Lilleskolerne - en sammenslutning af frie grundskoler Bestyrelsesposten nr. 84, 3. december 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lilleskolerne - en sammenslutning af frie grundskoler Bestyrelsesposten nr. 84, 3. december 2014"

Transkript

1 Lilleskolerne Ny Kongensgade København K Tlf Fax INDHOLD: Juleønske: Bevar friheden og fri os fra detaljeringsmanien Evaluering af Åben Skole vis mangfoldigehden. En ny type grundskole er på vej se mere om reaktioner- ne på nyt lovforslag Overgangstilskud som del af inklusionstilskud ophører NAVNE & SKOLER - Køge Lille Skole har ansat ny leder - - Klinte Friskole optaget i Lilleskolerne Skoler og elevtal i Sam- menslutningen KORT NYT bl.a: - Vigtigt ledermøde i uge 6 - Karaktergivning i forbin- delse med uddannelses- parathedsvurderingen - Lav din egen regnskabs- analyse - Ny regler for godtgørelse efter lang og tro tjeneste KALENDER LILLESKOLETRÆF april 2015 for bestyrelsesmedlemmer og ledere Repræsentantskabsmødet Inspiration: Herfra hvor vi står kan vi se til den bedste skole Juleønske: Bevar friheden og fri os fra detaljeringsmanien Her op til jul kan er det på sin plads at gøre status på året 2014 og vores arbejde i Lillesko- lerne især fordi det har været et travlt og usædvanligt år. Igang- sættelsen af det nye sekretariatssam- arbejde med Dansk Friskoleforening og det ministerielle arbejde omkring den nye specialundervisningslovgivning på vores område er blot to af årets særlige opgaver, udover det vi gør sammen med jer ude på lilleskolerne. Set i bakspejlet har rigtig meget både i foreningen og ude på lilleskolerne handlet om folkeskolereformen og eftervirkningerne af lockouten i form af nye arbejdstidsregler. Det sidste har været det mest konkrete: På lillesko- lerne er der lavet en mangfoldighed af lokale rammer, aftaler og forståelser for at finde løsninger, der netop giver me- ning på den enkelte skole. Et stort, be- sværligt og til tider konfliktfyldt arbejde, men det er mit indtryk, at de allerfleste skoler har fundet ud af det; og at det fungerer mindst ligeså godt som de gamle aftaler. Mangfoldigheden af løsninger ger- ne inspireret, men ikke kopieret af andre - er jo netop en af de karakteri- stiske og værdifulde hjørnesten i lille- skolernes verden: Vi finder selv ud af, hvad der er bedst for forældre, ansatte og børn ude på den enkelte skole. Derfor har det øjensynligt også været nemt som lilleskole at leve med det første halve år af folkeskolereformen, der stort set ikke har haft betydning på vores område endnu! Der har måske været lidt flere hen- vendelser fra forældre, der har søgt væk fra folkeskolen på grund af usik- kerhederne omkring reformen men det oplevede vi i forbindelse med in- klusionslovgivningen og der har sik- kert været flere spørgsmål fra foræl- drene på den enkelte lilleskole om de enkelte elementer i reformen, for ek- sempel om tidligere sprogstart, mere bevægelse, lektiekaféer m.m.: Er det noget, vi også skal gøre her hos os? Jeg vil nødigt ødelægge jeres julehu- mør; men jeg tror desværre ikke, vi har set de egentlige effekter af folkeskole- reformen eller snarer reformerne på grundskoleområdet endnu. Kom- munalreformen med øgede centralise- ringer, den økonomiske styringslogik, specialundervisningsreformen, folke- skolereformen og lov 409 er formelle udtryk for store ændringer i den dan- ske grundskole. Det der truer er en grundlæggende anden tilgang til det at lave grundskole i Danmark. En opfattel- se, hvor dannelsesbegrebet og børns liv, leg og læring er forstyrrende ele- menter. En opfattelse, hvor skolen kun - skal være en effektiv, økonomisk, erhvervsrettet og kompetencegivende institution. En skole, hvor endnu mere detaljerede mål- og metodebeskrivelser i fagene skal sikre ensartethed og effek- tivitet. Det sidste er ikke kun en dystopi; men reelle problemstillinger, der bliver arbejdet med i blandt andet Under- visningsministeriet på mange detalje- rede niveauer. Vi må slås for, at denne detaljeringsmani ikke breder sig til vores område. Det vil være et angreb på de frie skolers pædagogiske friheder, hvis vi ikke længere kun skal stå mål med folkeskolen på endemålene, men også på metoder og delmål undervejs. I Lilleskolerne vil vi sammen med de andre skoleforeninger holde øje med og bekæmpe dette. Skole- og undervisningsfriheden er skrøbelig som et landsbygadekær, der om vinteren er ved at fryse til. Som ænderne, må vi alle rykke sammen og padle lidt hurtigere for at holde gade- kæret isfrit. Hvis vi som lilleskoler ikke side 1 af 7

2 bruger og kæmper for friheden fryser den til. Derfor skal vi ude på skolerne ikke bare bevidstløst kopiere fra den nye folkeskolereform: Vi skal holde fast i og udvikle netop vores pædagogiske sær- præg og kvaliteter. Heldigvis er der stadig flere og fle- re - modstemmer i offentligheden og blandt forældrene på tværs af skoleformer. Børns skolegang, det trygge børneliv, leg, skolens dannelsesopgave alt dette debatteres hver dag i medierne. Jeg håber det bliver et centralt tema i den kommende valgkamp. Hvilke politikere tør sammen med os hævde, at Skolen er for børn? God jul og godt nytår. Søren Erhard Hansen Formand Evaluering af Åben Skole Torsdag den 6. november åbnede 227 skoler dørene landet over i forbindelse med dette års Åben Skole- kampagne. Heraf deltog 21 folkeskoler. Det var anden gang, der blev holdt Åben Skole og initiativet vokser for hver gang. I år samarbejdede De frie Grundskoler (6 skoleforeninger) samt forældreorganisationen Skole og Forældre om Åben Skole. Åben Skole skal vise mangfoldigheden Initiativet skal styrke det bevidste skolevalg og den generelle viden om grundskolen, skabe ejerskab til skolerne og styrke fortællingen om den danske grundskole. På Åben Skole- dagen viser vi den danske grundskole frem. Fordi ikke to skoler er ens. Nu er det tid til at evaluere indsatsen i Derfor vil vi gerne bede om en tilbagemelding, uanset om din skole deltog i Åben Skole eller ej. 3 flasker vin er på højkant, så grib tasterne og brug et par minutter på at give os en vigtig feedback! https://da.surveymonkey.com/s/w9glzr5 Video fra Åben Skole 2014 Der er lavet en lille video fra Åben Skole 2014, som giver et fint indblik i stemningen på tre frie skoler og en folkeskole, som alle sammen deltog i Åben Skole. Se video Åben Skole 2014: https://vimeo.com/ side 2 af 7

