Pensionsbranchens økonomi - regnskabsanalyse 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pensionsbranchens økonomi - regnskabsanalyse 2009"

Transkript

1 MARKEDSUDVIKLING SKADESFORSIKRING FORSIKRING & PENSIONS ÅRSMØDE JANUAR 28 SIDE 1 Pensionsbranchens økonomi - regnskabsanalyse Jonathan Kahlke Jan V. Hansen Philip Heymans Allé 1 29 Hellerup Telefon www. forsikringogpension.dk

2 Side 1

3 1. Sammenfatning 4 2. Udvikling i pensionsbranchen 6 Udvikling i resultatopgørelsen og balancen 6 Nøgletal og indikatorer for effektivitet 9 3. Den finansielle krise og pensionsbranchen 12 Den finansielle krises forløb og indflydelse på investeringsafkastet 12 Status for pensionskunderne 14 Status for pensionsselskaberne 15 Pensionsselskabernes afkast Pensionsprognose for 21 og Pensionsprognosen Datagrundlag 26 Side 2

4 Side 3

5 1. Sammenfatning Denne analyserapport har til formål at belyse pensionsbranchens økonomiske status i med udgangspunkt i blandt andet regnskabstal. 1 Rapporten indeholder desuden et temaafsnit om den finansielle krises indflydelse på pensionsbranchen samt en prognose for pensionsindbetalingerne i 21 og 211. Markedsudviklingen i kan sammenfattes i følgende punkter: Efter et katastrofalt afkast i 28 bedrede de finansielle markeder sig, og pensionsselskaberne opnåede et investeringsafkast efter skat på 14, mia. kr. mod et tab på 59,7 mia. kr. i 28. Afkastet svarer til et gennemsnitligt afkast på 6,4 pct. efter PAL-skat i 28. Det gode afkast skyldes primært høje afkast på aktier, som gav et afkast på 2,4 pct. Obligationer gav også høje afkast på 9,7 pct., mens grunde og bygninger som eneste investeringsaktiv gav et negativt afkast. Det øgede afkast er primært gået til at øge livsforsikrings- og pensionshensættelserne, som blev øget 61,3 mia. kr. Det kollektive bonuspotential blev øget 14,7 mia. kr., mod et fald på 68,9 mia. kr. i 28. Pensionsbranchens solvensdækning blev øget til 278 pct., men ligger stadig under niveauet før krisen. Præmierne f.e.r. faldt med 4,6 mia. kr. Faldet skyldes færre overførsler af pensionsordninger i pga. kursværn og færre jobskifter. De fradragsberettede indbetalinger steg 3 pct. til 116 mia. kr. Pensionsbranchen fortsatte effektiviseringen, og driftsomkostningerne faldt,3 mia. kr. svarende til et fald på 6 pct. Driftsomkostningerne udgør 4,4 pct. af præmierne. Selvom det øgede investeringsafkast primært gik til forøgelse af pensionshensættelserne, blev årets resultat forbedret til 9,4 mia. kr. svarende til 9,5 pct. af egenkapitalen. Egenkapitalforrentningen er dog stadig lav sammenlignet med normalen for markedsmæssige byerhverv. Den finansielle krise har haft mindre effekt på pensionsbranchens solvensdækning end turbulensen på finansmarkederne i 21 og 22. Desuden kom ingen selskaber i det røde trafiklys i løbet af krisen. Det skyldes blandt andet, at pensionsbranchen var bedre rustet til krisen. Desuden var aftalen om finansiel stabilitet med til at forhindre systematisk frasalg af realkreditobligationer. Den finansielle krise har desuden medført et skift i hensættelserne, så pensionsmidlerne nu generelt har lavere garantier. Dette har øget robustheden af det danske pensionssystem. Robustheden er dog opnået ved, at risikoen er flyttet fra pensionsselskaberne til pensionskunderne. Pensionsprognosen for 21 og 211 viser, at pensionsindbetalinger i 21 vil falde. Faldet skyldes økonomisk afmatning samt fremrykning af pensionsindbetalinger fra 21 og 211 til. Pensionsprognosen er baseret på den økonomiske udvikling samt skattereformen i. Skattereformen, som trådte i kraft den 1. januar 21, gav incitament til fremrykning af pensionsindbetalinger til af flere årsager: Faldende marginalskat fra 21 medførte, at fradragsværdien af indbetalinger var højere i end i 21 og senere. 1 Afsnit 5 beskriver de anvendte datakilder. Side 4

6 Loftet over indbetalinger til ratepension på 1. kr. gjorde til sidste år, hvor der kunne indbetales ubegrænset på ratepensionsordninger. Frigivelsen af SP-midlerne, som gav bedre mulighed for at foretage ekstraordinære indbetalinger i. I prognosen er det antaget, at de ekstraordinære indbetalinger, der er foretaget i, alene er fremrykninger fra 21 og 211, og at indbetalingerne i disse år derfor samlet bliver reduceret svarende til forøgelsen i. Det er i prognosen antaget, at der ikke bliver indført noget loft over indbetalinger til livrenter. Den økonomiske lavkonjunktur har indflydelse på udviklingen i pensionsindbetalingerne. Først og fremmest har faldende beskæftigelse og begrænsede lønstigninger medført lavere indbetalinger til arbejdsmarkedspensioner. Desuden får det pessimistisk syn på økonomien folk til at foretrække mere kortsigtede og likvide opsparingsformer. Den økonomiske afmatning koblet med fremrykningen af pensionsindbetalinger medfører et historisk fald i de forventede indbetalinger for 21 på 6 mia. kr. til 11 mia. kr. Pensionsindbetalingerne forventes at stige igen fra 211, som følge af en mere gunstig samfundsøkonomisk situation. Det forventes, at pensionsindbetalinger i 211 når 116 mia. kr., hvilket svarer til niveauet i, jf. Figur 1. Figur 1 Fradragsberettigede pensionsindbetalinger samt prognose for 21 og 211. Mia. kr Kilde: Skatteministeriet og Side 5

7 2. Udvikling i pensionsbranchen 2.1. Udvikling i resultatopgørelsen og balancen Resultatopgørelsen blev i præget af de stigende kurser på aktier og obligationer, hvilket medførte et stort og positivt omslag i investeringsresultatet og det samlede resultat i pensionsselskaberne. I modsætning til 28 kunne selskaberne i konsolidere sig og genopbygge bonuspotentiale. Præmierne f.e.r. 2 faldt med 4,6 mia. kr., jf. Tabel 1. Faldet skyldes færre overførsler af pensionsordninger. De fradragsberettigede indbetalinger 3 til pensionsselskaber steg med 3, pct., jf. afsnit 4. Tabel 1 Resultatopgørelse for pensionsbranchen 28 og 28 Absolut ændring Mio. kr Præmier f.e.r. Investeringsafkast efter pensionsafkastskat Forsikrings- og pensionsydelser Ændring i livsforsikrings /pensionshensættelser Ændring i kollektivt bonuspotentiale Forsikringsmæssige driftsomkostninger Forsikringsteknisk resultat af syge- og ulykkesforsikring Egenkapitalens investeringsafkast Resultat før skat Skat/Pensionsafkastskat af egenkapitalen Årets resultat Anm.: Tallene for er baseret på indberetninger til, der dækker 96 pct. af markedet. Tallene er opjusteret til brancheniveau, jf. afsnit 5. Kilde: og Finanstilsynet. Investeringsafkastet efter pensionsafkastskat steg 163,8 mia. kr., hvilket skyldes stigende aktie og obligationskurser. Dette markante skift skyldes primært, at 28 var et historisk dårligt år. Forsikringsydelserne er ikke steget væsentligt, hvilket skyldes et fald i antallet af tilbagekøb, dvs. tilfælde hvor pensionsordninger bliver udbetalt før tid, fx hvis ordningen flyttes fra et selskab til et andet. De normale pensionsudbetalinger, såsom løbende- og sumudbetalinger, steg i. 2 F.e.r. står for "for egen regning" og betyder, at præmierne er korrigeret for genforsikring. 3 De fradragsberettigede indbetalinger udgør størstedelen af de "nye" indbetalinger i året. Side 6

