Lilleskolerne - en sammenslutning af frie grundskoler Bestyrelsesposten nr. 84, 3. december 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lilleskolerne - en sammenslutning af frie grundskoler Bestyrelsesposten nr. 84, 3. december 2014"

Transkript

1 Lilleskolerne Ny Kongensgade København K Tlf Fax INDHOLD: Juleønske: Bevar friheden og fri os fra detaljeringsmanien Evaluering af Åben Skole vis mangfoldigehden. En ny type grundskole er på vej se mere om reaktioner- ne på nyt lovforslag Overgangstilskud som del af inklusionstilskud ophører NAVNE & SKOLER - Køge Lille Skole har ansat ny leder - - Klinte Friskole optaget i Lilleskolerne Skoler og elevtal i Sam- menslutningen KORT NYT bl.a: - Vigtigt ledermøde i uge 6 - Karaktergivning i forbin- delse med uddannelses- parathedsvurderingen - Lav din egen regnskabs- analyse - Ny regler for godtgørelse efter lang og tro tjeneste KALENDER LILLESKOLETRÆF april 2015 for bestyrelsesmedlemmer og ledere Repræsentantskabsmødet Inspiration: Herfra hvor vi står kan vi se til den bedste skole Juleønske: Bevar friheden og fri os fra detaljeringsmanien Her op til jul kan er det på sin plads at gøre status på året 2014 og vores arbejde i Lillesko- lerne især fordi det har været et travlt og usædvanligt år. Igang- sættelsen af det nye sekretariatssam- arbejde med Dansk Friskoleforening og det ministerielle arbejde omkring den nye specialundervisningslovgivning på vores område er blot to af årets særlige opgaver, udover det vi gør sammen med jer ude på lilleskolerne. Set i bakspejlet har rigtig meget både i foreningen og ude på lilleskolerne handlet om folkeskolereformen og eftervirkningerne af lockouten i form af nye arbejdstidsregler. Det sidste har været det mest konkrete: På lillesko- lerne er der lavet en mangfoldighed af lokale rammer, aftaler og forståelser for at finde løsninger, der netop giver me- ning på den enkelte skole. Et stort, be- sværligt og til tider konfliktfyldt arbejde, men det er mit indtryk, at de allerfleste skoler har fundet ud af det; og at det fungerer mindst ligeså godt som de gamle aftaler. Mangfoldigheden af løsninger ger- ne inspireret, men ikke kopieret af andre - er jo netop en af de karakteri- stiske og værdifulde hjørnesten i lille- skolernes verden: Vi finder selv ud af, hvad der er bedst for forældre, ansatte og børn ude på den enkelte skole. Derfor har det øjensynligt også været nemt som lilleskole at leve med det første halve år af folkeskolereformen, der stort set ikke har haft betydning på vores område endnu! Der har måske været lidt flere hen- vendelser fra forældre, der har søgt væk fra folkeskolen på grund af usik- kerhederne omkring reformen men det oplevede vi i forbindelse med in- klusionslovgivningen og der har sik- kert været flere spørgsmål fra foræl- drene på den enkelte lilleskole om de enkelte elementer i reformen, for ek- sempel om tidligere sprogstart, mere bevægelse, lektiekaféer m.m.: Er det noget, vi også skal gøre her hos os? Jeg vil nødigt ødelægge jeres julehu- mør; men jeg tror desværre ikke, vi har set de egentlige effekter af folkeskole- reformen eller snarer reformerne på grundskoleområdet endnu. Kom- munalreformen med øgede centralise- ringer, den økonomiske styringslogik, specialundervisningsreformen, folke- skolereformen og lov 409 er formelle udtryk for store ændringer i den dan- ske grundskole. Det der truer er en grundlæggende anden tilgang til det at lave grundskole i Danmark. En opfattel- se, hvor dannelsesbegrebet og børns liv, leg og læring er forstyrrende ele- menter. En opfattelse, hvor skolen kun - skal være en effektiv, økonomisk, erhvervsrettet og kompetencegivende institution. En skole, hvor endnu mere detaljerede mål- og metodebeskrivelser i fagene skal sikre ensartethed og effek- tivitet. Det sidste er ikke kun en dystopi; men reelle problemstillinger, der bliver arbejdet med i blandt andet Under- visningsministeriet på mange detalje- rede niveauer. Vi må slås for, at denne detaljeringsmani ikke breder sig til vores område. Det vil være et angreb på de frie skolers pædagogiske friheder, hvis vi ikke længere kun skal stå mål med folkeskolen på endemålene, men også på metoder og delmål undervejs. I Lilleskolerne vil vi sammen med de andre skoleforeninger holde øje med og bekæmpe dette. Skole- og undervisningsfriheden er skrøbelig som et landsbygadekær, der om vinteren er ved at fryse til. Som ænderne, må vi alle rykke sammen og padle lidt hurtigere for at holde gade- kæret isfrit. Hvis vi som lilleskoler ikke side 1 af 7

2 bruger og kæmper for friheden fryser den til. Derfor skal vi ude på skolerne ikke bare bevidstløst kopiere fra den nye folkeskolereform: Vi skal holde fast i og udvikle netop vores pædagogiske sær- præg og kvaliteter. Heldigvis er der stadig flere og fle- re - modstemmer i offentligheden og blandt forældrene på tværs af skoleformer. Børns skolegang, det trygge børneliv, leg, skolens dannelsesopgave alt dette debatteres hver dag i medierne. Jeg håber det bliver et centralt tema i den kommende valgkamp. Hvilke politikere tør sammen med os hævde, at Skolen er for børn? God jul og godt nytår. Søren Erhard Hansen Formand Evaluering af Åben Skole Torsdag den 6. november åbnede 227 skoler dørene landet over i forbindelse med dette års Åben Skole- kampagne. Heraf deltog 21 folkeskoler. Det var anden gang, der blev holdt Åben Skole og initiativet vokser for hver gang. I år samarbejdede De frie Grundskoler (6 skoleforeninger) samt forældreorganisationen Skole og Forældre om Åben Skole. Åben Skole skal vise mangfoldigheden Initiativet skal styrke det bevidste skolevalg og den generelle viden om grundskolen, skabe ejerskab til skolerne og styrke fortællingen om den danske grundskole. På Åben Skole- dagen viser vi den danske grundskole frem. Fordi ikke to skoler er ens. Nu er det tid til at evaluere indsatsen i Derfor vil vi gerne bede om en tilbagemelding, uanset om din skole deltog i Åben Skole eller ej. 3 flasker vin er på højkant, så grib tasterne og brug et par minutter på at give os en vigtig feedback! https://da.surveymonkey.com/s/w9glzr5 Video fra Åben Skole 2014 Der er lavet en lille video fra Åben Skole 2014, som giver et fint indblik i stemningen på tre frie skoler og en folkeskole, som alle sammen deltog i Åben Skole. Se video Åben Skole 2014: https://vimeo.com/ side 2 af 7

