionsselskabernes afkast Pensionsprognose for 21 og Pensionsprognosen Datagrundlag 26 Side 2

4 Side 3

5 1. Sammenfatning Denne analyserapport har til formål at belyse pensionsbranchens økonomiske status i med udgangspunkt i blandt andet regnskabstal. 1 Rapporten indeholder desuden et temaafsnit om den finansielle krises indflydelse på pensionsbranchen samt en prognose for pensionsindbetalingerne i 21 og 211. Markedsudviklingen i kan sammenfattes i følgende punkter: Efter et katastrofalt afkast i 28 bedrede de finansielle markeder sig, og pensionsselskaberne opnåede et investeringsafkast efter skat på 14, mia. kr. mod et tab på 59,7 mia. kr. i 28. Afkastet svarer til et gennemsnitligt afkast på 6,4 pct. efter PAL-skat i 28. Det gode afkast skyldes primært høje afkast på aktier, som gav et afkast på 2,4 pct. Obligationer gav også høje afkast på 9,7 pct., mens grunde og bygninger som eneste investeringsaktiv gav et negativt afkast. Det øgede afkast er primært gået til at øge livsforsikrings- og pensionshensættelserne, som blev øget 61,3 mia. kr. Det kollektive bonuspotential blev øget 14,7 mia. kr., mod et fald på 68,9 mia. kr. i 28. Pensionsbranchens solvensdækning blev øget til 278 pct., men ligger stadig under niveauet før krisen. Præmierne f.e.r. faldt med 4,6 mia. kr. Faldet skyldes færre overførsler af pensionsordninger i pga. kursværn og færre jobskifter. De fradragsberettede indbetalinger steg 3 pct. til 116 mia. kr. Pensionsbranchen fortsatte effektiviseringen, og driftsomkostningerne faldt,3 mia. kr. svarende til et fald på 6 pct. Driftsomkostningerne udgør 4,4 pct. af præmierne. Selvom det øgede investeringsafkast primært gik til forøgelse af pensionshensættelserne, blev årets resultat forbedret til 9,4 mia. kr. svarende til 9,5 pct. af egenkapitalen. Egenkapitalforrentningen er dog stadig lav sammenlignet med normalen for markedsmæssige byerhverv. Den finansielle krise har haft mindre effekt på pensionsbranchens solvensdækning end turbulensen på finansmarkederne i 21 og 22. Desuden kom ingen selskaber i det røde trafiklys i løbet af krisen. Det skyldes blandt andet, at pensionsbranchen var bedre rustet til krisen. Desuden var aftalen om finansiel stabilitet med til at forhindre systematisk frasalg af realkreditobligationer. Den finansielle krise har desuden medført et skift i hensættelserne, så pensionsmidlerne nu generelt har lavere garantier. Dette har øget robustheden af det danske pensionssystem. Robustheden er dog opnået ved, at risikoen er flyttet fra pensionsselskaberne til pensionskunderne. Pensionsprognosen for 21 og 211 viser, at pensionsindbetalinger i 21 vil falde. Faldet skyldes økonomisk afmatning samt fremrykning af pensionsindbetalinger fra 21 og 211 til. Pensionsprognosen er baseret på den økonomiske udvikling samt skattereformen i. Skattereformen, som trådte i kraft den 1. januar 21, gav incitament til fremrykning af pensionsindbetalinger til af flere årsager: Faldende marginalskat fra 21 medførte, at fradragsværdien af indbetalinger var højere i end i 21 og senere. 1 Afsnit 5 beskriver de anvendte datakilder. Side 4

6 Loftet over indbetalinger til ratepension på 1. kr. gjorde til sidste år, hvor der kunne indbetales ubegrænset på ratepensionsordninger. Frigivelsen af SP-midlerne, som gav bedre mulighed for at foretage ekstraordinære indbetalinger i. I prognosen er det antaget, at de ekstraordinære indbetalinger, der er foretaget i, alene er fremrykninger fra 21 og 211, og at indbetalingerne i disse år derfor samlet bliver reduceret svarende til forøgelsen i. Det er i prognosen antaget, at der ikke bliver indført noget loft over indbetalinger til livrenter. Den økonomiske lavkonjunktur har indflydelse på udviklingen i pensionsindbetalingerne. Først og fremmest har faldende beskæftigelse og begrænsede lønstigninger medført lavere indbetalinger til arbejdsmarkedspensioner. Desuden får det pessimistisk syn på økonomien folk til at foretrække mere kortsigtede og likvide opsparingsformer. Den økonomiske afmatning koblet med fremrykningen af pensionsindbetalinger medfører et historisk fald i de forventede indbetalinger for 21 på 6 mia. kr. til 11 mia. kr. Pensionsindbetalingerne forventes at stige igen fra 211, som følge af en mere gunstig samfundsøkonomisk situation. Det forventes, at pensionsindbetalinger i 211 når 116 mia. kr., hvilket svarer til niveauet i, jf. Figur 1. Figur 1 Fradragsberettigede pensionsindbetalinger samt prognose for 21 og 211. Mia. kr Kilde: Skatteministeriet og Side 5

7 2. Udvikling i pensionsbranchen 2.1. Udvikling i resultatopgørelsen og balancen Resultatopgørelsen blev i præget af de stigende kurser på aktier og obligationer, hvilket medførte et stort og positivt omslag i investeringsresultatet og det samlede resultat i pensionsselskaberne. I modsætning til 28 kunne selskaberne i konsolidere sig og genopbygge bonuspotentiale. Præmierne f.e.r. 2 faldt med 4,6 mia. kr., jf. Tabel 1. Faldet skyldes færre overførsler af pensionsordninger. De fradragsberettigede indbetalinger 3 til pensionsselskaber steg med 3, pct., jf. afsnit 4. Tabel 1 Resultatopgørelse for pensionsbranchen 28 og 28 Absolut ændring Mio. kr Præmier f.e.r. Investeringsafkast efter pensionsafkastskat Forsikrings- og pensionsydelser Ændring i livsforsikrings /pensionshensættelser Ændring i kollektivt bonuspotentiale Forsikringsmæssige driftsomkostninger Forsikringsteknisk resultat af syge- og ulykkesforsikring Egenkapitalens investeringsafkast Resultat før skat Skat/Pensionsafkastskat af egenkapitalen Årets resultat Anm.: Tallene for er baseret på indberetninger til, der dækker 96 pct. af markedet. Tallene er opjusteret til brancheniveau, jf. afsnit 5. Kilde: og Finanstilsynet. Investeringsafkastet efter pensionsafkastskat steg 163,8 mia. kr., hvilket skyldes stigende aktie og obligationskurser. Dette markante skift skyldes primært, at 28 var et historisk dårligt år. Forsikringsydelserne er ikke steget væsentligt, hvilket skyldes et fald i antallet af tilbagekøb, dvs. tilfælde hvor pensionsordninger bliver udbetalt før tid, fx hvis ordningen flyttes fra et selskab til et andet. De normale pensionsudbetalinger, såsom løbende- og sumudbetalinger, steg i. 2 F.e.r. står for "for egen regning" og betyder, at præmierne er korrigeret for genforsikring. 3 De fradragsberettigede indbetalinger udgør størstedelen af de "nye" indbetalinger i året. Side 6

