Lilleskolerne - en sammenslutning af frie grundskoler Bestyrelsesposten nr. 84, 3. december 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lilleskolerne - en sammenslutning af frie grundskoler Bestyrelsesposten nr. 84, 3. december 2014"

Transkript

1 Lilleskolerne Ny Kongensgade København K Tlf Fax INDHOLD: Juleønske: Bevar friheden og fri os fra detaljeringsmanien Evaluering af Åben Skole vis mangfoldigehden. En ny type grundskole er på vej se mere om reaktioner- ne på nyt lovforslag Overgangstilskud som del af inklusionstilskud ophører NAVNE & SKOLER - Køge Lille Skole har ansat ny leder - - Klinte Friskole optaget i Lilleskolerne Skoler og elevtal i Sam- menslutningen KORT NYT bl.a: - Vigtigt ledermøde i uge 6 - Karaktergivning i forbin- delse med uddannelses- parathedsvurderingen - Lav din egen regnskabs- analyse - Ny regler for godtgørelse efter lang og tro tjeneste KALENDER LILLESKOLETRÆF april 2015 for bestyrelsesmedlemmer og ledere Repræsentantskabsmødet Inspiration: Herfra hvor vi står kan vi se til den bedste skole Juleønske: Bevar friheden og fri os fra detaljeringsmanien Her op til jul kan er det på sin plads at gøre status på året 2014 og vores arbejde i Lillesko- lerne især fordi det har været et travlt og usædvanligt år. Igang- sættelsen af det nye sekretariatssam- arbejde med Dansk Friskoleforening og det ministerielle arbejde omkring den nye specialundervisningslovgivning på vores område er blot to af årets særlige opgaver, udover det vi gør sammen med jer ude på lilleskolerne. Set i bakspejlet har rigtig meget både i foreningen og ude på lilleskolerne handlet om folkeskolereformen og eftervirkningerne af lockouten i form af nye arbejdstidsregler. Det sidste har været det mest konkrete: På lillesko- lerne er der lavet en mangfoldighed af lokale rammer, aftaler og forståelser for at finde løsninger, der netop giver me- ning på den enkelte skole. Et stort, be- sværligt og til tider konfliktfyldt arbejde, men det er mit indtryk, at de allerfleste skoler har fundet ud af det; og at det fungerer mindst ligeså godt som de gamle aftaler. Mangfoldigheden af løsninger ger- ne inspireret, men ikke kopieret af andre - er jo netop en af de karakteri- stiske og værdifulde hjørnesten i lille- skolernes verden: Vi finder selv ud af, hvad der er bedst for forældre, ansatte og børn ude på den enkelte skole. Derfor har det øjensynligt også været nemt som lilleskole at leve med det første halve år af folkeskolereformen, der stort set ikke har haft betydning på vores område endnu! Der har måske været lidt flere hen- vendelser fra forældre, der har søgt væk fra folkeskolen på grund af usik- kerhederne omkring reformen men det oplevede vi i forbindelse med in- klusionslovgivningen og der har sik- kert været flere spørgsmål fra foræl- drene på den enkelte lilleskole om de enkelte elementer i reformen, for ek- sempel om tidligere sprogstart, mere bevægelse, lektiekaféer m.m.: Er det noget, vi også skal gøre her hos os? Jeg vil nødigt ødelægge jeres julehu- mør; men jeg tror desværre ikke, vi har set de egentlige effekter af folkeskole- reformen eller snarer reformerne på grundskoleområdet endnu. Kom- munalreformen med øgede centralise- ringer, den økonomiske styringslogik, specialundervisningsreformen, folke- skolereformen og lov 409 er formelle udtryk for store ændringer i den dan- ske grundskole. Det der truer er en grundlæggende anden tilgang til det at lave grundskole i Danmark. En opfattel- se, hvor dannelsesbegrebet og børns liv, leg og læring er forstyrrende ele- menter. En opfattelse, hvor skolen kun - skal være en effektiv, økonomisk, erhvervsrettet og kompetencegivende institution. En skole, hvor endnu mere detaljerede mål- og metodebeskrivelser i fagene skal sikre ensartethed og effek- tivitet. Det sidste er ikke kun en dystopi; men reelle problemstillinger, der bliver arbejdet med i blandt andet Under- visningsministeriet på mange detalje- rede niveauer. Vi må slås for, at denne detaljeringsmani ikke breder sig til vores område. Det vil være et angreb på de frie skolers pædagogiske friheder, hvis vi ikke længere kun skal stå mål med folkeskolen på endemålene, men også på metoder og delmål undervejs. I Lilleskolerne vil vi sammen med de andre skoleforeninger holde øje med og bekæmpe dette. Skole- og undervisningsfriheden er skrøbelig som et landsbygadekær, der om vinteren er ved at fryse til. Som ænderne, må vi alle rykke sammen og padle lidt hurtigere for at holde gade- kæret isfrit. Hvis vi som lilleskoler ikke side 1 af 7

