Studieordning for erhvervsakademiuddannelse inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2012-2014. Studieordning for erhvervsakademiuddannelse inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling"

Transkript

1 Studieordning for erhvervsakademiuddannelse inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling Academy Profession Degree Programme in financial management, accounting, auditing and controlling Version 1.3 Revideret 23. september 2013

2 1 Indholdsfortegnelse DEL 1: FÆLLESDEL UDDANNELSEN Formål Omfang Mål for læringsudbytte Titel UDDANNELSENS INDHOLD OG STRUKTUR LÆRINGSMÅL OG INDHOLD FOR DE OBLIGATORISKE UDDANNELSESELEMENTER Erhvervsøkonomi Erhvervsjura Samfundsøkonomi, data og metode Kommunikation og samarbejde Økonomi Virksomhedens strategiske styring Controlling og revision Valgfag Business English Videregående dataanalyse Praktik...16 Formål Afsluttende eksamensprojekt EKSAMEN, PRØVER OG BEDØMMELSE Oversigt over prøver og eksamener Beskrivelse af obligatoriske prøver ADGANG TIL EKSAMEN HENVISNINGER TIL GÆLDENDE RETSREGLER DEL 2: INSTITUTIONSDEL REGLER FOR PRAKTIKKENS GENNEMFØRELSE... FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET. 8 INTERNATIONALISERING... FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET. 9 ANVENDTE UNDERVISNINGS- OG ARBEJDSFORMER... FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET. 10 REGLER OM MERIT... FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET. 11 REGLER OM DE STUDERENDES PLIGT TIL AT DELTAGE I UNDERVISNINGSFORLØBET OG KRAV TIL SKRIFTLIGE OPGAVER OG PROJEKTER... FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET. 1

3 11.1 Studerendes pligt til at deltage i undervisningsforløbet... Fejl! Bogmærke er ikke defineret Bundne forudsætninger i de valgfri uddannelseselementer... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 12 VALGFRI UDDANNELSESELEMENTER... FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET Værdiansættelse og finansiering af virksomheder... Fejl! Bogmærke er ikke defineret Videregående skatte- og momsret... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 13 KRAV OM LÆSNING AF TEKSTER PÅ FREMMEDSPROG OG HVILKET KENDSKAB TIL FREMMEDSPROG DETTE FORUDSÆTTER... FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET. 14 REGLER FOR EKSAMEN... FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET. 15 DISPENSATIONSREGLER... FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET. 16 KVALITETSSIKRING... FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET. 17 IKRAFTRÆDELSESBESTEMMELSER... FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET. 2

4 Del 1: Fællesdel 1 Uddannelsen 1.1 Formål Uddannelsens formål er at kvalificere dimittenden til selvstændigt at varetage arbejde med at planlægge, organisere og udføre opgaver inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling. Den færdiguddannede skal kunne kombinere viden om økonomiske, juridiske og samfundsmæssige forhold i forbindelse med arbejdet og skal kunne arbejde såvel nationalt som internationalt med økonomistyring i virksomheden og i forbindelse økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling. Den studerende skal kunne varetage opgaverne i et bredt perspektiv og i samarbejde med fremtidige arbejdskolleger med forskellig kulturel og uddannelsesmæssig baggrund. 1.2 Omfang Uddannelsen er normeret til 2 studenterårsværk svarende til 120 ECTS. Et årsværk er en fuldtidsstuderendes arbejde i et år. Arbejdsbelastningen omfatter således skemalagt undervisning, undervisningsforberedelse, skriftlige arbejder, projektarbejde, øvrige aktiviteter i forbindelse med undervisningen, studieophold, praktik og projekter i virksomheder, samt forberedelse og deltagelse i eksamener. Uddannelsen er en fuldtidsuddannelse og skal være afsluttet senest fire år efter studiestart. 1.3 Mål for læringsudbytte Mål for læringsudbyttet omfatter den viden, de færdigheder og kompetencer, som en Business Controller skal opnå i uddannelsen, jf. uddannelsesbekendtgørelsen BEK nr. xx af xx/xx/xxxx (bekendtgørelsen udarbejdes i samarbejde med ministeriet i efteråret 2012). Viden Den færdiguddannede har viden og forståelse for virksomhedens interne og eksterne forhold i et økonomisk perspektiv viden og forståelse for teori, metode og værktøjer til løsning af komplekse og praksisnære problemstillinger for virksomheden og dens omverden Færdigheder Den færdiguddannede kan anvende og vurdere centrale metoder og redskaber, der knytter sig til beskæftigelse inden for økonomistyring, regnskab, controlling og revision 3

5 formidle virksomhedens praksisnære problemstillinger og løsningsmuligheder internt og eksternt i relation til erhvervet vurdere virksomhedens erhvervsjuridiske og samfundsøkonomiske situation i relation til virksomhedens interne og eksterne forhold anvende viden om kommunikation og adfærd til at vurdere egne muligheder for at optræde samarbejdsfremmende i interaktion med interne og eksterne samarbejdspartnere Kompetence: Den færdiguddannede kan håndtere udviklingsorienterede situationer inden for arbejdet med økonomistyring, regnskab, controlling og revision deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde med henblik på at sikre et veludviklet og solidt metodegrundlag til brug for professionens daglige arbejde I en struktureret sammenhæng tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetencer i relation til arbejdet med økonomistyring, regnskab, controlling og revision 1.4 Titel Den, der har gennemført og bestået uddannelsen, opnår Erhvervsakademigraden AK og er berettiget til titlen Business Controller (AK). Den engelske betegnelse er AP Graduate Programme in financial management, accounting, auditing and controlling. 2 Uddannelsens indhold og struktur Uddannelsen består af fire semestre, der tilsammen giver dimittenden den kompetenceprofil, der er nævnt under afsnit 1. Samtidig udgør hvert semester et samlet og afgrænset læringsforløb. Det er således muligt for en studerende at erstatte et semester med en dokumenteret ækvivalerende læring og udprøvning fra en anden dansk eller udenlandsk institution. Ligeledes kan udenlandske studerende gennemføre et eller flere semestre på uddannelsen. Uddannelsen består af 7 obligatoriske uddannelseselementer (samlet omfang 85 ECTS), 1 valgfrit uddannelseselement (omfang 5 ECTS), praktik (omfang 15 ECTS) og afsluttende eksamensprojekt (omfang 15 ECTS). Uddannelsens indhold og ECTS omfang opdelt på uddannelseselementerne fremgår af tabellen på følgende side. 4

