Projektplan for gennemførelse af Studie- og Undervisningsmiljøvurdering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projektplan for gennemførelse af Studie- og Undervisningsmiljøvurdering"

Transkript

1 2013 Projektplan for gennemførelse af Studie- og Undervisningsmiljøvurdering I samarbejde med Arbejdsmiljøkontoret og Studieservice Syddansk Unversitet - University of Southern Denmark

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Grundlag for undervisningsmiljøvurdering... b Design af tidligere undersøgelser... b Undervisningsmiljøvurdering fremadrettet... d Undervisningsmiljøvurdering d Projektplan UMV e Sikre brug af UMVresultater... g Minisurvey til generel kortlægning... g OPFØLGENDE KVANTITATIVE/KVALITATIVE AKTIVITETER FREM TIL UMV h Bilag 1 Grundlag for undervisningsmiljøvurdering... i Bilag 2 udvælgelse af respondenter og indhentning af besvarelser Udvælgelse af respondenter Indhentning af besvarelser Øvrige OPmærksomhedspunkter a

3 GRUNDLAG FOR UNDERVISNINGSMILJØVURDERING Undervisningsministeriets lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø forvaltes af Hovedarbejdsmiljøudvalget. Moderniseringsstyrelsen fører tilsyn med universiteterne om denne lov og har i forbindelse med et tidligere tematisk tilsyn oplistet følgende kriterier for efterlevelse af loven: UMV mindst hvert 3. år Vurdering af det fysiske, det psykiske og æstetiske undervisningsmiljø, der skal endvidere Udarbejdes en handlingsplan samt retningslinjer for opfølgning på handlingsplanen. De studerendes vurderinger af undervisningsmiljøet skal indgå som en væsentlig del af kortlægningen. Lovkravet vurderes som opfyldt, hvis der inddrages forskellige grupper af heltidsstuderende (bachelor- og kandidatstuderende) i undersøgelsen. Undervisningsmiljørepræsentanter eller andre studerende skal inddrages i gennemførelsen af undervisningsmiljøvurderingerne. Det kan være vanskeligt at pålægge en så stor opgave på en frivillig studerende. Undervisningsmiljøvurderinger samt information herom skal være tilgængelige på universitetets internet. En detaljeret beskrivelse af grundlaget for Undervisningsmiljøvurderingen findes i bilag 1. DESIGN AF TIDLIGERE UNDERSØGELSER SDU har gennemført tre tidligere undersøgelser af undervisningsmiljøet i hhv. 2004, 2007 og Undersøgelserne har været gennemført som elektronisk baseret spørgeskemaundersøgelse blandt studerende. I 2004 og 2007 var de adspurgte kun heltidsstuderende. I forbindelse med undervisningsmiljøvurderingen 2010 blev det indstillet, at deltidsstuderende skulle medtages i undersøgelsen. Svarprocenten var i 2004 og 2007 på ca. 27 %. I 2010 faldt svarprocenten til 16 % for heltidsstuderende og 9 % for deltidsstuderende ( heltidsstuderende og deltidsstuderende er blevet spurgt). Rapporter og handlingsplaner for alle tre undersøgelser findes på SDU s websider. Udformning af spørgeskema, markedsføring og events, analyse af resultater samt rapportskrivning er igennem årene blevet gennemføres af en gruppe studerende, som de studerende i bestyrelsen foreslår. Indsatsen aflønnes efter almindelig studentermedhjælpstakst. Gruppens arbejde har været understøttet af Arbejdsmiljøkontoret og faglig og teknisk assistance fra Studieservice. Det har været Hovedarbejdsmiljøudvalgets ønske, at undervisningsmiljøvurderingen kan måles over tid, for at kunne vurdere på fremdriften af de studerendes studie- og undervisningsmiljø. Spørgeskemaet fra UMV 2010 til de heltidsstuderende indeholdte 14 spørgsmål samt afslutningsvis muligheden for at komme med kommentarer til det fysiske, psykiske, æstetiske og virtuelle studie- og undervisningsmiljø. Dette var en reducering fra spørgeskemaet i 2007, der indeholdte 46 spørgsmål. Til deltidsstuderende var antallet af spørgsmål 13 og med samme mulighed for at komme med kommentarer til studie- og undervisningsmiljøet. Udfordringer ved UMV Ændringer i undervisningsmiljøvurderingen fra 2010 havde bl.a. afsæt i refleksioner over den daværende skabelon for undersøgelsen. Man fandt det af begrænset mening at gennemføre undervisningsmiljøvurderingen for 2010 efter samme form eftersom: b

4 (Elektroniske surveys stack overflow) at der har været en markant mindre svarvillighed i forbindelse med spørgeskemaer. Studieservice oplyste, at de studerende klagede over de mange surveys de modtog og at man i andre undersøgelser ligeledes så et markant fald i besvarelsesprocenten. I UMV2010 blev der derfor ikke foretaget rykkere for besvarelser. Den forventede lave svarprocent blev imødekommet ved en tretrinsmodel: 1. Kortere minisurvey og med fritekstfelter til at styrke den kvalitative del, 2. Lokal brugerundersøgelse til at afdække konkrete problemstillinger i udvalgte lokaler nævnt i mini survey 3. Fokusgruppeinterview til at beskrive og uddybe problemstillinger som nævnt i minisurvey. (Evaluering af hvad? mange nye studiemiljøer) at SDU står overfor en massiv forandring, hvor bl.a. 2 af universitetets fakulteter skal rykke ind i nyopførte bygninger. Campus Kolding og Campus Esbjerg står også overfor at skulle flytte ind i nye faciliteter, hvor rum og miljø er væsentligt ændret fra de bestående forhold. Der foretages en række ændringer af undervisningsforhold i forbindelse med renoveringspuljeprojekter. En evaluering af de eksisterende rammer giver kun mening og dermed mulighed for involvering og engagement blandt de studerende, hvis undersøgelsens resultater peger fremad. Undersøgelsens design må tage hensyn til at der lægges begrænsede ressourcer i de bestående faciliteter. Den seneste undersøgelse fra 2010 generede en række fritekstfelter og kommentarer med henblik på at kunne indgå i dette arbejde. Det vurderes dog at have været sparsomt benyttet. (De Studerende i Centrum og Delpolitik for Studiemiljø sammenhæng) at universitetet har indledt en række beslægtede aktiviteter, som hensigtsmæssigt bør kobles under en fælles strategi. Dels af hensyn til de studerendes engagement i undersøgelsen. dels af hensyn til at koble de handlingsplaner, som undersøgelsen genererer således at der kan gennemskues og foretages beslutninger af strategisk betydning. Det er et krav at der udarbejdes en handlingsplan, hvor det fremgår, i hvilken takt og rækkefølge de konstaterede problemer skal løses. Denne del har hidtil været varetaget af de enkelte fakulteter og fællesområdet. Arbejdsmiljøkontoret har til opgave at samle enhedernes handlingsplaner til godkendelse hos direktionen samt formidle disse på SDU.dk. Denne rollefordeling vil fortsætte under UMV2013. I december 2011 blev der gennemført en opfølgning på handlingsplanerne udarbejdet på baggrund af UMV2010. Opfølgningen udarbejdes af de respektive enheder, med ansvaret placeret hos ledere. Herefter samles og formidles det af Arbejdsmiljøkontoret, der forelægger denne for HoAMU til kommentering og formidles derpå til offentligheden på SDU.dk Opfølgningsskema fra UMV 2010 er det seneste arbejde der er udført i forbindelse med den koordinerede indsats omkring undervisningsmiljøundersøgelsen. En styrke ved de tidligere forløb er bl.a., at de studerende har været tæt koblet til processen ved at studerende har været med til at formulere, hvad der spørges om, har fortolket data og skrevet rapporten. Alle studerende har haft mulighed for at give deres mening til kende. Det er en generel svaghed at der udarbejdes en hovedrapport til behandling af det generelle og derfor ikke kan håndtere det specifikke studie- og undervisningsmiljø lokalt. Dette blev der forsøgt rettet op på ved at indarbejde fritekstfelter i UMV 2010 og dermed blev undersøgelsen et bedre dialogredskab. c