8 Pensionsbranchen har generelt effektiviseret sig i, hvor administrationsomkostningerne i løbende priser faldt med 6, pct. trods generelle løn og prisstigninger. Omkostningsfaldet kommer blandt andet som følge af nedgang i medarbejderstaben i 2. halvår, jf. Analyserapport :11. Det forbedrede investeringsresultat og de reducerede omkostninger kom kunderne til gode gennem forøgelse af livsforsikrings- og pensionshensættelserne med 61,3 mia. kr. Samtidig øgedes det kollektive bonuspotentiale med knap 15 mia. kr. Det kollektive bonuspotentiale var i 28 med til at dække de garanterede ydelser og faldt derfor markant. Siden er depotrenterne faldet væsentligt, og dette har sammen med det gode investeringsresultat medvirket til at øge det kollektive bonuspotentiale, som dog stadig er langt under niveauet ved udgangen af 27. Selvom en stor andel af investeringsafkastet er gået til forøgelse af livsforsikringshensættelserne, er årets resultat øget markant. I var resultatet efter skat på 9,4 mia. kr., hvilket er 32,2 mia. kr. over resultatet for 28. Udviklingen på balancen bærer præg af den generelle udvikling på de finansielle markeder i. I forhold til 28 havde selskaberne en væsentligt større beholdning af kapital- og investeringsforeningsandele samt obligationer, jf. tabel 2. Tabel 2 Aktiver for pensionsbranchen 28 og Mio. kr Investeringer i tilknyttede og associerede virksomheder Finansielle investeringsaktiver heraf - Kapitalandele Investeringsforeningsandele Obligationer Investeringsaktiver tilknyttet unit-link kontrakter Aktiver i alt Anm.: Tallene for er baseret på indberetninger til, der dækker 96 pct. af markedet. Tallene er opjusteret til brancheniveau, jf. afsnit 5. Kilde: og Finanstilsynet. Den øgede beholdning af finansielle investeringsaktiver kan både skyldes nettorekvirering af disse aktiver i året og kursgevinster. Det er på balancen ikke muligt at skelne mellem disse effekter. Pensionsbranchens passiver udviklede sig gunstigt for pensionskunderne, jf. Tabel 3. Side 7

9 Tabel 3 Passiver for pensionsbranchen 28 og Mio. kr Egenkapital Hensættelser til forsikrings- og investeringskontrakter heraf - Bonuspotentiale på fripoliceydelser - Kollektivt bonuspotentiale Hensættelser til unitlinkkontrakter Gæld Passiver i alt Anm.: Tallene for er baseret på indberetninger til, der dækker 96 pct. af markedet. Tallene er opjusteret til brancheniveau, jf. afsnit 5. Kilde: og Finanstilsynet. Den mest iøjnefaldende udvikling er stigningen i hensættelserne til unitlinkkontrakter. Stigningen skyldes til dels, at der generelt har været gode afkast på unit-link ordninger pga. de stigende aktiekurser. Men stigningen skyldes i større grad, at mange ordninger er flyttet fra traditionelle ordninger til unit-link pga. de lave depotrenter. Passiverne viser også, at selskaberne havde væsentligt større "buffere" ved udgangen end ved indgangen af. Det kollektive bonuspotentiale steg med 14,9 mia. kr., mens bonuspotentialet på fripoliceydelser (BFY) steg med 31,6 mia. kr. Denne udvikling skyldes kombinationen af lave depotrenter og høje investeringsafkast i. De øgede hensættelser sikrer de garantier, som selskaberne har udstedt, i situationer, hvor afkastet udvikler sig ekstraordinært dårligt, fx i situationer som 28. Til trods for, at årets resultat var positivt på 9,4 mia. kr., steg egenkapitalen blot med ca. 3 mia. kr. Det øgede investeringsafkast i blev opnået som følge af væsentlige forøgelser af afkastet på kapitalandele (aktier) og obligationer, jf. Tabel 4. Side 8

10 Tabel 4 Investeringsaktiverne og disses afkast andel i pct afkast i pct Grunde og bygninger Andre dattervirksomheder Kapitalandele Obligationer 8,5 8,2 7,7 7,7 1, -2,,9 1,1,4 1,9 4,2 11,1 28,2 16,7 17,5 5,5-36,3 2,4 59,5 65,3 69,4,4 3,5 9,7 4 Andre aktiver 3, 8,9 5, Anm.: Tallene for er baseret på indberetninger til, der dækker godt 96 pct. af markedet. Tallene er opjusteret til brancheniveau, jf. afsnit 5. Afkast og beholdningen dækker ikke aktiver tilknyttet unit-link kontrakter. Aktiver holdt indirekte gennem fx investeringsforeninger er inddelt efter de underliggende aktiver. Kilde: og Finanstilsynet. Afkastet på kapitalandele blev forøget fra -36,3 pct. til 2,4 pct., samlet set har kapitalandele dog givet et negativt afkast over de seneste tre år. Knap 7 pct. af pensionsselskabernes beholdninger er obligationer. Disse gav i et afkast på 9,7 pct., hvilket er en forbedring på 6,2 pct.-point ift. 28. Det eneste investeringsaktiv, der gav et negativt afkast i, var grunde og bygninger, som gav et afkast på -2, pct. Grunde og bygninger udgør en væsentligt mindre andel af investeringsaktiverne end kapitalandele og obligationer Nøgletal og indikatorer for effektivitet De danske pensionsselskabers nøgletal påvirkes væsentligt af det forbedrede afkast og resultat i. jf. Tabel 5. 4 Andre aktiver omfatter pantesikrede udlån, øvrige finansielle investeringsaktiver og afledte finansielle instrumenter til sikring af nettoændringen af aktiver og forpligtelser. Side 9

11 Tabel 5 Udvikling i udvalgte nøgletal Afkast før PAL (N 1 ) 7, 1,5 14,3 4,1,9-3,1 7,5 Afkast efter PAL (N 2 ) 6,1 9,1 12,5 3,7,9-2,5 6,4 Omkostningsprocent af præmier (N 3 ) 6,5 5,7 5,3 4,9 4,7 4,5 4,4 Omkostningsprocent af hensættelserne (N 4 ),6,5,5,5,4,4,4 Omkostninger pr. forsikret, kr. (N 5 ) Bonusgrad (N 8 ) 5, 5,8 8,7 1,3 9, 1,4 2,5 Overdækningsgrad (N 11 ) 7,4 8,2 8,8 9,8 9,5 6,8 7,5 Solvensdækning (N 11 ) Egenkapitalforrentning før skat (N 13 ) Egenkapitalforrentning efter skat (N 14 ) 19,6 17,3 17,9 13,9 1,5 16,9 11,4 18, 15,8 16,4 12,9,9 16,2 9,5 Anm.: Tallene for er baseret på indberetninger til, der dækker 96 pct. af markedet. Tallene er opjusteret til brancheniveau, jf. afsnit 5. Nøgletallene er defineret af Finanstilsynet. Kilde: og Finanstilsynet. Den mest iøjnefaldende udvikling er stigningen i afkastet. Afkastet før PAL steg med 1,6 pct.-point til 7,5 pct., mens afkastet efter PAL er steget mindre til 6,4 pct. Afkastet ligger dog stadig under de historisk høje afkast i 24 og 25, jf. Figur 2. Figur 2 Afkast 2- Pct Afkast før skat Afkast efter skat Anm.: Tallene for er baseret på indberetninger til, der dækker 96 pct. af markedet. Tallene er opjusteret til brancheniveau, jf. afsnit 5. Kilde: og Finanstilsynet. Side 1

12 Pensionsselskaberne har i desuden fortsat den nedadgående tendens i administrationsomkostningerne. bød på et fald i omkostningerne i pct. af præmierne på,1 pct.-point til trods for faldende præmier i branchen. Målt pr. forsikret har pensionsselskaberne opnået et fald i administrationsomkostningerne på 46 kr. pr. forsikret, et fald på knap 5 pct. Det forbedrede afkast i sammen med de lavere administrationsomkostninger har ført til en øget konsolidering i branchen, hvilket blandt andet kan ses på den øgede solvensdækningen, som steg til 2,8 i, jf. Figur 3. Figur 3 Solvensdækning og bonusgrad i pensionsbranchen 21- Solvensdækning i pct. af kapitalkrav Bonusgrad i pct. af hensættelserne Solvensdækning (venstre akse) Bonusgrad (højre akse) Anm.: Tallene for er baseret på indberetninger til, der dækker 96 pct. af markedet. Tallene er opjusteret til brancheniveau, jf. afsnit 5. Kilde: og Finanstilsynet. Den finansielle krise i 28 reducerede solvensdækningen i pensionsbranchen væsentligt. Dette fald er fortsat langt fra genvundet, da solvensdækningen fortsat er under niveauet i 26. Konsolideringen har ligeledes involveret genopbygning af det kollektive bonuspotentiale. Dette har forøget bonusgraden til 2,5 pct., men bonusgraden er dog fortsat væsentligt under det gennemsnitlige niveau for de seneste 1 år. Det øgede resultat i førte til en forbedring af egenkapitalforrentningen efter skat fra -16,2 pct. til 9,5 pct., jf. Figur 4. Side 11