6 Tabel 1: Oversigt over uddannelseselementerne på de enkelte semestre og samlet: 1. sem. 2. sem. 3. sem. 4. sem. Total Erhvervsøkonomi Erhvervsjura Samfundsøkonomi, data og metode Samfundsøkonomi Data og metode Virksomhedens strategiske styring Økonomi (Eksternt regnskab Økonomistyring og Skatte- og momsret) 5 5 Kommunikation og samarbejde 5 5 Controlling og revision Valgfag 5 5 Praktikforløb og projekt Afsluttende eksamensprojekt I alt

7 3 Læringsmål og indhold for de obligatoriske uddannelseselementer 3.1 Erhvervsøkonomi Samlet vægt: 15 ECTS Placering: 1. og 2. og 3. semestersemester Modulopbygget I + II + III Formål: Den studerende opnår viden om og forståelse af erhvervsøkonomisk teori og metoder. Den studerende kan anvende, vurdere og formidle erhvervsøkonomiske modeller og værktøjer i virksomhedens daglige økonomistyringsopgaver. vurdere en virksomheds typiske investerings- og finansieringsmuligheder ved hjælp af almindelige anerkendte metoder. håndtere regnskabs- og budgetopgaver i handels-, service- og produktionsvirksomheder. deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde omkring virksomhedens økonomistyring med interne og eksterne samarbejdspartnere. Mål Viden Den studerende har viden om og forståelse for datagrundlaget for opstilling af regnskaber viden om og forståelse af intern sammenhæng mellem resultatopgørelse og balance for personlige virksomheder og selskaber viden om og forståelse af budgettets funktion i virksomheden og tilrettelæggelse af budgetteringsproceduren viden og forståelse for regnskabsanalysens formål og indhold viden om og forståelse af forskellige investeringsmetoders styrker og svagheder viden om og forståelse af egenkapital og fremmedkapitalfinansiering samt forskellene herimellem, viden om og forståelse af forskellige fremmedfinansieringsformers karakteristika Færdigheder anvende typiske posteringer for handels- og produktionsvirksomheder anvende afslutningsmetoder analysere og vurdere råbalancer for handels- og produktionsvirksomheder med typiske efterposteringer vurdere og formidle nøgletal med afsæt i mest anvendte modeller, anvende og formidle resultat-, likviditets- og balancebudgetter ud fra givne forudsætninger samt foretage budgetsimuleringer anvende optimeringsmodeller ud fra omkostnings- og afsætningsforhold under hensyntagen til en enkelt kapacitetsbegrænsning, afsætning på flere markeder samt konkurrenceforhold anvende forskellige investeringsvurderingsmetoder vurdere og vælge blandt investeringsprojekter, 6

8 vurdere og beregne effektiv rente før og efter skat på forskellige lånetyper og kreditter samt leasingkontrakters kapitalværdi før og efter skat formidle erhvervsøkonomiske problemstillinger og opstilling af løsningsforslag i forhold til erhvervet Kompetencer håndtere regnskabsføring, regnskabsafslutning og budgetrutiner i handelsvirksomheder og produktionsvirksomheder håndtere situationer, hvor investeringsvurderingsmetoder bør anvendes håndtere informationer til brug for investeringsvurdering tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetencer omkring virksomhedens økonomistyring deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde omkring virksomhedens økonomi med interne og eksterne samarbejdspartnere med en professionel tilgang 3.2 Erhvervsjura Samlet vægt: Placering: 10 ECTS 1. og 2. semester Formål: Den studerende skal have viden om erhvervsjura af særlig praktisk relevans for arbejdsopgaver i forbindelse med revision og økonomistyring Mål Viden Den studerende har viden om og forståelse for grundlæggende erhvervsjuridiske regler, det nationale retssystem, terminologier, retskilder og fortolkninger viden om og forståelse for grundlæggende individuel arbejdsret med særlig vægt på funktionærret viden om og forståelse for national køberet viden om og forståelse for forskellige fordringstyper, fordringers overdragelse og ophør viden om og forståelse for reglerne om kreditaftaler viden om og forståelse for markedsførings- og konkurrenceret viden om og forståelse for forsikringsret viden om og forståelse for etablering af virksomheder, herunder stiftelsesdokumenter aktionæroverenskomster, vurderingsberetninger etc. viden om og forståelse for grundlæggende familieretlige og arveretlige regler Færdigheder vurdere, udvælge og anvende relevante retskilder på praksisnære konkrete, problemstillinger og opstille løsningsmuligheder formidle juridiske regler og praksis for aftalers indgåelse og ugyldighed herunder forbrugerbeskyttende lovgivning 7