2 bruger og kæmper for friheden fryser den til. Derfor skal vi ude på skolerne ikke bare bevidstløst kopiere fra den nye folkeskolereform: Vi skal holde fast i og udvikle netop vores pædagogiske sær- præg og kvaliteter. Heldigvis er der stadig flere og fle- re - modstemmer i offentligheden og blandt forældrene på tværs af skoleformer. Børns skolegang, det trygge børneliv, leg, skolens dannelsesopgave alt dette debatteres hver dag i medierne. Jeg håber det bliver et centralt tema i den kommende valgkamp. Hvilke politikere tør sammen med os hævde, at Skolen er for børn? God jul og godt nytår. Søren Erhard Hansen Formand Evaluering af Åben Skole Torsdag den 6. november åbnede 227 skoler dørene landet over i forbindelse med dette års Åben Skole- kampagne. Heraf deltog 21 folkeskoler. Det var anden gang, der blev holdt Åben Skole og initiativet vokser for hver gang. I år samarbejdede De frie Grundskoler (6 skoleforeninger) samt forældreorganisationen Skole og Forældre om Åben Skole. Åben Skole skal vise mangfoldigheden Initiativet skal styrke det bevidste skolevalg og den generelle viden om grundskolen, skabe ejerskab til skolerne og styrke fortællingen om den danske grundskole. På Åben Skole- dagen viser vi den danske grundskole frem. Fordi ikke to skoler er ens. Nu er det tid til at evaluere indsatsen i Derfor vil vi gerne bede om en tilbagemelding, uanset om din skole deltog i Åben Skole eller ej. 3 flasker vin er på højkant, så grib tasterne og brug et par minutter på at give os en vigtig feedback! https://da.surveymonkey.com/s/w9glzr5 Video fra Åben Skole 2014 Der er lavet en lille video fra Åben Skole 2014, som giver et fint indblik i stemningen på tre frie skoler og en folkeskole, som alle sammen deltog i Åben Skole. Se video Åben Skole 2014: https://vimeo.com/ side 2 af 7

3 En ny type grundskole er på vej! Dansk Friskoleforening og Lilleskolerne har afgivet høringssvar i forbindelse med et lovforslag om en helt ny type grundskole: KIG - kommunale interna- tionale grundskoler. Tanken er, at kommunerne skal ha- ve mulighed for at etablere skoler, der forbedrer kommunernes muligheder for at rekruttere højt kvalificeret uden- landsk arbejdskraft og for at tiltrække udenlandske virksomheder. En hybrid mellem folkeskoler og friskoler Der er tale om en helt ny type skole, som er en hybrid mellem folkeskoler og frie grundskoler. Dansk Friskolefor- ening og Lilleskolerne ser med en vis skepsis på denne nye type skole, som er givet særstilling på en række centrale områder. Både hvad angår tilsyn, øko- nomi og oprettelsesmuligheder. Vores høringssvar problematiserer det forhold, at KIG- skolerne er fritstå- ende skoler uden for rammerne af fol- keskolen, hvorfor bestemmelserne i folkeskoleloven ikke skal anvendes. Samtidig skal undervisningen på kom- munale internationale grundskoler "stå mål med, hvad der almindeligvis kræ- ves i folkeskolen", hvilket er gældende for friskoler og private grundskoler. Men det er uvist, om en KIG- skole i sidste instans kan lukkes på baggrund af tilsyn samt hvorledes udgifterne til KIG- skolerne konteres. Kommunerne får desuden mulighed for at oprette KIG- skoler så snart, der vurderes et behov herfor. Også dette er konkurren- ceforvridende i forhold til friskolerne, som jo skal overholde en årlig deadline (15. august). En international skole - også for danske børn? Det fremgår af lovforslaget, at en kom- munal international grundskole i ud- gangspunktet er målrettet børn af for- ældre, der kommer til Danmark fra udlandet for at arbejde. Men det frem- går også, at danske børn kan optages på en kommunale international grundsko- le, hvis der er ledig kapacitet, og hvis forældrene ønsker dem optaget på skolen. Denne bestemmelse vil kunne ændre hensigten i loven og udvikle sig uhel- digt i den retning, at en kommunal in- ternational grundskole i realiteten bli- ver en helt nye grundskole - også for danske børn. I øvrigt stiller Dansk Friskolefor- ening og Lilleskolerne sig tvivlen- de overfor behovet for KIG- skolerne. Der findes i forvejen frie skoler, som har specialiseret sig i at undervi- se internationale elever og hviler på et internationalt perspektiv og grundlag. Læs høringsbrev(pdf) Læs Dansk Friskoleforenings hørings- svar (pdf) - også underskrevet af Lille- skolerne, De Kristne Friskoler, Tyske mindretalsskoler. Overgangsordning vedrørende inklusionstilskud ophører Alle frie grundskoler har modtaget brev fra Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen den 20. november 2014 om specialunder- visningstilskud og inklusionstilskud for 2015/16. I skoleåret 2013/14 samt 2014/15 har en to- årig midlertidig tilskudsord- ning vedrørende inklusion været gæl- dende. I indeværende år består inklusi- onstilskuddet af tre elementer: Et tilskud på kr. pr. skole Et tilskud på 300 kr. pr. årselev side 3 af 7