5 UNDERVISNINGSMILJØVURDERING FREMADRETTET Hovedarbejdsmiljøudvalget drøftede på sit møde den 3. september 2012 status på tidligere UMV undersøgelser og indstilling af en ny metode for de kommende undervisningsmiljøvurderinger: En mulig fremtidig model Ud fra begrænsningerne i at gennemføre en undervisningsmiljøundersøgelse baseret på den tidligere metode og ud fra hensynet om at koble undervisningsmiljøvurdering med evalueringerne i De Studerende i Centrum, har der været drøftelser mellem Studieservice og Arbejdsmiljøkontoret. Disse drøftelser har taget udgangspunkt i de formelle lovkrav der stilles til de studerendes undervisningsmiljøundersøgelse samt et ønske om at indhente viden, der kan bruges til at udvikle de studerens undervisningsmiljø fremadrettet, f.eks. at der arbejdes med både de negative samt positive undervisningsmiljøforhold. Dertil vurderes det, at undersøgelsen ligeledes bør betragtes som et dialogfremmende værktøj mellem universitetet og de studerende, og som led i en koordineret kommunikationsstrategi med og om de studerende. Drøftelserne har mundet ud i et forslag om at foretage løbende aktiviteter, der informerer universitetet om de studerendes ønsker, ideer og refleksioner over undervisningsmiljøet her på SDU. Her er det tanken at de løbende aktiviteter skal danne rammen om det dialogbaserede værktøj og dermed være af kvalitativ karakter. Dette kunne f.eks. være fokusgruppe interview, essay konkurrence m.v. Aktiviteterne kan foregå over en toårig periode for derefter at munde ud i en undervisningsmiljøundersøgelse indeholdende et mini survey, opsamling af SDU nøgletal samt opsummering af de kvalitative aktiviteter og resultaterne heraf. Hovedarbejdsmiljøudvalget bakkede op omkring principperne for modellen. Forløbet igangsættes i forlængelse af UMV 2013, der vurderes som status quo. UNDERVISNINGSMILJØVURDERING 2013 Den kommende undervisningsmiljøvurdering for 2013 vil arbejde ud fra samme spørgeskemaskabelon, udarbejdet til undersøgelsen i Ligeledes vurderes det vigtigt fortsat at have den overbevisning, at en evaluering af de eksisterende rammer kun giver mening og dermed mulighed for involvering og engagement blandt de studerende, hvis undersøgelsens resultater peger fremad. Dette fordi Syddansk Universitet forsat står overfor ændringer af de studerendes studie- og undervisningsmiljø ved de mange nybyggerier samt renoveringer, herunder laboratorierenoveringer på Campusvej. Ydermere, tages der afsæt i erfaringer gjort ved seneste undersøgelse. Det var blandt andet problematisk at fastholde de studerendes interesse i at deltage i fokusgruppe arrangementerne, hvorved respondentantallet endte på et markant lille niveau: fem i alt fordelt på tre campus. I nærværende UMV2013 gøres der ikke brug af fokusgruppeinterview, som understøttende kvalitativ metode, da dette havde en begrænset værdi kontra indsatsen. I stedet gøres der en ekstra indsats for at markedsføre undersøgelsen med den forventning, at svarprocenten øges. Der fokuseres på at lade undersøgelsen være lokalforankret således, at fakulteterne og Teknisk Service inddrages i beslutningen om at beholde fritekstfelter til brug ved udarbejdelsen af lokalforankret handlingsplaner. Arbejdsmiljøkontoret vil stadig være garant for samlingen og formidlingen af enhedernes handlingsplaner året efter som hidtil. I nærværende kortlægning af de studerendes studie- og undervisningsmiljø revideres den lokale brugerundersøgelse, der har til formål at afdække konkrete problemstillinger i udvalgte lokaler nævnt i mini survey. I stedet foretages der d

6 lokale brugerundersøgelser efter kortlægningen er gennemført. Dette som et led i den dialogbaserede tilgang til forbedringer af studie- og undervisningsmiljøvurderingen med løbende aktiviteter, der informerer universitetet om de studerendes ønsker, ideer og refleksioner over undervisningsmiljøet her på SDU. Som et led i at sikre et solidt fundament for det fremadrettede arbejde med at skabe et godt og attraktivt studie- og undervisningsmiljø forsøgte man med undersøgelsen i 2010 at inddrage deltidsstuderende. Desværre gav forsøget ikke det store udbytte, hvorved de deltidsstuderende ikke medtages i nærværende undersøgelse. Dette skyldes at der ved seneste undersøgelse var en lav svarprocent for deltidsstuderende, hvilket bevirkede til et minimalt udbytte. Derudover er de deltidsstuderende er ikke omfattet af det tematiske tilsyn: Undervisningsmiljøloven skelner ikke mellem de forskellige grupper af studerende for så vidt angår gennemførelsen af UMV er. UBST vil alligevel [ ] vurdere lovkravet som opfyldt, hvis universitetet inddrager forskellige grupper af heltidsstuderende (bachelor- og kandidatstuderende) i undersøgelsen. Udarbejdelse af handlingsplaner samt opfølgning på disse vil fortsat være opgaver for de respektive enheder, ligesom Arbejdsmiljøkontoret fortsat vil varetage den koordinerende opgave i at foreligge handlingsplaner for direktionen og HoAMU til godkendelse, samt foreligge opfølgning af handlingsplaner for Hovedarbejdsmiljøudvalget året efter. PROJEKTPLAN UMV2013 Formål. Undersøgelsen designes med det formål at mulighederne for læring undervejs indbygges i planlægningsgrundlaget 1 Metode. AKTIVITET DELAKTIVITET MÅLGRUPPE UDFØRENDE TIDSPERIODE Opstart 30. jan-25 feb. Stillingsopslag Studieservice Jacob Jensen 30. jan -13. feb Stillingsopslag - LTC 1.feb-15. feb. Arbejdsmiljøkontoret Ansættelsessamtale Jacob Jensen Uge 7 Ansættelsessamtaler LTC Uge 8 Introduktion til Anders Olsen Jacob Jensen, LTC 18. februar Introduktion til Stud.medhjælpere LTC 25. februar Forberedelse af UMV2013 Planlægning UMV spørgsmål Planlægning Markedsføringsplan Beslutningstagen Spørgsmål og survey-design 1 timers informationsmøde Milepæl Dagsorden: 1. UMV Brug af fritekstfelter Opsamling på infomøde og status for UMVproces Resultat Markedsføringsplan Spørgeskema v. minisurvey. Beslutningstagere: Teknisk Servicechef, IT-chef, Studieservicechef, evt. 2 studenter observatører. LTC, Anders Olsen, Studmed. Jacob Jensen, LTC, Anders, studmed. LTC, Anders Olsen, Studmed. LTC, Studmed LTC, Anders Olsen, Studmed LTC, Studmed, Jacob Jensen Februar-Marts 27. februar 28. februar 4. marts 8. marts 11. marts 11. marts 1 Søren Christensen og Kristian Kreiner Projektledelse i løst koblede systemer ledelse og læring i en ufuldkommen verden, Jurist og Økonomiforbundets forlag, 1991 e

7 AKTIVITET DELAKTIVITET MÅLGRUPPE UDFØRENDE TIDSPERIODE Gennemførelse af UMV survey Marts-April Indtastning af spørgeskema Anders Olsen 5. marts-11. marts Test Anders Olsen, 12. marts-13. marts Jacob Jensen Intro-mail + rykker-mail Anders Olsen, 14.marts Jacob Jensen Finpudsning Anders Olsen, 15. marts Jacob Jensen Oversættelse af spørgeskema Jacob Jensen 15. marts-18.marts Milepæl Gennemførelse af undersøgelse Anders, Jacob 20. marts-10. april Markedsføring i campusbyerne Heltidsstuderende Studmed marts-27. marts Studieservice Skærtorsdag 28. marts Langfredag 29. marts 2. påskedag 1. april Status på besvarelsesprocent Anders Markedsføring i campusbyerne Heltidsstuderende Studmed + Studieservice 2. april-10. april Udarbejdelse af UMV2013 Marts-April Udtræk af data Anders 11.april-15. april Analyse af data og gennemførelse Studmed 15. april-29. april af særtræk Resultat Metoderapport Anders, Jacob Jensen 21. maj Resultat UMV2013 rapport Inkl. resumé, fremadrettet fokuspunkter/handlingspunkter LTC, Jacob Jensen Studmed 21. maj Overdragelse og formidling Resultat Web-formidling Studmed Møde formidling SDU beslutningstagere og LTC, Studmed, 30. maj Resultat involverede Anders, Jacob Jensen Resultat Resultatformidling HoAMU LTC 11. juni Tids- og handlingsplaner Formulering af mål og aktiviteter Fakulteter/fællesområdet Koordination LTC 28. august Milepæl Godkendelse SDU direktion Koordination September LTC/HEP Milepæl Godkendelse Hovedarbejdsmiljøudvalget Koordination LTC 18. september Resultat Web-formidling LTC Løbende aktiviteter UMV2015 Lokale undersøgelse (scan kode) Essay konkurrence M.v. Studerende ved Syddansk Universitet Anders Olsen, Jacob Jensen, Studieservice Q Q Opfølgning Opfølgning på handlingsplaner Fakulteter/fællesområdet Koordination LTC Deadline Q Resultat Status Hovedarbejdsmiljøudvalget MSH/LTC Q Ressourcer. Til projektet regnes der særskilt forbrug til studentermedhjælp, oversættelsesarbejde, markedsføring. f