9 vurdere og formidle juridiske konsekvenser for aftalers indgåelse via mellemmænd med særlig fokus på fuldmagtsforhold anvende og vurdere erstatningsret uden for kontrakt anvende reglerne om sikkerhedsstillelse i sammenhæng med andre juridiske emner anvende regler og praksis om virksomhedsformer anvende regler og praksis for kreditorforfølgning Kompetencer deltage professionelt i tværfagligt samarbejde i forbindelse med revision og økonomistyring, med henblik på minimering af juridiske konflikter og vurdere behov for yderligere faglig bistand håndtere juridisk metode på erhvervsjuridiske problemstillinger ved at henvise til relevante lovbestemmelser, praksis og retskilder på det konkrete område tilegne sig og strukturere ny viden, færdigheder og kompetencer i relation til erhvervsjura indenfor erhvervet 3.3 Samfundsøkonomi, data og metode Samlet vægt: Placering: 15 ECTS 1. og 2. semester Uddannelseselementet består af fagene samfundsøkonomi samt data og metode. Formål: Den studerende opnår teoretisk og praktisk viden om økonomisk vækst og udvikling nationalt såvel som internationalt, særligt med henblik på betydningen for den enkelte virksomhed. Den studerende kan ud fra teoretiske modeller analysere og vurdere konsekvenserne af både efterspørgsels- og udbudspolitikker for forskellige økonomier og valutakursregimer og formidle disse bl.a. med brug af en grundlæggende forståelse for dataanalyse og metodevalg i relation til erhvervet. De studerende kan indsamle og behandle data, forholde sig til statistiske undersøgelser samt vurdere og formidle resultaterne herfra. Mål Viden Den studerende har viden om og forståelse for samfundsøkonomiske teorier, metoder og værktøjer viden om og forståelse af grundlæggende sandsynlighedsbegreber og værktøjer i relation til dataanalyse viden om og forståelse af metoder, der er relevante for det økonomiske område Færdigheder anvende og vurdere centrale samfundsøkonomiske teorier, metoder og værktøjer i relation til erhvervet anvende relevante statistiske værktøjer i relation til dataanalyser brugt i erhvervet formidle analyse af centrale samfundsøkonomiske problemstillinger i relation til erhvervet med brug af relevante data og analyser 8

10 vurdere og opstille fagligt stof, udarbejde problemformulering og foretage metodiske valg Kompetencer håndtere statistisk bearbejdet analyse i relation til erhvervet deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde, hvor databehandling og metode indgår som et fagligt element håndtere de samfundsøkonomiske vilkår i relation til dagligdagen i erhvervet tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetencer om udvikling i centrale samfundsøkonomiske problemstillinger i relation til virksomhedens omverden deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde internt og eksternt vedrørende samfundsøkonomiske forhold med professionel tilgang 3.4 Kommunikation og samarbejde Samlet vægt: Placering: 5 ECTS 1. semester Formål: Den studerende opnår personlig udvikling og tilegner sig kvalifikationer indenfor situationsbestemt og samarbejdsfremmende adfærd blandt kunder og kolleger i rollen som medarbejder på et revisionskontor eller i en økonomiafdeling i en virksomhed. deltage i afholdelse af forskellige møder internt rettet mod kolleger og ledere og eksternt rettet mod kunder og samarbejdspartnere. Målrettet og situationsbestemt præsentation af problemstillinger, vurderinger og anbefalinger kan håndteres på kompetent vis. Mål Viden Den studerende har viden om og forståelse for basale drivkræfter i individadfærd og gruppeadfærd med vægt på individets personlighed og behov viden om og forståelse for socialpsykologiske mønstre og betydningen for samarbejdsklima og trivsel viden om og forståelse for kommunikationsteori til forståelse af hyppige fejltolkninger og misforståelser blandt kolleger og kunder viden om og forståelse for opbygning af præsentationer og gennemførelse heraf viden om og forståelse for mødeteknik og mødeledelse 9

11 Færdigheder anvende kommunikationsteorier og vurdere egen rolle i problemstillinger knyttet til samarbejde og effektivitet indenfor arbejdsteams formidle og planlægge egne præsentationer tilpasset situation og målgruppe vurdere egne styrker og svagheder i temperament og personlighed og være i stand til at vælge strategier, der fremmer evnen til at indgå i et dagligt arbejdsfællesskab formidle synspunkter og gennemføre præsentationer med gennemslagskraft, seriøsitet og empati Kompetencer håndtere assertiv adfærd i omgangen med kunder og kolleger afvikle og håndtere mindre møder med kunder og samarbejdspartnere bl.a. via struktureret spørgeteknik og aktiv lytning med en professionel tilgang tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetencer indenfor kommunikation og samarbejde i relation til erhvervet 3.5 Økonomi Samlet vægt: Placering: Modulopbygget I + II + III 25 ECTS 1., 2. og 3. semester Uddannelseselementet økonomi består af fagene eksternt regnskab, økonomistyring samt skatteog momsret. Formål: Økonomi er uddannelsens praktiske fag, hvor den studerende opnår en stor del af den praktiske viden, færdigheder og kompetencer, en færdiguddannet skal besidde. Der lægges stor vægt på oparbejdelse af konkrete færdigheder i udarbejdelse af drifts- og skatteregnskaber, anvendelse af økonomiske styringsredskaber (herunder opfølgnings- og kontrolrutiner) mv. Mål Viden Den studerende har viden og forståelse for teorier og metoder, der anvendes ved udarbejdelse af årsrapporter viden og forståelse for koblingen mellem interne regnskabsrapporter og årsrapporter for klasse A- og B-virksomheder viden og forståelse af økonomistyringsmodeller og økonomistyringsbegreber viden og forståelse for skatte- og momsretlige forhold 10