3 En ny type grundskole er på vej! Dansk Friskoleforening og Lilleskolerne har afgivet høringssvar i forbindelse med et lovforslag om en helt ny type grundskole: KIG - kommunale interna- tionale grundskoler. Tanken er, at kommunerne skal ha- ve mulighed for at etablere skoler, der forbedrer kommunernes muligheder for at rekruttere højt kvalificeret uden- landsk arbejdskraft og for at tiltrække udenlandske virksomheder. En hybrid mellem folkeskoler og friskoler Der er tale om en helt ny type skole, som er en hybrid mellem folkeskoler og frie grundskoler. Dansk Friskolefor- ening og Lilleskolerne ser med en vis skepsis på denne nye type skole, som er givet særstilling på en række centrale områder. Både hvad angår tilsyn, øko- nomi og oprettelsesmuligheder. Vores høringssvar problematiserer det forhold, at KIG- skolerne er fritstå- ende skoler uden for rammerne af fol- keskolen, hvorfor bestemmelserne i folkeskoleloven ikke skal anvendes. Samtidig skal undervisningen på kom- munale internationale grundskoler "stå mål med, hvad der almindeligvis kræ- ves i folkeskolen", hvilket er gældende for friskoler og private grundskoler. Men det er uvist, om en KIG- skole i sidste instans kan lukkes på baggrund af tilsyn samt hvorledes udgifterne til KIG- skolerne konteres. Kommunerne får desuden mulighed for at oprette KIG- skoler så snart, der vurderes et behov herfor. Også dette er konkurren- ceforvridende i forhold til friskolerne, som jo skal overholde en årlig deadline (15. august). En international skole - også for danske børn? Det fremgår af lovforslaget, at en kom- munal international grundskole i ud- gangspunktet er målrettet børn af for- ældre, der kommer til Danmark fra udlandet for at arbejde. Men det frem- går også, at danske børn kan optages på en kommunale international grundsko- le, hvis der er ledig kapacitet, og hvis forældrene ønsker dem optaget på skolen. Denne bestemmelse vil kunne ændre hensigten i loven og udvikle sig uhel- digt i den retning, at en kommunal in- ternational grundskole i realiteten bli- ver en helt nye grundskole - også for danske børn. I øvrigt stiller Dansk Friskolefor- ening og Lilleskolerne sig tvivlen- de overfor behovet for KIG- skolerne. Der findes i forvejen frie skoler, som har specialiseret sig i at undervi- se internationale elever og hviler på et internationalt perspektiv og grundlag. Læs høringsbrev(pdf) Læs Dansk Friskoleforenings hørings- svar (pdf) - også underskrevet af Lille- skolerne, De Kristne Friskoler, Tyske mindretalsskoler. Overgangsordning vedrørende inklusionstilskud ophører Alle frie grundskoler har modtaget brev fra Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen den 20. november 2014 om specialunder- visningstilskud og inklusionstilskud for 2015/16. I skoleåret 2013/14 samt 2014/15 har en to- årig midlertidig tilskudsord- ning vedrørende inklusion været gæl- dende. I indeværende år består inklusi- onstilskuddet af tre elementer: Et tilskud på kr. pr. skole Et tilskud på 300 kr. pr. årselev side 3 af 7

4 Et tilskud på 50% af gennemsnit- tet af de tilskud, som skolen i 2009/10, 2010/11 samt 2011/12 har modtaget til elever med behov for støtte med mindre end 12 ugentlige lektioner og til dækning af ekstraudgifter til lærertimer og pædagogisk medhjælp til elever med svære handicap og behov for støtte i mindre end 12 ugentlige lektioner. Det forventes, at der fremsættes lov ny tilskudsordning for specialundervis- ning i foråret Det forventes, at inklusionstilskuddet forlænges frem til udgangen af 2016, således at inklusion- stilskuddet i 2015/16 vil bestå af to elementer: Et tilskud på kr. pr. skole Et tilskud på 300 kr. pr. årselev Vær opmærksom på, at overgangsord- ningen ophører. I friskolernes Hus er vi bekendt med, at denne virkelighed er kommet bag på en del skoler. Det har dog hele tiden ligget fast, at der var tale om en overgangs- ordning, som skulle sikre en glidende overgang til de justerede regler for specialundervisning hhv. inklusion. Modernisering af afgangsprøver på vej Forligskredsen bag folkeskolereformen er enige om at videreudvikle de nuvæ- rende afgangsprøver med 12 konkrete initiativer, som indfases over de kom- mende år. De første initiativer rulles ud allerede i skoleåret 2015/16. Blandt initiativerne kan nævnes fle- re produkt- og projekt prøver, en fælles prøve i fysik/kemi, biologi og geografi i 9. klasse, øget adgang til internettet ved skriftlige prøver, selvrettende digitale prøver. Initiativerne kan studeres nærmere via nedenstående link. De 12 initiativer: 1a: Adgang til internettet ved skriftlige prøver i dansk 1b: Forsøg med adgang til internettet ved skriftlige prøver i fremmedsprog 2: Fremtidens prøve i dansk retskrivning 3: Forsøg med matematisk problemløsning med inddragelse af it- værktøjer 4: Bunden praktisk/mundtlig fælles prøve i fysik/kemi, biologi og geografi og selv- rettende udtræksprøve i fysik/kemi. 5: Projekt- og produktorienterede enkeltfagsprøver i historie, samfundsfag og kri- stendomskundskab 6: Forsøg med fælles prøve i historie, samfundsfag og eventuelt kristendomskund- skab 7: Forsøg med flere valgfag som prøvefag 8: Forsøg med prøver i partnerskab med lokale virksomheder, institutioner og for- eninger 9: Sparringspanel vedr. folkeskolens prøver 10: Obligatorisk digital prøveafholdelse 11: Én ekstern bedømmer ved skriftlige prøver og anonymisering af besvarelser ved skriftlige prøver 12: Oplæg om fordele og ulemper ved ændrede tidspunkter for de skriftlige prøve- terminer og offentliggørelse af prøvefag Link: Pressemeddelse om politisk enighed om modernisering af afgangsprøverne Videreudvikling af folkeskolens afgangsprøver side 4 af 7

5 NAVNE OG SKOLER Køge Lille Skole Annette Falk Helmer er ansat som ny skoleleder ved Køge Lille Skole med tiltræden den 1. februar Annette Helmer kommer fra en stilling som skoleleder ved Skelbæk Friskole og lærererfaring og mange år ledelseserfa- ring med i bagagen. Annette Helmer overtager lederposten efter Sus Ru- diengaard, der stoppede på skolen ved sommerferien. Ny medlemsskole: Klinte Friskole Klinte Natur og Idræts Friskol er blevet optaget som medlem af Lilleskolerne. Klinte Friskole, der ligger på Nordfyn tæt ved Bogense, startede i august i år på et grundlag, hvor der er fokus på læring for det enkelte barn og udvikling gennem fællesskabet. Skolen er optaget af at forene traditioner med nyeste viden, og vil give sit bud på, hvordan der bør holdes skole i Danmark. Sko- len tror på at man med samarbejde, tryghed og trivsel i læringsprocessen, skaber de bedste resultater for baner, personligt, fagligt og socialt. Skoler og elevtal i alt i Lilleskolernes Sammenslutning Antallet af elever er steget markant i det seneste år, mens antallet af med- lemsskoler er uændret siden sidste år. Der er nu 61 medlemsskoler i Lillesko- lerne, efter at der er kommet to ny sko- ler til i dette skoleår. Det er samme antal som sidste år, idet to skoler er lukket i det seneste år: Frederikssunds Lille Skole og Skolen2012. Elevtallet er steget med ca. 4,5% siden september Der er nu knap elever i alt på Lilleskolernes medlemmer. KORT NYT Ledermøde i uge 6 Lilleskolernes profil - skolens grundlag og fremtidens pædagogik Lilleskolerne afholder internat den Februar, som alle skoleledere opfor- dres til at deltage i: Det handler om både om, hvad Lilleskolerne skal foku- sere på fremover og om hvordan den enkelte skole arbejde med sit grundlag og udvikler fremtidens skole, under- visning og pædagogik. Lilleskolernes bestyrelse vil gerne stramme Lilleskolernes profil op og samtidigt sætte lyset på skolernes eksi- stensberettigelse og bestræbelser i forhold til begreber som pædagogik, undervisning og dannelse. Internatet vil byde på en blanding af oplæg, proces med gruppearbejde og plenumdrøftelser, foredrag og inspire- rende samvær. Til at hjælpe Lillesko- lernes profil får vi hjælp af Kresten Schultz Jørgensen, som tidligere har hjulpet bestyrelsen med at udforme en kommunikationsplatform. De øvrige side 5 af 7