8 Projektet har fået 1/5 årsværk til to studentermedhjælpere samt 1 årsværk, der også skal arbejde med projekter forankret hos De Studerende i Centrum, til gennemførelse af UMV2013. Der skønnes i alt et timeforbrug på 2 studentermedhjælpere a ca. 10 timer ugentligt fra 22. feb. 31. maj svarende til skønsmæssigt 2 x 140 timer = 280 timer; rundt regnet 1/6 årsværk. Ydermere afsættes der timer til, at de to studentermedarbejdere kan deltage i en opsamlende evaluering og erfaringsudveksling i efteråret SIKRE BRUG AF UMVRESULTATER Formål. En indledende drøftelse af UMV2013 proces og mål, samt sikre at fritekstfelter aktivt benyttes lokalt til at udarbejde handlingsplaner, der forbedre studie- og undervisningsmiljøet. Målet er at medejerskabet søges i lige grad blandt studerende som SDU s beslutningstagere. Metode. Der gennemføres et 1-2 timers møde, hvor rammerne for og valget af undersøgelsesdesign, som beskrevet i dette notat beskrives og begrundes. Der drøftes på mødet hvordan det sikres at resultater og fritekstfelter fra UMV2013 benyttes bedst muligt lokalt (på fakultets- og fællesområdeniveau) således, at de studerendes engagement i undersøgelsen ikke er spildt og at de oplever en pointe i at deltage i sådanne undersøgelser, da det medfører forbedringer af deres studie- og undervisningsmiljø. Studentermedhjælp medvirker ved den praktiske planlægning og gennemførelse samt udarbejder notat fra mødet. Ressourcer. Mødeudgifter og aflønning af studentermedhjælpere. MINISURVEY TIL GENEREL KORTLÆGNING Formål. Minisurveyen skal bredt måle tilfredsheden med det fysiske miljø, de virtuelle services, det æstetiske miljø samt det psykiske miljø. Minisurveyens resultater giver afsæt til lokale handlingsplaner, der udarbejdes af enhederne, hvor Arbejdsmiljøkontoret har den koordinerende opgave i at samle handlingsplanerne og fremføre disse til godkendelse hos direktionen samt Hovedarbejdsmiljøudvalget. Der foretages en opsamling af handlingsplanerne i det efterfølgende år, til orientering hos Hovedarbejdsmiljøudvalget. Metode. Minisurveyen udsendes som webbaseret spørgeskema til totalpopulationen for heltidsstuderende. Spørgeskemaet tager udgangspunkt i spørgeskema fra UMV Der er mulighed for at differentiere spørgeskemaet afhængigt af, hvor langt den studerende er i sin uddannelse. Dette gøres ved at udarbejde særlige spørgsmål til 1 års studerende fx spørgsmål om studiestartsgrupper, de sociale relationer til medstuderende, samt særlige spørgsmål til specialestuderende fx spørgsmål om nødvendig hjælp til valg af kandidatstudie, vejledning m.v. Der overvejes differentierede spørgsmål til bachelorstuderende. Ressourcer. Undersøgelsen gennemføres af en gruppe af studentermedhjælpere forankret i Arbejdsmiljøkontoret og med teknisk assistance fra Studieservice. Studieservice løfter den primære del af arbejdet med at udforme skema, indlæse og udsende via SurveyXact, samt i forhold til konstruktion af tabelmateriale. De studerende udarbejder på baggrund af surveyresultater en rapport indeholdende anbefalinger til fremtidig handlinger/fokuspunkter, der kan være med til at forbedre de studerendes studie- og undervisningsmiljø. Dertil må der påregnes udgifter i forbindelse med markedsføring og events i forbindelse med undersøgelsen samt oversættelsesarbejde. g

9 OPFØLGENDE KVANTITATIVE/KVALITATIVE AKTIVITETER FREM TIL UMV2015 Formål. De opfølgende aktiviteter skal benyttes til løbende at indhente brugbart data om studie- og undervisningsmiljøet, der skal indgå i Undervisningsmiljøvurderingen Metode. Det er et ønske at aktiviteterne skal være af mere kvalitativ karakter, men hvor det måtte være relevant, indarbejdes der kvantitative metoder fx ved lokalebrugerundersøgelse. Ressourcer. Aktiviteterne håndteres af Studieservice og i 2013 primært af Anders Friis Olsen. h

10 BILAG 1 GRUNDLAG FOR UNDERVISNINGSMILJØVURDERING Undervisningsministeriets lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø forvaltes af Hovedarbejdsmiljøudvalget. Lovgrundlaget fastlægger retten til et godt undervisningsmiljø som en elementær og grundlæggende rettighed for elever, studerende og andre deltagere; herunder, at: 1) de studerende har ret til at deltage i universitets arbejdsmiljøorganisation for så vidt angår studiemiljø og 2) universitetet er forpligtet til at udarbejde en APV for de studerende mindst hvert 3. år. I henhold til undervisningsmiljølovens 6 skal universitetets ledelse sørge for, at der udarbejdes en skriftlig undervisningsmiljøvurdering af sikkerheds- og sundhedsforholdene på uddannelsesstedet. En undervisningsmiljøvurdering skal indeholde følgende elementer: Kortlægning af uddannelsesstedets fysiske, psykiske og æstetiske undervisningsmiljø, beskrivelse og vurdering af eventuelle undervisningsmiljøproblemer, udarbejdelse af en handlingsplan hvoraf det fremgår i hvilken takt og rækkefølge, de konstaterede problemer skal løses, og forslag til retningslinjer for opfølgning på handlingsplanen. Undervisningsmiljøvurderingen skal revideres, når der sker ændringer, der har betydning for undervisningsmiljøet, dog mindst hvert tredje år. Af bemærkningerne til undervisningsmiljøloven fremgår det, at undervisningsmiljøvurdering skal opfattes bredt; ikke alene undervisningslokaler og inventar m.v., men også kantineforhold, toiletter, udendørs faciliteter m.v. samt de psykiske og æstetiske forhold på uddannelsesstedet. Moderniseringsstyrelsen fører tilsyn med universiteterne om denne lov og har i forbindelse med et tidligere tematisk tilsyn oplistet følgende kriterier for efterlevelse af loven: 1) Der skal gennemføres UMV mindst hvert 3. år 2) Kortlægningen af undervisningsmiljøet skal indeholde en vurdering af det fysiske, det psykiske og æstetiske undervisningsmiljø, der skal endvidere udarbejdes en beskrivelse og vurdering af undervisningsmiljøet samt en handlingsplan samt retningslinjer for opfølgning på handlingsplanen. 3) De studerendes vurderinger af undervisningsmiljøet skal indgå som en væsentlig del af kortlægningen. Universiteterne udbyder uddannelse til forskellige grupper af studerende, herunder heltidsstuderende, deltidsstuderende, studerende på adgangskursus, studerende på kurser under indtægtsdækket virksomhed m.m. Undervisningsmiljøloven skelner ikke mellem disse forskellige grupper. Moderniseringsstyrelsen vurderer lovkravet som opfyldt, hvis der inddrages forskellige grupper af heltidsstuderende (bachelor- og kandidatstuderende) i undersøgelsen. Undervisningsmiljørepræsentanter eller andre studerende skal inddrages i gennemførelsen af undervisningsmiljøvurderingerne. Det kan være vanskeligt at pålægge en så stor opgave på en frivillig studerende. 4) Undervisningsmiljøvurderinger samt information herom skal være tilgængelige på universitetets internet. i