13 Figur 4 Egenkapitalforrentning efter skat 2- Pct Egenkapitalforrentning markedsmæssige byerhverv Egenkapitalforrentning i pensionsbranchen År Anm.: Tallene for er baseret på indberetninger til, der dækker godt 96 pct. af markedet. Tallene er opjusteret til brancheniveau, jf. afsnit 5. En lav forrentning af egenkapitalen kan dække over, at ejerne af selskabet har lånt penge til pensionskunderne bogført på en skyggekonto for at overholde ydelsesgarantierne. Disse tilgodehavender inddrives, når investeringsafkastet tillader det. Ved at betragte egenkapitalforrentningen over en tilstrækkelig lang periode, mindskes betydningen af skyggekonti. Kilde:, Danmarks Statistik og Finanstilsynet. Figur 4 viser, at der har været store udsving i egenkapitalforrentningen over de sidste 1 år. De dårligere afkast 21/22 og 28 havde væsentlige konsekvenser for egenkapitalforrentningen. Figuren viser desuden, at pensionsbranchen, hverken i de gode eller i de dårlige år, opnår en bedre egenkapitalforrentning end markedsmæssige byerhverv. Den lave egenkapitalforrentning skyldes blandt andet, at egenkapitalen kan skal dække pensionsselskabernes forpligtelser i de år, hvor resultatet ikke er tilstrækkeligt, hvilket fører til år med negativ egenkapitalforrentning. Disse negative udsving ville normalt føre til en højere egenkapitalforrentning i de gode år, dette er imidlertid ikke tilfældet for pensionsbranchen. Dette kan skyldes stærk konkurrence, der gør, at der ikke er mulighed for at forbedre resultatet væsentligt i de gode år. Desuden kan det skyldes, at mange selskaber er kundeejede, og at regulering dermed sætter begrænsninger på, hvor stor en andel af overskuddet, der kan tilgå egenkapitalen. 3. Den finansielle krise og pensionsbranchen 3.1. Den finansielle krises forløb og indflydelse på investeringsafkastet Den finansielle krise har præget verdensøkonomien i de sidste to år. For pensionsbranchen medførte den negativt investeringsafkast i 28 og usikkerhed om fremtidige bidrag pga. stigende arbejdsløshed og lavere lønstigninger. Den finansielle krise opstod som følge af ubalancer i de internationale kreditmarkeder. Et lånemarked, der har fået en særlig stor andel af skylden for finanskrisen, er det såkaldte subprime lånemarked i USA, som kom under pres efter en bristet boligboble. Side 12

14 Figur 5 viser hvilke begivenheder, der startede finanskrisen, samt hvornår finanskrise begyndte at påvirke samfundsøkonomien. Figur 5 Tidslinje for den finansielle krise Kilde: The Geneva Association Selvom den finansielle krise ikke i sig selv påvirkede pensionsbranchen, var 27 præget af relativt lave afkast på aktier samt stigende renter og dertil knyttede lave afkast på obligationer. Således kom pensionsselskaberne ind i den finansielle krise med begrænsede overskud. Det kollektive bonuspotentiale var imidlertid relativt stort ved indgangen af 27, og derfor forblev depotrenterne høje for 28. I 28, da finanskrise tog til og sendte aktiemarkederne markant i minus, var depotrenterne stadig høje. Dette pressede pensionsselskabernes resultat yderligere, og medførte et væsentligt fald i egenkapitalen. Krisen på aktiemarkederne fortsatte til marts, hvorefter markedet vendte. Stigningerne i resten af medførte et samlet afkast på aktier på ca. 2 pct. i. Dermed blev en del af tabet fra 28 genvundet, men det samlede afkast på aktier har været negativt set over perioden 27-. Den ekspansive pengepolitik, der har været ført i Euro-området og USA siden slutningen af 28, medførte stigende kurser på obligationer. Dermed blev afkast på obligationer også meget højt i. Selvom gav gode afkast, er både solvensgraden og det kollektive bonuspotentiale stadig væsentligt under niveauet før finanskrisen. Derfor krævet det fortsat positive takter på de finansielle markeder, før pensionsbranchen for alvor kan se sig fri af finanskrisen. Der er desværre gode grunde til at forvente, at investeringsafkastet for 21 bliver væsentligt dårligere end for. Aktiekurserne har ikke budt på entydige stigninger, og renterne er så lave, at obligationerne må ventes at give et begrænset resultat. Side 13

15 Overrasker de børsnoterede virksomheders halvårsregnskaber for 1. halvår 21 positivt, kan det imidlertid medføre en stigning i aktiekurserne, og det betyder større investeringsafkast for pensionsselskaberne Status for pensionskunderne Den finansielle krise kan ikke undgå at få konsekvenser for pensionskunderne, da pensionsbranchens afkast er påvirket markant negativt. Dette vil medføre en lavere forretning af pensionskundernes midler. Konsekvenserne vil imidlertid påvirke kunderne forskelligt, alt efter om kunden har et produkt med en garanteret forretning eller ej. For kunder med markedsrenteprodukter vil forrentningen af kundens midler svinge med det afkast, markedet giver. Dette betyder, at kunder med markedsrenteprodukter gennemsnitligt fik en væsentlig negativ forretning af deres midler i 28, mens en stor del af dette tab blev genvundet i. For gennemsnitsrenteprodukter udmeldes der en depotrente i starten af året. Depotrenten udmeldes på baggrund af forventningerne til afkastet, samt størrelsen af selskabets kollektive bonuspotentiale. Det kollektive bonuspotentiale er en slags reserve, der skal sikre, at selskaberne kan overholde deres forpligtelser i år, hvor depotrenten overstiger afkastet. Det kollektive bonuspotentiale skal være af en vis størrelse, så det kan sikre depotrenterne, samtidigt må det ikke være for stort. Derfor sættes depotrenterne normalt højt, når det kollektive bonuspotentiale er stort, og lavt, når det kollektive bonuspotentiale er lille. Ved indgangen af 28 var det kollektive bonuspotentiale i pensionsbranchen stort, og depotrenterne blev derfor sat forholdsvist højt på 5,6 pct. efter skat i gennemsnit. Afkastet endte som bekendt væsentligt derunder på - 2,5 pct. efter PAL-skat. Da pensionsselskaberne havde udmeldt depotrenter væsentligt over dette niveau, måtte de benytte det kollektive bonuspotentiale og bonuspotentialet på fripoliceydelser (BFY) til at sikre de udmeldte depotrenter. BFY blev reduceret med 25 mia. kr., mens det kollektive bonuspotentiale blev reduceret 68 mia. kr. svarende til 85 pct. af det kollektive bonuspotentiale ved årets start. Brugen af disse reserver medførte, at pensionsselskaberne kunne opretholde deres udmeldte depotrenter. Resultatet var lavere depotrenter for, jf. Figur 6. Side 14