4 Et tilskud på 50% af gennemsnit- tet af de tilskud, som skolen i 2009/10, 2010/11 samt 2011/12 har modtaget til elever med behov for støtte med mindre end 12 ugentlige lektioner og til dækning af ekstraudgifter til lærertimer og pædagogisk medhjælp til elever med svære handicap og behov for støtte i mindre end 12 ugentlige lektioner. Det forventes, at der fremsættes lov ny tilskudsordning for specialundervis- ning i foråret Det forventes, at inklusionstilskuddet forlænges frem til udgangen af 2016, således at inklusion- stilskuddet i 2015/16 vil bestå af to elementer: Et tilskud på kr. pr. skole Et tilskud på 300 kr. pr. årselev Vær opmærksom på, at overgangsord- ningen ophører. I friskolernes Hus er vi bekendt med, at denne virkelighed er kommet bag på en del skoler. Det har dog hele tiden ligget fast, at der var tale om en overgangs- ordning, som skulle sikre en glidende overgang til de justerede regler for specialundervisning hhv. inklusion. Modernisering af afgangsprøver på vej Forligskredsen bag folkeskolereformen er enige om at videreudvikle de nuvæ- rende afgangsprøver med 12 konkrete initiativer, som indfases over de kom- mende år. De første initiativer rulles ud allerede i skoleåret 2015/16. Blandt initiativerne kan nævnes fle- re produkt- og projekt prøver, en fælles prøve i fysik/kemi, biologi og geografi i 9. klasse, øget adgang til internettet ved skriftlige prøver, selvrettende digitale prøver. Initiativerne kan studeres nærmere via nedenstående link. De 12 initiativer: 1a: Adgang til internettet ved skriftlige prøver i dansk 1b: Forsøg med adgang til internettet ved skriftlige prøver i fremmedsprog 2: Fremtidens prøve i dansk retskrivning 3: Forsøg med matematisk problemløsning med inddragelse af it- værktøjer 4: Bunden praktisk/mundtlig fælles prøve i fysik/kemi, biologi og geografi og selv- rettende udtræksprøve i fysik/kemi. 5: Projekt- og produktorienterede enkeltfagsprøver i historie, samfundsfag og kri- stendomskundskab 6: Forsøg med fælles prøve i historie, samfundsfag og eventuelt kristendomskund- skab 7: Forsøg med flere valgfag som prøvefag 8: Forsøg med prøver i partnerskab med lokale virksomheder, institutioner og for- eninger 9: Sparringspanel vedr. folkeskolens prøver 10: Obligatorisk digital prøveafholdelse 11: Én ekstern bedømmer ved skriftlige prøver og anonymisering af besvarelser ved skriftlige prøver 12: Oplæg om fordele og ulemper ved ændrede tidspunkter for de skriftlige prøve- terminer og offentliggørelse af prøvefag Link: Pressemeddelse om politisk enighed om modernisering af afgangsprøverne Videreudvikling af folkeskolens afgangsprøver side 4 af 7