6 oplægsholdere er ikke på plads endnu. Program forventes udsendt i løbet af et par uger. Men sæt alligevel kryds i ka- lenderen allerede nu: Bestyrelsen ser frem til at møde mindst ligeså mange lilleskolefolk, som vi samler på Leder- træffet dette lederinternat er vigtigt! Uddannelsesparathedsvurdering og karakterer Nogle skoler har blandt andet fra det lokale UU- center fået indtryk af, at skolen er forpligtet til at give karakte- rer for at opfylde karavene til uddan- nelsesparathedsvurderingen. Det et er imidlertid ikke tilfældet. En fri grund- skole har frihed til selv at bestemme om man vil give karakterer eller ej. Bekendtgørelsen om uddannelses- parathedsvurdering er helt klar på dette punkt, idet det af bekendtgørel- sens 8, stk. 3 fremgår: For skoler, der ikke giver stand- punktskarakterer eller tilsva- rende, afgør den enkelte skole, om det faglige niveau svarer til mindst 4,0 i gennemsnit af de fag eller lignende, der er sammen- lignelige med de fag, der gives standpunktskarakterer i i folke- skolen Der er også kommet nye frister for, hvornår en skole skal afgive oplys- ninger om elevernes uddannelsespa- rathed. Skolerne er blevet informeret om dette i SkoleNyt. Lav din egen regnskabsanalyse Ved hjælp af regnskabsportalen på undervisningsministeriets hjemmeside er det muligt at opbygge sin egen regnskabsanalyse med lige præcis de oplysninger, man har brug for i planlægningen af skolens økonomi. I portalen kan man hente skoleo- plysninger, årsrapporter samt regnskabstal vedrørende såvel egen skole som for alle andre frie grund- skoler. På den måde kan man sam- mensætte en analyse med tal fra skoler, man er særlig interesseret i at sam- menligne sig med. Der kan hentes regnskabstal fra og med Men hvordan gør man så lige? Det spørgsmål kan man få svar på i en ny vejledning, som Friskolernes Hus har udarbejdet. I vejledning får man en guide til, hvordan man hurtigt og nemt finder regnskabstal på skoler samt udvælger skoler til sammenligning med egen skole. LINK: Hent vejledning til regnskabs- portal. Godtgørelsesreglerne for lang, tro tjeneste ændres Regeringen har fremsat lovforslag om at forenkle fratrædelsesgodtgørelserne efter lang, tro tjeneste, som lønmod- tagere hidtil har fået efter 12, 15 eller 18 års ansættelse, når de afskediges. Forenklingen angår to forhold: Under hvilke omstændigheder fratrædelses- godtgørelsen kan udbetales, og hvornår og hvor meget der skal gives i fratræ- delsesgodtgørelse. Det sidste først: Ifølge lovforslaget skal der fremover kun ydes fratrædel- sesgodtgørelse efter 12 og 17 års uaf- brudt beskæftigelse hos samme ar- bejdsgiver i tilfælde af afskedigelse. Godtgørelse efter 12 års ansættelse fastsættes til et beløb svarende til 1 måneds løn, og efter 17 års ansættelse til et beløb svarende til 3 måneders løn. Efter de gældende regler ydes hen- holdsvis 1, 2 eller 3 måneders løn efter 12, 15 eller 18 års uafbrudt ansættelse. Efter de nye regler skal fratrædel- sesgodtgørelsen altid udbetales i for- bindelse med afskedigelse. Den opsagte har også krav på godtgørelsen i tilfælde af uberettiget bortvisning. Med de nye regler har det heller ikke længere be- side 6 af 7

7 tydning om den afskedige er berettiget til folkepension eller en arbejdsgiver- betalt pensionsordning, således som det er tilfældet efter de nugældende regler. Lovændringen angår Funktionærlo- vens 2a, og vil ifølge lovforslaget træ- de i kraft den 1. februar 2015, med virkning for afskedigelser, der finder sted efter denne dato. KALENDER Medborgerskab Konference 5. Februar Arrangeret af Dansk Friskoleforening På Christiansborg Se mere februar Ledermøde - internat: Lilleskolernes profil skolens grund- lag og fremtidens pædagogik. På Kobæk Strand 5. februar Medborgerskabskonference på Christiansborg 20. februar SFO- leder netværk mødes mødested ej fastlagt April Lilleskoletræf 2015, Kobæk Strand April/maj Maj/juni Ledermøde om OK 2015 Intromøder for nyvalgte bestyrelsesmedlemmer 8. maj SFO- leder netværk mødes på Helsingør Lille Skole September Ledertræf 2015 Redaktion af nyhedsbrevene: (SkoleNyt, Bestyrelsesposten/BestyrelsesNyt og Den frie Skole): Maren Skotte, Søren Stein Brinck, Peter Højgaard Pedersen, Jeanette Ebenhardt Veggerby Hovedredaktøren denne måned: Peter Højgaard Pedersen, Ansvarlig for denne Bestyrelsespost: Peter Højgaard Pedersen/Jeanette Ebenhardt Veggerby Kontakt vedrørende nyhedsbreve side 7 af 7

Mere gang i frikvarteret? Børnerettigheder. Ambassadørskole for Red Barnet. Nr. 17 22.10.2014 INDHOLD. Administrative nyheder

Mere gang i frikvarteret? Børnerettigheder. Ambassadørskole for Red Barnet. Nr. 17 22.10.2014 INDHOLD. Administrative nyheder Nr. 17 22.10.2014 INDHOLD Administrative nyheder Åben Skole Legepatruljen.dk mere gang i frikvarteret? Børnerettigheder - Ambassadørskole for Red Barnet Ny trivselsmåling ingen ændringer for frie grundskoler

Læs mere

Prøveformen indføres som valgfri prøveform ved prøveterminerne i 2015 og 2016 og som obligatorisk prøveform fra sommerprøveterminen 2017.

Prøveformen indføres som valgfri prøveform ved prøveterminerne i 2015 og 2016 og som obligatorisk prøveform fra sommerprøveterminen 2017. Initiativer til videreudvikling af folkeskolens prøver Folkeskoleforligskredsen har i november 2014 aftalt nedenstående initiativer til videreudvikling af prøverne i folkeskolen. I. Oversigt over initiativer:

Læs mere

Til folkeskoler, kommuner og amter

Til folkeskoler, kommuner og amter Til folkeskoler, kommuner og amter Dette er det første af de nyhedsbreve, Undervisningsministeriet har planlagt at udsende i forbindelse med udmøntningen af ændringen af folkeskoleloven. Målet med nyhedsbrevene

Læs mere

Der indkaldes hermed til Ekstraordinært Repræsentantskabsmøde den 30. maj 2015 på: Roskilde Lille Skole, Gundsølillevej 50, 4000 Roskilde.