16 Figur 6 Kollektivt bonuspotentiale og afkast Mia. kr Pct Bonus Equilisation Reserve (left axis) Return after tax (right axis) Depotrente efter skat (højre akse) Anm.: Tallene for er baseret på indberetninger til, der dækker godt 9 pct. af markedet. Tallene er opjusteret til brancheniveau, jf. afsnit 5. Depotrenten er gennemsnittet af de 6 største kommercielle selskabers depotrente. Kilde: og Finanstilsynet. De lave depotrenter skulle sikre konsolidering gennem genopbygning af reserverne, navnlig kollektivt bonuspotentiale og BFY. Figur 6 viser, at det kollektive bonuspotentiale kun i mindre grad blev genopbygget i. BFY blev øget 32 mia. kr. i. Dermed skal der stadig en del konsolidering til, før pensionsbranchen er ligeså polstret mod stød, som den var før finanskrisen. Den begrænsede stigning i BFY og kollektivt bonuspotentiale trods store afkast medfører, at forventningerne til depotrenterne i de kommende år må være lavere end i perioden før finanskrisen. Flere selskaber har udmeldt stigende depotrenter i 21, men stigningerne er begrænsede. Pensionskunderne med garanterede ydelser opnåede dermed en forrentning, der lå væsentligt over det afkast, som pensionsselskaberne opnåede i 28. Men denne forrentning blev dækket af reserver, som er opbygget i årene op til 28. For at kunne genopbygge kollektivt bonuspotentiale og BFY kan man ligeledes forvente en depotrente, der ligger under afkastet i de næste år Status for pensionsselskaberne Pensionsselskaberne er påvirket af finanskrisen. De dårlige afkast har reduceret pensionsselskabernes reserver og har dermed haft konsekvenser for selskabernes solvensdækning, som faldt fra 326 pct. til 26 pct., jf. Figur 7. Side 15

17 Figur 7 Solvensdækning og afkast efter skat i pensionsbranchen 2- Solvensdækning i pct. af kapitalkrav Afkast efter skat i pct Solvensdækning (venstre akse) Afkast efter skat (højre akse) Anm.: Tallene for er baseret på indberetninger til, der dækker godt 96 pct. af markedet. Tallene er opjusteret til brancheniveau, jf. afsnit 5. Kilde: og Finanstilsynet. Solvensdækningen faldt i 28 til niveauet i 25, og selvom solvensdækningen blev øget igen i, er den stadig langt fra niveauet i 27. Det markante fald er dog stadig langt fra så stort som solvensdækningens fald ved turbulensen på finansmarkederne i 21/22, hvor solvensdækningen faldt fra 42 pct. til 22 pct. over to år. At den finansielle krise har påvirket solvensdækningen i mindre grad end i 21, kan ligeledes ses af Finanstilsynets trafiklys. Tabel 6 Trafiklys for de danske pensionsselskaber Periode Antal pensionsselskaber Grønt lys Gult lys Rødt lys I alt 21 Ultimo Medio Ultimo Medio Ultimo Medio Ultimo Medio Ultimo Medio Ultimo Medio Ultimo Medio Ultimo Medio Ultimo Anm.: Som led i aftalen om finansiel stabilitet af 31. oktober 28 blev det gule lys suspenderet, jf. boks 1. Kilde: Finanstilsynet. Side 16

18 Tabel 6 viser, at der under den turbulente periode i 21/22 var langt flere selskaber, der ikke var i stand til at klare et rødt lys risikoscenarium. Dette viser, at de danske pensionsselskaber var bedre sikret mod udsving i investeringsafkastet i 28 end i 21/22. En del af årsagen til, at pensionsbranchen klarede finanskrisen så relativt godt målt på forpligtelserne er tilstrækkelig agtpågivenhed. Da finanskrisen var på sit højeste i oktober 28 indgik Økonomi- og Erhvervsministeriet og Forsikring & Pension aftale om finansiel stabilitet, som blandt andet havde til hensigt at undgå unødige tab blandt boligejere og pensionsopsparere gennem systematisk frasalg af realkreditobligationer. Aftalen er beskrevet i boks 1. Boks 1 Aftale om finansiel stabilitet 28 Den 31. oktober 28 indgik Økonomi- og Erhvervsministeriet og Forsikring & Pension en aftale om en række tiltag der skulle bidrage til, at pensionsopsparere og boligejere ikke skulle lide unødige tab. Blandt aftalens hovedelementer var: En justering af rentekurven til diskontering af pensionshensættelser frem til udgangen af. Aftalen er siden forlænget til udgangen af 21 Et krav om, at lettelsen af forpligtelserne, som den nye rentekurve indebærer, primært anvendes til konsolidering og genopbygning af reserver. Derfor skal bonuspolitikken og fastsættelsen af kontorente hovedsageligt ske med fokus på konsolidering. Pensionsselskaberne kan i beregningen af deres solvensbehov i forsvarligt omfang tage højde for den resultatforbedring, selskaberne vil opnå, når situationen normaliseres. Det gule trafiklys, som Finanstilsynet benytter, skal afvikles for at undgå uheldig markedsadfærd. I stedet skal forsikrings- og pensionsselskaber i fremtiden indsende kvartalvise regnskabsindberetninger med oplysning om brug af hensættelser til Finanstilsynet. Det er vigtigt at pointere, at der med aftalen ikke var tale om en hjælpepakke, da der ikke blev tilført kapital til pensionsbranchen eller stillet offentlige garantier. Aftalen indeholdt en ændring af opgørelsen af kapitalkrav og hensættelser, indtil de finansielle markeder returnerer til en mere normal situation. Udover den nye rentekurve, som lettede selskabernes forpligtelser og dermed deres kapitalkrav, indeholdt aftalen også krav om kvartalsvise indberetninger om hensættelser til solvensovervågning samt en suspendering af det gule trafiklys. Aftalen indeholdt altså et skift fra fokus på trafiklys til solvensovervågning. Aftalen har desuden medført, at selskaberne har øget fokus på konsolidering, hvilket blandt andet kan ses af hensættelsernes fordeling på garantier, hvor selskaberne generelt har nedsat mængden af forpligtelser med høje garantier, og har øget forpligtelserne med lave eller ingen garantier, jf. Tabel 7. Side 17

19 Tabel 7 Fordeling af pensionsselskaberne forpligtelser efter størrelsen af garantierne andel i pct Ingen garantier eller - garantier Arbejdsmarkedspensionsselskaber Kommercielle pensionsselskaber Alle pensionsselskaber Kilde: Finanstilsynet. Garantier større end pct. til og med 4 pct Garantier større end 4 pct Ingen garantier eller - garantier Garantier større end pct. til og med 4 pct Garantier større end 4 pct Ingen garantier eller - garantier Garantier større end pct. til og med 4 pct Garantier større end 4 pct Tabel 7 viser, hvordan finanskrisen har forsaget et skift i hensættelserne, så garantierne nu generelt er mindre. På den måde har finanskrisen medførte et mere robust pensionssystem, da det i større grad er i stand til at forblive solvent, selvom afkastet skulle blive lavt eller negativt. Robustheden er dog opnået ved, at risikoen er flyttet fra selskaber til kunder Pensionsselskabernes afkast 25- Selvom pensionsselskaberne var bedre rustet til krisen end i 21, viste Figur 7, at afkastene i 28 gennemsnitligt var lavere end i 21. Afkastet i medførte dog, at det tabte blev genvundet, her blev afkastet efter skat 6,4 pct. mod -2,5 pct. i 28. At det samlede afkast i oversteg afkastet i 28 er dog ikke ensbetydende med, at alle selskaber har genvundet deres tab. Der kan være selskaber med meget risikofyldte porteføljer, som har lidt ekstraordinært store tab i 28. En risikofyldt portefølje ville dog normalt have givet et større afkast i årene op til krisen og i. Figur 8 viser det gennemsnitlige årlige afkast før skat i pensionsselskaberne i samt afkastet før skat i 28. Figuren viser en klar negativ sammenhængen mellem de to. Side 18