11 BILAG 2 UDVÆLGELSE AF RESPONDENTER OG INDHENTNING AF BESVARELSER Studieservices analyseenhed har følgende refleksion vedrørende gennemførsel af internetbaseret survey til studie- og undervisningsvurderingen foråret UDVÆLGELSE AF RESPONDENTER I udgangspunktet udgøres den relevante population af samtlige aktive heltidsstuderende, ca personer. Et alternativ hertil er en afgrænsning af populationen til studerende, der er startet inden for de sidste fem år. Denne gruppe må generelt forventes at have deres daglige gang på campus, hvorimod det ikke antages at gøre sig gældende i samme grad for studerende med mere end fem års studietid bag sig. Ved en sådan afgrænsning kan der sandsynligvis opnås en højere besvarelsesprocent, idet erfaringen fra tidligere undersøgelser viser, at de yngre studerende er mere tilbøjelige til at deltage end de ældre studerende. Se nedenfor for øvrige bemærkninger til besvarelsesprocenten. INDHENTNING AF BESVARELSER En lav besvarelsesprocent kan udgøre et problem for validiteten af de indsamlede data. Vi ved fra tidligere undersøgelser at det er svært at få de studerende til at reagere på henvendelse til deres studenter- konto uanset afsenderen på en, og uanset eventuelle lodtrækninger om præmier. I henhold til god skik for websurveys kan vi kun tillade os at fremsende en opfordring pr og en enkelt venlig reminder pr . Alt andet giver klager og en negativ holdning til undersøgelsen. Det er derfor vigtigt at få engageret de studerende til at svare ved anvendelse af mere aktiv opmærksomhed end ved de tidligere undersøgelser. Som supplering af henvendelse pr kan overvejes: i. Et supplerende fysisk fremsendt brev eller postkort til alle studerende på årgang 2012 og 2011, da undersøgelsen er ny for dem, og da de nyeste årgange typisk er mere villige til at deltage. ii. iii. Et supplerende fysisk fremsendt brev eller postkort til alle studerende uanset årgang, fordi SDU vil understrege vigtigheden af så manges deltagelse som muligt. Telefonisk kontakt en uge efter udsendelsen via studentermedhjælpere. Denne metode har været yderst effektiv for højere svarprocent ved dimittendmonitoreringen i Endelig skal det bemærkes at markedsføringen i øvrigt bør være direkte handlingsorienteret, fx computerstandere på campustorvet i Odense og ved indgangene på øvrige campusser. Eller placeret i kantineområderne. Naturligvis med aktive ambassadører, der opfordrer til deltagelse. Plakater, Flyers og omtale i RUST er for passive kontaktkanaler i forhold til at få de studerende til at aktivere webspørgeskemaet. Det bemærkes at der ikke er nogen tekniske problemer med at kombinere de forskellige udsendelsesformer. en indeholder et unikt link til det elektroniske spørgeskema. Brevet skal tilføjes en unik kode, der ved indtastning på en hjemmeside ligeledes bringer respondenten til spørgeskemaet, og registrerer besvarelsen som hørende til den pågældende respondent. Respondenten kan endda foretage sin besvarelse delvist via link i og delvist via indtastning af kode på hjemmeside. 10

12 ØVRIGE OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER Det bør overvejes om der i efteråret 2013 kan gennemføres en studie- og undervisningsmiljøvurdering til deltidsstuderende. Erfaringen fra undersøgelsen i 2010 var at deltidsområdet har andre fokusområder end heltidsområdet. Der kan derfor ikke helt anvendes samme webskema som på heltidsområdet, men et tilpasset webskema. Det bør bemærkes, at der er den sammenhæng mellem den lovpligtige studie- og undervisningsvurdering, der gennemføres i foråret 2013, og Projekt De Studerende i Centrums tema STUD-LIV, at på baggrund af websurveyen til studie- og undervisningsvurderingen udvikles der efterfølgende koncepter indenfor projektet: De studerendes adgang til at give input til forbedringer og udvikling Der er for projektet De studerendes adgang til at give input til forbedringer og udvikling opstillet følgende mål: Projektet skal udvikle et koncept for gennemførsel af UMV, der sikrer opfyldelse af lovkrav, kvalificeret input til forbedringer og udvikling samt en tilfredshedsmåling Projektet skal sikre, at de studerende kontinuerligt og lettilgængeligt har adgang til at henvende sig med store og små udfordringer (det kunne fx være via QR-koder og mobiltelefon) Projektet skal sikre, at der udarbejdes en model, så alle fremtidige henvendelser bliver modtaget, distribueret til rette ansvarlige og bliver besvaret indenfor en rimelig frist Projektet skal arbejde tæt sammen med projektet MitSDU, der arbejder med information, kommunikation og administration mellem studerende og universitet Det bør også bemærkes, at Projekt De Studerende i Centrum har fået direktionens opbakning til at studie- og undervisningsmiljøvurderingen i ovenstående nye setup skal gennemføres hvert andet år. 11

Kommissorium for styregruppe Struktur for arbejde med studiemiljøundersøgelse på SDU

Kommissorium for styregruppe Struktur for arbejde med studiemiljøundersøgelse på SDU Kommissorium for styregruppe Struktur for arbejde med studiemiljøundersøgelse på SDU Syddansk Universitet HR-service, Arbejdsmiljøkontoret, revideret november på baggrund af beslutning i styregruppen oktober

Læs mere

Arbejdspladsvurdering (APV) 2012 Nedsættelse af APV-koordinationsudvalg Sagsbehandler: Karen Boesen og Ingrid Skovsmose

Arbejdspladsvurdering (APV) 2012 Nedsættelse af APV-koordinationsudvalg Sagsbehandler: Karen Boesen og Ingrid Skovsmose K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T HSU AMKU S A G S N O T A T 16. NOVEMBER 2011 Vedr.: Arbejdspladsvurdering (APV) 2012 Nedsættelse af APV-koordinationsudvalg Sagsbehandler: Karen Boesen og Ingrid

Læs mere

Evaluering af studievejledningen 2011 TRIN FOR TRIN

Evaluering af studievejledningen 2011 TRIN FOR TRIN Evaluering af studievejledningen 2011 TRIN FOR TRIN Denne trin-for-trin-guide er tænkt som en hjælp til medarbejderne i University College Lillebælts studievejledninger til at komme i gang med at evaluere

Læs mere

RAPPORT. Dimittendundersøgelse Pædagogisk Assistentuddannelse UCC [UDGAVE NOVEMBER 2015]

RAPPORT. Dimittendundersøgelse Pædagogisk Assistentuddannelse UCC [UDGAVE NOVEMBER 2015] RAPPORT Dimittendundersøgelse Pædagogisk Assistentuddannelse UCC 2015 [UDGAVE NOVEMBER 2015] Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Formål og fokus... 3 1.2 Design og indhold... 3 1.3 Distribution af

Læs mere

Næstformand Christian Lund Hansen har sammen med medstuderende gennemgået delpolitik for overgang til job og karriere.

Næstformand Christian Lund Hansen har sammen med medstuderende gennemgået delpolitik for overgang til job og karriere. J.nr. ipoetzsch REFERAT Emne: Referat fra Studienævnsmøde Dato og tidspunkt: Den 14. december 2015 kl. 15.00-17.00 Sted: Campusvej 55, Konferenceafsnittet, lokale 96. Deltagere: Hans Lund, Anders Holsgaard,

Læs mere

Manual til national. benchmarkingundersøgelse. Udarbejdet af: Louise Broe Sørensen, Rambøll & Sara Svenstrup, Herning Bibliotekerne

Manual til national. benchmarkingundersøgelse. Udarbejdet af: Louise Broe Sørensen, Rambøll & Sara Svenstrup, Herning Bibliotekerne Manual til national 2011 benchmarkingundersøgelse Udarbejdet af: Louise Broe Sørensen, Rambøll & Sara Svenstrup, Herning Bibliotekerne Indholdsfortegnelse Kort om benchmarking Praktisk om undersøgelsen

Læs mere

TEKNOLOGISK INSTITUT. Metodisk note. Evaluering af initiativer til fastholdelse af elever i erhvervsuddannelse

TEKNOLOGISK INSTITUT. Metodisk note. Evaluering af initiativer til fastholdelse af elever i erhvervsuddannelse TEKNOLOGISK INSTITUT Metodisk note Evaluering af initiativer til fastholdelse af elever i erhvervsuddannelse Analyse og Erhvervsfremme Maj/2009 Indhold 1. INDLEDNING...3 2. UNDERSØGELSESDESIGN...3 3. KVANTITATIVT

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende. Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center

Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende. Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center 1 Indhold Samlet opsummering...4 Indledning...6 Undersøgelsesmetode...6 Læsevejledning...8 Del-rapport

Læs mere

Praktikpladsundersøgelse Computer Science Studerende Forår 2011

Praktikpladsundersøgelse Computer Science Studerende Forår 2011 [Skriv tekst] [Skriv tekst] [Skriv tekst] Praktikpladsundersøgelse Computer Science Studerende Forår 2011 Praktikpladsundersøgelse Computer Science Studerende Forår 2011 Københavns Erhvervsakademi Ryesgade

Læs mere

I nedenstående er der gennemført en analyse af sygefravær, samt en beskrivelse af de tiltag Holstebro Kommune gør for at nedbringe sygefravær.

I nedenstående er der gennemført en analyse af sygefravær, samt en beskrivelse af de tiltag Holstebro Kommune gør for at nedbringe sygefravær. Analyse og aktiviteter i relation til sygefravær Byrådet har på budgetseminaret i august 2012 fokus på sygefravær og mulighederne for at nedbringe sygefraværet til gavn for de sygemeldte og arbejdspladserne.