Der indkaldes hermed til Ekstraordinært Repræsentantskabsmøde den 30. maj 2015 på: Roskilde Lille Skole, Gundsølillevej 50, 4000 Roskilde. Til medlemsskolerne Der indkaldes hermed til Ekstraordinært Repræsentantskabsmøde den 30. maj 2015 på: Roskilde Lille Skole, Gundsølillevej 50, 4000 Roskilde. Der er ankomst fra kl. 11.30 og mødet starter

Læs mere

Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen udsender hermed nyheder om folkeskolens afsluttende prøver.

Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen udsender hermed nyheder om folkeskolens afsluttende prøver. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail ktst@ktst.dk www.ktst.dk CVR nr. 29634750 Nyhedsbrev om folkeskolens afsluttende prøver 2012/2013

Læs mere

MANGFOLDIGHED INKLUSION. Side 1 af 6

MANGFOLDIGHED INKLUSION. Side 1 af 6 MANGFOLDIGHED INKLUSION Side 1 af 6 OM INKLUSION - fra inklusionsudvikling.dk Inklusion handler om barnets oplevelse af at være en værdifuld deltager i det sociale og faglige fællesskab, og det er centralt

Læs mere

Orientering om nye regler vedrørende tilskud til inklusion, tilskud til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand samt

Orientering om nye regler vedrørende tilskud til inklusion, tilskud til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand samt Til skolens leder (frie grundskoler) Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr. 29634750

Læs mere

Forslag til finanslov for 2015

Forslag til finanslov for 2015 Nr. 10 26.08.2014 INDHOLD Administrative nyheder Finanslovsforslag for 2015 Skøn over skolens tilskud 2015 Taksterne: UV- tilskud og andre tilskud Forslag til finanslov 2015 vigtige tal Beregning af skolens

Læs mere

Udviklingen i karakterer i grundskolen, 9. klasse, 2010/2011-2014/2015

Udviklingen i karakterer i grundskolen, 9. klasse, 2010/2011-2014/2015 Udviklingen i karakterer i grundskolen, 9. klasse, 2010/2011-2014/2015 Karaktergennemsnittene er især steget i delprøven i dansk retskrivning og i de to delprøver i den skriftlige prøve i matematik. Eleverne

Læs mere

Grundskolekarakterer Prøvetermin maj/juni 2010

Grundskolekarakterer Prøvetermin maj/juni 2010 Grundskolekarakterer Prøvetermin maj/juni 2010 UNI C Statistik & Analyse, 7. februar 2011 Side 1 af 45 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Sammenfatning... 4 9. klasse... 4 Fag med bundne prøver...

Læs mere

Lilleskolerne - en sammenslutning af frie grundskoler Bestyrelsesposten nr. 87, 11. februar 2015. Fem ting Lilleskolerne skal fremover

Lilleskolerne - en sammenslutning af frie grundskoler Bestyrelsesposten nr. 87, 11. februar 2015. Fem ting Lilleskolerne skal fremover Lilleskolerne Ny Kongensgade 10 1. 1472 København K Tlf. 4422 7920 Fax 7020 2643 peter@lilleskolerne.dk www.lilleskolerne.dk INDHOLD: Fem ting Lilleskolerne skal fremover - fra lederinternat om Lilleskolernes

Læs mere

Velkommen til nye nyhedsbreve

Velkommen til nye nyhedsbreve Side 1 21.05.14 Nr. 1 INDHOLD Velkommen til nye nyhedsbreve Administrative nyheder 1. Nye krav til ligestilling 2. Hvordan udregnes feriegodtgørelse? 3. Ferievejledning 2014 4. Mulighed for at søge støtte

Læs mere

Ekstraordinært skolebestyrelsesmøde

Ekstraordinært skolebestyrelsesmøde Ekstraordinært skolebestyrelsesmøde Dag og år 23.februar 2015 Kl. Kl. 16.30 18.00 Sted Skolen lokale A4 (1.sal) Dato for uds./ref Formand Finn Pretzmann Blad nr. Fraværende: Rene Rosenkrans, Hanne Jørgensen,

Læs mere

Hvem gruser den skolepolitiske glidebane.?

Hvem gruser den skolepolitiske glidebane.? nr. 28 Hvem gruser den skolepolitiske glidebane.? INDHOLD En tryg ø på øen. Engagement, nærvær og tryghed for børn og forældre er nøglen til at Onsbjerg Lilleskole har bidt sig fast som en livskraftig

Læs mere

Udviklingen i karakterer i grundskolen, 9. klasse, 2013/2014

Udviklingen i karakterer i grundskolen, 9. klasse, 2013/2014 Udviklingen i karakterer i grundskolen, 9. klasse, 2013/2014 Eleverne opnår især høje karakterer i mundtlig dansk og engelsk Karakterniveauet er stort set uændret over tid i de fleste fagdiscipliner i

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget

Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget : Fredag den 06. december 2013 Mødetidspunkt: Kl. 8:00 Sluttidspunkt: Kl. 9:30 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Gitte

Læs mere

GRØNNEVANG SKOLE. Skolebestyrelsen. Kære elever, medarbejdere og forældre. ...samt selvfølgelig et ønske til alle om en glædelig jul og et godt nytår

GRØNNEVANG SKOLE. Skolebestyrelsen. Kære elever, medarbejdere og forældre. ...samt selvfølgelig et ønske til alle om en glædelig jul og et godt nytår Skolebestyrelsen GRØNNEVANG SKOLE 2 0 1 3 / 1 4 N Y H E D S B R E V N R. 2 Kære elever, medarbejdere og forældre...samt selvfølgelig et ønske til alle om en glædelig jul og et godt nytår SIDE 1 Værdier

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 L 130 Bilag 1 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 L 130 Bilag 1 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 L 130 Bilag 1 Offentligt Undervisningsministeriet Januar 2015 Høringsnotat om Forslag til lov om kommunale internationale grundskoler (KIG) I. Indledning Lovforslaget

Læs mere

1. Indledning Tilsynsplanen beskriver Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens tilsyn med undervisningen på de frie grundskoler for 2014.