3 En ny type grundskole er på vej! Dansk Friskoleforening og Lilleskolerne har afgivet høringssvar i forbindelse med et lovforslag om en helt ny type grundskole: KIG - kommunale interna- tionale grundskoler. Tanken er, at kommunerne skal ha- ve mulighed for at etablere skoler, der forbedrer kommunernes muligheder for at rekruttere højt kvalificeret uden- landsk arbejdskraft og for at tiltrække udenlandske virksomheder. En hybrid mellem folkeskoler og friskoler Der er tale om en helt ny type skole, som er en hybrid mellem folkeskoler og frie grundskoler. Dansk Friskolefor- ening og Lilleskolerne ser med en vis skepsis på denne nye type skole, som er givet særstilling på en række centrale områder. Både hvad angår tilsyn, øko- nomi og oprettelsesmuligheder. Vores høringssvar problematiserer det forhold, at KIG- skolerne er fritstå- ende skoler uden for rammerne af fol- keskolen, hvorfor bestemmelserne i folkeskoleloven ikke skal anvendes. Samtidig skal undervisningen på kom- munale internationale grundskoler "stå mål med, hvad der almindeligvis kræ- ves i folkeskolen", hvilket er gældende for friskoler og private grundskoler. Men det er uvist, om en KIG- skole i sidste instans kan lukkes på baggrund af tilsyn samt hvorledes udgifterne til KIG- skolerne konteres. Kommunerne får desuden mulighed for at oprette KIG- skoler så snart, der vurderes et behov herfor. Også dette er konkurren- ceforvridende i forhold til friskolerne, som jo skal overholde en årlig deadline (15. august). En international skole - også for danske børn? Det fremgår af lovforslaget, at en kom- munal international grundskole i ud- gangspunktet er målrettet børn af for- ældre, der kommer til Danmark fra udlandet for at arbejde. Men det frem- går også, at danske børn kan optages på en kommunale international grundsko- le, hvis der er ledig kapacitet, og hvis forældrene ønsker dem optaget på skolen. Denne bestemmelse vil kunne ændre hensigten i loven og udvikle sig uhel- digt i den retning, at en kommunal in- ternational grundskole i realiteten bli- ver en helt nye grundskole - også for danske børn. I øvrigt stiller Dansk Friskolefor- ening og Lilleskolerne sig tvivlen- de overfor behovet for KIG- skolerne. Der findes i forvejen frie skoler, som har specialiseret sig i at undervi- se internationale elever og hviler på et internationalt perspektiv og grundlag. Læs høringsbrev(pdf) Læs Dansk Friskoleforenings hørings- svar (pdf) - også underskrevet af Lille- skolerne, De Kristne Friskoler, Tyske mindretalsskoler. Overgangsordning vedrørende inklusionstilskud ophører Alle frie grundskoler har modtaget brev fra Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen den 20. november 2014 om specialunder- visningstilskud og inklusionstilskud for 2015/16. I skoleåret 2013/14 samt 2014/15 har en to- årig midlertidig tilskudsord- ning vedrørende inklusion været gæl- dende. I indeværende år består inklusi- onstilskuddet af tre elementer: Et tilskud på kr. pr. skole Et tilskud på 300 kr. pr. årselev side 3 af 7

4 Et tilskud på 50% af gennemsnit- tet af de tilskud, som skolen i 2009/10, 2010/11 samt 2011/12 har modtaget til elever med behov for støtte med mindre end 12 ugentlige lektioner og til dækning af ekstraudgifter til lærertimer og pædagogisk medhjælp til elever med svære handicap og behov for støtte i mindre end 12 ugentlige lektioner. Det forventes, at der fremsættes lov ny tilskudsordning for specialundervis- ning i foråret Det forventes, at inklusionstilskuddet forlænges frem til udgangen af 2016, således at inklusion- stilskuddet i 2015/16 vil bestå af to elementer: Et tilskud på kr. pr. skole Et tilskud på 300 kr. pr. årselev Vær opmærksom på, at overgangsord- ningen ophører. I friskolernes Hus er vi bekendt med, at denne virkelighed er kommet bag på en del skoler. Det har dog hele tiden ligget fast, at der var tale om en overgangs- ordning, som skulle sikre en glidende overgang til de justerede regler for specialundervisning hhv. inklusion. Modernisering af afgangsprøver på vej Forligskredsen bag folkeskolereformen er enige om at videreudvikle de nuvæ- rende afgangsprøver med 12 konkrete initiativer, som indfases over de kom- mende år. De første initiativer rulles ud allerede i skoleåret 2015/16. Blandt initiativerne kan nævnes fle- re produkt- og projekt prøver, en fælles prøve i fysik/kemi, biologi og geografi i 9. klasse, øget adgang til internettet ved skriftlige prøver, selvrettende digitale prøver. Initiativerne kan studeres nærmere via nedenstående link. De 12 initiativer: 1a: Adgang til internettet ved skriftlige prøver i dansk 1b: Forsøg med adgang til internettet ved skriftlige prøver i fremmedsprog 2: Fremtidens prøve i dansk retskrivning 3: Forsøg med matematisk problemløsning med inddragelse af it- værktøjer 4: Bunden praktisk/mundtlig fælles prøve i fysik/kemi, biologi og geografi og selv- rettende udtræksprøve i fysik/kemi. 5: Projekt- og produktorienterede enkeltfagsprøver i historie, samfundsfag og kri- stendomskundskab 6: Forsøg med fælles prøve i historie, samfundsfag og eventuelt kristendomskund- skab 7: Forsøg med flere valgfag som prøvefag 8: Forsøg med prøver i partnerskab med lokale virksomheder, institutioner og for- eninger 9: Sparringspanel vedr. folkeskolens prøver 10: Obligatorisk digital prøveafholdelse 11: Én ekstern bedømmer ved skriftlige prøver og anonymisering af besvarelser ved skriftlige prøver 12: Oplæg om fordele og ulemper ved ændrede tidspunkter for de skriftlige prøve- terminer og offentliggørelse af prøvefag Link: Pressemeddelse om politisk enighed om modernisering af afgangsprøverne Videreudvikling af folkeskolens afgangsprøver side 4 af 7