20 Figur 8 Årligt afkast før skat (N1) i sammenlignet med 28 Afkast 28, Pct. 1 y = -2,335x + 8,964 R² =, Årligt afkast 25-27, pct. Anm.: Selskaber, der alene sælger gruppelivsforsikringer samt link-selskaber, er fjernet fra figuren. Desuden er selskaber, der kun har udenlandsk forretning (inkl. grønlandsk), fjernet fra figuren. x i ligningen angiver det årlige afkast i 25-27, mens y angiver afkastet i 28. t-værdien for parameterestimatet er -6,7. Kilde: Finanstilsynet. Figur 8 viser sammenhængen mellem afkastet før den finansielle krise og afkastet i 28, hvor krisen var på sit højeste. Figuren viser, at de selskaber, der opnåede de værste afkast under finanskrisen, var de selskaber, der havde opnåede de bedste afkast i perioden Sammenhængen er dog langt fra perfekt, hvilket blandt andet kan skyldes ændrede investeringsstrategier i perioden. Figur 8 viste sammenhængen mellem afkast før krisen og under krisen. Det kan imidlertid være ligeså interessant at undersøge forholdet mellem afkastet under og efter krisen. Formålet er at undersøge, hvorvidt de selskaber, der har tabt mest under krisen, også er dem, der har opnået det største afkast efter krisen. Side 19

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 1. halvår 2006

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 1. halvår 2006 Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 2006 Konklusioner Samlet resultat efter skat på 3,7 mia. kr. i 2006 mod 2,0 mia. kr. i 1. halvår 2005 Livsforsikringshensættelser faldt

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 PensionDanmark Halvårsrapport

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 LEDELSESBERETNING Hovedpunkter

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2014 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passer Alle 27, 4 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 www.bankpension.dk Halvårsrapport for 1. halvår 2011 Beretning - første

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 PENSIONDANMARK HOLDING A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 29 19 42 38 LEDELSESBERETNING Hovedpunkter for 1. halvår 2008

Læs mere

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger Pressemeddelelse Årsregnskab 2011 9. februar 2012 R E G N S K A B E T B E S K R I V E R H E L E D A N I C A K O N C E R N E N, H E R U N D E R F O R R E T N I NG S A K T I V I T E T E R I D A N M A R K,

Læs mere

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab Halvårsregnskab 1. halvår 2004 Danica Pension I Periodens resultat 1. halvår 1. halvår Året (Mio. kr.) 2004 2003 2003 Præmier f.e.r. 963 1.027 2.034 Resultat

Læs mere

Pensionsbranchens økonomi og konkurrenceforhold 2011

Pensionsbranchens økonomi og konkurrenceforhold 2011 Forsikring & Pension Pensionsbranchens økonomi og konkurrenceforhold Peter Foxman Philip Heymans Allé 1, 29 Hellerup, Telefon 41 91 91 91, www.forsikringogpension.dk Indhold 1. Sammenfatning og indledning

Læs mere

Halvårsrapport 2012 PFA Pension

Halvårsrapport 2012 PFA Pension Halvårsrapport 2012 PFA Pension Halvårsrapport PFA Pension side 1 af 12 Halvårsrapport PFA Pension 1. halvår 2012 Hovedpunkter fra halvårsrapporten PFA Pension opnåede et af markedets højeste investeringsafkast

Læs mere

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Halvårsrapport 30. juni 2008 Ledelsesberetning Hovedtal for 1. halvår: Kollektivt bonuspotentiale på 2,4 mia. kr. En balance på 26 mia. kr. Afkast efter

Læs mere

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Konklusioner: Foreningernes samlede formue er vokset med knap 208 mia. kr. i 2004, og udgjorde ultimo året i alt knap 571 mia.

Læs mere

Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer

Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2015 Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer Gentofte Kommune CVR nr. 71 97 15 11 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse for

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2004

Halvårsrapport 30.06.2004 Pen-Sam Skade forsikringsaktieselskab Halvårsrapport 30.06.2004 CVR-nr. 17 11 81 88, Farum kommune Halvårsmeddelelse Halvårsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med Lov om finansiel virksomhed samt

Læs mere

Beretning for 1. halvår 2014 for Livsforsikringsselskabet A/S

Beretning for 1. halvår 2014 for Livsforsikringsselskabet A/S Side 1 Beretning for 1. halvår 2014 for Livsforsikringsselskabet A/S Livsforsikringsselskabet A/S PBU etablerede i 2008 datterselskabet Livsforsikringsselskabet A/S med henblik på at give PBU s medlemmer

Læs mere

Halvårsrapport for perioden. 1. januar 30. juni 2005

Halvårsrapport for perioden. 1. januar 30. juni 2005 Halvårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2005 Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20, DK-2100 København Ø Telefon 39 15 01 02 CVR-nr. 20 76 68 16 Halvårsrapport for 1. halvår 2005

Læs mere

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 2,0. LP 2,0 fra 3,0 LP 3,5. LP 2,0 fra 3,0. LP 2,0 fra 3,5 LP 3,0 LP 2,0. LP 3,0 unisex. unisex.

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 2,0. LP 2,0 fra 3,0 LP 3,5. LP 2,0 fra 3,0. LP 2,0 fra 3,5 LP 3,0 LP 2,0. LP 3,0 unisex. unisex. FRA MARKEDSAFKAST TIL KONTORENTE - 2009 I tabellerne vises - for hver af afdelingerne, UA og LR - hvordan det opnåede markedsafkast af investeringerne hænger sammen med den kontorente, som medlemmerne

Læs mere

Industriens Pensionsforsikring A/S Halvårsrapport for 2007 Side 1 af 19. Halvårsrapport 2007 for Industriens Pension

Industriens Pensionsforsikring A/S Halvårsrapport for 2007 Side 1 af 19. Halvårsrapport 2007 for Industriens Pension Side 1 af 19 Halvårsrapport 2007 for Industriens Pension Side 2 af 19 Indholdsfortegnelse: Kommentarer til halvårsrapporten for 2007... 3 Femårsoversigt... 4 Lovpligtige nøgletal... 5 Regnskabspåtegning...

Læs mere

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2015

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2015 Halvårsrapport for 1. halvår 2015 (Opstillet uden revision eller review) CVR 10 49 68 37 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Pensionskasseoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4 Anvendt

Læs mere

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning N O T A T Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning Bankerne skal i fremtiden være bedre polstrede med kapital end før finanskrisen. Denne analyse giver nogle betragtninger omkring anskaffelse af ny

Læs mere

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 3,0. LP 2,0 fra LP 3,5. LP 2,0 fra. LP 2,0 fra LP 2,0 LP 2,0 3,0. unisex. unisex 3,5 3,0 3,0.

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 3,0. LP 2,0 fra LP 3,5. LP 2,0 fra. LP 2,0 fra LP 2,0 LP 2,0 3,0. unisex. unisex 3,5 3,0 3,0. FRA MARKEDSAFKAST TIL KONTORENTE - I tabellerne vises - for hver af afdelingerne, UA og LR - hvordan det opnåede markedsafkast af investeringerne hænger sammen med den kontorente, som medlemmerne får tilskrevet

Læs mere

1 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE

1 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE 1 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE 2 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING KORT FORTALT Vi tilbyder frem til

Læs mere

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1-2 Ledelsespåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2013 6-7

Læs mere

Pensionskassen for Sundhedsfaglige

Pensionskassen for Sundhedsfaglige HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2015 Pensionskassen for Sundhedsfaglige Gentofte Kommune CVR nr. 71 97 35 14 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse for perioden 01.01.

Læs mere

Basisinformation. Selskabsoplysninger. Basisinformation 2

Basisinformation. Selskabsoplysninger. Basisinformation 2 Basisinformation Basisinformation 2 Ledelsesberetning 3 Periodens resultat 3 Finansielle og forsikringsmæssige risici 4 Nærtstående parter 5 Begivenheder efter regnskabsperiodens afslutning og usædvanlige

Læs mere

OVERSIGT 5 % 4,5. DIP har i 20142. skyl- leveret et pænt. har rundet 34. mia. kr. i formue. at DIP nu. rentefald. rings-åop. af de. prosig.