8 Pensionsbranchen har generelt effektiviseret sig i, hvor administrationsomkostningerne i løbende priser faldt med 6, pct. trods generelle løn og prisstigninger. Omkostningsfaldet kommer blandt andet som følge af nedgang i medarbejderstaben i 2. halvår, jf. Analyserapport :11. Det forbedrede investeringsresultat og de reducerede omkostninger kom kunderne til gode gennem forøgelse af livsforsikrings- og pensionshensættelserne med 61,3 mia. kr. Samtidig øgedes det kollektive bonuspotentiale med knap 15 mia. kr. Det kollektive bonuspotentiale var i 28 med til at dække de garanterede ydelser og faldt derfor markant. Siden er depotrenterne faldet væsentligt, og dette har sammen med det gode investeringsresultat medvirket til at øge det kollektive bonuspotentiale, som dog stadig er langt under niveauet ved udgangen af 27. Selvom en stor andel af investeringsafkastet er gået til forøgelse af livsforsikringshensættelserne, er årets resultat øget markant. I var resultatet efter skat på 9,4 mia. kr., hvilket er 32,2 mia. kr. over resultatet for 28. Udviklingen på balancen bærer præg af den generelle udvikling på de finansielle markeder i. I forhold til 28 havde selskaberne en væsentligt større beholdning af kapital- og investeringsforeningsandele samt obligationer, jf. tabel 2. Tabel 2 Aktiver for pensionsbranchen 28 og Mio. kr Investeringer i tilknyttede og associerede virksomheder Finansielle investeringsaktiver heraf - Kapitalandele Investeringsforeningsandele Obligationer Investeringsaktiver tilknyttet unit-link kontrakter Aktiver i alt Anm.: Tallene for er baseret på indberetninger til, der dækker 96 pct. af markedet. Tallene er opjusteret til brancheniveau, jf. afsnit 5. Kilde: og Finanstilsynet. Den øgede beholdning af finansielle investeringsaktiver kan både skyldes nettorekvirering af disse aktiver i året og kursgevinster. Det er på balancen ikke muligt at skelne mellem disse effekter. Pensionsbranchens passiver udviklede sig gunstigt for pensionskunderne, jf. Tabel 3. Side 7

9 Tabel 3 Passiver for pensionsbranchen 28 og Mio. kr Egenkapital Hensættelser til forsikrings- og investeringskontrakter heraf - Bonuspotentiale på fripoliceydelser - Kollektivt bonuspotentiale Hensættelser til unitlinkkontrakter Gæld Passiver i alt Anm.: Tallene for er baseret på indberetninger til, der dækker 96 pct. af markedet. Tallene er opjusteret til brancheniveau, jf. afsnit 5. Kilde: og Finanstilsynet. Den mest iøjnefaldende udvikling er stigningen i hensættelserne til unitlinkkontrakter. Stigningen skyldes til dels, at der generelt har været gode afkast på unit-link ordninger pga. de stigende aktiekurser. Men stigningen skyldes i større grad, at mange ordninger er flyttet fra traditionelle ordninger til unit-link pga. de lave depotrenter. Passiverne viser også, at selskaberne havde væsentligt større "buffere" ved udgangen end ved indgangen af. Det kollektive bonuspotentiale steg med 14,9 mia. kr., mens bonuspotentialet på fripoliceydelser (BFY) steg med 31,6 mia. kr. Denne udvikling skyldes kombinationen af lave depotrenter og høje investeringsafkast i. De øgede hensættelser sikrer de garantier, som selskaberne har udstedt, i situationer, hvor afkastet udvikler sig ekstraordinært dårligt, fx i situationer som 28. Til trods for, at årets resultat var positivt på 9,4 mia. kr., steg egenkapitalen blot med ca. 3 mia. kr. Det øgede investeringsafkast i blev opnået som følge af væsentlige forøgelser af afkastet på kapitalandele (aktier) og obligationer, jf. Tabel 4. Side 8

10 Tabel 4 Investeringsaktiverne og disses afkast andel i pct afkast i pct Grunde og bygninger Andre dattervirksomheder Kapitalandele Obligationer 8,5 8,2 7,7 7,7 1, -2,,9 1,1,4 1,9 4,2 11,1 28,2 16,7 17,5 5,5-36,3 2,4 59,5 65,3 69,4,4 3,5 9,7 4 Andre aktiver 3, 8,9 5, Anm.: Tallene for er baseret på indberetninger til, der dækker godt 96 pct. af markedet. Tallene er opjusteret til brancheniveau, jf. afsnit 5. Afkast og beholdningen dækker ikke aktiver tilknyttet unit-link kontrakter. Aktiver holdt indirekte gennem fx investeringsforeninger er inddelt efter de underliggende aktiver. Kilde: og Finanstilsynet. Afkastet på kapitalandele blev forøget fra -36,3 pct. til 2,4 pct., samlet set har kapitalandele dog givet et negativt afkast over de seneste tre år. Knap 7 pct. af pensionsselskabernes beholdninger er obligationer. Disse gav i et afkast på 9,7 pct., hvilket er en forbedring på 6,2 pct.-point ift. 28. Det eneste investeringsaktiv, der gav et negativt afkast i, var grunde og bygninger, som gav et afkast på -2, pct. Grunde og bygninger udgør en væsentligt mindre andel af investeringsaktiverne end kapitalandele og obligationer Nøgletal og indikatorer for effektivitet De danske pensionsselskabers nøgletal påvirkes væsentligt af det forbedrede afkast og resultat i. jf. Tabel 5. 4 Andre aktiver omfatter pantesikrede udlån, øvrige finansielle investeringsaktiver og afledte finansielle instrumenter til sikring af nettoændringen af aktiver og forpligtelser. Side 9

11 Tabel 5 Udvikling i udvalgte nøgletal Afkast før PAL (N 1 ) 7, 1,5 14,3 4,1,9-3,1 7,5 Afkast efter PAL (N 2 ) 6,1 9,1 12,5 3,7,9-2,5 6,4 Omkostningsprocent af præmier (N 3 ) 6,5 5,7 5,3 4,9 4,7 4,5 4,4 Omkostningsprocent af hensættelserne (N 4 ),6,5,5,5,4,4,4 Omkostninger pr. forsikret, kr. (N 5 ) Bonusgrad (N 8 ) 5, 5,8 8,7 1,3 9, 1,4 2,5 Overdækningsgrad (N 11 ) 7,4 8,2 8,8 9,8 9,5 6,8 7,5 Solvensdækning (N 11 ) Egenkapitalforrentning før skat (N 13 ) Egenkapitalforrentning efter skat (N 14 ) 19,6 17,3 17,9 13,9 1,5 16,9 11,4 18, 15,8 16,4 12,9,9 16,2 9,5 Anm.: Tallene for er baseret på indberetninger til, der dækker 96 pct. af markedet. Tallene er opjusteret til brancheniveau, jf. afsnit 5. Nøgletallene er defineret af Finanstilsynet. Kilde: og Finanstilsynet. Den mest iøjnefaldende udvikling er stigningen i afkastet. Afkastet før PAL steg med 1,6 pct.-point til 7,5 pct., mens afkastet efter PAL er steget mindre til 6,4 pct. Afkastet ligger dog stadig under de historisk høje afkast i 24 og 25, jf. Figur 2. Figur 2 Afkast 2- Pct Afkast før skat Afkast efter skat Anm.: Tallene for er baseret på indberetninger til, der dækker 96 pct. af markedet. Tallene er opjusteret til brancheniveau, jf. afsnit 5. Kilde: og Finanstilsynet. Side 1