5 NAVNE OG SKOLER Køge Lille Skole Annette Falk Helmer er ansat som ny skoleleder ved Køge Lille Skole med tiltræden den 1. februar Annette Helmer kommer fra en stilling som skoleleder ved Skelbæk Friskole og lærererfaring og mange år ledelseserfa- ring med i bagagen. Annette Helmer overtager lederposten efter Sus Ru- diengaard, der stoppede på skolen ved sommerferien. Ny medlemsskole: Klinte Friskole Klinte Natur og Idræts Friskol er blevet optaget som medlem af Lilleskolerne. Klinte Friskole, der ligger på Nordfyn tæt ved Bogense, startede i august i år på et grundlag, hvor der er fokus på læring for det enkelte barn og udvikling gennem fællesskabet. Skolen er optaget af at forene traditioner med nyeste viden, og vil give sit bud på, hvordan der bør holdes skole i Danmark. Sko- len tror på at man med samarbejde, tryghed og trivsel i læringsprocessen, skaber de bedste resultater for baner, personligt, fagligt og socialt. Skoler og elevtal i alt i Lilleskolernes Sammenslutning Antallet af elever er steget markant i det seneste år, mens antallet af med- lemsskoler er uændret siden sidste år. Der er nu 61 medlemsskoler i Lillesko- lerne, efter at der er kommet to ny sko- ler til i dette skoleår. Det er samme antal som sidste år, idet to skoler er lukket i det seneste år: Frederikssunds Lille Skole og Skolen2012. Elevtallet er steget med ca. 4,5% siden september Der er nu knap elever i alt på Lilleskolernes medlemmer. KORT NYT Ledermøde i uge 6 Lilleskolernes profil - skolens grundlag og fremtidens pædagogik Lilleskolerne afholder internat den Februar, som alle skoleledere opfor- dres til at deltage i: Det handler om både om, hvad Lilleskolerne skal foku- sere på fremover og om hvordan den enkelte skole arbejde med sit grundlag og udvikler fremtidens skole, under- visning og pædagogik. Lilleskolernes bestyrelse vil gerne stramme Lilleskolernes profil op og samtidigt sætte lyset på skolernes eksi- stensberettigelse og bestræbelser i forhold til begreber som pædagogik, undervisning og dannelse. Internatet vil byde på en blanding af oplæg, proces med gruppearbejde og plenumdrøftelser, foredrag og inspire- rende samvær. Til at hjælpe Lillesko- lernes profil får vi hjælp af Kresten Schultz Jørgensen, som tidligere har hjulpet bestyrelsen med at udforme en kommunikationsplatform. De øvrige side 5 af 7