Læs mere

Engelsk på langs DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Engelsk på langs DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt undervisere på videregående r. Gennemført af RAMBØLL Management fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Notat om MTU 2015. Undersøgelse af medarbejdertrivsel på Herningsholm Erhvervsskole 2015. v. Kvalitetsafdelingen

Notat om MTU 2015. Undersøgelse af medarbejdertrivsel på Herningsholm Erhvervsskole 2015. v. Kvalitetsafdelingen Notat om MTU 2015 Undersøgelse af medarbejdertrivsel på Herningsholm Erhvervsskole 2015 v. Kvalitetsafdelingen 1 1. Baggrund Herningsholm Erhvervsskoles Medarbejderindflydelsesorgan (MIO) refererer i Aftale

Læs mere

Evaluering af undervisning på FARMA

Evaluering af undervisning på FARMA Didaktisk enhed 19/1 2010 Evaluering af undervisning på FARMA om formålene med evaluering og fremtidige procedurer for undervisningsevaluering, herunder offentliggørelse af evalueringsrapporter. Baggrund:

Læs mere

Delpolitik for: Før uddannelsen

Delpolitik for: Før uddannelsen Delpolitik for: Før uddannelsen Tidspunkt for ikrafttræden: 19. juni 2008 1.0 Formål Gennem udviklingen af en delpolitik for Før uddannelsen at synliggøre og sikre en fortsat positiv udvikling af universitetets

Læs mere

Overordnet betragter vi undervisningsdifferentiering som et pædagogisk princip der skal understøtte den enkelte elevs faglige og personlige udbytte.

Overordnet betragter vi undervisningsdifferentiering som et pædagogisk princip der skal understøtte den enkelte elevs faglige og personlige udbytte. Afrapportering af FoU-projektet "Implementering af et fælles didaktisk og pædagogisk grundlag" Titel: Udvikling og implementering af differentieret undervisning på Pædagogisk Assistent Uddannelsen Forsøgets

Læs mere

Godkendelse af administrationsgrundlag og tilsyn med private pasningsordninger

Godkendelse af administrationsgrundlag og tilsyn med private pasningsordninger Punkt 6. Godkendelse af administrationsgrundlag og tilsyn med private pasningsordninger 2016-011001 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget godkender, at forvaltningen

Læs mere

Opstartsnotat implementering af beredskab i enheder

Opstartsnotat implementering af beredskab i enheder Opstartsnotat implementering af beredskab i enheder Indhold Baggrund... 1 Ansvar for beredskabet... 1 Implementering i enhederne... 2 Implementering i de offentlige områder... 2 Bilag 1 Det enkelte implementeringsforløb...

Læs mere

Bilag 1 - Projektbeskrivelse

Bilag 1 - Projektbeskrivelse Bilag 1 - Projektbeskrivelse Undervisningsevaluering og virkningsevaluering af MED-grunduddannelsen Parternes Uddannelsesfællesskab (PUF), som består af KL, Danske Regioner og Forhandlingsfællesskabet,

Læs mere

HR-strategi 2012. En fælles indsats for effektiv arbejdstilrettelæggelse, god ledelse, godt arbejdsmiljø og strategisk kompetenceudvikling

HR-strategi 2012. En fælles indsats for effektiv arbejdstilrettelæggelse, god ledelse, godt arbejdsmiljø og strategisk kompetenceudvikling HR-strategi 2012 En fælles indsats for effektiv arbejdstilrettelæggelse, god ledelse, godt arbejdsmiljø og strategisk kompetenceudvikling HR-strategi 2012 1 Indholdsfortegnelse HR-strategi 2012 s.3 Systematisk

Læs mere

1. Indledning. 2. Spørgsmål Æ

1. Indledning. 2. Spørgsmål Æ Disposition 1. Indledning 2. Spørgsmål Æ 3. Spørgsmål Ø 4. Spørgsmål Å 1. Indledning I tilknytning til en undersøgelse gennemført af Skole og Samfund har Udvalget bedt mig om at besvare tre spørgsmål om

Læs mere

Dimittendundersøgelse på Pædagogisk Assistentuddannelsen Sydhavn UCC 2013

Dimittendundersøgelse på Pædagogisk Assistentuddannelsen Sydhavn UCC 2013 Dimittendundersøgelse på Pædagogisk Assistentuddannelsen Sydhavn UCC 2013 Kvalitetsenheden August 2013 Dette er en introduktion til dimittendundersøgelser i UCC samt en analyse af dimittendundersøgelsen

Læs mere

Folketinget har en uddannelsesmålsætning Det har vi også på Randers Realskole. Hvad vil vi undersøge? 10. klasse er begyndelsen Ikke slutningen

Folketinget har en uddannelsesmålsætning Det har vi også på Randers Realskole. Hvad vil vi undersøge? 10. klasse er begyndelsen Ikke slutningen Folketinget har en uddannelsesmålsætning Det har vi også på Randers Realskole Hvad vil vi undersøge? 10. klasse er begyndelsen Ikke slutningen Det er almindelig kendt, at regeringen har en målsætning om,

Læs mere

Delpolitik om Arbejdsmiljø i Gentofte Kommune

Delpolitik om Arbejdsmiljø i Gentofte Kommune Delpolitik om Arbejdsmiljø i Gentofte Kommune 1. Indledning 2. Formål Det er Gentofte Kommunes ambition, at vi i fællesskab fastholder og udvikler et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø, hvor trivsel og

Læs mere

Revideret ansøgning til A.P. Møller Fonden ny revision juli 2015

Revideret ansøgning til A.P. Møller Fonden ny revision juli 2015 Revideret ansøgning til A.P. Møller Fonden ny revision juli 2015 Udvikling af det lærende teams samarbejde og professionalisme 2015-2018 På baggrund af dialog med A.P. Møller fonden og efterfølgende interne

Læs mere

1. den fremtidige organisering af bygningsområdet ved AU dvs. hvilke opgaver/roller skal den centrale bygningstjeneste have i fremtiden

1. den fremtidige organisering af bygningsområdet ved AU dvs. hvilke opgaver/roller skal den centrale bygningstjeneste have i fremtiden 3 indstillinger fra byggesporet i den administrative forandringsproces Vedlagt følger indstillinger fra bygningssporet vedrørende: 1. den fremtidige organisering af bygningsområdet ved AU dvs. hvilke opgaver/roller

Læs mere

Afbud: Merete Monrad, Maria Annemone Kongstad, Rikke Raunholt Dalby og Susanne Broberg Byrresen.

Afbud: Merete Monrad, Maria Annemone Kongstad, Rikke Raunholt Dalby og Susanne Broberg Byrresen. Institut for Sociologi og Socialt Arbejde Kroghstræde 7 DK 9220 Aalborg Øst Fax +45 9815 7575 EAN-nr: 5798000420649 CVR/SE-nr: 29102384 Referat af studienævnsmøde Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde

Læs mere

Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI. Vision: Scenarier

Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI. Vision: Scenarier Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI Vision: Scenarier Et internationalt universitet med fokus på de studerende Vejviseren til dit rette valg Destination for læring & oplysning Livet & menneskene

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 11. januar 2016. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 11. januar 2016. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 11. januar 2016 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orienteringssager Januar...2 3. ET - Drøftelse vedr. Turistinformation

Læs mere

Retningslinjer for bedømmelser af ph.d.-afhandlinger ved Det Humanistiske Fakultet

Retningslinjer for bedømmelser af ph.d.-afhandlinger ved Det Humanistiske Fakultet D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Retningslinjer for bedømmelser af ph.d.-afhandlinger ved Det Humanistiske Fakultet 1. Bedømmelsesudvalgets sammensætning

Læs mere

Tech College. Rapport for Food-, Style & Wellness- og Dental College Indslusningsevaluering august 2015 (Campus 2)

Tech College. Rapport for Food-, Style & Wellness- og Dental College Indslusningsevaluering august 2015 (Campus 2) Tech College Rapport for Food-, Style & Wellness- og Dental College Indslusningsevaluering august 2015 (Campus 2) 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning... 3 1.1. Svarprocent... 3 1.2. Rapportens indhold

Læs mere

Forældretilfredshed 2013

Forældretilfredshed 2013 Antal svar: 51, svarprocent: 75% INFORMATION OM UNDERSØGELSEN Forældretilfredshed 2013 er et samarbejde mellem Daginstitutionernes Lands-Organisation (DLO) og konsulentvirksomheden SURVIO. Formålet er

Læs mere

Fra udfordring til forankring. - Inspiration til proces og metode

Fra udfordring til forankring. - Inspiration til proces og metode Fra udfordring til forankring - Inspiration til proces og metode p Indledning Udfordring Analyse Handlingsplan Indsats Evaluering Forankring Fra udfordring til forankring - Inspiration til proces og metode