12 Pensionsselskaberne har i desuden fortsat den nedadgående tendens i administrationsomkostningerne. bød på et fald i omkostningerne i pct. af præmierne på,1 pct.-point til trods for faldende præmier i branchen. Målt pr. forsikret har pensionsselskaberne opnået et fald i administrationsomkostningerne på 46 kr. pr. forsikret, et fald på knap 5 pct. Det forbedrede afkast i sammen med de lavere administrationsomkostninger har ført til en øget konsolidering i branchen, hvilket blandt andet kan ses på den øgede solvensdækningen, som steg til 2,8 i, jf. Figur 3. Figur 3 Solvensdækning og bonusgrad i pensionsbranchen 21- Solvensdækning i pct. af kapitalkrav Bonusgrad i pct. af hensættelserne Solvensdækning (venstre akse) Bonusgrad (højre akse) Anm.: Tallene for er baseret på indberetninger til, der dækker 96 pct. af markedet. Tallene er opjusteret til brancheniveau, jf. afsnit 5. Kilde: og Finanstilsynet. Den finansielle krise i 28 reducerede solvensdækningen i pensionsbranchen væsentligt. Dette fald er fortsat langt fra genvundet, da solvensdækningen fortsat er under niveauet i 26. Konsolideringen har ligeledes involveret genopbygning af det kollektive bonuspotentiale. Dette har forøget bonusgraden til 2,5 pct., men bonusgraden er dog fortsat væsentligt under det gennemsnitlige niveau for de seneste 1 år. Det øgede resultat i førte til en forbedring af egenkapitalforrentningen efter skat fra -16,2 pct. til 9,5 pct., jf. Figur 4. Side 11

13 Figur 4 Egenkapitalforrentning efter skat 2- Pct Egenkapitalforrentning markedsmæssige byerhverv Egenkapitalforrentning i pensionsbranchen År Anm.: Tallene for er baseret på indberetninger til, der dækker godt 96 pct. af markedet. Tallene er opjusteret til brancheniveau, jf. afsnit 5. En lav forrentning af egenkapitalen kan dække over, at ejerne af selskabet har lånt penge til pensionskunderne bogført på en skyggekonto for at overholde ydelsesgarantierne. Disse tilgodehavender inddrives, når investeringsafkastet tillader det. Ved at betragte egenkapitalforrentningen over en tilstrækkelig lang periode, mindskes betydningen af skyggekonti. Kilde:, Danmarks Statistik og Finanstilsynet. Figur 4 viser, at der har været store udsving i egenkapitalforrentningen over de sidste 1 år. De dårligere afkast 21/22 og 28 havde væsentlige konsekvenser for egenkapitalforrentningen. Figuren viser desuden, at pensionsbranchen, hverken i de gode eller i de dårlige år, opnår en bedre egenkapitalforrentning end markedsmæssige byerhverv. Den lave egenkapitalforrentning skyldes blandt andet, at egenkapitalen kan skal dække pensionsselskabernes forpligtelser i de år, hvor resultatet ikke er tilstrækkeligt, hvilket fører til år med negativ egenkapitalforrentning. Disse negative udsving ville normalt føre til en højere egenkapitalforrentning i de gode år, dette er imidlertid ikke tilfældet for pensionsbranchen. Dette kan skyldes stærk konkurrence, der gør, at der ikke er mulighed for at forbedre resultatet væsentligt i de gode år. Desuden kan det skyldes, at mange selskaber er kundeejede, og at regulering dermed sætter begrænsninger på, hvor stor en andel af overskuddet, der kan tilgå egenkapitalen. 3. Den finansielle krise og pensionsbranchen 3.1. Den finansielle krises forløb og indflydelse på investeringsafkastet Den finansielle krise har præget verdensøkonomien i de sidste to år. For pensionsbranchen medførte den negativt investeringsafkast i 28 og usikkerhed om fremtidige bidrag pga. stigende arbejdsløshed og lavere lønstigninger. Den finansielle krise opstod som følge af ubalancer i de internationale kreditmarkeder. Et lånemarked, der har fået en særlig stor andel af skylden for finanskrisen, er det såkaldte subprime lånemarked i USA, som kom under pres efter en bristet boligboble. Side 12

14 Figur 5 viser hvilke begivenheder, der startede finanskrisen, samt hvornår finanskrise begyndte at påvirke samfundsøkonomien. Figur 5 Tidslinje for den finansielle krise Kilde: The Geneva Association Selvom den finansielle krise ikke i sig selv påvirkede pensionsbranchen, var 27 præget af relativt lave afkast på aktier samt stigende renter og dertil knyttede lave afkast på obligationer. Således kom pensionsselskaberne ind i den finansielle krise med begrænsede overskud. Det kollektive bonuspotentiale var imidlertid relativt stort ved indgangen af 27, og derfor forblev depotrenterne høje for 28. I 28, da finanskrise tog til og sendte aktiemarkederne markant i minus, var depotrenterne stadig høje. Dette pressede pensionsselskabernes resultat yderligere, og medførte et væsentligt fald i egenkapitalen. Krisen på aktiemarkederne fortsatte til marts, hvorefter markedet vendte. Stigningerne i resten af medførte et samlet afkast på aktier på ca. 2 pct. i. Dermed blev en del af tabet fra 28 genvundet, men det samlede afkast på aktier har været negativt set over perioden 27-. Den ekspansive pengepolitik, der har været ført i Euro-området og USA siden slutningen af 28, medførte stigende kurser på obligationer. Dermed blev afkast på obligationer også meget højt i. Selvom gav gode afkast, er både solvensgraden og det kollektive bonuspotentiale stadig væsentligt under niveauet før finanskrisen. Derfor krævet det fortsat positive takter på de finansielle markeder, før pensionsbranchen for alvor kan se sig fri af finanskrisen. Der er desværre gode grunde til at forvente, at investeringsafkastet for 21 bliver væsentligt dårligere end for. Aktiekurserne har ikke budt på entydige stigninger, og renterne er så lave, at obligationerne må ventes at give et begrænset resultat. Side 13

15 Overrasker de børsnoterede virksomheders halvårsregnskaber for 1. halvår 21 positivt, kan det imidlertid medføre en stigning i aktiekurserne, og det betyder større investeringsafkast for pensionsselskaberne Status for pensionskunderne Den finansielle krise kan ikke undgå at få konsekvenser for pensionskunderne, da pensionsbranchens afkast er påvirket markant negativt. Dette vil medføre en lavere forretning af pensionskundernes midler. Konsekvenserne vil imidlertid påvirke kunderne forskelligt, alt efter om kunden har et produkt med en garanteret forretning eller ej. For kunder med markedsrenteprodukter vil forrentningen af kundens midler svinge med det afkast, markedet giver. Dette betyder, at kunder med markedsrenteprodukter gennemsnitligt fik en væsentlig negativ forretning af deres midler i 28, mens en stor del af dette tab blev genvundet i. For gennemsnitsrenteprodukter udmeldes der en depotrente i starten af året. Depotrenten udmeldes på baggrund af forventningerne til afkastet, samt størrelsen af selskabets kollektive bonuspotentiale. Det kollektive bonuspotentiale er en slags reserve, der skal sikre, at selskaberne kan overholde deres forpligtelser i år, hvor depotrenten overstiger afkastet. Det kollektive bonuspotentiale skal være af en vis størrelse, så det kan sikre depotrenterne, samtidigt må det ikke være for stort. Derfor sættes depotrenterne normalt højt, når det kollektive bonuspotentiale er stort, og lavt, når det kollektive bonuspotentiale er lille. Ved indgangen af 28 var det kollektive bonuspotentiale i pensionsbranchen stort, og depotrenterne blev derfor sat forholdsvist højt på 5,6 pct. efter skat i gennemsnit. Afkastet endte som bekendt væsentligt derunder på - 2,5 pct. efter PAL-skat. Da pensionsselskaberne havde udmeldt depotrenter væsentligt over dette niveau, måtte de benytte det kollektive bonuspotentiale og bonuspotentialet på fripoliceydelser (BFY) til at sikre de udmeldte depotrenter. BFY blev reduceret med 25 mia. kr., mens det kollektive bonuspotentiale blev reduceret 68 mia. kr. svarende til 85 pct. af det kollektive bonuspotentiale ved årets start. Brugen af disse reserver medførte, at pensionsselskaberne kunne opretholde deres udmeldte depotrenter. Resultatet var lavere depotrenter for, jf. Figur 6. Side 14