5 NAVNE OG SKOLER Køge Lille Skole Annette Falk Helmer er ansat som ny skoleleder ved Køge Lille Skole med tiltræden den 1. februar Annette Helmer kommer fra en stilling som skoleleder ved Skelbæk Friskole og lærererfaring og mange år ledelseserfa- ring med i bagagen. Annette Helmer overtager lederposten efter Sus Ru- diengaard, der stoppede på skolen ved sommerferien. Ny medlemsskole: Klinte Friskole Klinte Natur og Idræts Friskol er blevet optaget som medlem af Lilleskolerne. Klinte Friskole, der ligger på Nordfyn tæt ved Bogense, startede i august i år på et grundlag, hvor der er fokus på læring for det enkelte barn og udvikling gennem fællesskabet. Skolen er optaget af at forene traditioner med nyeste viden, og vil give sit bud på, hvordan der bør holdes skole i Danmark. Sko- len tror på at man med samarbejde, tryghed og trivsel i læringsprocessen, skaber de bedste resultater for baner, personligt, fagligt og socialt. Skoler og elevtal i alt i Lilleskolernes Sammenslutning Antallet af elever er steget markant i det seneste år, mens antallet af med- lemsskoler er uændret siden sidste år. Der er nu 61 medlemsskoler i Lillesko- lerne, efter at der er kommet to ny sko- ler til i dette skoleår. Det er samme antal som sidste år, idet to skoler er lukket i det seneste år: Frederikssunds Lille Skole og Skolen2012. Elevtallet er steget med ca. 4,5% siden september Der er nu knap elever i alt på Lilleskolernes medlemmer. KORT NYT Ledermøde i uge 6 Lilleskolernes profil - skolens grundlag og fremtidens pædagogik Lilleskolerne afholder internat den Februar, som alle skoleledere opfor- dres til at deltage i: Det handler om både om, hvad Lilleskolerne skal foku- sere på fremover og om hvordan den enkelte skole arbejde med sit grundlag og udvikler fremtidens skole, under- visning og pædagogik. Lilleskolernes bestyrelse vil gerne stramme Lilleskolernes profil op og samtidigt sætte lyset på skolernes eksi- stensberettigelse og bestræbelser i forhold til begreber som pædagogik, undervisning og dannelse. Internatet vil byde på en blanding af oplæg, proces med gruppearbejde og plenumdrøftelser, foredrag og inspire- rende samvær. Til at hjælpe Lillesko- lernes profil får vi hjælp af Kresten Schultz Jørgensen, som tidligere har hjulpet bestyrelsen med at udforme en kommunikationsplatform. De øvrige side 5 af 7

6 oplægsholdere er ikke på plads endnu. Program forventes udsendt i løbet af et par uger. Men sæt alligevel kryds i ka- lenderen allerede nu: Bestyrelsen ser frem til at møde mindst ligeså mange lilleskolefolk, som vi samler på Leder- træffet dette lederinternat er vigtigt! Uddannelsesparathedsvurdering og karakterer Nogle skoler har blandt andet fra det lokale UU- center fået indtryk af, at skolen er forpligtet til at give karakte- rer for at opfylde karavene til uddan- nelsesparathedsvurderingen. Det et er imidlertid ikke tilfældet. En fri grund- skole har frihed til selv at bestemme om man vil give karakterer eller ej. Bekendtgørelsen om uddannelses- parathedsvurdering er helt klar på dette punkt, idet det af bekendtgørel- sens 8, stk. 3 fremgår: For skoler, der ikke giver stand- punktskarakterer eller tilsva- rende, afgør den enkelte skole, om det faglige niveau svarer til mindst 4,0 i gennemsnit af de fag eller lignende, der er sammen- lignelige med de fag, der gives standpunktskarakterer i i folke- skolen Der er også kommet nye frister for, hvornår en skole skal afgive oplys- ninger om elevernes uddannelsespa- rathed. Skolerne er blevet informeret om dette i SkoleNyt. Lav din egen regnskabsanalyse Ved hjælp af regnskabsportalen på undervisningsministeriets hjemmeside er det muligt at opbygge sin egen regnskabsanalyse med lige præcis de oplysninger, man har brug for i planlægningen af skolens økonomi. I portalen kan man hente skoleo- plysninger, årsrapporter samt regnskabstal vedrørende såvel egen skole som for alle andre frie grund- skoler. På den måde kan man sam- mensætte en analyse med tal fra skoler, man er særlig interesseret i at sam- menligne sig med. Der kan hentes regnskabstal fra og med Men hvordan gør man så lige? Det spørgsmål kan man få svar på i en ny vejledning, som Friskolernes Hus har udarbejdet. I vejledning får man en guide til, hvordan man hurtigt og nemt finder regnskabstal på skoler samt udvælger skoler til sammenligning med egen skole. LINK: Hent vejledning til regnskabs- portal. Godtgørelsesreglerne for lang, tro tjeneste ændres Regeringen har fremsat lovforslag om at forenkle fratrædelsesgodtgørelserne efter lang, tro tjeneste, som lønmod- tagere hidtil har fået efter 12, 15 eller 18 års ansættelse, når de afskediges. Forenklingen angår to forhold: Under hvilke omstændigheder fratrædelses- godtgørelsen kan udbetales, og hvornår og hvor meget der skal gives i fratræ- delsesgodtgørelse. Det sidste først: Ifølge lovforslaget skal der fremover kun ydes fratrædel- sesgodtgørelse efter 12 og 17 års uaf- brudt beskæftigelse hos samme ar- bejdsgiver i tilfælde af afskedigelse. Godtgørelse efter 12 års ansættelse fastsættes til et beløb svarende til 1 måneds løn, og efter 17 års ansættelse til et beløb svarende til 3 måneders løn. Efter de gældende regler ydes hen- holdsvis 1, 2 eller 3 måneders løn efter 12, 15 eller 18 års uafbrudt ansættelse. Efter de nye regler skal fratrædel- sesgodtgørelsen altid udbetales i for- bindelse med afskedigelse. Den opsagte har også krav på godtgørelsen i tilfælde af uberettiget bortvisning. Med de nye regler har det heller ikke længere be- side 6 af 7

7 tydning om den afskedige er berettiget til folkepension eller en arbejdsgiver- betalt pensionsordning, således som det er tilfældet efter de nugældende regler. Lovændringen angår Funktionærlo- vens 2a, og vil ifølge lovforslaget træ- de i kraft den 1. februar 2015, med virkning for afskedigelser, der finder sted efter denne dato. KALENDER Medborgerskab Konference 5. Februar Arrangeret af Dansk Friskoleforening På Christiansborg Se mere februar Ledermøde - internat: Lilleskolernes profil skolens grund- lag og fremtidens pædagogik. På Kobæk Strand 5. februar Medborgerskabskonference på Christiansborg 20. februar SFO- leder netværk mødes mødested ej fastlagt April Lilleskoletræf 2015, Kobæk Strand April/maj Maj/juni Ledermøde om OK 2015 Intromøder for nyvalgte bestyrelsesmedlemmer 8. maj SFO- leder netværk mødes på Helsingør Lille Skole September Ledertræf 2015 Redaktion af nyhedsbrevene: (SkoleNyt, Bestyrelsesposten/BestyrelsesNyt og Den frie Skole): Maren Skotte, Søren Stein Brinck, Peter Højgaard Pedersen, Jeanette Ebenhardt Veggerby Hovedredaktøren denne måned: Peter Højgaard Pedersen, Ansvarlig for denne Bestyrelsespost: Peter Højgaard Pedersen/Jeanette Ebenhardt Veggerby Kontakt vedrørende nyhedsbreve side 7 af 7

Prøveformen indføres som valgfri prøveform ved prøveterminerne i 2015 og 2016 og som obligatorisk prøveform fra sommerprøveterminen 2017.