Læs mere

DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD

DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD 2014 SÅDAN DELTAGER DU I IDÉKONKURRENCEN KORTE OG MELLEMLANGE UDDANNELSER SAMT KUNSTNERISKE DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD Regler for deltagelse Alle elever og studerende,

Læs mere

2012 Elevtrivselsundersøgelsen December 2012

2012 Elevtrivselsundersøgelsen December 2012 12 Elevtrivselsundersøgelsen December 12 For erhvervsuddannelserne Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Svarprocent: 91% (59 besvarelser ud af 646 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen

Læs mere

Semesterevaluering, Samfundsfag, 9. semester, efterår 2015 Indholdsfortegnelse

Semesterevaluering, Samfundsfag, 9. semester, efterår 2015 Indholdsfortegnelse Semesterevaluering, Samfundsfag, 9. semester, efterår 2015 Indholdsfortegnelse Semesterevaluering, Samfundsfag, 9. semester, efterår 2015... 1 Samlet status... 2 Modul 8: Verdenspolitik... 3 Modul 10:

Læs mere

J.nr.: Cirkulæreskrivelse om meddelelse Emne:

J.nr.: Cirkulæreskrivelse om meddelelse Emne: Meddelelse nr. 1/09 3. februar 2009 Arbejdsløshedsforsikringslovens : 62, stk. 1, nr. 1, og 65, stk. 1-4 Bekendtgørelse m.v.: Bekendtgørelse nr. 179 af 19. februar 2007 om rådighed Bekendtgørelse nr. 177

Læs mere

POLITIK FOR SAMARBEJDE MELLEM CIVILSAMFUND OG KOMMUNE. Sammen om FÆLLESSKABER

POLITIK FOR SAMARBEJDE MELLEM CIVILSAMFUND OG KOMMUNE. Sammen om FÆLLESSKABER POLITIK FOR SAMARBEJDE MELLEM CIVILSAMFUND OG KOMMUNE Sammen om FÆLLESSKABER 1 FORORD Faaborg-Midtfyn Kommune er karakteriseret ved sine mange stærke fællesskaber. Foreninger, lokalråd, borgergrupper mv.

Læs mere

Vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser

Vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Vejledning om valg af uddannelse og erhverv Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Vejledning om valg af uddannelse og erhverv Kvantitativ undersøgelse blandt

Læs mere

Retningslinjer for det personrettede tilsyn med børn anbragt i plejefamilier jf. Servicelovens 148

Retningslinjer for det personrettede tilsyn med børn anbragt i plejefamilier jf. Servicelovens 148 Retningslinjer for det personrettede tilsyn med børn anbragt i plejefamilier jf. Servicelovens 148 Ansvar Det personrettede tilsyn er anbringende kommunes ansvar, både i generelt godkendte plejefamilier,

Læs mere

Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job

Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job DJØF Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job DJØF august 2010 Indhold 1 Indledning... 2 1.1 Resume... 2 1.2 Metode... 2 2 Færdiguddannede kandidaters erfaring med

Læs mere

Praktikhåndbog 2.års praktik Pædagoguddannelsen Slagelse UCSJ

Praktikhåndbog 2.års praktik Pædagoguddannelsen Slagelse UCSJ Indhold Praktikdokument 2. års praktik... 2 Praktikdokumentet er opbygget på følgende måde:... 3 Praktikopgaver:... 3 Studiedage:... 4 Læringsmål ( 15 i uddannelsesbkg.nr 220 af 13/03/2007 )... 5 Foreløbige

Læs mere

NOTAT. Modtager(e): Angående: Indstilling vedr. optagelse på kandidatuddannelser ved Aarhus Universitet

NOTAT. Modtager(e): Angående: Indstilling vedr. optagelse på kandidatuddannelser ved Aarhus Universitet Modtager(e): NOTAT Angående: Indstilling vedr. optagelse på kandidatuddannelser ved Aarhus Universitet Dato: 10.09.2009 Ref: saa Side 1/7 Udgangspunktet for nedenstående er indstillingen fra PADS styregruppen

Læs mere

God Løsladelse. Infopakke september 2011 3. udgave

God Løsladelse. Infopakke september 2011 3. udgave God Løsladelse Infopakke september 2011 3. udgave www.kriminalforsorgen.dk Læs i infopakken: Velkommen til infopakke og nyheder om God Løsladelse Samarbejdsaftaler mellem Kriminalforsorgen og kommunerne

Læs mere

Projektoplæg - Forsøg med tolærerordninger. Projektoplæg forsøg med tolærerordninger. 1. Indledning

Projektoplæg - Forsøg med tolærerordninger. Projektoplæg forsøg med tolærerordninger. 1. Indledning Projektoplæg forsøg med tolærerordninger 1. Indledning Danske kommuner står i de kommende år over for en stor udfordring i forhold til på den ene side at give flere børn og unge kompetencerne og motivationen

Læs mere

Evalueringsrapport, Fagpakken Masterprojekt, linjen i Organisation, efterår 2012

Evalueringsrapport, Fagpakken Masterprojekt, linjen i Organisation, efterår 2012 Evalueringsrapport Fagpakken Masterprojekt Masteruddannelsen i it, linjen i Organisation Skolen for Erkendelses- og Forandringsprocesser & Master i it-sekretariatet, Aalborg Universitet Efterår 2012 1

Læs mere

FÆLLES OM ODENSE. Civilsamfundsstrategi

FÆLLES OM ODENSE. Civilsamfundsstrategi FÆLLES OM ODENSE Civilsamfundsstrategi 1 FORENINGSFRIVILLIG Corperate Volunteer ADD-ON MODEL MEDLEM SERIEL ENKELTSTÅENDE DEN STRATEGISK INTEGREREDE MODEL UORGANISEREDE ELLER VIRTUEL FRIVILLIG OFFENTLIG

Læs mere

Aftalebeskrivelse. Evaluering af studieområdet på htx

Aftalebeskrivelse. Evaluering af studieområdet på htx Aftalebeskrivelse Evaluering af studieområdet på htx Studieområdet på htx og hhx og almen studieforberedelse (AT) på stx hører til blandt de mest markante nyskabelser i den reform af de gymnasiale uddannelser,

Læs mere

Ansøgningsskema til Ud-over-KANten-Puljen Udgave 2015-2016

Ansøgningsskema til Ud-over-KANten-Puljen Udgave 2015-2016 Ansøgningsskema til Ud-over-KANten-Puljen Udgave 2015-2016 Ansøgningsskemaet mailes til sine.dam.moeller@hjoerring.dk Der kan max. vedhæftes ét bilag til ansøgningen Titel på projektet INDENFOR - Aalborg

Læs mere

ELEVPLANER INFORMATION OG INSPIRATION

ELEVPLANER INFORMATION OG INSPIRATION ELEVPLANER INFORMATION OG INSPIRATION Århus Kommune Børn og Unge ELEVPLANENS FORMÅL OG INDHOLD Skoleåret 2006/2007 er et læreår for arbejdet med elevplaner, hvor skolen skal arbejde med at finde en model

Læs mere

Håndbog til Godkendelse af virksomheder som praktiksted for Eventkoordinator

Håndbog til Godkendelse af virksomheder som praktiksted for Eventkoordinator Håndbog til Godkendelse af virksomheder som praktiksted for Eventkoordinator Uddannelsesnævnet, august 2015 Side 1 af 9 Det faglige Udvalg for Uddannelser inden for Oplevelsesområdet August 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bilag 2: Til orientering konkret tilrettelæggelse pa Glostrup Skole

Bilag 2: Til orientering konkret tilrettelæggelse pa Glostrup Skole Bilag 2: Til orientering konkret tilrettelæggelse pa Glostrup Skole Denne del af dokumentet beskriver, hvordan folkeskolereformen udmøntes på Glostrup Skole i skoleåret 2014/15. Folkeskolereformen er en

Læs mere

Den fælles kommunikationsstrategi... 2. Åbenhed og dialog kommunikationsstrategiens værdier... 3. Kommunikationsstrategiens fem kriterier...

Den fælles kommunikationsstrategi... 2. Åbenhed og dialog kommunikationsstrategiens værdier... 3. Kommunikationsstrategiens fem kriterier... Kommunikation Den fælles kommunikationsstrategi......................................... 2 Åbenhed og dialog kommunikationsstrategiens værdier..................... 3 Kommunikationsstrategiens fem kriterier....................................

