Resultatrevision 2016

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resultatrevision 2016"

Transkript

1 Resultatrevision 2016 Jobcenter Frederikssund maj 2017

2 Indledning Om resultatrevisionen Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Frederikssund. Resultatrevisionen samler en række væsentlige oplysninger om udviklingen i jobcentrets beskæftigelsesindsats, med fokus på opfølgning på målene i Beskæftigelsesplan Resultatrevisionen viser resultaterne for forskellige ydelsesgrupper (modtagere af kontanthjælp, a-dagpenge, sygedagpenge etc.) og viser udviklingen for antal berørte personer, fuldtidspersoner mv. Samtidig sammenlignes resultaterne i Jobcenter Frederikssund med andre jobcentre med sammenlignelige rammevilkår, kaldet klyngen. Jobcentrene som indgår i klyngen varierer for ydelsesområderne se bilag 1 for en samlet oversigt over hvilke klynger, der vedrører de enkelte ydelsesområder. Resultatrevisionen giver Vækstudvalget, Byrådet og øvrige interessenter mulighed for at følge med i og følge op på beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Frederikssund, og giver samtidig et afsæt for arbejdet med Beskæftigelsesplan Resultatrevisionen udarbejdes én gang om året, men på kan der løbende hentes opdaterede opgørelser vedrørende resultaterne af jobcentrets indsats. Opsamling Frederikssund Kommune har en betydelig mindre andel af befolkningen på offentlig forsørgelse end klyngen af kommuner med sammenlignelige rammevilkår. På tværs af alle forsørgelsesydelser (ekskl. efterløn) var 14,9 % af befolkningen målt i fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse i december Det er et fald på 0,4 procentpoint i forhold til december I klyngen var 17,2 % af befolkningen på offentlig forsørgelse, hvilket er et fald på 0,1 procentpoint i forhold til december Frederikssund har igennem en længere årrække tilkendt færre førtidspensioner end klyngen, hvilket har medført, at Frederikssund kun har 4,4 % af befolkningen på førtidspension, hvor klyngen ligger på 5,9 %. Frederikssund har til gengæld en højere andel af borgere på kontanthjælp end klyngen - 2,0 % af befolkningen i Frederikssund i december 2016, i klyngen var det 1,6 %. Resultatmål 1, at begrænse antallet af unge på uddannelseshjælp. Antallet af unge på uddannelseshjælp faldt med 8 unge i 2016, et fald på 3 %. Faldet i 2016 har ikke været så stort som i vores sammenligningskommuner, hvor der var et fald på 11 %. Frederikssund havde 270 unge på uddannelseshjælp i december Resultatmålet, om højst 255 unge på uddannelseshjælp i december 2016, er ikke indfriet. Resultatmål 2A, at begrænse antallet af langvarigt (mere end 3 år) forsørgede kontanthjælpsmodtagere. Antallet af langvarigt forsørgede kontanthjælpsmodtagere faldt med 42 personer i fra 393 personer i december 2015 til 351 personer i december et fald på 11 %, hvilket er på linje med udviklingen i klyngen, som har haft et fald på 12 % i perioden. Faldet indebærer, at resultatmålet, om maksimalt 385 langvarigt forsørgede kontanthjælpsmodtagere i december 2016, er indfriet. Resultatmål 2B, at begrænse antallet af sygedagpengeforløb med varighed over 52 uger. Antallet af sygedagpengeforløb med en varighed over 52 uger faldt med 70 forløb i fra 147 forløb i december 2015 til 77 forløb i december et fald på 48 %. I samme periode har klyngen haft et fald på 1 %. Faldet indebærer, at resultatmålet, om maksimalt 85 sygedagpengeforløb med en varighed over 52 uger i december 2016, er indfriet. Resultatmål 3, at begrænse langtidsledigheden. Antallet af langtidsledige faldt i 2016 med 113 personer, svarende til et fald på 43 %, og dermed havde Frederikssund 148 langtidsledige i december I klyngen var faldet på 19 %. Faldet på 43 % i Frederikssund indebærer, at resultatmålet, om maksimalt 255 langtidsledige personer, er indfriet. 2

3 Resultatmål 4A, jobcentrets medvirken ved besættelse af ordinære job. Jobcentret har i 2016 medvirket ved besættelse af 159 ordinære job. Resultatmålet, om besættelse af minimum 162 ordinære job i 2016, er dermed ikke indfriet. Resultatmål 4B, antallet af delvise raskmeldinger. Jobcenter Frederikssund har igennem 2016 haft 690 borgere, der har været delvist raskmeldt, svarende til en andel på 11,3 % af de sygemeldte borgere. I klyngen af sammenligningskommuner var andelen på 11,4 %. Andelen er i løbet af året kommet op på niveau med klyngen, mens det faktuelle resultatmål, om 760 delvise raskmeldinger, ikke er nået. Resultatmål 4C, antallet af virksomhedsrettede tilbud til kontanthjælpsmodtagere. Jobcenter Frederikssund har i løbet af 2016 etableret 438 virksomhedsrettede tilbud til kontanthjælpsmodtagere, svarende til en andel på 42,2 % af kontanthjælpsmodtagerne har været i et virksomhedsrettet tilbud. I klyngen var andelen på 42,3 %. Andelen er i 2016 kommet op på niveau med klyngen, mens det faktuelle resultatmål, om 480 virksomhedsrettede tilbud, ikke er nået. Resultatmål 5A, andelen af kontanthjælpsmodtagere omfattet af integrationsprogrammet, der modtager tilbud. Andelen af kontanthjælpsmodtagere omfattet af integrationsprogrammet, der modtog et tilbud i perioden januar - juni 2016 lå på 92 % i Frederikssund. Til sammenligning lå andelen i klyngen på 93 %. Resultatmålet, om at andelen af kontanthjælpsmodtagere omfattet af integrationsprogrammet, der modtager tilbud skal udgøre minimum 90 % i 2016, er indfriet. Resultatmål 5B, andelen af kontanthjælpsmodtagere omfattet af integrationsprogrammet, der modtager virksomhedsrettede tilbud. Andelen af kontanthjælpsmodtagere omfattet af integrationsprogrammet, der modtog virksomhedsrettede tilbud i perioden januar - juni 2016 lå på 54 % i Frederikssund. Til sammenligning lå andelen i klyngen på 53 %. Resultatmålet, om at andelen af kontanthjælpsmodtagere omfattet af integrationsprogrammet, der modtog virksomhedsrettede tilbud skal udgøre minimum 35 % i 2016, er indfriet. Beskæftigelsespolitiske opmærksomhedspunkter på baggrund af Resultatrevision 2016 Der er stadig mange unge, der modtager uddannelseshjælp i Frederikssund, og udviklingen i 2016 var ikke så positiv som året inden, hvor faldet i Frederikssund var større end i klyngen (7 % større). Ungeindsatsen er fortsat et højt prioriteret område. Der er i 2017 sat ind med yderligere brobygningstiltag, kvalificering af uddannelsesplanerne og øget fokus på, at de uddannelsesparate unge skal være selvforsørgende frem til deres uddannelsesstart. I Beskæftigelsesplan 2017 er målet en yderligere reduktion på 7 % i En større andel af befolkningen modtager kontanthjælp og en højere andel har været på kontanthjælp i mere end 3 år i Frederikssund end i klyngen. Den højere andel kan som nævnt forklares med de færre tilkendelser af førtidspension. Der er i 2017 iværksat yderligere indsatser for fortsat at sikre et arbejdsmarkedsperspektiv for gruppen af langvarige kontanthjælpsmodtagere. I særdeleshed er den virksomhedsrettede indsats opprioriteret. Ligeledes modtager Frederikssund Satspuljemidler medio 2017 til initiativet Flere skal med, der målrettes gruppen af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere med mere end 5 år på offentlig forsørgelse. Selvom alle målingerne af den virksomhedsrettede indsats viser, at Frederikssund i 2016 havde et niveau på højde med sammenligningskommunerne, er ambitionen i 2017 skærpet med målsætninger om en betydelig øgning af den virksomhedsrettede indsats for alle målgrupper. Opmærksomhedspunkterne er som nævnt adresseret i Beskæftigelsesplan 2017, men vil fortsat være fokuspunkter i forhold til det kommende års beskæftigelsesplan. 3