6 oplægsholdere er ikke på plads endnu. Program forventes udsendt i løbet af et par uger. Men sæt alligevel kryds i ka- lenderen allerede nu: Bestyrelsen ser frem til at møde mindst ligeså mange lilleskolefolk, som vi samler på Leder- træffet dette lederinternat er vigtigt! Uddannelsesparathedsvurdering og karakterer Nogle skoler har blandt andet fra det lokale UU- center fået indtryk af, at skolen er forpligtet til at give karakte- rer for at opfylde karavene til uddan- nelsesparathedsvurderingen. Det et er imidlertid ikke tilfældet. En fri grund- skole har frihed til selv at bestemme om man vil give karakterer eller ej. Bekendtgørelsen om uddannelses- parathedsvurdering er helt klar på dette punkt, idet det af bekendtgørel- sens 8, stk. 3 fremgår: For skoler, der ikke giver stand- punktskarakterer eller tilsva- rende, afgør den enkelte skole, om det faglige niveau svarer til mindst 4,0 i gennemsnit af de fag eller lignende, der er sammen- lignelige med de fag, der gives standpunktskarakterer i i folke- skolen Der er også kommet nye frister for, hvornår en skole skal afgive oplys- ninger om elevernes uddannelsespa- rathed. Skolerne er blevet informeret om dette i SkoleNyt. Lav din egen regnskabsanalyse Ved hjælp af regnskabsportalen på undervisningsministeriets hjemmeside er det muligt at opbygge sin egen regnskabsanalyse med lige præcis de oplysninger, man har brug for i planlægningen af skolens økonomi. I portalen kan man hente skoleo- plysninger, årsrapporter samt regnskabstal vedrørende såvel egen skole som for alle andre frie grund- skoler. På den måde kan man sam- mensætte en analyse med tal fra skoler, man er særlig interesseret i at sam- menligne sig med. Der kan hentes regnskabstal fra og med Men hvordan gør man så lige? Det spørgsmål kan man få svar på i en ny vejledning, som Friskolernes Hus har udarbejdet. I vejledning får man en guide til, hvordan man hurtigt og nemt finder regnskabstal på skoler samt udvælger skoler til sammenligning med egen skole. LINK: Hent vejledning til regnskabs- portal. Godtgørelsesreglerne for lang, tro tjeneste ændres Regeringen har fremsat lovforslag om at forenkle fratrædelsesgodtgørelserne efter lang, tro tjeneste, som lønmod- tagere hidtil har fået efter 12, 15 eller 18 års ansættelse, når de afskediges. Forenklingen angår to forhold: Under hvilke omstændigheder fratrædelses- godtgørelsen kan udbetales, og hvornår og hvor meget der skal gives i fratræ- delsesgodtgørelse. Det sidste først: Ifølge lovforslaget skal der fremover kun ydes fratrædel- sesgodtgørelse efter 12 og 17 års uaf- brudt beskæftigelse hos samme ar- bejdsgiver i tilfælde af afskedigelse. Godtgørelse efter 12 års ansættelse fastsættes til et beløb svarende til 1 måneds løn, og efter 17 års ansættelse til et beløb svarende til 3 måneders løn. Efter de gældende regler ydes hen- holdsvis 1, 2 eller 3 måneders løn efter 12, 15 eller 18 års uafbrudt ansættelse. Efter de nye regler skal fratrædel- sesgodtgørelsen altid udbetales i for- bindelse med afskedigelse. Den opsagte har også krav på godtgørelsen i tilfælde af uberettiget bortvisning. Med de nye regler har det heller ikke længere be- side 6 af 7

7 tydning om den afskedige er berettiget til folkepension eller en arbejdsgiver- betalt pensionsordning, således som det er tilfældet efter de nugældende regler. Lovændringen angår Funktionærlo- vens 2a, og vil ifølge lovforslaget træ- de i kraft den 1. februar 2015, med virkning for afskedigelser, der finder sted efter denne dato. KALENDER Medborgerskab Konference 5. Februar Arrangeret af Dansk Friskoleforening På Christiansborg Se mere februar Ledermøde - internat: Lilleskolernes profil skolens grund- lag og fremtidens pædagogik. På Kobæk Strand 5. februar Medborgerskabskonference på Christiansborg 20. februar SFO- leder netværk mødes mødested ej fastlagt April Lilleskoletræf 2015, Kobæk Strand April/maj Maj/juni Ledermøde om OK 2015 Intromøder for nyvalgte bestyrelsesmedlemmer 8. maj SFO- leder netværk mødes på Helsingør Lille Skole September Ledertræf 2015 Redaktion af nyhedsbrevene: (SkoleNyt, Bestyrelsesposten/BestyrelsesNyt og Den frie Skole): Maren Skotte, Søren Stein Brinck, Peter Højgaard Pedersen, Jeanette Ebenhardt Veggerby Hovedredaktøren denne måned: Peter Højgaard Pedersen, Ansvarlig for denne Bestyrelsespost: Peter Højgaard Pedersen/Jeanette Ebenhardt Veggerby Kontakt vedrørende nyhedsbreve side 7 af 7

Lilleskolerne - en sammenslutning af frie grundskoler Bestyrelsesposten nr. 69, 3. september 2013

Lilleskolerne - en sammenslutning af frie grundskoler Bestyrelsesposten nr. 69, 3. september 2013 Lilleskolerne - en sammenslutning af frie grundskoler Bestyrelses nr. 69, 3. september 2013 Lilleskolerne Ny Kongensgade 10 1. 1472 København K Tlf. 3330 7920 Fax 7020 2643 peter@lilleskolerne.dk www.lilleskolerne.dk

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

Lilleskolernes politiske legitimitet #2 - Socialt ansvarlige fællesskaber

Lilleskolernes politiske legitimitet #2 - Socialt ansvarlige fællesskaber Lilleskolerne - en sammenslutning af frie grundskoler Bestyrelses nr. 40 8. marts 2011 Lilleskolerne Ny Kongensgade 10 1. 1472 København K Lilleskolernes politiske legitimitet #2 - Socialt ansvarlige fællesskaber