OVERSIGT 5 % 4,5. DIP har i 20142. skyl- leveret et pænt. har rundet 34. mia. kr. i formue. at DIP nu. rentefald. rings-åop. af de. prosig. HALVÅRSRAPPORT 2014 LEDELSESBERETNING HOVEDTAL FOR 1. HALVÅR: O OVERSIGT POSITIVT AFKAST PÅ 4,5 VÆKST I MEDLEMSBIDRA 5 % AG PÅ 2,7 % MEDLEMSBIDRAG RUNDER 500 MIO. KR. 1. HALVÅR VELKONSOLIDERET MED BALANCE

Læs mere

Markedsudvikling 2008 for Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser

Markedsudvikling 2008 for Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser Markedsudvikling 2008 for Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser 1. Konklusioner Den internationale finansielle krise har sat sine tydelige spor på selskabernes investeringsafkast i 2008.

Læs mere

Industriens Pension i 2011. Industriens Pension Nørre Farimagsgade 3 DK - 1364 København K

Industriens Pension i 2011. Industriens Pension Nørre Farimagsgade 3 DK - 1364 København K Industriens Pension i 2011 Industriens Pension Nørre Farimagsgade 3 DK - 1364 København K www.industrienspension.dk Telefon + 45 33 66 80 80 Fax + 45 33 66 80 90 Kundeservice@industrienspension.dk CVR-nr.

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

FORSTÅ DIN PENSION Oktober 2015

FORSTÅ DIN PENSION Oktober 2015 FORSTÅ DIN PENSION Oktober 2015 Indholdsfortegnelse Din pensionsordning... 2 Fra pensionsbidrag til pension... 2 Medlemsweb... 3 Pensionstilsagnet... 3 Er der forskel på mænd og kvinders pension... 3 Det

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

GENERALFORSAMLING 2015 VELKOMMEN

GENERALFORSAMLING 2015 VELKOMMEN GENERALFORSAMLING 2015 VELKOMMEN DIP generalforsamling 2015 Hovedpunkter i beretning: Afkast Samfundsansvar Pensioner hvordan udvikler pensionerne sig? Pensioner nye tiltag Strategi og fremtiden 2 Værd

Læs mere

PFA PENSION Halvårsrapport 2015

PFA PENSION Halvårsrapport 2015 PFA PENSION Halvårsrapport Hoved- og nøgletal for Hovedtal (mio. kr.) 1. halvår 1. halvår Resultatopgørelse Indbetalinger i alt 14.422 11.985 24.887 Forsikringsteknisk resultat pension 375 475 674 Forsikringsteknisk

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1.

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. HALVÅRSRAPPORT 2015 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. halvår 2015 Selskabsoplysninger Side 4: Selskabsoplysninger Påtegninger Side 5: Ledelsespåtegning Halvårsregnskabet

Læs mere

Udfordringer og muligheder i pensionsbranchen

Udfordringer og muligheder i pensionsbranchen Udfordringer og muligheder NFT i pensionsbranchen 3/2003 Udfordringer og muligheder i pensionsbranchen af Henrik Heideby Henrik Heideby Som andre steder i verden står pensionsbranchen i Danmark i disse

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

FORSTÅ DIN PENSION November 2014

FORSTÅ DIN PENSION November 2014 FORSTÅ DIN PENSION November 2014 Indholdsfortegnelse Din pensionsordning... 2 Fra pensionsbidrag til pension... 2 Medlemsweb... 3 Pensionstilsagnet... 3 Er der forskel på mænd og kvinders pension... 3

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Redegørelse 2

Indholdsfortegnelse. Redegørelse 2 Indholdsfortegnelse Redegørelse Supplerende/korrigerende information til årsrapporten for 4 Hovedtal for Danica koncernen (korrigeret) 4 Hovedtal for Danica koncernen (Årsrapport 4) 5 Resultatopgørelse,

Læs mere

Pas godt på de gode værdier

Pas godt på de gode værdier 1. halvår Alm Brand Forsikring 20 5 Pas godt på de gode værdier Alm. Brand Forsikring A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 10 52 69 49 Indhold Selskabsoplysninger Side 2 Selskabsoplysninger

Læs mere

Kapitel 1: De realiserede delresultater

Kapitel 1: De realiserede delresultater Regulativ for beregning og fordeling af realiseret resultat til forsikringsaftalerne for forsikringer tegnet på beregningsgrundlagene G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82 2 %, Uni98 2 %, L99 og U10 1. Lovgrundlag

Læs mere

Gennemsnittet er 29.000 kr. blandt de, som påbegyndte alderspension i løbet af de første fem måneder af 2013.

Gennemsnittet er 29.000 kr. blandt de, som påbegyndte alderspension i løbet af de første fem måneder af 2013. Nr. 10 / Juli 2013 Alderspensionen fra PensionDanmark udgør for hver ny årgang af pensionister et stadigt større beløb og dermed også en voksende andel af den samlede pensionsindkomst. Fra 2012 til 2020

Læs mere

Rente-, risiko- og omkostningsgrupper

Rente-, risiko- og omkostningsgrupper Rente-, risiko- og omkostningsgrupper Finanstilsynet har fastlagt nogle retningslinjer, som skal sikre en rimelig fordeling af overskud til pensionskunder. For dig med pensionsordning i Danica Traditionel

Læs mere

Halvårsrapport 2015. CVR nr. 31 00 75 18

Halvårsrapport 2015. CVR nr. 31 00 75 18 Halvårsrapport 2015 CVR nr. 31 00 75 18 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 1 Hoved- og nøgletal 2 Ledelsesberetning 3 5 Påtegninger Ledelsespåtegning 6 Halvårsrapport Resultatopgørelse

Læs mere

Årsmødet 16. november 2006 Per Bremer Rasmussens indlæg

Årsmødet 16. november 2006 Per Bremer Rasmussens indlæg Forsikring & Pension Årsmødet 16. november 2006 Per Bremer Rasmussens indlæg Generelt: Forsikrings- og pensionsbranchen har en stor egen-interesse i at skabe større åbenhed og gennemsigtighed. Det viser

Læs mere

PFA HOLDING HALVÅRSRAPPORT 2015

PFA HOLDING HALVÅRSRAPPORT 2015 PFA HOLDING HALVÅRSRAPPORT Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen Hovedtal (mio. kr.) 1. halvår 1. halvår Resultatopgørelse Indbetalinger i alt 14.657 12.202 25.318 Forsikringsteknisk resultat pension 506

Læs mere

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S Forsikringsselskabet Brandkassen G/S CVR nr. - 25 47 62 12 halvårsrapport for 1. januar - 30. juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse

Læs mere

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004 Årsrapport 2003 Pressemøde København, 5. februar 2004 1. Resumé af 2003 Året 2003 Ny organisation med øget brandfokus på Danske Bank og BG Bank Salg af Danske Prioritet, BG Bolig Plus og afdragsfrie lån

Læs mere

Topdanmarks resultat H1 2006

Topdanmarks resultat H1 2006 Topdanmarks resultat H1 2006 Koncernstruktur m.v. 2 Præmie skade 8,5 mia. kr. Topdanmark Topdanmark Forsikring Antal ansatte 2.250 Investeringsaktiver: Kapital- 35 mia. kr. forvaltning Danske Forsikring

Læs mere

Fremgang i Sampension

Fremgang i Sampension PRESSEMEDDELELSE, 17. august 2015 Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2015 Fremgang i Sampension Adm. direktør i Sampension, Hasse Jørgensen: 2015 har på mange måder været godt for Sampension og kunderne. Øgede

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2015 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN UDSIGT TIL STØRRE VÆKST I DANMARK Nationalbanken opjusterer skønnet for væksten i dansk økonomi i år og til næste år. Skønnet er nu en vækst i BNP på 2,0 pct.

