Faxe Kommune. CVR-nr Bilag 2 4 til revisionsberetning af 15. august 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Faxe Kommune. CVR-nr. 29 18 84 75. Bilag 2 4 til revisionsberetning af 15. august 2012"

Transkript

1 Faxe Kommune CVR-nr Bilag 2 4 til revisionsberetning af 15. august august 2012

2

3 Indholdsfortegnelse BILAG 2 3 Redegørelse til ressortministerierne om revisionen af de sociale, beskæftigelses- og sundhedsmæssige områder, der er omfattet af ordninger om refusion eller tilskud fra Staten vedrørende regnskabsåret Revision af områder med refusion eller tilskud fra Staten 4 2. Samlet konklusion på den udførte revision 5 3. Revisionsbemærkninger Beskæftigelsesministeriets ressortområder Social- og Integrationsministeriets ressortområder Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters ressortområder 7 4. Redegørelse for den udførte revision Overordnet regnskabsanalyse af det samlede regnskabsmateriale Opgørelse af endelig restrefusion Regnskab for Det lokale Beskæftigelsesråd Lån efter Boligstøttelovgivningen Opgørelse af statsrefusion og tilskud vedrørende integrationsområdet Statsrefusion af særligt dyre enkeltsager i henhold til Servicelovens Systemafstemninger af de sociale udbetalingssystemer Statusafstemninger Opgørelser over statsrefusion og tilskud for Revision af bevillingssager Beskæftigelsesministeriets ressortområder Vurdering af interne forretningsgange og ledelses- og kvalitetstilsyn inden for beskæftigelsesområdet Kontanthjælp, starthjælp og aktivering efter aktivloven og beskæftigelsesloven Ansættelse med løntilskud efter LAB kapitel Revalidering og forrevalidering, samt tilbud og særlig støtte i forbindelse hermed efter aktivloven og beskæftigelsesloven Sygedagpengeområdet 13 PwC 1

4 5.6 Fleksjob efter beskæftigelseslovens kapitel 13 mv Ledighedsydelse og særlig ydelse til fleksjobvisiterede efter aktivlovens kapitel Arbejdsløshedsdagpenge mv. til forsikrede ledige Hjælpemidler mv. efter beskæftigelseslovens 74 og Mentor efter beskæftigelseslovens Introduktionsydelse, tilbud, tilskud og hjælp i særlige tilfælde Temarevision 2011 Fleksydelsesordningen Opfølgning på afsluttende revisionsberetning for regnskabsåret Social- og Integrationsministeriets ressortområder Administrationsgrundlag samt kvalitets- og ledelsestilsyn for Børn og Familie Merudgifter efter servicelovens Tabt arbejdsfortjeneste og supplerende ydelse efter servicelovens 42 og Dækning af nødvendige merudgifter efter servicelovens Områder med statsrefusion efter servicelovens Særligt dyre enkeltsager Administrationsgrundlag samt kvalitets- og ledelsestilsyn for voksenhandicapområdet Hjælp i særlige tilfælde efter aktivlovens kapitel Førtidspension og personlige tillæg til folke- og førtidspensionister Opfølgning på afsluttende revisionsberetning for regnskabsåret Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters ressortområder Byfornyelse og udvikling af byer Opfølgning på afsluttende revisionsberetning for regnskabsåret Skatteministeriets områder Børnefamilieydelser efter Børnefamilieydelsesloven Fravalg af områder 24 BILAG 3 25 Oversigt over konstaterede fejl og mangler på Beskæftigelsesministeriets, Social- og Integrationsministeriet samt Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters områder regnskabsåret BILAG 4 32 Temarevision 2011 Fleksydelsesordningen 32 PwC 2

5 BILAG 2 Redegørelse til ressortministerierne om revisionen af de sociale, beskæftigelses- og sundhedsmæssige områder, der er omfattet af ordninger om refusion eller tilskud fra Staten vedrørende regnskabsåret 2011 PwC 3

6 1. Revision af områder med refusion eller tilskud fra Staten Vi har den 15. august 2012 afsluttet revisionen af Faxe Kommunes regnskab vedrørende de sociale, beskæftigelses- og sundhedsmæssige områder, der er omfattet af refusion og tilskud fra Staten. Revisionen er udført i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik, internationale revisionsstandarder, kommunens revisionsregulativ samt Bekendtgørelse nr. 858 af 2. juli 2010 om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på Socialministeriets, Beskæftigelsesministeriets og Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integrations ressortområder. Bekendtgørelse nr af 24. oktober 2005 om udbetaling af børnefamilieydelse til personer, der ikke er fuldt skattepligtige efter Kildeskattelovens 1 mv. og de kommunale revisorers revision af børnefamilieydelsen. Vi har i forbindelse med revisionen af områderne, der er omfattet af refusion og tilskud fra Staten, efterprøvet, om regnskabet er uden væsentlige fejl eller mangler, og om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I tilknytning hertil har vi vurderet, om der er taget skyldige økonomiske hensyn ved opgaveløsningen, de eksisterende interne forretningsgange og instruktioner for (sags)administrationen er hensigtsmæssige og betryggende i kontrolmæssig henseende, det interne ledelses- og kvalitetstilsyn er hensigtsmæssigt og betryggende i kontrolmæssig henseende, anvendelsen af it-systemer er hensigtsmæssig og betryggende i kontrolmæssig henseende. Revisionen er i øvrigt udført med udgangspunkt i en talmæssig og kritisk gennemgang af Kommunens anmodning til Ressortministerierne om restafregning af refusion og tilskud fra Staten. Alle relevante opgørelser og specialregnskaber er inddraget. Ved revisionen af opgørelser, specialregnskaber og lignende er der foretaget afstemning til de enkelte hovedbogskonti. Bevillinger fra forskellige forsøgs- og andre puljer, der er tilgået Kommunen og regnskabsaflagt i løbet af året, er ligeledes revideret, jf. fortegnelsen i beretning vedrørende årsregnskabsrevisionen. Vi har foretaget en stikprøvevis gennemgang af relevant bilagsmateriale, hvor vi bl.a. har påset, at bogføringen er behørigt dokumenteret, og at de autoriserede konteringsregler er fulgt. Desuden er det stikprøvevis kontrolleret, at det enkelte bilag er forskriftsmæssigt attesteret og anvist, ligesom det er påset, at der foreligger fornøden kvittering eller anden dokumentation for afholdte udgifter. For udgifter og indtægter, der er genstand for personbogføring, er der foretaget afstemning til regnskabsmaterialet, herunder relevante it-materialer (registrantlister, periodeopgørelser, tillægs- og fradragslister og lignende). PwC 4

7 2. Samlet konklusion på den udførte revision På baggrund af de samlede resultater af vores revision af de områder, som er omfattet af statsrefusion og tilskud, er det vores vurdering, at sagsbehandlingen og den daglige administration som helhed har været varetaget på en hensigtsmæssig og betryggende måde i regnskabsåret Det er samtidig vores vurdering, at man som helhed lever op til lovgivningens og ministeriernes bestemmelser og vejledninger. Vores revision har dog givet anledning til revisionsbemærkninger, jf. efterfølgende afsnit. PwC 5

8 3. Revisionsbemærkninger På grundlag af de konstaterede forhold afgiver vi nedenstående revisionsbemærkninger, som kommunalbestyrelsen skal træffe afgørelse om. 3.1 Beskæftigelsesministeriets ressortområder Vi har ikke konstateret forhold, som har givet anledning til bemærkninger for dette ministeriums ressortområder. 3.2 Social- og Integrationsministeriets ressortområder Borgerstyret personlig assistance (BPA) efter servicelovens 96 Vi har i forbindelse med vores revision af områderet konstateret, at der for dette område er sket forbedringer i forhold til tidligere år, idet der er foretaget revurderinger af alle sager, og i forbindelse hermed ses der gode faglige begrundelser for den bevilgede støtte. Vi har dog konstateret væsentlige fejl i de 2 gennemgåede sager, idet der ikke i 2011 ses at være fastlagt et budget som grundlag for de løbende udbetalinger, hvorfor der løbende er udbetalt støtte, som ligger væsentligt over, hvor meget de årlige udgifter for en fuld tids BPA ordning skal udgøre. De konstaterede fejl har ikke refusionsmæssig betydning, efter reglerne for særligt dyre enkeltsager, idet der efterfølgende er foretaget regulering af den for meget udbetalte støtte. På grundlag af det beskrevne forhold, samt det forhold, at vi for 2010 konstaterede tilsvarende fejl, er det fortsat vores vurdering, at området ikke fuldt ud administreres hensigtsmæssigt og efter gældende regelsæt. Vi anbefaler, at der for hver borger foretages en beregning af hvor meget de samlede udgifter for året forventes at blive, herunder kan medregnes et fast beløb, som skal dække løbende udgifter til vikar, samt udgifter til forsikring, barselsfond, administrationsbidrag til lønselskab mv. Herudover anbefaler vi, at dette beregningsgrundlag/budget udleveres til borger sammen med bevillingsskrivelsen, således at denne er klar over, på hvilket konkret grundlag bevillingen er givet, og hvilke konkrete udgifter kommunen dækker. Det bør herudover overvejes at foretage kontrol af, hvad grundlaget for de store forskelle mellem de beregnede udgifter og de afholdte udgifter kan være. Vi anbefaler endvidere, at der sættes fokus på de konstaterede forhold ved det fremadrettede interne kvalitets- og ledelsestilsyn. Vi har fået oplyst, at der er udarbejdet interne retningslinjer for den interne kontrol. Herunder er der fokus på de konstaterede forhold, med henblik på sikring af, at tilsvarende fejl fremadrettet undgås Merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste efter servicelovens 41 og 42 Vi har i forbindelse med vores revision af områderne konstateret, at disse ikke fuldt ud har været varetaget hensigtsmæssigt og betryggende i 2011, i det vi har konstateret væsentlige fejl i 7 ud af 8 gennemgåede bevillingssager. Der er tale om mangelfuld journalføring, således at der i flere sager ikke ses tilstrækkelige faglige begrundelser for de bevilgede ydelser. Herudover mangler der i enkelte sager dokumentation for orlov ved fuld tabt arbejdsfortjeneste, ligesom der i enkelte sager ikke er foretaget en beregning af de samlede årlige merudgifter. På grundlag af disse forhold er der i nogle af sagerne usikkerhed om PwC 6