1. Indledning Tilsynsplanen beskriver Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens tilsyn med undervisningen på de frie grundskoler for 2014. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail ktst@ktst.dk www.ktst.dk CVR nr. 29634750 Tilsynsplan for de frie grundskoler 2014 1. Indledning

Læs mere

Eleverne har flere muligheder

Eleverne har flere muligheder 10. klasse på Sct. Mariæ Skole 10. klasse på Sct. Mariæ Skole er et tilbud til de elever, der ønsker et større fagligt og personligt overskud, inden de påbegynder deres videre ungdomsuddannelse. 10. klasse

Læs mere

Nordbyskolens evalueringsplan

Nordbyskolens evalueringsplan Nordbyskolens evalueringsplan Evalueringsform Beskrivelse Ansvarlig Hvornår Årsplaner Årsplanen tager udgangspunkt i fagenes fælles mål (http://ffm.emu.dk/) Lærere Årsplanen er tilgængelig i personale-

Læs mere

Velkommen til Rundhøjskolen

Velkommen til Rundhøjskolen Velkommen til Rundhøjskolen Kære forældre Vi byder med denne folder velkommen til Rundhøjskolen, og vi ønsker hermed at tegne et billede af, hvad Rundhøjskolen er for en skole. Vi er den stærke lokale

Læs mere

nr marts 2009 Finansiering af selvevalueringsmodeller ler og certificeringsordning

nr marts 2009 Finansiering af selvevalueringsmodeller ler og certificeringsordning nr. 19 UDDRAG s. 6-10 6 af Bestyrelsesposten nr. 19, angående lovforslag om ny tilsynsordning ved frie grundskoler Ny tilsynsordning foreslås at træde i kraft 1. august a 2010 Skolerne kan fortsætte med

Læs mere

Hvad lærer dit barn? Evaluering, test og elevplaner i folkeskolen

Hvad lærer dit barn? Evaluering, test og elevplaner i folkeskolen Hvad lærer dit barn? Evaluering, test og elevplaner i folkeskolen Evalueringskulturen skal styrkes Folketinget vedtog i 2006 en række ændringer af folkeskoleloven. Ændringerne er blandt andet gennemført

Læs mere

Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole.

Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole. Side 1 af 5 Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole. Institutionens formål er at drive en friskole efter de til enhver tid gældende love og andre retsregler for friskoler og private grundskoler

Læs mere

Lovgrundlag. Lovgrundlag:

Lovgrundlag. Lovgrundlag: Lovgrundlag: Lovgrundlag. Tilsynet har sit grundlag i Lov om friskoler og private grundskoler mv.. Tilsynets indhold og krav er beskrevet i lovens kap. 3. 1. Formålet med tilsynet. Tilsynets formål er

Læs mere

Indhold SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD NOTAT. Emne: Solrød Folkeskoler i tal. Til: Orientering. Dato: 17. november 2014

Indhold SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD NOTAT. Emne: Solrød Folkeskoler i tal. Til: Orientering. Dato: 17. november 2014 SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD NOTAT Emne: Til: Solrød Folkeskoler i tal Orientering Dato: 17. november 2014 Sagsbeh.: Thomas Petersen Sagsnr.: Indhold Karaktergennemsnit... 2 Folkeskolens afgangsprøver

Læs mere

ROSKILDE VEJLEDNING. Erhvervslivet

ROSKILDE VEJLEDNING. Erhvervslivet ÅBEN SKOLE ROSKILDE VEJLEDNING Erhvervslivet Indholdsfortegnelse Om Åben Skole 3 Hvad siger reformen? 4 Hvorfor samarbejde? 5 Hvad med faciliteter? 6 Hvad med økonomien? 6 Hvad kan virksomhederne gøre?

Læs mere

Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen udsender hermed nyheder om folkeskolens afsluttende prøver.

Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen udsender hermed nyheder om folkeskolens afsluttende prøver. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail ktst@ktst.dk www.ktst.dk CVR nr. 29634750 Nyhedsbrev om folkeskolens afsluttende prøver 2011/12

Læs mere

Nye regler vedrørende tilskud til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand på almene efterskoler og almene frie fagskoler

Nye regler vedrørende tilskud til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand på almene efterskoler og almene frie fagskoler Til skolens forstander Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr. 29634750 Nye regler vedrørende

Læs mere

Torsdag d. 7. november 2013

Torsdag d. 7. november 2013 Torsdag d. 7. november 2013 Nyt fra ministeriet klaus.fink@uvm.dk Side 1 Hvad viser dette? 1 2 3 klaus.fink@uvm.dk Side 2 Den mundtlige gruppeprøve Beskikkede censorer: Det er gået godt Men der er stadig

Læs mere

Vurdering af elevernes personlige og sociale forudsætninger. Værktøj og inspiration

Vurdering af elevernes personlige og sociale forudsætninger. Værktøj og inspiration Vurdering af elevernes personlige og sociale forudsætninger Værktøj og inspiration Undervisningsministeriet 2014 Værktøj og inspiration til lærere: Vurdering af elevernes personlige og sociale forudsætninger

Læs mere

Hvordan holder I Åben Skole? Stilhed på lovgivning for skoleområdet. Nr. 16 08.10.2014 INDHOLD. Administrative nyheder

Hvordan holder I Åben Skole? Stilhed på lovgivning for skoleområdet. Nr. 16 08.10.2014 INDHOLD. Administrative nyheder Nr. 16 08.10.2014 INDHOLD Hvordan holder I Åben Skole? Administrative nyheder Åben Skole Lovkatalog 2014-15 og de frie grundskoler Ophør af Uni C firewallløsning Kompetencemillioner til udvikling af skoleledelser

Læs mere

Friskoleloven. Nr. 9 20.08.2014 INDHOLD

Friskoleloven. Nr. 9 20.08.2014 INDHOLD Nr. 9 20.08.2014 INDHOLD Administrative nyheder Friskoleloven seneste ændringer Lønnen i august Indsats ved sygefravær Gyldendal rabat på digitale læremidler Erhvervsguiderne hjælp til 7. 10. Klasse Navne-,

Læs mere

SPJELLERUP FRISKOLENYT Nr. 11

SPJELLERUP FRISKOLENYT Nr. 11 SPJELLERUP FRISKOLENYT Nr. 11 Kære alle sammen Så sidder jeg endnu engang foran tastaturet, for at videregive nyheder, informationer og tanker om, hvad der sker i skoleverdenen i almindelighed og på Spjellerup

Læs mere

MÅLSÆTNING 10/11. Ungdommens Uddannelsesvejledning i TÅRNBY

MÅLSÆTNING 10/11. Ungdommens Uddannelsesvejledning i TÅRNBY MÅLSÆTNING 10/11 Ungdommens Uddannelsesvejledning i TÅRNBY 1 Indledning Dette års målsætning er præget af de nye lovinitiativer i ungepakke II, der er vedtaget i maj 2010, og som er trådt i kraft august

Læs mere

Det er mit håb er, at I vil gå herfra med en tiltro og opbakning til, at vi kan gøre Vangeboskolen til en skole, vi alle kan være stolte af.

Det er mit håb er, at I vil gå herfra med en tiltro og opbakning til, at vi kan gøre Vangeboskolen til en skole, vi alle kan være stolte af. Talen Kære forældre, Jeg er rigtig glad for at se, at så mange af jer er mødt op i aften. Det betyder meget for os, både ledelse, medarbejdere og bestyrelsen. Det er mit håb er, at I vil gå herfra med

Læs mere

Sådan har karaktererne i grundskolens 9. klasse udviklet sig de seneste fem år, 2012/ /17

Sådan har karaktererne i grundskolens 9. klasse udviklet sig de seneste fem år, 2012/ /17 Sådan har karaktererne i grundskolens 9. klasse udviklet sig de seneste fem år, 2012/13-2016/17 Hvert år aflægger grundskolens 9. klasses elever otte bundne prøver som en del af Folkeskolens Prøve (FP9).