16 Figur 6 Kollektivt bonuspotentiale og afkast Mia. kr Pct Bonus Equilisation Reserve (left axis) Return after tax (right axis) Depotrente efter skat (højre akse) Anm.: Tallene for er baseret på indberetninger til, der dækker godt 9 pct. af markedet. Tallene er opjusteret til brancheniveau, jf. afsnit 5. Depotrenten er gennemsnittet af de 6 største kommercielle selskabers depotrente. Kilde: og Finanstilsynet. De lave depotrenter skulle sikre konsolidering gennem genopbygning af reserverne, navnlig kollektivt bonuspotentiale og BFY. Figur 6 viser, at det kollektive bonuspotentiale kun i mindre grad blev genopbygget i. BFY blev øget 32 mia. kr. i. Dermed skal der stadig en del konsolidering til, før pensionsbranchen er ligeså polstret mod stød, som den var før finanskrisen. Den begrænsede stigning i BFY og kollektivt bonuspotentiale trods store afkast medfører, at forventningerne til depotrenterne i de kommende år må være lavere end i perioden før finanskrisen. Flere selskaber har udmeldt stigende depotrenter i 21, men stigningerne er begrænsede. Pensionskunderne med garanterede ydelser opnåede dermed en forrentning, der lå væsentligt over det afkast, som pensionsselskaberne opnåede i 28. Men denne forrentning blev dækket af reserver, som er opbygget i årene op til 28. For at kunne genopbygge kollektivt bonuspotentiale og BFY kan man ligeledes forvente en depotrente, der ligger under afkastet i de næste år Status for pensionsselskaberne Pensionsselskaberne er påvirket af finanskrisen. De dårlige afkast har reduceret pensionsselskabernes reserver og har dermed haft konsekvenser for selskabernes solvensdækning, som faldt fra 326 pct. til 26 pct., jf. Figur 7. Side 15

17 Figur 7 Solvensdækning og afkast efter skat i pensionsbranchen 2- Solvensdækning i pct. af kapitalkrav Afkast efter skat i pct Solvensdækning (venstre akse) Afkast efter skat (højre akse) Anm.: Tallene for er baseret på indberetninger til, der dækker godt 96 pct. af markedet. Tallene er opjusteret til brancheniveau, jf. afsnit 5. Kilde: og Finanstilsynet. Solvensdækningen faldt i 28 til niveauet i 25, og selvom solvensdækningen blev øget igen i, er den stadig langt fra niveauet i 27. Det markante fald er dog stadig langt fra så stort som solvensdækningens fald ved turbulensen på finansmarkederne i 21/22, hvor solvensdækningen faldt fra 42 pct. til 22 pct. over to år. At den finansielle krise har påvirket solvensdækningen i mindre grad end i 21, kan ligeledes ses af Finanstilsynets trafiklys. Tabel 6 Trafiklys for de danske pensionsselskaber Periode Antal pensionsselskaber Grønt lys Gult lys Rødt lys I alt 21 Ultimo Medio Ultimo Medio Ultimo Medio Ultimo Medio Ultimo Medio Ultimo Medio Ultimo Medio Ultimo Medio Ultimo Anm.: Som led i aftalen om finansiel stabilitet af 31. oktober 28 blev det gule lys suspenderet, jf. boks 1. Kilde: Finanstilsynet. Side 16

18 Tabel 6 viser, at der under den turbulente periode i 21/22 var langt flere selskaber, der ikke var i stand til at klare et rødt lys risikoscenarium. Dette viser, at de danske pensionsselskaber var bedre sikret mod udsving i investeringsafkastet i 28 end i 21/22. En del af årsagen til, at pensionsbranchen klarede finanskrisen så relativt godt målt på forpligtelserne er tilstrækkelig agtpågivenhed. Da finanskrisen var på sit højeste i oktober 28 indgik Økonomi- og Erhvervsministeriet og Forsikring & Pension aftale om finansiel stabilitet, som blandt andet havde til hensigt at undgå unødige tab blandt boligejere og pensionsopsparere gennem systematisk frasalg af realkreditobligationer. Aftalen er beskrevet i boks 1. Boks 1 Aftale om finansiel stabilitet 28 Den 31. oktober 28 indgik Økonomi- og Erhvervsministeriet og Forsikring & Pension en aftale om en række tiltag der skulle bidrage til, at pensionsopsparere og boligejere ikke skulle lide unødige tab. Blandt aftalens hovedelementer var: En justering af rentekurven til diskontering af pensionshensættelser frem til udgangen af. Aftalen er siden forlænget til udgangen af 21 Et krav om, at lettelsen af forpligtelserne, som den nye rentekurve indebærer, primært anvendes til konsolidering og genopbygning af reserver. Derfor skal bonuspolitikken og fastsættelsen af kontorente hovedsageligt ske med fokus på konsolidering. Pensionsselskaberne kan i beregningen af deres solvensbehov i forsvarligt omfang tage højde for den resultatforbedring, selskaberne vil opnå, når situationen normaliseres. Det gule trafiklys, som Finanstilsynet benytter, skal afvikles for at undgå uheldig markedsadfærd. I stedet skal forsikrings- og pensionsselskaber i fremtiden indsende kvartalvise regnskabsindberetninger med oplysning om brug af hensættelser til Finanstilsynet. Det er vigtigt at pointere, at der med aftalen ikke var tale om en hjælpepakke, da der ikke blev tilført kapital til pensionsbranchen eller stillet offentlige garantier. Aftalen indeholdt en ændring af opgørelsen af kapitalkrav og hensættelser, indtil de finansielle markeder returnerer til en mere normal situation. Udover den nye rentekurve, som lettede selskabernes forpligtelser og dermed deres kapitalkrav, indeholdt aftalen også krav om kvartalsvise indberetninger om hensættelser til solvensovervågning samt en suspendering af det gule trafiklys. Aftalen indeholdt altså et skift fra fokus på trafiklys til solvensovervågning. Aftalen har desuden medført, at selskaberne har øget fokus på konsolidering, hvilket blandt andet kan ses af hensættelsernes fordeling på garantier, hvor selskaberne generelt har nedsat mængden af forpligtelser med høje garantier, og har øget forpligtelserne med lave eller ingen garantier, jf. Tabel 7. Side 17

19 Tabel 7 Fordeling af pensionsselskaberne forpligtelser efter størrelsen af garantierne andel i pct Ingen garantier eller - garantier Arbejdsmarkedspensionsselskaber Kommercielle pensionsselskaber Alle pensionsselskaber Kilde: Finanstilsynet. Garantier større end pct. til og med 4 pct Garantier større end 4 pct Ingen garantier eller - garantier Garantier større end pct. til og med 4 pct Garantier større end 4 pct Ingen garantier eller - garantier Garantier større end pct. til og med 4 pct Garantier større end 4 pct Tabel 7 viser, hvordan finanskrisen har forsaget et skift i hensættelserne, så garantierne nu generelt er mindre. På den måde har finanskrisen medførte et mere robust pensionssystem, da det i større grad er i stand til at forblive solvent, selvom afkastet skulle blive lavt eller negativt. Robustheden er dog opnået ved, at risikoen er flyttet fra selskaber til kunder Pensionsselskabernes afkast 25- Selvom pensionsselskaberne var bedre rustet til krisen end i 21, viste Figur 7, at afkastene i 28 gennemsnitligt var lavere end i 21. Afkastet i medførte dog, at det tabte blev genvundet, her blev afkastet efter skat 6,4 pct. mod -2,5 pct. i 28. At det samlede afkast i oversteg afkastet i 28 er dog ikke ensbetydende med, at alle selskaber har genvundet deres tab. Der kan være selskaber med meget risikofyldte porteføljer, som har lidt ekstraordinært store tab i 28. En risikofyldt portefølje ville dog normalt have givet et større afkast i årene op til krisen og i. Figur 8 viser det gennemsnitlige årlige afkast før skat i pensionsselskaberne i samt afkastet før skat i 28. Figuren viser en klar negativ sammenhængen mellem de to. Side 18