Prøveformen indføres som valgfri prøveform ved prøveterminerne i 2015 og 2016 og som obligatorisk prøveform fra sommerprøveterminen 2017. Initiativer til videreudvikling af folkeskolens prøver Folkeskoleforligskredsen har i november 2014 aftalt nedenstående initiativer til videreudvikling af prøverne i folkeskolen. I. Oversigt over initiativer:

Læs mere

Forslag til finanslov for 2015

Forslag til finanslov for 2015 Nr. 10 26.08.2014 INDHOLD Administrative nyheder Finanslovsforslag for 2015 Skøn over skolens tilskud 2015 Taksterne: UV- tilskud og andre tilskud Forslag til finanslov 2015 vigtige tal Beregning af skolens

Læs mere

Velkommen til nye nyhedsbreve

Velkommen til nye nyhedsbreve Side 1 21.05.14 Nr. 1 INDHOLD Velkommen til nye nyhedsbreve Administrative nyheder 1. Nye krav til ligestilling 2. Hvordan udregnes feriegodtgørelse? 3. Ferievejledning 2014 4. Mulighed for at søge støtte

Læs mere

Til folkeskoler, kommuner og amter

Til folkeskoler, kommuner og amter Til folkeskoler, kommuner og amter Dette er det første af de nyhedsbreve, Undervisningsministeriet har planlagt at udsende i forbindelse med udmøntningen af ændringen af folkeskoleloven. Målet med nyhedsbrevene

Læs mere

MANGFOLDIGHED INKLUSION. Side 1 af 6

MANGFOLDIGHED INKLUSION. Side 1 af 6 MANGFOLDIGHED INKLUSION Side 1 af 6 OM INKLUSION - fra inklusionsudvikling.dk Inklusion handler om barnets oplevelse af at være en værdifuld deltager i det sociale og faglige fællesskab, og det er centralt

Læs mere

Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole.

Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole. Side 1 af 5 Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole. Institutionens formål er at drive en friskole efter de til enhver tid gældende love og andre retsregler for friskoler og private grundskoler

Læs mere

Hvem gruser den skolepolitiske glidebane.?

Hvem gruser den skolepolitiske glidebane.? nr. 28 Hvem gruser den skolepolitiske glidebane.? INDHOLD En tryg ø på øen. Engagement, nærvær og tryghed for børn og forældre er nøglen til at Onsbjerg Lilleskole har bidt sig fast som en livskraftig

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) UDKAST. Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) UDKAST. Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. og lov om folkehøjskoler, efterskoler,

Læs mere

1. Indledning Tilsynsplanen beskriver Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens tilsyn med undervisningen på de frie grundskoler for 2014.

1. Indledning Tilsynsplanen beskriver Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens tilsyn med undervisningen på de frie grundskoler for 2014. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail ktst@ktst.dk www.ktst.dk CVR nr. 29634750 Tilsynsplan for de frie grundskoler 2014 1. Indledning

Læs mere

Lovgrundlag. Lovgrundlag:

Lovgrundlag. Lovgrundlag: Lovgrundlag: Lovgrundlag. Tilsynet har sit grundlag i Lov om friskoler og private grundskoler mv.. Tilsynets indhold og krav er beskrevet i lovens kap. 3. 1. Formålet med tilsynet. Tilsynets formål er

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 73 Folketinget 2012-13. Fremsat den 15. november 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) til

Forslag. Lovforslag nr. L 73 Folketinget 2012-13. Fremsat den 15. november 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) til Lovforslag nr. L 73 Folketinget 2012-13 Fremsat den 15. november 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v.

Læs mere

Begynder med skoleåret 14/15

Begynder med skoleåret 14/15 FREMTIDENS Begynder med skoleåret 14/15 Fremtiden Baggrund Kære forældre Hermed en orientering om de nye vigtige tiltag, som igangsættes efter sommerferien 2014. Grundskolereformen Som I sikkert alle ved,

Læs mere

Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen 2010 på EUC- Lillebælt i Fredericia.

Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen 2010 på EUC- Lillebælt i Fredericia. Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen 2010 på EUC- Lillebælt i Fredericia. Indledning. Foreningen kører nu på 3. år. Mange af de indledende opgaver er løst. Medlemstallet stiger støt. Aktivitetsniveauet

Læs mere

Køng Idrætsfriskole. Informationsfolder. Køng Idrætsfriskole Juli 2014

Køng Idrætsfriskole. Informationsfolder. Køng Idrætsfriskole Juli 2014 Køng Idrætsfriskole Informationsfolder Køng Idrætsfriskole Juli 2014 1/7 Velkomst Denne folder skal gerne give en række informationer om så det forhåbentlig er nemt og let for Jer at være eller blive en

Læs mere

Ja til frit valg for forældre! Nej til sortering af elever!! Bestyrelsesposten nr. 75 4. februar 2014

Ja til frit valg for forældre! Nej til sortering af elever!! Bestyrelsesposten nr. 75 4. februar 2014 Ja til frit valg for forældre! Nej til sortering af elever!! Bestyrelsesposten nr. 75 4. februar 2014 I de seneste dage har flere landsdækkende medier blandt andet Søndagsavisen og Berlingske været ude

Læs mere

Repræsentantskabsmøde 2011 referat Sammen med referatet udsendes slides fra formandens mundtlige beretning, samt fra oplægsholdernes præsentationer.