Læs mere

VORES BØRN HAR BRUG FOR ET GODT FRITIDSLIV

VORES BØRN HAR BRUG FOR ET GODT FRITIDSLIV VORES BØRN HAR BRUG FOR ET GODT FRITIDSLIV 2 ORDFØRER/KONTAKT: RESUME KATALOG OVER SF S FORSLAG: 1) Loft over forældrebetalingen i SFO på 40 % 2) Minimumsnormeringer i SFO er og fritidshjem 3) Udvidelse

Læs mere

Evaluering og opfølgning:

Evaluering og opfølgning: Evaluering og opfølgning: Århus Privatskole underviser efter de af Undervisningsministeriet opstillede Fælles Mål (læs disse andetsteds på hjemmesiden under Lovpligtig information). Dette sikrer, at skolens

Læs mere

Styr på elevtallet inden store tælledag, fredag den 5. september

Styr på elevtallet inden store tælledag, fredag den 5. september Nr. 11 03.09.2014 INDHOLD Styr på elevtallet inden store tælledag, fredag den 5. september Administrative nyheder Store tælledag fredag 5. september Skøn over 2015- tilskud Åben Skole 6. November Geografisk

Læs mere

Til alle skoler, der afholder folkeskolens prøver samt kommuner

Til alle skoler, der afholder folkeskolens prøver samt kommuner Til alle skoler, der afholder folkeskolens prøver samt kommuner Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk

Læs mere

Hjemmesidevejledning

Hjemmesidevejledning v Hjemmesidevejledning Ministeriets krav til informationer på frie grundskolers hjemmesider Friskoler og private grundskoler 23-02-2017 Indhold Indledning... 2 1 Lov om friskoler og private grundskoler...

Læs mere

NYT August 2015. Velkommen tilbage fra sommerferie.

NYT August 2015. Velkommen tilbage fra sommerferie. NYT August 2015 Velkommen tilbage fra sommerferie. Hækken er klippet, vinduerne pudset og solen skinner. Det er dejligt at komme tilbage fra ferien og se så mange glade, friske og veloplagte elever. Flere

Læs mere

Orientering om PPR-betjening på frie grundskoler, efterskoler og frie fagskoler fra og med skoleåret 2016/17

Orientering om PPR-betjening på frie grundskoler, efterskoler og frie fagskoler fra og med skoleåret 2016/17 Til PPR Orientering om PPR-betjening på frie grundskoler, efterskoler og frie fagskoler fra og med skoleåret 2016/17 Fra 1. august 2016 indføres et nyt tilskudssystem til specialundervisning og anden specialpædagogisk

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl. 19.00 21.00 Programmet for aftenen: 1. Skolebestyrelsen byder velkommen 2. Skoleledelsen om skolereformen på Nærum Skole 3. Skolebestyrelsens

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) UDKAST. Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) UDKAST. Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. og lov om folkehøjskoler, efterskoler,

Læs mere

Udviklingen i karakterer i grundskolen, 9. klasse, 2011/ /2016

Udviklingen i karakterer i grundskolen, 9. klasse, 2011/ /2016 Udviklingen i karakterer i grundskolen, 9. klasse, 2011/2012-2015/2016 Karaktergennemsnittene har ikke ændret sig drastisk på tværs af de bundne prøvefag. Eleverne får fortsat de højeste karakterer i mundtlig

Læs mere

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker.

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Skolelederens beretning 2015 For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Jeg har været af sted på utallige lejrskoler i både udland og KBH. Hver eneste gang

Læs mere

undervisningsmiljø i folkeskolen

undervisningsmiljø i folkeskolen dcum.dk undervisningsmiljø i folkeskolen opgaver for ledelse og bestyrelse 3 Undervisningsmiljø i folkeskolen Dansk Center for Undervisningsmiljø, DCUM, udgiver dette materiale for at give en nem og hurtig

Læs mere

Til efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler med undtagelse af skoler godkendt med et samlet særligt undervisningstilbud

Til efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler med undtagelse af skoler godkendt med et samlet særligt undervisningstilbud Til efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler med undtagelse af skoler godkendt med et samlet særligt undervisningstilbud Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Bekendtgørelse om selvevaluering på frie grundskoler

Bekendtgørelse om selvevaluering på frie grundskoler BEK nr 620 af 09/06/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., sag nr. 131.29F.031 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. og lov om efterskoler og frie fagskoler

Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. og lov om efterskoler og frie fagskoler LOV nr 688 af 27/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 7. marts 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 044.48S.541 Senere ændringer til

Læs mere

Til Undervisningsministeriet Lov- og Kommunikationsafdelingen Frederiksholms Kanal 21 1220 København K

Til Undervisningsministeriet Lov- og Kommunikationsafdelingen Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Til Undervisningsministeriet Lov- og Kommunikationsafdelingen Frederiksholms Kanal 21 1220 København K 25.1.2015 Høringssvar til lovforslag om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. og

Læs mere

Vordingborg Kommune. Kulsbjerg Skole. Skolebestyrelse

Vordingborg Kommune. Kulsbjerg Skole. Skolebestyrelse Vordingborg Kommune Kulsbjerg Skole Skolebestyrelse Dato 4. december 2013 Tidspunkt Sted 18.00: Skolebestyrelsesmøde start 20.30: Spisning i anledningen af sidste møde inden jul. 21.30: Møde slut Afdelingen

Læs mere

Strategi for Folkeskole

Strategi for Folkeskole Strategi for Folkeskole 2014 Forfatter: Skole og dagtilbud Revideret den 5. februar 2015 Dokument nr. [xx] Sags nr. 480-2014-97805 I Indhold Forord... 1 Indledning... 2 Kerneopgaven:... 2 Visionen... 3

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen 2008/1 LSF 167 (Gældende) Udskriftsdato: 15. februar 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 180.44C.021 Fremsat den 25. marts 2009 af undervisningsministeren

Læs mere

FRA INTERNATIONAL VISION TIL INTERNATIONALE HANDLINGER

FRA INTERNATIONAL VISION TIL INTERNATIONALE HANDLINGER FRA INTERNATIONAL VISION TIL INTERNATIONALE HVORFOR ARBEJDE MED DEN INTERNATIONALE DIMENSION? Kunne kommunikere på fremmedsprog Anvende teknologi interaktivt i kommunikationen Kunne sætte sig i andres

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1

Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1 Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1 Redaktion: Forlaget Studie og Erhverv a.s for Undervisningsministeriet Grafisk tilrettelægger: Falk og musen Grafik: Falk og musen Fotos: Colourbox

Læs mere

Survey: Inklusion på de frie grundskoler Saved at May 18, :49 PM

Survey: Inklusion på de frie grundskoler Saved at May 18, :49 PM Survey: Inklusion på de frie grundskoler Saved at May 18, 2015 12:49 PM PAGE 1 Undersøgelse af inklusion på de frie grundskoler Formålet med denne spørgeskemaundersøgelse er at afdække omfanget af og tilgange

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009/2010. Fællesskolen Hoptrup Marstrup Vilstrup Haderslev Kommune. Den lille skole i den store - sammen på langs og på tværs

Kvalitetsrapport 2009/2010. Fællesskolen Hoptrup Marstrup Vilstrup Haderslev Kommune. Den lille skole i den store - sammen på langs og på tværs Kvalitetsrapport 2009/2010 Fællesskolen Hoptrup Marstrup Vilstrup Haderslev Kommune Den lille skole i den store - sammen på langs og på tværs 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Kapitel 1...3

Læs mere

Almindelige bemærkninger til lovforslaget der vedrører elevplaner

Almindelige bemærkninger til lovforslaget der vedrører elevplaner Elevplaner Almindelige bemærkninger til lovforslaget der vedrører elevplaner 2.2. En samlet elevplan med fokus på læringsmål 2.2.1. Gældende ret Efter folkeskolelovens 13, stk. 1, skal eleverne og forældrene