20 Figur 8 Årligt afkast før skat (N1) i sammenlignet med 28 Afkast 28, Pct. 1 y = -2,335x + 8,964 R² =, Årligt afkast 25-27, pct. Anm.: Selskaber, der alene sælger gruppelivsforsikringer samt link-selskaber, er fjernet fra figuren. Desuden er selskaber, der kun har udenlandsk forretning (inkl. grønlandsk), fjernet fra figuren. x i ligningen angiver det årlige afkast i 25-27, mens y angiver afkastet i 28. t-værdien for parameterestimatet er -6,7. Kilde: Finanstilsynet. Figur 8 viser sammenhængen mellem afkastet før den finansielle krise og afkastet i 28, hvor krisen var på sit højeste. Figuren viser, at de selskaber, der opnåede de værste afkast under finanskrisen, var de selskaber, der havde opnåede de bedste afkast i perioden Sammenhængen er dog langt fra perfekt, hvilket blandt andet kan skyldes ændrede investeringsstrategier i perioden. Figur 8 viste sammenhængen mellem afkast før krisen og under krisen. Det kan imidlertid være ligeså interessant at undersøge forholdet mellem afkastet under og efter krisen. Formålet er at undersøge, hvorvidt de selskaber, der har tabt mest under krisen, også er dem, der har opnået det største afkast efter krisen. Side 19

Forsikrings- og pensionsbranchens

Forsikrings- og pensionsbranchens Forsikrings- og økonomi Henrik Munck Peter Foxman Philip Heymans Allé 1, 2900 Hellerup, Telefon 41 91 91 91, www.forsikringogpension.dk Side 1 Indhold 1. Sammenfatning 4 2. Udvikling i pensionsbranchen

Læs mere

Forsikrings- og pensionsbranchens

Forsikrings- og pensionsbranchens Forsikrings- og økonomi Henrik Munck Peter Foxman Philip Heymans Allé 1, 2900 Hellerup, Telefon 41 91 91 91, www.forsikringogpension.dk Side 1 Indhold 1. Sammenfatning 4 2. Udvikling i pensionsbranchen

Læs mere

Pensionsbranchens økonomi

Pensionsbranchens økonomi MARKEDSUDVIKLING SKADESFORSIKRING FORSIKRING & PENSIONS ÅRSMØDE JANUAR 2008 SIDE 1 Pensionsbranchens økonomi Regnskabsanalyse 2008 Jonathan Kahlke Jan V. Hansen Amaliegade 10 1256 København K Telefon 33

Læs mere

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 1. halvår 2006

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 1. halvår 2006 Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 2006 Konklusioner Samlet resultat efter skat på 3,7 mia. kr. i 2006 mod 2,0 mia. kr. i 1. halvår 2005 Livsforsikringshensættelser faldt

Læs mere

Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen

Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen Hovedtal (mio. kr.) Resultatopgørelse Indbetalinger i alt 21.275 18.064 25.318 Forsikringsteknisk resultat pension 784 807 914 Forsikringsteknisk resultat af syge-

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 PensionDanmark Halvårsrapport

Læs mere

Skadesforsikringsselskabers regnskaber 1. halvår 2009

Skadesforsikringsselskabers regnskaber 1. halvår 2009 Skadesforsikringsselskabers regnskaber 1. halvår 2009 Konklusioner De danske skadeforsikringsselskaber fastholder fremgangen fra 2008. Det samlede resultat før skat i 1. halvår 2009 blev på 4,4 mia. kr..

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2015 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

Halvårsrapport 1. januar juni 2010

Halvårsrapport 1. januar juni 2010 Halvårsrapport 1. januar 2010 30. juni 2010 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger Smakkedalen 8, DK-2820 Gentofte Telefon 3915 0102, fax 3915 0199, CVR nr.: 3018 6028 Pensionsvirksomheden

Læs mere

Skandia Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT

Skandia Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr. 88 02 55 12 Hjemsted: Hvidovre Skandia Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2006 , Skandia Liv halvårsrapport 2006 viser følgende: Bruttopræmier viser fremgang til 5,6 % i forhold til 1.

Læs mere

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger Pressemeddelelse Årsregnskab 2011 9. februar 2012 R E G N S K A B E T B E S K R I V E R H E L E D A N I C A K O N C E R N E N, H E R U N D E R F O R R E T N I NG S A K T I V I T E T E R I D A N M A R K,

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 LEDELSESBERETNING Hovedpunkter

Læs mere

Halvårsrapport 1. januar juni 2010

Halvårsrapport 1. januar juni 2010 Halvårsrapport 1. januar 2010 30. juni 2010 MP Pension Pensionskassen for Magistre & Psykologer Smakkedalen 8, DK-2820 Gentofte Telefon 3915 0102, fax 3915 0199, CVR nr.: 2076 6816 Pensionsvirksomheden

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passer Alle 27, 4 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 www.bankpension.dk Halvårsrapport for 1. halvår 2011 Beretning - første

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2014 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT. Bankpension

HALVÅRSRAPPORT. Bankpension HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2014 Bankpension Pensionskasse for finansansatte Dirch Passers Allé 27, 4. 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 www.bankpension.dk BERETNING 1. HALVÅR 2014 Pæne afkast Afkastet af

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2010. pensionskassen for trafikfunktionærer og amtsvejmænd m.fl.

Halvårsrapport 30.06.2010. pensionskassen for trafikfunktionærer og amtsvejmænd m.fl. Halvårsrapport 30.06.2010 pensionskassen for trafikfunktionærer og amtsvejmænd m.fl. 2 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Ledelsespåtegning... 5 Anvendt regnskabspraksis... 6 Resultatopgørelse...

Læs mere

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Halvårsrapport 30. juni 2008 Ledelsesberetning Hovedtal for 1. halvår: Kollektivt bonuspotentiale på 2,4 mia. kr. En balance på 26 mia. kr. Afkast efter

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 PENSIONDANMARK HOLDING A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 29 19 42 38 LEDELSESBERETNING Hovedpunkter for 1. halvår 2008

Læs mere

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab Halvårsregnskab 1. halvår 2004 Danica Pension I Periodens resultat 1. halvår 1. halvår Året (Mio. kr.) 2004 2003 2003 Præmier f.e.r. 963 1.027 2.034 Resultat

Læs mere

1. Årsregnskaber. Tabel 1: Uddrag af resultatopgørelser og balancer, 2000-2005 (mio. kr.)

1. Årsregnskaber. Tabel 1: Uddrag af resultatopgørelser og balancer, 2000-2005 (mio. kr.) Markedsudvikling 2005 for firmapensionskasser Konklusioner Firmapensionskasserne præsterede samlet betragtet et resultat efter skat på 287 mio. kr. i 2005 svarende til 5 pct. af egenkapitalens størrelse.