Læs mere

ÅOK og ÅOP i Skandia Link Livsforsikring A/S

ÅOK og ÅOP i Skandia Link Livsforsikring A/S ÅOK og ÅOP i Skandia Link Livsforsikring A/S Skandia oplyser hvert år de to nøgletal ÅOK og ÅOP på kundernes årlige pensionsoverblik. ÅOK og ÅOP står for Årlige omkostninger i kroner og Årlige omkostninger

Læs mere

Baggrund PENSION AF KLAUS KRØIGAARD

Baggrund PENSION AF KLAUS KRØIGAARD PENSION AF KLAUS KRØIGAARD Baggrund MP Pension, tidligere Magistrenes Pensionskasse, har 54.000 medlemmer, alle med en akademisk uddannelse inden for de fagområder, der dækkes af magistre herunder gymnasielærere

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2013. Konkurrencen på skadesforsikringsområdet. Sammenfatning

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2013. Konkurrencen på skadesforsikringsområdet. Sammenfatning Konkurrencen på skadesforsikringsområdet Sammenfatning I denne artikel beskrives konkurrenceforholdene på det danske skadesforsikringsmarked, og der sammenlignes på de områder, hvor talgrundlaget er til

Læs mere

ÅOK og ÅOP i Skandia. Skandia Link Livsforsikring A/S

ÅOK og ÅOP i Skandia. Skandia Link Livsforsikring A/S ÅOK og ÅOP i Skandia Skandia Link Livsforsikring A/S Skandia oplyser de to nøgletal ÅOK og ÅOP på kundernes årlige pensionsoverblik. ÅOK og ÅOP står for Årlige omkostninger i kroner og Årlige omkostninger

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2009 4 Balance pr. 30. juni 2009 5-6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

HALVÅRS RAPPORT 2015. Arkitekternes Pensionskasse, Smakkedalen 8, DK-2820 Gentofte

HALVÅRS RAPPORT 2015. Arkitekternes Pensionskasse, Smakkedalen 8, DK-2820 Gentofte HALVÅRS RAPPORT 2015 Arkitekternes Pensionskasse, Smakkedalen 8, DK-2820 Gentofte Telefon 3915 0102, fax 3915 0199, mail: post@unipension.dk, CVR nr. 2207 8615 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning...

Læs mere

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

Fakta om forsikring og pension vidste du det?

Fakta om forsikring og pension vidste du det? side 1 Fakta om forsikring og pension vidste du det? side 2 vidste du det om pension? side 3 Danskerne får 54 milliarder kr. fra pensionsselskaberne Mia. kr. 60 50 40 30 20 10 0 2003 2004 2005 2006 2007

Læs mere

SEB PENSION. ÅOP og ÅOK. Metodebeskrivelse 2013

SEB PENSION. ÅOP og ÅOK. Metodebeskrivelse 2013 SEB PENSION ÅOP og ÅOK Metodebeskrivelse 2013 28. maj 2014 Indholdsfortegnelse side 1 Indledning og overblik 3 2 Metodebeskrivelse i henhold til henstilling fra Forsikring & Pension 4 3 Afstemningsskema

Læs mere

ÅOK og ÅOP i Skandia. Skandia Link Livsforsikring A/S

ÅOK og ÅOP i Skandia. Skandia Link Livsforsikring A/S ÅOK og ÅOP i Skandia Skandia Link Livsforsikring A/S Skandia oplyser hvert år de to nøgletal ÅOK og ÅOP på kundernes årlige pensionsoverblik. ÅOK og ÅOP står for Årlige omkostninger i kroner og Årlige

Læs mere

Læseguide til Pensionsoversigt 2013

Læseguide til Pensionsoversigt 2013 Læseguide til Pensionsoversigt 2013 Pensionsoversigt 2013 indeholder: En konto- og indbetalingsoversigt, der viser udviklingen i din opsparing i 2013. En dækningsoversigt pr. 1. januar 2014, der viser

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

Ejerforhold i danske virksomheder

Ejerforhold i danske virksomheder N O T A T Ejerforhold i danske virksomheder 20. februar 2013 Finansrådet har i denne analyse gennemgået Nationalbankens værdipapirstatistik for at belyse, hvordan ejerkredsen i danske aktieselskaber er

Læs mere

Tilbud om omtegning af din pension

Tilbud om omtegning af din pension november 2012 læs denne folder, før du beslutter dig Genfremsættelse af Tilbud om omtegning af din pension J U R I S T E R N E S O G Ø K O N O M E R N E S P E N S I O N S K A S S E Din pension taber købekraft

Læs mere

Markedsrapport. Sammendrag: Bankpension i forhold til 7 kommercielle selskaber. December 2011

Markedsrapport. Sammendrag: Bankpension i forhold til 7 kommercielle selskaber. December 2011 Markedsrapport Sammendrag: Bankpension i forhold til 7 kommercielle selskaber December 2011 BEDSTpension finansiel rådgivning Centervænget 19 3400 Hillerød Cvr. nr. 32667252 Sammendrag af Markedsrapport

Læs mere

Grundlag for økonomi- og erhvervsminister Brian Mikkelsens tale på Forsikring & Pensions Årsmøde den 6. maj 2010. [Kun det talte ord gælder]

Grundlag for økonomi- og erhvervsminister Brian Mikkelsens tale på Forsikring & Pensions Årsmøde den 6. maj 2010. [Kun det talte ord gælder] Grundlag for økonomi- og erhvervsminister Brian Mikkelsens tale på Forsikring & Pensions Årsmøde den 6. maj 2010 [Kun det talte ord gælder] Indledning Tak for invitationen til at komme her i dag og tale

Læs mere

Topdanmarks resultat Q1-Q3 2006

Topdanmarks resultat Q1-Q3 2006 Topdanmarks resultat Q1-Q3 2006 Highlights 1.-3. kvartal 2006: Resultatet efter skat steg med 44,1 pct. til 1.167 mio. kr. Resultat pr. aktie steg med 50,5 pct. til 60,2 kr. Præmiefremgang på 5,3 pct.

Læs mere

INFORMATION OM OMTEGNING

INFORMATION OM OMTEGNING INFORMATION OM OMTEGNING FORDELE VED NY ORDNING Din pensionsopsparing bliver forøget med en omtegningsbonus. ULEMPER VED NY ORDNING Pensionen vil med års mellemrum blive sat ned i den nye ordning, hvis

Læs mere

60 år. 61 år. 61½ år. 62 år

60 år. 61 år. 61½ år. 62 år En livsvarig livrente er en skattebegunstiget opsparing, der kan give dig en månedlig indtægt, fra du går på pension og resten af dit liv. Til forskel fra de fleste andre pensioner kan du oprette en livsvarig

Læs mere

White paper - Danica version II. White paper. Overskudspolitik og forretningsaktivitet. i Danica Pension. Ej revideret. Version II.

White paper - Danica version II. White paper. Overskudspolitik og forretningsaktivitet. i Danica Pension. Ej revideret. Version II. White paper Overskudspolitik og forretningsaktivitet i Danica Pension Ej revideret Version II Informations memo Overskudspolitik og forretningsaktiviteter i Danica Pension Indhold 1. Introduktion 2. Danske

Læs mere

Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne?

Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne? 17. april 2015 Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne? Siden begyndelsen af 2008 er den gennemsnitlige bidragssats for udlån til private steget fra 0,5 pct. til 0,8 pct. Det har medført

Læs mere

Rentevåbnet løser ikke vækstkrisen

Rentevåbnet løser ikke vækstkrisen . marts 9 af Jeppe Druedahl og chefanalytiker Frederik I. Pedersen (tlf. 1) Rentevåbnet løser ikke vækstkrisen Analysen viser, at de renter, som virksomhederne og husholdninger låner til, på trods af gentagne

Læs mere

DINE FORDELE SOM MEDLEM AF LÆGERNES PENSIONSKASSE MEDLEMSEJET PENGENE TILHØRER DIG 2

DINE FORDELE SOM MEDLEM AF LÆGERNES PENSIONSKASSE MEDLEMSEJET PENGENE TILHØRER DIG 2 DINE FORDELE SOM MEDLEM AF LÆGERNES PENSIONSKASSE 31/21 13.08.2014 Er det en fordel at være medlem af Lægernes Pensionskasse? Kunne det være bedre for mig som læge at have en obligatorisk pensionsordning

Læs mere

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter Jyske Bank 9. december Dansk økonomi fortsat lovende takter Fortsat lovende takter Fremgangen er vendt tilbage til l dansk økonomi i løbet af. Målt på BNP-væksten er. og. kvartal det bedste halve år siden.