Repræsentantskabsmøde 2011 referat Sammen med referatet udsendes slides fra formandens mundtlige beretning, samt fra oplægsholdernes præsentationer. Lilleskolerne - en sammenslutning af frie grundskoler Bestyrelses nr. 43, maj 2011 Lilleskolerne Ny Kongensgade 10 1. 1472 København K Tlf. 3330 7920 Fax 7020 2643 Repræsentantskabsmøde 2011 referat Sammen

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. og af lov om efterskoler og frie fagskoler. (Tilskud til

Læs mere

Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1

Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1 Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1 Redaktion: Forlaget Studie og Erhverv a.s for Undervisningsministeriet Grafisk tilrettelægger: Falk og musen Grafik: Falk og musen Fotos: Colourbox

Læs mere

Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1

Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1 Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1 Fra 9. og 10. klasse til ungdomsudannelse hvordan? Redaktion: Forlaget Studie og Erhverv a.s for

Læs mere

Bøvling Friskole. Skolens navn, hjemsted og formål

Bøvling Friskole. Skolens navn, hjemsted og formål Bøvling Friskole Skolens navn, hjemsted og formål 1. Bøvling Fri- og Idrætsefterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution med hjemsted i Bøvlingbjerg, Lemvig Kommune, Region Midtjylland.

Læs mere

Koblingsprocenten falder og det kommunal bidrag stiger

Koblingsprocenten falder og det kommunal bidrag stiger Lilleskolerne - en sammenslutning af frie grundskoler Skole nr. 240 24. august 2010 Indhold Forslag til finanslov for 2011 Tilskud til lederuddannelse stadig en mulighed men varer det ved? Erik Clausen

Læs mere

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor Læringsstile er kun en del af løsningen Af Morten Stokholm Hansen, lektor Gauerslund Skole og skoleleder Magnus te Pas blev landskendt i efteråret 2008, da de forsøgte at blive en skole i verdensklasse

Læs mere

Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen

Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Løkkemarkskolen Opgaven: Skolen skal verificere de fremsendte data, og indtaste de manglende data (tomme felter). Grundskoler (0. til 6. klassetrin)

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del Bilag 313 Offentligt Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (Forenkling vedrørende fratrædelsesgodtgørelse)

Læs mere

Det er mit håb er, at I vil gå herfra med en tiltro og opbakning til, at vi kan gøre Vangeboskolen til en skole, vi alle kan være stolte af.

Det er mit håb er, at I vil gå herfra med en tiltro og opbakning til, at vi kan gøre Vangeboskolen til en skole, vi alle kan være stolte af. Talen Kære forældre, Jeg er rigtig glad for at se, at så mange af jer er mødt op i aften. Det betyder meget for os, både ledelse, medarbejdere og bestyrelsen. Det er mit håb er, at I vil gå herfra med

Læs mere

Aftalepapir vedr. uddannelsesparathedsvurdering og tilmelding til uddannelse i 8. og 9. klasse. Skoleåret 2015/16

Aftalepapir vedr. uddannelsesparathedsvurdering og tilmelding til uddannelse i 8. og 9. klasse. Skoleåret 2015/16 Aftalepapir vedr. uddannelsesparathedsvurdering og tilmelding til uddannelse i 8. og 9. klasse Skoleåret 2015/16 Folkeskoleloven: 7 a. I 8. klasse skal eleverne deltage i introduktionskurser til ungdomsuddannelse,

Læs mere

5-16 år 18 uger PERSPEKT. Undervisningsmateriale til træning af elevers emotionelle, personlige og sociale færdigheder

5-16 år 18 uger PERSPEKT. Undervisningsmateriale til træning af elevers emotionelle, personlige og sociale færdigheder 5-16 år 18 uger PERSPEKT Undervisningsmateriale til træning af elevers emotionelle, personlige og sociale færdigheder Perspekt øger elevernes forståelse for forskellighed og deres evne til konfliktløsning.

Læs mere

God jul og godt nytår

God jul og godt nytår Lilleskolerne Ny Kongensgade 10 1. 1472 København K Tlf. 3330 7920 Fax 7020 2643 peter@lilleskolerne.dk www.lilleskolerne.dk INDHOLD: God jul og godt nytår Redegørelsen for inklusionstilskuddets anvendelse

Læs mere

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i.

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i. Kære alle i kreds 3 Horsens den 31. maj 2013 Så er hverdagen ved at vende tilbage til skolerne. Alle har travlt med at nå at indhente forskellige gøremål og det bliver sikkert ikke helt godt igen, før

Læs mere

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen På Hindholm Privatskole er evaluering en naturlig del af undervisningen. Den foregår dels løbende og i forskellig form - dels på fastlagte tidspunkter

Læs mere

NYT August 2015. Velkommen tilbage fra sommerferie.

NYT August 2015. Velkommen tilbage fra sommerferie. NYT August 2015 Velkommen tilbage fra sommerferie. Hækken er klippet, vinduerne pudset og solen skinner. Det er dejligt at komme tilbage fra ferien og se så mange glade, friske og veloplagte elever. Flere

Læs mere

Folkeskolereform 2013 - hvad består den af? Regeringen og KL!

Folkeskolereform 2013 - hvad består den af? Regeringen og KL! Folkeskolereform 2013 - hvad består den af? Regeringen og KL! Regelforenkling med større frihed til kommuner og skoler Forenkling af elevplanerne Forenkling af Fælles Mål Enklere styring af timetallet

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015

SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015 SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015 1 Indhold 7. KLASSE... 3 KOLLEKTIV VEJLEDNINGSAKTIVITETER 2 lektioner pr klasse... 3 8. KLASSE... 4 PARATHEDSVURDERING... 4

Læs mere

1. september 2013 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Engstrandskolen

1. september 2013 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Engstrandskolen 1. september 213 Hvidovre Kommunes Skolevæsen 212-13 Indholdsfortegnelse : Nøgletalssamlinger Side 2 af 36 : Nøgletalssamlinger Indholdsfortegnelse 1. 1.1 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5

Læs mere

Evaluering af Davidskolens samlede undervisning 2014-15

Evaluering af Davidskolens samlede undervisning 2014-15 Årets evaluering af skolens samlede undervisning har flg. indhold: 1. Karakterer side 1 - Evaluering 1. - 2. kl side 2 - Evaluering 3. - 6. kl. side 3 - Evaluering 7. - 9. kl. side 4 2. IT-hverdag 2014-15

Læs mere

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2014 skolekode 183008

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2014 skolekode 183008 1. Indledning Denne tilsynserklæring er udarbejdet af tilsynsførende Lisbet Lentz, der er certificeret til at føre tilsyn med frie grundskoler. Vurderingerne i erklæringen bygger på data fra interview

Læs mere

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform Egebækskolen Den nye folkeskolereform 1 Kære Alle I juni 2013 blev der som bekendt indgået aftale om en ny skolereform. Reformen træder i kraft 1. august 2014. Formålet med reformen er blandt andet, at

Læs mere

Oplæg for deltagere på messen.

Oplæg for deltagere på messen. 1 Oplæg for deltagere på messen. Side 1 2 Baggrunden for skolereformen Den danske folkeskole står over for store udfordringer Det faglige niveau særligt i læsning og matematik er ikke tilstrækkeligt højt

Læs mere

1. klasse 28 timer Der indføres 1 lektion engelsk. Idræt forhøjes med 1 lektion om ugen. Musik forhøjes med 1 lektion om ugen.