12 Færdigheder anvende teori og metoder til: o afslutning af regnskab, herunder opstilling af årsrapport for ÅRL s klasse A og B - små og mellemstore virksomheder o at udarbejde og anvende likviditetsstyringsredskaber o at gennemføre skatteberegninger for personer og personligt ejede virksomheder, o principper for selskabsbeskatning o at udarbejde momsopgørelser vurdere og formidle årsrapporter for mindre virksomheder vurdere og formidle skatteberegninger for personligt ejede virksomheder og lønmodtagere anvende et udvalgt og almindeligt forekommende økonomistyringssystem og økonomistyringsmodeller, vurdere, opstille og vælge løsningsmuligheder indenfor økonomiske styringsredskaber, formidle løsningsmuligheder omkring udarbejdelse og formidling af økonomisk præsentationsmateriale Kompetencer håndtere udviklingsorienterede situationer i relation til økonomiske problemstillinger virksomheden med en professionel tilgang med relevante samarbejdspartnere deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde om økonomiske problemstillinger med interne og eksterne samarbejdspartnere med en professionel tilgang tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetencer i forhold til udviklingen inden for økonomiske- samt skatte- og momsretlige problemstillinger 3.6 Virksomhedens strategiske styring Samlet vægt: 5 ECTS Placering: 3. semester Formål: Den studerende opnår indsigt i virksomhedens strategiske grundlag, strategiformulering og implementering. Det er samtidig målet at opbygge en sammenhængende forståelse for, at virksomhedens strategiske grundlag, mål og strategiplan er fundamentet for meningsfuld økonomiske planlægning og opfølgning. Den studerende opnår forståelse for, hvorfor virksomhedens fremtid og overlevelse afhænger af et tæt samspil mellem strategiske styringsaktiviteter og traditionel økonomistyring Den studerende opnår evnen til at anvende strategisk analyse, til at vurdere fundamentale forretningsproblemstillinger og håndtere formidling af begrundede løsningsforslag 11

13 Mål Viden Den studerende har viden om og forståelse for virksomhedens ressourcer og kompetencer viden om og forståelse for strategisk analyse viden om basale faktorer i virksomhedens omgivelser, som er medbestemmende for fremtidig succes og konkurrenceevne viden om konkurrenceforhold viden om og forståelse for afklaring af strategiske indsatsområder viden om og forståelse for formulering af begrundede mål og strategier viden om virksomhedes markedsbetingelser som aktør på enten Business to Consumer eller Business to Business markedet viden om og forståelse for strategiske forandringsprocesser Færdigheder anvende modeller og teorier til analyse af konkurrenceforhold, ændringer heri og vurdere afledte konsekvenser for virksomhedens strategiske muligheder og forretningsgrundlag, vurdere og formidle aktuelle økonomiske resultater og bæredygtigheden af virksomhedens aktuelle strategi vurdere og formidle sammenhængen mellem konkrete økonomisk analyseresultater og kritiske faktorer i strategigrundlaget Kompetencer håndtere mindre strategiske analyser, der giver forklaringsværdi i forhold til virksomhedens aktuelle økonomiske resultater håndtere strategiske problemer deltage i en konkret og analytisk funderet dialog om strategiske problemstillinger internt med kolleger og ledere samt eksternt med klienter/kunder m.v. tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetencer med strategisk perspektiv 3.7 Controlling og revision Samlet vægt: Placering: 10 ECTS 3. semester Formål: 12

14 Den studerende indføres i controllers og revisors arbejde, herunder controllers og revisors planlægning og udførelse af controlling og revision af små og mellemstore virksomheders hovedområder. Den studerende får en overordnet viden om regulering af revisionsområdet samt de centrale begreber om uafhængighed, tavshedspligt, god skik og etiske regler i forhold praksis. Den studerende skal opnå forståelse af interne sammenhænge i små og mellemstore virksomheders interne regnskabssystemer og forretningsprocesser. Den studerende bliver i stand til at anvende grundlæggende metoder i forbindelse med planlægning af og gennemførsel af revision og controlling samt vurdere regnskabsdata og risikoforhold. Mål Viden Den studerende har viden om og forståelse for planlægning af revision og controlling på grundlæggende niveau viden om udførelse af en revision ift. årsrapportens hovedområder viden om muligheder for reduktion af risici indenfor interne regnskabssystemer og forretningsprocesser forståelse for ekstern revisors arbejdsopgaver, herunder revisors forskellige erklæringsopgaver viden om situationer, hvor ekstern revisors erklæringen skal indeholde forbehold eller supplerende oplysninger overordnet forståelse af revisorlovens indhold og struktur Færdigheder anvende grundlæggende planlægning og arbejdstilrettelæggelse i forbindelse med udførsel af revision og controlling vurdere virksomhedens regnskabsposter og interne kontrolsystemer formidle resultatet af gennemført revision såvel skriftligt som mundtligt til virksomheden vurdere og identificere risici og oprettelse af nøglekontroller i regnskabsrapportering formidle revisionens resultater og eventuelle løsningsmuligheder internt og eksternt Kompetencer håndtere og deltage i controlling og revision af små og mellemstore virksomheder med en professionel tilgang deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde mellem virksomheden, revisor og virksomhedens samarbejdspartnere med en professionel tilgang struktureret tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetencer i relation til controlling og revision 13