4 Tabel 1: Forsørgede i alt Forsørgede i alt Periode Niveau Udvikling Sammenligning Forsørgede i alt - (ekskl. efterløn) Dec ,6-3,3-0,1 Andel af befolkningen på forsørgelse - (ekskl. efterløn) Dec ,9 17,2 Frederikssund Kommune forsørgede i december 2016 i alt fuldtidspersoner. Det er 112 fuldtidspersoner færre end i december Et fald på 2,6 % - klyngen har haft et fald på 0,1 %. I Frederikssund var 14,9 % af befolkningen målt i fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse, hvilket er et fald på 0,4 procentpoint i forhold til december I klyngen var 17,2 % af befolkningen på offentlig forsørgelse, hvilket er et fald på 0,1 procentpoint i forhold til december Tabel 2: Antal unge på uddannelseshjælp Resutatmål 1 Periode Niveau Udvikling Sammenligning Antal unge på uddannelseshjælp Dec Alle uddannelsesparate Dec Aktivitetsparate Dec Andel af befolkningen på uddannelseshjælp Dec ,0 0,9 Andel uddannelsesparate Dec ,4 0,4 Andel aktivitetsparate Dec ,6 0,5 Udviklingen i antallet af unge på uddannelseshjælp i Frederikssund viser i fuldtidspersoner et fald på 8 - fra 278 til et fald på 3 %. Til sammenligning har den gennemsnitlige udvikling i klyngen været et fald på 11 %. Udviklingen dækker over et fald på 7 % blandt de uddannelsesparate unge og en stigning på 1 % blandt de aktivitetsparate unge i klyngen var den tilsvarende udvikling et fald på 17 % i de uddannelsesparate og et fald på 4 % blandt de aktivitetsparate. Opgjort som andel af befolkningen udgør unge på uddannelseshjælp 1,0 % i Frederikssund fordelt med 0,4 % uddannelsesparate og 0,6 % aktivitetsparate. I klyngen udgør den gennemsnitlige andel af unge på uddannelseshjælp 0,9 % af befolkningen - fordelt med 0,4 % uddannelsesparate og 0,5 % aktivitetsparate. Med 270 unge på uddannelseshjælp er målsætningen om, at antallet af unge på uddannelseshjælp højst måtte udgøre 255 fuldtidspersoner i december 2016, ikke indfriet. 4

5 Tabel 3: Antal langtidsforsørgede kontanthjælpsmodtagere Resutatmål 2A Periode Niveau Udvikling Sammenligning Antal langtidsforsørgede kontanthjælpsmodmodtagere (mere end 3 år på off. Forsørgelse) Dec Andel langtidsforsørgede kontanthjælpsmodtagere Dec ,4 51,7 Antallet af langtidsforsørgede kontanthjælpsmodtagere i Frederikssund viser i fuldtidspersoner et fald på 42 personer - fra 393 til et fald på 11 %. Til sammenligning har den gennemsnitlige udvikling i klyngen vist et fald på 12 %. Andelen af langtidsforsørgede kontanthjælpsmodtagere ligger i Frederikssund på 61,4 % mens den i klyngen er 51,7 % - dvs. andelen af langtidsforsørgede kontanthjælpsmodtagere ligger 9,7 procentpoint højere end i klyngen. Med 351 langtidsforsørgede kontanthjælpsmodtagere er målsætningen, om at antallet af langtidsforsørgede kontanthjælpsmodtagere skal begrænses til højest 385 personer i december 2016, indfriet. Tabel 4: Antal sygedagpengeforløb med varighed over 52 uger Resutatmål 2B Periode Niveau Udvikling Sammenligning Antal sygedagpengeforløb med varighed over 52 uger Dec Antallet af sygedagpengeforløb med varighed over 52 uger i Frederikssund er i løbet af 2016 faldet med 70 forløb - fra 147 til 77 forløb - et fald på 48 %. Udviklingen i klyngen udviser i samme periode et fald på 1 %. Faldet på 48 % i Frederikssund indebærer, at målsætningen, om maksimalt 85 sygedagpengeforløb med varighed over 52 uger i december 2016, er indfriet. 5

6 Tabel 5: Langtidsledigheden Resutatmål 3 Periode Niveau Udvikling Sammenligning Antal langtidsledige personer Dec A-dagpenge Dec Kontanthjælp Dec Andel langtidsledige ift. bruttoledige Dec ,4 20,2 Andel langtidsledige på A-dagpenge Dec ,8 15,6 Andel langtidsledige på kontanthjælp Dec ,2 31,2 Antallet af langtidsledige i Frederikssund Kommune er i løbet af 2016 faldet med 113 personer - fra 261 personer til 148 personer - et fald på 43 %. Udviklingen i klyngen udviser i samme periode et fald på 19 %. Faldet på 43 % i Frederikssund indebærer, at målsætningen, om maksimalt 255 langtidsledige personer pr. december 2016, er indfriet. I Frederikssund dækker det samlede fald på 43 % over, at a-dagpengemodtagere er faldet med 30 %, og jobklare kontanthjælpsmodtagere er faldet med 53 % i perioden. Hos klyngen var det samlede fald på 19 %, fordelt med et fald på 12 % på a-dagpengemodtagere og 26 % på jobklare kontanthjælpsmodtagere. Opgjort på andel langtidsledige personer i alt i forhold til bruttoledige personer i alt ligger Frederikssund på 17,4 % i december 2016, mens den i klyngen er 20,2 %. Opgjort på andel langtidsledige personer på a-dagpenge og kontanthjælp har Frederikssund andele på henholdsvis 14,8% og 21,2 % - klyngen har 15,6 % og 31,2 % på a-dagpenge og kontanthjælp. Tabel 6: Jobcentrets medvirken ved besættelse af ordinære job Resutatmål 4A Periode Niveau Udvikling Sammenligning Medvirken ved besættelse af antal ordinære job Dec Jobcentret har i løbet af 2015 medvirket ved besættelsen af i alt 159 ordinære job, hvilket indebærer, at målsætningen i beskæftigelsesplan 2016, om minimum 162 ordinære job i 2016, ikke er indfriet. Målet er i beskæftigelsesplanen fastsat som et lokalt resultatmål for Frederikssund, og det er udmøntet på baggrund af Ministerens mål 4 vedrørende en tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder. 6

7 Tabel 7: Antal delvise raskmeldinger Resutatmål 4B Periode Niveau Udvikling Sammenligning Antal delvise raskmeldinger - (år til dato) Dec Andel delvist raskmeldte borgere - (år til dato) Dec ,3 11,4 Jobcenteret har igennem 2016 haft 690 borgere, der har været delvist raskmeldt, svarende til en andel på 11,3 % af de sygemeldte borgere. I klyngen af sammenligningskommuner var andelen på 11,4 %. Andelen er i løbet af året kommet op på niveau med klyngen, mens det faktuelle resultatmål, om 760 delvise raskmeldinger, ikke er nået. Tabel 8: Antal virksomhedsrettede tilbud til kontanthjælpsmodtagere Resutatmål 4C Periode Niveau Udvikling Sammenligning Antal virksomhedsrettede tilbud til kontanthjælpsmodtagere - (år til dato) Dec Andel kontanthjælpsmodtagere i virksomhedstettede tilbud - (år til dato) Dec ,2 42,3 Jobcenteret har i løbet af 2016 etableret 438 virksomhedsrettede tilbud til kontanthjælpsmodtagere, svarende til en andel på 42,2 % af kontanthjælpsmodtagerne har været i et virksomhedsrettet tilbud. I klyngen var andelen på 42,3 %. Andelen er i 2016 kommet op på niveau med klyngen, mens det faktuelle resultatmål, om 480 virksomhedsrettede tilbud, ikke er nået. Tabel 9: Andelen af kontanthjælpsmodtagere omfattet af integrationsprogrammet, der modtager tilbud Resutatmål 5A Periode Niveau Udvikling Sammenligning Andelen af kontanthjælpsmodtagere omfattet af integrationsprogrammet, der modtager tilbud Juni Andelen af kontanthjælpsmodtagere omfattet af integrationsprogrammet, der har modtaget et tilbud i perioden januar - juni 2016 lå på 92 % i Frederikssund. Til sammenligning lå andelen i klyngen på 93 %. At målingen stopper ultimo juni 2016 skyldes den lovændring, som trådte i kraft pr. 1. juli 2016, hvor borgere på kontanthjælp omfattet af integrationsprogrammet overgik til at modtage integrationsydelse i stedet for kontanthjælp. Andelen på 92 % i juni 2016 betyder, at målsætningen, om at andelen af kontanthjælpsmodtagere omfattet af integrationsprogrammet, der modtager tilbud skal udgøre minimum 90 %, blev indfriet. 7