9 berettigelsen til den udbetalte støtte. I forhold til den mangelfulde journalføring i en stor del af sagerne er det vores vurdering, at der er tale om systematiske fejl. Vi har fået oplyst, at der for enkelte af sagerne, efterfølgende er sket ajourføring af journalen, samt at dette vil blive iværksat for de resterende sager. Vi har ved drøftelse med ledelsen for Børn og Familie fået oplyst, at der er iværksat aktiviteter med henblik på forbedring af sagsadministrationen for området, således at det blandt andet sikres, at der løbende foretages journalføring med faglige begrundelser for den bevilgede støtte, herunder for omfanget af støtten, forinden der træffes afgørelse om bevilling. De faglige begrundelser vil blandt andet omfatte beskrivelser af, hvorfor barnet/den unge er omfattet af målgruppen, samt i hvilket omfang der er tale om støtte, som har væsentlig betydning i forhold til barnets nedsatte funktionsevne eller kroniske/længerevarende lidelse. Der vil fremadrettet i alle sager blive foretaget en beregning af de samlede årlige merudgifter, som grundlag for bevillingen. For sager med fuld tabt arbejdsfortjeneste indhentes dokumentation fra arbejdsgiver på, at ansøger har fuld orlov uden løn, når sagen startes op, og ved den årlige revurdering vil det blive kontrolleret via e-indkomst, at ansøger ikke har haft indkomst. Der er som helhed tilrettelagt et tilfredsstillende og hensigtsmæssigt internt kvalitets- og ledelsestilsyn for Børn og Families områder. Der vil fremadrettet blive sat særligt fokus på de konstaterede fejl og mangler, samt på effekten af de iværksatte administrative procedurer for disse forhold. Det er vores vurdering, at de iværksatte proceduremæssige tiltag, samt ledelsens skærpede fokus på området, bør kunne sikre en fremadrettet hensigtsmæssig og tilfredsstillende sagsadministration på området. 3.3 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters ressortområder Vi har ikke konstateret forhold, som har givet anledning til bemærkninger for dette ministeriums ressortområder. PwC 7

10 4. Redegørelse for den udførte revision 4.1 Overordnet regnskabsanalyse af det samlede regnskabsmateriale I forbindelse med den afsluttende revision har vi ved brug af bl.a. vores it-værktøj, Kommunaldataanalyse (KDA) foretaget en overordnet regnskabsanalyse af driftsregnskabet for regnskabsåret Resultaterne af denne overordnede analyse har ikke givet anledning til yderligere revisionshandlinger. 4.2 Opgørelse af endelig restrefusion Kommunens opgørelse over endelig restrefusion af sociale ydelser for 2011 udviser en samlet refusion på DKK Områder Samlet refusion 2011 Samlet refusion 2010 I Aktiv- og Servicelov II Pensioner III Børnetilskud IV Dagpenge V Delpension og fleksydelse VI Forsikrede ledige VIII Boligstøtte VI Berigtigelser tidligere år I alt Vi har modtaget tilfredsstillende forklaringer til forskellene mellem regnskabsårene. I forbindelse med vores gennemgang af grundlaget for opgørelsen af statsrefusion har vi anvendt et af os udarbejdet analyseværktøj, Kommunaldataanalyse (KDA), hvor vi på grundlag af Kommunens registreringer i KMD s økonomisystem bl.a. har udarbejdet en rapport, som indeholder alle direkte registrerede udgifter og indtægter, som danner grundlag for hjemtagelse af statsrefusion. På grundlag af resultaterne af vores gennemgang af den endelige restrefusionsopgørelse for regnskabsåret 2011 er det vores vurdering, at denne er udarbejdet i overensstemmelse med regnskabets bogførte poster og gældende refusionsregler for området. Med udgangspunkt i foranstående er den endelige restrefusionsopgørelse vedrørende statsrefusion påtegnet uden forbehold. 4.3 Regnskab for Det lokale Beskæftigelsesråd Kommunens opgørelse over udgifter til Det lokale Beskæftigelsesråd udviser et forbrug på DKK og et overført beløb til 2011 på DKK Vi har stikprøvevis kontrolleret, at de udgifter, der er afholdt, er i overensstemmelse med bevillingerne fra Beskæftigelsesrådet. PwC 8

11 På baggrund af resultaterne af vores gennemgang af opgørelsen vedrørende midler til Det lokale Beskæftigelsesråd for regnskabsåret 2011 er vi af den opfattelse, at denne er udarbejdet i overensstemmelse med regnskabets bogførte poster og gældende retningslinjer for området. Vi er samtidig af den opfattelse, at der er etableret hensigtsmæssige og betryggende interne forretningsgange til sikring af korrekt grundlag for opgørelse af forbrugte midler og hjemtagelse af tilskud. Opgørelsen over midler til Det lokale Beskæftigelsesråd er påtegnet uden forbehold. 4.4 Lån efter Boligstøttelovgivningen Kommunens opgørelse over udgifter til boliglån efter boligstøttelovgivningen viser en samlet refusion for 2. halvår 2011 på DKK i ministeriets favør. På baggrund af resultaterne af vores gennemgang af refusionsopgørelsen vedrørende lån efter boligstøttelovgivningen er vi af den opfattelse, at opgørelsen er udarbejdet i overensstemmelse med regnskabets bogførte poster og gældende lovgivning. Vi er samtidig af den opfattelse, at der er etableret hensigtsmæssige og betryggende interne forretningsgange til sikring af korrekt udarbejdelse af opgørelse af lån efter boligstøttelovgivningen. Refusionsopgørelsen vedrørende lån efter boligstøttelovgivningen er påtegnet uden forbehold. 4.5 Opgørelse af statsrefusion og tilskud vedrørende integrationsområdet Kommunens opgørelse over statsrefusion og tilskud vedrørende integrationsområdet for 2011 udviser en samlet refusion på DKK Områder Samlet refusion 2011 Samlet refusion A: Ydelsesrefusion B: Hjælp til reintegration 0 0 2A: Grund- og programtilskud A: Resultattilskud B: Tilskud til undervisning for voksne C: Tilbagebetaling med refusion C: Danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl : Berigtigelser vedr. tidligere år I alt Vi har modtaget tilfredsstillende forklaringer til forskellene mellem regnskabsårene. Grund-, program- og resultattilskud samt tilskud til undervisning i dansk som andet sprog for voksne er opgjort på grundlag af registreringer i Kommunens it-system over de borgere, som er omfattet af Integrationslovens bestemmelser om tilskud. Registreringerne i it-systemet indeholder bl.a. oplysninger om, hvilke måneder Kommunen har betalt for danskundervisning mv., ligesom der foreligger dokumentation for berettigelsen til hjemtagelse af resultattilskud. PwC 9

12 På baggrund af resultaterne af vores gennemgang af refusionsskemaet vedrørende integrationslovens bestemmelser for regnskabsåret 2011 er vi af den opfattelse, at dette er udarbejdet fuldt ud i overensstemmelse med regnskabets bogførte poster, registreringer i forhold til deltagelse i programaktiviteter mv. samt gældende refusionsregler for området. Vi er samtidig af den opfattelse, at der er etableret hensigtsmæssige og betryggende interne forretningsgange til sikring af korrekt hjemtagelse af statsrefusion og tilskud. Det endelige refusionsskema vedrørende statsrefusion og tilskud på integrationsområdet er påtegnet uden forbehold. 4.6 Statsrefusion af særligt dyre enkeltsager i henhold til Servicelovens 176 Kommunens opgørelse over statsrefusion i særligt dyre enkeltsager efter Servicelovens 176 udviser samlet statsrefusion på DKK incl. berigtigelser for tidligere år. Vi har gennemgået grundlaget for refusionsopgørelsen, hvorunder vi har foretaget stikprøvevis kontrol af de medtagne bevillingssager. Vi har endvidere vurderet, om der er etableret hensigtsmæssige og betryggende interne forretningsgange, der kan medvirke til at sikre et korrekt grundlag for opgørelsen af statsrefusion i særligt dyre enkeltsager efter Servicelovens 176. På baggrund af de samlede resultater af vores gennemgang af statsrefusionsopgørelsen for særligt dyre enkeltsager for regnskabsåret 2011, samt vores overordnede vurdering af de etablerede forretningsgange er det vores opfattelse, at der som helhed er etableret hensigtsmæssige og betryggende interne forretningsgange til sikring af korrekt hjemtagelse af statsrefusion. Det er ligeledes vores opfattelse, at statsrefusionsopgørelsen som helhed er udarbejdet i overensstemmelse med regnskabets bogførte poster og gældende refusionsregler for området. Det endelige refusionsskema over særligt dyre enkeltsager er påtegnet uden forbehold. 4.7 Systemafstemninger af de sociale udbetalingssystemer I forbindelse med vores afsluttende regnskabsanalytiske gennemgang har vi påset, om der foreligger tilfredsstillende afstemninger, mellem de udbetalte beløb fra it-systemerne, økonomisystemet og indberetninger til SKAT. Det er vores vurdering, at der som helhed foreligger tilfredsstillende afstemninger af ydelsessystemerne og tilhørende personregistranter til bogføringen, ligesom der som helhed foreligger tilfredsstillende afstemninger i forhold til indberetninger til SKAT, af A-indkomst, A-skat, AM-bidrag og ATP. 4.8 Statusafstemninger I forbindelse med vores afsluttende regnskabsanalytiske gennemgang har vi stikprøvevis påset, at der foreligger tilfredsstillende afstemninger af statuskonti med tilknytning til de social- og beskæftigelsesmæssige områder. Der foreligger tilfredsstillende afstemninger for de gennemgåede konti, og der er tilrettelagt tilfredsstillende procedurer for sikring af løbende afstemninger af alle statuskonti. PwC 10