1. klasse 28 timer Der indføres 1 lektion engelsk. Idræt forhøjes med 1 lektion om ugen. Musik forhøjes med 1 lektion om ugen. Folkeskolereform Regeringen, Venstre og Dansk Folkeparti er blevet enige med de Konservative om at lade folkeskoleaftalens hovedelementer træde i kraft allerede i 2014. Nogle elementer træder først i kraft

Læs mere

Forældrebrev den 20. december 2013

Forældrebrev den 20. december 2013 Forældrebrev den 20. december 2013 1. Præcisering på vores hjemmeside omkring søskendetilskud Hidtil har der på hjemmesiden stået: Der ydes søskendetilskud til forældrenes betaling af skole og SFO. Elever

Læs mere

Ledertræf 2014 Mod til at forme morgendagens skole

Ledertræf 2014 Mod til at forme morgendagens skole Ledertræf 2014 Mod til at forme morgendagens skole www.lilleskolerne.dk En sammenslutning af frie grundskoler Ny Kongensgade 10,1 1472 København K Telefon 4422 7920 Telefax 7020 2643 Forandringer præger

Læs mere

Skolebestyrelsesvalg 2014 Forældreinformation

Skolebestyrelsesvalg 2014 Forældreinformation Skolebestyrelsesvalg 2014 Forældreinformation Center for Skoler og Dagtilbud Børn, Kultur og Sundhed Fredensborg Kommune Facts om skolebestyrelsen og skolebestyrelsesvalget Skolebestyrelsesvalg Ved alle

Læs mere

- et informationsbrev fra ledelsen.

- et informationsbrev fra ledelsen. MÆLKEVEJEN SOMMER 2014. - et informationsbrev fra ledelsen. Efter et dejligt og solrigt forår er det nu sommerferietid. Foråret har været en travl tid for både børn og voksne på skolen, så noget af det

Læs mere

Velkommen til Rundhøjskolen

Velkommen til Rundhøjskolen Velkommen til Rundhøjskolen Kære forældre Vi byder med denne folder velkommen til Rundhøjskolen, og vi ønsker hermed at tegne et billede af, hvad Rundhøjskolen er for en skole. Vi er den stærke lokale

Læs mere

Vurdering af elevernes personlige og sociale forudsætninger. Værktøj og inspiration

Vurdering af elevernes personlige og sociale forudsætninger. Værktøj og inspiration Vurdering af elevernes personlige og sociale forudsætninger Værktøj og inspiration Undervisningsministeriet 2014 Værktøj og inspiration til lærere: Vurdering af elevernes personlige og sociale forudsætninger

Læs mere

Folkeskolereformen har kun indirekte betydning for frie grundskoler.

Folkeskolereformen har kun indirekte betydning for frie grundskoler. Det er nyttigt at vide, hvad de gode kolleger i folkeskolen arbejder med, og det er klogt jævnligt at sammenholde egen virksomhed med andre grundskolers tilsvarende at få repeteret egne mål og midler.

Læs mere

Evaluering af undervisningen på Halsnæs lilleskole

Evaluering af undervisningen på Halsnæs lilleskole Evaluering af undervisningen på Halsnæs lilleskole Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v.: 1 b. Skolen skal regelmæssigt underrette eleverne og forældrene, jf. 38, om sit syn på

Læs mere

Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015

Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015 Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015 1. Sang og velkomst 2. Orientering fra skolen v. Palle Fogh 3. Orientering fra bestyrelsen v. Marie N. 4. Præsentation af Marietta,

Læs mere

I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for

I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for Spørgeskema til de kommunale skoleforvaltninger Kære kommune I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for omstillingsprocessen til en ny folkeskole. Endnu engang rigtig

Læs mere

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015.

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Det betyder folkeskolereformen! Kære elever og forældre. Når et nyt skoleår begynder 11. august 2014, møder børnene en skoledag som på nogle punkter er anderledes end

Læs mere

Skolereformen i Greve. - lad os sammen gøre en god skole bedre

Skolereformen i Greve. - lad os sammen gøre en god skole bedre Skolereformen i Greve - lad os sammen gøre en god skole bedre Dialogforum 12. maj 2014 De overordnede nationale mål Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan Mindst 80% af

Læs mere

Specialundervisning og supplerende undervisning på frie grundskoler Vejledning

Specialundervisning og supplerende undervisning på frie grundskoler Vejledning Specialundervisning og supplerende undervisning på frie grundskoler Vejledning 11-11-2010 Danmarks Privatskoleforening SD Specialundervisning og supplerende undervisning på frie grundskoler Vejledning

Læs mere

Hvad er der med den der skolereform?

Hvad er der med den der skolereform? Hvad er der med den der skolereform? Hvorfor? Niveauet i læsning og matematik er ikke tilstrækkeligt højt. Danske skoleelever ligger omkring gennemsnittet i OECD i dansk, matematik og naturfag, når de

Læs mere

Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole

Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole Langeskov Skole 5550 LANGESKOV Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole Lovgrundlag Folkeskolelovens 13, 14, 19f+h, 55 b. Bekendtgørelse nr. 393 af 26. maj 2005 og lov nr. 313 af

Læs mere

1. september 2013 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Frydenhøjskolen

1. september 2013 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Frydenhøjskolen 1. september 213 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 212-13 Indholdsfortegnelse : Nøgletalssamlinger Side 2 af 38 : Nøgletalssamlinger Indholdsfortegnelse 1. 1.1 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5

Læs mere

Solhverv Privatskole Tilsynserklæring / Tilsynsrapport 2014

Solhverv Privatskole Tilsynserklæring / Tilsynsrapport 2014 Privatskole Tilsynserklæring / Tilsynsrapport 20 Tilsynet er gennemført i perioden marts september i.h.t. Bekendtgørelse om certificeret tilsyn på frie grundskoler. Skolens navn: Privatskole, Nr. Truevej

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Kommunernes omstilling til en ny folkeskole. Resultater af spørgeskemaundersøgelse til de kommunale skoleforvaltninger

Kommunernes omstilling til en ny folkeskole. Resultater af spørgeskemaundersøgelse til de kommunale skoleforvaltninger Kommunernes omstilling til en ny folkeskole Resultater af spørgeskemaundersøgelse til de kommunale skoleforvaltninger Om undersøgelsen Gennemført i april-maj 2015 Besvarelse fra 98 kommuner Temaer i undersøgelsen:

Læs mere

Naturfagene i folkeskolereformen. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk

Naturfagene i folkeskolereformen. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk Naturfagene i folkeskolereformen Overblik over reformens indhold på Undervisningsministeriets hjemmeside: www.uvm.dk/i fokus/aftale om et fagligt loeft affolkeskolen/overblik over reformen Eller som kortlink:

Læs mere

Information omkring næste skoleår

Information omkring næste skoleår Information omkring næste skoleår Kære forældre til elever på Skolecenter Jetsmark Sommerferien nærmer sig og vi skal sige farvel til en velkendt skoledag og goddag til en ny og anderledes skoledag. Ikke

Læs mere

Folkeskolereformen i Gentofte Kommune

Folkeskolereformen i Gentofte Kommune GENTOFTE KOMMUNE BØRN, UNGE OG FRITID Folkeskolereformen i Gentofte Kommune - til dig, der har barn eller ung i vores folkeskoler FOLKESKOLEREFORMEN I GENTOFTE Når børn og unge til august begynder på et

Læs mere

Folkeskolens afgangsprøver (FSA) på Uglegårdsskolen maj/juni 2012

Folkeskolens afgangsprøver (FSA) på Uglegårdsskolen maj/juni 2012 Folkeskolens afgangsprøver () på Uglegårdsskolen maj/juni 2012 Folketinget vedtog d. 30. marts 2006 en ny lov for folkeskolen (Lov nr. 313 af 19. april 2006) loven kan ses på Undervisningsministeriets

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave 21.02.2014

VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave 21.02.2014 VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave For at skabe tydelighed, tryghed og klarhed i denne forandringsproces har skoleledere, kommunen,

Læs mere

DEN NYE FOLKESKOLEREFORM. Hvad er det for en størrelse?

DEN NYE FOLKESKOLEREFORM. Hvad er det for en størrelse? DEN NYE FOLKESKOLEREFORM Hvad er det for en størrelse? FOLKESKOLEREFORMEN REFORMEN TRÆDER I KRAFT I AUGUST 2014, IDET TID TIL FAGLIG FORDYBELSE OG LEKTIEHJÆLP FREM TIL NÆSTE FOLKETINGSVALG BLIVER OBLIGATORISK

Læs mere

Sådan bliver dit barns skoledag. En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning. gladsaxe.dk

Sådan bliver dit barns skoledag. En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning. gladsaxe.dk Sådan bliver dit barns skoledag En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning gladsaxe.dk Efter sommerferien møder eleverne ind til en ny og anderledes skoledag med flere stimer, mere

Læs mere

Klarup Skole - International profilskole i Aalborg Kommune

Klarup Skole - International profilskole i Aalborg Kommune Klarup Skole - International profilskole i Aalborg Kommune INDLEDNING I takt med at samfundet i stadig stigende grad bliver internationaliseret, stiger behovet for at sætte fokus på internationalisering

Læs mere

Retningslinjer for samarbejdet mellem grundskolerne i Kolding Kommune og UU-center Kolding

Retningslinjer for samarbejdet mellem grundskolerne i Kolding Kommune og UU-center Kolding Retningslinjer for samarbejdet mellem grundskolerne i Kolding Kommune og UU-center Kolding UU-center Kolding August 2015 Alle elever skal have tilbud om vejledning, og alle skal udfordres i deres uddannelsesvalg

Læs mere

OBS: På grund af byggeriet opfordres forældre til at bruge Hollænderhallens parkeringsplads fra nu af og til afslutningen på byggeriet.

OBS: På grund af byggeriet opfordres forældre til at bruge Hollænderhallens parkeringsplads fra nu af og til afslutningen på byggeriet. Nyhedsbrev nr. 5 I får nu igen et nyhedsbrev, og denne gang vil vi gerne orientere jer om, hvad der er sket, siden I læste det sidste nyhedsbrev, som I fik lige før sommerferien. Vi vil følge op på: a)

Læs mere

HER OG NU s femte udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s femte udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU December 2007 HER OG NU s femte udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Klimamålingen 2007 Medarbejdervalg til TDC bestyrelsen Revision af Overenskomst 2007 Spørgeskemaundersøgelsen

Læs mere

Baggrund. Skolereformen træder i kraft fra skoleåret 2014/15

Baggrund. Skolereformen træder i kraft fra skoleåret 2014/15 Kommissorium. Opgaven: Proces og tidsplan for udarbejdelse af forslag til implementering af ny skolereform. Udarbejdet af /styregruppe Projektejer Børn og Uddannelsesudvalget Version Versionsbeskrivelse

Læs mere

Natur/teknik i naturen fra haver til maver. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk

Natur/teknik i naturen fra haver til maver. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk Natur/teknik i naturen fra haver til maver ohc@nts Centeret.dk Natur/teknik i naturen fra haver til maver 9.00 Kaffe/te og rundstykker 9.10 Velkomst 9.10 Naturfagene i folkeskolereformen ved Christensen,

Læs mere

Punkter vedrørende regnskabsgennemgang for 2012 og særlige forhold vedrørende 2013 er vedlagt som bilag.

Punkter vedrørende regnskabsgennemgang for 2012 og særlige forhold vedrørende 2013 er vedlagt som bilag. Til bestyrelsen for efterskoler, hus- og håndarbejdsskoler, folkehøjskoler, produktionsskoler, frie grundskoler, private gymnasier, private studenter og hf-kurser og kombinerede skole Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM. Orienteringsaften 9. april 2014

FOLKESKOLEREFORM. Orienteringsaften 9. april 2014 FOLKESKOLEREFORM Orienteringsaften 9. april 2014 3 overordnede mål 1. Udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Mindske betydningen af social baggrund. 3. Tillid og trivsel skal styrkes

Læs mere

Kragenyt april 2014 Indhold

Kragenyt april 2014 Indhold Kragenyt april 2014 Indhold Forår på Kragelundskolen Kragelundskolen og den nye reform Infomøde for forældre Valg til skolebestyrelsen Nye personalefaciliteter og håndværk/design. Kalender april juli 2014

Læs mere

Folkeskolerne i Lolland Kommune

Folkeskolerne i Lolland Kommune Lolland Kommune Skolesektoren Jernbanegade 7 4930 Maribo Telefon: 54676767 lolland@lolland.dk www.lolland.dk Folkeskolerne i Lolland Kommune - en pjece specielt henvendt til forældre til børn med et andet

Læs mere

VEJLEDNING TIL LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FRITIDSHJEM OG KKFO - 0. TIL 3. KLASSE

VEJLEDNING TIL LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FRITIDSHJEM OG KKFO - 0. TIL 3. KLASSE VEJLEDNING TIL LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FRITIDSHJEM OG KKFO - 0. TIL 3. KLASSE Vejledningens indhold Denne vejledning er en samlende ramme for faglig fordybelse og lektiehjælp på fritidshjem