15 3.8 Valgfag Det valgfrie element ligger på 3. semester. Faget muliggør, at de studerende kan tone deres uddannelse i forhold til deres interesser og fremtidige karriereveje. De valgfrie uddannelseselementer består af 2 fag, der udbydes fælles på alle udbudssteder samt øvrige valgfrie uddannelseselementer, der udvikles og udbydes af de enkelte udbydere. Valgfagene, der udbydes af alle udbydere, beskrives her i fællesdelen af studieordningen. De valgfrie uddannelseselementer for det enkelte udbudssted beskrives i studieordningens institutionsdel. Fælles valgfag: 1. Business English 2. Videregående dataanalyse Samlet vægt Placering 5 ECTS 3. semester Business English Formål Den studerende skal tilegne sig evnen til at kommunikere og anvende korrekt Business English, og derved opnå et tilstrækkeligt højt fagligt niveau til at kunne indgå i den daglige rutine i revisionsfirmaer eller økonomiafdelinger, hvor engelsk anvendes som arbejds- eller koncernsprog. Den studerende skal kunne anvende den specifikke fagterminologi, som anvendes i regnskaber og årsrapporter. Desuden er målet, at sætte den studerende i stand til at præsentere, afholde eller deltage i møder, nationalt eller internationalt, på engelsk. Mål Viden Den studerende har i en international kulturel sammenhæng viden om forskellige engelske skriftlige og mundtlige kommunikationsformer viden om og forståelse for kommunikationsmodeller og teorier viden om og forståelse for formidlingsteorier og strategier, herunder verbale og nonverbale virkemidler viden om og forståelse for mødeterminologi viden om og forståelse for intern og ekstern kommunikation Færdigheder 14

16 anvende engelsk som redskab til at analysere og gennemgå regnskaber, årsrapporter og aktuelle økonomiske tekster anvende det engelske sprog i forretningssammenhæng både skriftligt og mundtligt formidle målrettede budskaber på korrekt engelsk formidle budskaber med gennemslagskraft, anvende fagterminologi på engelsk på et højt fagligt niveau Kompetencer håndtere arbejdsrelaterede situationer på engelsk deltage i et tværfagligt internationalt samarbejde håndtere årsrapporter og deltage i udarbejdelsen på engelsk deltage i faglige og tværfaglige samarbejder/møder på engelsk med en professionel tilgang tilegne sig den løbende engelske terminologi i relation til økonomistyring, regnskabsvæsen og revision Videregående dataanalyse Formål: Den studerende får en videregående forståelse for dataanalyse og statistiske begreber, en viden som kan anvendes i relation til databehandling på den afsluttende del af studiet og relation til erhvervet. Mål Viden Den studerende har viden og forståelse for stikprøveteori og bestemmelse af stikprøvestørrelser viden om forskellige dataanalysemetoders muligheder og begrænsninger Færdigheder anvende, opstille og fortolke multiple regressionsmodeller vurdere og bestemme stikprøvestørrelser. formidle problemstillinger i relation til dataanalyse i en professionel sammenhæng. Kompetencer håndtere og udarbejde simple regressionsanalyser 15

17 deltage i struktureret dataindsamling og -analyse af større datamængder med henblik på gennemførsel af statistiske analyser og vurdering af økonomiske konsekvenser for virksomheden 3.9 Praktik Placering: Vægt: 4. semester 15 ECTS Formål Praktikken tager udgangspunkt i erhvervsforholdene og kompetencebehovene inden for økonomistyring, eksternt regnskab, controlling og revision. Praktikken tilrettelægges således, at den i kombination med uddannelsens øvrige dele bidrager til, at den studerende udvikler praktiske kompetencer. Praktikopholdet har til formål at sætte den studerende i stand til at anvende studiets metoder, teorier og redskaber gennem løsning af konkrete praktiske opgaver inden for økonomi og revision i Danmark eller i udlandet. Praktikken tilrettelægges med en progression mod det selvstændigt udøvende. Mål Viden Den studerende har viden og forståelse for erhvervets og fagområdets anvendelse af teori, metode og redskaber i forhold til praksis Færdigheder anvende alsidige tekniske og analytiske arbejdsmetoder, der knytter sig til beskæftigelse inden for erhvervet vurdere praksisnære problemstillinger og opstilling af løsningsmuligheder formidle praksisnære problemstillinger og begrundede løsningsforslag Kompetencer håndtere udviklingsorienterede praktiske og faglige forhold i forhold til erhvervet tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetencer i relation til erhvervet håndtere strukturering og planlægning af daglige arbejdsopgaver i erhvervet deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang 16

18 3.10 Afsluttende eksamensprojekt Placering: 4. semester Vægt: 15 ECTS Formål At vise, at den studerende på kvalificeret vis kan kombinere teoretiske, metodiske og praktiske elementer samt kan formidle disse. Det afsluttende projekt på akademiniveau er en større opgave, hvor den studerende tilegner sig særlig indsigt i et afgrænset økonomisk emne/område/problem, der er centralt i forhold til en økonomifunktion eller revisionsvirksomhed. Projektets problemstilling formuleres af den studerende og skal foregå i samarbejde med en virksomhed. Projektets problemområde skal godkendes af uddannelsesstedet. Mål Viden Den studerende har viden om og forståelse for at indsamle data om økonomiske udfordringer på et konkret grundlag i en konkret virksomhed viden om og forståelse for at indsamle viden til brug for valg og fravalg i forhold til problem, metode, teori, empiri og konklusion viden om og forståelse for kommunikationsstrategi og projektudarbejdelse Færdigheder anvende metoder til indsamling, bearbejdning og anvendelse af relevant viden og praksisnære data anvende og analysere strategiske og kreative løsningsforslag baseret på anvendt teori og metode til konkrete og abstrakte problemstillinger i en virksomhed inden for økonomi og revision vurdere og styre et hovedopgaveprojekt og udføre kreativ problemløsning i denne sammenhæng videreformidle ideer, kvantitative og kvalitative data til forskellige målgrupper formidle egne fagligt begrundede synspunkter vurdere forskellige løsningsalternativer på konkrete problemstillinger Kompetencer håndtere kombinationen af teoretiske, metodiske og faglige elementer til professionsanvendelig viden formulere velargumenterede løsningsalternativer i forhold til konkrete problemstillinger 17