Læs mere

Forsikrings- og pensionsbranchens

Forsikrings- og pensionsbranchens MARKEDSUDVIKLING SKADESFORSIKRING FORSIKRING & PENSIONS ÅRSMØDE JANUAR SIDE 1 økonomi efteråret Jonathan Kahlke Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Telefon 41 91 91 91 www. forsikringogpension.dk Side

Læs mere

Aftale mellem Økonomi- og Erhvervsministeriet og Forsikring & Pension om finansiel stabilitet på pensionsområdet

Aftale mellem Økonomi- og Erhvervsministeriet og Forsikring & Pension om finansiel stabilitet på pensionsområdet 31. oktober 2008 Aftale mellem Økonomi- og Erhvervsministeriet og Forsikring & Pension om finansiel stabilitet på pensionsområdet Økonomi- og Erhvervsministeriet og Forsikring & Pension er enige om en

Læs mere

Forsikringsbranchens økonomi

Forsikringsbranchens økonomi MARKEDSUDVIKLING SKADESFORSIKRING FORSIKRING & PENSIONS ÅRSMØDE JANUAR 2008 SIDE 1 Regnskabsanalyse 2008 Jonathan Kahlke Jan V. Hansen Amaliegade 10 1256 København K Telefon 33 43 55 00 www. forsikringogpension.dk

Læs mere

Halvårsrapport 2012. PensionDanmark A/S. CVR nr. 16163279

Halvårsrapport 2012. PensionDanmark A/S. CVR nr. 16163279 Halvårsrapport 2012 PensionDanmark A/S CVR nr. 16163279 Indhold Ledelsesberetning 1 Ledelsesberetning 1 Halvårsregnskab 4 Hovedtal 4 Nøgletal 5 Resultatopgørelse 6 Balance, aktiver 7 Balance, passiver

Læs mere

Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr Hjemsted Farum

Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr Hjemsted Farum Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr. 17 11 81 88 Hjemsted Farum Indholdsfortegnelse Udvalgte hoved- og nøgletal...2 Ledelsesberetning...3 Halvårsregnskabet Ledelsespåtegning...5 Resultatopgørelse...6

Læs mere

Forsikringsbranchens økonomi

Forsikringsbranchens økonomi MARKEDSUDVIKLING SKADESFORSIKRING FORSIKRING & PENSIONS ÅRSMØDE JANUAR 2008 SIDE 1 Analyserapport 2010:9 regnskabsanalyse 2009 Jonathan Kahlke Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Telefon 41 91 91 91 www.

Læs mere

Topdanmark Link Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr

Topdanmark Link Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr Topdanmark Link Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2012 CVR-nr. 26188385 INDHOLD Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Regnskab Resultatopgørelse 5 Totalindkomstopgørelse 5 Balance 6 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passer Alle 27, 4 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 www.bankpension.dk Halvårsrapport for 1. halvår 2012 Beretning - første

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2005. pensionskassen for amtsvejmænd m.fl.

Halvårsrapport 30.06.2005. pensionskassen for amtsvejmænd m.fl. Halvårsrapport 30.06.2005 pensionskassen for amtsvejmænd m.fl. Indhold Hovedtal...3 Periodens resultat...4 Forventninger til fremtiden...5 Investeringsstrategi og finansiel risikostyring...6 Resultatopgørelse...7

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar 2008-30. juni 2008

Halvårsrapport for perioden 1. januar 2008-30. juni 2008 Halvårsrapport for perioden 1. januar 2008-30. juni 2008 MP Pension pensionskassen for magistre og psykologer, Lyngbyvej 20, DK-2100 København Ø Telefon 39 15 01 02, fax 39 15 01 99, CVR nr.: 20 76 68

Læs mere

DANICA PENSION I, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB

DANICA PENSION I, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB DANICA PENSION I, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport 005 Danica Pension I s hovedtal 3 Beretning 4 Resultat for. halvår 005 4 Balance og kapitalstyrke 5 Anvendt regnskabspraksis 5 Regnskab for

Læs mere

Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger

Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger Konklusioner Foreningernes samlede formue er vokset med 206 mia. kr. i 2005, og udgjorde ved udgangen af året

Læs mere

Pensionsbranchens økonomi og konkurrenceforhold 2011

Pensionsbranchens økonomi og konkurrenceforhold 2011 Forsikring & Pension Pensionsbranchens økonomi og konkurrenceforhold Peter Foxman Philip Heymans Allé 1, 29 Hellerup, Telefon 41 91 91 91, www.forsikringogpension.dk Indhold 1. Sammenfatning og indledning

Læs mere

Halvårsrapport 2015 Halvårsrapport pr. 30. juni 2015

Halvårsrapport 2015 Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 Halvårsrapport 2015 Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 2 Femårsoversigt over hoved- og nøgletal 2 Ledelsespåtegning 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Kapitalforhold 8

Læs mere

Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab II A/S

Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab II A/S Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab II A/S (CVR-nr. 16452742) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Kommentarer til halvårsregnskabet 2 Resultatopgørelse 5 Balance

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2004

Halvårsrapport 30.06.2004 Pen-Sam Skade forsikringsaktieselskab Halvårsrapport 30.06.2004 CVR-nr. 17 11 81 88, Farum kommune Halvårsmeddelelse Halvårsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med Lov om finansiel virksomhed samt

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2014 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2014 er et overskud på 243 mio. kr. før skat og 184 mio. kr. efter skat.

Læs mere

Topdanmark Livsforsikring A/S. Halvårsrapport 2015. CVR-nr. 19625087

Topdanmark Livsforsikring A/S. Halvårsrapport 2015. CVR-nr. 19625087 Topdanmark Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2015 CVR-nr. 19625087 INDHOLD Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 7 Regnskab Resultatopgørelse 8 Totalindkomstopgørelse 8 Aktiver 9 Passiver 10 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Nordisk Försäkringstidskrift 1/2012. Solvens II giv plads til tilpasning i pensionsbranchen

Nordisk Försäkringstidskrift 1/2012. Solvens II giv plads til tilpasning i pensionsbranchen Solvens II giv plads til tilpasning i pensionsbranchen Med Solvens II forøges i mange tilfælde kapitalkravene til de europæiske forsikringsselskaber. Hensigten er blandt andet bedre forbrugerbeskyttelser,

Læs mere

Halvårsrapport 2012 PFA Pension

Halvårsrapport 2012 PFA Pension Halvårsrapport 2012 PFA Pension Halvårsrapport PFA Pension side 1 af 12 Halvårsrapport PFA Pension 1. halvår 2012 Hovedpunkter fra halvårsrapporten PFA Pension opnåede et af markedets højeste investeringsafkast

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT. Bankpension

HALVÅRSRAPPORT. Bankpension HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2015 Bankpension Pensionskasse for finansansatte Dirch Passers Allé 27, 4. 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 www.bankpension.dk BERETNING 1. halvår 2015 Afkast Afkastet i Bankpension

Læs mere

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning N O T A T Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning Bankerne skal i fremtiden være bedre polstrede med kapital end før finanskrisen. Denne analyse giver nogle betragtninger omkring anskaffelse af ny

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2017

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2017 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2017 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2017 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2017 er et overskud på 277 mio. kr. før skat og 214 mio. kr. efter skat.

Læs mere

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Konklusioner: Foreningernes samlede formue er vokset med knap 208 mia. kr. i 2004, og udgjorde ultimo året i alt knap 571 mia.

Læs mere

Halvårsrapport 2013. PensionDanmark Holding A/S. CVR nr. 29194238

Halvårsrapport 2013. PensionDanmark Holding A/S. CVR nr. 29194238 Halvårsrapport 2013 PensionDanmark Holding A/S CVR nr. 29194238 Ledelsesberetning Ledelsesberetning 1 Halvårsregnskab Hovedtal for koncernen 4 Nøgletal for koncernen 5 Resultatopgørelse 6 Balance, aktiver

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010

LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2010 LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2010 blev et overskud på 85 mio. kr. før skat og 63 mio. kr. efter skat.

Læs mere

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr Nykredit Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2010 CVR-nr. 25707184 INDHOLD Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Regnskab Resultatopgørelse 6 Balance 7 Egenkapitalopgørelse 8 Noter 9 Nykredit Livsforsikring

Læs mere

Halvårsrapport PensionDanmark A/S. CVR nr

Halvårsrapport PensionDanmark A/S. CVR nr Halvårsrapport 2013 PensionDanmark A/S CVR nr. 16163279 Ledelsesberetning Ledelsesberetning 1 Halvårsregnskab Hovedtal 4 Nøgletal 5 Resultatopgørelse 6 Balance, aktiver 7 Balance, passiver 8 Påtegning

Læs mere

Figur 1 Bruttoerstatningsprocent, bruttoomkostningsprocenter og combined ratio i forsikringsbranchen, 1994-2012

Figur 1 Bruttoerstatningsprocent, bruttoomkostningsprocenter og combined ratio i forsikringsbranchen, 1994-2012 Nordisk Forsikringstidskrift 3/213 Færre skader og et godt finansielt resultat førte til et pænt overskud i de danske skadesforsikringsselskaber 212 Resultatet i de danske skadesforsikringsselskaber blev

Læs mere

1 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE

1 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE 1 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE 2 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING KORT FORTALT Vi tilbyder frem til

Læs mere

Halvårsrapport Danica Pension I

Halvårsrapport Danica Pension I Halvårsrapport 007 Danica Pension I Indholdsfortegnelse LEDELSESBERETNING Hovedtal... 3 Resultat for 1. halvår 007... 4 Balance, kapitalstyrke og risiko... 5 Forventninger til 007... 5 LEDELSESPÅTEGNING...