8 Tabel 10: Andelen af kontanthjælpsmodtagere omfattet af integrationsprogrammet, der modtager virksomhedsrettede tilbud Resutatmål 5B Periode Niveau Udvikling Sammenligning Andelen af kontanthjælpsmodtagere omfattet af integrationsprogrammet, der modtager virksomhedsrettede tilbud Dec Andelen af kontanthjælpsmodtagere omfattet af integrationsprogrammet, der har modtaget virksomhedsrettede tilbud i perioden januar - juni 2016 lå på 54 % i Frederikssund. Til sammenligning lå andelen i klyngen på 53 %. At målingen stopper ultimo juni 2016 skyldes den lovændring, som trådte i kraft pr. 1. juli 2016, hvor borgere på kontanthjælp omfattet af integrationsprogrammet overgik til at modtage integrationsydelse i stedet for kontanthjælp. Andelen på 54 % i juni 2016 betyder, at målsætningen, om at andelen af kontanthjælpsmodtagere omfattet af integrationsprogrammet, der modtager virksomhedsrettede tilbud skal udgøre minimum 35 %, blev indfriet. Supplerende målinger Tabel 11: A-dagpenge Forsørgede i alt Periode Niveau Udvikling Sammenligning A-dagpenge Dec Andel af befolkningen på A-dagpenge Dec ,6 1,9 Målt på fuldtidspersoner havde Frederikssund 443 fuldtidspersoner på a-dagpenge i december Det er et fald på 62 fuldtidspersoner - og et fald på 12 %. Til sammenligning har det gennemsnitlige fald i klyngen været på 5 %. Opgjort som andel af befolkningen udgør borgere på a-dagpenge 1,6 % i Frederikssund - i klyngen udgør andelen 1,9 %. Tabel 12: Arbejdsmarkeds- og kontantydelse Arbejdsmarkeds- og kontantydelse Periode Niveau Udvikling Sammenligning Arbejdsmarkeds- og kontantydelse Dec Andel af befolkn. på arbejdsmarkeds- og kontantydelse Dec ,0 0,0 Pr. december 2016 har Frederikssund 10 fuldtidspersoner på arbejdsmarkeds- og kontantydelse, hvilket er et fald på 41 fuldtidspersoner i forhold til december 2015, svarende til et fald på 80 %. Til sammenligning har det gennemsnitlige fald i klyngen været på 83 %. Opgjort som andel af befolkningen udgør borgere på arbejdsmarkeds- og kontantydelse 0,0 % i både Frederikssund og klyngen. 8

9 Tabel 13: Kontanthjælp Kontanthjælp Periode Niveau Udvikling Sammenligning Kontanthjælp Dec Jobparate Dec Aktivitetsparate Dec Uoplyst Dec Andel af befolkningen på kontanthjælp Dec ,0 1,6 Andel jobparate kontanthjælpsmodtagere Dec ,7 0,6 Andel aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere Dec ,3 1,0 Samlet set har der fra december 2015 til december 2016 været et fald på 241 fuldtidspersoner - et fald på 30 %. Til sammenligning har faldet i klyngen været 33 %. Den primære årsag til de markante fald i både Frederikssund og klyngen skyldes den lovændring, som trådte i kraft pr. 1. juli 2016, hvor borgere på kontanthjælp omfattet af integrationsprogrammet overgik til at modtage integrationsydelse i stedet for kontanthjælp. I Frederikssund dækker udviklingen over et fald på 19 % blandt de jobparate kontanthjælpsmodtagere og et fald på 35 % blandt de aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere - i klyngen har den tilsvarende udvikling været et fald 21 % blandt de jobparate og et fald på 38 % blandt de aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere. Opgjort som andel af befolkningen udgør borgere på kontanthjælp 2,0 % i Frederikssund - fordelt med 0,7 % jobparate og 1,3 % aktivitetsparate. I klyngen udgør den gennemsnitlige andel af borgere på kontanthjælp 1,6 % af befolkningen - fordelt med 0,6 % jobparate og 1,0 % aktivitetsparate. Vedr. uddannelseshjælp - se beskrivelse under tabel 2. Tabel 14: Revalidering Revalidering Periode Niveau Udvikling Sammenligning Revalidering Dec Andel af befolkning på revalidering Dec ,0 0,2 Samlet set har der været et fald fra 17 til 11 fuldtidspersoner i Frederikssund. Det er et fald på 6 fuldtidspersoner, svarende 35 %. Til sammenligning har det gennemsnitlige fald i klyngen været på 13 %. Opgjort som andel af befolkningen udgør borgere på revalidering 0,0 % i Frederikssund, mens borgere på revalidering gennemsnitlig udgør en andel på 0,2 % i klyngen. 9

10 Tabel 15: Sygedagpenge og jobafklaringsforløb Sygedagpenge og jobafklaringsforløb Periode Niveau Udvikling Sammenligning Sygedagpenge og jobafklaringsforløb Dec Andel af befolkn. på sygedagpenge/jobafklaringsforløb Dec ,6 2,7 Samlet set har der været et fald fra 777 til 711 fuldtidspersoner i Frederikssund. Det er et fald på 66 fuldtidspersoner, svarende til 9 %. Til sammenligning har klyngen oplevet en stigning på 2 % i antallet af borgere på sygedagpenge og jobafklaringsforløb. Opgjort som andel af befolkningen udgør borgere på sygedagpenge og jobafklaringsforløb 2,6 % i Frederikssund, mens andelen i klyngen udgør 2,7 %. Tabel 16: Ressourceforløb Resssourceforløb Periode Niveau Udvikling Sammenligning Resourceforløb Dec Andel af befolkning på ressourceforløb Dec ,4 0,5 Der har i 2016 været en stigning fra 83 til 114 fuldtidspersoner i Frederikssund. Det er en stigning på 31 fuldtidspersoner, svarende til en stigning på 37 %. Til sammenligning har den gennemsnitlige stigning i klyngen været på 23 %. Opgjort som andel af befolkningen udgør borgere i ressourceforløb 0,4 % i Frederikssund, hvilket er lidt mindre end gennemsnittet i klyngen, hvor andelen er på 0,5 %. 10

11 Tabel 17: Kontanthjælps- og integrationsydelsesmodtagere omfattet af integrationsprogrammet Kontanthjælps- og integrationsydelses- Periode Niveau Udvikling Sammenligning modtagere omfattet af integrationsprog. Kontanthjælps- og integrationsydelses-modtagere omfattet af integrationsprogram Dec Jobparate omfattet af integrationsprogram Dec Aktivitetsparate omfattet af integrationsprogram Dec Uoplyst Dec Andel af befolkningen på ydelse omfattet af integrationsprogram Dec ,8 0,8 Andel jobparate på ydelse omfattet af integrationsprogram Dec ,7 0,4 Andel aktivitetsparate på ydelse omfattet af integrationsprogram Dec ,1 0,4 Samlet set har der fra december 2015 til december 2016 været en stigning på 24 fuldtidspersoner - en stigning på 12 %. Til sammenligning har stigningen i klyngen været 8 %. I Frederikssund fordeler de 218 integrationsydelsesmodtagere, der er omfattet af integrationsprogrammet sig med 186 jobparate, 30 aktivitetsparate og 2 uoplyst. Opgjort som andel af befolkningen udgør borgere på ydelse omfattet af integrationsprogrammet 0,8 % i Frederikssund - fordelt med 0,7 % jobparate og 0,1 % aktivitetsparate. I klyngen udgør andelen 0,8 % af befolkningen - fordelt med 0,4 % jobparate og 0,4 % aktivitetsparate. Tabel 18: Ledighedsydelse Ledighedsydelse Periode Niveau Udvikling Sammenligning Ledighedsydelse Dec Andel af befolkning på ledighedsydelse Dec ,4 0,5 I december 2016 var der 117 fuldtidspersoner på ledighedsydelse i Frederikssund. Det er en stigning på 19 fuldtidspersoner - en stigning på 19 %. Til sammenligning har klyngen i perioden haft en stigning på 1 %. Opgjort som andel af befolkningen udgør borgere på ledighedsydelse 0,4 % i Frederikssund, hvilket er lidt mindre end gennemsnittet i klyngen, hvor andelen udgør 0,5 %. 11

12 Tabel 19: Fleksjob Fleksjob Periode Niveau Udvikling Sammenligning Fleksjob Dec Andel af befolkning i fleksjob Dec ,4 2,1 I december 2016 havde Frederikssund i alt 385 fuldtidspersoner i fleksjob. Det er et uændret niveau i forhold til december Til sammenligning har klyngen haft en stigning på 7 %. Opgjort som andel af befolkningen udgør borgere i fleksjob 1,4 % i Frederikssund, mens den i klyngen udgør 2,1 %. Tabel 20: Førtidspension Førtidspension Periode Niveau Udvikling Sammenligning Førtidspension Dec Andel af befolkning på førtidspension Dec ,4 5,9 I alt 1223 fuldtidspersoner modtog i december 2016 førtidspension i Frederikssund. Det er et fald på 20 fuldtidspersoner - et fald på 2 %. Til sammenligning har klyngen haft et gennemsnitligt fald på 3 %. I december 2016 udgør borgere på førtidspension 4,4 % af befolkningen i Frederikssund, mens det i gennemsnit er 5,9 % af borgerne i klyngen. 12