Læs mere

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling 2016. Kvalitetstilsynet med folkeskolen

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling 2016. Kvalitetstilsynet med folkeskolen Kvalitetstilsynet med folkeskolen Det fremgår af aftalen om et fagligt løft af folkeskolen fra juni 2013, at det eksisterende kvalitetstilsyn udvikles, så det tager udgangspunkt i de nationalt fastsatte

Læs mere

Tryghed Under Tag-projekt Fritidsjob i Boligselskabet Fruehøjgaard i Brændgårdsparken, på Fruehøj eller i Fællesbo,

Tryghed Under Tag-projekt Fritidsjob i Boligselskabet Fruehøjgaard i Brændgårdsparken, på Fruehøj eller i Fællesbo, Evaluering: Tryghed Under Tag-projekt Fritidsjob i Boligselskabet Fruehøjgaard i Brændgårdsparken, på Fruehøj eller i Fællesbo, Lyngbyen Forfattere: Stinne Højer Mathiasen, Udviklingskonsulent Maria Arup,

Læs mere

Evaluering af optagelsesprocedurer ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet

Evaluering af optagelsesprocedurer ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet Evaluering af optagelsesprocedurer ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet 1. Nuværende optagelsesprocedure I 2002 startede Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet efter forudgående aftale

Læs mere

Resultatet af undervisningsevalueringer på økonomiuddannelsen på Det samfundsvidenskabelige Fakultet, universitetsåret 2012 2013

Resultatet af undervisningsevalueringer på økonomiuddannelsen på Det samfundsvidenskabelige Fakultet, universitetsåret 2012 2013 Resultatet af undervisningsevalueringer på økonomiuddannelsen på Det samfundsvidenskabelige Fakultet, universitetsåret 2012 2013 Hermed præsenteres for fjerde gang resultaterne af undervisningsevalueringen

Læs mere

SAMLET HANDLINGSPLAN FOR STUDIE- OG UNDERVISNINGSMILJØET, DELTIDSSTUDERENDE

SAMLET HANDLINGSPLAN FOR STUDIE- OG UNDERVISNINGSMILJØET, DELTIDSSTUDERENDE SAMLET HANDLINGSPLAN FOR STUDIE- OG UNDERVISNINGSMILJØET, DELTIDSSTUDERENDE Rapportens overordnede A 1 Indretning Mere optimal og varieret indretning der tilgodeser de behov Bedre indretning af undervisningslokaler

Læs mere

Opfølgning på identificerede problemer i studiemiljøet på ENG og TECH

Opfølgning på identificerede problemer i studiemiljøet på ENG og TECH Fakultetskontoret for ENGINEERING, SUND og TECH Dokument dato: Maj 2017 Dokumentansvarlig: Line Kousholt Caspersen Senest revideret: Senest revideret af: Sagsnr.: Opfølgning på identificerede problemer

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Aalborg Universitet Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Kommunernes praksis i afgørelser om børnetilskud til enlige forsørgere.

Kommunernes praksis i afgørelser om børnetilskud til enlige forsørgere. Kommunernes praksis i afgørelser om børnetilskud til enlige forsørgere. Indhold Forord... 1 Resumé, konklusion og anbefalinger.... 2 Materiel vurdering af kommunernes afgørelser viste... 2 Formalitets

Læs mere

Velkommen til Aalborg Universitet 2013

Velkommen til Aalborg Universitet 2013 Velkommen til Aalborg Universitet 2013 God morgen alle sammen. Og rigtig hjertelig velkommen til Aalborg Universitet, og vores smukke campus her i Sydhavnen. Det er en stor dag i dag både for os og for

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2011

Tilfredshedsundersøgelse 2011 Tilfredshedsundersøgelse 11 December 11 Svarprocent: % (4 besvarelser ud af 668 mulige) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet

Læs mere

Evaluering af projekt Nye brugere? En 180 nytænkning af biblioteket

Evaluering af projekt Nye brugere? En 180 nytænkning af biblioteket Evaluering af projekt Nye brugere? En 180 nytænkning af biblioteket Konklusion: Det er generelt lykkedes projektbibliotekerne at få nye brugere på bibliotekerne, så alle har haft udbytte af at deltage

Læs mere

Aftalebeskrivelse. Evaluering af studieområdet på hhx

Aftalebeskrivelse. Evaluering af studieområdet på hhx Aftalebeskrivelse Evaluering af studieområdet på hhx Studieområdet på hhx og htx og almen studieforberedelse (AT) på stx hører til blandt de mest markante nyskabelser i den reform af de gymnasiale uddannelser,

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015 Evaluering af and+ og videreførelse i TAP Evaluering af det 3-årige Center for Arkitektur,

Læs mere

Forslag til Fremtidens DUF

Forslag til Fremtidens DUF Forslag til Fremtidens DUF I henhold til vedtægternes 21, stk. 1 skal forslag til være sekretariatet i hænde senest 5 uger før delegeretmødet. Styrelsen indstiller følgende forslag til delegeretmødets

Læs mere

Borgerpanelundersøgelse. Kommunikation og information. Januar 2014

Borgerpanelundersøgelse. Kommunikation og information. Januar 2014 Borgerpanelundersøgelse Kommunikation og information Januar 2014 Strategi og Analyse, januar 2014 1 Indhold Metode og resultater... 3 Hovedresultater... 4 Information fra BRK til borgerne... 5 Nyheder

Læs mere

Ansøgning om tilskud til indsats til udvikling af statens arbejdspladser og personalegrupper gennem strategisk og systematisk kompetenceudvikling.

Ansøgning om tilskud til indsats til udvikling af statens arbejdspladser og personalegrupper gennem strategisk og systematisk kompetenceudvikling. ANSØGNING Ansøgning om tilskud til indsats til udvikling af statens arbejdspladser og personalegrupper gennem strategisk og systematisk kompetenceudvikling. Se vejledning til ansøgningsskema nedenfor.

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE

TRIVSELSUNDERSØGELSE RAPPORT RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 HOVEDRAPPORT Udarbejdet i et samarbejde mellem: Viden & Strategi Intern Udvikling og Personale 2015 Trivselsundersøgelse 2015 Side 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ekstern evaluering 2013 Neurofysisk center Bofællesskabet Mallinglund, Aarhus Kommune

Ekstern evaluering 2013 Neurofysisk center Bofællesskabet Mallinglund, Aarhus Kommune Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Ekstern evaluering 2013 Neurofysisk center Bofællesskabet Mallinglund, Aarhus Kommune Indhold 1. Fakta om det eksterne evalueringsbesøg...

Læs mere

Sammenfattende udgave af DE FORELØBIGE ERFARINGER MED FOLKESKOLEREFORMEN i Thisted Kommune

Sammenfattende udgave af DE FORELØBIGE ERFARINGER MED FOLKESKOLEREFORMEN i Thisted Kommune Sammenfattende udgave af DE FORELØBIGE ERFARINGER MED FOLKESKOLEREFORMEN i Thisted Kommune Produceret af Thisted Kommune Juli 2015 EVALUERING AF FOLKESKOLEREFORMEN I THISTED KOMMUNE I juni måned 2013 indgik

Læs mere

DANSK FLYGTNINGEHJÆLP

DANSK FLYGTNINGEHJÆLP DANSK FLYGTNINGEHJÆLP KURSISTUNDERSØGELSE 2015 RESULTATER OG ANBEFALINGER KURSISTUNDERSØGELSE 2015 INDHOLD - Svarprocent - Hvem har svaret? - Resultater for udvalgte nøgleindikatorer; overordnet tilfredshed,

Læs mere

LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER

LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER Til Ingeniørforeningen, IDA Dokumenttype Rapport Dato 14. Juni 2012 LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER

Læs mere

Dansk titel Bachelor (BSc) i folkesundhedsvidenskab. Engelsk titel Bachelor of Science (BSc) in Public Health. Adgangskrav

Dansk titel Bachelor (BSc) i folkesundhedsvidenskab. Engelsk titel Bachelor of Science (BSc) in Public Health. Adgangskrav Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i folkesundhedsvidenskab ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Sammenfatning Juni 2012 Finn Kenneth Hansen CASA Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Sammenfatning Juni 2012 Finn

Læs mere

Et notat der beskriver samarbejdet mellem IDAs regionale enheder, studenterkontakter og administrationen. (Notatet er revideret d. 3.