Læs mere

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2013 skolekode 183008

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2013 skolekode 183008 1. Indledning Denne tilsynserklæring er udarbejdet af tilsynsførende Lisbet Lentz, der er certificeret til at føre tilsyn med frie grundskoler. Vurderingerne i erklæringen bygger både på data, som jeg

Læs mere

Kommenteret høringsnotat

Kommenteret høringsnotat Kommenteret høringsnotat Kommenteret høringsnotat om forslag til bekendtgørelse om tilskud m.v. til folkehøjskoler 23. juni 20145 Kulturministeriet sendte den 20. maj 2014 et forslag til bekendtgørelse

Læs mere

Velkommen til Otterup Realskole Faglighed ansvarlighed og gensidig respekt

Velkommen til Otterup Realskole Faglighed ansvarlighed og gensidig respekt Velkommen til Otterup Realskole Faglighed ansvarlighed og gensidig respekt Vi er 239 elever fra børnehaveklasse til 10. kl. o Max 20 i bhkl til 6. kl. Dog kan der i 7.- 9. klasse være 24 elever. Det udløser

Læs mere

Høring over udkast til ny bekendtgørelse om folkeskolens prøver. Hermed fremsendes udkast til ny bekendtgørelse om folkeskolens prøver i høring.

Høring over udkast til ny bekendtgørelse om folkeskolens prøver. Hermed fremsendes udkast til ny bekendtgørelse om folkeskolens prøver i høring. Se vedlagte høringsliste Afdelingen for Grundskole Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Høring over udkast til ny bekendtgørelse

Læs mere

2014/1 LSF 180 (Gældende) Udskriftsdato: 19. marts Fremsat den 26. marts 2015 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag.

2014/1 LSF 180 (Gældende) Udskriftsdato: 19. marts Fremsat den 26. marts 2015 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. 2014/1 LSF 180 (Gældende) Udskriftsdato: 19. marts 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsministeriet, j.nr. 044.48S.541 Fremsat den 26. marts 2015 af undervisningsministeren

Læs mere

Nyhedsbrev Elev Skole juni 2015

Nyhedsbrev Elev Skole juni 2015 Nyhedsbrev Elev Skole juni 2015 Til alle forældre med børn på Elev Skole. Vi kan så småt skimte sommerferien i det fjerne, men inden vi når dertil et længere nyhedsbrev med stort og småt fra Elev Skole.

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl. 18.30 20.00 Programmet for aftenen: 1. Næstformand i skolebestyrelsen Susanne Grunkin byder velkommen 2. Skoleleder Kirsten Kryger giver

Læs mere

Kære forældre i gruppe 4

Kære forældre i gruppe 4 Fjelsø d. 15. december 2011 Kære forældre i gruppe 4 Hermed en lille decemberhilsen med en opsamling på årsplanen samt et referat af vores møde d. 22. november, der omhandlede visioner og tanker vedrørende

Læs mere

Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1

Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1 Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1 Fra 9. og 10. klasse til ungdomsudannelse hvordan? Redaktion: Forlaget Studie og Erhverv a.s for

Læs mere

SKOLEREFORM forældreinfo

SKOLEREFORM forældreinfo SKOLEREFORM forældreinfo Toftevangskolen og den nye skolereform Den 1. august 2014 træder folkeskolereformen i kraft på alle folkeskoler. Det betyder også for eleverne på Toftevangskolen, at de vil møde

Læs mere

De iværksatte pilotprojekter i Roskilde Kommune har stadig stor relevans, da projekternes delelementer rummes inden for den indgåede aftale.

De iværksatte pilotprojekter i Roskilde Kommune har stadig stor relevans, da projekternes delelementer rummes inden for den indgåede aftale. Velfærd Sagsnr. 227538 Brevid. 1688028 Ref. LAFJ Dir. tlf. 46 31 41 15 larsfj@roskilde.dk NOTAT: Aftale: Et fagligt løft af folkeskolen 12. juni 2013 Regeringen, Venstre og Dansk Folkeparti har indgået

Læs mere

Christina Ekmann 2100 København Ø. Att. Børne- og Ungdomsudvalget Sagsnr:

Christina Ekmann 2100 København Ø. Att. Børne- og Ungdomsudvalget Sagsnr: 1-11-2016 Christina Ekmann 2100 København Ø Att. Børne- og Ungdomsudvalget Sagsnr: 2016-0250584 Vedr. høring over fremtidig organisering af Hafniaskolen I anledning af høringen over den fremtidige organisering

Læs mere

Hierarki. Folkeskoleloven Bekendtgørelse om folkeskolens prøver

Hierarki. Folkeskoleloven Bekendtgørelse om folkeskolens prøver Folkeskolens prøver Hierarki Ansvar for prøverne Prøvebekendtgørelsens opbygning Folkeskolens prøver Hvilke prøver? Hvem retter? Afholder ikke prøver Bestå-krav Elektroniske beviser Prøvemappens opbygning

Læs mere

Med denne evalueringsplan, ønsker vi på Ryslinge Friskole, at strukturere og opkvalificere vores daglige arbejde med evaluering.

Med denne evalueringsplan, ønsker vi på Ryslinge Friskole, at strukturere og opkvalificere vores daglige arbejde med evaluering. EVALUERINGSPLAN FOR RYSLINGE FRISKOLE Med denne evalueringsplan, ønsker vi på Ryslinge Friskole, at strukturere og opkvalificere vores daglige arbejde med evaluering. Evaluering er vores interne værktøj,

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 73 Folketinget 2012-13. Fremsat den 15. november 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) til

Forslag. Lovforslag nr. L 73 Folketinget 2012-13. Fremsat den 15. november 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) til Lovforslag nr. L 73 Folketinget 2012-13 Fremsat den 15. november 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v.

Læs mere

Køng Idrætsfriskole. Informationsfolder. Køng Idrætsfriskole Juli 2014

Køng Idrætsfriskole. Informationsfolder. Køng Idrætsfriskole Juli 2014 Køng Idrætsfriskole Informationsfolder Køng Idrætsfriskole Juli 2014 1/7 Velkomst Denne folder skal gerne give en række informationer om så det forhåbentlig er nemt og let for Jer at være eller blive en

Læs mere

Overenskomst mellem Ringsted Kommune og Sorø Kommune

Overenskomst mellem Ringsted Kommune og Sorø Kommune Driftsoverenskomst mellem Sorø Kommune og Ringsted Kommune om drift af undervisning i 10. klasse jf. folkeskoleloven 19a-i. Derudover det erhvervsrettede 10. klasseforløb (eud10) jf. folkeskoleloven 19j

Læs mere

&Trivsel. Team- samarbejde. Kære forældre. NYHEDSBREV # 4 FRA BØRNE- OG KULTURFORVALTNINGEN, juni 2016

&Trivsel. Team- samarbejde. Kære forældre. NYHEDSBREV # 4 FRA BØRNE- OG KULTURFORVALTNINGEN, juni 2016 Team- samarbejde &Trivsel Kære forældre I Børne- og Kulturforvaltningen sætter vi i denne udgave af nyhedsbrevet fokus på teamsamarbejde blandt skolens pædagogiske personale og elevtrivsel og gør status

Læs mere

Kommunernes omstilling til en ny folkeskole. Resultater af spørgeskemaundersøgelse til de kommunale skoleforvaltninger