13 Bilag 1: Samlet oversigt over hvilke ydelsesområder, der vedrører hvilke klynger (jobcentre med tilnærmelsesvis sammenlignelige rammevilkår). A-dagpenge, arbejdsmarkedsydelse og kontantydelse har følgende klynge: Billund, Brøndby, Faxe, Frederiksberg, Frederikssund, Greve, Gribskov, Hedensted, Helsingør, Herning, Holstebro, Hvidovre, Høje-Tåstrup, Ikast-Brande, Kolding, Køge, Lemvig, Rebild, Silkeborg, Sorø, Stevns, Tårnby/Dragør, Varde, Vejle, Viborg, Aarhus. Kontanthjælp, uddannelseshjælp, revalidering, forrevalidering og ressourceforløb har følgende klynge: Assens, Billund, Frederikssund, Furesø, Greve, Hillerød, Ikast-Brande, Jammerbugt, Lemvig, Middelfart, Nordfyns, Ringkøbing-Skjern, Roskilde, Silkeborg, Stevns, Syddjurs, Tårnby/Dragør. Sygedagpenge og jobafklaringsforløb har følgende klynge: Assens, Billund, Brønderslev, Esbjerg/Fanø, Faxe, Fredericia, Frederikssund, Faaborg-Midtfyn, Guldborg-sund, Haderslev, Halsnæs, Hedensted, Hjørring, Holstebro, Jammerbugt, Kalundborg, Køge, Lemvig, Mariagerfjord, Middelfart, Nordfyns, Nyborg, Næstved, Odsherred, Randers, Ringkøbing-Skjern, Ringsted, Rødovre, Skive, Slagelse, Stevns, Sønderborg, Thisted, Tønder, Tårnby/Dragør, Varde, Vejen, Vest-himmerland, Viborg, Vordingborg, Aabenraa. Ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension har følgende klynge: Ballerup, Billund, Brøndby, Frederikssund, Gribskov, Herlev, Herning, Horsens, Ikast-Brande, Kolding, Køge, Ringkøbing-Skjern, Rødovre, Stevns, Syddjurs, Vejen, Vejle. Alle ydelser under ét har følgende klynge: Albertslund, Billund, Faxe, Frederikssund, Herlev, Herning, Hvidovre, Ikast-Brande, Kolding, Køge, Middel-fart, Ringkøbing-Skjern, Ringsted, Silkeborg, Sorø, Stevns, Syddjurs, Tårnby/Dragør, Vallensbæk/Ishøj, Vejle, Viborg, Aarhus. 13

Resultatrevision 2017

Resultatrevision 2017 Resultatrevision 2017 Jobcenter Frederikssund maj 2018 Indledning Om resultatrevisionen Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Frederikssund. Resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevision 2018

Resultatrevision 2018 Resultatrevision 2018 Jobcenter Frederikssund maj 2019 Indledning Om resultatrevisionen Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Frederikssund. Resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevision 2015

Resultatrevision 2015 Resultatrevision 2015 Jobcenter Frederikssund maj 2016 Indledning Om resultatrevisionen Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Frederikssund. Resultatrevisionen

Læs mere

Masterdias for kontanthjælpsreformen

Masterdias for kontanthjælpsreformen Masterdias for kontanthjælpsreformen JAN2013 FEB2013 MAR2013 APR2013 MAY2013 JUN2013 JUL2013 AUG2013 SEP2013 OCT2013 NOV2013 DEC2013 JAN2014 FEB2014 MAR2014 APR2014 MAY2014 JUN2014 JUL2014 AUG2014 SEP2014

Læs mere

Masterdias for kontanthjælpsreformen

Masterdias for kontanthjælpsreformen Masterdias for kontanthjælpsreformen Jan 2013 Feb 2013 Mar 2013 Apr 2013 Maj 2013 Jun 2013 Jul 2013 Aug 2013 Sep 2013 Okt 2013 Nov 2013 Dec 2013 Jan 2014 Feb 2014 Mar 2014 Apr 2014 Maj 2014 Jun 2014 Jul

Læs mere

Juli Masterplanchesæt. Nøgletal for implementeringen af reformen af førtidspension og fleksjob. P r æ s e n t a t i

Juli Masterplanchesæt. Nøgletal for implementeringen af reformen af førtidspension og fleksjob. P r æ s e n t a t i P r æ s e n t a t i Juli 218 Masterplanchesæt Nøgletal for implementeringen af reformen af førtidspension og fleksjob Udsatte borgere på offentlig forsørgelse Antal fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse,

Læs mere

Resultatrevision for år 2014

Resultatrevision for år 2014 Resultatrevision for år 2014 Jobcenter Frederikssund maj 2015 Indledning Om resultatrevisionen Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Frederikssund. Resultatrevisionen

Læs mere

Nøgletal for implementeringen af reformen af førtidspension og fleksjob. April 2017

Nøgletal for implementeringen af reformen af førtidspension og fleksjob. April 2017 Nøgletal for implementeringen af reformen af førtidspension og fleksjob April 2017 Antal personer i reformens målgrupper Antal fuldtidspersoner på førtidspension, fleksjob, ledighedsydelse og ressourceforløb.

Læs mere

Ledelsesinformation, maj 2015 Jobcenter Vejen

Ledelsesinformation, maj 2015 Jobcenter Vejen Ledelsesinformation, maj 2015 1.1 Antal kontaktforløb i, Jobindsats, april 2015... 2 2.1 Uddannelseshjælpsmodtagere i pct. af befolkningen, april 2015... 3 2.2 Uddannelseshjælpsmodtagere i forhold til

Læs mere

Ledelsesinformation, oktober 2015 Jobcenter Vejen

Ledelsesinformation, oktober 2015 Jobcenter Vejen 1.1 Antal kontaktforløb i, Jobindsats, september... 2 2.1 Uddannelseshjælpsmodtagere i pct. af befolkningen, september... 4 2.2 Uddannelseshjælpsmodtagere i forhold til klynge, januar 2014 er lig indeks

Læs mere

Nøgletal for implementeringen af reformen af førtidspension og fleksjob. November 2017

Nøgletal for implementeringen af reformen af førtidspension og fleksjob. November 2017 Nøgletal for implementeringen af reformen af førtidspension og fleksjob November 217 Jan 212 Mar 212 Maj 212 Jul 212 Sep 212 Nov 212 Jan 213 Mar 213 Maj 213 Jul 213 Sep 213 Nov 213 Jan 214 Mar 214 Maj

Læs mere

Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere mv. fra januar 2004 til december 2018

Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere mv. fra januar 2004 til december 2018 jan-4 sep-4 maj-5 jan-6 sep-6 maj-7 jan-8 sep-8 maj-9 jan-1 sep-1 maj-11 jan-12 sep-12 maj-13 jan-14 sep-14 maj-15 jan-16 sep-16 maj-17 jan-18 sep-18 F A K T A Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune September 2018

Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune September 2018 Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet Lemvig Kommune September 2018 Indhold Refusionsprocenter... 3 Fig. 1 Gennemsnitlige refusionsprocenter på ydelser... 3 Offentligt forsørgede og ledige i Lemvig

Læs mere

Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere mv. fra januar 2004 til august 2018

Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere mv. fra januar 2004 til august 2018 jan-4 sep-4 maj-5 jan-6 sep-6 maj-7 jan-8 sep-8 maj-9 jan-1 sep-1 maj-11 jan-12 sep-12 maj-13 jan-14 sep-14 maj-15 jan-16 sep-16 maj-17 jan-18 F A K T A Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere mv. fra

Læs mere

Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune Oktober 2018

Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune Oktober 2018 Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet Lemvig Kommune Oktober 2018 Indhold Refusionsprocenter... 4 Fig. 1 Gennemsnitlige refusionsprocenter på ydelser... 4 Offentligt forsørgede og ledige i Lemvig Kommune...