Læs mere

KONCERN HOVED-/NØGLETAL Rapporteret hoved-/nøgletal Ny hoved-/nøgletal Ændring

KONCERN HOVED-/NØGLETAL Rapporteret hoved-/nøgletal Ny hoved-/nøgletal Ændring KONCERN HOVED-/NØGLETAL Rapporteret hoved-/nøgletal Ny hoved-/nøgletal Ændring 1. kvt. 2. kvt. 1. halvår 3. kvt. 4. kvt. Året 1. kvt. 2. kvt. 1. halvår 3. kvt. 4. kvt. Året 1. kvt. 2. kvt. 1. halvår 3.

Læs mere

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr Nykredit Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2015 CVR-nr. 25707184 INDHOLD Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Regnskab Resultatopgørelse 5 Totalindkomstopgørelse 5 Balance 6 Egenkapitalopgørelse 7 Noter

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 2013 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

HALVÅRSRAPPORT 2013 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk HALVÅRSRAPPORT JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk Juristernes og Økonomernes Pensionskasse Dirch Passers Allé 76 2000 Frederiksberg Tlf.: 38 18 87 00 joep@joep.dk CVR-NR: 19676889 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser. Markedsudvikling 2009

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser. Markedsudvikling 2009 Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser Markedsudvikling 2009 1. Konklusioner:... 3 2. Hovedtendenser i selskabernes årsregnskaber... 4 Tabel 1: Uddrag af resultatopgørelser og balancer,

Læs mere

AP Skadesforsikring Aktieselskab CVR

AP Skadesforsikring Aktieselskab CVR CVR 14592385 Halvårsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 1 Ledelsespåtegning... 3 Resultatopgørelse... 4 Balance... 5 Aktiver... 5 Passiver... 5 Egenkapitalopgørelse... 6 Noter... 7 Side

Læs mere

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 2,0. LP 2,0 fra 3,0 LP 3,5. LP 2,0 fra 3,0. LP 2,0 fra 3,5 LP 3,0 LP 2,0. LP 3,0 unisex. unisex.

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 2,0. LP 2,0 fra 3,0 LP 3,5. LP 2,0 fra 3,0. LP 2,0 fra 3,5 LP 3,0 LP 2,0. LP 3,0 unisex. unisex. FRA MARKEDSAFKAST TIL KONTORENTE - 2009 I tabellerne vises - for hver af afdelingerne, UA og LR - hvordan det opnåede markedsafkast af investeringerne hænger sammen med den kontorente, som medlemmerne

Læs mere

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2015

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2015 Halvårsrapport for 1. halvår 2015 (Opstillet uden revision eller review) CVR 10 49 68 37 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Pensionskasseoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4 Anvendt

Læs mere

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 3,0. LP 2,0 fra LP 3,5. LP 2,0 fra. LP 2,0 fra LP 2,0 LP 2,0 3,0. unisex. unisex 3,5 3,0 3,0.

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 3,0. LP 2,0 fra LP 3,5. LP 2,0 fra. LP 2,0 fra LP 2,0 LP 2,0 3,0. unisex. unisex 3,5 3,0 3,0. FRA MARKEDSAFKAST TIL KONTORENTE - I tabellerne vises - for hver af afdelingerne, UA og LR - hvordan det opnåede markedsafkast af investeringerne hænger sammen med den kontorente, som medlemmerne får tilskrevet

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer

Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2015 Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer Gentofte Kommune CVR nr. 71 97 15 11 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse for

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2005 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S

Halvårsrapport 1. halvår 2005 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S Halvårsrapport 1. halvår 2005 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S (CVR-nr. 17168975) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Kommentarer til halvårsrapporten 2 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Beretning for 1. halvår 2014 for Livsforsikringsselskabet A/S

Beretning for 1. halvår 2014 for Livsforsikringsselskabet A/S Side 1 Beretning for 1. halvår 2014 for Livsforsikringsselskabet A/S Livsforsikringsselskabet A/S PBU etablerede i 2008 datterselskabet Livsforsikringsselskabet A/S med henblik på at give PBU s medlemmer

Læs mere

DANICA PENSION DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012

DANICA PENSION DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 DANICA PENSION DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR Indholdsfortegnelse REGNSKABSBERETNING Hovedtal 3 Resultatoverblik 4 Usikkerhed på de finansielle markeder 4 Investeringsafkast 5 Fortsat faldende omkostninger 5

Læs mere

Skandia Link Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT

Skandia Link Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr. 20 95 22 37 Hjemsted: Hvidovre Skandia Link Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2006 , Skandia Link halvårsrapport 2006 viser følgende: Porteføljepræmier viser en tilfredsstillende vækst

Læs mere

Forbedret investeringsstrategi. tjenestemandsproduktet

Forbedret investeringsstrategi. tjenestemandsproduktet Forbedret investeringsstrategi i tjenestemandsproduktet Forbedret investeringsstrategi i tjenestemandsproduktet Sampension har siden 1929 genforsikret kommuners tjenestemandspensioner. Dengang hed vi Kommunernes

Læs mere

OMTEGNING AF PENSIONSORDNING

OMTEGNING AF PENSIONSORDNING SPØRGSMÅL SVAR OM OMTEGNING HVOR KAN JEG FÅ MERE INFORMATION OM OMTEGNINGEN? Kontakt pensionskassen på 33 12 21 41. SKAL JEG BRUGE SVARBLANKETTEN? Ja. Du skal returnere den udfyldt blanket i svarkuverten

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 30. JUNI 2012

HALVÅRSRAPPORT 30. JUNI 2012 DIP - det logiske valg DIP - det logiske valg Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Gl. Kongevej 11 1610 København V Tlf.: 82 33 00 00 Fax: 82 33 00 99 www.dip.dk CVR-nr.: 58 26 72 28 17. august

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2006. Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab A/S (CVR-nr. 24260577)

Halvårsrapport for 1. halvår 2006. Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab A/S (CVR-nr. 24260577) Halvårsrapport for 1. halvår 2006 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab A/S (CVR-nr. 24260577) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Kommentarer til halvårsrapporten 2 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Rente-, risiko- og omkostningsgrupper

Rente-, risiko- og omkostningsgrupper Rente-, risiko- og omkostningsgrupper Finanstilsynet har fastlagt nogle retningslinjer, som skal sikre en rimelig fordeling af overskud til pensionskunder. For dig med pensionsordning i Danica Traditionel

Læs mere

Halvårsrapport for perioden. 1. januar 30. juni 2005

Halvårsrapport for perioden. 1. januar 30. juni 2005 Halvårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2005 Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20, DK-2100 København Ø Telefon 39 15 01 02 CVR-nr. 20 76 68 16 Halvårsrapport for 1. halvår 2005

Læs mere

ÅOK og ÅOP i Skandia Livsforsikring A A/S

ÅOK og ÅOP i Skandia Livsforsikring A A/S ÅOK og ÅOP i Skandia Livsforsikring A A/S Skandia oplyser hvert år de to nøgletal ÅOK og ÅOP på kundernes årlige pensionsoverblik. ÅOK og ÅOP står for Årlige omkostninger i kroner og Årlige omkostninger

Læs mere

Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer

Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2017 Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer Gentofte Kommune CVR nr. 71 97 15 11 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

Halvårsrapport 2011. PensionDanmark Holding A/S. CVR nr. 29194238

Halvårsrapport 2011. PensionDanmark Holding A/S. CVR nr. 29194238 Halvårsrapport 2011 PensionDanmark Holding A/S CVR nr. 29194238 Ledelsesberetning Ledelsesberetning 1 Halvårsregnskab Hovedtal for koncernen 4 Nøgletal for koncernen 5 Resultatopgørelsen 6 Balance 7 Påtegning