19 deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde i tilknytning til opgaveløsning af økonomisk og regnskabsmæssig art inden for almen økonomiadministration og revisionsvirksomhed tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetencer, der sikrer en professionel tilgang til uddannelsens viden, færdigheder og kompetencer fremadrettet 4 Eksamen, prøver og bedømmelse Uddannelsens læringsudbytte dokumenteres undervejs ved prøver, der kan bestå i mundtlige og skriftlige eksamener, bedømmelse af opgaver og projekter, deltagelse i seminarer, øvelsesrækker m.v. Prøverne er enten eksterne eller interne. Ved de eksterne prøver medvirker en censor beskikket af Undervisningsministeriet. Ved de interne prøver foretages bedømmelsen af en eller flere eksaminatorer, udpeget af uddannelsesinstitutionen. Af eksamensbestemmelserne for de enkelte prøver fremgår, hvorvidt prøven er intern eller ekstern. Deltagelse i prøverne på studiet kan forudsætte, at den studerende har afleveret eller deltaget i en eller flere obligatoriske opgaver/aktiviteter i de enkelte fag og projekter (BF-opgaver). 4.1 Oversigt over prøver og eksamener Uddannelsen omfatter følgende prøver fordelt på semestre. Tabel 2: Oversigt over prøve på uddannelsen: Eksamen/prøve ECTS 1. semester 2. semester 3. semester 4. semester Mundtlig prøve i kommunikation og samarbejde samt data og metode 10 ECTS Januar, skriftlig og mundtlig (1. Interne) Tværfaglig prøve i økonomi (2. interne) Årsprøve, prøve i erhvervsøkonomi, samfundsøkonomi og erhvervsjura 20 ECTS Juni, skriftlig og mundtlig 30 ECTS Juni, skriftlig (1. eksterne) Tværfaglig prøve i erhvervsøkonomi samt virksomhedens strategiske styring (2. eksterne) 10 ECTS December/jan., mundtlig Tværfaglig prøve controlling og revision samt eksternt 15 ECTS December/Jan., skriftlig 18

20 regnskab (3. eksterne) Valgfag (3. interne) 5 ECTS December/jan., skriftlig eller mundtlig Projekteksamen i praktikforløb 15 ECTS Skriftlig (4.interne) Prøve baseret på afsluttende eksamensprojekt 15 ECTS Juni, skriftlig og mundtlig (4.eksterne) 4.2 Beskrivelse af obligatoriske prøver Tværfaglig projekteksamen i kommunikation og samarbejde, data og metode (1. interne) Prøven afholdes ved udgangen af 1. semester og har form som en individuel, mundtlig eksamen af 30 minutters varighed med udgangspunkt i et gruppeprojekt. Projektet er tværfagligt og skal rumme fagene kommunikation og samarbejde samt data og metode. Projektet tager udgangspunkt i en udleveret case, har et omfang på maksimalt 15 normalsider og udarbejdes i grupper af 4-5 studerende. Der ydes vejledning i begrænset omfang i forbindelse med udarbejdelse af projektet. Den individuelle mundtlige prøve tager udgangspunkt i projektet, hvor projektet indirekte indgår i bedømmelsen. Det er en forudsætning for deltagelse i den individuelle prøve, at den studerende har været med til at aflevere det skriftlige projekt. Gruppeprojektet skal ikke individualiseres. Der gives en samlet karakter efter 7-trins skalaen, og karakteren påføres eksamensbeviset. Tværfaglig prøve i økonomi (2. interne) Der afholdes en 30 minutters mundtlig prøve ved udgangen af 2. semester baseret på et tværfagligt gruppeprojekt udarbejdet og afleveret inden eksamen med udgangspunkt i en case. Projektet har et omfang af 15 normalsider og udarbejdes i grupper af 4-5 studerende. Der ydes vejledning i begrænset omfang i forbindelse med udarbejdelse af projektet. Projektet er tværfagligt og skal indeholde problemstillinger inden for fagområderne omfattet af økonomi (eksternt regnskab, økonomistyring, skatte- og momsret). Der gives karakter efter 7-trins skalaen, og karakteren påføres eksamensbeviset. Den individuelle mundtlige prøve tager udgangspunkt i projektet, hvor projektet indirekte indgår i bedømmelsen. Det er en forudsætning for deltagelse i den individuelle prøve, at den studerende har været med til at aflevere det skriftlige projekt. Gruppeprojektet skal ikke individualiseres. Årsprøve (1. eksterne) Årsprøven tester læringsmålene i erhvervsøkonomi, samfundsøkonomi samt erhvervsret. 19

2013-2015. Studieordning for Financial Controller (AK) erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling

2013-2015. Studieordning for Financial Controller (AK) erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling Studieordning for Financial Controller (AK) erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling 2013-2015 Academy Profession Degree Programme in Financial Controlling

Læs mere

Studieordning for finansbachelor 2011-2015. Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services

Studieordning for finansbachelor 2011-2015. Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Studieordning for finansbachelor 2011-2015 Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Version 1.1 Revideret 2. juli 2012 Studieordningen gælder for studerende

Læs mere

Studieordning for finansbachelor 2010-2014. Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services