Læs mere

Marts Masterplanchesæt. Nøgletal for implementeringen af reformen af førtidspension og fleksjob. P r æ s e n t a t i

Marts Masterplanchesæt. Nøgletal for implementeringen af reformen af førtidspension og fleksjob. P r æ s e n t a t i P r æ s e n t a t i Marts 219 Masterplanchesæt Nøgletal for implementeringen af reformen af førtidspension og fleksjob Udsatte borgere på offentlig forsørgelse Antal fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse,

Læs mere

Fuldtidspersoner feb-15. maj-13. dec-13. aug-11. okt-12. jan-11. jul-14. mar-12

Fuldtidspersoner feb-15. maj-13. dec-13. aug-11. okt-12. jan-11. jul-14. mar-12 jan-4 aug-4 mar-5 okt-5 maj-6 dec-6 jul-7 feb-8 sep-8 apr-9 nov-9 jun-1 jan-11 aug-11 mar-12 okt-12 maj-13 dec-13 jul-14 feb-15 sep-15 apr-16 nov-16 jun-17 jan-18 F A K T A Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Figur 1. Antal fuldtidspersoner i kontanthjælpssystemet. Sæsonkorrigeret. Fuldtidspersoner Fuldtidspersoner dec-13. okt-12.

Figur 1. Antal fuldtidspersoner i kontanthjælpssystemet. Sæsonkorrigeret. Fuldtidspersoner Fuldtidspersoner dec-13. okt-12. jan-4 aug-4 mar-5 okt-5 maj-6 dec-6 jul-7 feb-8 sep-8 apr-9 nov-9 jun-1 jan-11 aug-11 mar-12 okt-12 maj-13 dec-13 jul-14 feb-15 sep-15 apr-16 nov-16 jun-17 jan-18 F A K T A Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Fuldtidspersoner maj-13. feb-15. aug-11. dec-13. jan-11. okt-12. jul-14. mar-12

Fuldtidspersoner maj-13. feb-15. aug-11. dec-13. jan-11. okt-12. jul-14. mar-12 jan-4 aug-4 mar-5 okt-5 maj-6 dec-6 jul-7 feb-8 sep-8 apr-9 nov-9 jun-1 jan-11 aug-11 mar-12 okt-12 maj-13 dec-13 jul-14 feb-15 sep-15 apr-16 nov-16 jun-17 jan-18 F A K T A Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere mv. fra januar 2004 til november 2018

Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere mv. fra januar 2004 til november 2018 feb-4 okt-4 jun-5 feb-6 okt-6 jun-7 feb-8 okt-8 jun-9 feb-1 okt-1 jun-11 feb-12 okt-12 jun-13 feb-14 okt-14 jun-15 feb-16 okt-16 jun-17 feb-18 okt-18 F A K T A Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere mv. fra januar 2004 til oktober 2018

Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere mv. fra januar 2004 til oktober 2018 jan-4 sep-4 maj-5 jan-6 sep-6 maj-7 jan-8 sep-8 maj-9 jan-1 sep-1 maj-11 jan-12 sep-12 maj-13 jan-14 sep-14 maj-15 jan-16 sep-16 maj-17 jan-18 sep-18 F A K T A Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere mv. fra januar 2004 til september 2018

Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere mv. fra januar 2004 til september 2018 jan-4 sep-4 maj-5 jan-6 sep-6 maj-7 jan-8 sep-8 maj-9 jan-1 sep-1 maj-11 jan-12 sep-12 maj-13 jan-14 sep-14 maj-15 jan-16 sep-16 maj-17 jan-18 sep-18 F A K T A Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Ledelsesinformation, oktober 2014 Jobcenter Vejen

Ledelsesinformation, oktober 2014 Jobcenter Vejen 1.1 Oversigt over antal kontaktforløb i, Jobindsats, august... 2 2.1 Oversigt over udvikling i antal uddannelseshjælpsmodtagere i pct. af befolkningen, juli... 3 2.2 Oversigt over udvikling i antal uddannelseshjælpsmodtagere

Læs mere

Gennemsnitlig varighed af forløb målt i uger (løbende) - aktuel måling 4. kvt ,3 3,6 - samme periode sidste måling 1.

Gennemsnitlig varighed af forløb målt i uger (løbende) - aktuel måling 4. kvt ,3 3,6 - samme periode sidste måling 1. Kontanthjælp Aktuel måling 4 kvartal 2014 Vurdering * aktuel måling Baggrundstal Flere i job Andel fuldtidsmodtagere if. arbejdsstyrken (anvendes til niveau) Antal fuldtidsmodtagere (anvendes til udvikling)

Læs mere

Ledelsesinformation, juli-september 2018 Jobcenter Vejen

Ledelsesinformation, juli-september 2018 Jobcenter Vejen Indhold 1.1 Antal kontaktforløb i, Jobindsats, juli-september og juli-september.... 2 1.2 Ledighedsprocenten i, Jobindsats, juli-september og juli-september.... 2 2.1 Kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere

Læs mere

Kommunernes placering på ranglisten for alle ydelser, 2. halvår halvår 2018

Kommunernes placering på ranglisten for alle ydelser, 2. halvår halvår 2018 Kommunernes placering på ranglisten for alle ydelser, 2. halvår 2017-1. halvår 2018 Kommune Placering Faktisk ydelsesomfang Forventet ydelsesomfang Forskel Ændring i kommunale besparelser Fuldtidspersoner

Læs mere

Kommunernes placering på ranglisten for alle ydelser, 2. halvår halvår Kommunernes placering på ranglisten for dagpengeområdet, 2.

Kommunernes placering på ranglisten for alle ydelser, 2. halvår halvår Kommunernes placering på ranglisten for dagpengeområdet, 2. Kommunernes placering på ranglisten for alle ydelser, 2. halvår 2017-1. halvår 2018 2 Kommunernes placering på ranglisten for dagpengeområdet, 2. halvår 2017-1. halvår 2018 5 Kommunernes placering på ranglisten

Læs mere

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med Notat Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med 8-05-2017 J. Nr. Click here to enter text. VOA / APK KOMMUNEFORDELINGER Kommuneopdelte opgørelser af andel langvarige

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg udvalg@ft.dk Finn Sørensen (EL) Finn.S@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061

Læs mere

Gennemsnitlig varighed af forløb målt i uger (løbende) - aktuel måling 3. kvt ,2 3,6 - samme periode sidste måling 1.

Gennemsnitlig varighed af forløb målt i uger (løbende) - aktuel måling 3. kvt ,2 3,6 - samme periode sidste måling 1. Kontanthjælp Aktuel måling 3 kvartal 2015 Vurdering * aktuel måling Baggrundstal Flere i job Andel fuldtidsmodtagere if. arbejdsstyrken (anvendes til niveau) Antal fuldtidsmodtagere (anvendes til udvikling)

Læs mere

N O T A T. Kvartalsanalyse af personer i gruppe 2 i Flere skal med

N O T A T. Kvartalsanalyse af personer i gruppe 2 i Flere skal med N O T A T Kvartalsanalyse af personer i gruppe 2 i Flere skal med 7. maj 2019 18/14839 AFA EHO Indledning I projektet Flere skal med deltager 88 kommuner, og bruttomålgruppen for projektet udgør ca. 24.000

Læs mere

Kommunernes placering på ranglisten for alle ydelser, 2017

Kommunernes placering på ranglisten for alle ydelser, 2017 1 - Rangliste 2017 alle midlertidige ydelser rnes placering på ranglisten for alle ydelser, 2017 Nyborg 1 1.620 1.840 1,1 220-16.300.000 (32) Frederiksberg 2 4.330 5.090 1,1 760-57.300.000 (71) Gladsaxe

Læs mere

Ledelsesinformation, september 2014 Jobcenter Vejen

Ledelsesinformation, september 2014 Jobcenter Vejen 1.1 Oversigt over antal kontaktforløb i, jobindsats, juli... 2 2.1 Oversigt over udvikling i antal uddannelseshjælpsmodtagere i pct. af befolkningen... 3 2.2 Oversigt over udvikling i andel uddannelseshjælpsmodtagere

Læs mere

Flere i job Hurtigere i job Fastholdelse i job Forsørgelsesudgift. Andel der er i beskæftigelse 3 måneder efter afsluttet forløb

Flere i job Hurtigere i job Fastholdelse i job Forsørgelsesudgift. Andel der er i beskæftigelse 3 måneder efter afsluttet forløb Kontanthjælp Aktuel måling 2 kvartal 201 Forsørgelsesudgift Antal fuldtidspersoner på kontanthjælp måneder efter afsluttet forløb - aktuel måling 2. kvt 201 01 - samme periode sidste måling 2. kvt 201

Læs mere

Gennemsnitlig varighed af forløb målt i uger (løbende) - aktuel måling Jan-feb 14 4,7 3,6 - samme periode sidste år Jan-feb 13 6,1 5

Gennemsnitlig varighed af forløb målt i uger (løbende) - aktuel måling Jan-feb 14 4,7 3,6 - samme periode sidste år Jan-feb 13 6,1 5 Kontanthjælp Aktuel måling maj 2014 Vurdering * aktuel måling Baggrundstal Flere i job Andel fuldtidsmodtagere if. arbejdsstyrken (anvendes til niveau) Antal fuldtidsmodtagere (anvendes til udvikling)

Læs mere

Passivandel kontanthjælp

Passivandel kontanthjælp Kontanthjælp Passivandel kontanthjælp Jul 2018 Randers 208 13,6 Skanderborg 28 14,4 Silkeborg 120 14,9 Egedal 32 17,9 Favrskov 35 18,2 Holbæk 209 19,3 Hjørring 123 21,3 Aabenraa 149 22,4 Greve 58 22,6

Læs mere

Flere i job Hurtigere i job Fastholdelse i job Forsørgelsesudgift. Andel der er i beskæftigelse 3 måneder efter afsluttet forløb

Flere i job Hurtigere i job Fastholdelse i job Forsørgelsesudgift. Andel der er i beskæftigelse 3 måneder efter afsluttet forløb A-Dagpenge Aktuel måling 3 kvartal 201 Forsørgelsesudgift Antal fuldtidspersoner på A- Dagpenge Niveau * Udvikling - aktuel måling Aug 201 333 - samme periode sidste år Aug 201 3 Kommunale udgifter pr.