Kommunernes omstilling til en ny folkeskole. Resultater af spørgeskemaundersøgelse til de kommunale skoleforvaltninger Kommunernes omstilling til en ny folkeskole Resultater af spørgeskemaundersøgelse til de kommunale skoleforvaltninger Om undersøgelsen Gennemført i april-maj 2015 Besvarelse fra 98 kommuner Temaer i undersøgelsen:

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. og lov om efterskoler og frie fagskoler

Forslag. Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. og lov om efterskoler og frie fagskoler Lovforslag nr. L 180 Folketinget 2014-15 Fremsat den 26. marts 2015 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. og lov om

Læs mere

Undervisningsministeriet Afdelingen for Folkeskole og Internationale opgaver Att. Mette Ploug Kølner AFIKP@uvm.dk

Undervisningsministeriet Afdelingen for Folkeskole og Internationale opgaver Att. Mette Ploug Kølner AFIKP@uvm.dk Undervisningsministeriet Afdelingen for Folkeskole og Internationale opgaver Att. Mette Ploug Kølner AFIKP@uvm.dk 3. marts 2015 Jour.nr: 201575300/0001 Høringssvar lovforslag om folkeskolens prøver Danmarks

Læs mere

Undervisningsudvalget L 49 Bilag 1 Offentligt

Undervisningsudvalget L 49 Bilag 1 Offentligt Undervisningsudvalget 2017-18 L 49 Bilag 1 Offentligt Undervisningsministeriet Oktober 2017 Høringsnotat til Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen (Lempelse af Bindinger i regelsættet om Fælles

Læs mere

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk E cs@lejre.dk Dato: 14. april 2015

Læs mere

Skolepolitik for Aabenraa Kommune. Side 1 af 10

Skolepolitik for Aabenraa Kommune. Side 1 af 10 Skolepolitik for Aabenraa Kommune 2009 Side 1 af 10 Skolepolitik i Aabenraa Kommune Indledning Børne- og Undervisningsudvalget gennemførte i perioden november 2007 februar 2008 en række dialogmøder med

Læs mere

Status på regnskabsunderskud og begyndende status på skoleåret 2015/2016.

Status på regnskabsunderskud og begyndende status på skoleåret 2015/2016. Til Centerchef, Børn & Læring, Anton Svendsen og Børneudvalget. Hotherskolen den. 9. marts 2015. Status på regnskabsunderskud og begyndende status på skoleåret 2015/2016. Jeg har tidligere afgivet 3 redegørelser

Læs mere

Greve Kommunes skolepolitik

Greve Kommunes skolepolitik Greve Kommunes skolepolitik Tillæg gældende for 2017-2018 Fem fokusområder Trivsel og sundhed Digital skole 1:1-skolen Vedtaget af Greve Kommunes Byråd 5. september 2016. 1 Forord Denne udgave af skolepolitikken

Læs mere

Ja til frit valg for forældre! Nej til sortering af elever!! Bestyrelsesposten nr. 75 4. februar 2014

Ja til frit valg for forældre! Nej til sortering af elever!! Bestyrelsesposten nr. 75 4. februar 2014 Ja til frit valg for forældre! Nej til sortering af elever!! Bestyrelsesposten nr. 75 4. februar 2014 I de seneste dage har flere landsdækkende medier blandt andet Søndagsavisen og Berlingske været ude

Læs mere

En fri folkeskole. Liberal Alliances forslag til en ny skolepolitik. Fremtidens frie folkeskole. Mere frihed styrker fagligheden.

En fri folkeskole. Liberal Alliances forslag til en ny skolepolitik. Fremtidens frie folkeskole. Mere frihed styrker fagligheden. En fri folkeskole Liberal Alliances forslag til en ny skolepolitik Fremtidens frie folkeskole Skolernes formål Liberal Alliance ønsker en folkeskole, hvor børnene er fagligt dygtige, tænker kreativt og

Læs mere

Skolereform din og min skole

Skolereform din og min skole Skolereform din og min skole Information til forældre April 2014 Natur og Udvikling Folkeskolereform i trygge rammer Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til

Læs mere

Forældrebrev den 20. december 2013

Forældrebrev den 20. december 2013 Forældrebrev den 20. december 2013 1. Præcisering på vores hjemmeside omkring søskendetilskud Hidtil har der på hjemmesiden stået: Der ydes søskendetilskud til forældrenes betaling af skole og SFO. Elever

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen (Indførelse af fællesfaglig naturfagsprøve)

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen (Indførelse af fællesfaglig naturfagsprøve) Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 BUU alm. del Bilag 273 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen

Læs mere

Aftalepapir vedr. uddannelsesparathedsvurdering og tilmelding til uddannelse i 8. og 9. klasse. Skoleåret 2015/16

Aftalepapir vedr. uddannelsesparathedsvurdering og tilmelding til uddannelse i 8. og 9. klasse. Skoleåret 2015/16 Aftalepapir vedr. uddannelsesparathedsvurdering og tilmelding til uddannelse i 8. og 9. klasse Skoleåret 2015/16 Folkeskoleloven: 7 a. I 8. klasse skal eleverne deltage i introduktionskurser til ungdomsuddannelse,

Læs mere

Velkommen til oplæg og debat om læringsreformen på Hanebjerg Skole afd. Gørløse. Vi skal lære af fremtiden mens den opstår

Velkommen til oplæg og debat om læringsreformen på Hanebjerg Skole afd. Gørløse. Vi skal lære af fremtiden mens den opstår Velkommen til oplæg og debat om læringsreformen på Hanebjerg Skole afd. Gørløse Vi skal lære af fremtiden mens den opstår Sind har det som faldskærme de virker kun, når de er åbne Skolereform læringsreform

Læs mere

Skårup Børnehus 31. maj 2015 NYHEDSBREV. Biller på Helgetur

Skårup Børnehus 31. maj 2015 NYHEDSBREV. Biller på Helgetur NYHEDSBREV Biller på Helgetur 1 Mens vi venter på, at sommeren skal komme til os her i Skårup, er her lidt nyt fra huset. Vi har haft et forår i børnehuset med mange dejlige aktiviteter og arrangementer.

Læs mere

Grundskolekarakterer 9. klasse Prøvetermin maj/juni 2012 1

Grundskolekarakterer 9. klasse Prøvetermin maj/juni 2012 1 Grundskolekarakterer 9. klasse Prøvetermin maj/juni 2012 1 Af Line Steinmejer Nikolajsen og Katja Behrens I dette notat præsenteres udvalgte resultater for folkeskolens afgangsprøver i 9. klasse for prøveterminen

Læs mere

Skolebestyrelsesvalg 2014 Forældreinformation

Skolebestyrelsesvalg 2014 Forældreinformation Skolebestyrelsesvalg 2014 Forældreinformation Center for Skoler og Dagtilbud Børn, Kultur og Sundhed Fredensborg Kommune Facts om skolebestyrelsen og skolebestyrelsesvalget Skolebestyrelsesvalg Ved alle

Læs mere

Manual. Danmarks Privatskoleforening. Selvevaluering

Manual. Danmarks Privatskoleforening. Selvevaluering Manual Danmarks Privatskoleforening Selvevaluering Skolens profil Kapitel 1 2 Skolens profil. Kapitel 1. Kapitel 1 Skolens profil Kapitel 1.a Skolens værdigrundlag / formål / profil. Kapitel 1.b Skolens

Læs mere