13 4.9 Opgørelser over statsrefusion og tilskud for 2010 Faxe Kommune fremlagde kommunens regnskab og revisionsberetningen for 2010 til politisk godkendelse i juni Vi havde på dette tidspunkt ikke modtaget kommunens endelige opgørelser over statsrefusion og tilskud for følgende områder, hvorfor det ikke var muligt for os, at revidere og påtegne opgørelserne inden fremsendelse af revisionsberetningen til kommunen. Vi har efterfølgende påtegnet de anførte opgørelser uden forbehold. Opgørelsen af endelig restrefusion for sociale ydelser Opgørelsen vedrørende særligt dyre enkeltsager Opgørelsen for lån efter boligstøtteloven Opgørelsen af endelig statsrefusion og tilskud på integrationsområdet Regnskab for Det lokale Beskæftigelsesråd Opgørelsen for flaskehalsindsatsen 4.10 Revision af bevillingssager Vi har tilrettelagt revisionen af bevillingssager efter bestemmelserne i ressortministeriernes revisionsbekendtgørelser og har i den forbindelse aflagt besøg i de enkelte afdelinger i kommunen i regnskabsåret Formålet med revisionsbesøgene i afdelingerne har været at vurdere, hvorvidt der i kommunen er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og ved driften af de virksomheder, der er omfattet af regnskabet for Vi har ved besøgene stikprøvevis efterprøvet, om forretningsgange, interne kontrolprocedurer samt procedurer for sagsbehandling er hensigtsmæssige og fungerer på betryggende vis. I tilknytning hertil har vi vurderet, om der ved sagsbehandlingen er taget hensyn til principielle afgørelser, der er truffet af decisionsmyndigheder og ankeinstanser. Der er således tale om en såvel juridisk kritisk som en økonomisk kritisk gennemgang af områderne (forvaltningsrevision). Revisionen af bevillingssager inden for de nævnte hovedområder er foretaget stikprøvevis med udgangspunkt i, at der skal sikres en relevant repræsentativitet. Stikprøverne er udvalgt ud fra en kombination, baseret på konkrete og generelle erfaringer med fejlrisiko, inden for de enkelte hovedområder samt ud fra et væsentlighedskriterium, hvor der indgår forhold af økonomisk, sagsbehandlingsmæssig, principiel og lokal karakter. Vi har derudover ved udvælgelsen af stikprøverne særligt vægtet nyetablerede bevillingssager på hovedområder, hvor der er adgang til at udøve et skøn. Endelig har vi stikprøvevis efterprøvet, om man ved etablering af nye bevillingssager og ved den løbende lovpligtige opfølgning har udnyttet de tilgængelige muligheder for at foretage elektronisk kontrol af oplysninger om økonomiske forhold, herunder om der i fornødent omfang sker sammenholdelse af oplysningerne fra forskellige registre for at sikre, at der ikke udbetales uforenelige eller uberettigede ydelser. PwC 11

14 Redegørelse til ressortministerierne af omfang samt resultater af revisionen af bevillingssager 5. Beskæftigelsesministeriets ressortområder 5.1 Vurdering af interne forretningsgange og ledelses- og kvalitetstilsyn inden for beskæftigelsesområdet Vi har som led i revisionen af Faxe Kommunes regnskaber for 2011 vurderet, om det internt beskrevne grundlag for sagsadministrationen er dækkende og hensigtsmæssigt, samt om det efterleves. Vi har i forbindelse med vores sagsrevision vurderet og efterprøvet væsentlige forretningsgange. Endelig har vi som led i revisionen vurderet, om der er etableret et hensigtsmæssigt og betryggende internt kvalitets- og ledelsestilsyn. På grundlag af resultaterne af den samlede gennemgang er det vores vurdering, at der som helhed er etableret et godt administrationsgrundlag, herunder at der som helhed er tilrettelagt et tilfredsstillende og hensigtsmæssigt internt kvalitets- og ledelsestilsyn for beskæftigelsesområdet. Det er ligeledes vores opfattelse, at de fastlagte retningslinjer som helhed efterleves. 5.2 Kontanthjælp, starthjælp og aktivering efter aktivloven og beskæftigelsesloven Kontanthjælp mv. til modtagere under 30 år Vi har udvalgt 6 bevillingssager, hvori der er bevilget ydelser efter aktivloven og beskæftigelsesloven til personer under 30 år. Sagerne er udvalgt tilfældigt på baggrund af bevillinger i KMD Aktiv. Vi har konstateret fejl i 1 af bevillingssagerne, som kan henføres til, at der ikke er taget stilling til, hvorvidt der er behov for udarbejdelse af sygeopfølgningsplan. Fejlen har haft refusionsmæssig betydning. På baggrund af de samlede resultater af gennemgangen, er det vores opfattelse, at området administreres hensigtsmæssigt og i overensstemmelse med gældende regelsæt Kontanthjælp mv. til modtagere over 30 år Vi har udvalgt 6 bevillingssager, hvori der er bevilget ydelser efter aktivloven og beskæftigelsesloven til personer over 30 år. Sagerne er udvalgt tilfældigt på baggrund af bevillinger i KMD Aktiv. Vi har konstateret fejl i 1 af bevillingssagerne, som kan henføres til, at der i en periode på ca. 4,5 måneder ikke har været foretaget opfølgning på det individuelle kontaktforløb og sygeopfølgningsplan. Fejlen har haft refusionsmæssig betydning. På baggrund af de samlede resultater af gennemgangen, er det vores opfattelse, at området administreres hensigtsmæssigt og i overensstemmelse med gældende regelsæt. 5.3 Ansættelse med løntilskud efter LAB kapitel 12 Vi har udvalgt 3 bevillingssager, hvori der er bevilget løntilskud efter bestemmelserne i beskæftigelseslovens kapitel 12. Vi har ikke konstateret fejl i de gennemgåede sager, som er udvalgt tilfældigt på baggrund af sagsliste i KMD Opera. PwC 12

15 På baggrund af de samlede resultater af gennemgangen er det vores opfattelse, at området administreres hensigtsmæssigt og i overensstemmelse med gældende regelsæt. 5.4 Revalidering og forrevalidering, samt tilbud og særlig støtte i forbindelse hermed efter aktivloven og beskæftigelsesloven Vi har udvalgt 6 bevillingssager, hvori der er bevilget forløb under (for)revalidering efter aktivlovens og beskæftigelseslovens bestemmelser. Sagerne er udvalgt tilfældigt på grundlag af bevillinger i KMD Aktiv. Vi har konstateret fejl i 2 af bevillingssagerne, som kan henføres til nedenstående fejltyper: I 1 bevillingssag, hvor der er bevilget kontanthjælp under forrevalidering, ses der ikke at foreligge en ressourceprofil i sagsakterne. Fejlen har refusionsmæssig betydning. I 1 bevillingssag, hvor der er bevilget revalidering, ses der ikke at være foretaget opfølgning på det individuelle kontaktforløb med maks. 3 måneders intervaller, idet der senest er foretaget opfølgning den 22. september Fejlen har ikke umiddelbar refusionsmæssig betydning. På baggrund af de samlede resultater af gennemgangen er det vores opfattelse, at området administreres hensigtsmæssigt og i overensstemmelse med gældende regelsæt, idet de konstaterede fejl vurderes som enkeltstående. 5.5 Sygedagpengeområdet Dagpenge ved sygdom med en varighed under 52 uger Vi har udvalgt 5 bevillingssager, hvori der er bevilget ydelser efter sygedagpengelovens bestemmelser. Udvælgelsen er sket tilfældigt ud fra uddata fra sygedagpengesystemet. Vi har ikke konstateret fejl i de gennemgåede bevillingssager Dagpenge ved sygdom og fødsel med en varighed over 52 uger Vi har udvalgt 5 bevillingssager, hvori der er bevilget ydelser efter sygedagpengelovens bestemmelser. Udvælgelsen er sket tilfældigt ud fra uddata fra sygedagpengesystemet. Vi har konstateret fejl i 2 af de gennemgåede bevillingssager, som kan henføres til nedenstående fejltyper: I 1 bevillingssag er der ikke kontinuerligt foretaget rettidige opfølgninger fra maj til august Fejlen har ikke umiddelbar refusionsmæssig betydning. I 1 bevillingssag er opfølgningsplanen ikke opdateret i mere end 1 år, selvom der er sket væsentlige ændringer i sagen. Fejlen har ikke umiddelbar refusionsmæssig betydning. I 1 bevillingssag er ressourceprofilen ikke anvendt forud for forlængelse af sygedagpengeperioden udover generel varighed efter Sygedagpengelovens 27, stk. 1 nr. 2. Fejlen kan have haft udbetalingsmæssig betydning, såfremt sagen reelt ikke skulle have været forlænget. KONKLUSION PÅ SYGEDAGPENGEOMRÅDET På baggrund af de samlede resultater af gennemgangen er det vores opfattelse, at området administreres hensigtsmæssigt og i overensstemmelse med gældende regelsæt. PwC 13