Et notat der beskriver samarbejdet mellem IDAs regionale enheder, studenterkontakter og administrationen. (Notatet er revideret d. 3. Samarbejdsnotat Et notat der beskriver samarbejdet mellem IDAs regionale enheder, studenterkontakter og administrationen. (Notatet er revideret d. 3. oktober 2011) Ingeniørforeningen, IDA Værkmestergade

Læs mere

Forældretilfredshed 2015

Forældretilfredshed 2015 Antal svar: 23, svarprocent: 77% INFORMATION OM UNDERSØGELSEN Forældretilfredshed 2015 er et samarbejde mellem Daginstitutionernes Lands-Organisation (DLO) og konsulentvirksomheden SURVIO. Formålet er

Læs mere

Informationsfolder. Trænergrunduddannelse (TGU) Grundforløb og Overbygninger

Informationsfolder. Trænergrunduddannelse (TGU) Grundforløb og Overbygninger Danmarks civile Hundeførerforening KREDS 3 Uddannelsesudvalget September 2015 Informationsfolder Trænergrunduddannelse (TGU) Grundforløb og Overbygninger I denne folder har uddannelsesudvalget samlet relevant

Læs mere

L Æ R I N G S H I S T O R I E

L Æ R I N G S H I S T O R I E LÆRINGS HISTORIE LÆRINGS HISTORIE Kom godt i gang Før I går i gang med at arbejde med dokumentationsmetoderne, er det vigtigt, at I læser folderen Kom godt i gang med værktøjskassen. I folderen gives en

Læs mere

Vejledning til alle borgere

Vejledning til alle borgere Vejledning til alle borgere Formål Formålet med papiret Vejledning til alle borgere er dels at sætte fokus på de problemstillinger, der knytter sig til vejledningsordningerne og strukturen og dels at udpege

Læs mere

Referat af møde i Opgaveudvalg for Skolereformen

Referat af møde i Opgaveudvalg for Skolereformen GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Opgaveudvalg for Skolereformen Mødetidspunkt 08-12-2015 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 19.00 Tilstede: Pia Nyring, Michael

Læs mere

Er trafikanterne tilfredse med ITS på motorveje?

Er trafikanterne tilfredse med ITS på motorveje? Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017

strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017 DIALOG 1 ÅBENHED strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017 ENGAGEMENT INDHOLD Forord 3 Indledning 4 Strategisk kompetenceudvikling 6 HR-fokusområder 2015 17 8 Ledelse af velfærd og borgerinddragelse 8 Innovation

Læs mere

Håndbog til Godkendelse af virksomheder som praktiksted for Fitnessinstruktør

Håndbog til Godkendelse af virksomheder som praktiksted for Fitnessinstruktør Håndbog til Godkendelse af virksomheder som praktiksted for Fitnessinstruktør Det faglige Udvalg for Uddannelser inden for Oplevelsesområdet December Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 1.1 Brug af håndbogen...

Læs mere

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Sansestormerne, - skolen for mad og appetit på livet Dato:17.06.2011

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Sansestormerne, - skolen for mad og appetit på livet Dato:17.06.2011 UMV Sådan! Sansestormerne Tretommervej 33, 8240 Risskov Undervisningsmiljøvurdering for Sansestormerne, - skolen for mad og appetit på livet Dato:17.06.2011 Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig

Læs mere

KONCEPT FOR TRIVSELSMÅLING

KONCEPT FOR TRIVSELSMÅLING KONCEPT FOR TRIVSELSMÅLING 1. Indledning Dette notat beskriver konceptet for gennemførelse af Trivselsmåling i Syddjurs Kommune. Konceptbeskrivelsen angiver de overordnede principper for gennemførelse

Læs mere

Referat fra skolebestyrelsesmødet mandag d. 18. marts 2013 kl. 19.00 22.00 i personalelokalet afd. Byen

Referat fra skolebestyrelsesmødet mandag d. 18. marts 2013 kl. 19.00 22.00 i personalelokalet afd. Byen Skolebestyrelsen Ørkildskolen Til skolebestyrelsen. Referat fra skolebestyrelsesmødet mandag d. 18. marts 2013 kl. 19.00 22.00 i personalelokalet afd. Byen Fraværende: Ole Tougaard, Katja Schrøder, Charlotte

Læs mere

Opfølgende uanmeldt tilsyn på. Følstruphusene. - en del af Bocenter for unge og voksne med særlige behov

Opfølgende uanmeldt tilsyn på. Følstruphusene. - en del af Bocenter for unge og voksne med særlige behov Opfølgende uanmeldt tilsyn på Følstruphusene - en del af Bocenter for unge og voksne med særlige behov Foretaget af Borger- og Socialservice, Sekretariatet Dato for uanmeldt tilsyn: d. 4. juni 2013 1 Indhold:

Læs mere

Referat af møde i Opgaveudvalg for Skolereformen

Referat af møde i Opgaveudvalg for Skolereformen GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Opgaveudvalg for Skolereformen Mødetidspunkt 14-09-2015 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 19.00 Tilstede: Kommunalpolitikere

Læs mere

Udkast til referat af møde fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse, den 18. september 2006, kl. 10 12, EPOS

Udkast til referat af møde fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse, den 18. september 2006, kl. 10 12, EPOS Udkast til referat af møde fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse, den 18. september 2006, kl. 10 12, EPOS Til stede: Peder Ring, Danske Regioner Per Hvenegaard, TL Birgit Andersen, H:S

Læs mere

Udvikling Fyn Virksomhedsservice Mentorordning

Udvikling Fyn Virksomhedsservice Mentorordning nå næste NIVEAU Udvikling Fyn Virksomhedsservice Mentorordning - introduktion og inspiration til Mentee Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Introduktion til og formål med mentorordningen 2. Gode råd og vejledning

Læs mere

Spørgsmål og svar til forsøgsprogrammet om modersmålsbaseret undervisning

Spørgsmål og svar til forsøgsprogrammet om modersmålsbaseret undervisning Spørgsmål og svar til forsøgsprogrammet om modersmålsbaseret undervisning Generelle spørgsmål og svar Kan skolen selv bestemme, hvilken klasse der skal modtage indsatsen? Nej. Det er i forsøgsprogrammet

Læs mere

Frafald et vildt problem af Helle Brok, leder VIA UC Psykomotorikuddannelsen. Indholdsfortegnelse. Kvalitetssikring en nødvendighed.

Frafald et vildt problem af Helle Brok, leder VIA UC Psykomotorikuddannelsen. Indholdsfortegnelse. Kvalitetssikring en nødvendighed. 1 Frafald et vildt problem af Helle Brok, leder VIA UC Psykomotorikuddannelsen Indholdsfortegnelse Kvalitetssikring en nødvendighed... 1 Baggrund... 1 Problemformulering... 1 To måder at evaluerer på...

Læs mere

DEN OFFENTLIGE KOMMUNIKATIONSINDSATS; PLIGT ELLER MULIGHED? DEN SURE PLIGT

DEN OFFENTLIGE KOMMUNIKATIONSINDSATS; PLIGT ELLER MULIGHED? DEN SURE PLIGT DEN OFFENTLIGE KOMMUNIKATIONSINDSATS; PLIGT ELLER MULIGHED? Der kommunikeres meget i det offentlige. Der er love og regler for hvad der skal siges til offentligheden i hvilke situationer. Der er lokalplaner,

Læs mere

- Tilfredshed med bestillingsbetingelser og service i forbindelse med bestilling af ture

- Tilfredshed med bestillingsbetingelser og service i forbindelse med bestilling af ture Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 6. december 2012 Mads Lund Larsen 21 Kundeundersøgelse i Flextrafik Indstilling: Administrationen indstiller,, at bestyrelsen tager orienteringen til

Læs mere

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2008. Nyt tilbud til studerende ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Studiejob. Side

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2008. Nyt tilbud til studerende ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Studiejob. Side Studiejob Hvordan finder jeg et relevant studiejob? Det spørgsmål er der mange studerende, der stiller sig selv. Nogle har måske et par gode bud men ved du også, at kan hjælpe? Fokus I 2008 har vi sat

Læs mere

Uddannelseskvalitetssystemet på Syddansk Universitet

Uddannelseskvalitetssystemet på Syddansk Universitet Uddannelseskvalitetssystemet på Syddansk Universitet Prodekan Lars Grassmé Binderup Keynote SUHF kvalitetsseminar Uppsala Universitet, 6. november 2015 Oversigt 1. Lidt om Syddansk Universitet 2. Syddansk

Læs mere

Center for ophold, botilbud, familiepleje

Center for ophold, botilbud, familiepleje Center for ophold, botilbud, familiepleje Formålet med Faaborg-Midtfyn Kommunes aftalestyring er, at Kommunalbestyrelsen og de enkelte fagudvalg udstikker og godkender centrale mål for drift og udvikling

Læs mere

Evaluering af Studiepraktik 2015. Evalueringsrapport: Studiepraktik 2015

Evaluering af Studiepraktik 2015. Evalueringsrapport: Studiepraktik 2015 Evalueringsrapport: Studiepraktik 2015 Praktikanternes evaluering af Studiepraktik 2015 1 Indhold Om evalueringsrapporten...3 Overordnede tal for Studiepraktik 2015...4 Institutioner og uddannelser...4

Læs mere

Brandingproces kombineret med Vision 2021:

Brandingproces kombineret med Vision 2021: Vedrørende: branding proces version 3 Sagsnavn: Branding.Randers.2014 Sagsnummer: 00.13.02-G01-3-14 Skrevet af: Karen Balling Radmer E-mail: karen.balling.radmer@randers.dk Forvaltning: Kommunikation Dato:

Læs mere