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love Lovforslag nr. L 150 Folketinget 2013-14 Fremsat den 27. februar 2014 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love (Forenkling

Læs mere

en sammenslutning af frie grundskoler Årsskrift 2013 Beretning 2013 Lilleskolen 20-13: Fortællinger om skoleforældre

en sammenslutning af frie grundskoler Årsskrift 2013 Beretning 2013 Lilleskolen 20-13: Fortællinger om skoleforældre en sammenslutning af frie grundskoler Årsskrift 2013 Beretning 2013 Lilleskolen 20-13: Fortællinger om skoleforældre Indhold 1. del Beretning 2013 2. del lilleskolen 20-13 Fortællinger om skoleforældre

Læs mere

Skanderborg-Odder Lærerkreds

Skanderborg-Odder Lærerkreds Generalforsamling 2015 Skanderborg-Odder Lærerkreds Onsdag den 25. marts kl. 17:00 på Morten Børupskolen Møllegade 45, 8660 Skanderborg Skanderborg-Odder Lærerkreds FORRETNINGSORDEN For generalforsamlingen

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

Indledning: Opgør med fordommene om privatskoler. Fakta: Privatskolernes kerne

Indledning: Opgør med fordommene om privatskoler. Fakta: Privatskolernes kerne Fordomme og fakta om privatskoler Indhold Indledning: Opgør med fordommene om privatskoler Fakta: Privatskolernes kerne 5 Fordomme og fakta: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Privatskolerne koster samfundet penge Kun

Læs mere

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Følgende oplæg er skrevet af fra Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 11-2003 Grundskolen med vore egne kommentarer tilføjet

Læs mere

i skolens samlende fællesskab og en væsentlig ressource i forhold til at realisere alle elevers udbytte af skolegangen. Skolen forpligter sig til:

i skolens samlende fællesskab og en væsentlig ressource i forhold til at realisere alle elevers udbytte af skolegangen. Skolen forpligter sig til: Charter 11 Lilleskolernes Charter: Skolen er for børn Tiltrådt den / - 2011 af... skole Skolen er enig i: At skolen er for alle forældre, der kan tilslutte sig dens værdier og grundlag. At skolen er for

Læs mere

Værdierne gør forskellen

Værdierne gør forskellen Værdierne gør forskellen 1 Indhold Indledning: Værdierne er fundamentet 5 Værdi nr. 1: Fællesskab og samarbejde 6 Værdi nr. 2: Frihed under ansvar 14 Værdi nr. 3: Faglighed 26 Værdi nr. 4: Plads til alle

Læs mere

Friskolernes Kontor Prices Havevej 11 5600 Fåborg Telefon 6261 3013 df@friskoler.dk www.friskoler.dk

Friskolernes Kontor Prices Havevej 11 5600 Fåborg Telefon 6261 3013 df@friskoler.dk www.friskoler.dk ÅRSBERETNING 2008 Årsberetning Marts 2009 ISSN 0903-3181 Dansk Friskoleforening Friskolernes Kontor Prices Havevej 11 5600 Fåborg Tlf. 6261 3013 Fax 6261 3911 www.friskoler.dk df@friskoler.dk Udgivet af

Læs mere

Ja til frit valg for forældre! Nej til sortering af elever!! Bestyrelsesposten nr. 75 4. februar 2014

Ja til frit valg for forældre! Nej til sortering af elever!! Bestyrelsesposten nr. 75 4. februar 2014 Ja til frit valg for forældre! Nej til sortering af elever!! Bestyrelsesposten nr. 75 4. februar 2014 I de seneste dage har flere landsdækkende medier blandt andet Søndagsavisen og Berlingske været ude

Læs mere

Det er alene de væsentligste punkter fra høringssvarene, der er medtaget i notatet.