16 5.6 Fleksjob efter beskæftigelseslovens kapitel 13 mv. Vi har udvalgt 6 bevillingssager, hvori der er foretaget visitation til fleksjob i Sagerne er udvalgt tilfældigt på baggrund af liste over nytilkendte fleksjob i 2011 udleveret af kommunen. Der er ikke konstateret fejl vedrørende tilkendelsesgrundlaget, men der er konstateret fejl i 4 af de gennemgåede bevillingssager, som kan henføres til, at der ikke er foretaget rettidige opfølgninger på det individuelle kontaktforløb eller fleksjobansættelsen. På baggrund af de samlede resultater af gennemgangen er det vores vurdering, at området varetages hensigtsmæssigt og efter gældende regelsæt, idet vi dog vil anbefale et styrket fokus på at sikre opfølgning i bevillingssagerne. 5.7 Ledighedsydelse og særlig ydelse til fleksjobvisiterede efter aktivlovens kapitel 7 Vi har udvalgt 6 bevillingssager, hvori der er bevilget ledighedsydelse efter aktivlovens bestemmelser. Sagerne er udvalgt tilfældigt på baggrund af bevillinger i KMD Aktiv. Vi har konstateret fejl i 2 af de gennemgåede sager, som kan henføres til nedenstående fejltyper: I 1 bevillingssag er der i en periode ikke fulgt op på det individuelle kontaktforløb efter beskæftigelseslovens 73a med højst 3 måneders intervaller. Fejlen har ikke umiddelbar refusionsmæssig betydning. I 1 bevillingssag er der ikke afsluttet rettidig revurdering efter aktivlovens 74c. Fejlen får refusionsmæssig betydning i op til 36 måneder, såfremt ansøgerne efterfølgende ansættes i fleksjob. Herudover har vi i 4 bevillingssager konstateret, at der er afsluttet rettidige revurderinger, men arbejdsevnemetoden og dermed ressourceprofilen ses ikke at være anvendt som grundlag for revurderingerne. Det følger af Ankestyrelsens praksisundersøgelse på området fra juni 2010 samt af Vejledning om ledighedsydelse m.v. nr. 96 af 16. november 2010, at ressourceprofilen skal opdateres som grundlag for revurderingen efter Aktivlovens 74 c. Vi anbefaler, at kommunen følger denne vejledning, således at arbejdsevnemetoden anvendes og ressourceprofilen opdateres, før der afsluttes en fyldestgørende revurdering. På baggrund af de samlede resultater af gennemgangen er det vores opfattelse, at området som helhed administreres hensigtsmæssigt og i overensstemmelse med gældende regelsæt. 5.8 Arbejdsløshedsdagpenge mv. til forsikrede ledige Vi har udvalgt 7 bevillingssager omhandlende sagsadministrationen af forsikrede ledige. Sagerne er udvalgt tilfældigt på baggrund af aktuel sagsliste i KMD Opera. Vi har konstateret fejl i 1 af bevillingssagerne, som kan henføres til, at der ikke er afgivet uddannelsespålæg til en ung under 25 år. Fejlen har ikke umiddelbar betydning for den kommunale medfinansiering. På baggrund af de samlede resultater af gennemgangen, er det vores opfattelse, at området som helhed administreres hensigtsmæssigt og i overensstemmelse med gældende regelsæt, idet vi vurderer den konstaterede fejl som enkeltstående. PwC 14

17 5.9 Hjælpemidler mv. efter beskæftigelseslovens 74 og Vi har foretaget revision af 3 sager, hvori der er bevilget hjælpemidler m.v. efter beskæftigelsesloven. Vi har ikke konstateret fejl i de gennemgåede bevillingssager, som er udvalgt tilfældigt på baggrund af lister udleveret af kommunen. På baggrund af de samlede resultater af gennemgangen er det vores opfattelse, at området administreres hensigtsmæssigt og i overensstemmelse med gældende regelsæt Mentor efter beskæftigelseslovens Vi har udvalgt 3 bevillingssager, hvori der er bevilget mentor efter beskæftigelsesloven. Sagerne er udvalgt tilfældigt på grundlag af liste udleveret af kommunen. Vi har ikke konstateret fejl i de gennemgåede bevillingssager, hvorfor det er vores opfattelse, at området administreres hensigtsmæssigt og i overensstemmelse med gældende regelsæt Introduktionsydelse, tilbud, tilskud og hjælp i særlige tilfælde Vi har udvalgt 4 bevillingssager, hvori der er bevilget ydelser efter integrationslovens bestemmelser. Sagerne er udvalgt tilfældigt på baggrund af aktuel sagsliste i KMD Opera. Vi har ikke konstateret fejl i de gennemgåede bevillingssager, hvorfor det er vores opfattelse, at området administreres hensigtsmæssigt og i overensstemmelse med gældende regelsæt Temarevision 2011 Fleksydelsesordningen Administrationen af fleksydelsesordningen blev overført fra staten til kommunerne den 1. januar 2007, jf. lov nr. 565 af 9. juni Det er af Pensionsstyrelsen vurderet, at det er hensigtsmæssigt at foretage en revision af kommunernes administration af ordningen. Temarevisionen har til formål at undersøge, om kommunerne administrerer fleksydelsesordningen på betryggende vis og i overensstemmelse med reglerne. Udfaldet af temarevisionen skal vise, om der er behov for særlige informationer eller andre indsatser for at sikre, at fleksydelsesordningen bliver administreret i overensstemmelse med reglerne. Der er fra Pensionsstyrelsen fastsat 6 fokuspunkter, med angivelse af konkrete spørgsmål, som er anvendt til afdækning af de enkelte kommuners administration af ordningen. Herudover er der i et særskilt punkt 7 ønsket oplysninger om konkrete sagstyper indenfor fleksydelsesordningen. Der er gennemgået i alt 39 bevillingssager, fordelt på 4 kategorier, og vi har ikke konstateret fejl i de gennemgåede sager. For nogle af de beskrevne sagstyper har kommunen ikke haft sager. På grundlag af de samlede resultater af gennemgangen er det vores vurdering, at der er tilrettelagt gode og hensigtsmæssige procedurer for området, samt at disse efterleves. Den mere detaljerede beskrivelse af denne temarevision fremgår af vedlagte Bilag 4. PwC 15

18 5.13 Opfølgning på afsluttende revisionsberetning for regnskabsåret Beskæftigelsesministeriets ressortområder Vi har modtaget Beskæftigelsesministeriets decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2010 på områder med statsrefusion for Faxe Kommune, dateret 27. marts Ministeriet anmoder om redegørelse for følgende forhold: Kontanthjælp til personer tilhørende målgruppen for beskæftigelseslovens 2, stk. 3 Der er arbejdet målrettet på forbedringer i sagsadministrationen på området, hvilket har medført væsentlige forbedringer på området, som efter vores vurdering administreres hensigtsmæssigt og efter gældende regelsæt. Kontanthjælp under forrevalidering Der ses væsentlige forbedringer på området, men vi har også for 2011 konstateret fejl i 1 bevillingssag, hvor der er bevilget kontanthjælp under forrevalidering, uden at der foreligger en ressourceprofil. Særlig gennemgang af fleksjobområdet Der er foretaget de fornødne refusionsmæssige berigtigelser Opfølgning på Fokusrevision 2010 kontant- og starthjælpsområdet Vi har modtaget Beskæftigelsesministeriets decisionsskrivelse af 3. august 2011, om Opfølgning på fokusrevision 2010 Kontant- og starthjælpsområdet. Ministeriet anmoder revisor om at påse, at der er sket refusionsmæssig berigtigelse i de sager, hvor dette har været påkrævet. I forhold til sygeopfølgning, findes der ikke på nuværende tidspunkt et IT-system, der kan udarbejde lister over alle sager, hvori der skulle have været udarbejdet sygeopfølgningsplan. Dette er ikke blot tilfældet i Faxe Kommune, men generelt i kommunerne. For at opfange alle sager, hvor der kunne have været grundlag for at tage stilling til udarbejdelse af sygeopfølgningsplan, ville kommunen således skulle gennemgå den fulde sagsmængde inden for kontant- og starthjælpsområdet, hvilket ville være urimeligt byrdefuldt i tilrettelæggelsen af det interne ledelses- og kvalitetstilsyn. Der er tilrettelagt et internt ledelses og kvalitetstilsyn for området, hvor der udtages et antal stikprøver, og ved gennemgangen er et af fokuspunkterne stillingtagen til, udarbejdelse af og opfølgning på sygeopfølgningsplaner efter Aktivlovens 12 b. Såfremt det konstateres, at der i en sag ikke rettidigt er taget stilling til, udarbejdet eller fulgt op på en sygeopfølgningsplan foretages der omkontering ved behov på samme måde som ved manglende aktivt tilbud. I forhold til de sager, hvor der i forbindelse med fokusrevisionen 2010 blev konstateret fejl med refusionsmæssig betydning, er der udarbejdet refusionsmæssige berigtigelser for i alt DKK Der bliver foretaget berigtigelser i den endelige restrefusionsopgørelse for 2011 for DKK , idet der blev berigtiget DKK i den endelige restrefusion for PwC 16