Læs mere

Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere. med 6-9 måneders anciennitet. samtaler eller mere. Alle personer Gens. antal samtaler.

Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere. med 6-9 måneders anciennitet. samtaler eller mere. Alle personer Gens. antal samtaler. Andel med 5 eller Andel med 4 eller Andel med 3 eller Andel med 3 eller Andel med 3 eller Andel med 6 eller 6-9 måneders måneders Hele landet 14.257 51 % 5,5 3.243 61 % 2,9 2.045 60 % 3,0 2.802 60 % 3,0

Læs mere

Kommunernes placering på ranglisten for kontanthjælpsområdet, 1. halvår halvår 2018

Kommunernes placering på ranglisten for kontanthjælpsområdet, 1. halvår halvår 2018 Kommunernes placering på ranglisten for kontanthjælpsområdet, 1. halvår 2018-2. halvår 2018 Kommune Placering Faktisk ydelsesomfang Forventet ydelsesomfang Forskel Ændring i kommunale besparelser Fuldtidspersoner

Læs mere

Kære borgmestre, beskæftigelsesudvalgsformænd og jobcenterchefer

Kære borgmestre, beskæftigelsesudvalgsformænd og jobcenterchefer Borgmestre, beskæftigelsesudvalgsformænd og jobcenterchefer Beskæftigelsesministeren Ved Stranden 8 1061 København K T +45 72 20 50 01 E bm@bm.dk www.bm.dk CVR 10172748 Vedrørende manglende med ledige

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 612 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 612 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 612 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg lov@ft.dk Finn Sørensen (EL) Finn.S@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8

Læs mere

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A.

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A. N O T A T 25. april 2017 Undtagelser fra 225-timersreglen januar 2017 J.nr 17/04682 I bilag A nedenfor er vist foreløbige kommunefordelte antal og andele i forhold til undtagne borgere i forbindelse med

Læs mere

2017, procentpoint Antal personer. samtaler. samtaler procentpoint

2017, procentpoint Antal personer. samtaler. samtaler procentpoint Bilag 1 - December 2018: Tabel over antal personer, andel med x antal, gens. antal og udvikling siden nov 2017, samt vægtet gennemsnit Kommune personer Dagpengemodtagere, 6-9 mdr. Jobparate kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

Resultatrevision Furesø Kommune

Resultatrevision Furesø Kommune Resultatrevision 2008 Furesø Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Opsummering...1 3. Resultatoversigt primo 2009...2 3.1. Resultater af indsatsen for særlige grupper... 2 3.1.1. Arbejdskraftreserven...

Læs mere

Gennemsnitlig varighed af forløb målt i uger (løbende) - aktuel måling 1. kvt ,6 1,6 - samme periode sidste måling 1.

Gennemsnitlig varighed af forløb målt i uger (løbende) - aktuel måling 1. kvt ,6 1,6 - samme periode sidste måling 1. Uddannelseshjælp Aktuel måling 1 kvartal 2015 Vurdering * aktuel måling Baggrundstal Flere i job Andel fuldtidsmodtagere if. arbejdsstyrken (anvendes til niveau) Antal fuldtidsmodtagere (anvendes til udvikling)

Læs mere

Ledelsesinformation, november 2014 Jobcenter Vejen

Ledelsesinformation, november 2014 Jobcenter Vejen 1.1 Antal kontaktforløb i, Jobindsats, september... 2 2.1 Uddannelseshjælpsmodtagere i pct. af befolkningen, oktober... 3 2.2 Uddannelseshjælpsmodtagere i forhold til klynge, januar er lig indeks 1, august...

Læs mere

N O T A T. Tal for undtagelser i forbindelse med 225- timersreglen- December måned

N O T A T. Tal for undtagelser i forbindelse med 225- timersreglen- December måned N O T A T 8. marts 2016 Tal for undtagelser i forbindelse med 225- timersreglen- December måned J.nr 16/03977 I bilag A nedenfor er vist foreløbige kommunefordelte antal og andele i forhold til undtagne

Læs mere

I bilag B nedenfor er tallene der ligger til grund for figuren i bilag A vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A.

I bilag B nedenfor er tallene der ligger til grund for figuren i bilag A vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A. N O T A T 8. marts 2016 Tal for undtagelser i forbindelse med 225- timersreglen- november måned J.nr 16/03977 I bilag A nedenfor er vist foreløbige kommunefordelte antal og andele i forhold til undtagne

Læs mere

Foreløbige tal for undtagelser i forbindelse med 225- timersreglen

Foreløbige tal for undtagelser i forbindelse med 225- timersreglen N O T A T 11. oktober 2016 Foreløbige tal for undtagelser i forbindelse med 225- timersreglen J.nr 16/03977 I bilag A nedenfor er vist foreløbige kommunefordelte antal og andele i forhold til undtagne

Læs mere

Oktober Masterplanchesæt. Nøgletal for implementeringen af reformen af førtidspension og fleksjob. P r æ s e n t a t i

Oktober Masterplanchesæt. Nøgletal for implementeringen af reformen af førtidspension og fleksjob. P r æ s e n t a t i P r æ s e n t a t i Oktober 2019 Masterplanchesæt Nøgletal for implementeringen af reformen af førtidspension og fleksjob Udvikling i målgruppen for reformen af førtidspension og fleksjob Antal personer

Læs mere

Ledelsesinformation, november 2015 Jobcenter Vejen

Ledelsesinformation, november 2015 Jobcenter Vejen 1.1 Antal kontaktforløb i, Jobindsats, oktober... 2 2.1 Uddannelseshjælpsmodtagere i pct. af befolkningen, oktober... 3 2.2 Uddannelseshjælpsmodtagere i forhold til klynge, januar 2014 er lig indeks 100,

Læs mere

Nedenfor gennemgås fremgangsmåden ved beregningen af målet, herunder målet for det enkelte jobcenter.

Nedenfor gennemgås fremgangsmåden ved beregningen af målet, herunder målet for det enkelte jobcenter. NOTAT 24. august Bilag A Fastsættelse af mål 1: Antal kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 4 i virksomhedsaktivering Kampagnens mål 1 er, at der på månedsbasis er 9.000 kontant- og smodtagere matchgruppe

Læs mere

Deskriptiv analyse: Udviklingen i antal overførselsmodtagere og ledige det seneste år fordelt på kommuner

Deskriptiv analyse: Udviklingen i antal overførselsmodtagere og ledige det seneste år fordelt på kommuner Analyseenheden Deskriptiv analyse: Udviklingen i antal overførselsmodtagere og ledige det seneste år fordelt på kommuner April 2019 Lønmodtagerbeskæftigelsen har aldrig været højere i Danmark, end den

Læs mere

Det viser med al tydelighed behovet for de forskellige initiativer, som regeringen har taget for at sikre, at det bedre kan betale sig at arbejde.