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016

FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016 FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016 Indholdsfortegnelse: Ledelsesberetning Side 1 Nøgletal Side 1 Anvendt regnskabspraksis Side 2-3 Ledelsespåtegning Side 4 Resultatopgørelse Side 5

Læs mere

ALM. BRAND LIV OG PENSION A/S

ALM. BRAND LIV OG PENSION A/S ALM. BRAND LIV OG PENSION A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR.NR. 64 14 57 11 ALM. BRAND LIV OG PENSION A/S WWW.ALMBRAND.DK H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Å R 2 0 1 0 A LM. S U N D F O R N U F

Læs mere

Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen

Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen Hovedtal (mio. kr.) Resultatopgørelse Indbetalinger i alt 23.251 21.275 28.742 Investeringsafkast, i alt 30.745 7.364 13.616 Forsikringsteknisk resultat pension 516

Læs mere

Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S

Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S (CVR-nr. 17168975) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Kommentarer til halvårsregnskabet 2 Resultatopgørelse 4 Balance

Læs mere

Industriens Pensionsforsikring A/S Halvårsrapport for 2007 Side 1 af 19. Halvårsrapport 2007 for Industriens Pension

Industriens Pensionsforsikring A/S Halvårsrapport for 2007 Side 1 af 19. Halvårsrapport 2007 for Industriens Pension Side 1 af 19 Halvårsrapport 2007 for Industriens Pension Side 2 af 19 Indholdsfortegnelse: Kommentarer til halvårsrapporten for 2007... 3 Femårsoversigt... 4 Lovpligtige nøgletal... 5 Regnskabspåtegning...

Læs mere

Halvårsrapport Danica Pension I

Halvårsrapport Danica Pension I Halvårsrapport 006 Danica Pension I Indholdsfortegnelse DANICA PENSION I S HOVEDTAL 3 BERETNING.. 4 Resultat for. halvår 006.. 4 Balance. 5 FORVENTNINGER TIL 006. 5 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS.. 6 REGNSKAB

Læs mere

Realkreditinstitutter. Halvårsartikel 2016

Realkreditinstitutter. Halvårsartikel 2016 Realkreditinstitutter Halvårsartikel 2016 1 Halvårsartikel 2016 for realkreditinstitutter Hovedtal for realkreditinstitutternes halvårsregnskaber Realkreditinstitutternes samlede overskud før skat faldt

Læs mere

Forsikrings- og pensionsbranchens økonomi

Forsikrings- og pensionsbranchens økonomi regnskabsanalyse 2010 Jonathan Kahlke Philip Heymans Allé 1, 2900 Hellerup, Telefon 41 91 91 91, www.forsikringogpension.dk Side 1 Indhold 1. Sammenfatning 4 2. Udvikling i pensionsbranchen 2010 6 2.1.

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2008

Delårsrapport 1. halvår 2008 DANICA Pension i Delårsrapport Indholdsfortegnelse BERETNING Hovedtal 3 Resultat for 4 Balance, kapitalstyrke og risiko 5 Forventninger til 5 REGNSKAB DANICA PENSION I 7 LEDELSESPÅTEGNING 16 2/17 DANICA

Læs mere

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004 Årsrapport 2003 Pressemøde København, 5. februar 2004 1. Resumé af 2003 Året 2003 Ny organisation med øget brandfokus på Danske Bank og BG Bank Salg af Danske Prioritet, BG Bolig Plus og afdragsfrie lån

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2016

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2016 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2016 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2016 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2016 er et overskud på 122 mio. kr. før skat og 100 mio. kr. efter skat.

Læs mere

Beretning for 1. halvår 2013 for Livsforsikringsselskabet A/S

Beretning for 1. halvår 2013 for Livsforsikringsselskabet A/S Side 1 Beretning for 1. halvår 2013 for Livsforsikringsselskabet A/S PBU etablerede i slutningen af 2008 Livsforsikringsselskabet A/S. Herigennem tilbydes medlemmerne af PBU og deres familier muligheden

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1-2 Ledelsespåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2013 6-7

Læs mere

Forsikrings- og pensionsbranchens økonomi 2012

Forsikrings- og pensionsbranchens økonomi 2012 Jonathan Kahlke Philip Heymans Allé 1, 2900 Hellerup, Telefon 41 91 91 91, www.forsikringogpension.dk Side 1 Indhold 1. Sammenfatning 4 2. Udvikling i pensionsbranchen 2012 6 2.1. Resultatopgørelsen og

Læs mere

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2014

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2014 Halvårsrapport for 1. halvår 2014 (Opstillet uden revision eller review) CVR 10 49 68 37 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Pensionskasseoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4 Anvendt

Læs mere

I Solvens II indregnes den forventede fortjeneste i basiskapitalen på tidspunktet for forsikringernes indgåelse.

I Solvens II indregnes den forventede fortjeneste i basiskapitalen på tidspunktet for forsikringernes indgåelse. Ændret regnskabspraksis 2016 Regnskabsbekendtgørelsen for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser er fra 2016 tilpasset de nye EUsolvensregler, Solvens II, som trådte i kraft 1. januar 2016.

Læs mere

CVR - nr Halvårsrapport

CVR - nr Halvårsrapport CVR - nr. 26 23 14 18 Halvårsrapport 30. juni 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side q Ledelsesberetning 1-2 q Ledelsespåtegning 3 q Anvendt regnskabspraksis 4 q Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 q

Læs mere

Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Link Danmark, investeringslivsforsikringsselskab A/S

Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Link Danmark, investeringslivsforsikringsselskab A/S Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Link Danmark, investeringslivsforsikringsselskab A/S (CVR-nr. 15319615) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Kommentarer til halvårsregnskabet 2 Resultatopgørelse

Læs mere

Basisinformation. Selskabsoplysninger. Basisinformation 2

Basisinformation. Selskabsoplysninger. Basisinformation 2 Basisinformation Basisinformation 2 Ledelsesberetning 3 Periodens resultat 3 Finansielle og forsikringsmæssige risici 4 Nærtstående parter 5 Begivenheder efter regnskabsperiodens afslutning og usædvanlige

Læs mere

Bilag 1. Provenuvirkning af loft over pensionsindbetalinger. 10. september 2010

Bilag 1. Provenuvirkning af loft over pensionsindbetalinger. 10. september 2010 Bilag 1 10. september 2010 Provenuvirkning af loft over pensionsindbetalinger 1. Indledning Med Forårspakke 2.0 blev der indført et loft over ratepensionsindbetalinger på 100.000 kr. om året. Loftet betyder,

Læs mere

Arbejdsgruppen om sikring af små hvilende pensioner anbefalinger til pensionsbranchen

Arbejdsgruppen om sikring af små hvilende pensioner anbefalinger til pensionsbranchen Arbejdsgruppen om sikring af små hvilende pensioner anbefalinger til pensionsbranchen Baggrund Danmark har et dynamisk arbejdsmarked, hvor mange lønmodtagere ofte skifter job. For en del lønmodtagere indebærer

Læs mere

Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger

Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2017 Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale Tuborg Boulevard 3, 2900 Hellerup - CVR nr. 71 97 43 16 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning

Læs mere

CVR - nr Halvårsrapport

CVR - nr Halvårsrapport CVR - nr. 31 15 50 96 Halvårsrapport 30. juni 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side q Ledelsesberetning 1 q Ledelsespåtegning 2 q Anvendt regnskabspraksis 3 q Resultatopgørelse for perioden 1. januar-30. juni

Læs mere

Ældres indkomst og pensionsformue

Ældres indkomst og pensionsformue Ældres indkomst og pensionsformue Af Nadja Christine Hedegaard Andersen, NCA@kl.dk Side 1 af 16 Formålet med dette analysenotat er at se på, hvordan den samlede indkomst samt den samlede pensionsformue

Læs mere