Studieordning for finansbachelor 2010-2014. Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Studieordning for finansbachelor 2010-2014 Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Version 1.2 Revideret 2. juli 2012 Studieordningen gælder for studerende

Læs mere

Studieordning for Administrationsøkonom

Studieordning for Administrationsøkonom Studieordning for Administrationsøkonom Studieordning for uddannelsen til Erhvervsakademi uddannelsen Administrationsøkonom (AK) ved Handelsskolen, Nuuk, Grønland, Aqqusinersuaq 18, Postboks 1038, 3900

Læs mere

Studieordning. Professionsbachelor i International Handel og Markedsføring

Studieordning. Professionsbachelor i International Handel og Markedsføring Studieordning Professionsbachelor i International Handel og Markedsføring 1 Indholdsfortegnelse Del 1: Fællesdelen... 4 1 Uddannelsen... 4 1.1 Titulatur... 4 1.2 Formål... 4 1.3 Læringsmål... 4 1.4 Omfang...

Læs mere

STUDIEORDNING. Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation. Erhvervsakademi Sjælland (EASJ)

STUDIEORDNING. Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation. Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) STUDIEORDNING Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Campus Køge Campus Slagelse Campus Nykøbing August 2013 Indholdsfortegnelse Studieordningen...

Læs mere

Studieordning for PBA Softwareudvikling

Studieordning for PBA Softwareudvikling Studieordning for PBA Softwareudvikling 2010 Professionsbachelor i Softwareudvikling Bachelor s Degree Programme in Software Development Oktober 2009 version 0.1 Indhold DEL 1: FÆLLES DEL... 3 1. UDDANNELSEN...

Læs mere

STUDIEORDNING 2011-2013 MARKEDSFØRINGSØKONOMUDDANNELSEN

STUDIEORDNING 2011-2013 MARKEDSFØRINGSØKONOMUDDANNELSEN Studieordning på Markedsføringsøkonom 2011-2013 STUDIEORDNING 2011-2013 MARKEDSFØRINGSØKONOMUDDANNELSEN Side 1 af 40 Studieordning på Markedsføringsøkonom 2011-2013 Indhold Fælles del: 1. 1. Uddannelsen...

Læs mere

Professionsbachelor i international handel og markedsføring Bachelor of International Sales and Marketing Management

Professionsbachelor i international handel og markedsføring Bachelor of International Sales and Marketing Management Professionsbachelor i international handel og markedsføring Bachelor of International Sales and Marketing Management STUDIEORDNING 2011-2013 September 2011 Erhvervsakademi Sjælland 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Studieordning for Multimediedesigner

Studieordning for Multimediedesigner Studieordning Multimediedesigneruddannelsen fællesdel Studieordning for Multimediedesigner Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for medie og kommunikation Studieordningens fællesdel udarbejdet af Landsnetværket

Læs mere

STUDIEORDNING Handelsøkonom AK. Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Campus Næstved 2011-2013

STUDIEORDNING Handelsøkonom AK. Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Campus Næstved 2011-2013 STUDIEORDNING Handelsøkonom AK Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Campus Næstved 2011-2013 Studieordning for uddannelsen til Handelsøkonom (AK) ved Erhvervsakademierne Dania, Sjælland, Copenhagen Business

Læs mere

FORORD... 2 1.INDLEDNING... 3

FORORD... 2 1.INDLEDNING... 3 Indhold FORORD... 2 1.INDLEDNING... 3 2. STUDIEORDNINGENS STRUKTUR OG INDHOLD... 3 2.1 STUDIEORDNINGENS STRUKTUR... 3 2.2 STUDIEORDNINGENS INDHOLD... 3 3. UDDANNELSENS FÆLLESDEL... 4 3.1 UDDANNELSENS OVERORDNEDE

Læs mere

Studieordning - fællesdel

Studieordning - fællesdel Studieordning - fællesdel 2010-2012 Professionsbachelor i International Hospitality Management 1 1.0 FORORD... 4 2.0 UDDANNELSESUDBYDERE... 4 3.0 STUDIEORDNINGENS INDHOLD... 4 4.0 UDDANNELSENS FORMÅL OG

Læs mere

Professionsbacheloruddannelse i offentlig administration

Professionsbacheloruddannelse i offentlig administration September 2007 Forslag til studieordning: Professionsbacheloruddannelse i offentlig administration (Bachelor of Public Administration) Sigter mod studiestart i september 2008 Indhold Forord... 4 1. Uddannelsens

Læs mere

AUTOMATIONSTEKNOLOG (AK)

AUTOMATIONSTEKNOLOG (AK) Studieordning for uddannelsen AUTOMATIONSTEKNOLOG (AK) Erhvervsakademi Dania Hadsten August 2014 Studieordning for uddannelsen til Automationsteknolog (AK) ved Erhvervsakademi Dania Godkendt af Rektor

Læs mere

SERVICEØKONOM (AK) Studieordning fællesdel 2010 til 2012. SØK-netværket MPJ/30. august 2010 v6

SERVICEØKONOM (AK) Studieordning fællesdel 2010 til 2012. SØK-netværket MPJ/30. august 2010 v6 SERVICEØKONOM (AK) Studieordning fællesdel 2010 til 2012 SØK-netværket MPJ/30. august 2010 v6 1 INDHOLDFORTEGNELSE 1. Studieordningens indhold... 4 2. Uddannelsens formål og adgangskrav... 5 2.1 Uddannelsens

Læs mere

Studieordning For Multimediedesigner

Studieordning For Multimediedesigner For Multimediedesigner Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for medie og kommunikation Multimediedesigneruddannelsen på Erhvervsakademiet Lillebælt August 2009 Indholdsfortegnelse Studieordningen... 3