Læs mere

NYHEDSBREV. Februar 2007 Blad 668. Kvalitetsreform

NYHEDSBREV. Februar 2007 Blad 668. Kvalitetsreform Februar 2007 Blad 668 Kvalitetsreform BKF er inviteret til Regeringens tredje møde om kvalitetsreformen, der har fokus på mål og evaluering og som afholdes på Bornholm d. 8. februar. Læs BKF`s bidrag til

Læs mere

Forslag. og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), og

Forslag. og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), og Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2009-10 Fremsat den 25. november 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og

Læs mere

Som tilsynsførende på Køng Idrætsfriskole har vores opgave været at føre tilsyn med:

Som tilsynsførende på Køng Idrætsfriskole har vores opgave været at føre tilsyn med: Tilsynets opgave Som tilsynsførende på Køng Idrætsfriskole har vores opgave været at føre tilsyn med: 1:Elevernes standpunkt i dansk, regning/matematik, engelsk og idræt. 2: At skolens samlede undervisningstilbud,

Læs mere

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Et fagligt løft af folkeskolen Vi har en rigtig god folkeskole

Læs mere

Taksten for 25, stk. 1 er pr. 1. januar 2011 549,70 kr. pr. uge. Taksten reguleres årligt pr. 1. januar.

Taksten for 25, stk. 1 er pr. 1. januar 2011 549,70 kr. pr. uge. Taksten reguleres årligt pr. 1. januar. Tilskud til specialundervisning 25, stk. 1: Staten yder tilskud til specialundervining med en takst pr. årselev. Eleven er generelt velfungerende, men har behov for lidt støtte. Eksempelvis lettere indlæringsvanskeligheder.

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Den følgende beskrivelse er et supplement til informationsmødet afholdt på skolen d. 16. juni 2014. >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder

Læs mere

Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole

Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole Tiden går hurtigt, og at vi allerede skal holde juleferie, kan vi næsten ikke forstå. Der er sket meget i løbet af det først halve skoleår, fra børnene mødte

Læs mere

10. klasse. Lone Basse Chefkonsulent Kontor for Vejledning og Overgange. 29-04-2015 Side 1

10. klasse. Lone Basse Chefkonsulent Kontor for Vejledning og Overgange. 29-04-2015 Side 1 10. klasse Lone Basse Chefkonsulent Kontor for Vejledning og Overgange 29-04-2015 Side 1 Rammen I 2008 blev 10. klasse målrettet unge, som efter grundskolen har behov for yderligere faglig kvalificering

Læs mere

Arbejdstid i Folkeskolen. Organisation og Personale

Arbejdstid i Folkeskolen. Organisation og Personale Arbejdstid i Folkeskolen Organisation og Personale De nye arbejdstidsregler Folketingets vedtagelse af Lov 409 med tilhørende underbilag danner baggrund for dette notat. Notat er alene tænkt som et drøftelsespapir

Læs mere

Notat. Der har således været afholdt et evalueringsmøde med hvert børneunivers.

Notat. Der har således været afholdt et evalueringsmøde med hvert børneunivers. Børn, Unge og Fritidsforvaltningens sekretariat Middelfart Kommune Anlægsvej 4 5592 Ejby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5335 Fax +45 8888 5501 Dato: 16. april 2014 Sagsnr.: 2014-004265-1

Læs mere

Vejledning om fravigelse af bestemmelserne ved folkeskolens afsluttende prøver

Vejledning om fravigelse af bestemmelserne ved folkeskolens afsluttende prøver Vejledning om fravigelse af bestemmelserne ved folkeskolens afsluttende prøver Regelgrundlaget fremgår af 14 og bilag 5 i bekendtgørelse nr. 749 af 13. juli 2009 om folkeskolens afsluttende prøver (Prøvebekendtgørelsen)

Læs mere

Hyldgård 17-03-2014. Ny folkeskolereform

Hyldgård 17-03-2014. Ny folkeskolereform Hyldgård 17-03-2014 Ny folkeskolereform Oplæg 23-05-2013 Skolerne er i fuld gang med at lave en masterplan for et nyt læringshus Undervisning i skole og leg i SFO Læring i undervisning og fritid Ny folkeskolereform

Læs mere

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT 29-01-2014 Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse Kort oprids af den nye lovgivning Det fremgår af folkeskoleloven,

Læs mere

Skolereformen på Borup Skole Skoleåret 2014-2015

Skolereformen på Borup Skole Skoleåret 2014-2015 Skolereformen på Borup Skole Skoleåret 2014-2015 Hvem, hvad, hvor og hvordan? Juni 2014 Indledning I dette skrift vil vi forsøge at give et billede af hvordan hverdagen kommer til at se ud på Borup Skole

Læs mere

Specialundervisning i forbindelse med højskoleophold

Specialundervisning i forbindelse med højskoleophold Specialundervisning i forbindelse med højskoleophold Lovgivning og eksempler 2011 Tilskud til specialundervisning 25, stk. 1: Staten yder tilskud til specialundervisning med en takst pr. årselev. Eleven

Læs mere

Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014.

Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014. Sommerhilsen 2014 Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014. Alle skoleår har deres særpræg, sådan var det også i år: Skolen tog lidt

Læs mere

Tilsynserklæring vedrørende skoleåret 2006/2007

Tilsynserklæring vedrørende skoleåret 2006/2007 Selam Friskole Elmegårdsvej 1 8361 Hasselager Tilsynserklæring vedrørende skoleåret 2006/2007 Der har været gennemført tilsynsbesøg 16. november 2006 samt 8. marts 2007. Selam Friskole er oprettet i 1993.

Læs mere

Skolebestyrelsens årsberetning 2010/11

Skolebestyrelsens årsberetning 2010/11 Skolebestyrelsen Den 2. maj 2011 Skolebestyrelsens årsberetning 2010/11 Skolebestyrelsen aflægger hvert år en årsberetning. Beretningen beskriver, hvad vi har arbejdet med i løbet af det sidste år. På

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009/2010. Fællesskolen Hoptrup Marstrup Vilstrup Haderslev Kommune. Den lille skole i den store - sammen på langs og på tværs

Kvalitetsrapport 2009/2010. Fællesskolen Hoptrup Marstrup Vilstrup Haderslev Kommune. Den lille skole i den store - sammen på langs og på tværs Kvalitetsrapport 2009/2010 Fællesskolen Hoptrup Marstrup Vilstrup Haderslev Kommune Den lille skole i den store - sammen på langs og på tværs 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Kapitel 1...3

Læs mere

Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole

Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole Principper for idrætsklasserne Idrætsklasserne på Brøndbyvester Skole er et tilbud om at kombinere uddannelse og talentidræt. Dette tiltag har til

Læs mere