Det viser med al tydelighed behovet for de forskellige initiativer, som regeringen har taget for at sikre, at det bedre kan betale sig at arbejde. Beskæftigelsesudvalget 2018-19 BEU Alm.del - endeligt svar på spørgsmål 202 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg lov@ft.dk Finn Sørensen Finn.S@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061

Læs mere

Sådan kommer din boligskat til at se ud Det betyder regeringens boligskat-udspil fordelt på kommune

Sådan kommer din boligskat til at se ud Det betyder regeringens boligskat-udspil fordelt på kommune Sådan kommer din bolig til at se ud Det betyder regeringens bolig-udspil fordelt på kommune Kilde: Skatteministeriet Ejendomsværdi Albertslund Billigere hus 1800000 28400 30400 31200 30400 800 0 19900

Læs mere

Gennemsnitlig varighed af forløb målt i uger (løbende) - aktuel måling Jan-aug 14 3,3 3,6 - samme periode sidste år Jan-aug 13 4,2 4,4

Gennemsnitlig varighed af forløb målt i uger (løbende) - aktuel måling Jan-aug 14 3,3 3,6 - samme periode sidste år Jan-aug 13 4,2 4,4 A-Dagpenge Aktuel måling august 2014 Vurdering * aktuel måling Baggrundstal Flere i job Andel fuldtidsmodtagere if. arbejdsstyrken (anvendes til niveau) Antal fuldtidsmodtagere (anvendes til udvikling)

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 89 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 89 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2017-18 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 89 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg lov@ft.dk Leif Lahn Jensen Leif.Jensen@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden

Læs mere

Notat - Forsørgertrykket.

Notat - Forsørgertrykket. SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Notat - Forsørgertrykket. Indledning. BSK Sekretariat Rådhuset, Torvet 7400 Tlf.: 9628 2828 bskps@herning.dk www.herning.dk Kontaktperson: Peter Sønderby Dato: 10. februar

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 183 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 183 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 183 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg udvalg@ft.dk René Christensen Rene.Christensen@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved

Læs mere

Indsatsen for de svageste borgere tilbage til arbejdsmarkedet

Indsatsen for de svageste borgere tilbage til arbejdsmarkedet P r æ s e n t a t i Helle Rasmussen Vicedirektør 8. Maj 2018 Indsatsen for de svageste borgere tilbage til arbejdsmarkedet Viden fra evalueringen af reformen af førtidspension og fleksjob og JobFirst om

Læs mere

Supplerende opgørelser til brug for evalueringen af FØP/FLEKS

Supplerende opgørelser til brug for evalueringen af FØP/FLEKS Notat Februar 218 Supplerende opgørelser til brug for evalueringen af FØP/FLEKS Til brug for evalueringen, er der som supplement til eksisterende analyserne foretaget en række særskilte opgørelser. Disse

Læs mere

Resultatrevision Jobcenter Viborg

Resultatrevision Jobcenter Viborg Resultatrevision 2008 Jobcenter Viborg Beskæftigelsesministerens mål for 2009 Arbejdskraftreserven Arbejdskraftreserven består af ledige A-dagpengemodtagere og arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

LO s jobcenterindikatorer

LO s jobcenterindikatorer 1 Indholdsfortegnelse Jobcenter Side Jobcenter Side Albertslund 10 Køge 27 Allerød 18 Lejre 40 Assens 47 Lemvig 68 Ballerup 4 Lolland 41 Billund 55 Lyngby-Taarbæk 13 Bornholm 45 Mariagerfjord 89 Brøndby

Læs mere

Svar: Med jobpræmieordningen har regeringen giver langtidsledige et ekstra incitament til at komme i beskæftigelse.

Svar: Med jobpræmieordningen har regeringen giver langtidsledige et ekstra incitament til at komme i beskæftigelse. Beskæftigelsesudvalget 2018-19 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 25 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg lov@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København K T +45 72 20 50

Læs mere

Dagpengemodtagere, 6-9 Gens. antal Andel m. 6. Antal personer. Kommune

Dagpengemodtagere, 6-9 Gens. antal Andel m. 6. Antal personer. Kommune Bilag 1 - December 2018: Tabel over antal personer, andel med x antal samtal Kommune Antal personer Dagpengemodtagere, 6-9 Gens. antal Andel m. 6 eller Hele landet 12.339 6,2 67% Hele landet ekskl. frikommuner**

Læs mere

Kvartalsredegørelse. for arbejdsmarkedet i. Guldborgsund Kommune

Kvartalsredegørelse. for arbejdsmarkedet i. Guldborgsund Kommune Center for Arbejdsmarked Kvartalsredegørelse for arbejdsmarkedet i Guldborgsund Kommune Juli 2015 Indledning Kvartalsopfølgningen tager udgangspunkt i de kvantitative mål i udvalgsstrategi 2015 og beskæftigelsesplan

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2011 på 101 København 237,5 3,5 234,0 253 19,0 147 Frederiksberg 246,0 0,0 246,0 253 7,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 253-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 253-155 Dragør 243,0 0,0

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Klynge I mere end 20 pct. over median Obs antal Præd antal Rang 360 Lolland 104,2 93,5 1 482 Langeland 92,4 89,3 2 400 Bornholm 82,6 83,7

Læs mere

P r æ s e n t a t i. Jobreform fase 1

P r æ s e n t a t i. Jobreform fase 1 P r æ s e n t a t i Jobreform fase 1 Oktober Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober Udvikling i antal personer berørt af kontanthjælpsloft oktober 21-december 217 Antal 3. Antal

Læs mere

P æ s e n a o. Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del - Bilag 229 Offentligt. Jobreform fase 1

P æ s e n a o. Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del - Bilag 229 Offentligt. Jobreform fase 1 P r æ s e n t a t i o Beskæftigelsesudvalget 218-19 BEU Alm.del - Bilag 229 Offentligt Jobreform fase 1 Udvikling i antal personer berørt af kontanthjælpsloft oktober 216-sep 218 Antal 3. Antal 3. 28.7

Læs mere

Kommunernes placering på ranglisten for sygedagpengeområdet, 1. halvår halvår 2018

Kommunernes placering på ranglisten for sygedagpengeområdet, 1. halvår halvår 2018 Kommunernes placering på ranglisten for sygedagpengeområdet, 1. halvår 2018-2. halvår 2018 Kommune Placering Faktisk ydelsesomfang Forventet ydelsesomfang Forskel Ændring i kommunale besparelser Fuldtidspersoner

Læs mere

Jan Maj Apr Dec Sep Nov Okt Mar Feb 2017

Jan Maj Apr Dec Sep Nov Okt Mar Feb 2017 Nøgletal for Joblog Af nedenstående figur 1 og tabel 1 fremgår dækningsgraden for Joblog blandt dagpengemodtagere, jobparate kontanthjælpsmodtagere og åbenlyst uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere.

Læs mere

Jan Aug Dec Mar Okt Nov Apr Sep Feb 2017

Jan Aug Dec Mar Okt Nov Apr Sep Feb 2017 Jul 2015 Aug 2015 Sep 2015 Okt 2015 Nov 2015 Dec 2015 Jan 2016 Feb 2016 Mar 2016 Apr 2016 Maj 2016 Jun 2016 Jul 2016 Aug 2016 Sep 2016 Okt 2016 Nov 2016 Dec 2016 Jan 2017 Feb 2017 Mar 2017 Apr 2017 Maj

Læs mere

Trivsel hos eleverne i folkeskolen, 2017

Trivsel hos eleverne i folkeskolen, 2017 Trivsel hos eleverne i folkeskolen, 2017 Bilag 1. Kommunefordelinger Tabel 1 Faglig trivsel, fordeling af trivselsscore, pct., opdelt på kommuner, 2017 1,0-2,0 2,01-3,0 3,01-4,0 4,01-5,0 Antal svar Aabenraa

Læs mere

Privatskoleudvikling på kommuneniveau

Privatskoleudvikling på kommuneniveau Privatskoleudvikling på kommuneniveau Indhold 1) Stigning/fald i andel privatskolebørn i perioden 2003-2013 2) Andel privatskoleelever 2003-2013 3) Fremskrivning, ud fra de sidste 10 års udvikling, til

Læs mere

Flereskalmed. Monitoreringsrapport marts2019. Dataeropgjortpr.31.marts. Landsdækkende

Flereskalmed. Monitoreringsrapport marts2019. Dataeropgjortpr.31.marts. Landsdækkende Flereskalmed Monitoreringsrapport marts2019 Landsdækkende Dataeropgjortpr.31.marts Overblik-Landsdækkende-marts2019 Antalborgereibruttomålgruppen Andelvisiteredeibruttomålgruppen Antalvisiteredeibruttomålgruppen

Læs mere

Flereskalmed. Monitoreringsrapport december2018. Dataeropgjortpr.31.december. Landsdækkende

Flereskalmed. Monitoreringsrapport december2018. Dataeropgjortpr.31.december. Landsdækkende Flereskalmed Monitoreringsrapport december2018 Landsdækkende Dataeropgjortpr.31.december Overblik-Landsdækkende-december2018 Antalborgereibruttomålgruppen Andelvisiteredeibruttomålgruppen Antalvisiteredeibruttomålgruppen

Læs mere

Flereskalmed. Monitoreringsrapport april2019. Dataeropgjortpr.30.april. Landsdækkende