Det er alene de væsentligste punkter fra høringssvarene, der er medtaget i notatet. Afdeling for Folkeskole og Internationale opgaver Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Høringsnotat om 10 bekendtgørelser

Læs mere

Kvalitetsrapporten som kommunalt styringsredskab

Kvalitetsrapporten som kommunalt styringsredskab Kvalitetsrapporten som kommunalt styringsredskab Af Jacob Hess, Louise Weinreich Jakobsen og Henriette Holmsgaard, Kontor for Kvalitetssikring og Kvalitetsudvikling, Skolestyrelsen. I artiklen fortælles

Læs mere

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen December 2012 Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen 5 Indhold En endnu bedre

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Tredje og afsluttende rapport Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Baggrund og Læsevejledning

Læs mere

Kvalitetsrapport 2012/13

Kvalitetsrapport 2012/13 Kvalitetsrapport 2012/13 Greve Kommunes skolevæsen 2 Forord Den danske Folkeskole står overfor store forandringer i den kommende tid. I dette efterår forhandler de politiske partier en ny folkeskolelov

Læs mere

Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge

Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge KL 2012 1 Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge // Uddannelsesparathedsvurdering // Forløb til ikke-uddannelsesparate // Vejledning

Læs mere

- med ungdomsskolen! Partnerskaber

- med ungdomsskolen! Partnerskaber Gør en god skole bedre - med ungdomsskolen! Partnerskaber Partnerskaber - med ungdomsskolen Af Finn Lillelund Christensen, formand for Ungdomsskoleforeningens bestyrelse Ungdomsskolen har lange og gode

Læs mere

Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77. Nyt fra skolelederen. Sommerferie en tid mellem to skoleår.

Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77. Nyt fra skolelederen. Sommerferie en tid mellem to skoleår. Nyt fra skolelederen Sommerferie en tid mellem to skoleår. Midt i travlheden med planlægningen af det nye skoleår skal der også være tid til at kigge lidt tilbage på det netop overståede skoleår. En egentlig

Læs mere

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne ... ET NETVÆRK AF AFTENSKOLER OG FOLKEOPLYSENDE FORENINGER NYTº02JUNI 2014 ÅRGANG 12 LÆRING FOR LIVET På teaterskolen Move 'n Act i Århus undervises der i mere end skuespil Aftenskolerne har gode muligheder

Læs mere

Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet. Vejledning. Undervisningsministeriet 2009. (Publikationen findes kun i elektronisk form)

Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet. Vejledning. Undervisningsministeriet 2009. (Publikationen findes kun i elektronisk form) Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet Vejledning Undervisningsministeriet 2009 (Publikationen findes kun i elektronisk form) Forord Undervisningsministeriet udsender hermed 5. reviderede

Læs mere

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden 5 Indhold Gymnasier til fremtiden... 7 Regeringens

Læs mere

Næstved Lærerkreds. Skriftlig beretning 2015

Næstved Lærerkreds. Skriftlig beretning 2015 Næstved Lærerkreds Skriftlig beretning 2015 Denne skriftlige beretning indeholder en status på nogle af de væsentligste områder, kredsstyrelsen har arbejdet med og været involveret i siden sidste generalforsamling.

Læs mere

Indhold. Resultater af Nationale tests i dansk og matematik i %... 19. Klager til Klagenævnet for Specialundervisning... 21. Læsevejledning...

Indhold. Resultater af Nationale tests i dansk og matematik i %... 19. Klager til Klagenævnet for Specialundervisning... 21. Læsevejledning... Resultater af Nationale tests i dansk og matematik i %... 19 Indhold Læsevejledning... 3 Klager til Klagenævnet for Specialundervisning... 21 Beskrivelse af skolen... 4 Skolebestyrelsens årsberetning...

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Ordinær generalforsamling November 2002

Ordinær generalforsamling November 2002 Ordinær generalforsamling November 2002 Indhold Forord 4 Endelig dagsorden 5 Helhed og sammenhæng 6 Den rummelige daginstitution og skole - fokus på udsatte børn og unge 6 Publikationen Hænger det sammen?

Læs mere

Pædagoguddannelsen og læreruddannelsen

Pædagoguddannelsen og læreruddannelsen Pædagoguddannelsen og læreruddannelsen Redegørelse til Folketinget UNDERVISNINGSMINISTERIET - MARTS 2004 Pædagoguddannelsen og læreruddannelsen Redegørelse til Folketinget Marts 2004 Pædagoguddannelsen

Læs mere

Idræt i folkeskolen. Et fag med bevægelse DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Idræt i folkeskolen. Et fag med bevægelse DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Idræt i folkeskolen Et fag med bevægelse 2004 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Idræt i folkeskolen 2004 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks

Læs mere