Læs mere

Studieordning for PBA i international handel og markedsføring 2013-2015. Professionsbachelor i international handel og markedsføring

Studieordning for PBA i international handel og markedsføring 2013-2015. Professionsbachelor i international handel og markedsføring Studieordning for PBA i international handel og markedsføring 2013-2015 Professionsbachelor i international handel og markedsføring Bachelor of International Sales and Marketing Management August 2013

Læs mere

STUDIEORDNING Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation

STUDIEORDNING Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation STUDIEORDNING Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Campus Campus Køge Campus Campus Slagelse Campus Nykøbing August 2012 Multimediedesigneruddannelsen

Læs mere

SERVICEØKONOM (AK) Studieordning

SERVICEØKONOM (AK) Studieordning SERVICEØKONOM (AK) Studieordning 2015 til 2017 Vinter Januar 2015 Der tages forbehold for eventuelle trykfejl og ændringer INDHOLDFORTEGNELSE 1 Studieordningens indhold... 5 UDDANNELSENS FÆLLESDEL... 5

Læs mere

Studieordningen for finansøkonom 2014

Studieordningen for finansøkonom 2014 Studieordningen for finansøkonom 2014 Erhvervsakademiuddannelse indenfor finansområdet Academy Profession Degree Programme in Financial Management version 1.0 01 09 2014 (27 08 2014 EAL) FÆLLESDEL Denne

Læs mere

SERVICEØKONOM (AK) Studieordning Lokal 2011 2013 Campus Køge Campus Slagelse

SERVICEØKONOM (AK) Studieordning Lokal 2011 2013 Campus Køge Campus Slagelse SERVICEØKONOM (AK) Studieordning Lokal 2011 2013 Campus Køge Campus Slagelse september 2011 Studieordning for uddannelsen til Serviceøkonom (AK), gældende pr. 1. august 2011 Der tages forbehold for eventuelle

Læs mere

Studieordning for uddannelsen til HANDELSØKONOM (AK) 2014-2016. Erhvervsakademierne Dania Sjælland Copenhagen Business Lillebælt

Studieordning for uddannelsen til HANDELSØKONOM (AK) 2014-2016. Erhvervsakademierne Dania Sjælland Copenhagen Business Lillebælt Studieordning for uddannelsen til HANDELSØKONOM (AK) 2014-2016 Erhvervsakademierne Dania Sjælland Copenhagen Business Lillebælt September 2014 Studieordning for uddannelsen til Handelsøkonom (AK) ved Erhvervsakademierne

Læs mere

Studieordning for uddannelsen HANDELSØKONOM (AK)

Studieordning for uddannelsen HANDELSØKONOM (AK) Studieordning for uddannelsen HANDELSØKONOM (AK) 2013-2015 Studieordning for uddannelsen til Handelsøkonom (AK) ved Erhvervsakademi Dania. Horsens, Silkeborg, Hobro og Randers 1. september, 2013. Der tages

Læs mere

Studieordning for Diplomuddannelsen Ingeniørernes lederuddannelse. Engineering Business Administration (EBA)

Studieordning for Diplomuddannelsen Ingeniørernes lederuddannelse. Engineering Business Administration (EBA) Studieordning for Diplomuddannelsen Ingeniørernes lederuddannelse Engineering Business Administration (EBA) Revideret 11.12.12 Side 1 af 33 Indhold 1. Indledning...4 2. Uddannelsens formål...4 3. Uddannelsens

Læs mere

Studieordning for uddannelsen til HANDELSØKONOM (AK) 2013-2015. Erhvervsakademierne Dania Sjælland Copenhagen Business Lillebælt

Studieordning for uddannelsen til HANDELSØKONOM (AK) 2013-2015. Erhvervsakademierne Dania Sjælland Copenhagen Business Lillebælt Studieordning for uddannelsen til HANDELSØKONOM (AK) 2013-2015 Erhvervsakademierne Dania Sjælland Copenhagen Business Lillebælt September 2013 Studieordning for uddannelsen til Handelsøkonom (AK) ved Erhvervsakademierne

Læs mere

Studieordning 2014-2016

Studieordning 2014-2016 Studieordning 2014-2016 Finansøkonom Academy Profession Degree Programme in Financial Management Version 0.3 Revideret 27.10.2014 e Fælles del 1. Studieordningens rammer... 2 1.1. Studieordningens ikrafttrædelsesdato...

Læs mere

Studieordning for finansøkonom fællesdel 2014-2016

Studieordning for finansøkonom fællesdel 2014-2016 Studieordning for finansøkonom fællesdel 2014-2016 Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet Academy Profession Degree Programme in Financial Management Version 0.2 15.08.2014 1/39 Denne studieordning

Læs mere

Studieordning 2015-2017

Studieordning 2015-2017 Studieordning 2015-2017 Markedsføringsøkonom Institutionsdel. Draft version, ændringer kan forekomme Academy Profession Degree Programme in Marketing Management Draft Version 0.9 Revideret 26. januar 2015

Læs mere

Studieordning for uddannelsen til HANDELSØKONOM (AK) 2010-2012. Erhvervsakademierne Dania Sjælland Copenhagen Business Lillebælt

Studieordning for uddannelsen til HANDELSØKONOM (AK) 2010-2012. Erhvervsakademierne Dania Sjælland Copenhagen Business Lillebælt Studieordning for uddannelsen til HANDELSØKONOM (AK) 2010-2012 Erhvervsakademierne Dania Sjælland Copenhagen Business Lillebælt September 2010 Studieordning for uddannelsen til Handelsøkonom (AK) ved Erhvervsakademierne

Læs mere