19 6. Social- og Integrationsministeriets ressortområder 6.1 Administrationsgrundlag samt kvalitets- og ledelsestilsyn for Børn og Familie Vi har som led i revisionen af Faxe Kommunes regnskab for 2011 vurderet, om det internt beskrevne grundlag for sagsadministrationen er dækkende og hensigtsmæssigt, samt om det efterleves. Vi har i forbindelse med vores sagsrevision vurderet og efterprøvet væsentlige forretningsgange. Endelig har vi som led i revisionen vurderet, om der er etableret et hensigtsmæssigt og betryggende internt ledelses- og kvalitetstilsyn. På grundlag af resultaterne af den samlede gennemgang er det vores vurdering, at der som helhed er etableret et godt administrationsgrundlag, herunder at der som helhed er tilrettelagt et tilfredsstillende og hensigtsmæssigt internt ledelses- og kvalitetstilsyn for området. 6.2 Merudgifter efter servicelovens 41 Vi har udvalgt 4 bevillingssager, hvori der er bevilget ydelser efter servicelovens 41 til dækning af merudgifter. Udvælgelsen er foretaget tilfældigt, på grundlag af kommunens bogføring. Vi har konstateret fejl i alle de 4 gennemgåede bevillingssager, som kan henføres til følgende fejltyper: At journalføringen i 4 bevillingssager er mangelfuld, således at det ikke i tilstrækkeligt omfang fremgår af sagen, hvilke faglige begrundelser der har været for de udbetalte merudgiftsydelser. Fejlene kan have haft udbetalings- og refusionsmæssig betydning, At der i 2 bevillingssager ikke er foretaget en beregning af de samlede årlige sandsynliggjorte eller dokumenterede merudgifter. Fejlen har i den ene sag haft udbetalings- og refusionsmæssig betydning, men af en ubetydelig beløbsmæssig størrelsesorden på DKK 1.412/DKK 706, hvorfor vi anbefaler, at der ikke foretages videre, da sagen er stoppet. For den anden sag kan fejlen have haft udbetalings- og refusionsmæssig betydning. At der i 1 bevillingssag er fejlkonteret udgifter på DKK til depositum i forbindelse med efterskoleophold. Det er oplyst at beløbet vil blive omkonteret, hvorfor fejlen ikke har refusionsmæssig betydning. På grundlag af de samlede resultater af vores revision er det vores vurdering, at området ikke fuldt ud har været administreret hensigtsmæssigt og efter gældende regelsæt, idet der er tale om væsentlige forhold ved sagsadministrationen. Det er ligeledes vores vurdering, at der i forhold til den mangelfulde journalføring i flere sager er tale om systematiske mangler. Vi har derfor valgt at give bemærkning for dette område, jf. foranstående afsnit 3 Revisionsbemærkninger. 6.3 Tabt arbejdsfortjeneste og supplerende ydelse efter servicelovens 42 og 43 Vi har udvalgt 4 bevillingssager, hvori der er bevilget ydelser efter servicelovens 42 til dækning af tabt arbejdsfortjeneste. Udvælgelsen er foretaget tilfældigt, på grundlag af kommunens bogføring. PwC 17

20 Vi har konstateret fejl i 3 af de 4 gennemgåede bevillingssager, som kan henføres til følgende fejltyper: At journalføringen i 3 bevillingssager er mangelfuld, således at det ikke i tilstrækkeligt omfang fremgår, hvad formålet med og omfanget af de bevilgede timer til tabt arbejdsfortjeneste har været. Fejlene kan have haft udbetalings- og refusionsmæssig betydning. At der i 1 bevillingssag ikke er taget stilling til, om der er sparede udgifter til transport til/fra arbejde. Fejlen kan have haft udbetalings- og refusionsmæssig betydning. At der i 1 bevillingssag er sket fejlbogføring af udgifterne til tabt arbejdsfortjeneste, idet disse er bogført på konto for merudgifter efter 41. Fejlen har ikke haft udbetalings- eller refusionsmæssig betydning. At der i 2 bevillingssager ikke er dokumentation for, at ansøger har fuld orlov uden løn i bevillingsperioden. På grundlag af de samlede resultater af vores revision er det vores vurdering, at området ikke fuldt ud har været administreret hensigtsmæssigt og efter gældende regelsæt, idet der er tale om væsentlige forhold ved sagsadministrationen. Det er ligeledes vores vurdering, at der i forhold til den mangelfulde journalføring i flere sager er tale om systematiske mangler. Vi har derfor valgt at give bemærkning for dette område, jf. foranstående afsnit 3 Revisionsbemærkninger. 6.4 Dækning af nødvendige merudgifter efter servicelovens 100 Vi har udvalgt 3 bevillingssager, hvori der er bevilget ydelser efter servicelovens 100 til merudgiftsydelser. Udvælgelsen er foretaget tilfældigt, med udgangspunkt i kommunens bogføring. Vi har ikke konstateret fejl i de gennemgåede bevillingssager, hvorfor det er vores vurdering, at området fuldt ud har været administreret hensigtsmæssigt og i overensstemmelse med gældende regelsæt. 6.5 Områder med statsrefusion efter servicelovens Særligt dyre enkeltsager Forebyggende og anbringende foranstaltninger, jf. servicelovens 52, stk. 3 5, herunder til flygtninge, samt Advokatbistand mv. efter servicelovens 72 Vi har udvalgt 4 bevillingssager, hvori der er bevilget ydelser efter servicelovens 52, stk. 3 5 til forebyggende og anbringende foranstaltninger. Udvælgelsen er foretaget tilfældigt, på grundlag af kommunens bogføring. Vi har ikke konstateret fejl i de gennemgåede bevillingssager, og vi kan se væsentlige forbedringer i sagsadministrationen i forhold til tidligere år. På grundlag af de samlede resultater af gennemgangen er det vores vurdering, at området administreres hensigtsmæssigt og i overensstemmelse med gældende regelsæt Socialpædagogisk støtte mv. efter servicelovens 85 Vi har udvalgt 4 bevillingssager, hvori der er bevilget ydelser efter servicelovens 85 til socialpædagogisk støtte mv. Udvælgelsen er foretaget på grundlag af kommunens bogføring. Vi har konstateret fejl i 3 af de gennemgåede bevillingssager, som kan henføres til nedenstående fejltyper: At der i 3 sager ikke er tilstrækkelig journalføring i forhold til de iværksatte foranstaltninger, henvendelser eller afgørelser At der i 1 af sagerne ikke er tilstrækkelige faglige begrundelser for den bevilgede støtte, ligesom omfanget af støtten ikke fremgår PwC 18

Faxe Kommune Bilag 1 til beretning af 13. august 2010

Faxe Kommune Bilag 1 til beretning af 13. august 2010 om revisionen af de sociale, beskæftigelses- og sundhedsmæssige områder, der er omfattet af ordninger om refusion eller tilskud fra Staten vedrørende regnskabsåret 2009 (side 1-34) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hvidovre Kommune. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til Socialministeriet. Regnskabsåret 2009

Hvidovre Kommune. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til Socialministeriet. Regnskabsåret 2009 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen 1 4700 Næstved www.pwc.dk E-mail: naestved@pwc.dk Telefon +45 5575 8686 Telefax +45 5575 8787 Hvidovre Kommune Bilag 3 til revisionsberetning:

Læs mere

Dronninglund Kommune

Dronninglund Kommune PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen 1 4700 Næstved E-mail: naestved@pwc.dk Telefon 55 75 86 86 Telefax 55 75 87 87 Dronninglund Kommune Revisionsberetning, Kontanthjælps-

Læs mere

Hvidovre Kommune. fjcewtfrhousf(wpers I. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til. Regnskabsåret 2008

Hvidovre Kommune. fjcewtfrhousf(wpers I. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til. Regnskabsåret 2008 fjcewtfrhousf(wpers I PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen L 4700 Næstved www.pwc.dk E-mail: naestvedlpwc.dk Telefon 55 75 86 86 Telefax 55 75 87 87 Hvidovre Kommune Bilag

Læs mere

Brønderslev Kommune. Beretning nr. 2

Brønderslev Kommune. Beretning nr. 2 Brønderslev Kommune Beretning nr. 2 om revisionen af de sociale, beskæftigelses- og sundhedsmæssige områder, der er omfattet af ordninger om refusion eller tilskud fra Staten vedrørende regnskabsåret 2007

Læs mere

Viborg Kommune. CVR-nr. 29 18 98 46. Bilag 2 4 til revisionsberetning af 15. august 2014 vedrørende årsregnskabet 2013

Viborg Kommune. CVR-nr. 29 18 98 46. Bilag 2 4 til revisionsberetning af 15. august 2014 vedrørende årsregnskabet 2013 Viborg Kommune CVR-nr. 29 18 98 46 Bilag 2 4 til revisionsberetning af 15. august 2014 vedrørende årsregnskabet 2013 Indholdsfortegnelse BILAG 2 1 Redegørelse til ressortministerierne om revisionen af

Læs mere

pwc Faxe Kommune Ledelsesnotat Familie og Born

pwc Faxe Kommune Ledelsesnotat Familie og Born pwc Faxe Kommune Ledelsesnotat Familie og Born PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, Revision af omrader med refusion staten tilskud fra Vi har i februar 2014 revisionsbes0g

Læs mere

Norddjurs Kommune. Beretning nr. 2

Norddjurs Kommune. Beretning nr. 2 Norddjurs Kommune Beretning nr. 2 om revisionen af de sociale, beskæftigelses- og sundhedsmæssige områder, der er omfattet af ordninger om refusion eller tilskud fra Staten vedrørende regnskabsåret 2007

Læs mere

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd & Beskæftigelsesudvalget

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd & Beskæftigelsesudvalget JAMMERBUGT KOMMUNE Fællesmøde Det lokale beskæftigelsesråd & Beskæftigelsesudvalget 24. september 2008 kl. 17:00 Mødelokale 2, Brovst Rådhus 1/7 Det lokale beskæftigelsesråd Dagsordenspunkter til temamøde

Læs mere

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2010 på områder med statsrefusion for Silkeborg Kommune

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2010 på områder med statsrefusion for Silkeborg Kommune Silkeborg Kommune Byrådet Søvej 1 8600 Silkeborg Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K Tlf. 35 28 81 00 E-mail ams@ams.dk www.ams.dk CVR 55568510 EAN 5798000392014 Decisionsskrivelse vedrørende

Læs mere

Bilag 1. Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold for 2013

Bilag 1. Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold for 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilag 1 Redegørelse til Ministeriet

Læs mere

Syddjurs Kommune Hovedgaden 77 Rådhuset 8410 Rønde

Syddjurs Kommune Hovedgaden 77 Rådhuset 8410 Rønde Syddjurs Kommune Hovedgaden 77 Rådhuset 8410 Rønde Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Syddjurs Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 28. august

Læs mere

Rebild Kommune Rådhuset Hobrovej 88 9530 Støvring

Rebild Kommune Rådhuset Hobrovej 88 9530 Støvring Rebild Kommune Rådhuset Hobrovej 88 9530 Støvring Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Rebild Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 26. september

Læs mere

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18, st. th. DK-4000 Roskilde RUDERSDAL KOMMUNE Beretning nr. 13 (side 291-302) Delberetning for regnskabsår 2012 BDO Kommunernes Revision,,

Læs mere

Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold for 2014

Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold for 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilag 1 Redegørelse til Ministeriet

Læs mere

SKAGEN KOMMUNE. Beretning nr. 151. Revisionsbesøg i perioden fra september 2006 til december 2006. Delberetning for regnskabsåret 2006 841.