Flereskalmed. Monitoreringsrapport april2019. Dataeropgjortpr.30.april. Landsdækkende Flereskalmed Monitoreringsrapport april2019 Landsdækkende Dataeropgjortpr.30.april Overblik-Landsdækkende-april2019 Antalborgereibruttomålgruppen Andelvisiteredeibruttomålgruppen Antalvisiteredeibruttomålgruppen

Læs mere

Flereskalmed. Monitoreringsrapport februar2019. Dataeropgjortpr.28.februar. Landsdækkende

Flereskalmed. Monitoreringsrapport februar2019. Dataeropgjortpr.28.februar. Landsdækkende Flereskalmed Monitoreringsrapport februar2019 Landsdækkende Dataeropgjortpr.28.februar Overblik-Landsdækkende-februar2019 Antalborgereibruttomålgruppen Andelvisiteredeibruttomålgruppen Antalvisiteredeibruttomålgruppen

Læs mere

Flereskalmed. Monitoreringsrapport januar2019. Dataeropgjortpr.31.januar. Landsdækkende

Flereskalmed. Monitoreringsrapport januar2019. Dataeropgjortpr.31.januar. Landsdækkende Flereskalmed Monitoreringsrapport januar2019 Landsdækkende Dataeropgjortpr.31.januar Overblik-Landsdækkende-januar2019 Antalborgereibruttomålgruppen Andelvisiteredeibruttomålgruppen Antalvisiteredeibruttomålgruppen

Læs mere

Flereskalmed. Monitoreringsrapport juli2019. Dataeropgjortpr.31.juli. Landsdækkende

Flereskalmed. Monitoreringsrapport juli2019. Dataeropgjortpr.31.juli. Landsdækkende Flereskalmed Monitoreringsrapport juli2019 Landsdækkende Dataeropgjortpr.31.juli Overblik-Landsdækkende-juli2019 Antalborgereibruttomålgruppen Andelvisiteredeibruttomålgruppen Antalvisiteredeibruttomålgruppen

Læs mere

Flereskalmed. Monitoreringsrapport juni2019. Dataeropgjortpr.30.juni. Landsdækkende

Flereskalmed. Monitoreringsrapport juni2019. Dataeropgjortpr.30.juni. Landsdækkende Flereskalmed Monitoreringsrapport juni2019 Landsdækkende Dataeropgjortpr.30.juni Overblik-Landsdækkende-juni2019 Antalborgereibruttomålgruppen Andelvisiteredeibruttomålgruppen Antalvisiteredeibruttomålgruppen

Læs mere

Flereskalmed. Monitoreringsrapport august2019. Dataeropgjortpr.31.august. Landsdækkende

Flereskalmed. Monitoreringsrapport august2019. Dataeropgjortpr.31.august. Landsdækkende Flereskalmed Monitoreringsrapport august2019 Landsdækkende Dataeropgjortpr.31.august Overblik-Landsdækkende-august2019 Antalborgereibruttomålgruppen Andelvisiteredeibruttomålgruppen Antalvisiteredeibruttomålgruppen

Læs mere

Flereskalmed. Monitoreringsrapport maj2019. Dataeropgjortpr.31.maj. Landsdækkende

Flereskalmed. Monitoreringsrapport maj2019. Dataeropgjortpr.31.maj. Landsdækkende Flereskalmed Monitoreringsrapport maj2019 Landsdækkende Dataeropgjortpr.31.maj Overblik-Landsdækkende-maj2019 Antalborgereibruttomålgruppen Andelvisiteredeibruttomålgruppen Antalvisiteredeibruttomålgruppen

Læs mere

Flereskalmed. Monitoreringsrapport august2018. Dataeropgjortpr.31.august. Landsdækkende

Flereskalmed. Monitoreringsrapport august2018. Dataeropgjortpr.31.august. Landsdækkende Flereskalmed Monitoreringsrapport august2018 Landsdækkende Dataeropgjortpr.31.august Overblik-Landsdækkende-august2018 Antalborgereibruttomålgruppen Andelvisiteredeibruttomålgruppen Antalvisiteredeibruttomålgruppen

Læs mere

Flereskalmed. Monitoreringsrapport oktober2018. Dataeropgjortpr.31.oktober. Landsdækkende

Flereskalmed. Monitoreringsrapport oktober2018. Dataeropgjortpr.31.oktober. Landsdækkende Flereskalmed Monitoreringsrapport oktober2018 Landsdækkende Dataeropgjortpr.31.oktober Overblik-Landsdækkende-oktober2018 Startafklaring(oktober) Visitation Visiteredefordeltpåvisitationsgruppe Borgereigruppe1medpersonligjobformidler

Læs mere

Flereskalmed. Monitoreringsrapport september2018. Dataeropgjortpr.30.september. Landsdækkende

Flereskalmed. Monitoreringsrapport september2018. Dataeropgjortpr.30.september. Landsdækkende Flereskalmed Monitoreringsrapport september2018 Landsdækkende Dataeropgjortpr.30.september Overblik-Landsdækkende-september2018 Startafklaring(september) Visitation Visiteredefordeltpåvisitationsgruppe

Læs mere

Flereskalmed. Monitoreringsrapport november2018. Dataeropgjortpr.30.november. Landsdækkende

Flereskalmed. Monitoreringsrapport november2018. Dataeropgjortpr.30.november. Landsdækkende Flereskalmed Monitoreringsrapport november2018 Landsdækkende Dataeropgjortpr.30.november Overblik-Landsdækkende-november2018 Startafklaring(november) Visitation Visiteredefordeltpåvisitationsgruppe Borgereigruppe1medpersonligjobformidler

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE NOTAT 18. juni 2007 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget passiv offentlig forsørgelse i lang tid, ind

Læs mere

Kvantitativ kortlægning af mentorordningen på FØP/FLEKS-området

Kvantitativ kortlægning af mentorordningen på FØP/FLEKS-området N O T A T 2. oktober 2017 J.nr. Viden og Analyse CHF/CHP Kvantitativ kortlægning af mentorordningen på FØP/FLEKS-området NOTAT 1. Indledning I de seneste års reformer på beskæftigelsesområdet er der fokus

Læs mere

Integrationsindikatoren: Integration på arbejdsmarkedet og kommunernes indsats. 3. Kvartal 2017

Integrationsindikatoren: Integration på arbejdsmarkedet og kommunernes indsats. 3. Kvartal 2017 1 Integrationsindikatoren: Integration på arbejdsmarkedet og kommunernes indsats 3. Kvartal 2017 Om integrationsindikatoren AXCELFUTURES INTEGRATIONSPROJEKT HVEM ER MÅLGRUPPEN 19.000 nytilkomne flygtninge

Læs mere

Folketingets Beskæftigelsesudvalg Finn Sørensen

Folketingets Beskæftigelsesudvalg Finn Sørensen Beskæftigelsesudvalget 2018-19 BEU Alm.del - endeligt svar på spørgsmål 337 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg lov@ft.dk Finn Sørensen finn.s@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 552 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 552 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 552 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg lov@ft.dk Lennart Damsbo-Andersen Lennart.Damsbo-Andersen@ft.dk Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Resultatrevision Jobcenter Odsherred

Resultatrevision Jobcenter Odsherred Jobcenter Odsherred Område: Odsherred Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Ikast- Brande, Mariagerfjord, Rebild, Silkeborg, Skive, Struer, Syddjurs, Sønderborg Periode: 2008

Læs mere

Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden

Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden Analyse: Tidligere beskæftigelsesomfang for ledige i kontanthjælpssystemet December 217 1. Indledning og sammenfatning Mere end hver tredje af personerne i kontanthjælpssystemet

Læs mere

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune Tabel 20 - Beskæftigelse 1 03.11.00 Havfiskeri 101 København 13 12 9 12 10 9 9 147 Frederiksberg. 1... 1 1 155 Dragør 7 7 7 6 5 4 4 159 Gladsaxe 1...... 161 Glostrup. 1 1.... 163 Herlev 1...... 167 Hvidovre

Læs mere

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk December 2013

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk December 2013 jan-12 37.383 35.261 72.644 34.843 107.487 30.807 138.294 33.777 172.071 38.463 210.534 46.034 256.568 40.037 296.605 40.271 336.876 42.827 379.703 40.985 420.688 38.372 459.060 47.809 43.807 91.616 45.563

Læs mere

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk November 2013

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk November 2013 jan-12 37.383 35.261 72.644 34.843 30.807 33.777 38.463 46.034 40.037 40.271 42.827 40.985 38.372 47.809 43.807 91.616 45.563 41.264 41.216 44.419 51.006 45.301 44.894 48.516 48.087 107.487 138.294 137.179

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige(brutto) inden for

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 33 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 33 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 33 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg lov@ft.dk Finn Sørensen Finn.S@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061

Læs mere