Læs mere

Ledelsesberetning for 1. halvår 2008

Ledelsesberetning for 1. halvår 2008 Ledelsesberetning for 1. halvår 2008 Bestyrelsen for Investeringsforeningen Nielsen Global Value har på et bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt regnskabet for 1. halvår 2008, hvilket herved fremlægges.

Læs mere

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004 1. halvår 2004 Pressemøde København, 17. august 2004 1. Finansielle hovedtal Resume af 1. halvår 2004 - Positiv udvikling i resultatet af basisforretningen Overskud efter skat 8 pct. til 4,4 mia. kr. Basisindtægter

Læs mere

Nr. 1 15. mars 2010. 3. Forsikringsselskaber skal udarbejde kapitaldækningsopgørelser i overensstemmelse med denne bekendtgørelse.

Nr. 1 15. mars 2010. 3. Forsikringsselskaber skal udarbejde kapitaldækningsopgørelser i overensstemmelse med denne bekendtgørelse. Nr. 1 15. mars 2010 Kunngerð um gjaldføri (solvens) og rakstrarætlanir hjá tryggingarfeløgum (Bekendtgørelse om solvens og driftsplaner for forsikringsselskaber) Við heimild í 12, stk. 1, 93, 151, stk.

Læs mere

Pensionsaftale kom pensionssektoren til undsætning - på bekostning af pensionsopsparerne

Pensionsaftale kom pensionssektoren til undsætning - på bekostning af pensionsopsparerne 1 KRITISKE ANALYSER Af Henrik Herløv Lund, økonom og velfærdsforsker - cand. scient. adm. Ikke parti -eller bevægelsesorganiseret medlem af centrum venstre www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk

Læs mere

Velkommen til analytikermøde. Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001

Velkommen til analytikermøde. Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001 Velkommen til analytikermøde Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001 Agenda Finansielle hovedtal Fremskridt i fusionen Udvikling på forretningsområder Forventninger 2 Resumé af 1. halvår 2001 Resultat

Læs mere

Ledelsesberetning for 1. halvår 2009

Ledelsesberetning for 1. halvår 2009 Ledelsesberetning for 1. halvår 2009 Bestyrelsen for Investeringsforeningen Nielsen Global Value har på et bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt regnskabet for 1. halvår 2009, hvilket herved fremlægges.

Læs mere

DIN PRIVATØKONOMI I KRISETIDER, OPSPARING OG PENSION. Dansk Aktionærforening. V/ Carsten Holdum. Maj 2012. side 1

DIN PRIVATØKONOMI I KRISETIDER, OPSPARING OG PENSION. Dansk Aktionærforening. V/ Carsten Holdum. Maj 2012. side 1 DIN PRIVATØKONOMI I KRISETIDER, OPSPARING OG PENSION Dansk Aktionærforening V/ Carsten Holdum Maj 2012 side 1 AGENDA Finanskrise Nye vilkår for din pension Opsparing i et lavrentesamfund At få drømme og

Læs mere

Nedsættelse af fradragsloftet fra 100.000 kr. til 50.000 kr.

Nedsættelse af fradragsloftet fra 100.000 kr. til 50.000 kr. Nye love vedtaget Den 21. december 2011 vedtog Folketinget en række love, der har betydning for din pension. Lovene medfører bl.a. reduktion af fradragsloftet for indbetaling til ratepension, fjernelse

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

White paper. Overskudspolitik og forretningsaktivitet. i Danica Pension. Ej revideret

White paper. Overskudspolitik og forretningsaktivitet. i Danica Pension. Ej revideret White paper Overskudspolitik og forretningsaktivitet i Danica Pension Ej revideret Investor Relations Opdateret september 2003 Informations memo Overskudspolitik og forretningsaktiviteter i Danica Pension

Læs mere

REAL SAMMENSAT PENSIONSBESKATNING PÅ OVER 100 PCT. FOR 60- ÅRIGE

REAL SAMMENSAT PENSIONSBESKATNING PÅ OVER 100 PCT. FOR 60- ÅRIGE Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) Og chefkonsulent Carl- Christian Heiberg (81 75 83 34) 11. April 2014 PÅ OVER 100 PCT. FOR 60- ÅRIGE Dette notat belyser den reale sammensatte marginale skat

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

pension Guide Sådan får du mere i 500.000 mere i pension Sikkerhed eller hurtige penge? Juni 20 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

pension Guide Sådan får du mere i 500.000 mere i pension Sikkerhed eller hurtige penge? Juni 20 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Scanpix Guide Juni 20 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Sådan får du mere i pension 500.000 mere i pension Sikkerhed eller hurtige penge? Scor 500.000 mer 2 e i pension Skal du vælge det

Læs mere

BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 2013

BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 2013 BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 213 1 Indholdsfortegnelse Resumé 3 Beskæftigelsen i finanssektoren 4 Penge- og realkreditinstitutter 4 Pension og forsikring 5 It-virksomheder tilknyttet finanssektoren 5 personaleomsætning

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Indholdsfortegnelse FORSIKRINGSSELSKABET DANICA ÅRSRAPPORT 2012 1/58

Indholdsfortegnelse FORSIKRINGSSELSKABET DANICA ÅRSRAPPORT 2012 1/58 Indholdsfortegnelse UDVALGTE HOVEDTAL BEGIVENHEDER I 2012 REGNSKABSBERETNING Årets resultat Begivenheder efter balancedagen Forventninger til 2013 Afkast og markedsudvikling NYE EU SOLVENSREGLER SOLVENS

Læs mere

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2014

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2014 d. 01.10.2014 Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2014 Notatet uddyber elementer af vurderingen af de offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2014. INDHOLD 1 Offentlig

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Lokal Forsikring G/S Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2008 Lokal Forsikring

Læs mere

Krystalkuglen. Går du med livrente og seler?

Krystalkuglen. Går du med livrente og seler? Nr. 2 - Marts 2010 Krystalkuglen Nr. 4 - August 2010 Går du med livrente og seler? Foranlediget af indførelsen af et indbetalingsloft på 100.000 kr. årligt til ratepensioner, har der på det seneste været

Læs mere

White paper - Danica version III. White paper. Overskudspolitik og forretningsaktivitet. i Danica Pension. Ej revideret. Version III.

White paper - Danica version III. White paper. Overskudspolitik og forretningsaktivitet. i Danica Pension. Ej revideret. Version III. White paper Overskudspolitik og forretningsaktivitet i Danica Pension Ej revideret Version III Informations memo Overskudspolitik og forretningsaktiviteter i Danica Pension Indhold Side 1. Introduktion

Læs mere

ET KONKRET BUD PÅ EN OBLIGATORISK PENSIONSOPSPARING

ET KONKRET BUD PÅ EN OBLIGATORISK PENSIONSOPSPARING Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) og chefkonsulent Carl-Christian Heiberg Direkte telefon 8. december 2014 Dette notat belyser et konkret forslag om obligatorisk minimumspensionsopsparing.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1.

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. Halvårsrapport 2011 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. halvår 2011 Selskabsoplysninger Side 5: Selskabsoplysninger Påtegninger Side 6: Ledelsespåtegning Halvårsregnskabet

Læs mere

Gennemsnitsrente produkter i den danske pensionsbranche

Gennemsnitsrente produkter i den danske pensionsbranche København, den 26. juni 2012 Morningstar sætter fokus på den danske pensionsbranches gennemsnitsrente produkter: Gennemsnitsrente produkter i den danske pensionsbranche Morningstar har igennem en længere

Læs mere