SKAGEN KOMMUNE. Beretning nr. 151. Revisionsbesøg i perioden fra september 2006 til december 2006. Delberetning for regnskabsåret 2006 841. SKAGEN KOMMUNE Beretning nr. 151 Revisionsbesøg i perioden fra september 2006 til december 2006 Delberetning for regnskabsåret 2006 841.000 Side 1 1 Indledning 2 Beholdningseftersyn m.v. 2.1 Uanmeldte

Læs mere

Greve Kommune. Revisionsberetning for 2012 vedrørende Sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion

Greve Kommune. Revisionsberetning for 2012 vedrørende Sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Greve Kommune Revisionsberetning

Læs mere

Bilag 1. Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold for 2013

Bilag 1. Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold for 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilag 1 Redegørelse til Ministeriet

Læs mere

Ballerup Kommune. Revisionsberetning for 2013 vedrørende Sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion

Ballerup Kommune. Revisionsberetning for 2013 vedrørende Sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Ballerup Kommune Revisionsberetning

Læs mere

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Københavns Kommune Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 10. november 2014 beretning om revision

Læs mere

Redegørelse til Social- og Integrationsministeriet

Redegørelse til Social- og Integrationsministeriet Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilag 1 Redegørelse til Social-

Læs mere

Vestsjællands Amt. Revisionsberetning til Beskæftigelsesministeriet. Regnskabsåret 2006

Vestsjællands Amt. Revisionsberetning til Beskæftigelsesministeriet. Regnskabsåret 2006 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen 1 4700 Næstved E-mail: naestved@pwc.dk Telefon 55 75 86 86 Telefax 55 75 87 87 Vestsjællands Amt Revisionsberetning til Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Revisionsberetning nr. 20

Revisionsberetning nr. 20 Revisionsberetning nr. 20 Direktionens bemærkninger NOTAT Økonomistab Revisionens bemærkning Drøftelser med ledelsen om besvigelser Under revisionen har vi forespurgt ledelsen om risikoen for besvigelser.

Læs mere

Redegørelse til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter for 2012

Redegørelse til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter for 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilag 3 Redegørelse til Ministeriet

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE

FREDERIKSHAVN KOMMUNE Tlf: 33 12 65 45 aalborg@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Visionsvej 51 DK-9000 Aalborg FREDERIKSHAVN KOMMUNE Beretning nr. 3 (side 55-64) Delberetning for regnskabsåret 2013 BDO Kommunernes Revision,,

Læs mere

Redegørelse til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter for 2012

Redegørelse til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter for 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilag 3 Redegørelse til Ministeriet

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18 DK-4000 Roskilde FREDERIKSSUND KOMMUNE Beretning nr. 6 (side 139-150) Delberetning for regnskabsår 2013 BDO Kommunernes Revision,,

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION STENTEVANG BØRNEHAVE

DEN SELVEJENDE INSTITUTION STENTEVANG BØRNEHAVE DEN SELVEJENDE INSTITUTION STENTEVANG BØRNEHAVE Beretning nr. 32 Revision af regnskabet for året 2006 Afsluttende beretning for regnskabsåret 2006 474.001 Side 1 Til bestyrelsen for Stentevang Børnehave

Læs mere

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 odense@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 odense@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 33 12 65 45 odense@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Fælledvej 1 DK-5100 Odense C ASSENS KOMMUNE Beretning nr. 13 (side 362 374) Løbende revision indtil april 2013 Delberetning for regnskabsåret 2012

Læs mere

Viborg Kommune. Revisionsberetning nr. 5. om den løbende revision for 2014 udført indtil februar 2015. CVR-nr. 29 18 98 46

Viborg Kommune. Revisionsberetning nr. 5. om den løbende revision for 2014 udført indtil februar 2015. CVR-nr. 29 18 98 46 Viborg Kommune CVR-nr. 29 18 98 46 Revisionsberetning nr. 5 om den løbende revision for 2014 udført indtil februar 2015 Delberetning om revisionen af regnskabet for året 2014 Indholdsfortegnelse 1. Den

Læs mere

Københavns Kommune. 3. juni 2015

Københavns Kommune. 3. juni 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Københavns Kommune Revisionsberetning

Læs mere

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12.

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12. Budget- og regnskabssystem 4.5.1 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 KONTANTHJÆLP OG AKTIVERING MV. Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter vedrørende kontanthjælp efter

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgiftsydelse - barnepige - aflastning - sandsynliggjorte

Læs mere

REVISIONSREGULATIV. I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse

REVISIONSREGULATIV. I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse REVISIONSREGULATIV 1. Den sagkyndige revision og revisionens virksomhed I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse antaget Deloitte & Touche Statsautoriseret

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Regnskabsår 2013 Hele kr. budget Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 126.073.002 301.444.717 175.371.715 42 3.130.205 Negative tal

Læs mere

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Dato: 12. september 2011 Brevid: 1477655 Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Indledning Regionen har modtaget den afsluttende revisionsberetning for 2010

Læs mere

FORSLAG TIL MØDEPLAN FOR ÅR 2009 3.version

FORSLAG TIL MØDEPLAN FOR ÅR 2009 3.version FORSLAG TIL MØDEPLAN FOR ÅR 2009 3.version 12.09.2008 JANUAR FEBUAR MARTS APRIL T 1 Nytår S 1 S 1 O 1 F 1 TMU 18 M 1 2.Pinsedag F 2 1 M 2 BKU M 2 BKU T 2 L 2 T 2 SSU L 3 T 3 SSU T 3 F 3 TMU 14 S 3 O 3

Læs mere

Aftenskoler Roskilde 1. Revision 2012. december 2013

Aftenskoler Roskilde 1. Revision 2012. december 2013 Aftenskoler Roskilde 1 Revision 2012 december 2013 Indholdsfortegnelse Indledning/Kommissorium 4 2. Sammenfatning 5 2.1 Generelle anbefalinger/forslag til ændringer til Roskilde Kommunes tilskudsregler

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist Sagsbehandler: DPLOMM Sagsnr. 710-2011-86176 Dokumentnr. 710-2014-207185 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Godkendt af Byrådet 24. marts 2015 Arbejdsmarkedsområdet Hjælp til personer med kortvarige

Læs mere

SYDDJURS KOMMUNE. Beretning nr. 22. (side 463-497) Revisionen af årsregnskabet for 2014. Afsluttende beretning for regnskabsåret 2014

SYDDJURS KOMMUNE. Beretning nr. 22. (side 463-497) Revisionen af årsregnskabet for 2014. Afsluttende beretning for regnskabsåret 2014 BDO Kommunernes Revision Thors Bakke 4, 2. DK-8900 Randers SYDDJURS KOMMUNE Beretning nr. 22 (side 463-497) Afsluttende beretning for regnskabsåret 2014 BDO Kommunernes Revision,, en danskejet revisions-

Læs mere

HEDENSTED KOMMUNE. Beretning nr. 11. (side 249 265) Løbende revision indtil 1. december 2013

HEDENSTED KOMMUNE. Beretning nr. 11. (side 249 265) Løbende revision indtil 1. december 2013 Birkemose Allé 31, st. DK-6000 Kolding Tlf. 33 12 65 45 HEDENSTED KOMMUNE Beretning nr. 11 (side 249 265) Løbende revision indtil 1. december 2013 Delberetning for regnskabsår 2013 Indhold 1 INDLEDNING...

Læs mere

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk KVALITETSSTANDARD Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Cirkulære om retningslinjer for Forsvarsministeriets Interne Revisions samarbejde med Fo...

Cirkulære om retningslinjer for Forsvarsministeriets Interne Revisions samarbejde med Fo... Side 1 af 5 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Organisation og administration Kapitel 2 Rapportering Kapitel 3 Planlægning Kapitel 4 Årsberetning Bilag CIR1H nr 9499 af 04/08/2010 Gældende Offentliggørelsesdato:

Læs mere

Oversigt over svarfrister ved ydelser indenfor forskellige målgrupper/områder:

Oversigt over svarfrister ved ydelser indenfor forskellige målgrupper/områder: Svarfrister i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Her kan du læse, hvornår du kan forvente svar fra Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen i Aalborg Kommune på en ansøgning om en bestemt ydelse. Om

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATS. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt.

BESKÆFTIGELSESINDSATS. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt. Love [Kommunefinansieringslov: Lov nr. 994 af 30/8 2015 om kommunernes finansiering af visse offentlige

Læs mere

LEMVIG KOMMUNE. Beretning nr. 17. (side 402-429) Revisionen af årsregnskabet for 2014. Afsluttende beretning for regnskabsåret 2014

LEMVIG KOMMUNE. Beretning nr. 17. (side 402-429) Revisionen af årsregnskabet for 2014. Afsluttende beretning for regnskabsåret 2014 BDO Kommunernes Revision Asylgade 1 U, 5. sal DK-7800 Skive LEMVIG KOMMUNE Beretning nr. 17 (side 402-429) Afsluttende beretning for regnskabsåret 2014 BDO Kommunernes Revision,, en danskejet revisions-

Læs mere

LEMVIG KOMMUNE. Beretning nr. 13. (Side 309-342) Revisionen af regnskabet for 2012. Afsluttende beretning for regnskabsåret 2012

LEMVIG KOMMUNE. Beretning nr. 13. (Side 309-342) Revisionen af regnskabet for 2012. Afsluttende beretning for regnskabsåret 2012 Tlf: 33 12 65 45 skive@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Slotsgade 3 DK-7800 Skive LEMVIG KOMMUNE Beretning nr. 13 (Side 309-342) Afsluttende beretning for regnskabsåret 2012 BDO Kommunernes Revision,, en

Læs mere

BRØNDERSLEV KOMMUNE (OPHØRT PR. 31. DECEMBER 2006) Beretning nr. 159. Revisionen af regnskabet for året 2006

BRØNDERSLEV KOMMUNE (OPHØRT PR. 31. DECEMBER 2006) Beretning nr. 159. Revisionen af regnskabet for året 2006 BRØNDERSLEV KOMMUNE (OPHØRT PR. 31. DECEMBER 2006) Beretning nr. 159 Revisionen af regnskabet for året 2006 Afsluttende beretning for regnskabsåret 2006 805.000 Side 1 Indholdsfortegnelse 1 Generelt......................................................

Læs mere

Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Til samtlige kommuner Sagsnr. 2015-5789 Doknr. 259123 Dato 01-09-2015 Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Kapitel 3 og 4 Hovedkonto 0-6 1. Ændringer af

Læs mere

NIS Socialpakken. Lovinformation skræddersyet til socialområdet

NIS Socialpakken. Lovinformation skræddersyet til socialområdet NIS Socialpakken Lovinformation skræddersyet til socialområdet NIS Socialpakken er en del af EG Kommuneinformations internetbaserede lovsystem NIS. Socialpakken indeholder syv fagområder og er specielt

Læs mere

Forretningsgang omkring interne kontroller og ledelsestilsyn i forbindelse med hjemtagelse af statsrefusion.

Forretningsgang omkring interne kontroller og ledelsestilsyn i forbindelse med hjemtagelse af statsrefusion. Forretningsgang omkring interne kontroller og ledelsestilsyn i forbindelse med hjemtagelse af statsrefusion. Økonomistaben SBSYS j.nr. 00.01.00-Ø36-1-11 Udarbejdet af Per Sørensen 20. december 2010 Indledning

Læs mere

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 aarhus@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 aarhus@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 33 12 65 45 aarhus@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Kystvejen 29 DK-8000 Aarhus C AARHUS KOMMUNE Beretning nr. 7 (side 168-220) BDO Kommunernes Revision,, en danskejet revisions- og rådgivningsvirksomhed,

Læs mere

www.pwc.dk Viborg Kommune Redegørelse vedrørende undersøgelse erstatning for tabt arbejdsfortjeneste Februar 2015 pwc

www.pwc.dk Viborg Kommune Redegørelse vedrørende undersøgelse erstatning for tabt arbejdsfortjeneste Februar 2015 pwc www.pwc.dk Viborg Kommune Redegørelse vedrørende undersøgelse af udbetaling af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste til byrådsmedlemmer Februar 2015 pwc I Indholdsfortegnelse 1. Indledning i 2. Formål

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18 DK-4000 Roskilde FREDERIKSSUND KOMMUNE Beretning nr. 7 (side 151-195) Afsluttende beretning for regnskabsår 2013 BDO Kommunernes

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Hensigten med folderen her er, at informere og vejlede dig der er visiteret til en BPA-ordning efter servicelovens 96. Den beskriver i hovedtræk

Læs mere

Frister for sagsbehandlingstider i Stevns Kommune

Frister for sagsbehandlingstider i Stevns Kommune Frister for sagsbehandlingstider i Stevns Kommune Generelt om sagsbehandlingsfrister God forvaltningsskik Alle henvendelser til kommunen besvares/behandles hurtigst muligt. Retssikkerhedsloven Ifølge Retssikkerhedslovens

Læs mere

Orientering om ændringer i "Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner."

Orientering om ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner. Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 19. marts 1998 Kontor: 1. Økonomiske kontor J. nr.: 1997/1561-3 Sagsbeh.: mje Fil-navn: I: orientering marts 1998 Orientering om ændringer i "Budget- og

Læs mere

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I "BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER"

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 2. februar 2000 Kontor: 1. økonomiske kontor J. nr.: 2000/1561-8 Sagsbeh.: kst Fil-navn: I:kst\orientering\ febraur.2000.(18) ORIENTERING OM ÆNDRINGER

Læs mere

FORSØRGELSE AF VOKSNE. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (August 2014) er understreget og indarbejdet

FORSØRGELSE AF VOKSNE. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (August 2014) er understreget og indarbejdet Ændringer siden seneste udgave (August 2014) er understreget og indarbejdet Love Aktivlov: Lov nr. 455 af 10/6 1997 om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 1193 af 13/11 2014 ændret ved:..............................

Læs mere

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen 22. maj 2006 Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af Kunststyrelsen I medfør af Lov nr. 230 af 2. april 2003 om Kunstrådet samt Teaterloven, jf. LBK nr. 1003 af 29. november

Læs mere

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18 DK-4000 Roskilde RINGSTED KOMMUNE Beretning nr. 23 (side 485-537) Afsluttende revision BDO Kommunernes Revision,, en danskejet revisions-

Læs mere

Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner samt 34. omgang rettelsessider

Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner samt 34. omgang rettelsessider Samtlige kommuner og amtskommuner Dato: 10. marts 2006 Kontor: Kommunaladm. J.nr.: Sagsbeh.: Fil-navn: SNW 34. omgang Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner samt

Læs mere

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE Beretning nr. 26 (side 506-554) Afsluttende beretning for regnskabsår 2014 Side 506 Indholdsfortegnelse Side 1 KONKLUSION PÅ REVISIONEN AF REGIONSKOMMUNENS ÅRSREGNSKAB FOR 2014..

Læs mere

Vedrørende ansøgning om driftstilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013.

Vedrørende ansøgning om driftstilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013. Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk LYLE Foreningen for Lymfekræft og Leukæmi Vejdammen 9 2840 Holte Dato: 11. december 2013 Enhed: Sundhedsøkonomi

Læs mere

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Regulativet er udarbejdet i henhold til Styrelseslovens 42, stk. 7. Indholdsfortegnelse 1 GENERELLE FORVALTNINGSBESTEMMELSER... 3 1.1 Indledning... 3

Læs mere

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18 DK-4000 Roskilde HELSINGØR KOMMUNE Beretning nr. 17 (side 456-501) Afsluttende beretning Årsberetning 2013 BDO Kommunernes Revision,,

Læs mere

Foreløbig ankestatistik for afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet i 2014

Foreløbig ankestatistik for afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet i 2014 Ankestyrelsens statistikker Foreløbig ankestatistik for afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet i 2014 Årsstatistik 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Kort beskrivelse af opgørelsen 2 2 Forklaring

Læs mere

Udkast 28. januar 2015. Bekendtgørelse om revision af de anerkendte a-kasser

Udkast 28. januar 2015. Bekendtgørelse om revision af de anerkendte a-kasser Udkast 28. januar 2015 Bekendtgørelse om revision af de anerkendte a-kasser I medfør af 82a, stk. 6 og 88, stk. 4 og 5, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348 af 8. april

Læs mere

Magistratens 1. Afdeling Arbejdsmarkedsafdelingen

Magistratens 1. Afdeling Arbejdsmarkedsafdelingen Magistratens 1. Afdeling Århus Kommune N O T A T Bemærkninger til beretning nr. 1.04 fra Kommunernes Revision om regnskabet for Indledning Kommunernes Revision (KR) har i deres sagsrevision for fundet

Læs mere

Fredensborg Kommune. Lettere administration af Brugerstyret Personlig Assistance ordninger Startdato 1.1.2012 Slutdato 31.12.2015

Fredensborg Kommune. Lettere administration af Brugerstyret Personlig Assistance ordninger Startdato 1.1.2012 Slutdato 31.12.2015 Side 26 Frikommune Titel på forsøg Start- og sluttidspunkt for forsøget Kontaktperson Fredensborg Kommune Dato for ansøgning 1. november 2011 Lettere administration af Brugerstyret Personlig Assistance

Læs mere

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 odense@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 odense@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C SVENDBORG KOMMUNE Beretning nr. 11 (side 306-346) Revision

Læs mere

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION)

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION) Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION) Lovgrundlag for ydelse Hvem kan modtage ydelsen? 96 i Lov om Social Service Borgere med betydelig og varig

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE Lov om social pension Udvidet helbredstillæg, udskrivning af helbredskort Borgerservice Beslutning om overgang til behandling på det foreliggende grundlag Beslutning om overgang til behandling efter reglerne

Læs mere

RINGSTED KOMMUNE. Beretning nr. 9. (side 147-173) Delberetning for regnskabsåret 2009

RINGSTED KOMMUNE. Beretning nr. 9. (side 147-173) Delberetning for regnskabsåret 2009 Ringstedvej 18, st. th. 4000 Roskilde Tlf.: 4637 3033, Fax: 4632 4454 E-mail: roskilde@kr.dk RINGSTED KOMMUNE Beretning nr. 9 (side 147-173) BDO Kommunernes Revision Vi er Danmarks største udbyder af kommunal

Læs mere

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 aarhus@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 aarhus@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 aarhus@bdo.dk www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab Visionsvej 51 DK-9000 Aalborg REBILD KOMMUNE Beretning nr. 3 (side 21 57) Revisionen

Læs mere

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 aarhus@bdo.dk www.bdo.dk. Løbende revision vedrørende regnskabsåret 2012

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 aarhus@bdo.dk www.bdo.dk. Løbende revision vedrørende regnskabsåret 2012 Tlf: 33 12 65 45 aarhus@bdo.dk Kystvejen 29 DK-8000 Aarhus C SILKEBORG KOMMUNE Beretning nr. 2 (side 11-26) Løbende revision vedrørende regnskabsåret 2012 Delberetning vedrørende revisionen af regnskabet

Læs mere

1. Organisationens revisor udpeges af organisationens kompetente forsamling. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor.

1. Organisationens revisor udpeges af organisationens kompetente forsamling. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor. Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med [partnerskabsorganisationens] forvaltning af tilskudsfinansierede aktiviteter i udviklingslande Nærværende instruks omfatter de revisionsopgaver,

Læs mere

Kvalitetsstandard for Servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for Servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service, 96 om borgerstyret personlig assistance (BPA) Formålet med BPA-ordningen er at skabe grundlag for fleksible ordninger, som tager udgangspunkt i borgerens medbestemmelse.

Læs mere

SILKEBORG KOMMUNE. Beretning nr. 3. (side 27-67) Revisionen af regnskabet for året 2012. Afsluttende beretning for regnskabsåret 2012

SILKEBORG KOMMUNE. Beretning nr. 3. (side 27-67) Revisionen af regnskabet for året 2012. Afsluttende beretning for regnskabsåret 2012 Tlf: 33 12 65 45 aarhus@bdo.dk www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Kystvejen 29 DK-8000 Aarhus C. SILKEBORG KOMMUNE Beretning nr. 3 (side 27-67) Afsluttende beretning for regnskabsåret 2012 BDO Kommunernes

Læs mere

Orienteringsskrivelse om ændring af lov om social service (Udmåling af tilskud til ansættelse af hjælpere til borgerstyret personlig assistance)

Orienteringsskrivelse om ændring af lov om social service (Udmåling af tilskud til ansættelse af hjælpere til borgerstyret personlig assistance) Til samtlige kommuner og regioner m.fl. Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Orienteringsskrivelse om ændring af lov om social service (Udmåling af tilskud til ansættelse af hjælpere til borgerstyret

Læs mere

RANDERS KOMMUNE. Beretning nr. 2 (side 12-26) Revision af kommunens åbningsbalance pr. 1. januar 2007. Delberetning for regnskabsåret 2007 730.

RANDERS KOMMUNE. Beretning nr. 2 (side 12-26) Revision af kommunens åbningsbalance pr. 1. januar 2007. Delberetning for regnskabsåret 2007 730. RANDERS KOMMUNE Beretning nr. 2 (side 12-26) Revision af kommunens åbningsbalance pr. 1. januar 2007 Delberetning for regnskabsåret 2007 730.000 Side 12 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...................................................

Læs mere

Handleplan i forbindelse med iværksættelse af tiltag på Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - Servicelovens 96.

Handleplan i forbindelse med iværksættelse af tiltag på Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - Servicelovens 96. Handleplan i forbindelse med iværksættelse af tiltag på Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - Servicelovens 96. Indledning: Socialudvalget er den 12. august 2014 orienteret om Benchmarking-analyse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. BDO Kommunernes Revision Aktieselskab CVR-nr. 29 79 40 30 www.kr.dk

Indholdsfortegnelse. BDO Kommunernes Revision Aktieselskab CVR-nr. 29 79 40 30 www.kr.dk Fælledvej 1 Aktieselskab 5000 Odense C CVR-nr. 29 79 40 30 ASSENS KOMMUNE Beretning nr. 5 (side 103-143) Afsluttende revision for året 2008 BDO Kommunernes Revision Vi er Danmarks største udbyder af kommunal

Læs mere

Byrådet har på møde den 17. april 2013 vedtaget følgende frister for sagsbehandling på det sociale område

Byrådet har på møde den 17. april 2013 vedtaget følgende frister for sagsbehandling på det sociale område Byrådet har på møde den 17. april 2013 vedtaget følgende frister for sagsbehandling på det sociale område Byrådet har fastsat en række frister for, hvor lang tid der må gå, inden der er truffet afgørelse

Læs mere

Beregning af tabt arbejdsfortjeneste jf. Servicelovens 42. Rebild Kommune

Beregning af tabt arbejdsfortjeneste jf. Servicelovens 42. Rebild Kommune Beregning af tabt arbejdsfortjeneste jf. Servicelovens 42 Rebild Kommune 1 Beregning af bruttoydelsen Ansøgerens indkomstforhold på ansøgningstidspunktet for tabt arbejdsfortjeneste er afgørende for beregningen

Læs mere

Vedlagt sendes besvarelse af spørgsmål nr. 40 af 15. november 2006 fra Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg. (Alm. del - bilag 50).

Vedlagt sendes besvarelse af spørgsmål nr. 40 af 15. november 2006 fra Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg. (Alm. del - bilag 50). Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Svar på Spørgsmål 40 Offentligt Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg Christiansborg 1240 København K Ved Stranden 8 1061 København K Tlf. 33 92 59 00 Fax 33 12 13 78

Læs mere

Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Hvidovre Kommune

Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Hvidovre Kommune Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Hvidovre Kommune Ydelsens lovgrundlag Lov om Social Service 96 Behov der dækkes af ydelsen Særlige behov for en sammenhængende, fleksibel og rummelig

Læs mere

Social sikring side 1

Social sikring side 1 Social sikring side 1 Indhold 0.11 Beboelse (boligplacering af flygtninge)... 2 5.66 Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014... 3 5.68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014... 4 5.71 Sygedagpenge...

Læs mere

Administrative retningslinjer (miniprogrammer)

Administrative retningslinjer (miniprogrammer) Administrative retningslinjer (miniprogrammer) Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med forvaltning af tilskud fra miniprogrammer gældende for enkeltprojekter på 200.000 kr.

Læs mere

Vejledning om ændring af vejledning om særlig støtte til voksne (vejledning nr. 5 til serviceloven)

Vejledning om ændring af vejledning om særlig støtte til voksne (vejledning nr. 5 til serviceloven) Socialudvalget SOU alm. del - Bilag 113 Offentligt Vejledning om ændring af vejledning om særlig støtte til voksne (vejledning nr. 5 til serviceloven) 1. I vejledning nr. 96 af 5. december 2006 om særlig

Læs mere

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE Beretning om Kommunernes Revision A/S tiltrædelse pr. 1. januar 2007. Pag. 1-11 400.000 Side 1 Indholdsfortegnelse 1 Opgaver og ansvar................................................

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

Administrative retningslinjer (Puljeaftaler)

Administrative retningslinjer (Puljeaftaler) Administrative retningslinjer (Puljeaftaler) Bilag 5a Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med forvaltning af tilskudsfinansierede aktiviteter under puljeaftaler gældende for

Læs mere

13 b stk. 4 Skal der for forsikrede ledige i kategori 1 ske opfølgning efter 2 regelsæt?. Samme spørgsmål gælder for sanktionsreglerne i 21.1.1?

13 b stk. 4 Skal der for forsikrede ledige i kategori 1 ske opfølgning efter 2 regelsæt?. Samme spørgsmål gælder for sanktionsreglerne i 21.1.1? B I LAG 1 Tekniske bemærkninger vedr. sygedagpeng e- reform I det følgende giver KL tekniske bemærkninger til forslag om ny sygedagpengemodel med tidlig. Bemærkningerne er udarbejdet efter input fra en

Læs mere

KONTANTE YDELSER (57)

KONTANTE YDELSER (57) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.7 - side 1 Dato: Juli 2014 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2014 KONTANTE YDELSER (57) 5.57.71 Sygedagpenge På denne funktion registreres alle udgifter og indtægter

Læs mere

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik LOV nr. 239 af 27/03/2006 (Gældende) Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik (Pligt for unge under 25 år til at tage en uddannelse, supplering af udlændinges

Læs mere

SKIVE KOMMUNE. Beretning nr. 3. (side 37-76) Revisionen af regnskabet for året 2007. Afsluttende beretning for årsregnskabet 2007 779.

SKIVE KOMMUNE. Beretning nr. 3. (side 37-76) Revisionen af regnskabet for året 2007. Afsluttende beretning for årsregnskabet 2007 779. Slotsgade 3 7800 Skive Tlf.: 9816 0344, Fax: 9614 2701 E-mail: skive@kr.dk SKIVE KOMMUNE (side 37-76) Afsluttende beretning for årsregnskabet 2007 779.000 BDO Kommunernes Revision Vi er Danmarks største

Læs mere

VARDE KOMMUNE. Beretning nr. 21. (side 401-436) Revision af årsregnskabet for 2014. Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 koldingkr@bdo.dk www.bdo.

VARDE KOMMUNE. Beretning nr. 21. (side 401-436) Revision af årsregnskabet for 2014. Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 koldingkr@bdo.dk www.bdo. Tlf: 33 12 65 45 koldingkr@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Birkemose Allé 31, st. DK-6 Kolding VARDE KOMMUNE Beretning nr. 21 (side 41-436) BDO Kommunernes Revision,, en danskejet revisions- og rådgivningsvirksomhed,

Læs mere

Budget 2007. Budgetoplæg (i mio.kr.)

Budget 2007. Budgetoplæg (i mio.kr.) for Generelle bemærkninger På nuværende tidspunkt er budgetmaterialet i 2006 pris men til budgetseminaret d. 24. august vil tallene foreligge i pris. På arbejdsmarkedsudvalgets område er næsten alle udgiftsposter

Læs mere